You are on page 1of 1

venstersluiten

Denkaanhetmilieu.Denknavoorjeprint!
'Media moeten eisen stellen'
Door:redactie
2661400:00
"Eengedragscodekangeenkwaad,maarjekuntjeafvragenwieertotdeberoepsgroep
behoort",zegtEstherMirjamSent."Alsjemensenvraagtwelkeeconomenzekennenkomen
ernietgepromoveerdeeconomenlangs,gepromoveerdepoliticologen,publicisten,noem
maarop.Iedereennoemtzicheconoomofwordtzogeduid.Hoekunjediediversegroep
bereikenmeteengedragscode?"
"Detweedevraagishoejedatinstitutioneelzoumoeteninbedden.Ikzouinde
jaargesprekkenmetmijnmedewerkersprimadecodeonderdeaandachtkunnenbrengen,
maaropdiemanierbereikjealleendegepromoveerdeeconomen."
Dateconomenmethetnadenkenovereengedragscodehuneigenrolinhetpubliekedebat
kritischbekijken,juichtSenttoe."Hetisheelverleidelijkvooreconomenomzichalsalgemeen
expertoptewerpen.Maarookdemediazoudeneencodemoetenhebbenenbepaalde
expertiseeisenstellenaandemensendiezeinterviewen."Hetprobleemisookdatvan
economenteveelverwachtwordt."AlshetCPBmetheelveelmitsenenmarenvoorspeltdat
deeconomievolgendjaarmet2procentzalgroeien,danwordtervangemaakt:deeconomie
gaatvolgendjaarmet2procentgroeien.
"Wateconomenwelgoedkunnenisbijvoorbeeldheteffectberekenenvaneen
belastingverhogingopdeconsumentenuitgaven.Indatsoortmicrostudiesenalgemene
duidingvanmacroontwikkelingzijneconomenwelgoed."
DePersgroepDigital.Allerechtenvoorbehouden.