You are on page 1of 5

1

S GIO DC V O TO
HI PHNG

CHNH THC
K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT
NM HC 2014 - 2015
MN : TON
Thi gian lm bi: 120 pht (khng k thi gian giao )
GV gii : NGUYN HU BIN - THCS TAM HNG - Thy Nguyn - Hi Phng
I. PHN 1. TRC NGHIM (2,0 im)
Cu 1: iu kin xc nh ca biu thc
2
1 2x
P
x

= == = l
A.
1
2
x
B. 0 x
C.
1
2
x < v x 0 D.
1
2
x v x 0
p n : D
Cu 2: Hm s no sau y khng phi l hm s bc nht ?
A. 2015 3 y x =
B. 3 1 y x = +
C. 2 y x = D.
7
3
x
y

=
p n : B
Cu 3: H phng trnh
x y 2
2x y 10
+ = + = + = + =

= = = =

c nghim l cp s (x ; y) bng :
A. ( 2; 4) B. (6; 2) C. (6; 4) D. (4; 2)
p n : D
Cu 4: Nu
1 2
x ;x l cc nghim ca phng trnh
2
x x 1 0 + = + = + = + = th tng
2 2
1 2
x x + ++ + bng :
A. ( 2; 4) B. (6; 2) C. (6; 4) D. (4; 2)
p n : B
Cu 5: Tam gic MNP vung ti M c ng cao MH. Bit MH = 2; NH = 1, x l di MP, ta c :
x
2
1
P
H
N
M

A. x = 4 B. x 6 = == = C. x 2 5 = == = D. x 3 5 = == =
p n : C
Cu 6: Tam gic IJK vung I c IJ = 3a; IK = 4a (a > 0), khi

cos IKJ bng :
4a
3a
K
J
I

A.
3
5
B.
3
4
C.
4
5
D.
4
3

p n : C
2
Cu 7: Cho (O;5cm). Cc im A, B (O;5cm) sao cho

0
AOB 120 = == = . S o di ca

AB (nh) l :
A.
10
(cm)
3
B. 10 (cm) C.
2
(cm)
3
D.
10
(cm)
9

p n : A
Cu 8: Cho tam gic MNP vung M c MN = 5cm, MP = 3cm. Quay MNP mt vng quanh cnh
MN c mt hnh nn c th tch
1
V . Quay MNP mt vng quanh cnh MP c mt hnh nn c
th tch
2
V . Khi ta c t s th tch
1
2
V
V
bng :
A.
3
4
B.
4
3
C.
5
3
D.
3
5

p n : D

II. PHN 2. T LUN (8,0 im)
Bi 1: (1,5 im)
1. Rt gn cc biu thc :

a) (0,5 im)
1
A 7 2 10 20 8
2
= + + = + + = + + = + +
( (( ( ) )) )
(Do > 0)
2
1
A 5 2 2 5 .2 2
2
A 5 2 2 5 2
A 5 2 2 5 2 5 2
A 3 5
= + + = + + = + + = + +
= + + = + + = + + = + +
= + + = + + = + + = + +
= == =

b) (0,5 im)
1 1
B
3 2 3 2
= + = + = + = +
+ + + +

3 2 3 2
B
3 2 3 2
B 3 2 3 2
B 2 3
+ + + +
= + = + = + = +

= + + = + + = + + = + +
= == =

2. (0,5 im)
Lp phng trnh ng thng bc nht (d) bit (d) i qua cc im A(- 5; 2005) v B(2 ; 2019)
trn mt phng ta Oxy
+ Gi phng trnh ng thng bc nht (d) l : y = ax + b
+ Do (d) i qua cc im A(- 5; 2005) v B(2 ; 2019) nn A, B (d)
2005 a.( 5) b 7a 14 a 2
2019 a.2 b b 2019 2a b 2015
= + = = = + = = = + = = = + = =


= + = = = + = = = + = = = + = =


Vy phng trnh ng thng bc nht (d) bit (d) i qua cc im A(- 5; 2005) v B(2 ; 2019)
trn mt phng ta Oxy l y = 2x + 2015
Bi 2: (2,5 im)
1. (0,5 im) Gii bt phng trnh
2 2 2 2
x (x 1) (x 3) (x 1) + + + + + + + +
3
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
x (x 1) (x 3) (x 1)
x (x 2x 1) x 6x 9 (x 2x 1)
x x 2x 1 x 6x 9 x 2x 1
2x 1 4x 8
2x 4x 1 8
2x 9
9
x
2
+ + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + +
+ + + +Vy bt phng trnh c nghim l
9
x
2

2. Cho phng trnh
2
x 2(m 1)x 2m 4 0 (1) + = + = + = + = (m l tham s)
a) (0,5 im) Gii phng trnh (1) khi m = 2
+ Thay m = 2 vo phng trnh cho ta c :
2 2
x 2(2 1)x 2.2 4 0 x 2x 0 x(x 2) 0
x 0 x 0
x 2 0 x 2
+ = = = + = = = + = = = + = = =
= = = = = = = =


= = = = = = = =


Vy vi m = 2 th phng trnh cho c 2 nghim phn bit l
1 2
x 0;x 2 = = = = = = = =
b) (0,5 im) Tm gi tr nh nht ca
2 2
1 2
P x x = + = + = + = + vi
1 2
x ;x l nghim ca phng trnh (1)
+ Phng trnh (1) c :
vi mi m R
2
2
2
2
' (m 1) 1.(2m 4)
' m 2m 1 2m 4
' m 4m 4 1
' (m 2) 1 0
= = = =
= + + = + + = + + = + +
= + + = + + = + + = + +
= + > = + > = + > = + >

Vy vi mi m th phng trnh (1) lun c 2 nghim phn bit
1 2
x ;x vi mi m.
+ Theo h thc Vi-et ta c :
1 2
1 2
x x 2(m 1)
x .x 2m 4
+ = + = + = + =

= = = =


+
[ [[ [ ] ]] ]
2 2 2
1 2 1 2 1 2
2
2
2
2
2 2
2
P x x (x x ) 2x x
P 2(m 1) 2.(2m 4)
P 4(m 2m 1) 4m 8
P 4m 8m 4 4m 8
P 4m 12m 12
P (2m) 2.(2m).3 3 3
P (2m 3) 3 3
= + = + = + = + = + = + = + = +
= = = =
= + + = + + = + + = + +
= + + = + + = + + = + +
= + = + = + = +
= + + = + + = + + = + +
= + = + = + = +

Vy gi tr nh nht ca P l 3 khi
3
2m 3 0 m
2
= = = = = = = =
3. Gii bi ton bng cch lp phng trnh :
(1,0 im)
Mt ca n chy xui dng sng t A n B ri chy ngc dng t B v A ht tt c 7 gi 30
pht. Tnh vn tc thc ca ca n bit qung ng sng AB di 54 km v vn tc dng nc l 3km/h
4
+ i 7 gi 30 pht =
15
(h)
2

+ Gi vn tc thc ca ca n l x (km/h), x > 3
vn tc ca ca n khi xui dng sng t A n B l : x + 3 (km/h) ; vn tc ca ca n khi ngc
dng sng t B v A l : x - 3 (km/h)
thi gian ca ca n khi xui dng sng t A n B l :
54
(h)
x 3 + ++ +
; thi gian ca ca n khi ngc
dng sng t B v A l :
54
(h)
x 3

+ Do ca n chy xui dng sng t A n B ri chy ngc dng t B v A ht tt c 7 gi 30 pht nn
ta c phng trnh :
54 54 15
x 3 x 3 2
+ = + = + = + =
+ + + +

+ Ta c :
2
2 2
2
54 54 15 x 3 x 3 15
54
x 3 x 3 2 x 9 2
2x 5
72x 5x 45 5x 72x 45 0
x 9 36
+ + + + + + + + | | | | | | | |
+ = = + = = + = = + = =
| | | |
+ + + +
\ \ \ \
= = = = = = = = = = = =


C
2
' 36 5.( 45) 1521 0 = = > = = > = = > = = >
phng trnh c 2 nghim phn bit
1
36 1521
x 15
5
+ ++ +
= = = = = = = = ;
1
36 1521 3
x
5 5

= = = = = = = =
+ Ta thy ch c
1
x 15 = == = tha mn iu kin x > 3
Vy vn tc thc ca ca n l 15 (km/h)
Bi 3: (3,0 im)
Cho ng trn (O) c nh v tam gic ABC c ba gc nhn ni tip ng trn (O), cc
ng cao BD v CE ct nhau ti H v ct ng trn (O) ln lt D v E
1. Chng minh rng t gic BEDC l t gic ni tip v DE // DE
2. Chng minh rng OA vung gc vi DE
3. Cho cc im B v C c nh. Chng minh rng khi A di ng trn cung ln BC sao cho tam
gic ABC l tam gic nhn th bn knh ng trn ngoi tip tam gic ADE khng i

BI LM
1. (Hnh v ng: 0,25 im)
* C BD v CE l cc ng cao ca

0 0
ABC BD AC, CE AB BDC 90 ;BEC 90 = = = = = = = =
+ T gic BEDC c

0 0
BDC 90 ;BEC 90 = = = = = = = = , m 2 gc ny cng chn cnh BC t gic BEDC ni
tip (iu phi chng minh) (0,5 im)
* T gic BEDC ni tip


s
1 1
DC
E B
2
= = = = = = = = (1)
* Xt ng trn (O) c


s
1 1
E'C
B D'
2
= = = = = = = = (2)
T (1) v (2)

1 1 D' E = == = , m y l 2 gc ng v DE/ /D'E' (iu phi chng minh) (0,5 im)

2. (1,0 im)
5
* T gic BEDC ni tip


s
2 2
ED
B C
2
= = = = = = = =
* Trong ng trn (O) c

s s 2 2 B C AE' AD' = == = = == = A l im chnh gia cung DE AO
i qua trung im ca DE AO D'E' , m DE/ /D'E' OA DE (iu phi chng minh)
3. (0,75 im)
* Ta c t gic AEHD c

0
AEH ADH 90 = = = = = = = = AH l ng knh
ng trn ngoi tip t gic AEHD
AH ng thi l ng knh ca ng
trn ngoi tip ADE
AH
2
l bn knh
ca ng trn ngoi tip ADE
* V ng knh AN ca ng trn (O)

0
NCA 90 = == = (gc ni tip chn na
ng trn) NC AC NC/ /BD
* Chng minh tng t c BN // CE t
gic BHCN l hnh bnh hnh
* Gi M l giao im ca BC v HN M
l trung im HN AH 2.OM = == =
Mt khc M l trung im BC nn
OM BC OM l khong cch t O n
BC, m BC c nh, O c nh nn OM
khng i AH khng i. (iu phi
chng minh)
Bi 4: (1,0 im)
Cho 3 s a, b, c > 0, chng minh rng :
3 3 3 3 3 3
a b b c c a
a b c
2ab 2bc 2ca
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + +
HNG DN
+ Ta c (Theo
3 3 2 2
a b (a b)(a b ab) (a b).ab cos i) + = + + + + = + + + + = + + + + = + + +
3 3
a b a b
(1)
2ab 2
+ + + + + + + +

+ Tng t ta c : (2);
3 3 3 3
b c b c c a c a
(3)
2bc 2 2ca 2
+ + + + + + + + + + + + + + + +
(0,5 im)
+ Cng v (1), (2) v (3) ta c :
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
a b b c c a a b b c c a
2ab 2bc 2ca 2 2 2
a b b c c a
a b c
2ab 2bc 2ca
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + +

(iu phi chng minh)
Du bng xy ra khi a = b = c (0,5 im)

N
M
2
1
1
2
1
1
O
E'
D'
H
E
D
C
B
A