You are on page 1of 1

AZRA

Kraj tanana adrvana


Gde ubori voda iva,
etala se svakog dana
Sultanova erka mila.
Svakog dana jedno rope
Stajalo kraj adrvana,
Kako vreme prolazilo
Mome blee, blee
bilo.
!itala ga jednog dana,
Sultanova kerka mila"
#Kazuj rope odakle si,
$z plemena kojega si%&
' rob ree"%Mu(amed je
moje ime,
Moj zaviaj arki )emen.
*d roda sam stari( 'zra
to za ljubav glavu gube
$ umiru kada ljube%.+ajnri( +ajne

,