P. 1
בטחון ובטיחות בטיולים למורי דרך יוני שטרן

בטחון ובטיחות בטיולים למורי דרך יוני שטרן

|Views: 10|Likes:
Published by Zvi Peretz Cohen
בטחון ובטיחות בטיולים למורי דרך יוני שטרן
בטחון ובטיחות בטיולים למורי דרך יוני שטרן

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Zvi Peretz Cohen on Jun 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

םילויטב תוחיטבו ןוחטב

ןרטש ינוי
רעס לחנ – לייטמ לש תוומ , לירפא 2007
םיפטנ לחנב תושבייתה
ישיש םויב , 26/6/09 הריעצ לע חוויד לבקתה םירהצה תועשב
םיפטנ לחנב תושבייתה ףס לע הקוצמב . הקעזוה םוקמל
תליא ץוליחה תדיחי - ןירג אגרש לש ודוקיפב תוליא . םע
רצק רוקחתב וחילצה םיצלחמהו ינופלט רשק היה הריעצה
תאצמנ איה קוידב ןכיה ןיבהל . ולעפוה ץוליחה תמישמל 12
םיפטנ לחנב ילגר עסמ רחאל הריעצל ועיגה רשא םיבדנתמ .
הסנכנו םימ אלל תועש רבכ איה יכ ררבוה הריעצל ועיגהשכ
לש םוחב שמשב םישוח לופרעל 50 תולעמ . םיצלחמה תנעטל
ספאל ופאש התודרשה ייוכיס , םתעגה אלמלא . תרייתב רבודמ
תב 21 וטנורוטמ , דחא םימ קובקב םע דבל הלייט רשא הדנק
דבלב . ועצבל הטילחהו טנרטניאהמ הדירוה לויטה לולסמ תא
תונכסל תועדומ אלל .
םוחתב תונקתו םיקוח
םיטנוולר םימרוג
• תורייתה דרשמ – ךרד הרומ ןוישר .
• ךוניחה דרשמ – םילויט ךירדמ ןוישר " ןקת ות ."
ןוחטיב - תוחיטב
• ןוחטיב : יעוריאמ םירייתהו םילייטמה לע הרימש
רורט . ל תוסחייתה : הצ " ל , לארשי תרטשמ , םירוזא
ןוכיסב , לויטב שומח יוויל , ןורמושו הדוהי , תולובג
הנידמה .
• תוחיטב : ינפמ םירייתהו םילייטמה לע הרימש
ו תונוסא / תויועטמ םיעבונה םילויטב תונואת וא ,
תעד תולק , היואר הניא הנכה .
תורייתה דרשמ תויחנה
• תוחיטבו ןוחטב יאשונל תורייתה דרשמ תוסחייתה
םסרופמה ךמסמל תמצמוצמ םילויטב רתאב
דרשמה לש טנרטניאה .
• ךרדה ירומ סרוקב אשונל תוסחייתה .
• ךרדה ירומ ידומיל תרגסמב הנושאר הרזע סרוק .
• ןוחטבל תוסחייתה ןיא , הנושאר הרזעו תוחיטב
תויומלתשה תרגסמב ןוישירה תלבק רחאל .
םילויטב תוחיטב – ךרדה הרומ תוירחא ימוחת
3 . ת ו י ר ח א י מ ו ח ת
א . לש הניה להק ירוקיבל תויתשתה תוניקתו תומלשל תיללכ תוירחא
חטשה תא קיזחמה ףוגה , םינקתמה תא , םיחיינ תוחיטב ירזיבאו םילכה
תוליעפל םישמשמה םידיינו ( םינגהו עבטה תושר , קק " ל , יתד רוקיב רתא
ויגוסל , ירגתא טרופס יליעפמ , כו תימוקמ תושר " ו .)
ב . םילייטמה תוחיטב לע הרישי תוירחא , ךרדה הרומ לע הלח .
ירתאב םיגוהנה תוחיטבה יללכ לש הרהבהבו עודייב אטבתת ותוירחא
םעוציב לע הדפקהבו רוקיבה , םידחוימ םיישקו תושירד לע הארתהב ,
ןודנה להונה יפ לעו .
תרגסמב דבועה ךרד הרומ ךוניחה דרשמ ילויט תויחנהל ףופכ רזוח
כנמ " ןוחטיבו תוחיטב אשונב ל .
ןכל םדוק וב רקיבו ריכמש םוקמל קרו ךא םילייטמ חקי ךרדה הרומ .
ךותמ : להונה םש - לויטב םינוכיס תעינמו תוחיטב לוהינ , תורייתה דרשמ , ךרדה ירומ חוקיפל ףגא .
ןוכיס ימרוג
• ןוילע חכ : ינוציק ריווא גזמ , המדא תדיער , יעוריא
רורטו המחלמ ( ןוחטיבה אשונב לפוטי .)
• ישונא םרוג .

םיאבה םימרוגהמ תועבונ תונואתהו תולקתה בור :
לולסמ תרכה יא
וחלוש ידי לע ךירדמל םיאתמ ךורדת רדעה – טרופמה לולסמה ,
תוקספה , ויכו תולהנמ " ב .
לויטב םילהנל תויצ יא לש תויעב .
םינמזה חול לש יוגש ןונכת . לשמל : ךשוחל הסינכ .

ינוציק ריווא גזמ בולישב תוטלחה תלבקב תועט
4 חלמה םי רוזאב תונופטישב וגרהנ םילייטמ
םילייטמה תצובק , גנילפנסב םיקוצממ השלגש , העגפנ
חלמה םי ןופצבש ןארמוק לחנ רוזאב ןופטישב . העבש
עגפ אלל וצלוח הצובקה ירבחמ . םינגה תושר תרבוד :
העש ברקתמ ןופטישמ םיחקפ ידי לע ורהזוה םילייטמה
עוראה ינפל , רוזאהמ ואצי אל ךא .
ריווא גזמ
.1 יגולורואטמה תורשה . ןופלט : 03-9682109 , טנרטניא רתא :
http://www.ims.gov.il
.2 םינגהו עבטה תושר : 6911 * וא 08-9253321
.3 תורש SMS עבטה תנגהל הרבחה לש עבט : רתאה םש
רפסמל 4282

םילויטל ןוכיס הווהמה ריווא גזמ :
• םשג - הקלחה תנכס , רודרדל םימרוגה םיקוצמו םילחנ תומירז
ףחסו םינבא , תונופטיש - םיקועמ לע שגדבו םילחנ יצורע םיאלממ ,
העונת יריצ תומסוחה תומירז תייצח ללוכ .
• דרב , גלש – קותינו העונת תולבגה . רוק תויווכ .
• םיפנע וא םיצע תליפנל תומרוגה תוזע תוחור .
• םוח סמוע – תושבייתהל םרוג , םוח תכמ , תופירש תנכס .
• לפרע / ךבוא / לוח תופוס – תואר תלבגה .
לויטה לש םדקומ ןונכת
• תונואת ענומ םינוכיס לוהינו םדקומ ןונכת .
• הלועפ רדס :
.1 לויטה לולסמ םע תורכה תקידב : לולסמב םייוניש ,
ישוק תודוקנ , תוחיטב ילושכמ , תצובקל המאתה
םילייטמה .
.2 לולסמל המאתהו ריווא גזמ .
.3 לייטמל ישיא דויצ .
.4 םילייטמה םע תויופיצ םואתו ךורדת .
.5 ____________

לייטמל ישיא דויצ / לויטה יפואל םאתהב ךרדה הרומ
• םיילוש בחר עבוכ .
• הנגה םרק .
• הכילהל תוקזחו תוחונ םיילענ .
• תמייקתמ איה הב תועשלו תננכותמה תוליעפל םאתהב דוגיב .
• אשנמ / םימ לכימ 3-5 הנשה תנועל םאתהב רטיל , ךשמו לייוטמה רוזיאה
לויטה .
• םיבושח םינופלט תמישר : ןכוס , תועסהה תרבח , לויטה רוזאב םילוח יתב ,
הרטשמ , דמ " א .
• ןוזמו דויצ תאישנל םאתומו חונ לימרת .
• תנכדועמ םיליבש ןומיס תפמ .
• סנפ .
• רלוא .
• לבח .
• דיינ ןופלט .
• הנושאר הרזע קית .
• ____________________
ומצע לויטה ךלהמב
• גהנו סובוטוא : םיאתמ ךורדת , הצובקל הנתמה , רבעמ
םויס תדוקנל .
• סובוטואה תרכה .
• םילייטמה ךורדת .
• הכילה רדס לע הרימש : ףסאמ תעיבק , שארב ךרד הרומ ,
היתש תוקספה .
• סובוטואמ הדיריו םישיבכ תייצח .
• םוקמה לש תוחיטבה ילהנו רתאה יקוח לע הדפקה .
• םידושח םיצפח .
• םינמז תוחולל המאתה .
• םיגירח םיעוריא .
• _____________
• _____________
24 םיריית סובוטוא תורדרדיהב םיגורה
תליא דיל םוהתל
ידקרא ארויג , יכ רפיס סובוטואה לע אוה ףא היהש םינכוסה תצובק ךירדמ
גהנה ירוחאמש בשומב בשי " . יתוא ליצהש המ הארנכ הז . קוסע יתייה
ןורדמה לע ימצע יתאצמו ביבסמ רוחש היהנ לכה םואתפו םיכמסמב
לולתה . טקשו רוחש היה הלחתהב . לש תוקעצ וליחתה המ ןמז רחאל
םיעוצפ . ארונ היה הז ."
וגרהנ הב םורדב הנואתה תריקח םותב 24 תא דימעהל ןתינ יכ הרטשמב םיכירעמ היסורמ םיריית
שיבכב תינלטקה הנואתה תריקח תא המילשה הרטשמה תונלשרב תוומ תמירג ןיגב ןידל גהנה
הדבוע - תליא , שדוחכ ינפל ופסנ הבש 24 םוהתל סובוטוא תוכפהתהב םדא ינב . ירקוח יפ לע
הרטשמה , סובוטואה גהנ לע תלטומ הנואתל תוירחאה , חתפמ דנופלוג דראודא - הווקת . תריקח
ךרדה יאנתל ותעיסנ תוריהמ תא םיאתה אלו ההובג תוריהמב גהנ דנופלוג יכ התלעה הרטשמה .
תאז םע , וינפל עסנש רחא סובוטוא גהנ םע תורחת ךרע דנופלוגש חיכוהל הרטשמב וחילצה אל -
הליחתב ןעטנש יפכ . הרטשמה יפ לע , םע דנופלוג תמעתה תליאל הדבועמ העיסנה תליחתב רבכ
הנאזו ימר םשב רחא גהנ , הדבוע רוזאבש םוסחמהמ האיציב ותוא ףקע הנאזוש ךכ לע םעזו .
תנמ לע ךרדה יאנתל םאתהב אלו תוזיזפב עסנ דנופלוג םא תואדווב עובקל םילוכי אל הרטשמב
הנאזו לש סובוטואה תא ףוקעל תוסנל , יוולמ םיכירדמה תוגהנתהמ העבנ תנכוסמה ותעיסנש וא
ודצל ובשיש הצובקה " . ןולמה יתבל הרהמב עיגהל םיגהנב וקחד םיכירדמהש תויודע ונל שי
תליאב . םיירהצה תחוראל הצובקל םיכחמ לכואה ירדחש םיגהנל ורמא םה , הרומא התייהש
שולש העשב ךרעיהל . ףוקעל תוסנלו רהמ עוסנל גהנה תא האיבהש הביסה וזש ןכתיי
המוקעב " , ןגס רמא - יקסנייגב םעונ בצינ , דומעל הנומש לארשי תרטשמ לש ישארה תונואתה רקוח
הנואתה תריקחל דחוימ הריקח תווצ שארב . סמ שיבכב ועסנ םיסובוטואה ינש ' 12 , לתופמ שיבכ
םיבר םיעופיש םע דואמ , העיסנה תוריהמ תא ןסרל םירומה םירורמתו הרהזא יטלש ובש . תוריהמה
איה שיבכב תרתומה 80 מק " ש , תוריהמב העיסנ םיבייחמ םיעסונב סומע סובוטוא לש ךרדה יאנתו
רתוי הכומנ , דואמ ההובג תוריהמב עסנ דנופלוג יכ םירובס הרטשמב םלוא , ל תברקתמה - 100
מק " ש . ףרגוכטה ( ה " הרוחשה הספוק )" ויהש םיפרגוכטה תמרע ךותב הריזב אצמנ סובוטואה לש
חטשב םירוזפ , הרוחשה הספוקה ךותב אלו , תויהל היה רומאש יפכ . עובקל םילגוסמ אל הרטשמב
הרוחשה הספוקהמ ףלשנ אוה אמש וא ףרגוכטה תאצוה ידי לע הריקחה תא שבשל ןויסינ היה םא
סובוטואה לש ותורדרדיה ידכ ךות .
סובוטואה גהנו סובוטוא
• םוריחה יחתפ , תותלדה תחיתפל םוריחה תוידי , םוריחה םלב ,
יוביכה ףטמ , סובוטואה תותלד תריבשל שיטפ , רשקה רישכמ
סובוטואב הנושארה הרזעה םוקמו סובוטואב .
• סובוטואב הפירש לש הרקמב , הצוחה ופיעהלו ןולחב טועבל ןתינ .
• שאמ טולימו יוביכ תכימש הנשי סובוטוא לכב .
• הקנולא הנשי סובוטוא לכב .
• לייטמב הזחא שא – תידימ שמתשהל שי , לגלגלו טולימה תכימשב
המדאה לע לייטמה תא .
• סובוטואה תא תידימ בוזעל םישרדנ םא , ךכ לע עידוהל שי
עוגר ןוטב ןופורקימב .
• ע תירשפא סובוטואמ עוצפ תאצוה " הרירגב דחא םדא י .
• ןורחא תדרלו סובוטואהמ ודרי םילייטמה לכש אדוול ךירדמה לע .
• סובוטואב םישנא וראשנ אל יכ אדוול שי דימת .

סובוטואה גהנו סובוטוא
• קוחה יפ לע תונחתב סובוטואהמ הדיריו הילע .
• הריהזו תנגרואמ שיבכ תייצח לע דיפקהל , רשפא םא - רוזמרב היצח
היצח רבעמב וא .
• תא תוחנהל שי יפולח בכר תנמזהו סובוטואב הלקת לש הרקמב
תוכחל הפיא םילייטמה .
גהנ יסחי – ךרדה הרומ
גהנה ךורדת :
• תימויהו תיללכה לויטה תינכותב גהנה ןוכדע .
• הנחת לכב קיודמ ךורדת .
• גהנל תוקיודמ תויחנה תביתכ , קתוע רשאכ ךירדמה לצא קתועו גהנל ןתינ .
• ןופלטה ירפסמ תא גהנל תתל – ןכוסה לשו ךירדמה לש
• הצובקה ינפב גהנה תגצה , ןומא יסחיו תידדה הדובע . גהנה
ונלש תוחיטבלו ונל בושח .

סובוטוא גהנ תועש ( הרובעת תונקת 1961 )
168 . הגיהנ תועש [ ןוקית : כשת " ד ( 4 ) , כשת " ה ( 7 ) , שת " ל ( 3 ) , נשת " ו ( 6 ])
( א ) ירוביצ בכר גהונה , הלוע רתומה ללוכה ולקשמש ירחסמ בכר וא יטרפ סובוטוא
לע 6000 ק " ג , גהונהו יעונמ בכר וא עיסמה רחא גוסמ השרומה וא ןוישר יפ לע
גהנה לע ףסונב רתוי וא םישנא רשע דחא עיסהל רתיה -
( 1 ) ךשמב הדובעל ץוחמש החונמ ירחא אלא הגיהנב ותדובע םוי תא ליחתי אל 7
תוחפל תופוצר תועש ;
( 2 ) מ רתוי וב גהני אל - 12 לש הפוקת לכב תועש 24 תועש מ רתוי אלו - 68 תועש
לש הפוקת לכב 7 םימי ;
( 3 ) לש הגיהנ תפקת לכ ךשמב תוחפל העש יצחל ותגיהנ קיספי 4 תופוצר תועש
הנשמ תנקתב רומאכ ( ג ) , וז הנשמ תנקת יפל תוקספהה טעמל ;
( 4 ) מ רתוי גהני אל - 9 ירחא תוחפל העשל ותגיהנ תא קיספה םא אלא תועש
ךשמב הגיהנ 6 ךשמב הגיהנ ירחא רשאמ רחואי אל ךא תופוצר תועש 8 תועש
ו - 30 תופוצר תוקד ;
( 5 ) ךשמב תוחפל הדובעל ץוחמש החונמב אצמיי 25 תופוצר תועש ( וז הנקתב ןלהל
- החונמ םוי ) לש הפוקת לכב 8 רפסמש דבלבו םימי החונמה ימי אל הנשב רומאכ
מ תחפי - 25 .
גהונ לע ולוחי אל וז הקספ תוארוה יעונמ בכרב ירוביצ בכר ונניאש , וא יטרפ סובוטוא
לע הלולע רתומה ללוכה ולקשמש ירחסמ בכר 6000 ק " ג , םישנא הנומש עיסמה
ליגרה וקוסיע ךרדב אלש גהנה לע ףסונב רתוי וא .
( ב ) לע הטילשה ודיבש ימ יעונמ בכר הנשמ תנקתב םיטרופמה םיגוסהמ ( א ) לע וא
רומאכ יעונמ בכרב גהונה , גוהנל גהונל חיני אל , וז הנקת תוארוהל םאתהב אלא .
ךרדה ירומ יסרוקב תוחיטב ירקמ
• רעוס ריווא גזמ ןמזב ןתיווז לחנב דבאש טנדוטס
םיזע םימשג םע דחוימב , לולסמב ךישמה דימלתה
ידימלת רתי םע סובוטואה ןוינחל הלע אלו לחנה
התיכה . לש םייתעשכ רחאל אצמנ טנדוטסה
םישופיח .
• __________________________________
חטש בכר םע לויט
א . ותנכהו בכרה תקידב , םימו םוריחו ץוליח דויצ ללוכ לויטה םרט .
ב . בכרהו תוריבעה תולבגמל תוסחייתה ךות לולסמה תמאתה .
ג . עדיו ןויסינ תבייחמ חטש בכרב הגיהנ .
ד . תיטיאו הריהז הגיהנ לע הדפקה , בכרל בכר ןיב קחרמ תרימש .
ה . תוחיטב תרוגחב רושק אוהשכ בשומב בשי בכרב עסונ לכ . ןיא
העונתב אוה רשאכ בכרל ץוחמ הבישי וא הדימע רשאל .
ו . בכרה ןיב חוטבו רורב הדרפה קחרמ לע דיפקהל שי הליל ןוינחב
הנילה רוזאל הנוחה .
םיינפוא ילויט
• בכרכ קוחב םירדגומ םיינפוא .
• שיבכה לושב קר תרתומ םיינפוא תעונת
• םיידיו םיילגר יניגמבו הדסקב שמתשהל הבוח .
• שיבכ תייצח תעב תרבגומ תוריהז / תמוצ .
• בכר יליבשב תרתומ העונתה חותפ חטשב / םיינפוא
דבלב .
• לגר יכלוהל םיליבשב םיינפוא תעונת רוסיא לח .
םיילגר םירויס – ינוריע ( תוכרדמ , תואטמס , המודכו םיקווש )
• ויוהיזל טלוב ןומיס יעצמא וידיב היהיש יוצרו שארב ליבוי ךרדה הרומ .
• ותוירחאבש רויסה יפתתשמל רוסמל ךרדה הרומ לע הבוח , ןופלטה רפסמ
גהנה לשו ולש יראלולסה .
• ןורחאה ןכא אוהש אדוויש ףסאמ תעיבק לע דיפקהל שי .
• לוציפ תודוקנב , לכש אדווי ותומדקתה םרטו ףסאמל ןיתמי ךרדה הרומ
םיאצמנ םיפתתשמה .
• ןעמל ישיאה ונוחטיב לייטמה לש / ןמקלדכ ול ץילמהל שי לויטה ךלהמב רייתה :
• קית לע רומשל / םתשיבל ידי לע המלצמ " בלצהב ." םיסייכ ינפמ הנגהכ , קיזחהל אל
רוגס קיתב אלא םיסיכב םיבושח םיכמסמ וא ףסכ .
• דבלב םישרומ תומוקמב אלא בוחרב םיפסכ תפלחה עצבל ןיא .
• הכרדה םיעיצמה םירזמ תונמזהל תונעיהל אל , תואיצמ וא היצקרטא .
• לייטמל ריבסהל ץלמומ / םישודק תומוקמבש רייתל , םדא ימוהו םיפופצ , עונצ שובל
( םיטישכת ללוכ ) םירתוימו םיחונ אל םיבצמ ענמי .
• לייטמש הרקמבש ריבסהל שי / הצובקה תא דבאמ ריית , םוקמב ראשיהל וילע ,
לבקל תנמ לע גהנהו ךרדה הרומ םע ינופלט רשק רוצילו םוקמה םש אדוול
תויחנה .
• לייטמה חילצמ אל וב בצמב יכ שיגדהל שי / רשק רוציל רייתה , תדוקנל עיגהל וילע
שארמ תמכסומ שגפמ / תינכותה יפ לע האבה הדוקנה .
• ישיאה ונוכרד םולצב דייטצי ריית לכש ץלמומ .
עבטב םילולסמ – עבט תורומש , םיחותפ םיחטשו םיימואל םינג
שא יחטש , רפתה וק , ןורמושו הדוהי – םידחוימ םירושיא . הצ תוירחאב הלא םיחטש " ל . ךכיפל
חטשב ןוחטיבה ימרוגו טולישה תויחנה יפ לע גוהנל הבוח . תבייחמ שא יחטשל הסינכ
אתמהמ בתכב רושיא תלבקו םדקומ םואית " מ ( םואת זכרמ ) יטנוולר דוקיפ לכב .
ןמוסמ ליבש - הרדגה : ע ןמוסמה ליבש " הפמבו חטשב עיפומה לארשי יליבש תדעו י . ליבש
םיציחו טולישב ןמוסמה .
1 . תנכדועמ םיליבש ןומיס תפמב דיוצמ היהיו לולסמה תא ריכהל בייח ךרדה הרומ .
2 . חטשב בצומה טולישה תויחנה תא םייקלו אורקל הבוח .
3 . הכשח םרט םייתסיו תומדקומה רקובה תועשב ליחתי לגרב לויט יכ דיפקהל שי
4 . ילגר לויטב , רחא ליבשל תועטב וטסי אלש ידכ לייטמל לייטמ ןיב רצק קחרמ לע דיפקהל שי .
5 . ליבשב לוציפ תדוקנב , עיגה ףסאמהש אדוולו ןיתמהל ךירדמה לע .
6 . קוצמ תפשל ברקתהל ןיא , הליפנמ ורהזיה . תנכס בקע קוצמל בורקו תולגרמל תוהשל ןיא
םינבא רודרדו תוטטומתה .
7 . הסינכל םישרומ םניאש םינבמ יללחל סנכיהל ןיאו םיקיתע םינבמ תוריק לע ספטל ןיא
8 . הייתשל םייעבט םימ תורוקמ לע ססבתהל ןיא . םתא תאשל םילייטמה לע 3 םימ רטיל
םדאל ( ןופצב ) ו - 5 םדאל רטיל ( ץראה םורדב .)
9 . םיחוטב ואצמנו וקדבנש רחאל אלא םילחנל הסינכ רוסיא לח תונופטיש ירחא .
10 . לויטה לטבל וא תורירקה תועשל לולסמה םיאתהל שי םימח םימיב .
11 . ךרד ירוציק אלל ליבשב הכילה לע דיפקהל .
12 . תותיא יעצמאב דייטצהל בושח ( םירורפגו סנפ ) ירלולס רישכמו .
13 . לע הלעי אל ץלמומ הצובק לדוג 45 םילייטמ .
עבטב םילולסמ – עבט תורומש , םיחותפ םיחטשו םיימואל םינג
תוחפשמ לולסמ ( ליגר )
םישישק וא םידלי םע תוחפשמל תמאתומ ותיתשתש רצק לולסמ , וב ןיאש
ךשוממו השק יזיפ ץמאמ , תוכרעה בייחמ וניאו ינפוג רשוכ שרוד וניא
דויצב תדחוימ .

תכל יביטמ לולסמ - אלמ הכילה םוי דע תועש רפסממ .
לייטמה תא עדייל ךרדה הרומ לע / תואבה תודוקנה תא שיגדהלו רייתה :
• תילמינימ ליבש תיתשת , תודיריו תוילעב ןייפואמה לולסמ , תפשב רבוע
םוהתו קוצמ , םימ יבג םיתיעלו קועמ .
• םיאתמ דויצב תוכרעה בייחמ
• לש תומכב םימ בייחמ 5 םדאל רטיל ,
• יזיפ ץמאמב ךורכ ( ךשוממו השק ) ינפוג רשוכ שרדנו .

ירגתא לולסמ
• לייטמה תא עדייל ךרדה הרומ לע / שומיש בייחמ הזכ לולסמש רייתה
תומלוס תיתשתב , הזיחא תוידי / הכירד , םילבכ , רבעמ ךרוצל המודכו םילבח
הכילה תורשפא ןיא םהבש תומוקמב .

םילויטב תונואת
• לש הצובק 15 םיברע םיטנדוטס - םילארשי , םקלח
הייאר ידבכ , הגרד לחנב םכרד תא שמא ודביא
הדוהי רבדמבש , חטשב הלילה תא תושעל וצלאנו
איפקמ רוקב . רקובה ( א ' ) םצלחל תולועפה ולחה .
םילבוס םהשכ הלילה דוע וצלוח םילייטהמ המכ
רוק תויווכמ .
• קמועל לפנ הדוהי רבדמב לייטמ 20 גרהנו רטמ
ונב דיל , ןב 10 .
• ןומר שתכמ : הבוגמ הלפנ תלייטמ 100 מ ' הגרהנו .
םיליבש ןומיסו םילויט תפמ
םינגהו עבטה תורומשב תוחיטבו לויט ילהנ
הדימ הנקב תנכדועמ םיליבש ןומיס תפמב דייטצהל לויטה ליבומ לע
1:50,000 םינגהו עבטה תושר ידרשמב הגישהל רשפא , עדימה תונחתב
םירקבמה יזכרמבו .
1 . חטשב בצומה טולישה תויחנה תא םייקלו אורקל דפקה .
2 . לויטל האיציה ינפל , לולסמה יטרפ לע ךמסומ םרוג םע ץעייתהל שי , ךשמ
הכילה ןמז , םייופצ םיישק , וכו םימ תורוקמ ' . ידרשמל תונפל ןתינ םיטרפל
םינגהו עבטה תושר , עדימה תונחתלו םירקבמה יזכרמל .
3 . םרט םייתסיו תומדקומה רקובה תועשב ליחתי לגרב לויט יכ דיפקהל שי
הכשח .
4 . דבלב םינמוסמה םיליבשב תרתומ בכרב העונתהו הכילהה .
הרדגה ןמוסמ ליבש :
א . ע ןמוסמה ליבש " הפמבו חטשב עיפומה לארשי יליבש תדעו י .
ב . ע ןמוסמה ליבש " םיצחו טולישב תושרה י .
5 . םיקוצמב תדרלו ברקתהל ןיא .
6 . םינבא רדרדל ןיא .
7 . רבעש ימל קרו דבלב םירשואמה תומוקמב םירתומ םיקוצ סופיטו השילג
דבלב ינקת דויצב שמתשמו המיאתמ הרשכה .
םינגהו עבטה תורומשב תוחיטבו לויט ילהנ
8 . םניאש םינבמ יללחל סנכיהל ןיאו םיקיתע םינבמ תוריק לע ספטל ןיא
הסינכל םישרומ .
9 . טלחהב הרוסא הכישחה תועשב הכילהה ! הכישחה תועשב הכילהו היהשה
ךכל םידעוימה םינוינחב קר תרתומ .
10 . ךרדה ךרואלש םימה תורוקמב ושמתשת לא , םירוסא םילחנה ימ בור ןכש
הייתשל . ב ודייטצה - 3 דע 5 םדאל םימ רטיל ( הנועה יפל .)
11 . רוזאב היופצה ריוואה גזמ תיזחתב ןכדעתהל שי לויטל האיציה ינפל
םאתהב ךרעיהלו . הקלחה תנכסו תונופטש תנכס היופצ רבעמה תונועב
ץובמ ( הברעה רוזאב רקיעב , חלמה םי ףוח , הדוהי רבדמו בגנה רה .) גזמב
םתוצחל וא םילחנ יקיפאל סנכיהל ןיא ןנועמ ריוא . רוסיא לח תונופטש ירחא
םיחוטב ואצמנו וקדבנש רחאל אלא םילחנל הסינכ . םיאתהל שי םימח םימיב
לויטה לטבל וא תורירקה תועשל לולסמה .
12 . הצמ בתכב רושיא תלבק אלל םירוסא שאה יחטשב םילויטה " ל .
13 . םיאתמ שובל לע דיפקהל שי , שאר יוסיכו הכילה ילענ .
14 . תותיא יעצמאב דייטצהל שי ( םירורפגו סנפ ) רשק יעצמאבו ( רשק ירישכמ ,
םייראלולס םינופלט .)

םינגהו עבטה תורומשב תוחיטבו לויט ילהנ
15 . תושכהמ ורהזיה : םיעלסו תולודג םינבא ומירת לא , תא ףושחל אל ידכ
םהיתחת םינכושש םילחוזה .
16 . םיננכתמ םתא ותוא לויטה לע בתכב םיטרפ וריאשה ( רפסמ ללוכ
םיפתתשמה , םינמזה חולו לולסמה ) תיבב , עבטה תושר ירתאבו בכרה לע
םינגהו .
17 . יחב העיגפה , םמודבו חמוצב , הרוסא . עובצל וא טורחל ןיא .
18 . םכמע הפשאה וחקו ןויקנה לע ורמש . חטשב הפשא ףורשל וא רובקל ןיא .
19 . שא תרעבהו שבי יעבט חמוצב שומישה - םינוינחב אלא טלחהב םירוסא
ךכל דעוימה םוקמבו .
20 . יתוחיטב עגפמב םתלקתנו הדימב , לכונ ןעמל קיודמב עדימה וריבעה אנא
היעבב לפטל .
21 . םינגהו עבטה תושר לש חווידה דקומ ןופלט 6911 *

םכבל תמושתל , הרומשב תוחיטב עוריא לכ / חכותו הדימבו רקחיי ימואל ןג
לייטמה םרוגה תונלשר , יארחאה םרוגה דגנכ העיבת שגות .
םכמולש תאו לויטהמ האנה חיטבת הלא םיללכ םויק לע הדפקה , םילייטמה
ידרחה רזגמל תוחיטבו ןוחטב
הצחר תוליעפ
א . יפ לע גוהנל תבייחמ הייחש תוכירבו םיזרכומ םיפוחב הצחר
ףוחב טולישב תועיפומה םינפה דרשמ תוארוה / הייחש תכירב .
ב . הצחר תרנכב - לייטמל ריבסהל שי / םינוכיסה םהמ רייתל
תאז המיל םיינייפואה . ךומנ סלפמ לש תופוקתב , םימה חטש
שי וירחאל דימו רצק וניה םידודרה " הגרדמ " בצמ תרצויה הלולת
םיקומע םימ לש , תועיבטל תמרוגה העפות .
• ימי טרופסו טייש ילכ לש תויוליעפ ( םימ יקס , םי יעונפוא , תוריס
ץורימ , םינשלג ) תא תנכסמ הצחרה יפוחל דאמ ךומסב
הז גוסמ תוליעפ תמייקתמ םהב םיפוחב ןכלו םיצחרתמה , ץלמומ
םימל סנכיהל אל .
• תמרוגש הקזח תיברעמ חור העיגמ םירהצה תועשמ ,
יברעמה ףוחב םישמתשמל , םי ינורזמ תופחסיהל , ימוג תוריס
תונוסא םישחרתמ ךכ בקעו םגאה זכרמל םיקאיקו תוחפנתמ .
הצחר תוליעפ
ג . הצחר חלמה םיב – םיינייפואה םינוכיסה
• תושק המישנ תויעבל םורגל הלולע הנטק תומכב ולו חלמה םי ימ תעילב ,
תומ ידכ דע תוילכהו םדה ילכ תוכרעמב העיגפ . שי םי ימ תעילב לש הרקמב
הנושאר הרזעל וא ליצמל תידיימ תונפל .
• הציפק וא הלילצמ ענמיה םיל הסינכב . םע ףוגב הלק הבירצמ ששח םייק
רועב תושיגר תודוקנב רקיעב םימה עגמ ( רצק ןמז ךות ףלוח .)
• בגה לע בכשל ךכ רחא קרו הבישי בצמל הליחת תדרל שי .
• םי ימ תעילבמ ענמיהל ךכבו לקשמ יוויש רומשל שי םימב החונת יוניש תעב
המישנה וא לוכיעה תכרעמל .
ד . םייעבט םימ יווקמ ( םימגא , תויעבט תוכירב , ןתיא ילחנ , םיאלמתמה םיבג
ןופטיש תובקעב םימ .)
• הייחשב עדי תבייחמ הצחרהו הלצה יעצמא ןיא הלא לכב .
• פמטל תוסחייתה ךות תויטיאב תושעיהל תבייח םימל הסינכה ' ששח ללגב
רוק תכממ ( הימרתופיה .)
• הנתשמ םימ קמועו םיעלס בקע תנכוסמו הרוסא םימל הציפקה .
• םיבוטר עלס יחטשמ לע הקלחה תנכסמ רהזיהל שי .

םילויטב העיבט ירקמ
• ו התיכ דימלת ' ינאבצחב עבט : יתנשה לויטב ןוסא : ןב דלי 12
תיבמ " םיפצושה ינאבצחה ימימ ךותל קילחה תיליע ר . םירומה תונויסינ תורמל
תמו עבט אוה וליצהל . הימחנמ ץוביק דיל םויה ףסונ הרקמ : זאמו םגאל ץפק ריעצ
אצמנ אל .
• תרנכב ןוסא : ןב רענ 15 םיפוצ לויט ךלהמב עבט :
ןונבל ףוחב עבט רענה , הצחרל רוסאה רוזאב . תונלשרל דשח תקדוב הרטשמה
ויכירדמ תא הרקחו . ומא " : ול יתגאד דימת , תא ונממ עונמל יתלוכי אל לבא
לויטבש היווחה ." םיפוצה : ונמצע תא קודבנ .
ירגתא טרופס תוליעפ ( הליעפמ הרבח תרגסמב )
א . ויגוסל גניטפר , תרנכב טייש , תליא ץרפמ , ןוכית םי .
ב . תוירוטומ תויוליעפ – ןורוטקרט , עונפוא , םיפיג לויט ,
םיינפוא , םיסוס , םירומח , תורכרכ .
ג . םיקוצ תשילג .
1 . אדווי ךרדה הרומ ןימזמה לצא ( תועיסנ ןכוס , נתמ " המודכו ס ) קדב יכ
ףקות רב חוטיבו ןוישיר שי הליעפמה הרבחלש .
2 . אדווי ךרדה הרומ ןימזמה לצא ( תועיסנ ןכוס , נתמ " המודכו ס ) קדב יכ
הכמסה תדועתב םיקיזחמה םייעוצקמ םיכירדמ דימעת הליעפמה הרבחהש
הפקת .
3 . אדווי ךרדה הרומ ןייציש ךירדת םיפתתשמל ןתניי תוליעפה תליחת ינפלש
העוציבל תושירדהו תוליעפה ינייפאמ תא , תוחיטב תויחנה ןכו .
היתונכסו הליל תוליעפ

א . ללככ , הלילב לויטה ןכלו הלילב תוארל תלוכי םדאל ןיא
הובג יתוחיטב ןוכיסב ךורכ .
ב . תועשל תלבגומ תוליעפה םיימואל םינגו עבט תורומשב
דבלב םויה . אלא םירוסא הלילב תוליעפהו רוקיבה
הליל תייהשל םירשואמה םינוינחב .
ג . לייטמה תא ךרדתל הבוח הליל ןוינחב הייהשב / יכ רייתה
דבלב רשואמה םוחתל תלבגומ הכישחב העונת , וריהזהלו
הליפנ תנכס ינפמ , המודכו רב תויח םע שגפמ .
עירפהל לולע הלילב לויט
םייח ילעב תוליעפל
הליל יליעפכ םירדגומה .
שא תרעבה , תוירגיס ןושיע
א . ללככ , הרודמל שא ריעבהל רומח רוסיא לח / אלא לושיב
ךכל רשואש םוקמב .
ב . םילחג לש טלחומו יפוס יוביכ אדוולו דיפקהל הבוח
תושחול , תורנ , תוקובאו םידיפל .
ג . יברש ריוואה גזמב ( תוהובג תורוטרפמטב ןייפואמה , תוחל
תוקזח תוחורו הכומנ ) – תוחקלתהל תישממ הנכס תמייק
הפירש . שא תרעבה לע טלחומ רוסיא לח הז בצמב , םג
םירשואמה תומוקמב .
ד . ןושיע לע רוסיא לח םישיגר תומוקמב . ןשעמ לע הבוח
הירגיס לדב יוביכ לע טלחומו יפוס ןפואב אדוול .
שא יוביכ 102 , קק תופירש דקומ " ל 1-800-250-250
םישחנ , םיברקע , םישיבכע , םירובד תוציקעל היגרלא

א . רשאכ תליאל דעו ןומרחהמ םיליעפ םיברקעו םישחנ
המח הרוטרפמטה , הלילה תועשב ללכ ךרדבו . םקלחל
תוומ םורגל לוכיה סרא .
ב . תציקעל וא ברקע סראל היגרלאמ םילבוסה םישנא שי
הרובד / הערצ .
לייטמל תויחנה / ריית :
1 . לייטמה תא ךרדתל שי חטשל הסינכ ינפל / וילעש ריית
אלו םיקדסל םיידי ףוחדל אלש דיפקהלו תונריע תולגל
םינבא ךופהל .
2 . רעיו שרוח לש םירוזאב , םג תויהל לוכי שחנש תעדל שי
ץע לש ףנע לע .
ינפל ץקענש ריעצ 20 ןגב ידומיל רויס ךלהמב הנש , השק תוכנ םע רתונ . ךילה ירחא
ןוילעה טפשמה תיב םויה טילחה םירושע ינש טעמכ ךשמנש יטפשמ : הצופי ריעצה
םילקש ןוילימ ינשכב " . ברק הדש אלא הז היה אל תוטועפה תניחבמ " , טפושה בתוכ
ןייטשניבור םיקילא , שיגדמ ךא : ץראב םילויטה תא ליבגהל םישקבמ ונניא
במר םילער דקומ " מ : 04-8542725
םוריח יבצמ
ו םישנא ייחל הנכס תמייק וב בצמ / ינוחטיב עוריא ללגב שוכרל וא , יתוחיטב ,
הנואת וא ילילפ , ינוציק ריווא גזמ , הפירש , תואירב תייעב , וא רדענ שופיח
רחא ןכוסמ בצמ .

עוריאה יפואל םאתהבו םיבלשב לועפל שי :
.1 ןוכיסה םרוג יוהיזו רותיא .
2 . ןוכיסה לוכיסל תוינושאר תולועפ עוציב / ורועזימו קזנה .
3 . עוריאה תוטשפתה תעינמו םדא ייח תלצה .
4 . תלבקל ומוקימו עוריאה תוהמ לע ןוחטיבו הלצה ימרוגל חווד
עויס .
5 . םישנאה תעגרהו םיעגפנב ינושאר לופיט .
6 . ןוחטיבהו הלצהה תוחוכל תוירחא תרבעהו הריבח .
7 . םילוח תיבל םיעגפנ יוניפ .
8 . לויטה ןימזמל עוריאה לע חוויד ( תועיסנ ןכוס , נתמ " המודכו ס .)
םידושח םיצפח
• אשונה תובישח לע רייתל רבסהו ךורדת , ןיאו םיצפח ריאשהל ןיא
" ץמאל " םיצפח .
• ןעטמה יאת תליענ , ע השעת סובוטואה לע םיצפח תסמעה " י
דבלב גהנה וא ךירדמה , ע הדובכה יוהיז רחאל " עסונה י .
• םירכומ אל םישנאמ תורכזמ לבקל ןיא , סובוטואהש דיפקהל שי
שיואמ וניאשכ לוענ היהי , תולעל םילכורלו םירזל רשפאל ןיא
סובוטואל , םיטסיפמרט ףוסאל ןיא .
• דושח ץפחב ןיחבה לייטמ – תעגל רוסא ! תא קיחרהל שי
הרטשמה תא קיעזהלו הצובקה .
• םילפנב תעגל ןיא .

עוריאל ךירדמה תבוגת
• עוריאה תמצוע : העתפהה םרוג , תוימואתפ , העיגפה תמר , רשוכ
ןברוקה לש תינפוגהו תישפנה תלוביסה , ןברוקה לש יסיפה ובצמ ,
( לק עוצפ / ינוניב ) , ךירדמה לש תונכומה תדימ ( הרשכה רבע םאה
המיאתמה ? ) , תוששואתהה ןמז – דע עוריאה תליחתמ רבועה ןמזה
הליעי הבוגתל רבעמל .
• ידימ לופיט : ךירדמה לצא הנושאר הרזע קית , הנושאר הרזע קית
סובוטואב , סובוטואב שאמ טולימ תימכש .
• הרזעל האירק : קיודמה ומוקמ תא דימת תעדל ךירדמה לע , חוויד
םבצמו םיעגפנ תויומכ לע קיודמ .
• הנכס ןמזב תויגולויסיפ תובוגת : תוצאומ בל תומיעפ , הרק העז ,
םירירשב דער , הלוע םד ץחל , הלוע המישנה בצק , םדב רכוסה תמר
הלוע , םירירש תוצווכתה , תרבגומ העזה , םיבחרתמ םינושיא , תשירק
הלוע םדה .
• ץחלל תורחואמ תובוגת – " ברק םלה :" םיטויסו הניש רסוח , דחפ
סובוטואב העיסנמ / תילעמב .
• עגפנה תא קזחל שי , רדסב ויתובוגתש ול ריבסהלו ודדועל .
הלצהו םוריח ימרוג
• םיבושח םינופלט ירפסמ : הרטשמ – 100 דמ " א –
101 שא יבכמ – 102
• ךוניחה דרשמ םילויט בצמ רדח ( 24 תועש ) ןופלט :
02-6222211 , סקפ : 02-6243774 , ליימ :
matzav@spni.org.il , טנרטניא רתא :
http://www.mokedteva.co.il


הצ " ל - יחטשל הסינכ םואתו םורחל ןופלט ירפסמ
שא , ןורמושו הדוהי לע עדימ
ןופצ 6979007 - 04 , זכרמ 5305511 - 02 , םורד 9902927 - 08
האופרו הרטשמ
תוירוזא ץוליח תודיחי
םינגהו עבטה תושר יחקפ
ןופצה זוחמ 04-6522167
ןומרח רוזא - רבנע ןב 057-7762287
ןלוגה זכרמ רוזא - יול ןורש 057-7762136
הידוהי רוזא - ןולא איג 057-7762194
ןלוגה םורד רוזא - סליפ ודוד 057-7762360
יחרזמ ןוילע לילג רוזא - יקסלב דעיבא 057-7762030
ןורימ רה רוזא - ןהכ איג 057-7762036
םיה ףוחו יברעמ לילג רוזא - יסנלו ןוא 057-7762144
ןותחת לילגו תרנכ רוזא - רב דעיבא 057-7762034
יברעמ ןותחת לילג רוזא - ןרוק יש 057-7762027
עובלג רוזא - ףסוי ןב יעור 057-7762088
םינולא רוזא - רסאנ דומחמ 057-7762127
רכששי לאנבי רוזא – להי 057-7762300
למרכ רוזא - יול ןולא 057-7762080
השנמ רוזא - הנולא - גרבנזור ןב 057-7762174
זכרמה זוחמ 03-9150400
ןורש רוזא - רזייק ירוא 057-5837994
הדוהי ירה רוזא – רואיל 057-7760067
ימורד ףוח רושימ רוזא - סילוו רמתיא 057-7762055
תשלפ רוזא - יררה ירפע 057-7762289
הדוהי תלפש רוזא - ןמפיש ןליא 057-7762057
תינופצ הברע רוזא - רחש ןב לארה 057-7762067
תימורד הברע רוזא - רנפה ןבואר 057-7762341
תליא זוחמ 08-6373988
םילודג םילחנ רוזא - ןורבע ליג 057-7762333
תליא ץרפמו תליא ירה רוזא - ישמ םענ 057-7762301
םינגהו עבטה תושר יחקפ
וי זוחמ " ש 02-6232936
תרפ לחנו ןדריה תעקב רוזא - ןלפק ףסא 057-7762238
הדוהי רבדמ רוזא - רתא םיבא 057-7762052
עמ רוזא ' ןורמושה - יפש יטומ 057-7762053
פצ רוזא ' ןורמושה - ינולא רימע 057-7762237
חלמה םי ןופצ רוזא - יכורב זרא 057-7762056
םורדה זוחמ 08-6280404
ינופצ בגנ רוזא - רורד ליג 057-7762072
יברעמ בגנ רוזא - ןגמ חתפי 057-7762071
הדצמ רוזא - לבפמק ןתיא 057-7762169
ןומר שתכמ רוזא - ץכ קראמ 057-7763242
רוגע תולוח רוזא - ןויחוא ביבא 057-7762078
ןיצ תעקבו תדבע ןיע רוזא - יניס יסוי 057-7762177
הובגה בגנה רה רוזא - רירש ינוי 057-7762064
לודג שתכמו ןיצ תעקב - ירמוע ןמלאוג 057-7762068
ןומר שתכמ רוזא - ירורד ןב 057-7762074
ימורדה בגנה רה רוזא - ןורהא ןב דורמנ 057-7762069
שושעו תיזכרמ הברע רוזא - ומח םרוי 057-7762076
םינגהו עבטה תושר יחקפ
עבטה תנגהל הרבחה ןיעידומ 03-6388696
ינלוג תמוצ 04-6733846
םיינחמ תמוצ 04-6936945
חמצ תמוצ 04-6752056
תרבוד ןחרוא 04-6425060
למרכ ןחרוא 04-9591304
תורעמ לחנ 04-9841750
בגש שוג 04-9800627
הידוהי תרומש 04-6962817
יברעמ לילג 04-9852379
ןומר הפצמ - םירקבמ זכרמ 08-6588691
חלמה םי - גומלא תמוצ 02-5871818
רעיל וק - קק לש עדימ זכרמ '' ל 1-800-350-550
הסינכ ירושיא / םירוגס םירתאב רבעמ
בגנב םיטפסופ - םחוריב םידרשמ 08-6598811
בגנב םיטפסופ - ןורוא לעפמ 08-6565611
בגנב םיטפסופ - םתור לעפמ 08-6563711
תוגרד יקוצמ 02-9944222
חלמה םי ילעפמ 08-9977700
בק '' בגנה תמר ט 050-326407
עדימ תונחת
ךוניחה דרשמ ילייטמ
• כנמ רזוח יפ לע םילעופ " ךוניחה דרשמ ל .
• םילויט םואיתו ןונכת תפמ .
• דקומ םע םילויט םואת תבייחמ חטשל האיצי לכ
עבט .
• ינוחטבה רושיאהו לויטה רושיא תויחנה עוציב .
• טנרטניא רתא :
http://www.mokedteva.co.il
לויט תכירעל רושיא
ךוניחה דרשמ
http://www.mokedteva.co.il
.1 רפס יתב .
.2 םידלי ינג .
.3 רעונ תועונת .
.4 םילייטמו תורייס יגוח .
.5 נתמ " םיס .
.6 םירומ תרשכהל תודסומ .
.7 תואטיסרבינואו תוללכמ ( םקלחב .)
.8 תונכוסה לש תיכוניח תסנכנ תוריית
תידוהיה , המודכו תילגת .
םילויט םואיתו ןונכת תפמ – ךוניחה דרשמ
ךוניחה דרשמ ילויט
• עבט דקומ ךרד םילויט רושיא תאצוה תבוח ( בצמ רדח .)
• ותומכו יאופרה יווילה גוס רדגוי לויט לכב ( עמ " ר , אפורו שבוח .) ליג יפ לע
םילייטמה , לולסמה ישוק , בושיי תדוקנמ קחרמ , םילייטמה תצובק לדוג .
• שומח יוויל שורד םאה רדגוי לויט לכב , וגוס ( ךורא וא רצק קשנ ) תויומכו . ומכ
םירתומ העיסנ יריצל הרדגה ןכ / סובוטואה גוסו םירוסא ( ליגר / ןיירושמ .)
• תויושרה םע םיטרפה לכ םואית רחאל לבקתמ לויטה רושיא : הצ " ל , הרטשמ
המודכו . לויטה ךלהמב ינוחטבה רושיאה תאישנ תבוח .
• םתוירחאו םידיקפת ילעב םירדגומ לויט לכב : לויטה דקפמ , תותיכ יכנחמ ,
רגובמ הוולמ , לויט ךירדמ , חטבאמ , יאופר הוולמ , גהנ .
• כנמ רזוח תוארוה םויק תקדובה םיחקפ תדיחי הנשי " ךוניחה דרשמ ל .
• דואמ ההובג המרב ךוניחה דרשמ ילויטב תוחיטבה , םירימחמ םילהנה ,
רתויב דיפקמ חוקיפה . תושק תונואת רואל דואמ הכובס תיטפשמ תובכרומ
תויטפשמ תועיבתו םילויטב .
הרומ לע הלח לויטב ןוחטבהו תוחיטבה לע ךוניחה דרשמ ילויטב תוירחאה
התיכה / לויטה רושיא לע םותחה / םעטמ לויטה דקפמכ הנומש ימ
רפסה תיב תלהנה .
לולסמה תרכהל ותוירחאו יעוצקמ ןכות שיא אוה םילויטה ךירדמ , הדימב
תוחיטב תריבע ההיזו , לויטה הנוממל חוודל ותבוח .
םילויטב ןוחטיב
• םיירהנב עוגיפה , ב - 13 ץרמב 1997 ינדרי לייח הרי , לע
ז תותיכ תודימלת תצובק ' חו ' ימא יתדה רפסה תיבמ " ת
שמש תיבמ , ב יתנש לויטב ויהש " םולשה יא " םיירהנב .
תודימלת עבש וגרהנ עוגיפב .
• ףוחה שיבכב םילייטמ סובוטואב עוגיפ ( םימדה סובוטוא ) ,
11.03.1978 , 35 םיגורה .
םילויטב ןוחטיב
• הצ ימרוג לומ םואת " ןורמושו הדוהיב םילויט לע ל .
• העיסנ יריצ רבדב ןוחטבה ימרוג תויחנה יפ לע תוליעפ ,
החטבאו סובוטוא ןוגימ . אמגודל : תליא ירה ריצ ( שיבכ 12 )
ב עוגיפה זאמ םוסח - 18.08.2011 .
• הזע ףטועב םילויט : הרגישבש תוננוכ לע םילייטמל רבסה
"( םודא עבצ " , המודכו ןוחטיב ירדח .
• תויחנהה יפ לע תוליעפו ףרועה דוקיפ םע תורכה .
• םוריח תעשב תורייתה דרשמ תדיחי .
• ךוניחה דרשמ ילויטב : ינוחטב רושיא .
םוריח תעשב תורייתה דרשמ תדיחי


תרטמ ךרוצה יפל לפטלו םוריח תעשב ץראב םיהושה םירייתה לש םתחוורל גואדל איה הדיחיה
וחל םייוניפב " ל . םעו דרשמה ימרוג םע הלועפ ףותישו םואית ךות דרשמה תוכמסב תלעופ הדיחיה
דרשמל ץוחמ םירחא םימרוגו תודסומ , ו תורייתב לופיטה ימוחתל םירושקה / וא
םיבלושמ תומישמב תורייתב לופיטה םוחתבש תוידועייה .
הדיחיה ידיקפת
1 . תוריית יאשונב םינותנו עדימ זוכיר ( ןוסכא תומוקמב םיריית יזוכיר . )
2 . תונוש תופשבו םירייתל עדימו הרבסה .
3 . םיריית יוניפ - יוניפב םינוש םימרוג םע הנווכהו םואית .
4 . םיעגפנ םירייתב לופיט - םיללחו םיעוצפ לופיטה םוחתב םינושה םימרוגה םע רושיקו םואית .
5 . םירייתל ןגמ תוכרע תקולחב עויס - םינושה םימרוגה ןיב רושיקו םואית , עקפ םע ףותישב " ר .
6 . ןולמ יתבל עויס - םיינויח םילעפמ
הדיחיה הנבמ
למ ךרעמב תבלושמ תורייתה תדיחי " תידועיי תושרכ תיבחרמהו תיצראה המרב ח , תיארחאה
עשב תורייתה םוחתל " ח .
תורייתה דרשמ לש יסיסבה הנבמה יפ לע תלעופ הדיחיה - ויתודיחיו ויפגא לע דרשמה תלהנה :
םוריח תעשב יצראה הלעפהה הטמ : ג ןינבב דרשמה תלהנה ידרשמב ' ירנ , חר ' לארשי קנב 5
ןופלט םילשורי : 02-6664499 , סקפ ' : 02-6664439 . הרגשב : 02-6664349 סקפ : 02-6664441
שארמ לויטה ןונכת , אירב ןויגהו תולועפ רדס
• םילייטמל המאתה .
• לולסמה םע תורכה + הפמ .
• ריווא גזמ .
• םיאתמ דויצ .
• תקפסמ תומכב םימ .
• הלצהו םוריח ימרוג לש רשק ירפסמ .
• לויטה ינפל םילייטמה ךורדת .
• ______________
אירב ןויגיה
• לויטל הנוכנ הנכהבש תובישחה ףא לע , הדפקה
םיקוחו םילהנ לע , תולקת ףוסניא שחרתהל תולוכי
לויטה ךלהמב תוחיטב , תופצל ןתינ אל ןקלחש
שארמ . ןויגיה יפ לעו תיארחא הלוקש תוגהנתה
ונוסא עונמל הלוכי אירב .
" םּ כי
ֵ
תֹשְ פ
ַ
נְ ל דֹאְ מ ם ּ ת ְ ר
ַ
מְ ש
ִ
נְו "...
קקדזנ אלשו
ל ...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->