You are on page 1of 5

(ििमी यसै लजायौ, म उसै धकाएँ

न बोलयौ ििमी नै, न मै ले बोलाएँ) -२
किि सवपन आए परे लीमा बसन-२
न सोधयौ ििमीले न मैले सु नाएँ

ििमी यसै लजायौ, म उसै धकाएँ
न बोलयौ ििमी नै, न मै ले
बोलाएँ
व! ालु पा"ा #र$-२ को%$ &'े (!
((लको नसालु कु लेसो िरे (!

(%

र$ &ल) मनमा ििमी ि#* )ौ की)-२
मेरो +,ल %रायो, ििमीले िलयौ की
ििमी यसै लजायौ, म उसै धकाएँ
न बोलयौ ििमी नै, न मैले
बोलाएँ

यो कसिो %ो मायाँ-२ मु-ु बाँ+.ए (!
म %ाँस,ा /धरमा ििमी वाँ+-ए (!
((र$ प)0 िनमा, ििमीले )ोयौ की)-२
म ब1,ो न,$को ििमी बाँध %ौ
की

ििमी यसै लजायौ, म उसै धकाएँ
न बोलयौ ििमी नै, न मै ले बोलाएँ
किि सवपन आए परे लीमा बसन-२
न सोधयौ िििमले न मैले सु नाए
ििमी यसै लजायौ, म उसै धकाएँ
न बोलयौ ििमी नै, न मैले बोलाएँ
ििमी यसै लजायौ, म उसै
धकाएँ
न बोलयौ ििमी नै, न
मैले बोलाएँ

म उसै धकाएँ न बोलयौ ििमी नै.वशालु पाखा भरी-२ कोही चढे झै ै झझलको नसालु कलेसो िरे झै ु ििमी यसै लजायौ. न मैले बोलाएँ .