You are on page 1of 5

GVHD : Nguyn Vn Tuyn - THCS L QV - BN

UBND tNH BC NINH THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYN


S GIO DC V O TO NM HC 2014 - 2015
Mn Thi : Ton ( Dnh cho tt c th sinh )
Thi !i"n #$% &$i : 120 'h() ( khng k thi gian giao )
N!$* )hi : 20 thng 6 nm 2014

C+, I- ( 1, 5 im )
Cho phng trinh 0 6 2 2
2
= + m mx x (1) , voi n x , tham s m .
1) Giai phng trinh (1) khi m 1
2) Xac dinh gia tri cua m d phng trinh (1) co hai nghim x
1
, x
2
sao cho
2
2
2
1
x x +
nho nht.
C+, II- ( 1,5 im )
Trong cung mt h toa d , goi (P ) la d thi cua ham s y x
2
va (d) la d thi cua
ham s
y -x 2
1) V cac d thi (P) va (d) . Tu do , xac dinh toa d giao dim cua (P) va (d) bng d
thi .
2) Tim a va b d d thi cua ham s y ax b song song voi (d) va ct (P) tai
dim co hoanh d bng -1
C+, III .( 2,0 im )
1) Mt ngoi di xe dap tu dia dim A dn dia dim B , qung dong AB dai 24
km . Khi di tu B tro v A ngoi do tng vn tc thm 4km so voi luc di , vi vy thoi gian
v it hn thoi gian di 30 phut . Tinh vn tc cua xe dap khi di tu A dn B .
2 ) Giai phng trinh
( ) 1 1 1 = + + x x x x
C+, IV - ( 3,0 im )
Cho tam giac ABC co ba goc nhon va ba dong cao AA` , BB` ,CC` ct nhau tai
H .V hinh binh hanh BHCD . ong thng qua D va song song voi BC ct dong thng
AH tai M .
1) Chung minh rng nm dim A, B ,C , D , M cung thuc mt dong tron.
2) Goi O la tm dong tron ngoai tip tam giac ABC .Chung minh rng BM CD
va goc BAM goc OAC .
3) Goi K la trung dim cua BC , dong thng AK ct OH tai G . Chung minh rng G
la trong tm cua tam giac ABC.
E CHINH
THUC
GVHD : Nguyn Vn Tuyn - THCS L QV - BN
C+, V .( 2, 0 im )
1) Tim gia tri nho nht cua biu thuc P a
2
ab b
2
3a 3b 2014 .
2) Co 6 thanh ph trong do cu 3 thanh ph bt ky thi co it nht 2 thanh ph lin lac
doc voi nhau . Chung minh rng trong 6 thanh ph noi trn tn tai 3 thanh ph
lin lac doc voi nhau.
-----------------H.)---------------
( ny gm c 01 tang)
!" # t$n th sinh %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'( )*o
+anh %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Hng dn s lc thi mn ton dnh cho tt c th sinh nm hc
2014201!
"hi #o "$%" ch&'(n ")nh *+c ,inh # c-& . ch&'(n ton
C+, I- ( 1, 5 im )
Cho phng trinh 0 6 2 2
2
= + m mx x (1) , voi n x , tham s m .
1) Giai phng trinh (1) khi m 1
2) Xac dinh gia tri cua m d phng trinh (1) co hai nghim x
1
, x
2
sao cho
2
2
2
1
x x +
nho nht.
HD :
1) GPT khi m 1
Thay m 1 v ao (1) ta d c x
2
+ 2x 8 = 0 ( x + 4 ) ( x 2 ) = 0 x = { - 4
; 2 }
KL :
2) x et PT (1) : 0 6 2 2
2
= + m mx x (1) , voi n x , tham s m .
Xet PT (1) co ( ) ( ) 0 5 1 6 2
2 2
1
'
> + + = + + = m m m
(lun dung ) voi moi m ~ PT (1) lun co hai nghim phn bit x
1
; x
2
voi moi m
Mt khac ap dung h thuc viet vao PT ( 1) ta co :
( )

+ =
= +
6 2
2
2 1
2 1
m x x
m x x
(I)
Lai theo d va (I) co :A x
1
2
x
2
2

( x
1
x
2
)
2
2 x
1
x
2

( - 2m )
2
2 ( 2m 6 )
4m
2
4m 12
( 2m 1)
2
11 11 voi moi m ~ Gia tri nho nht cua A la 11 khi m
2
1
.
GVHD : Nguyn Vn Tuyn - THCS L QV - BN
/0 :
C+, II- ( 1,5 im )
Trong cung mt h toa d , goi (P ) la d thi cua ham s y x
2
va (d) la d thi cua
ham s
y -x 2
1) V cac d thi (P) va (d) . Tu do , xac dinh toa d giao dim cua (P) va (d) bng d
thi .
2) Tim a va b d d thi cua ham s y ax b song song voi (d) va ct (P) tai
dim co hoanh d bng -1
HD : 1) v ch inh xac va xac dinh d c giao i ca (!) " # ($) % # & ( ' ; ') " #
N ( -2 ; 4 )
2)T m c a = -' " # ( = 0 =)!* ca la y - x
C+, III .( 2,0 im )
1) Mt ngoi di xe dap tu dia dim A dn dia dim B , qung dong AB dai 24
km . Khi di tu B tro v A ngoi do tng vn tc thm 4km so voi luc di , vi vy thoi gian
v it hn thoi gian di 30 phut . Tinh vn tc cua xe dap khi di tu A dn B .
2 ) Giai phng trinh
( ) 1 1 1 = + + x x x x
HD :
') G i x ( + ,- ) % # v n t c ng i i x. p t / -) B ( x ) 0 ) 0 1 2 %3n
a ra PT :
2
1
4
24 24
=
+

x x
=) x = '2 ( t, ) 0 41 : 000000000000
2) KX
1 0 x
t 0 5 a = ( ) x x
a
x x =

+ 1
2
1
1
2

+ !* !i % # : a + 1
2
1
2
=
a
a
2
+ 2a 6 = 0 ( a ' )( a + 6 ) = 0 a = { -6 ;
' } =) a = ' ) 0
+ N"3 a = ' = )
= + 1 1 x x
x = { 0 ; ' } ( t,)
41 : 777700
C+, IV - ( 3,0 im )
Cho tam giac ABC co ba goc nhon va ba dong cao AA` , BB` ,CC` ct nhau tai
H .V hinh binh hanh BHCD . ong thng qua D va song song voi BC ct dong thng
AH tai M .
1) Chung minh rng nm dim A, B ,C , D , M cung thuc mt dong tron.
2) Goi O la tm dong tron ngoai tip tam giac ABC .Chung minh rng BM CD
va goc BAM goc OAC .
3) Goi K la trung dim cua BC , dong thng AK ct OH tai G . Chung minh rng G
la trong tm cua tam giac ABC
HD : HS tu v hinh
GVHD : Nguyn Vn Tuyn - THCS L QV - BN
1) Chung minh cac tu giac ABMD , AMDC ni tip ~ A, B ,C,D , M nm trn cung
mt dong tron
2) Xet (O) co dy MD//BC ~ sd cung MB sd cung CD ~ dy MB dy CD hay BM
CD
Theo phn 1) va BC//MD ~ goc BAM goc OAC
3)Chung minh OK la dong trung binh cua tam giac AHD ~ OK//AH va OK
,!
2
1
hay
2
1
=
,!
-.
(*)
Chung minh tam giac OGK dng dang voi tam giac HGA ~
/. ,/
,/
/.
,!
-.
2
2
1
= => = =
, tu do suy ra G la trong tm cua tam giac ABC
C+, V .( 2, 0 im )
1)Tim gia tri nho nht cua biu thuc P a
2
ab b
2
3a 3b 2014 .
2)C 6 thnh ph trong c 3 thnh ph !"t #$ th% c &t nh"t 2 thnh ph 'i(n
')c *+c ,-i nh./ . Chng minh r0ng trong 6 thnh ph ni tr(n t1n t)i 3 thnh
ph 'i(n ')c *+c ,-i nh./.
HD :
1) Gia tri nho nh#t ca ! %# 20'' +-i a =( = '
2) Goi 6 th anh ph $ %&' ( ) *+,+-+.+/+0
X et thanh ph / 0t-.o nguyn l i Di8ic-%.t 9t8ong : t-#n- ;- con lai thi co it
nh#t 6 t-#n- ;-
lin lac dc "!i / -oc %1 2t 3&#t 6 t-#n- ;- khng lin lac dc "!i / ( v i
n"3 s t-#n- ;- lin lac doc voi A cung khng vot qua 2 va s thanh ph khng
lin lac doc voi A cung khng vot qua 2 thi ngoai A , s thanh ph con lai cung
khng vot qua 4 ) . Do do chi xay ra cac kha nng sau :
Kha nng 1 :
s thanh ph lin lac doc voi A khng it hn 3 , gia su B,C,D lin lac doc voi A .
Theo d bai trong 3 thanh ph B,C,D co 2 thanh ph lin lac doc voi nhau . Khi do 2
thanh ph nay cung voi A tao thanh 3 thanh ph di mt lin lac doc voi nhau .
Kha nng 2 :
s t-#n- p& khng lin lac dc "!i / 9 khng it hn ,gia s4 6 t-#n- ;- khng
lin lac dc "!i / %# D9<9= 0 4-i 1 tr'35 67 6 t-#n- ;- ( /9D9<) thi D va E lin
lac dc "!i n-a3 ( v i D,E khng
lin lac dc "!i / )
*835 t9 t8ong (7 6 ( /9<9=) " # ( /9=9D) th i E,F lin lac dc "!i n-a3 9 = "# D
lin lac
dc "!i n-a3 "# n- "> D9<9= % # 6 t-#n- ph :; m7t lin lac dc "!i
n-a3 0 V> ta
GVHD : Nguyn Vn Tuyn - THCS L QV - BN
co PCM
C 2/ 3 4 ch/5(n ton ng 5 thi 206662014
Cho t7p 8 9 : 1 ; 2 ; 3 ; <.; 16 = . >?5 t%m @ ng/5(n A*Bng # nhC nh"t @.o cho
trong mDi t7p h+p con g1m # phEn tF cG. 8 H/ t1n t)i h.i @ ph2n !iIt ., ! m .
2

J !
2
' mKt @ ng/5(n t.
HD :
N"3 a 9 ( c-<n thi a
2
b
2
la h; ? 0 Do 1 3"3 t; con @ ca / co 2 ph=n t4
phn bi>t a9( #
a
2
+ (
2
%# ? nguyn t thi X khng th c-? c-@a cac s c-<n =) 4
9
By gi ta i c-@ng in- 4 = A %# gia tri nho nh#t c=n tim cua bai toan .
Tht v> "!i t; con @ gA A ;-=n t4 (#t ki cua A lun tAn ti 2 ;-=n t4 phn
bi>t a9( #
a
2
+ (
2
( ) B nguyn t 0 Tht "> : ta c-ia t; -; / t-#n- cac c; 2 ;-=n t4
phn bi>t a 9 ( # a
2
+ (
2
%# ? nguyn t 9ta co t#t cC 8 c; % # : ( ';4) 9 ( 2;6) 9
( :;8) 9 ( B;'') 9 ( C; '0) 9 ( A ;'B ) 9 ( '2 ;'6) 9 ( '4 ; ': ) 0 *-.o nguyn li Di8ic-%.t
thi 9 ph=n t4 ca @ co 2
ph=n t4 cung thu7c 7t c; =) !C&
GVHD : NGDE<N V/N *DE<N *HCF DDC 1GNG HV- BN