Prišlo to absolútne nečakane a odkiaľsi zhora.

Bum!
Uvedomila som si bolesť. Niečo alebo niekto zapríčinil !e mo"e telo absolútne nečakane
v#letelo do vzdu$hu. %#kríkla som predviedla salto vzad a tupo dopadla na $hrb&t o p&r
metrov ni!šie.
'lho sa v(be$ nič nedialo. Nastalo ti$ho. Nedoliehal ku mne ni"ak) zvuk * ni"ak+ svišťanie
l#!iarov ni"ak) hukot vleku ni"ak) vietor. ,kob# $el) svet zneh#bnel.
-avrela som oči a v#$hutn&vala si ten poko". -vl&štne ma tešil. %nímať ho sa mi zdalo
bezpečne"šie ako zisťovať čo sa vlastne stalo.
.Nikola/0 zaznelo v diaľke nado mnou.
Bol to nezn&m# $halansk) hlas. -nel 1akt v#desene. 2o ma prinútilo vr&tiť sa do realit#.
3tvorila som oči. Pred sebou som mala siv+ nebo z ktor+ho ešte st&le sne!ilo. , vr&tili sa a"
všetk# obv#kl+ zvuk# rušn+ho l#!iarskeho strediska.
.Nestalo sa ti nič/0 ozval sa ten ist) hlas tentoraz úplne zblízka.
Premohla ma zvedavosť. -ačala som pohľadom hľadať človeka ktor) o m4a pre"avu"e
toľkú starosť. , skoro ma tam na tom prekliatom svahu tra1il šľak.
'oparoma ve5 "e to 6ebasti&n! Posledn) človek s ktor)m b# som $h$ela mať pat&lie!
.Nika/0 oslovil ma op7ť.
3dkiaľ vie ako sa vol&m/ Pozn&me sa z videnia to &no no ešte nikd# sme sa nerozpr&vali.
Preto mi prišlo divn+ !e sa o m4a zau"íma... tak zrazu... Prečo/ 8o sa stalo/
Naklonil sa nado m4a. Nahmatal mi pulz.
.Bolí ťa niečo/0
6vet sa okolo m4a zakrútil ke5 som sa pokúsila zdvihnúť. Nešlo to. 6 po$hmúrn#m
v)razom som zaostrila na svo"e divne pokrúten+ a roztrasen+ noh#.
.8o robíš/0 op)tal sa 6ebo.
.9h$em vstať. Bu5 mi pom(! alebo mi uhni z $est#.0
9hvíľu na m4a nepohnuto hľadel. Potom ma prekvapivo ľahko v#tiahol do sto"a. Na
okamih som zav&hala počkala som pok)m pominie z&vrat a odstrčila som ho od seba.
2o som však nemala robiť. :ozhodne nie tak prudko a u! v(be$ nie na strmom l#!iarskom
svahu.
-ošm#kla som sa. No sk(r ako som stihla zase spadnúť bol 6ebo pri mne. 6trhol ma do
svo"ho n&ručia.
.;&m... tro$ha... z&vrat0 podarilo sa mi povedať.
.3ke". -ostanem tu k)m ti nebude lepšie.0
%#d)$hla som úľavou a zakvačila mu prst# do vetrovk#. ;lčali sme. -o všetk)$h síl som
sa sna!ila pozbierať. Uvedomovala som si !e na 4om visím ako zú1al& trapka a !e to začína
b#ť všetk)m ktorí l#!u"ú okolo n&s podozriv+.
.Ne$h#st&š sa omdlieť však/0 uisťoval sa.
.;#slím !e nie.0
.2o "e dobre.0
-nova mi skontroloval pulz. Počúval ako d)$ham. <ončekmi prstov ma "emne pohladkal
po tv&ri. -re"me iba zisťoval stav mo"e" poko!k# no m4a t& n&hla intimita medzi nami
zaskočila. :)$hlo som pohla hlavou.
.;(!eš sa na m4a pozrieť prosím/ :&d b# som skontroloval tvo"e zreni$e.0
Neo$hotne som poslú$hla. %edela som !e ma nezv&dza. 3n sa mi len sna!í pom($ť. =en!e
op7tovn) pohľad na "eho tv&r ma zneistil.
U! sa 2&ničke v(be$ nečudu"em !e na 6eba zaka!d)m hodí vrel) úsmev. 2akto zblízka bol
pekn) a! hr(za. 6iv+ oči tmavo>aštanov+ vlas# na koreni nosa h?stka pieh. , ten "eho
upoko"u"ú$i hlas! :ozt&pal po$h#bnosti búral z&bran# kalil "asn) rozum.
.%šetko v poriadku0 skonštatoval.
-a!murkala som a pokúsila sa rozpam7tať na 1akt#. .8o sa stalo/0
.-razil som ťa.0