You are on page 1of 3

S GIO DC V O TO

QUNG NGI

K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT


NM HC 2014-2015
MN : TON (khng chuyn)
Ngy thi: 19/6/2014
Thi gian lm bi: 120 pht (khng k thi gian giao )

CHNH THC

Bi 1: (1,5 im)
a/ Tnh: 2 25 + 3 4
b/ Xc nh a v b th hm s y = ax + b i qua im A(1; 2) v im
B(3; 4)
c/ Rt gn biu thc A =

x +2 +

x +4
:
x 2 x + 2
2

vi x 0 v x 4

Bi 2: (2,0 im)
1/ Gii phng trnh x4 + 5x2 36 = 0
2/ Cho phng trnh x2 (3m + 1)x + 2m2 + m 1 = 0 (1) vi m l tham s.
a/ Chng minh phng trnh (1) lun c hai nghim phn bit vi mi gi tr ca
m.
b/ Gi x1, x2 l cc nghim ca phng trnh (1). Tm m biu thc
B = x12 + x22 3x1x2 t gi tr ln nht.
Bi 3: (2,0 im)
chun b cho mt chuyn i nh bt c Hong Sa, hai ng dn o
L Sn cn chuyn mt s lng thc, thc phm ln tu. Nu ngi th nht
chuyn xong mt na s lng thc, thc phm; sau ngi th hai chuyn ht
s cn li ln tu th thi gian ngi th hai hon thnh lu hn ngi th nht l
3 gi. Nu c hai cng lm chung th thi gian chuyn ht s lng thc, thc
phm ln tu l

20
7

gi. Hi nu lm ring mt mnh th mi ngi chuyn ht s

lng thc, thc phm ln tu trong thi gian bao lu?


Bi 4: (3,5 im)
Cho na ng trn tm O, ng knh AB = 2R. Gi M l im chnh
gia ca cung AB; P l im thuc cung MB (P khc M v P khc B). ng
thng AP ct ng thng OM ti C; ng thng OM ct ng thng BP ti D.
Tip tuyn ca na ng trn P ct ct CD ti I.
a/ Chng minh OADP l t gic ni tip ng trn.
b/ Chng minh OB.AC = OC.BD.
c/ Tm v tr ca im P trn cung MB tam gic PIC l tam gic u. Khi
hy tnh din tch ca tam gic PIC theo R.
Bi 5: (1,0 im)
Cho biu thc A = (4x5 + 4x4 5x3 + 5x 2)2014 + 2015. Tnh gi tr ca
biu thc A khi x =

1
2

2 1
2 +1

----------------------------------- HT -------------------------------

Gim th coi thi khng gii thch g thm

GI BI GII TON VO 10 KHNG CHUYN L KHIT QUNG NGI.


Bi 1: a/ Tnh: 2 25 + 3 4 = 10 + 6 = 16
b/ th hm s y = ax + b i qua A(1; 2) nn a + b = 2, v B(3; 4) nn 3a b = 4.
Suy ra a = 3, b = 5. Vy (d): y = 3x + 5

c/ Vi x 0 v x 4 ta c:A =

x +2

x +4
:
= ..=
x 2 x + 2
2

1
x 2

x +2
x 4

Bi 2:
1/ Gii phng trnh x4 + 5x2 36 = 0
t t = x2 ( t 0) ta c phng trnh t2 + 5t 36 = 0. t = 25 4.1.(36) = 169
t1 = 4 (tmk); t2 = 9 (loi). Vi t = 4 x2 = 4 x = 2
2/ a/ Vi m l tham s, phng trnh x2 (3m + 1)x + 2m2 + m 1 = 0 (1)
C = [(3m + 1)]2 4.1.( 2m2 + m 1) = m2 + 2m + 5 = (m + 1)2 + 4 > 0 m
Vy phng trnh (1) lun c hai nghim phn bit vi mi gi tr ca m.
b/ Gi x1, x2 l cc nghim ca phng trnh (1). Ta c x1 + x2 = 3m + 1; x1x2 = 2m2 + m 1
B = x12 + x22 3x1x2 = (x1 + x2)2 5x1x2 = (3m + 1)2 5(2m2 + m 1) = (m2 m 6)
1 2 13
13
1
1
B = (m
) +

. Du = xy ra m
=0m=
.
2
2
2
2
2
13
1
Vy Bmin =
khi m =
2
2
Bi 3: Gi x (gi) l thi gian ngi th I mt mnh lm xong c cng vic.
20
v y (gi) l thi gian ngi th II mt mnh lm xong c cng vic. (Vi x, y >
)
7

1
x +
Ta c h phng trnh:
y
2

1 7
=
y 20
x
=3
2

T (1) v (2) ta c phng trnh:

1 1 7
(1)
+ =
x y 20
y x = 6 ( 2)

1
1
7
30
+
=
. Gii phng trnh c x1 = 4, x2 =
x x + 6 20
7

Chn x = 4.
Vy thi gian mt mnh lm xong c cng vic ca ngi th I l 4 gi, ca ngi th II l 10 gi.
Bi 4:
a/ C/minh AOD = APD = 900
O v P cng nhn on AD di mt gc 900
OADP t gic ni tip ng trn ng knh AD
OC AC
=
b/ C/ minh AOC
DOB (g.g)
OB DB
OB.AC = OC.BD (pcm)
c/ Ta c IPC = PBA (cng chn cung AP ca (O))
v c ICP = PBA (cng b vi OCP)
Suy ra IPC = ICP IPC cn ti I.
IPC l tam gic u th IPC = 600 PBA = 600
A
OP = PB = OB = R s o cung PB bng 600
C/minh DIP cn ti I ID = IP = IC = CD:2
1
1 1
1 R 3
R2 3
Do SPIC =
SDPC =
. .CP.PD =
.
.R =
(vdt)
2
2 2
4
3
12

Bi 5:

I
M
P
C

1
Ta c: x =
2

2 1 1
=
2 +1 2

2 1

)(

2 +1 .

2 1

2 1
2

3 2 2
5 2 7
17 12 2
29 2 41
; x3 = x.x2 =
; x4 (x2)2 =
; x5 = x.x4 =
4
8
16
32
29 2 41 + 34 24 2 25 2 + 35 + 20 2 20 16
Do : 4x5 + 4x4 5x3 + 5x 2 =
= 1
8

x2 =

Vy A = (4x5 + 4x4 5x3 + 5x 2)2014 + 2015 = (1)2014 + 2015 = 1 + 2015 = 2016


---------------------------------------------------------------