You are on page 1of 171

COPYRIGHT 1979 BY DIGAMMA ATHENS / GREECE. f .Elias Petropoulos MANUAL OF THE GOOD THIEF.

ΤΤ. Η λ ί α Πετρόπουλου σεσημασμένου διαρήκτη καθηγητού τοϋ Β. τής Antique αντιπροέδρου τής Άδελφότητος Απομάχων Διαρηκτών τής Adina έγχειρίδιον του Καλού Κλέφτη μέ σχέδια τοϋ Kerleroux ΝΕΦΕΛΗ Α θ ή ν α 1979 ..Ι.Δ.

Παπαδημητρακόπουλο). .Χ. 1976). 1974). 1979). ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (1978). Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΚΑΦΕ Σ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (1979). LA VOITURE GRECQUE (1976). 1974. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΛΗΣ (1959) ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΣΙΖΕΚ (1959). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΠΑΠΑΣ (1965). ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ (1959). ΣΩΜΑ (1969. ΠΕΝΤΕ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1975). ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ (1975). 1976). ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 1865 (1959). ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ (1975).τ ο υ ιδίου ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ (1958). ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΚΑΧΤΙΤΣΗ (1972. CAGES A OISEAUX EN GRECE (1976) ALBUM TURC (1976). ΤΕΤΣΗΣ (1960). ΨΕΙΡΟΛΟΠΑ. 1974). ΕΛΥΤΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ (1966. ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (1968. 1973. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ / Π. δύο εκδόσεις μέ τον Η.Χ. LE KIOSQUE GREC (1976). ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ (1971. 1972. ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ (1973. FIST-PHALLUS (1979). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ / 1949-1979. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ. έτοιμα για δημοσίευση: ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΜΝΗΣΤΗΝ (μέ τον Η. Παπαδημητρακόπουλο). THE GRAVES OF GREECE (1979). 1972.

Τό έθνικόν φαγητόν τών κατοίκων τής Anti­ qua είναι τό imam-bayildi. ή ηλίθιος Toto καί ό ψευτο-δημοκράτης πρωθυπουργός BeniZelo. Τό έθνικόν ρόφημα τών κατοίκων τής Antiqua είναι ό τούρκικος καφές . άπαθώς. "Ανοιξη καί Καλοκαίρι είναι άποικιακόν Βασίλειον. γιαυτό αγαπούν τούς Νέγρους. Λένε ότι τό 96 % τών κατοίκων τής Antiqua είναι Ορθόδοξοι Χριστια­ νοί. Αυτό τό μικρό βιβλίο είναι γραμένο γιά νά τό διαβάζουν μόνον οί σπουδασταί τού Β α σ ι λ ι κ ο ύ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ Τ έ χ ν η ς καί Τ ε χ ν ι κ ή ς των Δ ι α ρ η κ τ ώ ν τής Antiqua. Συνήθως ονειρεύονται τήν δεσποινίδαν Έλευθερίαν. Γιατί. Ή Adina . νά φημολογείται ότι οί Ορθόδοξοι Χριστιανοί πού πιστεύουν στό Παλαιόν Ήμερολόγιον (κά­ που 25 % τού συνολικού πληθυσμού) κυριολεκτικώς στε- • 9 • . Ή Adina εί­ ναι ή πρωτεύουσα τής Antiqua.άν καί έκεϊ τόν αποκαλούν βυ­ ζαντινό κ α φ έ . Ήκουσα.διαθέτε» 1274 δέντρα. ένώ Φθινόπωρο καί Χειμώνα μετα­ βάλλεται εις άποικιακήν Δημοκρατίαν. Στην Antiqua όσοι πούστηδες δέν είναι παπάδες θεωρούνται έγκληματίαι. όλων των ειδών τά ραπίσματα. Όμως τά τελευ­ ταία έκατόν-πεντήκοντα έτη. Δικαίως ή Anti­ que θεωρείται αλλόκοτη χώρα. Οί κάτοικοι τής Antiqua δέν έχουν φυλετικός προκαταλή­ ψεις. ή Antiqua βρίσκεται στην ΝΑ Ευρώ­ πη.459 ταβέρνες. Ποτέ μου δέν έκατάλαβα διατί απεχθάνονται κα"ι κοροϊδεύουν τούς Γύφ­ τους. Δίχως νάναι βουδισταί. 87 ανδριάντες καί 782. Δικτάτορες ήσανε καί ό πρώτος βασιλεύς τής χώρας. κοντά στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Οί κάτοικοι τής Antiqua αισθάνονται πολύ περήφα­ νοι διά τήν θρησκευτικήν των όμοιογένειαν. Υποψιάζομαι ότι πρόκειται γιά τούρκικο φαγητό. Στην Adina λίγοι άνθρωποι παλαβώνουν κι ακόμη λιγότεροι αυτοκτονούν. οι κάτοικοι τής Adina δέχονται. έξ ιδιοσυγκρασίας. Πρόκειται γιά τήν ασχημό­ τερη πόλη τού κόσμου. όμως. Οί κάτοι­ κοι τής Antiqua.έ ν α βιβλίο πρέπει ν ά ε ί ν α ι τ ό τ σ ε κ ο ύ ρ ι πού σπάει τ ή ν παγωμένη θάλασσα μέσα μας Kafka Αυτό τό μικρό βιβλίο είναι γραμένο διά τους σπουδαστής τοϋ Β α σ ι λ ι κ ο ύ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ Τ έ χ ν η ς καί Τ ε χ ν ι κ ή ς των Διαρηκτών τής Antique Καθώς όλοι ξεύρετε. κυβερνάται από κάποιον Δικτάτορα. συνεχώς. βέβαια. είναι ονειροπόλοι. Τυπώθηκε γιά νά χρησιμοποιείται ώς επαγγελματικός οδηγός. Ασφαλώς είναι πρός τιμήν του Ανθρώπου τό φαινόμενον τής Τρέλας καί τό φαινόμενον τής Αυτοκτονίας.μιά πόλη μέ τρία εκατομμύρια ψυχές .

Είναι ευρέως γνωστός ό τρόπος μέ τόν όποιον αντιμετωπίζονται ο'ι Κλέφτες άνά τόν Κό- • 10 • . Θεωρώ τήν Κλοπή ε'ιρωνία τών Αδικημένων. Τό Κράτος της Antiqua μοιάζει σφηκοφωλιά. κι όχι τήν Καταγωγή τ η ς Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς .τι δέν συγκρίνεται εί­ ναι πολιτικός δαλτονισμός. Τό σωστό θάτανε νά διδασκόμεθα τήν κλεψιά. άλλα δέν θά είμαι έγώ αυτός πού θά φωνάξει: Κ λ έ φ τ ε ς ό λ ο υ τ ο ϋ Κόσμου ενωθείτε! Λυτό τό μικρό βιβλίο περιλαβαινει τεσσαράκοντα-έν μα­ θήματα πού γίνονται κάθε χρόνο ατούς Τελειοφοίτους τού Β α σ ι λ ι κ ο ύ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ Δ ι α ρ η κ τ ώ ν τής Antiqua. τότε. "Αν αυτό τό βιβλίο απογοητεύσει τόν Αναγνώστη. Στήν γειτονική Ελλάδα επικρατεί Δημοκρατία. ενώ οι "Αθεοι τελούν ε'ις πλήρην παρανομίαν. Βρίσκω αυτούς τούς αριθμούς αρ­ κετά παρήγορους. Τό Κράτος τής Antiqua βοηθό δραστηρίως τήν Άνεξιθρησκειαν ό κάθε Χιλιοστής αρπάζει είκοσι χρόνια φυλακή. Αυτό τό Κράτος σκοτώνει. Εις τόν πρόλογον τού μικρού αυτού βιβλίου δέν θά γίνει λόγος περί τών Κλεπτών. άλλωστε. Αυτό τό μικρό βιβλίο εκδίδεται μέ έπιχορήγησιν τού Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως. είναι άχρηστα στά επιστημονικά βιβλία.νάζουν.Engels έπρεπε νά είχε γράψει τήν Καταγωγή τ η ς Κλοπής. Ο συγγραφεύς πιστεύει ότι δέν θά έπρεπε νά υπάρχουν σχολαί Διαρηκτικής. Ή α γ ν ό τ η τ α ε ί ν α ι π ο λ υ τ έ λ ε ι α . πού. Αυτό τό Κράτος ψεύδεται. Αυτό τό Κράτος δέρνει. ειπε ό Σαρτρ. 01 κάτοικοι της Antiqua δέν αντιδρούν πιά. Οι Κλέφτες δέν θέλουν νά είναι αγνοί. Οι "Αβουλοι χειρότεροι άπ' τούς Κακούς. Δέν είναι αυτός ό λόγος ένεκα τού όποιου ό συγγραφεύς απέχει τής Πολιτικής. 01 κάτοικοι της Antiqua δέν μπορούν νά είναι αγνοί.όπως ακριβώς γινότανε στήν Σπάρτη.ή Αιωνία Ελλάς εί­ ναι μία ελευθέρα χώρα. Ο Επιστήμων πού υποδύεται τόν Καλλιτέχνη πάσχει άπό κρίσιν προσωπικότητος. ΟΊ κάτοικοι τής Antiqua έπροτίμησαν εσχάτως τό σύστημα τού Φασισμού μετά Βουλής. Ό συγγραφεύς του δέν διαθέτει λογοτεχνικά χαρίσματα. Ό Κλέφτης προϋπήρξε της Ιδιοκτησίας. Ή μόνη τροφή πού δέον νά τρώμε είναι ή άπογοήτευσις. Στήν Antiqua ζουν 982 Τροτσκισται καί 7 Αναρχικοί. Τό Κράτος της Antiqua είναι πανίσχυρον. Τό νά συγκρίνεις ό. O. στά σχολεία . Αυτό τό Κράτος κλέβει. Οι Κλέφτες ίσως σώσουν τήν Οικουμένη. Άπ' αυτό τό μικρό βιβλίο οι Μελλοντικοί Κλέφτες της Antiqua θά μάθουν τά Επαγγελματικά Μυστικά. Στήν Antiqua άν είσαι Κομουνιστής θά αναγκαστείς νά ψοφήσεις άπό τήν πείνα. τ η ς Ιδιοκτησίας καί τ ο ύ Κράτους. Αυτό τό Κράτος εκβιάζει. παιδιόθεν. τό μικρό αυτό βιβλίο επέτυχε τόν στόχο του. Αυτό τό Κράτος τρομοκρατεί. Ό συγγραφεύς δέν θά επιθυμούσε νά συγκρίνει τά καθε­ στώτα τής Ελλάδος καί τής Antiqua.ή Antiqua παραμένει μία αμερι­ κανική αποικία.

Ό Ποιητής πού θά γρά­ ψει τήν Ί λ ι ά δ α τ ο ύ Κλέφτη δέν έγεννήθηκε ακόμη. Ό Λένιν ε ί χ ε μούσι. Φαί­ νεται ότι κανείς Συγγραφεύς δέν ορίζει τήν Τροχιά του. Ό συγγρα­ φεύς αυτού τού βιβλίου διαισθάνεται ότι οι κάτοικοι τής Antiqua αντιπαθούν τούς Κλέφτες. απεδεί­ χθη άπό τό σχετικό φιλμ τού Fred Wiseman. Ό συγγραφεύς αυτού τού μικρού βιβλίου έχει τήν τιμήν νά διδάσκει ε/ς τό Βασιλικόν Ί ν σ τ ι τ ο ϋ τ ο ν Τ έ χ ν η ς καί Τε­ χ ν ι κ ή ς τών Δ ι α ρ η κ τ ώ ν τής Antiqua. ό συγγραφεύς ελπίζει ότι προσφέρει μιά νέα εκ­ δοχή γιά τήν κοινωνική θέση τού Κλέφτη. έν μια νυκτί. Στήν Ε.Δ. πού ιδρύθηκε πρό δώδεκα ετών. Ο Συγγραφεύς-Τίγρης πάντοτε τρέμει τό επόμενο βιβλίο του. άνατεθραμμένος μέ τάς Ιδέας τής Κλασικής Παιδείας.αμον. "Ισως γιαυτό τό Κρά­ τος τής Antiqua χαρίζει στους Κλέφτες τό Μέγα Δώρον τής Φυλακίσεως. ένώ στήν Βραζιλία οι εκτελεστές τής Ταξιαρχίας τού Θανάτου στραγγαλίζουν όποιον Κλέφτη πέσει στά νύχια τους. ό συγγραφεύς.αυτό έξαλλου. Όπως τό δείχνει καί ή διάταξις τής ύλης του είναι έγχειρίδιον πρακτικής σημασίας. ή παίγνιογ). μετά φειδούς. ή Βασίλισσα τής πάλαι ποτέ Μεγάλης Βρετανίας απονέμει. Ή A. ό συγγραφεύς φρονεί ότι ή Κλεπτομανία πρέπει νά απαγορευτεί . ή Κλοπή ώς κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ή έ κ φ ρ α σ ι ς .M. Τό μικρό αυτό βιβλίο αποτελεί περισσότερον γέννημα πείρας καί όλιγότερον θεωρητικόν αρχιτεκτόνημα. Ή Antiqua δέν είναι αρκούντως πολιτισμένη χώρα. Στό βιβλίο αυτό δέν εξετάζονται υψηλότερα φιλοσοφικά συγγενή προβλήματα (όπως. Στήν Δυτικήν Γερμανίαν άνηγέρθη μεγαλοπρεπές Μνημεϊον τού Αγνώστου Κλέπτου. Έξ αντιθέτουό Bokassa No 1. » Π 11 Π . Ό Συγγραφεύς-Τίγρης ακονίζει τό χιούμορ του πάνω ατούς Θεσμούς. Ό συγγραφεύς είναι ένας συντηρητικός καθηγητής-. κόβει τό δεξί χέρι τών υπη­ κόων Του πού θά τολμήσουν νά κλέψουν ένα ψωμί. δέν υπαινίσσομαι τούς κεχαριτωμένους συγγρα­ φείς.όπως κάθε είδους ερασιτεχνισμός. Αυτοκράτωρ πα­ σών τών Κεντρικών Άφρικών. πιστεύει ότι ή Αστυνομία εκφράζει τήν Νομιμότητα τής Βίας . πού δέν ξεφεύγει άπό τά αυστηρά πλαίσια μιας σειράς μαθημάτων. ό κάθε σοβιετικός άρχικλέφτης ελπίζει νά ανακηρυχθεί 'Ήρως τής Λαϊκής Κλοπής. Στήν Γαλίαν ορισμένοι Κλέφτες μετεμορφώθησαν. τό Παράσημον τής Έξεχούσης Κλοπής.Σ. Όθεν. ο ύ τ ε ειδικά παράλληλα θέματα (όπως.Σ. ε/ς διάσημους Πεζογράφους. Στήν Antiqua ό Κλέφτης αντιμετωπίζεται μέ σχετικήν μετριοπάθειαν. Ό Κλέφτης αξιοποιεί καί τό Αδύνατον. Βέβαια. Ή Κλοπή καί ό Α υ τ ο μ α τ ι σ μ ό ς τ ή ς Εργασίας). Ή Antiqua δέν είναι βάρβαρη χώρα. "Ομως ό κακός Λένιν είχε κι ένα στιλέτο στήν τσέπη. Οί Παπαγάλοι τού Μαρξισμού δέν έχουν καταλάβει (άν καί ό Reich πέθανε στήν ψειρού) πώς οι Μνήμες δέν εί­ ναι παρά τά Κουφάρια τών Πόθων.

Άλλά. 28-1-1977. Διά τήν περίπτωσιν ταύτην ό Πρύτανις τού Βασιλικού Ιν­ σ τ ι τ ο ύ τ ο υ Δ ι α ρ η κ τ ώ ν έχει ετοιμάσει καί θά δόσει πρός δημοσίευσιν τήν έξης σύντομον δήλωσιν τού συγγρα­ φέως: Θεωρώ τ ό ν Δ ι κ α σ τ ή ν Ύ π ε ρ β α τ ι κ ό ν "Ον. Αυτό τό μικρό βιβλίο δέν πρέπει νά βγαίνει έξω άπ' τόν περίβολο τής Σχολής μας.(βεβαίως ό Ναός της Άπτέρου Νίκης μοιάζει σαν βεσπασιανήβεβαίως τό άνάλατον Έρέχθειον έχρησιμοποιήθη καλύτερα τότε πού ήτο τουρκικόν χαρέμιον). καί πιστεύω ό τ ι ουδείς Δικα­ σ τ ή ς υ π ό κ ε ι τ α ι εις Κοινός Σ ω μ α τ ι κ ό ς Ανάγκας όσο διά τ ο ύ ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς (ναί) τ ο ύ ς λ α τ ρ ε ύ ω . Θά ήτο κάτι τό άπρόβλεπτον.Π.ό συγγραφεύς έχει τήν γνώμην ότι ή Ακρόπολις τών Αθηνών έχει τά ωραιότερα οικοδομήματα πού έκανε ποτέ ό Άνθρωπος . άν καί είναι γραμένο μόνον διά τούς σπουδαστάς τού Β α σ ι λ ι κ ο ύ Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ Δ ι α ρ η κ τ ώ ν τής Antiqua. • 12 Π . Κ ο π ε γ χ ά γ η . Η. ή Αστυνομικού. παραγεμι­ σ τ ό μέ Θ ε ί α ν Ο ύ σ ί α ν . αυτό τό μικρό βιβλίο μπορεί νά πέσει στά χέρια κανενοϋ Δικαστή.

.

.

ή έ ξ α φ ά ν ι σ ι ς τών ασφαλειών κ α τ ά τ ή ς Κλοπής θά ε ί χ ε ν άπροβλέπτως δ υ σ μ ε ν ε ί ς επιπτώσεις σ τ ά ε π ι τ ό κ ι α τών βρα­ χυπροθέσμων δανείων. πού έ δ η μ ο σ ί ε υ σ ε ε σ χ ά τ ω ς στό π ε ρ ι ο δ ι κ ό The Economist Play-Boy. 2. ά φ ο ϋ ή Κλοπή = 3Ψ ν 7 α . "Αλλωστε. καί. δ έ χ ε τ α ι ό τ ι : 1. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω . α ν α τ ρ έ π ο ν τ α ς τίς κά­ πως π α ρ ά δ ο ξ ε ς θ έ σ ε ι ς τ ο ϋ Appel. Ή κ λ α σ ι κ ή ά γ κ λ ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ο λ ο γ ι κ ή σχολή δ έ χ ε τ α ι ώς σ υ ν τ ε λ ε σ τ ά ς παραγωγής τ ό Κ ε φ ά λ α ι ο ν . Ό δ α ι μ ό ν ι ο ς Marx σιωπά. Ωστόσο απεχθανό­ τ α ν τ ό L u m p e n Proletariat. ό δ ι ά σ η μ ο ς Galbraith. Π 15 . Τολμώ νά έχω τ ή ν ταπεινή γνώμη ό τ ι στό τ ε λ ε υ τ α ί ο α υ τ ό σ η μ ε ΐ ο ν ό J o h n Appel δ έ ν ε ί ν α ι κ α θ ό λ ο υ π ε ι σ τ ι κ ό ς . Μ ά θ ε : Κλοπή = ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή ά ρ ν η σ η Ιδιοκτησίας. κ α θ η γ η τ ή ς σ τ ό πανεπι­ σ τ ή μ ι ο A g o u r i τ ή ς Arizona. ε ί μ α ι α ν ε π ι φ ύ λ α κ τ ο ς οπαδός τ ο ύ κ λ α σ ι κ ο ύ Δόγματος τοϋ Πιθήκου. Μ ά θ ε : ό λ ε ς οί Κλοπές ε ί ν α ι ν ό μ ι μ ε ς . Ή Ι δ ι ο κ τ η σ ί α α π ο τ ε λ ε ί τ ή ν πρωτογενήν κλοπήν εις β ά ρ ο ς τ ή ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς . οί Κομουνισταί ά μ ι λ λ ώ ν τ α ι εις ή θ ι κ ό τ η τ α ν τ ι ς μ ι σ ο π α ρ θ έ ν ε ς τών καλών αστικών ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν . σύμ­ φωνα μέ τ ή ν οποίαν τ ό Κλοπιμαΐον. σέ α π α ν τ η τ ι κ ό ά ρ θ ρ ο . Μ ή ν α π ο σ τ η θ ί ζ ε ι ς τ ο ύ ς δ ύ σ κ ο λ ο υ ς ορισμούς τών νομο­ μαθών. Μ ά θ ε : Σ υ ν ε χ ή ς Επανάσταση ξερίζωμα Κ υ ρ ι ό τ η τ ο ς . Ω . έ δ η μ ο σ ί ε υ σ ε μιά μ ε λ έ τ η όπου α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι ό τ ι ή Κλοπή ε ί ν α ι μ ο ρ φ ή Εργασίας καί τ ό Κλοπιμαΐον ο ι ο ν ε ί Ή μ ε ρ ο μ ί σ θ ι ο ν . Ή Κλοπή δ έ ν α ν α κ η ρ ύ χ τ η κ ε ακόμη σέ μορφήν Εργασίας. Ή Κλοπή ε ί ν α ι ή ά ν α ί ρ ε σ ι ς τ ή ς Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς . ώς πρός α υ τ ό τ ό σ η μ ε ΐ ο ν . Πέρσι ό α μ ε ρ ι κ α ν ό ς J o h n A p p e l . Ό "Ανθρω­ πος άρχισε ν ά κ λ έ β ε ι α φ ό τ ο υ α π ό χ τ η σ ε δ ε ξ ί χ έ ρ ι . άν δ έ ν υπήρχαν οί Δ ι α ρ ή κ τ α ι τ ά ε μ π ο ρ ε ύ σ ι μ α αντικεί­ μ ε ν α θ ά χ α ν ε μ ι κ ρ ό τ ε ρ η ν ά ξ ι α . Ή Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ή ρ θ ε . α κ ό μ η . Ή Ι δ ι ο κ τ η σ ί α υπήρξε κ ό ρ η τ ή ς Κ ο ι ν ο χ τ η μ ο σ ύ ν η ς . υ π ό κ ε ι τ α ι σ τ ό ν ΛΙόμο τ ή ς Υπεραξίας. Ή α λ γ ε β ρ ι κ ή αναγωγή τ ο ϋ Ι δ ι ο κ τ ή τ η μας π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η ν .ή Ιδιοκτησία θ ά υπάρξει ώς μάνα τ ή ς Μ ε λ λ ο ύ σ η ς Κ ο ι ν ο χ τ η μ ο σ ύ ν η ς .σμένον στάδιον τοϋ κοινωνικού προτσές. σύμφωνα μέ τ ό όποιον ό πίθηκος κ λ έ β ε ι μπανάνες ε π ε ι δ ή γ α ρ γ α ­ λ ι έ τ α ι σ τ ή ν παλάμη. ό αμερικα­ νός κ α θ η γ η τ ή ς α ν α π τ ύ σ σ ε ι μιά περίπλοκη θ ε ω ρ ί α . Μάθημα 3ον Καί Συντελεστής Παραγωγής. Μάθε: Ιδιοκτησία θέση. Ταυτοχρόνως όμως πιστεύω ό τ ι ή Κλοπή προϋπήρξε τ ή ς Ιδιοκτησίας δ η λ α δ ή . Τώρα. τ ή ν Έ γ γ ε ι ο ν Ί δ ι ο κ τ η σ ί α ν καί τ ή ν Έ ρ γ α σ ί α ν . ώς σ υ σ σ ω ρ ε υ μ έ ν η α μ ο ι β ή ε ρ γ α σ ί α ς . Α ρ γ ό τ ε ρ α ή Έ γ γ ε ι ο ς Ι δ ι ο κ τ η σ ί α υ π ο β ι β ά σ τ η κ ε σέ φ τ ω χ ή α δ ε ρ φ ή τ ο ύ Κεφα­ λ α ί ο υ .

καί ά λ λ ο ι ε ξ ί σ ο υ έ ν τ ι μ ο ι έ π α γ γ ε λ μ α τ ί α ι . Ό Υπόκοσμος.Ε ρ γ ά τ η ς α ν ή κ ε ι σ τ ή ν τ ά ξ η τών Κ λ ε φ ­ τών. αυτοί οι οικονομολόγοι θεωρούν τόν Κ λ έ φ τ η σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή παραγωγής ( τ ο υ τ έ σ τ ι ν Εργάτη). Τελικώς. Ά ό φ α λ ώ ς . Ό Κ λ έ φ τ η ς . οί Ν τ α β α τ ζ ή δ ε ς .ή δ η άπό τ ή ν εποχή τ ο ύ Smith καί τ ο ύ Ricardo . Ό Α λ η θ ή ς "Αν­ θρωπος γ ε ν ν ι έ τ α ι κάθε πρωί. Τό Κακόν. ο ι Λ η σ τ α ί . Ό λ α τά Καθεστώτα είναι σατανικά. Δ έ ν υ φ ί σ τ α ν τ α ι ξ ε κ ο μ έ ν ο ι κοινωνικοί τ ύ π ο ι . οί Που­ τ ά ν ε ς . π ο ύ . Εκεί υ π ά γ ο ν τ α ι κ α ί οί Α λ ή τ ε ς οί Χασισέμποροι. ή Σωτηρία δ έ ν κ ρ ύ β ε τ α ι πίσω άπ' τ ό ν Υπόκοσμο ό Υπόκοσμος δ ε ί χ ν ε ι τ ό ν Τ υ φ λ ό Δρόμο. έμμεσα. έ ν α ν τ ι θ έ σ ε ι πρός τ ό Κ α λ ό ν .α μ φ ό τ ε ρ ο ι ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι ά ν ε υ Ερ­ γαλείων. Μ έ τ ή σ ε ι ρ ά μ ο υ κ ι έγώ θά α μ φ ι σ β η τ ή σ ω τ ο ύ ς δυό αμερικανούς οικονομολόγους. Κάστα. καί. Ή φύσις έ χ θ ρ ε ύ ε τ α ι τ ή ν Έργασίαν^ Ή Φύσις έ χ θ ρ ε ύ ε τ α ι . Ή π ρ ο η γ μ έ ν η σ ύ γ χ ρ ο ν η ο ι κ ο ν ο μ ο λ ο γ ι κ ή σκέψη δέ­ χ ε τ α ι ό τ ι ό Κ λ έ φ τ η ς ε π ι τ α χ ύ ν ε ι τ ή ν δ ι α κ ί ν η σ η τών Αγα­ θών. έ ξ ο ύ σ υ ν ά γ ε τ α ι ό τ ι ή Κλοπή α π ο τ ε λ ε ί πύκνωμα ε ρ γ α σ ί μ ο υ χ ρ ό ν ο υ . υ π ά γ ε τ α ι σ τ ό ν Υπόκοσμο. λ ο ι ­ πόν. Προτιμώ νά α π ο δ ε χ τ ώ τ ή ν μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ή άποψη πού δ ι δ ά ­ σκει: Ό ε ρ γ ά σ ι μ ο ς χ ρ ό ν ο ς ε ί ν α ι ή π ο σ ο τ ι κ ή έ κ φ ρ α σ η τ ή ς Ερ­ γ α σ ί α ς . ε ί ν α ι ά τ ρ ω τ ο ν . σ υ γ κ ρ α τ ε ί τ ι ς Τ ι μ έ ς . τ ά μ ά λ α . μπορεί νά π α ρ α σ τ α θ ε ί μέ τ ό ν τύπο Α τ Β Γ+Δ^ Ε+ Ζ + Θ^Ι+Κ Ω • 16 • . μέ τ ή ν π ρ ω τ ό γ ο ν η Κλοπή . οί Π λ α σ τ ο γ ρ ά φ ο ι . Ιδού. Ή πρωτόγονη Εργασία μ ο ι ά ζ ε ι . Μάθημα 4ον Τάξη. ε π ε ν ε ρ γ ε ί ε υ ν ο ϊ κ ά σ τ ά ε π ι τ ό κ ι α τών βραχυπροθέσμων (ίσως καί μεσοπρόθεσμων) Δανείων.Κάθε φ ρ ά σ η τ υ π ω μ έ ν η σ τ ό χ α ρ τ ί υπάρχει γ ι ά νά α μ φ ι ­ σ β η τ ε ί τ α ι . Ή άλαζονία τ ο ύ Κακού π α ρ έ χ ε ι τ ή ν Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α .α ρ έ σ κ ο ν τ α ι σ τ ο υ ς Ροβινσώνας Κρούσους. Ή πρωταρχική μ ο ρ φ ή τ ο ύ Π λ ο ύ ­ τ ο υ ε ί ν α ι τ ό πλεόνασμα· ό Κ λ έ φ τ η ς σ κ ο τ ώ ν ε ι τ ό π λ ε ό ν α ­ σμα. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ε ξ ί σ ο υ ν ό μ ι μ ο ς μέ τ ό ν μπακάλη μ ο υ . Ή Π λ ε ι ο ψ η φ ί α τών Ηλιθίων ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί νά α γ ν ο ε ί πώς καί ό "Ανθρωπος μπορεί νά γ ί ν ε ι Εμπόρευμα. τ ή ν Ή θ ι κ ή ν . τ ή ς Ω επο­ χής. δ ι α τ η ρ ε ί σέ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ό ν θ ε σ μ ό τ ή ς α σ φ α λ ί σ ε ω ς κ α τ ά τών κλοπών. τ ε χ ν ι κ ώ ς . Τά όρια τ ή ς Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς αενάως δ ι α σ τ έ λ ο ν τ α ι . Καί ή Φρίκη ε ί ν α ι φα­ σισμός. ή. ή πολιτική έ π α ν α σ τ α τ ι κ ό τ η ς έπαψε ν ά π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σάν έσχατη έπαναστατικότης. Ο ί " Α ν θ ρ ω π ο ι φ ύ σ ε ι ά­ νισοι. Ώ σ τ ε . μ ε ι ώ ν ε ι τ ό ποσοστόν Α ν ε ρ γ ί α ς . Τό Σ υ ν α ί σ θ η μ α σ τ ή ν Κλοπή ε ί ν α ι βυζαντινισμόςκαί ο'ι Τ ύ ψ ε ι ς . Οί αστοί ο ι κ ο ν ο μ ο λ ό γ ο ι . σέ τ ε λ ι κ ή α ν ά λ υ σ η . Έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η ς ε ί ν α ι ή ά γ ν ό τ η ς ύπό τ ό μ η δ έ ν . Ό ε ρ γ ά τ η ς Ψ α ν ή κ ε ι σ τ ή ν ε ρ γ α τ ι κ ή τ ά ξ η τ ή ς X κ ο ι ν ω ν ί α ς .

στήν Τ ο υ ρ κ ί α Kabadayi. α υ τ ή κ α θ ε α υ τ ή .ο ι ί δ ι ο ι οι άνθρωποι τ ο ϋ Υποκόσμου δ ι ό λ ο υ δ έ ν σ υ μ ε ρ ί ζ ο ν τ α ι α υ τ ή ν τ ή ν ονομασία τ ή ς τ ά ξ ε ω ς τ ο υ ς . Α ξ ί ζ ε ι νά σ η μ ε ι ω θ ε ί ό τ ι οί παραπάνω λ έ ξ ε ι ς ε ί ν α ι ε ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ έ ς φ ό ρ μ ε ς τ ή ς Επίσημης Κοινωνίας ε ι ς β ά ρ ο ς τ ο ϋ Υποκόσμου . σ τ ή ν Ε λ λ ά δ α . σ τ ί ς Η. Ό Κλέφ­ της άσκεΐ τό Ά ρ χ α ι ό τ ε ρ ο ν Επάγγελμα τοϋ Κ ό σ μ ο υ .όπου Υ = Υπόκοσμος. Σ τ ό μ ά θ η μ α μας θά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε τ ή ν ε λ λ η ν ι κ ή λ έ ξ η Υπόκοσμος. σ τ ή ν Ιταλία Malavita. Ή Κλοπή έ χ ε ι τ ή ν θ έ σ η καί τ ή ν αξιοπρέπεια τ η ς . U n d e r w o r l d . Ό μ ω ς ό π ε ρ ι θ ω ρ ι α κ ό ς άνθρω­ πος λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί κ α θ έ τ ω ς . Είμαι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ς νά α ρ ν η ­ θώ. "Ομως ό περιθωριακός άνθρωπος ε ί ν α ι μιά έν­ νοια διαταξική. Ό λ ε ς ο ι χώρες τ ο ύ κ ό σ μ ο υ δ ι α θ έ τ ο υ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν ύπόγειον. Ό Υπόκοσμος ζεϊ κάτω άπό τ ό πέλμα ό λ ο υ τ ο ύ Κόσμου. Ή κοινωνική διάρθρωση βα­ σ ί ζ ε τ α ι σέ ο ρ ι ζ ό ν τ ι α σ τ ρ ώ μ α τ α . bas-fond κ. Δ έ ν ε π ε κ τ ε ί ν ο μ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α θ ά μ ά θ ε τ ε άπό τ ό ν κ. Στήν Γαλία ό Fouceaut μ ε λ ε τ ά τ ό θ έ μ α τ ή ς Τ ρ έ λ α ς . pegre. ένα χαράκωμα. Ό μ ω ς ό π ε ρ ι θ ω ρ ι α κ ό ς άνθρωπος ε ί ν α ι μιά φιλανθρωπική ε φ ε ύ ρ ε σ η . τ ό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν α υ τ ή ς τ ή ς α σ α φ ο ύ ς θεωρίας. Ό Υπόκοσμος δ έ ν ε ί χ ε α υ τ ή τ ή ν τ ύ χ η . γ ι ά τ ή ν όποια φ υ ­ λάνε πολλά σημαδιακά συνώνυμα. Είδικότερον.Α.Π. Ω = ή σ υ ν ι σ τ α μ έ ν η κοινών κ ι ν δ ύ ­ νων καί σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν .κ λ ε ι δ ί πού ν ά κ λ ε ί ν ε ι μέσα τ η ς ό λ ε ς τ ί ς φ ά ­ ρ ε ς τ ο ϋ Υ π ο κ ό σ μ ο υ . γιά τήν δομή τής σύγχρονης κοινωνίας δ έ χ ο μ α ι τ ό έ ξ η ς δ ι ά γ ρ α μ μ α : προηγμένης > • 17 • . καί. π ο λ ύ περισσό­ τ ε ρ ο . ΑΒΓΔΕΖΘΙΚ = οί ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς ο μ ά δ ε ς τ ο ϋ Υ π ο κ ό σ μ ο υ . σ ύ ν θ ε τ η άπό τίς λ έ ξ ε ι ς ύπό καί κόσμος. Ή γ α λ ι κ ή γλώσσα δ έ ν δ ι α θ έ ­ τ ε ι μιά λ έ ξ η . Τ ό Π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο ν κι ό Υπόκοσμος μ ό ν ο ν σ υ μ β α τ ι κ ά ε ί ν α ι ( δ η λ α δ ή δ έ ν είναι) σ ύ μ μ α χ ο ι . Ό Κ λ έ φ τ η ς άσκεϊ έ ν α δ ο ξ α σ μ έ ν ο λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α . ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά . ο ύ τ ε . εί­ ναι α κ ρ ι β ό λ ο γ η καί ε ύ λ η π τ η . χ ρ η ­ σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι μέ κάποιαν υποτίμηση. Ή διαχωρι­ σ τ ι κ ή γ ρ α μ μ ή μ ε τ α ξ ύ Ε κ μ ε τ α λ λ ε υ τ ώ ν καί Ε κ μ ε τ α λ λ ε υ ο ­ μένων δ έ ν ε ί ν α ι ακριβώς έ ν α ό ρ ι ο ν . στήν Γ ε ρ μ α ν ί α Unterwelt. Ό Υπόκοσμος δ ι α χ ω ρ ί ζ ε τ α ι ο ρ ι ζ ο ν τ ί ω ς άπ' τίς λ ο ι π έ ς κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς τ ά ξ ε ι ς . Βέβαια υπάρχουν οί λ έ ξ ε ι ς m i l i e u .ά. Στήν Ελλάδα τ ό λ έ ν ε Υπόκοσμο. Εδώ δ έ ν ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ ν οί γ ν ω σ τ έ ς δ ι α τ α ξ ί κ έ ς ο μ ά δ ε ς τ η ς κοινωνίας. Ή λ έ ξ η Υπόκοσμος. σ υ ν ά δ ε λ φ ο σ τ ό μ ά θ η μ α τ ή ς Γλωσσολογίας. Ή Πορνεία έπεται. Μιά μ α ύ ρ η άβυσσος χωρίζει τ ό ν Κόσμο άπό τ ό ν Υπόκοσμο. "Ομως. Τά τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α οι γ ά λ ο ι κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ο ι α ν α π τ ύ σ σ ο υ ν μιά θεωρία περί Αν­ θρώπων τ ο ϋ Π ε ρ ι θ ω ρ ί ο υ .

β ε ν τ ά γ ι α . οί Δ ι κ α σ τ α ί τής Antiqua εφαρμόζουν τό Γ ε ρ μ α ν ο . μέ σχολαστικότητα φαρμακοποιού. φ α ν ε ρ ώ ν ε ι τ ό ν κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν ό γ κ ο πού κ α τ α π λ α κ ώ ν ε ι τ ό ν Υ π ό κ ο σ μ ο . "Εμψυχον Πράγμα ε ί ν α ι μιά ωραία γ υ ν α ί κ α κ α τ ά λ λ η λ η γ ι ά π ο ύ λ η μ α σέ μ π ο ρ ν τ έ λ ο . Ό Κ λ έ φ τ η ς ο ι κ ε ι ο π ο ι ε ί τ α ι Π ρ ά γ μ α τ α . τ ο ύ Πράγμα­ τ ο ς έ χ ε ι μ ε γ ά λ η σημασία γ ι α υ τ ο ύ ς ( π χ . κι ά λ λ ε ς τ α ξ ι ν ο μ ή σ ε ι ς βά­ σ ε ι άλλων κριτηρίων.Ά ν τ ί κ ο σ μ ο ς ) . Π ρ ά γ μ α τ α Μι­ κρής Αξίας. Μάθημα 5ον Τά Πράγματα. μ έ ά ρ κ ε τ ή ν π α ρ α σ τ α τ ι κ ό τ η τ α . Γιά τ ό ν Υπόκοσμο. Τά Πράγματα διαι­ ρ ο ύ ν τ α ι ε ι ς ποικίλος κ α τ η γ ο ρ ί α ς . Συνεπώς τ ό ε ί δ ο ς .ρ ο μ α ϊ κ ό ν Δ ί κ α ι ο ν . Οί ρ ο μ έ ο ι ν ο μ ο θ έ τ α ι . Υπάρχουν. "Εμψυχον Πράγμα ε ί ν α ι μιά κ ό τ α • 18 • . όπου τ ά κ ρ ι τ ή ρ ι α ε ί ν α ι μάλλον πρα­ κ τ ι κ ά παρά θ ε ω ρ η τ ι κ ά . Επιμένω· ό Υ π ό κ ο σ μ ο ς ε ί ν α ι κοινωνική τ ά ξ η .ΚΑΤίΤΑΛίεΤΑΙ ΜΕ*0-ΑΣ. όμως. έκατασκεύασαν γιά τ ά Π ρ ά γ μ α τ α μίαν πολυσχιδήν τ α ξ ι ν ό μ η σ η .Τ0| NWK. μέ όλα τ ά γ ν ω ρ ί σ μ α τ α καί τ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς μιάς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς τ ά ξ ε ω ς · ό Υπόκοσμος α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι ή π λ έ ο ν α ν θ ε κ τ ι κ ή κοι­ νωνική τ ά ξ η . Δ έ ν θά σάς κουράσω μέ ρ ο μ α ϊ κ ά ς α κ ρ ι β ο λ ο γ ί α ς . "Ετσι τ ά Π ρ ά γ μ α τ α δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι σέ "Εμψυχα καί "Αψυχα. Πάντως. πού πολύ ταλαιπωρεί τ ο ύ ς σ η μ ε ρ ι ν ο ύ ς φ ο ι τ η τ ά ς τών Νομικών Σχολών.PO-AITOI ΙΤΓΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΝ AOYAflTENIKOI Τό δ ι ά γ ρ α μ μ α . καί. ή βασική δ ι α ί ρ ε σ ι ς τών Πραγμά­ των ε ί ν α ι : Π ρ ά γ μ α τ α Μ ε γ ά λ η ς Α ξ ί α ς . Ή δράση-πίεση όλων τών κοινωνικών τ ά ξ ε ω ν (Κόσμος) έ ξ ι σ ο ρ ο π ε ΐ τ α ι άπό τ ή ν α ν τ ί δ ρ α σ η τών Ανθρώπων τ ή ς Φάρας ( Ύ π ό κ ο σ μ ο ς . γ ι ά τ ή ν επιμέ­ τ ρ η σ η τ η ς ποινής). Δ ι κ α ι ο ύ σ θ ε νά γ ε λ ά τ ε ά λ λ ά δ έ ν κ α τ α λ α β α ί ν ω γ ι α τ ί δ έ ν κλαίτε.

Τό πολύ-πολύ νά κ λ έ ψ ε ι άπό κάνα γιαπί σ ί δ ε ρ α . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς πρέπει ν ά κ λ έ β ε ι : 1.κ. 4. άπό τ ή ν ίδια τήν φ ύ σ η τ η ς . Ασφαλώς ή απα­ γωγή ε ν ό ς παιδιού ε ί ν α ι Κλοπή Έ μ ψ υ χ ο υ Π ρ ά γ μ α τ ο ς . "Αψυχα Π ρ ά γ μ α τ α ε ί ν α ι τ ά χ ρ υ σ ά β ρ α χ ι ό λ ι α . 5. ή σχετικά Μεγάλης Αποδόσεως. Κ ι ν η τ ά ά λ λ ω ν ανθρώπων. κ α ί "Εργα Τέ­ χ ν η ς . λ ί γ ο πρίν τ ή ν σ τ ρ α γ γ α λ ί σ ε ι ς . Κ ι ν η τ ά δίχως ταυτότητα. "Ετσι ένας Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ν ν ά καταπιεί έ ν α σπίτι. Κ ι ν η τ ά (οπωσδήποτε). 2. Θ ά τ α ν ε μ ε γ ά λ η ε υ τ υ χ ί α ν ά μπορεί κ α ν ε ί ς ν ά κ λ έ ψ ε ι καί νά π ο υ λ ή σ ε ι τ ό Σώμα τ ο υ ( = Υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ή Κλοπή Εμψύ­ χ ο υ Π ρ ά γ μ α τ ο ς + Αύτοπώληση).ή κ ο υ β έ ν τ α ε ί ν α ι γ ι ά τ ά βαπόρια καί γ ι ά τ ά α υ τ ο ­ κ ί ν η τ α . σ τ ά "Αψυχα Π ρ ά γ μ α τ α . τ ά ρ ο λ ό γ ι α . Ή πασίγνωστη διάκριση σέ Κ ι ν η τ ά καί Α κ ί ν η τ α Π ρ ά γ μ α τ α έ χ ε ι λ ί γ η σημασία γ ι ά τ ό ν Κ λ έ φ τ η .κ λ έ β ο υ ν όμως α υ τ ο κ ί ν η τ α (τά δ υ α λ ύ ο υ ν καί π ο υ λ ά ν ε τ ό σ ύ ν ο λ ο κ ο μ ά η .). Κ ι ν η τ ά π υ κ ν ή ς α ξ ί α ς .) ε ν ό ς π τ ώ μ α τ ο ς ε ί ν α ι Κλοπή Ά ψ υ χ ο υ Π ρ ά γ μ α τ ο ς ( τ έ τ ι ε ς απαγωγές. Ό Κ λ έ φ τ η ς . δ ι α π ρ ά τ τ ε ι κλοπές Μ ι κ ρ ή ς . Ή α δ υ ­ ναμία τ ο ύ Κ λ έ φ τ η νά κ λ έ ψ ε ι Α κ ί ν η τ α τ ό ν γ λ ι τ ώ ν ε ι άπό πολλά βάσανα ( σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ α φ ι κ ά έ ξ ο δ α . ή.πού θά κ λ έ ψ ε ι ς . 6. 3. ή μιά τ ρ ά ­ πεζα. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς α γ ν ο ε ί τί σ η μ α ί ν ε ι ή έ κ φ ρ α σ η Σου Πράγματα -ή. τ ά χαρ­ τ ο ν ο μ ί σ μ α τ α κτλ. ΟΊ υπόλοιπες ν ο μ ι κ έ ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Πραγμάτων δ έ ν ε ν δ ι α ­ φέρουν. Τό 'Αστικόν Δ ί κ α ι ο ν τ ή ς Antiqua δ έ χ ε τ α ι ό τ ι υπάρχουν καί Κ ι ν η τ ά Π ρ ά γ μ α τ α ε ξ ο μ ο ι ο ύ μ ε ν α πρός Ακί­ ν η τ α . έ χ ε ι π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς . πού μ ε τ α β ι β ά ζ ο ν τ α ι μόνον μέ σ υ μ β ό λ α ι ο ν (λόγω τ ή ς ι δ ι α ι τ έ ρ α ς αξίας των). άπώτερον σκοπόν όχι τ ό σώμα τ ο ύ παιδιού ά λ λ ά τ ά Λύ­ τ ρ α . Ή Κλοπή. Κ α θ η γ η τ ώ ν τών Δ ι α ρ η κ τ ι κ ώ ν Σχολών γ ι ά τ ό άν τ ά ά β γ ά υπάγονται σ τ ά Έ μ ψ υ χ α . κ α ί Σ τ ο λ ί δ ι α Νεκρών. Κινητά ε ϋ μ ε τ α κ ό μ ι σ τ α .κ ο μ ά τ ι ) . μέ. Οί Κ λ έ φ τ ε ς αντιμετωπίζουν τ ή ν ε ι δ ι κ ή α υ τ ή διάκριση μέ μ ε γ ά λ η ψ υ χ ρ α ι μ ί α : δ έ ν μπορούν νά κ λ έ ψ ο υ ν πλοία ( ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι οί β ά ρ κ ε ς πού δ έ ν ε ί ν α ι γ ρ α μ έ ν ε ς σ τ ά Νηολόγια) . Ό μ ω ς ή απαγωγή (. πού γ ί ν ο ν τ α ι στήν Ιταλία. φ ό ρ ο μ ε τ α β ι ­ βάσεως κτλ. Ό σ ο καί ν ά προσπαθήσουν οί Κ λ έ φ τ ε ς δ έ ν θά κ α τ α φ έ ρ ο υ ν ν ά ξ ε π ε ρ ά σ ο υ ν σέ λωποδυτ ι κ ή δ ε ι ν ό τ η τ α τ ο ύ ς έ λ λ η ν α ς έ φ ο π λ ι σ τ ά ς .Δικά Του Πράγματα. Ό Κ λ έ φ τ η ς κ λ έ β ε ι κ α ί Ι ε ρ ά Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α . ή ξ υ λ ε ί α . δ έ ν σ υ ν η θ ί ζ ο ν τ α ι στήν κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν η Antiqua). Α υ τ ό ν τ ό ν ά θ λ ο μόνον ο ι Π ο υ τ ά ν ε ς τ ό ν μπορούν . Μ ε γ ά λ η διχογνωμία ε π ι κ ρ α τ ε ί μ ε τ α ξ ύ τών κ. Κ ι ν η τ ά μ ι κ ρ ο ύ ό γ κ ο υ καί β ά ρ ο υ ς . α ν α γ κ α σ τ ι κ ά .κ ι α υ τ ό όσην ώρα β α σ τ ά ε ι τ ό πληρωμένο γαμίσι. • 19 • Δικά .

Ό Κ λ έ φ τ η ς θά επιβιώσει.). Δ έ ν θά σάς κουράσω μέ τ ό Κεφάλαιον. σ τ ά χ έ ­ ρια τ ο ύ Κ λ έ φ τ η ό λ α τ ά Κλοπιμαία μ ε τ α τ ρ έ π ο ν τ α ι σέ Χρή­ μα. στήν Ε μ π ο ρ ο κ ρ α τ ι κ ή κοινωνία.ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι μ ι ά Αξία τ ο ύ Σ υ γ χ ρ ό ν ο υ Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ . Ή κλοπή Χ ρ ή μ α τ ο ς .απλώς δ ι α β ά ζ ε τ ε μέ προσοχή. Ό π ω ς ό λ ο ι μ α ς . μ ε τ έ χ ε ι σ τ ό κύκλωμα τ ή ς Παραγωγής καί Καταναλώσεως Αγαθών. Τά υπόλοιπα θά σάς τ ά δ ι δ ά ξ ε ι ή Π ρ α κ τ ι κ ή Έ ξ ά σ κ η σ ι ς καί ή Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή Πείρα. Σ ή μ ε ρ α πιά ή ρ θ ε ή ώρα τ ή ς θ ε ω ρ η τ ι κ ή ς α ν α λ ύ σ ε ω ς τ ή ς έ ν ν ο ι α ς τ ή ς Κλο­ πής. " Α λ λ ω σ τ ε . όπως ε ί δ α μ ε στό 5ον μ ά θ η μ α . Ό Κ λ έ φ τ η ς δ έ ο ν ν ά λ α μ β ά ν ε τ α ι ύπ' ό ψ ε ι σ τ ό ν Κ α τ α μ ε ρ ι σ μ ό ν Εργασίας. ή. Μάλιστα. "Αν καί ό Marx δ έ ν ε ί ν α ι μ ο ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ι ο ν ε'ίμεθα α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι . Σ υ χ ν ά . άλλά. ν ά π ρ ο σ φ ύ γ ο υ μ ε σ τ ή ν Σ ο φ ί α Τ ο υ . Ό Α σ τ ό ς κ λ έ β ε ι άπό πάνω (J. στό Σοβ ι ε τ ι κ ό ν Σ ύ σ τ η μ α . Τ ό Πράγμα ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι ε φ ό σ ο ν ε ί ν α ι μ ε τ α ­ τ ρ έ ψ ι μ ο σέ Ε μ π ό ρ ε υ μ α . Καί κάπου ά λ λ ο υ ε ΐ π ε ν τό Είναι τών Δια­ ρηκτών δέν καθορίζεται άπό τή Συνείδηση τους. Ό κύκλος Έμπόρευμα-Χρήμα-Χρυσός-Νόμισμα διακρίνε­ τ α ι γ ι ά τ ι ς ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά μ π λ ε γ μ έ ν ε ς σ χ έ σ ε ι ς τ ο υ . > Κλοπή (= Τό Πράγμα σ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ Κ λ έ φ τ η ) > Πώληση (= Τό Πράγμα σ τ ά χ έ ρ ι α τ ο ύ Κλεπτα­ π ο δ ό χ ο υ . θ ε ω ρ ε ί τ α ι ώς ή Ιδανική Κλοπή. Τό ξ α ν α λ έ ω : ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς . σάν ε ί δ ο ς τ ο ύ Ζ ω ι κ ο ύ Β α σ ι λ ε ί ο υ . Ο σ η μ ε ρ ι ν ό ς Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι τ ό ά ρ ν η τ ι κ ό ν ομοίωμα τ ο ύ Α σ τ ο ύ .Χρυσός. Ό Marx ε ΐ π ε ν ή Ανθρωπότητα ποτέ δέν βάζει μποοστά της παρά μόνο τά προβλήματα εκείνα πού μπο­ ρεί νά λύσει. άρα σέ Χρήμα. όπως επιβίωσε στήν Κ λ ε ι σ τ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α . ή Χ ρ υ σ ο ύ . Ό Α σ τ ό ς . Ό Κ λ έ φ τ η ς κ λ έ β ε ι άπό κάτω ( f ) . στόν Ιμπεριαλισμό. καί. στό Μονοπωλιακόν Κ ρ ά τ ο ς . σ τ ά Κοινόβια τών Hippies.Γιά τ ό ν Καλό Κ λ έ φ τ η τ ά Π ρ ά γ μ α τ α α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ή ν τρο­ χιά: Ξ έ ν ο Π ρ ά γ μ α . ο δ ε ύ ε ι πρός τ ό θ ά ν α τ ο τ ο υ . ό Κ λ έ φ τ η ς ξ ε π έ φ τ ε ι σέ Κλοπές άλλων Πραγμάτων. Δ έ ν θ έ λ ω ν ά α π ο σ τ η θ ί ζ ε τ ε τ ά λ ό γ ι α α υ τ ο ύ τ ο ύ μαθήμα­ τος. αντίστροφα. Γιά π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς λ ε ­ π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς κ ο ι τ ά ξ τ ε τ ό Κ ε φ ά λ α ι ο Β. ά λ λ η μιά φ ο ρ ά . ό Κ λ έ φ τ η ς διά τ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ προσ- • 20 Π . τό κοινωνικό τους Είναι καθορίζει τή Συνεί­ δηση τους. "Αγοραστή) > Ά ν τ ί τ ι μ ο ν ( = τ ό π α ρ α δ ά κ ι σ τ ά χέρια τού Κλέφτη). Μάθημα 6ον Τό Κύκλωμα Χρήμα — Νόμισμα . όμως. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν έ χ ε ι κ α ν έ ν α ν ε ν δ ο ι α σ μ ό . Μιά σ υ λ λ ο γ ή άπό σ π ι ρ τ ό κ ο υ τ α ποιόν Δ ι α ρ ή κ τ η θά π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ε ι .

ο ϋ τ ε τ ό ν Απα­ τ ε ώ ν α . Δ έ χ ο ν τ α ι ό τ ι τ ά Α γ α θ ά έ χ ο υ ν Ά ξ ι α Χρήσεως ( δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή γ ι ά κ ά θ ε άνθρωπο) καί Α ν τ α λ λ α κ τ ι κ ή Αξία (πού π ε ρ ί π ο υ ι σ ο ύ τ α ι μέ τ ό ν Χρόνον Εργασίας πού α π α ι τ ή θ η κ ε γ ι ά τ ή ν κ α τ α σ κ ε υ ή τ ο ύ Αγαθού). ^ Α Γ Α Θ Ο Ν ) ΚΛΕ4ΤΗΣ ΑΛΛΟΣ (ΒΟΥΛΗΣ! Σ » /δόΫΛΗΣΪΐ & ΑΓΑΘΟΝ ΑΛΛΟΙ ΖΗΤΙΑΝΟΙ Ε ξ ά λ λ ο υ . Τό Κράτος δ έ ν φ ο ρ ο λ ο γ ε ί τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς .πάθει νά αποσπάσει Α γ α θ ά πού α ν ή κ ο υ ν σ τ ό ν "Αλλον. Τόν Ζ η τ ι ά ν ο . Τό Χρήμα ε ί ν α ι Δ ύ ν α μ η . Ό Άπατεών δέν παραγνωρίζει τ ή ν Β ο ύ λ η σ η τ ο ύ Ά λ λ ο υ . Τό Κ ρ ά τ ο ς δ έ ν α ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι τ ό Σ υ ν δ ι κ ά τ ο ν τών Διαρηκτών κ ι έ τ σ ι οί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς δ έ ν δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι νά απερ­ γήσουν. τ ό Κ ρ ά τ ο ς προσπαθεί διά τ ό Καλόν μας. Ό μ ω ς ό Ά π α τ ε ώ ν δ ι α θ έ τ ε ι α ν ω τ ά τ η τ ε χ ν ι κ ή .Ά λ λ ο υ ό τι έ χ ε ι σημασία ε ί ν α ι ή δ υ ν α μ ι κ ή Β ο ύ λ η σ η τ ο ύ " Α λ λ ο υ . χ ά ρ ι ς στό π ο ν η ρ ό σ ύ σ τ η μ α τών Εμμέσων Φόρων. Τό Χρήμα ε ί ν α ι τ ό Κλειδί όλων τών Α γ α θ ώ ν r 21 • . Τό Ε μ π ό ρ ε υ μ α ε ί ν α ι ή κοινωνική όψη τ ο ύ Π ρ ά γ μ α τ ο ς . τ ό Κ ρ ά τ ο ς δ έ ν χορηγεί "Αδειες Επαγγέλματος στους Κ λ έ φ τ ε ς . όπως καί τ ή ν Π ο υ τ ά ν α κ ά ν ε ι πώς δ έ ν τ ο ύ ς β λ έ π ε ι . Τό χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν ε ί ν α ι ό τ ι τ ό Κο­ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό Κόμα α ρ ν ε ί τ α ι τ ή ν ε ί σ ο δ ο όλων τών Σωμα­ τείων τ ο ϋ Υποκόσμου στήν Γ ε ν ι κ ή Συνομοσπονδία Ερ­ γατών. δ έ ν πρέπει νά σ υ γ χ έ ε τ α ι ή έ ν ν ο ι α τ ο ύ Ά π α τ ε ώ ν ο ς μέ τ ή ν έ ν ν ο ι α τ ο ύ Κ λ έ φ τ η . Β έ β α ι α . "Ετσι. χρυσάφι) Τό Εμπόρευμα τών Εμπορευμάτων ε ί ν α ι τ ό Χρήμα. Ό Ά π α τ ε ώ ν ε ί ν α ι ό αριστοκράτης αδερφός τού Κλέφτη. Κι όμως τ ό Δικαίωμα τ ή ς Απεργίας τ ό έ χ ο υ ν ακόμη καί ο ι Μπασκίνες. Ό μ ά γ ο ς Απατεών κ λ έ β ε ι τ ό Ναι τ ο ϋ Ά λ λ ο υ . Γιά τ ό ν Marx Τιμή είναι ή Ανταλλακτική Αξία τών Εμπορευμάτων εκφρασμένη σέ ένα ειδικό εμπόρευμα (π. Α υ τ ό μάς τ ό δ ι δ ά ξ α ν ε στό Σ χ ο λ ε ί ο καί μάς α ρ έ σ ε ι π ρ έ π ε ι νά μάς α ρ έ σ ε ι . Α π έ ν α ν τ ι τ ο υ ό Κ λ έ φ τ η ς π α ρ α μ έ ν ε ι απλός χειρώναξ. Στήν σχέση Ζ η τ ι ά ν ο υ . Α ν ά μ ε σ α στόν Κ λ έ φ τ η καί στόν άλλον κ α ρ α δ ο κ ε ί ή δ υ ­ ν α μ ι κ ή Βούληση τ ο ύ Κ λ έ φ τ η Β α σ ι κ ά . Α υ τ ή ή διαπίστωση μάς δ ί ν ε ι τ ά σ χ ή μ α τ α : 6 . Κι όμως ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι φ ο ­ ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο ς .δ έ ν ε π ι θ υ μ ε ί νά α ν ή κ ε ι σ τ ό ν Υπόκοσμο. Τ ι μ ή ε ί ν α ι τ ό ό ν ο μ α τ ο ϋ Ε μ π ο ρ ε ύ μ α τ ο ς σ τ ή ν Α γ ο ρ ά .ε ί ν α ι ό δ ι α ν ο ο ύ μ ε ν ο ς τ ο ύ εί­ δ ο υ ς .χ. Τό Κ ρ ά τ ο ς δ έ ν δ έ χ ε τ α ι ο ύ τ ε τ ό ν Κ λ έ φ τ η . ο ύ τ ε ό Υπόκοσμος τ ό ν α γ κ α λ ι ά ζ ε ι . σ α υ τ ό δ ι α φ έ ρ ε ι ό Κ λ έ φ τ η ς άπ τ ό ν Ζ η τ ι ά ν ο . ούτε Δι­ πλώματα καί Σ υ ν τ ά ξ ε ι ς σ τ ο υ ς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς . Γιά τ ό ν Κ λ έ φ τ η ε ί ν α ι Δ υ ν α τ ό τ η ς Τό Εμπόρευμα έ γ έ ν ν η σ ε τ ό Χρήμα.

Γιά τ ό ν Κ λ έ φ τ η τ ό Κλοπιμαΐον Πράγμα δ έ ν έ χ ε ι κ α μ ι ά Αξία Χρήσεως. ΟΊ κ ί ν δ υ ν ο ι τ ο ύ Κ λ έ φ τ η κ α τ α δ ι ώ κ ο υ ν τ ό ν Κλεπταποδόχο καί ο ι κ ί ν δ υ ν ο ι τ ο ύ Κ λ ε π τ α π ο δ ό χ ο υ ξ α ν α γ υ ρ ί ζ ο υ ν σ τ ό ν Κ λ έ φ τ η . Γιά τ ό Κοινωνικόν Σ ύ ν ο λ ο ν δ έ ν έ χ ε ι κα­ μιά σημασία ή κ ο ύ φ ι α ε ρ γ α σ ί α τ ο ύ hobby. ό τ ι ένώ τό Χρυσάφι κυκλοφορεί γιατί έχει Άξια. Εΐπεν ό Marx: Τό Χρήμα δέν είναι συμβολον. είναι τό αντικείμενο τού πλουτισμού. κ α ί . καί γ ι ά τ ό ν Θ η σ α υ ρ ό .· Ό Marx μίλησε καί γ ι ά τ ό ν Χρυσό. Αυτό ε ί ν α ι φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ό σ τ ή ν ώ ρ α τών Χ Κλοπών π ρ ο σ τ ί θ ε ν τ α ι τ ά Ψ β έ β α ι α χ ρ ό ν ι α φ υ λ α κ ή ς πού θ ά μ ο ι ρ α σ τ ο ύ ν ο ι Ω Δ ι α ρ ή κ τ ε ς . Ιδού ό γνωστός σχετικός τύπος: „. θ ε ω ρ ε ί τ ό χ ρ υ ­ σ ά φ ι σάν Χρήμα πού κ ο ι μ ά τ α ι . Υπάρχουν οί απλοί τ σ ι γ κ ο ύ ν η δ ε ς ( μ α ζ ε ύ ο υ ν χ ρ ή μ α . Τό Κλοπιμαΐον ε ί ν α ι έ ν α ς ε ρ ω τ η μ α τ ι κ ό ς α ρ ι θ μ ό ς μέ π α ρ ο ν ο μ α σ τ ή τ ή ν Σ ύ λ λ η ψ η . Κ λ έ φ τ η ς φ ι λ ά ρ γ υ ρ ο ς ε ί ν α ι έ ν α όν τόσο σπάνιον όσο μιά ωραία καί ( τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ) πιστή γ υ ν α ί κ α .). Ό Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν ε ί ν α ι α φ ε λ ή ς . τό Χαρτονό­ μισμα έχει Άξια γιατί κυκλοφορεί χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ό Νόμι­ σμα σάν σ υ μ β α τ ι κ ό πύκνώμα Ηδονών. Τό Α γ α θ ό ν περι­ κ λ ε ί ε ι Έ ρ γ α σ ί α ν .ξ έ ρ ε ι . "Επρεπε ν ά π ε ρ ι μ έ ν ε ι τ ό ν Freud. Εξ­ ά λ λ ο υ . Τό Κλοπιμαΐον Πράγμα ε ί ν α ι σπέρμα Χ ρ ή μ α τ ο ς .ψάχνω γιά τό ϊδιο τό Χρήμα. Εΐπεν ό Marx: τό Χρήμα δέν είναι απλώς ένα αντικείμενο πλουτισμού. Ό Κ λ έ φ τ η ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι τ ό Α γ α θ ό ν πρωτόγονα. • 22 • . Ό Εργάσιμος Χ ρ ό ν ο ς έ χ ε ι σημασία μόνον ό τ α ν ε ί ν α ι α ι τ ί α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς Αξίας Χρήσεως .άπ' α υ τ ή ν τ ή ν άποψη ή Μ α λ α κ ί α ε ί ν α ι Εργασία. ε ί ν α ι έ ν α ς τ ύ π ο ς μέ λαμπρή ψ υ χ ο σ ω μ α τ ι κ ή υ γ ε ί α . Τ ό Χ ρ υ σ ά φ ι ε ί ν α ι παγωμένη Ε ρ γ α σ ί α . ιδίως χρυσάφι) καί οί κ α λ υ μ έ ν ο ι τ σ ι γ κ ο ύ ν η δ ε ς ( δ ή θ ε ν σ υ λ λ έ κ τ α ι έργων τ έ χ ν η ς κτλ. Τό Α γ α θ ό ν γ ι ά τ ό ν Κ λ έ φ τ η ε ί ν α ι καρπός. Ό Κ λ έ φ τ η ς δ ο υ λ ε ύ ε ι λίγο ( λ έ ν ε ) . Εΐπεν ό Κ λ έ φ τ η ς : αδιαφορώ γιά τήν οικονομολογική υπό­ σταση τού Χρήματος.Εΐπεν ό Marx: τό Χρήμα είναι μιά αποκρυστάλλωση τής Ανταλλακτικής Άξιας τών Εμπορευμάτων. Χ Κλοπές + Ψ Ποινές Κλοπιμαία Α = ήκτες Ω Δ ι α ρ Καί γ ι ά τ ό ν Κλεπταποδόχο (ώς γ ν ή σ ι ο Μ ε σ ί τ η Εμπορευ­ μάτων) τ ά Κλοπιμαία Π ρ ά γ μ α τ α δ έ ν έ χ ο υ ν Αξία Χρήσεως. πρίν άπ' τ ό ν Marx. .όποιος έ χ ε ι Χρυ­ σάφι δ έ ν δουλεύει. Ό Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν συμπαθεί τ ό ψ υ χ α ν α λ υ τ ι κ ό ν τ ι β ά ν ι . καί γ ι ά τ ή ν Φιλαργυρία. .κυρίως κ υ ν η γ ά τ ό Νόμισμα καί τ ό Χρυσάφι.

ή δίχως κ ι λ ό τ α . Τό Χρυσάφι ε ί ν α ι τ ό κ α λ ύ τ ε ρ ο ε ι σ ι τ ή ρ ι ο γ ι ά τ ό ν Π α ρ ά δ ε ι σ ο άν Π α ρ ά δ ε ι σ ο ς ε ί ν α ι ο ι Ω ρ α ί ε ς Γ υ ν α ί κ ε ς .νά α ν ο ί ξ ε ι ς τ ό παράθυρο τ ο ϋ σπιτιού σου καί ν ά φ ω ν ά ξ ε ι ς : γα­ μούνε τή Γυναίκα Μου! . χ ύ ν ε τ α ι σάν Χ ο λ έ ρ α καί σάν Πα- • 23 • .τ ά πιστόλια τών Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν πεί­ θουν κ α λ ύ τ ε ρ α . Ό βασιλιάς Μ ί δ α ς έ φ α γ ε έ φ α γ ε έ φ α γ ε Χ ρ υ σ ά φ ι ώσπου έπαθε δυσπεψία. ή Ιδιοκτησία υπάρχει ε ξ ί σ ο υ ξ ε δ ι ά ν τ ρ ο π α . Οί σ ε ξ ο υ α λ ι κ έ ς σχέσεις μ ε τ α ξ ύ Κυρίου καί Ιδιοκτησίας χρωματίζουν τ ό πρόσωπο μας. ά λ λ α κ α ί μέ τ ή ν Δουλιά. - Ή Ιδιοκτησία μ ο ι ά ζ ε ι πιό δ ο ξ α σ μ έ ν η καί μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή ς άπ' τ ό Ο υ ρ ά ν ι ο Τ ό ξ ο . τ ά Λ ο υ λ ο ύ δ ι α . Ονομάζουν Π ο λ υ τ έ λ ε ι α τ ό ν μ ε τ α ξ ω τ ό ί σ κ ι ο τ ο ϋ Π λ ο ύ τ ο υ .Τό Χρυσάφι 'εΐναι ό καθολικός Πλούτος εξατομικευμένοςεπιβεβαιώνει ό Marx. Μ έ ς στήν Κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α τών Αγαθών ό Χρυσός θ ε ω ρ ε ί τ α ι π ρ ο η γ μ έ ν η μορφή Χ ρ ή μ α τ ο ς . Δ έ ν βλέπω π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ι μ η . Ό Φτω­ χός μ ι κ ρ α ί ν ε ι τ ή Ζωή τ ο υ μέ τ ό ν Ύ π ν ο . Είναι άπόγεμα κι ό ή λ ι ο ς λάμπει. Ό άνθρωπος ε ί ν α ι τ ό Ζώον πού Χ α μ ο γ ε λ ά .Μάθημα 7ον Μεταβίβασις Κυριότητος. μιά Κ υ β έ ρ ν η σ η Διαρηκτών. Μά χ α μ ο γ ε λ ά μόνον τ ή ν σ τ ι γ μ ή πού π λ η ρ ώ ν ε τ α ι . Ό Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν έ χ ε ι Γ υ ν α ί κ α καί Σπίτι α φ ό τ ο υ ό φ τ ε ρ ο π ό δ α ρ ο ς 'Ερμής άπό Θ ε ό ς τών Κ λ ε φ τ ώ ν προήχθη εις Θ ε ό ν τών Εμπόρων.Τό Χρυσάφι είναι ό σωματικός αντιπρόσωπος τοϋ υλικού Πλούτου . τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν σ τ ό κ ο ν τ ι ν ό μ έ λ λ ο ν . Ή άπλή Ίδιο-ποίηση α π ο τ ε λ ε ί τ ή ν πρωταρχική πράξη τ ο ύ Φασισμού. ο ι Δ ο ύ λ ο ι μέ τ ή ν Σ τ ο λ ή θά σέ σώσουν. τ ά Τ α ξ ί δ ι α . ή Μ ο υ σ ι κ ή . π ά λ ι . Αποκαλούν Π ο λ υ τ έ λ ε ι α τ ή ν π ο ρ δ ή τ η ς Α ν ά γ κ η ς . Μέ κ ι λ ό τ α .νά α ν ο ί ξ ε ι ς τ ή ν πόρτα τ ο ϋ γ ρ α φ ε ί ο υ σου καί νά φ ω ν ά ξ ε ι ς : κλέβουνε τά Λεφτά Μου: . Ή Κ υ ρ ι ό τ η ς είναι ή κ ι λ ό τ α τ ή ς Ιδιοκτησίας. Ώ σ τ ε . Είναι πρωί κι ό ή λ ι ο ς λάμπει.καί. Ό Κ ρ ο κ ό δ ι λ ο ς δ έ ν ε ί ν α ι πιό α δ η φ ά γ ο ς άπ' τ ό ν Α σ τ ό . τ ό Χασίσι. Υ π ο τ ί θ ε τ α ι ό τ ι σέ μ ε ρ ι κ έ ς χ ώ ρ ε ς οί Φτωχοί κα­ τέλαβαν τήν Εξουσία. Ή Κ υ ρ ι ό τ η ς φ ρ ο ν ε ί ό τ ι σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι εις επι­ σ τ η μ ο ν ι κ ό ς θεωρίας. Τό Χρυσάφι είναι ή υλική υπόσταση τοϋ αφηρημένου Πλούτου . Τό σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο κοινωνικό γνώρισμα τ ο ύ Πλούσιου εί­ ναι ό τ ι π α ί ρ ν ε ι δίχως νά ε ρ γ ά ζ ε τ α ι . Μήν α κ ο ύ τ ε τ ά Ψ έ μ α τ α : ό Π λ ο ύ τ ο ς κ α ί φ έ ρ ν ε ι τ ή ν Ευ­ τυχία κ α ί διώχνει τήν Δυστυχία.καί οί Δ ο ύ λ ο ι μέ τ ή ν Σ τ ο λ ή θά σπεύσουν. ορθώς ή Φτώ­ χια ι σ ο ύ τ α ι πρός τήν Ατίμωση.

φ ί λ ε μήν προσπα­ θ ε ί ς νά γ α μ ή σ ε ι ς μέ σ υ ν α λ λ α γ μ α τ ι κ ή . μέ α υ τ α ρ έ σ κ ε ι α . ΟΊ α ρ χ α ί ο ι έ λ λ η ν ε ς . μά τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι τ ό Σώμα τ ο υ κ α τ ά β ο ύ λ η σιν. Κ α τ α κ τ ώ τ ό Σώμα μ ο υ σ η μ α ί ν ε ι χτίζω τ ή ν Π ρ ο ο ω π ι κ ό τ η τ ά μ ο υ . Καί τ ά Ό ν ε ι ρ α ε ί ν α ι ε ν σ ώ μ α τ α . ά λ λ ά . γίνεται ζωντανών ΕργαλεΊον. υ π ο θ ή κ ε υ α ν τό ίδιο τ ο υ ς τ ό Κορμί . δ έ ν χ α ρ ί ζ ο υ ν Νομίσματα στόν Ταρζάν. καίγεται άφθονο λιβάνι. έ λ α Μ ι κ ρ ο α σ τ έ νά φάς κι έ σ ύ σ κ α τ ά . Έχω τ ή ν α υ τ α π ά τ η ό τ ι τ ό Σώμα μ ο υ ε ί ν α ι δ ι κ ό μου. τ ό σ ο ν ό Ιησούς όσο κ ι ό Δ ι ά β ο λ ο ς . Ό Τ ε μ π έ λ η ς . σάν ε β ρ α ί ο ς πού ή τ α ν ε . σ τ ό "Αργός κάποια γ υ ν α ι κ ο ύ λ α κ α θ ά ρ ι σ ε τ ό ν Βασιλιά Πύρρο μέ μιά κ ε ρ α μ ί δ α . Υ π ο φ έ ρ ε ι ό Τ ε μ π έ λ η ς . ά ν ο ι ξ ε κι απλώθηκε σάν χ ρ υ σ ο σ τ ό λ ι σ τ ο Σ ά β α ν ο . ε ί μ α ι μασόνος π ρ ο ο δ ε ύ ω γ ι α τ ί μασόνος ε ί μ α ι . δ έ ν ε ί χ ε ψ ε υ δ α ι σ θ ή σ ε ι ς "Ηξερε ό τ ι ή Εργασία δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ ή ν Α ν τ α λ λ α κ τ ι κ ή Αξία κι ό τ ι οί Ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν α υ τ ή ν τ ή ν Έ ρ ν α σ ί α ν . Έ τ σ ι πρέπει. Στήν Μ ε τ α β ί β α σ η τ ή ς Ιδιοκτησίας μ ε τ έ χ ο υ ν . Τό Π ο ι ν ι κ ό ν Δ ί κ α ι ο ν δ α ν ε ί ζ ε ι τ ό ν θώρακα του. Κύριε έ λ έ η σ ο ν . όχι άπό ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε Θ ε ό . Ε ΐ π ε ν όταν ό Εργάτης χρησιμοποιείται ώς Μέσον Παρα­ γωγής αποχτά ιδιαίτερη μορφή. Ή Ιδιοκτησία ε ί ν α ι άπιστη. Πάντως οί Κ λ έ φ τ ε ς έ χ ο υ ν ε Κορμί. Τό Σώμα ε ί ν α ι δ ο τ ό ν ο ί κ η μ α . ή Ιδιοκτησία σ τ ή ν ε ι π ρ ο τ ο μ έ ς ποιητών. Ο Marx.δ ο τ ό ν . Μάθημα 8ον Τό Σώμα σέ ποιόν ανήκει.ό πουτσα­ ράς Δ ι ά β ο λ ο ς .ή μή πληρωμή τ ο ύ Χ ρ έ ο υ ς καί τών Τό­ κων τ ο ύ ς υποβίβαζε σ τ ή ν Τάξη τών Δούλων. μέ λ ο γ ι κ ά μ ε ρ ί δ ι α . ό Συμβολαιογράφος ακονίζει τ ή ν πένα τ ο υ . Η σωματική ε λ ε υ θ ε ρ ί α ε ί ν α ι π ε π ε ρ α σ μ έ ν η e w o i a . Στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α πρό­ κειται γιά παροδική ενοικίαση Πράγματος. Ο Κλέφτης θά ξεψυχήσει στήν Κρεμάλα.ν ο ύ κ λ α πάνω σ τ ά κ ε φ ά λ ι α τών Ανθρώπων. Σ τ ό 5ον μ ά θ η μ α κ ά τ ι είπαμε γ ι ά τ ό ν τρόπο πού δ ι α θ έ ­ τ ο υ ν τ ό Σώμα τ ο υ ς αί Π ό ρ ν α ι . Ό Π ο ι η τ ή ς δ ι α θ έ τ ε ι τ ό χάρισμα ν ά κ α τ α γ ρ ά ­ φ ε ι τ ά Ό ν ε ι ρ α όλων μας. ΟΊ απιστίες τ ή ς Ιδιοκτησίας απο­ τελούν τ ό κ ύ ρ ι ο ν άντικείμενον τού Αστικού Δικαίου. Καί στά Ό ν ε ι ρ α υ φ ί σ τ α τ α ι Λ ο γ ο κ ρ ι σ ί α . ό Τραπεζίτης χαϊ­ δ ε ύ ε ι τ ό ν κώλο τ ή ς Κ ο κ ό τ α ς . Ή Ιδιοκτησία γ λ ι σ τ ρ ά ε ι χ έ ρ ι σέ χ έ ρ ι . α ρ ν ε ί τ α ι τ ό ν Τρόπο Παραγωγής. Δ ι έ θ ε τ α ν μ ε γ ά λ η φ α ν τ α σ ί α ο ι έ φ ε υ ρ έ τ α ι τ ή ς Υποθήκης. Σ τ ό ν πανάρχαιο θ ε σ μ ό τ ή ς Μ ε τ α β ι β ά σ ε ω ς τ ή ς Κ υ ρ ι ό τ η τ ο ς α υ τ ό ς ό ά τ ι μ ο ς ό Κ λ έ φ τ η ς έ ρ χ ε τ α ι καί δ ί ν ε ι έ ν α χτύπημα μέ σ τ ι λ έ τ ο . άπ' τ ό ν έ π ι κ υ ρ ί α ρ χ ο Αστό. Ό Κ λ έ φ τ η ς α ρ ν ε ί τ α ι τ ό ν Τρόπο Δ ι α ν ο μ ή ς .

ένα λουλούδι).). ή.Ό Εργάτης δικαιούται νά φ ο ρ ά ε ι στραβά τό καπέλο τ ο υ . Ό Α σ τ ό ς δ ι α λ έ γ ε ι τ ή ν μ ά ρ κ α τών τσιγάρων πού θ ά καπνίσει ό Ε ρ γ ά τ η ς . Ή Α ν ε ρ γ ί α ( τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν σ τ ά χα­ μηλά ποσοστά) θ ε ω ρ ε ί τ α ι φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ό ν φ α ι ν ό μ ε ν ο ν τ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς ζωής. Ό Κ λ έ φ τ η ς ε ρ γ ά ζ ε τ α ι σ κ λ η ρ ά . στήν α ί ρ ε σ η Ιησούς Αρχηγός {πάρε κι έσύ. νά δ ι α λ έ γ ε ι τ ό π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο όπου θά κ ά ν ε ι τ ό ν περίπατο τ ο υ . ή. σ τ ά sex-κοινόβια (γιατί νά φοβηθώ τήν αιμομιξία. κάπως α μ ή χ α ν α . αδερφέ. οί Κ λ έ φ τ ε ς . ό τ α ν ά ν τ ι κρύζουν Hippies. ά δ ι ά φ ο ρ ο ν άν α υ τ ο ί α ν ή κ ο υ ν στήν ομάδα Νέος Ρουσώ (σπέρνω κα­ λαμπόκι στά βουνά). • 25 Π . ή. πιστεύουν στήν Αρχή τής Αδιαφορίας (τό κωλο-Σύστημα σαπίζει άπό μόνο του). θ α υ μ ά ζ ο υ μ ε α ν ε π ι φ ύ λ α κ τ α τ ό Μ ε γ ά λ ο Κίνημα τών Hippies. Έ μ ε ϊ ς όμως. Οί Κ ο μ ο υ ν ι σ τ α ί φ α ί ν ο ν τ α ι ν ά δ ι α σ κ ε δ ά ζ ο υ ν . Ή Α ε ρ γ ί α τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι μέ Θ ά ν α τ ο έ κ Πείνης. ή.

.

01 ΚΛΕΦΤΕΣ ό κ α θ ε ί ς καί τ ά οπλα τ ο υ [Οδυσσέας 'ΕλύτηςΙ .

Μάθημα 9ον
Ό Κήπος τών Κλεπτών.
0 Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι τ ό Υποκείμενον τ ή ς Κλοπής.
Ο Δ ι α ρ ή κ τ η ς ε ί ν α ι ή πιό κ α λ λ ι γ ρ α φ η μ έ ν η μ ο ρ φ ή Κ λ έ φ τ η .
Καθώς ή έ ν ν ο ι α τ ο ϋ Ε ρ γ ά τ η έ τ σ ι καί ή έ ν ν ο ι α τ ο ύ
Κλέφτη είναι γενικευμένη έννοια. Ό , τ ι αγγίζει ό Κλέφτης
τό π α ί ρ ν ε ι ό ά ν ε μ ο ς .
Είπαμε Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι π ά ς ό σ τ ι ς , δ ι ά π ρ ο σ ω ­
πικής ε ρ γ α σ ί α ς , α φ α ι ρ ε ί α λ λ ό τ ρ ι α
αντικεί­
μενα πρός βιοπορισμόν.
Ο Κλέφτης απεχθάνεται τήν ι δ ι ο π ο ί η σ η αντικειμένων.
Τό ε ί δ ο ς καί ό τ ρ ό π ο ς α φ α ι ρ έ σ ε ω ς ξένων α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν
προσδιορίζει τ ή ν ε ι δ ι κ ό τ η τ α τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η .
Στήν A n t i q u a οί Κ λ έ φ τ ε ς τ α ξ ι ν ο μ ο ύ ν τ α ι στίς έ ξ η ς ε ι δ ι κ ό ­
τητες:
1. Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς
2. Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς
3. Κ λ έ φ τ η ς Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν
4. Κ λ έ φ τ η ς Σκυλιών
5. Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς
6. Γριλάκιας
7. Μ π ο υ γ α δ ο κ λ έ φ τ η ς
8. Κ λ ε φ τ ο κ ο τ ά ς
9. Ψ ι λ ι κ α τ ζ ή ς
10. Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή ς
11. Α υ τ ό ς πού Ψ ε ι ρ ί ζ ε ι Ρούχα
12. Α υ τ ο ί πού κ ά ν ο υ ν Μ ε τ α κ ό μ ι σ η - Κ λ ο π ή
13. Αυτός πού Σπάει Β ι τ ρ ί ν ε ς
14. Κ λ έ φ τ η ς τ ή ς Απασχολήσεως
15. Κ λ έ φ τ η ς Εκκλησιών
16. Π ο ν τ ι κ ό ς Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν
17. Κασαδόρος

18. Κλείδας
19. Δ ι α ρ ή κ τ η ς
Μέσα σ τ ή ν πιάτσα τ ο ϋ Υποκόσμου ό λ ε ς οί κ α τ η γ ο ρ ί ε ς
τών Κ λ ε φ τ ώ ν δ έ ν θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ι σ ο β ά θ μ ι ε ς . Ό κ ά θ ε Κ λ έ φ ­
τ η ς , α ν ά λ ο γ α μέ τ ή ν ε ι δ ι κ ό τ η τ α τ ο υ , έ χ ε ι μιάν ο ρ ι σ μ έ ν η
θέση σ τ ή ν κοινωνία τ ο ύ Υποκόσμου. Κι ό κ ά θ ε ε ι δ ι κ ε υ ­
μένος Κ λ έ φ τ η ς , α ν ά λ ο γ α μ έ τ ό τ α λ έ ν τ ο τ ο υ καί τ ί ς επαγ­
γ ε λ μ α τ ι κ έ ς τ ο υ ε π ι τ υ χ ί ε ς , έ χ ε ι μιάν ο ρ ι σ μ έ ν η θ έ σ η στήν
εσωτερική
ιεραρχία τ ή ς ε ι δ ι κ ό τ η τ ο ς τ ο υ .
Ετσι:
Ο Δ ι α ρ ή κ τ η ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι φ ί ν ο ς άνθρωπος.
Ο Κλεφτοτσαντάς θεωρείται τσογλάνι.
Ό Μπουγαδοκλέφτης θεωρείται φτωχομπινές.
Ό Κασαδόρος θ ε ω ρ ε ί τ α ι ά ν τ ρ α ς μέ μπρούτζινα αρχίδια.
Καί τ ά λοιπά.
Σ τ ά ε π ό μ ε ν α μ α θ ή μ α τ α θά ε ξ ε τ ά σ ο υ μ ε χωριστά τ ί ς διά­
φ ο ρ ε ς ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς τών Κ λ ε φ τ ώ ν . Θά ε π ι μ ε ί ν ο υ μ ε όμως

Π 28

στήν περίπτωση τ ο ύ Δ ι α ρ ή κ τ η , γ ι α τ ί ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ε ί ν α ι ό
κατ' εξοχήν Κλέφτης.
Α λ λ ά , πριν τ ε λ ε ι ώ σ ω , θά μ ο ϋ ε π ι τ ρ έ ψ ε τ ε νά τονίσω τ ή ν
ριζικήν διαφωνία μ ο υ μέ τ ό ν κ. σ υ ν ά δ ε λ φ ο πού σάς διδά­
σκει τό μάθημα τής Ψυχολογίας τ ο ϋ Κλέφτη.
Εχω τ ή ν γ ν ώ μ η ν ό τ ι ό π ρ ο α ν α φ ε ρ θ ε ί ς κ. σ υ ν ά δ ε λ φ ο ς
α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι σ τ α τ ι κ ά τ ή ν προσωπικότητα τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η .
Καί.· τ ό χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν , χρησιμοποιεί σ τ ή ν δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η τ ή ς
προσωπικότητος τ ο ύ Κ λ έ φ τ η η θ ι κ ο λ ο γ ι κ ά
κριτήρια
καί ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α .
Ί σ ω ς θά πλησιάσουμε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο τ ή ν ά λ ή θ ι α άν απο­
δ ε χ θ ο ύ μ ε α υ τ ό τ ό σχήμα τών τριών ά λ λ η λ ο τ ε μ ν ο μ έ ν ω ν
κύκλων

πού, ευθέως, καταδεικνύει τήν δ ι α λ ε κ τ ι κ ή
σχέση
μ ε τ α ξ ύ Μ ε γ α λ ο φ υ ί α ς (G), Τ ρ έ λ α ς (F) καί Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η ­
τας (C).
ΟΊ σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο ι
Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ό γ ο ι καί Ψ υ χ α ν α λ υ τ α ί
π ρ ο σ ε γ γ ί ζ ο υ ν μέ π α λ ι ν δ ρ ο μ ή σ ε ι ς τ ή ν σ υ γ γ έ ν π α , ά φ ' εν­
ός, Τ ρ έ λ α ς - Μεγαλοφυίας, καί, άφ' έ τ ε ρ ο υ , Τ ρ έ λ α ς Εγκληματικότητος.
Ή δ η ή γ γ ι κ ε ν ή ώρα τ ή ς τ α υ τ ο χ ρ ό ν ο υ δ ι ε ρ ε υ ν ή σ ε ω ς
τοϋ τ ρ ι π λ ο ύ φαινομένου Μεγαλοφυίας - Τρέλας - ' Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς . Τό ε π ι β ά λ λ ε ι , άν μή τ ί ά λ λ ο , ό αυξάνων
ρ ό λ ο ς τ ο ϋ Υποκόσμου σ τ ή ν σ υ ν τ ρ ι β ή τών πάσης φύσεως
tabous.
Πολύ φ ο β ά μ α ι ό τ ι θά α ν α γ κ α σ τ ε ί τ ε ν ά δ ι α β ά σ ε τ ε , επιμε­
λώς, τ ά βιβλία τ ο ϋ Ν τ ο σ τ ο γ ι έ β σ κ ι , τ ο ϋ μ α ρ κ η σ ί ο υ Ν τ έ
Σάντ καί τ ο ϋ Μ π ο ν τ λ έ ρ . Ή ανάγνωση τ ο ϋ Π ο ι ν ι κ ο ύ Κωδι­
κός δ έ ν θά σάς β ο η θ ή σ ε ι πολύ στήν γνώση τ ή ς Ανθρώ­
πινης ψ υ χ ή ς . Ό Ν τ ο σ τ ο γ ι έ β σ κ ι έ τ ρ έ φ ε τ ο μέ τ ά ψίχουλα
τ ο ύ Ο μ ή ρ ο υ . Ό Freud κ α τ ε β ρ ό χ θ η σ ε τ ό ν Ν τ ο σ τ ο γ ι έ β σ κ ι .

Μάθημα 10ο ν
Κλοπές στόν δρόμο.
Κλοπές στόν δ ρ ό μ ο κ ά ν ο υ ν ο ι Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς , οι Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς , οί Κ λ έ φ τ ε ς Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν (ή. π ο δ η λ ά τ ω ν , ή.
μ ο τ ο σ ι κ λ ε τ ώ ν ) , καί. οί Κ λ έ φ τ ε ς Σκύλων.
"Ας τ ο ύ ς π ά ρ ο υ μ ε μέ τ ή σ ε ι ρ ά :
Οί Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς

δ ο υ λ ε ύ ο υ ν πάντα σέ συνωστισμό.

Π 29 Π

Στήν είσοδο ε ν ό ς γ η π έ δ ο υ , στό λ ε ω φ ο ρ ε ί ο , στό μ ε τ ρ ό ,
στήν ο υ ρ ά ενός σ ι ν ε μ ά , σέ δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς , σέ π α ρ ε λ ά σ ε ι ς .
Τό π ο ρ τ ο φ ό λ ι στήν argot τ ό λ έ ν ε λάχανο,
ή, πράσο, ή,
παντόφλα.
Γ ι α υ τ ό τ ό ν Π ο ρ τ ο φ ο λ ά τ ό ν λ έ ν ε καί
Λαχανά,
ή, Πρασά.
Οί Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς , συνήθως, δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε δ υ ό - δ υ ό . Ό
ένας Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς απασχολεί τ ό θ ύ μ α , ένώ ό ά λ λ ο ς β ο υ ­
τ ά ε ι τ ό π ο ρ τ ο φ ό λ ι μέ τ' ά κ ρ ο δ ά χ τ υ λ ά τ ο υ Α υ τ ό ς πού
απασχολεί τ ό θ ύ μ α λ έ μ ε ό τ ι κρατάει σία, δ η λ α δ ή κ α θ η ­
λώνει τ ό κ ο ρ ό ι δ ο καί δ έ ν τ ό α φ ή ν ε ι νά προχωρήσει - ή.
τ ό σ κ ο υ ν τ ά ε ι πολύ δ υ ν α τ ά . Καί οί δ υ ό Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς
π ο τ έ δ έ ν δίνουν πρόσωπο στό θύμα. Οί Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς
πάντα δείχνουν
πλάτη ατό θύμα. Έ τ σ ι όταν τ ό θύμα πάει
στήν Α σ τ υ ν ο μ ί α γ ι ά νά δ ε ι φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ω ν
δ έ ν π ε τ υ χ α ί ν ε ι τ ί π ο τ α . Οί Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς , μόλις β ο υ τ ή ­
ξουν τ ό π ο ρ τ ο φ ό λ ι τ ο ύ θ ύ μ α τ ο ς , α ν τ α λ λ ά σ σ ο υ ν μιά μα­
τ ι ά , ή, κάνουν κάποιο σινιάλο, καί αμέσως απομακρύνον­
τ α ι άπ' τ ό ν χώρο δράσεως. "Αν ε ί ν α ι σέ όχημα κ α τ ε β α ί ­
νουν στήν ίδια σ τ ά σ η σάν δ υ ό ά γ ν ω σ τ ο ι μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς . Καί
β α δ ί ζ ο ν τ α ς π α ρ ά λ λ η λ α στόν ίδιο δ ρ ό μ ο , άλλά σέ α ν τ ί ­
κ ρ υ ν ά π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α , κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι στήν προσυμφωνη­
μένη καβάντζα.
Ε κ ε ί μοιράζουν τ ά λ ε φ τ ά . Τό π ο ρ τ ο φ ό λ ι ,
άν δ έ ν έ χ ε ι μέσα τίποτα ά λ λ ο , τ ό π ε τ ά ν ε σέ κάποιο
φ ρ ε ά τ ι ο . "Αν όμως π ε ρ ι έ χ ε ι χ ρ ή σ ι μ α έ γ γ ρ α φ α π ά ν τ α τ ό
α φ ή ν ο υ ν σέ κάποιο ε μ φ α ν έ ς σ η μ ε ί ο ν . "Οταν τ ό πορτο­
φ ό λ ι έ χ ε ι λίγα λ ε φ τ ά οί Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς μπορεί νά συνεχί­
σουν τ ή δράση τ ο υ ς . "Αν τ ό π ο ρ τ ο φ ό λ ι έ χ ε ι άσυνήθως
πολλά χ ρ ή μ α τ α τ ό τ ε ο ι Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς χωρίζουν καί
σπεύδουν σέ κάποιο πολυσύχναστο μ έ ρ ο ς , ώστε νά εξ­
ασφαλίσουν
άλλοθι.
Ό Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς μ ο ι ά ζ ε ι τ α χ υ δ α κ τ υ λ ο υ ρ γ ό ς . Κυρίως πρωτ ο μ α θ α ί ν ε ι , ή, τ ε λ ε ι ο π ο ι ε ί τ ή ν τ ε χ ν ι κ ή τ ο υ μ έ ς στίς φ υ ­
λ α κ έ ς , μέ δ ά σ κ α λ ο υ ς γ έ ρ ο υ ς έ μ π ε ι ρ ο υ ς Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς .
Ό Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς , κ α τ ' α ρ χ ή ν , ψ α ύ ε ι τ ό θύμα γ ι ά νά ε ν τ ο ­
πίσει τ ό π ο ρ τ ο φ ό λ ι . Οί β λ ά κ ε ς βάζουν τ ό π ο ρ τ ο φ ό λ ι σ τ ή ν
κωλότσεπα. ΟΊ α σ τ ο ί τ ό χώνουν στήν α ρ ι σ τ ε ρ ή ε σ ω τ ε ρ ι κ ή
τσέπη τ ο ύ σ α κ α κ ι ο ύ - πάνω στήν κ α ρ δ ι ά ! Ό Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς
τσιμπάει τ ό π ο ρ τ ο φ ό λ ι μέ τ ά δ υ ό δ ά χ τ υ λ α ( δ ε ί κ τ η καί
μέσο) καί μέ μιά γ ρ ή γ ο ρ η καί τ α υ τ ό χ ρ ο ν α απαλή κίνηση
τό τ ρ α β ά ε ι έξω. Ή μ έ θ ο δ ο ς α υ τ ή λ έ γ ε τ α ι ψαλίδι. Ό τ α ν τ ό
σακάκι τ ο ϋ θ ύ μ α τ ο ς ε ί ν α ι κ α λ ο κ ο υ μ π ω μ έ ν ο ό Π ο ρ τ ο φ ο ­
λάς, μέ έ ν α ξ υ ρ α φ ά κ ι , σχίζει τ ό σ α κ ά κ ι , οπότε τ ό πορτο­
φ ό λ ι π ε τ ι έ τ α ι μόνο τ ο υ σάν ψωλή. "Οταν τ ό σ α κ ά κ ι τ ο ϋ
θύματος είναι ξεκούμπωτο τ ό τ ε ό βοηθός τοϋ Πορτοφο­
λ ά , π ε ρ ν ώ ν τ α ς πλάι, π α ρ α σ ύ ρ ε ι μέ τ ό ν ώμο τ ο υ ( δ ή θ ε ν
αφελώς) τ ό σ α κ ά κ ι καί τ ό α ν ο ί γ ε ι . Πάνω στό σμπρωξίδι.
καί ένώ τ ό θύμα ά γ ρ ι ο κ ο ι τ ά ζ ε ι τ ό ν β ο η θ ό , ό κυρίως Πορ­
τ ο φ ο λ ά ς β ο υ τ ά ε ι τ ό λάχανο.
Πρέπει νά ξ έ ρ ε τ ε ό τ ι υπάρχει ε ι δ ι κ ή κ α τ η γ ο ρ ί α Π ο ρ τ ο φ ο ­
λάδων πού αρπάζουν λ ε φ τ ά άπό γ υ ν α ι κ ε ί ε ς τ σ ά ν τ ε ς . Συ-

• 30

Συνήθως ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς δ ι α θ έ τ ε ι μ ο τ ο σ α κ ό . Δ υ σ τ υ χ ώ ς . τ ό κ α λ ύ τ ε ρ ο πού έ χ ε ι νά κ ά ν ε ι ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς ε ί ν α ι να ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ε ι . Ό τ α ν ή κλοπή π ο ρ τ ο φ ο λ ι ο ϋ δ έ ν γ ί ν ε τ α ι σέ ό χ η μ α . τ ή ν πασάρει σ τ ό ν ο δ η γ ό τ ο ύ μοτο­ σακό καί ό ίδιος τ ό σ κ ά ε ι τ ρ έ χ ο ν τ α ς . Είναι ε υ κ α ι ρ ί α ν ά πούμε ό τ ι μερικοί άπό τ ο ύ ς ι κ α ν ό τ ε ­ ρ ο υ ς Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ε ς α ν ή κ ο υ ν σ τ ό Ω ρ α ί ο ν Φύλον. γ ή π ε δ ο . Ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς κυρίως αρπάζει τ σ ά ν τ ε ς γυναικών. περιπτώσεις. Ά λ λ ω ­ στε οί μ ε γ α λ ο α σ τ έ ς κ υ ρ ί ε ς δ έ ν ξ ε φ ω ν ί ζ ο υ ν .όπως ξ έ ρ ε τ ε στις σικ σ υ ν ο ι κ ί ε ς δ έ ν υπάρχουν μαγαζιά. παντατίφ.χνά μιά γ υ ν α ί κ α μ έ ν ε ι μέ τ ά λ ο υ ρ ι ά τ ή ς τ σ ά ν τ α ς τ η ς πε­ ρ α σ μ έ ν α στό μπράτσο. έ σ τ ω κι άν ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς ξεριζώσει τ ά γ ι ο ρ ν τ ά ν ι α άπ' τ ό λαιμό τους. Ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς δ ρ ά σέ α σ τ ι κ έ ς . ένώ τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς τ σ ι ρ ί ζ ε ι . Ό τρόπος α υ τ ό ς ε ί ν α ι καλά ψ υ χ ο λ ο γ η μ έ ν ο ς . α ύ θ ω ρ ε ί . Επίσης. π α ρ έ λ α σ η . πού τ ό π α ρ κ ά ρ ε ι μέσα σ τ ή ν περιοχή όπου θά δ ρ ά σ ε ι . Καμιά φ ο ρ ά αρπάζει τήν τ σ ά ν τ α μιας γ υ ν α ί κ α ς ένώ ε ί ν α ι καβάλα στό μ η χ α ν ά κ ι . Κά­ ποτε όμως αρπάζει καί τ σ ά ν τ ε ς πού κ ρ α τ ο ύ ν η λ ι κ ι ω μ έ ν ο ι άντρες. κ ι όσοι Κ λ έ φ τ ε ς β ο υ τ ά ν ε άπ' τίς γ υ ν α ί κ ε ς βραχιόλια καί κ ο λ ι έ ή. Ό μ ω ς . ή. Ά λ λ ο τ ε οί Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς δ ο υ λ ε ύ ο υ ν δυό μαζί. όπου οί γ υ ν α ί κ ε ς δ ι α θ έ τ ο υ ν π α ρ α δ ά κ ι καί όπου ο ι δ ρ ό μ ο ι παρουσιάζουν ε λ ά χ ι σ τ η κίνηση . καμιά φ ο ρ ά . στήν κ α τ η γ ο ρ ί α τών Π ο ρ τ ο φ ο λ ά δ ω ν υπάγονται κι όσοι Κ λ έ φ τ ε ς κ λ έ β ο υ ν ρ ο λ ό γ ι α τ ή ς τσέπης (κόβουν τ ή ν α λ υ ­ σίδα). Ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς πάντα ε ί ν α ι ν ε α ρ ό ς . α ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ι κ έ ς σ υ ν ο ι κ ί ε ς . ένώ ό Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς μέ μαγικό τρόπο τ ή ς έ χ ε ι β ο υ τ ή ξ ε ι ο λ ό κ λ η ρ η τ ή ν τ σ ά ν τ α . Β έ β α ι α . ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς έ χ ε ι τ ή ν α τ υ χ ί α νά αρπάξει τ ή ν τ σ ά ν τ α κάποιας υ σ τ ε ρ ι κ ή ς κυρίας πού κι α υ τ ή μέ τ ή σ ε ι ρ ά τ η ς αρπάζει άπ' τ ό γ ι α κ ά τ ό ν Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά . Σέ τ έ τ ι ε ς . φ ε σ τ ι β ά λ ) . Πρέπει νά ε ί ν α ι ν ε α ρ ό ς .τ ό θ ύ μ α π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί μέ τ ά μάτια τ ή ν τ σ ά ν τ α . μάλλον σπάνιες. άλλά σέ α ν ο ι χ τ ό χώρο ( α γ ο ρ ά . δίχως νά τ ό νιώσει ό κ ά τ ο χ ο ς τ ο υ ς . "Ετσι ξ ε φ ε ύ γ ο υ ν καί οί δ υ ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς . ένώ ό ά λ λ ο ς β α δ ί ζ ο ν τ α ς κ ό ν τ ρ α στό θύμα αρπάζει τ ή ν τ σ ά ν τ α . Ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς π α ρ α μ ο ν ε ύ ε ι > αρπάζει > τ ρ έ χ ε ι . σ τ ρ ί β ε ι καί α ρ χ ί ζ ε ι νά β α δ ί ζ ε ι κ α ν ο ν ι κ ά . ή ρ ο λ ό γ ι α τ ο ϋ χ ε ρ ι ο ύ ( μ ά λ ι σ τ α ! τ ο ϋ χ ε ρ ι ο ύ ) . Ά φ ο ϋ τ ρ έ ξ ε ι έ ν α τ ε τ ρ ά γ ω ν ο . Ό ένας π ε ρ ι μ έ ν ε ι στό μ ο τ ο σ α κ ό (ή μ η χ α ν ή λ ε ι ­ τ ο υ ρ γ ε ί ) . Π ρ έ π ε ι νά ε ί ν α ι ε υ κ ί ν η τ ο ς καί δ υ ν α τ ό ς σ τ ά πόδια. τ ό σ α κ ά κ ι τ ο υ σ τ ά χ έ ρ ι α τ ή ς π ε ι σ μ α τ ά ρ α ς κυρίας καί νά φ ύ ­ γ ε ι όσο πιό γ ρ ή γ ο ρ α γ ί ν ε τ α ι . Ό ά λ λ ο ς μέ τ ό μ ο τ ο σ α κ ό (καί τ ή ν τσάντα) έ χ ε ι ε ξ α φ α ν ι σ τ ε ί . πολλοί ν ε α ρ ο ί Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς αρχίζουν νά γ ρ ο ν θ ο κ ο π ο ύ ν τ α ι μέ τ ό • 31 • . ό Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς συνήθως δ ρ ά μ ό ν ο ς τ ο υ .

α υ τ ο ί πού απλώς μ ε τ α ­ χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι τ ό α υ τ ο κ ί ν η τ ο [ ή . ή Μ ο τ ο σ ι κ λ ε τ ώ ν . τ ό 1950. • 32 • . μ ε τ ά θ λ ί ψ ε ω ς . καί κάποιες ά λ λ ε ς τ ρ ε λ ο γ υ ν α ί κ ε ς πού κ ρ α τ ά ν ε τ ό σ ο γ ε ρ ά τ ή ν τ σ ά ν τ α τ ο υ ς ώστε ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν ­ τάς τ ρ α β ώ ν τ α ς τ ή ν τ σ ά ν τ α σ ο ύ ρ ν ε ι στό π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο καί τό θύμα. γ ι α τ ί ή τ ε χ ν ι κ ή τών Κλοπών αυτών ε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά ά π λ ή : καβα­ λάς καί φ ε ύ γ ε ι ς κ α β ά λ α σ τ ό Κλοπιμαΐον. θ έ λ ο ν τ α ς ν ά άβγατίσουν τ ό χ α ρ τ ζ ι λ ί κ ι τ ο υ ς . Οί άνθρωποι τ ο ϋ Υ π ο κ ό σ μ ο υ δ ι α θ έ τ ο υ ν ά ρ κ ε τ ό ν ίπποτισμό ώ σ τ ε ν ά μή π λ ή τ τ ο υ ν βάναυσα ά λ λ ο υ ς α δ ύ ν α μ ο υ ς ανθρώπους. Σ τ ή ν πρώτη περίπτωση ό Κ λ έ φ τ η ς ε ν δ ι α φ έ ρ ε τ α ι γ ι ά τ ά π ρ ά γ μ α τ α πού ε ί δ ε μέσα σ τ ό α υ τ ο κ ί ν η τ ο · έ ν α μ α γ ν η τ ό ­ φ ω ν ο . επιπροσθέτως. πρέπει ν ά α π ο φ ε ύ γ ε ι ς τ ί ς τ ρ ο χ α ί ε ς παρα­ βάσεις. Καί ε ί ν α ι α υ τ ο ν ό η τ ο ν ό τ ι . Πρίν νά υπάρξουν οί Κ λ έ φ τ ε ς Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν υπήρχαν οί Κ λ έ φ τ ε ς Π ο δ η λ ά τ ω ν . Προσωπικώς βρίσκω α π ό λ υ τ η α υ τ ή ν τ ή ν έ κ δ ο χήν. Υπάρχουν. ό μ έ γ α ς σ ο β ι ε τ ι κ ό ς σ κ η ν ο θ έ τ η ς Eisenstein. όπου α δ ε ι ά ζ ε ι τ ή ν τ σ ά ν τ α καί. έ ν α α κ ρ ι β ό π έ τ σ ι ν ο σ α κ ά κ ι . ΟΊ Κ λ έ φ τ ε ς Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν ε ί ν α ι τ ρ ι ώ λ ο γ ι ώ : α υ τ ο ί πού γ δ ύ ν ο υ ν τ ό α υ τ ο κ ί ν η τ ο .r θ ύ μ α . ΟΊ Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι άπ' τ ό ν Υπόκοσμο κωλόπαιδα. τ ή ν π ε τ ά ε ι . χ ά ρ ι ν α ν α ψ υ χ ή ς . γ ι ά ν ά τ ό χρησιμοποιήσουν σέ κάποια δ ι ά ρ η ξ η (= Κλοπή Χρήσεως) |. μιά τ σ ά ν τ α . ά φ ο ϋ ή A n t i q u a πρίν τ ό ν ΙΙον Π α γ κ ό σ μ ι ο Π ό λ ε μ ο δ ι έ θ ε τ ε ε λ ά χ ι σ τ α α υ τ ο κ ί ν η τ α . ή. Ή ά δ ε ι α ο δ η γ ή ­ σεως ε ί ν α ι α ν α γ κ α ί α προϋπόθεσις τ ώ ν κλοπών δικύκλων. β έ β α ι α . όποτε ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν μ ε ρ ι κ έ ς γ ρ α τ σ ο υ ν ι έ ς σ τ ή μ ο ύ ρ η .ε ί ν α ι πολύ δ ι δ α κ τ ι κ ό ) . μιά γ ο ύ ν α . ε ί μ α ι α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ς ν ά πώ ό τ ι οί Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι άπό τ ο ύ ς ανθρώπους τ ο ϋ Υποκόσμου άνυπόληπτα πρόσωπα καί έ ρ α σ ι τ έ χ ν α ι χειρί­ σ τ η ς π ο ι ό τ η τ ο ς . ά φ ο ΰ σ κ ο υ π ί σ ε ι επιμελώς τ ά αποτυπώματα τ ο υ . Π ά ν τ ω ς . καί. όπως ασφαλώς θά ξ ε ύ ρ ε τ ε . Σ τ ό μ ά θ η μ α μας δ έ ν κ ά ν ο υ μ ε η θ ι κ ο λ ο γ ι κ έ ς α π ο τ ι μ ή σ ε ι ς . μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α φ υ λ α κ ή ς . ΟΊ Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά δ ε ς απλώς α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ά δ ι δ ά ­ γ μ α τ α τ ή ς υ π ο δ ε ι γ μ α τ ι κ ή ς Κοινωνίας μας. π ο ύ . Έ τ σ ι ή Α σ τ υ ν ο μ ί α θ ά τ ο ύ ς ε ν τ ο π ί σ ε ι οπωσδήπο­ τ ε Καί άν τ ό θ ύ μ α ε ί ν α ι βαριά τ ρ α υ μ α τ ι σ μ έ ν ο άπ' τ ί ς μπουνιές τ ο ϋ Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά τ ό τ ε ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ς προσπορίζ ε τ α ι . Ό Κ λ ε φ τ ο τ σ α ν τ ά ς μ ε τ ά τ ή ν αρπαγή τ ή ς τ σ ά ν τ α ς π ά ε ι ίσα σ τ ή ν καβάντζα τ ο υ . Ο ρ ι σ μ έ ν ο ι άπό τ ο ύ ς Κλέφτες Ποδηλάτων ειδι­ κ ε ύ ο ν τ α ι στήν Κλοπή Μ ο τ ο σ α κ ό . α υ τ ο ί π ο ύ κ λ έ β ο υ ν α τ ό φ ι ο τ ό α υ τ ο κ ί ν η τ ο . α ν α σ τ α τ ώ ν ο υ ν τ ή ν πιάτσα τών Κ λ ε φ τ ώ ν . έ γ ύ ρ ι σ ε έ ν α θαυμάσιο φ ι λ μ μέ τ ό ν τ ί τ λ ο Ό Κλέφτης Ποδηλάτων (όσοι δ έ ν τ ό ε ί δ α τ ε ν ά φ ρ ο ν τ ί σ ε τ ε ν ά τ ό δ ε ί τ ε . Μ ά λ ι σ τ α . ό τ α ν τ ρ έ χ ε ι ς καβάλα σέ κ λ ε μ έ ν ο δ ί τ ρ ο χ ο . Οί Κ λ έ φ τ ε ς Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν έ π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν τ ά τ ε ­ λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α .

Α κ ό μ η καί οι Δικασταί δ έ ν θ ε ω ρ ο ύ ν τ ή ν Κλοπή Χρήσεως θ έ ρ ι τ ά μ π λ κλοπή. απλούστατα. π ο υ λ ι έ τ α ι ο λ ό κ λ η ρ ο τ ό α υ τ ο ­ κ ί ν η τ ο (μέ κ α τ ά λ λ η λ η α λ λ α γ ή α ρ ι θ μ ο ύ κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς . ή . Ό Κ λ έ φ τ η ς Σκυλιών αγαπά τ ά σκυλιά. ό Μπουκαδόρος.Στή δ ε ύ τ ε ρ η περίπτωση. α ν ο ί γ ο υ ν τ ή ν πόρτα πα­ τ ώ ν τ α ς τ ή ν π ε τ ο ύ γ ι α . ό Σκυλοκλέφτης μυρίζει σκυλίλας. 5. γιατί. 6. Δ έ ν μπορείς νά α π ο φ ύ γ ε ι ς τ ό χ α μ ό γ ε λ ο ό τ α ν α ν α φ έ ρ ε ι ς τούς Κ λ έ φ τ ε ς Σ κ υ λ ι ώ ν . Μάθημα l l o v Κλοπές τής Ευκαιρίας.). • 33 • » . Καί α κ ο λ ο ύ θ ω ς . Πάντως. οί Κ λ έ φ τ ε ς Σκύλων ε ί ν α ι ε λ ά χ ι σ τ ο ι . πού ι σ χ ύ ε ι γ ι ά τ ή ν A n t i q u a όσο καί γιά τή συχωρεμένη 'Αθστρο-οϋγκαρία. Αυτό τ ό λέω χωρίς ν ά υποτιμώ τ ί ς ι κ α ν ό τ η τ ε ς τών α π α ν τ α χ ο ύ Μυστικών Αστυ­ νομικών. Στήν Antiqua οί ο δ η γ ο ί . Ή ε ι δ ι κ ό τ η τ α α υ τ ή . ή γ ε ι τ ο ν ι ά έ χ ε ι θ ο ρ ύ β ο υ ς . α φ α ί ρ ε σ η α ξ ε σ ο υ ά ρ κτλ.ή. Καί τ ά σ κ υ λ ι ά δ έ ν τ ό ν φ ο β ο ύ ν τ α ι καί τ ό ν α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν πειθήνια. συνηθίζουν π ά ν τ α νά κλειδώνουν τίς πόρτες τοϋ α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ . 3. 2. άπό τ ή ν δράση τ ο υ ς δ έ ν κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι τ ό Καθε­ στώς. οπωσ­ δ ή π ο τ ε . ό Κλεφτοκοτάς. Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α θά μ ά θ ε τ ε άν δ ι α β ά σ ε τ ε τ ό τ ε ρ π ν ό ν μ υ θ ι ­ σ τ ό ρ η μ α τ ο ϋ Hasek. 'Αντ' αυτού κάνουν κ ά τ ι πιό ε ύ κ ο λ ο : μέ μ α ε σ τ ρ ί α παραβιάζουν τ ό τ ρ ι γ ω ν ι κ ό π α ρ α θ υ ρ ά κ ι τ ο ϋ ο δ η γ ο ύ . ή . ό Γριλάκιας. ό Ψιλικατζής. Καί. γ ί ν ε τ α ι φ ύ λ λ ο . ό τ α ν π α ρ κ ά ρ ο υ ν σέ α ν ο ι χ τ ό χώ­ ρο. ό Καλντεριμιτζής. Οί ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ι Κ λ έ φ τ ε ς πού δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε στις περιπτώ­ σεις τών Κλοπών Ευκαιρίας ε ί ν α ι : 1. α υ τ ο ί πού κ ά ν ο υ ν Μ ε τ α κ ό μ ι σ η . σπάνε μέ μιά κ ο τ ρ ό ν α κάποιο τ ζ ά μ ι τ ο ϋ α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ κι έ τ σ ι ά ν ο ί γ ο υ ν ε τ ή ν πόρτα. ο ι Κ λ έ φ τ ε ς ε ί ν α ι α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι νά διαρήξουν τίς κλειδωμένες πόρτες.Κ λ ο π ή . άπό μόνη τ η ς . α υ τ ό ς πού Ψ ε ι ρ ί ζ ε ι Ρ ο ύ χ α .φ τ ε ρ ό καί π ο υ λ ι έ τ α ι κ ο μ α τ ι α σ τ ά . 4. 7. Σ τ ά converti­ bles α υ τ ο κ ί ν η τ α σκίζουν τ ό καραβόπανο μέ ξ υ ρ ά φ ι ε υ χ ε ­ ρέστερα. 8. π ε ρ ν ώ ν τ α ς τ ό χ έ ρ ι τ ο υ ς μ έ ς στό α υ τ ο κ ί ν η τ ο . μπορεί ν ά σοϋ δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι κ ω μ ι κ ο τ ρ α γ ι κ έ ς ι σ τ ο ρ ί ε ς . ό Μπουγαδοκλέφτης. "Αν πάλι ε ί ν α ι ε ρ η μ ι ά . Κ ά τ ι ή ξ ε ρ ε έπ' α ύ τ ο ϋ ό δ α ι μ ό ν ι ο ς Hasek ό τ α ν έ γ ρ α φ ε τ ό ν Καλό στρατιώτη Σβέικ. Ή τ ρ ί τ η περίπτωση δ έ ν παρουσιάζει α ρ κ ε τ ό ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν ώστε νά τ ύ χ ε ι ι δ ι α ι τ έ ρ α ς α ν α λ ύ σ ε ω ς . Έ τ σ ι . δια­ φ ο ρ ε τ ι κ ό β ά ψ ι μ ο .

έδώ μένει ό κύριος Άλφα. ή. καί. Κατόπιν π α ί ρ ν ε ι τόν μπόγο καί μέ μ ε γ ά λ η ψυχραιμία β γ α ί ν ε ι σ τ ό δ ρ ό μ ο . Ό Π ο ν τ ι κ ό ς Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν α π ο τ ε λ ε ί ιδίαν περίπτωσιν. Ό Μπουκαδόρος τής Ν ύ χ τ α ς επίσης δ ο υ λ ε ύ ε ι μ ό ν ο ς τ ο υ . γιά νά θολώ­ σ ε ι τ ά ν ε ρ ά . 10. Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς π η δ ά ε ι άπ' τ ά α ν ο ι χ τ ά παράθυρα κι αρπάζει όσα βρεί μπροστά τ ο υ . α ν ο ί γ ε ι π ό ρ τ ε ς πού ξ ε χ ά σ α ν ε νά κλειδώσουν. ό Π ο ν τ ι κ ό ς Ξενοδοχείων. κον­ σ έ ρ β ε ς κτλ. π α ί ρ ν ε ι α ρ ν η τ ι κ ή απάντηση καί προχωράει στό ε π ό μ ε ν ο σπίτι. δ ι α ρ κ ε ί ελάχιστα λ ε π τ ά . Π ρ ό κ ε ι τ α ι γιά Κ λ έ φ τ ε ς δ ε ύ τ ε ρ η ς καί τ ρ ί τ η ς κ α τ η γ ο ρ ί α ς . Φυσικά ό Μπουκαδόρος φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι ν ά μήν α φ ή σ ε ι δ α κ τ υ λ ι κ ά αποτυ­ πώματα. Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ημέρας δ ο υ λ ε ύ ε ι τ ό πρωί ( μ ε τ α ξ ύ 9 . 11. Ό Μπουκαδόρος τής Η μ έ ρ α ς δουλεύει μ ό ν ο ς τ ο υ Είναι τ έ τ ι α ή δ ο υ λ ι ά πού δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς . Α ρ κ ε ί νάχ ο υ ν α ξ ί α καί νά μήν ε ί ν α ι ο γ κ ώ δ η . Συχνά ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Η μ έ ρ α ς . 3 0 . Ή Κλοπή.ό άντρας στή δ ο υ λ ι ά . όπου β ά ν ε ι τ ά πιό ακριβά α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α πού β λ έ π ε ι γ ύ ρ ο τ ο υ . Σ υ χ ν ά τ ά θ ύ μ α τ α α ν τ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι τ ή ν Κλοπή ύ σ τ ε ρ α άπό μ ή ν ε ς . Δ ρ ά κυρίως τ ό κ α λ ο κ α ί ρ ι . κ η ρ ο π ή γ ι α . Ο παράτολ­ μος Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ημέρας θ ε ω ρ ε ί τ α ι ό κατ' ε ξ ο χ ή ν Μπουκαδόρος. Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς γ ο η τ ε ύ ε τ α ι κ υ ρ ί ω ς άπό χ ρ ή μ α τ α καί κο- • 34 • . ή Ό μ ά ς Απασχολήσεως. τ ά παιδιά στό σχολείο. Οί 'ίδιοι σ υ ν α ι σ θ ά ν ο ν τ α ι τ ή ν θέση τους. Α ρ π ά ζ ε ι α ν ά ­ κ α τ α πουκάμισα.11. Φυσικά. 12. β α σ τ ά ε ι στά χ έ ρ ι α τ ο υ μιάν α ν θ ο δ έ σ μ η . α υ τ ό ς πού Σπάει Β ι τ ρ ί ν ε ς . π α ί ρ ν ε ι μιά μ α ξ ι λ α ρ ο θ ή κ η (οί θ ρ α σ ύ τ ε ρ ο ι απλώνουν έ ν α σ ε ν τ ό ν ι ) . ή γ υ ν α ί κ α σ τ ά ψώνια. Π ρ ο η γ ο υ ­ μένως β ε β α ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι λείπουν οί έ ν ο ι κ ο ι τ ο ϋ σπιτιού. κ ο σ μ ή μ α τ α . ασημικά. Οί Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ι υ π ο δ ι α ι ρ ο ύ ν τ α ι σέ Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο υ ς τ ή ς Ημέρας καί σέ Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο υ ς τ ή ς Νύχτας. Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Η μ έ ρ α ς . Ό Μπουκαδόρος τ ή ς Ημέρας π ε ρ ι δ ι α β α ί ν ε ι σέ γ ε ι τ ο ν ι έ ς μέ μ ο ν ο κ α τ ο ι κ ί ε ς καί πηδάει άπό α ν ο ι χ τ ά παράθυρα.00') γ ι α τ ί τ ό τ ε συνήθως τ ά σπίτια ε ί ν α ι άδεια. Τίποτα δ έ ν π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί .». Ο ύ τ ε ανακατεύει τά πράματα τοϋ σ π ι τ ι ο ύ . κ ρ α τ ώ ν τ α ς καί τ ή ν α ν θ ο ­ δ έ σ μ η .9. "Αν β γ ε ι κάποιος ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς ρω­ τ ά ε ι : «συγνώμην. γ ι α τ ί ή Antiqua εί­ ναι ζ ε σ τ ή χώρα καί οί κ ά τ ο ι κ ο ι τ η ς σ υ ν η θ ί ζ ο υ ν νά α φ ή ­ ν ο υ ν α ν ο ι χ τ ά τ ά παράθυρα τ ο ύ ς θ ε ρ ι ν ο ύ ς μ ή ν ε ς . ό Κ λ έ φ τ η ς Εκκλησιών.ό Κ λ ε φ τ ο κ ο τ ά ς βλέπει τ ό ν Δ ι α ρ ή κ τ η σάν Θ ε ό . Ό Μπουκαδόρος τ ή ς Η μ έ ρ α ς γ ι ά νά ε ξ α κ ρ ι β ώ σ ε ι τ ή ν απου­ σία τών κατοίκων τ ο ύ σπιτιού χ τ υ π ά ε ι επιμόνως τ ό κ ο υ ­ δ ο ύ ν ι τ ή ς πόρτας. μόλις π η δ ή σ ε ι μέσα στό σπίτι.

Μ ε τ ά τ ή ν Κλοπή ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς β γ α ί ν ε ι άπ' τ ό ξ έ ν ο σπίτι καί τ ό σ τ ρ ί β ε ι μέ μ ο τ ο σ α κ ό . Έ γ ν ώ ρ ι σ α έ ν α ν Μπουκαδόρο τ ή ς Νύχτας πού πήδηξε σέ ένα ι σ ό γ ε ι ο δωμάτιο καί. ό τ α ν τ ά μ ά τ ι α τ ο υ σ υ ν ή θ ι σ α ν στό σ κ ο τ ά δ ι . επίσης. Π ο τ έ λ α σ τ ι χ έ ν ι α γάντια! Καί φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι νά μήν έ χ ε ι στις τ σ έ π ε ς τ ο υ κ α ν έ ν α χαρα­ κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο . Γιά ν ά μήν α φ ή σ ε ι αποτυπώματα φ ο ρ ά ε ι σ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ μ α ύ ρ ε ς α ν τ ρ ι κ έ ς μπαμπακερές κ ά λ τ σ ε ς . « Ό Γ ρ ι λ ά κ ι α ς είναι αδερφός τού Μπουκαδόρου. Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς χ ώ ν ε ι τ ά κλοπι­ μαία στις τ σ έ π ε ς τ ο υ .σ μ ή μ α τ α . ή. ώστε άν τ ό χ ά σ ε ι στό ξ έ ν ο σπίτι νά μή τ ό β ρ ε ι ή Α σ τ υ ν ο μ ί α . Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Νύχτας α δ ι α φ ο ρ ε ί άν μ έ ς σ τ ό σπίτι υπάρχουν άνθρωποι. έ ν α ψ υ γ ε ί ο μέ ο ρ ε κ τ ι κ ο ύ ς μ ε ζ έ δ ε ς . Ό Γριλά- Π 35 • . ένώ ά λ λ ο ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ ά ξ έ ν α αποχωρητήρια. ξ ε κ λ ε ί δ ω τ ε ς π ό ρ τ ε ς . ακο­ λουθώντας αντιφατικές κατευθύνσεις. ή. έν ώρα ε ρ γ α σ ί α ς . μαλακ ί σ τ η κ ε πάνω άπό μιά ωραία κ ο ι μ ι σ μ έ ν η κοπέλα καί τ ή ρ ά ν τ ι σ ε μέ ψ ω λ ο χ ύ μ α τ α . ε ί δ ε ό τ ι β ρ ι σ κ ό τ α ν σέ κοιτώνα Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ Τ μ ή μ α τ ο ς . Ξέρω έ ν α ν Μπουκαδόρο τ ή ς Νύχτας πού ό τ α ν έπλησίασε έ ν α κ ρ ε β ά τ ι μέ κάποιο κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο ζ ε υ γ ά ρ ι αναγνώρισε έ ν α φ ί λ ο τ ο υ τ ή ς Φάρας. οπότε α υ τ ή ξύπνησε κ ι άρχισε τίς τ σ ι ρ ί δ ε ς . σ υ ν ε λ ή φ θ η ) . Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς κυρίως λ ε φ τ ά καί κοσμήματα. Δ ο υ λ ε ύ ε ι τ ε λ ε ί ω ς α θ ό ρ υ β α . "Ενας ά λ λ ο ς Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς θ ε ώ ρ η σ ε καλό ν ά ξαπλώσει καί νά κ ο ι μ η θ ε ί σέ κάποιο ξ έ ν ο ν τ ι β ά ν ι (κι αυ­ τ ό ς . Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς μπαίνει άπό α ν ο ι χ τ ά π α ρ ά θ υ ρ α . Μήν ξεχνάτε ποτέ: Ό Μπουκαδόρος δ έ ν είναι Διαρήκτης Ό Μπουκαδόρος δ έ ν κάνει Διάρηξη. γ λ ι ­ στρώντας άπό δωμάτιο σέ δωμάτιο. Πολλοί Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ι τ ή ς Ν ύ χ τ α ς κ ά θ ο ν τ α ι στήν κουζίνα τ ο ύ σπιτιού όπου κ λ έ β ο υ ν καί ν τ ε ρ λ ι κ ώ ν ο υ ν μ έ χ ρ ι σκα­ σ μ ο ύ . σπάζοντας τ ό τζάμι α ν ο ί γ ε ι τ ό παράθυρο (άν ε ί ν α ι κ λ ε ι σ τ ό ) . Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς σ υ ν α ν τ ά π ο λ λ ά απρόοπτα· έ ν α μωρό πού ξ υ π ν ά ε ι καί α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι ν ά τ ο ύ χ ώ σ ε ι σ τ ό σ τ ό μ α τ ή ν πιπιλά. Στήν περίπτωση α υ τ ή ν α υ λ ώ ν ε ι α λ λ ε π ά λ λ η λ α τ α ξ ί . Ό Μπουκαδόρος λ έ γ ε τ α ι έτσι γιατί μπουκάρει μ έ ς στο» σπίτια. Ό Γριλάκιας παραβιάζει γ ρ ί λ ι ε ς καί μ ε τ ά . μιά ο λ ό γ υ μ ν η γ υ ν α ί κ α πού κ ο ι μ ά τ α ι . πού τ ό χ ε ι π α ρ κ α ρ ι σ μ έ ν ο πολύ κ ο ν τ ά . μέ τ ό δικό τ ο υ α υ τ ο κ ί ν η τ ο . Συχνά ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ν ύ χ τ α ς δ ι α φ ε ύ γ ε ι μέ ταξί. "Ενας Μπουκαδό­ ρος τ ή ς Ν ύ χ τ α ς π ι ά σ τ η κ ε γ ι α τ ί . Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Ημέρας π α ί ρ ν ε ι π ρ ά γ μ α τ α .

Ω σ τ ό σ ο . διαπιστώνει πώς μές στό σπίτι δ έ ν υπάρχει κ α ν ε ί ς . ή α υ τ ο κ ί ν η τ ο (δικό τ ο υ . Γιά νά τ ό κ α τ ο ρ θ ώ σ ε ι α υ τ ό χ ρ η σ ι ­ μοποιεί ή πριονάκι. Οί τ ρ α ν ο ί Κ λ έ φ τ ε ς δ έ ν • 36 • . 76 δ ί σ κ ο ι μουσικής κτλ. ό. ή. ή. κ λ έ ­ β ο ν τ α ς τίς απλωμένες μ π ο υ γ ά δ ε ς . κ τ λ . Π ο τ έ δ έ ν παίρνει π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α άπ' όσα χ ω ρ ά ε ι τ ό σάκ-βουαγιάζ. Ο Ζ ω ο κ λ έ φ τ η ς κι ό Ά λ ο γ ο σ ο ύ ρ τ η ς δ έ ν ήσανε ε ν τ ε τ α ­ γ μ έ ν ο ι στόν Υπόκοσμο. Εδώ ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ η μιά μικρή παρέκβαση. έδρασε ώς τ ό 1930. μ ή τ ε οί Κ ο ν τ ρ α μ π α τ ζ ή δ ε ς τών Σ υ ν ό ρ ω ν (αυτοί καί σ ή μ ε ρ α ακμάζουν). καί.-Τά κλοπιμαία τ ά χώνει μέσα στό σάκ-βουαγιάζ π ο ύ χ ε ι μαζί τ ο υ .κιας γιά νά α ν ο ί ξ ε ι τ ά παντζούρια σπάει μιά-δυό γ ρ ί λ ι ε ς . Ό Μ π ο υ γ α δ ο κ λ έ φ τ η ς π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί τ α ι στήν Πιάτσα τών Κλεφτών. 17 τ σ ά ν τ ε ς . Κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς σ α ρ ώ ν ε ι. Στήν Ελλάδα ό καπετά­ νιος Ά ρ η ς Β ε λ ο υ χ ι ώ τ η ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι Ληστής. Ό Γριλάκιας δ ι α θ έ τ ε ι μ ο τ ο σ α κ ό . καί Σ υ χ ν ά δ ι α β ά ζ ο υ μ ε στίς ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς ό τ ι σ τ ό δωμάτιο τ ο ϋ τ ά δ ε Δ ι α ρ ή κ τ η β ρ έ θ η κ α ν 8 μ α γ ν η τ ό φ ω ν α . ή.τι β ρ ε ι μπρο­ στά τ ο υ . ν ο ι κ ι α σ μ έ ν ο ) . Τό ίδιο π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί τ α ι κ ι ό Κ λ ε φ τ ο κ ο τ ά ς . σάν γ ι α τ ρ ό ς πού φ ε ύ γ ε ι άπό μιά βίζιτα. Μ ε τ ά τ ή ν κλοπή αποχωρεί μέ αξιοπρέπεια. Αν θ έ λ ε τ ε νά μ ά θ ε τ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α γιά τ ο ύ ς Ληστές νά δ ι α β ά σ ε τ ε τ ό θ ε λ κ τ ι κ ό βιβλίο τ ο ϋ E d m o n d About Οί Βασιλείς τών Ορέων. Σ ή μ ε ρ α στήν Antiqua καί οί δ υ ό α υ τ έ ς ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς Κ λ ε φ ­ τών τ ε ί ν ο υ ν νά ε ξ α φ α ν ι σ τ ο ύ ν . καρακούτσο. κατσαβίδι. τ ά έ β α φ ε . πού α κ ό μ α δέ β ρ ή κ ε Κλεπταποδόχο γ ι ά νά δ ι ο χ ε τ ε ύ σ ε ι τ ά Κλοπιμαία. Μ ό ν ο ν ένας π ρ ω τ ά ρ η ς Γριλάκιας πάει σ τ ή δ ο υ λ ι ά μέ τ ά πόδια. Ό Γ ρ ι λ ά κ ι α ς . κ ο ν τ ά σ τ ή ν π ε τ ο ύ γ ι α . Ό Γρι­ λάκιας δ ο υ λ ε ύ ε ι μ ό ν ο ς . ή. ό Ληστής κ ι ό Κοντραμπατζής ε ί ν α ι χωριάτες. π α λ ι ό τ ε ρ α . ή σ α ν ε πολλοί α υ τ ο ί πού ρημάζανε τ ί ς α υ λ έ ς τών σπιτιών. Ό Γριλάκιας κ λ έ β ε ι μέ μ ε γ ά λ η τ α χ ύ τ η τ α . πού τ ό π α ρ κ ά ρ ε ι κ ο ν τ ά στό σπίτι πού θά χτυπήσει. Κ α ί π ά ν τ α τ ή ν ύ χ τ α . Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε μέ τ ο ύ ς μ ι κ ρ ο κ λ έ φ τ ε ς τών μαγαζιών γραφείων. 43 ρ ο λ ό γ ι α . Τ ε λ ε ι ώ σ α μ ε μέ τ ο ύ ς μ ι κ ρ ο κ λ έ φ τ ε ς τών σπιτιών. τ ά π ο ύ λ α γ ε σέ μ α κ ρ ι ν ά άλογοπάζαρα). Καί μάλιστα πρωτό­ β γ α λ τ ο Ψ ι λ ι κ α τ ζ ή . Οί άνθρωποι τ ο ϋ Υποκόσμου π ο τ έ δ έ ν ε ί ν α ι χωριάτες. τ ο υ φ ε κ ί σ τ η κ α ν πρίν π ε ν ή ν τ α χ ρ ό ν ι α ) . όπως κι ό Ά λ ο γ ο σ ο ύ ρ τ η ς (άρπαζε ά λ ο γ α . Στόν Υπόκοσμο δ έ ν ά ν η κ α ν μ ή τ ε οί Λ η σ τ έ ς (οι τ ε λ ε υ τ α ί ο ι έ ξ α υ τ ώ ν . Ό Ζ ω ο κ λ έ φ τ η ς . τίς κ ο υ τ έ ς κ ό τ ε ς . πρίν αρχίσει τ ή δ ο υ λ ι ά . Τ ό τ ε ν ά σ τ ε β έ β α ι ο ι πώς π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά Ψ ι λ ι κ α τ ζ ή . Ό Ζ ω ο κ λ έ φ τ η ς (συνήθως έ κ λ ε β ε κατσίκια γ ι ά άμεση κατανάλωση). Κι α υ τ ό δ ι ό τ ι ή δ ι ά ρ η ξ η τ ο ϋ παράθυρου απαιτεί κάποιους α ν α γ κ α ί ο υ ς κ ρ ό τ ο υ ς . ό Α λ ο γ ο σ ο ύ ρ τ η ς .

Ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι έ χ ε ι π ρ ο η γ η θ ε ί π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τ ο ϋ θ ύ μ α τ ο ς . μνάνι ετιντ. Τό ζ ε υ γ ά ρ ι β λ έ π ε ι τ ή ν Κλοπή. ή π ε ρ ί ε ρ γ ο μουστάκι). έ ν α π α κ έ τ ο . Ό Κ α λ τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή ς ξ έ ρ ε ι ν ά π ε ρ ι μ έ ν ε ι τ ή ν ε υ κ α ι ρ ί α . σέ μικρομπακάλικα. ή πράματα. Πάντως φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι νά μήν έ χ ε ι πάνω τ ο υ κ ά τ ι τ ί τ ό ε ν τ ό ν ω ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό (π. κ α ι . ϊ λ λοτε μ ι ά τ η λ ε φ ω ν ι κ ή σ υ σ κ ε υ ή . Ό Ψιλικατζής δ ο υ λ ε ύ ε ι μ ό ν ο ν ύ χ τ α . ά λ λ ο τ ε έ ν α μπιμπελό. ενός πού τ ή ν ίδια σ τ ι γ μ ή χ α ί ρ ε τ α ι τ ή ν θάλασ­ σα. παίρνουν όλα τ ά ρ ο ύ χ α κ α ί . ή. μέ σ υ μ π α θ η τ ι κ ό φ έ ρ σ ι μ ο . ή. έ\ια τ ρ α ^ σ τ ο ρ . ο ι Κ λ έ φ τ ε ς πού Ψ ε ι ρ ί ζ ο υ ν Ρούχα πάνε μέ μ ο τ ο ­ σακό σέ ξ ε μ ο ν α χ ι α σ μ έ ν ε ς α κ ρ ο γ ι α λ ι έ ς (ή A n t i q u a έ χ ε ι χ ι ­ λ ι ά δ ε ς τ έ τ ι ε ς α κ ρ ο γ ι α λ ι έ ς ) . σ υ ν ή θ ω ς . τ ά ρ ο ύ χ α . ή. μπορεί ν ά χ ε ι μαζί τ ο υ κ α ρ α κ ο ύ τ σ ο . π ε ρ ι μ έ ν ε ι σέ π ρ ο θ α λ ά μ ο υ ς ο δ ο ν τ ο γ ι α τ ρ ώ ν κοκ. μέ μ ο τ ο σ α κ ό . μέ τ ά πόδια ( έ χ ο ν τ α ς μαζί τ ο υ έ ν α διπλωμένο τσουβάλι!). Οί Κ λ έ φ τ ε ς α υ τ ο ί κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τ α ι σέ κάποιο α φ η μ έ ν ο λα­ στιχένιο στρώμα κι αρχίζουν ν ά ψάχνουν τ ί ς τ σ ά ν τ ε ς . ε ν τ ε λ ώ ς φ α ν ε ρ ά . κ α ν έ ν α χ ο ν τ ρ ό κατσαβίδι. Τ ό ίδιο καί ο ί Κ λ έ φ τ ε ς πού κ ά ν ο υ ν Μ ε τ α κ ό μ ι σ η .χ. τ ι β ρ ε ι : Χ ρ ή μ α τ α . Σ υ χ ν ά 6 Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή ς ε ί ν α ι οπλισμένος μέ έ ν α χ α ρ τ ο ­ φ ύ λ α κ α καί μέ ϋ φ ο ς π ο λ υ ά σ χ ο λ ο υ α σ τ ο ύ . Ο Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή ς π ε ρ π α τ ά ε ι ό λ η μ έ ρ α στήν τ ύ χ η : μπαί­ ν ε ι σέ τ ρ ά π ε ζ ε ς . σέ μανάβικα. άλλά ν ά μήν έ ξ ά π τ ε ι τήν π ε ρ ι έ ρ γ ε ι α τών περαστικών. Ό Καλντεριμιτζής ε ί ν α ι πάντα ό μ ο ρ φ ό π α ι δ ο . ή. ή. . ή . Ωστό­ σο. πού α φ ή ν ο υ ν πάνω στήν άμμο οί α φ ε λ ε ί ς κ ο λ υ μ β η τ α ί . όπου κολυμπά έ ν α μόνο ζ ε υ ­ γ ά ρ ι . Ή ε μ φ ά ν ι σ η τ ο ϋ Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή πρέ­ πει νά ε μ π ν έ ε ι ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η .ά λ λ ο τ ε έ ν α ν ανα­ πτήρα. μιά κ α τ α κ ό κ ι ν η γ ρ α β ά τ α . χ ω ρ ί ς ε ρ γ α λ ε ί α .κ α λ ο σ ι δ ε ρ ω μ έ ν ο κου­ σ τ ο ύ μ ι . ή . τ\. κ α τ α φ έ ρ ν ο υ ν καί χ ώ ν ο ν τ α ι ύ π ο υ λ α μέσα σέ β ε σ τ ι ά ρ ι α θ ε ά τ ρ ω ν . κ α ί . εστιατορίων. τ ι ε ί ν α ι ά φ ύ λ α χ τ ο . Αυτό τ ό φ υ σ ι κ ό τ ο υ π ρ ο τ έ ρ η μ α τ ό τ ο ν ώ ν ε ι μέ κ α τ ά λ λ η λ η π ε ρ ι β ο λ ή . Στήν πρώτη περίπτωση π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι οί Κ λ έ φ τ ε ς πού σ υ χ ν ά ζ ο υ ν ε στις πλάζ κι έ κ ε ϊ αρπάζουν δ ι ά φ ο ρ α τ ι μ α λ φ ή . ή . κ ί τ ρ ι ν α παπούτσια. Κάποτεκ ά π ο τ ε . ή . Ό Ψ ι λ ι κ α τ ζ ή ς κ ά ν ε ι δ ι α ρ ή ξ ε ι ς σέ π ε ρ ί π τ ε ρ α .α\|Τ\. τ\. π ε ν τ α κ ά θ α ρ ο πουκάμισο κ τ λ . Ό Ψιλικατζής πάει σ τ ή δ ο υ λ ι ά μέ π ο δ ή λ α τ α . "Αλλοι Κ λ έ φ τ ε ς πού Ψ ε ι ρ ί ζ ο υ ν Ρούχα συ­ χνάζουν σ έ αποδυτήρια γ υ μ ν α σ τ η ρ ί ω ν .έ χ ο υ ν σ έ υπόληψη τ ο ύ ς Ψ ι λ ι κ α τ ζ ή δ ε ς . α ν ε β α ί ν ε ι σέ κτίρια γ ρ α φ ε ί ω ν . Ό Ψιλικατζής αρπάζει ό . σέ χασάπικα. ά λ λ ο τ ε μιά τ σ ά ν τ α πού ακούμπησε μιά κυρία πλάι στήν θ υ ρ ί δ α κάποιου τ α μ ε ί ο υ . αιθουσών χορού. Καί μόλις φ α ν ε ί ή ευκαιρία αρπάζει ό . Σ υ χ ν ά ό Κ λ έ φ τ η ς φ ο ρ ά ε ι μαγιό π α ρ ι σ τ ά ν ο ν τ α ς τόν κ ο λ υ μ β η τ ή . φ ε ύ γ ο υ ν . ερ­ γοστασίων. Οί Κ λ έ φ τ ε ς π ο ύ Ψ ε ι ρ ί ζ ο υ ν Ρ ο ύ χ α θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ό τ ι α ν ή κ ο υ ν στήν ε ι δ ι κ ό τ η τ α τών Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή δ ω ν . α τ ά ρ α χ ο ι . έ ν α λαγενο. μέ α υ τ ο κ ί ν η τ ο .Κ λ ο π ή . Φυσι- • 37 • .

Δέν αφήνει ούτε καρφίτσα πεταμένη στό πάτωμα. Ό Κ λ έ φ τ η ς π ε ρ ι μ έ ν ε ι τ ή ν κ α τ ά λ λ η λ η σ τ ι γ μ ή . Μάθημα 12ον Οί υπόλοιπες Κλοπές της Ευκαιρίας. τ ρ έ χ ο ν τ α ς . Ή Μ ε τ α κ ό μ ι σ η . Στήν Adina ή τ ε λ ε υ τ α ί α τ έ τ ι α Μ ε τ α κ ό μ ι σ η . Στήν Antiqua οί β ι τ ρ ί ν ε ς ε ί ν α ι σ χ ε τ ι κ ά ά φ ύ λ α χ τ ε ς . Τ ό τ ε χώνει τήν χ ε ρ ο ύ κ λ α τ ο υ μ έ ς στή βιτρίνα κι αρπάζει τ ά ακριβό­ τ ε ρ α κ ο σ μ ή μ α τ α .κά. Α υ τ ο ί π ο ύ Σ π ά ν ε Β ι τ ρ ί ν ε ς κοσμηματοπωλείων ε ρ γ ά ­ ζ ο ν τ α ι μ έ τ α χ ύ τ η τ α αστραπής. Ο ρ ι σ μ έ ν ο ι άπ' α υ τ ο ύ ς πού σπάνε β ι τ ρ ί ν ε ς χρησιμοποιούν διαμάντι μέ τ ό οποίον χ α ρ ά ζ ο υ ν έ ν α ν κ ύ κ λ ο σ τ ή β ι τ ρ ί ν α . ή.Κ λ ο π ή π ρ ο ύ π ο θ έ τ ε ι απουσία τών ι δ ι ο κ τ η τ ώ ν . γιά τούς ίεpόσyλouς Κλέφτες Εκκλησιών. Οί Κ λ έ φ τ ε ς φ ο ρ ά ν ε φ ό ρ μ ε ς μέ σήμα κάποιας α ν ύ π α ρ κ τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς μ ε τ α φ ο ρ ώ ν . Σ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ ς κ ρ α τ ά ν ε λ ί γ α πλαστά χ α ρ τ ι ά γ ι ά νά κοιμίσουν κ α ν έ ν α τ υ χ ό ν π ε ρ ί ε ρ γ ο θυρωρό. καί μέ μιά π έ τ ρ α . Τό ίδιο σήμα ε ί ν α ι ζ ω γ ρ α φ ι σ μ έ ν ο καί στά π λ ε υ ρ ά τ ο ϋ κ α μ ι ο ν ι ο ϋ . Δ έ ν ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν κάθε μιά β ι τ ρ ί ν α νά φ υ λ ά γ ε τ α ι άπό έ ν α ν Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό . καί. Ή αποχώρηση γ ί ν ε τ α ι ε ν τ ε λ ώ ς ψύχραιμα. κι όσοι δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε 38 . Οταν ή όμάδα τών Κ λ ε φ τ ώ ν μπεί μ έ ς σ τ ό σπίτι τ ό α δ ε ι ά ζ ε ι ό λ ο . τ υ λ ι γ μ έ ν η σέ πανί. τ ό ζ ε υ γ ά ρ ι α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι ν ά γ υ ρ ί σ ε ι σπίτι τ ο υ γ υ μ ν ό καί ξ υ π ό λ η τ ο . γ ι ά τ ο ύ ς Π ο ν τ ι κ ο ύ ς Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν . γ ι ά τ ί ς Κλοπές Απα­ σχολήσεως. έ χ ο υ ν π ρ ο μ η θ ε υ τ ε ί α ν τ ι κ λ ε ί δ ι α τ ο ύ σ π ι τ ι ο ύ . Μ έ τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μάθημα θά ο λ ο κ λ η ρ ώ σ ο υ μ ε τ ή ν κ α τ η γ ο ­ ρία τών Κλοπών Ευκαιρίας. ή. ένας τ έ τ ι ο ς Κ λ έ φ τ η ς άρπαξε τ ή σ τ ο λ ή καί τ ό πιστόλι ενός Πόλισμαν πού έ κ α ν ε μπάνιο δ έ κ α μ έ τ ρ α παραπέρα. Ή Μ ε τ α κ ό μ ι σ η .Κ λ ο π ή γίνεται μέρα-μεσημέρι καί εντελώς άφοβα. γ ε ί τ ο ν α . δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ ο ς . θ ά σάς ομι­ λήσω γ ι ά τίς Λ ε η λ α σ ί ε ς Βιτρινών. Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α . ε ν ο ι κ ι α σ τ ώ ν . Επίσης. Στήν δ ε ύ τ ε ρ η κ α τ η γ ο ρ ί α π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά ολόκληρη επιχεί­ ρηση πού απαιτεί μιάν Ό μ ά δ α Κ λ ε φ τ ώ ν κι έ ν α καμιόνι. Σύμφωνα μέ τ ό ν Α ό ρ α τ ο Κώδικα τ ή ς Φάρας: όσοι άπ' α υ ­ τ ο ύ ς πού σπάνε β ι τ ρ ί ν ε ς δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε ν ύ χ τ α α π ο τ ε λ ο ύ ν μιάν ε ι δ ι κ ό τ η τ α Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή δ ω ν . σπάει τ ή ν β ι τ ρ ί ν α . Αλλά άς α ρ χ ί σ ο υ μ ε . Οί Κ λ έ φ τ ε ς ε ί ν α ι καλά πλη­ ρ ο φ ο ρ η μ έ ν ο ι πού καί γ ι ά πόσον καιρό λ ε ί π ο υ ν τ ά θύμα­ τα. στήν Adina. Μ ε τ ά τ ό μάθημα θ ά ε π α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι δ ι ε ξ ο δ ι κ ή συζήτησις έ φ ' όλων τών Κλοπών Ευκαιρίας. Τό 1972. πλησιάζει. ή. τ ο ϋ σπιτιού. Μ ε τ ά φ ε ύ γ ε ι .Κ λ ο π ή έ γ ι ν ε πρίν λίγα χρόνια μέ στόχο τ ό σπίτι ενός γ ε λ ο ί ο υ α κ α δ η ­ μαϊκού.

Η κυρία ζ ή τ η σ ε νά ιδεί τ ό δ α χ τ υ λ ί δ ι μέ τ ό π ε ρ ί φ η μ ο δια­ μάντι στό φώς τ ο ϋ ήλιου . μά­ λιστα. μέ τ ή ν μ έ θ ο δ ο α υ τ ή γ ί ν ο ν τ α ι τ ρ α ν τ α χ τ ά κόλπα. Ζ η τ ά ε ι λίγα όταν μπαίνει σέ μιάν ε κ κ λ η σ ί α καί κ λ έ β ε ι τ ά κ έ ρ μ α τ α πού α φ ή ν ο υ ν στήν ε κ κ λ η σ ί α οι πιστοί. υπέρ τών πτωχών. γ ι α λ ι ά μυωπίας). Έ ν τ ω μ α τ α ξ ύ . ε υ γ ε ν ι κ ά .τ ό τ ε ό Α Κ λ έ φ τ η ς μέ δ ε ξ ι ο τ ε χ ν ί α κ λ έ β ε ι λ ε φ τ ά άπ' τ ό τ α μ ε ί ο δίχως νά τό νιώ­ σει ό μ α γ α ζ ά τ ο ρ α ς Εννοείται -ότι οί Κ λ έ φ τ ε ς τ ή ς Απασχολήσεως ε ί ν α ι κομψά ν τ υ μ έ ν ο ι καί μέ έ κ φ ρ α σ η πολύ καθωσπρέπει.τ ή ν ίδια σ τ ι γ μ ή πού ό Α Κ λ έ φ τ η ς π λ η ρ ώ ν ε ι . Δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε τ ή μ έ ρ α .τ ρ ε ί ς . ένα χ ρ υ σ ό ρ ο λ ο γ ά κ ι . Ο Κ λ έ φ τ η ς ζ η τ ά ε ι πολλά όταν κ λ έ β ε ι άπό τ ή ν ε κ κ λ η σ ί α • 39 Π . έ ν α κ ρ υ μ έ ν ο μικρό μ α γ ν η τ ό φ ω ν ο ε ξ έ π ε μ π ε τ ό κλάμα. Ενίοτε αγοράζουν και κάτι. ένα ψ ε ύ τ ι κ ο μ ο υ σ τ ά κ ι . Ή Ό μ ά δ α τής Απασχολήσεως δ ο υ λ ε ύ ε ι σχεδόν σάν ομάδα Κ α λ ν τ ε ριμιτζήδων. Αποδίδει έ ν α καλό η μ ε ρ ο μ ί σ θ ι ο . Α ν τ ί θ ε τ α . μιά ά ρ ι σ τ ο κ ρ ά τ ι σ σ α . Χτυπάνε κ ε ν τ ρ ι κ ά μαγαζιά· κυρίως χρυσοχοεία. σέ ώρα αιχμής.ό Β κ λ έ φ τ η ς τ ά β λ έ π ε ι όλα άπ' τή βιτρίνα όπου δ ή θ ε ν χ α ζ ε ύ ε ι . μπαίνει στό μαγαζί ό Β Κ λ έ φ τ η ς καί βιαστικά ζ η τ ά ε ι νά τ η λ ε φ ω ν ή σ ε ι . και μ έ ρ ε ς ) . Κά­ ποια ψ ε υ τ ο μ ε τ α μ ψ ί ε σ η δ ι ό λ ο υ δ έ ν π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί τ α ι (π χ. Απεδείχθη ό τ ι τ ό μωρό ή τ α ν ε κ ο ύ κ λ α . άλλά μπορεί νά ζ η τ ά ε ι καί πολλά. Ή Ό μ ά δ α τής Απασχολήσεως χρησιμοποιεί σχετικώς άπλας μ ε θ ό δ ο υ ς . Ό μ α γ α ζ ά τ ο ρ α ς α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι τ ή ν Κλοπή μ ε τ ά άπό ώρα (ή. στις μ ε γ ά λ ε ς πρωτεύουσες τ ή ς Ευρώπης. μέ τ ό μωρό τ η ς στό κ α ρ ο τ σ ά κ ι . ή. Πάντως στήν Antiqua ή μ έ θ ο δ ο ς τ ή ς Απασχολήσεως δ έ ν δ ι α θ έ τ ε ι π ρ ο η γ μ έ ν η τ ε χ ν ι κ ή . Εύκολη δ ο υ λ ι ά . τ ό μωρό τ ή ς κυρίας έ κ λ α ι γ ε στό κ α ρ ο τ σ ά κ ι . Εσχάτως. ζ η τ ά ν ε κάτι κ α τ ά λ λ η λ ο γ ι ά δώρο. οί πι­ στοί α φ ή ν ο υ ν τ ά λ ε φ τ ά . ή. ΟΊ Κ λ έ φ τ ε ς μπαίνουν στό μαγαζί καί.Κ λ ο π ή έ τ σ ι καί ή Κ λ ο π ή Απα­ σ χ ο λ ή σ ε ω ς β α σ ί ζ ε τ α ι στήν ο μ α δ ι κ ή εργασία. Ο Κ λ έ φ τ η ς ' Ε κ κ λ η σ ι ώ ν μπορεί ν ά ζ η τ ά ε ι λίγα. Μιά άλλη μ έ θ ο δ ο ς είναι ή έ ξ η ς : ό Α Κ λ έ φ τ η ς μπαίνει στό μαγαζί καί αγορά­ ζ ε ι κάτι τ ό φ τ η ν ό . καί. Στήν Ό μ ά δ α τ ή ς Απασχολήσεως σ υ ν ε ρ γ ά ­ ζονται συνήθως δ ϋ ό .β γ ή κ ε έξω στό π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο καί δέν ξαναγύρισε. μπήκε σέ μ ε γ ά λ ο κ ο σ μ η μ α τ ο ­ πωλείο τ ή ς Ρόμης καί ζ ή τ η σ ε νά ιδεί πανάκριβα δ α κ τ υ λ ί ­ δια. Αλλωστε. Ό π ω ς ή Μ ε τ α κ ό μ ι σ η .μ έ ρ α μάλλον σ υ γ γ ε ν ε ύ ο υ ν μέ τ ο ύ ς Λ η σ τ έ ς Τραπεζών. Ό κ α τ α σ τ η μ α τ ά ρ χ η ς τ ή ν σ υ μ β ο ύ λ ε ψ ε νά α γ ο ρ ά σ ε ι κάποιο δ α χ τ υ λ ί δ ι μέ ένα δ ι α μ ά ν τ ι 'ίσαμε έ ν α φ ο υ ν τ ο ύ κ ι . Ό π ω ς θά κ α τ α λ ά β α τ ε ή Κλοπή τ ή ς Απασχολήσεως λ έ γ ε τ α ι έ τ σ ι γιατί οί Κ λ έ φ τ ε ς τ ή ς Ομάδος φ ρ ο ν τ ί ζ ο υ ν ώστε τό υπο­ ψήφιο θύμα ν ά ν α ι απασχολημένο μέ κ ά τ ι τ ή ν στιγμή τ ή ς Κλοπής. Έ ν ώ ε ί ν α ι μπροστά τους οί κ α σ ε τ ί ν ε ς μέ τ ά κοσμήματα ένας Κλέφ­ της τρώει έ ν α δ α χ τ υ λ ί δ ι . Ά λ λ ω σ τ ε .

ε ι κ ό ν ε ς μ ε γ ά λ η ς α ξ ί α ς . Ό Κασαδόρος δ έ ν δ ο υ ­ λ ε ύ ε ι μ ό ν ο ς τ ο υ · χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς . Αυτά τ ά έ ρ γ α τ έ χ ν η ς ό Κ λ έ φ τ η ς τ ά π ο υ λ ά ε ι σέ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο υ ς Κλεπτα­ π ο δ ό χ ο υ ς . ή. χ τ υ π ά ε ι μ ε γ ά λ α μαγαζιά. Μ έ τ ή σ ε ι ρ ά τ ο υ ό Υπόκοσμος τ ό ν α γ ν ο ε ί . Δ έ ν ε ί ν α ι ε ύ κ ο λ ο νά κ λ έ ψ ε ι ς τήν β α λ ί τ σ α ε ν ό ς κ α τ ο ί κ ο υ τ ή ς Antiqua. γ ρ α φ ε ί α : 40 . καί. Θεωρώ κ α τ ά λ λ η λ η τ ή ν σ τ ι γ μ ή γ ι ά νά κάνω τ ή ν παρακάτω διευκρίνηση: Ως γνωστόν ο ρ ι σ μ έ ν ο ι "Ανθρωποι τ ο ύ Υποκόσμου ασχο­ λ ο ύ ν τ α ι μέ τήν Κλοπή Βαλιτσών άπό λ ι μ ά ν ι α . Μάθημα 13ον Ό Κασαδόρος καί ό Κλείδας. Φρονώ ό τ ι οί Κ λ έ φ τ ε ς Β α ­ λ ι τ σ ώ ν υπάγονται στους Κ α λ ν τ ε ρ ι μ ι τ ζ ή δ ε ς . Ό Κλείδας σ υ ν δ υ ά ζ ε ι δε­ ξ ι ο τ ε χ ν ί α μέ λ ε π τ ό τ η τ α . καί έ χ ε ι . Ό Π ο ν τ ι κ ό ς τών Ξενοδο­ χείων σνομπάρει τ ό ν Υπόκοσμο. Ή Σχολή μας δ έ ν δ έ χ ε τ α ι υποψηφίους γιά τ ή ν ε ι δ ι κ ό τ η τ α α υ τ ή . Π ο λ λ ο ί ε γ κ λ η μ α ­ τ ο λ ό γ ο ι θ ε ω ρ ο ύ ν α υ τ ο ύ ς τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς σάν ι δ ι α ί τ ε ρ η ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή κ α τ η γ ο ρ ί α . Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ ή ς δ ο υ λ ι ά ς τ ο ϋ Κασαδόρου ε ί ν α ι τ ά χ ρ η ­ μ α τ ο κ ι β ώ τ ι α . κάποιο κοσμοπολίτικο σ τ ύ λ . Γ ι α υ ι ό ό Κ α σ α δ ό ρ ο ς . Ό Ποινι­ κός Κώδιξ ε ν ι σ χ ύ ε τ α ι άπό τ ή ν τ ρ έ χ ο υ σ α Ηθική πού α ν τ ι ­ μετωπίζει τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς Εκκλησιών σάν ά τ ι μ ο υ ς . Στήν A n t i ­ qua υπάρχουν λ ί γ ο ι Κ λ έ φ τ ε ς Βαλιτσών. Ελπίζω κ α ν ε ί ς άπό σάς ν ά μήν κ α τ α ν τ ή σ ε ι Ποντι­ κός Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν . ή. Ο Κασαδόρος δ ο υ λ ε ύ ε ι ν ύ χ τ α καί κυρίως Σ α β α τ ό β ρ α δ α . Τά Δ ι κ α σ τ ή ρ ι α τ ι μ ω ρ ο ύ ν πολύ σ κ λ η ρ ά τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς Εκ­ κλησιών. Έχω προσωπικήν πείραν τ ο ύ π ρ ά γ μ α τ ο ς . Σ τ ή ν Antiqua οί Κασαδόροι σπανίζουν. Είναι θαραλ έ ο ς ά ν τ ρ α ς . Ό Κασαδόρος β α σ ί ζ ε τ α ι στό σώμα τ ο υ καί στήν γ ε ν ν α ι ό τ η τ α τ ο υ . α υ τ ο κ ί ν η τ ο . ε ρ γ ο σ τ ά σ ι α . πού τ ά πασάρουν στίς γ κ α λ ε ρ ί . α π ο θ ή κ ε ς . Δ ι ό λ ο υ δ έ ν α π ο κ λ ε ί ε τ α ι ό Κ λ έ φ τ η ς ν ά ν α ι φ ι λ ό τ ε χ ν ο ς . παραμονή μεγάλων γιορτών. Είναι γ ε ρ ο δ ε μ έ ν ο ς ά ν τ ρ α ς . σ τ α θ μ ο ύ ς τ ρ έ ν ω ν (ή. Ό Κ α σ α δ ό ρ ο ς συνήθως ε ί ν α ι πρώην ο ξ υ γ ο ν ο κ ο λ λ η ­ τ ή ς . σ ι δ ε ρ ά ς . Ό Κασαδόρος κι ό Κλείδας έ χ ο υ ν μ ε γ ά λ ο κύρος στήν Πιάτσα τών Κ λ ε φ τ ώ ν . μέ τήν παρέα τ ο υ . όπως α γ ν ο ε ί τ ό ν Απατεώνα. ή άλλα τ ι μ α λ φ ή . Ή Κλοπή α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν λ α τ ρ ε ί α ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι άπό τ ό ν Ποινικόν Κώδικα δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν η κλοπή. Οί ίδιοι οί Κ λ έ φ τ ε ς π ι σ τ ε ύ ο υ ν στήν άποψη ό τ ι οί Τύψεις δ έ ν ε ί ν α ι παρά ή υποχρεωτική φ ό δ ρ α τ ή ς μικροαστικής ψυ­ χής Ό Π ο ν τ ι κ ό ς τ ώ ν Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν επιδιώκει. εργαλεία. λεωφορείων) καί α ε ρ ο δ ρ ό μ ι α .

ένα δ ε ύ τ ε ρ ο σινιάλο σ η μ α ί ν ε ι ΦΥΓΕΤΕ! Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς τ ή ς Ομάδος προχωράει πρώτος. ό Κ α σ α δ ό ρ ο ς τ ά δικά τ ο υ . ο μ ο λ ο γ ί ε ς . Κατά τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς Δ ι α ρ ή ξ ε ω ς οί Κ λ έ φ τ ε ς ε λ ά χ ι σ τ ε ς λέξεις άνταλλάσουν κι αυτές ψιθυριστά. Στήν Antiqua οί Κασαδόροι π ο τ έ δ έ ν χτυπήσανε Τράπεζα Ή δ ι ά ρ η ξ η χ ρ η μ α τ ο κ ι β ω τ ί ω ν Τραπέ­ ζης απαιτεί τ ή ν ύπαρξη Ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο υ Υποκόσμου.τ ή ν σ τ ι γ μ ή πού π ε ρ ν ά ε ι άπόξω έ ν α βαρύ φ ο ρ τ η γ ό . Τό τ ρ ύ π η μ α τ ο ύ χ ρ η μ α τ ο κ ι β ω τ ί ο υ μ έ τ ό μπέκ τ ο ϋ οξυγό­ νου α ρ χ ί ζ ε ι ά φ ο ύ κ λ ε ί σ ο υ ν ε καλά ό λ ε ς τ ί ς κ ο υ ρ τ ί ν ε ς τ ο ύ δωματίου. τ ό χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο ε ί ν α ι μικρό τ ό τ ε . δ έ ν υπά­ γ ε τ α ι στις Κλοπές. Ό τ α ν ή Ό μ ά δ α π ά ρ ε ι τ ά λ ε φ τ ά ξ ε κ ι ν ά ε ι γ ι ά τ ή ν Ε. Ό Ο δ η γ ό ς τ ή ς Ο μ ά δ ο ς π α ρ κ ά ρ ε ι τ ό κα­ μιόνι κ ο ν τ ά στήν πόρτα άπ' όπου θ ά β γ ο υ ν οί σ ύ ν τ ρ ο ­ φ ο ι . Τ ά σινιάλα κιν­ δ ύ ν ο υ έ χ ο υ ν ο ρ ι σ τ ε ί : έ ν α σινιάλο σ η μ α ί ν ε ι ΠΡΟΣΟΧΗ!. "Αν τ ό χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο ε ί ν α ι πολύ βαρύ (καί • 41 Π . Άποκεί κλέβουν τά λεφτά. ή . Ό τ α ν . όμως. σ υ μ β ό λ α ι α καί μ ε τ ο χ έ ς . Μ ι ά τ ε λ ε υ τ α ί α μ α τ ι ά πάντα ε ί ν α ι απα­ ρ α ί τ η τ η . σ φ υ ρ ί ζ ε ι κάποιο τ ρ έ ν ο . Πολλοί Κ α σ α δ ό ρ ο ι β ρ ί σ κ ο ν τ α ι στήν φ υ λ α κ ή εξ­ αιτίας τ ή ς αναλαμπής πού κ ά ν ε ι ή φ λ ό γ α τ ο ϋ ο ξ υ γ ό ν ο υ . Επί­ σης ή Λ η σ τ ε ί α Τ ρ α π ε ζ ώ ν . Ό τ α ν φ τ ά σ ο υ ν σ τ ό χώρο όπου β ρ ί σ κ ε τ α ι τ ό χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο ό Κασαδόρος αρχίζει τ ή δ ο υ λ ε ι ά τ ο υ : μέ τήν φ λ ό γ α τ ο ϋ ο ξ υ γ ό ν ο υ α ν ο ί γ ε ι μ ι ά τρύπα σ τ ό π ί σ ω μ έ ρ ο ς τοϋ χρηματοκιβωτίου. Ή θ ρ ι α μ β ε υ τ ι κ ή υποχώρηση α π α ι τ ε ί τ ή ν ίδια προσοχή πού χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι σ τ ή ν π ρ ο έ λ α σ η . Ό β ο η θ ό ς τ ο ϋ Κασαδόρου α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ό ν Δ ι α ρ ή κ τ η καί τ ό ν Κασαδόρο. ό βοη­ θός τ ά δικά τ ο υ . ποιά μ έ ρ α καί ώρα πρέπει ν ά γ ί ν ε ι ή Κλοπή. μ ε θ ο δ ο λ ο γ ι κ ώ ς . Οί κ α τ ά λ λ η λ ο ι Τσιλ ι α δ ό ρ ο ι παίρνουν τ ά κ α τ ά λ λ η λ α πόστα. ό Κ α σ α δ ό ρ ο ς τ ό σ η κ ώ ν ε ι στήν πλάτη τ ο υ καί τ ό πάει ώς τ ό κ α μ ι ό ν ι πού π ε ρ ι μ έ ν ε ι έξω στό δ ρ ό μ ο . πώς φ υ λ ά γ ο ν τ α ι τ ά λ ε φ τ ά . ή . α φ ή ν ο ν τ α ς κατά μ έ ρ ο ς γ ρ α μ μ ά τ ι α . Αυτά συμβαίνουν όταν τό χρηματοκιβώτιο είναι εντοιχι­ σ μ έ ν ο . Ό ίδιος ό Κασαδόρος κ ο υ β α λ ά ε ι τ ή ν σ υ σ κ ε υ ή ό ξ υ γ ο ν ο κ ο λ λ ή σ ε ω ς . Ή επιχείρηση ε κ τ ε λ ε ί τ α ι μ έ προσοχή. Ή Ό μ ά δ α πρίν φ ύ γ ε ι παίρνει μαζί τ η ς ό λ α τ ά εργαλεία πού έχρησιμοποίησε ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς τ ά δικά τ ο υ . α π λ ο ύ σ τ α τ α . πόσος χ ρ ό ν ο ς α π α ι τ ε ί τ α ι γ ι ά τήν Κλοπή. παραβιάζοντας τ ί ς κλειδω­ μ έ ν ε ς π ό ρ τ ε ς . κ ρ α τ ώ ν τ α ς τ ή ν φιάλη τ ο ύ ο ξ υ γ ό ν ο υ . ποιό δ ρ ο μ ο λ ό γ ι ο πρέπει νά α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι ή Ό μ ά δ α . "Αν κ α τ ά τ ή ν ώρα τ ή ς δ ο υ λ ι ά ς οί Κ λ έ φ τ ε ς χ ρ ε ι α σ τ ε ί ν ά δ ό σ ο υ ν κάνα χ τ ύ π η μ α τ ό τ ε π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν τ ή ν κ α τ ά λ λ η λ η ε υ κ α ι ρ ί α .επιχειρήσεων. Σή­ μερα κ ο ρ υ φ α ί ο ς Ληστής Τραπεζών τ ή ς Adina θ ε ω ρ ε ί τ α ι πώς ε ί ν α ι ό Bernardo (ήδη ε κ τ ί ε ι π ο λ υ ε τ ή φ υ λ ά κ ι σ η ) . Ή Λ η σ τ ε ί α ε ί ν α ι Ί δ ι ώ ν υ μ ο ν Έ γ κ λ η μ α . ποιά μ έ ρ α υπάρχουν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α λ ε φ ­ τ ά . Μ ε τ ά ε ξ ε τ ά ζ ε ι άν υπάρχουν λ ε φ τ ά σ τ ό χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο .εμπούκα. ασήκωτο. Η Ομάδα τ ο ϋ Κ α σ α δ ό ρ ο υ αρχίζει τ ή δ ο υ λ ι ά επισημαί­ ν ο ν τ α ς τ ό ν σ τ ό χ ο . Πάντως στήν Antiqua γ ί ν ο ν τ α ι Λ η σ τ ε ί ε ς Τραπεζών.

ή . τ ό τ ρ ί τ ο . α ρ ι σ τ ο κ ρ ά τ η ς . Ό Κλείδας μέ τ ή ν μέθοδο Του σ π έ ρ ν ε ι α μ φ ι β ο λ ί ε ς . β έ β α ι α . Ό μ ω ς π ο τ έ δ έ ν π α ρ α β ι Υ ά ζ ε ι π ό ρ τ α . τ ό ν γ κ ό μ ε ν ο τ ή ς υπηρέτριας. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α υ π ο π τ ε ύ ε τ α ι κάποιο μ έ λ ο ς τ ή ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς . όπως τ ά β ι ο λ ι ά . Ό Κλείδας ξ έ ρ ε ι νά μιλάει στήν ψυχή τ ή ς κάθε κ λ ε ι δ α ρ ι ά ς . Κάθε κ λ ε ι δ α ρ ι ά . μαγαζί) πού θ ά κ λ έ ψ ε ι . ρί­ χ ν ο υ ν σ τ ό κ α μ ι ό ν ι καί τ ά ε ρ γ α λ ε ί α τ ο υ ς . έ χ ε ι τ ή ν ψυχή τ η ς . γ ρ α φ ε ί ο . Γιά τ ή ν α κ ρ ί β ε ι α ό Κ λ ε ί δ α ς σ έ ρ ν ε ι μαζί τ ο υ (όχι έ ν α α ν τ ι κ λ ε ί δ ι . "Αν δ έ ν κ ά ν ε ι τ ό πρώτο κ λ ε ι δ ί θά κ ά ν ε ι τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο . ή.κάθε κ λ ε ι δ α ρ ι ά έ χ ε ι τ ή ν ψυχή τ η ς σέ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό σ η μ ε ί ο ν . Σ υ ν ή θ ω ς . κ λ ε ι δ α ρ ι ά . Ό Κ λ ε ί δ α ς δ ο υ λ ε ύ ε ι σάν τ ό ν Διαρήκτη. Ά ρ ι σ τ ο τ έ χ ν η ς . τ ό τ έ τ α ρ τ ο . Ό Κ λ ε ί δ α ς στήν Φάρα τών Κλεφτών θ ε ω ρ ε ί τ α ι πρόσωπο. Ώ 42 υψηλό . Αυτό τ ό κ ά ν ε ι γιά ξεκάρφωμα (δηλαδή γ ι ά νά μήν τ ό ν υποψιάζονται). Ό Κ λ ε ί δ α ς δ ο υ λ ε ύ ε ι πάντα μόνος. Ή χωρίστρα στήν τρίχα. Εκεί κ α τ ε β ά ζ ο υ ν τ ό β α ρ ύ χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο καί τ ό σπάνε μέ βαριές. Τά παπούτσια τ ο υ κ α λ ο γ ι α λ ι σ μ έ ν α . Ό τ α ν μπεί μέσα αρπάζει αστραπιαία μ ε ρ ι κ ά πολύτιμα πράματα ( π ρ ο τ ι μ ά τ α ι .δ έ ν γ ί ν ε τ α ι νά τ ό σηκώσουν) τ ό τ ε τ ό τ σ ο υ λ ά ν ε μέ ξύλι­ ν ε ς ρόουλες ώς τ ό . Ό Κ λ ε ί δ α ς ε ί ν α ι εϋπρεπώς ν τ υ μ έ ν ο ς . Ό τ α ν πάρουν τ ά λ ε φ τ ά φ ο υ ν τ ά ρ ο υ ν τ ό χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο στήν θάλασσα. Ή β ο υ ή τών κυμάτων κ α λ ύ π τ ε ι τ ά χ τ υ π ή μ α τ α . Αυτή ε ί ν α ι ή τ ύ χ η τών μεγάλων χ ρ η μ α τ ο κ ι β ω τ ί ω ν πού δ έ ν μπο­ ρούν ν ά δ ι α ρ ή ξ ο υ ν επιτόπου οί Κασαδόροι. τ ά χ ώ ν ε ι στίς τ σ έ π ε ς τ ο υ καί ε ξ α φ α ν ί ζ ε τ α ι . Ή καταδίωξη ξ ε σ τ ρ α τ ί ζ ε ι . ή. Γ ι α υ τ ό τ ό ν λ έ ν ε Κλειδά. Μέ μιά μα­ τ ι ά κ α τ α λ α β α ί ν ε ι τ ό ν τύπο τ ή ς κ λ ε ι δ α ρ ι ά ς καί τ ό ε ί δ ο ς τ ο ϋ κ λ ε ι δ ι ο ύ πού χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι . Τό α ν τ ι κ λ ε ί δ ι ε ί ν α ι τ ό εργαλείο τ ο ϋ Κ λ ε ι δ ά . Ή σχέση τ ο ύ Κ λ ε ι δ ά μέ τ ή ν κ λ ε ι δ α ρ ι ά ε ί ν α ι σαφώς ερω­ τ ι κ ή . Σοβαρός. κάσα ( έ ξ ο ϋ τ ό Κασαδόρος). Είδα Κ λ ε ι δ ά νά α ν ο ί γ ε ι λ ο υ κ έ τ ο μέ άπλήν έπίκρουση τ ο ϋ δ ε ί κ τ η τ ο υ . τ ό παραδάκι). Ό Κλείδας δ ο υ λ ε ύ ε ι συνήθως τ ή ν ύ χ τ α . ή. Τ ό τ ε αμέσως τ ρ α β ά ε ι τ ή ν ά ρ μ α θ ι ά μέ τ ά κ λ ε ι δ ι ά (τήν έ χ ε ι χ ω μ έ ν η σ τ ή μέση τ ο υ ) καί δ ι α λ έ γ ε ι τ ό κ α τ ά λ λ η λ ο κλειδί. ή . Σέ λίγα δ ε υ τ ε ρ ό λ ε π τ α ό Κλείδας ε ί ν α ι μ έ ς στό σπίτι ( ή . Ή ψυχή ε ί ν α ι έ ν α ς πίρος. Ό Κ λ ε ί δ α ς δ έ ν π ε ι ρ ά ζ ε ι τ ί π ο τ α ά λ λ ο . Ά λ λ ο τ ε τ ό θάβουν. Φεύγει α φ ή ν ο ν τ α ς πίσω τ ο υ όλα τ ά πράματα όπως ή σ α ν ε . άλλά) μιάν ά ρ μ α θ ι ά κ λ ε ι δ ι ά . καί ξ ε κ ι ν ά ν ε γ ι ά καμιά ε ρ η μ ι ά . Κι α υ τ ό γ ι α τ ί ό Κλείδας δ ο υ λ ε ύ ε ι πολύ κ α θ α ρ ά . Τό Χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο σ τ ή ν γλώσσα τ ο ύ Υ π ο κ ό σ μ ο υ λ έ γ ε τ α ι τάφος. μ ε γ ά λ ο ς τ ε χ ν ί τ η ς . Τό σηκώνουν ό λ ο ι μαζί. λ ο υ κ έ τ ο . κ ρ α τ ά ε ι υπό μάλης έ ν α ντοσιέ μέ έ γ γ ρ α φ α . Ό Κ λ ε ί δ α ς ε ί ν α ι έ ν α ς expert τ ή ς κ λ ε ι δ α ρ ι ά ς . σχεδόν μέ λ ε π τ ό τ η τ α . κ α μ ι ό ν ι . Σ υ ν ή θ ω ς οί Κ λ έ φ τ ε ς δ ι α λ έ γ ο υ ν μίαν βραχώδην ά κ τ ή ν .

Ό Διαρ ή κ τ η ς .τ ρ ε ΐ ς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς στήν α υ τ ο ψ ί α ά λ λ ο τ ε π α ρ ι σ τ ά ν ε ι τ ό ν υπάλληλο α ν θ ο π ω λ ε ί ο υ . πού έ γ ι ν ε στήν Antiqua τ ά τ ε λ ε υ τ α ί α έ τ η . Ή επιλογή καί π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η μπορεί νά ά φ ο ρ α ξ ε μ ο ν α χιασμένο σπίτι. ε ί χ ε σάν βασική πηγή πληροφοριών ένα αρχιτεκτονικό περιοδικό. δ ι κ η γ ό ρ ο υ . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς παραβιάζει π ό ρ τ ε ς . πού ε ί ν α ι ή πόρτα υπηρεσίας. άν στόν κήπο έ χ ε ι σ κ ύ λ ο . Επίσης. Ό Διαρήκτης διακρίνεται γιά τήν μεθοδική τεχνική του. άν στό σπίτι ζουν γ έ ρ ο ι κτλ. Ή αυτοψία γίνεται λίγες μ έ ρ ε ς πρίν τ ή ν κλοπή. Η π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι καί α υ τ ο ψ ί α . πότε α π ο σ ύ ρ ε τ α ι ό θ υ ρ ω ρ ό ς . Κάποια σπουδαία Κλοπή. Μ ε τ ά τ ή ν επιλογή τ ο ύ σ τ ό χ ο υ αρχίζει ή π α ρ α κ ο λ ο ύ ­ θ η σ η : ποιες ώρες μ έ ν ε ι ά δ ε ι ο τ ό σπίτι. οπότε α ρ χ ί ζ ε ι τ ή ν σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η . μόλις κ λ ε ί σ ο υ ν τ ά μαγαζιά. κ λ ε ι δ α ρ ι έ ς . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ε ί ν α ι γ ά τ α .Μάθημα 14ον Ό Διαρήκτης. άλλοτε τόν ελεγκτή τοϋ ηλεκτρικού. Συνήθως μόνος. μέ κάποια π ρ ό φ α σ η .έ ν α ς μικρός λ ο σ τ ό ς . Έ ξ α λ λ ο υ . π α ρ ά θ υ ρ α . κ τ λ .χ. πάει στό σπίτι πού π ρ ό κ ε ι τ α ι νά δ ι α ρ ή ξ ε ι καί αστραπιαία αποτυπώνει στό μ υ α λ ό τ ο υ πρόσωπα καί ε σ ω τ ε ρ ι κ ή δ ι α ρ ύ θ μ ι σ η . ή. δ ι α μ έ ρ ι σ μ α σέ π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α . πού β ρ ί σ κ ε τ α ι τ ό γ ρ α φ ε ί ο τ ο ϋ ο ι κ ο δ ε σ π ό τ η . μπορεί νά ε π ι λ έ ξ ε ι τ ό σπίτι ε ν ό ς πλούσιου α σ τ ο ύ μ ε λ ε ­ τώντας τ ό ν τ η λ ε φ ω ν ι κ ό κ α τ ά λ ο γ ο . ό τ α ν τ ά ύποψή- • 43 • . υ π ε ύ θ υ ν α . Ή Δ ι ά ρ η ξ ι ς γ ί ν ε τ α ι ν ύ χ τ α . μαγαζί. τ α χ ύ τ α τ α . οί ε φ η μ ε ρ ί ­ δες δ ί ν ο υ ν πολλές π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ι ά τ ή ν Ιδιωτική ζωή ση­ μαινόντων προσώπων. ντουλάπια. ή. Υπάρχουν πολλοί τ ρ ό π ο ι νά τ ό κ ά ν ε ι α υ τ ό . ή. Ό Διαρήκτης είναι ό Κλέφτης πού παρα­ βιάζει. Σ τ ά μ ε γ ά λ α κόλπα σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι δ υ ό . ε τ α ι ρ ί α ς ) . Ε ρ γ ά ζ ε τ α ι λ ε π τ ά . γ ρ α ­ φ ε ί ο (π. συρτάρια. δ ι α κ ρ ι τ ι κ ά . Ό Διαρήκτης δουλεύει ν ύ χ τ α . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ έ ν α φ ή ν ε ι τίποτα σ τ ή ν τ ύ χ η . πότε κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι . άν ύπόοχουν υ π η ρ έ τ ε ς . Πρώτα-πρώτα δ ι α λ έ γ ε ι τ ό ν στόχο τ ο υ . κασετίνες. κ τ λ .ό τ α ν κοπάζει ή κίνηση στό δ ρ ό μ ο . Καμιά φ ο ρ ά α π α ι τ ο ύ ν τ α ι δ υ ό αυτοψίες. Τό κυρίως ε ρ γ α λ ε ί ο τ ο ύ Δ ι α ρ ή κ τ η είναι ό καρακούτσος . Ίσως δ ε ί μιάν έπαυλη πού θά κ ι ν ή σ ε ι τ ό ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο υ . Ή σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η μιάς α ν ό η τ η ς διά­ σημης β ε ν τ έ τ α ς α π ο κ α λ ύ π τ ε ι όλα τ ά μ υ σ τ ι κ ά τ ο ύ σπιτιού της. "Εχει πλήρη συν­ είδηση ό τ ι τ ό ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο υ ε ί ν α ι ε π ι κ ί ν δ υ ν ο καί σ χ ε δ ό ν καλλιτεχνικό.

Πρέπει όλα τ ά παράθυρα ν ά ν α ι σκο­ τ ε ι ν ά καί νά μήν φ τ ά ν ε ι κ α ν έ ν α ς θ ό ρ υ β ο ς άπ' τό σπίτι Γιά π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η α σ φ ά λ ε ι α ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς κ ά ν ε ι έ ν α τ η λ ε ­ φώνημα στό σπίτι-στόχο (άπό έ ν α κ ο ν τ ι ν ό σημεΐον. έ κ τ ο ς άπό μιά μικρή τ ρ υ π ο ύ λ α άπ' όπου β γ α ί ν ε ι μιά σ τ ε ν ή δ έ ­ σμη φ ω τ ό ς . π ά ν τ α μέ κ ο υ σ τ ο ύ μ ι . σ κ ύ λ α .β λ έ π ε ι στό σκοτάδι. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς . Ό τ α ν πιά β ε β α ι ω θ ε ί ό τ ι δ έ ν κ ο ι τ ά ζ ε ι κ α ν έ ν α ς π ε ρ ί ε ρ γ ο ς . Ή α ν ε ύ ρ ε σ η ξεμπούκας ε ί ν α ι τ ό πρώτο μ έ λ η μ α τ ο ύ Καλού Δ ι α ρ ή κ τ η . ε λ α φ ρ ώ ς κ υ ρ τ ή καί διχαλωτή . Ό κ α ρ α ­ κ ο ύ τ σ ο ς ε ί ν α ι μιά κ ο ν τ ή καί γ ε ρ ή σ ι δ ε ρ ό β ε ρ γ α πού κ α τ α λ ή γ ε ι σέ άκρη π ε π λ α τ υ μ έ ν η .χ. Μαζί τ ο υ έ χ ε ι μιά σ υ ν η θ ι ­ σ μ έ ν η τ σ ά ν τ α . τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο υ . πρίν αρχίσει τ ή ν κυρίως εργασία 44 . Ο κ ό φ τ η ς ε ί ν α ι έ ν α ε ί δ ο ς ψαλ ι δ ι ο ϋ . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς αρχικά β ε β α ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι τ ό σπίτι. παραβιάζει τήν πίσω πόρτα τ ή ς κ ο υ ζ ί ν α ς . Μέσα έκεΐ έ χ ε ι τά ε ρ γ α λ ε ί α τ ο υ : κ ό φ τ η . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς .νιώ­ θ ε ι . ε ί ν α ι κ α θ α ρ ά ν τ υ μ έ ­ ν ο ς . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς . πρίν μπει στό σπίτι πού θά δ ι α ρ ή ξ ε ι . κ ο υ ν ώ ν τ α ς μόνο τ ά μ ά τ ι α . ΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟ Σ € Είπαμε: ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ε ί ν α ι γάτα. γ ά ν τ ι α . α φ ή ν ο ν τ α ς τ ό τ η λ έ φ ω ν ο νά χτυπά επίμονα γιά 4-5 λ ε π τ ά .μ' α υ τ ό ν κ ό β ε ι λ ο υ κ έ τ α κι α λ υ σ ί δ ε ς .χ ρ η σ ι μ ε ύ ε ι γιά τήν παραβίαση θυρών. χτυπάει τό στόχο του ά π ό τ ό π ι ό α δ ύ ν α τ ο ν σ η μ ε ΐ ο ν . Τό κ λ ε φ τ ο φ ά ν α ρ ο ε ί ν α ι απαραίτη­ το όμως ό φ α κ ό ς τ ο υ κ α λ ύ π τ ε τ α ι μέ λ ε υ κ ο π λ ά σ τ η . άν τ υ χ ό ν παρουσιαστεί κ ί ν δ υ ν ο ς . κ α τ σ α β ί δ ι . Τό κ α τ σ α β ί δ ι ε ί ν α ι μ ε γ ά λ ο κι άπό μ έ τ α λ λ ο ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή ς α ν τ ο χ ή ς . Β λ έ π ε ι π α ν τ ο ύ . ή. σ τ ό σινεμά. Προχωρεί δ ή θ ε ν α δ ι ά φ ο ρ ο ς καί μέ κάπως βιαστικό βήμα Δ έ ν σ η κ ώ ν ε ι . τήν ύπαρξη άνθρωπου μέσα στό φ α ι ­ ν ο μ ε ν ι κ ά ν ε κ ρ ό σπίτι. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς στήν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς Κλοπής ποτέ δ έ ν α ν ά β ε ι φώς ( π ο τ έ ! ) . ή. έ ξ έ ν σ τ ι κ τ ο υ . Χώνεται στό η μ ι υ π ό γ ε ι ο άπό ένα π α ρ α θ υ ρ ά κ ι . μαγαζί ε ί ν α ι ά δ ε ι ο . κ α ρ α κ ο ύ τ σ ο . άς πούμε άπό κάποιο μπαρ). Ή σ κ ύ λ α ε ί ν α ι έ ν α δ ι α ρ η κ τ ι κ ό ε ρ γ α λ ε ί ο πού μοιάζει μέ περισπωμένη.ή μία άκρη ε ί ν α ι δ ι χ α λ ω τ ή . έ ν α μικρό σάκ-βουαγιάζ.φια θ ύ μ α τ α ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ο υ ν τ ό σπίτι γ ι ά νά πάνε π. ή. Ξεμπούκα αποκαλούν οί Κ λ έ φ τ ε ς τήν δίοδο άπό όπου θά ξ ε φ ύ γ ο υ ν . κά­ ν ε ι μιά β ό λ τ α σ τ ό δ ρ ό μ ο καί π α ρ α τ η ρ ε ί τ ά γ ε ι τ ο ν ι κ ά σπί­ τια. Καί τ ό κ λ ε φ τ ο φ ά ν α ρ ο τ ό μεταχειρίζεται σ π ά ν ι α καί μόνο γιά ένα δευ­ τερόλεπτο. ο ύ τ ε γ υ ρ ί ζ ε ι . τ ή ν ώρα τ ή ς δ ο υ λ ι ά ς . μόλις μπει στό ξ ε ν ο σπίτι. α μ έ σ ω ς φρον­ τ ί ζ ε ι γ ι ά τήν ξεμπούκα.έ χ ε ι δ υ ό ά κ ρ ε ς α ν τ ι θ έ τ ω ς κυρτές. κ λ ε φ τ ο φ ά ν α ρ ο .ποτέ δ έ ν σ κ ο ν τ ά φ τ ε ι σέ έπιπλα.χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι στήν διάρ η ξ η συρταριών.

μιά μ π α λ κ ο ν ό π ο ρ τ α . μ ή ν τ ρ ο μ ά ξ ε ι ς άν μές σ τ ό σπίτι σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς κάποιον σ υ ν ά δ ε λ φ ό ν σου . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς πλάι σ τ ή ν ξεμπούκα α φ ή ν ε ι τ ή ν τ σ ά ν τ α μέ τ ά ε ρ γ α λ ε ί α παίρνει μαζί τ ο υ τό χ ο ν τ ρ ό κ α τ σ α β ί δ ι καί τ ό κ λ ε φ τ ο φ ά ν α ρ ο . ή. α ν ά ψ ε ι τ ό φώς τοϋ δωματίου ένας γ έ ρ ο ς . Φυσικά. φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι μή τ ρ α κ ά ­ ρει πάνω σέ κάνα έπιπλο. Πολλοί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι . Ή ξεμ­ πούκα χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι μόνον ό τ α ν ε π ί κ ε ι τ α ι ή σ ύ λ λ η ψ η τ ο ϋ Δ ι α ρ ή κ τ η . Ή ξεμπούκα πρέπει νά β λ έ π ε ι στό π ί σ ω μ έ ρ ο ς τ ο ύ σπιτιού. γ ι α τ ί άν τ υ ­ χόν φ ύ γ ε ι τ ρ έ χ ο ν τ α ς υπάρχει φ ό β ο ς νά τ ό χ ά σ ε ι (θανά­ σιμος κίνδυνος). θά δ ο υ λ έ ψ ε τ ε συνεταιρικά. σ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ ήδη φ ο ρ ά ε ι τ ά γάντια. 'Αποκεί θά φ ύ γ ε ι δ ί χ ω ς κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η άλλά όχι σπασμωδικά. Είτε ό τ α ν . Ο Δ ι α ρ ή κ τ η ς . Τά γ ά ν τ ι α τ ο ύ Δ ι α ρ ή κ τ η ε ί ν α ι μαύρα γ ι ά νά μή φ α ί ν ο ν τ α ι στό σ κ ο τ ά δ ι . ν ά ι λ ο ν . Δ έ ν υπάρχει κ ί ν δ υ ν ο ς ό τ α ν κάποιο μωρό κλά­ ψει. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς μπορεί νά δ ι α λ έ ξ ε ι γιά ξεμπούκα τήν πόρτα τ ή ς κ ο υ ζ ί ν α ς . πού ο ύ τ ε υποψιαζόσουνα τ ή ν παρουσία τ ο υ μέσα στό σπίτι. Μ ή ν φ ο β ά σ α ι ό τ α ν κάποιος π ά ε ι στό WC γ ι ά χέσιμο.τ ό τ ε . Ό τ α ν φανεί κ ί ν δ υ ν ο ς ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς π α ί ρ ν ε ι τ ή ν τ σ ά ν τ α μέ ό λ α τά ε ρ γ α λ ε ί α καί ε ξ α φ α ν ί ζ ε τ α ι . τ ή ν ώρα τ ή ς δ ο υ λ ι ά ς . Δ έ ν υπάρχει κ ί ν δ υ ν ο ς συλ­ λήψεως ό τ α ν στή σ ο φ ί τ α τ ο ύ σπιτιού ακούς α γ κ ο μ α χ η τ ά γαμισιοϋ. μήν α ν α π ο δ ο γ υ ρ ί σ ε ι κάνα βάζο. ή. Οί σ ό λ ε ς τών παπουτσιών τ ο υ πρέπει ν ά ν α ι πεντα­ κάθαρες . κ α σ ε τ ί ν ε ς μέ ν τ ο υ ζ ί ν ε ς λ ε π τ ά ε ρ γ α λ ε ί α σάν χειρούργος. Σ τ ο υ ς ιδίους η λ ι θ ί ο υ ς α ν ή κ ε ι καί ή ιδέα τ ο ϋ Δ ι α ρ ή κ τ η πού σ έ ρ ν ε ι πάνω τ ο υ ά ρ μ α θ ι έ ς μέ κ λ ε ι δ ι ά . Οί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς έ χ ο υ ν ε μικρά καί λεπτά χ έ ρ ι α . Κίνδυνος συλλήψεως υ φ ί σ τ α τ α ι όταν.τι πιάσουν μέ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ ς . Είτε όταν α κ ο ύ σ ε ι ς νά φ ρ ε ν ά ρ ε ι μπρος στό σπίτι ένα α υ τ ο κ ί ν η τ ο τ ή ς Αμέσου Δράσεως. ή. γ ι α τ ί μπορεί νά σ κ ι σ τ ο ύ ν δίχως νά τό νιώσουν κι έ τ σ ι νά α φ ή σ ο υ ν π α ν τ ο ύ δ α κ τ υ λ ι κ ά αποτυπώματα. ένα παράθυρο πού δ ί ν ε ι στόν κήπο.). π έ τ σ ι ν α . Κ α ν έ ν α ς Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ έ ν φ ο ρ ά ε ι μ ά σ κ α . α κ ο ύ σ ε ι ς κάποιον νά ξ ε κ λ ε ι δ ώ ν ε ι τ ή ν εξώπορτα τ ο ύ σπιτιού. ξ α φ ν ι κ ά . Επίσης. Τά γ ά ν τ ι α ε ί ν α ι γ υ ν α ι κ ε ί α μεταξω­ τά ή. Ή ιδέα ί ο υ μ α σ κ ο φ ό ρ ο υ Δ ι α ρ ή κ τ η α ν ή κ ε ι σ τ ο υ ς η λ ι θ ί ο υ ς αστυ­ νομικούς ρ ε π ό ρ τ ε ρ . καί. Ο Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ έ ν σ έ ρ ν ε ι μαζί τ ο υ χαρακτηριστικά αντι­ κείμενα ( δ ι α β α τ ή ρ ι ο . Δ έ ν χρησιμοποιούν π ο τ έ γ ά ν τ ι α λαστιχέ­ νια. λ ε π τ ά μπαμπακερά. ρ ο λ ό ι . ά ν τ ί γ ι ά γ ά ν τ ι α .σκουπίζει τ ά παπούτσια τ ο υ πριν μπεί στό ξένο σπίτι.τ ο υ . Δ έ ν υπάρχει κ ί ν δ υ ν ο ς συλλήψεως όταν στό πλαϊνό δωμάτιο κάποιος ρ ο χ α λ ί ζ ε ι . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ έ ν φ ο ρ ά κ α π έ λ ο . Ε'ίτε ό τ α ν ένας ν υ χ τ ο φ ύ λ α κ α ς α ρ χ ί ζ ε ι νά σφυ­ ρίζει. α ν τ ρ ι κ έ ς μπαμπακερές κ ά λ τ σ ε ς σέ σ κ ο ύ ρ ο χρώ­ μα Μ ε ρ ι κ ο ί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς δ έ φ ο ρ ά ν ε γ ά ν τ ι α μέ έ ν α μ α ν τ ί λ ι σκουπίζουν καλά ό. . ξ α φ ν ι κ ά . επώνυμες α π ο δ ε ί ξ ε ι ς κτλ. απλώς. μιά σκάλα πυρκαγιάς.

Κατόπιν προχωρεί σέ ν έ α κίνηση. Οί αισθήσεις τ ο υ τ ε λ ο ύ ν σέ σ υ ν α γ ε ρ μ ό . Ό Διαρήκτης είναι ένας ευσυνείδητος επαγγελματίας. Φ ε ύ γ ε ι πάντα άπ' τ ή ν πίσω μ ε ρ ι ά τ ο ϋ σπιτιού μέ μ ε γ ά λ η π ρ ο φ ύ λ α ξ η .άν υπάρχει. ν τ ο υ λ ά π ι α . έ ρ ε υ ν α τ ό γ ρ α φ ε ΐ ο ν . 2ον. ή. "Αν προ­ β λ έ π ε ι πώς θά κ ά ν ε ι κ ρ ό τ ο π ε ρ ι μ έ ν ε ι νά περάσει άπόξω κάνα α υ τ ο κ ί ν η τ ο (προτιμώνται αί μ ο τ ο σ ι κ λ έ τ α ι ) . Ή έ ρ ε υ ν α σ τ ά άλλα δωμάτια επακο­ λ ο υ θ ε ί . γ έ ρ ο ς . "Αν ό επισκέ­ πτης τ ο ύ φ ρ ά ξ ε ι τ ό δρόμο υπάρχουν δυό π ι θ α ν ό τ η τ ε ς : 1ον. γ λ ι σ τ ρ ά ε ι πρός τ ή μεριά τ ο ϋ ήχου γιά νά διαπιστώσει περί τ ί ν ο ς π ρ ό κ ε ι τ α ι . Μιά καλή Διάρηξις κ ρ α τ ά ε ι μ ό ν ο ν 15' τ ή ς ώρας. "Αν σ υ ν α ν τ ή ­ σει χ ρ η μ α τ ο κ ι β ώ τ ι ο θ ά α δ ι α φ ο ρ ή σ ε ι . ό επισκέπτης ε ί ν α ι κ α ρ δ α μ ω μ έ ν ο ς . σ α σ τ ί ζ ο ν τ α ς λ ι γ ό τ ε ρ ο άπ' τ ό ν απρόσκλητο επισκέπτη. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ έ ν π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί ο ϋ τ ε τήν κουζίνα. πρώτα-πρώτα. κάπως ανησυχεί. Ή Διάρηξις εκτελείται γρή­ γ ο ρ α . "Αν τ υ χ ό ν α κ ο ύ σ ε ι κά­ ποιον ύποπτο θ ό ρ υ β ο κ ο κ α λ ι ά ζ ε ι γ ι ά 1 5 " κι έ π ε ι τ α . Ό Διαρήκτης κλέβει μόνο χρήματα καί τ ι ­ μαλφή. Κάποτε ε ί ν α ι μιά γ ά τ α πού έπήδηξε άπό μιά πολιθρόνα.-ό επισκέπτης ε ί ν α ι α δ ύ ν α μ ο ς . α φ ο υ γ κ ρ ά ζ ε τ α ι . π ρ ο σ ε κ τ ι κ ά α θ ό ρ υ β α . κ ο σ μ ή μ α τ α . ο ϋ τ ε τ ό WC. Ό Διαρήκτης ψ ά χ ν ε ι όλα τ ά έπιπλα. τ ά παραβιάζει μέ τ ό αλύγιστο κατσαβίδι. τ ρ έ χ ε ι τ α χ ύ τ α τ α πρός τ ή μ ε ρ ι ά τής ξεμπούκας (δέν θά ξ ε χ ά σ ε ι βέβαια τ ή ν τ σ ά ν τ α του). ε ν τ ε λ ώ ς α κ ί ν η τ ο ς . καί. Ό Χρόνος είναι ά γ ν ώ μ ω ν τ ο ϋ Δ ι α ρ ή κ τ η . κ ο σ μ η μ α τ ο θ ή κ ε ς . πίσω άπ' τό καζανάκι τ ο ϋ καμπινέ. Σ υ χ ν ά οι σ τ ρ ι μ έ ν ε ς κ ω λ ό γ ρ ι ε ς κ ρ ύ β ο υ ν ε χ ρ ή μ α τ α μέσα σέ κ α τ σ α ρ ό λ ε ς . Ό μ ω ς τ ή ν ώρα τ ή ς κλοπής δ έ ν ε π ι τ ρ έ π ε ι στόν ε α υ τ ό τ ο υ τ ή ν π ο λ υ τ έ λ ε ι α τ ο ϋ φ ό β ο υ . ( μ ή ν ξ ε χ ν ά τ ε ό τ ι ό Διαρ ή κ τ η ς β α σ τ ά ε ι στό χ έ ρ ι κατσαβίδι) θά παραμερίσει. Είναι υπεράνω τών δ υ ν ά μ ε ω ν τ ο υ . τ ε ­ λ ε ί ω ς α θ ό ρ υ β α . ή. Ε λ έ γ χ ε ι απολύτως τ ό σώμα τ ο υ . κακαντράκι) ορμάς πρός τήν πόρτα. "Αν μπορεί (κι άν υπάρχουν) τ ρ α ­ β ά ε ι τίς κ ο υ ρ τ ί ν ε ς .Ο Δ ι α ρ ή κ τ η ς . μέ ύ φ ο ς . ά φ ο ϋ ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι τήν οπισθοχώρηση τ ο υ . παιδί. ή . Σπάει μέ τ ό κατσαβίδι ένα σ υ ρ τ ά ρ ι καί μ ε τ ά . "Οταν βρει χ ρ ή μ α τ α . Π η γ α ί ν ο ν τ α ς στή δ ο υ λ ι ά . Εν α ν ά γ κ η β γ α ί ν ε ι . αρχίζει τό μ ε θ ο δ ι κ ό ψ α χ τ ί ρ ι . Έ π ε ι τ α ψ ά χ ν ε ι σ τ ή ν κ ρ ε β α τ ο κ ά μ α ρ η τ ά πάνω ράφια τ ή ς ν τ ο υ λ ά π α ς καί τ ί ς μ π ι ζ ο υ τ ι έ ρ ε ς τ ή ς κυρίας. Ό Διαρ1|κτης. άπό τήν κυρίαν είσοδος. Ο ϋ τ ε χ τ υ π ά ε ι μέ τ ό κα- . Κάποτε είναι κ ά τ ι χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο : κάποιος μπαίνει μές σ τ ό δωμάτιο. Σ υ ρ τ ά ρ ι α . Ό Καλός Δ ι α ρ ή κ τ η ς . τ ά χ ώ ν ε ι στίς τ σ έ π ε ς τ ο υ (χωρίς νά τ ί ς παραφουσκώσει) καί παίρνει δρόμο. Ό αδύ­ ναμος επισκέπτης τ ρ ο μ α γ μ έ ν ο ς . φ υ σ ι κ ά . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ ο υ λ ε ύ ε ι ψύχραιμα καί ά φ ο β α . μ α χ α ί ρ ι . Στήν πρώτη περίπτωση (γυναίκα. Ποτέ-ποτέ-ποτέ ό Διαρήκτης δέν χρησιμο­ π ο ι ε ί π ι σ τ ό λ ι . Κ α μ ι ά Δ ι ά ρ η ξ ι ς δ έ ν τρα­ β ά ε ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ά π ό μ ι σ ή ν ώ ρ α . "Αν δ έ βρει τίποτα δ έ ν α π ο γ ο η τ ε ύ ε τ α ι .

Στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό ­ τ η τ α ό τ α ν γ υ ρ ί σ ε ι στό σπίτι ό ν ο ι κ ο κ ύ ρ η ς . κάθαρμα!» (ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς δ έ ν π ε ρ ι μ έ ν ε ι δ ε ύ τ ε ρ η φράση). Απόπειρα Φόνου (== Κακούρ­ γημα). χ τ υ π ά ε ι π α ρ α τ ε τ α μ έ ν α τ ό κ ο υ δ ο ύ ν ι τ ή ς εξώπορτας. Επίσης. κ ά ν ε ι έ ν α τ ε λ ε υ τ α ί ο τ η λ ε φ ώ ν η μ α γ ι ά ν ά διαπιστώσει άν β ρ ί σ κ ε τ α ι κ α ν ε ί ς μέσα. Α υ τ ή ή π ε ρ ι γ ρ α φ ή μ ο ι ά ζ ε ι κ α κ ό ό ν ε ι ρ ο . . ένώ τ α υ ­ τ ο χ ρ ό ν ω ς κ α ρ α δ ο κ ε ί τ ή ν ε υ κ α ι ρ ί α γ ι ά νά σ α λ τ ά ρ ε ι έξω άπ' τ ό σπίτι. ά λ λ ά γιά Λ η σ τ ε ί α . Στήν δ ε ύ τ ε ρ η περίπτωση (όταν δ η λ α δ ή ό αντίπα­ λος επισκέπτης ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ς άντρας) ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς πε­ τ ά ε ι χάμω τ ό κ α τ σ α β ί δ ι καί ή ρ ε μ α σ η κ ώ ν ε ι τ ά χ έ ρ ι α ψη­ λ ά . Μέ μειλίχιο ύφος λ έ ε ι στόν α π ε ι λ η τ ι κ ό ε π ι σ κ έ π τ η : «είμαι φτωχός Κλέφτηςκλέβω γιά νά ζήσω. "Αν. ν ά π ε ι : «χάσου άπό μπρο­ στά μου. ό α ν ε π ι θ ύ μ η τ ο ς καί χ ε ρ ο δ ύ ν α μ ο ς επισκέπτης ε ί ν α ι επιπλέον καί ξ ε ρ ο κ έ φ α λ ο ς . σ ι χ α ί ν ε τ α ι τίς βιαιότητες . Ό Δια ρ ή κ τ η ς . Ό τ α ν ξαναπάνε γ ι ά νά διαρ ή ξ ο υ ν τ ή ν πόρτα κ ο ι τ ά ζ ο υ ν άν ή τ σ ί κ λ α π α ρ α μ έ ν ε ι στή θέση τ η ς . ή. κ α τ ε υ θ ύ ν ε τ α ι στό VVC γ ι ά κ α τ ο ύ ρ η μ α . Θά ξ α ν α γ υ ρ ί σ ε ι α ύ ρ ι ο θράδι. Θά σ υ ν ε χ ί σ ο υ μ ε στό ε π ό μ ε ν ο μ ά θ η μ α . ω σ τ ό σ ο . σχεδόν π ά ν τ α . μιάν ώρα πρίν τ ή ν Κλοπή. άν μ ε τ ά τίς α π ε ι λ έ ς σ υ λ λ η φ τ ε ϊ ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς παραπέμπεται στό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο . ό Καλός Διαρήκτης κάνει κάτι καλύτερο. κ α τ ε υ θ ύ ν ε ­ τ α ι στό τ η λ έ φ ω ν ο γιά νά ε ι δ ο π ο ι ή σ ε ι τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α . Ό Δ ι α ρ ή κτης κ ρ υ φ α κ ο ύ ε ι τ ί ς κ ι ν ή σ ε ι ς τ ο ύ ν ο ι κ ο κ ύ ρ η καί αποχω­ ρεί στίς μ ύ τ ε ς τών ποδιών.δίκη . όχι γ ι ά Κλοπή ( = Πλημμέ­ λημα). Υπάρχουν βάσιμαι έλπίδαι ό επισκέπτης νά α ρ χ ί σ ε ι τ ί ς ν ο υ θ ε σ ί ε ς (ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς α κ ο ύ ε ι μέ σ κ υ φ τ ό κ ε φ ά λ ι ) . άπ' τ ό π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ο σπίτι καί νά κ ο λ λ ο ύ ν στήν πόρτα μιά μ α σ η μ έ ν η τ σ ί κ λ α . Στήν Antiqua μόνον έ ν α ς Δ ι α ρ ή κ τ η ς (τόν λ έ ν ε Stelo Rano κι έ χ ε ι χ ρ υ σ ή καρδιά) ψ ε υ τ ο α π ε ι λ ε ΐ μέ τ ό κα­ τ σ α β ί δ ι σέ περίπτωση πού τόν κ ά ν ο υ ν τσακαπό.φ υ λ α κ ή . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς κ ά ν ε ι μ ε τ α β ο λ ή . σ η μ α ί ν ε ι πώς κάποιος μπήκε στό σπίτι. έξ ι δ ι ο σ υ γ κ ρ α σ ί α ς . "Ορισμένοι Δ ι α ρ ή κ τ ε ς σ υ ν η θ ί ζ ο υ ν ν ά π ε ρ ν ο ύ ν .σύλληψη .βασανι­ στήρια . Αλλιώς ε ί ν α ι χαμένος.φώναξε τήν Αστυνομία νάρθει νά μέ πιάσει». κ ά θ ε τ α ι σέ μιά κ α ρ έ κ λ α .πολύ περισσότερο τά αίματα.ζητώ συγνώμηκάνε με ότι θές. λίγο πρίν μπει σέ κάποιο σπίτι γ ι ά Κλοπή. ή. ή. Μ ά λ ι σ τ α . Αύτάς τ ά ς τ ρ α γ ι κ ό ς σ τ ι γ μ ά ς ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς π α ί ρ ν ε ι έ ν α μισοκ α κ ό μ ο ι ρ ο ύφος (έν α ν ά γ κ η κ λ α ί ε ι γ ο ε ρ ά ) . Υπενθυμίζω ό τ ι ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς .τ σ α β ί δ ι . "Αν ό χ ι . "Αλλωστε.

Α υ τ ή ή α δ ι α φ ο ρ ί α ε ν ί ο τ ε φ τ ά ν ε ι στό ϋψος τ ή ς ά δ ι α κ ρ ι σίας. Ά λ λ ο ι φ τ ύ ν ο υ ν ρ ο χ ά λ ε ς πάνω σέ ξ έ ν α περσικά χαλιά. χ έ ζ ο υ ν .καί π ά ν τ α πάνω σέ τ ρ α π έ ζ ι α . καταμεσίς στό σ α λ ό ν ι . Στήν Adina οί ε υ ν ο ο ύ μ ε ν ε ς π ε ρ ι ο χ έ ς τών Δ ι α ρ η κ τ ώ ν ε ί ν α ι Ζ 48 : . Αφήνω τ ή ν θεωρία περί α υ τ ο σ χ ε δ ί ω ν WC τών Διαρηκτών καί περνάω σέ έ ν α άλλο θ έ μ α : Πολλοί Μαρξισταί Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ό γ ο ι νομίζουν ό τ ι οι Διαρ ή κ τ ε ς δ έ ν π λ ή τ τ ο υ ν φτωχόσπιτα έκ λόγων ταξικής α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς . Ό π ω ς α π ε δ ε ί χ θ η οί 496 (άπό τ ο ύ ς 1287) Δ ι α ρ ή κ τ ε ς . κ ο σ μ ή μ α τ α . Οί Επιστήμονες α υ τ ο ί πλανώνται. Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε γιά τ ο ύ ς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς . χ ρ υ σ ο χ ο ε ί α ) γ ι α τ ί έ κ ε ΐ υπάρχει ψαχνό. Τό θ έ μ α ίσως χ ρ ή ζ ε ι ψ υ χ α ν α λ υ τ ι κ ή ς δ ι ε ρ ε υ ­ νήσεως.Μάθημα 15ον Συμπληρωματικώς περί Διαρηκτών. παραβιάζει π ό ρ τ ε ς καί μέ τα­ χ ύ τ η τ α ψ ά χ ν ε ι γ ι ά νά κ λ έ ψ ε ι χ ρ ή μ α τ α . Ά λ λ ο ι πίνουν δ ι ά φ ο ρ α α κ ρ ι β ά πιοτά πού βρίσκουν. Είναι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ν τ ό ό τ ι άπό τ ο ύ ς χέστηδες λόγω ταξικού μίσους οί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι α ν ε β α ί ν ο υ ν καί χ έ ζ ο υ ν πάνω σέ τραπέζια. Ά π ' α υ τ ο ύ ς τ ό 7 2 % χ έ ζ ε ι λόγω ύ π ε ρ σ υ γ κ ι ν ή σ ε ω ς (ή καί μή ό μ ο λ ο γ η θ έ ν τ ο ς φ ό β ο υ ) . α ν ε β α ί ν ο υ ν καί χ έ ζ ο υ ν πάνω στό τραπέζι τ ή ς τραπεζαρίας! Ή Σ χ ο λ ή μ α ς . όπως ε ί π α μ ε . Τό m a x i m u m όμως τ ή ς άδιακρισίας α π ο τ ε λ ε ί ή έξις πολ­ λών Δ ι α ρ η κ τ ώ ν νά χ έ ζ ο υ ν μές σ τ ό σπίτι πού δ ι έ ρ η ξ α ν . Ο ί ' ί δ ι ο ι αυτοί Διαρήκτες σ υ ν η θ ί ζ ο υ ν νά χ έ ζ ο υ ν σ χ ε δ ό ν σέ ό λ ε ς τίς δ ι α ρ ή ξ ε ι ς π ο ύ κ ά ν ο υ ν . ΟΊ α χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ τ ο ι α υ τ ο ί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς χ έ ζ ο υ ν ε πάνω σέ μ ε τ α ξ ω τ ά μ α ξ ι λ ά ρ ι α . Ά λ λ ο ι κ α τ α σ τ ρ έ φ ο υ ν ξ έ ν α π ο λ ύ τ ι μ α α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α πού α δ υ ν α τ ο ύ ν νά κ λ έ ψ ο υ ν . ε γ κ α τ α λ ε ί π ε ι τ ό σπίτι σέ μ ε γ ά λ η αταξία. Επομένως. Πάντως ο υ δ ε ί ς ε υ σ υ ν ε ί δ η τ ο ς Δ ι α ρ ή κ τ η ς μ ε τ έ ρ ­ χ ε τ α ι τ ο ι α ύ τ α ποταπά μέσα έ κ δ ι κ η τ ι κ ό τ η τ ο ς . Ά λ λ ο ι κ ρ υ φ ο κ ο ι τ ά ζ ο υ ν τ ή ν κ ο ι μ ι σ μ έ ν η ανύποπτη κόρη τ ο ύ σπιτιού καί μαλακίζονται. Έ τ σ ι μιά μ ε ρ ί δ α Δ ι α ρ η κ τ ώ ν σ υ ν η θ ί ζ ε ι νά α ν ο ί γ ε ι τ ά ξ έ ν α ψ υ γ ε ί α καί νά ν τ ε ρ λ ι κ ώ ν ε ι . υπέβαλε σέ ανώνυμο τ έ σ τ 1287 Δ ι α ρ ή κ τ ε ς τής Adina. ή. Κι ό τ α ν λέω χ έ ζ ο υ ν μ έ ς στό σπίτι δ έ ν εννοώ στό άποχωρ η τ ή ρ ι ο ν . ή. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς κ υ ν η γ ά ε ι τ ά μ ε γ ά λ α κόλπα ( β ί λ ε ς . ή. τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ί α τ ρ ι ε τ ί α . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς . διαμερί­ σματα πλουσίων. ένώ τ ό ύπόλοιπον 2 8 % χ έ ζ ε ι άπό καθαρώς τ α ξ ι κ ό ν μίσος. μέ τ ή ν συμπαρά­ σταση τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς καί τ ή ς Υπηρεσίας Φυλακών. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ( α ν τ ί θ ε τ α άπ' τ ό ν Κ λ ε ι δ ά ) αδια­ φ ο ρ ε ί γιά τήν κ α τ ά σ τ α σ η πού α φ ή ν ε ι πίσω του. έ χ ο υ ν τ ή ν σ υ ν ή θ ι α νά χ έ ζ ο υ ν σ τ ά ξ έ ν α σπίτια τήν ώρα τ ή ς Κλοπής. Α λ λ ο ι ξαπλαρώνουν σ τ ά α φ ρ ά τ α ξ έ ν α κ ρ ε β ά τ ι α καί κοι­ μ ο ύ ν τ α ι .

οί Κ λ έ φ τ ε ς τ ή ς Adina δ έ ν ξ ε χ ν ο ύ ν τ ό πάθημα ε ν ό ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ των τ ό ν α κ ι ν η τ ο ­ ποίησε δυό ώρες έ ν α ς μολοσσός. έκ τών π ρ ο τ έ ρ ω ν . Τ ό τ ε ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς π η δ ά ε ι άπ' τ ή ν α ν τ ί θ ε τ η π λ ε υ ρ ά τ ο ύ φ ρ ά χ τ η . Boula. ή 6ο ό ρ ο φ ο . Β έ β α ι α .τά μπουρζουάδικα προάστεια Sykiko. Τό κ υ α ν ο ύ χ ο ν δ έ ν α σ τ ε ι ε ύ ε τ α ι . Ή Δ ι ά ρ η ξ ι ς σέ δ ι α μ έ ρ ι σ μ α π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α ς παρουσιά­ ζ ε ι . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ξ έ ρ ε ι . κ α τ ε υ θ ύ - • 49 • . ό ά τ υ χ η ς Διαρήκτης συνελήφθη. ένώ σ χ ε δ ι ά ζ ε ι νά κ ά ν ε ι Δ ι ά ρ η ξ η σέ δ ι α μ έ ρ ι σ μ α τ ο ύ 5ου πατώματος. Ό κακός σ κ ύ λ ο ς . πρόσωπο στόν θ υ ρ ω ρ ό .στό τ έ λ ο ς . Kitissia.εν χ τ ε \ η σ \ ά . πού ε ί ν α ι άοσμοι καί δ ι α λ ύ ο ν τ α ι ε ύ κ ο λ α στό ν ε ρ ό . Πάν­ τως. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι ν ά χ ε ι κάποιαν ε υ λ ο γ ο ­ φ α ν ή δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α (είναι τ ά χ α υπάλληλος τ ή ς Δ Ε Η . Καί ή chic συνοικία Kolo-Naka. Ό κακός σ κ ύ λ ο ς τ ρ ώ ε ι τ ή ν φ ό λ α καί ψ ο φ ά ε ι μέσα σέ π έ ν τ ε λ ε φ τ ά . Επίσης. λοιπόν. Phallothea. Σ κ ο τ ώ ν ε ι γ ρ ή γ ο ρ α καί σιωπηλά. Glyfatta. Α λ λ ω σ τ ε . Λ α μ β ά ν ε ι . Α υ τ ή τ ή ν φ ό λ α τ ή ν π ε τ ά ε ι στήν α υ λ ή τ ή ς βίλας λίγο πρίν τ ή ν Δ ι ά ρ η ξ ι ν . π α ρ α μ έ ν ε ι ε κ κ ρ ε μ έ ς τ ό θ έ μ α τών α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ν τής Εταιρίας Προστασίας Ζώων. επίσης. ό τ ι ένας κακός σ κ ύ λ ο ς π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι τ ή βίλα. Κάποιαν ώρα α π ο σ ύ ρ ε τ α ι στό σπιτάκι τ ο υ . η . κ ρ α τ ά ε ι ένα ό μ ο ρ φ ο τ υ λ ι γ μ έ ν ο κουτί). δ έ ν γαβγίζει. Ο φύλακας εκτελεί τά καθήκοντα του εντελώς ρουτινιέρικα. Τό κ υ α ν ο ύ χ ο ν π ο υ λ ι έ τ α ι φ τ η ν ά σέ όλα τ ά φ α ρ μ α κ ε ί α . κόκαλα) καί τ ό κ α τ α β ρ έ χ ε ι μέ κ υ α ν ο ύ χ ο ν . φ ο ­ ρ ά ε ι ψ ε ύ τ ι κ ο μ ο υ σ τ ά κ ι . ό θυρωρός α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε τ α ι ε υ θ έ ω ς . ο ρ ι σ μ έ ν ο υ ς ε ι δ ι κ ο ύ ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ς : τ ό ν θ υ ­ ρ ω ρ ό καί τίς δ υ σ κ ο λ ί ε ς ε ι σ ό δ ο υ κ α ί δ ι α φ υ γ ή ς . Φυσικά ζ η τ ά ε ι κάποιο υπαρκτό πρόσωπο (έδιάβασε τ ό ό ν ο μ α τ ο υ σ τ ά κουμπιά τών κου­ δουνιών). Ί υ χ ν ά άΧΚάΙ. ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς τ ε μ ά χ ι ο ν κ ρ έ α τ ο ς (ή. Ό τ α ν ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς π ε ρ ά σ ε ι τ ό πρώτο ε μ π ό δ ι ο .κ λ η θ ε ί στήν Α σ τ υ ν ο μ ί α α π ο κ λ ε ί ε τ α ι νά γ ν ω ρ ί σ ε ι τ ή ν φ ω τ ο γ ρ α φ ί α τ ο ϋ Δ ι α ρ ή κ τ η οί φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς τ ο ϋ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ Α ρ χ ε ί ο υ ε ί ν α ι παμπά­ λαιες.απλώς κουλ ο υ ρ ι ά ζ ε τ α ι καί κάπως σά νά σ ι γ ο κ λ α ί ε ι . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς πλησιάζει τ ό θ υ ρ ω ρ ε ί ο καί ζ η τ ά ε ι νά πάει στόν 4 ο . ψ ο φ ώ ν τ α ς . εφόσον ό Μπουρζουάς πάντοτε δέν είναι Φ ι λ ά ν θ ρ ω π ο ς .μ ε τ ά τήν αποκάλυψη τ ή ς Δ ι α ρ ή ξ ε ω ς . ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι νά μή δ ί ν ε . σάν τ ή ς ν α φ θ α λ ί ν η ς . Ό Διαρήκτης α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι κ ά π ο τ ε νά μήν ε ί ν α ι Φ ι λ ό ζ ω ο ς . Ό φύλακας είναι ό μικρότερος κίνδυνος. Ekala. Οί κ ί ν δ υ ν ο ι α υ τ ο ί α ν α γ κ ά ζ ο υ ν σ υ χ ν ά τ ο ύ ς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς νά κ λ έ β ο υ ν σ τ ά δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ α τάς π ρ ω ι ν ά ς ώ ρ α ς . "Αλλωστε.π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι σέ άσπρους σβώλους. Α λ λ ά κι ό τ α ν ό θυρωρός . Μέ τ ή ν ε υ κ α ι ρ ί α πρέπει νά τονίσω ό τ ι ή Δ ι ά ρ η ξ η ε π α ύ ­ λ ε ω ν παρουσιάζει δύο ε ι δ ι κ ο ύ ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ς : φύλακα κ α ί σ κ ύ λ ο . φ έ ρ ν ε ι τ η λ ε γ ρ ά φ η μ α . ή . καί ό πιό άγριος σ κ ύ λ ο ς ε ξ ο υ δ ε τ ε ρ ώ ν ε τ α ι μέ δ η λ η τ ή ρ ι ο ν . ή.

μόλις α ν ο ί ξ ε ι τήν πόρτα τ ο ϋ δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ ο ς . γιατί α κ ο ύ ε ι τόν τ υ χ ό ν ε ρ χ ο μ ό τ ο ϋ ν ο ι κ ο κ ύ ρ η καί π ρ ο λ α β α ί ν ε ι νά φ ύ γ ε ι . τ ή ς Εφορίας καί τ ο ϋ Συνδέσμου Κ ε ρ α τ ά δ ω ν Συζύγων . λοξά •βαλμένη πίσω άπ' τήν π ό ρ τ α . Στήν Antiqua οϊ θυρωροί ε ί ν α ι άμισθοι χα­ φ ι έ δ ε ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς .τ ρ ε ί ς λωρίδες λ ε υ κ ο π λ ά σ τ η . Εις περίπτωσιν κ ι ν δ ύ ν ο υ ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς τ ρ έ χ ε ι στήν πόρτα τής κουζίνας καί φ ε ύ γ ε ι άπ τή σκάλα υπηρεσίας καί τήν κάτω έ ξ ο δ ο ς υπηρεσίας (άπό οπου β γ ά ζ ο υ ν ε τούς σκουπ ι δ ο ν τ ε ν ε κ έ δ ε ς ) .τ ρ ε ϊ ς Δ ι α ρ ή κ τ α ι . ό τ ι τ ό δ ι α μ έ ρ ι σ μ α ε ί ν α ι ά δ ε ι ο . Συχνά ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς . αστραπιαία. α ν ε β α ί ν ε ι (ή.σπάει τ ό τζάμι κι α ν ο ί γ ε ι τό παραθυράκι . πρέπει νά μ ά θ ε τ ε . Τό σπασμένο τζάμι δέν π έ φ τ ε ι στόν φ ω τ α γ ω γ ό . Πλησιάζει στήν πόρτα τ ο ϋ διαμε­ ρίσματος καί. καί. Α υ τ ό γ ί ν ε τ α ι σέ Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς μεγάλων επαύλεων. Πάντως. ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ς π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ά φ ω τ ε ι ν ά κουμπιά τ ο ϋ ασανσέρ. γιά ν ά ν α ι πιό π ε ι σ τ ι κ ό ς . Οπως ήδη είπα καμιά φ ο ρ ά στήν Διάρηξη λ α μ β ά ν ο υ ν μέρος δ υ ό .ν ε τ α ι στόν ό ρ ο φ ο πού είπε στόν θ υ ρ ω ρ ό . άπό τ η λ ε φ ώ ν η μ α πού έ κ α ν ε πρό ο λ ί γ ο υ . Οί μι­ κ ρ ο α σ τ ο ί ά δ ι κ α κ λ ε ι δ ώ ν ο υ ν τ ά σπίτια τ ο υ ς .σ α λ τ ά ρ ε ι μέσα στό λ ο υ τ ρ ό . α φ ή ν ε ι ένα δέμα στό θυρωρείο πού φ ε ύ γ ο ν τ α ς τ ό ξαναπαίρνει λέ­ γ ο ν τ α ς : «ευχαριστώ πολύ". 50 . α ν ε β α ί ν ο υ ν στήν τ α ρ ά τ σ α . Μιά ά λ λ η μ έ θ ο δ ο ς γιά νά μπει ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς στό δ ι α μ έ ρ ι ­ σμα ε ί ν α ι : α ν ο ί γ ε ι ένα παράθυρο τ ο ύ κλιμακοστασίου . Ό Δ ί ο ο ή κ τ η ς μόλις 6γεΐ άπ' τ ό α σ α ν σ έ ρ . Μιά κ α λ ο κ λ ε ι σμένη εξώπορτα ε υ ν ο ε ί τόν Δ ι α ρ ή κ τ η . κα­ τ ε β α ί ν ε ι ) μέ τ ά πόδια στόν ό ρ ο φ ο πού θ έ λ ε ι .γ ι α υ τ ό ε ί ν α ι π ο λ ύ π ε ρ ί ε ρ γ ο ι . τ ή ν παραβιάζει. γιατί ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς κόλλησε πάνω τ ο υ δ υ ό . Είναι βέ­ βαιος. πώς ή δ ι α φ υ γ ή άπό πολυκα­ τοικία ε ί ν α ι δ ύ σ κ ο λ η . πηδώντας πάνω άπό τ ό κ ε ν ό τ ο ϋ φ ω τ α γ ω γ ο ύ . ή. Ό Διαρή κ τ η ς . κ α τ ε β α ί ν ο υ ν στό δρόμο άπ' τή" σκάλα τ ή ς διπλανής π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α ς . Φ ε ύ γ ε ι τ ε λ ε ί ω ς α θ ό ρ υ β α . Γ ι α υ τ ό ακριβώς είναι ε ύ κ ο λ η ή Διάρηξη σέ π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α πού πλάι τ η ς υπάρχει γιαπί Τελειώνω τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μάθημα μέ τό θέμα τής Σ υ μ ­ πράξεως Διαρηκτών. πιθανό­ τ α τ α . Δ έ ν υ π ά ρ ­ χ ε ι π ό ρ τ α π ο ύ ν ά μ ή ν π α ρ α β ι ά ζ ε τ α ι . Οταν ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς τ ε λ ε ι ώ σ ε ι τή δ ο υ λ ι ά τ ο υ ( ξ ε μ π ε ρ δ ε ύ ε ι σέ λίγα λ ε φ τ ά γιατί ό θυρωρός κ α ι ρ ο φ υ λ α κ τ ε ί ) φ ε ύ γ ε ι κ α ν ο ν ι κ ά άποκεί πού ή ρ θ ε α σ α ν σ έ ρ . "Αν τόν ιδεί ό θυρωρός τ ο ϋ π ε τ ά ε ι μιά δικαιολογία καί μέ ψυχραιμία τό σκάει. μέ α κ ρ ο β α τ ι κ ό ς ι κ α ν ό τ η τ α ς . κ ε ν τ ρ ι κ ή είσοδος.α π έ ν α ν τ ι τ ο υ ε ί ν α ι τό π α ρ α θ υ ρ ά κ ι τ ο ϋ λ ο υ τ ρ ο ύ τ ο ϋ δια­ μ ε ρ ί σ μ α τ ο ς πού τ ό ν ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι . μπαί­ ν ε ι μέσα καί ξ α ν α κ λ ε ί ν ε ι τ ή ν πόρτα. πηδούν στήν δι­ πλανή τ α ρ ά τ σ α . Η π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α μπλοκάρε­ τ α ι π ο λ ύ ε ύ κ ο λ α . Μιά κ α ρ έ κ λ α . δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί στόν Δ ι α ρ ή κ τ η ένα συναίσθημα π ρ ο σ θ έ τ ο υ α σ φ α λ ε ί α ς . γ ι α τ ί . καταστημάτων. Μ ε ρ ι κ ο ί Δ ι α ρ ή κ τ α ι .

μέ Ε γ κ έ φ α λ ο υ ς . Σ τ ή ν A n t i q u a ό Υ π ό κ ο σ μ ο ς δ έ ν ε ί ν α ι σ τ ε γ α ν ό ς . στό α μ φ ι θ έ α τ ρ ο . Στήν Antiqua δ έ ν συνηθίζονται τά Συστήματα Συναγερμού (φωτοκύταρα. ο ύ τ ε Χ ρ η μ α τ ο δ ό τ α ι Μεγάλων Δ ι α ρ ή ξ ε ω ν . Μ ε τ ά τ ά μεσάνυχτα μ ό ν ο ν ένας β λ ά κ α ς θά πάει γιά Δ ι ά ρ η ξ η . Απαιτούν σ τ ε γ α ν ό Υπόκοσμο μέ πολλές ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς . Αυτό διόλου δέν φοβίζει τούς Διαρήκτας.00-23. Σ υ χ ν ά α υ τ ά τ ά μαγαζιά ε ί ν α ι κ α λ ο φ ω τ ι σ μ έ ν α όλη νύχτα. διαμέρισμα). Ά λ λ ο τ ε . στήν Μεγάλη Διάρηξη. μεταξύ 19. σ ε ρ ν ό μ ε ν ο ι πίσω άπό τίς ε σ ω τ ε ρ ι κ έ ς π ρ ο θ ή ­ κ ε ς . ένώ ό άλλος μέσα στό σπίτι ψ ά χ ν ε ι . τό τ α β ά ν ι . Είναι α υ τ ο ν ό η τ ο ν πώς μιά τ έ τ ι α δ ο υ λ ι ά απαιτεί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α άπό δυό μπράτσα. Ή π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η Σύμπραξις Δ ι α ρ η κ τ ώ ν ε ι ς μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο ς περιπτώσεις μάς ο δ η γ ε ί κ α τ ε υ θ ε ί α ν στήν Ο ρ γ α ν ω μ έ ν η Διάρηξη. Τό άνοιγμα τρύπας σέ μ ε σ ο τ ο ι χ ί α ε ί ν α ι α ρ κ ο ύ ν τ ω ς ε ύ κ ο λ η δ ο υ λ ι ά (μόλις β γ ε ι τ ό πρώτο τ ο ύ β λ ο ό τ ο ί χ ο ς ξ η λ ώ ν ε τ α ι σάν κάλτσα). ΟΊ μ έ ρ ε ς πού π ρ ο τ ι μ ο ύ ν οί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς ε ί ν α ι τ ό Σ ά β α τ ο καί ή Κ υ ρ ι α κ ή . Γιά νά έ χ ε τ ε μιά πλήρην ε ι κ ό ν α αυτών τών δυσκολιών θά σάς προβάλω α ύ ρ ι ο . καί. χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γιά νά α ν ο ί ξ ε ι μιά τρύπα σέ μπετόν Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ γιά Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν οί π ρ ο τ ι μ ή σ ε ι ς τών Δ ι α ρ η κ τ ώ ν σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι στά χ ρ υ σ ο χ ο ε ΐ α . ε λ μ α τ ί α ι πού α ν ο ί γ ο υ ν όπάς.).00'. Μικρή σ τ α τ ι σ τ ι κ ή : Σύμφωνα μέ τά σ τ ο ι χ ε ί α πού έ χ ε ι σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ή Νομική Σχολή τ ή ς Antiqua οί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς γ ί ν ο ν τ α ι τ ό θράδι. ε ί τ ε άπ τ ό τ α β ά ν ι ( κ α τ ε β α ί ν ο υ ν άπό κάποιο γ ρ α ­ φ ε ί ο . προπάντων. ό ένας Δ ι α ρ ή κ τ η ς κ ρ α τ ά ε ι τσί­ λ ι ε ς .κ ο σ μ η μ α τ ο πωλεΐα. Στις Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν οί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς συχνά μπαίνουν μές στό μαγαζί ε'ίτε άπ' τ ή ν πίσω μ ε ρ ι ά ( α υ λ ή . Καί ά λ λ ο τ ε . Επίσης. ο ύ τ ε ε ι δ ι κ ο ί ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α ι . οί παραμονές εορτών καί ε κ λ ο γ ώ ν . ή. Στήν Antiqua δ έ ν υπάρχουν ε ι δ ι κ ο ί έπαγ·. μέ σκαρπέλα καί σ φ υ ρ ι ά (τυλι­ γ μ έ ν α μέ λ ι ν ά τ σ ε ς γιά τ ό πνίξιμο τ ο ύ κ ρ ό τ ο υ ) . Τ έ τ ι ε ς δ ι α ρ ή ξ ε ι ς δέ γ ί ν α ν ε ποτέ στήν A n t i ­ qua. ή. η λ ε κ τ ρ ι κ ή σ ύ ν δ ε σ η μέ τ ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό Τμήμα τ ή ς Περι­ οχής κτλ. στοά). ΟΊ λ ι γ ό τ ε ρ ε ς Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς γ ί ν ο ν τ α ι τίς 51 . ο ύ τ ε Εγ­ κ έ φ α λ ο ι . δ η μ ο ψ η φ ι σ μ ά τ ω ν . ξ α φ ρ ί ζ ο υ ν τ ά α κ ρ ι β ό τ ε ρ α μπιζού. Φυσικά. Το ά ν ο ι γ μ α τρύπας σέ μπετόν ε ί ν α ι α φ ά ν τ α σ τ α πιό δύσ­ κολη δ ο υ λ ι ά .φ ρ ο υ ρ ο ί Δ ι α ρ η κ τ ώ ν . "Αλλωστε. ή. Σ' α υ τ ό τ ό φίλ'μ θά δ ε ί τ ε πόσο κοπιαστική δ ο υ λ ι ά .Συχνά τ ά δωμάτια μιάς βίλας ε ί ν α ι τ ό σ α πολλά πού οί Δ ι α ρ ή κ τ α ι μ ο ι ρ ά ζ ο ν τ α ι τ ή δ ο υ λ ι ά (ό κ α θ έ ν α ς έ ν α ν όρο­ φο). ό έ ν α ς Δ ι α ρ ή κ τ η ς π ε ρ ι μ έ ν ε ι μές στό α υ τ ο κ ί ν η τ ο σέ κάποια κον­ τ ι ν ή πάροδο. τ ό φ ί λ μ τ ο ύ Jules Dassin Rififi. οί Δ ι α ρ ή κ τ ε ς πάντα φ ε ύ γ ο υ ν πρίν φτάσει ή Αστυνομία. γιά νά τ ό κ α τ ο ρ θ ώ σ ο υ ν α υ τ ό α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι νά τ ρ υ π ή σ ο υ ν τ ό ν σ χ ε τ ι κ ό τ ο ί χ ο . όπως καί τ ά κ έ ρ δ η (σέ ίσια μ ε ρ τ ι κ ά ) . πού.

ε ί τ ε είναι χρήματα. Μάθημα 16ον Μετά τήν Κλοπή. δ έ ν φ α ν ε ρ ώ ν ε ι τόν κρυψώνα. Ά ν καί ή κάθε ε ι δ ι κ ό τ η τ α Κ λ έ φ τ η ε ί ν α ι κ λ ε ι σ τ ή . Τά Κλοπιμαία τ ά κ ρ ύ β ο υ ν σέ απίθανα σημεία. Ό Γ ε ν ά ρ η ς ε ί ν α ι ό πιό ψ υ χ ρ ό ς μήνας. μ ε τ ά άπό κάθε Κλοπή. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς τ ρ ώ ε ι τ ά κ λ ε μ έ ν α λεφτά σιγά-σιγά. "Αλλοι τ ά κ λ ε ί ν ο υ ν σέ μιά βαλίτσα καί τ ά παραδίνουν πρός φ ύ λ α ξ ι ν στίς θ υ ρ ί δ ε ς ενός πολυσύχνα­ στου σιδηροδρομικού σταθμού Τό μ υ σ τ ι κ ό τ ο ύ κ ρ υ ψ ώ ν α ό Κ α λ ό ς Κλέφτης δέν τό εμπιστεύεται σέ κ α ν έ ν α Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς . Επίσης. Ά λ λ ο ι Κ λ έ φ τ ε ς έχουν έ τ ο ι μ ο κρυψώνα μές στό σπίτι τ ο υ ς .Τ ρ ί τ ε ς (στήν A n t i q u a ή Τρίτη θ ε ω ρ ε ί τ α ι γ ρ ο υ σ ο ύ ζ ι κ η μέ­ ρα). Ο Κ α λ ό ς Κ λ έ φ τ η ς κ ρ ύ β ε ι τά Κ λ ο π ι μ α ί α έπί έ ν α μ ε γ ά λ ο χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η μ α . αρχίζουν τίς παραλυσίες: μπαρμπούτι. ό Tarzan ( ψ ε υ δ ό ν υ μ ο τ ο ύ Dimitri Kodax) κι ό Giorgio Vavouri πα­ λ ι ό τ ε ρ α ήσανε ό μέν πρώτος Κ α σ α δ ό ρ ο ς . σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ς μιά φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή ζωή. ή ρ χ ί ζ ε ι νά χρησιμοποιεί π ρ ώ τ α τά κ λ ε μ έ ν α χ ρ ή μ α τ α . Ό Διαρήκτης προτιμά τούς θερινούς μήνες. Α υ τ ή ή πρόνοια λ α μ β ά ν ε τ α ι ε ί τ ε τ ά Κλοπιμαία είναι τ ι μ α λ φ ή . οι Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς πυκνώνουν σέ π ε ρ ι ό δ ο υ ς κοινωνι­ κών αναστατώσεων. ΟΊ έ ξ υ π ν ο ι 52 . Ό κρυψώνας πάντα π ε ρ ι μ έ ν ε ι τήν αποφυλάκιση τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η . ακόμα κι όταν πιαστεί και ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι τήν Κλο­ πή. γιά τ ή ν ο μ ο ι ό μ ο ρ φ η συνέχιση τ ή ς ζωής τ ο υ ς . καί. δ ι ό λ ο υ δ έ ν α π ο κ λ ε ί ο ν τ α ι οί μεταπηδήσεις. Ό Ά β γ ο υ σ τ ο ς ε ί ν α ι ό μήνας τών δια­ κοπών. γ λ έ ν τ ι α ακριβά δώρα στίς γ κ ό μ ε ν ε ς καί τ έ τ ι α . αμέσως μ ε τ ά μιά π ε τ υ χ η μ έ ν η Κλοπή. πραξικοπημάτων. Ά π ό τ ο ύ ς μήνας οί πιό τ ι μ η μ έ ν ο ι ε ί ν α ι ό Μάιος καί ό Α β γ ο υ σ τ ο ς . π ο υ τ ά ν ε ς . Δ υ σ τ υ χ ώ ς πολλοί Κ λ έ φ τ ε ς . ύστερα άπό ένα λ ο γ ι κ ό χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η μ α . Ά π ό π λ ε υ ρ ά ς φ ύ λ ο υ : στό ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο ύ Δια­ ρήκτη βασιλεύει ή ανδροκρατία λίγες γυναίκες-Διαρήκτες υπάρχουν στήν Antiqua. γιά τ ά ε ρ γ α λ ε ί α τ ο υ ς . Ό Μάιος στήν Adina ε ί ν α ι γ λ υ κ ύ τ α τ ο ς όλος ό κόσμος ξ ε χ ύ ν ε τ α ι στά υπαίθρια ζαχαροπλαστεία καί στίς τ α β έ ρ ν ε ς . "Αλ­ λοι τ ά βάνουν μέσα σέ κ ο υ τ ί καί τ ά θάβουν στόν κήπο. φ ρ ο ν τ ί ζ ο υ ν γιά τ ά Κ λ ο π ι μ α ί α . πολιτικών δ ο λ ο φ ο ­ νιών κτλ. Οί Κ λ έ φ τ ε ς . ή σέ μιά γ λ ά σ τ ρ α . Δ υ ό άπ' τ ο ύ ς κ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς τ ή ς Adina. "Αν ό Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν σ υ λ λ η φ τ ε ΐ . Α ν τ ί θ ε τ α ό Γ ε ν ά ρ η ς παρουσιάζει τίς λ ι γ ό τ ε ­ ρ ε ς Δ ι α ρ ή ξ ε ι ς . ό δέ δ ε ύ τ ε ρ ο ς Μπουκαδόρος.

Οί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι Κλεπταποδόχοι δ έ ν ε ί ν α ι ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ι . Π ρ ο τ ι μ ά νά π ο υ λ ά ε ι . Ό Νταβατζής α π ο μ υ ζ ά ό λ α τ ά κ έ ρ δ η τ ή ς Κ λ ο π ή ς . Ό Κλεπταποδόχος ε ί ν α ι ό θ α υ μ α τ ο ­ ποιός πού ξ α ν α β ά ζ ε ι τ ά κ λ ε μ έ ν α α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α . Ό Νταβα­ τζής α γ ο ρ ά ζ ε ι κάθε λ ο γ ή ς Κλοπιμαΐον. Τά ξ ε γ υ ­ μνωμένα άπ' τ ά πετράδια κ ο σ μ ή μ α τ α τ ά στούμπαγαν μέ σφυρί κι έ π ε ι τ α τ ά λιώνανε . ά λ λ ο ς τ' α φ ή ν ε ι σέ φ ι ­ λικό μαγαζί ( π ο δ η λ α τ ά δ ι κ ο . πάνε κάποιο τ α ξ ί δ ι γ ι ά δ ή θ ε ν δ ο υ λ ι ά Καί μ ε ρ ι κ ο ί Κ λ έ φ τ ε ς ( μ ι κ ρ ο α σ τ ι κ ή ς νοοτροπίας) α γ ο ρ ά ζ ο υ ν ο ι κ ό π ε δ ο . Τά παλιά χρόνια οί Κ λ έ φ τ ε ς κ α τ έ σ τ ρ ε φ α ν τ ά κ ο σ μ ή μ α τ α . . τ ά κ λ ε ψ ι μ έ ι κ α σέ σ υ γ γ ε ν ε ί ς καί φ ί λ ο υ ς . α π ο φ ε ύ γ ε ι . πού σ υ χ ν ά έ χ ο υ ν ανάλογο κατάστημα. όπως κι ό κ ά θ ε ι κ α ν ό ς Κ λ έ φ τ η ς .σέ ξ έ ν ο ό ν ο μ α . α π ο κ α λ ο ύ ν τόν Κλεπταποδόχο Ν τ α β α τ ζ ή . «ό Νταβατζής τά παίρνει όλα ακόμα καί φασόλια!». σέ καλή τ ι ­ μ ή . γκαράζ).χώρια τ ά χ ρ υ σ ά . υπάρ­ χουν καί ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο ι Κ λ ε π τ α π ο δ ό χ ο ι . Ό τ α ν σ υ λ λ η φ θ ε ί ό Κ λ έ φ τ η ς καί α ν α γ κ α σ τ ε ί νά ο μ ο λ ο γ ή ­ σει τ ή ν Κλοπή π ο τ έ δ έ ν μ α ρ τ υ ρ ά ε ι τόν Ν τ α β α τ ζ ή . τούς Κ λ ε π τ α π ο δ ό χ ο υ ς . Σ ή μ ε ρ α οί Κ λ έ φ τ ε ς δ ί ν ο υ ν τ ά κ ο σ μ ή μ α τ α α τ ό φ ι α στόν Κλεπταποδόχο. Ό σ ο όμως κι άν προσπαθεί ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο νά α π ο φ ύ γ ε ι τ ό ν Κλεπταποδόχο. Ό Ν τ α β α τ ζ ή ς α γ ο ρ ά ζ ε ι τ ά Κλοπιμαία σέ ξ ε φ τ ε λ ι σ τ ι κ ή τ ι μ ή . φ υ σ ι κ ά .Κ λ έ φ τ ε ς λ ο υ φ ά ζ ο υ ν . Αλλος τ ά βάζει κάτω άπ' τ ά κ ε ρ α μ ί δ ι α . ε ί ν α ι ό κρίκος μεταξύ Κ λ έ φ τ η κι Αγοράς. Ό Κ λ ε π τ α π ο δ ό χ ο ς . Στέλ­ ν ε ι (μέ ψ ε υ δ ό ν υ ν ο ) καμιά μικρο-επιταγή στόν φ υ λ α κ ι ­ σ μ έ ν ο Κ λ έ φ τ η . οί σ υ γ γ ε ν ε ί ς καί φ ί λ ο ι κ α μ ώ ν ο ν τ α ι ό τ ι τ ά χ α δ έ ν ξ έ ρ ο υ ν τ ή ν π ρ ο έ λ ε υ σ η τών τιμαλφών. Όπως λ έ ν ε οί Κ λ έ φ τ ε ς τ ή ς Antiqua. Ό Καλός Ν τ α β α τ ζ ή ς πληρώνω Δ ι κ η γ ό ρ ο γιά τ ό ν Κ λ έ φ τ η κτλ. Κι ό Ν τ α β α τ ζ ή ς . στή γλώσσα τ ο υ ς . Μέ έ ν α σουγιά έβγαζαν τ ά πετράδια έ ν α . Μ ε τ ά τ ή ν κάθε Κλοπή ό Κ λ έ φ τ η ς πού χρησιμοποιεί στή δ ο υ λ ι ά τ ο υ ε ρ γ α λ ε ί α φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι νά τ ά ε ξ α φ α ν ί σ ε ι . φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η . Ό Καλός Κλέφτης ποτέ δέν δωρίζει κλεμένα κοομήματα.στίς βιτρί­ νες ή δ ο υ λ ι ά α υ τ ή α κ ρ ι β ο π λ η ρ ώ ν ε τ α ι . ειδικευμένος στά κ ο σ μ ή μ α τ α . Ό Κ α λ ό ς Δ ι α ρ ή κ τ η ς . χώρια τ ά ασημένια. 'Αποκεΐ ό Κ λ έ φ τ η ς θά ξ α ν α π ά ρ ε ι τ ά ε ρ γ α λ ε ί α λίγο πρίν ξ ε κ ι ν ή σ ε ι γιά ν έ α Κλοπή. μ ο ι ρ α ί α .έ ν α . Ω σ τ ό σ ο . Β έ β α ι α . μέ τ ή σ ε ι ρ ά τ ο υ . Ό Κ λ έ φ τ η ς δ ι α θ έ τ ε ι ι δ ι α ί τ ε ρ η καβάντζα γιά τά εργαλεία. ε ί ν α ι ι δ ι ο κ τ ή τ η ς χ ρ υ σ ο χ ο ε ί ο υ κοκ. κατά τό δυνατόν. Έτσι ένας Νταβατζής. ά λ λ ο ς στό κ ο τ έ τσι (καί έν αγνοία) τ ο ύ γ ε ί τ ο ν α . ή. Οί Κ λ έ φ τ ε ς .

Μάθημα 17ον
Ό Ιδιωτικός Βίος τών Κλεπτών.
0 Κλέφτης ξέρει ότι είναι επαγγελματίας.
Καί ξ έ ρ ε ι ακόμη ό τ ι τ ό επάγγελμα τ ο υ ε ί ν α ι έπικίνδυνον
καί παράνομον. Ο ρ ι σ μ έ ν ο ι Κ λ έ φ τ ε ς έ χ ο υ ν έ ν α δ ε ύ τ ε ρ ο
ε π ί σ η μ ο ν ε π ά γ γ ε λ μ α , π ο ύ , σάν ομίχλη, κ α λ ύ π τ ε ι τ ή ν
παράνομη δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α τ ο υ ς . Δ έ ν ε ί ν α ι παράξενο έ ν α ς
Κ α σ α δ ό ρ ο ς , ν ά δ ο υ λ ε ύ ε ι τ ή μ έ ρ α σάν ο ξ υ γ ο ν ο κ ο λ λ η τ ή ς ,
ή. ένας Δ ι α ρ ή κ τ η ς ν ά χ ε ι μπαράκι. Ό Tarzan, ό κ α λ ύ τ ε ρ ο ς
σ ή μ ε ρ α Δ ι α ρ ή κ τ η ς τ ή ς Adina, π ο υ λ ά ε ι φ ρ ο ύ τ α , στή γ ύ ρ α ,
μέ τ ό κ α ρ ο τ σ ά κ ι . Κι ό A n t o n i o Mauro, ό κ α λ ύ τ ε ρ ο ς
Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς τ ή ς Adina, έ χ ε ι β ο υ λ κ α ν ι ζ α τ έ ρ στήν συνοι­
κία Karo-Kopo.
Ο Κ λ έ φ τ η ς , β έ β α ι α , έ χ ε ι καί ιδιωτική ζωή.
Οί Κ λ έ φ τ ε ς , ό τ α ν ε ί ν α ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι , α π ο φ ε ύ γ ο υ ν τ ά μ ό ­
ν ι μ α σ τ έ κ ι α . Δ έ ν συχνάζουν σέ ο ρ ι σ μ έ ν α κ α φ ε ν ε ί α , ή ,
μπάρ. Κ α ί π ρ ο π ά ν τ ω ν α π ο φ ε ύ γ ο υ ν τ ο ύ ς σ υ ν ­
αδέλφους.
Οί Κ λ έ φ τ ε ς , άπό πλευράς σωματικής διαπλάσεως, δ ι α φ έ ­
ρουν μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς . Ό Κασαδόρος ε ί ν α ι γ ε ρ ο δ ε μ έ ν ο ς . Ό
Κλείδας α ρ ι σ τ ο κ ρ ά τ η ς . Καί ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς λ ι γ ε ρ ό ς .
Γ ε ν ι κ ά , ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι λ ε π τ ό ς , μ ι κ ρ ο κ α μ ω μ έ ν ο ς , σβέλ­
τ ο ς , ε υ κ ί ν η τ ο ς , γ υ μ ν α σ μ έ ν ο ς , 'ίδιος μ α ϊ μ ο ύ . Καί ε υ γ ε ν ι ­
κός, γ λ υ κ ο μ ί λ η τ ο ς , ε υ φ υ ή ς , γ ε ν ν α ι ό ψ υ χ ο ς , ε ύ σ τ ρ ο φ ο ς ,
χουβαρντάς, πονετικός.
ΟΊ Κ λ έ φ τ ε ς ν τ ύ ν ο ν τ α ι καλά. Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς πάντα περι­
π ο ι η μ έ ν ο ς . Ό Κ λ ε ί δ α ς σ χ ε δ ό ν κομψός. Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς
στή δ ο υ λ ι ά φ ο ρ ά ε ι σ κ ο τ ε ι ν ά καί γ ε ρ ά ρούχα καί λ α σ τ ι χ έ ­
νια παπούτσια, ( ή , μέ κρέπ σιόλες). Ό Μ π ο υ κ α δ ό ρ ο ς
αγαπάει τ ά πουλόβερ- τ ό π ο υ λ ό β ε ρ έ χ ε ι τ ό π λ ε ο ν έ κ τ η μ α
νά μή σ κ α λ ώ ν ε ι π ο υ θ ε ν ά , καί, τ ό μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α ν ά ' μ ή ν
έχει τσέπες.
Οί Κ λ έ φ τ ε ς δ έ ν καβγαδίζουν. Ο ύ τ ε κ ά ν ο υ ν τ ό ν μάγκα.
Ο ύ τ ε πίνου>ν. Ό μ ω ς τ ο ύ ς α ρ έ σ ο υ ν τ ά τ υ χ ε ρ ά παιγνίδια.
Καί αγαπούν τ ί ς ωραίες γ υ ν α ί κ ε ς ( - γ ι α τ ί όχι;).
Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς κ α τ α β ά λ ε ι μ ε γ ά λ η προσπάθεια γ ι ά νά
δ ι α τ η ρ ή σ ε ι κ α λ ό ό ν ο μ α μ έ ς στόν Υ π ό κ ο σ μ ο . Ή επαγ­
γ ε λ μ α τ ι κ ή φήμη παίζει τ ε ρ ά σ τ ι ο ρόλο στόν Υπόκοσμο.
Ά π ό τ ο ύ ς παλιούς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς ό δ ι α σ η μ ό τ ε ρ ο ς , κατά κοινήν π α ρ α δ ο χ ή ν , υπήρξε ό Giovanni Balomeno, γ έ ρ ο ς
τώρα πιά, απόμαχος σ τ ό σπίτι τ ο υ σ τ ό Peri-Teri.
Α ν ά μ ε σ α στους ν έ ο υ ς Δ ι α ρ ή κ τ ε ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι ώς α ν α τ έ λ ­
λων α σ τ ή ρ ό Giovanni Saraki άπό τ ή ν Drapi-Ciona.

ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

όσοι δ ι α β α ί ν ε τ ε α φ ή σ τ ε κ ά θ ε ελπίδα

Μάθημα 18ο ν
Ποια Αστυνομία;
Μέ τό σ η μ ε ρ ι ν ό μάθημα ε ί σ ε ρ χ ό μ ε θ α σέ έ ν α δύσκολο
κ ε φ ά λ α ι ο ν. όπου θά π ε ρ ι γ ρ α φ ε ί ό ρόλος καί τ ό έ ρ γ ο ν
της Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , τ ά είδη τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , καί. ο ι σχέσεις
της Αστυνομίας μέ τ ο ύ ς Π ο λ ί τ ε ς , τ η ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η καί τ ό ν
Υπόκοσμο
Τό μάθημα θά έ χ ε ι τήν μ ο ρ φ ή ν έρωταποκρίσεων. Λοιπόν,
αρχίζουμε
Πρώτον ε ρ ώ τ η μ α : Τί ε ί ν α ι Α σ τ υ ν ο μ ί α ;
Αν τ ό Κράτος ε ί ν α ι ένας οργανισμός έ λ ε γ χ ο υ τ ό τ ε ή
Αστυνομία ε ί ν α ι ή κ α θ ε α υ τ ο ύ πρέσα α υ τ ο ύ τ ο ύ οργανι­
σμού. "Αν τ ό Κράτος μ ο ι ά ζ ε ι μέ έ ν α ξ ί φ ο ς τ ό τ ε ή Α σ τ υ ­
νομία ε ί ν α ι ή αιχμή α υ τ ο ύ τ ο ύ ξ ί φ ο υ ς . Μ έ α υ τ ά τ ά πρό­
χειρα καί απλοϊκά παραδείγματα επιθυμώ νά τονίσω δύο
τινά τόν ε ν σ ώ μ α τ ο ν χ α ρ α κ τ ή ρ α τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς , καί.
τήν φ υ σ ι κ ή ο ξ ύ τ η τ α α υ τ ο ύ ακριβώς τ ο ύ χ α ρ α κ τ ή ρ ο ς .
Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε π ι τ ε λ ε ί έ ν σ ώ μ α τ ο ν καί α ι χ μ η ρ ό ν
έργον. Καί δ ι ' α υ τ ό , ή Α σ τ υ ν ο μ ί α δ ι α θ έ τ ε ι ε ν σ ώ μ α τ α
καί α ι χ μ η ρ ά μέσα.
Τ ο υ τ έ σ τ ι ν όπως ό Σ τ ρ α τ ό ς ε ί ν α ι ή ενσώματος καί οξυ­
τ ά τ η συνέχισις τ η ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς , έ τ σ ι καί ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ί ν α ι
ή ενσώματη καί ο ξ ύ τ α τ η συνέχιση τ ο ύ Ισχύοντος Δ ι ­
καίου. Καί στις δ υ ό περιπτώσεις π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά ε φ α ρ μ ο γ ή
κάποιας Β ο υ λ ή σ ε ω ς μέ πρακτικά μέσα. Ό Ποινικός Νό­
μος ε ί ν α ι τ ά μακριά χ έ ρ ι α τ ο ύ Α σ τ ι κ ο ύ Κώδικα. Ή Α σ τ υ ­
νομία, τυπικώς, ε ν ε ρ γ ε ί σάν τσιμπίδα τ ο ύ Π ο ι ν ι κ ο ύ Νό­
μ ο υ , καί ε μ μ έ σ ω ς , τ ο ύ Α σ τ ι κ ο ύ Κωδικός.
Μιλάμε γ ι ά Κ λ έ φ τ ε ς · ή Α σ τ υ ν ο μ ί α , λοιπόν, υπάρχει γιά
νά ψ α ρ ε ύ ε ι τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς . Β έ β α ι α , οί Κ λ έ φ τ ε ς δ ε ν ε ί ν α ι
ό μ ο ν α δ ι κ ό ς σ τ ό χ ο ς τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Τό γ ε ν ν α ΐ ο ν Σώμα
των Αστυνομικών χ τ υ π ά ε ι καί πρός άλλας κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς :
παρακολουθεί τ ή ν Α ρ ι σ τ ε ρ ά , δ ι α λ ύ ε ι Δ ι α δ η λ ώ σ ε ι ς , τσακί­
ζει Α π ε ρ γ ί ε ς , σ υ λ λ α μ β ά ν ε ι Ε π α ν α σ τ ά τ ε ς . Καί σ' α υ τ έ ς
τις περιπτώσεις τ ό κοπιαστικόν έ ρ γ ο ν τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι μέ έ ν σ ώ μ α τ ο ν καί όξύν τρόπον. Τά ε ρ γ α ­
λ ε ί α τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ε ί ν α ι άπλά. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α κ ρ α τ ά ε ι
κιτάπια μέ σ τ ο ι χ ε ί α γ ι ά κάθε λ ο γ ή ς α λ λ ό κ ο τ ο υ ς ανθρώ­
πους. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α δ ι α θ έ τ ε ι π ι σ τ ό λ ι α , δ α κ ρ υ γ ό ν α , κάσ κ ε ς , ασπίδες, γ κ λ ό μ π ς , κ λ ο ύ β ε ς , α ν τ λ ί ε ς , μικρά τ ε θ ω ­
ρακισμένα καί άλλα τ έ τ ι α α μ υ ν τ ι κ ά μέσα. Ή Αστυνο­
μία δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί ο ρ ι σ μ έ ν ο υ ς Κακούς Αν­
θρώπους μέ ό ρ γ α ν α δικά τ η ς . ή, καί μέ Χ α φ ι έ δ ε ς . Τ έ ­
λ ο ς . ή Α σ τ υ ν ο μ ί α (ή κάθε Αστυνομία) δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά βα­
σανίζει τ ο ύ ς Κακούς
Ανθρώπους μόνο σέ
ειδικώς
δ ι α ρ υ θ μ ι σ μ έ ν ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς , καί, μόνον ε φ ό σ ο ν υ φ ί σ τ α τ α ι
άποχρών λ ό γ ο ς . Α υ τ ά ε ί ν α ι
όλα κι όλα τ ά μέσα τ η ς
Αστυνομίας.
Ή

Αστυνομία

επιχορηγείται

γενναιόδωρα

• 56 Π

άπό

τό

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν ε ρ ώ τ η μ α : Είναι ενιαία ή Α σ τ υ ν ο μ ί α : "Οχι. Αστυνομία τής Πρωτεύουσας. 18. Αστυνομία τού Στρατού. ο χ ι ! Τό φ α ι ν ό μ ε ν ο ν ε ί ν α ι παγκόσμιον. ένώ τυπικά α π ο τ ε λ ο ύ ν άπλά τ μ ή μ α τ α μιάς Α σ τ υ ν ο ­ μίας. κ ό ν τ ρ α στήν Ά σ τ υ νομία-'Αφεντικό. 4. ελπίζει) πώς ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε τ α ι επαρκώς τ ή ν δ ι η ν ε κ ή διαμάχη τών Αστυνομιών τ η ς Στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α κάθε Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ί ν α ι πιό μακρόβια καί πιό έξυπνη άπ' τήν Κ υ β έ ρ ν η σ η . Α σ τ υ ν ο μ ί α τών Χωραφιών. σ υ χ ν ά . 3. Επομένως καί τ ή ς Antiqua. Αστυνομία Ποινικού Μητρώου. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α πλέον απο­ τελεί τήν π ε μ π τ ο υ σ ί α ν τού Συγχρόνου Κράτους 57 . Α σ τ υ ν ο μ ί α τών Δασών. παρά τις α ν ό η τ ε ς (άλλά όχι ε ν ο χ λ η τ ι κ έ ς ) ε ρ ω τ ή ­ σεις στήν Β ο υ λ ή . 11. 5. 17. Α σ τ υ ν ο μ ί α τών Λιμανιών. Α σ τ υ ν ο μ ί α κ α τ ά τών Πορνών. Ή Εξουσία θ ρ έ φ ε τ α ι μ ό ν ο ν μέ Εξουσία! Από τ ή ν φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή ροπή τής κάθε Αστυ­ νομίας νά ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι εις βάρος τ ή ς όποιας γ ε ι τ ο ν ι κ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς πηγάζει ή τ ρ ο μ ε ρ ή πάλη μ ε τ α ξ ύ τών Αστυ­ νομιών κάθε χώρας. 6. Ή Εξουσία έ χ ε ι τήν κακήν συνήθιαν νά ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι . Α σ τ υ ν ο μ ί α τών Ξένων. Δεύτερον Γραφεΐον. Α σ τ υ ν ο μ ί α κ α τ ά τών Λαθρεμπόρων. 10. 2. Αστυνομία τού Στόλου. ΟΊ Ν ό μ ο ι υ φ ί σ τ α ν τ α ι διά νά κ α τ α πατώνται. "Αλλες ε ί ν α ι φ α ι ν ο μ ε ν ι κ ά ε ξ α ρ ­ τ η μ έ ν ε ς άπό κάποιαν ά λ λ η ν Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή ν Αρχήν. ε ν ε ρ γ ο ύ ν α υ τ ο β ο ύ λ ω ς καί. 7. Ή κάθε Α σ τ υ ν ο μ ί α έ χ ε ι τ ί ς α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς τ η ς . Οι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς ά π α υ τ έ ς τίς Αστυνομίες είναι τε­ λ ε ί ω ς α ν ε ξ ά ρ τ η τ ε ς . 15. 14. Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών. "Ετσι ή Χ Α σ τ υ ν ο ­ μία α σ χ ο λ ε ί τ α ι μέ τ ά Ψ ν α ρ κ ω τ ι κ ά (·= ύλη) πού κ υ κ λ ο φ ο ­ ρ ο ύ ν στήν Ω περιοχή ( = χώρος). Ιδιωτική Α σ τ υ ν ο μ ί α . Παρα-Άστυνομικές Οργανώσεις. Υπάρχουν α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς πού α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι στήν ύ λ η καί αρμοδιό­ τ η τ ε ς πού α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι στόν χ ώ ρ ο . 19. όπου η Κ υ β έ ρ ν η σ η π ι σ τ ε ύ ε ι ( ή . Παρα-Στρατιωτικές Οργανώσεις.Κ ρ ά τ ο ς . Αστυνομία τής Αεροπορίας. 13. Αστυνομία τής Αστυνομίας. "Ετσι στήν χώρα μας υπάρχει ή έ ξ η ς σ ε ι ρ ά " Α σ τ υ ν ο μ ι ώ ν 1. Κι άλ­ λ ε ς . Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Επαρχίας. 12. Λογοκρισία. 20. Οί α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς προ­ κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι μέ Νόμο. 8 9. Αι ά ρ μ ο δ ι ό τ η τ α ι α π ο τ ε λ ο ύ ν τήν έπίφασιν τ ή ς Εξουσίας τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ή Antiqua πάντα α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ ε τ ή ν μόδα. 16. Αστυνομία Τουρισμού.

Δ η λ α δ ή . Β έ β α ι α . Ή μ ε τ α β ο λ ή δ έ ν ε ί ν α ι πιά μόνον ο ν ο μ α σ τ ι κ ή . ' ΐ α ι π α ρ ά λ λ η λ α . α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς μιά γ ε ν ι κ ή ροπή ωμής επιβολής τών κρατικών άρχων καί επι­ ταγών. υποστηρίζει τ ή ν άλλην Αστυνομία ε φ ό σ ο ν τ α υ τ ί ζ ο ν τ α ι τ ά ά μ ε σ α . μά τ ά τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α μόνη τ η ς απαρτίζει τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Α σ φ α λ ε ί α ς . καί κ α τ ε υ θ υ ν ό μ ε ν ε ς πρός μιάν ο ν ε ι ρ ι κ ή σφαίρα Δ ι κ α ί ο υ . Ή κάθε Αστυνο­ μία σ υ μ β α δ ί ζ ε ι . Προσθέτω· ή μάχη δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι κ ρ υ φ ά . Ή α λ λ α γ ή Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ τ ο ν ί ζ ε ι τ ό δ υ ­ νάμωμα τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς έ ν α ν τ ι τ ή ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς . θά έ δ ι ν α ν τ ό έ ξ η ς θ ε ω ρ η τ ι κ ό δ ι ά γ ρ α μ μ α : Στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α όμως οί "Αστυνομίες τ ή ς Antiqua ξ ε σ κ ί ζ ε ι ή μιά τ ή ν ά λ λ η . ρ α μ ο λ ι μ έ ν τ ο ) έ τ σ ι πού α λ η θ ι ν ό ς "Υπουργός Α σ φ α λ ε ί α ς ε ί ν α ι ό Γ ε ν ι κ ό ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ( δ η λ α δ ή . ή. ή. ένας "Αξιωματικός έν ε ν ε ρ γ ε ί α ) τ ο ύ Υπουργείου. Ό μ ω ς ό γνώμων τ ή ς χωριστής πορείας τ ή ς κάθε Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ε ί ν α ι τ ό σ υ μ φ έ ρ ο ν τ η ς . Καί τ ό παρακάτω δ ι ά γ ρ α μ μ α δ ί ν ε ι μιάν ά τ ο ν η ε ι κ ό ν α τ ή ς α λ λ η λ ο σ υ γ κ ρ ο υ ό ­ μ ε ν η ς συμπορεύσεως τών Αστυνομιών τ ή ς Antiqua: Ειπα' ή μάχη ε ί ν α ι δ ε ι ν ή . καί προσέτι. ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ά ν η κ ε στό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν "Εσωτερικών. α υ τ έ ς οί ε ι δ υ λ λ ι α κ έ ς σ χ έ σ ε ι ς . Πολύ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν πού συνήθως Υπουργός Α σ φ α λ ε ί α ς μπαί­ ν ε ι κάποιος τ έ ω ς σ τ ρ α τ η γ ό ς ( δ η λ α δ ή . προσ­ δ ο κ ώ μ ε ν α κ έ ρ δ η . Ή κάθε Α σ τ υ ν ο μ ί α δ α γ κ ώ ν ε ι τ ή ν αντίπαλη Αστυ­ νομία πού απλώνει χ έ ρ ι πάνω στά α π ο κ τ η μ έ ν α . Καί σπανιότατα α υ τ έ ς οί λ υ σ σ α σ μ έ ν ε ς α ν τ ι θ έ σ ε ι ς έ ρ χ ο ν τ α ι στήν δημο­ σ ι ό τ η τ α . Αστυ­ Τ ρ ί τ ο ν ε ρ ώ τ η μ α : Ποιες οί σ χ έ σ ε ι ς μ ε τ α ξ ύ Αστυνομιών. Σπάνια οί λ υ σ σ α σ μ έ ν ε ς α ν τ ι θ έ σ ε ι ς τών αντιπάλων Αστυ­ νομιών φ τ ά ν ο υ ν στό ϋψος τ ο ύ α ρ μ ο δ ί ο υ Υ π ο υ ρ γ ο ύ . ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς από τόν κυρίως κορμό τ ο ύ Κ ρ ά τ ο υ ς . Τ έ τ α ρ τ ο ν ε ρ ώ τ η μ α : Ποιες οί σχέσεις λιτών: Α σ τ υ ν ο μ ί α ς καί Πο­ » . πού προσπαθεί νά σ υ μ β ι β ά σ ε ι τ ή ν κ α τ ά σ τ α σ η . Ή μάχη ε ί ν α ι δ ε ι ν ή . Π α λ ι ό τ ε ρ α . μακρινά σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α τ ο υ ς .Αντιμετωπίζω ρ ε α λ ι σ τ ι κ ά α υ τ ή τήν κ α τ ά κ τ η σ η τ ή ς νομίας. ή. τήν στρατικοποίηση τής Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Υ π ο τ ί θ ε τ α ι πώς οί σχέσεις ανάμεσα στις "Αστυνομίες τ ή ς Antiqua ά ν α π τ ύ σ σ ο .

εννοώ. Ί σ ό τ η ς . Σήμερα ί . Ή προστασία τ ή ς Κοι­ νωνίας α π ο τ ε λ ε ί τ ό μ ο ν α δ ι κ ό ν μ έ λ η μ α τών Αστυνομικών. Παράδοσις. Θά τ ό ε ξ ε τ ά σ ο υ μ ε . όμως. ν Τώρα α ν α γ κ ά ζ ο μ α ι νά δόσω λίγα . Ό π ό κ ο σ μ ο ς ο υ σ ι α σ τ ι κ ά α π ο τ ε λ ε ί τ ό ν ' Α ν τ ί κ ο σ μ ο . Τά δίνω μόνον γ ι ά τ ο ύ ς υποψήφιους Κλέ­ φ τ ε ς . λίαν προσεχώς. Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α . Α δ ε λ φ ό τ η ς . σέ ι δ ι α ί τ ε ρ ο μάθημα (βλέπε 28ον Μάθημα). Υπο­ "Εβδομον ε ρ ώ τ η μ α : Ποιες οί σ χ έ σ ε ι ς τών Α σ τ υ ν ο μ ι ώ ν μ ε τ α ξ ύ των. ό Σ κ ο π ό ς ε ί ν α ι Ι ε ρ ό ς . ν α γ κ ά ζ ο μ α ι νά μιλήσω γ ι ά τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α πού ό λ ο ι μας ξ ε ύ ρ ω μ ε ν ό τ ι σ τ η ρ ί ζ ε ι τ ή ν Κοινωνία. Σ κ έ φ τ ο μ α ι . πώς κάθε γ ν ή σ ι ο ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς τ ή ς Antiqua ο φ ε ί λ ε ι νά ε ί ν α ι (καί είναι) έ ν α μ α ν τ ρ ό σ κ υ λ ο . κ ρ α τ η τ ή ρ ι α τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς θά π ε ρ ά σ ε ι . Τό θ έ μ α θά μάς απασχολήσει στό 20ον Μάθημα. Πέμπτον ε ρ ώ τ η μ α : Ποιες οί σχέσεις Α σ τ υ ν ο μ ί α ς καί Δ ι ­ καιοσύνης. Δ υ τ ι κ ό ς Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς . Δ η μ ο κ ρ α ­ τ ί α . Καθώς β λ έ π ε τ ε . Κ ο ι τ ά ξ τ ε μέ προσοχή. Θ ρ η σ κ ε ί α . ή. "Εκτον ε ρ ώ τ η μ α : Ποιες οί σχέσεις Α σ τ υ ν ο μ ί α ς καί κόσμου. Η θ ι κ ή . Σ έ β ο μ α ι τ ά θ ε ­ μ έ λ ι α καί τ ό Εποικοδόμημα τ ή ς Κοινωνίας. Από παιδί έ μ α θ α σάν ποίημα τ ά θαυμάσια καί αιώνια σ λ ό γ κ α ν : Πα­ τ ρ ί ς .κ α θ α ρ ώ ς ε γ κ υ κ λ ο ­ π α ι δ ι κ ά . Εθνικός Σ τ ρ α τ ό ς . μ ε ρ ι κ έ ς κ ά π ω ς δ ύ σ κ ο λ ε ς μέρες. Κ ο ι τ ά ξ τ ε στόν μαυροπίνακα α υ τ ό τ ό δ ι ά γ ρ α μ μ α . κ ά π ο τ ε . Δ έ ν έχω α ν ο ι χ τ ο ύ ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς μέ τ ά μ α ν τ ρ ό σ κ υ λ α . τ ό Ι ε ρ ό ν Σύμβολον τ ή ς Ση­ μαίας. Τό ε ρ ώ τ η μ α ε ί ν α ι σπουδαΐον.ΟΊ σχέσεις τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς μέ τ ό ν Λαό ε ί ν α ι ά ρ ι σ τ ε ς . Θ Α Λ Α Σ Ι Α 6ΑΛΑΣΧΑ . κτλ. Κράτος Δ ι κ α ί ο υ . ά φ ο ύ μ έ ς στά γ ρ α φ ε ί α . ή Π λ ε ι ο ψ η φ ί α κ υ β ε ρ ν ά καί ή Μ ε ι ο ψ η φ ί α ε λ έ γ χ ε ι κτλ.σ τ ο ι χ ε ί α πάνω στά δ ι α δ ι κ α σ τ ι κ ά σημεία τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ό κάθε μ ε λ λ ο ν τ ι κ ό ς Κ λ έ φ τ η ς πρέπει νά τ ά ξ έ ρ ε ι . Κοινωνικόν μ α ν τ ρ ό σ κ υ λ ο ν .

6. ή σχέση Π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς . ε ξ α ι ρ ο υ μ έ ν ω ν τών πάσης φ ύ σ ε ω ς καί π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς Χαφιέδων. 19.Ε π α ρ χ ί α ς ε ί ν α ι 1:2. Σ τ ό επόμενο μ ά θ η μ α θά σάς αναπτύξω. 15.000 Μ υ σ τ ι κ ή Υπηρεσία Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν 5. 13.000 Παρα-Στρατός 80. 16. 10.Ας αρχίσω. Σ ή μ ε ρ ο ν θά σάς ομιλήσω γ ι ά τ ί ς ε ί κ ο σ ι ξ ε χ ω ρ ι σ τ έ ς περι­ πτώσεις τών Αστυνομιών τ ή ς Antiqua.000 1. Αστυνομία Πρωτεύουσας 36. 5. Λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν ύπ' ό ψ ε ι τών αναλογιών π λ η θ υ σ μ ο ύ καί ποσοστού έ γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς ή δ ύ ν α μ η τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς τ ή ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς ε ί ν α ι μ ι κ ρ ό τ ε ρ η άπ' όσο πρέπει. μέ α ρ ι θ μ η τ ι κ ο ύ ς σ υ σ χ ε τ ι σ μ ο ύ ς : Antiqua 6. 60 . δ ι ε ξ ο δ ι κ ώ ς .000 ά ν δ ρ ε ς Α σ τ υ ν ο μ ί α Επαρχίας 67.000 1.000. Μάθημα 19ον Λί Εϊκοσιν 'Αστυνομίαι. Τό θ έ μ α παρουσιά­ ζ ε ι (νομίζω) ά ρ κ ε τ ό ν ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν . Α ν τ ι γ ρ ά ψ τ ε μέ προσοχή α υ τ ό ν τ ό ν κ α τ ά λ ο γ ο μέ τίς ε'ίκοσιν Α σ τ υ ν ο μ ί ε ς τ ή ς Antiqua. λοιπόν. 9. τ ό ποιόν καί τίς σ χ έ σ ε ι ς αυτών τών ε ϊ κ ο σ ι ν Αστυνομιών. Περίπτωσις 1. 8.000 Δεύτερον Γραφείον 1. 14. 18.000 Α σ τ υ ν ο μ ί α Αεροπορίας 1.000 Αστυνομία τής Αστυνομίας Σύνολον 9. 17. = 3.000 Αστυνομία Τουρισμού Ιδιωτική Α σ τ υ ν ο μ ί α 10.000.000 κ ά τ ο ι κ ο ι .000 Σημείωσις: εις τ ή ν δ ε υ τ έ ρ α ν (δεξιάν) σ τ ή λ η ν α ν α γ ρ ά φ ε ­ τ α ι ή εις Ά ν δ ρ α ς δ ύ ν α μ ι ς τών α υ τ ο ν ό μ ω ν Αστυνομιών ό πρώτος α ρ ι θ μ ό ς (9.000) δ ε ι κ ν ύ ε ι τ ή ν ό ρ γ α ν ι κ ή ν δ ύ ναμιν τ ή ς Α σ φ α λ ε ί α ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς .000 κ ά τ ο ι κ ο ι .000 Α σ τ υ ν ο μ ί α Χωραφιών 10. Αί ' Α σ τ υ ν ο μ ί α ι τ ή ς Antiqua έ χ ο υ ν τάς παρακάτω δ υ ν ά ­ μεις: 1. 4.000 1. 11. 12.000 500 731.000 Αστυνομία Στρατού 5. 7. 2 3.000 Α σ τ υ ν ο μ ί α Ξένων Α σ τ υ ν ο μ ί α Π ο ι ν ι κ ο ύ μητρώου Αστυνομία Λαθρεμπορίου 1.000 Α σ τ υ ν ο μ ί α Λιμανιών 10. 20. Adma.000 500 1.000 Α σ τ υ ν ο μ ί α Δασών 5.000 Αστυνομία Στόλου 1.000 Αστυνομία Πορνείας Λογοκρισία Παρα-Άστυνομία 500. Ω σ τ ε .

ρ ε σ τ ο ρ ά ν καί μπαρ) κτλ. Ή Α ρ ι σ τ ε ρ ά δ έ ν δ ι ε μ α ρ τ υ ρ ή θ η στήν Βου­ λή. Τ ε λ ε υ τ α ί α παρεχωρήθη σ' α υ τ έ ς τ ί ς Α σ τ υ ν ο μ ί ε ς καί τό δικαίωμα δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς ανακρίσεων (σέ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς . Ή Antiqua ε ί ν α ι παραθαλάσσια χώρα. Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν γ ύ ρ ο στά χωριά μέ τ ό τ ο υ φ έ κ ι στόν ώμο. Οί "Ανδρες τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Λιμανιών φ ο ρ ά ν ε τ ή ν ίδια σ τ ο λ ή μέ τ ο ύ ς ~ 61 .000 φ ι λ ή σ υ χ ο υ ς επαρχιώτες καί σέ 1. Ω σ τ ό σ ο . έ τ ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν . όπως καί τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Δασών. Οί Ά γ ρ ό τ α ι ζήσανε αιώνες αιώνων δίχως Α σ τ υ ν ο μ ί α Χωραφιών καί Δασών. "Ετσι δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε ένας ι δ ι α ί τ ε ρ ο ς μικρός σ τ ρ α τ ό ς (10. Ό μ ω ς περνάω α υ τ ή τ ή δ ύ ν α μ η τών 9. Δ έ ν υπάρχουν παρά γιά νά κ α τ α σ κ ο π ε ύ ο υ ν καί τρομο­ κ ρ α τ ο ύ ν τ ο ύ ς Ά γ ρ ό τ α ς . οί 10.000 γ ο υ ρ ο ύ ν ι α ) .000. τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ (μασάει καλά άπ' όλα τ ά ξ ε ν ο δ ο ­ χ ε ί α . Τά βράδια οί "Ανδρες τ ή ς Αστυνο­ μίας Λιμανιών α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι μέ έ ρ ω τ ο δ ο υ λ ι έ ς .000. ΟΊ Ά ν δ ρ ε ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς σνομπάρουν τ ο ύ ς απλοϊκούς Σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς τ ή ς Επαρχιακής Α σ τ υ ν ο μ ί α ς .000 Ά ν δ ρ ε ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Λιμανιών μ ο ύ φ α ί ν ε τ α ι υπερβολικός α ρ ι θ μ ό ς . στήν Α σ τ υ ν ο μ ί α Πρω­ τ ε υ ο ύ σ η ς . Περίπτωοις 2. τ ή ς · "Αστυνομίας Ξένων ( ε λ έ γ ­ χ ε ι τ ό Δ ι ε θ ν έ ς "Αεροδρόμιον τ ή ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς ) . Ή Ασφάλεια Πρωτευούσης είναι π α ν ί ­ σ χ υ ρ η .000 αν­ δρών στήν δ ε ξ ι ά στήλη τ ή ς λ ί σ τ α ς γ ι α τ ί ή Α σ φ ά λ ε ι α Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς υ π ά γ ε τ α ι .000 Αστυνομικούς. είναι γ ο υ ρ ο ύ ­ νια. Περίπτωσις 5. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α Λιμανιών κάπως μοιάζει μέ τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α Α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν . Τό πρόβλημα α υ τ ό π α ρ α μ έ ν ε ι ά λ υ τ ο ν κα­ ν έ ν α ς Πρωθυπουργός τ ή ς Antiqua δ έ ν τ ο λ μ ά ε ι νά αγ­ γ ί σ ε ι τ ά θ έ μ α τ α τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . τυπικώς. Δ υ σ τ υ χ ώ ς τ ό έπίπεδον τ ή ς Επαρχιακής Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ε ί ν α ι α ρ κ ο ύ ν τ ω ς χ α μ η λ ό τ ε ρ ο ν άπό τ ό έπίπε­ δον τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς . Σ η μ ε ί ω σ η : όπως ε ϊ δ α τ ε στήν σ χ ε τ ι κ ή λίστα ή εις ά ν δ ρ α ς δ ύ ν α μ ι ς τ ή ς Α σ φ α λ ε ί α ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς φ τ ά ν ε ι τ ο ύ ς 9. περιπτώσεις). πού βοηθά δρα­ στήρια τ ή ν Έ π α ρ χ ι α κ ή ν Ά σ τ υ ν ο μ ί α ν . σ τ ή ν π ε ρ ι ο χ ή τ ή ς λ ε γ ο μ έ ν η ς Μείζονος Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς . Ή Αστυ­ νομία Λιμανιών κυρίως α σ χ ο λ ε ί τ α ι μέ τήν κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α τών κάθε λ ο γ ή ς πλοίων. Καί τ ό πρόβλημα περι­ π λ έ κ ε τ α ι . Εδώ πρέπει νά τονίσω τ ό πρόβλημα τών ορίων τοπικής α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ο ς μ ε τ α ξ ύ τών Αστυνομιών τ ή ς Π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς καί τ ή ς Επαρχίας. ΟΊ Ά ν δ ρ ε ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Χωρα­ φιών.000 γ ο υ ρ ο ύ ν ι α 4 5. άπό τ ή ν ύπαρξη τ ή ς Αστυ­ νομίας Λιμανιών ( ε λ έ γ χ ε ι τ ή ν περιοχή τ ο ύ Κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ Λιμ έ ν ο ς τ ή ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς ) .000 κ α τ ο ί κ ο υ ς τών ε ρ γ α τ ι κ ώ ν προαστίων τ ή ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς . Περιπτώσεις 3 & 4. Πάντως ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Α σ φ ά λ ε ι α ς ε ί ν α ι ί σ χ υ ρ ό τ ε ρ ο ν πρόσωπον άπό τ ό ν Α ρ χ η γ ό τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Πρωτευούσης.Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Επαρχίας ε π ο π τ ε ύ ε ι πάνω σέ 3. τουλάχιστον.π ο τ έ ν ά μ ή τ ό ξ ε χ ν ά τ ε α υ τ ό . κτλ.

γ ι α υ τ ό καί δικαίως π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί τ α ι . Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί . Περιπτώσεις 6 & 14. σαφώς ε χ θ ρ ι κ ή ς .δ ύ ο μ α ύ ρ ε ς κ ο ρ δ έ λ ε ς . όπως υπάρχει Α σ τ υ ν ο μ ί α Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ Επαρχίας καί Α σ τ υ ν ο μ ί α Τ ο υ ρ ι ­ σμού Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς ! Ο φ ε ί λ ε τ ε νά π ρ ο σ έ ξ ε τ ε τ ό θ έ μ α τ ή ς ε ι δ ι κ ή ς διαρθρώ­ σεως τών δ ύ ο αυτών παραλλήλων Α σ τ υ ν ο μ ι ώ ν γ ι α τ ί σ υ ­ χνά οί Κ λ έ φ τ ε ς χ τ υ π ά ν ε σπίτια αλλοδαπών (κυρίως αμε­ ρικανών). Περίπτωσις 7. πού δ ο υ λ ε ύ ο υ ν έ κ ε ϊ . Ι δ ί ω ς άπό τ ο ύ ς "Ανδρες τ ή ς Ασφαλείας. τ ό δ ι ά γ ρ α μ μ α μ ο ι ά ζ ε ι μέ λ α β ύ ρ ι ν θ ο ν . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α Λ α θ ρ ε μ π ο ρ ί ο υ ε ί ν α ι μιά αδύ­ ναμη υπηρεσία πού τ ή ν τ σ α κ ί ζ ο υ ν οί α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς ύπηρε- • 62 • . Περίπτωσις 8. Καί μήν ξ ε χ ν ά τ ε ποτέ ό τ ι ή μιά Α σ τ υ ν ο μ ί α κ ά ν ε ι απαγωγές ( ά . Αστυνομίας.Α ν δ ρ ε ς τ ο ϋ Π ο λ ε μ ι κ ο ύ Σ τ ό λ ο υ . Κοιτάξτε αυτό τό διάγραμμα: Β έ β α ι α . Οί αδερφές σιχαίνονται τούς Ά ν δ ρ ε ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Λιμανιών.πίσω στό σ β έ ρ κ ο .δ η λ α δ ή . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α Ξένων καί ή Α σ τ υ ν ο ­ μία Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ βαδίζουν κ ο λ λ η τ ά . γενικώς. Υπάγονται σ τ ά Α ρ χ η ­ γ ε ί α Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς καί Επαρχιακής Α σ τ υ ν ο ­ μίας Γιατί καί ο ι δ υ ό α υ τ έ ς Α σ τ υ ν ο μ ί ε ς δ ι α θ έ τ ο υ ν χ ω ­ ρ ι σ τ ο ύ ς κ λ ά δ ο υ ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Ξένων καί Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ή θανάσιμη πλήξη πού τ ο ύ ς π ν ί γ ε ι χ ε ι ρ ο τ ε ρ ε ύ ε ι άπ' τ ό γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι ή Α σ τ υ ν ο μ ί α Ποινικού Μ η τ ρ ώ ο υ δ έ ν έ χ ε ι σπουδαία τ υ χ ε ρ ά . Γιά ν ά ξεχωρίζουν οί Α ν δ ρ ε ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Λιμανιών έ χ ο υ ν ε κ ρ ε μ α σ μ έ ν ε ς άπό τ ό καπέλο τ ο υ ς .π α .γ ω . ό λ η μ έ ρ α ξ ύ ν ο υ ν τ ' αρχίδια τ ο υ ς . Π ρ ο τ ι μ ο ύ ν τ ο ύ ς "Ανδρας τ ο ύ Πο­ λ ε μ ι κ ο ύ Σ τ ό λ ο υ πού τ ο ύ ς βρίσκουν πιό άρενωπούς. Δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι παρά γ ι ά μιά καθαρώς γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ι κ ή υπηρεσία. Ό επίσημος τ ί τ λ ο ς τ η ς ε ί ν α ι Έγκληματολογικόν Γραφεϊον.γ έ ς ) Ανθρώπων τ ο ϋ Υπο­ κόσμου άπό τ ό έ δ α φ ο ς μιάς ά λ λ η ς . υπάρχει Α σ τ υ ν ο μ ί α Ξένων Επαρ­ χίας καί Α σ τ υ ν ο μ ί α Ξένων Π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α πού κ ρ α τ ά ε ι τ ό Ποινικόν Μ η τρώον υ π ο δ ύ ε τ α ι τ ό ν έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ν κλάδον τ ή ς Μπασκιναρίας. Ό μ ω ς μήν τ ρ ο μ ά ζ ε τ ε .

Ομως: όσοι υ π η ρ ε τ ή σ ο υ ν σέ κάποια στρατιωτική Α σ τ υ ν ο μ ί α έ χ ο υ ν ε ε ξ α σ φ α λ ι σ μ έ ν ο μ έ λ λ ο ν . Αί Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ί Α σ τ υ ν ο μ ί α ι τ ή ς Antiqua π ρ ω τ ο φ ά ν η κ α ν πρίν τ ρ ι ά ν τ α χ ρ ό ν ι α . 12 & 13. Ή Μ υ σ τ ι κ ή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΜΥΠ) ε ί ν α ι τ ό ύ π ο κ α τ ά σ τ α τ ο ν τ ή ς CIA στήν Antiqua.βρίσκουν καλή δ ο υ λ ε ι ά . Περιπτώσεις 9 & 10. Σ ή μ ε ρ α ή Μ υ σ τ ι κ ή Υ π η ρ ε σ ί α Πληροφοριών (ΜΥΠ) ε ί ν α ι τό ' Α φ ε ν τ ι κ ό ν τών Αστυνομιών τ ή ς Antiqua. Ό α λ η θ ή ς στόχος τ ο ϋ Δ ε υ τ έ ρ ο υ Γρα­ φ ε ί ο υ (Β 2) ε ί ν α ι ή Α ρ ι σ τ ε ρ ά . Α ρ κ ε τ ά είπα. Ή Μ υ σ τ ι κ ή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΜΥΠ) χ ρ ε ι ά σ τ η κ ε ν ά δ ό σ ε ι μάχη γιά ν ά σ υ ν τ ρ ί ψ ε ι τ ή ν φ θ ο ν ε ρ ά ν ά ν τ ί δ ρ α σ ι ν δλων τών "Αστυνομιών. ά λ λ ά τ ο ύ ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς τ η ς τ ο ύ ς π λ η ρ ώ ν ε ι ή Κ υ β έ ρ ν η σ η τ ή ς Antigua. όπου μ α θ α ί ν ο υ ν νά λ α τ ρ ε ύ ο υ ν τ ό ν Διοι­ κητή τ ο υ ς καί νά μισούν θανάσιμα τ ο ύ ς κ α ν ο ν ι κ ο ύ ς Στρατιώτες. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α Λαθρεμπορίου δ έ ν παρουσιάζει κ α ν έ ν α εν­ διαφέρον γιά τόν Κλέφτη.Π. Ό μ ω ς : οί Σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ς α υ τ ο ί δ ι α λ έ γ ο ν τ α ι επιμελώς πρέπει νά ε ί ν α ι κ ρ ε μ α ν τ α λ ά δ ε ς ( μ ε τ ρ ί α ς δ ι α ν ο η τ ι κ ό τ η τ ο ς ) καί έ θ ν ι κ ι σ τ α ί . καί όπως ή Α σ τ υ ν ο μ ί α Αεροπορίας ί δ ρ ύ θ η διά νά επιβλέπει τ ο ύ ς Σμηνίτας. Είσαστε Κ λ έ φ τ ε ς · δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι νά μ ά θ ε τ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α . Ό Σ τ ρ α τ ό ς Ξηράς ε λ έ γ χ ε ι τ ό Γ ε ν ι κ ό ν 'Επιτελεΐον . καμιά φ ο ρ ά . γιά πρώτη φ ο ρ ά . καί.ά λ λ ο τ ε κ υ ρ ι α ρ χ ο ύ ν οί Αξιωματικοί τ ο ϋ Π ε ζ ι κ ο ύ κι ά λ λ ο τ ε οί Αξιωματικοί τ ο ϋ Π υ ρ ο β ο λ ι κ ο ύ . Τό μ ο ν τ έ λ ο ν τών Στρατιωτικών Αστυνομιών τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι αί Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ί Α σ τ υ ν ο μ ί α ι τ ή ς (κάποτε Μ ε γ ά λ η ς ) Β ρ ε τ α ν ί α ς καί τών Η. έ ν α μ έ ρ ο ς τών Στρατιωτών τ ή ς Π α τ ρ ί δ ο ς μας ε κ π α ι δ ε ύ τ η κ ε έ τ σ ι . Τά βασικά Στε­ λ έ χ η τ ή ς Μ υ σ τ ι κ ή ς Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΜΥΠ) ε ί ν α ι Αξιωματικοί τ ο ύ Σ τ ρ α τ ο ύ . Περιπτώσεις 11. όπως ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ο ύ Σ τ ό λ ο υ ίδρύθη διά νά επιβλέπει τ ά Ν α υ τ ά κ ι α . άν καί συχνά αί "Αστυνομίαι τ ή ς κ ά ν ο υ ν δ ι ά φ ο ρ ε ς π ο υ σ τ ι έ ς .σίες τ ή ς Α σ φ α λ ε ί α ς . Τό Δ ε ύ τ ε ρ ο ν Γ ρ α φ ε ί ο ν (Β 2) ε ί ν α ι αμιγώς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή υπηρεσία. Ή κ ά θ ε σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή μο­ νάδα έ χ ε ι τ ό ίδικόν τ η ς Δ ε ύ τ ε ρ ο ν Γ ρ α φ ε ί ο ν (Β 2). τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Λιμανιών. πού σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι σ τ ε ν ά μέ τ ά ς τοπικός "Αστυνομικός "Αρχάς. Ε λ έ γ χ ε τ α ι άπό τ ή ν CIA. έ χ ο υ ν τ ή ν π α ν τ ο τ ι ν ή υποστήριξη τ ή ς Αστυνομίας. Ο μ ω ς : οί Σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ς α υ τ ο ί ε κ π α ι δ ε ύ ο ν τ α ι σέ πολύ σ κ λ η ρ ή σ χ ο λ ή . "Υποτίθεται ό τ ι σ υ ν ε σ τ ή θ η μέ προορισμόν τ ή ν Ά ν τ ι κ α τ α σ κ ο π ί α ν .Α. Οί τ ρ ε ι ς α υ τ έ ς Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ ς Α σ τ υ ν ο μ ί ε ς έ χ ο υ ν ε σάν σ τ ε λ έ χ η Αξιωματικούς καριέρας καί σάν υλικό Στρατιώ­ τ ε ς πού κ ά ν ο υ ν τ ή ν θ η τ ε ί α τ ο υ ς . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α Σ τ ρ α τ ο ύ ίδρύθη διά νά επιβλέπει τ ή ν Φανταρίαν. Τ ό τ ε .

Ή "Ασφάλεια π ρ ο τ ε ί ν ε * τ ό ν κάθε Ιδιω­ τικό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό στόν ενδιαφερόμενο. ή καί Σ χ ο λ έ ς . μά άποκεϊ φ α ί ν ε τ α ι πώς δ ι α ρ έ ο υ ν ο ρ ι σ μ έ ν ο ι ά ν η σ υ χ α σ τ ι κ α ί ε ι δ ή σ ε ι ς . ή φ ύ λ α κ α . ή. Μά ή δ η ό σ υ ν δ ι κ α λ ι σ μ ό ς τών Στρατιωτών χ τ υ π ά ε ι τ ή ν πόρτα τ ή ς A n t i q u a . Ο Κ λ έ φ τ η ς σπάνια θά τ ύ χ ε ι ν ά σ υ γ κ ρ ο υ σ τ ε ί μέ Ί δ ι ω τ ι κ ό ν Άστυνομικόν. Ή Α σ φ ά λ ε ι α ε ν δ ι α φ έ ρ ε τ α ι μόνο γιά Κ έ ρ δ η .ωστε νά ε π ι τ ί θ ε τ α ι ε ν ά ν τ ι α στήν π λ ε ι ο ν ό τ η τ α τών άλλων Στρατιωτών. Πολλοί σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο ι Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ξανα­ φ ο ρ ο ύ ν τ ή ν τ ι μ η μ έ ν η ν σ τ ο λ ή ν . π λ η ρ ο φ ο ρ η θ ο ύ ν κ ά τ ι τ ό σημαντικόν τ ρ έ χ ο υ ν αμέσως στήν Α σ φ ά λ ε ι α . Ή ειδική Άντι-Πορνό Αστυνομία αποτελεί κλάδον τής Α σ φ α λ ε ί α ς . Ά λ λ ω σ τ ε . Ή Α σ φ ά λ ε ι α ε ί ν α ι τ ό έ μ μ ε σ ο καί ορι­ σ τ ι κ ό Α φ ε ν τ ι κ ό . λοιπόν. Β έ β α ι α . Α υ τ ή τ ή φ ο ρ ά έ χ ο υ ν σάν άμεσο α φ ε ν τ ι κ ό ε ί τ ε κάποιο "Ιδρυμα. Ο ύ τ ε μιά μέρα δ έ ν έ π έ ρ α σ ε πού • 64 • . Μάλιστα σ τ ή Γαλλία τ ά Π ο λ ι τ ι κ ά Κόματα θ ε ω ρ ο ύ ν τ ί ς Π ο υ τ ά ν ε ς συμπαγή ε κ λ ο γ ι κ ή δ ύ ν α μ η . Μιά ά λ λ η κ α τ η γ ο ρ ί α Ιδιωτικών Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν ε ί ν α ι οί Ντέτ ε κ τ ι β ς πού δ ι α τ η ρ ο ύ ν Ιδιωτικά Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά Γ ρ α φ ε ί α καί δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε μέ α μ ο ι β ή .Πόρνων κ ρ ύ β ε τ α ι ά φ θ ο ν ο παραδάκι.). Περίπτωσις 17. Καί λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί π ά ν τ ο τ ε . Τ έ τ ι ο υ ς Ιδιωτικούς Αστυνομικούς έ χ ο υ ν ε πολλές Τ ρ ά π ε ζ ε ς . Γ ι α υ τ ό οί Ιδιωτικοί "Αστυνομικοί αποχτούν καί ύφος κ λ η τ ή ρ α .12 . Ό κ λ ά δ ο ς α υ τ ό ς ι δ ρ ύ θ η κ ε δ ή θ ε ν γιά τ ή ν προστασία τών Η θ ώ ν . Πίσω άπό τ ό ν Ιερόν Π ό λ ε μ ο ν Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Σ χ ε δ ό ν ό λ ο ι οί Ιδιωτικοί Ν τ έ τ ε κ τ ι β ς ε ί ν α ι πρώην Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί . Π α ρ έ χ ο υ ν α φ ε ι ­ δώς τ ί ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς τ ο υ ς στήν Α σ φ ά λ ε ι α . ε ί τ ε κάποιον Εργο­ στασιάρχη (κτλ. Α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι κυρίως μέ μ ο ι χ ε ί ε ς (οί κ ε ρ α τ ά δ ε ς καλοπληρώνουν). Ή Λογοκρισία λ έ ν ε πώς ε ί ν α ι πολιτική υπηρεσία. Παρά τ ή ν σ ο β α ρ ο φ ά ν ε ι α τ ο υ ς μήν τ ο ύ ς ε μ π ι σ τ ε ύ ε σ τ ε . Περίπτωσις 15. στάσιν ο ύ δ ε τ ε ρ ό τ η τ ο ς . οί Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ ς Α σ τ υ ν ο μ ί ε ς δ έ ν μ ο ι ά ζ ε ι νά ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι ιδιαιτέρως γιά τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς . Θά τ η ρ ή σ ω . Περίπτωσις 16. Δέν ε π ε ί γ ο μ α ι νά βγάλω συμπεράσματα. Κερδών). σ υ χ ν ά δ ι α κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ ν μέ ήρωισμόν. Α ν τ ι θ έ τ ω ς . Δ έ ν κ α τ ά φ ε ρ α νά μάθω τ ί ακριβώς σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ ά Κ ρ α τ η τ ή ρ ι α τών Στρατιωτικών μας Α σ τ υ ν ο μ ι ώ ν .13 αλλά τ ά τ ε λ ε υ τ α ί α χρόνια αί τ ρ ε ι ς Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ί Α σ τ υ ν ο ­ μίαι άπλωσαν τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ ς καί πάνω σ τ ο υ ς Π ο λ ί τ ε ς . Β ι ο μ η χ α ν ί ε ς . ΟΊ Π ο υ τ ά ν ε ς α π ο τ ε λ ο ύ ν μ ε γ ά λ η πηγή πληρο­ φοριών ( δ η λ α δ ή . κ α θ ό τ ι ο υ δ ό λ ω ς επιθυμώ νά αναμιχθώ εις τήν Π ο λ ι τ ι κ ή ν . Δ έ ν λ έ ω πώς οί Π ο υ τ ά ν ε ς χαφ ι ε δ ί ζ ο υ ν . άν α ν τ ι λ η φ θ ο ύ ν . Είναι υπηρεσία τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . ή . Πολλοί Ιδιωτικοί Ν τ έ τ ε κτιβς δ ι α θ έ τ ο υ ν θαυμάσια μ η χ α ν ή μ α τ α . Ψ έ μ α τ α . ΟΊ Ιδιωτικοί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ε ί ν α ι κ ά τ ι μ ε τ α ξ ύ κ λ η τ ή ρ α καί φ ύ λ α κ α . Τό Κ ρ ά τ ο ς αποδέ­ χ ε τ α ι τ ί ς Π ο υ τ ά ν ε ς . Δέν θά ε π έ μ ε ν α τόσο πολύ στις περιπτώσεις 11 .

Ά σ τ υ ν ο μ ί α ς .νά μήν τ ή ν έζησε ή A n t i q u a κάτω άπ' τ ό πέλμα τ ή ς Λογο­ κρισίας.Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua α ν ή κ ο υ ν οί έ ξ η ς δ υ ν ά μ ε ι ς : Χ α φ ι έ δ ε ς Α Τάξεως (μισθωτοί) Χ α φ ι έ δ ε ς Β Τάξεως (μέ τ ό κομάτι) Χ α φ ι έ δ ε ς Γ Τάξεως (έμμεσα α ν τ α λ λ ά γ μ α τ α ) Χ α φ ι έ δ ε ς Δ Τάξεως (ψυχανώμαλοι) Ταξιτζήδες Θυρωροί πολυκατοικιών Περιπτεριούχοι Νυχτοφύλακες Μικρομαγαζάτορες Ί δ ι ο κ τ ή τ α ι μπαρ Συνταξιούχοι Αστυνομικοί Μ έ λ η Οργανώσεως 24ης Ά β γ ο ύ σ τ ό υ Μπράβοι Σ υ ν δ ι κ ά τ ω ν τ ή ς Δ ε ξ ι ά ς Ί δ ι ο κ τ ή τ α ι Χαρτοπαικτικών Λεσχών Μικροπωληταί χασισιοϋ Ρεσεψιον'ιστες (κάθε κ α τ η γ ο ρ ί α ς ) Μ έ λ η Οργανώσεως XXX Πρώην Ά ν δ ρ ε ς Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς Δημοσιογράφοι Δημοσιογραφίσκοι Βουλευταί και τέως βουλευταί ' Αποτυχημένοι Πολιτικάντηδες "Ετεροι άλλοι (αχαρακτήριστοι) Ή τ ο ι .000 Ό κ α τ ά λ ο γ ο ς π α ρ α μ έ ν ε ι ά ν ο ι χ τ ό ς .. έν συνόλω .000 ν ο μ ά τ ο ι δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε γ ι ά τήν Παρα-'Αστυνομία. άν καί τ ό άθροισμα τ ο υ θ ά υ π ε ρ β α ί ν ε ι τ ο ύ ς 500..500 500 9.000 120. ή ορ­ γάνωση τ ή ς Π α ρ α . Ό Μ έ γ α ς Fouche ά ν ο ι ξ ε τ ό ν δρόμο τ ή ς Π α ρ α . ΟΊ Μ α θ η τ α ί τ ο υ τ ό ν έ τ ε λειοποίησαν.. 5. Α κ ο ύ σ τ ε μέ π ρ ο σ ο χ ή ! Τό έ ρ γ ο ν τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς κοπιώδης. Καί τ ί ε ί ν α ι α υ τ ή ή ΠαραΆστυνομία.500 20.000 5. Ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι . όμως. Θαυμάζω τ ά γ α ϊ δ ο υ ρ ά γ ­ καθα Δ έ ν ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι τ ό μάθημα μας τ ό Πώς καί τ ό Δ ι α τ ί α ν ε π τ ύ χ θ η ή Π α ρ α .000 500 1.000 2.000 35.000 Ά ν δ ρ ε ς τ ή ς ΠαραΆ σ τ υ ν ο μ ί α ς .000 7. Α ν α γ κ α σ τ ι κ ώ ς κ α τ α φ ε ύ γ ε ι σ τ ή ν β ο ή θ ε ι α διαφό­ ρων Καλών Ανθρώπων.000 500 30. Τό τ υ π ι κ ό ν πλαίσιον τ ή ς Λογοκρισίας ε ί ν α ι ό Νόμος περί Τύπου.000 500 30.' Α σ τ υ ν ο μ ί α .000 5.000 70. Ώ σ τ ε 500.000 60. Ό σ η μ ε ρ ι ν ό ς Νόμος περί Τύπου τ ή ς A n t i g u a ε ί ν α ι φασιστικός. πού α ν α φ έ ρ α μ ε σ τ ό π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο μάθημα. • 65 Π .000 10. Στήν Antiqua ή Παρα-'Αστυνομία ά ν θ ι σ ε σάν έ ν α υπέροχο πανύψηλο μόβ γ α ϊ δ ο υ ρ ά γ κ α θ ο ν .500 500.Ά σ τ υ ν ο μ ί α ς .000 6. Περίπτωοις 18. Καί μόνη τ η ς ή Α σ τ υ ν ο μ ί α δ έ ν μπορεί ν ά τ ό ολοκληρώ­ σει.000 40.000 3. Φρονώ πώς σ ή μ ε ρ α στήν Π α ρ α .000 32.

Α υ τ ο ύ ο φ ε ί λ ε ­ τ α ι ή α ύ ξ η σ η τ ο ύ α ρ ι θ μ ο ύ τών Κλοπών. ά π η γ ο ρ ε ύ θ η τ ό εμπόριο χ α σ ι σ ι ο ύ . όστις ύπήρξεν καί Υπουργός Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Θά εξηγηθώ πιό άπτά: Στήν Antigua τ ό εμπόριο τ ο ύ χασισιού ά ν η κ ε . όπως ε ί ν α ι φ υ σ ι κ ό ν . ΟΊ Κ λ έ φ τ ε ς δ έ ν υ π ε ρ β α ί ν ο υ ν τ ί ς δυό-τρεΤς χ ι λ ι ά δ ε ς . τ ό λανσάρισμα τ ή ς Λ η σ τ ε ί α ς Τραπεζών. Ή μάχη Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Zeko. Ή κυρία δύναμις τ ο ϋ Π α ρ α .Σ τ ρ α τ ο ϋ δ έ ν ε ν δ ι α ­ φ έ ρ ε ι τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς . Τ ό ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν τ ή ς Μ ε γ ά λ η ς Μάχης έ χ ε ι δ υ ό ό ψ ε ι ς : ό Υπόκο­ σμος μ ά χ ε τ α ι δ ι ά ν ά υ π ά ρ ξ ε ι . β ρ ί σ κ ε ι κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α πόστα. Οί Επίλεκτοι τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς τ ή ς Α σ τ υ ­ ν ο μ ί α ς . τυπικώς. | • 66 • . ή σχέση ε ί ν α ι 1:300 ( τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ) . Α λ λ ά άν σκε­ φ τ ο ύ μ ε ό τ ι σ χ ε δ ό ν ό λ ο ς ό πληθυσμός τ ή ς χώρας συγκα­ τ α λ έ γ ε τ α ι σ τ ο υ ς εχθρούς τών Κ λ ε φ τ ώ ν τ δ τ ε έ χ ο υ μ ε τ ή ν σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ ή α ν α λ ο γ ί α 1:3000 (περίπου). κ τ λ .000 Ά ν τ ρ ε ς . κ τ λ . καί. ή .Κ λ ε φ τ ώ ν α π ο τ ε λ ε ί μιά λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α τ ή ς Μ ε γ ά λ η ς Μ ά χ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ό "Υπόκο­ σμος α μ ύ ν ε τ α ι . ή Α σ τ υ ν ο μ ί α α γ ω ν ί ζ ε τ α ι διά νά α ρ π ά ξ ε ι . ε σ χ ά τ ω ς . ό έ ν α ς στους τ ρ ε ί ς θά επι­ θυμούσε νά φοράει τ ή ν τιμημένη στολή τ ο ϋ Αστυνομι­ κού.Σ τ ρ α τ ο ύ α π ο τ ε λ ε ί τ α ι άπό τ ο ύ ς Ό π λ ί τ α ς τ ή ς Ε θ ν ο φ ρ ο υ ρ ά ς . Περίπτωοις 20. Ή Ε θ ν ο φ ρ ο υ ρ ά δ ι α τ η ρ ε ί τ α ι μόνο δ ι ά λ ό γ ο υ ς Εθνικής "Αμύνης. καί τ ί ς ν ύ χ τ ε ς β γ α ί ν ο υ ν παγάνα. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε π ι τ ί θ ε τ α ι μέ ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ά Κέρδη. Τό α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ ο υ ς ε ί ν α ι ή α σ τ υ ν ό μ ε υ σ η τών Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν . Στό π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο μάθημα α π έ δ ε ι ξ α πώς οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί τ ή ς Antigua ξ ε π ε ρ ν ο ύ ν τ ί ς 700. Μάθημα 20ον Αστυνομία καί Υπόκοσμος. στόν Υπόκοσμο. Περίπτωσις 19. Δ έ ν θέλω ν ά ε π ε κ τ α θ ώ (άν καί γνωρίζω π ο λ λ ά ) δ ι ά ν ά μή θίξω θ έ μ α τ α Εθνικής Α μ ύ ν η ς κτλ.α φ ή ν ε ι σ τ ά χ έ ρ ι α τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ο ρ ι σ μ έ ν α πόστα καί α ν α π τ ύ σ σ ε ι ά λ λ α παλιά πόστα. Ποσώς ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α ι γ ι ά τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν α π ο φ ε ύ γ ε ι α υ τ ή τ ή μάχη. Ώ σ τ ε . Οπωσδήποτε ή μάχη ε ί ν α ι άνιση. σ τ ή ν Antigua. Υπολογίζω ό τ ι . Ό "Υπόκοσμος μ ε τ α τ ο π ί ζ ε τ α ι .Θά συμπληρώσω α υ τ ό ν τ ό κ α τ ά λ ο γ ο μέ τ ά πορίσματα μιάς προσφάτου μ ε λ έ τ η ς τ ο ϋ κ α θ η γ η τ ο ύ κ."Υποκόσμου. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε π ι τ ί θ ε τ α ι . Μ έ δ ι α δ ο χ ι κ ο ύ ς ν ό μ ο υ ς : Ι . Κάθε χωριό τ ή ς Antiqua έ χ ε ι μιά διμοιρία Ε θ ν ο φ ρ ο υ ρ ά ς . Ή ύπαρξη τ ο ϋ Π α ρ α . Στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ε ί ν α ι πολύ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι . Οί Ό π λ ί τ α ι τ ή ς Ε θ ν ο φ ρ ο υ ρ ά ς ό π λ ο φ ο ρ ο ϋ ν . α ν ή κ ο υ ν σ έ κάποιαν Α σ τ υ ν ο μ ί α .

ξ α φ ν ι κ ά . οί λ ύ κ ο ι φ υ λ ά ν ε τ ά πρόβατα. Ό η λ ί θ ι ο ς Υπουργός Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς καμαρώνει. π ο τ έ έ ν α ς εκπρόσωπος τ ο ϋ Εισαγγε­ λέως δ έ ν π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ή ν έ ρ ε υ ν α . Ό μ ω ς ή α ν τ ί σ τ ο ι χ η άλήθια είναι α υ τ ή : Τον στάδιον. μέ χ ε ι ρ ο ­ π έ δ ε ς . διά Ή κλιμάκωση α υ τ ή ς τ ή ς ν ο μ ι κ ή ς αντιμετωπίσεως τών Χα­ σικλήδων δ ε ί χ ν ε ι μιάν ανθρωπιά.Π ρ ά κ τ ο ρ ε ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ε τ ο ι μ ά ζ ε ι εν Ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο ν : ό καημένος ό Χασικλής είναι άρωστος καί πρέπει νά ύποβάλεται σέ θεραπεία . Φ ε ύ γ ο ν τ α ς οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί παίρνουν μαζί τ ό ν Χασισέμπορο. Οί Χασισ έ μ π ο ρ ο ι αρχίζουν ν ά αντιμετωπίζουν δ υ σ κ ο λ ί ε ς . Ό π ό λ ε μ ο ς τ ο ύ χασισιού ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί . Ακόμη μιά φ ο ρ ά ή Antiqua σώθηκε. ξ α φ ν ι κ ά . 3ον στάδιον. Ή τ ι μ ή τ ο ύ χασισιού έ κ α τ ο ν τ α π λ α σ ι ά ζ ε τ α ι . Τό εμπόριο καί ή χρήση τ ο ϋ χασισιού ε ί ν α ι ε ν τ ε λ ώ ς ε λ ε ύ θ ε ρ α . Ή Β ο υ λ ή ψ η φ ί ζ ε ι τ ό φιλάνθρωπον Ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο ν . Ό Α ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς τ ή ς ομάδος π ο τ έ δ έ ν έ χ ε ι μαζί τ ο υ ε'ισαγγελικόν έ ν τ α λ μ α έ ρ ε ύ ν η ς .ό Τρωικός Π ό λ ε μ ο ς έ κ ρ ά τ η σ ε μόνο δ έ κ α χ ρ ό ν ι α . Ό σ ο ι θ έ λ ο υ ν ε χασίσι θ ά τ ό προμη­ θ ε υ τ ο ύ ν μόνον άπό Χασισεμπόρους . Οί Χασι­ κ λ ή δ ε ς κ α ν έ ν α ν δ έ ν ε ν ο χ λ ο ύ ν . Φυσικά. ΟΊ τ ε κ έ δ ε ς γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν δ ό ξ ε ς . Δ η λ α δ ή . Ό λ ο ι οί α τ ί θ α σ ο ι Χασισέμποροι. μιά ομάδα Α σ τ υ ν ο ­ μικών γ ι ά ν ά ψ ά ξ ο υ ν ε τ ό σπίτι τ ο υ . 4ον στάδιον. α ν α κ α λ ύ π τ ε ι ό τ ι ε ί ν α ι Μ ε γ ά λ ο ς Ουμανι­ στής. ά π η γ ο ρ ε ύ θ η ή χασισοποσία. Ή τ α κ τ ι κ ή τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς ε ί ν α ι άπλή. καί όσο χασίσι β ρ ή κ α ν ε στήν έ ρ ε υ ν α . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α πιέζει τ ο ύ ς Χασικλήδεςθ έ λ ε ι ο ν ό μ α τ α Χασισεμπόρων καί ά ν τ ρ έ σ ε ς τ ε κ έ δ ω ν . Ό τ α ν ε ν τ ο π ί ζ ε ι έναν Χασισέμπορο σ τ έ λ ν ε ι . Τό εμπόριο χασισιού α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι . ΟΊ Ε γ ­ κ λ η μ α τ ο λ ό γ ο ι τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι πολύ Ίκανοποιηθέντες. Α λ λ ε ς τ ε χ ν ι κ έ ς λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς διά τ ό χασισεμπόριον: Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua γ ι ά νά α π ο χ τ ή σ ε ι τ ό μονοπώλιον τ ο ϋ χασισιού χ ρ ε ι ά σ τ η κ ε νά π ο λ ε μ ή σ ε ι σ κ λ η ρ ά εί­ κοσι ο λ ό κ λ η ρ α χρόνια . καί. Π ι έ ζ ε ι τ ό ν ηλί­ θιο Ύ π ο υ ρ γ ό ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Ή Αστυνομία έχει στά χέρια της τ ό μ ο ν ο π ώ ­ λ ι ο ν τ ο ύ χασισιού. Ή τ ι μ ή τ ο ύ χασισιού π α ρ α μ έ ν ε ι σέ επίπεδα προσιτά σέ κάθε φτωχό καί β α σ α ν ι σ μ έ ν ο άνθρωπο. ό Χασισοπάτης έ θ ε ω ρ ή θ η α σ θ ε ν ή ς καί οί ποινές τ ο ύ ς Χασισεμπόρους πενταπλασιάσθησαν.τό φίδι ό Χασισέμπορος πρέπει νά μπαίνει φυλακή γιά είκοσι χρόνια. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι πώς τ ό χασίσι •μπορεί ν ά αποβεί σ π ά ν ι ο ν ε μ π ό ρ ε υ μ α . Τό χασίσι ε ί ν α ι π ά μ φ θ η ν ο . "Ετσι οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ό τ α ν β ρ ο ύ ν ε χρήματα τά μοιράζονται αμέσως (οί Χασισέμποροι π ά ν τ α έ χ ο υ ν στό σπίτι π ο λ λ ά λ ε φ τ ά ) . Τό χασίσι κ α ν έ ν α δ έ ν καταστρέφει. Ό η λ ί θ ι ο ς Υ π ο υ ρ γ ό ς Δικαιο­ σ ύ ν η ς . Μ ε ρ ι κ ο ί ξελ ι γ ω μ έ ν ο ι "Αστυνομικοί αρπάζουν άπ' τ ό σπίτι καί κάνα • 67 • . στήν φ υ λ α ­ κή. Οί Χα­ σ ι κ λ ή δ ε ς πίνουν πιά χασίσι σ τ ο υ ς τ ε κ έ δ ε ς . 3.2. 2ον στάδιον.

Ό τ α ν όμως τ ό χασίσι • 68 C . 391 γ ρ α μ ά ρ ι α . Τό κάψιμο αυτό π α ί ρ ν ε ι τ ή μ ο ρ φ ή μιάς σ ε μ ν ή ς τ ε λ ε τ ή ς .500 S τ ό κιλό. έ χ ο υ ν τ ό προνόμιον νά μή τ ο ύ ς κ α τ α δ ι ώ κ ε ι ή Α σ φ ά λ ε ι α όσο καιρό δ ο υ λ ε ύ ο υ ν μέ τ ό κ λ ε μ έ ν ο χασίσι.τ έ σ σ ε ρ ε ι ς τ ι π ο τ έ ν ι ο υ ς Χασικλή­ δ ε ς . 2753 γ ρ α ­ μάρια) . Στήν έ κ θ ε σ η δ έ ν γ ί ν ε τ α ι λ ό γ ο ς γ ι ά τ ά λ ε φ τ ά πού άρπαξαν. Α υ τ ό γ ί ν ε τ α ι ύπό μίαν προύπόθεσ ι ν ό Χασισέμπορος .αυτό πού ε ί ν α ι δ η λ ω μ έ ν ο στίς εκθέσεις κατασχέσεως. π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι τ ό πλιάτσικο πού έ γ ι ν ε σ τ ό σπίτι τ ο ύ Χασισ ε μ π ό ρ ο υ .ξ υ π ν η τ ή ρ ι .μιά φ ο ρ ά τ ό χ ρ ό ν ο .συνήθως τ ό 10%.Π ρ ά κ τ ο ρ ε ς τ ή ς Α σ φ α λ ε ί α ς τ ό α γ ο ρ ά ζ ο υ ν άπό τ ο ύ ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς στήν σ υ φ ε ρ τ ι κ ή τ ι μ ή τών 500 $ τ ό κιλό καί τ ό μ ε τ α π ο υ λ ο ύ ν περίπου 1. Εν σ υ ν ε χ ε ί α . Τώρα θ ά σάς πώ τ ί γ ί ν ε τ α ι τ ό κ α τ α σ χ ε μ έ ν ο χασίσι .Π ρ ά κ τ ο ρ α ς πρέπει ν ά κ α τ α δ ό σ ε ι στήν Α σ φ ά λ ε ι α καί τ ρ ε ΐ ς . Αυτό τ ό ν ο μ ί ζ ε ι μόνον ό μ α λ ά κ α ς γρα­ μ α τ ι κ ό ς τ ή ς Εισαγγελίας. Β έ β α ι α . μέ ό μ ο ρ φ ε ς φ ι ο ρ ι τ ο ύ ρ ε ς . Ό σ ο γ ι ά τ ό κ α τ α σ χ ε θ έ ν χασίσι φ α ν ε ρ ώ ν ε ­ τ α ι μ ό ν ο ν έ ν α μ έ ρ ο ς άπαυτό πού β ρ ή κ α ν ε . ή . ή . Ό τ α ν τ ό χασίσι έ χ ε ι τ ή ν μ ο ρ φ ή ν κ ό ν ε ω ς π α ρ α δ ί δ ε τ α ι πρός καύσιν μ έ σ α σέ σ α κ ο υ λ ά κ ι α . Καί στίς δυό περιπτώσεις ή Α σ τ υ ν ο μ ί α δ ί ν ε ι γ ι ά κάψιμο π ί ­ τ ο υ ρ α (μάλιστα. Τ ό κ α τ α σ χ ε μ έ ν ο χασίσι κ α ί γ ε τ α ι εις μ ο ρ φ ή ν κ ό ν ε ω ς . ώστε νά φ α ν ε ί πώς ή α δ ι ά φ θ ο ρ ο ς Α σ τ υ ν ο μ ί α πάντα επαγρυπνεί.κάποιος μαλάκας γ ρ α μ α τ ι κ ό ς τ ή ς α ρ μ ό δ ι α ς Εισαγγελίας. ό π ο υ . Πρίν π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α μιά π ρ ο δ ο μ έ ν η Dakota τ ή ς Maffia α ν α γ κ ά σ τ η κ ε ν ά π ρ ο σ γ ε ι ω θ ε ί σ τ ό Kri-Kri. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ά ν ε κ ο ί ν ω σ ε ό τ ι μ έ ς σ τ ό α ε ρ ο π λ ά ν ο β ρ ή κ ε 667. ΟΊ Χασισέμποροι . πί-του-ρα!). Τό χασίσι τ ό β ο ύ τ η ξ ε ό Σ τ ρ α τ η γ ό ς πού δ ι ο ι κ ο ύ σ ε τ ό νησί Kri-Kri. ΟΊ π έ ν τ ε α μ ε ρ ι κ ά ν ο ι έ κ ά θ η σ α ν στήν φ υ λ α κ ή κ ά τ ι λ ί γ ο υ ς μ ή ν ε ς . Ό π ω ς θ ά έ τ υ χ ε ν ά δ ι α β ά σ ε τ ε στίς ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς .χ.950 γ ρ α μ μ ά ρ ι α χασίσι. δ έ ν πιστεύω ν ά ν ο μ ί ζ ε τ ε πώς ή Α σ τ υ ν ο μ ί α κ α ί ε ι τ ό α λ η θ ι ν ό χασίσι. Επιπλέον.δ η λ α δ ή . ό ε π ι κ ε φ α λ ή ς Αξιωματικός σ υ ν τ ά σ σ ε ι μιάν έκθεσιν κατασχέσως. ε ι ς μ ο ρ φ ή ν πλακιδίων. ή Α σ τ υ ­ νομία . Τό π ε ν τ α μ ε λ έ ς πλήρωμα τ ή ς Dakota κατεδικάσθη σέ π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α φ υ λ α κ ή . Ξαναγυρίζω σ τ ό νόμιμα αρπαγμένο χασίσι: Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί όσο χασίσι κ α τ α κ ρ α τ ή σ ο υ ν άπό τ ή ν έρευνα (δηλαδή τ ό 90% τ ή ς ολικής ποσότητος) τ ό διοχε­ τ ε ύ ο υ ν σ τ ό εμπόριο.π ο τ έ σ τ ρ ο γ γ υ λ ο π ο ι η μ έ ν ο ι αριθμοί. Σ τ ή ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α τ ό χασίσι έ φ ­ τ α ν ε τ ο ύ ς τ ρ ε ι ς τ ό ν ο υ ς . όταν ή έκθεσις κατασχέσεως μ ι λ ά ε ι γ ι ά 1847 γ ρ α μ ά ρ ι α χασισιού πρέπει ν ά φ α ν τ ά ζ ε σ α ι τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 20 κιλά χασίσι. όπου τ ό τ ι μ ώ μ ε ν ο ν πρόσωπον ε ί ν α ι ο π α ρ ι σ τ ά μ ε ν ο ς εκπρόσωπος τ ο ϋ Ε ι σ α γ γ ε λ έ ω ς . Ε τ σ ι .κ α ί ε ι σέ ε ι δ ι κ ό κλίβανο τ ό κ α τ α σ χ ε θ έ ν χασίσιον. ή κάνα μ α γ ν η τ ό φ ω ν ο (αυτό όμως ε ί ν α ι εξαί­ ρεση). Στίς εκθέσεις κατασχέσεως χρησιμοποιούνται πολύ πειστικά ν ο ύ μ ε ρ α (π. Τό Kri-Kri ε ί ν α ι ένα μ ε γ ά λ ο νησί τ ή ς Antiqua.

Τά πιό π ρ ό χ ε ι ρ α μέσα πιέσεως μιάς Π ο υ τ ά ν α ς ε ί ν α ι : χ ο υ φ τώνεις τ ό βυζί τ η ς καί τ ό σ τ ρ ί β ε ι ς .Π ρ ά κ τ ο ρ α τ ή ν τ ά δ ε π ο σ ό τ η τ α ψεύτικου χασισιού. πρέπει ν ά π α ρ α μ ε ρ ι σ τ ε ί . τ ή ς καις μέ τ σ ι γ ά ρ ο τ ί ς ρ ό γ ε ς τών βυζιών. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua δ έ ν θ έ λ ε ι νά μ ο ι ρ α σ τ ε ί τ ή δ ο υ λ ι ά καί τ ά κ έ ρ δ η μέ τ ό ν Υπόκοσμο. Εκεί τής ζ η τ ά ε ι νά κ α τ α γ γ ε ί λ ε ι τ ό ν Ν τ α β α τ ζ ή . Υπάρχει ψωμί δ ι ά ό λ ο υ ς . Οί έν λόγω Αξιωματικοί τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς μας ή ρ ν ή θ η σ α ν νά σ υ ζ η τ ή σ ο υ ν τ ό θ έ μ α . Στό τ έ λ ο < \ καί ή πιό πεισματάρα Πουτάνα υπογράφει. Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς κ α λ ε ί τ ή ν Π ο υ τ ά ν α σ τ ό γ ρ α φ ε ί ο τ ο υ . Ή κάθε Π ο υ τ ά ν α γ ι ά ν ά βρει δ ι α μ έ ρ ι σ μ α α ν α γ κ ά ­ ζ ε τ α ι νά ζ η τ ή σ ε ι τ ή ν β ο ή θ ι α κάποιου Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ . α υ τ έ ς οί α φ η γ ή σ ε ι ς π ρ ο κ α λ ο ύ ν βαθιά πλήξη. Γιά νά μπει ό Ν τ α β α τ ζ ή ς στήν Φ υ λ α κ ή ή Π ο υ τ ά ν α (φίλη τ ο υ ) ο φ ε ί λ ε ι ν ά υ π ο γ ρ ά ψ ε ι μιά μ ή ν υ σ η . "Αλλωστε. εδώ καί ε ί κ ο σ ι χ ρ ό ν ι α .θά ή δ ύ ν α ν τ ο νά σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι . Ό Ν τ α β α τ ζ ή ς . λοιπόν. Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς επίσημοι εκπρόσωποι τ ο ϋ Υποκόσμου υ π έ δ ε ι ξ α ν (μέ μεγ ά λ η ν λ ε π τ ό τ η τ α ) σέ α ν ώ τ α τ α Σ τ ε λ έ χ η τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς τό π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ ή ς α ρ μ ο ν ι κ ό τ α τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ α ξ ύ τ ή ς Maffia κ α ι τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς τών Η. "Εχω τ ή ν γνώμην πώς ή Α σ τ υ ν ο μ ί α καί ό Υπόκοσμος. π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ς σέ πανάγα­ θ ο υ ς ι δ ι ο κ τ ή τ ε ς ε ν ο ί κ ι ο δ έ κ α φ ο ρ έ ς ψ η λ ό τ ε ρ ο άπ' τ ό κα­ ν ο ν ι κ ό . ό τ ι ή δ η ε ί μ α ι έ κ τ ο ς θ έ μ α τ ο ς . Τό ψ ε ύ τ ι κ ο χασίσι ε ί ν α ι έτοιμο. Α υ τ ό ς ανακατεύει πίτουρα μέ ό δ ο ν τ ο ι α τ ρ ι κ ή π ά σ τ α (καί μπογιά). Ό Αστυνομικός παίρνει τά ανταλλάγματα τ ο υ . Μπορούσα νά συνεχίσω π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ς τ ό πώς ή Α σ τ υ ­ νομία ε λ έ γ χ ε ι (μέ γ ε ρ ό μερίδιο) τ ί ς χ α ρ τ ο π α ι χ τ ι κ έ ς λ έ ­ σχες τ ή ς Antiqua Φ ο β ά μ α ι . Συχνά ή Π ο υ τ ά ν α γ λ ι τ ώ ν ε ι δ ί ν ο ν τ α ς έ ν α σ τ ρ ο γ γ υ λ ό ποσόν καί υποσχόμενη νά κ α τ α β ά λ λ ε ι κ ά θ ε μ ή ν α τ ό ίδιο ποσόν.Π.Α. Ίσως οί α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ο ί κοινωνικοί ό ρ ο ι τ ή ς Antiqua νά μήν ε ί ν α ι ακόμη α ρ κ ε τ ά ώριμοι γ ι ά μιά τ έ τ ι α σ υ ν ε ρ γ α σ ί α . "Αν όμως ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς ε ί ν α ι α χ ό ρ τ α γ ο ς π ι έ ζ ε ι τ ή ν Π ο υ τ ά ν α γιά νά υ π ο γ ρ ά ψ ε ι τ ή ν μήνυση ε ν α ν τ ί ο ν τ ο ύ Ν τ α β α τ ζ ή . Π 69 Π . Χώρια πού γ ί ν ο ν τ α ι α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν π ο λ ι τ ι κ ή ς ε κ μ ε ­ ταλλεύσεως. Μ έ α ν ά λ ο γ ο τρόπο ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ε ί ν ε ι ν ά α π ο χ τ ή σ ε ι κ α ι τ ό μονοπώλιον τ ή ς ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς τ ή ς Π ο ρ ν ε ί α ς . Τό μ έ λ λ ο ν π ε ί θ ε ι τ ό ύ ς χ ο ν τ ρ ο κ έ φ α λ ο υ ς . ή. όμως.έ χ ε ι τ ή ν μ ο ρ φ ή ν πλακιδίων τ ό τ ε τ ά πράματα γ ί ν ο ν τ α ι πιό δ ύ σ κ ο λ α : ή Α σ τ υ ν ο μ ί α α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι νά π α ρ α γ γ ε ί λ ε ι σέ κάποιον Χασισέμπορο . καί τ ά ψ ή ν ε ι μέσα σέ κ α τ ά λ λ η λ ε ς φ ό ρ μ ε ς . Ίσως πρόκειται περί Αξιωματικών μέ σαφώς άντιαμερικανικόν π ν ε ύ μ α . τ ή ν αρπάζεις άπ' τ ά μαλλιά καί τ ή ς κοπανάς τ ό κ ε φ ά λ ι σ τ ό ν τ ο ί χ ο . Καί τ ό μ έ λ λ ο ν έ ρ χ ε τ α ι α ϋ ριον. Στήν Antiqua. ή . Οί Π ο υ τ ά ν ε ς ά ν α γ κ α σ τ ή κ α ν ε ν ά ε ν ο ι κ ι ά σ ο υ ν μικρά απομονωμένα δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ α . άλλά θ έ λ ε ι ολο καί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α . κ α τ η ρ γ ή θ η σ α ν τ ά μπορ­ ν τ έ λ α . Πάντως ο ι ελπίδες δ έ ν λείπουν.

ή. ό ν τ ω ς . χρησιμο­ ποιουμένων στήν Πατρίδα μ α ς .συνεπώς δ έ ν μπορεί νά π ρ ο τ ε ί ν ε ι Νόμον περί Βασανι­ στηρίων όταν δ έ ν υ φ ί σ τ α ν τ α ι Βασανιστήρια. Υπουργός έ τ ό ν ι σ ε πώς ε ί ν α ι α δ ύ ν α ­ τ ο ν νά β α σ α ν ί ζ ο ν τ α ι Π ο λ ί τ ε ς τ ή ν σ τ ι γ μ ή . πού τ ά Βασανι­ σ τ ή ρ ι α . Ό 'ίδιος Κύ­ ριος Υπουργός έχρησιμοποίησε κι άλλα α τ ρ ά ν τ α χ τ α επιχειρήματα γ ι ά νά α π ο δ ε ί ξ ε ι μπρος στή Β ο υ λ ή ό τ ι δ έ ν γ ί ν ο ν τ α ι Βασανιστήρια άπό τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua. δ έ ν υπάρχει Σχολή Βα­ σανιστών. Φάλαγγα. δ έ ν α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι στόν Κανονισμό Αστυνομίας. Αλλά όλο καί σ υ χ ν ό τ ε ρ α . ή.Μάθημα 21ον Ό θεός άνεκάλυψε τά Βασανιστήρια. Θεωρητικώς. 4. Κ ο ύ κ λ α . ε ί ν α ι α υ τ ό ς πού τώρα θά σάς γράψω στόν μαυροπίνακα. ό κ. σάν μ έ θ ο δ ο ς α ν α κ ρ ί σ ε ω ς . σ υ ρ μ α τ ό σ κ ο ι ν ο . Stepa Naki. ά π ο ρ έ ο υ ν άπό τ ά ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ α πού σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ε τ ό Serninarium ε ν τ ό ς οκτώ μηνών. Στόν Ποινικόν Κώδικα τ ή ς Antigua δ έ ν υπάρχει άρθρο περί Βασανιστών καί Βασανιστηρίων. βυζιών). Β ο ί δ ό π ο υ τ σ α . "Εχω τ ή ν τ ι μ ή ν νά δ ι ε υ θ ύ ν ω τ ό Serninari­ u m . σ ά ν τ ο υ ι τ ς . Ό σ α θά σάς πώ. Χτύπημα μέ χ ά ρ α κ α . Πάτημα κοιλιάς. Μ ε τ α ξ ύ άλλων. 9. διεβεβαίωσεν τούς Βουλευτάς ότι Νόμος ά ν ε υ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ δ έ ν δ ύ ν α τ α ι νά υ φ ί σ τ α τ α ι . 8.κ. λοιπόν: 1. Ή παράλειψις ( ά ν . πολλοί "Ανθρωποι τ ο ύ Υποκόσμου α φ η γ ο ύ ν τ α ι κάποιες τ ε ρ α τ ώ δ ε ι ς ι σ τ ο ρ ί ε ς γιά Β α σ α ν ι σ τ έ ς καί Βασανιστήρια. μέ κ α τ η γ ο ρηματικόν τρόπον. Γαμίσι.ά λ λ ω σ τ ε . 10. 12. ΟΊ ι σ τ ο ρ ί ε ς α υ τ έ ς ( φ α ν τ α σ τ ι κ έ ς . ε ί ν α ι π α ρ ά λ ε ι ψ ι ς ) έ φ τ α σ ε πέρσι στή Β ο υ ­ λή. ο ϋ τ ε χ ο ρ η γ ο ύ ν τ α ι ε ι δ ι κ ά επιδόματα εις τ υ χ ό ν Βασανιστάς. Στρίψιμο αρχιδιών (ή. 11. ίσως) υπέπεσαν στήν α ν τ ί λ η ψ η καί άλλων κ. "Ενας πρόχειρος κ α τ ά λ ο γ ο ς Βασανιστηρίων. 5. 6. Θά η ύ χ ό μ η ν νά μή γ ι ν ό τ α ν ε τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μάθημα. σ υ ν α δ έ λ φ ω ν . Ι δ ο ύ . Γκλόμπ στόν κώλο. • • 70 • . 3. Ό Υπουργός Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς κ. Παλάγκο. αϊ έπίσημαι δηλώσεις τ ο ύ Κυρίου Υπουργού μέ έπεισαν. Κάψιμο μέ τ σ ι γ ά ρ ο . 2. Τά Βασανιστήρια πού ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι άπό τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua δ έ ν ε ί ν α ι ιδιαιτέρως πρωτότυπα καί σκληρά. Χειραψία μέ μολύβια. 7. στό σ η μ ε ρ ι ν ό μ ά θ η μ α . Π ε ν ι κ ι λ ί ν η . Τό παρελθόν σχολικόν έ τ ο ς ή Σ ύ γ κ λ η τ ο ς τ ο ύ Ι ν σ τ ι τ ο ύ ­ τ ο υ μας απεφάσισε νά ι δ ρ ύ σ ε ι έ ν α Serninarium γ ι ά τ ά Βασανιστήρια.

Οί Τ ά τ α ρ ο ι έ χ υ ν α ν λιωμένο μ ο λ ύ β ι στό στόμα ορισμένων εχθρών τ ο υ ς . Ό Κώδιξ τ ο ϋ H a m m o u r a b i κ ό β ε ι χ έ ρ ι α . Ή σχετική έρευνα συνεχίζεται. Στό π ρ ο σ ε χ έ ς μ ά θ η μ α θά σάς μιλήσω. Κάθε Λαός καί κάθε Εποχή έ χ ε ι τ ά Βασανιστήρια τ ο υ . 22. έ σ τ η ν α ν καί δ έ κ α χιλιάδες σταυρούς. 16. Χτυπήματα στό σ τ έ ρ ν ο . 15.13. 33. 26. Στό τ σ ο υ β ά λ ι μέ μιά γ ά τ α . 27. Κρέμασμα άπ' τ ή ν τ α ρ ά τ σ α . 36. 21. Ο Γ έ ρ ο ς τ ο ύ Β ο υ ν ο ύ α ν α γ κ ά σ τ η κ ε . Βραστά ά β γ ά στίς μασχάλες. Ξεγύμνωμα. Ό Χ ί τ λ ε ρ έ κ α ι γ ε βιβλία καί ανθρώπους. επαναλαμβάνω. Διπλό χ α σ τ ο ύ κ ι . Π 71 • • . 29. 18. 20. 28. 25. Ό Πούσκιν π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι πώς έσκότωσαν τ ό ν Π ο υ γ κ α τ σ ι ό φ . Κατ' α ρ χ ή ν . 32. Σ ή μ ε ρ α θά σάς πω ολίγας γ ε ν ι κ ό τ η τ α ς . Κρέμασμα άπ' τ ά τ σ ο υ λ ο ύ φ ι α . Ασφαλώς α υ τ ό ς ό κ α τ ά λ ο γ ο ς Βασανιστηρίων ε ί ν α ι ε λ ­ λ ι π ή ς . κάποτε . Ποδόσφαιρο. Σ ι δ ε ρ έ ν ι α γ ρ ο θ ι ά . Κάλτσα μ έ άμμο. πριν π ε θ ά ν ε ι . Ή Κόλαση τ ο ύ Dante μοϋ φ α ί ν ε τ α ι σάν έ ν α εξόχως νατ ο υ ρ α λ ι σ τ ι κ ό ν ποίημα. Ρ ε τ σ ι ν ό λ α δ ο . Οί Σ ο υ λ τ ά ν ο ι κ ό β α ν ε κ ε φ ά λ ι α . Θάψιμο. 23. Ά τ α κ τ ο ξ ύ λ ο . Τό μ α ρ τ ύ ρ ι ο τ ή ς δίψας. Καρύδωμα. Διάφορα ξεριζώματα. 35. 31. Ή Ι ε ρ ά ' Ε ξ έ τ α σ ι ς έ κ α ι γ ε ανθρώπους. Σκατά στή μ ο ύ ρ η . Πολλοί π ρ ο ν ά ρ θ η κ ε ς ορθοδόξων εκκλησιών έ χ ο υ ν τ ο ι χ ο ­ γ ρ α φ ί ε ς μέ σπάνιες σ κ η ν έ ς μαρτυρίων. Σ κ ο ύ ν τ η μ α μέ α υ τ ο κ ί ν η τ ο . σ χ ε δ ό ν πρωτόγονα. Βγάλσιμο χεριών. μέ α ρ κ ε τ έ ς λ ε π τ ο ­ μ έ ρ ε ι ε ς . Χτύπημα τ ο ϋ κ ε φ α λ ι ο ύ σ τ ό ν τ ο ί χ ο . Πάγος. 17. γιά τ ό κ ά θ ε Βασανιστήριον. Εικονική ε κ τ έ λ ε σ η . 34. τ ά Βασανιστήρια πού ε φ α ρ ­ μ ό ζ ε ι ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antigua ε ί ν α ι σ χ ε δ ό ν απλοϊκά. Υπάρχουν α ρ κ ε τ έ ς Ιστορίες Βασανιστηρίων ώστε περιτ­ τ ε ύ ε ι κάθε ανάπτυξη τ ο ύ θ έ μ α τ ο ς . 30. Οί Β υ ζ α ν τ ι ν ο ί Α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ε ς κ ό β α ν ε μ ύ τ ε ς . 19. 14. Οί Ρ ο μ α ί ο ι . νά φ ά ε ι ψ η τ ά κοψίδια κ ο μ έ ν α άπ' τ ό δικό τ ο υ κορμί. Η λ ε κ τ ρ ι κ ό κ ρ ε β ά τ ι ( η λ ε κ τ ρ ο σ ό κ ) . Οί Π έ ρ σ ε ς δ έ ν α ν ε έ ν α πτώμα μ' έ ν α ν μ ε λ λ ο θ ά ν α τ ο καί τ ο ύ ς α φ ή ν α ν ε νά σαπίσουν μαζί.κ ά π ο τ ε . 24. Σ α π ο υ ν ό ν ε ρ ο .

Τό δ υ σ τ ύ χ η μ α δ έ ν ε ί ν α ι πού δ έ ρ ν ο υ ν οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί τ ή ς Antiqua.ποτέ α ύ τ ο σ κ ο π ό ν . ό Κα­ λός Κ λ έ φ τ η ς α φ η γ ε ί τ α ι τ ό πώς έ β α σ α ν ί σ τ η κ ε · α υ τ ό τ ό κ ά ν ε ι γ ι ά νά δ ι α φ ω τ ί σ ε ι τ ο ύ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ο υ πάνω σέ ο ρ ι σ μ έ ν α τ ε χ ν ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α . Ή έ ν δ ο ξ ο ς Ισπανική Α σ τ υ ν ο μ ί α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί . Α υ τ ό δ έ ν ε ί ν α ι τίποτα. δ ε υ τ ε ρ ε υ ό ν τ ω ς . ΟΊ Βασανισταί τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς τ ή ς Antiqua δ ο υ λ ε ύ ο υ ν ε ανεπίσημα. Οί απαισιόδοξοι ζ ο ύ ν ε κ ο ν τ ά στήν ' Α λ ή θ ι α . γ ι ά τ ό ν μισθό.κ ά π ο τ ε . τ ό έ θ ν ι κ ό ν τ η ς Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι ο ν τ ό λ έ ν ε garrote. Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι γιά τ ά τ υ χ ε ρ ά .λμά τ ο υ ς σ τ ά παιδιά τ ο υ ς . Συνήθως ό Β α σ α ν ι σ τ ή ς ε ί ν α ι έ ν α ς σ υ μ π α θ έ σ τ α τ ο ς άνθρωπος. Μιλάω πολύ πολύ σοβαρά.θά σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν τ ά Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α . Οί Βασανισταί τ ή ς Antigua δ έ ν μπορούν ν ά κ λ η ρ ο δ ο τ ή σ ο υ ν τ ό έπάγγε.κι ϋ σ τ ε ρ α σέ δ έ ρ ν ε ι ) . Κάποιος κ α θ ί κ η ς βασιλιάς τ ή ς Γαλίας είπε: «L' Etat c'est moil". Οί Βασανισταί τ ή ς Antiqua δ έ ν α ν ή κ ο υ ν σέ σ υ ν δ ι κ ά τ ο .Ώ σ τ ε δ έ ν εκπλήσσομαι άπό τ ά Βασανιστήρια τ ή ς Α σ τ υ ­ νομίας μας. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ποτέ δ έ ν γ κ ρ ι ν ι ά ζ ε ι γιά τ ά Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α πού υπέστη. Τόν παλιό καιρό τ ό ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο ϋ Δ η μ ί ο υ ή τ α ν ε κληρο­ νομικό κι όχι λ ί γ ο ι Δ ή μ ι ο ι ά φ η σ α ν καλό δ ν ο μ α χάρις στήν επιδεξιότητα τους. Αί άπειλαί τών Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν τ ή ς Antiqua μάλλον δ έ ν είναι ψυχολογικά Βασανιστήρια. ΟΊ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί καί οί Κ λ έ φ τ ε ς έ χ ο υ ν ε παλιά καί (θά έ λ ε γ ε κανείς) ε γ κ ά ρ δ ι α γνωριμία. Ά λ λ ω σ τ ε . Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί τ ή ς Antiqua — όπως ό λ ο ι οί Α σ τ υ ν ο μ ι ­ κοί ό λ ω ν τών Κρατών . ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua α π ε χ θ ά ν ε τ α ι τ ά λ ε γ ό ­ μενα αφανή μ α ρ τ ύ ρ ι α . σάν μ ο ρ φ ή μ α ρ τ υ ρ ι κ ή ς εκ­ τ ε λ έ σ ε ω ς . Οί Α σ τ υ ­ ν ο μ ι κ ο ί δ έ ν ε ί ν α ι σαδισταί. Γιά τ ό ν Κ λ έ φ τ η τ ά Βασανι- • 72 • . Ή σχέση τ ο υ ς ε ί ν α ι α ν τ α ­ γ ω ν ι σ τ ι κ ή . Όπως έ χ ά θ η κ ε τ ό γ δ ά ρ σ ι μ ο . Καί α υ τ ό ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς τ ό αντιμετωπί­ ζ ε ι μέ ρ ε α λ ι σ μ ό ν . καί. μέ ικανο­ ποιητικά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α . Ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ς Μπασκίνας τ ή ς Antigua λ έ ε ι : «Χέζω τό Κράτος!» ( . έ τ σ ι ε ξ α φ α ν ί σ τ η κ ε καί ή μ ο ρ φ ή τ ο ύ Δ η μ ί ο υ . οι Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί τ ή ς A n t i q u a πάντα πραγματοποιούν τίς απειλές πού ε κ τ ο ξ ε ύ ο υ ν . Α ν έ κ α θ ε ν π ρ ο ε τ ί μ α τ ά σωματικά Βασανιστήρια. Ή δ ο υ λ ι ά τ ο ϋ Β α ­ σ α ν ι σ τ ή ε ί ν α ι ε π ί π ο ν η κ α ί π λ η κ τ ι κ ή . Επίσης. ο ύ τ ε κ α τ έ χ ο υ ν ι δ ι α ί τ ε ρ α δικαιώματα. Τά β ρ ί σ κ ε ι πολύπλοκα καί ψυχρά. Τό δ υ σ τ ύ χ η μ α ε ί ν α ι πού ο υ δ ε ί ς δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ε τ α ι γ ι α υ τ ό . Γιά τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ά Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α α π ο τ ε λ ο ύ ν μέσον έ κ μ α ι ε ύ σ ε ω ς πληροφοριών . Ή επίσης έ ν δ ο ξ ο ς Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Anti­ qua δ έ ν κ α τ ό ρ θ ω σ ε νά α π ο κ τ ή σ ε ι έ θ ν ι κ ό ν Βασανιστήριον. Κάποτε . Ο ύ τ ε ε δ έ χ θ η νά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι τ ά Βασανιστήρια πού τ ή ς έ δ ί δ α ξ α ν οί Π ρ ά κ τ ο ρ ε ς τ ή ς CIA. πού ή μόνη τ ο υ φ ρ ο ν τ ί δ α ε ί ν α ι νά τ ε λ ε ι ώ σ ε ι μιάν ώρα άρχήτ ε ρ α τ ό κ α θ ή κ ο ν τ ο υ γ ι ά ν ά γ υ ρ ί σ ε ι σπίτι.

νά κ ά ν ε ι χαρακίρι. Π ρ ό κ ε ι τ α ι γιά μιά μ ι σ ο . ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς . γ ι α τ ί θ έ λ ε ι κάποιαν α π ό σ τ α σ η . Μ έ ς στήν Α σ φ ά λ ε ι α τ ό ν Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο τ ό ν πάνε. ή. ώστε νά πάρεις φ ό ρ α . Τό δωμάτιον δ ι α θ έ τ ε ι μιά κ α ρ έ κ λ α . πούστη. νά κ ό ψ ε ι τίς φ λ έ ­ β ε ς τ ο υ .χ ώ ν ε ι τό χ έ ρ ι τ ο υ μές στό π α ν τ α λ ό ν ι τ ο ϋ Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ καί τ ό χ ο υ φ τ ώ ν ε ι γ ε ρ ά . Οί Π ρ ε ζ ά κ η δ ε ς τ ά χώνουν στό σ τ ό μ α τ ο υ ς . άπό γ ρ α φ ε ί ο σέ γ ρ α φ ε ί ο . Συχνά ένας Κ λ έ φ τ η ς . σ υ ν α ν τ ά ε ι στόν δ ρ ό μ ο κάποιον Β α σ α ν ι σ τ ή τ ο υ . Πάντα οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ο ύ Υποκόσμου έ χ ο υ ν κ ρ υ μ έ ν α πάνω τ ο υ ς πολλά μικρά κ ο μ α τ ά κ ι α λ ά μ α ς . Στή μέση τ ο ύ δ ω μ α τ ί ο υ σ τ έ κ ε ι έ ν α ς πάγκος' έ κ ε ΐ πάνω δ έ ν ο υ ν τ ό ν Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο πού θά υποστεί τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν τ ή ς φ ά λ α γ γ α ς . μέ κάνα μικρό κ ο μ ά τ ι άπό ξ υ ρ α φ ά κ ι .ό έ ν α ς δ ε ξ ι ά . Πριν αρχίσουν τ ά Βασανιστήρια ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς ανακρί­ ν ε τ α ι σέ κάποιο γ ρ α φ ε ί ο . ή. σιδερόβεργες. Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς μπορεί ν ά κ ό ψ ε ι τ ί ς φ λ έ β ε ς τ ο υ μέ έ ν α τ ζ α μ ά κ ι ή . Φ ο β ο ύ ν τ α ι μήπως ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς κ ά ν ε ι ψαράκι. Ή ανάκριση π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι μ ό ν ο μιάν ε ρ ώ τ η σ η : -«ρέ. τ ρ ε ι ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί · οί δ υ ό τ ό ν κ ρ α τ ά ν ε άπ' τ ά μ α ν ι κ έ τ ι α .σ υ ν ή θ ι α πού δ ι ό λ ο υ δ έ ν π ε ρ ι φ ρ ο ν ο ύ σ α ν οί μ ο υ ζ ί κ ο ι τ ή ς • 73 Γ' . Οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ο ϋ Υποκόσμου ο ν ο μ ά ζ ο υ ν χειρουργείο τ ή ν Αίθουσα Βασανιστηρίων τ ή ς Α σ φ α λ ε ί α ς . όπως ακριβώς οι α ρ χ α ί ο ι έ λ λ η ν ε ς κ ρ ύ β α ν ε σ τ ό σ τ ό μ α τ ο υ ς μικρά κ έ ρ μ α τ α . σανίδες). Ή λ έ ξ η αί­ θουσα ε ί ν α ι πομπώδης. Έ γ ν ώ ρ ι σ α έ ν α ν Χασικλή πού έ κ ο ψ ε τίς φ λ έ β ε ς τ ο υ μέ καρφί. Ό Κ ο μ ο υ ν ι σ τ ή ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι τ ά Βασανιστήρια σάν κ ά τ ι τ ό ά π ρ ό θ λ ε π τ ο ν . Καί οί τ ρ ε ι ς τ ό ν κ ρ α τ ά ν ε γ ε ρ ά . Ή ά λ ή θ ι α ε ί ν α ι πώς δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι γιά α ί θ ο υ σ α .α ύ τ ο κ τ ο ν ί α . Ίσως θά μπορούσε νά μαχαιρώσει τόν ξ ε μ ο ν α χ ι α σ μ έ ν ο Μπασκίνα α υ τ ό θ ά τ α ν ε καθαρός οπορτουνισμός. Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί δ έ ν φ ο β ο ύ ν τ α ι μή τ ο ύ ς φ ύ γ ε ι . άλλά γιά έ ν α άπλό δωμάτιο.κι ό τ ρ ί τ ο ς τ ό ν β α σ τ ά ε ι άπό πίσω .στήρια καί ή Φ υ λ α κ ή ε ί ν α ι ή λ ο γ ι κ ή συνέπεια τ ή ς έπικίδ υ ν η ς εργασίας τ ο υ . Σέ μιά γωνία υπάρχουν τ ά ε ρ γ α λ ε ί α γ ι ά τ ή ν φ ά λ α γ γ α (βέργες. Έ γ ν ώ ρ ι σ α έ ν α ν Κ λ έ φ τ η πού έ κ ο ψ ε τίς φ λ έ β ε ς τ ο υ μέ τ ά νύχια. Τό χαρακίρι γ ί ν ε τ α ι μέ μικρό κοματ ά κ ι λάμας. θά ομολογήσεις. Στήν άλλη γωνία έ ν α ς κ ο υ β ά ς μέ ν ε ρ ό . Τό δωμάτιον δ έ ν δ ι α θ έ τ ε ι πίνακες ζωγραφικής.». Σ τ ό κ ε λ ί τ ή ς Απομόνωσης ό Κρα­ τ ο ύ μ ε ν ο ς γ ι ά νά σωθεί άπ' τ ά Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α . καδρόνια. Ά π ' α υ τ ό ν κ ρ ε μ ά ν ε ό σ ο υ ς υ φ ί σ τ α ν τ α ι τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν τ ο ύ παλ ά γ κ ο υ . Τό κοπάνημα τ ο ύ κ ε φ α λ ι ο ύ σ τ ό ν τ ο ί χ ο δ έ ν απαιτεί καμιάν ι δ ι α ί τ ε ρ η ι κ α ν ό τ η τ α . Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς κ ά ν ε ι ψαράκι γ ι ά ν ά γ λ ι τ ώ σ ε ι τ ά μ α ρ τ ύ ­ ρια. Ά ν ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς α ρ ν η θ ε ί νά ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι τ ό τ ε αρχίζουν τά γυμνάσια. ό άλ­ λος α ρ ι σ τ ε ρ ά . Σ τ ά τ α β ά ν ι ένας χ α λ κ ά ς . Τό ψαράκι δ έ ν γ ί ν ε τ α ι μ έ ς σ τ ό κ ε λ ί τ ή ς Απομόνωσης (διαστάσεις 80 Χ 120 c m ) . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς β λ έ π ε ι α υ τ ή τή σ υ ν ά ν τ η σ η μέ ή ρ ε μ η καρδιά. Σ τ ή ν argot τ ή ς A n t i ­ qua ψαράκι παναπεί κάνω ο ρ μ η τ ι κ ή β ο υ τ ι ά στόν τ ο ί χ ο καί σπάω τ ό κ ε φ ά λ ι μ ο υ . μπορεί νά κοπανίσει τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο υ στόν τ ο ί χ ο .

ή.τήν πασίγνωστη Kyra Maro. ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς ε ί ν α ι αναί­ σθητος). δ έ ν ν ι ώ θ ε ι πείνα. Είναι α γ α θ ή γ υ ν α ι κ ο ύ λ α καί δ έ ν πρέπει νά τ ή ς φ ο ρ τ ώ ν ε ι κ α ν ε ί ς π ρ ό σ θ ε τ ο ν έργασίαν. Έ π ε ι τ α υπάρχει καί τ ό θέμα τής καθαριότητος. Έ χ ε ι όμως στό δάπεδο χ υ μ έ ν α ν ε ρ ά . Υπάρ­ χουν τ ρ ε ί ς τ ρ ό π ο ι γ ι ά νά ε π ι σ τ ρ έ ψ ε ι στό κ ε λ ί τ ο υ : τ ό ν κ ρ α τ ά ν ε άγκαζέ δ υ ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί (τά ποδάρια τ ο ϋ Κρα­ τ ο ύ μ ε ν ο υ σ ο ύ ρ ν ο ν τ α ι χάμω). • 74 • . ή. οπωσδήποτε. Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς π η γ α ί ν ο ν τ α ς στήν Αίθουσα Βασανιστη­ ρίων μπορεί νά περπατήσει. Σ υ χ ν ά άπ' τό πολύ ξ ύ λ ο κ α τ ο υ ρ ι ό ν τ α ι . άπ' τ ό κελί . νά ξ ε ρ ν ά ε ι ) τ ο ϋ χ ώ ν ε ι τ ή μούρη μές σ τ ά σκατά (ή. Ή α κ α τ ά σ χ ε τ η α'ιμοραγία τόν σώζει άπό τ ά Βασανιστήρια. Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς β γ α ί ν ε ι . Στό κ ε λ ί δ έ ν υπάρχει θ έ ρ μ α ν σ η . Δ έ ν γνωρίζω ο ϋ τ ε έ ν α ν Άνθρωπο τ ο ϋ "Υποκόσμου πού νά έ κ ρ υ ο λ ό γ η σ ε στήν Απομόνωση. Τ έ λ ο ς ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς . Ό τ α ν ό τ ά δ ε ς Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς μέ έ ν α ξ υ ρ α φ ά κ ι τ ρ α β ή ξ ε ι χ α ρ α κ ι έ ς στά μπράτσα τ ο υ . Τ ο ύ ς π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι ή Θεία Χάρις. Είναι τ ό σ ο μικρά τ ά κ ε λ ι ά τ ή ς Απομόνωσης πού δ έ ν μπορείς νά κ ο ι μ η θ ε ί ς παρά κ ο υ λ ο υ ρ ι α σ μ έ ν ο ς . Γιατί ό Βα­ σανιστής (άπό α γ α ν ά κ τ η σ η ) ό τ α ν ιδεί κάποιον Βασανιζόμ ε ν ο νά χ έ ζ ε τ α ι (ή. Ο Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς πού χ έ ζ ε τ α ι πάνω τ ο υ α δ ι κ ε ί τ ή ν ε ύ α ι σΒησία τ ο ύ Βασανιστή τ ο υ . ή. Οπωσδήποτε χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι γ ε ν ν α ι ό τ η τ α γ ι ά νά χτυπάς μ ε θ ο δ ι κ ά έναν δ ε μ έ ν ο ν άνθρωπο. Β γ α ί ν ε ι γ ι ά τίς σωματικές τ ο υ α ν ά γ κ ε ς . Φυσικά. Ό τ α ν γ υ ρ ί ζ ε ι άπ' τ ή ν Αί­ θουσα Βασανιστηρίων δ έ ν μπορεί νά π ε ρ π α τ ή σ ε ι . τ ό ν κουβα­ λάνε τ έ σ σ ε ρ ε ι ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί πάνω σέ μιά κ α τ α μ α τ ω μ έ ν η κ ο υ β έ ρ τ α ( τ ό τ ε . τ ό ν σ β α ρ ν ά ε ι ένας Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς τ ρ α β ώ ν τ α ς τ ο ν άπ' τ ά μαλλιά (ό τρόπος αυ­ τ ό ς δ ύ σ κ ο λ α ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι σέ φ α λ α κ ρ ο ύ ς ) .μόνο γ ι ά τρία λ ε π τ ά τ ή μ έ ρ α . όσο κ ρ α τ ά ν ε τ ά μ α ρ τ ύ ρ ι α . Στήν Ασφά­ λ ε ι α τ ό π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ξ ύ λ ο τ ό τ ρ ώ ν ε οί Χ α σ ι κ λ ή δ ε ς καί οί Κ λ έ φ τ ε ς .ά ν μ π ο ρ ε ί ν ά β γ ε ι . ΟΊ Α σ τ υ ­ νομικοί γ ί ν ο ν τ α ι έ ξ ω φ ρ ε ν ώ ν άπό κ ά τ ι τ έ τ ι ε ς πρωτο­ β ο υ λ ί ε ς . σ τ ά ξ ε ρ α τ ά τ ο υ ) . στήν κοιλιά τ ο υ . μέ τ ά πόδια ψηλά ακουμπισμένα στήν π ό ρ τ α . οδη­ γ ε ί τ α ι στήν Αίθουσα Βασανιστηρίων. πού α ρ ν ε ί τ α ι νά ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι . γ ι α τ ί μ έ ν ε ι ν η σ τ ι κ ό ς . Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς δ έ ν χ έ ζ ε ι σ υ χ ν ά . Ή έ κ φ ρ α σ η χέστηκε άπ' τό ξύλο δ έ ν ε ί ν α ι μόνον σχήμα λ ό γ ο υ .δ έ ν έ χ ε ι ό ρ ε ­ ξ η . ή. Τό κ ε λ ί τ ή ς "Απο­ μόνωσης δ έ ν έ χ ε ι φώς. χέζον­ τ α ι πάνω τ ο υ ς . ό χ ε σ μ έ ν ο ς Κρα­ τ ο ύ μ ε ν ο ς κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι νά φ ά ε ι τ ά σ κ α τ ά τ ο υ . Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς πού τ ρ έ μ ε ι τ ά μ α ρ τ ύ ρ ι α έ χ ε ι μιάν άλλη δυ­ ν α τ ό τ η τ α γιά νά τ ά ξ ε φ ύ γ ε ι : π η δ ά ε ι στό δ ρ ό μ ο άπό κά­ ποιο παράθυρο τ ή ς Α σ φ ά λ ε ι α ς καί σ κ ο τ ώ ν ε τ α ι .Ροσίας. τ ό τ ε λ έ ν ε πώς ό τ ά δ ε ς Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς έ κ α ν ε χαρακίρι. Ά \ λ ω σ τ ε . ή. Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί κ ρ α τ ά ν ε γ ι ά τ ό ν ε α υ τ ό τ ο υ ς τ ό προνόμιον τ ή ς έκπαραθυρώσεως τών Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν . α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι νά κ α τ ο υ ­ ρ ά ε ι μές στό κελί. Ή Α σ φ ά λ ε ι α τ ή ς Adina έ χ ε ι μιά καθαρίστρια γιά τ ά Κρα­ τ η τ ή ρ ι α .

Πάντως. Ό μ ω ς ποτέ έ ν α π ο ν τ ι κ ό ς δ έ ν ε ρ ω τ ε ύ ­ τ η κ ε κάποιον Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο . Εκεί τ ά ποντίκια π ε ρ ι φ έ ρ ο ν τ α ι ελεύθερα. Ή Α σ φ ά λ ε ι α χρησιμοποιεί τ ή ν π ο λ υ τ έ λ ε ι α • 75 • . εφημε­ ρ ί δ ε ς . όπως καί τ ή ς Antiqua. Οί Κρα­ τούμενοι τά παρακολουθούν αδιάφοροι. ισχύουν μόνο γ ι ά τήν Antiqua. μ ο λ ύ β ι . Π ε ρ ι έ ρ γ ω ς πώς ό φ ά ­ λ α γ γ α ς δ έ ν ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι στήν Ελλάδα. Κάτω άπ' α υ τ έ ς τ ί ς α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς καί ψ υ χ ο λ ο γ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς καί ή πιό α ν ή μ ε ρ η ψυχή κ ο υ ρ ε λ ι ά ζ ε τ α ι . φρονώ ό τ ι . μέ λίγα λ ό γ ι α . σ ο υ γ ι ά . ψ α λ ί δ ι . Ό τ α ν κ ά ν ε ι πολύ κρύο ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς σ υ χ ν ο κ α τ ο υ ρ ι έ τ α ι . Πάντως στήν Απομό­ νωση ε ί ν α ι τόσο δ υ ν α τ ή ή σπιρτάδα τ ή ς αμμωνίας άπ' τ ά σάπια κ α τ ο υ ρ ά ώστε συνεχώς δ α κ ρ ύ ζ ε ι ς (ή μ ύ τ η βέβαια σ υ ν η θ ί ζ ε ι . κι όσα θά πώ σέ λ ί γ ο . Τά β ο γ γ η τ ά επι­ τρέπονται. γ ι α τ ί α υ τ ό ε π ι β ά λ λ ε τ α ι άπό τ ό ν Κανονισμό τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Τά Δ ι ­ καιώματα τ ο ύ Πολίτη μ ε τ α β ά λ λ ο ν τ α ι σ έ μιάν ο ν ε ι ρ ι κ ή έν­ νοια. τ ά τ ρ α γ ο ύ δ ι α . βιβλία. κ έ ρ μ α τ α . γ ι α τ ί ή ό σ φ ρ η σ η ε ί ν α ι ελαστική α'ίσθηση). Ό Βασανιζόμενος κ ρ ε μ ό τ α ν ε μέ τ ό κ ε φ ά λ ι πρός τ ά κάτω. χαρ­ τ ί . Ή Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Α ν α τ ο λ ι κ ή Εκκλησία. πού ε ν τ ό π ι σ ε ως τώρα τ ό ε ι δ ι κ ό Serni­ narium ε ί ν α ι 36. Α π λ ώ ς θά σάς αναπτύξω. Δ υ ό ά ν τ ρ ε ς κ ρ α τ ά γ α ν ε τ ό σ τ υ λ ι ά ρ ι σ τ ο υ ς ώμους των. Ό απομονωμένος Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς δ έ ν έ χ ε ι : κ ο ρ δ ό ν ι α . ζώνη. Ι σ χ ύ ο υ ν καί θά ισχύουν. Καμιά φ ο ρ ά κάποιος Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς ε ρ ω τ ε ύ ε τ α ι τ ό ν πον­ τ ι κ ό τ ο ϋ κ ε λ ι ο ύ . Ό λ α τ ο ϋ τ ά π α ί ρ ν ο υ ν . Ό σ α είπα σ τ ό τ ε λ ε υ τ α ί ο μ ά θ η μ α . Τ ό ν Δ ι κ η γ ό ρ ο τ ο υ θά τόν ιδεί μ ε τ ά πού θά υ π ο γ ρ ά ψ ε ι τ ή ν ο μ ο λ ο γ ί α . Τά Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α .Στά κελιά τ ή ς Απομόνωσης απαγορεύονται: ή ομιλία. Μάθημα 22ον Δέκα-όκτώ Βασανιστήρια. τ ή ν τ ε χ ν ι κ ή πού εφαρμό­ ζουν οί Βασανισταί. Σ ή μ ε ρ α δ έ ν θά σάς κουράσω μέ γ ε ν ι κ ε ύ σ ε ι ς . Ένας τ ρ ί τ ο ς ά ν τ ρ α ς χ τ ύ π α γ ε μέ έ ν α ξ ύ λ ο τ ί ς γ υ μ ν έ ς πατούσες τ ο ϋ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ . Ό φ ά λ α γ γ α ς ε ί ν α ι τ ό κλασικόν Βασανιστήριον τ ή ς Τ ο υ ρ κ ί α ς . στήν Antiqua. Οί πιτζάμες α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι . τ ά ο υ ρ λ ι α χ τ ά καί οί βρισιές. Α κ ό μ α καί σήμερα ή Ε π α ρ χ ι α κ ή Α σ τ υ ­ νομία τ ή ς Antiqua δ έ ν ε ι τ ά πόδια τ ο ύ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ σ' ένα τ ο υ φ έ κ ι . όπου κ α τ ο υ ρ ά ε ι . έπρεπε νά α ν α κ η ρ ύ ξ ε ι Ά γ ι ο υ ς μ ε ρ ι κ ο ύ ς άπ' τ ο ύ ς Ανθρώπους τ ή ς Φάρας πού έ β α σ α ν ί σ τ η κ α ν στήν Α σ φ ά λ ε ι α . ή. Δ έ ν τ ο ύ δ ί ν ο υ ν κουβέρ­ τ ε ς . τ ά παλιά χ ρ ό ν ι α δ έ ν α ν ε τ ά γ υ μ ν ά πόδια τ ο ϋ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ σ' έ ν α σ τ υ λ ι ά ρ ι . π ρ ο φ υ λ α κ τ ι κ ά . Θ ά τ ά π ά ρ ο υ μ ε μέ τ ή σ ε ι ρ ά : 1. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς π ρ ο μ η θ ε ύ ε τ α ι σ α κ ο ύ λ ε ς νάιλον. Στήν Απομόνωση κ ά ν ο υ ν περίπατο πολλοί κοριοί καί κ ο υ ν ο ύ ­ πια.

Τό σκοινί τ ό ν π ε ρ ν ά ν ε σέ έ ν α ν χ α λ κ ά . Ή τ ρ υ φ ε ρ ό τ η ς τ ώ ν Βασανιστών ο φ ε ί λ ε τ α ι στόν φ ό β ο πού έ χ ο υ ν μή τ υ χ ό ν γ α γ γ ρ α ι ν ι ά σ ο υ ν τ ά πόδια τ ο ύ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ . Ό φ ά λ α γ γ α ς ε ί ν α ι προεισαγωγικόν μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν .2 0 χ τ υ π ή μ α τ α οί π α τ ο ύ σ ε ς αρχίζουν ν ά π ρ ή ζ ο ν τ α ι . Χώρια πού κ α τ α σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι καί τ ά παπούτσια.γ ύ ρ ο στόν πάγκο. Ά λ λ α δ ι α λ ε ί μ α τ α γ ί ν ο ν τ α ι ό τ α ν οί Βασανισταί λ ύ ν ο υ ν τ ό ν Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο καί τ ό ν εξ­ α ν α γ κ ά ζ ο υ ν ν ά τ ρ έ ξ ε ι γ ύ ρ ο . καί τ ό τ ρ α β ά ν ε ώστε ν ά γ υ ρ ί σ ο υ ν τ ά χ έ ρ ι α τ ο ύ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ πάνω άπ' τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο υ . δ η λ α δ ή κάπου χ ί λ ι ε ς ώρες. Έπρεπε ν ά ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι ό τ ι έ σ φ α ξ ε κάποιον α μ ε ρ ι κ ά ν ο πού ζούσε στήν A d i n a . Ά λ λ ω σ τ ε .γ ι α υ τ ό α λ λ ά ζ ε ι βάρδια μά κ α ν α δ υ ό ά λ λ ο υ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ο υ . Ω σ τ ό σ ο . Τ ά πόδια τ ο ύ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ μ ό λ ι ς αγγί­ ζουν τ ό δάπεδο. Τό π α λ ά γ κ ο ε ί ν α ι ψυχρό καί ά ν ο σ τ ο μ α ρ τ ύ ρ ι ο . ή . Ό Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο ς σ υ ν έ ρ χ ε τ α ι δ τ α ν τ ο ύ ρίξουν έ ν α ν κ ο υ β ά ν ε ρ ό . Ό μ ω ς . Μ έ έ ν α σκοινί δ έ ν ο υ ν τ ο ύ ς καρπούς τών χεριών πίσω άπ' τ ή ν πλάτη τ ο ύ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ . Ό Βασα­ ν ι ζ ό μ ε ν ο ς . σ τ ή ν ά ρ χ ή . μ έ σ ι δ ε ρ έ ν ι ο υ ς σ ω λ ή ν ε ς . οί δά­ σ κ α λ ο ι τ ι μ ω ρ ο ύ σ α ν τ ά μ α θ η τ ο ύ δ ι α μ έ φ ά λ α γ γ α . γ ι ά μ έ ρ ε ς . Τά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ή ς φ ά λ α γ γ α ς έ χ ο υ ν ε μ ά κ ρ ο ς . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς Kris Hollandais έ μ ε ι ν ε κ ρ ε μ α σ μ έ ν ο ς σ τ ό παλάγκο 39 ο λ ό κ λ η ρ ε ς μ έ ρ ε ς . Έ τ σ ι κ ρ ε μ α σ μ έ ν ο ς ό Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο ς μέ­ ν ε ι σ τ ό παλάγκο γ ι ά ώ ρ ε ς . Ή παράσταση ξ α ν α ρ χ ί ζ ε ι . κ α τ ο ρ θ ώ ν ε ι ν ά επι­ τ ε λ έ σ ε ι α υ τ ό ν τ ό ν άθλο μόνο χάρη στους Β α σ α ν ι σ τ έ ς πού τ ό ν κ ρ α τ ά ν ε άπ' τ ί ς μ α σ χ ά λ ε ς . τ ό 9 0 % τών Βασανιζομένων μέ φ ά ­ λαγγα ο μ ο λ ο γ ο ύ ν . ή . Κάποτε μ έ ν ε ι ανάπηρος γ ι ά ό λ η τ ο υ τ ή ζ ω ή . ξ α φ ν ι ά ζ ε τ α ι . Στήν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο ϋ μ α ρ τ υ ρ ί ο υ τ ο ύ φ ά λ α γ γ α ό Βασανιζόμ ε ν ο ς σ υ χ ν ά λιποθυμά. Ό Β α σ α ν ί ζ α μ ε ν ο ς . Αυτές οί λ ι π ο θ υ μ ί ε ς ε ί ν α ι σωτή­ ριες.γ ι ά μ ή ­ νες ό Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο ς π α ρ α π α τ ά ε ι . μέ π ρ η σ μ έ ν ε ς π α τ ο ύ σ ε ς . Οί γιατροί τόν νοσηλεύανε γιά ρευματισμούς. σ τ ε ρ ε ω μ έ ν ο σ τ ό τ α β ά ν ι . μέ βίτσες. Α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ά δ ι α λ ε ί μ α τ α τ ο ύ μ α ρ τ υ ρ ί ο υ . μέ σ α ν ί δ ε ς . Τ ό ν Ιούλιο τ ο ύ '73 έγνώρισα έ ν α ν τ έ τ ι ο ν ανάπηρο σ τ ό Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν τ ή ς Adina. Λά­ θος. Πριν διακόσια χ ρ ό ν ι α .γ ι ά μ ή ν ε ς ο ι π α τ ο ύ ­ σες τ ο υ α π ο φ λ ο ι ώ ν ο ν τ α ι . Ό Β α σ α ν ι σ τ ή ς κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι ε ύ κ ο λ α . Στόν φ ά λ α γ γ α τ ά χ τ υ π ή μ α τ α δ ί ν ο ν τ α ι μέ β έ ρ γ ε ς . α ν ά λ ο γ α μέ τ ό κουράγιο τ ο υ .τ ο ϋ πάγκου. Σώζονται καί π ε ρ ι γ ρ α φ έ ς καί α π ε ι κ ο ν ί σ ε ι ς . ή ά λ ή θ ι α ε ί ν α ι πώς τ ά δ έ ρ ν α ν ε μ έ λιανές β έ ρ γ ε ς . στήν A n t i q u a . Πολλοί Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο ι ν ο μ ί ζ ο υ ν ό τ ι ό πόνος τ ή ς φ ά λ α γ ­ γας λ ι γ ο σ τ ε ύ ε ι άν δ έ ν β γ ά λ ο υ ν τ ά παπούτσια τ ο υ ς . καί μέ κ α δ ρ ό ν ι α . Τά μ α θ η τ ο ύ δ ι α ά ν τ ε χ α ν στήν φ ά λ α γ γ α . 2. α υ τ ό ς ό πόνος π ο ι κ ί λ ε ι α ν ά λ ο γ α μέ τήν ε ρ γ α τ ι κ ό τ η τ α τ ο ύ Β α σ α ν ι σ τ ή καί τ ή ν α ν τ ο χ ή τ ο ϋ Βα­ σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ . Σ τ ό τ έ λ ο ς . Δ έ ν θ ά παρασυρθώ σέ υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς π ε ρ ι γ ρ α φ έ ς τών πόνων πού προκαλεΊ ό φ ά λ λ α γ α ς . β έ β α ι α . υπόγραψε τ ή ν • 76 • . Ό περίπα­ τος ευνοεί τήν κυκλοφορία τ ο ϋ αίματος. Μ ε τ ά τ ά πρώτα 1 0 . Ο πόνος γ ί ν ε τ α ι α ν υ π ό φ ο ρ ο ς .

στήν φ υ λ α κ ή Saverov τ ή ς Adina. Σέ λ ί γ ε ς μέρες ή Αστυνομία. Συνήθως γ ί ν ο ν τ α ι στό Γ ρ α φ ε ί ο ν τ ο ύ Π ρ ο α ν α κ ρ ι τ ή Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ . πώς ό τ α ν σού χώνουν τ ό γκλόμπ στόν κώλο πρέπει νά παίρνεις βαθιάν ανάσα β ο η θ ά π ο λ ύ . Ή άναπαράστασις διεκόπη. Τό 69. μέ τ ό πιό ύπηρεσιακόν ϋφος πού δ ι έ θ ε τ ε . έγνώρισα έ ν α ν Κατάδικο πού τ ο ύ χώσανε γκλόπ στόν κώλο καί μ ε τ ά τ ό τ ρ α β ή ξ α ν ε έξω μέ δ ύ ν α μ η . Βέβαια υπάρχουν καί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί πού α δ ι α φ ο ρ ο ύ ν γ ι ά τήν κ α ρ ι έ ρ α τ ο υ ς .δ έ ν χρησιμοποιούν β α ζ ε λ ί ν η . Σ τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο α υ τ ό . στήν Δ ι ε θ ν ή ν Ά μ ν η σ ί α ν . νά τ ο ύ ς α π ε ι λ ή σ ε ι ς μέ π ρ ο σ φ υ γ ή στήν Έπιτροπήν Αν­ θρωπίνων Δικαιωμάτων. ο φ ε ί λ ε ι ς ν ά ξ έ ρ ε ι ς . ή . Ό τ α ν τ ό βασανιζόμενο πρόσωπο ε ί ν α ι γ υ ν α ί κ α ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς δ έ ν διστάζει· χώνει τ ά αιχμηρά ε ρ γ α λ ε ί α σ τ ά γ ε ν ν η τ ι κ ά τ η ς όργανα. συνέλαβε τούς αληθινούς δολοφόνους. 3. Πάντως.003% περίπου. Ά ν οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ε π ι μ έ ν ο υ ν . ή Αστυνομία προσέχει πολύ τ ί ς υ π ο γ ρ α φ έ ς τών α υ θ ο ρ μ ή τ ω ν ομολογιών. ή παλούκια). Π ο τ έ μήν ε π ι τ ρ έ ψ ε ι ς ν ά σού χώσουν κάνα παλούκι. Έ ν α γ κ λ ό μ π σ τ ό ν κ ώ λ ο μ ό ν ο ν ώς ποινή ε ξ ε υ τ ε λ ι ­ σμού μπορεί ν ά ν ο η θ ε ί . Ή τ α ν ε ή αμοιβή γιά τ ή ν κ α κ ο γ ρ α μ μ έ ν η υπογραφή. Καί τ ά δ υ ό α υ τ ά α ν α κ ρ ι τ ι κ ά μέσα ε ί ν α ι απλοϊκά καί ε λ α φ ρ ά . ό Hoilandais τ ο ϋ αποκάλυψε πώς κάτω άπ' τ ή ν ο μ ο λ ο γ ί α δ έ ν υπήρχε ή υπογραφή τ ο υ . Ό γ ι α τ ρ ό ς τ ή ς φ υ λ α κ ή ς Saverov (ένα κάθαρμα) τ ό ν έ ν ο σ ή λ ε υ ε γ ι ά έ λ κ ο ς σ τ ο μ ά χ ο υ . σ τ ο λ ι σ μ έ ν η μέ μιάν υπέροχη σ τ ρ ι φ ο γ υ ρ ι σ τ ή ο υ ρ ά . Αναγκαία δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ ι ς : Ό Kris Hoilandais ε ί ν α ι έ ν α θαυμάσιο παιδί. Ο ρ ι σ μ έ ν ο ι Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί προσπαθούν νά χώ­ σουν στόν κώλο τ ο ϋ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ δ ι ά φ ο ρ α άλλα α ν τ ι ­ κ ε ί μ ε ν α (σωλήνες. τ ό τ ε . Έ κ τ ο τ ε . Ή απειλή α υ τ ή έ χ ε ι επιτυχία 0. 4 & 5 Τό χ τ ύ π η μ α μ έ χ ά ρ α κ α καθώς καί ή χ ε ι ­ ρ α ψ ί α μ έ μ ο λ ύ β ι α . δ έ ν ε ί ν α ι κ α θ ε α υ τ ο ύ Βασανιστή­ ρια. Ό τ α ν ξανα­ πιάστηκε γ ι ά Δ ι ά ρ η ξ η ή Α σ φ ά λ ε ι α έ φ ρ ό ν τ ι σ ε ώστε ν ά κ α τ α δ ι κ α σ τ ε ί σέ έ ν ι ά χ ρ ό ν ι α φ υ λ ά κ ι σ η . Ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς .τ ό κ ω λ ά ν τ ε ρ ό τ ο υ κ ρ ε μ ό ­ τ α ν ε σάν π ο τ ή ρ ι . Καί. Στήν πρώτη περίπτωση πρέπει ν ά θ υ μ ά σ α ι ό τ ι ο χάρακας ε ί ν α ι σ ι δ ε ρ έ ν ι ο ς . Τώρα ό Hoilandais ασκείται εντατικά στήν καλλιγραφία. Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς πού χώνει έ ν α γκλόμπ στόν κώλο κάποιου Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ έ χ ε ι χ ά σ ε ι τ ό ν αυτοέλεγχο τ ο υ . ά λ λ ά ή φ ρ ά σ η όλα ψέματα. Σ τ ή ν δ ε ύ τ ε ρ η περίπτωση ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι ή ε ξ ή ς τ ε χ ν ι κ ή : σ ο ύ βάνουν κα- . τ ο ϋ π α ρ ε τ ή ρησε ψ υ χ ρ ά ό τ ι έ χ ε ι σ τ ό χ α ρ τ ο φ υ λ ά κ ι ό ν τ ο υ μιάν ύ π ο γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ν ό μ ο λ ο γ ί α ν . Ό Κύριος Είσαγγελ ε ύ ς άπεσβολώθη.ε ί ν α ι β ε β α ι ω μ έ ν ο πώς . Ό μ ω ς ό τ α ν έ γ ι ν ε ή αναπαράσταση τ ή ς δολο­ φ ο ν ί α ς ό Hollaridais έ δ ή λ ω σ ε στόν π α ρ ι σ τ ά μ ε ν ο Εισαγγε­ λ έ α πώς δ έ ν έ κ α ν ε α υ τ ό ς τ ό έ γ κ λ η μ α . Ό Κ ύ ­ ριος Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς ο υ δ έ ν έ δ ι δ ά χ θ η .ο μ ο λ ο γ ί α . εντελώς τυχαία.

ε ν α ν τ ί ο ν Πολιτικών καί Ποινικών Κ ρ α τ ο υ ­ μένων. Σέ ρίχνουν στό πάτωμα. 8. Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι ώς Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι ο ν περιστασιακώς σ τ ο υ ς ά ν τ ρ ε ς . α υ τ ό τό χ ο ν τ ρ ό α σ τ ε ί ο μπορεί ν ά ν α ι δ ι α ν θ ι σ μ έ ν ο μέ π ο λ λ έ ς κλωτσές σ τ ά π λ ε υ ρ ά . χωρίς ν ά ν α ι γ ι α ­ τ ρ ο ί . ά λ λ ά α υ τ ά α ν ή κ ο υ ν πιά ο ρ ι σ τ ι κ ά σ τ ό πα­ ρελθόν. Ή Ανθρωπολογία δ ι δ ά σ κ ε ι ο τ ι οί κ ά τ ο ι κ ο ι τ ή ς Μαδαγα­ σ κ ά ρ η ς έ χ ο υ ν ε τ ί ς μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς ψωλές. π α λ ι ό τ ε ρ α . Β έ β α ι α . Κά­ ποτε τ ό ν σ υ ν έ λ α β ε ή "Ασφάλεια. Β. Γ. 6. Ό Πρεζάκιας Keke ε ί ν α ι πασίγνωστος στόν Υ π ό κ ο σ μ ο . κ α ί τ ά χ τ υ π ή μ α τ α μ έ χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς . Τό π ά τ η μ α τ ή ς κ ο ι λ ι ά ς γ ί ν ε τ α ι μέ πρωτόγονο τρόπο. σέ θ ε ρ μ ή χ ε ι ρ α ψ ί α . πολύ σ υ χ ν ά στίς γ υ ν α ί κ ε ς . τ ή ς Adina. παρεμπι­ πτόντως. Είναι α υ τ ο ν ό η τ ο ν πώς γ ι α υ τ ό τ ό Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι ο ν ό Α σ τ υ ­ ν ο μ ι κ ό ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τσιγάρα κ α λ ή ς π ο ι ό τ η τ ο ς .μιά δ ο κ ι μ ή μπορεί ν ά σάς πείσει). Τό σ τ ρ ί ψ ι μ ο τ ώ ν α ρ χ ι δ ι ώ ν . Πάντως. Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί πού καίνε μέ τ σ ι γ ά ρ ο . Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν π α ρ τ ο ύ ζ ε ς μέ Κρα­ τουμένους. κ α ί γ α ν ε τ ο ύ ς Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ ς μέ πυρω­ μένα σ ί δ ε ρ α . ΟΊ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ε κ σ π ε ρ μ α τ ώ ν ο υ ν .ν α δ υ ό μολύβια α ν ά μ ε σ α σ τ ά δ ά χ τ υ λ α καί σ ο ύ σ φ ί γ γ ο υ ν τό χ έ ρ ι .ή . 7. ώς Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι ο ν . α ν ε β α ί ν ο υ ν πάνω σου καί χ ο ρ ο ­ πηδούν . Τό κ ά ψ ι μ ο μ έ τ σ ι γ ά ρ ο . Δ έ ν ε ί ν α ι ό μ ο ν α δ ι κ ό ς . α υ τ έ ς τ ί ς μ έ ρ ε ς τ ό ε ι δ ι κ ό Serninarium γ ι ά τ ά Βασανιστήρια δ ι ε ξ ά γ ε ι μιάν έ ρ ε υ ν α μέ τ ά έ ξ η ς ε ρ ω τ ή ­ ματα σ χ ε τ ι κ ά μέ τ ό ν βιασμό Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν : Α. α δ ι α κ ρ ί τ ω ς . Τόν έ ψ α ξ ε . Ό Matza V i n o έ χ ε ι σπασμένο καί τόν ά ρ ι σ τ ε ρ ό ν ώμο άπό χτύπημα μέ ρόπαλο. ΟΊ Κ λ έ φ τ ε ς β ρ ί σ κ ο υ ν πιό τ ρ ο μ ε ρ ό τ ό κάψιμο τ ώ ν ν υ χ ι ώ ν μέ τ σ ι γ ά ρ ο . Ό Κ λ έ φ τ η ς Matza Vino έ χ ε ι τ ρ ο μ ε ρ ά καρούμπαλα σ τ ό κρανίο άπό χ τ υ π ή μ α τ α μέ χ ε ι ρ ο π έ δ α . Έ δ ώ θά α ν α φ έ ρ ω . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ό γ α μ ί σ ι σάν ποινή ε ξ ε υ τ ε λ ι σ μ ο ύ . ε ν α ν τ ί ο ν ανδρών καί γ υ ν α ι κ ώ ν . ξ έ ρ ο υ ν ν ά ε π ι λ έ γ ο υ ν τ ά ε υ α ί σ θ η τ α σ η μ ε ί α τ ο ϋ σώ­ μ α τ ο ς : τ ο ύ ς ά ν τ ρ ε ς τ ο ύ ς κ α ί ν ε σ τ ' αρχίδια . Τ ο ύ β ρ ή κ α ν ε • 78 • . Βέ­ βαια.τ ί ς γ υ ν α ί κ ε ς τίς καίνε σ τ ά μ ο υ ν ό χ ε ι λ α καί στίς ρ ό γ ε ς τ ώ ν βυζιών. δ έ ν πρέπει ν ά ν α ι ά ρ χ α ι ό τ ε ρ ο ν άπό τ ό ϊ δ ι ο τ ό τ σ ι γ ά ρ ο . ΟΊ "Αστυνομικοί πώς κ α τ ο ρ θ ώ ν ο υ ν ν ά έ χ ο υ ν στύση. Μάλ­ λον ε ί ν α ι επώδυνα. 9.τ ώ ν β υ ζ ι ώ ν δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί α ν υ π ό φ ο ρ ο πόνο ( .τ ό σ κ α τ ό σου β γ α ί ν ε ι πρεσαριστό. ΟΊ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί τ ή ς Antiqua δ έ ν φ η μ ί ζ ο ν τ α ι ώς ψ ω λ α ρ ά δ ε ς . Υπάρχουν κ ι άλλα π α τ ή μ α τ α πιό ρ α φ ι ν ά τ α (θά τ ά αναφέ­ ρ ο υ μ ε παρακάτω).

μ ε τ ά αρχί­ ζουν ν ά χ ο ρ ο π η δ ο ύ ν πάνω τ ο υ . 14 Ά τ α κ τ ο ξ ύ λ ο θ ά πει νά σέ β ο υ τ ή ξ ε ι μιά ομάδα θυμωμένων Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν καί ν ά α ρ χ ί σ ε ι ν ά σού δ ί ν ε ι . Κ ρ έ μ α σ μ α ά π ' τ ά τ σ ο υ λ ο ύ φ ι α : δ υ ό Αστυνο­ μικοί σ' αρπάζουν άπ' τ ά τ σ ο υ λ ο ύ φ ι α . • 79 • > . πάνω στήν τ α ρ α χ ή τ ο υ ς . κ λ ο τσές σ τ ά π λ ε υ ρ ά καί σ τ ' α ρ χ ί δ ι α . ε ν α ν τ ί ο ν τών Πολιτικών Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν . καταλή­ γ ο υ μ ε σ τ ό συμπέρασμα ό τ ι ή μαστίγωση δ έ ν σ τ ε ρ ε ί τ α ι ποιας τ ι ν ό ς ή δ ο ν ι κ ό τ η τ ο ς . Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς . ή μέ σ υ ρ μ α τ ό σ κ ο ι ν ο . κ τ λ . 13. μ π ο υ ν ι έ ς σ τ ή φάτσα καί σ τ ό σ τ ο μ ά χ ι . Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων πού πέθαναν άπό μα­ στίγωση . θρασ ύ τ α τ α . 11 & 12. "6 Ο π ά γ ο ς είναι δραστικότατον μαρτύριον. σ τ ά τ υ φ λ ά . υ π ο φ έ ρ ε ι . Ό Keke. σέ α ν α σ η κ ώ ν ο υ ν σ τ ό ν αέρα. τ ο ύ σ τ ρ ί ψ α ν ε καί τ ο ύ ξεριζώσανε τ ό έ ν α αρχίδι. Ή μαστίγωση ε ί ν α ι πανάρχαια ποινή. καί. Τ ό ν δ έ ν ο υ ν π ρ ο σ ε κ τ ι κ ά σάν μ α σ ο ύ ρ ι . ~ά η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά Βασανιστήρια έ χ ο υ ν τ ό μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α ν ά τ τ α μ α τ ο ύ ν όταν κ ό β ε τ α ι τ ό ρ ε ύ μ α . καί. ΟΊ σάρκες ξ ε χ ε ι λ ί ζ ο υ ν . Ό μ ο ν ά ρ χ ι δ ο ς Keke διατηρεί τή λεβεντιά του. Η κ ο ύ κ λ α ( ή . Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί ξ ε γ υ μ ν ώ ν ο υ ν έ ν α ν Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο καί τ ό ν μαστιγώνουν μέ β ο ϊ δ ό π ο υ τ σ α . Τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ~ Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua σπανίως τ ά χρησιμοποιεί κ α τ ά τJjv Ποινικών Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν . Αλλά. Εχω τ ή γνώμη πώς τ ό ά τ α κ τ ο ξύλο παρουσιάζει πολλούς κινδύνους γιά τό κύρος τ ή ς Αστυνομίας. Ή κ ο ύ κ λ α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι πιό πολύ άπό τ ο ύ ς Φ ύ λ α κ ε ς τών Φυλακών. σ ά ν τ ο υ ϊ τ ς ) μ ο ι ά ζ ε ι πολύ μέ τ ή ν πε­ ν ι κ ι λ ί ν η : δ έ ν ο υ ν τ ό ν Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο α ν ά μ ε σ α σέ δ υ ό στρώ­ ματα καί τ ό ν ποδοπατούν. ξ υ λ ι έ ς μέ γκλόμπ σ τ ό κ ε φ ά λ ι κτλ. πού ε ί ν α ι σ τ ο υ ς κ ρ ο τ ά φ ο υ ς . Αυτό ε ί ν α ι όλο. τ ο ύ ς ε ί π ε : «εσείς τή χώσατε έκεϊ. άν σ κ ε φ τ ο ύ μ ε τ ο ύ ς Αυτομαστιγούμενους. κ τ λ . ' 5 Τά η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά Βασανιστήρια ξ ε κ ι ν ο ύ ν άπό τ ή ν α ν α τ ο λ ι κ ή ν ά κ τ ή ν κάποιας ηπείρου καί σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι . 10. Ή π ε ν ι κ ι λ ί ν η ε ί ν α ι τ ό ε π ι μ ε λ η μ έ ν ο δέσιμο ενός Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ μ έ καλώδιο.'». Τ ό καλώ­ διο κ ά ν ε ι έ γ κ ο π έ ς σ τ ό κορμί. Ή β ο ϊ δ ό π ο υ τ σ α ε ί ν α ι μιά α λ η θ ι ν ή βοϊδόπουτσα. σα^ώς. Ξέρω έ ν α ν ό σ τ ι μ ο παραμύθι τ ο ύ Νασ τ ρ α ν τ ί ν Χότζα πάνω σ τ ό θ έ μ α τ ή ς μαστίγωσης. Τ ή ν παίρνουν άπό τά σ φ α γ ε ί α καί τ ή ν ξ ε ρ α ί ν ο υ ν στόν ή λ ι ο μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι σέ φ υ σ ι κ ό μαστίγιον.πρέζα κ ρ υ μ έ ν η μ έ ς στήν κωλοτρυπίδα τ ο υ . Οϊ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί . τ ό ν ξαπλώνουν σ τ ό δ ά π ε δ ο . δ ε μ έ ν ο ς σάν ζαμπόν.

Αλλά α ρ κ ε τ ά σάς έ κ ο ύ ρ α σ α σ ή μ ε ρ α . Σ υ ν ή θ ω ς . τ α χ ύ καί κ α θ α ρ ό μέ­ σον Επιπλέον. Ή Διάρηξη^ ε ν ό ς Χ ρ η μ α τ ο κ ι β ω τ ί ο υ π α ί ρ ν ε ι σ η μ α ν τ ι κ έ ς δ ι α σ τ ά σ ε ι ς στόν Τύπο. αυτά τ ά χ τ υ π ή μ α τ α δ ί ν ο ν τ α ι σ τ ά π λ ε υ ρ ά . μένει κουφός . 18 Τά χ τ υ π ή μ α τ α μ έ μ ι ά κ ά λ τ σ α . ή. μέ α ν ά λ ο γ ε ς εντυπώσεις εις βά­ ρος τών Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Αρχών. τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς · μ έ α π ό λ υ τ ο ν συγχρονισμόν. Ό π ω ς ε ί ν α ι κ α φ τ ά τά χώνει στίς μασχάλες τ ο ϋ Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ . π ρ ο κ α τ α β ο λ ι κ ώ ς . 19. μόνον ε ν α ν τ ί ο ν των ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι ) . Μάθημα 23ον "Αλλα Δέκα-όκτώ Βασανιστήρια. στό κ ε φ ά λ ι . Ο Βασανιστής β ρ ά ζ ε ι καλά δ υ ό άβγά. Έ γ ν ώ ρ ι σ α έναν Κ α τ ά δ ι κ ο πού άπ' τ ά πολλά χ τ υ π ή μ α τ α στό κ ε φ ά λ ι (= α λ λ ε π ά λ λ η λ ε ς δ ι α σ ε ί σ ε ι ς εγκεφάλου) ή τ α ν ε σά χαζός. Μετά τό μαρτύριον ό Βασανιστής ξεφλουδίζει τά άβγά καί τ ά τ ρ ώ ε ι . ή. "Αν θ ά ε ί μ α ι κάπως ωμός ζητώ σ υ ­ γνώμη ν.τό τ ύ μ π α ν ο τ ο ύ ενός τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν α φ τ ι ο ύ τ ο υ σπάει.ό κ τ ώ Βασανιστήρια πού ε φ α ρ μ ό ζ ε ι ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua. Στό ε π ό μ ε ν ο μ ά θ η μ α θά σάς περιγράψω τ ά υπόλοιπα Δ έ κ α . "Αν ό Κρα­ τ ο ύ μ ε ν ο ς π ε θ ά ν ε ι άπ' τ ά χ τ υ π ή μ α τ α ό Ι α τ ρ ο δ ι κ α σ τ ή ς δ έ ν μπορεί ν ά π ρ ο σ δ ι ο ρ ί σ ε ι τ ή ν αιτία τ ο ύ θ α ν ά τ ο υ . Μ ε τ ά άπό έ ν α διπλό χαστούκι ό Κρατούμενος. τ ό περί Βασανι­ στηρίων κ ε φ ά λ α ι ο ν . Εγνώρισα έναν Κ α τ ά δ ι κ ο . 20. Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς νο­ μίζει ό τ ι τ ό ν έ χ τ ύ π η σ ε α σ τ ρ ο π ε λ έ κ ι . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Antiqua θ ά ή θ ε λ ε ν ε κ ρ ο ύ ς ό λ ο υ ς • 80 • . ε ύ κ ο λ ο . καί τ ε λ ε ι ώ ν ο υ μ ε . ό οποίος σφαδάζει. Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε . Τό διπλό χαστούκι καταφέρεται ύ π ο υ λ α καί ε ν τ ε λ ώ ς ξ α φ ν ι κ ά . Τ ό β γ ά λ σ ι μ ο τ ώ ν χ ε ρ ι ώ ν α π ο τ ε λ ε ί προνόμιο τών Κασαδόρων ( δ η λ α δ ή . σ ή μ ε ρ α .Χασισέμπορο πού άπό τ ά χτυπήματα είχε σχεδόν τυφλωθεί. Τ ό δ ι π λ ό χ α σ τ ο ύ κ ι τ ό δ ί ν ε ι ένας Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς καί μέ τ ί ς δ υ ό π α λ ά μ ε ς . 17 Τά β ρ α σ τ ά ά θ γ ά α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ό ν αντίποδα τ ο ϋ πά­ γου. στ' α ρ χ ί δ ι α . δ έ ν α φ ή ν ε ι σημάδια σ τ ό κορμί.ή β ρ α δ ύ ν ο ι ά τ ο υ έ θ ύ μ ι ζ ε τ ή γ ν ω σ τ ή β ρ α δ ύ ν ο ι α τών β ε τ ε ρ ά ν ω ν μποξαδόρων. συνήθως.Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ε ί ν α ι φ τ η ν ό . μ ι σ ο γ ε μ ά τ η μέ άμμο πονάνε πολύ καί δ έ ν α φ ή ν ο υ ν σημάδια.

Τό κ ρ έ μ α σ μ α γ ί ν ε τ α ι έ τ σ ι : δ υ ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί αρπάζουν άπ' τ ο ύ ς α σ τ ρ ά γ α λ ο υ ς έναν Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο καί τ ό ν κ ρ ε μ ά ν ε σ τ ό κ ε ν ό . 24. Τό π ο δ ό σ φ α ι ρ ο τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς παίζεται άπό μιάν ομάδα Αστυνομικών πού έ χ ο υ ν ε στή μέση κάποιον Κρα­ τ ο ύ μ ε ν ο . ν ά τ ο ύ ς σ κ ο τ ώ ν ε ι κ ά ν ε ι κ ά τ ι τ ό λ ι γ ό τ ε ρ ο θ ε α μ α τ ι κ ό : στήν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς Προανακρίσεως τ ο ύ ς β γ ά ζ ε ι τ ά χ έ ρ ι α . Καί γ ι ά νά ε π ι τ ε ί ν ο υ ν τ ή δίψα τ ο υ τ ό ν τ α ί ζ ο υ ν μέ π α σ τ έ ς σ α ρ δ έ λ ε ς . Α ν τ ί . 25. Δ έ ν τ ο ϋ δ ί ν ο υ ν ν ε ρ ό . Ή ιερότερη τέτια τ ε λ ε τ ή περιλαμβάνει τό κ ρ έ μ α σ μ α κάποιου Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ . Μή σ υ γ χ έ ε τ ε τ ό ποδόσφαιρο μέ τ ό ά τ α κ τ ο ξ ύ λ ο (βλέπε Βασανιστήριον Ν° 14). κ λ ο τ σ έ ς .τ ο ύ ς Κ α σ α δ ό ρ ο υ ς . Π ά ν τ ω ς . Ά κ ο υ σ α νά λ έ ν ε ό τ ι α υ τ ό τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο τ ό χρησιμο­ ποιούσε στήν Ελλάδα ό Δ ι ο ι κ η τ ή ς τ ή ς Μ α κ ρ ο ν ή σ ο υ . μέ ξ ε κ λ ε ι δ ω μ έ ν ε ς α ρ θ ρ ώ σ ε ι ς . ότι έφ­ τασε ή τελευταία του ώρα. Π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς . Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς ε ί ν α ι β έ β α ι ο ς πώς θά τ ό ν ε γ κ ρ ε μ ί σ ο υ ν στό π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο . ό τ ι θά τ ο ύ ς π α τ ή σ ο υ ν μέ κ α μ ι ό ν ι καί ύ σ τ ε ρ α θά τ ο ύ ς ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ο υ ν σέ κάποιον α υ τ ο κ ι ν η τ ό δ ρ ο μ ο . Α υ τ ή ή πρωτότυπη μπάλα τ ρ ώ ε ι μ π ο υ ν ι έ ς . κοπανούν τ ά κ ε φ ά λ ι α τών Κ ρ α τ ο υ μ έ ­ νων σέ δ ι ά φ ο ρ ε ς σ κ λ η ρ έ ς κ ά θ ε τ ε ς ε π ι φ ά ν ε ι ε ς . γ ο ν α τ ι έ ς . Τίς ν ύ χ τ ε ς σ' α υ τ έ ς τ ί ς τ α ρ ά τ σ ε ς λ α μ β ά ν ο υ ν χώραν διά­ φοροι τελεταί. εμ­ πράκτως. Μιά τ ό σ ο ε υ σ υ ν ε ί δ η τ η σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί ανάπη­ ρους Κ α σ α δ ό ρ ο υ ς . οί Α σ τ υ ν ο ­ μικοί τ ο ϋ έδήλωσαν ό τ ι αρκετά τους έκούρασε. τ ο ύ ς α φ ή ν ε ι κάπου δ έ κ α μ έ ρ ε ς καί μ ε τ ά τ ο ύ ς σ τ έ λ ν ε ι στό ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο . Α υ τ ό τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο τ ε ί ν ε ι νά ε ξ α φ α ν ι σ τ ε ί . άπό ϋψος 30 μέτρων. Α υ τ ό τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο τ ό π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι ό K o r o Vessi σ τ ό βιβλίο τ ο υ Δεσμοφύλα­ κες. 23. Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς π α ρ ι σ τ ά ν ε ι τ ή ν μπάλα. 21. Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς θ έ λ ε ι νά ξ ε δ ι ψ ά σ ε ι . μ ε ρ ι κ ο ί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας π α ρ α π ο ν ο ύ ν τ α ι πώς στήν Α σ φ ά λ ε ι α τ ο ύ ς απείλησαν. πού. Ίσως π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά δ ι α δ ό σ ε ι ς τών Κομουνιστών. σμπρωξίδια κτλ.έ τ σ ι . Σ τ ό τ σ ο υ β ά λ ι μ έ μ ι ά γ ά τ α . ά γ κ ω ν ι έ ς . Δ έ ν πιστεύω σ τ ά όσα γ ρ ά φ ο υ ν φ α ν α τ ι σ μ έ ν ο ι Π ο λ ι τ ι ­ κοί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι . Σ κ ο ύ ν τ η μ α μ έ α υ τ ο κ ί ν η τ ο . Τό μ α ρ τ ύ ρ ι ο τ ή ς δ ί ψ α ς έ χ ε ι πέραση στά θ ε ρ μ ά κ λ ί μ α τ α . ό τ ι θά πουν στους δημοσιο­ γράφους πώς αυτοκτόνησε άπό τύψεις κ τ λ . α π ε ρ ί σ κ ε π τ α . λοιπόν. Τ έ τ ι ε ς • 81 • . Ό λ ε ς ο ι Α σ φ ά λ ε ι ε ς τ ή ς Antiqua έ χ ο υ ν ε τ α ρ ά τ σ α . Α ι τ ί α : σ τ ό τ έ λ ο ς δ έ ν ξ έ ρ α ν ε τί ν ά κ ά ν ο υ ν μέ τήν ε ξ α γ ρ ι ω μ έ ν η γ ά τ α . Τό χ τ ύ π η μ α τ ο ύ κ ε φ α λ ι ο ύ σ τ ό ν τ ο ί χ ο απο­ τ ε λ ε ί μιά κακιά έ ξ η ορισμένων ε υ έ ξ α π τ ω ν Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν . Ή Antiqua ε ί ν α ι μιά χώρα τ ή ς Μ ε σ ο γ ε ί ο υ . Ό Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς δ ι ψ ά ε ι . 26. 22.

28. πριν π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α . Ένας Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς κ α ρ υ δ ώ ν ε ι μέ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ κάποιον Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο . ή. Τό μόνο πού μπορώ νά αποδεχθώ γιά τ ή ν Antiqua ε ί ν α ι πώς μ ε ρ ι κ έ ς φ ο ρ έ ς οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί τ ή ς Α σ φ ά λ ε ι α ς πη­ γαίνουν ν υ χ τ ε ρ ι ν έ ς ε κ δ ρ ο μ έ ς μέ α υ τ ο κ ί ν η τ ο . Κάποτε-κάποτε. 3 1 .σ τ α μ α τ ά ε ι τ ό σ τ ρ α γ γ α λ ι σ μ ό μόνον όταν μ ε λ α ν ι ά σ ε ι τ ό θύμα. λένε. ε φ ο δ ι α σ μ έ ν ο μέ κασμά καί φ τ ι ά ρ ι . Έ τ σ ι . "Αλ­ λ ο τ ε ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς β ο υ λ ώ ν ε ι τ ό στόμα καί τ ή μύτη τ ο ϋ Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ μέ μιά β ρ ε μ έ ν η πατσαβούρα. ξ ε ρ ι ζ ώ ν ο ν τ α ι μέ τ α ν ά λ ι α . άντί γιά σαπουνόνερο. " Η . Μ ό λ ι ς φ τ ά σ ο υ ν σέ κάποιο κ ο ν τ ι ν ό δα­ σάκι κ α τ ε β α ί ν ο υ ν άπ' τ ό α υ τ ο κ ί ν η τ ο καί π α ρ α κ α λ ο ύ ν τόν δύστροπο Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο νά σ κ ά ψ ε ι τ ό ν τ ά φ ο τ ο υ . Τά χ τ υ π ή μ α τ α σ τ ό λ έ σ ο υ ν καί α ι μ ό π τ υ σ η . επίσης. τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ ι α κ ρ ί ν ε ι . χ ώ ν ε ι τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο ύ Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ μέσα σ' ένα μπουγέλο γ ε μ ά τ ο νερό. ή. Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς πού βασανίζει έναν ά ν τ ρ α τ ο ύ ξ ε ρ ι ζ ώ ν ε ι (μιά-μιά τρίχα) τ ό μ ο υ σ τ ά κ ι . Μαζί τ ο υ ς παίρνουν κάνα δύστροπο Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο . Τά καμώματα α υ τ ά μπορούν ν ά σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν γ ι ά ώρες. σ τ έ ρ ν ο μπορούν νά προκα­ 29. χρησιμοποιείται μαυροπίπερο. Όμως γ ι ά τήν A n t i q u a ε ί ν α ι α δ ι α ν ό η τ α . 30.σκηνές διεδραματίσθησαν στό υπόγειο γκαράζ τής Α σ φ α λ ε ί α ς τ ή ς Adina. Ό έ λ λ η ν β ο υ λ ε υ τ ή ς Κύριος "Αγγελος Π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς ισχυρίζεται ό τ ι . Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς α φ ή ν ε ι τ ό ν Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ν ά πάρει λ ί γ ε ς α ν ά σ ε ς καί ξ α ν α ρ χ ί ζ ε ι . ά γ κ ί θ ε ς . Ώ ς πρός τ ά δ ι ά φ ο ρ α ξ ε ρ ι ζ ώ μ α τ α ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς έ χ ε ι νά δ ι α λ έ ξ ε ι α ν ά μ ε σ α στίς τ ρ ί χ ε ς . Είναι κι α υ τ ό έ ν α Βασανιστήριον. Τό σ α π ο υ ν ό ν ε ρ ο σ τ ό σ τ ό μ α . κ α φ τ ε ρ ή κόκκινη πιπεριά. οί π ο λ ι τ ι κ ο ί τ ο υ αντί­ παλοι τ ό ν έ θ α ψ α ν ζ ω ν τ α ν ό . 27. σ τ ά μάτια καί στά γ υ ν α ι κ ε ί α γ ε ν ν η τ ι κ ά ό ρ γ α ν α τ σ ο ύ ζ ε ι . καί άλλου. ή. τ ά μέσα τ α κ τ ι κ ή ς άπ' τ ο ύ ς στόχους τής στρατηγικής. α φ ή ν ο ν τ α ς έξω άπ' τ ό χώμα μόνο τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο υ . ε γ κ α ί ρ ω ς . Ή ποικιλία δ έ ν βλάπτει. Α υ τ ά ί σ ω ς σ υ μ β α ί ν ο υ ν στήν Ελλάδα. Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς πού βασανίζει μιά γ υ ν α ί κ α τ ή ς ξ ε ρ ι ζ ώ ν ε ι τίς τ ρ ί χ ε ς τών γ ε ν ν η τ ι κ ώ ν οργάνων. στά ρ ο υ θ ο ύ ν ι α . σ τ ά δ ό ν τ ι α καί σ τ ά νύχια. Τά ν ύ χ ι α . Τά δ ό ν τ ι α ξ ε ρ ι ζ ώ ν ο ν τ α ι μέ κ ο ι ν ή τ α ν ά λ ι α . ΟΊ τ ρ ί χ ε ς ξ ε ρ ι ζ ώ ν ο ν τ α ι μέ τσιμπιδάκι. Δ έ ν υπάρχει τ ί π ο τ α τ ό τ ρ ο μ ε ρ ό σ' α υ τ ή τήν ιστορία. Κάποτε ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς χ ώ ν ε ι κάτω άπ' τ ά ν ύ χ ι α τ ο ύ Βα­ σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ κ α ρ φ ί τ σ ε ς . • 82 • . Τό ε ι κ ο ν ι κ ό θάψιμο ε ί ν α ι μιά φ ό ρ μ α τ α κ τ ι κ ή ς .

: 35. Ό κ ά θ ε Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς τ ή ς Antiqua μπορεί ν ά τ α ΐ σ ε ι σ κ α τ ά στόν κάθε Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο .θ ύ μ α . Τό ξ ε γ ύ μ ν ω μ α ε ί ν α ι κ ι αυτό μ α ρ τ ύ ρ ι ο . Υ φ ί σ τ α τ α ι μιά ι δ ι ά ζ ο υ σ α ψ υ χ ο λ ο γ ί α τ ο ύ Αν­ θρώπου πού φ ο ρ ά ε ι χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς . Ή σ ι δ ε ρ έ ν ι α γ ρ ο θ ι ά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι στους ξ υ ­ λ ο δ α ρ μ ο ύ ς γ ι ά ν ά μήν κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι ό Βασανιστής καί γ ι ά νά μή χ α λ ά σ ε ι τ ή ν ε π ι δ ε ρ μ ί δ α τών χεριών τ ο υ . 36. πιθανολόγηση β ι α σ μ ο ύ . Τίς ε κ τ ε λ έ σ ε ι ς α υ τ έ ς . Φ α ί ν ε τ α ι πώς υπήρξε κάποια εποχή πού ή Α σ φ ά λ ε ι α τ ή ς Adina ξ ό δ ε υ ε 200 κιλά ρ ε τ σ ι ν ό λ α δ ο μηνιαίως. ή .32. σιγά . γ ι α τ ί . σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι άπό άλλα κ α κ ά : κ ρ ύ ο . ρ ε τ σ ι ν ό λ α δ ο . σχε­ δόν π ά ν τ α . πολύ μ ε θ ο δ ι κ ά . Ή ε ι κ ο ν ι κ ή ε κ τ έ λ ε σ η γ ί ν ε τ α ι π ι σ τ ε υ τ ή άπό τ ό ν Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο . ΟΊ Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας θ υ μ ο ύ ν τ α ι καλά τ ή ν τ ε χ ν ι κ ή τ ο υ : ό Αστυνομι­ κός έ β α ζ ε έ ν α χωνί σ τ ό σ τ ό μ α τ ο ύ Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο υ καί μ έ ς στό χωνί έ χ υ ν ε . Σ τ ό προπερασμένο μ ά θ η μ α κ ά τ ι είπα γ ι ά τ ο ύ ς Κρα­ τ ο ύ μ ε ν ο υ ς πού χ έ ζ ο ν τ α ι πάνω τ ο υ ς . Οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας λ έ ν ε ό τ ι α υ τ ό τ ό Βασανιστήριο δ έ ν ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι στίς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς δ ε κ α ε τ ί ε ς . Τό ρ ε τ σ ι ν ό λ α δ ο ε ί ν α ι παρωχημένον Βασανιστή­ ριον.σιγά. Α ν α μ φ ι β ό λ ω ς ό Ά ν θ ρ ω π ο ς πού φ ο ρ ά ε ι χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς ανα­ πνέει· όμως α ν α π ν έ ε ι σάν τ ό ν λ ύ κ ο πού έπιάστηκε στό δ ό κ α ν ο . απειλώντας τ ο υ ς πώς αν δέν βάλουν μυαλό θά πάθουν κι αυτοί τά ίδια. ν ά χ ώ σ ε ι τ ή μούρη τού Κρατούμενου μές στά σκατά. "Ηδη ετοιμάζω μιά ψ υ ­ χ ο γ ρ α φ ι κ ή μ ε λ έ τ η όπου. α π ε ι λ έ ς . 34. Οί Ι σ τ ο ρ ι κ ο ί τ ή ς Antiqua πρέπει ν ά ψάξουν σ τ ά Α ρ χ ε ί α τού Ανωτάτου Κρατικού Λογιστηρίου γιά νά βρούνε βά­ σ ε ι ποιών πιστώσεων α γ ό ρ α ζ ε ή Α σ φ ά λ ε ι α α υ τ ό τ ό ρετσι­ νόλαδο. όμως μέ ύπερηφάνια τίς α π ο κ α λ ύ π τ ε ι σ τ ο υ ς Β α σ α ν ι ζ ό μ ε ν ο υ ς . φ ό β ο . γ ι α τ ί ή Α σ φ ά λ ε ι α . κ τ λ . κάθε έ ν α δ ύ ο χ ρ ό ν ι α . θ ά ε ξ ε τ α σ τ ο ύ ν οί κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς : » • 83 • . ή. ή Α σ φ ά λ ε ι α τίς κ ρ α τ ά ε ι κ ρ υ φ έ ς άπ' τ ό ν Τύπο. Ή ε ι κ ο ν ι κ ή ε κ τ έ λ ε σ η γ ί ν ε τ α ι σ τ ά υπόγεια τ ή ς Α σ φ ά λ ε ι α ς . ν τ ρ ο π ή . ε υ ν ο υ χ ι σ μ ο ύ . 33. σ κ ο τ ώ ν ε ι κάποιον Ά ν θ ρ ω π ο τ ή ς Φάρας συνήθως σ κ ο τ ώ ν ε ι έναν δ υ ν α μ ι κ ό ν ά ν τ ρ α πού συχνά δ η ­ μ ι ο υ ρ γ ε ί π ρ ο β λ ή μ α τ α . Μάθημα 24ον Ανάμεσα σέ δυό φυλακίσεις. σέ ι δ ι α ί τ ε ρ α κ ε φ ά λ α ι α . κτλ. σέ κάποια κ α τ ά λ λ η λ η τ ο π ο θ ε σ ί α κ ο ν τ ά στήν πόλη. Ή .

δ υ ό Ά ν θ ρ ω π ο ι δ ε μ έ ν ο ι μέ χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς . Τ ό ό ν ε ι ρ ο τ ο ύ Κ λ έ φ τ η ε ί ν α ι νά πιάσει τήν καλή. Σ τ ά γ λ υ ­ κ ύ τ ε ρ α ό ν ε ι ρ α π α ρ ε μ β ά λ λ ο ν τ α ι ε φ ι ά λ τ ε ς . Ή πλέον α σ φ α λ ή ς χ ε ι ρ ο π έ δ η ε ί ν α ι μιά ε ι δ ι κ ή αλυσίδα πού τ ή ν τ υ λ ί γ ο υ ν γ ύ ρ ο σ τ ά χ έ ρ ι α καί τ ή ν κ λ ε ι δ ώ ν ο υ ν μ' έ ν α μικρό λ ο υ κ έ τ ο . Ή Τ ύ χ η καί ή Ά ν α γ κ α ι ό τ η ς α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ο ύ ς δ υ ό π ό λ ο υ ς τ ή ς ίδιας συν­ ά φ ε ι α ς . ό δ ε μ έ ν ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς πού π ε ι ν ά ε ι . Ή θ ε ά Τύχη ε ί ν α ι φ τ ε ρ ω τ ή . Εάν. Καί ή πλέον έ ν δ ο ξ ο ς σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α ε ν ό ς Δ ι α ρ ή κ τ η δ ι α κ ό π τ ε τ α ι άπό τ ί ς χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς . Ό Ποι­ νικός Κώδιξ α π ε ρ γ ά ζ ε τ α ι τ ή ν τ ύ χ η τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η . Ό Κ λ έ φ - • 84 • . Ό Ά ν θ ρ ω π ο ς πού φ ο ρ ά ε ι χειροπέ­ δ ε ς δ έ ν τ ά κ α τ α φ έ ρ ν ε ι νά κ α τ ο υ ρ ή σ ε ι . όπως θ ά ξ ε ύ ρ ε τ ε . Ό Ποινικός Κώδιξ π ρ ο β λ έ π ε ι ε ξ ό χ ω ς βαριές ποι­ ν έ ς γιά τ ό α δ ί κ η μ α τ ή ς Κλοπής. Επίσης. όσο καί τ υ φ λ ή . Κατά μέσον ό ρ ο ν . Ό Κ λ έ φ τ η ς σ υ λ λ α μ β ά ν ε τ α ι έκ τ ύ χ η ς . έ ν α ς Ά ν θ ρ ω π ο ς κι έ ν α ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς δ ε μ έ ν ο ι μέ χειροπέδες. ό δ ε μ έ ν ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς πού β α σ α ν ί ζ ε τ α ι . ό δ ε μ έ ν ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς σ τ ό απόλυτο σ κ ο τ ά δ ι . ό Ά ν θ ρ ω π ο ς ό δ ε μ έ ν ο ς υ. ΟΊ φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι Δ ι α ρ ή κ τ ε ς δέν ε ί ν α ι ο ι μό­ ν ο ι Δ ι ά ρ ή κ τ ε ς . Ά γ ν ο ο ϋ μ ε ν τ ί ς ακριβώς π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ε ι ς τ ή ν Κοινωνίαν ό Κ λ έ φ τ η ς . τ ή ν οποίαν ά ν α π τ ύ σ ε ι μ ε τ α ξ ύ δ ύ ο φυλακί­ σεων. τ ε χ ν ι κ ή ς φ ύ σ ε ω ς ) . δ ί ν ε ι φ τ ε ρ ά στόν ν ό μ ο . όμως. υπήρχε Α σ τ υ ν ο μ ί α Λ ο υ λ ο υ ­ διών καί α υ τ ή θ ά έ σ τ ρ έ φ ε τ ο κ α τ ά τών Κ λ ε φ τ ώ ν καί τών πάσης φ ύ σ ε ω ς Αναρχικών. ό Ά ν θ ρ ω π ο ς που σ έ ρ ν ε ι μ π ρ ά γ κ α . ΟΊ Δ ι α ρ ή κ τ ε ς δ έ ν ε ί ν α ι οί μ ό ν ο ι . ο ύ τ ε ο ι χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ι . Ή "Αστυνομία π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί όλα τ ά φ τ ε ρ ο υ γ ί σ μ α τ α . σ υ ν ά γ ε τ α ι ό τ ι δ έ ν υ φ ί σ τ α τ α ι "Αστυνο­ μία Λουλουδιών. Τό κλουβί π ρ ο ο ρ ί ζ ε τ α ι γ ι ά τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς . δ ι δ ά σ κ ε ι (κάπως αορίστως) ό Μ α ρ ξ ι σ μ ό ς . Κι ό τ α ν τ ό ν δ έ ρ ν ο υ ν δ έ ν μπορεί νά αμυν­ θεί. Ή μοναξιά δέν δαμάζει. φ ο υ μ ά ρ ε ι μ ε τ ' εμποδίων. Ή μ ο ρ φ ή τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η ε ί ν α ι σ υ μ π α θ έ σ τ ε ρ η . ό δεμένος γυμνός Άνθρωπος. ό δ ε μ έ ν ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς πού τ ό ν γ α μ ο ύ ν . ό Κ λ έ φ τ η ς θά σ τ α υ ρ ω θ ε ί τ ρ ε ί ς φ ο ρ έ ς περίπου στή δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς ζωής τ ο υ . ό Ανθρωπος πού ε ί ν α ι δ ε μ έ ν ο ς χ ε ι ρ ο π ό δ α ρ α . Κ λ έ φ τ ε ς . Ό Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν π ε ρ ν ά ε ι τ ή ζωή τ ο υ στήν Φ υ λ α κ ή . ό Ά ν θ ρ ω π ο ς πού ε ί ν α ι δ ε μ έ ν ο ς πισθάγκωνα.ό Ά ν θ ρ ω π ο ς πού φ ο ρ ά ε ι χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς . Ή έ ν τ ο ν η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς τ ο ύ Κ λ έ φ τ η . Ό Ά ν θ ρ ω π ο ς πού φ ο ρ ά ε ι χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι πολ­ λ έ ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς (θά έ λ ε γ α . πού τ ο ϋ κά­ ν ο υ ν τ ή ζωή μ α ύ ρ η .έ α λ υ σ ί δ α στόν το'νχο. Εξ όσων γνωρίζω. Ή μ ο ρ φ ή τ ο ϋ Τ ο κ ο γ λ ύ φ ο υ ε ί ν α ι συμπαθής. ό δ ε μ έ ν ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς πού τ ό ν π ε ρ ι ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι . Υπάρχουν. πολλών ειδών χ ε ι ρ ο π έ δ α ι .

Κ α τ α λ α β α ί ν ε τ ε β έ β α ι α ό τ ι ή τ α κ τ ι κ ή τ ρ ι β ή τ ο ύ Κ λ έ φ τ η μέ τήν Α σ τ υ ν ο μ ί α α π ο β α ί ν ε ι εις βάρος τ ο υ . Σ υ ν ή θ ω ς . Ή Αστυνομία δ έ ν π ι σ τ ε ύ ε ι σ τ ά θ α ύ μ α τ α . καί μέ­ ν ε ι . . παραχωρεί στόν Κ λ έ φ τ η τ ό ν ρόλο τ ο ϋ Π ο ν τ ι κ ο ύ . νά πα­ ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι στήν Α σ τ υ ν ο μ ί α .: . α π ο λ ύ ε ι . ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο Κ λ έ φ τ η ( μ ε τ ά άπό δ υ ό ώ ρ ε ς τόν α φ ή ν ε ι • • ε ύ θ ε ρ ο . ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι ύποπτος Π ο λ ί τ η ς . Επίσης. ό Κ λ έ φ τ η ς υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι νά δ ί δ ε ι παρών στήν Αστυνομία. καί. Κ λ έ φ τ η .. ό Ά ν θ ρ ω π ο ς μέ τ ό Σ τ ί γ μ α . διότι ό Κλέφτης είναι τέως Κατάδικος. Κάποτε . ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι μέλλων κ α τ ά δ ι κ ο ς . Α π ο φ α σ ί ζ ε ι νά 5οσει ένα καλό μάθημα στόν αισιόδοξο Κ λ έ φ τ η . υπάρχει ή π ι θ α ν ό τ η ς τ ό Α φ ε ν τ ι κ ό .ζ δ ι α π ν έ ε τ α ι άπό ανθρωπιστικός ιδέας. καί νά δ ί ν ε ι παρών.τ η ς ξ έ ρ ε ι τ ή ν τ ύ χ η τ ο υ . μ ε τ α ξ ύ δύο φ υ λ α κ ί σ ε ω ν ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι . μέ γ ε ν ν α ι ο ­ δωρία. Ό Υ π ό κ ο σ μ ο ς δέν ε μ π ι σ τ ε ύ ε τ α ι τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς πού μπαινοβγαίνουν σέ Μεγάλες Πόρτες. μιά φ ο ρ ά τ ή ν ε β δ ο μ ά δ α . Λοιπόν. ό Κ λ έ φ τ η ς μπορεί ν ά πάρει α ν α σ τ ο λ ή τ ή ς ποι­ ν ή ς . ή • 85 Π . ό Κ λ έ φ τ η ς π ι έ ζ ε τ α ι νά γ ί ν ε ι π λ η ρ ο φ ο ρ ι ο δ ό τ η ς . Ή υποχρέωση τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η νά π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι στήν Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ύ κ ο λ α μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι στό φ ί ν ο παιχνίδι τής Γ ά τ α ς καί τ ο ϋ Π ο ν τ ι κ ο ύ .χ.οπότε δ έ ν υ π α κ ο ύ ε ι στίς ν τ ρ ο π α • £ ς σ υ σ τ ά σ ε ι ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . " ο α λ λ ή λ ω ς . Ά ν ό Ο . μιά φ ο ρ ά τ ό μ ή ν α . ο Κ λ έ φ τ η ς ά ν ο ι ξ ε δικιά τ ο υ δ ο υ λ ι ά (π. Στίς περι­ πτώσεις α υ τ έ ς ή Α σ τ υ ν ο μ ί α π α ί ρ ν ε ι καί τ ό δ ι α β α τ ή ρ ι ο τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η .Ζί Καλός Ά ν θ ρ ω π ο ς . μ π ο υ κ ά ρ ε ι σ τ ή ν επιχείρηση καί σ υ λ λ α μ β ά ν ε ι .ο ο φ ά σ ε ι ς δ έ ν λείπουν) κ α τ ά τ ο ύ Α φ ε ν τ ι κ ο ύ . ό Κ λ έ φ τ η ς τ α λ α ι π ω ρ ε ί τ α ι μέ τ ή ν μ έ θ ο δ ο τ ή ς εξακριβώσεως. ό Κλέφτης απειλείται παντοιοτρόπως. Μ ε τ α ξ ύ δύο φ υ λ α κ ί σ ε ω ν ή ζωή τ ο ύ Κ λ έ φ τ η π α ρ α μ έ ν ε ι π α γ ι δ ε υ μ έ ν η . ό Κ λ έ φ τ η ς έ χ ε ι Ποινικόν Μ η τ ρ ώ ο ν . μπακάλικο). Πίσω άπ' τ ή ν Κλοπή μ α ν τ ε ύ ε τ α ι ή Φυλακή. π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι σ τ ό Α φ ε ν τ ι κ ό τ ό ά μ α ρ τ ω λ ό ν παρελθόν τοϋ ν έ ο υ υ π α λ λ ή λ ο υ .3 . τ ό διπλό χ τ ύ — ~α δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν ά έπαναληφεΐ. νά ε ί ν α ι συγ• ενής τ ο ύ Κ λ έ φ τ η .κάποτε έ ν α ς Κακός Κ λ έ φ τ η ς αποφασίζει νά γί. Β ρ ί σ κ ε ι δ ο υ λ ι ά . Τό Α φ ε ν τ ι κ ό . ό Κ λ έ φ τ η ς ε ξ ω θ ε ί τ α ι νά σ υ ν ε χ ί σ ε ι τ ό Επάγγελμα του. Ω σ τ ό σ ο . έ φ τ η ς ε ρ γ ά ζ ε τ α ι σέ ιδιωτική επιχείρηση ή Α σ τ υ ν ο μ ί α . π ε ι θ ή ν ι α . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α βάζει _~οός τ ά μ ε γ ά λ α μ έ σ α : σ κ α ρ ώ ν ε ι μιά ωραία μήνυση (οί . ή. Ζ η τ ά ε ι δ ο υ λ ι ά . οπότε πάλι δ ί ν ε ι παρών σ τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α . Μιά δ ι κ α σ τ ι κ ή απόφαση μπορεί νά υπο­ χ ρ ε ώ ν ε ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α . ζ η τ ώ ν τ α ς συγνώμην). Όλα είναι εναντίον τού Κλέφτη. μ ε τ ά τ ή ν α π ο φ υ λ ά κ ι σ η τ ο υ . ή.

συνεπώς ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ί ν α ι κ α ί πανίσχυρη κ α ί ανεξέλεγκτη. όπως γ ρ ά φ ω στόν Π ρ ό λ ο γ ο . Εκεί. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ν ι ώ θ ε ι βαθιά α ν α κ ο ύ φ ι σ η ό τ α ν ό Κ λ έ φ τ η ς ε π ι σ τ ρ έ ψ ε ι σ τ ο υ ς κόλπους τ ο ϋ Υποκόσμου. ε π ι τ έ λ ο υ ς .ια καί ή Ο μ ο λ ο γ ί α . Ε π α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ά Βασανιστηρ. πολλούς Κ λ έ φ τ ε ς καί τ ο ύ ς σαπίζει σ τ ό ξ ύ λ ο . · Θά σάς μιλήσω γ ι α υ τ ό στό π ρ ο σ ε χ έ ς μάθημα. Ό Κ λ έ φ τ η ς φ ε ύ γ ε ι φ α ρ μ α κ ω μ έ ν ο ς άπ' τήν Α σ τ υ ν ο μ ί α . μιά σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η μέρα καί ώρα. Ά λ λ ω σ τ ε . Κάθε φ ο ρ ά πού γ ί ν ε τ α ι κάποια κάπως ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α Κλοπή ή Α σ τ υ ν ο μ ί α π ι ά ν ε ι . ό Κακός Κλέ­ φ τ η ς ξ α ν α γ ί ν ε τ α ι Καλός Κ λ έ φ τ η ς . δ ι α δ ο ­ χικώς. Κανείς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς δ έ ν αγαπάει τ ο ύ ς Α ν θ ρ ώ π ο υ ς • 86 • .Α σ τ υ ν ο μ ί α . γ ι α τ ί (δήθεν) ή Α σ τ υ ν ο μ ί α έ ρ ε υ ν α γ ι ά νά ε ξ α κ ρ ι β ώ σ ε ι τ ο ύ ς (δήθεν) δ ρ ά σ τ ε ς κάποιας φ α ν τ α σ τ ι κ ή ς (δήθεν) Κλοπής. "Επειτα άπό μ ε ρ ι κ έ ς ώ ρ ε ς .δυό φ ο ρ έ ς τήν ε β δ ο μ ά δ α . ό Κ λ έ φ τ η ς σ τ έ κ ε ι σ τ ό ν προθά­ λαμο. Αί σ υ ν έ π ε ι α ι μιας τ ό σ ο ν θ ε ω ρ η τ ι κ ή ς αντιμετωπίσεως ε ί ν α ι αποκλειστικώς πρακτικοί. μιά . Ή ν έ α φ υ λ ά κ ι σ η ε π ί κ ε ι τ α ι . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ν ε ρ γ ε ί τ ή ν σ ύ λ λ η ψ η . Μάθημα 25ον Αί Δημόσιαι Σχέσεις της Αστυνομίας. "Ετσι. Λίγο πρίν τ ή ν Π ρ ο φ υ λ ά κ ι σ η ή Α σ τ υ ν ο μ ί α γ ε ­ λ ο ι ο π ο ι ε ί τά θύματα της. Βρισιά άπό Μ ε γ ά λ ο Στόμα ε ί ν α ι τ ί τ λ ο ς τ ι μ ή ς . ή Δ ι κ η ­ γ ό ρ ο . π α ρ α μ ε ί ν ε ι ά ν ε ρ γ ο ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι άπό τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α σάν Κ λ έ φ τ η ς έ ν δράσει. ό Κ λ έ φ τ η ς μ ά λ λ ο ν υ π ο φ έ ρ ε ι . ή κ α τ ά σ τ α σ η χ ε ι ρ ο τ ε ρ ε ύ ε ι . σ τ ό τ ά δ ε γ ρ α φ ε ί ο τ η ς . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α δ έ ν βρίζει τ ό ν Κ λ έ φ τ η . Ανάμεσα σέ δ ύ ο φ υ λ α κ ί σ ε ι ς ό Κ λ έ φ τ η ς χ α ί ρ ε τ α ι τ ή ν μεσοβασιλεία. Φαί­ ν ε τ α ι πώς α υ τ ή ή πρωτότυπη μ έ θ ο δ ο ς α π ο δ ί δ ε ι καρπούς. Εν πάση περιπτώσει. "Αν ό Κ λ έ φ τ η ς . μ ε τ α ξ ύ δ ύ ο φ υ λ α κ ί σ ε ω ν . περιμένοντας τόν Α σ τ υ ν ό μ ο νά τ ό ν κ α λ έ σ ε ι . σ τ ή ν Antiqua ε π ι κ ρ α τ ε ί μ ο ν ί μ ω ς Δ ι κ τ α ­ τ ο ρ ί α . Καμιά φ υ λ ά κ ι σ η δ έ ν θά υπάρξει πρίν τ ή ν σ ύ λ λ η ψ η . ά φ ο ύ ξ έ ρ ε ι πώς άν δ έ ν γ ί ν ε ι Χ α φ ι έ ς θά υποχρεωθεί ν ά κ λ ε ί σ ε ι τ ό μαγαζί τ ο υ . χάρις στήν πίεση τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . "Αν ό Κ λ έ φ τ η ς ζ η τ ή σ ε ι β ο ή θ ι α άπό Ε ι σ α γ γ ε λ έ α . ό Α σ τ υ ν ό μ ο ς φω­ νάζει τ ό ν Κ λ έ φ τ η καί τ ο ϋ ε ξ η γ ε ί ό τ ι τ ό ν έ κ α λ έ σ α ν ε κ α τ ά λάθος κι ό τ ι ε ί ν α ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς νά ξ α ν α γ υ ρ ί σ ε ι σ τ ό μαγαζί τ ο υ . Κάθε Α σ τ υ ν ο ­ μικός Σ υ ν τ ά κ τ η ς ε ί ν α ι κι έ ν α ς μικρός μ α λ ά κ α ς . Τό παιχνίδι α υ τ ό ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι έ ξ α κ ρ ί β ω σ ι ς . Α υ τ ή τ ή δ ο υ λ ι ά τ ή ν α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί Σ υ ν τ ά κ τ α ι . τ ό ν ε ι δ ο π ο ι ε ί νά παρουσιαστεί. καί. Αλλιώς δ έ ν ε ξ η γ ε ί τ α ι ή ε π ι μ ο ν ή μέ τ ή ν οποία τ ή ν εφαρ­ μόζει ή Αστυνομία.

Μιά σωστή Κλοπή ε ί ν α ι μιά γ ε ν ν α ί α π ρ ά ξ η . "Ητανε ή σ υ χ ο ς σάν α ρ ν ά κ ι πού βόσκει. Δ έ ν παρουσιάζω τ ό ν Κ λ έ φ τ η σάν Ί ν δ α λ μ α . Ό Κλέφτης έχει τ ή ν μ α τ α ι ο δ ο ξ ί α τ ο υ . μά ποτέ έ ν α ν Δ ο λ ο φ ό ν ο . Μιά Επανάσταση ποτέ δ έ ν ε ί ν α ι α ρ κ ε τ ή . Απλώς φρονώ ό τ ι ό Υ π ό κ ο σ μ ο ς θ ε μ ε λ ι ώ ν ε ι κάθε μ ο ρ φ ή Κοινωνίας. Δύνασαι νά χλευάζεις έναν Μικροαστό. Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς ε ί ν α ι ό ρουφιάνος α ϋ τ ο ϋ τ ο ϋ αποτρόπαιου δ ε ί π ν ο υ . νά­ ν α ι έ ν α ς γ λ υ κ ύ τ α τ ο ς άνθρωπος ε ί ν α ι γνωστόν τ ο υ λ ά χ ι ­ στον άπό τ ή ν εποχή πού ό Ν τ ο σ τ ο γ ι έ β σ κ ι έ δ η μ ο σ ί ε υ σ ε τ ό Έγκλημα καί Τιμωρία. Οί α ρ χ α ί ο ι έ λ λ η ν ε ς ξ έ ρ α ν ε πώς ό Καλός Π ο λ ί τ η ς α π ο τ ε λ ε ί πρόβλημα γ ι ά τ ή ν Εξουσία. σπάνε τ ό ν κ α θ ρ έ φ τ η . ά φ ο ϋ σάν Κύκλωπας κ α τ α β ρ ο χ θ ί ζ ε ι ό λ ο υ ς τ ο ύ ς Φ ο υ κ α ρ ά δ ε ς . Ό γ έ ρ ο ς . Τό ό τ ι έ ν α ς Δ ο λ ο φ ό ν ο ς μπορεί. Ό Δολοφόνος. Αυτό τ ό ζώον πού α π ο κ α λ ε ί τ α ι Κοινόν δ έ ν σ κ έ φ τ ε τ α ι ποτέ. σεμνός καί ή ρ ε μ ο ς . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α δ έ ν υ σ τ ε ρ ε ί καί στόν τ ο ­ μ έ α τών Δημοσίων Σχέσεων. Χωρίς νά δ ι α θ έ τ ε ι γ ρ α φ ε ί α καί κ ο ν δ ύ λ ι α Δημοσίων Σ χ έ σ ε ω ν . Ή Κλοπή ε ί ν α ι μιά απελ­ πισμένη πράξις ενός ά σ υ ν ε ι δ ή τ ω ς Α ν α ρ χ ι κ ο ύ . Τ ό τ ε έγνώρισα καί τ ό ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α φ ο ν ι ά Panayt Roukitsa. Πολλοί Κ λ έ φ τ ε ς δ ε ι λ ι ά ζ ο υ ν ε τ ή ν ώρα τ ή ς δ ο υ λ ι ά ς . ό Πούστης. ό Κλέφτης. Ό Κ λ έ φ τ η ς διαι­ σθάνεται τήν κοινωνική γενναιότητα τ ο υ . στίς φ υ ­ λ α κ έ ς Saverov έπαιζα ν τ ό μ ι ν ο μ έ τ ό ν ξ α κ ο υ σ τ ό φ ο ν ι ά Liakos. άσκεΐ τ ε ­ ράστια προβολή πάνω στό Κοινόν. Ό Αστυνομικός Συντάκτης χέζει πολύ. Διακρίνω τ ή ν φ υ σ ι κ ή δ ε ι λ ί α άπό τ ή ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή δ ε ι λ ί α . Μέ ένα χαστούκι θέλησε νά κερδίσει τήν φ ή μ η . χ ά ρ ι ς στήν δουλοπρέ­ πεια τ ώ ν Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν Σ υ ν τ α κ τ ώ ν . Ή Α σ τ ι κ ή Κοινωνία α ύ τ ο θ α υ μ ά ζεται. έ ν α ν σεβάσμιο ασπρομάλλη γ έ ρ ο 74 χρονώ. σ υ χ ν ά ε ί ν α ι έ ν α "Εργον Τ έ χ ν η ς . • 87 • . ε ί ν α ι μιά ό μ ο ρ φ η πράξη. ή Α σ τ υ ν ο μ ί α . 'Εζήσαμε τ ό ν θ ά ν α τ ο τ ή ς Α ι σ θ η τ ι κ ή ς τ ή ς Αναγεννήσεως. Ζ ε ί ς γ ε ν ν α ί α ό τ α ν δ έ ν φ ο ρ τ ώ ν ε ι ς τ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α σου σέ ά λ λ ο υ ς . άρχισε ν ά ε κ τ ί ε ι τ ή ν δ ε ύ τ ε ρ η τ ο υ ισόβια. χ ά ρ ι ς στήν δουλοπρέ­ πεια ό λ ω ν τών Ε φ η μ ε ρ ί δ ω ν τ ή ς A n t i q u a . Θαυμάζω τ ή ν ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή τ ε λ ε ι ό τ η τ α τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Έ κ έ ρ δ ι σ ε έ ν α φ έ ρ ε τ ρ ο ν .τώρα ζ ο ύ μ ε τ ό ν θ ά ν α τ ο τ ή ς Ηθικής τ ή ς Αναγεννήσεως. Προτιμώ έ ν α ν γ ν ή σ ι ο Δ ο λ ο φ ό ν ο άπό έ ν α ν ε π ι τ υ χ η μ έ ν ο γ ι α τ ρ ό . Ό ν ε α ρ ό ς ε ί χ ε χ α σ τ ο υ κ ί ο ε ι τ ό ν γ έ ρ ο μέσα σέ μιά χαρτοπαιχτική λέσχη. Βλέπω τ ή ν Κλοπή σάν πράξη Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Π ε ρ ι φ ρ ο ν ώ β α θ ύ τ α τ α τ ό Κοινόν. Μ ο ύ είπε: «αποδώ μέσα δέν θά ξαναβγώ θά μέ βγάλουν!».τ ο ύ Υποκόσμου. τ α υ τ ό χ ρ ο ν α . Α υ τ ό μ ο ύ είπε. ή Πουτάνα. Ή αυτοπροστασία τ ο ϋ Εγκλη­ μ α τ ί α έ γ κ ε ι τ α ι στήν ε π ι θ ε τ ι κ ό τ η τ α τ ο υ . Τ ό Κοινόν έ χ ε ι μ ε γ ά λ η κοιλιά. Τ ό '69. Πρίν λ ί γ ο ε ί χ ε σ κ ο τ ώ σ ε ι κάποιον ν ε α ρ ό μάγκα μ έ μιά πιστολιά.

Είναι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς μ ο ν ό τ ο ν η ή τ ε χ ν ι κ ή τ ή ς γ ε λ ο ι π ο ι ή σ ε ω ς τών Κ λ ε φ τ ώ ν . Τό Κοινόν δ ι α β ά ζ ε ι μέ προσοχή τ ο ύ ς περί Δ ι α ρ η κ τ ώ ν μ ύ θ ο υ ς . μέ μ α υ ρ ι σ μ έ ν ο τ ό έ ν α μ ά τ ι ( β έ β α ι α . Τό σχε­ τ ι κ ό ρ ε π ο ρ τ ά ζ σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι άπό μιά φ ω τ ο γ ρ α φ ί α τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η . Εσύ σ υ γ κ α τ α λ έ γ ε σ α ι στό Κοπάδι. μέ τ ά χ έ ρ ι α . Ό Κ λ έ φ τ η ς πάντα εκπλήσ­ σ ε τ α ι άπό τ ή ν κακία τών ανθρώπων. Μιά Μ ε γ ά λ η Δ ι ά ρ η ξ η μ ο ι ά ζ ε ι μέ λ ε π τ ή ε γ χ ε ί ρ η σ η . άπ' τήν τσέπη μ ο υ . κάποτεκ ά π ο τ ε . Ό γ ε λ ο ί ο ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς θ έ λ ε ι νά ξ ε φ τ ε λ ί σ ε ι α υ τ ό τ ό Ιερόν Επάγγελμα. Ό Κ λ έ φ τ η ς σ υ ν ε χ ώ ς πρέπει νά α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι πώς ε ί ν α ι Αθώος. π ο ι ο ς τοϋ έμαύρισε τό μάτι. Τό Έ γ κ λ η μ α απαιτεί φ ω τ ο σ τ έ φ α ν ο . Ό Μ έ σ ο ς Ά ν θ ρ ω ­ πος. ό Κ λ έ φ τ η ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι άπό τ ί ς Ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς σάν ένα θ η ρ ί ο ν . α ν έ κ φ ρ α σ τ ο ς .Κλέβω Κλέβω Κλέβω Κλέβω Κλέβω Κλέβω όσο μπορώ. τ σ α κ ι σ μ έ ν ο ς . ρωτώντας γ ι α τ ί ταλαιπωρούν καί δ ι α σ ύ ρ ο υ ν έ τ σ ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η . φρονώ ό τ ι οί Κ λ έ φ τ ε ς πάνε κ α τ ε υ θ ε ί α ν στήν Κόλαση. Ό γ ε λ ο ί ο ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς θ έ λ ε ι νά γ ε λ ο ι ο π ο ι ή σ ε ι μιά τ έ τ ι α πράξη. Ή Νέα Επανάσταση θά τ ρ α γ ο υ δ ι έ τ α ι . Ά λ λ ά ό κ ο σ μ ο γ υ ρ ι ­ σ μ έ ν ο ς έ λ λ η ν α ς ποιητής Νίκος Καββαδίας έ γ ρ α ψ ε τ ο υ λ ά ­ χιστον στήν Κόλαση υπάρχουν μπορντέλα. τ ή μάνα μ ο υ . Ό τ α ν καυλώνει ή Επανάσταση τ σ α κ ί ζ ε ι τ ή ν κ ε φ α λ ή τ η ς . ή Επανάσταση θά γ ί ν ε ι άπό τ ο ύ ς Κ λ έ φ τ ε ς καί τ ο ύ ς Π ο ύ σ τ η δ ε ς καί τίς Π ο υ τ ά ν ε ς . Ό γελοίος Αστυνομικός Συντάκτης χαίρεται όταν γελοιοποιεί τόν συλληφθέντα Κ λ έ φ τ η . δ ι α β ά ζ ε ι τ ή ν ε φ η μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ ή ν ώρα πού χ έ ζ ε ι . Κ έ ν τ η μ α μέ μαύρη κι άσπρη κλωστή. Μ ε τ ά τήν Σ ύ λ λ η ψ η . άπό' π α ν τ ο ύ . σ υ ν ή θ ω ς . Δ έ ν ε ν θ υ μ ο ύ μ α ι π ο τ έ κάποιος αναγνώ­ σ τ η ς νά έ γ ρ α ψ ε επιστολή σ τ ή ν ε φ η μ ε ρ ί δ α τ ο υ . Στό πείσμα τ ο ϋ Marx. μέ τ ά μάτια. α χ τ έ ν ι σ τ ο ς . Ό γ ε λ ο ι ο π ο ι ο ύ μ ε ν ο ς Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι στό Κ ρ α τ η τ ή ρ ι ο ν . Ό Κ λ έ φ ­ τ η ς πρέπει νά α μ ε ί β ε τ α ι μέ ε π ί δ ο μ α επικινδύνου εργα­ σίας. Ό Μέσος Άνθρωπος είναι ά τ ι μ ο ς καί δ ε ι λ ό ς . προσπαθεί νά γ ε λ ο ι ο π ο ι ή σ ε ι τ ό α δ ύ ν α τ ο ν . άπό μπουνιά Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ) . Μ ά λ λ ο ν υπάρχουν καί στόν Παράδεισο. μ ε τ ά τ ή ν Ο μ ο λ ο γ ί α . άρα στόν πάτο τ ο ϋ Π η γ α δ ι ο ύ . Ό Κ λ έ φ τ η ς έ δ ι ά λ ε ξ ε τ ό έ π ι κ ί ν δ υ ν ο ν Επάγγελμα. όπου π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι α ξ ύ ρ ι σ τ ο ς . μ ε τ ά τ ά Β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α . τσα­ λ α κ ω μ έ ν ο ς . διά λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ν τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . • 88 • . καί. Φαίνε­ τ α ι πώς ό λ ο ι οί Ά ν θ ρ ω π ο ι έ χ ο υ ν δ ί κ ι ο . Δίχως νά υπεισέρ­ χ ο μ α ι σέ δ ο γ μ α τ ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α .τ ό α π έ δ ε ι ξ ε ό Dassin μέ τ ό Rififi. Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς . καί. πού έ π ι ά σ τ η κ ε χάρις στήν άγρυπνη π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ό L o m b r o s o ψ ά χ ν ε ι γ ι ά στίγματα κι ό Kretschmer ψ ά χ ν ε ι γ ι ά ά γ ν ω σ τ ο υ ς ε ν δ ο κ ρ ι ­ νείς α δ έ ν ε ς .

φ ο ύ ρ ν α ρ η . Δέν γνωρίζουμε τήν έσωτερικήν ϋφή τ ο ύ α δ έ ­ σ π ο τ ο υ Π ρ ά γ μ α τ ο ς . Ή Εξουσία ξ έ ρ ε ι ν ά β γ ά ζ ε ι κ έ ρ δ ο ς κ ι άπ' τ ί ς χ α σ ο ύ ρ ε ς . Ή πίκρα π α ρ α μ έ ν ε ι ή μόνη οδός ε ξ α γ ν ι σ μ ο ύ . Ό τ α ν ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς ε ί ν α ι παν­ τρεμένος ή γυναίκα τ ο υ αγνοεί. γ ν ω σ τ ο ύ ς . Ό Κ λ έ φ τ η ς γ ν ω ρ ί ζ ε ι τ ά π ρ ο τ ε ρ ή μ α τ α τ ο ϋ Χ ρ ή μ α τ ο ς .έ τ σ ι ή αλλιώς . φ ί λ ο υ ς . Τό π λ ε ό ν α σ μ α σ κ ο τ ώ ν ε ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η . έ χ ε ι ίσως παιδιά. Ή πίκρα τ ώ ν Βασανιστηρίων. έ χ ε ι ο μ ο ι ο γ έ ν ε ι α . ανεψιούς. Ο Κ λ έ φ τ η ς καλόν θ ά ή τ ο ν ά μή ν υ μ φ ε ύ ε τ α ι . Ό γελοίος Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς ο υ δ έ π ο τ ε στοχά­ σ τ η κ ε γ ι α τ ί ή Α σ τ υ ν ο μ ί α π ρ ο β α ί ν ε ι στήν γ ε λ ο ι ο π ο ί η σ η τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η καί π ο ι ά ώ φ έ λ η έ χ ε ι άπό τ ή ν ε υ ρ ε ί α δημο­ σ ι ό τ η τ α α υ τ ή ς τ ή ς γ ε λ ο ι ο π ο ι ή σ ε ω ς . συνήθως. Οί περισσό­ τ ε ρ ο ι γ ά μ ο ι Κ λ ε φ τ ώ ν ο δ η γ ο ύ ν τ α ι σ τ ό διαζύγιον. τών Ε π ι τ α γ ώ ν . Ό Κ λ έ φ τ η ς θ ε ω ρ ε ί τ ό Δ ά ν ε ι ο ν ώς ι δ ε α τ ό ν χρήμα. Ό π ο ι ο ς ι δ ι ο π ο ι ε ί τ α ι α δ έ σ π ο τ α Πρά­ γ μ α τ α δ έ ν θ ε ω ρ ε ί τ α ι Κ λ έ φ τ η ς . Ή γ ε λ ο ι ο π ο ί η σ η τ ο ύ Κ λ έ φ τ η Ικανοποιεί τ ό ν σ α ρ κ α σ μ ό τών άγνωστων. Ή μάνα παραμέ­ ν ε ι τ ό πιστό άποκούμπι τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η . δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ό Marx. τ ό αληθινό ε π ά γ γ ε λ μ α τ ο υ (όταν τ ό μ ά θ ε ι τ ό ν τ α ρ ά ζ ε ι σ τ ή ν γκρίνια). σάν π α ρ ά γ ο ν τ α τ ο ϋ ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ β ί ο υ . έχει συναδέλφους. Ή εργασία τ ο ύ Κ λ έ φ τ η ε ί ν α ι λίγη καί ε κ λ ε κ τ ή . θείους. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ί ν α ι ή πιό σ υ ν ε ι δ η τ ή μ ο ρ φ ή Εξουσίας. Τά ε γ κ λ ή μ α τ α τών Εντίμων Ανθρώπων (σκατά καί σκατά) ε ί ν α ι α ό ρ α τ α . Ό Κλέφτης αποδέχεται τούς θεσμούς τής Πωλήσεως (χέρι . Κανείς δ έ ν έ κ α τ η γ ό ρ η σ ε τ ό ν Picasso γ ι ά Κλέφτη. νοικοκύρη. γ ί ν ε τ α ι α π ο δ ε κ τ ό π α ν τ ο ύ καί π ά ν τ α . Θά α π ο τ ι μ ο ύ σ α μ ε ορθώς τόν Κ λ έ φ τ η . Ό εργά­ σιμος χρόνος εϊναι ή ζωντανή υπόσταση τής εργασίας. δ ι α τ η ρ ε ί σ τ α θ ε ρ ά τ ό έπί- .ε ί ν α ι όπλο γ ε ν ι κ ή ς χ ρ ή σ ε ω ς . ρ ά φ τ η . ε ρ ω μ έ ν η ή σ ύ ­ ζυγο.χέρι) καί τ ο ύ Ε ν ε χ ύ ρ ο υ (δό μου ν ά σού δόσω). κ α ί . τ ή ς Υποθήκης καί τ ο ϋ Δ α ν ε ί ο υ . έ χ ε ι κ λ η ρ ο ν ό μ ο υ ς . άν ή σ τ α τ ι σ τ ι κ ή μάς έ δ ε ι χ ν ε τ ή ν ε τ ή σ ι α ο λ ι κ ή ά ξ ι α τ ώ ν Κ λ ο π ι μ α ί ω ν . Τά παιδιά τών Δ ι α ρ η κ τ ώ ν ε ί ν α ι πολύ ε υ γ ε ν ι κ ά καί σ π ά ­ ν ι α α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ ό πατρικό ε π ά γ γ ε λ μ α . μ α ν ά β η . τ σ α γ κ ά ρ η . άφού κ ρ υ φ ά ξαναστήνει τήν τ α ξ ι κ ή πυραμίδα. Κ λ έ φ τ η ς μέ άποταμίευμα 'ίσον τ α ξ ι κ ό ς π ρ ο δ ό τ η ς . τ ή ς Π ρ ο ε ξ ο φ λ ή σ ε ω ς . θ α ν α τ ώ ν ε ι τ ο ύ ς ο ι κ ε ί ο υ ς πού . μπακάλη.τ ό ν αγαπούν. σ υ γ χ ρ ό ν ω ς . Ό Κ λ έ φ τ η ς σπαταλά τ ά π λ ε ο ν ά σ μ α τ α τ ο υ σ τ ά μπαρ καί σ τ ά μ π ο υ ρ δ έ λ α . καί ή πίκρα τού Προπηλακισμοϋ. Ο Κ λ έ φ τ η ς θ ε ω ρ ε ί τ ό Χρήμα σ υ μ β α τ ι κ ή συμπύκνωση Εργασίας καί τ ό ν Χρυσό μ α γ ι κ ή συμπύκνωση Εργα­ σίας.Ό Κ λ έ φ τ η ς έ χ ε ι μάνα καί π α τ έ ρ α . Ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι α γ ν ό τ ε ρ ο ς άπ' τ ό ν Ιησού. Δ έ ν τ ά σ σ ο μ α ι υπέρ τ ο ϋ Οργανωμένου Εγκλήματος. καί ή πίκρα τ ή ς Φυλακίσεως. Καί δ έ ν ξ ε χ ν ά μ ε ό τ ι σ τ ό ν έ ν γ έ ν ε ι τζίρο τών Κλοπών δ έ ν έ χ ο υ ν ε πέραση οί φ ό ρ μ ε ς τ ο ύ Γραμμα­ τ ί ο υ . καθώς τών Δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν .

π ε ρ ί π ο υ . ε ί ν α ι ή π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς .π ε δ ό τ ο υ . Μ ι ά ε λ λ η ν ι κ ή π α ρ ο ι μ ί α λ έ ε ι : ό Διάολος ε ί χ ε · γαμούσε τά παιδιά του. Συχνά Διαρήξεις πλάι σ έ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ά Τμήματα. διαιρείται. Ό Κλέφτης έχει τόλμη. Σ ή μ ε ρ α εί­ Διευθυντής νά προτείνει ελειψη Ό Giorgio Skourti ναι 90 ετών. Ό θέτει τοϋ χιούμορ.ό λ ο ι σ έ ρ ν ο υ ν π ά ν ω αρκετά χρήματα. τοφολάς στήν τους γίνονται τής Αστυνομίας τήν παρασημοφορία χαρακτηρίζει δ έ ν έσκέφ- τ ο ύ Skourti. Εσχάτως. ε υ τ υ χ ώ ς ή " Α σ τ υ ν ο μ ί α α γ ρ υ π ν ε ί κι έ τ σ ι οί Τίμιοι "Ανθρωποι ά ς κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι Αυτή τ ή ν ε ι κ ό ν α τήν ζωγραφίζει ό ήσυχοι. Υπουργού δύο Κλέφτης Κλέφτης διέρηξαν φαντασίας είναι τό δια­ σπίτι φυλάγανε επίμονος. Αστυνομικός κ τ η ς . ελάχιστοι ά ν θ ρ ω π ο ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τσέκια. • 90 • Συντά­ δουλιά δέν . Ό τηκε Adina Ασφαλείας (μπρος στήν είσοδο Αστυνομικοί). κρύβεται ε ύ κ ο λ α . τούς Ή Αστυνομικούς Διευθυντάς. έχει μικρόν καί δ ί ν ε ι κ ύ ρ ο ς σ τ ό ν κ ά τ ο χ ο τ ο υ . Αυτή. ά λ λ ά . Α π έ ν α ν τ ι τ η ς αί Δ η μ ό σ ι ο ι πετάσουν θρασύδειλον μίων Σχέσεις τής μιά π α ρ α μ ο ρ φ ω μ έ ν η εικόνα: Αστυνομίας άναό Κλέφτης είναι ύ π ο κ ε ί μ ε ν ο ν π ο ύ κ λ έ β ε ι τ ό ν ι δ ρ ώ τ α τ ώ ν Τι­ Α ν θ ρ ώ π ω ν . Σ τ ή ν A n t i q u a όγκο. Ό Πορ­ κ λ έ β ε ι ά π ό τ ό 1 9 0 0 .

ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ οναν Φαρισαΐοι! [κάποιο Ε υ α γ γ έ λ ι ο ] .

Δ έ ν νομίζω ό τ ι ή έ ν ν ο ι α τ ο ϋ Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς υ φ ί σ τ α τ α ι σ τ ά Ο ρ υ κ τ ά . Ε γ κ λ ή μ α τ α μόνον ο ι "Ανθρωποι δ ι α π ρ ά τ τ ο υ σ ι ν . ή τ ή ς ψωλής. κ α ί . διατί τ α υ τ ί ζ ε τ α ι ό Δ ρ ά σ τ η ς μέ τ ή ν Π ο ι ν ή . Τό Β υ ζ α ν τ ι ν ό ν Δίκαιον ε ί χ ε μιά π ε ρ ί ε ρ γ η α δ υ ν α μ ί α στό κόψιμο τ ή ς μ ύ τ η ς . υ π ε ρ α κ ο ν τ ί ζ ε ι τ ή ν Κ υ β έ ρ ν η σ η καί τ ή ν Δι­ καιοσύνη. Κατά τ ο ύ ς Σ ο φ ο ύ ς Ν ο μ ο θ έ τ α ς . σ υ μ β α ί ν ε ι τ ό ακριβώς άντίθετον. ποίος τ ι μ ω ρ ε ί τόν Δ ρ ά σ τ η ν. τί έ σ τ ί ανθρωπινή πράξις. Δ ι κ α σ τ ι κ ή Εξουσία. τ ο ύ ς δ ε ι λ ο ύ ς καί όσους γ α μ ο ύ σ α ν κώλο. πού κ α τ α λ ο γ ί ζ ε τ α ι σ τ ό ν Δ ρ ά σ τ η . πλησιάζουμε τ ό τ ρ ί π τ υ χ ο σ ύ σ τ η μ α τ ή ς Εξουσίας. Ή λ ε γ ό μ ε ν η Διάκρισις Εξ­ ουσιών σ υ ρ ρ ι κ ν ώ θ η κ ε . ποίος ε ί ν α ι ό Δ ρ ά σ τ η ς καί διατί δ ρ ά . ό Δράστης κυβερνά τόν εαυτό τ ο υ . ποίον π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι ό Ποινικός Κώδιξ. ή Γερου­ σία. Ά ν καί περάσανε χ ι λ ι ά δ ε ς χ ρ ό ν ι α ό κώδιξ τ ο ϋ Hammourabi παραμένει ένα ενδιαφέρον νομικόν κείμενον. "Ετσι ψ η λ α φ ώ ν τ α ς . πού τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι άπό τ ό ν Ν ό μ ο . Ή Γ α λ ι κ ή Έπανάστασις τ ό π α ρ έ δ ο σ ε σέ τ ρ ί α χωριστά καλάθια Εκτελεστική εξουσία. τί έ σ τ ί Α δ ι κ ί α . Σήμερα κανείς δέ γ ε λ ι έ τ α ι : ή Βουλή. διατί γ ι ά κ ά θ ε "Εγκλημα υπάρχει καί μιά Π ο ι ν ή . δ ι α τ ί ό Δ ι κ α σ τ ή ς μισεί τ ό ν Δ ρ ά σ τ η ν. Ό λ α τ ά Σ υ ν τ ά γ μ α τ α α ν τ έ ­ γραψαν τ ό σ ύ σ τ η μ α . σ τ ά Φ υ τ ά . Ή υ π ο θ ε τ ι κ ή ϋ π η ρ έ τ ρ ι α . π α ρ ά λ ε ι ­ ψη) πού ε ί ν α ι ά δ ι κ η . . Ή ψυχρά σ χ η μ α τ ι κ ό τ η ς α ύ τ ο ϋ τ ο ύ ο ρ ι σ μ ο ύ ε π ι β ά λ λ ε ι τ ά ερωτήματα: ποίος δ ι α τ υ π ώ ν ε ι τ ή ν φ ό ρ μ α τ ο ύ Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς .Ά σ τ υ ν ο μία δ ι α σ τ α υ ρ ώ ν ε ι τ ί ς β λ έ ψ ε ι ς τ ή ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς καί τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . α φ ή ν ο ν τ α ς ν ά ε ν ν ο ε ί τ α ι πώς ή Ε κ ­ τ ε λ ε σ τ ι κ ή Εξουσία υ π η ρ ε τ ε ί τ ή ν Νομοθεσία καί τ ή ν Δ ι ­ καιοσύνη. Ή δ ι δ α σ κ ό μ ε ν η πανεπιστημιακή φ ό ρ μ ο υ λ α τ ο ύ Εγκλήμα­ τος τό ε ξ ι σ ώ ν ε ι μέ τ ή ν π ρ ά ξ η ( ή . ποίον εκπροσωπεί ό Ν ο μ ο θ έ τ η ς . Νομοθετική Εξουσία. Ό Άνθρωπος δ έ ν θά χ τ ί σ ε ι τ ή ν Τ έ λ ε ι α Κοινωνία. Όπως γ ί ν ε τ α ι σ υ ν ή θ ω ς . τ ο ϋ Δ ρ ά σ τ ο υ . ό Δράστης γεννιέται Δράστης. Ό Τ ά κ ι τ ο ς λ έ ε ι ό τ ι οί γ ε ρ μ α ν ο ί τιμωρούσαν μέ θ α ν α τ ι κ ή ποινή τ ο ύ ς π ρ ο δ ό τ ε ς . σ τ ά Ζώα. τ ά Δ ι κ α σ τ ή ρ ι α καί ή όποια Εισαγγελία δ έ ν ε ί ν α ι παρά υπηρεσίες τ ή ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς . διατί τιμωρείται ό Δράστης.Μάθημα 26ον Ποίος δείχνει τό "Εγκλημα. Ή δι­ άρθρωση ενός σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ Υπουργείου Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς δ ί δ ε ι α ν ά γ λ υ φ α τ ό ν τρόπον αντιμετωπίσεως τ ο ύ Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς • 92 • ^ . τί σ η μ α ί ν ε ι Τιμωρία. πόσο τ σ ο ύ ζ ε ι ή Τιμωρία.

α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν ιστορικής σημασίας). τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.Π ο ι ν ή . κατά τ ή ς Τιμής κ τ λ . φ α ί ν ε τ α ι νά αδιαφορεί παντάπασι γ ι ά τ ά α ί τ ι α τ ή ς Κλοπής. Κλοπή πού γ ί ν ε τ α ι άπό ε π ι κ ί ν δ υ ν ο Κ λ έ φ τ η . Ή Ποινή μοιάζει μέ ά ρ ν η τ ι κ ό ν τ ί μ η μ α .καί τ ο ύ Δ ρ ά σ τ η . Γ ι α υ τ ό θεσπίζει καί κάποια ί δ ι ό ρ υ θ μ α Ε γ κ λ ή μ α τ α . γιά τ ά ελαφρυντικά *τλ Αλλά κ α ν ε ί ς Δικαστής δ έ ν τ ά θ υ μ ά τ α ι α υ τ ά τ ή ν _ c a πού δικάζει. Κλοπή α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν άπό Εκκλησία. επί σκοπώ παρανόμου ιδιοποιήσεως αυτού. 3 ε β α ι α . κ α τ ά τ ή ς Θ ρ η σ κ ε ί α ς . Τά Ε γ κ λ ή μ α τ α τ α ξ ι ν ο μ ο ύ ν τ α ι ωσάν φ ρ ο ύ ­ τα· Ε γ κ λ ή μ α τ α κ α τ ά τ ή ς Π α τ ρ ί δ ο ς .καί μόνον αυτό . κ α τ ά τ ή ς Ζωής. καί. Ό έκ τής κατοχής έτερου σφαιρών ξένον (έν όλω.τ ό ά ρ θ ρ ο ν τ ο ϋ Ποινικού Κωδι­ κός τ ή ς Antiqua δ ί ν ε ι τ ό ν ορισμό τ ή ς Κλοπής καί τ ή ν κλίμακα τ ή ς τιμωρίας τ η ς . Παράνομη ιδιοποίηση Πράγματος. Κλοπή πού γ ί ν ε τ α ι άπό ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α Κλέφ­ τη.ο υ ε π ι β α ρ ύ ν ο υ ν τ ή ν θέση τ ο ύ Κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ . ΥΙ Κλοπή α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν ταξιδιωτών ( ή . . Ως κινητόν Πράγμα θεωρείται.πτώσεις τών Δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν Κλοπών πού ε ί ν α ι I. καί ή ενέργεια (ηλεκτρική. Ή Κλοπή είναι τό κυρίως "Εγκλημα κατά τής Ιδιοκτησίας. καί πάσα άλλη ενέργεια). Κλοπή πού γ ί ν ε τ α ι άπό ο μ ά δ α Κλεφτών. έάν δέ τό άντικείμενον τής Κλοπής είναι ιδιαιτέρως μεγά­ λης άξιας διά φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών. κ α τ ά τ ή ς Δ η μ ο σ ί α ς τ ά ξ ε ω ς . κ α τ ά τ ή ς Ηθικής.Δ ρ ά σ τ η ς . Ό Δ ι κ α σ τ ή ς θ υ μ ά τ α ι μόνον τ ά άρθρα . Ή α ξ ι ο λ ό γ η σ η τών "Εγκλη­ μάτων άπό τ ό ν Ποινικόν Κώδικα ε ν θ υ μ ί ζ ε ι τ ι μ ο κ α τ ά λ ο γ ο ν ε μ π ο ρ ε υ μ ά τ ω ν . πού γ ί ν ε τ α ι μέσα σέ ο χ ή μ α τ α συγκοινωνίας). γιά τήν αμέλεια. Τ Ύ II III IV V. μές στόν Ποινικόν Κώδικαν υπάρχουν κάποιες I α τ ά ξ ε ι ς γιά τ ή ν υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ή δ ι ά θ ε σ η τ ο ύ Κ α τ η γ ο ρ ο υ _ε^ου γιά τόν δόλο. ~ζ άρθρον 733 τ ο ύ Ποινικού Κωδικός κ α θ ο ρ ί ζ ε ι τ ί ς έ ξ ι -εο'. Αυτό . ή έν μέρει) κινητών Πράγμα. Διενέργεια καί Δράστης Κλοπής. ά σ υ σ τ α τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ ή ς Κλοπής ε ί ν α ι : Κάτοχος Πράγματος. Σύμφωνα μέ τ ό ά ρ θ ρ ο ν 732 τ ο ϋ Π ο ι ν ι κ ο ύ Κωδικός /. II. όπως τό Έ γ κ λ η μ α τ ή ς Επαιτείας καί τ ό Έ γ κ λ η μ α τ ή ς Αλη­ τείας. κατά τόν παρόντα Κώδικα. κ τ λ . κ α τ ά τ ο ϋ Νο­ μ ί σ μ α τ ο ς . Ξένον κινητόν Πράγμα. άτμοϋ. κ τ λ . Κλοπή Έργων Τ έ χ ν η ς άπό δημόσια συλλογή ( ή . Ό Ποινικός Κώδιξ κ υ ρ ι α ρ χ ε ί τ α ι άπό τ ρ ε ί ς έ ν ν ο ι ε ς : Έ γ κ λ η μ α . Ή Α σ τ ι κ ή Τ ά ξ η ε ί ν α ι φ ι λ ά ρ ε σ κ η . κ α τ ά τ ο ϋ Γ ά μ ο υ . ο 732 ά ρ θ ρ ο ν τίποτα δ έ ν α ν α φ έ ρ ε ι γ ι ά τ ή ν κοινωνική θέση τ ο ύ Κ α τ ό χ ο υ καί τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η .

εις τ ό τσάκισμα τών ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν Κ λ ε φ τ ώ ν λ έ ς καί υπάρχουν μ ή ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς Κ λ έ φ τ ε ς ! Ό ά ν τ ί π ο υ ς τ ή ς Δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς Κλοπής ε ί ν α ι ή Κλοπή ε υ τ ε λ ο ύ ς α ξ ί α ς . ή. Ή Λ η σ τ ε ί α τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι μέ φ υ λ ά κ ι σ η μ έ χ ρ ι 15 ετών. ε ϊ τ ε γ ι ά ν ά τ ό χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ ε ι . εις τ ή ν προστασία τ ο ϋ π λ ο ύ τ ο υ τών Εκκλησιών. β α σ ί ζ ε τ α ι σ τ ό σ τ ο ι χ ε ί ο τ ή ς βίας καί τ ή ς απειλής. Ό Δ ι κ α σ τ ή ς . Ά ν . ή .1 0 ετών. φ υ λ ά κ ι σ η μ έ χ ρ ι ς έ ξ ι μηνών. Τ ό ά ρ θ ρ ο ν 737 π έ θ α ν ε πρίν γ ε ν ν η θ ε ί . πού α ν α φ έ ρ ε ι τ ό ά ρ θ ρ ο ν 735 τ ο ύ Ποινικού Κωδικός. φ ρ ο ν τ ί ζ ο ν τ α ς ν ά τ ο ύ ς β λ έ π ε ι ε κ ε ί ν η τ ή σ τ ι γ μ ή κάποιος Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς . χ α ρ ί ζ ε ι σ τ ό ν Ζ η τ ι ά ν ο μιά τ ε ­ τ ρ ά μ η ν η φ υ λ ά κ ι σ η . όμως. "Ετσι ό Ζ η τ ι ά ν ο ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι σ τ έ γ η καί φαΐ γ ι ά έ ν α χ ε ι μ ώ ν α . δι' απειλών κατά τής ζωής. Κλοπή ε υ τ ε λ ο ύ ς αξίας έ χ ο υ μ ε ό τ α ν ό Κ λ έ φ τ η ς κ λ έ ψ ε ι κάποιο α σ ή μ α ν τ ο α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο (π.Οί Δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς Κλοπές τ ι μ ω ρ ο ύ ν τ α ι μέ φ υ λ ά κ ι σ η 5 . άν τ ό έβασάνισε μέ ίδιαιτέραν σ κ λ η ρ ό τ η τ α ν . έν κλοπή έπ' αυτοφώρω καταληφθέν. κ ά τ ι α ν ά λ ο γ ο ) . Α ν τ ι θ έ τ ω ς . τ ό τ ε έ π ι β ά λ ε τ α ι (μέ • 94 • . μέ σκοπόν τήν διατήρησιν τών Κλοπιμαίων.χ. ή θέσπισις τ ώ ν κ α λ ο υ μ έ ν ω ν Δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν Κλοπών αποσκοπεί. ή. "Ολοι οί Ζ η τ ι ά ν ο ι καί οί Κ ο υ ρ ε λ ή δ ε ς τ ή ς A n t i q u a ε κ τ ι μ ο ύ ν τ ό άρ­ θρον 735. Γιά ν ά τ ό π ε τ ύ χ ο υ ν α υ τ ό ο ί Ζ η τ ι ά ν ο ι κ λ έ β ο υ ν άπό έ ν α σπίτι μιά γ λ ά σ τ ρ α ( ή . στήν Antiqua δ έ ν υπάρχουν Κ λ έ φ τ ε ς πού ν ά μ ε τ έ ρ χ ο ν τ α ι τ ή μ έ θ ο δ ο τ ή ς Λ η σ τ ρ ι κ ή ς Κλοπής. έ τ ε ρ ο υ . Λίγα λόγια γ ι ά τ ή Λ η σ τ ε ί α . ή. ό Ληστής έ σ κ ό τ ω σ ε τ ό θ ύ μ α . ά φ ' ενός. έ ν α σαπούνι). επιπρο­ σ θ έ τ ω ς . καί. άφαίρεσις παρ' έτερου ξένου κινη­ τού Πράγματος μέ σκοπόν τήν παράνομον Ίδιοποίησιν. καί τών Μ ο υ σ ε ί ω ν . Κατά π ε ρ ί ε ρ γ ο ν τρόπον τ ό ά ρ θ ρ ο ν 734 τ ο ύ Ποινι­ κού Κωδικός θ ε ω ρ ε ί ά π λ ή Κλοπή τ ή ν τ υ μ β ω ρ υ χ ί α καί νεκροσυλία. ε φ ό σ ο ν τ ό ν έ κ λ ε ψ ε ε ί τ ε γ ι ά νά τ ό φ ά ε ι . έ ν α ψωμί. ά φ . Ώ σ τ ε . χωρίς δ ι σ τ α γ μ ό . μεταχειρίζεται βίαν. Εδώ πρέπει ν ά σ η μ ε ι ω θ ε ί ό τ ι ό Δ ι κ α σ τ ή ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά μή τ ι μ ω ρ ή σ ε ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η πού έκ­ λ ε ψ ε έ ν α τ ι π ο τ έ ν ι ο πράμα. Τό ά ρ θ ρ ο ν 736 τ ο ύ Ποινικού Κωδικός ο ρ ί ζ ε ι ό τ ι Ληστεία είναι ή διά σωματικής βίας. ή Λ η σ τ ε ί α δ έ ν ε ί ν α ι παρά μιά Κλοπή π ο ύ . άπειλάς κατά τής ζωής έτερου προσώπου. Ό π ω ς σάς είπα σέ π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο μ ά θ η μ α . ή. Μ ε τ α ξ ύ Κλοπής καί Λ η σ τ ε ί α ς υπάρχει λ ί γ ο ς χώρος γ ι ά τ ή ν Λ η σ τ ρ ι κ ή Κλοπή. Ή Κλοπή ε υ τ ε λ ο ύ ς αξίας τιμωρεί­ τ α ι μέ πρόστιμο. Τό ά ρ θ ρ ο ν 737 τ ο ϋ Ποινικού Κωδι­ κός ο ρ ί ζ ε ι ό τ ι Ληστρική Κλοπή υφίσταται όταν πρόσωπον. γ ι α τ ί β ά σ ε ι α ύ τ ο ϋ τ ο ύ ά ρ θ ρ ο υ τ ο ύ ς μπαγλαρώνουν στήν φ υ λ α κ ή τ ό φθινόπωρο γ ι ά ν ά ξ ε χ ε ι μ ω ν ι ά σ ο υ ν . Στήν δίκη πού α κ ο λ ο υ θ ε ί σ υ χ ν ά ό Ζ η τ ι ά ν ο ς ο μ ο λ ο γ ε ί ό τ ι έ κ λ ε ψ ε ε π ί τ η δ ε ς γ ι ά ν ά τ ό ν χ ώ σ ο υ ν ε στήν ψ ε ι ρ ο ύ .

ο ύ τ ε π ε ρ ο ύ κ α . • 95 • | . ε ί ν α ι η λ ί θ ι ο ς καί κομπλεξι­ κός. π ο ύ . ό Δ ι κ α σ τ ή ς τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι έ ν α φ ο β ι ­ σ μ έ ν ο άνθρωπάριον. τών ισοβίων δεσμών. ο ύ τ ε ή π λ α τ ε ί α . Στήν Antiqua γ ί ν ο ν τ α ι Δ ι κασταί ο ι χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ι φ ο ι τ η τ α ί . Ό Δ ι κ α σ τ ή ς τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι ε ν τ ε λ ώ ς α μ ό ρ φ ω τ ο ς . ό Δικηγόρος. Ό Δ ι κ α σ τ ή ς τ ή ς Antiqua δ έ φ ο ρ ά ε ι ο ύ τ ε τ ή β ε ν ν ο ν . Στήν Antiqua γ ί ν ο ν τ α ι Δ ι κασταί οί δ ι ε σ τ ρ α μ μ έ ν ο ι φ ο ι τ η τ α ί τ ή ς Νομικής. ό Είσαγγ ε λ ε ύ ς . πού τ ρ έ μ ε ι τ ί ς μ ε τ α θ έ σ ε ι ς καί τ ί ς δ υ σ μ ε ν ε ί ς υπηρεσιακές ε κ θ έ σ ε ι ς . ό Κατηγορούμενος. Αί α ύ τ α ι ποιναί π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι δ ι ά τ ή ν Λ η σ τ ρ ι κ ή ν Κλοπήν. κυρίως.Μ ά ρ τ υ ρ ε ς . ή.ι δ ι α ι τ έ ρ α ν σ κ λ η ρ ό τ η τ α ν ) ή ποινή τ ο ύ θ α ν ά τ ο υ . παθητικά. Γιατί ή Antiqua α ν ή κ ε ι σ τ ά Balkan καί τ ά Balkan δ έ ν α ν ή κ ο υ ν στήν Ευρώπη. κατακεραυνώνει τόν Δικηγόρο. Μάθημα 27ον Τό ιερόν πρόσωπον τοϋ Δικαστοϋ. γ λ ε ί φ ε ι τ ό ν κώλο τών πλουσίων Μ α ρ τ ύ ρ ω ν . τ ρ έ μ ε ι τ ή γ υ ν α ί κ α τ ο υ . Ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς μισεί βουβά. ο ύ τ ε ή κλασική ο ρ χ ή σ τ ρ α . Ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς δ έ ν ε ί ν α ι δημόσιος υπάλληλος. πού τ ρ έ μ ε ι τ ί ς υπουρ­ γ ι κ έ ς ε γ κ ύ κ λ ι ε ς καί τ ί ς κ α τ σ ά δ ε ς τών Ανωτάτων Δικα­ στών. σ υ ν ή θ ω ς . ο ύ τ ε τ ό φ ο υ α γ ι έ . κ α ί τ ό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν μ ο ι ά ζ ε ι μέ α'ίθουσα θ ε ά τ ρ ο υ . "Ετσι ακριβώς. α ν τ ί κ ρ υ στόν Δ ι κ α σ τ ή . ε ί ν α ι κ α κ ό ψ υ χ ο ς καί ε κ δ ι κ η τ ι κ ό ς . Υ π ο τ ί θ ε τ α ι ό τ ι ό Δ ι κ α σ τ ή ς απλώς δ ι ε υ θ ύ ν ε ι τ ή ν συζή­ τηση πού α π ο κ α λ ε ί τ α ι Δ ί κ η . Σ τ ή ν Δύση ό Δ ι κ α σ τ ή ς ε π ι δ ε ι κ ν ύ ε ι τ ό μ ε γ α λ ε ΐ ο ν του· φ έ ρ ε ι τ ή β ε ν ν ο ν καί φ ε ν ά κην. ο ύ τ ε ή γ α λ α ρ ί α . πάνω σέ β ά θ ρ ο . Δ ι κ α σ τ ή ς καί Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς μ ι σ ο ύ ν τ α ι θανασίμως. σ α λ ι α ρ ί ζ ε ι μέ τ ί ς γ ό η σ ε ς . Ό Δ ι κ α σ τ ή ς μισεί καί δ α γ κ ώ ν ε ι . Στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ό Δ ι κ α σ τ ή ς α π ο β α ί ν ε ι ένας σατράπης πού α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι σέ ό λ ο υ ς στόν ε ν ι κ ό . κ α ί ή Δ ί κ η μ ο ι ά ζ ε ι μέ θ ε α τ ρ ι κ ή παράστα­ σ η . Ή πρωτοβου­ λία α ν ή κ ε ι στόν Δ ι κ α σ τ ή . άρκεΐ νά πάρει τ ό πτυχίον τ ο υ μέ κ α κ ό βαθμό. Τά σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α πρόσωπα τ ή ς δ ι κ α σ τ ι κ ή ς παραστάσεως ε ί ν α ι ό Δ ι κ α σ τ ή ς . Ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς κ ά θ ε ­ τ α ι σ τ ό γνωστό σκαμνί. Ό Δ ι ­ καστής ε ί ν α ι δημόσιος υπάλληλος. Αυτό ι σ χ ύ ε ι περισσότερο σ τ ά Δ ι κ α σ τ ή ρ ι α "Ενόρκων. Ό π ο ι ο ς πτυχιούχος Νομικής τ ό θ ε λ ή σ ε ι γ ί ν ε τ α ι Δ ι κ α σ τ ή ς . ο ύ τ ε τ ά παρα­ σ κ ή ν ι α . Εις γ ε ν ι ­ κός γ ρ α μ μ ά ς . Ό λ ο ι σ χ ε δ ό ν ο ι Δ ι κ α σ τ α ί τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι φ α σ ί ­ στες. "Απ' α υ τ ή τ ή ν α'ίθουσα δ έ λ ε ί π ε ι ο ύ τ ε ή σ κ η ν ή . Τό Ά κ ρ ο α τ ή ρ ι ο ν π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί . Ή Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Εκκλησία κοπιάρει τ ό Θ έ α τ ρ ο ν . ό Μάρτυς. Ό Δ ι κ α σ τ ή ς κ ά θ ε τ α ι σ έ θρόνο· ψ η λ ά . φ έ ρ ε τ α ι υ β ρ ι σ τ ι κ ά στόν Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο .

II. α γ ό ρ ε υ σ η Ε ι σ α γ γ ε λ έ ω ς . τόν Δ ι κ α σ τ ή ν ά ά π α γ γ έ λ ε ι τ ή ν απόφαση . Στόν Ποινικόν Κώδικαν υπάρχουν κάποιοι ε π ι β α ρ υ ν τ ι ­ κοί χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ί (υπότροπος ε γ κ λ η μ α τ ί α ς . θεωρεί τ ά λόγια του θέσφατα. Β έ β α ι α . V. σ ύ σ κ ε ψ η Δικαστών ( ή . ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς μπορεί ν ά ε ί ν α ι α θ ώ ο ς . Αυτό. καθ' έξιν εγ­ κ λ η μ α τ ί α ς κ τ λ ) . Μ ά ρ τ υ ρ ε ς Κ α τ η γ ο ρ ί α ς . Μ ά ρ τ υ ρ ε ς Υπερασπίσεως. Ό μ ω ς ο ύ τ ε οί τ υ π ι κ έ ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ η ρ ο ύ ν τ α ι . μέ έ ν σ τ α σ η τ ο ύ Σ υ ν η γ ό ρ ο υ ) . Ή 'Ανθρωπότης δ έ ν έ χ ε ι τ ύ ψ ε ι ς . φ υ λ ά κ ι σ η ) . πού δ ί ν ο υ ν στόν Δ ι κ α σ τ ή τ ό δικαίωμα ν ά πολλαπλασιάζει τ ή ν Ποινή. Ή απόφαση τ ή ς Α σ τ ι κ ή ς Δίκης δ έ ν β γ α ί ν ε ι αμέσως· συνήθως αργεί 10-30 ήμερες.τώρα ε ί ν α ι ή υψίστη σ τ ι γ μ ή τ ή ς Δίκης. τ ό "Εγκλημα κ ρ ί ν ε τ α ι κ α τ ά 5 0 % έξ αντικειμένου καί κ α τ ά 50% έ ξ · υποκειμένου τ ο υ τ έ σ τ ι ν . Ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς α κ ο ύ ε ι . ή . ή έ ν ο χ ο ς . ε ί τ ε απαλλάσ­ σ ε τ α ι (λόγω αμελείας. απαγγελία Αποφάσεως. • 96 C . Σ ύ μ φ ω ν α μέ τ ό ν Ποινικόν Κώδικαν. VII. Ενόρκων). αντιθέτως. α γ ό ρ ε υ σ η Δ ι κ η γ ό ρ ο υ . Γιά τ ό ν Δ ι κ α σ τ ή ή ουσία τ ή ς Δ ί κ η ς ε ί ν α ι ή τυπική τ ή ρ η σ η τών δ ι α τ ά ξ ε ω ν τ ή ς Δ ι κ ο ν ο μ ί α ς καί τ ο ύ Κωδικός. καί.δ ι α κ ό π τ ε ι τ ή Δίκη όποτε τ ο ϋ γ ο υ σ τ ά ρ ε ι . δ ή θ ε ν δ ι α β ά ζ ε ι τ ή ν απόφαση μέ ψ ι θ υ ρ ι σ τ ή φωνή. Ό Δικαστής τής Antiqua μεταχειρίζεται τόν Κατηγορούμ ε ν ο ν σάν αιχμάλωτο π ο λ έ μ ο υ . "Αν ε ί ν α ι αθώος φ ε ύ γ ε ι άπό τ ό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο λευκός. Ο Δ ι κ α σ τ ή ς ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι ό τ ι δ ι κ ά ζ ε ι β ά σ ε ι ενός Ε υ α γ γ ε ­ λ ί ο υ . ή ουσία τ ή ς Δ ί κ η ς ε ί ν α ι ή τ ύ χ η τ ο ύ Κατη­ γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ . πού τ ό λ έ ν ε Ποινικόν Κώδικαν. τ ρ έ μ ο ν τ α ς . ή. τρομοκρατεί τό Άκροατήριον. IV. VIII. πού τ ό λ έ ν ε Ποινική Δ ι κ ο ν ο μ ί α . Στήν Antiqua οί Α σ τ ι κ έ ς καί οί Π ο ι ν ι κ έ ς Δ ί κ ε ς δ ι ε ξ ά γ ο ν ­ τ α ι ύπό τ ο ύ ς ι δ ί ο υ ς Δ ι κ α σ τ ά ς .). Στό τ έ λ ο ς τ ή ς Π ο ι ν ι κ ή ς Δ ί κ η ς πάντα ά ν α κ ο ι ν ο ΰ τ α ι . τ ά α ί τ ι α τ ή ς εγ­ κ λ η μ α τ ι κ ή ς πράξεως. κ ι ό τ ι αποφασίζει β ά σ ε ι ενός άλλου Ε υ α γ γ ε λ ί ο υ . άλλά. VI. σ υ ν ή θ ω ς . "Αν κ ρ ι θ ε ί έ ν ο χ ο ς τ ό τ ε κ α τ α δ ι κ ά ζ ε τ α ι (σέ πρόστιμο. Ό Δ ι κ α σ τ ή ς . Ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς α ι τ ι ά τ α ι τ ή ν Ο λ ό τ η τ α γ ι ά τ ή ν Π ο ι ν ή . Τό κ ά ν ε ι άπό σαδισμό. όχι μόνον δ έ ν ε υ ν ο ε ί τ ό ν Ε­ παγγελματία Κ λ έ φ τ η . Σ ύ μ φ ω ν α μέ τ ό ν Ποινικό Κώδικα. IX. III. λόγω πλάνης κτλ. ή απόφαση. τόν καταβαραθρών ε ι . Ό Δ ι κ α σ τ ή ς τ ή ς A n t i q u a α ρ χ ί ζ ε ι τ ή Δίκη μέ τ ή ν α κ ρ ά ­ δ α ν τ η π ε π ο ί θ η σ η ότι ό Κατηγορούμενος είναι ένοχος. κ ρ ί ν ο ν τ α ι α'ι σ υ ν έ π ε ι α ι . δημο­ σία. ανάγνωση κ α τ η γ ο ρ η τ η ρ ί ο υ . αρχική α ν τ ί δ ρ α σ η Κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ (προφορι­ κώς. Ή α ν ε ύ ρ ε σ η τ ή ς άλήθιας γ ί ν ε τ α ι μέ μιά σ τ α θ ε ρ ή διαδικασία πού περιλαμβάνει τ ά στάδια I. απολογία Κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ .

α φ ρ ί ζ ε ι . Ό τ α ν όμως ό διάσημος Κ λ έ φ τ η ς Aristide Bikio. πού. στήν Antiqua. π α τ ά σ σ ε ι τ ή ν ά ν η θ ι κ ό τ η τ α ν . Τ ό τ ε α λ ί μ ο ν ο ο ί ο υ ς μοιχούς πού θά πέσουνε ατά νύχια τ ο υ ! Β έ β α ι α . Ό Εισαγγελεύς είναι ό Ναπολέων τής Κ α ρ έ κ λ α ς . στους αξιωματικούς. Τόν π ε ρ α σ μ έ ν ο ν αιώνα υ καχε­ κ τ ι κ ό ς Δ ι κ α σ τ ή ς Tetseti αθώωσε τ ό ν σ τ ρ α τ η γ ό K o l o t r o n i παραβαίνοντας τίς ε ν τ ο λ έ ς τ ο ύ η λ ί θ ι ο υ βασιλιά Toto Ο Tetseti α π ε δ ε ί χ θ η κ α χ ε κ τ ι κ ό λ ι ο ν τ ά ρ ι . μέ ο ρ μ η τ ι κ έ ς π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς κ ο υ κ ο υ λ ώ ν ε ι τ ί ς ρωγμές πού αποκαλύπτουν τ ή ν α υ θ α ι ρ ε σ ί α τ ή ς Εξουσίας. δ έ ν λείπουν καί οί α ν τ ί θ ε τ ε ς περιπτώσεις. Συ­ χνά ή δ ι α σ τ ρ ο φ ή ο φ ε ί λ ε τ α ι σέ σωματικά. στους ε φ ο ρ ι α κ ο ύ ς . ψυχικής).ε ί ν α ι σεξουαλικώς ανίκανος ή είναι κ ε ρ α τ ά ς . κ ο ι μ ά τ α ι . Μιά άλλη φ ο ρ ά άκουσα έ ν α ν καμπούρη Ε ι σ α γ γ ε λ έ α νά π ρ ο τ ε ί ν ε ι ε ί κ ο σ ι χ ρ ό ν ι α φ υ λ α κ ή γιά κά­ ποιον Κ λ έ φ τ η ( λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α : ό Κ λ έ φ τ η ς ή τ α ν ε νέος καί ωραίος). Ο Δ ι κ α σ τ ή ς τ ή ς Antiqua κα­ τ έ χ ε ι τ ό κ έ ν τ ρ ο ν τ ή ς έ δ ρ α ς . π ε τ ά ε ι φ τ η ν ά ε υ φ υ ο λ ο γ ή μ α τ α . στους δασκάλους. Δ ε ξ ι ά κ ά θ ε τ α ι ό Εισαγγε­ λέας. ψυχικά αίτια.». Δ υ ό φο­ ρές έ τ υ χ ε νά ιδώ σ π α ν ο ύ ς Ε ι σ α γ γ ε λ ε ί ς νά α γ ο ρ ε ύ ο υ ν σέ υποθέσεις μοιχείας. κάνει άνάλατα σχήματα λόγου.Ρ. κατήγγ ε ι λ ε ν ό τ ι ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς Κ. έστω κ ο ν τ ό α ν ά σ τ η μ α . ή.έξω άπ' τ ό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν π έ φ τ ε ι στήν ανυ­ παρξία. Στή Σχολή Ευελπίδων τ ή ς Antiqua δ έ ν ε ι σ έ ρ χ ο ν τ α ι υπο­ ψ ή φ ι ο ι αξιωματικοί ακόμα κι όταν έ χ ο υ ν έ ν α ασήμαντο σωματικό κ ο υ σ ο ύ ρ ι . ένας άλλίθωρος Δικαστής αθώωσε έ ν α ν κ α τ α φ α ν ώ ς έ ν ο χ ο Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο . τραυλίζει. Γνωρίζω Δ ι κ α σ τ ά ς καί Ε ι σ α γ γ ε λ ε ί ς τ ό σ ο ν δ ι ε σ τ ρ α μ μ έ ν ο υ ς πού α μ φ ι β ά λ λ ω άν θά τ ο ύ ς έσωζε μιά ψυχοθεραπεία. ή.έστω ε λ α φ ρ ά μυωπία. στίς ν ο σ ο κ ό μ ε ς . τούσπασε μέ τίς γ ρ ο θ ι έ ς δ ε κ α τ ρ ί α (13) δ ό ν τ ι α ό ΕΊσαγγελεύς Patakian τόν ε ρ ώ τ η ­ σε: «μά τί ή θ ε λ ε ς . Ά π ' τ ή ν α μ η χ α ν ί α τ ή ς μ ο υ γ κ α μ ά ρ α ς τόν σώζει ό Δι­ καστής μέ τήν σ τ ε ρ ε ό τ υ π η φράση πρός τ ό ν Δ ι κ η γ ό ρ ο : Είσθε έκτος θέματος! "Αν όντως έβασανίσθη ό Κατηγο­ ρούμενος δύναται νά υποβάλει μήνυσιν!». βρίζει χ υ δ α ι ό τ α τ α τ ό ν Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο . Συχνά ο Δ ι κ α σ τ ή ς πάσχει από κ ρ υ φ ή πληγή. απειλεί τόν Δ ι κ η ­ γ ό ρ ο . Κάποτε ά λ λ ο τ ε . Εί­ ναι φ υ σ ι κ ό . νά σέ ταΐζουν λουκούμια.Ή διαδικασία ε ί ν α ι αρχαϊκή. σ τ ο υ ς ν ε κ ρ ο θ ά φ τ ε ς .ή μ ύ τ η τ ο υ ς έ σ τ α ζ ε φ α ρ μ ά κ ι . Ορθιος πάνω στήν έ δ ρ α ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς α γ ο ρ ε ύ ε ι σάν ί ε ρ ο κ ή ρ υ ξ . Υπάρχει ή Δίκη- . δ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι Δικασταί καί Ε ι σ α γ γ ε λ ε ί ς ύποπτα άτομα πού δ έ ν δ ι α θ έ τ ο υ ν ιατρικόν πιστοποιητικόν υ γ ε ί α ς (σωματικής. σέ κάποια δ ί κ η . ή. . 1 Όλες οί Δίκες δέν είναι 97 όμοιες. Α λ λ ά . Ό πλέον λ α λ ί σ τ α τ ο ς Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς β ο υ β α ί ν ε τ α ι ό τ α ν ό Δι­ κ η γ ό ρ ο ς θ ί ξ ε ι τ ό θ έ μ α τών Βασανιστηρίων στήν Ασφά­ λ ε ι α . Η ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή δ ι α σ τ ρ ο φ ή δ έ ν ε ν τ ο π ί ζ ε τ α ι μόνον στους γιατρούς. επίσης ή τ α ν ε άλλίθωρος ( τ ρ υ φ ε ρ ή α λ λ η λ ε γ γ ύ η . υποστηρίζει τ ο ύ ς Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς πού κ α τ α θ έ τ ο υ ν ώς Μ ά ρ τ υ ρ ε ς (πάντα) Κα­ τ η γ ο ρ ί α ς . Κ α θ ι σ μ έ ν ο ς στήν κ α ρ έ κ λ α τ ο υ ό Εισαγγελέας χειρονομεί.

Ό Είσαγγελ ε ύ ς τ ή ς Adina μπορούσε νά κ ά ν ε ι έ φ ε σ η Ο Είσαγγελ ε υ ς τ η ς Adina προτίμησε νά σιωπήσει. ό Δ ι κ α σ τ ή ς αποφασίζει. λόγω φ υ οιογνωμιας οέ υπερβολική Ποινή οί ά λ λ ο ι Κ λ έ φ τ ε ς λ έ ν ε : ιραβυει η μυιιο του . Ό Μ έ σ ο ς Ά ν θ ρ ω π ο ς μού ε ί π ε : -Φυλακή είναι τό κλουβί ~ 98 . φρεοκοξυρισμένοι. Γιά τον Κ λ έ φ τ η πού κ α τ α δ ι κ ά ζ ε τ α ι . σ υ ν α ν τ ά ς α θ ώ ο υ ς αν­ θ ρ ώ π ο υ ς πού κ α τ ε δ ι κ ά ο θ η κ α ν ε ν τ ε λ ώ ς άδι­ κ ο Σ α υ τ ο ύ ς τ ο ύ ς αθώους ανθρώπους οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι φ έ ­ ρ ο ν τ α ι μέ μιάν ε λ α φ ρ ώ ς ειρωνική τ ρ υ φ ε ρ ό τ η τ α . ό Κύριος Ήμων Ι η σ ο ύ ς Χριστός έ κ ο ι μ ή θ η 33 ετών. Η Δίκΐ"|-Μπαλέτο ε ί ν α ι σπανία Στις Δ ί κ ε ς παίζουν ρ ο λ ό καί α δ ι ό ρ α τ ο ι π α ρ ά γ ο ν τ ε ς Συχνά ο Κ α τ η γ ο ρ ο ύ ­ μ ε ν ο ς κ α τ α δ ί κ α ζ ε ι α ι άπλως γιατί ε χ ε ι α λ λ ό κ ο τ η ψ ά τ ο α . Ό Εισαγγελ ε υ ς π ρ ο τ ε ί ν ε ι στόν Δ ι κ α σ τ ή . Ό Δ ι κ α σ τ ή ς δέν ϋ ε λ ε ι νά β λ έ π ε ι τόν Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο κ α κ ο ν τ υ μ έ ν ο καί αζυριστον.Κωμωδιο υπάρχει η Δίκη-Τραγωδία υπυρχει η Δ ί κ η Φάρσα. Ώ ς γ ν ω σ τ ό ν . Eivui ο Υποστηρικτής τ ο ύ Ν ό μ ο υ . καλοχτενισμένοι. Ό Ποινικός Κώδιξ ε ί ν α ι ή πανοπλία τ ο ύ Α σ τ ι κ ο ύ Δ ι κ α ί ο υ . Στήν περίπτωση τ ο ύ Κ λ έ φ τ η ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς ε ί ν α ι ό Υ π ο ­ σ τ η ρ ι κ τ ή ς τ ο ύ τ έ ω ς Ι δ ι ο κ τ ή τ η τών Κλοπιμαίων. Το ψ α ι ν ό μ ε ν ο ν ε ί ν α ι π α σ ί γ ν ω σ τ ο ν στήν Φάρα τών Κλεφτών. Ο Είσαγγελ ε ύ ς μ ε σ ο λ α β ε ί μ ε τ α ξ ύ Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς καί Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Μάθημα 28ον Ή Δικαιοσύνη δοΐ'λάρα τής "Αστυνομίας. θά ή θ ε λ α νά σάς διαβεβαιώσω ο τ ι στήν Antiqua πολλές Δ ί κ ε ς δ έ ν φ τ ά ν ο υ ν π ο τ έ στό Ά κ ρ ο α τ ή ρ ι ο ν Τ α κ τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι μέσα σέ κ λ ε ι σ τ ά γ ρ α φ ε ί α μέ α μ ο ι β α ί ε ς υποχωρήσεις καί α ν τ α λ λ ά γ μ α τ α : Ό γιαπονέζος ε φ ο π λ ι σ τ ή ς Staro Niako έ χ ε ι τήν έ δ ρ α τών επιχειρήσεων τ ο υ στήν Adina. δ ρ ά στίς ε π ε ί γ ο υ ­ σες περιπτώσεις. Ό Ε ι σ α γ γ ε λ έ α ς α ο κ ε ί έν ιπποτικόν λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α . Οί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί είναι τ ά Ό ρ γ α ν α Ε φ α ρ μ ο γ ή ς . Π η γ α ί ν ο υ ν στό Δικαοτήριον πάντοτε καλοντυμένοι. κ α τ ό π ι ν α ν α κ ρ ί σ ε ω ν έ ζ ή τ η σ ε τήν παραπομπή τ ο υ στό Κ α κ ο υ ρ γ ο δ ι κ ε ί ο ν Τό Δ ι κ α σ τ ι κ ό ν Σ υ μ β υ ύ λ ι υ ν α π ε φ ύ υ ι σ ε ό τ ι ό Staro Niako δ έ ν ε ί ν α ι έν­ οχος φ ό ν ο υ καί δ ι ε ι α ξ ε τήν απόλυση τ ο υ . ή. Καί οί β ρ ο μ ε ρ έ ς Ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς τής Antiqua προτίμησαν νά σιωπήσουν. Σ ι ην Φ υ λ α κ ή . Ό Νό­ μος τ ά σ σ ε τ α ι μέ τό μ έ ρ ο ς τ ή ς Ιδιοκτησίας. Πρίν τελειώσω τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μ ά θ η μ α . πολλές φ ο ρ έ ς . Τ ε λ ι κ ώ ς . Ο ίδιος κ α τ ο ι κ ε ί σέ έ ν α ι δ ι ό κ τ η τ ο νησί τ ή ς Antiqua Εκεί τό 71 έ σ κ ό τ ω σ ε μ ε θ υ ­ σ μ έ ν ο ς τ ή γ υ ν α ί κ α του Ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς τ ή ς Adina τόν σ υ ν έ λ α β ε καί. Ο ίδιος ό Κ λ έ φ τ η ς πού κ α τ ε δ ι κ ά σθη λογω φυσιογνωμίας σέ πολλά χρόνια φ υ λ ά κ ι σ η λ έ ε ι : άρπαξα του Χριστού τά χρόνια!". Οί Κ λ έ φ τ ε ς είνϋΐ ά ρ ι σ τ ο ι ψ υ χ ο λ ό γ ο ι . Ο Δ ι κ α σ τ ή ς έ χ ε ι νοοτροπία λ ο χ α γ ο ύ .

Ό Δ ι κ α σ τ ή ς υπα­ κ ο ύ ε ι τ υ φ λ ά . π α ρ ι σ τ ά ν ο ν τ α ς τ ό ν κ ο υ τ ό . Ώ ς π ρ ό ς τ ο ύ ς Ανθρώπους τοϋ Υποκό­ σμου αί δ ι κ α σ τ ι κ ο ί α π ο φ ά σ ε ι ς σκαρώνονται σ τ ά γ ρ α φ ε ί α τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ό Νόμος π α ρ έ χ ε ι στόν Ε ι σ α γ γ ε λ έ α δ ι κ τ α τ ο ρ ι κ έ ς αρμο­ δ ι ό τ η τ ε ς . ό χ ι μ ό ν ο ν ολοκλήρωσε τ ή ν διαφοροποίηση της έναντι τ ο ϋ Κράτους. Δ ε ι λ ι ά ζ ε ι ν ά κ ά ν ε ι έφοδο. τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι μέ μικρή Π ο ι ν ή . ή Α σ τ υ ν ο μ ί α . Ο Δ ι κ α σ τ ή ς πάσχει άπό δ ι ά φ ο ρ ε ς ψ ε υ δ α ι σ θ ή σ ε ι ς · ή ση­ μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ η ε ί ν α ι τ ό ό τ ι ν ο μ ί ζ ε ι πώς α π ο ν έ μ ε ι Δ ι κ α ι ο σ ύ νην. Έ τ σ ι . Σ χ ε δ ό ν πάντα ό Κ λ έ φ τ η ς παραπέμπεται σ τ ό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν γιά π ο λ λ έ ς Κλοπές. μέ α π ο τ έ λ ε σ μ α άπό τή μιά μ ε ρ ι ά ν ά τ α λ α ι π ω ρ ε ί τ α ι μέ σ υ ν ε χ ε ί ς μ ε τ α γ ω γ έ ς (κτλ. συνάμα τ ι μ ω ρ ε ί τ ο ύ ς ξεροκέφαλους Κ λ έ φ τ ε ς . διακη­ ρ ύ σ σ ε ι ό Marx. Ζητά τηλεφωνικώς εξηγήσεις. Ενώπιον τοϋ Δι­ καστηρίου ό Άστυνομικός-Μάρτυς Κατηγορίας ελαφρύ­ νει. ή. τ ο ϋ φ ο ρ τ ώ ν ε ι στήν πλάτη τ ο υ καί ορισμέ­ νες Κλοπές π ο ύ δ έ ν έ χ ε ι διαπράξει αυτός. κτλ.) κι άπό τ ή ν άλλη μ ριά ή τ ε λ ι κ ή άθροιση τών Ποινών τ ο υ νάναι πολύ μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η άπ' τ ό σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο . Ό Ε ι σ α γ γ ε λ έ α ς ζ η τ ά ε ι σ τ ο ι χ ε ί α γ ι ά κάποιο πρόσωπο. εγγράφως. Στίς μ έ ρ ε ς μας ή Εξουσία. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α χ ο ρ η ­ γ ε ί ε λ ά χ ι σ τ α σ τ ο ι χ ε ί α . άλλά απομυζά τ ό Κράτος· απειλεί ν ά καταπιεί τ ό Κ ρ ά τ ο ς .όπου οι Καλοί κλείνουν τούς Κακούς. όπως θ έ λ ε ι .έ ρ ω τ ή σ ε ι ς πού γ ε ν ν ά . Ή Βία είναι ή μαμή του Εγκλήματος. • 99 • . ή .ά ν τ ί ς ε φ α ρ ­ μ ό σ ε ι . Ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς επικοινωνεί μέ τ ή ν Α σ τ υ ­ νομία π ρ ο φ ο ρ ι κ ώ ς . καταπί­ ν ε ι α υ τ ά (καί άλλα) τ ε ρ τ ί π ι α τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . πού μ ό ν ο ν μέσω Α σ τ υ ν ο μ ί α ς δ ύ ν α ν τ α ι ν ά υλοποιηθούν. ένώ ό αδιάλλακτος Κλέφτης πατάσσεται. επιβαρύνει τήν θέση τ ο ύ Κατηγορουμένου Κλέφτη α ν ά λ ο γ α μέ τ ί ς ε ν τ ο λ έ ς πού έ χ ε ι λ ά β ε ι . ή Α σ τ υ ν ο μ ί α απαλλάσσεται άπό τ ο ύ ς εκκρεμείς φ α κ έ λ ο υ ς . όπου θ έ λ ε ι . Α κ ό μ η . ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς δ ι α τ ά σ σ ε ι . Δηλα­ δ ή : κ ά ν ε ι χωριστή δ ι κ ο γ ρ α φ ί α γ ι ά κάθε μιά Κλοπή· έ τ σ ι ό Κ λ έ φ τ η ς δ ι κ ά ζ ε τ α ι σ έ πολλές Π ο ι ν έ ς . Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α . Ή Ασφάλεια έχει όλο τ ό ν καιρό ν ά ε ξ α φ α ν ί σ ε ι τ ά π ε ι σ τ ή ρ ι α . ή Α σ τ υ ν ο μ ί α άπαντα στόν Ε ι σ α γ γ ε λ έ α ό τ ι αδυνατεί ν ά βρει τ ό ν Χασισέμπορο. "Αν ό Χασισέμπορος τ υ γ χ ά ν ε ι πράκτωρ τ ή ς Α σ φ α λ ε ί α ς . Α υ τ ό ς ό απλοϊκός ορισμός δ έ ν φ α ί ν ε τ α ι ν ά π ρ ο β λ έ π ε ι τ ί ς κ λ ι μ α κ ω τ έ ς ά ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς . ή . Τ ό Έ γ κ λ η μ α χρησιμο­ ποιεί βία. άλλά ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε φ α ρ μ ό ζ ε ι τ ί ς δ ι α τ α γ έ ς τ ο υ ό τ α ν θ έ λ ε ι . ό τ α ν θ έ λ ε ι ν ά ε κ δ ι κ η θ ε ί έ ν α ν άτίθασσο Κ λ έ φ τ η . Ό Εισαγγελέας π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί τ α ι ό τ ι κάποιος β α σ α ν ί ζ ε τ α ι στήν Α σ φ ά λ ε ι α . Ολο τ ό κακό ξ ε κ ι ν ά ε ι άπό τ ό ν θ ε σ μ ό τ ή ς Προανακρίσεως. όταν θ ε λ ή σ ε ι νά ε κ ­ δικηθεί τόν Κλέφτη. "Ετσι ό Κ λ έ φ τ η ς πού έβοήθησε τ ή ν Προα­ νάκριση α π α λ λ ά σ σ ε τ α ι . καί. Ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς δ ι α τ ά ζ ε ι τ ή ν σ ύ λ λ η ψ η κάποιου Χασισεμπόρου. Β έ β α ι α . χ ω ρ ί ζ ε ι τ ί ς ύ π ο θ έ σ ε ι ς . Ό Δ ι κ α σ τ ή ς .

φ έ ρ ε τ α ι σ ε μ ν ά . Τίς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς φ ο ρ έ ς δέν ε π α κ ο λ ο υ θ ε ί τ α κ τ ι κ ή Ά ν ά κ ρ ι σ ι ς . μέ μιάν ε ν τ ο λ ή Προφυλακίσεως τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η . πού προσπαθεί νά δ ι α λ ε υ κ ά ν ε ι ή Α σ φ ά λ ε ι α α φ ή ν ε τ α ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς . ύ σ τ ε ρ α . Τό Δικαστήριον α π ο δ έ χ ε τ α ι τ ί ς υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . δ ο υ λ ι ά κάτω από τ ή β ρ ο χ ή . στή διάρκεια τής Δίκης.Ή Προανάκρισις δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι απ τήν Α σ τ υ ν ο μ ί α . ή τυχαίως . Ο ύ τ ε λ ό γ ο ς γ ι ά τ ή ν ά ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κήν ε ν έ ρ γ ε ι α τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Ό Κ λ έ φ τ η ς σ π ε ύ δ ε ι νά χ α θ ε ί στο σ κ ο τ ά δ ι . "Αν ό παρανόμως σ υ λ λ η φ θ ε ί ς Κ λ έ φ τ η ς α π ο δ ε ι χ θ ε ί άσχε­ τ ο ς μέ τ ό Έ γ κ λ η μ α . ξ ε ν ύ χ τ ι .σ υ λ λ η φ θ ε ί ς Κ λ έ φ τ η ς διέπραξε τ ό Έ γ κ λ η μ α . Ό ΕΊσαγγελεύς ά π α ν τ α . α μ φ ι σ β η τ ε ί μέ λ ε π τ ό ­ τ η τ α τ ά λ ό γ ι α τών Μ α ρ τ ύ ρ ω ν Κ α τ η γ ο ρ ί α ς . πα­ ρ ι σ τ ά ν ε ι τ ό ν πικρά μ ε τ α ν ι ω μ έ ν ο .έ ν α ν τ ο ύ ς Ανθρώπους τ ή ς Φάρας καί τ ο ύ ς σ α κ α τ ε ύ ε ι στό ξύλο . ο ύ τ ε λ ό γ ο ς γ ι ά αποζημίωση λόγω προσβολής προσωπικότητος.Μ ά ρ τ υ ρ ο ς Κ α τ η γ ο ρ ί α ς . διά τ ό όποιον κ α τ η γ ο ρ ε ί τ α ι . Ά ν ό . ο ύ τ ε λ ό γ ο ς γ ι ά τ ό ξ ύ λ ο πού έ φ α γ ε . Ό Δι­ καστής τ ή ς A n t i q u a δ ι κ ά ζ ε ι καί κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι μ ή β λ έ ­ π ο ν τ α ς καί μ ή άκ ο ύ γ ο ν τ α ς . γ ί ν ε τ α ι οπαδός . δ έ ν χρησιμοποιεί argot. Ό Α ν α κ ρ ι τ ή ς ε ί ν α ι ένας ν ε α ρ ό ς Δ ι κ α σ τ ή ς πού έ χ ε ι α κ ο ύ σ ε ι πολλές ι σ τ ο ρ ί ε ς καί δ έ ν επιθυμεί ν' α κ ο ύ σ ε ι άλ­ λες ίσ. ή. τ ό ν Ε ι σ α γ γ ε λ έ α καί σ υ ν τ ά σ σ ε ι μιάν έκ­ θεση Προανακρίσεως μέ ψ ε ύ τ ι κ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ί α σ υ λ λ ή ­ ψεως κτλ. Α φ ή ν ε ι τ ό Έ γ κ λ η μ α νά ε κ δ η λ ω θ ε ί καί. άπαντα μέ λίγα λ ό γ ι α . Ό δ ρ ό μ ο ς γ ι ά τ ή Δίκη ά ν ο ι ξ ε . άλλά τ ο ϋ τήν α π α γ ο ρ ε ύ ε ι ο Νόμος. φ ι λ ό τ ι μ ο . κάποιος ο μ ο λ ο γ ε ί . δ ί ν ε ι δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ε ι ς μέ δ ο υ λ ο π ρ έ π ε ι α . Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς ε ί ν α ι ρ ά θ υ μ ο ν ζώον. ή Α σ τ υ ν ο μ ί α ε ι δ ο π ο ι ε ί . Έπρεπε ν ά ε φ ε υ ρ ε θ ε ί ό θεσμός τ ή ς Π ρ ο α ν α κ ρ ί ο ε ω ς καί έ φ ε υ ρ έ θ η . κάθεται στό έδώλιον σάν Παναγία. Ο Α ν α κ ρ ι τ ή ς μισεί τ ό επάγγελμα τ ο υ καί ευχαρίστως τό ξ ε φ ο ρ τ ώ ν ε τ α ι στίς π λ ά τ ε ς τών Α σ τ υ ν ο μ ι ­ κών Ό Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς λ α τ ρ ε ύ ε ι τ ή δ ο υ λ ι ά τ ο ύ Α ν α κ ρ ι τ ή . ε ξ υ π ν ά δ α .παρανόμως. αρπάζει έ ν α ν . ή. ευχαριστεί τόν Εισαγγελέα ακόμα κι οταν αυτός τ ό ν β ρ ί ζ ε ι . Α κ ί ν η τ ο ς . δ υ σ μ ε ν ή ) κ α τ ά θ ε σ η τ ο ϋ Ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ϋ . Μ ε τ α ξ ύ άλλων ή Ά ο τ υ ν ο μ ί α υπάρχει γ ι ά νά π ρ ο λ α μ ­ β ά ν ε ι τ ό Έ γ κ λ η μ α Α υ τ ό απαιτεί κόπο. Στήν Δίκη δλα ε ξ α ρ τ ώ ν τ α ι άπό τ ή ν ( ε υ μ ε ν ή . Ο Κατηγορούμενος. π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η . έ κ τ ω ν υ σ τ έ ρ ω ν . υ π ο μ ο ν ή . Ό θ ε σ μ ό ς τ ή ς Π ρ ο α ­ ν α κ ρ ί σ ε ω ς ε ί ν α ι δ ι α β λ η τ ό ς ά φ ' ε α υ τ ο ύ .τορίες. κάποιος λ υ γ ί ζ ε ι . ένώ ώ φ ε ι λ ε νά θ ε ω ρ ε ί ώς ά κ ρ ω ς ύ π ο π τ α τ ά συμπε­ ράσματα τ ή ς Προανακρίσεως. προδίδει Α υ τ ό τό κ υ ν ή γ ι στή ζούγκλα πρέπει νά περι­ β λ η θ ε ί μιάν επίσημη φ ό ρ μ α γ ι ά νά α π ο κ τ ή σ ε ι τ υ π ι κ ό ν κ ύ ­ ρος. Ή κατάχρησις εξουσίας καί ή υπέρβασις καθήκοντος ε ί ν α ι άρώστιες σ ύ μ φ υ τ ε ς μέ τ ή ν ι δ ι ό τ η τ α τ ο ϋ Αστυνομικού. Ή φόρμα τ ή ς Προανακρίσεως σώζει τ ή ν κ α τ ά σ τ α σ η .στό τ έ λ ο ς . κ ο ι τ ά ε ι σ τ ά μάτια τ ό ν Δικαστή. " Ό λ α α υ τ ά τ ά γ ν ω ρ ί ζ ε ι κ α ί ό Δ ι ­ κ α σ τ ή ς κ α ί ό Ε ι σ α γ γ ε λ έ α ς .

ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς επανα­ λ α μ β ά ν ε ι τ ό ν ε α υ τ ό τ ο υ : ά π α γ γ έ λ ε ι ε ν α ν τ ί ο ν τ ο ύ Κατη­ γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο υ τ ή ν π ρ ό σ θ ε τ η κ α τ η γ ο ρ ί α τ ή ς προσβολής Δι­ καιοσύνης κι ό ν ε υ ρ ι κ ό ς Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς κ α τ α δ ι κ ά ζ ε τ α ι σέ π ρ ό σ θ ε τ η ποινή. Ή δικαιο­ λογία γ ι ά τ ή ν απαγόρευση κρίσεων εις βάρος δικαστικών αποφάσεων ε ί ν α ι ό τ ι ή Δικαιοσύνη πρέπει νά επιτελεί τό έργον της εντελώς ανεπηρέαστη. Ή ξ ε σ κ ι σ μ έ ν η Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η τ ή ς Antiqua απα­ γ ο ρ ε ύ ε ι κάθε κρίση ε ν α ν τ ί ο ν τ η ς . ή. νά επιτύ­ χ ε ι αναμόρφωση τ ή ς Ποινικής Δ ι κ ο ν ο μ ί α ς μέ ν έ ο ν ε ι δ ι κ ό Νόμο Οί μισοί Β ο υ λ ε υ τ α ί τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι Δ ι κ η γ ό ρ ο ι . δ έ ν έ ξ ά π τ ε τ α ι . καί. Ε ν ί ο τ ε . Σέ τ έ τ ι α περίπτωση. "Αν κάποια Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ ο λ μ ή σ ε ι νά κ ρ ί ν ε ι μιά δ ι κ α σ τ ι κ ή απόφαση ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς τ ή ν μ η ­ ν ύ ε ι . σ τ ή δ ι ά ρ κ ε ι α μιάς Δ ί κ η ς .τής Δικαιο­ σύνης άλλά ό ί δ ι ο ς μόνον ύβρεις ξ ε σ τ ο μ ί ζ ε ι . ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς ζ η τ ά ε ι διακοπή τ η ς Δ ί κ η ς . μ ά λ ι σ τ α .δέν ξέρω άλλο επάγγελμα . Μ ά ποτέ δ έ ν τ ό επεδίωξε Ό Είσα γ γ ε λ ε ύ ς α π α γ ο ρ ε ύ ε ι κάθε κρίση εις β ά ρ ο ς . γιατί έτσι απαιτεί ό Δ ι κ α σ τ ή ς . γ ι ά τ ή ν Κοινωνία.τ ή ς στωικής φ ι λ ο σ ο φ ί α ς .πρίν δικάσεις εμένα πρέπει νά δικά­ σεις τ ό ν εαυτό σου'-. αμέ­ σως. Η Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η τ ή ς A n t i q u a είναι έξ ολοκλήρου κ α τ ε υ θ υ ν ό μ ε ν η . αμέσως. Τό '71 ό φ ί λ ο ς μ ο υ Giorgio D e n d n n o δ ι κ α ζ ό τ α ν ε γιά μιά σειρά Κλοπών Εθεώρηοε καλόν νά σηκωθεί καί νά π ε ι : "Κύριε Δικαστά.άλλωστε.δέν έγνώρισα πατέρα . Σάς εγγυώμαι οτι ό Dendrino ε ί ν α ι ένας πανέξυπνος καί ε υ γ ε ν ι κ ό ς άν101 . δ έ ν β ή χ ε ι . Ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι άπό τ ό ελαφρό­ τερο φύσημα άνεμου. Ή γ α μ η μ έ ν η Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η τ ή ς Anti­ qua α π α γ ο ρ ε ύ ε ι κάθε κρίση ε ν α ν τ ί ο ν τ η ς α κ ό μ η καί στόν Τύπο. σχεδόν δέν ανασαίνει. Καί σ α υ τ ή τ ή ν περίπτωση τό Σ υ ν δ ι κ ά τ ο ν τών Δικηγόρων θά ή δ ύ ν α τ ο ν ά τ σ α κ ί σ ε ι τούς λ υ σ σ α σ μ έ ν ο υ ς Ε ι σ α γ γ ε λ ε ί ς Καί. στήν Κοινωνία όπου ζούμε ό ένας κλέβει τόν άλλονε . ε π α κ ο λ ο υ θ ε ί κ α τ α δ ί κ η τ ο ύ Δ ι κ η γ ό ρ ο υ μ ε τ ά άπό σ υ ν ο π τ ι κ ή διαδικασία (μέ δ ή θ ε ν άλλη σ ύ ν θ ε σ η Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ ) . είμαι Επαγγελματίας Διαρήκτης . δ έ ν χαμογελά. αμέσως. Εύκολα φ α ν τ ά ζ ε σ θ ε τί σ υ μ β α ί ν ε ι ό τ α ν ένας θρασύς Δ ι κ η γ ό ρ ο ς α π ο τ ο λ μ ή σ ε ι κάποιους υπαινιγμούς ε ν α ν τ ί ο ν τ ο ύ Δ ι κ α ­ σ τ ο ύ . Τά επίσημα πρακτικά τής Δίκης τά κρατάει ό Γραμματεύς τού Δικαστηρίου! Τό Κοινόν π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί τ α ι τ ά τ ή ς Δ ί κ η ς μέσω τών περιγρα­ φών τών Εφημερίδων. Ή δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α α υ τ ή εί­ ναι ψ ε ύ τ ι κ η . τ ό Σ υ ν δ ι κ ά τ ο ν Εκδοτών Εφημερίδων τ ή ς Antiqua θ ά μπορούσε θαυμάσια ν ά τ σ α κ ί σ ε ι τ ο ύ ς θρα­ σ ύ δ ε ι λ ο υ ς Ε ι σ α γ γ ε λ ε ί ς . Ό Κατηγορούμε­ νος φ έ ρ ε τ α ι ιησουίτικα. Έ π η κ ο λ ο ύ θ η σ ε π ρ ό σ θ ε τ η κ α τ α δ ί κ η τοϋ Dendrino σέ π έ ν τ ε χρόνια φ υ λ ά κ ι σ η . κάποιος Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς ε π α ν α σ τ α τ ε ί καί αρχί­ ζει νά ψ έ λ ν ε ι μιά ψαλμωδία ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς κ α κ ε ν τ ρ ε χ ή γ ι ά τόν Ε ι σ α γ γ ε λ έ α ή γιά τ ό ν Δ ι κ α σ τ ή . Ό Δ ι κ α σ τ ι κ ό ς Σ υ ν τ ά κ τ η ς κ ά ν ε ι μιάν άπλή περι­ γ ρ α φ ή τών πιό γ α ρ γ α λ ι σ τ ι κ ώ ν (κατά τ ή γνώμη τ ο ύ Κοι­ νού) σημείων τ ή ς Δ ί κ η ς . άπαγγέλει κατά τ ο ύ Δικηγόρου κατηγορίαν προσβολής της Δικαιοσύνης. Τ ό τ ε . Β έ β α ι α . η καί γιά τ ο ύ ς τ ρ ε ι ς μαζί.

τ ή ν ψ υ χ ο γ ρ α φ ί α τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η . Ή Αστική Τάξη φ υ λ α κ ί ζ ε ι τίς ύποπτες λ έ ξ ε ι ς σέ εισαγωγικά καί φ υ λ α κ ί ζ ε ι τ ο ύ ς α μ φ ί β ο λ ο υ ς ανθρώπους ο έ κελιά. Η ηλίθια Antiqua. τ ό 33. άν καί ή ινδο­ ευρωπαϊκή ρίζα Mop (κλέπτης) μάλλον σ η μ α ί ν ε ι κρύβω. Πρίν π έ ν τ ε x r o v i a έ ν α ς λ ε β έ ν τ η ς Χασικλής άρπαξε τ ό έ δ ώ λ ι ο ν καί <? κοπάνησε σ τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο ϋ Δ ι κ α σ τ ή . τ ο ϋ πορνοξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ . τών σ φ α γ ε ί ω ν . Ό τύπος δ έ ν βλέπω τόν Τύραννο δ έ ν ισούται μέ τ ό ν τύπο δέν υπάρχει Τύραννος. Ή ωραία α υ τ ή σ κ η ν ή π ε ρ ι γ ρ ά φ η κ ε ε κ τ ε ν ώ ς άπό τ ί ς Ε φ η μ ε ­ ρίδες τ ή ς ε π ο μ έ ν η ς . πού γ ι ά ν ά ζ η Γ π ε δ ο υ λ ε υ ε σάν χ α μ ά λ η ς στήν λ α χ α ν α γ ο ρ ά τ ή ς A d i ­ na Ο πατέρας τ ο υ πέθανε φ υ μ α τ ι κ ό ς .θτωπρς Ο πατέρας τ ο υ ή τ α ν ε π ε ζ ο γ ρ ά φ ο ς . Ό Νόμος δ έ ν υπολογίζει τ ό ν ιδρώτα τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η . Οί Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς χ ε σ τ ή κ α ν ε πάνω τ ο υ ς . Ή Antiqua έ μ ε ι ν ε κ α τ ά π λ η κ τ η άπ' τά καμώματα α υ τ ο ύ τ ο ύ Α λ ή τ η . Α π ο φ ε ύ γ ω . Σέ πρώτο επίπεδο. Ή φράση τ ο ύ κ ο υ τ ο π ό ν η ρ ο υ χωριάτη "Ησίοδου έργον ουδέν όνειδος. Ή Α σ τ ι κ ή Τάξη ό λ α τ ά ε π ι τ ρ έ π ε ι ε φ ό σ ο ν δ έ ν δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν σκάνδαλον. Ή Αστική Τάξη ε π ι τ ρ έ π ε ι ό . τού μπορντέλου. σέ ηλικία 2S χ ρ τ ν ω . Ό Κ λ έ φ τ η ς φ α ν ε ρ ώ ν ε ι τίς τ ρ ύ π ε ς τ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς άστικής-ποινικής προστασίας τ ή ς Κ υ ρ ι ό τ η τ ο ς . αυτοί οί Δικηγόροι! Ώ σ τ ε ό Νόμος δ ο λ ο φ ο ν ε ί .. τ Μάθημα 29ον "Αχ. ή Τράπεζα καί ή Φάμπρικα ε ί ν α ι οί ε σ τ ί ε ς τ ή ς Κοινωνίας. Τό μάθημα μας ε ν δ ι α φ έ ρ ε τ α ι γιά τ ό ν Κ λ έ φ τ η άπό τήν σ τ ι γ μ ή πού ε ί ν α ι Κ λ έ φ τ η ς . ο ύ τ ε τ ή ν Α ρ ε τ ή τ ή ς Τεμπελιάς. Σ τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο ϋ Εισαγγελέως α ρ κ έ σ τ η κ ε ν ά κοπανήσει τ ό Ε ϋ α γ γ έ λ ι ο ν τ ο ύ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ .Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας οφπντάστως πιό ε υ έ ξ α π τ ο ι άπ τ ό ν Dendrino. Πλησιάζοντας τ ό ν Κ λ έ φ τ η γνωρίζεις τ ή ν υπόγεια κοινωνι­ κότητα τ ο ύ λιμανιού. Ό Κ λ έ φ τ η ς φ τ ε ρ ο υ γ ί ζ ε ι σάν "Αγγελος α υ τ ό δ ε ί χ ν ε ι ή ε τ υ μ ο λ ο γ ί α τ ή ς λ έ ξ ε ω ς . νν > η ρ ξ α ν ά λ λ ο ι Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι . Ή ν ο μ ι κ ή καί ή η θ ι κ ή σχέσεις τ ο ϋ Ιδιο­ κ τ ή τ η μέ τ ό Α γ α θ ό ν δ έ ν ε ί ν α ι παρά ε π ι κ α λ ύ ψ ε ι ς . άεργίη δέ τ' όνειδος α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι πόσο νωρίς ή Τ ε μ π ε λ ι ά έπαψε νά θ ε ω ρ ε ί τ α ι προσωπική υπόθεση. τ ο ϋ μπαρ καί τ ο ύ λ ι α ν ι κ ο ύ εμπορίου ναρκω­ τικών. τ ο ϋ ν υ χ τ ε ρ ι ν ο ύ π ά ρ κ ο υ . Ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς τ ή ς Antiqua ύπη1 . Ό Κ λ έ φ τ η ς α ρ κ ε ί τ α ι στήν de facto κ α τ ο χ ή τ ο ύ Κλοπιμαίουό Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς άς φ υ λ ά ξ ε ι τ ό Αγαθόν τ ο υ . Ητανε Κ ο μ ο υ ν ι σ τ ή ς . ή μ ε λ έ τ η τ ο ϋ Υποκόσμου ψ α ύ ε ι τ ά κράσπεδα τ ή ς λ α ο γ ρ α φ ί α ς τών πόλεων.. Ά ν δ έ ν υπήρχε ό ΕΊσαγγελεύς οπωσδήποτε ό Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς δ έ ν θά κοιμότ α ν ε καλά. σ υ σ τ η μ α τ ι κ ώ ς . τ ι δ έ ν σ τ ρ έ φ ε τ α ι εναν­ τίον τ η ς . τής λαχαναγοράς. Ή "Αστική Τάξη ε ί ν α ι ζηλότυπη φ ρ ο ν ε ί πώς μό­ νον τ ό Χ ρ η μ α τ ι σ τ ή ρ ι ο ν .

Οί σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο ι έ ξ α υ τ ώ ν α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι μέ υποθέσεις φόνων έκ περιστάσεως. παρακαλώ!». π ο υ λ ά ε ι ελπίδες. Τά κύρια π ρ ο τ ε ρ ή μ α τ α ε ν ό ς π ο ι ν ι κ ο λ ό γ ο υ ε ί ν α ι ή ε ύ σ τ ρ ο φ η υποβολή ερωτήσεων καί ή ρ η τ ο ρ ι κ ή δ ε ι ν ό τ η ς . γ ι ά πρώτη φ ο ρ ά στήν Φυλακή μ ε τ ά τήν Π ρ ο φ υ λ ά κ ι σ η τ ο υ .ιδίως γ ι ά τ ό ν Δ ι κ η γ ό ρ ο πού υπερασπίζεται Κ λ έ φ ­ τ ε ς Στήν Antiqua υπάρχουν 68. παρομοίως καί ο Δ ι κ η γ ό ρ ο ς ξ έ ρ ε ι πολύ καλά τί σ υ μ β α ί ν ε ι στά υπόγεια τής Α σ φ ά λ ε ι α ς . Ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς δ έ ν ειμπορεί νά σώσει τ ό ν Κ λ έ φ τ η άπό τ ή μανία τ ο ύ Τ υ ρ ά ν ν ο υ . γιατί δ έ ν έδιάβασε τόν Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η πού έ λ ε γ ε αί τιμαί μεγάλαι άν άποκτείνη τις ού Κλέπτην άλλά Τυραννον. Ό Δ ι ­ κ η γ ό ρ ο ς . ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς . Ο Φυλα­ κ ι σ μ έ ν ο ς πρώτα τ ρ ώ ε ι ελπίδα καί μ ε τ ά τ ρ ώ ε ι ψωμί. Ό Κ λ έ φ τ η ς θά δ ε ι τόν Δ ι κ η γ ό ρ ο τ ο υ . τ ά περιθώρια κ ά π ο ι α ς ε π ι τ υ χ ί α ς . Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς καί Σ ω φ ρ ο ν ι σ μ ο ύ . Ή ε λ α χ ί σ τ η έλπίς ήδη ε ί ν α ι μιά έλπίς. Ο Κ λ έ φ τ η ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι Δ ι κ η γ ό ρ ο στίς φ ά σ ε ι ς τής Προανακρίσεως. Εν τ ε λ ι κ ή α ν α λ ύ σ ε ι . Ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς δ έ ν άσκεϊ ίπποτικόν λ ε ι τ ο ύ ρ γ η μ α . Η Δίκη τ ο ύ Κ λ έ φ τ η έ χ ε ι μαύρη προοπτική Αυτό πού ε ν ώ ν ε ι τ ό ν Κ λ έ φ τ η μέ τόν Δ ι κ η γ ό ρ ο είναι ή α μ ο ι β ή πού θά λ ά β ε ι ο δ ε ύ τ ε ρ ο ς απ τ ο ν πρώτο. σέ μιάν ε π ι τ η δ ε υ μ έ ν η ψ ε ύ τ ι κ η ψ υ χ ρ ή γλώσσα. α ν α σ τ ο λ ή Ποινής κτλ). πού α φ ή ν ε ι ό Δ ι κ α σ τ ή ς στόν Δικη­ γ ό ρ ο . τής αρχικής Δίκης. στολισμένων μέ γ λ υ κ ε ρ ά σχήματα λ ό γ ο υ . Ά λ λ ω σ τ ε .ρ ε τ ε ί τ ό ν Τ ύ ρ α ν ν ο . τής Εφέσεως. Κ α ν έ ν α ς Δικηγόρος τής Antiqua δέν έτόλμησε νά σπάσει τό φ ρ ά γ μ α τ ή ς Π ρ ο α ν α κ ρ ί σ ε ω ς . ό Δι­ κηγόρος σ ε γ ο ν τ ά ρ ε ι τόν Δ ι κ α σ τ ή . Μιλάμε γιά τόν Δ ι κ η γ ό ρ ο πού α ν α λ α μ β ά ν ε ι ποινικές υπο­ θέσεις. δ έ ν νομίζω ό τ ι υπερβαίνουν τ ό θ λ ι θ ε ρ ό ν ποσοστόν 103 . καί. κατά τ ή ν έπίλυσιν ορισμένων διαδικα­ στικών θ ε μ ά τ ω ν (συγχώνευση Ποινών. α ν α β ο λ ή δικασίu o u . Οί περισ­ σ ό τ ε ρ ο ι ε ί ν α ι π ο ι ν ι κ ο λ ό γ ο ι . στό τ έ λ ο ς τής Δ ί κ η ς .000 Δ ι κ η γ ό ρ ο ι . λοιπόν. Ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς σ υ μ μ ε ρ ί ζ ε τ α ι τίς απηρ­ χ α ι ω μ έ ν ε ς α ν τ ι λ ή ψ ε ι ς τ ο ύ Δ ι κ α σ τ ο ύ περί Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . γ ε μ ά τ η σολοικισμούς. Οί Δι­ κ η γ ό ρ ο ι πού α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν υποθέσεις Κλοπών δ έ ν έ χ ο υ ν ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή φήμη (άν ζούσε ό Κικέρων θά τ ο ύ ς π ε ρ ι φ ρ ο ­ νούσε). Ό Δ ι κ α σ τ ή ς επιφυ­ λάσσει λαμπράν ύποδοχήν στήν α γ ό ρ ε υ σ η τ ο ύ Δ ι κ η γ ό ­ ρου τ ή ν ε κ δ η λ ώ ν ε ι μέ α λ λ ε π ά λ λ η λ α χ α σ μ ο υ ρ η τ ά καί μέ επαναλήψεις τ ή ς λ ο γ ι κ ή ς προτροπής: «συντομεύετε. Κι ό ε ν τ ι μ ό τ ε ρ ο ς Δ ι κ η γ ό ρ ο ς εξαπατά τ ό ν Κ λ έ φ τ η . Πάς αξιοπρεπής Δ ι κ η γ ό ρ ο ς τ ή ς Antiqua δέν ε π ι τ ρ έ π ε ι στόν ε α υ τ ό τ ο υ νά α γ ο ρ ε ύ ε ι . Καθώς ό Δ ι κ α σ τ ή ς . λ ι γ ό τ ε ρ ο άπό δ υ ό ώρες. Κι ό εξ­ υ π ν ό τ ε ρ ο ς Κ λ έ φ τ η ς α φ ή ν ε ι ν ά έ ξ α π α τ ά τ α ι απ τόν Δι­ κηγόρο. Οι Δ ι κ η γ ό ρ ο ι τ ή ς Antiqua αποκαλούν ρητορικήν δεινότηταν τ η ν ι κ α ν ό τ η τ α νά σ ε ρ β ί ρ ε ι ς μιάν άρμαθιά άνοήτων ε π ι χ ε ι ρ η μ ά τ ω ν .

ά ν . Ο Δικηγόρος έρχεται Ό Κλέφτης αφηγείται στόν Δ ι κ η γ ό ρ ο τ ή ν υπόθεση τ ο υ . Είναι ά μ φ ί β ο λ ο ν άν δ ι α θ έ τ ε ι γραφείον.τών 5 " · .ε ί ν α ι τ ό φ έ ρ ε τ ρ ο ν τ ή ς αύτοπεποιθήσεώς τ ο υ . τ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ τής Φυλακής. III. γ υ ρ ί ζ ε ι καί λ έ ε ι (ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς ) στόν Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο : <αυτός ό Δι­ καστής είναι κέρατο . διαδοχικώς θά γ ί ν ε ι θύμα τ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ί α ς . Λ έ ε ι στόν δ ι κ η γ ό ρ ο όσα π ρ έ π ε ι ν ά πει. Γ ι α τ ί . Η τ ε χ ν ι κ ή τ ο ύ Δ ι κ η γ ό ρ ο υ ε ί ν α ι άπλή: I. καί. VI. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν φ λ υ α ρ ε ί . Δ έ ν νομίζω ό τ ι υπάρχει ψυχική σχέσις μ ε τ α ξ ύ Κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ καί Δ ι κ η ­ γ ό ρ ο υ . Κατά τ ή ν ε κ δ ί κ α σ η τ ή ς Εφέσεως ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς αναγκάζε­ τ α ι νά ε π α ν α λ ά β ε ι . V Τήν ε π ο μ έ ν η τ ή ς Δ ί κ η ς (ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς ) πάει στήν Φυλακή καί λ έ ε ι στόν δ υ σ τ υ χ ή τέως Κ α τ η γ ο ρ ο ύ ­ μ ε ν ο (καί ν ύ ν Κ α τ ά δ ι κ ο ) . ε π ι τ έ λ ο υ ς . Γιατί. Λόγω αμοιβαίας καχυπο­ ψίας. όμως (ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς ) αρπά­ ξ ε ι Ποινή μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η άπό π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α (ό Δ ι κ η γ ό ­ ρος) τ ο ύ λ έ ε ι : «δέν σου τάπα πώς αυτός ό Δικαστής είναι καθίκι. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ξ έ ρ ε ι ό τ ι . άν ό Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς κ α τ α δ ι ­ καστεί σέ Ποινή μ ι κ ρ ό τ ε ρ η άπό π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α (ό Δ ι ­ κ η γ ό ρ ο ς ) τ ο ύ λ έ ε ι : «Κουράστηκα βέβαια . II. πού δ έ ν υποψιάστηκε α κ ό μ η ή Α σ τ υ ν ο μ ί α . γ δ έ ρ ν ε ι (ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς ) καί τ ό ν Κατη­ γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο καί τ ο ύ ς σ υ γ γ ε ν ε ί ς ( τ ο ϋ Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ­ ν ο υ . Τ ό επάγγελμα^ τ ι κ ό ν τ ο υ ε ρ γ α λ ε ί ο ν ε ί ν α ι μ ι ά μαύρη τσάντα. τ ο ύ Δ ι κ α σ τ ο ύ . Τήν παραμονή τ ή ς Δ ί κ η ς λ έ ε ι στόν Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο : •Δέν βλέπω καλά τά πράματα!". Ο Κ λ έ φ τ η ς . Ή τ ε χ ν ι κ ή τ ο ϋ Δ ι κ η γ ό ρ ο υ π ρ ο β λ έ π ε ι καί τ ό ποιες σ τ ι γ μ έ ς είναι ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ώ ς π ρ ό σ φ ο ρ ε ς γ ι ά ν ά ζ η τ ή σ ε ι (καί λάβει) τήν αμοιβή τ ο υ άπ' τ ό ν Κ λ έ φ τ η .άν φας πέντε χρόνια φυλακή θάσαι τυχερός!». κ υ ν η γ ώ ν τ α ς π ε λ ά τ η . ή αμοιβή κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι εις δ ό σ ε ι ς . Στήν άρχή τ α ί ζ ε ι τ ό ν Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο μέ ά φ θ ο ν ε ς ελπίδες. Ειδοποιεί τ ό ν Δικηγόρον. Ολημερίς περιφέρεται στους διαδρόμους τ ο ύ Δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ Μ ε γ ά ρ ο υ . Ευθύς μ ε τ ά τ ή Δ ί κ η . IV. συνήθως ε ί ν α ι έ ν α ς φτωχομπινές καί σ ε λ έ μ η ς . Κατά τ ή ν έ ν α ρ ξ ι ν τ ή ς Δ ί κ η ς . τ ή ν παντο- ~Ί 104 Π .». π ρ ο φ υ λ α κ ί ζ ε τ α ι . Ό Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς τ ο ϋ Κ λ έ φ τ η .θά κερδίσουμε στόν δεύ­ τερο γύρο». βεβαίως). ό Δ ι ­ κηγόρος οπωσδήποτε θά ζ η τ ή σ ε ι μ ε γ ά λ η ν α μ ο ι β ή . τ ο ύ Δικηγόρου. μέ ελαφρές π α ρ α λ λ α γ έ ς . ίσως ό Δ ι κ η γ ό ρ ο ς αποδειχθεί Χ α φ ι έ ς .άλλά τά κατάφερα!» . Παραλλήλως. άν ε μ π ι σ τ ε υ θ ε ί στόν Δ ι κ η γ ό ρ ο κάποιο κόλπο. μόλις α ν έ β ο υ ν στήν έδρα ό Δ ι κ α σ τ ή ς κι ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς . άν φ α ν ε ρ ώ σ ε ι ό τ ι κάπου έ χ ε ι κ ρ υ μ έ ν α τ ά κ λ ε μ έ ν α . μ έ θ λ ί ψ η : «Κουράγιο! αύριο καταθέτω Έφεση .

Μάθημα 30ον Ή κουζίνα τής Δικαιοσύνης. σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι . Στήν Antiqua.μίμα πού ε ί χ ε π α ί ξ ε ι στήν αρχική Δ ί κ η . ό τ α ν κάποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς ν ο μ ί σ ε ι ό τ ι έτιμωρήθη μέ υπερβολική Ποινή κ ά ν ε ι μιάν αίτηση στήν αρμό­ δια υπηρεσία καί ζ η τ ά ε ι ν ά τ ο ύ μ ε τ ρ ι ά σ ο υ ν τ ή ν φ υ λ ά κ ι σ η . όπου π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι ή διαγωγή τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ . Λ έ ν ε ό τ ι ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η μ ο ι ά ζ ε ι μέ παγόβουνο. Κανείς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Φυλακής δ έ ν γ ρ ά φ ε ι καλά λόγια γ ι ά τ ό ν Κ α τ ά δ ι κ ο . Ή έ κ θ ε σ η δ έ ν γνωστο­ π ο ι ε ί τ α ι σ τ ό ν Κ α τ ά δ ι κ ο . Βρίσκω τ ή ν παρο­ μοίωση κάπως τ ρ α β η γ μ έ ν η . Π ρ ό τ α σ η τ ο ύ Εισαγγελέως πού κ α τ ε ί χ ε τ ή ν έ δ ρ α τ ή ν ήμερα πού κ α τ ε δ ι κ ά σ θ η ό Κατάδικος. Μ ε ρ ι κ ο ί Δ ι κ η γ ό ρ ο ι π ο υ λ ά ν ε τίς ελπίδες στήν Μ α ύ ρ η Αγορά. Α ξ ί ζ ε ι τ ό ν κόπο. Ή αιτία αυτής τ ή ς μ υ στικότητος είναι ακατανόητη. Σ' α υ τ ή τ ή ν περίπτωση ή αί­ τηση τ ο ϋ Κ α τ α δ ί κ ο υ ξ ε κ ι ν ά ε ι άπ' τ ή ν Φυλακή γ ι ά έ ν α τ α ξ ί δ ι πού δ έ ν κ ο α τ ά ε ι λ ι γ ό τ ε ρ ο άπό έ ξ ι μ ή ­ ν ε ς . Ή αίτησις σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι άπό δ ύ ο έ γ γ ρ α φ α . Έ κ θ ε σ η τ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ τ ή ς Φυλακής. Ή α ί τ η σ ι ς πρέπει ν ά ν α ι διατυπωμένη σέ γ λ ο ι ώ δ ε ς ύ φ ο ς καί σ τ ο λ ι σ μ έ ν η μ έ ά φ θ ο ν α παρακάλια. άπό τ ή ν έ κ θ ε σ η τ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ τ ή ς Φυλακής καί άπό Π 105 • .σ υ ν ο λ ι κ ή ς ηλικίας εξακοσίων ετών . απαιτεί νέαν αμοιβή γ ι ά τ ί ς κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ε ς ε λ π ί δ ε ς πού δ ί ν ε ι στόν Κατηγορούμενο. Στήν Antiqua τ ό Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χ ά ρ ι τ ο ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι ή πιό σάπια κ ρ α τ ι κ ή υπηρεσία. Σ υ χ ν ό τ α τ α ό Ε ί σ α γ γ ε λ ε ύ ς έ χ ε ι πάρει μ ε τ ά θ ε σ η άπό τ ή ν π ό λ η . Οί π ε λ ά τ ε ς δ έ ν λείπουν. Φυσικά. β έ β α ι α . 2. Ό λ α τ ά μ έ λ η τ ο ύ Κ ο γ κ λ α β ί ο υ ε ί ν α ι Α ν ώ τ α τ ο ι Δικασταί. άφοΰ ό Συνήγορος τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ μπορεί νά πάει σ τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς καί ν ά δ ι α β ά σ ε ι τ ή ν έ κ θ ε σ η τ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ Φυλακής. όπου ή τ α ν ε τ ή ν εποχή τ ή ς συγ­ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς Δίκης. Θ ά προσπαθήσω ν ά περι­ γράψω τ ό ν μ η χ α ν ι σ μ ό τ ο υ . έ κ τ ο ς άν ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς ε ί ν α ι Χα­ φ ι έ ς τ ο ϋ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ . ή τ ο ι : 1. Τά φ ι λ ο δ ω ρ ή μ α τ α ικα­ νοποιούν τ ή ν τ α π ε ι ν ο σ ύ ν η τ ο ύ δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ κ λ η τ ή ρ ο ς . Τό Κογκλάβιον τής Θείας Χάριτος είναι ένα συμβούλιον έ ν έ α κ α θ α ρ μ ά τ ω ν . Λ έ ν ε ό τ ι αυτό πού σ υ μ β α ί ν ε ι στήν α'ίθουσα τ ο ύ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ δ έ ν ε ί ν α ι παρά ή κ ο ρ υ φ ή τ ο ύ π α γ ό β ο υ ν ο υ .πού δ ή θ ε ν α σ χ ο λ ε ί τ α ι μ έ τ ό ν μ ε τ ρ ι α σ μ ό τ ώ ν Ποινών. Ή γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ί α τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς α π ο τ ε λ ε ί μιά σκάλα πού ξ ε κ ι ν ά ε ι άπό τ ό ν δ ι κ α σ τ ι κ ό κ λ η τ ή ρ α κ ι α ν ε β α ί ν ε ι ώς τ ό Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χάριτος. Ή α ί τ η σ η .

Ό πιό σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο ς φ ά κ ε λ ο ς Κ α τ α δ ί κ ο υ ζυγίζει τ ο υ λ ά ­ χιστον μισό κιλό. νά ε γ κ ρ ί ν ε ι τ ή ν χάρη ό Α ν ώ τ α τ ο ς Ά ρ χ ω ν νά δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι τήν χάρη ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ ο ϋ Κ ρ ά τ ο υ ς . Ή σ ε ι ρ ά π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ο ς ποτέ δ έ ν τ η ρ ε ί τ α ι . Ά ν ένα μ έ λ ο ς τ ο ύ Κ ο γ κ λ α β ί ο υ δ ε ί ξ ε ι κ ά π ο ι ο ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν γιά μιάν α ί τ η σ η . Μ ε τ ά τ ό ν Ε ι σ α γ γ ε λ έ α ό φ ά κ ε λ ο ς τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ (+ έ κ θ ε σις πρότασις) κ α τ ε υ θ ύ ν ε τ α ι πρός τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Δι­ καιοσύνης Εκεί ε δ ρ ε ύ ε ι τ ό Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χάρι­ τος. Τό Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χάρι­ τ ο ς υ φ ί σ τ α τ α ι διά νά ξ ε μ π λ έ κ ε ι τίς δ ύ σ κ ο λ ε ς περιπτώσεις τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . ή. ό Α ν ώ τ α τ ο ς Άρχων) τ ό τ ε ό φ ο υ κ α ρ ά ς ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς πρέπει νά ξ α ν α κ ά ν ε ι αίτηση καί ή διαδικασία ξ α ν α ρ χ ί ζ ε ι άπό ξαρχής. Ό Α ν ώ τ α τ ο ς Ά ρ χ ω ν . "Οταν ό κ α τ ά δ ι κ ο ς έ χ ε ι μικρή Ποινή ή χάρη φ τ ά ν ε ι στήν Φυλακή μ ε τ ά τ ή ν αποφυλάκιση τ ο υ . α υ τ ό στήν σ υ ν θ η μ α τ ι κ ή γλώσσα τών Δικαστών τ ή ς Antiqua σ η μ α ί ν ε ι πώς ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς π ρ έ π ε ι νά τ ύ χ ε ι χ ά ρ ι τ ο ς .τόν προσωπικό φ ά κ ε λ ο τ ο ϋ Κ α τ α δ ί κ ο υ . Συνήθως ό Είσαγγελ ε ύ ς γ ρ ά φ ε ι ε υ ν ο ϊ κ ή πρόταση. Ό 106 : . Ό τ α ν ή Ποινή ε ί ν α ι μ ε γ ά λ η ή χάρη ε ί ν α ι τόσο μικρή ώστε ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς τ ή δέ­ χ ε τ α ι α δ ι ά φ ο ρ α . Ό σ ο γιά τ ή ν συζή­ τηση β α σ τ ά ε ι κάπου δυό λ ε π τ ά ' ό Εισηγητής λ έ ε ι μιά αι­ θ υ λ ι κ ή φράση καί οί κ ω λ ό γ ε ρ ο ι τ ο ύ Κ ο γ κ λ α β ί ο υ απαν­ τούν: απορρίπτεται!-. Κ α ν έ ν α ς αξιοπρεπής Κατάδικος δ έ ν κ α τ α δ έ χ ε τ α ι νά έ χ ε ι προσωπικό φ ά κ ε λ ο μι­ κ ρ ό τ ε ρ ο άπό π έ ν τ ε κιλά. Αυτή ή τ ε ρ π ν ή διαδικασία κ ρ α τ ά ε ι περίπου έ ν α χ ρ ό ν ο . Ά λ λ ω σ τ ε . γ ι ά νά σ ω θ ο ύ ν τά π ρ ο σ χ ή μ α τ α . Ά ν στή δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς διαδικασίας α λ λ ά ξ ε ι ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς (ή. έ χ ε ι τ ό δικαίωμα τ ή ς α ρ ν η σ ι κ υ ρ ί α ς (veto). Καμιά φ ο ρ ά ένα Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν καταδικά­ ζει. Ά ν ή αίτηση τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ άποριφτεϊ ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς μόνο μ ε τ ά άπό 222 μ έ ρ ε ς μπορεί νά κ ά ν ε ι κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α α ί τ η σ η . Ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η . Γιά τ ή ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ή δ ι κ α σ τ ι κ ή πλάνη ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ η . Τό έ ν δ ι κ ο ν μέσον τ ή ς χ ά ρ η ς ε ί ν α ι τ ό ϋ σ τ α τ ο ν όπλον τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ ε ν α ν τ ί ο ν τ ή ς Ποινής (καί όχι ε ν α ν τ ί ο ν τ ή ς δ ι κ α σ τ ι κ ή ς αποφάσεως). έ κ π α ρ α δ ρ ο μ ή ς . όπως καί ό Πάπας. Ή φιλανθρωπία κ ο σ τ ί ζ ε ι φ τ η ν ά . Επίσης τ ό Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χάριτος υ φ ί σ τ α τ α ι διά νά ξ ε μ π λ έ κ ε ι τίς περιπτώσεις δ ι ­ κ α σ τ ι κ ή ς π λ ά ν η ς . Η αίτησις τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ λ α μ β ά ν ε ι αριθμόν προτερ α ι ό τ η τ ο ς καί ή μ ε ρ ο μ η ν ί α ν πού θά σ υ ζ η τ η θ ε ί . α π ο ν έ μ ε ι στόν ε α υ τ ό τ η ς τ ή ν ι δ ι ό τ η τ α τ ο ύ α λ ά θ η τ ο υ . Γιά τ ή ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ό Δ ι κ α σ τ ή ς ε ί ν α ι ένας μικρός Θεός. τ ό μ έ ν ο ς τ ο ϋ Κυρίου Εισαγγελέως έ χ ε ι ξ ε θ υ μ ά ν ε ι . κάποιο Σπουδαίο Πρόσωπο. α π έ ν α ν τ ι στήν απόφαση τ ο ύ Κογκλαβίου Θείας Χ ά ρ ι τ ο ς . Ά ν ό Κατά­ δικος πάρη χάρη ο φ ε ί λ ε ι νά π ε ρ ι μ έ ν ε ι : νά υ π ο γ ρ ά ψ ε ι τ ή ν χάρη ό Υπουργός Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Μ ε τ ά τ ή ν Δίκη οί Σ υ ν ή γ ο ρ ο ι τ ο ϋ Σπουδαίου Προσώπου φ ρ ο ν τ ί ζ ο υ ν γιά νά τ ο ύ δ ο θ ε ί χ ά ρ η .

αλλά ή ίδια ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η α ρ ν ε ί τ α ι νά τ ά ιδεί. μέ τήν κ α τ η γ ο ρ ί α ό τ ι τ ά χ α έ δ ο λ ο φ ό ν η σ ε μιάν α μ ε ρ ι κ α ν ί δ α δημοσιογράφο. ~1 ρίν τελειώσω τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό ν μάθημα θά ή θ ε λ α νά σάς δόσω τ ό ν έ ξ η ς Δ ω δ ε κ ά λ ο γ ο ν έπί διαδικαστικών θεμάτων: 1. Ποτέ μήν ξεχνάς ό τ ι ό γ ρ α φ ε ι ο κ ρ ά τ η ς τ ή ς Δι­ κ α ι ο σ ύ ν η ς . 3. Στήν Φυλακή θά μ ά θ ε τ ε πώς νά α ν τ ι δ ρ ά τ ε ατήν γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ί α τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Ό Mou Dis β ρ ί σ κ ε τ α ι πάντα στήν Φυλακή. 5.) φιλοδώρημα 2 30 50 75 100 500 800 $ $ S S S S S Η Σχολή μας. ένας άπό τ ο ύ ς χ υ δ α ι ό τ ε ρ ο υ ς Δ ι κ α σ τ ά ς τ ή ς Antiqua. Τό '72 ό Pota Miano. Εύχομαι πολύ σ ύ ν τ ο μ α νά σάς κατα­ δικάσουν. Μήν ε μ π ι σ τ ε ύ ε σ α ι τ ό ν Σ υ ν ή γ ο ρ ο σου. Υ φ ί σ τ α τ α ι ένα ά γ ρ α φ ο τιμολόγιο. κυρίως. Ό μ ω ς ή δημοσιογράφος έδολοφονήθη από κάποια Μ υ σ τ ι κ ή ν Υ π η ρ ε σ ί α . κτλ. Ή Δικαιο­ σύνη π ε ρ ι π ο ι ε ί τ α ι τ ό ν ά ν ύ π α ρ κ τ ο ν κ ύ ρ ο ς τ η ς . σέ τ ε λ ι κ ή α ν ά λ υ σ η . κ α τ ε δ ί κ α σ ε ισόβια δ ε σ μ ά τ ό ν α θ ώ ο Mou Dis.π ό τ ε νά απειλείς τόν Σ υ ν ή γ ο ρ ο σου. Μ έ φ ι λ ο δ ω ρ ή μ α τ α θά λύσεις πολλά προβλήμα­ τα. 6. Είδος εξυπηρετήσεως 'Υποχρεωτικόν Φωτο-αντίγραφον ε γ γ ρ ά φ ο υ Ταχύς προσδιορισμός Δ ί κ η ς Αργοπορία Δ ί κ η ς Σ υ ν τ ό μ ε υ σ ι ς προθεσμιών Ταχεία κ α θ α ρ ο γ ρ α φ ή πρακτικών Δίκης Πλαστόν Ποινικόν Μητρώον Εξαφάνισις έ γ γ ρ α φ ο υ τ ι ν ό ς 'κτλ. στήν όποια σ υ μ μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι πλήρως ό λ ο ι οί Δ ι κ η γ ό ρ ο ι τ ή ς Antiqua. Στην Φυλακή θά κ α τ α ν ο ή σ ε τ ε πλήρως τ ά μ α θ ή μ α τ α πού α κ ο ύ σ α τ ε στήν Σχολή μας. Μή ξ ε χ ν ά ς ό τ ι οί Μ ά ρ τ υ ρ ε ς Κ α τ η γ ο ρ ί α ς (εκτός 107 .τ ε λ ε υ τ α ί ο ς 6λάξ β λ έ π ε ι τ ά ο λ ι σ θ ή μ α τ α τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . κτλ. Ή πρώτη Ποινή θ ά ν α ι μικρή. Τό Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χ ά ρ ι τ ο ς δ έ ν έ δ ε ι ξ ε ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν γιά τ ή ν περίπτωση Mou Dis. ε ί ν α ι σύμμαχος τοϋ Δικαστού. Δ έ ν θέλω νά σάς πνίξω μέσα σέ θεωρητι­ κούς λ α β υ ρ ί ν θ ο υ ς . Μ ό ν ο ν στήν 3 υ λ α κ ή θά τ ε λ ε ι ο π ο ι η θ ε ί τ ε .π ρ ο β λ έ π ε ι όλες τ ί ς περιπτώσεις εξυπηρετήσεως. Κάθε εξυπηρέ­ τηση τ ή ς γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ί α ς έ χ ε ι τ ή ν τ α ρ ί φ α τ η ς . Μή διστάζεις νά χρησιμοποιείς Ψ ε υ δ ο μ ά ρ τ υ ρ ε ς . Ό μ ω ς όλη ή γρα­ φ ε ι ο κ ρ α τ ί α τής Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς τ ρ ώ ε ι καλά.'ίσως σάς χ ρ ε ι α σ τ ε ί . Σάς παρακαλώ νά α ν τ ι γ ρ ά ψ ε τ ε τ ό ν σ χ ε τ ι κ ό κ α τ ά λ ο γ ο πού β λ έ π ε τ ε γ ρ α μ ­ μένο στόν μαυροπίνακα . Η άπατη πού ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι Κογκλάβιον τ ή ς Θείας Χ ά ρ ι τ ο ς α σ χ ο λ ε ί τ α ι μέ τ ή ν Υψηλή Μ α γ ε ι ρ ι κ ή . Ό Pota Miano κ ο ι μ ά τ α ι μέ ή σ υ χ η σ υ ν ε ί δ η σ η . κτλ. θά σάς μ ο ρ φ ώ σ ε ι πάνω σέ πρα­ κτικά θ έ μ α τ α . 2. Π ό τ ε . 4.

8. Μ έ τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό ν μάθημα ο λ ο κ λ η ρ ώ σ α μ ε τ ό κ ε φ ά λ α ι ο ν περί Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Τό έ π ό μ ε ν ο ν μ ά θ η μ α δ έ ν θά γ ί ν ε ι .7. Νά σ υ μ β ο υ λ ε ύ ε σ α ι τ ο ύ ς β ε τ ε ρ ά ν ο υ ς Κ α τ ά δ ι ­ κ ο υ ς . Αυτοί οί Μ ά ρ τ υ ρ ε ς ε ί ν α ι ρ ε α λ ι σ τ α ί ' ξ έ ρ ο υ ν πολύ καλά ό τ ι ή Δίκη δ έ ν θά τ ο ύ ς ε π ι σ τ ρ έ ψ ε ι τ ά Κλοπιμαία. κα­ θ ό τ ι μ ε σ ο λ α β ο ύ ν αί διακοπαί τ ο ϋ Πάσχα. 9. άν ε ί ν α ι Αστυνομικοί) β α ρ ι ο ύ ν τ α ι νά έ ρ χ ο ν τ α ι σέ Δ ί κ ε ς ε ν α ν τ ί ο ν Κλεφτών.. Καλό Πάσχα! • 108 • . Λοιπόν. Μή π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί ς τ ο ύ ς Π λ α σ τ ο γ ρ ά φ ο υ ς · Ίσως σού φ α ν ο ύ ν χ ρ ή σ ι μ ο ι ( έ ν α ν τ ι λ ο γ ι κ ή ς αμοιβής). Ό τ α ν ε π ι τ ύ χ ε ι ς κ ά τ ι μέ δ ω ρ ο δ ο κ ί α κ ρ ά τ α τ ό στόμα σου β ο υ λ ω μ έ ν ο .. Μήν φ ο β ά σ α ι τ ά έ γ γ ρ α φ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο άπ' όσο πρέπει. 10. Ή Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η τ ή ς A n t i q u a ε ί ν α ι μιά κ ο υ ρ α δ ο θημωνιά' α υ τ ό πρέπει ν ά σού γ ί ν ε ι πεποίθηση. 11. γ ι α τ ί ξ έ ρ ο υ ν ε πολλά δ ι κ ο ν ο μ ι κ ά κόλπα. Μ ε τ ά τ ά ς Άγιας Έ ο ρ τ ά ς θά α ρ χ ί σ ο υ μ ε τ ή ν σειράν τών μ α θ η μ ά τ ω ν πού α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι εις τ ά ζ η τ ή μ α τ α τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . 12. Πάντα νά θ υ μ ά σ α ι ό τ ι οί γ ρ α φ ε ι ο κ ρ ά τ ε ς τ ή ς Δ ι ­ κ α ι ο σ ύ ν η ς δ έ ν ε ί ν α ι παρά μιά σ τ ρ α τ ι ά πεινα­ σμένων τρωκτικών.

ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ έ ν φ υ λ α κ ή ήμην καί ούκ ή λ θ α τ ε [κάποιο ά λ λ ο Ε ύ α γ γ έ λ ι ο Ι .

Πλείστοι όσοι άνθρωποι φ α ν τ ά ζ ο ν τ α ι ό τ ι δ έ ν υπήρχε φ υ ­ λακή στήν Αθήνα τ ο ύ Χρυσού Αιώνος. Δ έ ν εκπλήσσομαι ό κάθε γ ά λ ο ς μές στόν α φ α λ ό τ ο υ β λ έ π ε ι όλο τόν κόσμο Ό Fouceault πρέπει νά ξ α ν α δ ι α β ά σ ε ι τούς Μ ύ θ ο υ ς τών Λαών τ ή ς Α ν α τ ο λ ή ς . Ή Φυλακή είναι ένα σακάκι μέ πολλές φ ό δ ρ ε ς . κ α θ ο ρ ί ζ ο υ μ ε τήν Φυλάκιση σάν κ α τ ά σ τ α σ η σ τ ε ­ ρήσεως τ ή ς Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς . Καί. 'Ας ξ α ν α δ ι α β ά ­ σουν μέ προσοχή τόν Κρίτων τ ο ύ Πλάτωνος. ά φ ο ϋ α π ο δ έ χ ε τ α ι έκ τών προτέρων τ ή ν Ποινή. μά μονάχα τήν έλλειψη εθνικότητος. Αυτός είναι ό πλέον α ό ρ ι σ τ ο ς ορισμός πού κ α τ α φ έ ρ ν ω νά συντάξω. Ό Fouceault φ ρ ο ν ε ί ό τ ι ή Φυλακή έρίζωσε πρίν τ ρ α κ ό σ ι α χ ρ ό ν ι α . αναλογικώς. π ρ ο σ έ τ ι . Τό κτίριον δ έ ν α π υ τ έ λ ε ι τό ιδιάζον γνώρισμα τ ή ς Φυλακής. ο ύ τ ε α ν α ι τ ι ο λ ό ­ γ η τ η είναι. Αναποδογυρίζω τ ό οακάκι Φυλακισμένος καλείται ό άνθρωπος πού. Αποδώ πηγάζει ό ορισμός: Φυ­ λακή είναι τό κτίριον όπου διαβιούν οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι .θεωρώ τήν Κλοπή ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή πράξηκαί. τ ό τ ε δ έ ν δια­ κρίνω καμιά σ τ ρ α τ η γ ι κ ή στόν τ ο μ έ α τ ή ς Ά ν τ ι μ ε τ ω π ί σεως-Διώξεως τ ο ύ Εγκλήματος. Κατά τ ό ν Engels ή Ρόμη δέν εξέφραζε καμιάν εθνικότητα. Ώ σ π ο υ νά ε φ ε υ ρ ε θ ε ί τ ό κοινωνικόν φ ί μ ω τ ρ ο ν θ έ τ ο υ μ ε τ ό ν Ε γ κ λ η μ α τ ί α στό κοινωνικόν ψυγεΐον.δ έ ν ε κ φ ρ ά ζ ε ι κ α ν έ ν α αι­ τ ι α τ ό μά μονάχα τ ή ν έ λ λ ε ι ψ η α ι τ ι α τ ο ύ . ή Φ υ λ α κ ή . Ή πειθαρχία δέν αποτελεί τ ό ιδιάζον γνώρισμα τ ή ς Φυλακής.ίσως . • 110 • . διαβιοί στήν Φυλακή. δ ι α β ι ο ύ ν ο ί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . αναγκαστικ ω ς . Φυλακή καλείται ό τόπος όπου. διεκήρυξε ό Regil Debre τ ό 1970 στήν Oriana Fallosi. Λάθοςσ υ χ ν ό τ α τ α μιά φ υ λ ά κ ι σ η ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε ι τ ή ν προσωπικότη­ τα Χωρίς νά δ υ ν ά μ ε θ α νά κ α θ ο ρ ί σ ο υ μ ε τ ά όρια τ ή ς Ε λ ε υ ­ θ ε ρ ί α ς .Μάθημα 31ον Φυλακαί καί Φυλακισμένοι. Ό Φυλακισμένος δέν είναι παρά έ ν α ς Ά ν θ ρ ω π ο ς έν π α ρ ε ν θ έ σ ε ι . Α γ ν ο ο ύ μ ε που έ γ κ ε ι τ α ι ή σχέση Φυλακισμένου_>καί Φυλα­ κής Φυλακή είναι ή κλοπή τής προσωπικότητος. Εγκληματίας είναι ό Ανθρωπος πού Δ α γ κ ώ ν ε ι . Ό π ε ρ σημαίνει. Γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ο ν ή Εξουσία ο ύ τ ε π α ρ ά λ ο γ η . άναγκαστικώς . Εάν ή Ποινή ε ί ν α ι τ ό ύστερον τ ή ς Δ ί κ η ς . Τό ώράριον δ έ ν ε ί ν α ι ό σ τ ό χ ο ς . ύπό άναγκαστικόν χωρο-χρονικόν πρόγραμμα. άλλά μιά σ υ ν έ π ε ι α τ ή ς Φυλακής. Ή έπαναστατικότης τού Κλέφτη είναι κλειστή. Ιδού μία πρόκλησις: Θ ε ω ρ ώ τόν Κ λ έ φ τ η πιό ε π α ν α σ τ α τ η μ έ ν ο άπ' τόν Κομουνιστή. Πιό άπλά: ίσως ή Φυλακή παίζει τ ό ρ ό λ ο τ ο ύ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ ψυγείου. θεωρώ τόν Κ λ έ φ τ η σ υ ν ε π έ σ τ ε ρ ο ν άπ' τ ό ν Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή .

οί Κύριοι Κ α θ η γ η τ α ί τής Σωφρονιστι­ κής δ ι δ ά σ κ ο υ ν καί π ρ ο τ ε ί ν ο υ ν . Στήν Antiqua . μέ τ ά τ ο υ φ έ κ ι α τών φρουρών γ υ ρ ι σ μ έ ν α πρός τ ά μέσα. κτλ.ρ υ θ μ ί ζ ε τ α ι άπό τ ό ώράριον τ ή ς Φυλακής.σέ α ρ κ ε τ ά μ ε γ ά λ ο ποσο­ στό . μά καί ψ ε υ τ ο . τήν Φυλακή τών Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ώ ν . αναλόγως μέ τήν Ποινή πού φ ά γ α ν ε . μιάς Φυλακής Θανατοποινιτών. κάθε κ α τ η γ ο ρ ί α Φυλακισμένων δ έ ο ν νά φ υ λ α κ ί ζ ε τ α ι σέ π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν η Φυλακή. 3. Παρά τήν ύπαρξιν α υ τ ή ς τής ψ ε υ τ ο τ α ξ ι ν ο μ ή σ ε ω ς συν­ ήθως οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι σ τ ο ι β ά ζ ο ν τ α ι στίς δ ή θ ε ν ε ι δ ι κ ε υ μ έ ­ νες Φυλακές μέ έναν τρόπο ε λ ά χ ι σ τ α π ρ ο κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν ο . κτλ. Ή Αρχι­ τ ε κ τ ο ν ι κ ή μ ε γ α λ ώ ν ε ι τ ά παράθυρα τών κ ε λ ι ώ ν ή Φυλακή π α ρ α μ έ ν ε ι ένα φ ρ ο ύ ρ ι ο . τό Αναμορφωτήριον Αρρένων.έ π ι σ τ η μ ώ ν . τό Αναμορφωτήριον Θ η λ έ ω ν . κτλ. τάς ο υ μ β ο υ λ ά ς της. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω ξεχωρίζουν τ ο ύ ς Ε γ κ λ η μ α τ ί α ς σέ κ α τ η γ ο ρ ί ε ς αναλόγως μέ τ ό Έγ­ κλημα πού διέπραξαν (όπως π ρ ο β λ έ π ε ι ή σ χ ε τ ι κ ή τ α ξ ι ν ό μησις τ ο ύ Ποινικού Κώδικυς). μιάς Φυλακής Κλεπτών. τό Τ ρ ε λ ο κ ο μ ε ΐ ο ν τών Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . Θ ε ω ρ η τ ι κ ώ ς .κ α τ έ ν α ν τ ι στήν θ ε ω ρ η τ ι κ ή Σωφρονιστική υπάρχει η έξης π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς : 1. κάτω άπό τ ά φώτα πολ­ λών επιστημών. Ή Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ε π ι μ έ ν ε ι νά γ ι α τ ρ έ ψ ε ι τόν Φυλακισμένο ή Ψ υ χ ι α τ ρ ι κ ή ε ί ν α ι ή πιό ιμπεριαλιστική επιστήμη άλλά τ ά πόδια τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ σηκώνουν τ ή ν ψυχή τ ο υ . Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν θά π λ η σ ι ά σ ε τ ε τήν ά λ η θ ι α άν δ ι α β ά σ ε τ ε τ ά Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α τ ο ϋ Cazanova. Ή ζωή τών Φυλακισμένων . 2. τίς Ε γ κ λ η μ α τ ι κ έ ς Φυλακές. Ή Σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ή χ α ρ ί ζ ε ι . τίς Ε φ η β ι κ έ ς Φυλακές. Οί φ ά σ ε ι ς 111 . Τά ίδια δώρα χαρίζει καί ή Εγκληματο­ λ ο γ ί α . Εις τ ά ς Νομικός Σχολάς τ ή ς Antiqua δ ι δ ά σ κ ο υ ν πώς οί Έ γ κ λ η μ α τ ί α ι χωρίζονται σέ δ υ ο βασικούς κ λ ά δ ο υ ς : στους έκ περιστάσεως Εγκληματίας καί σ τ ο υ ς καθ έ'ξιν Ε γ κ λ η μ α τ ί α ς . τό Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ν τών Φυλακισμένων. μέ τ ό ζόρι. α υ τ ή ή ν ε ό τ ε ρ η αδελφή τ ή ς Σωφρονιστικής. Τά ε γ χ ε ι ρ ί δ ι α Σωφρονιστικής είναι άνάλατα βιβλία. Οί φ υ λ α κ έ ς ε ί ν α ι χ ω ρ ι σ μ έ ν ε ς μέ χ ο ν τ ρ ο ε ι δ ή τρόπο. Π ι σ τ ε ύ σ α τ έ με' ή Φυλακή ε ί ν α ι ένας οργανισμός ά φ α ν τ ά στως πιό πολύπλοκος άπό τ ή ν Τράπεζα. τίς Π ε ι θ α ρ χ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς . τίς Ά γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς . τ ή ν Ίδρυσιν μιάς Φυλακής Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ώ ν . μιάς Φυλακής Α ί μ ο μ ι κ τ ώ ν . Η Π ο λ ε ο δ ο μ ί α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ό ο ί κ ό π ε δ ο ν όπως τό Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ϊ ο ν τ ο ι ο υ ­ τοτρόπως καί ή Φυλακή ε ί ν α ι μιά μικρή Πόλη μέσα σέ μιά μ ε γ ά λ η Πόλη. Ε τ σ ι . άπό κ α θ έ δ ρ α ς . καί. τίς Γ υ ν α ι κ ε ί ε ς Φ υ λ α κ έ ς . κτλ. Αυτή ή ταξινόμησις περιλαβαίνει τίς Δ ι κ α σ τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς .Η Φ υ λ α κ ή ο ι κ ο δ ο μ ε ί τ α ι α ε ν ά ω ς . τίς Η θ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς .

τό κ ο υ ρ ε ί ο ν . ό γαλατάς. Σ χ ε δ ό ν όλαι αί Φυλακαί έ χ ο υ ν τ ά ς ιδίας σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ς καί ο μ ο ι ο μ ό ρ φ ο υ ς ε σ τ ί α ς . τά λουτρά. δίχως νά υ π ο β ά λ ε ι σ χ ε τ ι κ ή ν α ϊ τ η σ ι ν . ό μπακάλης. Α υ τ ό τ ό μ ι κ ρ ό μ υ σ τ ι κ ό π ο τ έ δ έ ν τ ό κατά­ λαβαν οί Πολιτικοί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι .π α ρ ά ν ο μ ο ς κώδιξ πού ι σ χ ύ ε ι μ ε τ α ξ ύ τών Καταδίκων πού α ν ή κ ο υ ν στήν Φάρα.ν ό μ ι μ ο ς κώδιξ πού ε π ι β ά λ λ ε ι ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς . • 112. Ά λ λ ά ή ώρα πέρασε. Σάν κυ­ ριότερες εστίες τής Φυλακής θεωρούνται ή Γραμματεία. Ή γνώσις καί ή χρήσις τ ή ς argot α π ο τ ε λ ε ί προϋπόθεσιν διά τ ή ν ε'ισδοχήν εις τ ό ν Ύπόκοσμον. ό κ ρ ά χ τ η ς . Εδώ. Ό σ τ ι ς επιθυμεί ε γ γ ρ ά φ ε τ α ι εις τ ά ς τ ά ξ ε ι ς τ ο ύ "Υποκό­ σ μ ο υ . Μ έ ς στίς Φ υ λ α κ έ ς υ φ ί σ τ α ν τ α ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς ε σ τ ί ε ς . Στήν ο υ σ ί α . Συνήθως τ ο ύ ς φ υ λ α κ ί ζ ο υ ν σέ χ ω ρ ι σ τ έ ς π τ έ ρ υ ­ γ ε ς τών Φυλακών. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ο φ ε ί λ ε ι νά γ ν ω ρ ί ζ ε ι άριστα ό λ ε ς τ ί ς φ α ν ε ρ έ ς καί κ ρ υ φ έ ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς τών εστιών τ ή ς Φυλα­ κής. οί Π ο λ ι τ ι κ ο ί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι ε ί ν α ι ο ί τ ο υ ­ ρ ί σ τ ε ς τ ώ ν Φ υ λ α κ ώ ν . • . Τό Κράτος τ ή ς Antiqua δ έ ν π α ρ α δ έ χ ε τ α ι τ ή ν ϋπαρξιν Πολιτικών Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν . Τό Έ θ ι μ ι κ ό ν Δ ί κ α ι ο ν τ ο ύ Υποκόσμου α π ο τ ε λ ε ί βίωμα τ ο ύ Καλού Κ λ έ φ τ η .τ ο ϋ κ α θ η μ ε ρ ι ν ο ύ ωραρίου κ ο ι ν ο π ο ι ο ύ ν τ α ι μέ χ τ υ π ή μ α τ α μιάς καμπάνας Ο λ ε ς οί Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι εφο­ δ ι α σ μ έ ν ε ς μέ μιά μικρή καμπάνα. τ ό μ α γ ε ι ρ ε ΐ ο ν . Μιά Φ υ λ α κ ή ό τ α ν α δ ε ι ά σ ε ι άπό Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς σηκώ­ ν ε ι Λ ε υ κ ή Σημαία .α υ τ ό ε ί ν α ι φ α ν ε ρ ό . Ή ε σ τ ί α μπορεί νά ε ί ν α ι χώρος ή πρόσωπο. τ ό καφενείον. ή Άπομόνωσις. Ό π ω ς ποτέ δ έ ν κ α τ ά λ α ­ βαν τ ό ά λ η θ ι ν ό ν ν ό η μ α τ ή ς ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς ζωής τ ή ς Φυλα­ κής. τό Άρχιφυλακεϊον. 7. Μιά Μ α ύ ρ η Κη­ λίδα α π ο τ ε λ ε ί τ ό ν π υ θ μ έ ν α έ κ α σ τ η ς Φ υ λ α κ ή ς .α υ τ ό εί­ ναι κ ρ υ φ ό . 5. 4. Όπως ποτέ δ έ ν ένιωσαν τ ό ό τ ι ο ι Ποινικοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δέν τούς λατρεύουν. τό έπισκεπτήριον. 6. ή αυλή. κ α ί ό κ ρ υ φ ό ς . Ή Φυλακή ( ή . Τούς θ ε ω ρ ε ί Κ ο ι ν ο ύ ς Κ α τ ά δ ι ­ κους. Οί η λ ί θ ι ο ι Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ό γ ο ι τ ή ς A n t i q u a δ ι α β λ έ π ο υ ν στό Σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ό ν Σ ύ σ τ η μ α έ ν έ π ί π ε δ ο ν σχήμα. ό μανάβης. δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά τ ή ν συνωμοσία τ ή ς οιωπής. Ομιλώ ά λ λ η γ ο ρ ι κ ώ ς γ ι ά τ ί ς Π ε ι θ α ρ χ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς καί γ ι ά τ ή ν Απομόνωση. π λ έ ο ν . Ά λ λ ά στήν Antiqua πάντα υπάρχουν Π ο λ ι τ ι κ ο ί Κρα­ τ ο ύ μ ε ν ο ι . διά νά μή μ ι α ν θ ο ύ ν οι έ τ ε ρ ο ι Κ α τ ά δ ι ­ κοι. ά λ λ ά γ ι ά τ ή ν σιωπή τ ή ς συνωμοσίας. ό τ ρ ο φ ο δ ό τ η ς . τ ό σ ύ ν ο λ ο ν τών Φυλακών) α υ τ ή ς τ ή ς χώρας αποτελεί έναν ά ν ε σ τ ρ α μ έ ν ο κ ώ ν ο μ έ αλλεπάλληλες π α ρ ά λ λ η λ ε ς ζ ώ ν ε ς . κ α τ ά τ ό υπόδειγμα τ ή ς Κόλασης τού Dante. ή α π ο θ ή κ η . Κάθε Φυλακή έ χ ε ι τ ί ς ε σ τ ί ε ς τ η ς . ΟΊ Π ο λ ι τ ι κ ο ί Κρατού­ μενοι είναι φιλοξενούμενοι τών Ποινικών Κ α τ α δ ί κ ω ν . τ ό καπνοπωλείον. Στήν Φυλακή π ά ν τ ο τ ε λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν δ υ ό κ ώ δ ι κ ε ς : ό φ α ν ε ρ ό ς . Θά συνεχίσω στό π ρ ο σ ε χ έ ς μάθημα. τ ό Ίατρείον.

Οί σ τ ε ν α γ μ ο ί χ τ ί ζ ο υ ν τ ή ν παρηγο­ ριά. Τήν καρδιά τ ο ύ Φυλα­ κ ι σ μ έ ν ο υ τ ή ν κ α τ έ χ ε ι ή λ ύ π η . μά ή αγάπη. μόνον στήν φ α ν τ α σ ί α τών φιλήσυχων μικροαστών υφίστα­ ται. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ζ ε ι μιά κ ο λ ο β ή ζωή. Ή πύλη τ ή ς Φυλακής α ν ο ί γ ε ι ε ύ κ ο ­ λα γ ι ά ν ά μπεις καί δ ύ σ κ ο λ α γ ι ά ν ά βγεις. Οί π ό ρ τ ε ς τών θ ε ά τ ρ ω ν καί τών σχολείων α ν ο ί γ ο υ ν πρός τ ά έξω α ν τ ι θ έ τ ω ς . τ ί ς α λ υ σ ί δ ε ς καί τ ή ν κ τ η ν ώ δ η φ ά τ σ α . Δ έ χ ο μ α ι τ ή ν ε ν τ ο λ ή τ ο ϋ Σ τ ί ρ ν ε ρ : έχεις τό δικαίωμα νά είσαι ό. τ ή ν ρ ι γ ω τ ή σ τ ο λ ή . Ή ζωή τ ή ς Φυλακής ε ί ν α ι σ κ λ η ρ ή καί χ υ δ α ί α . Τίποτα τ ό ηρωικό δ έ ν υπάρχει στήν Φυλάκιση. Ό λ ο ι ε ί ν α ι καλοί καί οί κ α λ ύ τ ε ρ ο ι στήν Φυλακή. Ή Φ υ λ α κ ή γ ε ν ν ά υποχρεώσεις. Δ έ ν δ ύ ν α μ α ι νά συνεχίσω τ ή ν π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ή ς α ν τ ι φ α τ ι κ ή ς ζωής τών Φυλακισμένων όπως τ ή ν άρχισα στό τ ε λ ε υ τ α ί ο μάθημα. άλλά ή Φ υ λ α κ ή δέν ε ί ν α ι τόπος γ ι ά νά π λ ή ξ ε ι κ α ν ε ί ς . Α κ ό μ η καί στήν Φυλακή δ έ ν π ε ρ ι σ σ ε ύ ε ι τ ό μ ί σ ο ς . Δ έ χ ο μ α ι τ ή ν κλσρική φράση τ ο ϋ Κροπότκιν: ό . Ή Κοινωνία δ έ ν χωράει σ τ ά όρια τ ή ς Φυλακής. Στήν Φ υ λ α κ ή ή αρχή καί τ ό τ έ λ ο ς ε ί ν α ι δύσκολα. Α υ τ ό δ έ ν ε ί ν α ι μόνον μία ο μ η ρ ι κ ή παρομοίωσις. Οί "Ανθρωποι τ ο ύ Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς ε ί ν α ι άσυγκρίτως π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι άπ' τ ο ύ ς Αν­ θρώπους τ ο ύ Π ν ε ύ μ α τ ο ς . Τά πιό πολλά βιβλία πού μιλάνε γ ι ά τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς πάνε νά α π ο δ ε ί ξ ο υ ν ό τ ι ή Φυλακή κά­ ν ε ι τ ό ν άνθρωπο μοχθηρό καί ε κ δ ι κ η τ ι κ ό .Μάθημα 32ον Κελιά καί ανλές. Α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α άπ' τ ή ν Φυλακή β γ α ί ν ε ι ς σ ο φ ό τ ε ρ ο ς . Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ε ι μιά Κοινω­ νία πού ε μ π ε ρ ι έ χ ε τ α ι στή Φυλακή. ε ξ α ι τ ί α ς τ ο ϋ π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο υ χώρου τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . Είμαι α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ς νά περιγράψω τ ή ν ζωή τών Φυλακι­ σμένων μέ έναν τρόπο επιμεριστικό. Ό Φυλακισμένος υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι νά σ υ ν η θ ί σ ε ι τ ή ν Φ υ λ ά κ ι σ η Όπως τ ά ψάρια σπαρταρούν στήν απόχη έ τ σ ι καί οί Φυ­ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι σπαρταρούν τίς πρώτες μ έ ρ ε ς τ ή ς Φυλακί­ σεως. Ε κ ε ί ν ο ς ό γ ρ α φ ι κ ό ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς μέ τ ό κ ο υ ρ ε μ έ ν ο κ ε φ ά λ ι . Οί σχέσεις τών Φυλα­ κισμένων μέ τ ή ν Κοινωνία π ε ρ ν ο ύ ν μέσα άπό σ τ ε ν ο ύ ς σωλήνες. κατ' α ρ χ ή ν . Ή Φ υ λ α κ ή ε μ π ε ρ ι έ χ ε τ α ι στήν Κοινωνία. Ακόμα κι άν είσαι ό Μ ε γ α λ έ ξ α ν τ ρ ο ς ό τ α ν μπεις στήν Φυλακή ό λ ο ι θά σέ λ η ­ σ μ ο ν ή σ ο υ ν . Ό άπειρος Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς γ ρ ή γ ο ρ α θά κ α τ α λ ά β ε ι τήν δια­ φ ο ρ ά μ ε τ α ξ ύ Κ ρ α τ η τ η ρ ί ο υ καί Φυλακής. Ή προσωπική ε λ ε υ θ ε ρ ί α μοιάζει σάν τήν υγεία· μόνον άν τ ή ν χάσεις θά νιώσεις πόσο μ ε γ ά λ ο α γ α θ ό ε ί ν α ι .τι έχεις τήν δύναμη νά είσαι. οί π ό ρ τ ε ς τών Φυλακών α ν ο ί γ ο υ ν πρός τ ά μέσα. τ ( δ έ ν ανήκει στήν νομιμότητα είναι καλό γιά μάς. Ή Φυλακή ε ί ν α ι 113 . ά φ ο ϋ τ έ τ ι α ε ί ν α ι ή ψυχή τών ανθρώπων. Τό "Εγκλημα ε ί ν α ι τ ό α γ κ ά θ ι τ ή ς Κοινωνικής Αδικίας.

Στήν Antiqua υπάρχουν δ υ ό Δ ι κ α σ τ ι κ ο ί Φυλακαί πού εί­ ναι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο ι στίς δ ύ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς πόλεις τ ή ς χώρας.ή μ ι ά π λ ε υ ρ ά κ α τ α λ α μ β ά ν ε τ α ι άπό τ ά γ ρ α φ ε ί α . ΑΊ Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ο ί Φυλακαί τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι στήν επαρχία. Συχνά μιά Π ε ι θ α ρ χ ι κ ή Φ υ λ α κ ή α π ο τ ε λ ε ί τ μ ή μ α μιάς σ κ λ η ρ ή ς Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς Φυλακής . όπως ακριβώς ή Pont Neuf ε ί ν α ι ή π α λ ι ό τ ε ρ η γ έ φ υ ρ α τών Παρισίων. Ό π ω ς ό λ α τ ά τ ο ύ ρ κ ι κ α χάνια έ χ ε ι δ υ ό πατώματα καί σχήμα ε λ λ η ν ι κ ο ύ Π. ε π ε ι δ ή δ έ ν π ι σ τ ε ύ ο υ ν στήν Αθανασία τ ή ς Ψ υ χ ή ς . Σ τ ή ν μ έ σ η ε ί ν α ι ή αυλή μέ έ ν α ε κ κ λ η σ ά κ ι καί τ ή ν π ρ ο τ ο μ ή τ ο ύ Souvarov. επιδειξίας κτλ. Στήν argot τών Φυλακισμένων ή έ κ τ ι ο μ έ ν η ποινή απο­ κ α λ ε ί τ α ι κανάλι. στίς υπόλοιπες τ ρ ε ι ς π λ ε υ ρ έ ς β ρ ί σ κ ο ν τ α ι τ ά κ ε λ ι ά . όσο γ ί ν ε τ α ι κ α λ ύ τ ε ρ α . Α υ τ ό τ ό φ α ι ν ό μ ε ν ο ν π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι καί στήν Δ υ τ ι κ ή Ευρώπη. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι . στους Φ ύ λ α κ ε ς καί σ τ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς μιάς Φυλακής. μ ο ι χ ο ύ ς .έ τ σ ι σ υ μ β α ί ν ε ι στήν Φυλακή τών Επτά Πύργων καί στήν Φυλακή Kor-Kor. Οί β ε τ ε ρ ά ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι όταν θ έ λ ο υ ν ν ά χ α ρ α κ τ η ρ ί σ ο υ ν . π ε ρ ι φ ρ ο ν η τ ι κ ώ ς . Ή μία Δ ι κ α σ τ ι κ ή Φυλακή λ έ γ ε τ α ι Souvarov καί ή άλλη λ έ γ ε τ α ι απλώς Νέα Φ υ λ α κ ή . Ή Ν έ α Φυλακή εΐνα έ ν α παλιό τ ο ύ ρ κ ι κ ο χάνι. Ή Φυλακή Souvarov εί­ ναι χ τ ι σ μ έ ν η μέ π έ τ ρ α καί έ χ ε ι τρία πατώματα. Στήν μιά σ τ έ λ ν ο υ ν όσους κ α τ α δ ι κ ά σ τ η κ α ν γ ι ά Ε γ κ λ ή μ α τ α κ α τ ά τών Ηθών δ η λ α δ ή α ί μ ο μ ί κ τ α ς . έ ν α ν π ρ ω τ ό β γ α λ τ ο Φυ­ λ α κ ι σ μ έ ν ο λ έ ν ε α υ τ ό ς μυρίζει κοινωνία. π α ι δ ε ρ α σ τ ά ς . τ ί ς π υ κ ν έ ς καί μ π ε ρ δ ε μ έ ν ε ς σχέσεις πού υ φ ί σ τ α ν τ α ι α ν ά μ ε σ α σ τ ά κ τ ί ρ ι α . Τ ό ν π ε ρ α σ μ έ ν ο ν αιώνα ό Souva­ rov. Ή πρώτη Ηθική Φ υ λ α κ ή β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ ό νησί Lekata. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ ε ρ δ ί ζ ε ι τ ό ά π ο φ υ λ α κ ι σ τ ή ρ ι ό τ ο υ δ ι ά τ ή ς Φυλακίσεως. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν π ι σ τ ε ύ ε ι σ τ ο υ ς ό ρ κ ο υ ς τών Φυλακι­ σμένων. Σ ή μ ε ρ α π ε ρ ι σ τ ο ι χ ί ζ ε τ α ι άπό ψ η λ έ ς πολυ­ κ α τ ο ι κ ί ε ς . Τό σχήμα τ η ς ε ί ν α ι τ ε τ ρ ά γ ω ν ο . Όμως ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς πού λ έ ε ι «ορκίζομαι στό άποφυλακιστήριό μου-> πρέπει νά γ ί ν ε τ α ι π ι σ τ ε υ τ ό ς . Στήν άλλη Ηθική Φυλακή σ τ έ λ ν ο υ ν μόνον τ ο ύ ς κιν α ί δ ο υ ς . Πρίν ε κ α τ ό χρόνια ή Φυλακή Souvarov ή τ α ν ε έξω άπό τ ή ν Adina. 'Εκεΐ σ υ μ φ ύ - • 114 • . Ή Φυλάκιση σ υ ν τ ε λ ε ί τ α ι μόνον στήν Φυλακή.ζών ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς . Υ π ά ρ χ ο υ ν δ υ ό Ή θ ι κ α ί Φυλακαί. Στήν Ν έ α Φυλακή ό λ α ε ί ν α ι σάπια. Α υ ­ τός ε ί ν α ι ό ύψιστος ό ρ κ ο ς τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ . β ι α σ τ ά ς . ά φ ο ϋ ρ ο ύ φ η ξ ε τ ό αίμα τ ο ύ λ α ο ύ τ ή ς Antiqua. Τό κανάλι οδηγεί σέ έ ν α κ ω λ ό χ α ρ τ ο : σ τ ό ά π ο φ υ λ α κ ι σ τ ή ρ ι ο ν . Οί Π ε ι θ α ρ χ ι κ ο ί Φυλακαί ε ί ν α ι σέ ακραία σ η μ ε ί α τ ή ς χώ­ ρας. ασχέτως πρός τ ό διαπραχθέν έ γ κ λ η μ α . Ό Καλός Κ λ έ φ ­ της πρέπει νά ξ έ ρ ε ι . Β ρ ί σ κ ε τ α ι στήν πόλη Lonika. θ έ λ η σ ε νά κ ά ν ε ι έ ν α δώρο στό Κ ρ ά τ ο ς : έ χ τ ι σ ε τ ή ν ό μ ό ν υ μ η Φυ­ λ α κ ή . ο ρ κ ί ζ ο ν τ α ι πολύ ε ύ κ ο λ α . Α υ τ ή ή γνώση θ ά φ υ λ ά ξ ε ι τ ό ν Καλό Κ λ έ φ τ η άπό π ο λ λ έ ς κ α κ ο τ ο π ι έ ς καί θά τ ο ϋ χ α ρ ί σ ε ι τ ό m a x i m u m τών απολαύσεων τ ή ς Φυλακής. Ή Ν έ α Φυλακή ε ί ν α ι ή π α λ ι ό τ ε ρ η φ υ λ α κ ή τ ή ς Antiqua.

Τά κ ε λ ι ά τ ή ς Φυλακής τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ ε ί ν α ι ε υ ρ ύ χ ω ρ α καί ε υ ά ε ρ α καί ε υ ή λ ι α . μιά Φυλακή Τοξικομανών καί με­ ρικά Α ν α μ ο ρ φ ω τ ή ρ ι α Α ρ ρ έ ν ω ν . ή Αγρο­ τ ι κ ή Φυλακή Εφήβων. Ό λ ε ς οι ά λ λ ε ς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι κλειστές. ή Antiqua δ ι α θ έ τ ε ι δ υ ό Ν ο σ ο κ ο μ ε ί α Φυλακισμέ­ νων. έ ν α γ ι α τ ρ ό κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο έπί μ ο ι χ ε ί α . καί. Ανοιχτές Φυλακές ε ί ν α ι oi Α γ ρ ο τ ι ­ κές. Ή μία β ρ ί σ κ ε τ α ι δίπλα στήν Φυλακή Souvarov καί ή άλλη σ τ ό νησί Κο-Κο. όλα τ ά Α ν α μ ο ρ φ ω τ ή ρ ι α Α ρ ρ έ ν ω ν . Στήν μέση είνα ή ε σ ω τ ε ρ ι κ ή α υ λ ή . ή Θηλέων. Υπάρχει μόνον μιά Εφηβική Φ υ λ α κ ή στήν Antiqua. Αυτή ή ιδεώδης Φ υ λ α κ ή όντως υπάρχει. "Ενα τ υ π ι κ ό σενάριο μιάς τ α ι ν ί α ς τ ή ς Antiqua πρέπει απαραιτήτως ν ά π ε ρ ι λ α β α ί ν ε ι μ ε ρ ι κ ο ύ ς φ ό ν ο υ ς . Ω σ τ ό σ ο .ρ ο ν τ σ ι άνθρωποι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή ς κοινωνικής π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς απλώς καί μόνον δ ι ό τ ι διέπραξαν σ υ γ γ ε ν ή (κατά τ ή ν σοφίαν τ ο ύ Π ο ι ν ι κ ο ύ Κωδικός) ε γ κ λ ή μ α τ α . Ή άλήθια ε ί ν α ι άπλή. ή Θηλέων. μαζί μέ έ ν α ν μισοηλίθιο τσομπάνο πού έθίασε έ ν α κοριτσάκι. Β ρ ί σ κ ε τ α ι στήν Adina καί λ έ γ ε τ α ι Φυλακή τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ . Ό τ α ν ή Φυλακή έ χ ε ι α κ τ ι ν ω τ ό σχήμα οι 115 . δ ι α θ έ τ ο υ ν νιπτήρα καί άποχωρητήριον. επιπλέον. τ ή ς A n t i q u a ο υ σ ι α σ τ ι κ ώ ς ε ί ν α ι Έ φ η β ι κ α ί Φυλακαί. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ξεχωρίζουν τ ί ς κ λ ε ι σ τ έ ς άπό τ ί ς α ν ο ι χ τ έ ς Φυλακές. Ό μ ω ς α υ τ ά τ ά κ ε λ ι ά δ έ ν προορίζον­ τ α ι γ ι ά τ ο ύ ς ανθρώπους τ ο ύ Υποκόσμου. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ο φ ε ί λ ε ι νά ξ έ ρ ε ι άριστα τ ή ν α ρ χ ι τ ε ­ κ τ ο ν ι κ ή καί τ ή ν μικρο-πολεοδομ'ια όλων τών Φυλακών τ ή ς Antiqua. έ ν Τ ρ ε λ ο κ ο μ ε ΐ ο ν . Αί Γ υ ν α ι κ ε ί ο ι Φυλακαί ε ί ν α ι δ ύ ο . δ ύ ο κτίρια τ ή ς Φυλακής τ ο ύ Πε­ τεινού χρησιμοποιούνται γιά τούς Πολιτικούς Κρατουμέ­ νους. Τ έ λ ο ς . "Αποτελεί­ τ α ι άπό έ ν α γκρουπ τ ρ ι ο ρ ό φ ω ν κτιρίων σ έ σοβαρή διάτα­ ξη. Ε π ί σ η ς . Ή ε σ ω τ ε ρ ι κ ή α υ λ ή ε ί ν α ι ενιαία ή χωρισμένη σέ τ μ ή μ α τ α α π ο μ ε μ ο ν ω μ έ ν α .ο ρ ι σ μ έ ν ε ς ώρες 3γαίνουν στήν ύπαιθρο γ ι ά τ ί ς α γ ρ ο τ ι κ έ ς ε ρ γ α σ ί ε ς 3 ί κλειστές Φυλακές έ χ ο υ ν κάποια κοινά γνωρίσματα Τά κτίρια δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν έ ν α κ λ ε ι σ τ ό ( τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ή στρογ­ γυλό) σχήμα. Αί Α γ ρ ο τ ι κ ο ί Φυλακαί ε ί ν α ι τ ρ ε ι ς : Η Α γ ρ ο τ ι κ ή Φυλακή τ ο ύ Β ο ρ ά . Οί κλειστές Φ υ λ α κ έ ς λ έ γ ο ν τ α ι έ τ σ ι δ ι ό τ ι οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ο υ δ έ π ο τ ε βγαί­ νουν έξω άπό τ ό ν περίβολο τ ή ς Φυλακής Αντιθέτως. καί. Στήν αυλή τ ή ς Ηθικής Φυλακής τ ή ς Lekata θά δ ε ι ς πλάι-πλάι. Εσχάτως. ανοιχτή Φυλακή ε ί ν α ι μιά μικρή πειραματική φ υ λ α κ ή κ ο ν τ ά στήν Α γ ρ ο τ ι κ ή Φυλακή τ ο ύ Ν ό τ ο υ . Στήν Φυλακή τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ κ λ ε ί ν ο υ ν μόνον τ ο ύ ς καθωσπρέπει Κ α τ α δ ί κ α υ ς . Ή A n t i q u a παράγει 365 τ α ι ν ί α ς ε τ η σ ί ω ς . Οί τ α ι ν ί ε ς τ ή ς Antiqua ξ ε χ ε ι λ ί ζ ο υ ν άπό πάθος. ή Α γ ρ ο τ ι κ ή Φυλακή τ ο ύ Ν ό τ ο υ . στίς α ν ο ι χ τ έ ς Φ υ λ α κ έ ς οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι . Έ τ σ ι σέ π ο λ λ έ ς τ α ι ν ί ε ς τ ή ς Antiqua βλέπουμε σκηνές γυρισμένες σέ κάποιαν ι δ ε ώ δ η Φυλακή πού μ ο ι ά ζ ε ι μέ κ λ ι ν ι κ ή . μιά ρ ο μ α ν τ ι κ ή μ ο ι χ ε ί α καί τ ή ν παρο­ δική φ υ λ ά κ ι σ η τ ο ύ ήρωος.

εσωτερικές
αυλές
βρίσκονται
μεταξύ
τών κτιρίωνάκτίνων. Ή φ υ λ α κ ή Kor-Kor έ χ ε ι δ έ κ α α κ τ ί ν ε ς , α ρ ι θ μ η μ έ ­
νες μέ γ ρ ά μ α τ α (τό Ά π ο μ ο ν ω τ ή ρ ι ο ν ε ί ν α ι στήν φ ο β ε ρ ή
α κ τ ί ν α Κ). Ή κάθε Φυλακή έ χ ε ι καί ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή α υ λ ή .
Π η γ α ί ν ε ι ς άπό .τήν ε σ ω τ ε ρ ι κ ή στήν ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή α υ λ ή περ­
νώντας άπό μ ι ά πόρτα καλά φ υ λ α γ μ έ ν η . Ή ε σ ω τ ε ρ ι κ ή
αυλή ε ί ν α ι γ ε μ ά τ η ρ ο χ ά λ ε ς . Ή ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή αυλή έ χ ε ι συν­
ήθως έ ν α ν μικρόν ά ν θ ό κ η π ο . ^ Ά π ό τ ή ν ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή αυλή
μπορείς νά β γ ε ι ς έ ξ ω , σ τ ή ν κοινωνία, άπό μιάν ά λ λ η
πόρτα - επίσης καλά φ υ λ α γ μ έ ν η . Τ ε λ ι κ ώ ς , ό λ ε ς
οί
Φ υ λ α κ έ ς έ χ ο υ ν ε μ ό ν ο μ ι ά π ύ λ η . Γύρω σ τ ή Φυ­
λ α κ ή υπάρχει μιά ψ η λ ή μ ά ν τ ρ α . Πάνω στήν μ ά ν τ ρ α ε ί ν α ι
οί σκοπιές τών Φρουρών. Ή Α σ τ υ ν ο μ ί α τ ή ς Επαρχίας
έ χ ε ι τ ό προνόμιον ν ά φ υ λ ά ε ι τ ί ς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua. Οί
μ ά ν τ ρ ε ς τών Φυλακών έ χ ο υ ν ϋψος 5-6 μ έ τ ρ α . Αυτό ε ί ν α ι
σ ύ ν η θ ε ς . Ά λ λ ά ή Φυλακή τών Επτά Πύργων ε ί ν α ι τ ρ ι γ υ ­
ρισμένη άπό τ ε ί χ η ύψους τ ρ ι ά ν τ α μέτρων. Ή Φυλακή τών
Επτά Πύργων μ ο ι ά ζ ε ι σάν πηγάδι. Στήν Φυλακή τών Επτά
Πύργων μόνο τόν Θεό βλέπεις
( έ τ σ ι λ έ ν ε οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι
πού έζησαν έκεΐ). Ό ή λ ι ο ς δ έ ν φ τ ά ν ε ι π ο τ έ στήν αυλή
αυτής τής Φυλακής.
Τό ε σ ω τ ε ρ ι κ ό τών Φυλακών ε ί ν α ι χωρισμένο σέ κ ε λ ι ά , ή
θ α λ ά μ ο υ ς . Αυτό τ ό κ α θ ο ρ ί ζ ε ι ό αρχικός σκοπός τ ο ύ κτι­
ρ ί ο υ . Γιατί υπάρχουν Φ υ λ α κ έ ς πού χ τ ι σ τ ή κ α ν ε γ ι ά νά εί­
ναι Φ υ λ α κ έ ς , κ α ί , γ ι α τ ί , υπάρχουν Φ υ λ α κ έ ς πού προη­
γ ο υ μ έ ν ω ς ήσανε σ χ ο λ ε ί α , ή σ τ ρ α τ ώ ν ε ς , ή α π ο θ ή κ ε ς .
Τά κ ε λ ι ά συνήθως ε ί ν α ι α τ ο μ ι κ ά . Τά κ ε λ ι ά έ χ ο υ ν ε διαστά­
σεις περίπου 2.00 Χ 3.50 μ έ τ ρ α . "Ετσι σ υ χ ν ά σ τ ά κ ε λ ι ά
ζούν δ υ ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . Καμιά φ ο ρ ά όμως ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς
τ ή ς Φυλακής χ ώ ν ε ι τ έ σ σ ε ρ ε ι ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς σ' έ ν α
κελί. Μ ε ρ ι κ ά κ ε λ ι ά ε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς μικρά. Σ τ ή ν Ν έ α Φυ­
λακή υπάρχουν μ ε ρ ι κ ά μ α κ ρ ό σ τ ε ν α κ ε λ ι ά διαστάσεων
1.00 Χ 3.00 μ έ τ ρ α . Γ ι α υ τ ά τ ά κ ε λ ι ά λ έ ν ε οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ό τ ι
τούς στενεύουν
στίς
μασχάλες.
ΟΊ θ ά λ α μ ο ι ε ί ν α ι διαφόρων μ ε γ ε θ ώ ν καί σχημάτων.
Υπάρχουν θ ά λ α μ ο ι πού χ ω ρ ά ν ε 4-5 κ ρ ε β ά τ ι α κ ι ά λ λ ο ι
πού χωράνε τ ρ ι ά ν τ α κ ρ ε β ά τ ι α .
Οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ο ύ "Υποκόσμου όταν θ έ λ ο υ ν ν ά πούνε ό τ ι
φ υ λ α κ ί σ τ η κ α ν λ έ ν ε έπεσα στήν φυλακή. Πόλις άνδρα δι­
δάσκει, είπεν ό Σιμωνίδης. Γιά τ ό ν Κ α τ ά δ ι κ ο πόλις ε ί ν α ι ή
Φυλακή. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς πρέπει ν ά ν ι ώ θ ε ι στήν Φυ­
λ α κ ή όπως στό σπίτι τ ο υ .
Ο ί κ τ ε ί ρ ω τ ο ύ ς σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς πού δ έ ν πέσανε στήν Φυλακή.

Μάθημα 33ον
Περί Κανονισμών κτλ.
Τό κ ε λ ί π ν ί γ ε ι τ ό ν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο .
Έξω, σ τ ή ν αυλή τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς , π λ α ν ι έ τ α ι ή ψ ε υ δ α ί σ θ η σ η
τ ή ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς . Μ ά α υ τ ή ή ψ ε υ δ α ί σ θ η σ η σ β ή ν ε ι σέ μιάν
ώρα. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ξ α ν α μ π α ί ν ε ι στό κελί.
Ή ομοιομορφία πνίγει τόν Φυλακισμένο.
Τό ώράριον π ν ί γ ε ι τ ό ν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο .
Ή κ α θ η μ ε ρ ι ν ή τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α π ν ί γ ε ι τ ό ν Φυλακισμένο.
Ή ν ο ο τ ρ ο π ί α τών Φυλάκων π ν ί γ ε ι τ ό ν Φυλακισμένο.
Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς , άνά πάσαν σ τ ι γ μ ή ν , κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι νά
άπωλέσει τήν ψυχραιμίαν τ ο υ . Οί Λ α θ ρ έ μ π ο ρ ο ι θεωρούν­
τ α ι σάν οί πιό ψ ύ χ ρ α ι μ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι . Οί Λαθρέμποροι υπο­
μ έ ν ο υ ν τ ή ν Φυλάκιση α δ ι ά φ ο ρ α . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς πρέ­
πει νά ξ ε π ε ρ ν ά ε ι τ ό ν Λαθρέμπορο σέ ψυχραιμία. Ό Κα­
λός Κ λ έ φ τ η ς ο φ ε ί λ ε ι νά ξ έ ρ ε ι τ ό ν Κανονισμό τ ή ς Φυλα­
κής. Ό Κανονισμός ε ί ν α ι κ ο ρ ν ι ζ α ρ ι σ μ έ ν ο ς στίς π ό ρ τ ε ς
τών κτιρίων τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς , σέ σ η μ ε ί ο πού ν ά τόν ε λ έ γ χ ε ι
μέ τ ό β λ έ μ α τ ο υ ό Φύλαξ τ ή ς βάρδιας. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς
μισεί τ ό ν Κανονισμό. Καί γ ι α υ τ ό - μόλις β ρ ε ι ε υ κ α ι ρ ί α αρπάζει τ ό κάδρο μέ τ ό ν Κανονισμό καί τ ό σπάει χάμω.
Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ν ά δ ι α β ά ζ ε ι τ ό ν Κανονισμό.
Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι νά α ν τ ι γ ρ ά ψ ε ι τόν Κανο­
νισμό. Φ α ί ν ε τ α ι ο τ ι ό Κανονισμός τ ή ς Φυλακής είναι Κρατικόν Μυστικόν.
Ιδού α υ τ ό τ ό Κ ρ α τ ι κ ό ν Μ υ σ τ ι κ ό ν :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
I.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1) ΟΊ κρατούμενοι
οφείλουν
νά υπακούουν
ε/ς τάς διαταγάς τών υπαλλήλων καί νά εκτελούν
ταύτας
προθύμως.
2) Νά εκτελούν
προθύμως τήν άνατιθεμένην
εις
αυτούς
έργασίαν.
3) Νά τηρούν τά ενδύματα
των, τό διαμέρισμα
των καί τό
σώμα των καθαρά, ξυρίζωνται
δέ τρις τής εβδομάδος
καί
κόπτωσι τά μαλλιά των δις τού
μηνός.
4) Νά φέρωνται ευγενώς πρός τό προσωπικόν, τούς έπιακέπτας καί τούς συγκροτούμενους
των.
5) Απαγορεύεται
νά τραγουδούν
ή νά διαταράσσουν
διά
φωνών ή άλλων θορύβων τήν τάξιν καί ήσυχίαν του κατα­
στήματος.
6) Απαγορεύονται
ai όμιλίαι εις τήν έκκλησίαν,
τό σχολείον καί τά εργαστήρια.
Εις τά εργαστήρια
επιτρέπονται
όμιλίαι μόνον σχετικοί
πρός τήν
έργασίαν.
7) Απαγορεύεται
ή κατοχή αιχμηρών ή κοπτερών
οργά­
νων ήτοι ξυραφιών, μαχαιριδίων
κλπ.
8) Απαγορεύεται
ή κατοχή χρημάτων ή τιμαλφών.
Ταύτα
παραδίδονται
άμα τής ε'ισόδω εις τόν διαχειριστήν
τού
καταστήματος.
ι

117 •

9/
Απαγορεύεται
νά ομιλώσιν
έξ όνόμαιυς
άλλων
Εκαστος κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς ομιλεί μ ό ν ο ν διά τόν ε α υ τ ό ν του
10) Απαγορεύετυι
νά ρυπαίνουν
τούς τοίχους
ή καρφώ­
νουν καρφιά καί νά φθείρουν
τά είδη τά παρεχόμενα
ύπό
ιης
υπηρεσίας
11) Απαγορεύεται
νά άνέρχωνται
εις τά παράθυρα
ή νά
σβυνόυν τό ψώς.
12) Απαγορεύεται
ν' αφαιρούν πράγματα τής υπηρεσίας
ή
τών συγκροτουμένων
των.
13) Απαγορεύονται
at μεταξύ των ή μετά τού
προσωπικού
συναλλαγαί.
Η μή τήρηοις
τών ανωτέρω συνεπάγεται
τήν
έπιβολήν πειθαρχικής
ποινής.
Πειθαρχικοί
ποιναί
είναι:
Α
Έπίπληξις.
Β Απαγόρευσις
τού περιπάτου
άπό 1-10
ήμερων.
Γ Απαγόρευσις
επισκέψεων
μέχρι 2 μηνών.
Δ Άπαγόρευσις
αλληλογραφίας
μέχρι 2 μηνών.
Ε Άπαγόρευσις
βελτιώσεως
τής τροφής δι' αγοράς
τροφίμων έξωθεν μέχρι 2 μηνών.
ΣΤ Απαγόρευσις
καπνίσματος
2 - 20 ήμερων.
Ζ Κράτησις εις πειθαρχικόν
κελλίον
1 - 20 ήμερων.
Κατά ταύτην απαγορεύονται
βελτίωσις
τροφής,
επι­
σκέψεις,
αλληλογραφία
καί
κάπνισμα.
II.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1) Οί κρατούμενοι
δύνανται
ν' άναφέρωνται
εις τήν διεύ­
θυναν τού καταστήματος,
προσφεύγωσι
δ' ελευθέρως
καί
άκωλύτως
εις τό Ύπουργείον
Δικαιοσύνης,
τήν
Ίεραρχικώς ύπερκειμένην
σωφρονιστικήν
αρχήν καί τάς
δικαστι­
κός
αρχάς.
2) Δύνανται
νά έχωσιν οι κρατούμενοι
εις τά κελλ'ια των ή
τούς θαλάμους
των θρησκευτικός
εικόνας,
ώς καί φωτο­
γραφίας μελών τής οικογενείας
των.
3) ΟΊ κρατούμενοι
δύνανται
νά δέχωνται επισκέψεις
συγ­
γενών των μέχρι τετάρτου
βαθμού κατά τάς ημέρας
τού
επισκεπτηρίου
ώς εξής:
οι καταδικασθέντες
εις Ίσόβιον κάθειρξιν
4 επισκέ­
ψεις τόν μήνα
οι εις πρόσκαιρον
κάθειρξιν
6
οί εις φυλάκισιν
8
οι υπόδικοι ήμέραν παρ' ήμέραν.
καί,
οί διά χρέη καθ' έκάστην έργάσιμον
ήμέραν.
4) ΟΊ κρατούμενοι
δύνανται
νά αλληλογραφούν
μετά τών
συγγενών
των μέχρι καί τού τετάρτου
βαθμού,
άποστέλλοντες καί
λαμβάνοντες
οι μέ καταδίκην
εις ίσόβιον κάθειρξιν
3
έπιστολάς
κατά μήνα
οί εις πρόσκαιρον
κάθειρξιν
4
οι εις φυλάκισιν
5
οί υπόδικοι
12, και,
οί διά χρέη κρατούμενοι
απεριορίστως.
Ή αποστολή επιστολής
κρυφίως, μέσω τρίτου
προσώπου.

118 •

Ισοβίτες ε ί ν α ι σ κ έ τ η μασο­ νία. Ή πομπώδης γλώσσα τ ο ϋ Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ . Γ ι α υ τ ο ύ ς δ υ ό α ν τ ί π α λ ε ς ομάδες Φυλακισμένων υπάρ­ χ ο υ ν : οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς (καί Ισοβίτες) καί ο ι Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας (αυτοί α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς ποινής). έ λ α φ ρ ο π ο ι ν ί τ ε ς . Τό ρίχνουν σ τ ά λ ε φ τ ά . άλλά στήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ε ί ν α ι δειλοί. Επίσης. Τό πά­ θος τους γιά τ ά λ ε φ τ ά τούς κάνει νά τρέμουν τήν μετα­ γωγή σέ Φ υ λ α κ ή ά ν ε υ ε ρ γ α σ τ η ρ ί ω ν . μ ι κ ρ ο α σ τ ι κ ή ς π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς καί ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς (είναι οί κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο ι γ ι ά κ α τ ά χ ρ η σ η .Ισοβιτών α ν ή κ ο υ ν οί κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο ι δ ι ' έκ περιστάσεως εγκλήματα (τουτέστιν διά φ ό ν ο ν ) . θ ά προσπαθήσω νά ε ί μ α ι σ υ ν ε τ ό ς .). Α ν ά μ ε σ α τ ο υ ς παρα­ παίει μιά ο υ δ έ τ ε ρ η μάζα Φυλακισμένων. ά λ λ ά ο ι Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς . Τό α π ο τ έ λ ε σ μ α : Έ χ ο υ ν ε τ ο υ π έ καί κ ά ν ο υ ν τ ό ν ν τ α ή μόνον όταν εί­ ναι πολλοί μαζί.αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα. Ό Κανονισμός τ ή ς Φυλακής ε ί ν α ι έ ν α υποκριτικό κ ε ί μ ε ν ο α ν τ ά ξ ι ο τ ή ς υποκρισίας τών μανδαρίνων τ ο ϋ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Α κ ο ύ σ τ ε . μ ο ι χ ε ί α . Οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς . β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς καί ι σ ο β ί τ ε ς .μιά κ ο ύ φ ι α γλώσσα γ ε μ ά τ η σ ο λ ο ι κ ι σ μ ο ύ ς . χ ρ έ η .Ισοβίτες σιωπούν.ε ί ν α ι α ν τ ά ξ ι α τ ή ς ά γ ρ α μ α τ ο σ ύ ν η ς τών άγραμάτων μανδαρίνων τ ο ϋ Υπουρ­ γείου Δικαιοσύνης. τ ρ έ μ ο υ ν τ ο ύ ς Α ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ή ς Φάρας. ΟΊ αλ­ λοδαποί κρατούμενοι δύνανται ν' άπευθύνωσιν έπιστολάς πρός τούς διπλωματικούς αντιπροσώπους τής χώρας τής όποιας είναι υπήκοοι. λοιπόν. Μέσα στόν Κανονισμό ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ν ν ά δ ι α κ ρ ί ν ε ι ς κά­ ποιο σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ι κ ό πρόγραμμα. Τό ίδιο τ ρ έ μ ο υ ν καί τ ή ν κηλίδωση τ ή ς διαγωγής τ ο υ ς . Βεβαίως. Οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς καί ο ι Ι σ ο β ί τ ε ς μ έ ν ο υ ν στήν Φυλακή κάπου ε ί κ ο σ ι χ ρ ό ν ι α . Είναι κ ο υ τ σ ο μ π ό λ η δ ε ς σάν γ υ ν α ι κ ο ύ λ ε ς .Ισοβιτών. Στήν κ α τ η γ ο ρ ί α τ ώ ν Βαρυποινιτών . υπόδικους. 119 . Ό λ η μέρα δ ο υ λ ε ύ ο υ ν σ τ ά ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α τ ή ς Φυλακής γ ι ά νά κ ε ρ δ ί σ ο υ ν λ ε φ τ ά . ΟΊ 'ίδιοι οί Φυλα­ κ ι σ μ έ ν ο ι ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν μιάν ά λ λ η τ α ξ ι ν ό μ η σ η . Ό Κανονισμός χωρίζει τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς σέ χ ρ ε ο φ ε ι λ έ τ ε ς . Ή μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η βρισιά ε ν α ν τ ί ο ν των ε ί ν α ι τ ό γαμώ τήν ισόβια σου (κι αυ­ τ ή ν τ ή ν βρισιά τ ή ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν πολύ οί Ά ν θ ρ ω π ο · τ ή ς Φάρας). Έπ α ϋ τ ο ϋ τ ο ϋ επισήμου Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ τ ή ς Φυλακής θ ά ή θ ε λ α ν ά προσθέσω τ ά παρακάτω σχόλια. τ ρ ο χ α ί ε ς παραβάσεις κτλ. μέ π ρ ο σ ο χ ή : Γενικώς. πού σ τ έ κ ο υ ν α δ ι ά φ ο ρ ο ι μπρος στήν π ά λ η τ ή ς Φάρας ε ν α ν τ ί ο ν τ ή ς Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς τ ή ς Φυλακής καί ε ν α ν τ ί ο ν τών Βαρυποινιτών . επειδή π ρ ό κ ε ι τ α ι δ ι ά Κρατικόν Μ υ σ τ ι κ ό ν . Σ υ ­ χ ν ά οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας τ ο ύ ς βρίζουν σ κ α ι ό τ α τ α . Γ ι α υ τ ό ό λ ο ι γ ί ν ο ν τ α ι Χ α φ ι έ δ ε ς τών Δ ι ε υ θ υ ν τ ώ ν . ώς καί ή λαθραία εισ­ αγωγή ε ι ς τό κατάστημα επιστολής ή σημειώματος.

Αυτό τ ό ά ρ θ ρ ο ν ε ί ν α ι π ε ρ ι τ τ ό ν . Οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας αντιπαθούν τ ο ύ ς επαρχιώτες. τών γ ρ α φ ε ί ω ν καί τών • 120 • . Σ έ ρ ν ο υ ν μαζί τ ο υ ς ο λ ό κ λ η ρ ο ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ό : μπαούλα μέ ρ ο υ χ ι σ μ ό . "Ενας Ισοβίτης (είχε δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ι τ ό ν πατέρα τ ο υ ) κ ο υ β ά λ α γ ε μαζί τ ο υ έ ν α α μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ τ ο γ ρ α φ ε ί ο . ή σ έ Αγρο­ τική Φυλακή. ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ο ν τ α ι τ ό βιδάνιο τ ή ς Φυλα­ κ ή ς .Ι σ ο β ί ­ τ ε ς κυρίως π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι άπό τ ή ν επαρχία. Οί Άνθρωποι τ ή ς Φάρας δ έ ν δ έ χ ο ν τ α ι στήν οικο­ γ έ ν ε ι α τ ο υ ς α υ τ έ ς τ ί ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς Φυλακισμένων. ε ν τ ε λ ώ ς μπαμπέσ ι κ α . β α λ ί τ σ ε ς . οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς . τ ώ ν αυλών. Είναι κ ρ υ ψ ί ν ο ε ς . ή άγγαρία. ΟΊ Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι σέ κοινή κλειστή Φυλακή. Δ έ ν έ χ ο υ ν καμιά σχέση μέ τ ο ύ ς Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς . Οί Φυλακισμέ­ νοι οπωσδήποτε θ ά β ρ ί σ κ ο ν τ α ι ή σέ κλειστή. β ο η θ ο ύ ν ξ ε π ε σ μ έ ν ο υ ς . Καθήκοντα. Α ν τ ι θ έ τ ω ς . α π ο ν έ μ ο υ ν δ ι ­ κ α ι ο σ ύ ν η . Ό κάθε Ισοβίτης έ χ ε ι τ ή ν π ε τ ρ ι ά τ ο υ . πού στήν π λ ε ι ο ν ό τ η τ α τ ο υ ς ε ί ν α ι κ ο υ τ ο ί .). δια­ τ ά ζ ο υ ν . οί δ ι α φ θ ο ρ ε ϊ ς παιδιών καί οί παπάδες (ή καλό­ γεροι). ΟΊ Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας αποκαλούν τ ό αδίκημα τ ο υ ς μέ τ ό ό ν ο μ α τ ο υ (κλοπή. γ α μ ο ύ ν τ ό ν πιό μπάνικο ν ε α ρ ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο . Ι π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν αδυνά­ τ ο υ ς . απαιτούν τ ό κ α λ ύ τ ε ρ ο κ ε λ ί όπου μ έ ν ο υ ν μ ό ν ο ι . οί π ο ύ σ τ η δ ε ς . Φ έ ρ ο ν τ α ι μέ μιάν ιδιάζουσα απά­ θ ε ι α .Ί σ ο β ί τ ε ς . Ά ς μήν ξ ε χ ν ά μ ε ό τ ι οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι άπό μ ε γ ά λ ε ι ς πόλεις. Οί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι δ έ ν μπορούν ν ά κ α τ α λ ά β ο υ ν γιατί πρέπει ν ά υπακούουν στίς δ ι α τ α γ έ ς τών Φυλάκων. κ α ί .Καμιά φ ο ρ ά μαχαιρώνουν. Οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς Ισοβίτες τ ή ς Φάρας δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι γ ι α τ ή ν σ ο β α ρ ό τ η τ α τ ο υ ς : ε ί ν α ι μ ε τ ρ η μ έ ν ο ι . σέζ-λόγκ κ τ λ . μέ τ ή ν β ε β α ι ό τ η τ α ό τ ι ό τ ρ α υ μ α τ ι σ μ έ ν ο ς μάγκας δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι νά προδόσει τ ό ν δράστη τ ο ϋ μαχαιρώματος. προ­ καλούν τ ό δ έ ο ς . ο ρ θ ό τ α τ α . Οί Φο­ ν ι ά δ ε ς χρησιμοποιούν γ ι ά τ ό ν φ ό ν ο πού διέπραξαν τ ό ν ισχνό καί α ό ρ ι σ τ ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό αδίκημα.ά λ λ ά . Γ ί ν ο ν τ α ι υποχόνδριοι. πού θ ά χρησιμοποιούσε ό τ α ν θά ά π ε φ υ λ α κ ί ζ ε τ ο ! "Ενας ά λ λ ο ς Ι σ ο β ί τ η ς (είχε σ φ ά ξ ε ι τ ό ν α δ ε ρ φ ό τ ο υ ) έ σ ε ρ ν ε στίς μ ε τ α γ ω γ έ ς μιά κ α τ σ ί κ α ! Πολλοί Βαρυποινίτες ξ υ ρ ί ζ ο υ ν τ ό κ ε φ ά λ ι · τ ό κ ά ν ο υ ν άπό κ ο κ ε τ α ρία (νομίζουν ό τ ι έ τ σ ι δ υ ν α μ ώ ν ο υ ν τ ά μαλλιά). Δ έ ν μιλάνε τ ή ν argot τ ή ς Φάρας. ΟΊ φ ο ν ι ά δ ε ς μι­ λάνε σπανίως γ ι ά τ ό αδίκημα τ ο υ ς . μιλάνε λ α κ ω ν ι κ ά . Άρθρον 1. χασισεμπόριο κτλ. κιβώτια μέ χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ή μ α τ α . Άρθρον 2. Κι ό τ α ν μ ι λ ά ν ε γ ι α υ τ ό έχουνε ένα δ ή θ ε ν ανέμελο ύφος. κ τ λ . συμφιλιώνουν ε χ θ ρ ο ύ ς . τ ο ύ ς Ανθρώπους τ ή ς Φάρας. όπως δ έ ν τ ή ν μ ι ­ λ ά ν ε ο ι κ ο λ ο μ π α ρ ά δ ε ς . Οί δ ο υ λ ι έ ς τ ή ς Φυλακής ε ί ν α ι ή καθα­ ριστής τών δ ι α δ ρ ό μ ω ν . οί α π α τ ε ώ ν ε ς . οί β ι α σ τ έ ς . παραλλήλως. α ρ ν ο ύ ν τ α ι ν ά ε κ τ ε λ έ σ ο υ ν οποιαδήποτε ερ­ γασία. Ό χωριάτης εί­ ναι σάν τόν πούτσο' όσο τόν χαϊδεύεις τόσο σηκώνεται (έτσι λ έ ν ε ) . πού α ν ή κ ο υ ν στήν Φάρα καί πού κ α τ α δ ι κ ά σ τ η κ α ν γιά φ ό ν ο πού έ κ α ν α ν μ έ σ α σ τ ή Φάρα.

Σ υ χ ν ά οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι υ π ο χ ρ ε ώ ν ο ν τ α ι ν ά ξ ε φ λ ο υ δ ί σ ο υ ν τ ί ς π α τ ά τ ε ς τ ο ϋ σ υ σ σ ι τ ί ο υ . Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς . Στίς κλειστές Φυλακές ό κ ά θ ε Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς κ ά ν ε ι τ ο ύ κ ε φ α λ ι ο ύ τ ο υ . Οί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι πού καθαρίζουν π α τ ά τ ε ς . Σ τ ή ν argot τ ή ς Φυλακής τεταρτάκι παναπεΐ 1/4 η μ έ ρ α ς φ υ λ α κ ί σ ε ω ς ε π ι π λ έ ο ν δ η λ α δ ή . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι αποκαλούν πρεσβεία τόν θάλαμο τ ή ς Φυλακής όπου β ρ ί σ κ ο ν τ α ι μ α ζ ε μ έ ν ο ι οί σ κ λ η ρ ό τ ε ρ ο ι σκύλοι τ ή ς Φάρας. Δ έ ν έ χ ο υ ν ε λ ο υ τ ρ ό ό λ ε ς οί Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua. έ ξ ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς . Στό λ ο υ τ ρ ό τ ή ς Φυ­ λ α κ ή ς β ρ ί σ κ ο ν τ α ι καί οί σ κ ά φ ε ς γ ι ά τ ό πλύσιμο τών ρού­ χων. ή ό τ α ν μπορέσει.οι Κ α τ ά δ ι κ ο ι υπακούουν τ υ φ λ ά εις τάς έ ν τ ο λάς τ ή ς Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς . έπί α μ ο ι β ή . μόνον στό ραφεΐο (ό ρ ά φ τ η ς ε ί ν α ι κι α υ τ ό ς Κατάδικος). κ ρ α υ γ έ ς . ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ ε ρ δ ί ζ ε ι μιά παραπανίσια β δ ο μ ά δ α Φυλακίσεως κ ά θ ε μήνα.σιδέρωμα ε ί ν α ι κ ο υ ρ α σ τ ι κ ό γιά τ ό ν Κατάδικο. λ έ γ ο ν τ α ι πατατάδες. γ έ λ ι α . ΟΊ Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι τ ή ς πρεσβείας τ ο ύ α π α ν τ ο ύ ν : «νά πά νά γα­ μηθείς!». Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς ή εργασία ε ί ν α ι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή . τ ό μ α γ ε ί ρ ε μ α τ ο ϋ σ υ σ σ ι τ ί ο υ . ΟΊ Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας α ρ ν ο ύ ν τ α ι νά καθαρίσουν π α τ ά τ ε ς . γιά νά μουλιάσουν. Ή Διεύθυνσις τής Φυλακής α ν α γ κ ά ζ ε τ α ι νά δ ό σ ε ι σ τ ο υ ς κ α θ α ρ ι σ τ ά ς (ή μ α γ ε ί ρ ο υ ς ) Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς έ ν α τεταρτάκι η μ ε ρ η σ ί ω ς . Ό σ ο ι Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι μπορούν δ ί ν ο υ ν τ ά άπλυτα στήν οι­ κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ ς . Ά λ λ ά κ α ν ε ί ς Κατά­ δικος δ έ ν κ ά ν ε ι α υ τ έ ς τίς δ ο υ λ ι έ ς άν δ έ ν έ χ ε ι κάποιαν αντιπαροχή. π ο ρ δ έ ς . Μέσα στό λ ο υ τ ρ ό γ ί ν ε τ α ι μ ύ λ ο ς : π ε ι ρ ά γ μ α τ α . Ό σ ο ι Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι έ χ ο υ ν λ ε φ τ ά σ τ έ λ ν ο υ ν στό καθάρισμα τ ή ς π α τ ά τ α ς κάποιον ά λ λ ο ν Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο πού τ ο ύ ς α ν τ ι κ α θ ι σ τ ά . Επίσης.όπου ε π ι κ ρ α τ ε ί πάντα Λ ε υ κ ή Τρο­ μ ο κ ρ α τ ί α .αποχωρητηρίων. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι πρέπει νά π λ έ ν ο υ ν τ ά ρούχα μ ό ν ο ι τ ο υ ς . Π λ έ ν ε ι τ ά ρούχα τ ο υ καί τ ό σώμα τ ο υ ό τ α ν θ ε λ ή σ ε ι . Καί α υ τ ό τ ό ά ρ θ ρ ο ν ε ί ν α ι π ε ρ ι τ τ ό ν . Τά πλυμένα ρούχα τ ά απλώνουν γ ι ά στέγνωμα σέ έ ν α σ ύ ρ μ α στήν γωνία τ ή ς α υ λ ή ς . Παίρνουν έ ν α π α κ έ τ ο φ τ η ν ά τ σ ι γ ά ρ α γ ι ά κάθε π έ ν τ ε κ ο μ ά τ ι α ρ ο υ χ ι ­ σμού. α π ο β ρ α δ ί ς . ΟΊ Φ ύ λ α κ ε ς μ ο ι ρ ά ζ ο υ ν ε γ ι α υ τ ή τ ή δ ο υ λ ι ά σ ο υ γ ι ά δ ε ς μέ σπασμένη μ ύ τ η ( ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι μ ε τ ά τ ο ύ ς ξ α ν α μ α ζ ε ύ ο υ ν ) . Μ έ σ α στήν Φυλακή κ α τ α φ έ ρ ν ε ι ς νά σίδερώσεις τ ά ρούχα σ ο υ . Συνήθως κ α ν ε ί ς Φ ύ λ α ξ δέν τ ο λ μ ά νά π α τ ή σ ε ι μέσα στήν πρεσβεία. τ ρ α γ ο ύ δ ι α . Τό κύκλωμα μ π ο υ γ ά δ α άπλωμα . Ή σ χ ε τ ι κ ή αμοιβή εί­ ν α ι έ ν α π α κ έ τ ο τ σ ι γ ά ρ α . καμωμένο στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς οί Φυλα- . Πολλοί φ τ ω χ ο ί Κατάδικοι γιά νά επιζήσουν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σάν π λ ύ σ τ ρ ε ς .άν δ έ ν δ ο υ λ έ ψ ε ι ς σέ ξ α ν α γ υ ρ ί ζ ο υ ν σέ κλειστή Φυλακή (θά μιλήσω ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς γ ι ά τίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φυλακές). Ό σ ε ς Φ υ λ α κ έ ς έ χ ο υ ν ε λ ο υ τ ρ ό τ ό α ν ά β ο υ ν μιά . Καμιά φ ο ρ ά έ ν α ς αφελής Φύλαξ π ά ε ι στήν πρεσβεία καί φ ω ν ά ζ ε ι τ ο ύ ς Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ο υ ς γιά κάποιαν άγγαρία. Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τής Φυ­ λ α κ ή ς χ ο ρ η γ ε ί σ τ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς σαπούνι αισχρής π ο ι ό τ η τ ο ς .δ υ ό φ ο ρ έ ς τ ή β δ ο μ ά δ α . "Αρθρον 3. ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι β ά ζ ο υ ν ε τ ά ρ ο ύ χ α σέ χλιαρό ν ε ρ ό .

Τά ρούχα τών Φυλακισμένων φ θ ε ί ρ ο ν τ α ι γ ρ ή γ ο ρ α . πού π α ρ ι σ τ ά ν ο υ ν τ ο ύ ς 'Επιθ ε ω ρ η τ ά ς Φυλακών. Μήν ψ ά χ ν ε ι ς νά τ ό βρεις. κ λ ε μ έ ν α ) πράματα. Στίς Δ ι κ α σ τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς άν ξ ε χ ά σ ε ι ς κ ά τ ι στόν νιπτήρα ( ρ ο λ ό ι . κ α τ ά λ ά θ ο ς . Μ ό ν ο ν οί Φυλακισμέ­ ν ο ι τ ή ς Φυλακής τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ έ χ ο υ ν ε τ ό δικαίωμα ν ά χρησιμοποιούν μαξιλάρια.τ ό κο­ σ τ ο ύ μ ι τ ο υ . Οί κ ο υ ρ ά δ ε ς τ ο ϋ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . τ ά πρά­ ματα τ ο υ άπ' τ ό ν νιπτήρα. Ό μ ω ς πολλάκις δ έ ν ξ α ν α β ρ ί σ κ ε ι τ ά χ α μ έ ν α ( δ η λ α δ ή . Οί Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς όλων τών Φυλακών τ ή ς Antiqua δ ι α θ έ τ ο υ ν . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν φ ο ρ ώ ν τ α ς συνεχώς π α ν τ ό φ λ ε ς . ό δ ο ν τ ό παστα. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς φ ο ρ ά ε ι μόνον άποφόρια. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς φ υ λ ά ε ι . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς άν χ ά σ ε ι κ ά τ ι μ£ς στήν Φυλακή ποτέ δ έ ν κατα­ φ ε ύ γ ε ι στόν Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α γ ι ά νά τ ό βρεί. στόν νιπτήρα τ ο ύ α π ο χ ω ρ η τ η ρ ί ο υ . Π ο τ έ οι Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς τών Φυλακών δ έ ν χ ο ρ η γ ο ύ ν σ ε ν τ ό ­ νια σ τ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς .έ ν ε κ ε ν μυστηριωδών λόγων α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή χ ρ ή σ ι ς μαξιλαριών.καλά σ ι δ ε ρ ω μ έ ν ο .ο ι Ποινικοί .ύπό τ ή ν έπίδρασιν τών Πολιτικών Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν . δέ λ έ ν ε π ο τ έ καλημέρα.πάνω σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι τ ο υ . σ ε ν τ ό ν ι α . δ α χ τ υ λ ί δ ι α κτλ. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ρ ω τ ά ε ι ε υ γ ε ν ι κ ά μ ή ­ π ω ς κάποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς π ή ρ ε . αλλά­ ζουν εσώρουχα καθιστοί σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι κάτω άπ' τίς κ ο υ ­ β έ ρ τ ε ς . Στις Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua .». Ό Φυλακισμένος ποτέ δέν φοράει γραβάτα· διαφορετικά κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι νά φ ά ε ι άγρια πρόγκα. βεβαίως. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . Εκεί οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . Ό πιό ε ύ κ ο λ ο ς καί ανώδυ­ νος τ ρ ό π ο ς κ α θ α ρ ι σ μ ο ύ τ ή ς κ α ρ α β ά ν α ς ε ί ν α ι α υ τ ό ς πού γ ί ν ε τ α ι μέ ψ ί χ α ψωμιού. ό τ α ν ζουν όμαδικώς σέ θ ά λ α μ ο .επειδή ε ί ν α ι π ε ρ α σ τ ι κ ο ί . Τ ό τ ε ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά φ ω ν ά ξ ε ι στόν θ ά λ α μ ο τ ο υ : όποιος πούστης μού έκλεψε τά πράματα νά βγάλει κακό σπυρί στόν κώλο! Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι π λ έ ν ο υ ν τ ή ν κ α ρ α β ά ν α . "Αν ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς θεωρεί­ τ α ι αξιοπρεπής σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς θά β ρ ε ί τ ά π ρ ά μ α τ α τ ο υ α φ η μ έ ν α άπό κάποιο α ό ρ α τ ο χ έ ρ ι .κ ι σ μ έ ν ο ι το π ε ρ ι φ ρ ο ν ο ύ ν α γ ο ρ ά ζ ο υ ν σαπούνι τ ο ύ εμπο­ ρίου Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι τ ό πρωί ν ί β ο ν τ α ι σ τ ο υ ς ν ι π τ ή ρ ε ς τών αποχωρητηρίων. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι τών άλλων Φυλακών ε ί ν α ι πιό ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ι · έ χ ο υ ν ε δ ι κ ά τ ο υ ς σ ε ν τ ό ν ι α . Α υ τ ή ή σ ε μ ν ο τ υ φ ί α ε π ι τ ά σ σ ε τ α ι άπό μιά παλιά παράδοση τ ή ς Φυλακής. Ακόμα καί στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς οί β ε τ ε ρ ά ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι φ ο ρ ά ν ε π α ν τ ό φ λ ε ς . Τά τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α . παρά τ ά ς α ν τ ι θ έ τ ο υ ς ο δ η γ ί α ς τ ο ϋ σ ε β α σ τ ο ύ Υπουργείου Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς .μ α τ α ι ο π ο ν ε ί ς . Στίς Δ ι κ α σ τ ι κ έ ς Φυλα­ κές δ έ ν βλέπεις σ ε ν τ ό ν ι α . ποτέ δ έ ν κάνουν τ ό ν κόπο νά ρωτή­ σουν τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς : «νιατι' δ έ ν έ χ ε τ ε σεντόνια.) θά σού τ ό κ λ έ ψ ο υ ν α υ τ ο σ τ ι ­ γ μ ε ί . πρίν πλύνουν τό πρόσωπο τ ο υ ς . Τά πα­ πούτσια τών Φυλακισμένων δ έ ν φ θ ε ί ρ ο ν τ α ι . ή τ ά πιάτα. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς πού σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι μέ τ ή ν Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ν τ ή ς Φυλακής θ ε ω ρ ε ί τ α ι άνυπόληπτος.χρησιμοποιούν μόνο κ ο υ β έ ρ τ ε ς . γ ι α τ ί τ ά φο­ ράνε σπανίως.

Οί κ ο υ ρ ε ί ς τ ή ς Φυλακής ε ί ν α ι άλμπάνηδες. Επίσης. τ ο ύ ς γ ε λ ο ι ο π ο ι ο ύ ν μέ δ ι α φ ό ρ ο υ ς τ ρ ό π ο υ ς (π. ή οτον χωρίζουν γ ι ά κ α ι ρ ό . Καί τ ό τ ε ό σ υ ν ά δ ε λ φ ο ς κου­ ρ έ α ς θ υ μ ά τ α ι ό τ ι μ έ ς σ τ ό σ υ ρ τ ά ρ ι τ ο υ υπάρχει έ ν α ολο­ κ α ί ν ο υ ρ γ ο ξ υ ρ ά φ ι . Οί Ανθρωποι τ ή ς Φάρας. Βεβαίως ή σ ε μ ν ο τ υ φ ί α τών Καταδίκων ο φ ε ί λ ε τ α ι σέ σ ε ξ ο υ α λ ι κ έ ς α ί τ ι ε ς . "Αρθρον 4. Γ ε ν ι κ ώ ς . "Αν ό Φύλαξ α ρ γ ο π ο ρ ή σ ε ι νά απαντήσει 6 Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ξ α ν α φ ω ν ά ζ ε ι : «Ρέ σκατόπουστα. ξεκωλιάρα. ή α π ε ι λ ή σ ε ι . όταν έ χ ε ι κάποιαν α ν ά γ κ η .. μόλις βγω αποδώ θά σέ σκίσω ). Σ τ ό κ ο υ ρ ε ί ο τ ή ς Φυλακής σ τ έ κ ε ι μονίμως ένας γ ε ρ ο Φύλαξ γ ι ά ν ά α π ο τ ρ έ ψ ε ι τ υ χ ό ν αρπαγή κ α ν ε ν ό ς ξ υ ρ α ­ φιού. μέ ε κ φ ρ ά σ ε ι ς ελάχιστα λ ε π τ έ ς (μωρή. μιά σ α κ ο ύ λ α μέ σκατά) Α ν ά λ ο γ η ε ί ν α ι ή σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τών Φυλακισμένων πρός τ ο ύ ς έπισκέπτας των Ένα π α ρ ά δ ε ι γ μ α : άν ή Πουτάνα στέλ­ ν ε ι μ ι κ ρ έ ς ε π ι τ α γ έ ς στόν κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο Νταβατζή τ η ς τ ό τ ε α υ τ ό ς στό επισκεπτήριο. ή λεπίδων ξ υ ρ ί σ μ α τ ο ς . Ο Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς πρέπει νά α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι στους Φύλακες μέ τ ή ν προσφώνηση: «Κύριε Υπάλληλε!". Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς οί Κατάδικοι ε ί ν α ι υποχρεωτικώς ε υ γ ε ν ε ί ς πρός πάντας. ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ε ί ν α Γ α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι ν ά κ α τ α φ ε ύ γ ο υ ν στίς φ ρ ο ν τ ί δ ε ς τών α υ τ ο σ χ ε δ ί ω ν κουρέων γ ι α τ ί . φ ι λ ι ο ϋ ν ι α ι σ τ ό στόμα. οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας βρίζουν καί δ έ ρ ν ο υ ν ι ο ύ ς Φύλακες μέ τ ή ν παραμικρή α φ ο ρ μ ή . α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή κ α τ ο χ ή ξυραφιών. Οι μ ά γ κ ε ς ό τ α ν σ υ ν α ν τ ι ο ύ ν τ α ι έπειτα άπό πολύν καιρό.Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ε ί ν ο υ ν νά ξ ε χ ά σ ο υ ν τ ή ν παλιά παράδοση τ ή ς απαγορεύσεως τ ή ς γ ύ μ ν ι α ς . Θεωρητικώς ό κ ο υ ρ ε ύ ς κ ο υ ρ ε ύ ε ι (ή ξυρίζει) τ ο ύ ς Φυλακισμένους δω­ ρεάν. Τήν προσφώνηση αδερφέ ούτε τή λένε ο υ τ ε τήν α κ ο ύ ν ε οι Χ α φ ι έ δ ε ς τ ή ς Φυλακής. Άρθρον 5. ένώ γ ί ν ε τ α ι έ φ ο δ ο ς τών Φυλάκων κάποιος Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ρίχνει πάνω τ ο υ ς . Οί κ ο υ ρ ε ί ς τ ή ς Φυλακής ε ί ν α ι κ ι α υ τ ο ί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . συμφώνως τώ άρθρω 3 τ ο ύ Κανονισμού. μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς χρησιμοποιούν τήν προσφώνηση μόρτη μου. Οί τ σ ι γ κ ο ύ ν η δ ε ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι υφί­ σ τ α ν τ α ι έ ν α ξύρισμα πού ε λ ά χ ι σ τ α δ ι α φ έ ρ ε ι άπό γδάρσιμο. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ξ έ ρ ε ι ν ά δ ί ν ε ι έ ν α μπουρμπουάρ σ τ ό ν σ υ ν ά δ ε λ φ ο κ ο υ ρ έ α . δ έ ν παραλείπει νά τ ή ν βρίσει. Στίς άλλες Φυλακές σ υ ν α ν τ ά ς μιά ποικιλία σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς τών Κρατουμένων. δέν ακούς. άπ' τ ό ν τ ρ ί τ ο ν ό ρ ο φ ο . Στίς ά λ λ ε ς Φ υ λ α κ έ ς κανείς Φύλαξ δ έ ν τ ο λ μ ά ν ά απαιτήσει έ φ α ρ μ ο γήν τ ο ύ γ ε λ ο ί ο υ α υ τ ο ύ ά ρ θ ρ ο υ . φω­ ν ά ζ ε ι άπ' τ ή ν θ υ ρ ί δ α τ ή ς π ό ρ τ α ς τ ο ύ κ ε λ ι ο ύ τ ο υ : Φύλακα-α-α-α -. Στήν Φυλακή ό ένας μάγκας αποκαλεί τ ό ν άλλον μάγκα αδερφό. α π λ ο ύ σ τ α τ α . Είναι τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν α κ α τ α ν ό η τ η α υ τ ή ή άπαγόρ ε υ ο ι ς τ ο ύ τ ρ α γ ο υ δ ε ί ν . Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς (λόγω τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α ς ) οί Κατάδι­ κοι κ ό β ο υ ν ε κ ο ν τ ά τ ά μαλλιά καί ξ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι μέρα παρά μ έ ρ α . Καί α ν ε φ ά ρ μ ο σ τ η Σέ πολλές Φ υ λ α κ έ ς όλη μέρα μ ε ι α δ ί δ ο υ ν μουσική διά 1 1 123 . Είναι τό ά ν τ ί σ τ ο ι χ ο ν τ ο ϋ Κύριε. Στήν πραγματι­ κ ό τ η τ α ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς .χ.!!-.

Αυτό τ ό ίδιο κάθαρμα υποχρέωνε εις παρακ ο λ ο ύ θ η σ ι ν τ ή ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς καί τ ο ύ ς α λ λ ό θ ρ η σ κ ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς . Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ τ ή ς Φυλακής ε φ α ρ μ ό ζ ε ι μ ε τ ά σ χ ο λ α σ τ ι κ ό τ η τ ο ς τ ό ά ρ θ ρ ο ν 6 ό τ α ν μ π ο ρ ε ί . Μάθημα 34ον Σχολίων σννέχεια. Οί ε κ κ λ η σ ί ε ς τ ώ ν Φυλακών ε ί ν α ι πολύ μ ι κ ρ έ ς . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι αποκαλούν τ ή ν ε κ κ λ η σ ί α παπαδομάγαζο. "Αρθρον 6. Στήν Antiqua ή ορθόδοξη θ ρ η ­ σκεία π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε τ α ι μέ ε ι δ ι κ ά ά ρ θ ρ α τ ο ϋ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . Πάνε ό λ ο ι . ε ί τ ε ή σ α ν ε ι τ α λ ο ί ε ί τ ε ήσανε τ ο ύ ρ κ ο ι . σ τ ό σχολεΐον καί σ τ ό έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν τ ή ς Φυλακής.μεγαφώνων. Ο ύ τ ω ς ή ά λ λ ω ς . Είμεθα α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι νά δ ι α κ ό ψ ο υ μ ε τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μ ά θ η μ α . Θά σ υ ν ε χ ί σ ω μ ε ν καί σ ή μ ε ρ ο ν τ ή ν μ ε τ ά σχολίων άνάλυσιν τ ο ύ Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ τ ή ς Φυλακής. λοιπόν. ο ί περισ­ σότεροι Φυλακισμένοι παρακολουθούν τήν λειτουργία έ ν ύ π α ί θ ρ ω . Ή δ ι ά τ α ξ ι ς τ ο ύ έ ν λ ό γ ω ά ρ θ ρ ο υ α ν α φ έ ρ ε τ α ι εις τ ά Κ α θ ή κ ο ν τ α τ ο ϋ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ στήν ε κ κ λ η σ ί α . Θά συνεχίσω τ ά σχόλια έπί τ ο ϋ Κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ τ ή ς Φυλακής στό προσεχές μάθημα. ή καλόγεροιτό σ ύ ν η θ ε ς αδίκημα τ ο υ ς ή ο μ ο φ υ λ ο φ ι λ ί α ) . Ό παπάς κ ά ν ε ι τ ή ν ε μ φ ά ν ι σ η τ ο υ στίς Φυλακ£ς σέ τ ρ ε ι ς περιπτώσεις: Κ υ ρ ι α κ έ ς . Χ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α ) καί ε κ τ ε λ έ σ ε ι ς . άπό τ ό ύπ' α ρ ι θ μ ό ν 6 ά ρ θ ρ ο ν τ ο ϋ περί Κ α θ η κ ό ν τ ω ν κ ε φ α λ α ί ο υ . ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι γ ι ά ν ά μειώσουν τ ή ν έ ν τ α σ η τ ο ϋ γ κ α ρ ί σ μ α τ ο ς τών μεγαφώνων α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι ν ά τ ά σκεπάσουν μέ β ρ ε μ έ ν ε ς π ε τ σ έ τ ε ς . Στήν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ό κ α φ ε ν ε ί ο τ ή ς Φυλακής ε ί ν α ι κ λ ε ι σ τ ό . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι . μ π ο υ λ ο υ κ η δ ό ν . Παρομοίως καί στίς σ κ λ η ρ έ ς Ε γ κ λ η μ α τ ι ­ κές Φ υ λ α κ έ ς . ή κ α λ ό γ ε ρ ο ς (πάντα στήν Φυ­ λακή υπάρχουν μ ε ρ ι κ ο ί ξυρισμένοι παπάδες. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς δ έ ν ε ί ν α ι υποχρεωμένος ν ά κ ά μ ν ε ι λ ο υ τρόν. Κάθε ε μ φ ά ν ι σ η τ ο ύ παπά α μ ε ί β ε τ α ι μέ 10 $. Ό μ ω ς ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ε ί ν α ι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ς ν ά πη­ γ α ί ν ε ι σ τ ή ν ε κ κ λ η σ ί α τ ά ς Κυριακάς.μέ μ ε γ ά λ ο ν ε κ ν ε υ ρ ι σ μ ό - . Ανάμεσα στόν α λ η θ ι ν ό παπά καί στόν κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο τ έ ω ς παπά ε π ι κ ρ α τ ο ύ ν σ χ έ σ ε ι ς μίσους. Ά ρ χ ί ζ ο μ ε ν . Ό παπάς έ χ ε ι γ ι ά β ο η θ ό κάποιον Κ α τ ά δ ι κ ο πού κάποτε ή τ α ν ε παπάς. Πρέπει νά τονίσω ό τ ι οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας μισούν θανασίμως κ α θ ε τ ί τ ό παπαδίστικο. Εκεί όποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς δ έ ν π ά ε ι στήν εκ­ κλησία ο δ η γ ε ί τ α ι σ τ ό Π ε ι θ α ρ χ ε ΐ ο ν . Μεγάλες Γ ι ο ρ τ έ ς (Πά­ σχα. Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Φυλακής τών 'Επτά Πύργων ( ο ν ό μ α τ ι Adamo) έ τ ι μ ω ρ ο ϋ σ ε μέ άπομόνωσιν εϊκοσιν ήμερων τ ο ύ ς ά ρ ν η σ ι θ ρ ή σ κ ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς . στήν ε κ κ λ η σ ί α . Ό λ ε ς οί Φ υ λ α κ έ ς δ έ ν έ χ ο υ ν ε κ κ λ η σ ί α . ή π α τ σ α β ο ύ ρ ε ς . Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν τ ο λ μ ο ύ ν ν ά α ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν .

Μ έ τ ή ν ε υ κ α ι ρ ί α θά πώ ό τ ι στίς Φ υ λ α κ έ ς τ ό βράδι. γ ί ν ε τ α ι ή προσευχή. ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ σ τ ρ έ φ ε τ α ι πρός τ ή ν μεριά τ ο ύ τ α ρ α ξ ί α καί τ ό ν απειλεί . Οί παπάδες ε ί ν α ι απτόητα ζώα. μόλις ό Φ ύ λ α ξ π ρ ο τ ε ί ν ε ι σέ κά­ ποιον Φυλακισμένο ν ά πεί τ ή ν π ρ ο σ ε υ χ ή .ό τ ι θά τ ό ν τ ι μ ω ρ ή σ ε ι μ ε τ ά τ ή ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν . Δ έ ν υπάρχουν σ χ ο λ ε ί α στίς Φυλακές τ ή ς Antiqua. Ά λ λ ά ό παπάς σ υ ν ε χ ί ζ ε ι τ ή δ ο υ λ ι ά τ ο υ . ρέ παπά. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι π ο τ έ δ έ ν α κ ο ύ ν ε τ ά ς ψαλμωδίας. Ά λ λ ο ι Φυλακισμέ­ ν ο ι . εις έ κ α σ τ ο ν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ν έ ν Ιερόν Εύαγγέλιον. Έ κ α σ τ ο ν έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν δ ι α θ έ τ ε ι ε λ ά χ ι σ τ ε ς θ έ σ ε ι ς . κάθε Τ ε τ ά ρ τ η άπόγεμα. Μ ε ρ ι κ α ί Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ο ί Φυλακαί τ ή ς Antiqua δ ι α θ έ τ ο υ ν ένα μικρόν έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι σέ κ ε λ ι ά κάνουν τ ή ν προσευχή τ ο υ ς κ α τ ά βούλησιν. γ ί ν ε ­ τ α ι έ ν α θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό μάθημα μέσα σέ έ ν α μικρό δωμάτιο. Α ν τ ι θ έ τ ω ς . Ό θ ε ν . τέ­ λειωνε επιτέλους!!». μέ α π ο τ έ λ ε σ μ α μ έ χ ρ ι τ ή ν απο­ φ υ λ ά κ ι σ η τ ο υ ς ν ά α π ο τ α μ ι ε ύ ο υ ν μιά μικρή περ ουσία.κ ά θ ο ν τ α ι κ λ ε ι σ μ έ ν ο ι σ τ ά κ ε λ ι ά . Τ ό τ ο ι ο ύ τ ο ν θ ε ω ρ ε ί τ α ι πολύ σίκ. Τήν σ τ ι γ μ ή πού αρχίζει τ ό κ ή ρ υ γ μ α α κ ο ύ γ ε τ α ι έ ν α ο μ α δ ι κ ό ΩΧ!!! πού μάλλον εκ­ φ ρ ά ζ ε ι άποδοκιμασίαν. Σ τ ή ν Φυλακή τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ .μέ κραυγάς . Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυλακής π ρ ο σ φ έ ρ ε ι . ώς δ ώ ρ ο ν . Ή μοιρασιά τών θέσεων μπορούσε νά γ ί ν ε ­ τ α ι διά κ λ ή ρ ο υ . ένώ οί ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι Κατάδικοι ε ί ν α ι δεκαπλάσιοι. Π ό τ ε . Μ ό λ ι ς έ ν α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι θέση σέ έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι νά α γ ο ρ ά σ ε ι έναν μικρό τ ό ρ ν ο . κ ά θ ε Κ α τ ά δ ι κ ο ς εργα­ ζόμενος εις έργαστήριον είναι ύποπτος Οί β ε τ ε ρ ά ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι ξ έ ρ ο υ ν ό τ ι ό Κανονισμός ε φ α ρ μ ό ζ ε ­ τ α ι π ά ν τ α γ ι ά τ ό χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο καί π ο τ έ γ ι ά τ ό κ α λ ύ τ ε ρ ο . ένώ οί υπόλοιποι σ τ α υ ρ ο κ ο π ι ο ύ ν τ α ι ό ρ θ ι ο ι .έκεΐ α κ ο ύ γ ο ν τ α ι γ ε λ ά κ ι α . Σέ κάθε θάλαμο έ ν α ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ά π α γ γ έ λ ε ι τήν προσ­ ε υ χ ή . Στό μ α ν ο υ ά λ ι καίνε λ ι γ ο σ τ ά κ ε ρ ι ά οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν δια­ θ έ τ ο υ ν λ ε φ τ ά γ ι ά κεριά. οί Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς τών Φυλακών π ρ ο τ ι μ ο ύ ν νά μοιράζουν τ ί ς θ έ σ ε ι ς σ τ ο υ ς ε υ ν ο ο υ μ έ ­ ν ο υ ς Κατάδικους. Από καιρό σέ καιρό κάποιος παπάς αποφασίζει νά κ ά ν ε ι κ ή ρ υ γ μ α μ ε τ ά τ ή ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α . Συνήθως π ι ά ν ο υ ν ε ψ ι λ ο κ ο υ β έ ν τ α .πότε έ ν α ς Κατάδι­ κος ξ ε φ ω ν ί ζ ε ι άπ' τ ό παράθυρο τ ο υ : «άντε. Τό π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν π ε ν τ έ ξ ι Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι σαφώς ηλίθιοι. μ ε τ ά τήν κ α τ α μ έ τ ρ η σ η τών Φυλακισμένων. Ω σ τ ό σ ο . α υ τ ό ς άπαντα αμήν!! Αυτό υ π ο τ ί θ ε τ α ι πώς ε ί ν α ι ή β ρ α δ ι ν ή προσευχή. Εννοεί­ τ α ι ό τ ι στήν πρεσβεία. Συνήθως οί θ έ σ ε ι ς τών ε ρ γ α σ τ η ρ ί ω ν π α ρ έ χ ο ν τ α ι στους Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς . Εδώ .προφανώς σέ κ α τ ά σ τ α σ η θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ς έξάρσεως τσιμπούν τ ό ν κώλο τών σεμνών σ υ γ κ ρ ο τ ο υ μ έ ν ω ν πού σ τ έ κ ο υ ν στίς π ρ ώ τ ε ς γ ρ α μ μ έ ς . Ό παπάς κ ά ν ε ι τ ό ν κ ο υ φ ό καί συν­ ε χ ί ζ ε ι τίς ψαλμωδίες. Ό τ α ρ α ξ ί α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι νά α π α ν τ ή σ ε ι : «Θά μου κλάσεις τ' αρχίδια!». γ ι α τ ί στά ε ρ γ α ­ στήρια τών Φυλακών κυρίως δ ο υ λ ε ύ ο υ ν χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ή μ α τ α Ζ 125 . Μ ε ρ ι κ ο ί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι παρακο­ λ ο υ θ ο ύ ν τ ή ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α φ ο ρ ώ ν τ α ς πιτζάμες καί παντό­ φ λ ε ς .Ι σ ο β ί τ ε ς .

κ ρ ε μ α σ μ έ ν ο μέ κλωστή έξω άπ' τ ό παράθυρο τ ο ύ κ ε λ ι ο ύ . Κατά τ ή ν σ υ ν ή θ ι α τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . έ ρ ω τ ο δ ο υ λιές κτλ.Κ α τ ά δ ι κ ο ς . Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς ό καβγάς ε κ τ ο ν ώ ν ε τ α ι μέ τ ό ύ β ρ ε ο λ ό γ ι ο ' οι Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ ι α θ έ τ ο υ ν μιά θαυμάσια λίστα ύβρεων πού υ ψ ώ ν ο ν τ α ι κ ρ ε σ έ ν τ ο . έπίδειξις ισχύος. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς μέ μ ε γ ά λ η ν υπομονή τ ό α κ ο ν ί ζ ε ι κ ρ υ φ ά στίς πλάκες τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς οί α φ ο ρ μ έ ς ήσανε α σ ή μ α ν τ ε ς κάποτε δ υ ό Κ α τ ά δ ι κ ο ι μαχαιρώθηκαν γ ι α τ ί ά θ ε λ α τ ο υ ς . ε υ κ ό λ ω ς άπό έ ν α κ ο μ ά τ ι λάμας. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι γιά ψυχραιμία. Στήν δ ι ά ρ κ ε ι α τών αιματηρών καβγάδων οί Φύλακες (μέ τό πρόσχημα πώς τ ά χ α πάνε νά φ έ ρ ο υ ν ενισχύσεις) τ ό σ τ ρ ί β ο υ ν άλά-γαλικά. "Ενα μαχαίρι γ ί ν ε τ α ι . Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς κ ρ ύ β ε ι τό μαχαίρι τ ο υ σέ απίθανα μ έ ρ η : στά σκαλοπάτια τής Φυλακής ή. Στήν Φυλακή Kor-Kor γ ι ν ό τ α ν ε έ ν α ς . Τά ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α τών Φυλακών ε ί ν α ι γ ε μ ά τ α αιχ­ μηρά καί κ ο φ τ ε ρ ά ε ρ γ α λ ε ί α .δ υ ό φ ό ν ο ι ετησίως. δ ι ε κ δ ί κ η σ η τ ή ς θέσεως τ ο ύ Τσιρίμπαση τήο Φ υ λ α κ ή ς . Άρθρον 7. Αλλά καί σ ή μ ε ρ α οί κ α β γ ά δ ε ς τής Φυλακής ε ί ν α ι τ ρ ο μ ε ­ ροί σέ έ ν τ α σ η . σάν γ ά τ ο ι . δ έ ν προλαβαίνει τήν ζήτηση τών χ ε ι ρ ο τ ε χ ν η μ ά τ ω ν άπ' τήν π ε λ α τ ε ί α Ετσι π ρ ο σ λ α μ β ά ν ε ι μ ε ρ ι κ ο ύ ς φ τ ω χ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι ­ κους ώς β ο η θ ο ύ ς Δ έ ν παραλ ίπει νά τ ο ύ ς ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε ­ ται κτηνωδώς.τι βρουν μπροστά τ ο υ ς καί ε π ι τ ί θ ε ν τ α ι μέ λύσσα.απο ξ υ λ ο . Οί δ υ ό α ν τ ί π α λ ο ι Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ά γ ρ ι ο κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ι λ ο ξ ά . Στίς Γ υ ν α ι κ ε ί ε ς Φ υ λ α κ έ ς πολλέ Φυλακισμένες δου­ λ ε ύ ο υ ν σ τ ο υ ς α ρ γ α λ ε ι ο ύ ς . Τά παλιά χ ρ ό ν ι α ή α τ μ ό σ φ α ι ρ α στίς Φ υ λ α κ έ ς ή τ α ν ε πολύ άγρια. σπάνε τό πλη­ σ ι έ σ τ ε ρ ο παράθυρο καί κ ρ α δ α ί ν ο ν τ α ς μ υ τ ε ρ ά κ ο μ ά τ ι α τ ζ α μ ι ο ύ προσπαθούν νά μαχαιρωθούν. έτσούγκρισαν στήν βόλτα τής αυλής. κτλ. κτλ. ή ρ ά β ο υ ν ε σ τ ο λ έ ς Καταδίκων. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι τ ό μαχαίρι γιά πολλούς λό­ γ ο υ ς : ξ ε κ α θ ά ρ ι σ μ α παλιών λογαριασμών. Οταν δ υ ό Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ σ α κ ώ ν ο ν τ α ι μέ μαχαίρια οί υπόλοι­ ποι κοιτάζουν. Τά μαχαίρια τ ή ς Φυλακής συνήθως δ έ ν έ χ ο υ ν ε μπράτσο γιά ν ά μήν κ ά ν ο υ ν μπούγιο. τιμωρία προδοτών. ή. ε κ δ ί κ η σ η εναν­ τίον ε χ θ ρ ο ύ . Οί Ι σ ο β ί τ ε ς πάντα μαχαι­ ρ ώ ν ο ν τ α ι μέ τά ε ρ γ α λ ε ί α πού χρησιμοποιούν: Γ ε ν ι κ ώ ς . Ο Φυλακισμένος θά π ά ρ ε ι τό μ α χ α ί ρ ι άπ' τ ή ν καβάτζα μόνον τήν ώρα τής δ ρ ά σ ε ω ς . μ έ ς σ τ ο υ ς σωλήνες τ ο ύ κ ρ ε β α τ ι ο ύ . Αρχίζουν μέ βρισιές καί απειλές γιά νά κ α τ α λ ή ξ ο υ ν στό αίμα. καί μέ μάτια πού πε­ τ ά ν ε σπίθες ξ ε ψ α χ ν ί ζ ο υ ν ό έ ν α ς τ ό ν άλλον άπ τ ή ν κ ο ρ φ ή ώς τ ά νύχια. Ο τ ε χ ν ί τ η ς . ή κάτω απόνα τ ρ α π ε ζ ά κ ι (όπου τ ό κ ο λ λ ά ν ε μέ τ σ ι ρ ό τ α ) . Συνήθως παίρνουν έ ν π τεταρτάκι ημερησίως. "Αν ό καβγάς πε­ ράσει άπ' τ ά λ ό γ ι α σ τ ά έ ρ γ α τ ό τ ε οί α ν τ ί π α λ ο ι Φυλακι­ σ μ έ ν ο ι αρπάζουν ό. Έ π ' ο ύ δ ε ν ί λ ό γ ω έ ν α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς . Τό πιό φ ο β ε ρ ό μαχαίρι τ ή ς Φυλα­ κής γ ί ν ε τ α ι άπ' τ ή ν ουρά τ ο ϋ τ η γ α ν ι ο ύ . ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς μπορεί νά π ρ ο μ η θ ε υ τ ε ί έ ν α μα­ χαίρι πολύ ε ύ κ ο λ α . σ χ ε δ ό ν π ά ν τ ο τ ε .

Ό Κατάδικος μέ τ ό χρήμα παίζει μπαρμπούτι. ή ν ά α γ ο ρ ά ζ ο υ ν πράματα μικρής άξιας. Ω σ τ ό σ ο . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι σάν π α λ ι α τ σ α ρ ί ε ς τ ά ε ί δ η τ ή ς Φυλακής γ ι α τ ί ε ί ν α ι παλιατσαρίες. Σ τ ή ν Φ υ λ α κ ή ε ί ν α ι π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο ν ά μήν κ ά ν ε ι ς εχθρό σου έ ν α ν Πρεζάκια. Ό π ο ι ο ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς ε ί ν α ι λ ε β έ ν ­ τ η ς καί υποστηρίζει τ ο ύ ς σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ μ ε ν ο υ ς τ ο υ ο δ η γ ε ί τ α ι στό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν ώς υ π ο κ ι ν η τ ή ς σ τ ά σ ε ω ς . Αρθρον 9. Οί Φ ύ λ α κ ε ς . Αυτή ή άρχή π ρ ο ή λ θ ε άπ τ ό γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι . Τό ά ρ θ ρ ο ν δ έ ν υποψιάζεται τ ό ν ε π ε ρ χ ό μ ε ν ο Συνδικαλι­ σμό τών Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν . τούβλα κτλ. οσάκις κάποιος κ ο υ τ ό ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς προσπαθήσει ν ά π α ρ α σ τ ή σ ε ι τ ό ν σ υ μ φ ι λ ι ω τ ή . τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν . Άρθρον 11. ξ υ ρ ι ­ στικές λάμες. χρησιμοποιούν ώς όπλα καί δ ι ά φ ο ρ α άλλα α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν αγαπά τ ά αίματα. έ κ τ ο ς τών μαχαιριών.ό τ α ν γ ί ν ε τ α ι καβγάς μέ­ ν ε ι ξαπλωμένος σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι τ ο υ .δίχως ν ά ν α ι δ ε ι λ ό ς . Τά χ ρ ή μ α τ α στήν Φυλακή έ χ ο υ ν ε μ ε γ ά λ η σημασία. ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . Ό τ α ν ένας Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς μπαίνει στήν Φυλακή υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι ν ά π α ρ α δ ό σ ε ι όλα τ ά λ ε φ τ ά τ ο υ . άν καί ε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς δύσκολο νά β ρ ε ι ς καρφιά μ έ ς στήν Φ υ λ α κ ή . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι γ ρ ά φ ο υ ν ό . ό έ ν α ς άπ' τ ο ύ ς δ υ ό α ν τ ι π ά λ ο υ ς μαχαίρωνε τ ό ν άλ­ λον ε ν τ ε λ ώ ς ξ α φ ν ι κ ά . Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυλακής χ ο ρ η γ ε ί σ τ ο υ ς Φυλακισμέ­ ν ο υ ς ό ρ ι σ μ έ ν ο ν αριθμό μάρκες γ ι ά ν ά πίνουν κ α φ έ . Τό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν π ρ ο σ θ έ τ ε ι άλλα π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α στήν ποινή τ ο ύ ηγέτη . Οί ί δ ι ο ι οί Φυλακισμέ­ ν ο ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ ά τσιγάρα ώς νόμισμα. ζωγραφίζουν ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ ε ς σ ε ξ ο υ α λ ι ­ κές παραστάσεις. Ά λ λ ο έ ν α ύπουλο άρθρον. Έ τ σ ι . σ ι δ ε ρ ό β ε ρ γ ε ς . τ ο π ο θ ε τ η μ έ ν α μέσα σέ νάιλον. Επίσης. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς αγαπά τ ά τ υ χ ε ρ ά παιχνίδια καί τ ί ς ωραίες γυναί­ κ ε ς . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι καρφώνουν καρφιά σ τ ο υ ς τ ο ί χ ο υ ς . Σ ή μ ε ρ α . γ ι ά ν ά ν α ι β έ β α ι ο ι . ο ι μ ά γ κ ε ς κ α τ α φ έ ρ ν ο υ ν νά χώ­ νουν στήν κωλοτρυπίδα τ ο υ ς μ ε ρ ι κ ά χ α ρ τ ο ν ο μ ί σ μ α τ α τών 50 S. Ό Πρεζάκιας πάντα χ τ υ π ά ε ι ύπουλα. Ό Πρεζάκιας πάντα έ χ ε ι χωμένα σ τ ό σ τ ό μ α τ ο υ κ α ν α δ υ ό κ ο μ α τ ά κ ι α λ ά μ α ς καί ξ έ ρ ε ι ν ά τ ά χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι θαυμάσια. Στήν Φυλακή δ έ ν κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί χρήμα. ν ο μ ί ζ ε ι ό η λ ί θ ι ο ς σ υ ν τ ά κ τ η ς τ ο ϋ Κανονι­ σμού τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . ή ε ξ α γ ο ρ ά ζ ε ι τ ο ύ ς Φύλακες. τ ο ύ κάνουν καί σω­ ματική έ ρ ε υ ν α .Καταδίκου. Ο Καλός Κ λ έ φ τ η ς . τ ι θ έ λ ο υ ν στους τ ο ί χ ο υ ς . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ποτέ δ έ ν κ α β γ α δ ί ζ ε ι στήν Φυλα­ κή. όπως τ ί ς κ ρ ε μ ά σ τ ρ ε ς πού ξ ε κ α ρ φ ώ ν ο υ ν άπ' τ ο ύ ς τ ο ί χ ο υ ς . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς δ έ ν κ ά ν ε ι τ ό ν μάγκα. Κάτω άπό α υ τ ό τ ό ύπουλο άρθρον κ ρ ύ β ε τ α ι ή κατηγορία· τ ή ς στάσεως. Ό λ α σ τ ή ν Φ υ λ α κ ή υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι εις π α κ έ τ α τ σ ι γ ά ρ ω ν . οί δ υ ό α ν τ ί π α λ ο ι τ ό ν διώχνουν μέ τ ή ν απειλή τών μαχαι­ ριών.δ έ ν π ρ έ π ε ι ν ά α ν α κ α τ ε ύ ε τ α ι σέ ξ έ ν ο υ ς κ α ­ β γ ά δ ε ς . ένώ ό σ υ μ φ ι λ ι ω τ ή ς προσπαθούσε ν ά κ α τ α π ρ α ύ ν ε ι τά πνεύμα­ τ α . "Αρθρον 8. Οί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ν ά α ν ε β α ί ν ο υ ν σ τ ά παρά- 127 . Άρθρον 10.

πού ξ έ ρ ο υ ν σέ ποια πλευρά είναι τ ά συμφέροντα τους. ή α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ς ) ε ί ν α ι όντως βασανιστική γ ι ά τ ό ν Φυλακι­ σ μ έ ν ο . Ο δ υ σ τ υ χ ι σ μ έ ν ο ς δ ρ α π έ τ η ς ο ύ ρ λ ι α ζ ε . Ό λ ο ι οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι α κ ο ύ γ α ν ε τ ί ς ο ι μ ω γ έ ς . έχουνε δοσοληψίες μέ τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς Ανθρώπους τ ή ς Φάρας. ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δ έ ν κ λ έ β ο υ ν τ ά ε ί δ η τ ή ς Φυλακής γ ι α τ ί ε ί ν α ι α σ ή μ α ν τ η ς αξίας.V.έ τ σ ι σπάσανε τ ά π λ ε υ ρ ά τ ο υ Dimitri Constantino καί τ ο ύ Pierre Bochnea. Καί στίς δ υ ό περιπτώσεις ό τ ό τ ε Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς τ ο ϋ Β ο ρ ά Κύριος Klini ή τ α ν ε κ ρ υ μ έ ν ο ς σ τ ό γ ρ α φ ε ί ο τ ο υ . εκτελούν τίς εντολές τ ο ϋ Τσιρίμπαση. ή . Οί έ ξ υ π ν ο ι Φ ύ λ α κ ε ς . φ έ ρ ν ο υ ν χασίσι καί οινοπνευματώδη στήν Φυλακή. Τό άπόγεμα τ ή ς Κυριακής 24-8-1969 φ έ ρ α ν ε στήν Αγρο­ τ ι κ ή Φ υ λ α κ ή τ ο ύ Βορά έ ν α ν δ ρ α π έ τ η . ά λ λ ά δ έ ν κ α τ α λ α β α ί ν ω γ ι α τ ί α υ τ ό πρέπει ν ά ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι τ ό ν Κανονισμό. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ασφαλώς κ λ έ β ο ν τ α ι μ ε τ α ξ ύ τ ω ν . Άρθρον 12. έ π ε τ έ θ η κ α ν μέ τ ά γκλόμπς ε ν α ν τ ί ο ν τών Καταδίκων πού δ ι ε μ α ρ τ ύ ρ ο ν τ ο . στίς 3-6-1970. Στήν ίδια Φ υ λ α κ ή . Ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν : Ή πρώτη ποινή (έπίπληξις) α φ ή ν ε ι τ ε λ ε ί ω ς α δ ι ά φ ο ρ ο τ ό ν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο . Τόν πιάσανε τ ά μ ε σ ά ν υ χ τ α . ή. καί. Ή πέμπτη ποινή (άπα- • 128 • . α ν ο ί γ ο ν τ α ς τ ο ύ ς θ α λ ά μ ο υ ς . Μ ό λ ι ς έ φ τ α σ ε ή κ λ ο ύ β α στήν πύλη τ ή ς Φυλακής οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι λ ά β α ν ε τ ή ν δ ι α τ α γ ή ν ά μπουν σ τ ύς θ α λ ά μ ο υ ς . άπέδρασε ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς Tsoutso. Ή δ ε ύ τ ε ρ η ποινή (άπαγόρευσις περιπάτου) ε ί ν α ι πρακτικώς α ν ε φ ά ρ μ ο σ τ η . Αμέσως οί Φ ύ λ α κ ε ς σ ύ ρ α ν ε τ ό ν δ ρ α π έ τ η στό Π ε ι θ α ρ χ ε ί ο ν ( τ ό π ε ρ ί φ η μ ο No 13). τ ρ α β ή ξ α ν ε τ ό ν δ ρ α π έ τ η μ έ ς στήν α υ λ ή κ ι ά ρ χ ι σ α ν νά τ ό ν δέρνουν είκοσι Φύλακες σ υ γ χ ρ ό ν ω ς . Κι α υ τ ό πού συμ­ β α ί ν ε ι στήν αυλή ε ί ν α ι άπλό: ο ι Φ ύ λ α κ ε ς δέρνουν κάποιον Κρατούμενο. Μ ε τ ά άπό μιάν ώρα τόν δ έ ρ ν α ν ε στήν α υ λ ή . Πειθαρχικοί ποιναί. Ό απείθαρχος Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς πού δ έ ν ε κ τ ε λ ε ί τ ά Κ α θ ή κ ο ν τ α τ ο υ (βλέπε ά ρ θ ρ α 1-13) κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι ν ά τ ι μ ω ρ η θ ε ί πειθαρχικώς άπό τ ό ν Δ ι ε υ θ υ ν τ ή τ ή ς Φυλα­ κής. θ υ ρ α γ ι ά ν ά μή βλέπουν τ ί σ υ μ β α ί ν ε ι στήν α υ λ ή ό τ α ν τ ο ύ ς έ χ ο υ ν ε κ λ ε ι δ ω μ έ ν ο υ ς σ τ ά κ ε λ ι ά . Τά βαποράκια ακριβοπληρώνονται. ά λ λ ά κ α ν ε ί ς δ έ ν έ τ ό λ μ η σ ε ν ά φ ω ν ά ξ ε ι άπ' τ ό παράθυρο. ά λ λ ά πάντα ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς β ρ ί σ κ ε ι τ ρ ό π ο υ ς επι­ κοινωνίας μέ τ ο ύ ς σ υ γ γ ε ν ε ί ς τ ο υ . Άρθρον 13. Ή τ ρ ί τ η και ή τ έ τ α ρ τ η ποινή (άπαγόρευσις επισκέψεων. Στήν argot τ ή ς Φυλακής α υ τ ο ί οί Φ ύ λ α κ ε ς ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι βαποράκια. Α υ τ ο ί οί Φ ύ λ α κ ε ς βάζουν παρανόμως μιά Π ο υ τ ά ν α σ τ ό επισκεπτή­ ριο γ ι ά ν ά δ ε ι τ ό Ν τ α β α τ ζ ή τ η ς . ΟΊ κ λ ε ι δ ω μ έ ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι α ν έ β η κ α ν σ τ ά κ ρ ε β ά τ ι α τ ο υ ς καί φ ω ν ά ζ α ν ε άπ' τ ά π α ρ ά θ υ ρ α . ά φ α ι ρ ο ϋ ν δ ι κ ό γ ρ α φ α άπό τ ό ν προσω­ πικό φ ά κ ε λ ο ενός Κ α τ α δ ί κ ο υ κ τ λ . Έ ν σ υ ν ε χ ε ί α . κ τ λ . Θεωρώ α κ α τ α ν ό η τ η τ ή ν τ α ξ ι ν ό μ η σ ι ν καί κλιμάκωσιν τών πειθαρχικών ποινών. ή .

κ α ί . Ή τ ε λ ε υ τ α ί α ποινή (απομόνωση σ τ ό πειθαρχείο) ε ί ν α ι ή μόνη α λ η θ ι ν ή π ο ι ν ή . β ά ρ β α ρ ο ξύλο καί τ έ τ ι α . σ υ ν ή θ ω ς .γ ό ρ ε υ σ ι ς α γ ο ρ ά ς τροφίμων) ε ί ν α ι α ν ε φ ά ρ μ ο σ τ η . μ ε τ ά ό Κύριος Κ α θ η γ η τ ή ς α ν έ λ υ ε τ ή ν προσωπικότητα τ ο ύ Δ ο λ ο φ ό ν ο υ (πού ά κ ο υ γ ε σιωπηλός). Δικαιώματα. ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο . σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι άπό ά λ λ ε ς ποινές μ ή α ν α γ ρ α φ ό μ ε ν ε ς στόν Κανονισμό . Δ έ ν κατανοώ δ ι ό λ ο υ τ ή ν δ ι α φ ο ρ ο π ο ί η σ η τών αριθμών τών επισκέψεων αναλόγως τ ή ς Ποινής. ή στόν τοπικόν Εισαγγελέα ε ν α ν τ ί ο ν τ ή ς Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς τ ή ς Φυλακής. ν η σ τ ε ί α . Άρθρον 4. Άρθρον 2. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι τ ί ς π ε τ ά ν ε σ τ ά σκουπίδια. άλλά α υ τ ή ή α ν α φ ο ρ ά δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι ο ύ τ ε νά πρωτοκολ­ ληθεί ο ύ τ ε ν ά τ α χ υ δ ρ ο μ η θ ε ί στόν παραλήπτη. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν λ ύ ν ο υ ν ε ύ κ ο λ α τ ή ν γλώσσα τ ο υ ς . δσο καί η λ ι θ ί α . Ά λ λ ά έπ' αυτού θ ά επανέλθω. Α υ τ ό τ ό ό ρ θ ό γ ο υ ρ ο ύ ν ι ε ί χ ε έ ν α χόμπι: κάθε Μάιο έπαιρνε τ ο ύ ς φ ο ι τ η τ ά ς τ ο υ καί πήγαινε στήν Φυλακή τών Επτά Πύρ­ γων. Άρθρον 3. Οί γ υ ν α ι κ ε ί ε ς κ ι λ ό τ ε ς έ χ ο υ ν μ έ γ ε θ ο ς · τ ά Ε γ κ λ ή μ α τ α δ έ ν έχουν μέγεθος. Μάθημα 35ον Ή ζωή κυλά μέ ϋπνο. όπου έ φ ώ ν α ζ ε έ ν α ν Δ ο λ ο φ ό ν ο καί τ ο ύ λ ε γ ε νά διη­ γ η θ ε ί (μπροστά α τ ο ύ ς φ ο ι τ η τ ά ς ) γ ι α τ ί καί πώς έσκότωσε τ ό θ ύ μ α τ ο υ . Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς μπορεί ν ά γ ρ ά ψ ε ι μιάν ανα­ φ ο ρ ά πρός τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . Ή έ κ τ η ποινή (άπαγόρευσις καπνίσματος) ε ί ν α ι α ν ε φ ά ρ μ ο ­ σ τ η . δ έ ν άνοί- . πολύ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο π ο ύ . Τ ό τ ε ή Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί α αντιμετώπιζε τ ο ύ ς Εγκληματίας σάν άγρια θηρία καί τ ή ν Φυλακή σάν ζωολογικό κήπο. Συνεχίζω τ ά σχόλια επί τών λοιπών άρθρων τ ο ύ Κανονι­ σ μ ο ύ τ ή ς Φυλακής.ό τ ι μ ω ρ η μ έ ν ο ς δ α ν ε ί ζ ε τ α ι τ ρ ό φ ι μ α . Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυλακής χ α ρ ί ζ ε ι στους Φυ­ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς ά φ θ ο ν ε ς ε ι κ ό ν ε ς τ ο ύ Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού. έ ν ώ συγχρόνως ε ί ν α ι λίαν ε υ έ ξ α π τ ο ι . ή α γ ο ρ ά ζ ε ι μέ πακέτα τ σ ι γ ά ρ α . Ισχύουν καί έδώ αί διατυπωθεΐσαι εις τ ό άρ­ θ ρ ο ν 3 απόψεις. ένώ οί φ ο ι τ η τ α ί χ α σ κ ο γ ε λ ο ύ σ α ν ήλιθίως. δέσιμο χ ε ι ­ ρ ο π ό δ α ρ α . Πρίν ε ί κ ο σ ι χρόνια σ τ ό πανεπιστήμιο τ ή ς Lonika έδίδασκε Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί α κάποιος ά ξ ε σ τ ο ς Κ α θ η γ η τ ή ς . ά φ ο ϋ χάρις στήν αλληλεγγύη τών Καταδίκων . ΟΊ ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς ε ί ν α ι πολύ λ ί γ ε ς γ ι ά τ ί ς ψ υ χ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς τών Φυλακισμένων.όπως ξ ε γ ύ μ ν ω μ α . Άρθρον 1.

Ά π ' όλες τις εποχές ό Κατάδικος προτιμά τ ό χειμώνα. Α π ο φ υ λ α κ ί σ ε ι ς τή νύχτα δέν γίνονται.συνεπώς ό τ ι ή Κλοπή έ χ ε ι σάν α π ο τ έ λ ε σ μ α τ ή ν κ α ν ο ν ι κ ό τ ε ρ η Κ α τ α ν ο μ ή τ ο ύ Π λ ο ύ ­ του.00' έπισκεπτήριον καί γ ρ α φ ε ί α κ λ ε ί ν ο υ ν . Ή Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί α δ έ ν μ ο ι ά ζ ε ι μέ τ ή ν Μ ο υ σ ι κ ή Δ ω μ α τ ί ο υ . ένώ τ ά ό ν ε ι ρ α μ ε γ α λ ώ ν ο υ ν . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ασχολούν­ τ α ι πολύ μέ τ ό πέρασμα τ ο ύ χ ρ ό ν ο υ . γ ι α τ ί δ έ ν έ χ ε ι έπισκεπτήριον. άπό τ ή ν α ν α τ ο λ ή ώς τ ή δύση τ ο ύ η λ ί ο υ .μ ε τ ά άπό ε ι κ ο σ α ή μ ε ρ η απομόνωση .30' α ν ο ί γ ο υ ν τ ά κ ε λ ι ά . > • 130 • . τίποτα δ έ ν κ α τ α λ α β α ί ν ε ι . Ή Αστική Η θ ι κ ή α δ υ ν α τ ε ί ν ά α π α ν τ ή σ ε ι σ τ ό ερώτη­ μα: ό Κ λ έ φ τ η ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ν ά κ λ έ β ε ι άπό τ ό ν Κ λ έ φ τ η .00' α ρ χ ί ζ ε ι τ ό έπισκεπτήριον (άν υπάρχει). Ή Φ υ λ α κ ή δ έ ν γ ί ν ε τ α ι κ α τ α ν ο η τ ή παρά δ ι ά τ ή ς Φυλακής.30' δ ι α ν ο μ ή σ υ σ σ ι τ ί ο υ .δ έ ν δ ι ­ κ α ι ο ύ τ α ι νά ομιλεί γιά' τά προβλήματα τ ή ς Εγκληματο­ λογίας. Πρώτα θ ά π ε θ ά ν ε ι τ ό Έ γ κ λ η μ α καί μ ε τ ά θ ά πεθά­ ν ε ι ή Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ο γ ί α . 8. ή δ η άπό τ ό 1795. 11. Γ ι ά τ ό ν Κ α τ ά δ ι κ ο τ ά γ ε γ ο ν ό τ α κ ο ν τ α ί ν ο υ ν .10' έ ξ ο δ ο ς στήν αυλή. 11.15' δ ι α ν ο μ ή ρ ο φ ή μ α τ ο ς . Τήν Φυλάκιση τ ή μ ε τ ρ ά ν ε σέ β ρ α δ ι έ ς . Ή Κοινωνία προκαλεί καί τ ό "Έγκλημα καί τ ή ν Ποινή. στό τ έ λ ο ς .γ ο υ ν τ ή ν ψ υ χ ή τ ο υ ς στους Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ό γ ο υ ς . 8. 9. Ο ρ ι σ μ έ ν ο ι Ε γ κ λ η μ α τ ο λ ό γ ο ι π ι σ τ ε ύ ο υ ν ό τ ι ό Εγκλημα­ τίας ε ί ν α ι α σ θ ε ν ή ς . Ό Εγ­ κληματολόγος υποβάλει προσβλητικές ερωτήσεις ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς άπαντα χρησιμοποιώντας argot — ό Εγκλημα­ τ ο λ ό γ ο ς . Στήν Φ υ λ α κ ή σέ χώνουν μ ό ν ο ν κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ή ς η μ έ ρ α ς . Τό ϋπέρτατον ελάττωμα είναι ή έπιπολαιότηςεΐπεν ό Oscar Wild — καί τ ό είπε ό τ α ν ή τ α ν ε σ τ ή ν Φ υ λ α κ ή . Ή Κυριακή ε ί ν α ι ή πιό μ ε λ α γ χ ο λ ι κ ή ή μ ε ρ α τ ή ς ε β δ ο μ ά δ ο ς . όπερ ε ν θ υ μ ί ζ ε ι τ ή ν γ ν ω σ τ ή ν ά μ ε ρ ι κ α νικήν θ ε ω ρ ί α ν κ α θ ' ήν Κ ο μ ο υ ν ι σ τ ή ς ε ί ν α ι τ ό ά τ ο μ ο ν πού π ρ ο σ ε β λ ή θ η άπό τ ό μ ι κ ρ ό β ι ο ν τ ο ύ Κ ο μ ο υ ν ι σ μ ο ύ . Ιδού έ ν α τυπικόν ώράριον μιάς θερινής ημέρας τής Φυλακής: 5. 7. τ ό κ υ ρ ι ό τ ε ρ ο . Στήν Φυλακή ό χ ρ ό ν ο ς δ έ ν κ υ λ ά ε ι . 8. Ό "Εγκλη­ μ α τ ο λ ό γ ο ς πού δ έ ν ε ί δ ε ποτέ τ ό σ κ ο τ ε ι ν ό β λ έ μ α ενός σ κ λ η ρ ο ύ μάγκα τ ή ν σ τ ι γ μ ή πού τ ό ν β γ ά ζ ο υ ν άπ' τ ό πει­ θ α ρ χ ε ί ο . Ό χ ρ ό ν ο ς πού πέ­ ρασε ε ί ν α ι γ ι ά τ ό ν Κ α τ ά δ ι κ ο μιά ανάσα· ή Ποινή πού απο­ μ έ ν ε ι μ ο ι ά ζ ε ι μ ε γ ά λ η σάν β ο υ ν ό . ΟΊ α π ο φ υ λ α κ ί σ ε ι ς γ ί ν ο ν τ α ι . τ ά χ α ρ ά μ α τ α . γιατί έ χ ε ι μ ι κ ρ έ ς μ έ ρ ε ς . Τά χ τ υ π ή μ α τ α τ ή ς καμπάνας τ ή ς Φυλακής τ ε μ α χ ί ζ ο υ ν τ ή ν ήμερα τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ .00' γ ί ν ε τ α ι ή κ α τ α μ έ τ ρ η σ η τών Καταδίκων. κ α θ ι σ τ ά δ υ σ κ ο λ ό τ ε ρ η τ ή ν δ ι α τ ή ρ η σ η τ ή ς Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς . κ α τ ά κ α ν ό ν α . Ό μαρκήσιος de Sade.30' οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ο ν τ α ι . Πολ­ λ έ ς φ ο ρ έ ς όμως έ ρ χ ε τ α ι κάποια ξ α φ ν ι κ ή ε ν τ ο λ ή άποφυλακίσεως μιάν ά λ λ η ν οποιαδήποτε ώρα. πού παναπεί ό τ ι σάν φ ά ς ε ί κ ο σ ι μ έ ρ ε ς φ υ λ α κ ή θ ά κ ο ι μ η θ ε ί ς ε κ ε ί ε ί κ ο σ ι ν ύ χ τ ε ς . ε ί χ ε κ α τ α λ ή ξ ε ι σ τ ή ν άποψη ό τ ι ή Κλοπή ε π ι τ ε ί ν ε ι τήν Ι σ ό τ η τ α καί.

κλείσιμο αυλής. πάνω σ' α υ τ ό τ ό κ ρ ε β ά τ ι βάζουν τ ά κ α ρ β έ λ ι α τών Φυλακισμένων κτλ.40' 19. Στήν α κ τ ί ν α Β τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς Kor . β ρ α δ ι ν ή κ α τ α μ έ τ ρ η σ η Καταδίκων. Ο Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ ο ι μ ά τ α ι κάπου δ έ κ α Ο ρ ε ς τ η νύχτα μ 131 . Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς β ρ ί σ κ ε ι τ ή σωτηρία τ ο υ στόν ύπνο. γ ι ά ν ά π η γ α ί ν ο υ ν τ ή ν ύ χ τ α ε ύ κ ο λ α σ τ ό α π ο χ ω ρ η ­ τήριο. Τό κρε­ β ά τ ι πού ε ί ν α ι πλάι στήν πόρτα τ ο ύ θ α λ ά μ ο υ έ χ ε ι πολλά μ ε ι ο ν ε κ τ ή μ α τ α (ή πόρτα μπάζει κ ρ ύ ο . Έ τ σ ι ν ο μ ί ζ ε ι ό τ ι λ ι γ ο σ τ ε ύ ε ι τ ό ν χ ρ ό ν ο παραμονής στήν Φυλα­ κή.30' 19. Στήν περίπτωση κ ρ ε β α τ ι ο ύ μέ δ υ ό πατώματα ό β ε τ ε ρ ά ν ο ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς πάντα προτιμά τ ό κάτω. Οί θ έ σ ε ι ς τών κρεβατιών πωλούνται άπό Φυλακι­ σ μ έ ν ο σέ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο . κλείσιμο σ τ ά κ ε λ ι ά .11. σιωπητήριο.30' 19. Συνήθως ή πόρτα τ ο ϋ θ α λ ά μ ο υ ε ί ν α ι σέ μιά γωνιά.45' 16. Σέ μ ε ρ ι κ έ ς Φυ­ λ α κ έ ς πλάι στό κ ρ ε β ά τ ι βλέπεις α κ ό μ α τ ό χ α λ κ ά όπου π α λ ι ό τ ε ρ α .). πρός τ ή μ ε ρ ι ά τ ή ς γωνίας τ ο ύ θ α λ ά μ ο υ .50' 21. κ α τ ά μίαν θέσιν. Α π έ ν α ν τ ι σ' α υ τ ό τ ό κ ρ ε β ά τ ι ε ί ν α ι έ ν α άλλο κ ρ ε β ά τ ι πλάι σ τ ή ν π ό ρ τ α τ ο ϋ α π ο χ ω ρ η τ η ρ ί ο υ . Ό ύπνος είναι ή βασική άπόλαυσις τών Καταδίκων. "Ως τώρα αποκαλούσα κ ρ ε β ά τ ι τ ό έπιπλο όπου κ ο ι μ ά τ α ι ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς · στήν ουσία πρό­ κ ε ι τ α ι γ ι ά σ ι δ ε ρ έ ν ι ο ρ ά ν τ ζ ο .δ έ ν α ν ε τ ό ν Κατάδικο μ έ α λ υ σ ί δ α . διανομή συσσιτίου. Ό θ ά λ α μ ο ς . σ τ ό βάθος τ ο ϋ θ α λ ά μ ο υ .00' 19. α κ ο ύ γ ε τ α ι ό θ ό ρ υ ­ βος τ ο ϋ ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ δ ι α δ ρ ό μ ο υ . Τά δ υ ό κ ρ ε β ά τ ι α πού β ρ ί σ κ ο ν τ α ι στίς δυό γω­ ν ί ε ς . Κάθε φ ο ρ ά πού έ ν α ς Φυλακι­ σ μ έ ν ο ς φ ε ύ γ ε ι άπ' τ ό ν θ ά λ α μ ο όλα τ ά κ ρ ε β ά τ ι α μ ε τ α κ ι ­ ν ο ύ ν τ α ι .30' χώνουν τ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς σ τ ά κ ε λ ι ά . Στό δάπεδο κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι καί οί επιληπτικοί. Ό ν ε ο φ ε ρ μ έ ν ο ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς πιάνει τ ό πρώτο κ ρ ε β ά τ ι πλάι στήν πόρτα.κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι σ τ ά δ ά π ε δ ο πάνω σ τ ό στρώμα. Α π έ ν α ν τ ι τ η ς ε ί ν α ι ή πόρτα τ ο ύ αποχωρητηρίου τ ο ϋ θ α λ ά μ ο υ .χ. λήξις σ ι έ σ τ α ς . Π ο λ λ ο ί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . γ ι ά νά πάει σ τ ό ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ) δ έ ν χ ά ν ε ι τ ή ν θέση τ ο υ .έ χ ε ι δικιά τ ο υ όσμή.15' 16. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς τ ό β ρ ά δ ι τ ρ ώ ε ι έ ν α κ ρ ε μ ύ δ ι .άν καί έ χ ο υ ν κ ρ ε β ά τ ι . Έ π ό μ ε ν ο ν ε ί ν α ι νά κ α τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ι ά π ό τ ο ύ ς α ρ χ α ι ό τ ε ρ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς τ ο ϋ θ α λ ά μ ο υ .ή μάλλον ή Φυλακή . Σ τ ή μέση μ έ ν ε ι ένας δ ι ά δ ρ ο μ ο ς . Ό τ α ν κάποιος Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς φ ύ ­ γ ε ι γ ι ά μ ε ρ ι κ έ ς μ έ ρ ε ς άπό τ ό ν θάλαμο (π. Τά Πρεζάκια κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι πάντα στήν σκατο­ γωνιά. Σ τ ο υ ς θ α λ ά μ ο υ ς τ ά κ ρ ε β ά τ ι α τ ο π ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι σέ δ υ ό σει­ ρ έ ς . γ ι α τ ί τ ό κ ρ ε μ ύ δ ι φ έ ρ ν ε ι ύπνο.Kor τ ά κ ρ ε β ά τ ι α ε ί ν α ι τ σ ι μ ε ν τ έ ν ι α . Σ τ ό κελί ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς βάζει τ ό κ ρ ε β ά τ ι τ ο υ όπως θ έ λ ε ι . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι λ έ ν ε α υ τ ό τ ό μ έ ρ ο ς σκατογωνιά. θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ώς τ ά πλέον α β α ν τ α δ ό ρ ι κ α . ά ν ο ι γ μ α κελιών καί α υ λ ή ς . Υ φ ί σ τ α τ α ι μία α υ σ τ η ρ ή σ ε ι ρ ά π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ ο ς στήν κ α τ ο χ ή τών κρε­ βατιών.

Ά λ λ ά οί επαρχιώτες Κ α τ ά δ ι κ ο ι κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι μ έ τά χάμουρα (δηλαδή μέ τ ό κ ο υ σ τ ο ύ μ ι τ ο υ ς ) . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δ ι α τ η ρ ο ύ ν καθαρό τ ό δάπεδο τ ο ύ θαλά­ μου. Οί γ έ ρ ο ι β ε τ ε ρ ά ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι φο­ ρούν κ ά τ ι σ κ ο υ φ ι ά άπό σ υ ν ή θ ι ο .ακόμα δυό-τρεΊς τ ό απομεσήμερο. ή σ τ ό ν θ ά λ α μ ο . Πιάνεις απαλά τ ή μ ύ τ η τ ο ύ ρ ο χ α λ ί ζ ο ν τ ο ς καί τ ο ϋ βουλώνεις τά ρουθούνια. Π ε τ ά ς μιάν άρβυλα στήν μάπα τ ο ύ ρ ο χ α λ ί ζ ο ν τ ο ς . Στήν γλώσσα τ ή ς Φυ­ λακής μόρα σ η μ α ί ν ε ι τ ρ ο μ ε ρ ό ς ε φ ι ά λ τ η ς . Αλί­ μονο στόν Φυλακισμένο πού θά άρωστήσει. Οί μ ά γ κ ε ς Κ α τ ά δ ι κ ο ι κοπροσκυλιάζουν ώς τ ό μ ε σ η μ έ ρ ι . Ο Φυλακισμένος δ έ ν β λ έ π ε ι ποτέ τ ό φ ε γ γ ά ρ ι . γ ι ά ν ά μή σκορπίσει άπό τ ά σ τ ρ ι φ ο γ υ ρ ί σ μ α τ α τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ . 6. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς κατα­ φ έ ρ ν ε ι νά μήν α π ο β λ α κ ώ ν ε τ α ι άπό τ ό ν σ υ ν ε χ ή ν ϋπνον. 2. σ τ ό κελί. 4. 7. Γιά νά ε ί ν α ι πιό ζ ε σ τ ό ς κ ά ν ε ι μ' α υ τ έ ς τ ί ς κ ο υ β έ ρ τ ε ς έναν φ ά κ ε λ ο καί κ ο ι μ ά τ α ι φ α σ κ ι ω μ έ ν ο ς . Ρίχνεις πιπέρι σ τ ό στόμα τ ο ύ ρ ο χ α λ ί ζ ο ν τ ο ς . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ό τ α ν κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι σκεπάζονται καλά. Μ ό ν ο τ ά Πρεζάκια φ τ ύ ν ο υ ν σ τ ό πάτωμα. Ρίχνεις μιά πρέζα ζάχαρη σ τ ό μισάνοιχτο στόμα τοϋ ροχαλίζοντος. 3. 8. 5. Οί μάγκες π έ φ τ ο υ ν γ ι ά ύπνο φ ο ρ ώ ν τ α ς μόνο φ α ν έ λ α καί σώβρακο. Α γ γ ί ζ ε ι ς ε λ α φ ρ ά τ ό ν ώμο τ ο ύ ρ ο χ α λ ί ζ ο ν τ ο ς . Ό Κατάδικος κυρίως ρ ο χ α λ ί ζ ε ι όταν κ ο ι μ ά τ α ι α ν ά σ κ ε λ α . γ ι α τ ί προπολεμικώς έκρύωνε τ ό ξ υ ρ ι σ μ έ ν ο κ ε φ ά λ ι τ ο υ ς . Υπάρχει ή έ ξ η ς κλίμαξ τρόπων γ ι ά ν ά δ ι α κ ό ψ ε ι ς τ ό άσεβες ρ ο χ α λ η τ ό ενός Καταδίκου: 1. Βλέπει όμως όνειρα. Α δ ε ι ά ζ ε ι ς α ρ κ ε τ ή π ο σ ό τ η τ α ό δ ο ν τ ό π α σ τ α ς σ τ ό στόμα τ ο ϋ ροχαλίζοντος. φ τ ύ ν ε ι τ ί ς ρ ο χ ά λ ε ς τ ο υ α ν ά μ ε σ α στίς κ ο υ β έ ρ τ ε ς πού τ ό ν σκεπάζουν. Πλησιάζεις τ ό ν ρ ο χ α λ ί ζ ο ν τ α καί κ ά ν ε ι ς μέ τ ή ν γλώσσα σου έ ν α ν ειδικό πλαταγισμό (τσ-τσ-τσ-τσ). Πολλοί γ έ ρ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι φορώντας κ α σ κ έ τ ο . όταν τούς ενοχλεί . ακούς έναν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο πού κ ο ι μ ά τ α ι νά σ τ ε ν ά ζ ε ι . Ο φ ά κ ε λ ο ς ιών κ ο υ β ε ρ τ ώ ν . ΟΊ γ έ ρ ο ι καί οί επαρχιώτες Κ α τ ά δ ι κ ο ι ξυπνούν τ ά χ α ρ ά μ α τ α . Μερικοί παράτολμοι Φυλακισμένοι. ό τ α ν ε ί ν α ι ξαπλωμένος. Σ τ ή Φυλακή β λ έ π ε ι κανείς περί­ πλοκα ό ν ε ι ρ α . Συχνό. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ροχαλίζουν άγρίως. Ά λ λ ο τ ε έ ν α ν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο τ ό ν πιάνει ή μόρα καί β ο γ γ ά ε ι φ ρ ι κ τ ά . Ά λ λ ω σ τ ε . Χύνεις ν ε ρ ό (μέ χωνάκι) σ τ ό στόμα τ ο ϋ ροχαλί­ ζοντος. ο ύ τ ε φ τ ύ ν ο υ ν . Δ έ ν πετάνε χάμω γ ό π ε ς . Ο Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς σ υ χ ν ά ξ υ π ν ά ε ι τ ή ν ύ χ τ α γ ι ά λ ί γ ο καπνί­ ζ ε ι έ ν α τσιγάρο καί ξ α ν α π έ φ τ ε ι . έ ν α ς Πρεζά­ κιας. Μ ε ρ ι κ ο ί Κ α τ ά δ ι κ ο ι υπο­ φ έ ρ ο υ ν άπό αϋπνίες. ό οποίος αμέσως α λ λ ά ζ ε ι π λ ε υ ρ ό . Ό τ α ν κ ά ν ε ι πολύ κρύο ό Κατάδικος ρ ί χ ν ε ι πάνω τ ο υ μ έ χ ρ ι δώδεκα κ ο υ β έ ρ τ ε ς . σ τ ε ρ ε ώ ν ε τ α ι μέ π ο λ λ έ ς μ ε γ ά λ ε ς παραμάνες.

κάποιος μ έ τ ό ρ ο χ α λ η τ ό τ ο υ . Επιπλέον. χώνοντας π ρ ο η γ ο υ ­ μένως σ τ ό ν τ ο υ ί μιά δ ε κ ά ρ α . πού φ ο ρ ά ν ε ό τ α ν κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι . δίχως τ ρ ύ π ε ς γ ι ά τ ά μ ά τ ι α . πού ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι ποδήλα­ το. Κουβέρτωμα (σβήνουν τ ά φ ώ τ α . Γ κ ρ ε μ ο τ σ ά κ ι σ μ α άπ' τ ή σκάλα. Α υ τ ό β ο η θ ά τ ά μ ά τ ι α . Τ ό χ ρ υ σ ό χ α ρ τ ο τ ό παίρνουν άπ' τ ά π α κ έ τ α τών τσιγάρων. Συνήθως α υ τ ό τ ό κ ά ν ο υ ν οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι όταν θ έ λ ο υ ν νά ε κ δ ι κ η θ ο ύ ν έναν π ρ ο δ ό τ η . οί Φ ύ λ α κ ε ς ίσως νά ν ο μ ί σ ο υ ν ό τ ι ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς μ ο υ ρ λ ά θ η κ ε ' οί μ ο υ ρ λ ο ί δ έ ν περνάνε άσχημα στήν Φυλακή. Σέ λ ί γ ο ό κ α ι ό μ ε ν ο ς ροχαλίζων πε­ τ ά γ ε τ α ι α γ ρ ι ε μ έ ν ο ς . Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς ό τ α ν β γ α ί ν ε ι στήν αυλή τ ή ς Φυλακής πρέπει ν ά κ ο ι τ ά ε ι τ ά σ ύ ν ν ε φ α . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι λ έ ν ε ληστή μιά μαύρη μ ά σ κ α . Υπάρχουν πολλών ειδών τιμωρίαι έ χ θ ρ ω ν . Ύ σ τ ε ρ α β ά ν ο υ ν φωτιά σ τ ό χωνί καί κ ρ ύ β ο ν τ α ι κάτω άπ' τ ί ς κ ο υ β έ ρ τ ε ς τών κ ρ ε β α τ ι ώ ν τ ο υ ς . καθώς καί τ ή ν ψ υ χ ή . τ ο ύ χ ώ ν ο υ ν ε α ν ά μ ε σ α σ τ ά δ ά χ τ υ λ α τ ο ύ ποδιού έ ν α χ ά ρ τ ι ν ο χωνί. σ κ α ρ φ α λ ώ ν ε ι στόν ν ε ρ ο χ ύ τ η . Δ έ ν σάς σ υ μ β ο υ λ ε ύ ω α υ τ ό ν τ ό ν τρόπο διακοπής τ ο ϋ ρ ο χ α λ η τ ο ύ . Ξύλο. Ιδού ένας κ α τ ά λ ο γ ο ς ποινών πού επιβά­ λουν οί Κατάδικοι: 1. 'Απομόνωσις ( κ α ν ε ί ς δ έ ν μ ι λ ά ε ι σ τ ό ν Χαφιέ) 2. ξεβιδώ­ ν ε ι τ ή ν λάμπα καί τ ή ν ξ α ν α β ι δ ώ ν ε ι . "Αν καί ο ι λάμπες ε ί ν α ι τών 50 W τ ό φως δ έ ν α φ ή ν ε ι τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς ν ά κ ο ι μ η θ ο ύ ν . Έ κ δ ί ω ξ ι ς ( λ έ ν ε στόν Χαφιέ νά φ ύ γ ε ι άπ' τ ό ν θ ά ­ λαμο καί ν ά πάει στόν διάολο). Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι γ ι ά νά α π ο φ ύ γ ο υ ν τ ό φώς α ν ε β α ί ν ο υ ν πάνω σέ έ ν α κ ρ ε β ά τ ι (πού τ ό σ τ ή ν ο υ ν ολόρθο) καί κ ο λ λ ά ν ε στήν λάμπα έ ν α χ ω ν ά κ ι άπό χ ρ υ σ ό χ α ρ τ ο . ρίχνουν μιά 133 . 6. Τό χ ρ υ σ ό χ α ρ τ ο δ έ ν κ α ί γ ε τ α ι .τ ό τ ε ό λ α τ ά φώτα τ ή ς Φυλακής σβήνουν. 3. ή προδοτών. Ό Καλός Κ λ έ φ ­ τ η ς πρέπει νά π ρ ο σ έ χ ε ι τ ά μάτια τ ο υ γ ι α τ ί στήν Φυλακή ό λ ε ς οί αποστάσεις ε ί ν α ι κ ο ν τ ι ν έ ς . 5.τ ό τ ε ό λ ε ς οί α σ φ ά λ ε ι ε ς κ α ί γ ο ν τ α ι . ΟΊ λάμπες ε ί ν α ι β ι δ ω μ έ ν ε ς ψ η λ ά σ τ ό τ α β ά ν ι . 7. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ξ έ ρ ο υ ν πώς σ β ή ν ο υ ν τ ά φ ώ τ α : ένας πάει σ τ ό αποχωρητήριο. στήν Φυλακή. Μαχαίρωμα ( τ ρ α β ά ν ε δ υ ό . Μ έ ς σ τ ό κ ε λ ί (ή θάλαμο) ό λ η ν ύ χ τ α καίνε τ ά φώτα.τρεις σ ο υ γ ι α δ ι έ ς στόν κώλο τ ο ύ Χαφιέ). Μανάρισμα (ένώ κ ο ι μ ά τ α ι ό Χαφιές χ ύ ν ο υ ν πάνω τ ο υ μιά μποτίλια μανό μαζί μέ ροκανίδια καί ψίχου­ λα). Δ ι α κ ό π τ ε ς καί πρίζες δ έ ν υπάρχουν. 9. 8. Έ ν α ς ά λ λ ο ς τρόπος ε ί ν α ι ό ληστής. 4. Σψόλια (όταν π ε ρ ν ά ε ι έ ν α ς Χ α φ ι έ ς οί άλλοι λ έ ν ε : αυτή ή Φυλακή γέμισε πούστηδοι!). Κλοπές ( κ λ έ β ο υ ν συνεχώς όλα τ ά προσωπικά πράματα τ ο ϋ Χαφιέ).

Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι κάνουν πολλές φάρσες μεταξύ τους. ώστε ν ά κ α τ α ν έ μ ο ν τ α ι αί ε ύ θ ύ ν α ι . Μ ε τ ά τ ό ν απει­ λ ο ύ ν α ν ο ι χ τ ά . πού οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι μ έ ν ο υ ν στόν θάλαμο τ ο υ ς . "Αλλα παιχνίδια ε ί ν α ι τ ο ύ θαλά­ μου κ ι ά λ λ α τ ο ύ κ ε λ ι ο ύ . Ή προειδοποίησις γ ί ν ε τ α ι μέ έ μ ε σ ο τρόπο καί δ ι ά σ ι β υ λ λ ι κ ώ ν ε κ φ ρ ά σ ε ω ν . Οί ά λ λ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι α υ τ ό τ ό νιώθουν . ό φωτογράφος.α ν ο ί γ ο υ ν τ ή ν πόρτα τ ο ύ κ ε λ ι ο ύ καί τ ο ϋ λ έ ν ε : άγάντα! Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ λ α ί ε ι σάν τ ό ν Α χ ι λ λ έ α . 1 Ποτέ οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν χ τ υ π ά ν ε ξ α φ ν ι κ ά . Τά βράδια. Μ έ μιά σακοράφα ράβουν τόν κουβέρτες του. Ακόμη κι ένας απομονωμένος στό π ε ι θ α ρ χ ε ί ο μπορεί ν ά παίξει μ ό ν ο ς τ ο υ . 12. ένα κομοδίνο.δ έ ν πρέπει ν ά υπάρ­ χουν ά λ λ ο ι μ ά ρ τ υ ρ ε ς . παίζουν τ ά παιχνίδια: σηκώνω μέ τ ά δ ό ν τ ι α τ ρ ε ι ς άθρώποι. Πρώτα προειδο­ ποιούν τ ό ν Χαφιέ. ή κρεβάτι).0 . 11. Σ τ ό τ έ λ ο ς . ΟΊ σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ε ς ν ί λ ε ς πού κ ά ν ο υ ν σέ σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ μ ε ν ο υ ς πού κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι ε ί ν α ι : 1. Τ ό τ ε αποσύ­ ρ ε τ α ι σ τ ό κ ε λ ί τ ο υ καί κ λ α ί ε ι . ή τ ί ς β ρ ο χ ε ρ έ ς μ έ ρ ε ς . Κατέβασμα μάπας (μέ έ ν α ξ υ ρ α φ ά κ ι χ α ρ ά ζ ο υ ν άστραπιαίως τ ό α ρ ι σ τ ε ρ ό μ ά γ ο υ λ ο τ ο ϋ Χαφιέ). "Αλλα παιχνίδια ε ί ν α ι τ ή ς αυλής κι άλλα τ ο ύ ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ δ ι α δ ρ ό μ ο υ . γ ι ά ν ά σκοτώσουν τ ή ν ώρα. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς ά π ο θ α ρ ύ ν ε τ α ι . Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς ξ έ ρ ε ι πολύ καλά ε κ ε ί ν η τ ή ν ε / ι δ ι κ ή μ ε λ α γ χ ο λ ί α τ ή ς Φυλακής πού έ ρ χ ε τ α ι σάν αστραπή καί σέ λ υ γ ί ζ ε ι . παίζουν πολλά παιχνίδια. κοιμισμένο μές στίς • • 134 • . δικαστήριο. μπίζ α μ ε ρ ι κ ά ν ι κ ο . Μάθημα 36ον Η ζωή κυλά μέ γέλιο. πού περπατά σ τ ό ι σ ό γ ε ι ο . Γαμίσι (ομαδικός βιασμός τ ο ϋ Χαφιέ).κ ο υ β έ ρ τ α σ τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο ύ Χαφιέ καί μ ε τ ά τ ό ν σαπί­ ζουν στό ξυλο). Οί απειλές έ κ σ τ ο μ ί ζ ο ν τ α ι σέ απόμερο μέ­ ρος: τ ί ς α κ ο ύ ε ι μόνον ό Χ α φ ι έ ς . Στήσιμο (άπ' τ ό ν τ ρ ί τ ο ό ρ ο φ ο ρ ί χ ν ο υ ν πάνω στόν άνύποπτον Χ α φ ι έ . Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς ο φ ε ί λ ε ι νά ελπίζει. αεροπλανάκι. Δ έ ν ο υ ν τ ό ν κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο μέ σπάγκο σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι . Ή έ κ τ έ λ ε σ ι ς τ ή ς τιμωρίας α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι άπό μιάν ομάδα Κ α τ α δ ί κ ω ν . Τό κλάμα γ λ υ ­ κ α ί ν ε ι τ ή ν ψυχή. Οί άλλοι Κ α τ ά δ ι κ ο ι πού βλέπουν τ ή ν τιμωρία (καί τ ο ύ ς δράστας τ ή ς τιμωρίας) κ ρ α τ ά ν ε τ ό στόμα τ ο υ ς ρ α μ έ ν ο . ε π α κ ο λ ο υ θ ε ί ή τιμωρία. 2. . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι . 'Αλάχ.

Τό μπαρμπούτι τ ό παίζουνε χάμω. Π ο υ θ ε ν ά άλλου δ έ ν θ ά δεις τ ό σ ε ς τ ρ ά ­ πουλες όσες υπάρχουν σ τ ί ς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς A n t i q u a . Ό τ α ν παίζουν μπαρμπούτι γ ί ν ο ν τ α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς δεισιδαίμ ο ν ε ς . Παίζουν σέ λ ε φ τ ά . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ε ξ α σ φ α λ ί ζ ο υ ν υ δ ρ ά ρ γ υ ρ ο σπάζοντας έ ν α θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο . Συχνά μιά παρ­ τ ί δ α μπαρμπούτι κ ρ α τ ά ε ι σ α ρ ά ν τ α ώρες. δίχως παπούτσια. Ό τ α ν οί Κατάδι­ κοι παίζουν μπαρμπούτι δ έ ν ισχύουν μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς ο ύ τ ε πιστώσεις ο ύ τ ε γ ρ α μ ά τ ι α . Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς τ ά ζάρια ε ί ν α ι κάλπικα. Πάνω στόν π υ ρ ε τ ό τ ο ϋ παιχνι­ διού οί παίχτες σ υ χ ν ά πασάρουν ν ο θ ε υ μ έ ν α π α κ έ τ α μέσα σ τ ά π α κ έ τ α τών ακριβών τσιγάρων βάζουν φ τ η ν ά τ σ ι γ ά ρ α .διώχνουν όποιον άπ' τ ο ύ ς π α ρ ι σ τ ά μ ε ν ο υ ς θ ε ω ρ ο ύ ν γ ρ ο υ σ ο ύ ζ η · β γ ά ζ ο υ ν ορι­ σμένα ρούχα πού φ ο ρ ά ν ε γ ι α τ ί τ ά θ ε ω ρ ο ύ ν γ ρ ο υ σ ο ύ ζ ι κ α (συχνά μ έ ν ο ν ι α ς γυμνοί)· ά γ ρ ι ο κ ο ι τ ά ζ ο υ ν όποιον σιγο­ τ ρ α γ ο υ δ ά . ή λ έ ε ι π ε ρ ί ε ρ γ ε ς κ ο υ β έ ν τ ε ς κτλ. ή σέ τιμαλ­ φ ή . Α λ λ ά ζ ο υ ν θ έ σ η σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι τ ο ϋ κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο υ (γιά νά τ σ ο υ λ ή σ ο υ ν ε ύ κ ο λ α τ ό κ ρ ε β ά τ ι β ά ζ ο υ ν ε κ ο μ ά τ ι α σαπούνι κάτω άπ' τ ά πόδια τ ο υ ) . Αί Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς τών Φυλακών α π α γ ο ρ ε ύ ο υ ν τ ά ζάρια καί τίς τ ρ ά π ο υ λ ε ς . 5. ή σ έ π α κ έ τ α τ σ ι γ ά ρ α . Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς πού κ ε ρ δ ί ζ ε ι σ τ ό μπαρμπούτι απαγο­ ρ ε ύ ε τ α ι ν ά αποχωρήσει άπ' τ ό παιχνίδι. Ό τ α ν παίζουν μπαρμπούτι οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι συχνά τσακώνον­ τ α ι . ή σ κ έ τ η ψίχα ψωμιού.ο ί π α ί χ τ ε ς μ α ζ ε ύ ο υ ν τ ά σέα κ ι αρχίζουν ν ά μ ι λ ά ν ε τ ά ανάποδα (πού α κ ο ύ γ ο ν τ α ι σάν αράπικα καί ε ί ν α ι ε ν τ ε λ ώ ς α κ α τ α λ α β ί σ τ ι ­ κα). Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι λ α τ ρ ε ύ ο υ ν τ ά τ υ χ ε ρ ά παιχνίδια. Όσοι Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν δ ι α θ έ τ ο υ ν μιά π ρ α γ μ α τ ι κ ή τ ρ ά π ο υ λ α δ έ ν • 135 • . Ά λ λ ο τ ε σ τ ρ ο γ γ υ ­ λ ε ύ ο υ ν ο ρ ι σ μ έ ν ε ς γ ω ν ι έ ς τών ζαριών κι ά λ λ ο τ ε α ν ο ί γ ο υ ν μιάν α δ ι ό ρ α τ η τ ρ υ π ο ύ λ α όπου χ ύ ν ο υ ν μέσα υ δ ρ ά ρ γ υ ρ ο έ τ σ ι φ έ ρ ν ο υ ν πάντα ε ξ ά ρ ε ς . Ράβουν τ ά δ υ ό μπατζάκια τ ο ϋ κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο υ . Τό αγαπη­ μένο τ ο υ ς τ υ χ ε ρ ό παιχνίδι ε ί ν α ι τ ό μπαρμπούτι. Ό τ α ν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι τ ό παι­ χνίδι καί α π ο κ α λ υ φ τ ε ί ή άπατη κ α ν ε ί ς δ έ ν μπορεί νά υ π ο δ ε ί ξ ε ι τ ό ν απατεώνα. πάνω σέ μιάν απλωμένη κ ο υ β έ ρ τ α . Οί παίχτες τ ο ϋ μπαρμπουτιοϋ π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο ν τ α ι άπό τ σ ι λ ι α δ ό ρ ο υ ς · μόλις φ α ν ε ί Φύλακας α κ ο ύ γ ε τ α ι έ ν α σ φ υ ρ ι γ μ α τ ά κ ι . γ λ υ κ ά . 4. Ψ ι θ υ ρ ί ζ ο υ ν . Ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι ό κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο ς μόλις ξ υ π ν ή σ ε ι α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι τ ά χάχανα ό λ ο υ τ ο ϋ θ α λ ά μ ο υ .3. ΟΊ παίχτες συνήθως παίζουν. σ τ ό ά φ τ ί τ ο ϋ κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο υ : κατουρά νά φύγουμε!! (έτσι ό κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο ς ϋ π ο β ά λ ε τ α ι ν ά κ α τ ο υ ρ ή σ ε ι πάνω τ ο υ ) . Φ τ ύ ν ο υ ν τ ή χ ο ύ φ τ α τ ρ ί β ο υ ν τ ή χ ο ύ φ τ α σ τ ό δά­ πεδο ( δ ή θ ε ν γ ι ά ν ά μή κ ο λ λ ά ν ε τ ά ζάρια)· κ ρ υ φ ο κ ο ι τ ά ­ ζουν μέ έ ν α μ ά τ ι τ ά ζάρια μ έ ς σ τ ή ν κ λ ε ι σ τ ή χ ο ύ φ τ α λ έ ν ε ξόρκια· τ ρ ί β ο υ ν τ ή χ ο ύ φ τ α πάνω σ τ ά αρχίδια τ ο υ ς · κό­ βουν τ ή ν δικιά τ ο υ ς ζαριά πρίν α κ ι ν η τ ο π ο ι η θ ο ύ ν τ ά ζάρια (αυτό τ ό δικαίωμα τ ό χ ο υ ν ε μόνο γ ι ά τ ρ ε ϊ ς φ ο ρ έ ς ) · προσ­ παθούν ν ά τσιμπήσουν τ ά ζάρια. φ ο ρ ώ ν τ α ς μόνον κ ά λ τ σ ε ς .γ λ υ κ ά . κ τ λ .

Στήν αυλή. ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι κ ά ν ο υ ν β ό λ τ ε ς στήν αυλή μέ τ α χ ύ τ η τ α πού καταπλήσσει. β ε β α ί ω ς . ή Χ α φ ι έ (ή καί τ ά τρία μαζί).δ έ κ α β ή μ α τ α σ τ ό πάνε κι άλλα δ έ κ α βή­ ματα σ τ ό έ λ α . Πολλοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι κ ά θ ο ν τ α ι . τ ό σκάκι καί τ ό ν ιππόδρομο. Τό φ ο ύ τ . Ά λ λ ά υπάρχει μιά ισχυρά δόσις μ α τ α ι ο δ ο ξ ί α ς καί στόν τρόπο πού γ ί ν ε τ α ι ή β ό λ τ α . καί π λ έ κ ο υ ν ε ρ γ ό χ ε ι ρ α μέ ψιλή χ ά ν τ ρ α . Συνήθως ο ί δ υ ό αντίπαλοι ομάδες φ έ ρ ο υ ν τ ά γ ρ α φ ι κ ά ο ν ό μ α τ α ΚΟΥΡΕΛΙΑΡΑ καί ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ (ή ΧΑΣΙΣΙΑΚΟΣ καί ΠΡΕΖΑΪΚΟΣ). Ό μ ά γ κ α ς π ε ρ π α ­ τ ά ε ι ν ε υ ρ ι κ ά στό πλάτος τ ή ς αυλής. Ή σ η μ α σ ί α τ ή ς β ό λ τ α ς ε ί ν α ι τ ε ρ ά σ τ ι α . Α υ τ έ ς ε ί ν α ι οί μ ε γ ά λ ε ς σ υ κ ο φ α ν τ ί ε ς πού π ρ ο ξ ε ν ο ύ ν τ ο ύ ς μ ε γ ά λ ο υ ς κα­ βγάδες. ε ί ν α ι μιά ακουσία γ υ ­ μ ν α σ τ ι κ ή . Ψ ε ύ τ ι κ α ζάρια γ ί ν ο ν τ α ι άπό σαπούνι. ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι Κοινού Ποινικού Δ ι κ α ί ο υ κ ά ν ο υ ν β ό λ τ α ο λ ο μ ό ν α χ ο ι . συζη­ τ ο ύ ν . Πρωτα­ θ λ η τ ή ς ζ α τ ρ ι κ ί ο υ όλων τ ώ ν Φυλακών τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι ό Ισοβίτης Α. παρά στήν δ ε ξ ι ο τ ε χ ν ί α τών παιχτών.τ ό παίζουν μόνον δ υ ό παίχτες σ τ ό γ η π ε δ ά κ ι τ ο ύ βόλεϊ.α π ο γ ο η τ ε ύ ο ν τ α ι . ή ψίχα ψωμιού. Αί Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς τών Φυλακών δ έ ν απαγο­ ρ ε ύ ο υ ν τ ό ν τ ό μ ι ν ο . Γύρο στό γ ή π ε δ ο σ τ έ κ ο υ ν οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι καί π α ρ ο τ ρ ύ ν ο υ ν τ ή ν ομάδα τ ο υ ς ..χ. Κάνουν μιά τ ρ ά π ο υ λ α άπό τ ά χ α ρ τ ό ν ι α τών τ σ ι γ α ρ ο κ ο υ τ ι ώ ν . σάν κ υ ρ ο ύ λ ε ς . Παλιό­ τ ε ρ α ή β ό λ τ α σ τ ή ν Φυλακή γ ι ν ό τ α ν ε ύπό τ ή ν έπίβλεψιν Φυλάκων. οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι . Ή β ό λ τ α . Φυσικά. Σ τ ό β ό λ ε ϊ α κ ο ύ γ ο ν τ α ι έξυπνα π ε ι ρ ά γ μ α τ α καί ώμοι σαρκασμοί (π. γ ε ρ τ ό τ ό ν δ ε ξ ι ό ώμο καί σ κ ε φ τ ι κ ό β λ έ μ α . πίσω ά π ' τ ά α π λ ω μ έ ν α ρ ο ύ χ α . Ά λ λ ά οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν ε ξ α ν τ λ ο ύ ν τ ά όρια τ ή ς αυλής: ο ί β ό λ τ ε ς τ ώ ν Κ α τ α δ ί κ ω ν ε ί ν α ι κ ο ν τ έ ς καί β ι α σ τ ι κ έ ς .μ π ό λ . Ακόμα κι ό τ α ν ψ ι λ ο β ρ έ χ ε ι οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι σ τ έ κ ο υ ν στήν α υ λ ή καί μ ο υ σ κ έ β ο υ ν . Στήν αυλή οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι παίζουν φ ο ύ τ .Π. Τό κ ο υ τ σ ο μ π ο λ ι ό στήν Φ υ λ α κ ή οργιάζει Ο έ ν α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς προσπαθεί ν ά β γ ά λ ε ι τ ό ν ά λ λ ο ν ε π ο ύ σ τ η . ΟΊ Κατά­ δ ι κ ο ι τ ή ς A n t i q u a παίζουν τ ό σκάκι καί τ ό ν τ ό μ ι ν ο σάν πόκα. επίσης.β ρ ο ν τ ά ν ε τ ά πιόνια σάν τ ρ α π ο υ λ ό χ α ρ τ α .. Τά ίδια παιχνίδια δ έ ν προσιδιάζουν σ' ό λ ο υ ς τ ο ύ ς λ α ο ύ ς . Ή μονομαχία ε ί ν α ι δ ύ σ κ ο λ ο ά θ λ η μ α . ή σέ • 136 • . Σ ή μ ε ρ α ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι β ο λ τ ά ρ ο υ ν κ α τ ά β ο ύ λ η σ ι ν . σιγά! θά σπάσουν οί ζαρτιέρες σου. βόλεϊ καί μονομαχία. Ο β α ρ ύ μ α γ κ α ς κ ά ν ε ι μοβόρικες β ό λ τ ε ς στήν πιό π ε ρ ι φ ρ ο ν η μ έ ν η γωνιά τ ή ς α υ λ ή ς . Ή ΚΟΥΡΕΛΙΑΡΑ συγκεντρώνει τίς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς συμπάθειες.). ή βρίζουν τ ο ύ ς παίχτες τ ή ς αντίπαλης ομάδος. ΟΊ αυλές τών Φυλακών τ ή ς Antiqua ε ί ν α ι δ ι α φ ό ρ ω ν μ ε γ ε θ ώ ν .μ π ό λ β α σ ί ζ ε τ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο στίς ά γ ρ ι ε ς κ λ ο τ σ έ ς . ή κ ε ρ α τ ά .μπόλ. τ ό υπόβαθρο όλων αυ­ τών τών σπορ ε ί ν α ι τ ά σ τ ο ι χ ή μ α τ α . ή β ο λ τ ά ρ ο υ ν . Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φυλακές απα­ γ ο ρ ε ύ ε τ α ι τ ό φ ο ύ τ . Α υ τ ό δ ε ί χ ν ε ι κ ι ό πασίγνωστος πίναξ τ ο ύ Βάν Γκόγκ. μέ σ κ υ φ τ ό κ ε φ ά λ ι .

Ε κ τ ό ς άπ' α υ τ ά πού είπαμε. τ ά ζώα κτλ. Τό κάπνισμα ε ί ν α ι ελεύθερο σέ ό λ ε ς τ ί ς Φυλακές τ ή ς Antiqua. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς καπνίζει πολύ. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι καπνίζουν τ σ ι γ ά ρ α αισχρής π ο ι ό τ η τ ο ς . Τά ρούχα τών Καταδίκων δ ι α π ο τ ί ζ ο ν τ α ι άπό τ ή ν πικρή μυρωδιά τ ο ύ καπνού καί βρωμάνε απαίσια. Ό π ο ι ο ς Κατάδικος θ έ λ ε ι βενζίνη γ ι ά τ ό τ σ α κ μ ά κ ι πάει σ τ ό ν Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α κ α ί τ ο ύ ζ η τ ά ε ι . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ν τ ύ ν ο ν τ α ι κ α λ ύ τ ε ρ α . Έ τ σ ι ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς γ υ μ ν ά ζ ε ι .τσιγάρο καί φωτιά. Κατάδικος χρεια­ σ τ ε ί φ ι τ ί λ ι γ ι ά τ ό τ σ α κ μ ά κ ι ζ η τ ά ε ι άπ' τ ό ν ν ο σ ο κ ό μ ο τ ή ς Φυλακής λίγο μ π α μ π ά κ ι π ο ύ τ ό σ τ ρ ί β ε ι γ ύ ρ ο ά π ο ν α λεπτό σ υ ρ μ α τ ά κ ι . οί Πολιτικοί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι β ο λ τ ά ρ ο υ ν σιγά σιγά. ή β ρ α δ ι ν ή β ό λ τ α ε υ κ ο λ ύ ν ε ι τ ή ν πέψη τ ο ύ φ α γ η τ ο ύ . πού ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ή λ έ ν ε κανονάκι. Επαναλαμβάνω ό τ ι τ ά τ σ ι γ ά ρ α ε ί ν α ι τ ό ν ό μ ι σ μ α τής Φυλακής. Α ν τ ι θ έ τ ω ς . Στίς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή χρήσις πύ­ ρε ίων. ή γ ι α τ ί βρίσκε­ τ α ι σ τ ό πειθαρχείο) καπνίζει καί τ ί ς γόπες. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι υ π ο χ ρ ε ώ ν ο ν τ α ι ν ά χρησιμοποιούν τσακμάκια β ε ν ζ ί ν η ς παλαιού τ ύ π ο υ .είναι έ ν α ς φ τ ω χ ό ς Κατάδικος πού προσπαθεί νά β γ ά λ ε ι τ ό ψωμί τ ο υ γ ι α λ ί ζ ο ν τ α ς τ ά παπού­ τσια τών σ υ γ κ ρ ο τ ο υ μ έ ν ω ν . Ή β ό λ τ α τ ή ς Κ υ ρ ι α κ ή ς καί. Ό Καλός Κ λ έ φ τ η ς μ έ ς στήν Φ υ λ α κ ή πρέπει νά ε ί ν α ι ε φ ο δ ι α σ μ έ ν ο ς μ έ μιά καλή π α ρ α κ α τ α θ ή κ η τσιγάρων. σ έ μ ε γ ά λ α γ κ ρ ο υ π . στόν πάτο τ ο ύ τσακμακ ι ο ύ . Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς καπνίζει τ ό τ σ ι γ ά ρ ο τ ο υ μ έ χ ρ ι ς τ ε λ ε υ τ α ί α ς ρ α ν ί δ ο ς . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι αποκαλούν α ύ τ α τ ά τ σ ι γ ά ρ α στούκας. Τ ό κανονάκι δ έ ν ε ί ν α ι παρά έ ν α μικρό χ ά ρ τ ι ν ο χωνάκι. μ ε τ ά τ ό φ α γ η τ ό . τ ώ ν Μεγάλων Εορτών ε ί ν α ι πιό φ α ν τ α χ τ ε ρ ή . Τό β ρ ά δ ι . συ­ ζ η τ ώ ν τ α ς σοβαρά θ έ μ α τ α . Ειδικώς. Σ υ χ ν ά στήν αυλή τ ή ς Φυλακής λ α μ β ά ν ο υ ν χώραν φ α κ ι ρ ι κ έ ς μικροπαραστάσεις. ιδίως. μ ε ρ ι κ έ ς τ σ α κ μ α κ ό π ε τ ρ ε ς . Μ έ ς σ τ ο υ ς θαλάμους ε ί ν α ι τ ό σ ο ς ό καπνός πού τ ά μάτια σου τ σ ο ύ ζ ο υ ν . ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς επαναλαμβά­ ν ε ι τ ί ς β ό λ τ ε ς μ έ σ α στόν θ ά λ α μ ο . Τό σ υ ρ μ α τ ά κ ι αυτό τ ό π α ί ρ ν ε ι άπό έ ν α κ ο μ ά τ ι • 137 • . Ό τ α ν ό Κατάδι­ κος δ έ ν έ χ ε ι τ σ ι γ ά ρ α (γιατί ε ί ν α ι φ τ ω χ ό ς . τ ό ν κ α φ έ . σ έ όλο τ ό μ ή κ ο ς τ ή ς αυλής. Ά π ' τ ή ν αυλή τ ή ς Φυλακής δ έ ν λείπει καί ό λ ο ύ σ τ ρ ο ς .ομάδες δύο-τριών ατόμων. ή στό κελί. Ά λ λ ά γ ι ά ν ά μήν κ α ο ύ ν τ ό χ ε ί λ η τ ο υ χρησιμοποιεί στό κάπνισμα τών γοπών μιάν α υ τ ο σ χ έ δ ι α πίπα. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς πάντα έ χ ε ι κ ρ υ μ έ ν ε ς . φ ο ρ ά ν ε παπούτσια καί χ α ι ρ ε τ ι ο ύ ν τ α ι μέ τ ή ν παραδοσιακή φράση τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς : «χρόνια πολλά και καλή κοινωνία!». τ ό τ ρ α γ ο ύ δ ι . Γιά νά καπνίσεις α π α ι τ ο ύ ν τ α ι δ ύ ο τινά. τ ό α δ ρ α ν έ ς σώμα τ ο υ . έ κ τ ο ς άπό τ ί ς Ε φ η β ι κ έ ς . όπως τ ό τ σ ι γ ά ρ ο . ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι έ χ ο υ ν κ ι άλλα μέσα χαράς καί π α ρ η γ ο ρ ι ά ς . Ό τ α ν ό. περπατώντας μ έ ς στήν Φυλακή ολόκληρα χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α . Τό τ σ ι γ ά ρ ο β ο η θ ά πολύ τ ό ν Κατάδι­ κο.

ά φ ο ϋ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς τ ό σαλιώσει. Σέ ορι­ σ μ έ ν ε ς Φ υ λ α κ έ ς υπάρχουν κ α φ ε ν ε ί α . Ή τ ι μ ή τ ο ϋ καφέ π ο ι κ ί λ ε ι άπό Φ υ λ α κ ή σέ Φυλακή. Στήν Φ υ λ α κ ή α υ τ ό θ ε ω ρ ε ί τ α ι έπίδειξις ισχύος. Ό τ α ν ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς θ έ λ ε ι νά κ ά ν ε ι κ α φ έ μ ό ν ο ς τ ο υ χρησιμοποιεί έ ν α πρωτόγονο κ α μ ι ν έ τ ο ( γ ί ν ε τ α ι άπό έ ν α χ α ρ τ ο ν ά κ ι πού τ ό κ ά ν ο υ ν ρ ό λ ο κ α ί τ ό α λ ε ί φ ο υ ν μέ λίγο λ ά δ ι γιά ν ά χ ε ι φ λ ό γ α δ υ ν α τ ό τ ε ρ η καί διαρκέστερη). Ό λ α ό ς τ ή ς Antiqua δ έ ν αγαπά τ ό α λ κ ο ό λ . Οί ν ε α ­ ροί Κ α τ ά δ ι κ ο ι γ ι ά νά α ν ά β ο υ ν τ ά τ σ ι γ ά ρ α κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο υ ν ένα α π λ ο ϊ κ ό τ σ α κ μ ά κ ι : κ α ρ φ ώ ν ο υ ν σέ έ ν α ξ υ λ α ρ ά κ ι μιά τ σ α κ μ α κ ό π ε τ ρ α καί μ ε τ ά ( κ ρ α τ ώ ν τ α ς μέ τ ό ν α ν τ ί χ ε ι ρ α λίγο μπαμπάκι πλάι στήν τ σ α κ μ α κ ό π ε τ ρ α ) τ ρ ί β ο υ ν τ ό ξ υ λ α ρ ά κ ι . Η ΧΡήσις τ ο ύ τ ο υ ρ κ ι κ ο ύ κ α φ έ στίς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς A n t i q u a επετράπη άπό τ ό 1952. Τά κ α φ ε ν ε ί α τ ή ς Φυλακής συνήθως δ έ ν έ χ ο υ ν αναψυ­ κτικά (πολλές φ ο ρ έ ς μπήκανε στήν Φυλακή μπουκάλια γ κ α ζ ό ζ α ς πού π ε ρ ι έ χ α ν ε ούζο). καί τ ό κολ­ λ ά ε ι στή λάμπα τ ο ϋ κελιού. Ή χρήσις τ ο ύ ν ε σ κ α φ έ επετράπη μόλις πρό π έ ν τ ε ετών. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι σ β ή ν ο υ ν μέ προσοχή τ ό τσιγάρο τ ο υ ς .η λ ε κ τ ρ ι κ ο ύ κ α λ ω δ ί ο υ . Μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α ο υ δ ε ί ς έ ζ ή τ η σ ε δίπλωμα ε υ ρ ε σ ι τ ε χ ν ί α ς γιά τήν τιρπρόμπα.σέ λ ί γ ο τ ό μπαμπάκι π α ί ρ ν ε ι φόκο. Ό τ α ν κ α ί ε ι ή σόμπα τ ο ύ θ α λ ά μ ο υ ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς α ν ά β ε ι τ ό τ σ ι γ ά ρ ο κ ο λ λ ώ ν τ α ς το πάνω στήν κ ο ρ ω μ έ ν η σόμπα. γ ι α τ ί τ ό στρώμα π α ί ρ ν ε ι ε ύ κ ο λ α φωτιά. Α υ τ ό τ ό π ε ρ ί ε ρ γ ο τ σ α κ μ ά κ ι έ χ ε ι τ ό π ε ρ ί ε ρ γ ο όνομα τφιτρόμπα. Ο Κ α τ ά δ ι κ ο ς ώς τ α σ ά κ ι χρησιμοποιεί ένα κ ο ν σ ε ρ β ο κ ο ύ τ ι πού έ χ ε ι μέσα λίγο ν ε ρ ό . Οί β α ρ ύ μ α γ κ ε ς σ β ή ν ο υ ν τ ό τ σ ι γ ά ρ ο πατώντας τ ο στό α ρ ι σ τ ε ρ ό τ ο υ ς μπράτσο. άπ' τ ό πολύ κάπνισμα.τ σ α κ μ α κ ό π ε τ ρ α σέ έ ν α τ ζ ά μ ι . Οί μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ι κ α φ ε π ό τ ε ς τής Φ υ λ α κ ή ς ε ί ν α ι οί Ισοβίτες καί τ ά Πρεζάκια.κάποτε ένας Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς μέ καλή καρ- • 138 • . βά­ ζ ο ν τ α ς μέσα λίγο μπαμπάκι (τοϋ σ τ ρ ώ μ α τ ο ς ) . Οί Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί τών Φυλα­ κών κ α τ α δ ι ώ κ ο υ ν μέ μ έ ν ο ς τ ό α λ κ ο ό λ . Οί ρ ο χ ά λ ε ς στήν argot τ ή ς Φυλακής λ έ γ ο ν τ α ι τάλιρα. Κάποτε . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι ώς π τ υ ε λ ο δ ο χ ε ΐ ο ν έ ν α ά δ ε ι ο κ ο υ τ ί τσιγάρων. Ίσως γ ι α τ ί έδιάβασαν τ ό ν π ε ρ ί φ η μ ο στίχο τ ο ϋ Α λ κ α ί ο υ οίνος γάρ άνθρώποισι δίοπτρον. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι πίνουν π ο λ λ ο ύ ς κ α φ έ δ ε ς τ ή ν ήμερα. φ τ ύ ν ο υ ν (ιδίως μόλις ξυπνήσουν) π ο λ λ έ ς ρ ο χ ά λ ε ς . όπου π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς έ χ ε ι φ τ ύ σ ε ι . Στίς Φ υ λ α κ έ ς Εφήβων δ έ ν υπάρχουν τ σ α κ μ ά κ ι α . Τό α ρ ι σ τ ε ρ ό μπράτσο ε ν ό ς β α ρ ύ μ α γ κ α ε ί ν α ι γ ε μ ά τ ο μαύρα σημάδια άπό τ ί ς κ ά φ τ ρ ε ς τών τσιγάρων. Ό τ α ν ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς ε ί ν α ι πλα­ γ ι α σ μ έ ν ο ς σ β ή ν ε ι τ ό τ σ ι γ ά ρ ο στή φ ο ύ χ τ α τ ο υ . Μι­ λάμε γιά τ ο ύ ρ κ ι κ ο υ ς κ α φ έ δ ε ς . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι . ή έ ν α κον­ σερβοκούτι. Καί ή φωτιά τ ο ύ στρώ­ ματος ε ί ν α ι βουβή ( δ η λ α δ ή δ έ ν φ α ί ν ε τ α ι ) . Ό τ α ν ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς β ρ ί σ κ ε τ α ι απομονωμένος α ν ά β ε ι τ ό τ σ ι γ ά ρ ο ώς έ ξ η ς : κ ά ν ε ι έ ν α χ ω ν ά κ ι άπό χ ρ υ σ ό χ α ρ τ ο .

γ ι α τ ί οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι λ ο υ σ τ ρ ά ρ ο υ ν μέ α υ τ ό δ ι ά φ ο ρ α ξύλινα χ ε ι ρ ο τ ε ­ χ ν ή μ α τ α . Τό Μονοπώλιον Ο ι ν ο π ν ε ύ μ α τ ο ς α ν ή κ ε ι στό Κράτος τ ή ς Antiqua. π ρ ο δ ί δ ε ι τόν ε ρ α σ ι τ έ χ ν η οινοπαραγωγό. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι χ ο ρ ε ύ ο υ ν σπανιότατα. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν όρρωδοϋν πρός ο ύ δ ε ν ό ς Π ί ν ο υ ν τό ο ι ν ό π ν ε υ μ α μαζί μέ τ ή ν γ α λ α ζ ό π ε τ ρ α καί μαζί μέ τ ή ν γ ο μ α λ ά κ α . Τό Μονοπώλιον. ΟΊ Κατάδικοι πίνουν τ ό δ ή θ ε ν φ ι λ τ ρ α ρ ι σ μ έ ν ο ο ι ν ό π ν ε υ μ α μέ λίγη ζ ά χ α ρ η . Στήν Φυλακή . Αυτό τ ό π ο τ ό χ τ υ π ά ε ι κ α τ α κ ο ύ τ ε λ α δ ί ν ε ι ένα άσχημο μ ε θ ύ σ ι καί έ ν α ν πιό άσχημο πο­ ν ο κ έ φ α λ ο .τ ό σ χ ε τ ι κ ό ν φ ί λ τ ρ ο ν α π ο τ ε λ ε ί τ α ι άπό τρία α λ λ ε π ά λ λ η λ α μ α ν τ ί λ ι α γ ε μ ά τ α τ ά λ κ . Ό τ α ν γ ί ν ε ι τ ό κρασί τ ό πίνουν μονοκοπανιάς. Ά λ λ ά α υ τ ό τ ό α λ κ ο ό λ ε ί ν α ι πανάκριβο.διά ε π ι τ ρ έ π ε ι σ τ ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς νά ρ ο υ φ ή ξ ο υ ν μιά μπου­ κάλα μπίρα. μ ε θ ά ν ε μέ ο ι ν ό π ν ε υ μ α τ ο ύ φ α ρ μ α κ ε ί ο υ .α λ κ ο ο λ ι κ ο ύ αγώ­ νος άπό τ ή ν δ ι α τ α γ ή τ ή ς ά μ ε σ ο υ αναμίξεως τ ο ϋ γαλάζιου ο ι ν ο π ν ε ύ μ α τ ο ς μέ γ ο μ α λ ά κ α . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι τ ρ α γ ο υ δ ο ύ ν μέ μ ε ρ ά κ ι τ ρ α γ ο ύ δ ι α παρα­ πονιάρικα. Τό κρασί τ ή ς Φυλακής — πού κ ά ν ο υ ν παράνομα οι Κατά­ δικοι . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι νά α ν α ζ η τ ή σ ο υ ν ά λ λ ε ς λ ύ σ ε ι ς : πίνουν κο­ λ ό ν ι α .γ ί ν ε τ α ι άπό σ τ α φ ύ λ ι α . Μ ε τ ά άπ α υ τ ό οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι κ α τ ο ρ θ ώ ν ο υ ν καί επιζούν. Ή κ ο λ ό ν ι α ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι μόνον στήν Φ υ λ α κ ή τ ο ϋ Π ε τ ε ι ν ο ύ . τ ό Πάσχα ή τ ά Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι α γ ο ρ ά ζ ο υ ν σ τ α φ ύ λ ι α καί τ ά στίβουν. κά­ νουν δικό τ ο υ ς κρασί. ή. γ ι ά νά γ λ ι τ ώ σ ε ι άπ τ ό λ α θ ρ ε μ π ό ρ ι ο . Τό κραοί άπό σ τ α φ ί δ ε ς τ ό κ ά ν ο υ ν έ τ σ ι : βάζουν δ υ ό . γιατί έ χ ε ι απαίσια γ ε ύ σ η . ή σ τ α φ ί δ ε ς . Κρατάνε τ ό ν μούστο σέ μιά στάμνα περίπου δ ε κ α π έ ν τ ε μ έ ρ ε ς . συχνά. άλλά δ έ ν βρίσκουν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή μ ο ρ φ ή ά ν τ ι . Οί Φ ύ λ α κ ε ς ξ έ ρ ο υ ν β έ β α ι α καί τήν άλλη χρήση τ ο ύ ο ι ν ο π ν ε ύ μ α τ ο ς πού κ ά ν ο υ ν οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι . αγορά­ ζουν α λ κ ο ό λ άπ' τ ο ύ ς Φ ύ λ α κ ε ς πού κάνουν τ ό βαποράκι.στό τ έ λ ο ς ρίχνουν καί λίγο λάδι στήν στάμνα γιά νά μήν ε ξ α τ μ ί ζ ε τ α ι τ ό κρασί. Τό γαλάζιο οινόπνευμα τ ο ϋ Μονοπωλίου βρί­ σ κ ε τ α ι σέ μ ε γ ά λ ε ς π ο σ ό τ η τ ε ς στήν Φυλακή. ένώ ή μαύρη σ τ α φ ί δ α βγάζει κόκ­ κινο κρασί.τ ρ ε ϊ ς μ έ ρ ε ς τίς σ τ α φ ί δ ε ς στό ν ε ρ ό γιά νά φ ο υ σ κ ώ σ ο υ ν μ ε τ ά κοπανάνε τίς σταφίδες. Τίς μ έ ρ ε ς πού βράζει τ ό κρασί (δηλαδή πού γ ί ν ε τ α ι ή ζύμωσις) α κ ο ύ γ ε τ α ι ένας σ υ ρ ι σ τ ι κ ό ς ήχος άπ' τή στάμνα. Τήν στάμνα τ ή ν κ ρ ύ β ο υ ν σέ δ ι ά φ ο ρ α απίθανα σημεία τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . Μ ε τ ά τ ό κρασί α κ ο λ ο υ θ ε ί τό τ ρ α γ ο ύ δ ι . ή. Βεβαίως οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι . πού φ υ σ ά ν ε τ ό παραδάκι. Ή κόκκινη σ τ α φ ί δ α δ ί ν ε ι ρ ε τ σ ί ν α . βά­ φ ε ι τ ό κ ρ α τ ι κ ό ν ο ι ν ό π ν ε υ μ α μέ γ α λ α ζ ό π ε τ ρ α .μ ε τ ά παίρνουν τόν π ο λ τ ό α υ τ ό καί τόν βά­ ζουν σέ μιά στάμνα. ΟΊ κ α τ ά δ ι ­ κοι ξ έ ρ ο υ ν τ ό ν τρόπο νά φ ι λ τ ρ ά ρ ο υ ν α υ τ ό τ ό γαλάζιο οι­ νόπνευμα . Ό σ ο ι Κατάδι­ κ ο ι δ έ ν πίνουν μπίρα μπορούν νά π ο υ λ ή σ ο υ ν τ ό μπουκάλι τ ο υ ς ά ν τ ί δύο πακέτων σιγαρέτων. Α υ τ ό ς ό ή χ ο ς .

πού όμως ε ί ν α ι α ν α γ κ α σ μ έ ν ο ι ν ά παραδόσουν στήν αποθήκη τ ή ς Φυλακής. Σ τ ά WC β γ α ί ν ο υ ν μέσα άπ τ ο ύ ς σωλήνες κ ά τ ι ποντικοί μ ε γ ά λ ο ι σά γ ά τ ε ς . Μ ό λ ι ς χ τ υ π ή σ ε ι τ ό β ρ α δ ι ν ό καμπάνι γ υ ρ ί ζ ο υ ν καί π ρ ο σ γ ε ι ώ ν ο ν τ α ι σ τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο ύ ι δ ι ο κ τ ή τ η τ ο υ ς . Αυτό τ ό όργανο τ ό κ α τ α σ κ ε υ ά ζ α ν ε μ ό ν ο ι τ ο υ ς σ κ ά β ο ν τ α ς έ ν α κούτσουρο. Σ τ ά κ ε λ ι ά κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν α θ ό ρ υ β α καί θρασύτ α τ α τ ά μ ι κ ρ ο ύ λ ι α ποντίκια . Στή Φυλακή π ε ρ ι φ έ ρ ο ν τ α ι ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς ποντίκια. Τά εξημερωμένα πουλάκια όλη μέρα φ ε ύ γ ο υ ν σ τ ά κερα­ μίδια τ ή ς Φυλακής γ ι ά ν ά σ υ ν α ν τ ή σ ο υ ν τ ά άλλα άνρια πουλιά. πού τ ό ν αναγνωρίζουν ανάμεσα στό πλήθος τών Φυλακισμένων. α γ ρ ι ο π ε ρ ί σ τ ε ρ α . μέ α ν α μ έ ν α κ ά ρ β ο υ ν α τ ό κού­ τ σ ο υ ρ ο ώσπου ν ά γ ί ν ε ι τ ό α π α ρ α ί τ η τ ο γ ο ύ β ω μ α . άλλά μόλις δούν Φύλακα φροντίζουν νά φύγουν. Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυλακής κάθε Πάσχα καί Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α ε π ι τ ρ έ π ε ι σ τ ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς ν ά παίζουν τ ό ό ρ γ α ν ο ν τ ο υ ς μέ πάθος. Συχνά οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι κ α τ α φ έ ρ ν ο υ ν νά μπάσουν μ έ ς στήν Φυλακή έ ν α μικρό τρανζίστορ. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς δ έ ν δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ν ά παίξει κ α ν έ ν α ό ρ γ α ν ο (ούτε φυσαρμόνικα) Μερικοί Κατάδικοι σέρνουν κ ο ν τ ά τ ο υ ς μιά κ ι θ ά ρ α .σιγά. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι λ α τ ρ ε ύ ο υ ν τ ά ζώα. σιγά .κ α ί γ α ν ε . Φ α ν τ ά ζ ο ν τ α ι πώς ε ί ν α ι παραξενιά τών Φυλακισμένων. Ό Τζάκ ή τ α ν ε ή δ ι α σ η μ ό τ ε ρ η κ ά ρ γ α όλων τών Φυλακών τ ή ς Antiqua κ α τ ά τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ί α δ ε ­ καετία.α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι τά ιδιωτικά ραδιόφωνα καί τά ό ρ γ α ν α . σέ ο ρ ι σ μ έ ν ε ς Φ υ λ α κ έ ς π ρ ο σ ε τ έ ­ θησαν καί σ υ σ κ ε υ α ί τ η λ ε ο ρ ά σ ε ω ς .οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ά β λ έ π ο υ ν καί χαμογελούν. ΟΊ σ κ ύ λ ο ι τ ρ ί β ο ν τ α ι σ τ ά πόδια τών Καταδίκων κ ο υ ν ώ ν τ α ς τ ή ν ουρά φ ι λ ι κ ά . γ ά τ ε ς καί τ έ σ σ ε ρ ε ι ς σ κ α τ ζ ό χ ο ι ρ ο υ ς . Συ­ χνά τ ά β α φ τ ί ζ ο υ ν . Εσχάτως. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι α ν α τ ρ έ φ ο υ ν μέ τ ρ υ φ ε ρ ό τ η τ α τ ά πουλάκια. Τόν παλιό καιρό οί β ε τ ε ρ ά ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι παίζανε έ ν α έ γ ­ χ ο ρ δ ο ό ρ γ α ν ο πού έμοιαζε μέ μικρό μ α ν τ ο λ ί ν ο . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ε ξ η μ ε ρ ώ ν ο υ ν δ ι ά φ ο ρ α πουλιά: σπουργίτια. Τό 1971 οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ή ς Φυλακής τών 'Επτά Πύργων ε ί χ α ν ε πουλά­ κια. • 140 C . Οί Φύλακες αντιμετωπί­ ζουν α δ ι ά φ ο ρ α τ ή ν αγάπη α υ τ ή . όπου ό Ντοστογιέβσκι μι­ λ ά ε ι γ ι ά έ ν α ν αετό πού θ ε ρ α π ε ύ α ν ε οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι μιάς σιβ η ρ ι α ν ή ς Φ υ λ α κ ή ς . Νομίζω ό τ ι πρέπει νά δ ι α β ά σ ε τ ε τ ό βιβλίο Αναμνήσεις άπό τό σπίτι τών πεθαμένων.τ ό σκάψιμο γ ι ν ό τ α ν ε μ έ έ ν α ν κ υ ρ τ ό σουγιά ή . κάργες χ α λ κ ο κ ο υ ρ ο ύ ν ε ς . Μές στήν Φυλακή υπάρχουν μόνον τ ά μ ε γ ά φ ω ν α τ ή ς Δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ω ς . Κοντά σ τ ά μ α γ ε ι ρ ε ί α τ ή ς Φυλακής πάντα βλέπεις γ ά τ ε ς καί σκυλιά. "Ετσι θά κ α τ α λ ά β ε τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α τ ή ν αγάπη τών Φυλακισμένων γ ι ά τ ά ζώα.

επιπλέον.Μάθημα 37ον Ή λειτουργία τής πέψεως. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς έ χ ε ι δ ι α β ο λ ε μ έ ν η ό ρ ε ξ η Πολλοί Ι σ ο β ί ­ τ ε ς έ χ ο υ ν κ ο ι λ ί τ σ α . Τ ό η μ ε ρ ή σ ι ο σ ι τ η ρ έ σ ι ο τ ο ύ Φ υ ­ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ δ έ ν υ π ε ρ β α ί ν ε ι σέ άξια τ ό έ ν α δ ο λ ά ρ ι ο . ε ν ί ο τ ε . πατάτες. Γιά νά μή τ ό μάθουν οί δημοσιο­ γ ρ ά φ ο ι τ ή ς Antiqua α π α γ ο ρ ε υ ό τ α ν ε στους Φυλακισμέ­ νους νά α γ ο ρ ά ζ ο υ ν ψωμί άπόξω. Ή οδον­ τ ι α τ ρ ι κ ή περίθαλψις τών Φυλακισμένων ουσιαστικώς ε ί ν α ι α ν ύ π α ρ κ τ η . Οί μ ά γ ε ι ρ ο ι . Οί Ισοβίτες παίρνουν περισσότερο ψωμί καί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο κρέας άπό τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς (ίσως γ ι α τ ί δι­ κ α ι ο ύ ν τ α ι λ ι γ ό τ ε ρ α επισκεπτήρια κ α ί λ ι γ ό τ ε ρ ε ς έ π ι σ τ ο λές!). τ ό άπόγεμα έ ν α πιό ελαφρύ φ α γ η ­ τ ό . Μέ α υ τ ό τ ό ποσόν ή Φ υ λ α κ ή δ ί ν ε ι σ τ ο υ ς Φυ­ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς τ ό πρωί τ σ ά ι .τ ό στόμα. τήν Φυλακή ν ά σ υ μ β ο υ λ ε ύ ε ι άπειλητικώς τ ό ν Κατάδικο. Λ έ ν ε πώς ό άνθρωπος ε ί ν α ι ένας σωλήνας. Οί α σ θ ε ν ε ί ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι π α ί ρ ν ο υ ν . Ο ί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι τ ρ ώ ν ε συνεχώς τ ά ίδια φαγητά: μακαρόνια. φασόλια. Μ έ ς στήν Φυλακή ή με­ ρίδα τ ο ύ ψωμιού (400 γραμμάρια) έ φ τ α σ ε τ ό τ ε νά πουλιέ­ τ α ι έ ν α δ ο λ ά ρ ι ο . έ ν α στρώμα. Στήν παράδοση τ ή ς Φυλακής α ν ή κ ε ι καί τ ό γνωμικό τρώγε τό φαί σου .νά β γ ά λ ε ι ς τήν ποινή OOU. Οί κ ο υ β έ ρ τ ε ς καί τ ό στρώμα ζ έ χ ν ο υ ν άπ' τ ή βρόμα. καί. "Ως τ ό 1959 οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι παίρνανε 400 γραμ­ μάρια ψωμί ημερησίως. Βέβαια υπάρχει καί τ ό άγριο γνωμικό φάε νά μή σέ φάω! πού παρουσιάζει. ή άπό τ ί ς Α γ ρ ο τ ι ­ κές Φ υ λ α κ έ ς . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι παίρνουν καί μισό κ α ρ β έ λ ι μαύρο ψωμί τ ή ν ήμερα. Σέ κ α μ ι ά Φυλακή δ έ ν υπάρχει ο δ ο ν τ ο γ ι α τ ρ ό ς δ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο ς άπό τ ή ν Υπηρεσία. μακαρόνια. Ό λ ο ι οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς έ χ ο υ ν χ α λ α σ μ έ ν α δ ό ν τ ι α . τ ό μ ε σ η μ έ ρ ι έ ν α φ α γ η τ ό κ ι ένα συμπλήρωμα. τ ή ς Φυλακής δέν έχουν καμιά σχέση μέ τ ό επάγγελμα. έ ν α κ ο υ τ ά λ ι . Ή Φ υ λ α κ ή π α ρ έ χ ε ι στους Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς φ α γ η τ ό τ ρ ε ί ς φ ο ρ έ ς τ ή ν ήμερα. τ ό πρωί μισό κιλό γ ά λ α καί τ ό βράδι έ ν α ν κεσέ γ ι α ο ύ ρ τ ι . κάνει τήν εμφάνιση του ένας ελεύθερος οδοντογιατρός τ ό κύριο μέλημα τ ο υ ε ί ν α ι ή π ρ ο κ α τ α β ο λ ι κ ή ε'ίσπραξις τ ή ς α μ ο ι β ή ς τ ο υ . Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι άπό τ ή ν Ύπηρεσίαν τών Φυ­ λακών: τ έ σ σ ε ρ ε ι ς κ ο υ β έ ρ τ ε ς . Τά τ ρ ό φ ι μ α γ ι ά τ ό κ α θ η μ ε ρ ι ν ό συσσίτιο α γ ο ρ ά ζ ο ν τ α ι άπό τ ή ν ε λ ε ύ θ ε ρ η αγορά. Ή δ ο υ λ ι ά τ ο υ ε ί ν α ι άπλή: κυρίως κ ά ν ε ι εξαγωγές οδόντων. Τά φ α γ η τ ά τ ή ς Φυλακής ε ί ν α ι τόσο άσχημα πού δέν τρώ­ γ ο ν τ α ι . προσωποποιημένη. φ α γ η τ ό καί ψωμί. Πού Οι Π ο λ ι τ ι κ ο ί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι τ ό κ ά ν α ν ε κ ά π ω ς δ ι α - ν ο ο υ μ ε ν ί σ τ ι κ ο (τρώγε τό φαί σου . Στίς Φ υ λ α κ έ ς .αγάπα τό κελί σου διάβαζε πολύ). Κ α τ α λ α β α ί ν ε τ ε θαυμάσια τ ί θ έ λ ο υ ν νά πουν. π α τ ά - 141 . μιά κ α ρ α β ά ν α . έ ν α κ ρ ε β ά τ ι . Αρχίζω άπό τ ή ν πρώτη τρύπα τ ο ϋ σωλήνα .

τ ο υ τ έ σ τ ι ν . Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς έ χ ε ι μ ό ν ο κ ο υ τ ά λ ι Τά πηρούνια καί τ ά μαχαίρια α π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ α ι . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι α γ ο ρ ά ζ ο υ ν άπό τ ό ν μπακάλη σέ τ ι μ έ ς α ν ε ξ έ λ ε γ κ τ ε ς . • 142 • . τά τ η γ α ν ί ζ ο υ ν στήν καραβάνα. Ό μπακάλης ε ι σ π ρ ά τ τ ε ι τ ό ν λογιαριασμόν άπ' τ ό λ ο γ ι σ τ ή ρ ι ο τ ή ς Φυλακής. Επειδή οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δ έ ν έ χ ο υ ν ε χ ρ ή μ α τ α δ ί ν ο υ ν στόν μπακάλη μιάν α π ό δ ε ι ξ η . Τά μακαρό­ νια ε ί ν α ι σάν λάσπη.λ ά δ ι .τ ε ς . Ό τ α ν ή καραβάνα ε ί ν α ι Πιασμένη άπό άλλο φαγητό ό Φυλακισμένος βγάζει τό χ ρ υ σ ό χ α ρ τ ο άπ' τ ό τ σ ι γ α ρ ο κ ο ύ τ ι τ ο υ . σοκολάτες κτλ. Α υ τ ό ε ί ν α ι πολύ φ υ σ ι κ ό ά φ ο ϋ τ ή ν δημο­ πρασία τ ρ ο φ ο δ ο σ ί α ς μιάς Φ υ λ α κ ή ς τ ή ν κ ε ρ δ ί ζ ε ι όποιος λαδώσει τ ό ν Κύριον Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ν . ή τ ά ψ ά ρ ι α . κονσέρβες. ΟΊ κ α ρ α β ά ν ε ς τ ή ς Φυλα­ κής ε ί ν α ι άπό α λ ο υ μ ί ν ι ο . φρούτα. Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δ έ ν μπο­ ρούν ν ά πάνε σ τ ά μ α γ ε ι ρ ε ί α γ ι ά ν ά ψήσουν κ ά τ ι . Ό τ α ν τ ε λ ε ι ώ σ ο υ ν τ ά λ ε φ τ ά έ ν α ς Φυλακισμέ­ νου τ ό λ ο γ ι σ τ ή ρ ι ο ν τ ρ α β ά ε ι μιά κ ό κ κ ι ν η μ ο λ υ β ι ά πάνω στό ό ν ο μ α τ ο υ . παράλληλα μέ τ ό συσσίτιον τής Φ υ λ α κ ή ς . Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς τ ό συσσίτιο β ρ ο μ ά ε ι οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι εξ­ α γ ρ ι ώ ν ο ν τ α ι καί α ν α π ο δ ο γ υ ρ ί ζ ο υ ν τ ό καζάνι. Τό λ ο γ ι σ τ ή ρ ι ο ν έ κ ά σ τ η ν πρωτομηνιά τ ο ι χ ο κ ο λ ­ λ ά ε ι τ ή ν κ α τ ά σ τ α σ η μέ τ ο ύ ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς όλων τών Φυ­ λακισμένων. ξ ί δ ι . ζά­ χαρη. λ ά δ ι . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι π ρ ο τ ι μ ο ύ ν ν ά ξ ε π λ ύ ν ο υ ν τ ά φ α σ ό λ ι α μέ ά φ θ ο ν ο ν ε ρ ό · μ ε τ ά . Αναγ­ κ ά ζ ο ν τ α ι νά χρησιμοποιήσουν μιά πρωτόγονη φ ο υ φ ο ύ δ η λ α δ ή σέ έ ν α κ ο ν σ ε ρ β ο κ ο ύ τ ι ά δ ε ι ο καίνε κ ο υ λ ο υ ρ ι α σμένα χ α ρ τ ά κ ι α . ά β γ ά . Ή φ α σ ο λ ά δ α δ έ ν ε ί ν α ι παρά μιά σούπα μέ λίγα φ α σ ό λ ι α (στήν Φυλακή τ ή ν α π ο κ α λ ο ύ ν φασόλια-μπλούμ). Ό κ ά θ ε Φυλακι­ σ μ έ ν ο ς έ χ ε ι τ ό ν λ ο γ α ρ ι α σ μ ό τ ο υ στό λ ο γ ι σ τ ή ρ ι ο ν τ ή ς Φυλακής. Στήν Φυλακή ε ί ν α ι α δ ύ ν α τ ο ν ν ά κ ρ α τ ή σ ε ι ς μ υ σ τ ι κ ά . "Ενα άλλο ε ί δ ο ς μ α χ α ι ρ ι ο ύ γ ί ν ε τ α ι άπ' τ ό κ ο υ τ ά λ ι ό τ α ν λιμάρουν τ ή ν μιά π λ ε υ ρ ά τ ή ς λ α β ή ς τ ο υ . φ α σ ό λ ι α . ή τ ά λ ο υ κ ά ν ι κ α . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ανοίγουν τίς κονσέρβες μ έ τ ό κουτάλι. λ ο υ κ ά ν ι κ α . μ α γ ε ι ρ ε ύ ο υ ν καί κ ά τ ι δ ι κ ό τ ο υ ς . τυρί. "Αν ή καραβάνα τ ρ υ π ή σ ε ι ό Φυ­ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς δ έ ν χ ο λ ο σ κ ά ε ι . πού τ ο ύ ς δ ί ν ο υ ν εί­ ν α ι γιά π έ τ α μ α . Γ ι α υ τ ό ή έ κ φ ρ α σ ι ς τ ή ς Φυλακής είμαι κόκκινος σ η μ α ί ν ε ι ό τ ι ό λογαριασμός μου παρουσιάζει παθητικόν. ή τ η γ α ν ί ζ ο υ ν άβγά. Ό Φυλακισμέ­ νος γιά ν ά κ ό ψ ε ι τ ό ψωμί τ ο υ μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι ώς μαχαίρι έ ν α ν πάτο κ ο ν σ έ ρ β α ς πού τ ό ν διπλώνει μέ τ έ χ ν η . Τό κ ρ έ α ς . Α γ ο ρ ά ζ ο υ ν τ ρ ό φ ι μ α άπό τ ό ν μπακάλη τ ή ς Φυλακής. λοιπόν. π ρ ο σ θ έ τ ο υ ν α λ ά τ ι . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ουδόλως βασίζονται στό σ υ σ σ ί τ ι ο ν . κ ά ν ε ι μέ τ ό χρυσό­ χ α ρ τ ο μιά μικρή σ κ α φ ο ύ λ α καί μέσα ε κ ε ί τ η γ α ν ί ζ ε ι τ ό άθγό τ ο υ .τ ό κ ο ν σ ε ρ β ο κ ο ύ τ ι έ χ ε ι μιά τρύπα χα­ μηλά γ ι ά νά α ε ρ ί ζ ε τ α ι ή φωτιά Τά ά β γ ά . Ό μπακάλης έ ρ χ ε τ α ι στήν Φυλακή μιά φ ο ρ ά τ ή βδομάδα. σ τ ά σ κ έ τ α φ α σ ό λ ι α πού α π ο μ έ ν ο υ ν . Α ν ο ί γ ο υ ν μιά κ ο ν σ έ ρ β α . ψ ι λ ο κ ο μ έ ν ο κ ρ ε μ ύ δ ι καί λ ί γ ε ς ε λ ι έ ς . ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι . τ ά κ ά ν ο υ ν πιάζι. Τ σ ο υ κ α ν ί ζ ε ι μέ έ ν α σίδερο τήν τ ρ υ π ο ύ λ α ω σ ό τ ο υ κ λ ε ί σ ε ι . ελιές.

Σ τ ή ν Φυλακή τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ σέ κάθε κ ε λ ί υπάρχει έ ν α τ ρ α π ε ζ ά κ ι καί μιά κ α ρ έ κ λ α . Σ τ ό κ ε λ ί . Οί δυό τακίμηδ ε ς α γ ο ρ ά ζ ο υ ν σ υ ν ε τ α ι ρ ι κ ώ ς τ ά τ ρ ό φ ι μ α άπό τόν μπακά­ λ η . δ έ ν υ π ά ρ χ ο υ ν άλλα έπιπλα παρά μόνο κ ρ ε β ά τ ι α . Οί Φυλακι­ σ μ έ ν ο ι τ ρ ώ ν ε κ α θ ι σ τ ο ί στό κ ρ ε β ά τ ι .δ ύ ο . Μ ε ρ ι κ ο ί τ υ χ ε ρ ο ί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δια­ θ έ τ ο υ ν κ ο μ ο δ ί ν ο . ΟΊ Φ ύ λ α κ ε ς ε ρ ε υ ν ο ύ ν μέ μανία α υ τ ά τ ά τ ρ ό φ ι μ α . ΟΊ Ισοβίτες τ ρ ώ ν ε ο λ ο μ ό ν α χ ο ι . Τά φ α γ η τ ά τ ά α ν α κ α τ ε ύ ο υ ν μέ π η ρ ο ύ ν ι . Τακίμης ε ί ν α ι ό ά δ ε ρ φ ι κ ό ς φ ί λ ο ς τ ο ύ μ ά γ κ α . Τά κ ε λ ι ά τ ή ς Φυλακής τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ έ χ ο υ ν βρύση. 0 Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι εμπόδια στήν άσκηση τών φυσικών τ ο υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν . Τό Σάβατο ό κ ά θ ε Φυλακισμένος χαρίζει έ ν α π α κ έ τ ο τ σ ι γ ά ρ α στόν νερουλά. ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι ποτέ δ έ ν τ ρ ώ ν ε τ ό βράδι φ α σ ό λ ι α καί κ ο υ ν ο υ π ί δ ι . υποστηρίζονται σ τ ο υ ς κ α β γ ά δ ε ς καί μ έ ν ο υ ν σέ πλαγινά κ ρ ε β ά τ ι α .ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς αρχίζει νά βρίζει· ό Φύλαξ τ ο ύ λ έ ε ι ό τ ι πρέπει νά π ε ρ ι μ έ ν ε ι ώς τ ό πρωί. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ξ έ ρ ε ι τ ή ν τ ε χ ν ι κ ή τ ο ύ τ ρ ώ γ ε ι ν : μασάει ά ρ γ ά . φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι ό ένας τ ό ν ά λ λ ο ν . Οί Π ο λ ι τ ι κ ο ί Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ι τρώνε σέ γ κ ρ ο ύ π ε ς . ή δια­ μονής. Ό τ α ν θ έ λ ε ι νά χ έ σ ε ι τ ή νύ­ χτα φ ω ν ά ζ ε ι άπ' τό παράθυρο στόν Φύλακα γιά νά τόν ξ ε κ λ ε ι δ ώ σ ε ι · ό Φύλαξ α ρ ν ε ί τ α ι . ψά­ χ ν ο ν τ α ς νά β ρ ο υ ν κάνα κ ο μ ά τ ι χασίσι. ή στόν θ ά λ α μ ο . Σ υ χ ν ά ένώ τρώς έ ν α γ λ υ κ ό βλέπεις κάποιον νά σέ π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί λ ι μ α σ μ έ ν α . τ ρ ώ ε ι λίγο τ ό β ρ ά δ ι κτλ. στίς έ ν ι ά .στό τ έ λ ο ς ξ ε σ η κ ώ ν ε τ α ι όλη ή Φ υ λ α κ ή . Ό τ α ν ή Φυλακή β ρ ί σ κ ε τ α ι στόν τόπο κ α τ α γ ω γ ή ς . Οί β ε τ ε ρ ά ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι πάντα έ χ ο υ ν έ ν α κ ο υ τ ά κ ι μέ σόδα σκόνη γ ι ά τίς δ υ σ π ε ψ ί ε ς . Εκεί ό Φυλακισμέ­ νος κ α τ ο υ ρ ά ε ι σέ μιά β ο ύ τ α . Μ έ έ ν α μαχαίρι κ ο μ α τ ι ά ζ ο υ ν τ ά γ λ υ κ ά .Ό λ ο ι ο ι Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι δ έ ν έ χ ο υ ν ε λ ε φ τ ά γιά νά αγορά­ ζουν τ ρ ό φ ι μ α άπ τ ό ν μπακάλη. Ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι οί Φ ύ λ α κ ε ς πού ε ρ ε υ ν ο ύ ν χλαπακώνουν τ ά κ α λ ύ τ ε ρ α κομάτια άπ' τ ά φ α γ η τ ά τών Φυλακισμένων. Σ χ ε δ ό ν πάντα ό κάθε μ ά γ κ α ς έ χ ε ι τ ό ν τακίμη τ ο υ . δ ύ ο .ή θέση ε ί ν α ι ά β ο λ η . στό γαμίσι καί στό χέσιμο δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι βια­ σύνη καί ν ε υ ρ ι κ ό τ η τ α . Οί Κατάδι­ κοι Κοινού Ποινικού Δ ι κ α ί ο υ τ ρ ώ ν ε . σ υ ν ή θ ω ς . οπότε ό Φύ- . Σ ε ξ ο υ α λ ι κ ο ί σχέσεις μ ε τ α ξ ύ τακίμηδων α π ο κ λ ε ί ο ν τ α ι παντάπασιν. Πρίν λίγα χρόνια ένας τ έ τ ι ο ς λ ι χ ο ύ δ η ς Φύλαξ κ α τ ε β ρ ό χ θ η σ ε κάμποσα γ λ υ ­ κίσματα ε ν ό ς Κ α τ α δ ί κ ο υ μέ α π ο τ έ λ ε σ μ α νά κ ο ι μ ά τ α ι έπί δύο ή μ ε ρ ε ς ( ά φ ο ύ τ ά γ λ υ κ ί σ μ α τ α ήσανε πασπαλισμένα μέ ά φ θ ο ν ο χασίσι). τού Φυλακισμένου είναι εύκολο στους συγγενείς νά τ ο ύ φ έ ρ ν ο υ ν δ ι ά φ ο ρ α τ ρ ό φ ι μ α . Στήν Φ υ λ α κ ή Souvarov κάθε β ρ ά δ ι . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι πίνουν ν ε ρ ό άπό τ ί ς β ρ ύ σ ε ς τών νερο­ χυτών πού ε ί ν α ι στά αποχωρητήρια. Σ τ ή Νέα Φυλακή τ ά κ ε λ ι ά καί οί θ ά λ α μ ο ι δ έ ν έ χ ο υ ν αποχωρητήρια. π ε ρ ν ά ε ι ό νερουλάς πού δ ί ν ε ι ν ε ρ ό σ τ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς . Στίς Φυλακές υπάρχουν Κ α τ ά δ ι κ ο ι πού α λ η θ ι ν ά πεινούν. Στό φ ά ί .

δ έ ν φ ε ύ γ ο υ ν άποκεΐ πρίν φ ο υ μ ά ρ ο υ ν δ υ ό τ σ ι ­ γ ά ρ α . Καί σ α υ τ ό δ έ ν φ τ α ί ε ι ή δ υ σ κ ο ι λ ι ό τ η ς . Ό Π ο λ ι τ ι κ ό ς Κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο ς πού θ έ λ ε ι νά χ έ σ ε ι μ έ ς σ τ ό κ ε λ ί τ ο υ κ ρ ε μ ά ε ι έξω άπό τ ή ν πόρτα έ ν α χ α ρ τ ά κ ι μέ τ ή ν λ έ ξ η ΟΧΙ. Στις Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua ο υ δ ε μ ί α σωφρονιστική πολιτική α σ κ ε ί τ α ι . τεσσάρων κουβάδων μ ε τ ά άπό χ έ σ ι μ ο . Οί Φυλακισμέ­ νοι α φ ο δ ε ύ ο υ ν ύπό τ ά β λ έ μ α τ α τών σ υ γ κ ρ ο τ ο υ μ έ ν ω ν πού π λ έ ν ο υ ν τ ά πιάτα τ ο υ ς . Ό τ ά φ ο ς τ ο ύ Stepa Nako ακόμα υπάρχει έκεϊ. Ιδιαιτέρως οί ά σ θ ε ν ε ϊ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι τ α λ α ι ­ πωρούνται πολύ σ τ ό WC τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . μόνο στό αποχωρητήριο τ ή ς Φυλακής νιώθεις μόνος. τ ά αποχω­ ρ η τ ή ρ ι α τών Φυλακών ε ί ν α ι φ ρ ι κ τ ά . Στήν Φ υ λ α κ ή τών Επτά Πύργων ό ά γ ρ α φ ο ς Κώδιξ τών Καταδίκων (πού έ κ ε ϊ ε ί ν α ι πολύ α υ σ τ η ρ ό ς ) ε π ι β ά λ ε ι τ ό χύσιμο δ υ ό κουβάδων ν ε ρ ο ύ στό WC μ ε τ ά άπό κ α τ ο ύ ρ η μα. γ ι ά ν ά μήν ξυπνήσουν όσοι κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι . ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Α γ ρ ο τ ι κ ή ς Φυλακής τ ο ϋ Β ο ρ ά Stepa Nako σ υ ν ή θ ι ζ ε νά σ έ ρ ν ε ι τ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς δ ε μ έ ν ο υ ς πίσω άπ τ ό ά τ ι τ ο υ . θ υ μ ά μ α ι πολύ κ α λ ά τ ό ν Δ ι ε υ θ υ ν τ ή Marco Polo. • 144 • . ΟΊ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι α ρ γ ο π ο ρ ο ύ ν στό αποχω­ ρ η τ ή ρ ι ο . όποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς πάει τ ή ν ύ χ τ α στό αποχωρητήριο πρέ­ πει νά φ ο ρ ά ε ι τ σ ό κ α ρ α μέ λ ά σ τ ι χ ο άπό κ ά τ ω . Τό σ υ ν η θ ι σ μ έ ν ο αποχωρητήριο τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς δ έ ν ε ί ν α ι παρά μιά τρύπα σ τ ό δάπεδο. ά φ ο ύ π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς τ ο ϋ χώσανε στό στόμα τ ή ν κ ο μ έ ν η ψωλή τ ο υ . Εν πάση περιπτώσει. άπό ά λ λ ο υ ς δυό Φύλακες) ανοίγει Στήν Φυλακή Souvarov κ ά θ ε κ ε λ ί ε ί ν α ι ε φ ο δ ι α σ μ έ ν ο μέ ένα πελώριο β ρ ο μ ε ρ ό κ α θ ί κ ι . Ή τ α ν ε άγιος άνθρωπος. Τ έ τ ι ε ς λ ε π τ ό τ η τ ε ς δ έ ν τ ί ς έ χ ο υ ν τ ά παιδιά τ ή ς Φάρας. Στήν Α γ ρ ο τ ι κ ή Φ υ λ α κ ή τ ο ύ Βορά τ ά αποχωρητήρια δ έ ν έ χ ο υ ν π ό ρ τ ε ς .λαξ ( σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν ο ς τήν πόρτα. Κ α ν έ ν α αποχωρητήριο καμιάς Φυλακής δ έ ν έ χ ε ι ευρωπαϊκή λ ε κ ά ­ ν η . Τήν ώρα πού χ έ ζ ε ι ς σέ τ ρ ο μ ά ζ ε ι έ ν α ς ποντ ί κ α ρ ο ς Ω σ τ ό σ ο . Οί τ ο ί χ ο ι γ ε μ ά τ ο ι σ κ ο τ ω μ έ ν ε ς δ α χ τ υ λ ι έ ς καί ε ρ ω τ ι κ έ ς επικλήσεις. Ή στάσις τ ο ϋ χ έ ζ ο ν τ ο ς εις τ ο ι ο ύ τ ο ν άποχωρητήριον ε ί ν α ι φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ή . καί. Μάθημα 38ον ΊΗ καθημερινή τρομοκρατία. Α ν τ ι θ έ τ ω ς . Τόν Stepa Nako τ ό ν σ φ ά ξ α ν ε οί Α ν τ ά ρ τ ε ς . Μετά τήν αφόδευση οι Φυλακισμένοι χρησιμοποιούν κοινό χαρτί τουαλέτας. Χάμω ψωλοχύματα. Απλώς υπάρχουν καλοί καί κακοί Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί Φυλακών. Α υ τ ό έ γ ι ν ε τ ό '44 έξω άπ' τ ή Φ υ λ α κ ή . ά λ λ ά καί κ ο υ ρ α σ τ ι κ ή . "Επιπλέον. Ό τ α ν έ μ ί λ α γ ε μέ τ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς σχε­ δόν έ δ ά κ ρ υ ζ ε . ή σελίδες τοϋ Ιερού Ευαγγελίου. Α υ τ ό τ ό κ ά ν ε ι γ ι ά ν ά μή μπεϊ κάνας άλλος ξα­ φνικά.

τα ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς δ έ χ ε τ α ι εις άκρόασιν τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς π α ρ ο υ σ ί α τ ο ύ Ά ρ χ ι φ ύ λ α κ ο ς . Ό καλύτερος άπ' τούς Φύλακες θέλει κρέμα­ σμα άπ' τ' αρχίδια. Ά λ λ ά σέ κάποιαν Γυναικείαν Φυλακήν ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ε ί ν α ι γ υ ν α ί κ α ( μ ι ά σ κ ύ λ α ) . Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ κ λ έ β ε ι ό. Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς υποδύε­ τ α ι τ ό ν Θ ε ό . Επικεφαλής τών δ ύ ο κλάδων ε ί ν α ι ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς . ρ ί γ α ν η . Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ μέ τρία γ α λ ό ν ι α . Οί Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ί Υπάλληλοι φ ο ρ ά ν ε πολιτικά. Ό Α ρ χ ι φ ύ λ α ξ αλλά­ ζ ε ι παλιές κ ο υ β έ ρ τ ε ς μέ κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ε ς (καί αμέσως τίς πάει κ ρ υ φ ά σπίτι τ ο υ ) . Οί Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ί Υπάλληλοι καί οί Φ ύ λ α κ ε ς μ ι σ ο ύ ν τ α ι . Α υ τ ό γί­ ν ε τ α ι . Στό πρόσωπο τ ο ύ Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α σ υ ν α ν τ ά ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ω μ έ ν ε ς ό λ ε ς τίς κακίες τών Φυλάκων. Ε ν ν ο ε ί τ α ι ό τ ι α υ τ έ ς οί συζητήσεις γ ί ν ο ν τ α ι στόν Ά ρ χ ι φ υ λ α κ ε ΐ ο ν .Ή Υπηρεσία μιάς Φυλακής α π ο τ ε λ ε ί τ α ι άπό τ ο ύ ς Δ ι ο ι κ η ­ τ ι κ ο ύ ς Υπαλλήλους καί άπό τ ο ύ ς Φ ύ λ α κ ε ς . Οί 'Υπαρχ ι φ ύ λ α κ ε ς καί ο ι Α ρ χ ι φ ύ λ α κ ε ς ε ί ν α ι πολύ υ π ε ρ ή φ α ν ο ι γιά τ ά γ α λ ό ν ι α πού έ χ ο υ ν σ τ ά μανίκια τ ο υ ς .. λ έ ν ε οι Κατάδικοι. άφ' ε ν ό ς . Ά ν ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ε π ι μ ε ί ν ε ι στήν αρχική σημασία τών προφορικών τ ο υ κ α τ α γ γ ε λ ι ώ ν ό Κύριος Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ο ϋ κ ά ν ε ι μήνυσιν έπί ψ ε υ δ ο ρ κ ί α . Ό πόλεμος μ ε τ α ξ ύ Φυλακισμένων καί Φυλάκων ε ί ν α ι α σ τ α μ ά τ η τ ο ς καί λυσσώδης. Α ρ χ η γ ό ς τών Φυλάκων ε ί ν α ι ό Ά ρ ­ χ ι φ ύ λ α ξ . μιά φ ο ρ ά τ ή ν ε β δ ο μ ά δ α . κ ρ ε μ ύ δ ι α . Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς προσπαθεί νά συμβιβάσει τ ο ύ ς δύο α ν τ ι μ α χ ό μ ε ν ο υ ς κ λ ά δ ο υ ς τ ή ς Υπηρεσίας. γ ι ά νά υπάρχει κάποιος μ ά ρ τ υ ς (ό Ά ρ χ ι ­ φύλαξ) στίς τ υ χ ό ν κ α τ α γ γ ε λ ί ε ς τ ο ϋ Φυλακισμένου. Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς δ έ χ ε τ α ι τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς . εις ά κ ρ ό α σ ι ν . καί. ή μέ τ ό άγριο. γ ι α υ τ ό οί μ ά γ κ ε ς τ ο ύ ς αποκα­ λούν Πράσινη Φυλή. πάν. Οί Φύλακες φο­ ράνε μιά πράσινη σ τ ο λ ή . Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ Bourbax έ κ λ ε β ε ώμά ψάρια άπ' τ ό μ α γ ε ι ρ ε ί ο καί τάχωνε στίς τσέπες τ ή ς χλαί- . Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ μέ τ έ σ σ ε ρ α γ α λ ό ν ι α . Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ τ ρ ώ ε ι ό τ ι προ­ λ ά β ε ι άπ' τά μ α γ ε ι ρ ε ί α τ ή ς Φυλακής.τι μπορεί: λάμπες. Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Φυλακής εί­ ναι ά θ έ α τ ο ν πρόσωπον γιά τόν Κ α τ ά δ ι κ ο . Πάν­ τ ο τ ε οί π ρ ο φ ο ρ ι κ έ ς κ α τ α γ γ ε λ ί ε ς τ ο ύ Φυλακισμένου δια­ σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι . άφ' ε τ έ ρ ο υ . γ ι ά νά τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ε ί τ α ι ό Φυλακισμένος. έ χ ο ν τ α ς γιά μ ά ρ τ υ ρ α τόν Κύριον Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α . Ή στάσις τ ή ς Υπηρεσίας έ ν α ν τ ι τών Φυλακισμένων εξ­ ι κ ν ε ί τ α ι άπό τ ή ν α δ ι α φ ο ρ ί α ώς τ ό μίσος. Ή ιεραρχία τών Φυλάκων π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι μόνο τ έ σ σ ε ρ ε ι ς β α θ μ ο ύ ς : Φύλαξ. ΟΊ Δ ι ε υ θ υ ν τ ά ! τών Φυλακών πάντα είναι ά ν τ ρ ε ς . Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ ε π ι τ υ γ χ ά ν ε ι τ ό ν σκοπό τ ο υ μέ τ ό κ α λ ό . ' Υ π α ρ χ ι φ ύ λ α ξ . Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Φυλακής δ ι α θ έ τ ε ι προσωπικόν γ ρ α ­ φ ε ί ο ν . δ η λ α δ ή στήν σπηλιά τ ο ϋ δ ρ ά κ ο υ Ά λ λ ω σ τ ε . φ ρ ο ύ τ α . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι ονομάζουν τά γαλόνια σαρδέλες. Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς γιά νά δει τόν Δ ι ε υ θ υ ν τ ή πρέπει νά πεϊ τ ή ν αίτια στόν Φύλακα τ ή ς βάρδιας' α υ τ ό ς θά τ ό α ν α φ έ ρ ε ι στόν 'Υπαρχιφύλακα τ ή ς βάρδιας τ ε λ ι ­ κώς θά λ ά β ε ι γνώσιν ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ . Ά ν τ ό αίτημα τ ο ϋ Φυ­ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ σ τ ρ έ φ ε τ α ι κ α τ ά τών Φυλάκων ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ α π α γ ο ρ ε ύ ε ι στόν Φυλακισμένο νά δ ε ι τ ό ν Δ ι ε υ θ υ ν τ ή .

Τούς λ έ ν ε ποιητές γ ι α τ ί πάνε κ ρ υ φ ά στόν Ά ρ χ ι φ υ λ α κ ε ϊ ο ν καί λ έ ν ε τό ποίημα. "Ολο τό σ ύ σ τ η μ α κ α τ α π ι έ σ ε ω ς τών Φυλακι­ σ μ έ ν ω ν σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι σ τ ό ν χ α φ ι ε δ ι σ μ ό . Ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς δ ι α τ η ρ ε ί κ α λ ύ τ ε ρ ε ς σχέσεις μέ τ ο ύ ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ ς Υπαλλήλους. Α ρ κ ε τ ο ί Φ ύ λ α κ ε ς ε ί ν α ι παλιοί Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς . έναν τ ή ν ύ χ τ α . Δικαίως οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ό ν ονομά­ ζουν Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α Γάβ-Γάβ. Γ ι α υ τ ό συχνά ζη­ τ ο ύ ν δ α ν ε ι κ ά λ ε φ τ ά άπό τ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς . Ό τ α ν ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Φυλακής π λ η ρ ο φ ο ρ η θ ε ί α υ τ ά τ ά μικρά παραπτώματα δ έ ν κ ά ν ε ι τίποτα άλλο άπό • 146 C . δ έ ν ε ί χ α ν νά ε π ι λ έ ξ ο υ ν ε ι μ ή μ ε τ α ξ ύ τών ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν τ ο ύ Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α . τ ή ν εποχή τ ο ϋ δ ι ο ρ ι σ μ ο ύ των. "Ετσι ό Κύριος Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς μπορεί νά π α ρ ι σ τ ά ν ε ι μέ άνεση τ ή ν αγαθή ψυχή. τ ο ύ Α γ ρ ο φ ύ λ α κ α καί τ ο ϋ Α γ ρ ο τ ι κ ο ύ Τ α χ υ δ ρ ό μ ο υ . κ α κ ο μ ο ί ρ η δ ε ς . περίεργοι.νης τ ο υ . Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ Tsalix έσπασε τ ό χ έ ρ ι τ ο υ γ ρ ο ν θ ο κ ο π ώ ν τ α ς έ ν α ν Κατάδικο δ ε μ έ ν ο χ ε ι ρ ο π ό δ α ρ α .έναν τ ό πρωί.ιδίως τών Α γ ρ ο τ ι κ ώ ν Φυλακών . Βεβαίως υπάρχουν λ ί γ ο ι ( ε λ ά χ ι σ τ ο ι . ΟΊ Φ ύ λ α κ ε ς ε ί ν α ι α μ ό ρ φ ω τ ο ι .όλη μ έ ρ α παίζουν χ α ρ τ ι ά . Οί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι Φ ύ λ α κ ε ς . ό έ ν α ς Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α ξ κ ά ν ε ι τ ό ν καλό κι ό ά λ λ ο ς κ ά ν ε ι τ ό ν κακό. ένώ είμαι ό Υπουργός Δικαιοσύνης!! Μ ε τ α ξ ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ καί Ά ρ χ ι φ ύ λ α κ ο ς υπάρχει έ ν α ίσοζύγιον σχέσεων. άξεστοι. έ ν α ν τ ό ά π ό γ ε μ α . Μ έ τ ο ύ ς Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τ α ι τ ό γ ν ω σ τ ό παι­ χνίδι τών Ανακριτών. Ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ Zerba ό τ α ν κάποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς τ ό ν απειλεί ό τ ι θά κ ά ν ε ι α ν α φ ο ρ ά στόν Υπουργό Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς α υ τ ό ς άπαντα: ρέ. Ο Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ Koutso Bol έ χ ε ι δ ε ί ρ ε ι τ ό σ ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς ώστε ό προσωπικός τ ο υ φ ά κ ε λ ο ς ζυγίζει τ ρ ί α κιλά (τό Σ ε β α σ τ ό ν Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Δι­ κ α ι ο σ ύ ν η ς . δ υ σ τ υ ­ χώς) Φ ύ λ α κ ε ς πού έ χ ο υ ν μιά γ λ υ κ ι ά ανθρωπιά. Οί Φύλα­ κες ε ί ν α ι ά γ ρ ά μ α τ ο ι . Ο Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ κ α τ α π ι έ ζ ε ι τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς όσο μπορεί. ξελιγ ω μ έ ν ο ι . τ ο ϋ δ ί ν ε ι συνεχώς προαγωγός). Υπάρχει καί τ ρ ί τ ο π α ρ α τ σ ο ύ κ λ ι τών Χαφιέδων (καρφιά). Ά λ λ ά . χαρτοπαίχτες. ή κ λ έ β ο υ ν . Οί α δ ύ ν α μ ο ι Φυλακι­ σ μ έ ν ο ι π έ φ τ ο υ ν στήν παγίδα καί γ ί ν ο ν τ α ι Χ α φ ι έ δ ε ς . έκ τών πρα­ γμάτων. κουτσομπόλήδες. τ ε μ π έ λ η δ ε ς καί κακοί. Εκάστη Φυλακή έ χ ε ι τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ρ ε ί ς Ύ π α ρ χ ι φ ύ λ α κ α ς . άντί νά τόν α π ο λ ύ σ ε ι . Οί Φ ύ λ α κ ε ς . Κατά βάθος ό Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς αντιπαθεί τόν Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α . ή κ α τ α κ ρ α τ ο ύ ν μικροποσά άπ' τίς ε π ι τ α γ έ ς τών Φυλακισμέ­ νων. Ό κάθε Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς προτιμά νά έ χ ε ι στάς δ ι α τ α γ ά ς τ ο υ έναν ά γ ρ ο ί κ ο Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α . Δ η λ α δ ή . φτωχοί. Ο ά ν α ν τ ρ ο ς Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ Koutso Bol βρίζει άπ τ ό πρωί ώς τ ό β ρ ά δ ι . Οί Φυλα­ κ ι σ μ έ ν ο ι α π ο κ α λ ο ύ ν τ ο ύ ς Χ α φ ι έ δ ε ς ρουφιάνους. Υπάρχουν π ο λ λ ά συνώνυμα τ ή ς λέ­ ξεως χαφιές στήν argot τ ή ς Φυλακής. Υπάρχει κι ένα δ ε ύ τ ε ρ ο χ α ρ ι τ ω μ έ ν ο π α ρ α τ σ ο ύ κ λ ι τών Χαφιέδων. Έ γ ν ώ ρ ι σ α Φ ύ λ α κ ε ς πού ό χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς καθάρματα θά α π ο τ ε λ ο ύ σ ε γ ι α υ τ ο ύ ς τίτ λ ο ν τ ι μ ή ς . ό Ά ρ χ ι φ ύ λ α ξ ε ί ν α ι τ ό δεξί χ έ ρ ι τ ο ϋ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ .

Πολλοί Α ρ χ ι φ ύ λ α κ ε ς κάθε πρωί βγάζουν έ ν α 147 . Τό θ έ μ α αποσιωπάται. χωρίς ν τ ο υ ς . μαχαίρια. κ ρ υ μ έ ν α σ η μ ε ι ώ μ α τ α . περιοδικά πορνό. μ α ζ ε ύ ο ν τ α ι π ε ν τ έ ξ ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι καί. ΟΊ Φ ύ λ α κ ε ς άπό φτώχια δα­ ν ε ί ζ ο ν τ α ι ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς καί π ε ρ ι ο δ ι κ ά άπό τ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς . Καί ό τ α ν ε ρ ε υ ν ο ύ ν τ ά κ ε λ ι ά τρώνε τ ά γ λ υ κ ί σ μ α τ α τών Φυλακισμένων. λ έ ν ε : «αυτός τόφερε καί τοϋ δόσαμε μιά χιλιάδα!». Ε ξ ά λ λ ο υ α υ τ ό θ ά τ α ν ε ε π ι κ ί ν δ υ ν ο . δ ε ί χ ν ο ν τ α ς έναν Φ ύ λ α κ α . Κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ ν νά φάνε ξ ύ λ ο άπό κάποιον Ά ν θ ρ ω π ο τ ή ς Φάρας (τέως Κατάδικο). Ά ν οί Φύλακες θ ρ ο ύ ν σέ κάποιο κ ε λ ί χασίσι. Στίς Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς οί ό ρ ο ι διαβιώσεως τών Φυλά­ κων ε ί ν α ι φ ο β ε ρ ο ί . Σ τ ή ν A n t i q u a τό επάγ­ γελμα τού Φύλακα Φυλακών θεωρείται άτι­ μ ο . τράπου­ λ ε ς . γ ι α τ ί δ έ ν βρίσκει άλλους αντικαταστάτες. Ό τ α ν δ ο υ λ ε ύ ο υ ν π λ ή τ τ ο υ ν λιγό­ τ ε ρ ο . Οί Υπάλληλοι ε π ο ν ο μ ά ζ ο υ ν τ ό Ά ρ χ ι φ υ λ α κ ε ΐ ο ν Άστυνομικόν Τμήμα. "Ενας Αρχιφύ­ λαξ α π α γ ό ρ ε υ ε στους Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς νά χρησιμοποιούν κόκκινο σ τ υ λ ό . κ ο λ ό ν ι α . Στήν μιά Φυλακή α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι τό περιοδικό Χ καί σ τ ή ν ά λ λ η ν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι . Τ ό τ ε μιά ομάδα Φυλάκων ο ρ μ ά ε ι στά κ ε λ ι ά κι ά φ ο ύ κ ά ν ε ι σωματική έ ρ ε υ ν α σ τ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς . ΟΊ έ ρ ε υ ν ε ς γ ί ν ο ν τ α ι α ι φ ν ι δ ι α σ τ ι κ ά δυό φ ο ρ έ ς τ ή βδομάδα. Ό κάθε Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς βγάζει δι­ κούς τ ο υ φ ε τ φ ά δ ε ς . γ ι α τ ί α υ τ ό τ ό χρώμα τ ο ύ θύμιζε τ ο ύ ς Κομ ο υ ν ι σ τ ά ς . Μ ε ρ ι κ ο ί Φύλακες έκ συγ­ χ ρ ω τ ι σ μ ο ύ κ ά ν ο υ ν τ ό μάγκα. Σ υ ν ή θ ω ς ή έ ρ ε υ ν α αρχίζει μόλις ξ ε κ λ ε ι δ ώ σ ο υ ν τήν πόρτα τ ή ς Φυλακής. Οί Φ ύ λ α κ ε ς σπάνια βρίσκουν κ ά τ ι στίς έ ρ ε υ ν ε ς . τ ό τ ε . α λ κ ο ό λ . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν α ι φ ν ι δ ι ά ζ ο ν τ α ι άπό τ ί ς έ ρ ε υ ν ε ς . Είναι τόσο παράλογη ή καταπίεση στίς Φυλακές πού ό Φυλακισμένος έ ξ α ν ά γ ­ κ η ς ε ν ε ρ γ ε ί παράνομα. ΟΊ Φ ύ λ α κ ε ς . Ή έ ρ ε υ ν α γ ί ν ε τ α ι πάντα σέ έ ν α τ μ ή μ α τ ή ς Φυλακής. τ ρ α ν ζ ί σ τ ο ρ ξ υ ρ α φ ά κ ι α . χασίσι. χωρίς WC. Ό λ ό γ ο ς α υ τ ή ς τ ή ς ε π ι ε ι κ ε ί α ς ε ί ν α ι απλός: τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς δ έ ν θ έ λ ε ι νά. προσωπικά η μ ε ρ ο λ ό γ ι α . ά σ ε μ ν ε ς φ ω τ ο ­ γ ρ α φ ί ε ς . ζάρια. Τό ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν τ ή ς έ ρ ε ύ ν η ς ε ί ν α ι πολλαπλό: λ ε φ τ ά . σπίρτα κτλ. ΟΊ Υ π ά λ λ η λ ο ι τ ο ύ ς π ε ρ ι φ ρ ο ν ο ύ ν . Οί Φ ύ λ α κ ε ς ν τ ρ έ π ο ν τ α ι γιά τ ή δ ο υ λ ι ά πού κάνουν. Τά μ ε γ ά λ α παραπτώματα τών Φυλάκων τ ι μ ω ρ ο ύ ν τ α ι μέ μ ε τ ά ­ θ ε σ η . χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι σέ φ α τ ρ ί ε ς . Ά π ό κάποια α δ ι ό ρ α τ α σημάδια ν ι ώ θ ο υ ν ό τ ι επίκειται έ ρ ε υ ν α καί λ α μ β ά ν ο υ ν τ ά μ έ τ ρ α των. κτλ. υ π ο φ έ ρ ο υ ν άπό έλ­ λ ε ι ψ η χ ρ η μ ά τ ω ν καί γ υ ν α ί κ α ς . Οί Φυλα­ κ ι σ μ έ ν ο ι ξ έ ρ ο υ ν νά κ ρ ύ β ο υ ν .τ ό ν ά ε π ι β ά λ ε ι έ ν α α σ ή μ α ν τ ο πρόστιμο στόν Φύλακα. Γ ι α υ τ ό π ο υ θ ε ν ά καί ποτέ δ έ ν θά σ υ ν α ν τ ή σ ε τ ε στήν Anti­ qua έ ν α ν Φύλακα ν ά περπατά φ ο ρ ώ ν τ α ς τ ή ν στολή τ ο υ . Κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι όμαδικώς σέ θ α λ ά μ ο υ ς . έ ν σ υ ν ε χ ε ί α . απολύσει τ ο ύ ς Φ ύ λ α κ ε ς πού δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν σ κ ά ν δ α λ α . τ ο ύ ς βγάζει έξω καί τ ό τ ε ψ ά χ ν ε ι τ ά κ ρ ε β ά τ ι α . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ό τ α ν θ έ λ ο υ ν νά κρύψουν κάτι πάνω τ ο υ ς τό χώνουν ανάμεσα στά σ κ έ λ ι α .

κατά σόμπαν. ψωμί καί σαπούνι. Είναι φ υ σ ι κ ό . Έ κ ε ϊ ο ι ά τ υ χ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι γ ι ά ν ά ζ ε σ τ α θ ο ύ ν κ ά θ ο ν τ α ι σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι μέ τ ό παλτό σ τ ό κ ε φ ά λ ι σάν κατ σ ο ύ λ α . Ό τ α ν κ ά ν ε ι ζέ­ στη τ ' αρχίδια μ α κ ρ α ί ν ο υ ν καί κ ρ ε μ ά ν ε . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι όταν καπνίζουν τ ά μπουριά τ ά δ έ ­ ν ο υ ν . Ό ιδεώδης Κ α τ ά δ ι κ ο ς θά ή τ α ν έ ν α πρόθατο Θυμός. Στήν Φ υ λ α κ ή τ ο ύ Π ε τ ε ι ν ο ύ λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί κ α λ ο ρ ι φ έ ρ . Κ α τ ά δ ι κ ο ς ε ί ν α ι μιάς ξαρχής α ν τ ι π α θ η τ ι κ ό ς στήν Υπηρεσία. Τ ό ψωμί δ ί ν ε ι γ λ υ κ ι ά φωτιά. Έ κ α σ τ ο ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς έ χ ε ι ώς φ ο ρ η τ ό ν ά λ ά ν θ α σ τ ο ν β α ρ ό μ ε τ ρ ο ν τ ' αρχίδια τ ο υ .λ ο γ ί δ ρ ι ο σ τ ο υ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς . Ό τ α ν οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν έ χ ο υ ν ξ ύ λ α . Ό μ ω ς ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς χ ο ρ η γ ε ί μόνο δ έ κ α κιλά ξύλα η μ ε ρ η σ ί ω ς . Ό τ α ν έξω χ ι ο ν ί ζ ε ι α υ τ ά τ ά ξύλα δ έ ν φ τ ά ­ νουν ο ύ τ ε γ ι ά μιάν ώρα. Τό πρωί ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ α λ α ι π ω ρ ο ύ ν τ α ι . Μές στίς Φ υ λ α κ έ ς δ έ ν υπάρχουν β α ρ ό μ ε τ ρ α . μέ τ ά πολλά κ ρ ύ α . Καλός Κ α τ ά δ ι κ ο ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι μόνον ό δουλοπρεπής Κ α τ ά δ ι κ ο ς . ο ί κ τ ο ς . Τ έ τ ι α τ ύ χ η δ έ ν τ ή ν έ χ ο υ ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ή ς Α γ ρ ο τ ι κ ή ς Φυλακής τ ο ύ Βορά. Ά λ λ ο ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς αρ­ ν ε ί τ α ι ν ά α ν ά ψ ε ι τ ό λ ο υ τ ρ ό τ ή ς Φυλακής ( κ ά ν ε ι ο ι κ ο ν ο ­ μίες υπέρ τ ο ϋ Δημοσίου) κι ά λ λ ο ς α π α γ ο ρ ε ύ ε ι τ ή ν θέρ­ μανση τών θαλάμων (γιατί τ ό β ρ ί σ κ ε ι α ν θ υ γ ι ε ι ν ό ) . Έ ν ώ στό κρύο χ ά ν ο ν τ α ι ζαρώνουν σάν σ τ α φ ί δ ε ς . μέ τ έ τ ι α χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η .ς στήν Φυλακή. μέ κ ο υ ρ έ λ ι α β ο υ τ η γ μ έ ν α σέ αλατό­ νερο ( έ τ σ ι δ έ ν α ν α φ λ έ γ ο ν τ α ι ) . ν ά καπνίζει ή σόμπα καί τ ά μπουριά. γ ι α τ ί πρέπει νά σπάσουν τ ό κ α τ α κ ά θ ι γ ι ά ν ά α ν ά ψ ο υ ν ξ α ν ά τ ή σόμπα. καίνε ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς . Σέ μ ε ρ ι κ έ ς ά λ λ ε ς Φ υ λ α κ έ ς ε π ι τ ρ έ π ο ν τ α ι οί σόμπες. οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι συχνά γ ι ά κ α τ ο ύ ρ η μ α . σ τ ά έ ν ώ μ α τ α . Τήν ν ύ χ τ α . ά λ λ ά τ σ ο υ χ τ ε ρ ό χειμώνα.1 0 . Επίσης.α υ τ ά τ ά χωνιά μέ πριονίδι τ ά λ έ ν ε μπόμπες. Μ έ ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς κ ά ν ο υ ν μ ε γ ά λ α χωνιά καί τ ά γ ε μ ί ζ ο υ ν πριονίδι. Τό ψωμί κ α ί ε ι ολόιδια σάν κόκ. ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι γ ι ά ν ά ζ ε σ τ α θ ο ύ ν α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι ν ά α γ ο ρ ά σ ο υ ν ξ ύ λ α . "Η βάζουν ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς στήν πλάτη. ε υ α γ γ έ λ ι α . σηκώνονται Δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι μ ε γ ά λ η προσπάθεια γ ι ά νά γ ί ν ε ι έ ν α ς Φυ­ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ε ν ο χ λ η τ ι κ ό ς στήν Υπηρεσία. Τό σαπούνι έ χ ε ι μ ε γ ά λ η θ ε ρ μ α ν τ ι κ ή δ ύ ν α μ η (ή σόμπα κοκκινίζει). ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι ξ έ ρ ο υ ν νά καίνε τό πριονίδι. άλλά έ χ ε ι καί έ ν α μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α .α φ ή ν ε ι κ α τ α κ ά θ ι πού όταν παγώσει γ ί ν ε τ α ι σ κ λ η ρ ό σάν πέτρα. ο ύ τ ε μπόμπες. Κάθε έξυπνος. π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι στήν πιό γνήσια μ ο ρ φ ή μέ. ζήλια. Σ' α υ τ έ ς τ ί ς Φ υ λ α κ έ ς τό θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ ο σ υ χ ν ά π έ φ τ ε ι χ α μ η λ ό τ ε ρ α άπό τ ό . Ά λ λ ω σ τ ε δέν χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι . "Η δ έ ν ο υ ν γ ύ ρ ο σ τ ό λ α ι μ ό τ ό προσόψι τ ο υ ς άντί γ ι ά κασκόλ. Καί ή δ ο υ λ ο - • 148 • . κ α λ ο σ ύ ν η . ή μ ο ρ φ ω μ έ ν ο ς . μίσος. Οί πιό κ ρ ύ ε ς Φ υ λ α κ έ ς ε ί ν α ι ή Φυλακή τών Έ π τ ά Πύργων καί ή Α γ ρ ο τ ι κ ή Φ υ λ α κ ή τ ο ύ Βορά. α γ ο ρ ά ζ ο υ ν πριονίδι άπό τ ο ύ ς Ισοβίτες. Στήν A n t i q u a κ ά ν ε ι σ ύ ν τ ο μ ο ν . Ό σ ' ο μ ι κ ρ ό τ ε ρ η προσωπικότητα δ ι α θ έ τ ε ι ς τ ό σ ο κ α λ ύ τ ε ρ α π ε ρ ν ά ς στήν Φ υ ­ λ α κ ή .

Ή δ ο υ λ ο π ρ έ π ε ι α τών Φυλάκων έ ν α ν τ ι τών πλουσίων Φυλακισμένων. Είναι β έ β α ι ο ν πώς ό θ ρ α σ ύ δ ε ι λ ο ς Niko Louli δ έ ν θά έ τ ό λ μ α νά δωρίσει α υ τ ό ν τ ό ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό σ' έ ν α ν μάγ­ κα. Στό πειθαρχείο μπαίνεις άνθρωπος καί βγαίνεις θηρίο (αυτό ε ί ν α ι μιά παροιμία τ ή ς Φυλακής). ιδού ή ε υ κ α ι ρ ί α γ ι ά ν ά φ ο β ί σ ο υ ν τ ό σύνολον τών Καταδίκων. Π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς οί Φύλακες έχουν σκοτώσει Κατάδικο σέ π ε ι θ α ρ χ ε ί ο . Ό μ ω ς ό λ ο ι οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν ε ί ν α ι Ίδιοι. γ ι α τ ί έ χ ο υ ν πάθει πολλά χ ο υ ν έ ρ ι α Οί Φ ύ λ α κ ε ς ν ο σ τ α λ γ ο ύ ν τ ή ν παλιά καλή εποχή πού οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ήσανε δ ε μ έ ν ο ι μέ αλυσίδα στόν τ ο ί χ ο τ ο ύ κε λ ι ο ύ . κάθε ά π ό γ ε μ α . Δ ρ α π έ τ ε υ σ ι ς ε ί ν α ι ή . Στό πειθαρχείο ό Κατάδικος δέρνεται άγρια. Οί Φύλακες δ έ ν μπορούν ν ά πιάσουν τ ο ύ ς σ κ λ η ρ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς . Ό Φύ­ λαξ Niko Louli α π ε κ ά λ ε σ ε έναν φ ο υ κ α ρ ά κ α τ ά δ ι κ ο άρχίδη. ο λ ό γ υ μ ν ο ς . ταπεινωμέ­ νος) ε ί ν α ι στήν δ ι ά θ ε σ η τών Φυλάκων. π α ρ ε μ β α ί ν ε ι κάποιος γ ε ρ ο .β ε τ ε ρ ά ν ο ς Κατάδι­ κος πού π ε ί θ ε ι τ ό ν σ κ λ η ρ ό Κατάδικο νά δ ε χ τ ε ί μιά μετα­ γωγή σέ άλλη Φυλακή. ή σ τ ά σ ι ς κ α ί ή α ύ τ ο κτονία. Οί Φ ύ λ α κ ε ς . ΟΊ Φ ύ λ α κ ε ς προσπαθούν ν ά σπάσουν τ ά ν ε ύ ρ α τ ώ ν Φυλακισμένων. κ ι ό κάθε Κ α τ ά δ ι κ ο ς στήν βόλτα τ ή ς α υ λ ή ς κ ρ ά τ α γ ε τ ή ν σ ι δ ε ρ έ ν ι α μπάλα α γ κ α λ ι ά . σάν ποντίκια. Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς πού θ ά δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι έ ν α άγριο έπ ισόδιο ο δ η γ ε ί τ α ι σ τ ό πειθαρχείο. Υ φ ί σ τ α τ α ι μιά μ υ θ ο ­ λογία τ ή ς Φυλακής· ά κ ο ϋ ς γ ι ά λ ε β έ ν τ ε ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς πού τ ο ύ ς πνίξανε οί Φύλακες κ τ λ . Στήν κ α τ α μ έ τ ρ η σ η οί Φύλακες ξεσκεπάζουν τ ο ύ ς κοιμι­ σ μ έ ν ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς . Έ κ ε ϊ θά μ ε ί ν ε ι ωσότου κ ά μ ψ ο υ ν τ ό φ ρ ό ν η μ α τ ο υ . χ τ υ π ά ν ε όλα τ ά σίδερα τών παραθύρων τών κελιών μέ . ΟΊ έ σ χ α τ ε ς μ ο ρ φ έ ς αγώνος τών Καταδίκων κατά τ ή ς καταπιέσεως ε ί ν α ι ή δ ρ α π έ τ ε υ σ ι ς . ά λ ή θ ι α . κ τ λ . Στό π ε ι θ α ρ χ ε ί ο ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς ( δ ε μ έ ν ο ς χ ε ι ρ ο π ό δ α ρ α . Η σ τ ά σ ι ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σάν ο μ α δ ι κ ή (ή καθολική) ανυπακοή. Ή Φ υ λ α κ ή τών 'Επτά Πύρ­ γων έ χ ε ι δ ύ ο υπόγεια π ε ι θ α ρ χ ε ί α : γ ι ά ν ά πάς σ τ ό πρώτο κ α τ ε β α ί ν ε ι ς 17 σκαλοπάτια. γ ι ά ν ά πάς στό δ ε ύ τ ε ρ ο κα­ τ ε β α ί ν ε ι ς 70 σκαλοπάτια. Ό π ω ς ε ί ν α ι α λ η θ ι ν ό ς ό φ ό β ο ς πού κ α τ έ χ ε ι τ ο ύ ς Φ ύ λ α κ ε ς μόλις ά ν τ ι κ ρ ύ σ ο υ ν θ υ μ ω μ έ ν ο υ ς μ ά γ κ ε ς .πρέπεια. καί. Τ ό π ε ι θ α ρ χ ε ί ο ε ί ν α ι έ ν α κ ε λ ί τ ε λ ε ί ω ς α π ο μ ο ν ω μ έ ν ο .α τ ο μ ι κ ή (ή ομαδική) έ γ κ α τ ά λ ε ι ψις τ ο ϋ χώρου τ ή ς Φυλακής. Οί Φύλακες μ ε τ ρ ο ύ ν τ ο ύ ς Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς τ ρ ε ϊ ς φ ο ρ έ ς τήν ή μ ε ρ α . Τ ό τ ε . "Ενας Φυλακισμέ­ νος μ έ σπασμένα ν ε ύ ρ α δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί άγρια επεισόδια ιδού ή ε υ κ α ι ρ ί α γ ι ά νά λ υ γ ί σ ο υ ν έ ν α ν σκληρό Κ α τ ά δ ι κ ο . ν η σ τ ι κ ό ς .σιγά. σιγά . Οί Φ ύ λ α κ ε ς τ ρ α γ α ν ί ζ ο υ ν τ ή ν ψυχή τών Καταδίκων. Ό λ α ε ί ν α ι . σ υ ν ή θ ω ς . Ή δ ο υ λ ο π ρ έ π ε ι α τών Καταδίκων έ ν α ν τ ι τών άγροίκων Α ρ χ ι φ υ λ ά κ ω ν .

ξ ε ν ύ χ τ ι α κτλ. ώς δώρον. ή όχι. τ ί ς σχέσεις μ ε τ α ξ ύ Φυλάκων καί Φυλακισμένων. γ ε γ ο ν ό τ α καί σ υ ν ή θ ι ε ς τής Φυλακής. έ ν ώ . Τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α ε ί ν α ι σ υ ν τ α ρ α κ τ ι κ ό ν . Οί σ τ ά σ ε ι ς τών Φυλακισμένων ε ί ν α ι έ ν α θ έ μ α τόσο γνω­ στό άπό τ ό ν τύπο καί τ ό σ ι ν ε μ ά πού ε λ ά χ ι σ τ α θ ά είχα ν ά προσθέσω. Ό τ α ν τ ο ύ ς ξαναπιάσουν τ ο ύ ς δ έ ρ ν ο υ ν δ υ ό φ ο ρ έ ς : μιά φ ο ρ ά οί Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς καί μιά φ ο ρ ά οί Φ ύ λ α κ ε ς . Ε ν θ υ μ ο ύ μ α ι τ ό ν Κ α τ ά δ ι κ ο Sikli πού ε ί χ ε καταπιεί έ φ τ ά θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ α . Οπωσδήποτε στήν Φυλακή έγνώρισα τ ο ύ ς πλέον ε ν δ ι α ­ φ έ ρ ο ν τ ε ς ανθρώπους. Ό τ α ν ό Κατάδικος θέλει νά αυτοκτονήσει (στά αληθινά) κ ρ ε μ ι έ τ α ι μέ θ η λ ι ά . Στό σ η μ ε ρ ι ν ό μ ά θ η μ α θά σάς παρουσιάσω. ή πιάνει τ ά η λ ε κ τ ρ ι κ ά καλώδια. θ ε ρ μ ό μ ε τ ρ α ) .ένα μακρύ ξύλινο σφυρί. Οί Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς κ α ι οί Φ ύ λ α κ ε ς μέ τ ό ξ ύ λ ο πού δ ί ν ο υ ν σ τ ο υ ς δ ρ α π έ τ ε ς ε κ δ ι κ ο ύ ν τ α ι γιά τ ί ς ταλαιπωρίες πού υπέστησαν ( κ α τ σ ά δ ε ς . Προσπάθησα ν ά μήν υπο­ πέσω στόν πειρασμό τ ή ς ε ρ μ η ν ε ί α ς τών γ ε γ ο ν ό τ ω ν .τών πέριξ. σπασμένα γ ι α λ ι ά . Προσπάθησα ν ά α φ η γ η θ ώ . • 150 • . Πιάνουν τ ή ν ε π ι δ ε ρ μ ί δ α τ ο ϋ λ α ι μ ο ύ . Ό λ ο ι νομίζουν ό τ ι ό Πρεζάκιας έ κ ο ψ ε τ ό λαρύγγι τ ο υ . Ή δ η σάς έχω μ ι λ ή σ ε ι γ ι ά τ ό χαρακίρι. Ή ζωή τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς είναι τόσον πολυσχιδής πού καμιά πένα δ έ ν μπορεί ν ά τ ή ν π ε ρ ι γ ρ ά ψ ε ι . Αυτό γ ί ν ε τ α ι δ ι ό τ ι όποιος χ ω ρ ι ά τ η ς υπο­ δ ε ί ξ ε ι τ ό ν κρυψώνα τ ο ύ δ ρ α π έ τ η λ α μ β ά ν ε ι άπό τ ή ν Α γ ρ ο τ ι κ ή Φ υ λ α κ ή . Σάς διαβεβαιώ πώς ό λ α ε ί ν α ι α λ η θ ι ν ά . Παρά τ ά μ έ τ ρ α φ ρ ο υ ρήσεως οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι κ α τ ο ρ θ ώ ν ο υ ν νά δ ρ α π ε τ ε ύ ο υ ν μέσα άπ τ ή Φ υ λ α κ ή . μέ ξ ε ρ ό τ ρ ό ­ πο μ ε ρ ι κ ά μ ε μ ο ν ω μ έ ν α ε π ε ι σ ό δ ι α . ε κ α τ ό κιλά σ ι τ ά ρ ι . Ά π ό τ ό ν ήχο κ α τ α λ α β α ί ν ο υ ν αν τ ά σ ί δ ε ρ α ε ί ν α ι π ρ ι ο ν ι σ μ έ ν α . κ ο υ τ ά λ ι α .).χώνουν τ ό κ ο υ τ ά λ ι άπό τ ή ν πλατιά μεριά. επιφυλα­ κ ή .α ύ τ ο κ τ ο ν ί ε ς γ ί ν ο ν τ α ι μέ αντικεί­ μενα πού κ α τ α π ί ν ε ι ό Κατάδικος (χάπια. Ή κατάποσις τών κοχλιαρίων ε π ι τ ε λ ε ί τ α ι μέ τ έ χ ν η ν . Όσο γιά τήν α υ τ ο κ τ ο ν ί α είμαι αναρμόδιος. καί μ ε τ ά τ ή ν χαρά­ ζουν π ε ν τ έ ξ ι φ ο ρ έ ς μέ μιά λάμα. Ό τ α ν κάποιος δ ρ α π ε τ ε ύ σ ε ι άπό Α γ ρ ο τ ι κ ή Φυλακή βγαίνουν σ τ ή ν παγάνα ό λ ο ι οί χωριά­ τ ε ς . Τ ή ν πιό θ ε α μ α τ ι κ ή ψευτοα ύ τ ο κ τ ο ν ί α . Στήν Φυλακή γί­ ν ο ν τ α ι μ ε ρ ι κ έ ς α υ τ ο κ τ ο ν ί ε ς καί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς απόπειρες αυτοκτονίας. Ό τ α ν ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς ξ ε φ ύ γ ε ι άπό τ ή ν φ ρ ο υ ρ ά τ ή ς μ ε τ α γ ω γ ή ς οί Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ε ς δ έ ρ ν ο υ ν τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς Κατά­ δ ι κ ο υ ς πού δ έ ν δ ρ α π έ τ ε υ σ α ν . μέ κάποιαν μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α . τ ή ν μ ε τ έ ρ χ ο ν τ α ι τ ά Πρεζάκια. π α ρ ά λ λ η λ α . ή κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α μιάς μ ε τ α γ ω γ ή ς . ε γ κ α τ α ­ λείπουν κάπου τ ί ς α π ο σ κ ε υ έ ς τ ο ϋ δ ρ α π έ τ η σ τ ή ν τ ύ χ η τ ο υ ς (ώστε ν ά χ α θ ο ύ ν ) . Μάθημα 39ον Καλειδοσκόπιον. Π ο λ λ έ ς ψ ε υ τ ο . τ ή ν τ ε ζ ά ρ ο υ ν .

μέ άθροισμα Ποινών έ ξ ι χ ρ ό ν ι α καί όχτώ μ ή ­ ν ε ς . Οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι τ ο ύ ς συμ­ β ο υ λ ε ύ ο ν τ α συχνά. Πρίν λίγα χ ρ ό ν ι α έ ν α ς Ισοβίτης. οπότε έπαιρνε α μ ν η σ τ ί α χ ω ρ ι σ τ ά γ ι ά κ ά θ ε μιά ποινή καί αυ­ τομάτως αποφυλακιζότανε!!! Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ό τ ι οί ψ ε υ τ ο . τ ή ν παραμονή τ ή ς Δίκης τ ω ν . δ η λ α δ ή κ ά π ο υ 20 S) ΟΊ Ισοβίτες τ ί ς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς μ έ ρ ε ς τ ή ς Φυλακίσεως των γί­ ν ο ν τ α ι πολύ π ε ρ ί ε ρ γ ο ι . Γιά ν ά κ α τ α λ ά β ε τ ε τ ό μ έ γ ε θ ο ς τ ή ς δ ι κ α ν ι κ ή ς των εξυπνάδας θ ά σάς πώ τ ά έ ξ η ς : τ ό '65 δ ό θ η κ ε α μ ν η σ τ ί α στους Κατάδι­ κους Κοινού Π ο ι ν ι κ ο ύ Δικαίου πού ε ί χ α ν ε Ποινή μ έ χ ρ ι π έ ν τ ε χ ρ ό ν ι α .χ. Πολλοί υπόδικοι. Τήν ίδια μέρα ένας δ ι ά σ η μ ο ς ψ ε υ τ ο .δ ι κ η γ ό ρ ο ι σ κ έ φ τ ο ν τ α ι καί απαντούν σο­ βαρά.χωρίς ν ά α π α ν τ ή σ ε ι . κ α θ ό τ α ν ε π ο λ ύ σ κ ε φ τ ι κ ό ς σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι τ ο υ . Ό μ ω ς . πού θά ά π ε λ ύ ε τ ο μ ε τ ά άπό τ ρ ε ι ς μ έ ρ ε ς .δ ι κ η γ ό ρ ο ς τ ή ς Φυλακής έ κ ά λ ε σ ε ε π ε ι γ ό ν τ ω ς έ ν α ν α λ η θ ι ν ό Δ ι κ η γ ό ρ ο τ ή ς Adina καί τ ο ύ είπε ό τ ι ξ έ ρ ε ι έ ν α ν τρόπο γ ι ά νά απο­ λ υ θ ο ύ ν ακόμη διακόσιοι π ε ν ή ν τ α Κ α τ ά δ ι κ ο ι . ε π ι τ υ γ χ ά ν ε ι νά κ ά τ σ ε ι στήν Φ υ λ α κ ή .δ ι κ η γ ό ρ ο ι π ο τ έ δ έ ν π έ φ τ ο υ ν έξω.μόνο πέντε χρό­ νια καί δ υ ό μ ή ν ε ς . Οί ψ ε υ τ ο . άπό σ τ ή θ ο υ ς . ή τ ή ς Π ο ι ν ι κ ή ς Δ ι κ ο ν ο μ ί α ς .δ ι κ η γ ό ρ ο ι τ ή ς Φυλακής α μ ε ί β ο ν τ α ι ικανοποιητικά (π. π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ ν τ ή ν υπόθεση τ ο υ ς καί ρωτάνε τ ό ν ψ ε υ τ ο . Ό τρόπος ή τ α ν ε α π λ ό ς καί μ ε γ α λ ο φ υ ή ς . Κανείς Δ ι κ η ­ γ ό ρ ο ς τ ή ς Adina δ έ ν ε ί χ ε σ κ ε φ τ ε ί τ ό ν τρόπο τ ο ύ ψ ε υ τ ο δ ι κ η γ ό ρ ο υ τ ή ς Φυλακής Souvarov. ό λ α τ ά άρθρα τ ο ϋ Π ο ι ν ι κ ο ύ Κωδικός κ α ί τ ή ς Π ο ι ν ι κ ή ς Δ ι κ ο ν ο μ ί α ς . δ ι κ α σ μ έ ν ο ς ' γ ι ά π έ ν τ ε υ π ο θ έ σ ε ι ς . Οί ψ ε υ τ ο . ΟΊ ψ ε υ τ ο .χάρις στό σύ­ στημα τ ή ς συγχωνεύσεως τών Ποινών . Δ ι ά ν ά έμπέση έπρεπε ν ά ζ η τ ή σ ε ι άνατροπήν τ ή ς δ ι κ α σ τ ι κ ή ς συγχωνεύσεως τών π έ ν τ ε Ποινών τ ο υ . ζ η τ ά ν ε νά γ ί ν ε ι δ ι κ α σ τ ι κ ή συγχώνευσις τών Ποινών. Μ ε τ α ξ ύ τών β ε τ ε ρ ά ν ω ν Καταδίκων υπάρχουν μερικοί πού έ χ ο υ ν τ α λ έ ν τ ο Δ ι κ η γ ό ρ ο υ .δ ι κ η γ ό ρ ο ι τ ή ς Φυλακής θυμούν­ τ α ι . n 151 . "Ετσι ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς . γ ι ά ν ά γ ρ ά ψ ο υ ν μιάν αίτηση χ ά ρ ι τ ο ς παίρνουν ώς α μ ο ι β ή π ε ν ή ν τ α χ α ρ τ ό σ η μ α .δ ι κ η γ ό ρ ο τ ή ς Φυλακής ποιά Ποινή θά αρπά­ ξουν. Ά λ λ ά ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς μέ τ έ τ ι α Ποινή δ έ ν ενέπιπτε στάς ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ό ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ή ς αμνηστίας τ ο ύ 65.Μέ τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μάθημα ίσως κ α τ α ν ο ή σ ε τ ε κ α λ ύ τ ε ρ α τ ή ν ζωή τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . Σ τ ή ν Φυλακή απαγο­ ρεύεται στους Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς ν ά κ α τ έ χ ο υ ν έ ν α αντίτυπο τ ο ϋ Ποινικού Κωδικός. γ ι ά ν ά κ α θ ή σ ο υ ν λ ι γ ό τ ε ρ ο στήν Φ υ λ α κ ή . Τήν ή μ ε ρ α πού έ δ η μ ο σ ι ε ύ θ η ή α μ ν η σ τ ί α απολύθηκαν άπό τ ή ν Φ υ λ α κ ή Souvarov διακόσιοι π ε ν ή ν τ α Κ α τ ά δ ι κ ο ι . Έ ν α ς άλλος Κατάδικος τόν έπλησίασε χ α μ ο γ ε λ α σ τ ό ς καί τ ο ύ είπε: απόψε κάνεις μπάμ! Ό Ισοβίτης .άρπαξε έ ν α ϋπγοίρι καί τ ό ν έ σ φ α ξ ε . Α κ ο ύ σ τ ε τον: Οί Ά ν θ ρ ω π ο ι τ ή ς Φάρας συνήθως κ α τ α δ ι κ ά ζ ο ν τ α ι σέ πολλές μ ι κ ρ έ ς Π ο ι ν έ ς .

Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ό τ α ν θ έ λ ο υ ν ν ά χ α ρ α κ τ η ρ ί σ ο υ ν κάποιον ώς τ ρ ε λ ό λ έ ν ε γ ι α υ τ ό ν : έ χ ε ι ταυτότητα μαϊμούς! Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ρ ν ο υ ν τ ο ύ ς μ ο υ ρ λ ο ύ ς αλύπητα. ό άνθρωπος άν ξεβάφουν τ' αρχίδια του. Μ έ γ υ ρ ι σ μ έ ν η πλάτη κ ρ υ φ ο κ λ α ί ε ι . ρέ.Στήν Φυλακή σ υ ν α ν τ ά ς σ α κ ά τ η δ ε ς . Ένας γ ρ ά φ ε ι .. Επακολουθεί ό έ ξ η ς σουρεαλιστικός διάλογος: * • 152 • .. "Οταν έ ν α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς ε ί ν α ι μ ο ρ φ ω μ έ ν ο ς οί ά λ λ ο ι Κατάδι­ κοι τ ο ύ κ ά ν ο υ ν π ε ρ ί ε ρ γ ε ς ε ρ ω τ ή σ ε ι ς . "Ενας ά λ λ ο ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς ρ ώ τ η σ ε : ή γυναίκα γκαστρώνεται άν τή γαμήσεις άπ' τό στόμα. σέ βάρκα οέ γέννησε ή μάνα σου. τ ρ ε λ ο ύ ς .Ρέ. Ό κ ά θ ε μ ο υ ρ λ ό ς τ ή ς Φυλακής δ ί ν ε ι τ ή ν παράσταση τ ο υ : ό έ ν α ς κ α ρ φ ώ ν ε ι παραμάνες σ τ ή ν κοιλιά τ ο υ . Στήν Ν έ α Φ υ λ α κ ή ε ί δ α μιά μέρα έ ν α ν γ έ ρ ο νά μαλακίζεται. . ρέ βρομιάρη! Καί ένας τ ρ ί τ ο ς συμπλήρωσε: π φταίει. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι δ έ ν παραλείπουν ν ά γ α μ ο ύ ν τ ο ύ ς τ ρ ε ­ λούς. τ ρ α β ώ ν τ α ς μ α λ α κ ί α . Ό δι­ πλανός τ ο υ τ ό αντιλαμβάνεται. Οί μ ο υ ρ λ ο ί (σάν τ ί ς Π ο υ τ ά ν ε ς ) τ α υ τ ί ζ ο υ ν τ ό ξ ύ λ ο μέ τ ή ν αγάπη. Στήν Φ υ λ α κ ή υπάρχουν χ ω ρ ι ά τ ε ς Κ α τ ά δ ι κ ο ι πού βλέπουν λ ο υ τ ρ ά γ ι ά πρώτη φ ο ρ ά σ τ ή ζωή τ ο υ ς .Ρέ. χ α ζ ο ύ ς .. Φόραγε λ ε ρ ό σώβρακο. Ή τ α ν ε 84 χρονώ. "Ενας Κ α τ ά δ ι κ ο ς ρ ώ τ η σ ε : μιά νοσοκόμα πού σού παίρνει αίμα μπορεί νά τό ξαναχύσει στήν φλέβα σου. Τόν χειμώνα άν μπεις σέ θάλαμο τ ή ς Φυλακής δ ί χ ω ς ν ά κ λ ε ί σ ε ι ς τ ή ν πόρτα. ό ά λ λ ο ς α λ ε ί φ ε ι μέ λ ά δ ι μιά μ ε λ ι τ ζ ά ν α καί τ ή ν χ ώ ν ε ι στόν κώλο τ ο υ κτλ. θά α κ ο ύ σ ε ι ς τίς παρακάτω ε ρ ω τ ή σ ε ι ς (πού λ έ γ ο ν τ α ι μέ ά γ ρ ι ο ν ύ φ ο ς ) : .Ρέ. κουρελού είχες σπίτι σου: . κ ω φ ά λ α λ ο υ ς . πλησιάζει καί χύνει μ έ ς τ ή ν χ ο ύ φ τ α α ύ τ ο υ ν ο ύ πού κοιμά­ ται. Στήν Φ υ λ α κ ή κ ά ν ο υ ν σ κ λ η ρ ά α σ τ ε ί α . σέ σπηλιά γεννήθηκες. Μιά μ έ ρ α έ ν α ς μ ι σ ό γ υ μ ν ο ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς σ η κ ώ θ η κ ε νά πάει σ τ ό WC. Ό τ α ν έ ν α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ ο ι μ ά τ α ι μέ τ ό χ έ ρ ι κ ρ ε μ α σ τ ό έξω άπό τ ό κ ρ ε β ά τ ι οί ά λ λ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ο ύ κ ά ν ο υ ν μιάν άσχημη πλάκα: ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς . Μ ε ρ ι κ ο ί τ έ τ ι ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι παίρνουν ν τ ο υ ς φ ο ρ ώ ν τ α ς π α ν τ α λ ό ν ι . Τ ό τ ε κάποιος τ ο ύ φ ώ ν α ξ ε : άλλαξε κάνα σώβρακο. "Οταν ένας μ ο υ ρ λ ό ς δ έ ν φ ά ε ι ξ ύ λ ο π ρ ο κ α λ ε ί τ ο ύ ς Κατάδι­ κους γ ι ά νά τ ό ν δ ε ί ρ ο υ ν .

Δ έ ν νομίζω ό τ ι υπάρχουν πολλά περιθώρια μ υ σ τ η ρ ί ο υ σέ έ ν α ν Δ ο λ ο ­ φ ό ν ο . γιαυτό σοϋ τό λέω. Ό Ισοβίτης πού θά γ υ ρ ί σ ε ι σ τ ό χω­ ριό τ ο υ . Οί Φ ύ λ α κ ε ς κ α τ α τ ρ έ χ ο υ ν τ ο ύ ς α ι ρ ε τ ι κ ο ύ ς Κατάδι­ κους. Κλαις. Ό φ ί λ ο ς μου Πρεζάκιας D i m a k o Eripioti έ κ α τ σ ε στό κρε­ β ά τ ι μ ο υ . Στήν κοινωνία πλαγιάζω στους δρόμους. ώστε νά μήν ξυπνήσουν οί κ ο ι μ ώ μ ε ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι . μούπιασε τ ό γ ό ν α τ ο . καθώς καί οί Μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ο ύ Ί ε χ ο βά. ή αποβαίνει τ ρ ο μ ο κ ρ ά τ η ς . τ ό 63.τ έ σ σ ε ρ ε ι ς ώρες δ ι έ τ α ζ ε τόν Κ α τ ά δ ι κ ο νά πάρει τ ά πράματα τ ο υ καί νά πάει νά μ ε ί ν ε ι σέ ά λ λ ο ν θ ά λ α μ ο . Μ έ χ ρ ι τ ό 68 οί Μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ο ύ Ιεχοβά έβγαζαν όλη τήν ποινή τ ο υ ς στά π ε ι θ α ρ χ ε ί α . τόν Ζ 153 . Ό γ έ ρ ο ς έ β γ α λ ε τ ή ν Φυλάκιση χωρίς νά δ ι α μ α ρ τ υ ρ η θ ε ί . ή τ ό ν σκοτώνουν οί συγγενείς τού θύματος. 30-10-1969. Δ έ ν άκουσα ποτέ έ ν α ν φ ο ν ι ά Ι σ ο β ί τ η νά ο ί κ τ ε ί ρ ε ι τ ό θύμα τ ο υ . Ό Δι­ καστής τ ο ύ έ ρ ι ξ ε τ ρ ε ι ς μ ή ν ε ς Φυλακή.. Λ έ ν ε π ο λ λ έ ς σ α χ λ α μ ά ρ ε ς γ ι ά τ ο ύ ς Ισοβίτες.επειδή τσιμπάνε.. Ό σ α δ ι σ τ ή ς Κύριος Adamo δ ι α τ η ρ ε ί π ά ν τ ο τ ε τ ή ν θέση του.όπως ό Πρίαμος τόν Α χ ι λ λ έ α . Α ι ρ ε τ ι κ ο ί θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι οί Χριστιανοί πού πιστεύουν στό Παλαιόν Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν . Μιά μέρα είδα έ ν α ν κ ο υ τ σ ό γ ύ φ τ ο νά κ ό β ε ι τ ά νύχια τών ποδιών τ ο ϋ Tatar Oglou σ τ ή ν αυλή τ ή ς Φυλακής.καί μ ο ϋ ε ί π ε : Μ ο υ σ τ ά κ ι α . Οί έ ξ υ π ν ο ι Ισοβίτες.. μ ε τ ά τ ή ν αποφυλάκιση τ ο υ ς . Ναι. Α υ τ ό δέν εμπόδισε τόν ά ν α ν τ ρ ο Α ρ χ ι φ ύ λ α κ α Koutso Bol νά δ ε ί ρ ε ι . ρέ. συνήθιζε νά κ ά ν ε ι έ ν α πρωτότυπο καψόνι εις βάρος τών σκληρών Καταδίκων: κ ά θ ε τ ρ ε ϊ ς ."Ε. Ό τ α ν φωνάξανε τ ό ό ν ο μ α τ ο υ ό Tatar Oglou δ έ ν ά κ ο υ σ ε τ ί π ο τ α . Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τ ή ς Φυλακής τών Επτά Πύργων. Ή τ α ν ε μ ά ρ τ υ ρ α ς σέ κάποια δ ί κ η . Τό 69 ό κ ο υ φ ό ς Tatar Oglou ( γ έ ρ ο ς 70 χρονώ) μπήκε στήν Φυλακή δίχως νά ξ έ ρ ε ι τ ό γιατί.- Τί κάνεις. Μουνόψειρες έχεις κολλήσει.. ε γ κ α θ ί σ τ α ν τ α ι σ τ ή ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α . Καί κλαίω καί κλάνω καί γράφω. Είμαι 41 χρονώ καί μόνο μές στήν Φυλακή κοιμήθηκα σέ κρε­ βάτι. Ό Κύριος Adamo. Τσιμπάνε. Φυλακή Trik. >τό πιστεύεις. Στίς Μ ε γ ά λ ε ς Γ ι ο ρ τ έ ς οί οπαδοί τ ο ϋ Παλαιού Ημερολο­ γίου ξυπνάνε τ ά μ ε σ ά ν υ χ τ α καί κ ά ν ο υ ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α στά α π ο χ ω ρ η τ ή ρ ι α τών θαλάμων Η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α α υ τ ή (δέν λείπουν τά κ ε ρ ι ά καί τ ό λιβάνι) γ ί ν ε τ α ι μ ο υ ρ μ ο υ ρ ι σ τ ά . Οί Μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ο ύ Ιεχοβά εί­ ναι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς ή σ υ χ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι . . ή φ ε ύ γ ο υ ν στό ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό γιά πάντα..

Ό Χασισέμπορος Panayt Avesta μπήκε στήν Φ υ λ α κ ή δ ε ­ κάξι χρονώ. Έ τ σ ι άν ένας Χ α φ ι έ ς φο­ ρ ά ε ι κ ό κ κ ι ν ο σ κ ο ύ φ ο τ ά σ χ ε τ ι κ ά σφόλια ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ θά ε ί ν α ι περίπου α υ τ ά : .. "Αν έ ν α ς κ α τ ά δ ι κ ο ς .κόκκινα μόνον οι γυναίκες φοράνε. ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι μές στήν Φ υ λ α κ ή ζουν π α ρ έ ε ς .). Ό επισκέπτης πρέπει ν ά ε ί ν α ι σ ε μ ν ό ς . Επίσης. γ ι α τ ί δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι π ο λ λ έ ς παρεξη­ γ ή σ ε ι ς . "Αν έ ν α ς Χ α φ ι έ ς μπει σέ ξ έ ν ο θάλαμο οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι α υ τ ο ύ τ ο ύ θ α λ ά μ ο υ αρχίζουν τ ά σφόλια... Σφόλιο ε ί ν α ι οι κ ο υ β έ ν τ ε ς πού λ έ γ ο ν τ α ι δ ή θ ε ν τ υ χ α ί ω ς καί οί βρισιές πού λ έ ­ γ ο ν τ α ι δ ή θ ε ν α ο ρ ί σ τ ω ς .. Είναι ό α ξ ι ο ­ πρεπέστερος άνθρωπος πού έγνώρισα στή ζ ω ή μ ο υ . Σ ύ μ φ ω ν α μέ τ ή ν πα­ γία παράδοση τ ή ς Φυλακής α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ν ά ρ ω ­ τήσεις τούς συγκροτούμενους σου γιατί β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ή ν Φ υ λ α κ ή . Ό λ α ακούγονται πεντακάθαρα.καλώς τήν κυρία μέ τό κόκκινα. Είναι ό Νέστωρ τών Φυλακών τ ή ς Antiqua. Έ ν α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς πού μπαίνει σέ ξ έ ν ο θάλαμο γ ί ν ε τ α ι δ ε ­ κ τ ό ς μέ δυσπιστία. . ( Ξ έ ρ ε τ ε τί σ η μ α ί ν ε ι ε ϊ κ ο σ ι έ φ τ ά χρόνια. δ έ ν ψ ι λ ο ρ ω τ ά ε ι τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς γ ι ά τ ά προσωπικά τ ο υ ς π ρ ο β λ ή μ α τ α . Επιτρέπεται όμως νά . θ έ λ ε ι κάποιον σέ ξ έ ν ο θ ά λ α μ ο σ τ έ κ ε ι σ τ ή ν πόρτα δ ι σ τ α κ τ ι κ ό ς καί ρω­ τ ά ε ι : ποϋ είναι ό Χ. σ υ ν ο λ ι κ ώ ς ... ΟΊ π ι θ α ν έ ς απαντήσεις πού θά λ ά β ε ι θά έ χ ο υ ν τ ή ν έ ξ η ς μορφή: . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι πού π ε ρ ι φ έ ρ ο ν τ α ι ά ν έ τως άπό κτίριο σέ κτίριο ε ί ν α ι οπωσδήποτε Χ α φ ι έ δ ε ς ... σαρ ά ν τ α . Τώρα ε ί ν α ι ε β δ ο μ ή ν τ α χρονώ κι α κ ό μ α ε ί ν α ι στήν Φ υ λ α κ ή . αναση­ κώνουν τ ή γωνιά τ ο ϋ σ τ ρ ώ μ α τ ο ς κι άκουμποϋν τ ό ά φ τ ί στά σίδερα τοϋ κρεβατιού.. έ μ ε ι ν ε . Δ έ ν πρέπει νά κ α θ ή σ ε ι σέ γ ε ι τ ο ν ι κ ό κ ρ ε β ά τ ι .Μάρτυρα τοϋ δίκων..κ α τ ε υ θ ύ ν ε τ α ι στό κ ρ ε β ά τ ι τ ο ϋ φ ί λ ο υ τ ο υ όπου καί κ ά θ ε τ α ι . Ό μάγκας Nick Tsarouk β γ ή κ ε άπ' τ ή ν Φ υ λ α κ ή έ π ε ι τ α άπό ε ί κ ο σ ι έ φ τ ά χ ρ ό ν ι α .Φαντάρος πήγε! . . Ό β ε τ ε ρ ά ν ο ς Π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς Ν. Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ό τ α ν θ έ λ ο υ ν ν ά α κ ο ύ σ ο υ ν τί λ έ ν ε σ τ ά πλαγ ι ν ά κ ε λ ι ά . πού δ έ ν ε ί ν α ι Χ α φ ι έ ς . Έξω στήν κοινωνία έζησε μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α .. Ιεχοβά Sardelli παρουσία όλων τών Κατα­ Πολλοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι μ έ ν ο υ ν σ τ ή ν Φυλακή τ ά π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α χρόνια τ ή ς ζωής τ ο υ ς .Πάει νά φτύσει! .τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α στήν Φ υ λ α κ ή .π α ρ έ ε ς ..όσοι φοράνε κόκκινα γαμιούνται. καθώς ε ί ν α ι ξαπλωμένοι στό κ ρ ε β ά τ ι .Πά νά γαμήσει! ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι α ν τ α λ λ ά σ σ ο υ ν ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς .Μ.

α ν α σ τ ε ν ά ζ ε ι λ έ γ ο ν τ α ς : ώχ. ό τ α ν άπορριφτεΐ ή α ί τ η σ ι ς χ ά ρ ι τ ο ς . Τά ορ­ θ ο γ ρ α φ ι κ ά λ ά θ η δ έ ν έ χ ο υ ν καμιά σημασία. Συνήθως φωνάζει τ ά έ ξ η ς : . σ κ ε φ τ ι κ ό ς . Αυτό δ έ ν ι σ χ ύ ε ι γ ι ά τ ο ύ ς Καταδικα­ σ μ έ ν ο υ ς εις θ ά ν α τ ο ν . δ α χ τ υ λ ί δ ι κτλ. Έχω δεί έ ν α ν (λιγάκι κουτό) Κ α τ ά δ ι κ ο ν ά κ λ έ 6 ε ι καί ν ά τ ρ ώ ε ι έ ν α ν ο λ ό κ λ η ρ ο κ ο υ τ ί NIVEA.) σ τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς τ ή ς Φυλακής γ ι ά ν ά τ ο ύ ς θ υ μ ο ύ ν τ α ι . μα­ νούλα μου. μιλάνε τ ά ανάποδα. Ό κράχτης πρέπει ν ά χ ε ι δ υ ν α τ ή φωνή. σ τ ό δάπεδο τών αποχωρητηρίων. Πολλοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι π ε ι ν ο ύ ν . μερικές φ ο ρ έ ς μ ι λ ά ν ε μόνο μέ μ α τ ι έ ς καί λ ε π τ έ ς χ ε ι ρ ο ν ο μ ί ε ς .γιά τόν τροφοδότη!!! .ό καθένας έκαστος μέ τήν καραβάνα του!!! .. χάμω.γιά τόν γιατρό!!! . Μ ε τ ά τ ή ν • 155 • . Γιά ν ά ε ί ν α ι πιό ε υ δ ι ά κ ρ ι τ ο τ ό χ έ ρ ι κ ρ α τ ά ν ε ένα άσπρο μ α ν τ ί λ ι .γιά τόν μανάβη!!! .οί ετοιμοθάνατοι γιά φάρμακα!!! . Ό τ α ν τ ό ν ρώτησα γ ι α τ ί τ ό φ α γ ε μ ο ύ α π ά ν τ η σ ε : μού αρέσει πολύ ή βανίλια! Ο κράχτης ε ί ν α ι ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς πού σ τ έ κ ε ι στήν πόρτα τ ή ς ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς αυλής καί φ ω ν ά ξ ε ι δ ι ά φ ο ρ ε ς παραγελλ ί ε ς .ρωτήσεις π ό σ η ποινή έ φ α γ α ν καί π ό σ ο υπόλοιπο ποι­ νής τ ο ύ ς α π ο μ έ ν ε ι .καί τ ρ α γ ο υ δ ά .γιά τόν μπακάλη!!! . Α φ ο ρ ά α υ τ ο ύ ς πού α π ο φ υ λ α κ ί ζ ο ν τ α ι . ά π ' τ ή ν Φ υ λ α κ ή χρησιμοποιούν έ ν α ε ί δ ο ς οπτι­ κού τ η λ ε γ ρ ά φ ο υ : γ ρ ά φ ο υ ν σ τ ό ν α έ ρ α μ έ τ ό χ έ ρ ι τ ο υ ς . Ό τ α ν ο ί Κ α τ ά δ ι κ ο ι θ έ λ ο υ ν ν ά σ υ ν ε ν ν ο η θ ο ύ ν μέ ανθρώ­ πους έ ξ ω ..σ τ ι γ μ έ ς ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς ένώ σ κ υ μ έ ν ο ς π λ έ κ ε ι έ ν α ε ρ γ ό χ ε ι ρ ο . Μ έ ς στήν Φυλακή οί "Ανθρωποι τ ή ς Φάρας μ ι λ ά ν ε τ ή ν ar­ got τ ο υ ς . "Εχω δεί Κ α τ ά δ ι κ ο νά τ ρ ώ ε ι τ ί ς φ λ ο ύ δ ε ς τών μήλων κάποιου ά λ λ ο υ Κ α τ α δ ί κ ο υ . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι ό τ α ν θ έ λ ο υ ν ν ά μ ά θ ο υ ν ποϋθε φ υ σ ά ε ι ό αέρας κ ο ι τ ά ν ε τ ή σημαία τ ή ς Φυλακής. Οί Μ ε λ λ ο θ ά ν α τ ο ι . Τέλος. Επίσης. νά δ ε / ς τό γιό σου καί νά τόν καμαρώσεις.ξ α φ ν ι κ ά σωπαίνει. μοιράζουν τά π ρ ά μ α τ α τ ο υ ς (ρολόι.' έλα.ό Χ μέ τά ρούχα του κι έξω!!! Τό τ ε λ ε υ τ α ί ο π α ρ ά γ γ ε λ μ α ε ί ν α ι τ ό πιό χ α ρ μ ό σ υ ν ο . Καί μ ε τ ά άπό λ ί γ ο . Έχω δ ε ί Κ α τ ά δ ι κ ο ν ά τ ρ ώ ε ι μιά φ έ τ α ψωμί μέ β ο ύ τ υ ρ ο πού έπεσε άπό κάποιον ά λ λ ο . Σ τ ι γ μ έ ς . Τό γ ρ ά ψ ι μ ο γ ί ν ε τ α ι τ α χ ύ τ α τ α . Στήν Antiqua συχνά ε ί ν α ι π ρ ο τ ι μ ό τ ε ρ ο ν ά ε ί σ α ι μ έ ς στήν Φ υ λ α κ ή . Αυτό τ ό γ ρ ά ψ ι μ ο τ ό ξ έ ρ ο υ ν θαυμάσια οί Φυλακι­ σ μ έ ν ε ς . "Εχω δει Κ α τ ά δ ι κ ο ν ά φ υ λ ά ε ι ξ ε ρ ο κ ό μ α τ α κάτω άπό τ ό κ ρ ε β ά τ ι τ ο υ . παρά έξω.

τ ο ύ ε ί ν α ι α δ ι ά φ ο ρ ο . ΟΊ χασισέμποροι α ν α γ κ ά σ τ η κ α ν νά σ τ ρ α φ ο ύ ν στίς Φυλακές. Ό Χασικλής ν ι ώ θ ε ι α υ τ ά ρ κ η ς καί υγιής. Οί Π ρ ε ζ ά κ η δ ε ς ε ί ν α ι χλωμοί καί κ ά τ ι σ χ ν ο ι σάν χ τ ι κ ι ά ρ η δ ε ς .νομίζεις ό τ ι β ρ ί σ κ ε τ α ι σέ ε κ κ λ η σ ί α . Ή Υπη­ ρεσία μ ε τ α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι τ ή ν ποινή μετά λήξεως κυρίως ώς φ ό β η τ ρ ο ν . Ή Υ π η ρ ε ­ σία ε ν α ν τ ί ο ν α υ τ ώ ν τών τ ί γ ρ ε ω ν δ ι α θ έ τ ε ι μόνο δύο όπλα: τ ή ν απομόνωση καί τ ή ν ποινή μετά λήξεως. Στήν Φυλακή δ ι α κ ι ν ο ύ ν τ α ι μ ε γ ά λ ε ς ποσότητος ναρκωτικών Έ ρ χ ε τ α ι στιγμή πού όλη ή Φυλακή μυρίζει χασίσι . Ό Κ λ έ φ τ η ς ε ί ν α ι ένας άνθρωπος πού ζεΐ κόντρα στήν Κοινή Γνώμη. τσιγάρο στό σ τ ό μ α . δ ι ό τ ι οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι μέ ποινή μετά λήξεως ε ί ν α ι ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ώ ς επίφοβοι. Στήν Φυλακή σ υ ν α ν τ ά ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς πού ζούν κ ό ν τ ρ α σ τ ή ν Κοινή Γνώμη τ ή ς Φυλακής. τ ο ύ ς Χασικλήδες άπό τ ο ύ ς Πρεζάκηδες. έσωσε τ ή ν κ α τ ά σ τ α σ η . Τό 7 3 στήν Adina. Ο Πρεζάκιας παρουσιάζει ορισμένα τυπικά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι ­ κά. Οί σ τ ά χ τ ε ς τ ο ύ τσι­ γ ά ρ ο υ π έ φ τ ο υ ν στό σ τ ή θ ο ς . Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι άπό τ ό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν μέ μιά πρόσ­ θ ε τ η π ο ι ν ή .α υ τ ή ε ί ν α ι ή π ε ρ ί φ η μ η ποινή μετά λήξεως. Σπανίως κ ά ν ε ι μ η ν ύ σ ε ι ς ε ν α ν τ ί ο ν Καταδίκων. τ ά χ έ ρ ι α δ ε μ έ ν α πίσω στό σ β έ ρ κ ο . Στήν Φυλακή τ ό παρουσιαστικό ε κ τ ι μ ά τ α ι πολύ. μ έ σ χ ο ­ λ α σ τ ι κ ό τ η τ α . Οί Λ α β δ α ν ά κ η δ ε ς δ έ ν χάνουν τ ό χρώμα τ ο υ ς . Πολλοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ρ έ φ ο υ ν παχύ μουστάκι. πού β γ ή κ ε άπό τ ή ν Φυλακή τ ο ύ Π ε τ ε ι ­ ν ο ύ . Τ ό τ ε μιά καλή μπάζα χασισιού. Οί Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ε ί ς όταν σ τ α μ α τ ή σ ο υ ν τ ά ναρκωτικά 156 . Ό Υπόκοσμος δ ι α κ ρ ί ν ε ι . ά ν τ ρ α ς έ χ ε ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο κύ­ ρος άπονα κ α κ α ν τ ρ ά κ ι . παρουσιάστηκε έ λ λ ε ι ψ η χασισιού. Ά ν ένας ά τ ί θ α σ σ ο ς Κατάδικος δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί συνεχήν ανα­ στάτωση στήν Φυλακή ή Υ π η ρ ε σ ί α τ ο ϋ κ ά ν ε ι μήνυση. Οί Χαπάκηδες α δ υ ν α τ ί ζ ο υ ν . Πλάι στήν μ ο ρ φ ή τ ο ϋ Πρεζάκια σ τ έ κ ο υ ν οί μ ο ρ φ έ ς τ ο ύ Χαπάκια.ε κ τ έ λ ε σ η οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι α φ ή ν ο υ ν σ τ ή ν κ ρ ε μ ά σ τ ρ α γιά λί­ γες μέρες τά ρούχα τοϋ εκτελεσθέντος. β λ έ μ α σ τ υ λ ω μ έ ν ο στό τ α β ά ν ι . Στήν Antiqua τ ό χασίσι έ χ ε ι μ ε γ ά λ η παράδοση. πού θά ε κ τ ί σ ε ι μ ε τ ά τ ή ν ποινή πού ήδη εκ­ τ ί ε ι .τ ό χασίσι όταν κ α ί γ ε τ α ι μ υ ρ ί ζ ε ι σάν λιβάνι. Ή τ υ π ι κ ή στάση τ ο ύ Κ α τ α δ ί κ ο υ ε ί ν α ι : ξαπλωμένος στό κ ρ ε β ά τ ι . Ό Πρεζάκιας παίρνει σκληρά ναρκωτικά. Ά λ λ ω σ τ ε ή απομόνωση δ έ ν π ρ ό κ ε ι τ α ι νά τ ό ν σ υ ν ε τ ί σ ε ι . γ ε ρ ο δ ε μ έ ν ο ς . Ό Χασικλής π ε ρ ι φ ρ ο ν ε ί τ ό ν Πρεζάκια. Είναι δ ύ σ κ ο λ ο ν ά χώσεις στό π ε ι θ α ρ χ ε ί ο έναν άτίθασσο Κατά­ δικο. τ ο ύ Λαβδανάκια καί τ ο ύ Β ε λ ο ν ά κ ι α . Ή Antiqua γιά π ε ν τ α κ ό σ ι α χρόνια υπήρξε επαρχία τ ή ς Ό θ ο μ α ν ι κ ή ς Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς . Ό Πρεζάκιας προσπαθεί νά π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ε ι τ ο ύ ς άλλους στήν πρέζα. Ό Πρεζάκιας μισεί τόν Χασικλή. ξα­ φ ν ι κ ά . "Ενας ψ η λ ό ς .

Μ ό λ ι ς ό Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ή ς κ ά ν ε ι έ ν ε σ η ν ι ώ θ ε ι τ ή ν μ α σ τ ο ύ ρ α στήν γλώσσα (κολλάει) καί σ τ ά μάτια (γλαρώνουν).άλλωστε ή ε ι δ ι κ ή argot τών Πρεζάκηδων ε ί ν α ι γ ε μ ά τ η υποκοριστικά. χ ο ρ η γ ε ί σ τ ο υ ς Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ε ί ς τ ε ρ ά σ τ ι ε ς π ο σ ό τ η τ ε ς ε λ α φ ρ ώ ν ναρκωτικών (δήθεν ηρεμιστικών) γ ι ά νά ε ξ α σ φ α λ ί σ ε ι τ ή ν ησυχία τών Φυλάκων. Δ η λ α δ ή δ ι α λ ύ ο υ ν τ ή ν ηρωίνη σέ ν ε ρ ό καί μ ο υ σ κ ε ύ ο υ ν έ ν α πουκάμισο. Ό Π ρ ε ζ ά κ ι α ς Κ α τ ά δ ι κ ο ς δ έ ν έ χ ε ι παρά ν ά β ρ έ ξ ε ι τ ό πουκάμισο καί μ ε τ ά . Α υ τ ό θ ε ω ρ ε ί τ α ι στόν κόσμο τών Τοξικομανών ή υψίστη προσβολή. χωρίς καμιάν άλλη περιποίηση. "Ενας Χ α σ ι κ λ ή ς . σ τ ό μέτωπο καί σ τ ό π έ ο ς .στάζει ή μύτη τ ο υ . Γιαυτό όταν ό Πρεζέμπορος υποψιάζεται τ ό ν Πρεζάκια τ ο ύ δ ί ν ε ι τ ή ν πρέζα λ έ γ ο ν τ α ς : «έδώ μπροστά μου νά τήν πιεΊς!». "Εκεί. μπορεί ν ά κ ρ ύ ψ ε ι μέ­ χρι δ έ κ α τσίκες. δίχως τ ύ ψ ε ι ς . πού π ρ ο τ ι μ ο ύ ν νά τ ό χ τ υ π ο ύ ν μέ β ε λ ό ν α . Οί ψ ε υ τ ο . Τήν β ε λ ό ν α τ ή ν κ λ έ β ο υ ν άπό τ ό φ α ρ μ α κ ε ί ο τ ή ς Φυλακής. Στήν Φ υ λ α κ ή ή Υπηρεσία.νιώθει κομάρες . Αυτό τ ό κόλπο α π ο κ λ ε ί ε τ α ι ν ά τ ό κάνουν οι ε β ρ α ί ο ι .όλο χασμου­ ρ ι έ τ α ι . Ό Πρεζάκιας αγωνιά ν ά σέ πείσει γ ι ά τό παραμικρό. Συνήθως ό Πρεζάκιας πάσχει άπό σ ε ξ ο υ α ­ λική α ν ι κ α ν ό τ η τ α . οί φ λ έ β ε ς καίγονται. ό όποιος τ ο ύ ς δί­ ν ε ι δ ι ά φ ο ρ α η ρ ε μ ι σ τ ι κ ά .πονούν οί κλειδώσεις τ ο υ . χρησιμο­ ποιώντας συνεχώς υποκοριστικά . Ο Πρεζάκιας δ έ ν έ χ ε ι μ π έ σ α . Ό Πρεζάκιας ό τ α ν πάρει τ ά σ κ ο ν ά κ ι α τ ο υ ε ί ν α ι φ λ ύ α ρ ο ς · σ υ ν έ χ ε ι α πουλάει παραμύθι. Σ υ χ ν ά έ ν α Πρεζάκιας μ α σ τ ο υ ρ ι ά ζ ε ι μέ ασπιρίνες . σ τ ρ α β ο π α τ ά ε ι κι α ρ χ ί ζ ε ι νά κ ο υ ν ι έ τ α ι ρ υ θ μ ι κ ά πίσω-μπρός σάν ελατήριο. κάτω άπ' τό π ε τ σ ά κ ι .καί κ α λ ο φ ά ν ε ε υ θ ύ ς α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν . ή θεραπεία. μέ τ ό ν κ α ι ρ ό . ά φ ο ύ τ ό σ τ ί ψ ε ι . • 157 • . Ό Πρεζάκιας όταν ε ί ν α ι χ α ρ μ ά ν η ς : δ α κ ρ ύ ζ ο υ ν τ ά μάτια του . Οί Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ε ί ς σ τ έ λ ν υν π ο λ λ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς στόν γ ι α τ ρ ό τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . ό τ α ν α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι στήν Φυλακή σωμα­ τ ι κ ή έ ρ ε υ ν α . κ ρ ύ β ε ι τ ό χασίσι γ ύ ρ ο στήν βάλανο τ ο ύ πέους. Μ ε τ ά σ ι δ ε ρ ώ ν ο υ ν τ ό πουκάμισο καί τ ό σ τ έ λ ν ο υ ν στήν Φυλακή. Ο Πρεζάκιας μ ι λ ά ε ι μέ παραπονιάρικο ύ φ ο ς . ΟΊ φ ί λ ο ι τών Πρεζάκηδων σ τ έ λ ν ο υ ν στήν Φυλακή ηρωίνη κ ά ν ο ν τ α ς ροσόλι.α σ θ ε ν ε ί ς Κ α τ ά δ ι κ ο ι παίρνουν τ ά η ρ ε μ ι σ τ ι κ ά καί τ ά δ ί ν ο υ ν στους Τοξικομα­ ν ε ί ς . Οί Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ε ί ς μέ όλα α υ τ ά τ ά η ρ ε μ ι σ τ ι κ ά κάνουν ένα κ ο κ τ έ ι λ . Ά λ λ ά . Τ ό τ ε χ τ υ π ά ν ε ε ν έ σ ε ι ς στά πόδια.ε ί ν α ι ε υ ε ρ έ ­ θιστος. Τίς εν­ έσεις τ ί ς χ τ υ π ο ύ ν αρχικώς σ τ ά μπράτσα. ν ά πιει τ ή ν π ε ρ ί ε ρ γ η α υ τ ή σούπα. ξ ε ρ α ί ν ε τ α ι ή γλώσσα τ ο υ .όταν κ ο ι μ ά τ α ι ξ υ π ν ά ε ι κάθε λίγο (αυτός ό άσχη­ μος ύπνος λ έ γ ε τ α ι ϋπνος τής χαρμάνας) . Ή α υ θ υ π ο β ο λ ή παίζει μ ε γ ά λ ο ρ ό λ ο . Γιά σύριγγα χρησιμοποιούν ένα σ τ α γ ο ν ό μ ε τ ρ ο .ε ί ν α ι μελαγχο­ λικός .δ έ ν μπορεί ν ά κοι­ μηθεί .δ έ ν έ χ ε ι ό ρ ε ξ η γ ι ά φ α ί καί α σ τ ε ί α .μόλις τ ί ς καταπιεί π έ φ τ ο υ ν τ ά βλέφαρα τ ο υ .

Πολλοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι καρικώνουν τ ί ς κ ά λ τ σ ε ς ρ ά ν ε σ τ ά πόδια τ ο υ ς . χ ά ν ε ι μέγα μέρος τ ή ς γ ο η τ ε ί α ς τ η ς . Ή ή γ έ τ ι ς τ ο ϋ Φεμι­ ν ι σ τ ι κ ο ύ Κ ι ν ή μ α τ ο ς δις Margarite Durat έχει τ ή ν άκριθώς ά ν τ ί θ ε τ ο ν γνώμην. κ α τ ' αρχήν. "Ορισμένοι άνθρωποι α ρ έ σ κ ο ν τ α ι ν ά διατυμπανί­ ζουν τ ά άκρως προσωπικά σ υ μ β ά ν τ α . ουδεμία κοινοποιη­ θείσα πορδή έ π έ ρ α σ ε ν α π α ρ α τ ή ρ η τ ο ς . ή τ ή ς κ ο λ λ ά ν ε έ ν α τ σ ι γ ά ρ ο σ τ ό σ τ ό μ α . Π ά ς ό σ τ ι ς κ ο ι ν ο π ο ι ώ ν π ο ρ δ ή ν κ α λ ε ί τ α ι κ λ α ν ι ά ρ η ς . Είναι μιά προτομή χωρίς μ ύ τ η καί χωρίς α φ τ ι ά . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι πολλές φ ο ρ έ ς . πού κ λ ά ν ε ι δ η μ ο σ ί α .άπωλέσθη τ ό ο ύ δ έ τ ε ρ ο ν γ έ ν ο ς . Κανονικώς εχόντων τών πραγμάτων. Ή σ υ ν η θ έ ­ στερη αφορμή είναι ή έγχείρησις σκωληκοειδίτιδος. Ό τ α ν μιά ν ο σ ο κ ό μ α π ε ρ ν ά ε ι πλάι σ τ ό κ ρ ε β ά τ ι α οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ή ς πιάνουν τ ό ν κώλο φ ω ν ά ζ ο ν τ α ς : έλα. Στήν γ α λ ι κ ή γλώσσα ( υ π ο τ ί θ ε τ α ι ότι) ά π έ μ ε ι ν ο ν μόνον δ ύ ο γ έ ν η τ ό άρσενικόν καί τ ό θ η λ υ κ ό ν . "Η προσπαθούν ν ά τ ή ς δ ό σ ο υ ν ν ά πιει λ ε μ ο ν ά δ α . Προσωπικώς υποστηρίζω τ ή ν άποψιν ό τ ι οί ά ν τ ρ ε ς κλά­ νουν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν άπό τ ί ς γ υ ν α ί κ ε ς . ΟΊ ν ο σ ο κ ό μ ε ς τ ο ϋ Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ ε ί ν α ι γ ρ ι έ ς . Θά έ π ε θ ύ μ ο υ ν νά προσθέσω ό τ ι μιά ωραία γ υ ν α ί κ α . ό τ α ν δ έ ν τ ο ύ ς α ρ έ σ ε ι τ ό φ α γ η τ ό . υπάρχει ά κ ρ ο α τ ή ρ ι ο ν ή πορδή θά προσβά­ λ ε ι ( ε ί ν α ι γνωστόν) τ ά ς αισθήσεις τ ή ς α κ ο ή ς καί τής οσφρήσεως . τ ά ς δ υ ν α τ ό τ η τ α ς τ ο ϋ πρωκτού ώς μουσι­ κού ο ρ γ ά ν ο υ . Ή επιστήμη τ ή ς Φυσιολογίας δ έ ν έ χ ε ι εξετάσει.Πρώτο αγαθό ή υγεία. Ή πορδή ε ί ν α ι άκρως προσωπικόν γ ε γ ο ν ό ς .) Είπαμε γ ι ά τ ή ν π ρ ο τ ο μ ή τ ο ϋ Souvarov πού β ρ ί σ κ ε τ α ι στήν αυλή τ ή ς ό μ ο ν ύ μ ο υ Φ υ λ α κ ή ς . Ή λ α τ ι ν ι κ ή γλώσσα ε ϊ χ ε τ ρ ί α γ έ ν η . κάτσε στόν πούτσο μου! (κτλ. Καθ' όδόν . έ ν ώ τίς φο­ Μάθημα 40ον Περί πορδολογίας. δεύτερο ή ελευθερίαλ έ ν ε οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι . μουσικόν γ ε ­ γ ο ν ό ς .κυρίως τ ή ς οσφρήσεως. γ ι ά ν ά ξ ε σ κ ά σ ο υ ν . Ά λ λ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι ( λ ι γ ό τ ε ρ ο βάρβαροι) β ά φ ο υ ν μέ β ε ρ ν ί κ ι τ ή ν π ρ ο τ ο μ ή . Τό διάσημον σαχλόν άγαλμα τ ο ύ Πραξιτέ- • 158 • . Ά λ λ ά σ ή μ ε ρ α δ έ ν θά σάς ομιλήσω γιά ο υ δ έ τ ε ρ α πρά­ γματα. έως σ ή μ ε ρ ο ν . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι . όπως καί ή μαλακία.μ ε τ α ξ ύ Ρόμης καί Παρισίων . πάνε μ έ κάποια α φ ο ρ μ ή σ τ ό Ν ο σ ο κ ο μ ε ϊ ο ν . ΟΊ Φ α λ λ ο κ ρ ά τ α ι καί αί Φεμινίστριαι (ελ­ πίζω καί ο ι Ο μ ο φ υ λ ό φ ι λ ο ι ) σ υ μ φ ω ν ο ύ ν ά φ ' ενός σ η μ ε ί ο υ : μιά πορδή ε ί ν α ι . μιά πορδή ε κ π έ μ π ε τ α ι κ α τ ά μόνας. α μ ο λ ά ν ε πάνω σ τ ή ν προτομή τ ί ς κα­ ρ α β ά ν ε ς . καί ε ν τ ε ύ θ ε ν . Άπό τής Ε π ο χ ή ς τ ο ϋ Χ α λ κ ο ύ . παρ' έλπίδαν. Ά ν .

ά λ λ ε ς παραπονιάρικες. Ό Romain Rolland α π ε κ ά λ ε σ ε τ ό ν Panayt Istrati Γκόρκι τών Βαλκανίων. Οί ν τ α ή δ ε ς καί οί θρασεΐς κ λ ά ν ο υ ν β ρ ο ν τ ε ρ ά . ε ι ς ήχον καί όσμήν.λ ο υ ς . Στήν Φυλακή ό γνώριμος ήχος τ ή ς πορδής σκορ­ πάει τ ή χαρά. Ό μ ω ς . σ υ ν α ν τ ά κ α ν ε ί ς β ι ρ τ ο υ ό ζ ο υ ς τ ή ς πορδής. Εκεί α κ ο ύ γ ο ν τ α ι λ ο γ ή ς . έστω κ ι άν σού πούν ό τ ι μπορούν νά αμολήσουν στήν σ ε ι ρ ά ογδόντα πορδές. Έ τ σ ι . Ή πορδή έ χ ε ι καί τό φ ο κ λ ό ρ τ η ς . Στήν Φ υ λ α κ ή τ ό π έ ρ δ ε σ θ α ι ε ξ ι κ ν ε ί τ α ι έως τ ό ϋψος τ ή ς Α λ η θ ο ύ ς Τ έ χ ν η ς . Μόνον οί νεκροί δέν κλάνουν έ γ ρ α ψ ε ό Clement Lepidis. όπως ακριβώς κ ά ν ο υ ν οί γ ρ ι έ ς . Κάποτε έγνώρισα έναν πορδομανή πού πάθαινε φ ο β ε ρ έ ς κρίσεις πορδο-ντελίριουμ. συχνάκις τ ό φ α ι ν ό μ ε ν ο ν απολή­ γ ε ι εις κ α τ α χ ρ ή σ ε ι ς . θ ρ ι α μ β ε ύ ο υ ν οί π ο ρ δ ο μ α ν ε ί ς . Ό Romain Rolland. πού π έ φ τ ο υ ν σάν κ α ν ο ν ι έ ς . Καμιά φ ο ρ ά ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς ξυπνάει έ ν α ν άλλο Κ α τ ά δ ι κ ο . Δίχως ν ά μ α ι Panayt Istrati θά προσπαθήσω ν ά περιγράψω τ ό άπερίγραπτον.λ ο γ ή ς π ο ρ δ έ ς : άλ­ λ ε ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ έ ς σάν β ρ ο ν τ ή . έ ν α γνήσιος γ ά λ ο ς φ α ν φ α ρ ό ν ο ς . Ό Panayt Istrati έχάρισε στήν ανθρωπότητα πολλές όμορφες περιγραφές. Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τών Φυλακών α δ ι α φ ο ρ ε ί δ ι ά τ ά ς επιδόσεις τών κλανιάρηδων Καταδίκων. ά λ λ ε ς σ ε μ ν έ ς . Στίς φ υ λ α κ έ ς τ ή ς A n t i q u a γ ί ν ε τ α ι . φ υ σ ι κ ά . Συνήθως τ έ τ ι ο ι διαγωνισμοί λ α μ β ά ν ο υ ν χώραν τ ί ς μ έ ρ ε ς πού οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι φ ά γ α ν ε φ α σ ο υ λ ά δ α . Ή πορδή προ­ κ α λ ε ί γ έ λ ι ο . Ό π ω ς ξ ε ύ ρ ε τ ε . Ό ήχοχρωματισμός τής πορδής σχε­ τίζεται άμεσα μέ τ ή ν π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α τού κ λ α ν ι ά ρ η . Ή έ ν τ α σ ι ς τών πορδών. Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά αληθινά κ ο ν τ σ έ ρ τ α π ο ρ δ ή ς . πού β ρ ί σ κ ε τ α ι στήν Ολυμπία. ά λ λ ά καί πορδομανεϊς. Αυτές τ ί ς π ο ρ δ έ ς . Οί π ο ύ σ τ η δ ε ς . Στήν εποχή μας κ α ν ε ν ό ς εί­ δους ε ν έ ρ γ ε ι α δ έ ν πρέπει ν ά χ ά ν ε τ α ι . κα­ θώς γ ι ν ό ν τ α ν ε π ά ν τ ο τ ε . δ έ ν α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι παρά τ ό ό τ ι ό Ερμής είχε έναν κώλο ε κ τ ά κ τ ο υ ώ ρ α ι ό τ η τ ο ς . μ έ ς στήν Φ υ λ α κ ή . οί ύποκριταί καί οί μπαμπέσ η δ ε ς α μ ο λ ά ν ε κούφιες π ο ρ δ έ ς . ποτέ δ έ ν ένιωσε ό τ ι ό Istrati τ ό ν ξεπερ­ νούσε σάν σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς . γεμάτες β ρ ο ν τ ε ρ έ ς π ο ρ δ έ ς καί γ ο υ ρ γ ο υ ρ ι σ τ ά ρ ε ψ ί μ α τ α . μιά σ υ γ κ ι ν η τ ι κ ή προσπάθεια δ ι ά τ ή ν ε ν δ ε λ ε χ ή ν ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ ι ν τών πορδών. Οί Φυλα­ κ ι σ μ έ ν ο ι δ έ ν ε ί ν α ι ν ε κ ρ ο ί . ποικίλει. Τό γ έ λ ι ο ε ί ν α ι απολύτως απαραίτητο γ ι ά τ ή ν επιβίωση τ ο ϋ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ . Σ τ ή ν Φυλακή μή βάζεις ποτέ σ τ ο ι χ ή μ α τ α μέ κ λ α ν ι ά ρ η δ ε ς . καί ά λ λ ε ς δ ε ι λ έ ς . Συχνά στή Φυ­ λ α κ ή ο ρ γ α ν ώ ν ο ν τ α ι δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί πορδής. ό πορδομανής νιώθει πολύ υ π ε ρ ή φ α ν ο ς γ ι ά τ ί ς ι κ α ν ό τ η τ ε ς τ ο ύ κώλου τ ο υ . Είναι β έ β α ι ο ν πώς θ ά χ ά σ ε ι ς τ ό σ τ ο ί χ η μ α . όπου. οί Κατάδικοι τ ί ς λ έ ν ε άντρίκιες. έκ μ έ ρ ο υ ς τ ώ ν Φυλα­ κισμένων. Δ υ σ τ υ χ ώ ς καί ό ω ρ α ι ό τ ε ρ ο ς κώλος τ ο ϋ κ ό σ μ ο υ αμο­ λάει πορδές.

Στους διαγωνισμούς πορδής ό δ ι α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ς κ λ ά ν ε ι ό ρ θ ι ο ς . Ά ν κατά τ ύ χ η ν . Ό τ α ν κάποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ λ ά σ ε ι δ υ ­ ν α τ ά ό λ ο ι οί ά λ λ ο ι φ ω ν ά ζ ο υ ν : «σκίσου!». τ ό λ ά χ α ν ο . Οί β ρ ο μ ε ρ ό τ ε ρ ε ς πορδές π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι άπό τ ό κ ο υ ν ο υ π ί δ ι . ο λ ό ι δ ι α μέ τ ά ζώα (αποφεύγω νά χαρα­ κτηρίσω τ ή ν πράξη). Συνεπώς ή β ρ ο μ ε ρ ή πορδή ε ί ν α ι άναγκαΐον κακόν. μ έ ς στόν ί δ ι ο θάλαμο ζούν δ υ ό λ α λ ί σ τ α τ ο ι κώλοι • 160 • . λ έ ε ι σ' α υ τ ό ν πού κ ά θ ε τ α ι κ ο ν τ ά τ ο υ : «έλα. καί ε ί ν α ι οί α η δ ι α σ τ ι κ ό τ ε ρ ε ς όλων. ή. α ν α σ η κ ώ ν ο ν τ α ς λίγο τ ό α ρ ι σ τ ε ρ ό τ ο υ ποδάρι. Φ α ί ν ε τ α ι ό τ ι τ ό ε ί δ ο ς τ ο ύ φ α Ύ η τ ο ϋ κ α θ ο ­ ρ ί ζ ε ι τ ή ν ό σ μ ή τ ή ς π ο ρ δ ή ς . τ ά κ ο υ κ ι ά . Αυτό δ έ ν τ ό λέω μέ β ε β α ι ό τ η τ α . Τ ό ν ά κλάσεις άναιδώς μέσα σέ θάλαμο Βαρυποινιτών ι σ ο δ υ ν α μ ε ί μέ υπογραφή τ ή ς θ α ν α τ ι κ ή ς σου ποινής. Ή όσμή τ ή ς πορδής δ έ ν κ ρ ύ β ε ι κ α ν έ ν α μ υ σ τ ή ρ ι ο .έ κ ε ϊ ο ι Βαρυποινί­ τ ε ς κ λ ά ν ο υ ν μόνο μ έ ς σ τ ό WC. τ ό γ ά λ α . σ τ ά αέρια τ ή ς πορδής κ υ ρ ι α ρ χ ο ύ ν τ ό ύ δ ρ ό θ ε ι ο ν ( S O 4 h h ) καί τ ό μ ε θ ά ν ι ο ν (CH) μέ τ ί ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ έ ς των οσμές. κάποτε-κάποτε κ ε ρ ν ά ν ε π ο ρ δ έ ς σ τ ο υ ς γ ε ί τ ο ν ε ς . Τά σ η μ α ν τ ι κ ό ­ τ ε ρ α ε'ίδη πορδών ε ί ν α ι β α φ τ ι σ μ έ ν α · έ τ σ ι στήν Φυλακή τίς χ ο ν τ ρ έ ς π ο ρ δ έ ς τ ί ς α π ο κ α λ ο ύ ν βραχνιαομένες. Ό τ α ν κάποιος Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ λ ά σ ε ι . Πολ­ λοί Κ α τ ά δ ι κ ο ι . ΟΊ δ υ σ τ υ χ ε ί ς γ ε ί τ ο ν ε ς αυτών τών κρυπτοσαδιστών Καταδίκων μπορούν ν ά σάς δόσουν διαβεβαιώσεις γιά τήν αποτελεσματικότητα τής συνταγής. μέ α κ ρ ο β α τ ι κ έ ς κινήσεις. Δ η λ α ­ δ ή .i H ' + CH + CaiRA. κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς . Θ ε ω ρ ε ί τ α ι θανά­ σιμη προσβολή ν ά κ ά ν ε ι ς α υ τ ό τ ό αθώο α σ τ ε ί ο σέ κά­ ποιον Κ α τ ά δ ι κ ο τ ή σ τ ι γ μ ή πού ρ ο υ φ ά ε ι τ ό ν τ ο ύ ρ κ ι κ ο κ α φ έ τ ο υ . μ ι λ ά ν ε μ έ τ ό ν κ ώ λ ο . Ό ύπουλος κ λ α ν ι ά ρ η ς πού αμολάει φαρμακερές πορδές τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι μέ ο μ α δ ι κ ό γ ι ο υ χ ά ι σ μ α καί ραγδαίο μαξιλάρωμα. Στίς β α ρ ι έ ς Ε γ κ λ η μ α τ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς Ισχύει ή σιωπηρά άπαγόρευσις τ ο ύ κλασίματος. τ ό κ ρ ε μ ύ δ ι καί τ ό γ ά λ α γ ι α τ ί τ ο ύ φ έ ρ ν ο υ ν ύπνο. Ό χ η ­ μικός τ ύ π ο ς τ ή ς πορδής ε ί ν α ι S O . τ ά φ α σ ό λ ι α . Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς αγαπά τ ό σ κ ό ρ δ ο . Μερικοί Κατάδικοι κλάνουν τήν ώρα πού τ ρ ώ ν ε . γ ι ά ν ά επαυξήσουν τ ή βρόμα τών πορδών τ ο υ ς . Ό τ α λ α ν τ ο ύ χ ο ς κλανιάρης σ υ ν δ υ ά ζ ε ι τ ό ν ήχο τής πορ­ δής μέ δ ι ά φ ο ρ ε ς κωμικές χ ε ι ρ ο ν ο μ ί ε ς . τό ρεπάνι καί τ ό άβγά. τ ά μ ή λ α καί τ ά κάστανα προκαλούν πολλά α έ ρ ι α . πίνουν κ α φ έ α ν α κ α τ ω μ έ ν ο καί β ρ α σ μ έ ν ο μέ λίγη κ α ρ β ο υ ν ό σ κ ο ν η άπό φ ε λ λ ό . Τό π ε ρ ί ε γ ο ν ε ί ν α ι ό τ ι οί β ρ ο μ ε ρ ό τ ε ρ ε ς πορδές ε ί ν α ι συν­ άμα καί κούφιες. ρούφα!». γ ι α τ ί ο ρ ι σ μ έ ν ω ν ανθρώπων ο ι πορδές β ρ ο μ ά ν ε υπέρ τ ό δ έ ο ν . τ ό σ κ ό ρ δ ο . Α υ τ έ ς τ ί ς πορδές οι Κατάδικοι τ ί ς ονο­ μάζουν φαρμακερές. τ ά ρ ε β ύ θ ι α .κλάνοντας στό άφτί τ ο υ . Συχνά οί Κατάδικοι ανοίγουν τρύπες στους ενδιάμεσους τοίχους γιά νά επικοινωνούν μέ τ ά διπλανά κ ε λ ι ά ' άπ' α υ τ έ ς τ ί ς τ ρ ύ π ε ς . Ό μ ω ς άπό τ ό παιχνίδι τ ή ς πορδής δ έ ν απουσιάζει καί ό σαδισμός. ή . σ υ ν ή θ ω ς . Πάντως. Υπάρχουν κ λ α ν ι ά ρ η δ ε ς π ο ύ . τ ό γ ι α ο ύ ρ τ ι . μέ γ κ ρ ι μ ά τ σ ε ς .

ή βήχα. χαμογέλασε κλάσει ν ά απαντήσεις Άν δέν του. τυπική φορές βλέπεις ανάσκελα στάση τό τσακμάκι έναν Κατάδικο νά ανασηκώνει τής ετοιμόγεννης του. Συμβουλαί πρός 1. Ό Καλός Κλέφτης υπερβολικά.μ ο Τώρα είναι Μεγάλη Στήν πολλές στό κρεβάτι στήν ανάβει ή στιγμή ν ά σ ά ς μιλήσω γιά τήν Ατραξιόν τ ο ϋ Κώλου. 7. Ίσως τ ρ α υ μ α τ ι σ τ ε ί ψ υ ­ χικώς. εξελίσσονται σέ π ο ρ δ ο . Τ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α ακράτητα γέλια. • 161 • Ή . πορδής εκτός άπό καί τ ο ύ ς κώλους π ο ύ ξ ε ρ ν ο ύ ν φ λ ό γ ε ς . Έτσι. μέ αλαλαγμούς ΟΊ ενθουσιασμού Κατάδικοι τέτιους διά­ λογους πορδής.τότε ό δ ι ά λ ο γ ο ς υποδέχονται είναι αναπόφευκτος. μετριοπαθής. νά προσεγγίζει τά γυναίκας. κώλους ένα μέτρο Ή - οί φλόγα μακριά. Συχνά νει σ έ έ ν α μικρό 3. ό τ α ν π α ί ζ ο υ ν μ έ τ ί ς φ λ ό γ ε ς . κλανιά μπορεί ν ά καταλήξει σέ προ­ βοκάτσια. π ο ύ συχνά τραβάνε ώς τά μεσάνυχτα. καί. μ ε τ ά . τίς Ό προκλητικές Καλός κλανιές. Ά λ ­ λ ω σ τ ε καί ο ί δ υ ό θεραπεύονται. δέν σφίγγεται μιά ζ ο ρ ι σ μ έ ν η π ο ρ δ ή τελειώ­ σκατουλάκι. Θάτανε μιά απερισκε­ ψία. τό χέρι νά πόδια μέ νά τό α ν α μ έ ν ο τσακμάκι σ τ ό ν κ ώ λ ο τ ο υ . Ή πορδή πρέπει ν ά σού δημιουργεί συμπλέγματα Σήμερα μιά ψ υ χ α ν ά λ υ σ η 2. Κ λ ά ν ε ύποψήφιον μέ λυτό κλανιάρην: τόν εαυτό σου. π ο ρ δ ή συνδυάζεται εύκολα μέ ρέψιμο. εστω κι 6 ν κά­ νει παγωνιά. Κλέφτης είναι αποφεύγει Μιά α δ έ ξ ι α κοστίζει όταν δέν ενοχής. Εννοείται ότι α υ τ ο ί οί ν ε α ρ ο ί . Τό παιχνίδι μέ τίς φ λ ο γ ε ρ έ ς πορδές γίνεται σ υ ν ή θ ω ς έχουμε π ο ρ δ έ ς τής άπό νεαρούς Φυλακισμένους. 6. Ό έχεις κλανιάρης. 4. γιατί α ν α φ λ έ γ ο ν τ α ι - είναι θ ε α μ α τ ι κ ό καί π ρ ο κ α λ ε ί απλούστατα άκαριαίως! έξακοντίζεται μέχρι τους πού κελαηδούν. Ό κλανιάρης δικαιούται καί νά ρεύεται. ν ά αρχινάει τίς κ λ α ν ι έ ς . Ά ν ό π λ α γ ι ν ό ς σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς μέ α ν ά λ ο γ η κλανιά λάβει πορδή. Τό ύδρόθειον είναι δηλητηριώδες άέριον. "Αν π ά θ ε ι ς π ο ρ δ ο μ α ν ί α μήν απελπιστείς. Ή πορ- δ ο μ α ν ί α δ έ ν είναι χ ε ι ρ ό τ ε ρ η άπ' τή σίφυλη. Φυλακή πέφτει του κατάλληλη ή νομαχία. 5. Ό τ α ν κλάνεις κάτω άπ' τ ή ν κουβέρτα φρόντισε ν ά βγάζεις τ ό κεφάλι σου άπόξω. πρόχειρη άν δέν κ ά π ο ι α ν α π ά ν τ η σ η . δ έ ν κα­ τεβάζουν τά παντελόνια τους. Ό Καλός Κλέφτης κλάνει ακριβά.

Στίς Γυναι­ κείες Φυλακές α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ή εισαγωγή σπαρματ σ έ τ ω ν . μελιτζα­ νών καί επιμηκών φιαλιδίων. Τό Ύπουρ­ γείον Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς τ ή ς Antiqua αγαπά τ ί ς ο π τ ι κ έ ς άπα­ τ ε ς . Δ υ σ τ υ χ ώ ς μία όνείρωξις ε ί ν α ι πιό λίγο άπ' τ ό λ ί γ ο . ή .Μάθημα τελενταϊον Ο έρως τής κωλοτρυπίδας. Ό Πλάτων ε ί χ ε τ ή ν ψυχή τ ο υ σ τ ά χ ε ί λ η ό τ α ν τ ό ν φ ι λ ο ύ σ ε τ ό τ ε κ ν ό . Ά ν καί κ ι ν δ υ ν ε ύ ω ν ά θεωρηθώ ρ ο μ α ν τ ι κ ό ς . Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς μ α λ α κ ϊ ζ ε τ α ι οποίαν ώρα τ ο ύ γ ο υ σ τ ά ρ ε ι στό α π ο χ ω ρ η τ ή ρ ι ο . κ ο λ ο κ υ θ α κ ί ω ν . Ή Βασιλική Υπηρεσία Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς τ ή ς Antiqua ύ π ε λ ό γ ι σ ε ν ό τ ι έ ν α ς Ι σ ο β ί τ η ς . θά τ ρ α β ή ξ ε ι όχι λ ι γ ό τ ε ρ ε ς άπό 4. Θά μιλήσω ψύχραιμα. τ ί ς ε ρ ω τ ι κ έ ς ανάγκες.444 μ α λ α κ ί ε ς . τ ή ν ημερομηνία κατασκευής). τ ώ ν κ ο υ β ε ρ τ ώ ν . Γ υ ν α ι κ ε ί ε ς καί Ε φ η β ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς . Στήν Φ υ λ α κ ή οί σ ε ξ ο υ α λ ι κ έ ς ορμές π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι έπηυξημένες. Αλίμονο στόν Φυλακισμένο πού δέν μ α λ α κ ί ζ ε τ α ι . γ ρ α μ έ ν η μέ γαζί. α γ γ ο υ ρ ι ώ ν . Ή σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή τ υ ρ α ν ν ί α γί­ ν ε τ α ι πιό α ν ε κ τ ή δ ι ά τ ή ς μαλακίας. ή Φύσις κ α λ ύ π τ ε ι .υπαινίσσομαι τ ί ς ό ν ε ι ρ ώ ξ ε ι ς . Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυλακής θ ε ω ρ ε ί π ε ρ ι τ τ ό ν τ ό πλύ­ σιμο. θ ά συνεχίσω καί τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό μ ά θ η μ α σύμφωνα μ έ τ ό ν π ρ ο χ θ ε σ ι ν ό τ ό ­ νο. Μ ι κ ρ έ ς δ ι α φ ο ρ έ ς παρουσιάζει ή σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή ζωή α ν ά μ ε σ α στίς Α ν τ ρ ι κ έ ς . δίχως τ ή ν μ ε σ ο λ ά β η σ η κάποιου ο ρ γ ά ν ο υ . Ό μ έ σ ο ς δ ρ ο ς η λ ι κ ί α ς μ'άς τέτιας^ κ ο υ β έ ρ τ α ς ε ί ν α ι τ ρ ι ά κ ο ν τ α ε τ η ( ο ί κ ο υ β έ ρ τ ε ς τών Φ υ λ α ­ κών τ ή ς Antiqua έ χ ο υ ν πάνω τ ο υ ς .μισεί τ ό ν πούτσο τ ο υ . Α ν α γ κ ά ζ ο μ α ι ν ά περιγράψω τ ή ν ε ρ ω τ ι κ ή ζωή τ ο ϋ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ . σ τ ό λ ο υ τ ρ ό . Ό μαλάκας έ χ ε ι τ ή ν • 162 • . Ό πούτσος ε ί ν α ι έ ν α ά π α ι τ η τ ι κ ό ν έ ρ γ α λ ε ΐ ο ν . Γιά τ ό ν Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ή μαλακία αποτελεί τήν ευγενέστερη λύση τοϋ σεξουαλικού α δ ι ε ξ ό δ ο υ . Ό Σ ο φ ο κ λ ή ς έ γ ρ α ψ ε ε κ ε ί ν ο τ ό α ν υ π έ ρ β λ η τ ο χ ο ρ ι κ ό πού αρχίζει μ έ τ ί ς τ ρ ε ι ς λ έ ξ ε ι ς έρως άνίκατε μάχαν καί τ ε ­ λ ε ι ώ ν ε ι μ έ τ ί ς τ έ σ σ ε ρ ε ι ς λ έ ξ ε ι ς ό δ ' έ χ ω ν μέμηνεν. Ό λυσιμελής έρως ό ρ μ η σ ε σάν ά ν ε μ ο ς καί σκόρπισε τ ά μυαλά τ ή ς Σαπφούς. έ ν μ έ ρ ε ι . σ τ ά εϊκοσι-δώο περίπου χ ρ ό ν ι α πού θ ά μ ε ί ν ε ι στίς φ υ λ α κ έ ς .έ τ σ ι οί κου­ β έ ρ τ ε ς τ ώ ν Φυλακισμένων ε ί ν α ι γ ε μ ά τ ε ς λ ε κ έ δ ε ς καί ξ ε ρ ά ψ ω λ ο χ ύ μ α τ α . Ό Α λ κ α ί ο ς μ ε θ ο ύ σ ε άσχημα επειδή κάτθανε Μύρσιλος. Τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν Δικαιο­ σύνης τ ή ς Antiqua δ έ ν έ χ ε ι γνώμην έπί τ ο ύ θ έ μ α τ ο ς . Σ χ ε δ ό ν πάντα ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς τ ρ α β ά ε ι μαλακία μέ τ ή ν χ ο ύ φ τ α . δ ι ό καί έ κ λ ε ι σ ε έξω άπ' τ ί ς Φ υ λ α κ έ ς τ ό ν Έρωτα. κάτω άπό τ ί ς κ ο υ β έ ρ ­ τ ε ς .ιδίως ό Βαρυποι­ ν ί τ η ς . Ό Κ α τ ά δ ι κ ο ς . Β έ β α ι α α υ τ ό δ έ ν τ ό γ ρ ά φ ε ι κ α ν έ ν α ς κ α ν ο ν ι σ μ ό ς κ α μ ι ά ς Φυλακής. Κατ' αρχήν. Ή Φυλακισμένη θ ά ή θ ε λ ε νά μαλακιστεΐ μέ κάποιο μ α κ ρ ο υ λ ό ό ρ γ α ν ο . ή τ ή ν α π ο λ ύ μ α ν σ η . λ ο υ κ ά ν ι κ ω ν .

φ υ σ ι κ ή τ ά σ η ν ά β λ έ π ε ι φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς γυμνών γ υ ν α ι κ ώ ν .
Σ τ ή ν Φ υ λ α κ ή οί φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς γυμνών γυναικών θεωρούν­
τ α ι σπάνια α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α . Κάθε Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς έ χ ε ι μ ε ρ ι κ έ ς
τ έ τ ι ε ς φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς κ ο λ λ η μ έ ν ε ς στήν μ έ σ α μ ε ρ ι ά τ ή ς
π ό ρ τ α ς τ ο ϋ κ ο μ ο δ ί ν ο υ τ ο υ - άν θ έ λ ε ι ν ά τ ί ς α π ο λ α ύ σ ε ι
μ ι σ α ν ο ί γ ε ι τ ό π ο ρ τ ά κ ι . Μ ε ρ ι κ ο ί φ ι λ ό τ ε χ ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι κα­
λ ύ π τ ο υ ν ό λ ο υ ς τ ο ύ ς τ ο ί χ ο υ ς τ ο ύ κ ε λ ι ο ύ τ ο υ ς μέ ιερές
φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς κώλων ή βυζιών. Αυτή ή διακόσμηση δ ί ν ε ι
στό κ ε λ ί τ ή ν όψη π α ρ ε κ κ λ η σ ί ο υ . Ό τ α ν δ έ ν υπάρχουν
φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς ό μαλάκας άσκεΐ τ ή ν τ έ χ ν η τ ο υ δ ι ά τ ή ς
φ α ν τ α σ ί α ς . Ό Δ ι α ρ ή κ τ η ς Stelo Rano έ χ ε ι στήν ράχη τ ο υ
έ ν α πελώριο τ α τ ο υ ά ζ πού παρουσιάζει μιά γ υ μ ν ή γ υ ν α ί κ α .
Ε ν θ υ μ ο ύ μ α ι καλώς ό τ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι μ α λ α κ ι ζ ό τ α ν ε
β λ έ π ο ν τ α ς α υ τ ό τ ό τ α τ ο υ ά ζ . Επίσης, ε ν θ υ μ ο ύ μ α ι ά λ λ ο υ ς
Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς πού α ν έ β α ι ν α ν σ έ σκαμνί καί έβλεπαν άπ' τ ό
παράθυρο τ ο ύ κ ε λ ι ο ύ τ ί ς π ε ρ α σ τ ι κ έ ς γυναίκες- σ έ λ ί γ ο
ά ρ χ ί ζ α ν ε ν ά μ α λ α κ ί ζ ο ν τ α ι , α δ ι α φ ο ρ ώ ν τ α ς γιά τ ή ν παρου­
σία τών σ υ γ κ ρ ο τ ο υ μ έ ν ω ν . Καμιά φ ο ρ ά έ ν α Φύλακας κ ά ν ε ι
π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς σέ κάποιον α ύ ν α ν ι ζ ό μ ε ν ο . Στήν περίπτωση
αυτή ό α ύ ν α ν ι ζ ό μ ε ν ο ς άπαντα ξ ε ρ ά : «άν θ έ ς νά μή μαλακίζομαι κάτσε νά σέ γαμήσω!». Ή α ν ά γ κ η ε ί ν α ι πιό ισχυρή
άπ' τ ό ν κ υ ν ι σ μ ό .
Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι σ υ ζ η τ ο ύ ν μέ πάθος κ α θ ε τ ί τ ό έρωτικόν. Οί
ε ρ ω τ ι κ έ ς α φ η γ ή σ ε ι ς σ τ ο λ ί ζ ο ν τ α ι μέ πιπεράτα ψ έ μ α τ α ,
ά λ λ ά τ ά ψ έ μ α τ α τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς ε ί ν α ι π ι ό αλη­
θ ι ν ά κ ι ά π ' τ ή ν ά λ ή θ ι α . Τ ό σεξουαλικόν μαρτύριον
τών Καταδίκων έ ξ ά π τ ε ι τ ή ν φ α ν τ α σ ί α τ ο υ ς . Τά χ α ρ ά μ α τ α ,
μόλις ξ υ π ν ή σ ο υ ν , ε π ι δ ε ι κ ν ύ ο υ ν τ ί ς σ η κ ω μ έ ν ε ς ψωλές
τους. Ό Φυλακισμένος παινεύεται γιά τίς σεξουαλικές
τ ο υ ι κ α ν ό τ η τ ε ς . Ά λ λ ά οί Β α ρ υ π ο ι ν ί τ ε ς τ ρ έ μ ο υ ν σ τ ή ν ιδέα
ό τ ι , ώσπου ν ά β γ ο υ ν άπ' τ ή ν Φ υ λ α κ ή , θ ά χ ο υ ν ε χ ά σ ε ι αυ­
τ έ ς τ ί ς ι κ α ν ό τ η τ ε ς . Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι - θ έ ς άπό τ ή ν α γ α μ ί α ,
θ έ ς άπό τ ή ν άπλυσιά - μυρίζουν τ ρ α γ ί λ ε ς . Οί φ ή μ ε ς κ υ ­
β ε ρ ν ο ύ ν τ ή ν ψυχική δ ι ά θ ε σ η τ ο ύ Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ . Ό
Κ α τ ά δ ι κ ο ς , μιλώντας διαρκώς περί έ ρ ω τ ο ς , ε κ τ ο ν ώ ν ε ι τ ή ν
ε ρ ω τ ι κ ή πίεση. Στήν Φυλακή ο ρ ι σ μ έ ν ε ς τ ρ ο φ έ ς θεωρούν­
τ α ι κ α υ λ ω τ ι κ έ ς . Στήν Φυλακή αντιμετωπίζουν τ ό λ ά δ ι σάν
έ λ ι ξ ή ρ ι ο ν έ ξ ο ύ ή έ κ φ ρ α σ η φ ά ε λάδι κι έλα βράδι. Ά λ ­
λ ω σ τ ε , ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι π ι σ τ ε ύ ο υ ν ό τ ι ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυ­
λ α κ ή ς ρ ί χ ν ε ι ά ν τ ι - κ α υ λ ω τ ι κ ό σ τ ό συσσίτιο. Πρέπει κ α ν ε ί ς
νά πλησιάζει μέ σεβασμό τ ί ς σ ε ξ ο υ α λ ι κ έ ς (δήθεν) δια­
σ τ ρ ο φ έ ς τών Φυλακισμένων.
Στήν Φυλακή δ έ ν θά β ρ ε ι ς π ρ ο φ υ λ α κ τ ι κ ά ε ί ν α ι άχρη­
στα. Εκεί ό λ α σ υ ζ η τ ώ ν τ α ι μέ άνεσιν. Κάποτε άκουσα μιά
ζωηρή κ ο υ β έ ν τ α μ ε τ α ξ ύ κ τ η ν ο β α τ ώ ν - στό τ έ λ ο ς ό λ ο ι
συμφώνησαν ό τ ι ή κ α τ σ ί κ α έ χ ε ι τ ό πιό γ λ υ κ ό γαμίσι. Σ τ ή
Φυλακή έγνώρισα έ ν α ν γ έ ρ ο (72 χρονώ) κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο
Via α ι μ ο μ ι ξ ί α : γ α μ ο ύ σ ε τ ή ν κόρη τ ο υ τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς μέ τ ό ν
γιό τ ο υ . Στήν ϊ δ ι α Φυλακή ή τ α ν ε κ ι ό επίσης καταδικα­
σ μ έ ν ο ς γ ι ό ς - ά ν τ ε ρ α σ τ ή ς . Μιά μ έ ρ α ό γ έ ρ ο ς (72 χρονώ)
παρήγγειλε νά τ ο ύ αγοράσουν μερικές μεταξωτές γυναι­
κ ε ί ε ς κ ι λ ό τ ε ς γιά νά τίς χαϊδεύει
( έ τ σ ι είπε). Έ π η κ ο λ ο ύ θ η σ ε ν ά γ ρ ι ο ς καβγάς μ έ τ ό γ ι ό , ό όποιος έ θ ε ώ ρ η σ ε ό τ ι

• 163 •

τόν γελοιοποιεί ή πατρική αδυναμία π ρ ό ς τίς κιλότες.
Γιά ν ά κ α τ α λ ά β ε τ ε
κών

συζητήσεων

τομο

διάλογο

κάπως

τήν ατμόσφαιρα

τής Φυλακής

μεταξύ

ακούστε

τεσσάρων

τ ώ ν σχετι­

αυτόν

Καταδίκων,

τόν

πού

σύν­

μαγνη­

τοφώνησα τό 1969:
Κ α τ ά δ ι κ ο ς N o 1 ... β ά λ ε τ ό δάχτυλο

στόν

κώλο

σου....

Κ α τ ά δ ι κ ο ς N o 2 Δέν ντρέπεσαι;
Τί λόγια είναι
αυτά;
Κ α τ ά δ ι κ ο ς N o 3 Δέν απαγορεύονται
τά κακά λόγια.
Απα­
γορεύεται
τό δάκτυλο στόν κώλο.
Κ α τ ά δ ι κ ο ς N o 4 Εδώ μέσα έχει τόσες ψωλές.
Κωλοδάχτυλο βρήκες νά βάλεις;
(Σημείωση:

ή σκηνή

διαδραματίζεται

έ ν ώ οί μισοί Κατάδικοι τ ρ ώ ν ε
πατάτες γιά τό βραδινό
Τό

ενδιαφέρον

σεξουαλική
μουλα:

θάλαμο

καθαρίζουν

συσσίτιο).

τής Διευθύνσεως

τής Φυλακής

ζωή τ ώ ν Καταδίκων

ά φ ο ϋ

σέ μεγάλο

κι ο ί υ π ό λ ο ι π ο ι

κανείς

δ έ ν

συνοψίζεται

γιά τήν

στήν

γ κ α σ τ ρ ώ ν ε τ α ι

φόρ­

άς

γα­

μιούνται.
Αυτή

ή

φόρμουλα

αναφέρεται

βεβαίως

όμοσεξουαλικότητα

τών Φυλακισμένων,

σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ η

μορφή

ύπαρξη

έτεροσεξουαλικής

κλείεται
ότι

έρωτος

έξ

μερικές

Ανακριτή,

μές στήν

ζωής

στήν

ά ν τ ικ ε ι μ έ ν ο υ . Ξέρω,

φορές
ή σέ

κάποιος

μιάν

στήν

Ιδιάζουσα

καί ή

Φυλακή.

Φυλακή

Ή

απο­

αναμφισβητήτως,

Κατάδικος,

άλλη

διαβόητη

π ο ύ είναι

π ο ύ πάει

δουλιά

στόν

(π.χ.

στήν

τ ρ ά π ε ζ α ) , π ε ί θ ε ι τ ό ν φ ρ ο υ ρ ό τ ο υ ν ά τ ό ν ο δ η γ ή σ ε ι σ' έ ν α
μ π ο ρ ν τ έ λ ο γ ι ά ν ά γ α μ ή σ ε ι , ά λ λ ά α υ τ έ ς οί π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς εί­
ναι τ ό σ ο σ π ά ν ι ε ς π ο ύ , ουσιαστικώς, α π ο τ ε λ ο ύ ν σταγών έ ν
τώ ώκεανώ.

"Αλλωστε,

μ έ ς στίς

Φυλακές

δέν

υπάρχουν

π ο τ έ ε τ ε ρ ό φ υ λ α ά τ ο μ α . Οί Φ ύ λ α κ ε ς τ ώ ν Α ν τ ρ ι κ ώ ν
κών είναι ά ν τ ρ ε ς καί οί Φ ύ λ α κ ε ς τ ώ ν Γυναικείων

Φυλα­

Φυλακών

είναι γυναίκες.·
Είδικότερον

ή σεξουαλική

παρουσιάζει τήν έξης

Εφηβικές

διάφορες

Κατάδικοι δ έ ο ν

Φύλακας

Αυτή ε ί ν α ι
τουργία

ή επίσημος

τών

ν ά φυλακίζονται

διά ν ά μήν έθισθώσιν
εκδοχή

Εφηβικών

εις

γ ι ά τ ή ν 'ίδρυοη

Φυλακών.

Ή

στις

συνηθισμένες

κ α τ α γ α μ ο ΰ σ α ν .

Φυλακές

Άλλά,

όπου

άλήθια

οι

ανήλικα δ έ ν θά γλιτώσουν άπ' τήν μοίρα

κ α ί λει­

είναι

καλά

φυλακίζον­

Κατάδικοι

κι ά ν

κεχωρι-

ε ι ς τ ό "Εγκλημα.

κρυμένη. Στήν πραγματικότητα ά ν τά ανήλικα
ταν

Φυλακές

Φυλακές.

Οί α ν ή λ ι κ ο ι
σμένας

ζωή στίς

εικόνα:

θά

τά

φυλακιστούν

τά

τους.

"Ενα ά π ό τ ά β α σ ι κ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ή ς ε φ η β ε ί α ς ε ί ν α ι ή
ταχίστη

σωματική

άνάπτυξις.

Ό

έφηβος

ρων ε τ ώ ν μοιάζει σ χ ε δ ό ν παιδί. Ό
ετών

μοιάζει

νόητον

σχεδόν

άντρας.

ότι oi έφηβοι

καταδυναστεύουν

τούς

Είναι

έπόμενον

πού πλησιάζουν
νεότερους

• 164 •

τών δεκατεσσά­

έφηβος τών δεκαεννέα
καί α υ τ ο ­

τά είκοσι

φυλακισμένους

χρόνια
εφη-

βους.

Στά πλαίσια

αυτής

τ ή ς κυριαρχίας

ε φ ή β ω ν π ά ν ω σ τ ο υ ς μικρούς

έφηβους

τών μεγάλων

συμπεριλαβαίνεται

καί ή σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή κ υ ρ ι α ρ χ ί α . Μ έ ά λ λ α λ ό γ ι α
έ φ η β ο ι
τών

γ α μ ο ύ ν

αρχαιοτάτων

αρκετά

μικρούς

τ ο ύ ς

χρόνων

ισχυρή δόση

οί

μ ε γ ά λ ο ι

έ φ η β ο υ ς .

τ ό γαμίσι

έξουσιάσεως.

υποκρύπτει
Ό

Άπό

καί μιάν

δειλός σκύλος γ υ ­

ρίζει τ ά ν ώ τ α τ ο υ σ τ ό ν ε π ι θ ε τ ι κ ό σ κ ύ λ ο . Έ ν π ά σ η
πτώσει

-

αγόρι

ξάχρονο
τήν

πρώτη

αγόρι

περι­

ό Δικαστής π ο ύ στέλνει στήν Φυλακή έ ν α δεκαε­
πρέπει ν ά ξέρει ότι θ ά τ ό γαμήσουν ά π ό

κιόλας

βραδιά.

Συνήθως

τό

δεκαεξάχρονο

- σ α σ τ ι σ μ έ ν ο καί φ ο β ι σ μ έ ν ο - κάθεται, σ ά ν κ ο τ ο ύ ­

αρχηγός

λα, ν ά τ ό γαμήσει ό νταβραντισμένος

αγόρι

μου. Ά ν τ ό δεκαεξάχρονο

αρχηγός

νταβραντισμένος

τ ο ΰ θαλά­

θελήσει ν ά αντιδράσει, ό

(μαζί μ έ τ ή ψ ω λ ή τ ο υ ) επιδει­

κ ν ύ ε ι κι έ ν α κ ο φ τ ε ρ ό σ τ ι λ έ τ ο . Τ ά σ τ ι λ έ τ α ε ί ν α ι π ο λ ύ

απο­

τελεσματικά.
Όλα

ό σ α είπα διόλου δ έ ν αποκλείουν τ ά ερωτικά αισθή­

ματα.

Αντιθέτως,

άνθεϊ

τό Ρόδον

μάλιστα.

Μ έ ς στίς

τού Έρωτος.

Εφηβικές

ΟΊ ν ε α ρ ο ί

δέν έχουν κανένα συναισθηματικό έρεισμα,
σ τ ό ν έ ρ ω τ α α μ α χ η τ ί . Στίς

Φυλακές

Κατάδικοι, π ο ύ
παραδίδονται

Εφηβικές Φυλακές συχνά

πεις δ υ ό αγόρια π ο ύ κοιμούνται αγκαλιασμένα

βλέ­

τρυφερά.

Κι ό τ α ν ή α π ο φ υ λ ά κ ι σ η , ή ή μ ε τ α γ ω γ ή , χ ω ρ ί σ ε ι έ ν α τ έ τ ι ο
ζευγάρι χύνονται πολλά
Εδώ θ ά αναφέρω
Φυλάκων.

ΟΊ ν ε α ρ ο ί

σχετικώς.
τής
μιάν

Κατάδικοι

Έ ν α παράδειγμα:

Αγροτικής

εκβίαζε

δάκρια.

καί τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ η

τούς

Εφηβικής

νεαρούς

ασπιρίνη

Ό

έχουν

νά

πουν

Φύλακας-φαρμακοποιός

Φυλακής

Κατάδικους.

έπρεπε,

τών ομοφυλοφίλων

π ο λ λ ά

ήτανε

π ο ύ σ τ η ς καί

Γιά ν ά πάρει

προηγουμένως,

κανείς

ν ά γαμήσει τ ό ν

Φύλακα-φαρμακοποιό.

Γυναικείες

Φυλακές.

Μές στήΦυλακή, έ ν ώ ό Φυλακισμένος συντηρεί αρκετά καλά
τήν προσωπικότητα τ ο υ ,ή Φυλακισμένη μεταβάλλεται σ έ
μ α ι ν ά δ α . Αυτό π ο ύ λ έ ω ε ί ν α ι κ ο λ α κ ε υ τ ι κ ό γ ι ά τ ή ν Γ υ ν α ί κ α .
Δ έ ν χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι ν ά α ν α π τ ύ ξ ω δ ι ε ξ ο δ ι κ ώ ς τ ί ς εμπειρίες τ ώ ν
Φυλακισμένων

γυναικών άπό

καί

τίς όμοσεξουαλικές

τήν

λύσσα

ερωτισμό

μ έ τήν όποια
της. Ήτανε

ο λ ό γ υ μ ν η ς
της,

ώστε

κλείσει

όνειρώξεις, τήν μαλακία

τόσο

ή Διεύθυνσις

Απλώς

εκδηλώνει

Φυλακισμένης

μέ διάτρητες

τίς

σχέσεις.

θά

συνηθισμένο

τό θέαμα

στό παράθυρο

τών Φυλακών

λαμαρίνες

επισημάνω

ή Φυλακισμένη τ ό ν
μιάς

τ ο ύ κελιού

αναγκάστηκε

όλα τά παράθυρα

νά

όλων

τών κελιών π ο ύ β λ έ π ο υ ν σ έ κάποιο δ ρ ό μ ο . Ε ν τ ο ύ τ ο ι ς , οί
Φυλακισμένες πάντα βρίσκουν τρόπο νά επιδεικνύουν τά
αιδοία τ ο υ ς σ τ ο υ ς διαβάτες.

Ό σ ο γιά τίς Γυναικείες Φυ­

λακές

Ανδρικές

π ο ύ γειτονεύουν

μέ

Φυλακές

σταση αποβαίνει τραγελαφική: οί Φυλακισμένες
τόν

κώλο

περίπου

τους

καί οί Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι

αντιστρόφως.

Προσέτι,

συχνά

μαλακίζονται
οι

είναι τ υ λ ι γ μ έ ν α γ ύ ρ ο

• 165 •

κατά­
-

ή

Φυλακισμένες

πετάνε ραβασάκια σ τ όπροαύλιο τήςγειτονικής
Φυλακής. Τά ραβασάκια

ή

δείχνουν

Ανδρικής
σ έ μιά π έ -

τ ό ν ό μ ο σ ε ξ ο υ α λ ι κ ό ν έ ρ ω τ α . επιτέλους. Τότε ό Φυλακισμένος ξαναθυμάται ό τ ι είναι ό ν ό μ ι μ ο ς κ ά τ ο χ ο ς μιάς ά τ υ χ η ς ψωλής. ή μικρά ε γ κ λ ή μ α ­ τα. α λ λ ό κ ο τ α . Ανδρικοί Φυλακαί.τ ρ α .παρά τ ή ν έπιθυμίαν των δείχνουν έπιείκειαν. τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο ϋ σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η Papa Terpo. Συνήθως δέν' τρώνε μεγαλύτερη ποινή άπό τρίμηνη φ υ λ ά κ ι σ η . Στίς Α ν ­ δ ρ ι κ έ ς Φ υ λ α κ έ ς δ έ ν θ ά σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς γ υ ν α ί κ ε ς . Υ π ο π τ ε ύ ο ­ μαι τ ο ύ ς ά ν τ ρ ε ς πού μισοϋν τ ο ύ ς π ο ύ σ τ η δ ε ς . ΟΊ Δ ι κ α σ τ α ί τ ή ς Antiqua π ι έ ζ ο ν τ α ι δ ι ' υπηρε­ σιακών ε γ κ υ κ λ ί ω ν κ ι έ τ σ ι . Ή σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή α π ο χ ή δ έ ν α ν τ έ χ ε τ α ι . Κάθε Φυλακή τ ή ς Antiqua δ ι α θ έ τ ε ι λ ί γ ο υ ς παπάδες καί λ ί γ ο υ ς π ο ύ σ τ η δ ε ς · ε ν ί ο τ ε τ ά α υ τ ά πρόσωπα φ έ ρ ο υ ν καί τ ά ς δ ύ ο ι δ ι ό τ η τ α ς . θ ά δ ο κ ι μ ά σ ε ι τ ή ν μ α λ α κ ί α . γ ι α τ ί ξ έ ρ ε ι ό τ ι έ χ ε ι ε ξ α σ φ α λ ι σ μ έ ν ε ς κάπου πε­ ν ή ν τ α β ί ζ ι τ ε ς ημερησίως (όπερ σ η μ α ί ν ε ι α ν ά λ ο γ ο παραδάκι). Ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς ε ί ν α ι πιά β έ β α ι ο ς ότι κόλλησε τουλάχιστον βλεννόρροια. π ο ύ σ τ η δ ε ς καί κ ό τ ε ς . Ό βετε­ ράνος Κ α τ ά δ ι κ ο ς . φ α ν τ ε ζ ί κ ι λ ό τ ε ς . πασουμάκια μέ ψηλά τ α κ ο ύ ν ι α . "Ενας πούστης μέσα σ τ ή φ υ λ α κ ή ε ί ν α ι πιό ε π ι κ ί ν δ υ ν ο ς άπό μιάν ω ρ ο λ ο γ ι α κ ή βόμβα. Μ ε τ α τ ρ έ π ε ι τ ό κ ε λ ί τ ο υ σέ μ π ο υ ν τ ο υ ά ρ ( τ ό κ ρ ε β ά τ ι κ α τ α μ ε σ ί ς σάν βωμός). Στήν A n t i q u a οί Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί Φυλακών δ έ ν συμπαθούν τ ο ύ ς π ο ύ σ τ η δ ε ς . Ό λ α τ ο ύ φ α ί ν ο ν τ α ι π ρ ω τ ο φ α ν ή . Ά π ό α ό ρ α τ α κ α ν ά λ ι α π ρ ο μ η θ ε ύ ε τ α ι κ ρ α γ ι ό ν . Έ ν τ ώ μ ε τ α ξ ύ ή ά τ υ χ η ψωλή τ ο ύ χ ε ι δ ό σ ε ι κάποια ά ν η σ υ χ α σ τ ι κ ά σ ι ν ι ά λ α : κ ά θ ε φ ο ρ ά πού ό Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς πάει γ ι ά κ α τ ο ύ ρ η μ α π α ρ α τ η ρ ε ί ν ά π ε τ ά γ ο ν τ α ι άπ' τ ή ν ο υ ρ ή θ ρ α τ ο υ κ ο μ ά τ ι α π η χ τ ο ύ σ π έ ρ μ α τ ο ς . Τό '68 μιά τ έ τ ι α π έ τ ρ α ή ρ θ ε ν ά σ υ ν α ν τ ή σ ε ι . έκών-άκών. Είναι ό λ ο ς αυτοπε­ π ο ί θ η σ η . χ υ δ α ί α . Ό π ο ύ σ τ η ς μ έ ς σ τ ή Φυλακή φ έ ρ ε τ α ι σάν β ε ν τ έ τ α . Από π λ ε υ ρ ά ς σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή ς κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ς οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι διακρί­ ν ο ν τ α ι σ έ ά ν τ ρ ε ς . Ντύ­ νεται γυναικεία. Περίπου σ τ ά τ έ λ η τ ή ς δ ε ύ τ ε ρ η ς β δ ο μ ά δ α ς κ ά μ π τ ε τ α ι ή αρχική έ κ σ τ α σ ι ς τ ή ς Φυλακής. Ά ν ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φυλακής τ ο ύ δ ε σ μ ε ύ σ ε ι τ ά γ υ ν α ι κ ε ί α ρούχα καί τ ή ν π ε ρ ο ύ κ α ό πούστης α ν α π τ ύ σ σ ε ι τ ή ν ε φ ε υ ρ ε τ ι κ ό τ η τ α τ ο υ : α γ ο ρ ά ζ ε ι λ ο υ λ ο υ δ ά τ ε ς μαξιλα- • 166 • . ή. Γ ι α υ τ ό δ ι α π ρ ά τ τ ο υ ν α σ ή μ α ν τ α . ή καί τ ά δ υ ό . Ό π ο ύ σ τ η ς στήν Φυλακή δ έ ν γ ν ω ρ ί ζ ε ι εμπόδια. Β ά φ ε τ α ι σ ά ν κ ο κ ό τ α . ρούζ. μέ ορ­ μ ή . ΟΊ π ο ύ σ τ η δ ε ς ε ί ν α ι πολύ δ ε ι λ ο ί . κ ο λ ό ν ι ε ς . τ ό τ ε Πο­ λ ι τ ι κ ο ύ Κ ρ α τ ο υ μ έ ν ο υ . Ό πρωτάρης Φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ς τ ή ν πρώτη βραδιά τ ή ς φ υ λ α ­ κίσεως τ ο υ τ ή ν ζει σάν κ α κ ό δ ν ε ι ρ ο . α π ο φ α σ ί σ ε ι ν ά κ α τ α φ ύ γ ε ι σ τ ό Ί α τ ρ ε ί ο ν τ ή ς Φυλακής β λ έ π ε ι τ ό ν γ ι α τ ρ ό ν ά ξ ε κ α ρ δ ί ζ ε τ α ι σ τ ά γ έ λ ι α καί ν ά τ ο ϋ ε ξ η γ ε ί ό τ ι τ ό άνθρώπινον σώμα αποβάλλει παν τι περιττόν καί άχρηστον. κ ο λ ι έ κτλ. τ ή ν ώρα πού α υ τ ό ς έ κ α ν ε μιάν α ν υ π ο ψ ί α σ τ η β ό λ τ α στήν αυλή τ ή ς Φυλακής Souvarov. Ό τ α ν . Ό Ά χ ι λ λ ε ύ ς τ σ α κ ώ θ η κ ε μ έ τ ό ν Α γ α μ έ μ ν ο ν α γ ι ά μιά γ υ ν α ί κ α . κ τ λ . σ κ λ η ρ ά . Ά λ λ ά οί Δ ι ε υ θ υ ν τ α ί Φυλακών δ έ ν ξ έ ρ ο υ ν τ ί ν ά κ ά ν ο υ ν μ έ τ ο ύ ς π ο ύ σ τ η δ ε ς .

Α φ ο ύ δ έ ν έ χ ο υ ν ε λ ε φ τ ά κά­ ν ο υ ν ό λ ε ς τ ί ς τ α π ε ι ν έ ς δ ο υ λ ι έ ς · π λ έ ν ο υ ν ρούχα. καί χ τ ε ν ί ζ ε ι τ ά μαλλιά τ ο υ ε ν τ ε λ ώ ς γ υ ν α ι κ ω τ ά . "Ετσι οί π ο ύ σ τ η δ ε ς α ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι ν ά β γ α ί ν ο υ ν στήν α υ λ ή τ ί ς ώρες τ ή ς σ ι έ σ τ α ς .δ έ ν πάνε χ α μ έ ν ο ι . φτωχός καί άσκημος σ η μ α ί ν ε ι τ ό άκρον άωτον τ ή ς καταπτώσεως. ό ρ θ ι ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς ένώ π ε ρ ν ο ύ σ α ν τ ή ν ψωλή τ ο υ ς άπό τ ή ν θ υ ρ ί δ α τ ή ς κ λ ε ι ­ δ ω μ έ ν η ς π ό ρ τ α ς τ ο ϋ κ ε λ ι ο ύ τ ο υ ς γ ι ά ν ά τ ο ύ ς κ ά ν ε ι μιά πίπα ό π ο ύ σ τ η ς πού ανυπόμονα π ε ρ ί μ ε ν ε άπόξω. Αυτό τ ό γνωρίζουν θαυμάσια οί άνθρωποι τ ο ύ Υ π ο κ ό σ μ ο υ καί τ ό ά ν τ ι π α ρ έ ρ χ ο ν τ α ι μέ α ν ε ξ ι κ α κ ί α . Στόν Υ π ό κ ο σ μ ο τ ή ς Antiqua ή έ κ φ ρ α σ η πούστης. κ α τ ' ε π α ν ά λ η ψ ι ν . Κατά­ δ ι κ ο ι . Ά ν δ έ τ ο ύ ς ρωτήσεις σ χ ε τ ι κ ώ ς θ ά σού απαν­ τ ή σ ο υ ν : μ ά π περίμενες άπό έναν πούστη. Στίς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς Antiqua ό σ ο ι π ο ύ σ τ η δ ε ς ε ί ν α ι γ έ ρ ο ι καί φτωχοί καί άσχημοι .ρ ο θ ή κ ε ς μέ τ ί ς όποιες κ ά ν ε ι θαυμάσια φ ο υ σ τ ά ν ι α . ΟΊ Κ α τ ά δ ι κ ο ι τ ο ύ ς πληρώνουν εις ε ί δ ο ς . ξ ε σ κ α τ ώ ν ο υ ν αποχωρητήρια. Ή κότα δ έ ν ε κ δ η λ ώ ν ε τ α ι . ή κότα φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι ν ά δ ι α μ έ ν ε ι μόνη τ η ς σέ α τ ο μ ι κ ό κελί. νά ε ί ν α ι σπιτωμένη άπό κάποιον Κ α τ ά δ ι κ ο .στά γ ρ ή γ ο ρ α καί σ τ ά όρθια . Ή κότα δ έ ν ε ί ν α ι κ α θ ό λ ο υ θηλυπρεπής. οπότε ο ί υπόλοιποι Κατάδικοι ε ί ν α ι κ λ ε ι σ μ έ ν ο ι σ τ ά κ ε λ ι ά τ ο υ ς . ένας Κ α τ ά δ ι κ ο ς κ ά ν ε ι μ ε τ ρ έ σ α τ ο υ μιά κότα. Μ ε ρ ι κ α ί κόται υπήρξαν α π ο τ υ χ η μ έ ν ο ι Ντα­ βατζήδες. Τό μ έ τ ρ ο α υ τ ό δ έ ν αποδίδει καρπούς. Ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς κ ά θ ε Φ υ λ α κ ή ς . θ ά σημειώσω ό τ ι ό λ ο ι ο ι π ο ύ σ τ η δ ε ς Κ α τ ά ­ δ ι κ ο ι ε ί ν α ι Χ α φ ι έ δ ε ς . Π ά ν τ α θ ά β ρ ε θ ε ί κάποιος Κατάδικος γ ι ά ν ά παίξουν μ έ τ ό ν πούτσο τ ο υ κλαρίνο. Τ ο ύ ς δ ί ν ο υ ν ά λ λ ο τ ε τ σ ι γ ά ρ α κι ά λ λ ο τ ε κ ο ν σ έ ρ β ε ς . μιά κότα ε ί ν α ι κότα μόνον όσο δ ι ά σ τ η μ α β ρ ί σ κ ε τ α ι ε ν τ ό ς Φυλακής. Στίς Φ υ λ α κ έ ς τ ή ς A n t i q u a α π ο κ α λ ο ύ ν κότες τούς ν ε α ρ ο ύ ς ε κ ε ί ν ο υ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς πού έ ν α ν τ ι ο ι κ ο ν ο μ ι ­ κ ώ ν π α ρ ο χ ώ ν . σύν φ τ ω χ ο ί . άν ε ί ν α ι τ υ χ ε ρ ό . γέρος. ΟΊ 'ίδιοι α υ τ ο ί π ο ύ σ τ η δ ε ς ( γ έ ρ ο ι . σύν άσχημοι) δ έ ν σ τ ε ρ ο ύ ν τ α ι τών ερωτικών απολαύσεων. Ή κότα δ έ ν ε ί ν α ι πούστης. "Εχω ιδεί. Τ έ λ ο ς . Εκεί δ έ χ ε τ α ι τ ο ύ ς πρόσκαι­ ρους έ ρ α σ τ ά ς . Στήν δ ε ύ τ ε ρ η περίπτωση. Τ ό ζ ε υ γ ά ρ ι . ή. επιπροσθέτως. ή κότα ε ί ν α ι άν­ τ ρ α ς . Στήν πρώτη περίπτωση. Ή κ ό τ α μπορεί ν ά ε ρ γ ά ζ ε τ α ι σάν ά ρ σ ε ν ι κ ι ά πουτάνα.μέσα σ τ ά αποχωρητήρια. οσάκις γ ί ν ο ν τ α ι σκανδα­ λώδη έ κ τ ρ ο π α . Ά ν ή κότα δ έ ν κ α τ α φ έ ρ ν ε ι νά α π ο χ τ ή σ ε ι α τ ο μ ι κ ό κ ε λ ί τ ό τ ε π α ί ρ ν ε ι τ ί ς βίζιτες τ η ς .καί. Αγνοώ άν ο ί κ ό τ ε ς α ν ή κ ο υ ν στό Κίνημα Α π ε λ ε υ θ ε ρ ώ σ ε ω ς τών Γυναικών. σ τ ε γ ά ζ ε τ α ι σέ • 167 • . Ή σ υ ν ή θ η ς τ α ρ ί φ α τ ή ς βίζιτας ε ί ν α ι τέσ­ σ ε ρ α π α κ ε τ ά κ ι α τ σ ι γ ά ρ α . σφουγ­ γ α ρ ί ζ ο υ ν κ ε λ ι ά . Ό μ ω ς τ η ρ ο ύ ν τ α ι ό λ α τ ά π ρ ο σ χ ή μ α τ α . "Εξω άπό τ ή ν Φυλακή ή κότα ε π α ν έ ρ χ ε τ α ι ε ι ς τ ά τ ά ξ ε ι ς τών ανδρών. α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν ν ά παίξουν τ ό ν ρ ό λ ο τ ή ς γ υ ν α ί κ α ς . Τά σ χ ε τ ι κ ά διπλαρώματα καί παζάρια γ ί ν ο ν τ α ι στό προαύλιο. Κατ' αρχήν. κ λ ε ί ν ε ι τ ο ύ ς π ο ύ σ τ η δ ε ς σ τ ά κελιά τ ο υ ς . Π ά ν τ ω ς . Ή αξιοπρεπής κότα δ έ χ ε τ α ι μιά βίζιτα μόνον κατόπιν συ­ στάσεων.

Οί Κ α τ ά δ ι κ ο ι αποκαλούν μιά τ έ τ ι α κότα « Σ ο υ λ τ ά ν α » .α υ τ ό δ έ ν ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι τ ο ύ ς τ ρ ί τ ο υ ς . Αυτές οί π α ν έ μ ο ρ ­ φ ε ς κ ό τ ε ς π ρ ο ο ρ ί ζ ο ν τ α ι μόνο γ ι ά τ ά Μ ε γ ά λ α Μαχαίρια. Σ' α υ τ ό β ο η θ ά ή τ ε ρ ά σ τ ι α ό μ ο σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή παράδοση τ ή ς Α ν α τ ο λ ή ς . Τήν παλιά καλή εποχή μ έ ς στίς Φυλα­ κ έ ς . καθώς καί ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ ή ς Φ υ λ α κ ή ς . π λ έ ν ε ι τ ά π ι ά τ α . ή τ ρ ι ά ν τ α . Ε ν ν ο ε ί τ α ι πώς τ ή ν ύ χ τ α τ ά δ υ ό πλαγινά κ ρ ε β ά τ ι α κ ο λ λ ά ν ε καί γί­ ν ο ν τ α ι ε ν α διπλό κ ρ ε β ά τ ι . βαθμιαίως. Ή ζωή τ ο ύ ζ ε ύ γ ο υ ς κ υ λ ά φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ά . Υ π ά ρ χ ο υ ν κ ό τ ε ς έ κ π ά γ λ ο υ κ α λ λ ο ν ή ς . υ φ ί σ τ α τ α ι μ ι ά ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή μ ε τ α σ τ ρ ο φ ή : σιγά-σιγά α ρ χ ί ζ ε ι νά α ν α κ α λ ύ π τ ε ι θ η λ υ κ ά σ τ ο ι χ ε ί α καί γ ν ω ρ ί σ μ α τ α πάνω σ τ ο υ ς ν ε α ρ ο ύ ς Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς πού β λ έ π ε ι στήν Φυλακή. σ τ ά τ ά γ μ α τ α τών γ ε ­ νιτσάρων καί σ τ ά ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά Ίσνάφια. Ό π ω ς ξ ε ύ ρ ε τ ε . Πρίν τ ε λ ε ι ώ σ ω τ ό σ η μ ε ρ ι ν ό ν τ ε λ ε υ τ α ϊ ο ν μ ά θ η μ α τ ο ϋ α κ α δ η μ α ϊ κ ο ύ έ τ ο υ ς παρέχω δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ε ι ς τ ι ν ά ς διά τήν ό μ ο σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή ν παράδοσιν τ ή ς Εγγύς "Ανατολής. κ α μ ώ ν ο ν τ α ι πώς δ έ ν βλέπουν τ ί π ο τ α . σ τ ή ν Παλατινή Ανθολογία. Κ α τ ά δ ι κ ο υ ς . σ τ ο υ ς ό θ ο μ α ν ι κ ο ύ ς τ ε κ έ δ ε ς . ΟΊ ά λ λ ο ι Κ α τ ά δ ι κ ο ι . Ή κότα σ τ ρ ώ ν ε ι τ ά κ ρ ε β ά τ ι α . Καμιά ε ρ ω μ έ ν η δ έ ν π ε ρ ι μ έ ν ε ι τ ή ν αποφυλάκιση τ ο ύ Β α ρ υ π ο ι ν ί τ η . ή παράδοσις α ϋ τ η τ υ γ χ ά ν ε ι α ρ χ α ι ό τ α τ η . Ό μ ω ς ή ά λ ή θ ι α • 168 • . σ τ ά παπαδίστικα σ χ ο λ ε ί α . ψήνει τούρκικο καφέ. σ τ ό ν Ιερόν Λόχον τών Θηβών. τ ό τ ε β ο ­ λ ε ύ ε τ α ι σ έ δ υ ό πλαγινά κ ρ ε β ά τ ι α . Ή κ ά θ ε κότα αξιο­ ποιεί τ ή ν κωλοτρυπίδα τ η ς μέ τ ό ν κ α λ ύ τ ε ρ ο δ υ ν α τ ό τ ρ ό ­ πο. στά μπουλούκια τών αλβανών α ν τ α ρ τ ώ ν . σ τ ά γ υ ­ μνάσια τών Α θ η ν ώ ν . στά βυζαντινά μοναστήρια. Τήν σ υ ν α ν τ ά μ ε σ τ ά σ τ ρ α τ ό π ε δ α τ ή ς Σπάρτης. μαζί μέ τ ή ν μ ε τ ρ έ σ α . μ έ ς τ ό ν ίδιο" θ ά λ α μ ο μαζί μέ ά λ λ ο υ ς δ έ κ α . ΟΊ ε ρ ω τ ι κ έ ς α ν α μ ν ή σ ε ι ς τ ο ϋ Έ λ α φ ρ ο π ο ι ν ί τ η α ν ά γ ο ν τ α ι στό χθες. τ ό έ ρ ω τ ι κ ό ν π α ρ ε λ θ ό ν καί τ ό έ ρ ω τ ι κ ό ν μ έ λ λ ο ν τ ο ύ Βαρυποινίτη ε ί ν α ι σ κ ε π α σ μ έ ν ο μέ μιάν ομίχλη.κάποιο μ ο ν α χ ι κ ό κ ε λ ί . "Αν δ έ ν τ ά κ α τ α φ έ ρ ε ι .οί ε ρ ω τ ι κ έ ς τ ο υ β λ έ ψ ε ι ς θ ά π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ο ύ ν αϋριον. ώς καί φ ό ν ο ι έ γ ι ν α ν γ ι ά κάποια « Σ ο υ λ τ ά ν α » . "Ενας Κ α τ ά δ ι κ ο ς .κ ό τ α . Ό Β α ρ υ π ο ι ν ί τ η ς . Ό σ ο γ ι ά τ ό σ ή μ ε ρ α ό ' Ε λ α φ ρ ο π ο ι ν ί τ η ς β ο λ ε ύ ε τ α ι έκ τών ε ν ό ν τ ω ν . "Ετσι όλα οδη­ γ ο ύ ν στήν μαλακία καί σ τ ό ν ό μ ο σ ε ξ ο υ α λ ι κ ό ν έρωτα. Τό ε κ φ υ λ ι σ μ έ ν ο μ υ α λ ό τών ευρωπαίων α ν τ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι α υ τ ή ν τ ή ν παρά­ δοση σάν μιά π ε ρ α ι τ έ ρ ω πηγήν η δ ο ν ή ς . Α ν τ ι θ έ τ ω ς . Ό Τσιρίμπασης μιάς Φυλακής πάντα έ χ ε ι σ τ ό π λ ε υ ρ ό τ ο υ μιάν ε υ ν ο ο ύ μ ε ν η κότα. Ά π ό σ ε ξ ο υ α λ ι κ ή ς π λ ε υ ρ ά ς οί ορθόδοξοι ά ν τ ρ ε ς τ ή ς Φυ­ λακής δ ι α ι ρ ο ύ ν τ α ι σ έ ' Ε λ α φ ρ ο π ο ι ν ί τ ε ς καί σ έ Βαρυποινί­ τες. Ό Β α ρ υ π ο ι ν ί τ η ς ε ί ν α ι κ α τ α δ ι κ α σ μ έ ν ο ς κ α ί σ έ ε ρ ω τ ι κ ή μοναξιά. α γ ο ρ ά ζ ε ι τ ρ ό φ ι μ α άπό τ ό ν μπακάλη. Ό σύζυγος-Κατάδικος δ ο υ λ ε ύ ε ι καί π λ η ρ ώ ν ε ι τ ο ύ ς κ ο ι ν ο ύ ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς . συζούν σάν ένα κ α ν ο ν ι κ ό α ν τ ρ ό γ υ ν ο . Καί ό πιό μ ε γ ά λ ο ς έ ρ ω τ α ς ε ξ α ν ε μ ί ζ ε τ α ι μέσα σέ δ έ κ α χ ρ ό ν ι α . Ό έρως δ έ ν α π ο κ λ ε ί ε τ α ι .

οί ο δ α λ ί σ κ ε ς . Αυτή ή Ό του.είναι ουσιαστικότερη. μέ τή σειρά ε ν α ν ά λ λ ο ν " Ε φ η β ο γ ι ά ν ά τ ό ν μ υ ή σ ε ι . οί π ο υ τ ά ν ε ς . άλλά σ χ ε δ ό ν ό λ ε ς γ υ ν α ί κ ε ς τής Antiqua έ χ ο υ ν ε γ ε υ θ ε ί τ ό ν οί Άπηγορευμένον Καρπόν. τούς ό Οί λ α ο ί τ ή ς πούστηδες. Ό σ α χρόνια διαρκεί ή μύησις ό "Εφηβος τελεί ύπό έ ξ ο υ σ ί α σι ν τοϋ Άντρα. "Εφηβος δ έ ν μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι Ανατολής περιφρονούν β ο ς γίνει Ά ν τ ρ α ς "Εφηβος πού σέ Ποτέ α υ τ ό ς π ο ύ σ τ η . Ό μον έργοστάσιον κάνοι ερεθίζονται άπόδειξις qua παραγωγής τό κύριον τέκνων. Δ έ ν υ π ά ρ χ ο υ ν σχετικές στατιστικές. Στήν ξουαλική θ ε σ μ ο ύ ς σέ ένα ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς Ό τρόπος καί Ανατολή α ρ θ ρ ώ ν ε ι ένιαίον ή ό μ ο σ ε ­ ό λ ο υ ς σ ύ ν ο λ ο ν τ ο ύ ς ι ε ρ α ρ χ ί α ς . Όταν τήν "Εγγύς ό "Εφη­ αναλαμβάνει ένα υψηλότερο πόστο. κατάσταση δ ι ό λ ο υ δ έ ν α π ο κ λ ε ί ε ι τ ό ν έ τ ε ρ ό φ υ λ ο ν έ ρ ω τ α . ή τής Άν­ Μυστικά Επιστήμης. Μόνον εις τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν 'Ελλάδαν είναι ά γ ν ω σ τ ο ς ό έ ρ ω ς τ ή ς • 169 • καί εις τήν Αίωνίαν κωλοτρυπίδας. παρέμενε Ξέρω τά pin-ups έπίκεντρον τό έπίοη- ότι οί αμερι­ βυζιά· girls. ή τής Θρησκείας. πρόχειρη Στήν είναι ό Anti­ κώλος. έγινε Άντρας αναζητεί. . Οί ε τ α ί ρ ε ς . π ε ι θ α ρ χ ί α ς . ιδιαιτέρως οί φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς άπό τών σεξουαλικόν τής γάμος Εγγύς Ανατολής. είναι σ τ α θ ε ρ ό ς γιά π ο λ λ ο ύ ς τρας αναλαμβάνει νά τοϋ Εγγύς π α ρ ά δ ο σ η μυήσει αιώνες: έ ν α ς έ ν α ν "Εφηβο στά Επαγγέλματος. ο ί μ ε τ ρ έ σ ε ς καί ο ί π α λ λ α κ ί δ ε ς δέν λείψανε άπό τίς κοινωνίες Ο ύ τ ε οί ν ό μ ι μ ε ς γ υ ν α ί κ ε ς .

.

48 52 54 56 60 66 70 75 80 83 86 92 95 98 102 105 110 113 '17 124 129 134 141 144 150 158 162 . Ή καθημερινή τρομοκρατία Μάθημα 39ον. Τά Πράγματα (Res) Μάθημα 6ον. Περί Κανονισμών κτλ Μάθημα 34ον. Κλοπές στόν δρόμο Μάθημα 11ον. ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ. Σχολίων συνέχεια Μάθημα 35ον. Τ6 κύκλωμα Χρήμα-Νόμισμα-Χρυσός Μάθημα 7ον. Η Σχολή μας Μάθημα 2ον. Μάθημα 26ον. Τό Σώμα σέ ποιόν ανήκει. Μάθημα 19ον. ΜεταβΙβασις Κυριότητος Μάθημα βον. Δέκα-όκτώ Βασανιστήρια Μάθημα 23ον. Συμπληρωματικώς περί Διαρηκτών Μάθημα 16ον. Μετά τήν Κλοπή Μάθημα 17ον. Μάθημα δον. "Αχ. Ανάμεσα σέ δυό φυλακίσεις Μάθημα 25ον. Ή ζωή κυλα μέ ϋπνο Μάθημα 36ον. Ό Ιδιωτικός Βίος τών Κλεφτών ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Ό Κασαδόρος κι ό Κλείδας Μάθημα 14ον. Τό Ιερόν πρόσωπον τοϋ Δικαστού Μάθημα 28ον. ΑΙ Δημόσιοι Σχέσεις τής Αστυνομίας ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Περί πορδολογίας Μάθημα 41 ον. Μάθημα 27ον. Ή Ιδιοκτησία Ερχεται Μάθημα 3ον Καί Συντελεστής Παραγωγής Μάθημα 4ον Τάξη. Κελιά καί αυλές Μάθημα 33ον. Ποίος δείχνει τό "Εγκλημα.Πρόλογος Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ. Ό έρως τής κωλοτρυπίδας • 171 • 9 1* 1* 15 16 18 20 23 24 28 29 33 38 40 43 . Ό Διαρήκτης Μάθημα 15ον. Μάθημα 18ον. Ή λειτουργία τής πέψεως Μάθημα 38ον. αυτοί οί Δικηγόροι! Μάθημα 30ον. Φυλακαί καί Φυλακισμένοι Μάθημα 32ον. Ποιά Αστυνομία. ή Κάστα. Κλοπές τής Ευκαιρίας Μάθημα 12ον. ΑΙ Εϊκοσιν "Αστυνομίαι Μάθημα 20ον. Αστυνομία καί Υπόκοσμος Μάθημα 21ον Ό θεός όνεκάλυψε τά Βασανιστήρια Μάθημα 22ον. "Αλλα Δέκα-όκτώ Βασανιστήρια Μάθημα 24ον. Μάθημα 9ον. Ό Κήπος τών Κλεφτών Μάθημα 10ον. Ή Δικαιοσύνη δουλάρα τής Αστυνομίας Μάθημα 29ον. Μάθημα 31ον. Ή ζωή κυλά μέ γέλιο Μάθημα 37ον. Καλειδοσκόπιον Μάθημα 40ον. 01 υπόλοιπες Κλοπές τής Ευκαιρίας Μάθημα 13ον. Μάθημα 1ον. Ή κουζίνα τής Δικαιοσύνης ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ.

.

ΑΘΗΝΑ τηλ. 360.77.Τό λαϊκόν καί μακάβριον ευθυμογράφημα τοΰ Ηλία Πετροπουλου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΕΦΤΗ έξετυπώθην εις 2000 αντίτυπα γιά λογαριασμό τών εκδόσεων ΝΕΦΕΛΗ Σόλωνος 94 .44 • 173 • .