Preporuka – razvrstati postovo pomoću hashtagova kako bi se fanovima olakšala pretraga na

stranici:
#CASINO
#GINGERcasino
#CHAMELEONcasino
#casinoENTERTAINTEMENT
CHAMELEON
Priarna ci!"na #rupa – ci!"na #rupa u $okusu
% &iznis korisnici – pos!ovni rucak
o Po"e'inci( privatnici )!ista restoran ana#er*
o +opani"e )internaciona!ne*
o +opani"e )'oace*
o Sekretarice
Sekun'arna ci!"na #rupa )ci!"na #rupa ko"u ,iso zaneari!i u ovo trenutku*-
Linke'In – &.& a'vertsin#( tar#etirano o#!a/avan"e( usereno ka 'onosiocia o'!uka( pos!ovni
!"u'ia( ena#erski( 'irektorski se#ent
&iznis porta!i 0 &1. ,iz – rek!airan"e "e!a 'ana( ,runc2( z#o'no parkiran"e( Novi &eo#ra'( sponzorstvo*
Lu3 Li$e – !i$est4!e porta! – proovisan"e 2e'oniza( 'o,re 2rane( uzike( 'e/avan"a( sponzorstvo
#astro ru,rike*
Poku/ati 'a se pove5u sa TO& 6ace,ook stranico )7isit &e!#ra'e* radi promovisanja među gostima
Beograda, turistima
GINGER
0 Poku/ati 'a se pove5u sa TO& 6ace,ook stranico )7isit &e!#ra'e*
Priarna ci!"na #rupa
% 8ene
% M!a'i parovi
% M!a'i zapos!eni na pozici"aa ko"e ia"u incoe 9:: – ;.:: eura
% Out#oin#( spreni 'a eksperientisu( poa!o I avantura I putovan"e
Sekun'arna ci!"na #rupa
% I#raci s!ota )parovi I 'evo"ke*
0 +e4 e!eent: konstantnost ponude rađa prepoznatljivost i top of mind
0 Teatske ce!ine – proovisan"e mesečnih, tematski2 ponu'a- mesec sečunaske kuhinje,
tepura( teri"aki<= Egzotična za,ava
0 Insta#ra kana! sa prepoznat!"ivi 2as2ta#o #GOGINGER #E3otic6OO> )2rana pre'stav!"a
??@ sa'r5a"a ko"i se 'e!i na Insta#rau* PinterestA
0 Sponzorisati ru,riku na neko o' porta!a- SML ( Banna&e( >esi#ne'RS – pose,na ru,rika
!i$est4!e )CHAMELEON Ctrans$oraci"a( GINGERCavantura*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful