You are on page 1of 12

DIGITÂLAIS BEZVADU

TELEFONS
CD 140

Uzmanîbu
Lietojiet tikai pârlâdçjamas baterijas.
Tiecieties ar Philips Internetâ Pirms lietoðanas lâdçjiet katru klausuli 24
http://www.philips.com stundas.
Lietoðanas instrukcija
PIEZÎMES
PIEZÎMES SATURA RÂDÎTÂJS

1 Svarîgi.......................................................................................................4
1.1 Strâvas prasîbas .............................................................................................................................................4
1.2 Saderîba..........................................................................................................................................................4
1.3 Pârstrâde un izmeðana....................................................................................................................................4
1.4 GAP standarta saderîbas lietoðana..................................................................................................................5
1.5 Elektriskie, Magnçtiskie un Elektromagnçtiskie Lauki (“EMF”)........................................................................5
2 Jûsu telefons ...............................................................................................6
2.1 Kas atrodas iepakojumâ..................................................................................................................................6
2.2 Jûsu telefona pârskats ....................................................................................................................................7
3 Sâkums ....................................................................................................10
3.1 Bâzes stacijas pieslçgðana ............................................................................................................................10
3.2 Pârlâdçjamo bateriju ievietoðana...................................................................................................................11
3.3 Klausules novietoðana lâdçðanas statîvâ.......................................................................................................11
3.4 Jûsu telefona konfigurçðana .........................................................................................................................11
3.5 Jûsu klausules reìistrâcija ............................................................................................................................13
4 Jûsu telefona lietoðana .................................................................................13
4.1 Zvanîðana......................................................................................................................................................13
4.2 Atbilde uz zvanu............................................................................................................................................14
4.3 Zvana beigðana .............................................................................................................................................14
4.4 Atkârtota zvanîðana.......................................................................................................................................14
4.5 Kâ lietot iekðçjo zvanu...................................................................................................................................14
4.6 Kâ atrast klausuli...........................................................................................................................................15
5 Lietojiet vairâk no Jûsu telefona.......................................................................16
5.1 Notiekoðais zvans .........................................................................................................................................16
5.2 Telefonu grâmatiòa .......................................................................................................................................16
5.3 Zvanu saraksts..............................................................................................................................................17
5.4 Zvanîto numuru saraksts ..............................................................................................................................17
5.5 Iestatîjumi .....................................................................................................................................................17
5.6 Noklusçtie iestatîjumi....................................................................................................................................19
6 Bieþi uzdoti jautâjumi ...................................................................................20

3
1 SVARÎGI
Pirms Jûsu CD140 lietoðanas veltiet laiku ðîs 1.3 Pârstrâde un izmeðana
pamâcîbas izlasîðanai. Tâ satur svarîgu informâciju
un piezîmes par Jûsu telefonu. Veco ierîèu izmeðanas instrukcijas:
WEEE direktîvas (Elektriskâ un Elektroniskâ
1.1 Strâvas prasîbas Aprîkojuma Izmeðana; 2002/96/EC) mçríis ir
nodroðinât preèu pârstrâdi, izmantojot labâko
! Ðai precei ir nepiecieðama 220-240 voltu
pieejamo apstrâdes, atjaunoðanas un pârstrâdes
elektriskâ maiòstrâvas baroðana. Strâvas
pârrâvuma gadîjumâ komunikâcijas var tikt tehnikas, lai nodroðinâtu cilvçka veselîbas un
zaudçtas. augstu dabas aizsardzîbu.
! Elektriskais tîkls tiek klasificçts kâ bîstams. Jûsu prece ir projektçta un raþota, izmantojot
Vienîgais veids, kâ izslçgt ðo ierîci, ir atvienot to augstas kvalitâtes materiâlus un komponentes, ko
no strâvas rozetes. Nodroðiniet, ka elektriskais var pârstrâdât un lietot atkârtoti.
kontakts atrodas tuvu ierîcei un ir vienmçr viegli Neizmetiet Jûsu veco preci kopâ ar pârçjiem
pieejams. sadzîves atkritumiem.
Uzmanîbu! Apziniet vietçjo daþâdo atkritumu savâkðanas
! Nepieïaujiet lâdçðanas kontaktu vai baterijas sistçmu elektriskajâm un elektroniskajâm precçm,
nonâkðanu kontaktâ ar metâla priekðmetiem. kas apzîmçtas ar ðo simbolu:
! Nepieïaujiet lâdçtâja nonâkðanu kontaktâ ar
ðíidrumiem.
! Nekad nelietojiet citas baterijas kâ komplektâ
iekïautâs vai Philips ieteiktâs: eksplozijas risks.
! Vienmçr lietojiet ar preci komplektâ iekïautos
vadus.
Izmantojiet vienu no sekojoðâm izmeðanas
! Brîvroku aktivizçðana var strauji palielinât iespçjâm:
skaïumu austiòâ uz ïoti augstu lîmeni:
pârliecinieties, ka klausule nav pârâk tuvu Jûsu ! Atbrîvoðanâs no visas preces (tai skaitâ vadiem,
ausij. kontaktiem un papildierîcçm) tam paredzçtajâ
WEEE iestâdç.
! Ðis aprîkojums nav veidots, lai veiktu ârkârtas
zvanus, kad nav elektrîbas. Lai veiktu ârkârtas ! Ja Jûs iegâdâjaties tâdu paðu preci, atgrieziet
zvanus, jâizveido alternatîva. visu veco preci atpakaï pârdevçjam. Kâ to nosaka
WEEE direktîva, viòam tâ ir jâpieòem.
1.2 Atbilstîba
Bateriju izmeðanas instrukcijas:
Ðeit Philips deklarç, ka prece ir saderîga ar
Baterijas nedrîkst izmest kopâ ar sadzîves
Direktîvas 1999/5/EC pamatprasîbâm un citiem
atkritumiem.
saistoðiem nosacîjumiem. Ðo ierîci var pieslçgt tikai
pie analogajâm telefona lînijâm valstîs, kas
Iepakojuma informâcija:
pieminçtas uz iepakojuma.
Atbilstîbas deklarâcija ir pieejama Philips ir atzîmçjis iepakojumu ar standarta
www.p4c.philips.com. simboliem, veidotiem, lai veicinâtu pârstrâdi un
pareizu atbrîvoðanos no atkritumiem.
Ir samaksâta finansiâla atlîdzîba asociçtajai
nacionâlajai atjaunoðanas un pârstrâdes
sistçmai.
Apzîmçtais iepakojuma materiâls ir
pârstrâdâjams.

2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.


Visas tiesîbas rezervçtas.

4
6 BIEÞI UZDOTI JAUTÂJUMI 1 SVARÎGI
Ðajâ nodaïâ Jûs atradîsiet visbieþâk uzdotos ! Pirms atbildes, ïaujiet telefonam vismaz vienreiz 1.4 GAP standarta saderîbas lietoðana
jautâjumus un atbildes par Jûsu telefonu. zvanît.
GAP standarts garantç, ka visas DECT TM GAP
Nevar atbildçt uz lîdzsavienojumu.
Savienojumi klausules un bâzes stacijas sader minimâlajiem
! Sazinieties ar tîkla operatoru, lai noskaidrotu darbîbas standartiem, neatkarîgi no to raþotâja.
Klausule neieslçdzas! pareizo kavçjuma laiku. Jûsu CD140/145 klausule un bâzes stacija ir GAP
! Lâdçjiet baterijas: Nolieciet klausuli uz lâdçtâja. Klausule nerâda neko, bet mirkðíinâs tikai saderîgas, kas nozîmç, ka minimâlâs garantçtâs
Pçc daþiem mirkïiem telefons ieslçgsies. indikâcija . funkcijas ir: klausules reìistrçðana, lînijas
! Pârbaudiet lâdçtâja savienojumus. ! Mçìiniet vçlreiz, atvienojot un atkal pievienojot aizòemðana, zvana saòemðana un zvanîðana.
! Lietojiet tikai KOMPLEKTÂ IEKÏAUTÂS bâzes staciju strâvai un sekojiet procedûrai, kâ Papildus funkcijas var nebût pieejamas, ja ar Jûsu
PÂRLÂDÇJAMÂS BATERIJAS reìistrçt klausuli (skatît Nodaïu 3.5). bâzes staciju Jûs lietojat citu klausuli kâ CD
Telefons vispâr nestrâdâ. ! Izòemiet un ievietojiet atpakaï klausules 140/145.
baterijas. Lai reìistrçtu un lietotu Jûsu CD 140/145 klausuli ar
! Pârliecinieties, ka adapteris un telefona vads ir
kârtîgi pieslçgti. cita raþotâja GAP standarta bâzes staciju, vispirms
Skaòa sekojiet norâdîjumiem raþotâja lietoðanas pamâcîbâ,
! Pârliecinieties, ka baterijas ir pilnîbâ uzlâdçtas un
pareizi ievietotas. Klausule nezvana! tad sekojiet norâdîjumiem Nodaïâ 3.5.
! Ðis telefons nestrâdâ, ja nav strâvas. ! Palieliniet skaïumu Lai reìistrçtu cita raþotâja klausuli CD 140/145
Pârliecinieties, ka adapteris un telefona vads ir bâzes stacijâ, pârslçdziet bâzes staciju reìistrâcijas
Zvana laikâ pazûd komunikâcijas! !
reþîmâ (Nodaïa 3.5), tad sekojiet raþotâja
pieslçgti pareizi.
! Lâdçjiet KOMPLEKTÂ IEKÏAUTÂS norâdîjumiem.
PÂRLÂDÇJAMÂS BATERIJAS. ! Pârvietojiet klausuli tuvâk bâzes stacijai.
! Pârvietojieties tuvâk bâzes stacijai. ! Pârliecinieties, ka klausules zvana tonis ir 1.5 Elektriskie, Magnçtiskie un
ieslçgts (LCD nav indikâcijas ).
Slikta audio kvalitâte. Elektromagnçtiskie lauki (“EMF”)
Zvanîtâjs mani nedzird!
! Pârvietojieties tuvâk bâzes stacijai. 1. Philips Royal Electronics raþo un pârdod daudz
Mikrofons var bût izslçgts: Zvana laikâ,
patçrçtâjiem domâtas preces, kas, kâ jebkura
!
! Pârvietojiet bâzes staciju vismaz metru prom no spiediet .
elektroniskâm ierîcçm. elektriska ierîce, var pârraidît un uztvert elektro
Traucçjumi Jûsu radio vai televizorâ. magnçtiskos signâlus.
Nav zvanîðanas signâla!
! Pârvietojiet strâvas adapteri vai bâzes staciju pçc 2. Viens no vadoðajiem Philips Biznesa principiem
! Pârbaudiet savienojumus. Pârstatiet telefonu: iespçjas tâlâk. ir pieòemt visus nepiecieðamos veselîbas un
atvienojiet to no strâvas un pieslçdziet atpakaï. droðîbas mçrus mûsu ierîcçm, lai tâs atbilst
! Lâdçjiet baterijas vismaz 24 stundas. Preces darbîba visâm prasîbâm un iekïaujas EMF standartos, kas
Pârvietojieties tuvâk bâzes stacijai. piemçrojami preèu raþoðanas brîdî.
Numura noteicçjs nestrâdâ
!
Lietojiet komplektâ iekïauto lînijas vadu. 3. Philips ir apòçmies attîstît, raþot un tirgot preces,
Pârbaudiet lîgumu ar tîkla operatoru.
!
! kam nav negatîvas ietekmes uz veselîbu.
! Pieslçdziet lînijas adapteri (ja nepiecieðams)
lînijas vadam. Telefonu grâmatiòâ nevar saglabât ierakstu 4. Philips apstiprina, ka tâ preces labi kalpo to
Dzçsiet ierakstu, lai atbrîvotu atmiòu. lietoðanas mçríiem, ir droðas lietoðanâ, saskaòâ
Mirkðíinâs indikâcija .
!
ar mûsdienâs pieejamajiem zinâtniskajiem
! Pârvietojieties tuvâk bâzes stacijai. Klausuli nevar piereìistrçt pçtîjumu rezultâtiem.
! Pârbaudiet baterijas uzlâdes lîmeni. ! Pârliecinieties, ka taustiòð ir bijis nospiests 5. Philips spçlç aktîvu lomu starptautisko EMF un
trîs sekundes. droðîbas standartu izstrâdâðanâ, padarot
! Reìistrçjiet klausuli bâzes stacijâ.
! Katra bâze var saglabât tikai èetras klausules. iespçjamu pielietot Philips precçs papildus
Parâdâs indikâcija . uzlabojumus un standartizçjumus vçl pirms tie ir
! Katra klausule var tikt reìistrçta tikai vienâ bâzç.
! Aizvietojiet baterijas ar jaunâm (lietojiet tikai pieòemti.
pârlâdçjamâs baterijas). Esmu aizmirsis savu PIN
1. Spiediet .
Iestatîðana 2. Spiediet .
Numura noteicçjs nestrâdâ pareizi. 3. Spiediet ###**793.
! Pârbaudiet pie tîkla operatora, vai numura ! Jûsu telefons atjaunos tâ noklusçtos
noteicçjs ir pieslçgts. iestatîjumus un Jûs iegûstat noklusçto PIN 0000.
Telefonu grâmatiòas ieraksti netiks dzçsti.
20 5
2 JÛSU TELEFONS 5 LIETOJIET VAIRÂK NO JÛSU TELEFONA

2.1 Kas atrodas iepakojumâ 5.5.12 Kâ piekïût Jûsu balss pastkastîtes numuram
1. Nospiediet un turiet , lai zvanîtu Jûsu
balss pastkastîtes numuram.
5.5.13 Kâ atjaunot noklusçtos iestatîjumus
Jûs varat pârstatît Jûsu telefonu uz noklusçtajiem
iestatîjumiem (skatît nodaïu 5.6) jebkurâ laikâ. Pçc
pârstatîðanas, visi Jûsu personîgie iestatîjumi un
zvanu saraksta ieraksti tiks dzçsti, bet Jûsu telefonu
grâmatiòa paliks nemainîta.
1. Spiediet .
2. Spiediet .
3. Ievadiet Jûsu 4-ciparu PIN.
4. Spiediet .
Klausule Bâzes stacija Strâvas padeves ierîce
! Jûsu telefons ir pârstatîts uz noklusçtajiem
iestatîjumiem.

5.6 Noklusçtie iestatîjumi

Punkti Noklusçtâs vçrtîbas

Austiòas skaïums Lîmenis 2

Zvana melodija Melodija 1

Lînijas vads 2 AAA pârlâdçjamas Âtrâ Sâkuma Ceïvedis Zvana skaïums Lîmenis 3
baterijas
Taustiòu toòi Ieslçgti

Kavçjuma laiks Atkarîgs no valsts

Zvanîðanas reþîms Atkarîgs no valsts

Galvenais PIN 0000

Zvanîto numuru saraksts Tukðs


Lietoðanas pamâcîba Garantija Zvanu saraksts Tukðs

Telefonu grâmatiòas atmiòa Paliek nemainîga

✔ Piezîme
Lînijas adapteris var nebût piestiprinâts lînijas vadam. Jûs varat iepakojumâ atrast lînijas adapteri. Ðajâ
gadîjumâ, pieslçdziet lînijas adapteri lînijas vadam, pirms tâ pieslçgðanas lînijas kontaktam.
Daudzklausuïu iepakojumos, Jûs atradîsiet arî vienu vai vairâkas papildus klausules, lâdçtâjus ar strâvas padeves
ierîcçm un papildus pârlâdçjamâs baterijas.
6 19
5 LIETOJIET VAIRÂK NO JÛSU TELEFONA 2 JÛSU TELEFONS
5.5.6 Klausules nolikðanas laika iestatîðana 5.5.10 Kâ mainît galveno PIN 2.2 Jûsu telefona A Zvanu saraksta taustiòð
Klausules nolikðanas laiks ir laika kavçjums, pçc Galvenais PIN ir 4-ciparu PIN klausules reìistrâcijai pârskats Nenodarbinâtâ reþîmâ: Spiediet, lai piekïûtu zvanu sarakstam.
kura lînija tiks atvienota, kad Jûs nospieþat . un Jûsu telefona pârstatîðanai. Noklusçtais
Noklusçtais kavçjuma laiks, kas noteikts Jûsu galvenais PIN ir 0000. Ðis PIN tiek lietots arî lai B Telefonu grâmatiòas taustiòð
CD140, ir vislabâk piemçrots Jûsu valsts tîklam. aizsargâtu Jûsu klausules iestatîjumus. Jûsu
Jums tas nav jâmaina. klausule pieprasîs PIN, kad tas bûs nepiecieðams. Nenodarbinâtâ reþîmâ: Spiediet, lai piekïûtu telefonu grâmatiòai.
1. Spiediet . ✔ Piezîme
C Runâðanas taustiòð
2. Spiediet . Noklusçtais preces PIN kods ir iestatîts uz 0000. Ja
Jûs mainât ðo PIN kodu, glabâjiet to droðâ vietâ, kur Nenodarbinâtâ reþîmâ: Spiediet, lai atbildçtu uz ienâkoðu zvanu.
3. Spiediet vienu no ciparu taustiòiem no lîdz
Jûs tam varat viegli piekïût. Nepazaudçjiet PIN Nenodarbinâtâ reþîmâ: Spiediet, lai zvanîtu.
, lai izvçlçtos kavçjuma laiku.
kodu. Zvana laikâ: Spiediet, lai beigtu zvanu.
✔ Piezîme
1. Spiediet .
Kavçjuma laika pieejamâs iespçjas ir atkarîgas no
2. Spiediet .
D Atkârtotas zvanîðanas/Signâla taustiòð
valsts.
3. Ievadiet noklusçto/paðreizçjo 4-ciparu PIN kodu Nenodarbinâtâ reþîmâ: Spiediet, lai piekïûtu zvanîto numuru sarakstam.
4. Spiediet , lai saglabâtu iestatîjumus.
(0 lîdz 9). Spieþot numuru: Spiediet, lai ievietotu signâlu.
5.5.7 Kâ izvçlçties zvanîðanas reþîmu 4. Spiediet . ✔ Piezîme
Ðis zvanîðanas reþîma iestatîjums ir atkarîgs no 5. Ievadiet jauno 4-ciparu PIN. Uzspieþot numuru pirms zvanîðanas, pirmais cipars nevar bût signâls.
valsts. Impulsu reþîms daþâs valstîs var nebût 6. Spiediet .
pieejams. E Dzçst/Atpakaï/Klusuma taustiòð
7. Vçlreiz ievadiet jauno 4-ciparu PIN, lai
1. Spiediet . apstiprinâtu. Rediìçðanas reþîmâ/spieþot numuru: Spiediet îsi, lai dzçstu vienu
2. Spiediet . 8. Spiediet , lai saglabâtu iestatîjumus. simbolu/ciparu
Paðreizçjie iestatîjumi tiek parâdîti. Rediìçðanas reþîmâ/spieþot numuru: Nospiediet un turiet, lai dzçstu
! ! Jaunais PIN tiek saglabâts. visus ievadîtos simbolus/ciparus.
3. Spiediet , lai izvçlçtos impulsu reþîmu vai ✔ Piezîme Telefonu grâmatiòas apskates/zvanu saraksta apskates/zvanîto numuru
, lai izvçlçtos toòu reþîmu. Ja ir ievadîts nepareizs PIN, tiek atskaòots garð apskates reþîmos: Spiediet, lai pârslçgtos nenodarbinâtâ reþîmâ.
4. Spiediet , lai saglabâtu iestatîjumus. pîkstiens un telefons atgrieþas nenodarbinâtâ Telefona iestatîðanas reþîmâ: Spiediet, lai pârietu uz iepriekðçjo lîmeni.
reþîmâ.
5.5.8 Kâ ieslçgt/izslçgt taustiòu toni Zvana laikâ: Spiediet, lai izslçgtu mikrofonu.
1. Spiediet . 5.5.11 Kâ ieprogrammçt balss pastkastîtes
numuru
2. Ja taustiòu signâls ir ieslçgts iepriekð, spiediet
Daþi tîkla operatori piedâvâ balss pastkastîtes
, lai izslçgtu taustiòu toni.
pakalpojumu. Sazinieties ar Jûsu tîkla operatoru, lai
3. Spiediet , lai saglabâtu iestatîjumus. iegûtu papildus informâciju par ðo funkciju. Jûs
varat iestatît Jûsu balss pastkastîtes numuru iekð
! Turpmâk taustiòa nospieðana nebûs dzirdama.
.
5.5.9 Kâ iestatît automâtisku piedçkli 1. Spiediet .
Maksimâlais automâtiska piedçkïa numura garums 2. Spiediet
ir 10 cipari. Kad numurs ir iestatîts, tas automâtiski
3. Ievadiet Jûsu tîkla balss pastkastîtes telefona
tiks ievietots katra zvanîtâ numura sâkumâ.
numuru.
1. Spiediet , .
4. Spiediet , lai saglabâtu iestatîjumus.
2. Ievadiet meklçjamos ciparus, kur meklçjamie
cipari nedrîkst bût garâki par pieciem cipariem.
3. Spiediet .
4. Ievadiet automâtiskâ piedçkïa numuru.
5. Spiediet , lai saglabâtu iestatîjumus.

18 7
2 JÛSU TELEFONS 5 LIETOJIET VAIRÂK NO JÛSU TELEFONA

F Burtu-ciparu tastatûra 5.3.1 Kâ piekïût zvanu sarakstam 5.5.3 Kâ iestatît zvana skaïumu
1. Spiediet , lai piekïûtu zvanu sarakstam. Jûsu izvçlei ir pieejami trîs skaïuma lîmeòi.
G Zvaigznîtes taustiòð 1. Spiediet .
! Tiek parâdîts pçdçjais neatbildçtais zvans.
Nenodarbinâtâ reþîmâ: Îsi spiediet, lai ievietotu *. 2. Spiediet .
✔ Piezîme
Nenodarbinâtâ reþîmâ: Nospiediet un turiet, lai bloíçtu/atbloíçtu
Ja zvanu saraksts ir tukðs, displejâ parâdâs “-------- ! Paðreizçjais zvana skaïuma lîmenis tiek
taustiòus. atskaòots un parâdîts.
--”.
H Restîtes taustiòð 2. Atkârtoti spiediet , lai apskatîtu citus 3. Spiediet vienu no ciparu taustiòiem no lîdz
neatbildçtos zvanus. , lai izvçlçtos vajadzîgo skaïuma lîmeni.
Nenodarbinâtâ/zvanîðanas reþîmâ: Îsi spiediet, lai ievietotu #.
5.3.2 Kâ dzçst visu zvanu sarakstu 4. Spiediet , lai saglabâtu iestatîjumus.
Nenodarbinâtâ reþîmâ: Nospiediet un turiet, lai izslçgtu zvana signâlu.
Zvanîðanas reþîmâ: Nospiediet un turiet, lai ievietotu pauzi. 1. Spiediet . ! Padoms
Jûs varat nospiest un turçt , lai izslçgtu zvana
2. Spiediet .
I Zvana pârsûtîðana/Iekðçjais zvans/Konference toni. Displejâ tiks parâdîts .
3. Spiediet .
Nenodarbinâtâ reþîmâ: Îsi spiediet, lai sâktu iekðçjo zvanu. 5.5.4 Kâ iestatît austiòas skaïumu
Ârçjâ zvana laikâ: Îsi nospiediet, lai sâktu iekðçjo zvanu vai pârslçgtos 4. Spiediet .
Jûsu izvçlei ir pieejami trîs austiòas skaïuma lîmeòi.
starp iekðçjo zvanu un ârçjo zvanu.
! Viss zvanu saraksts tiek izdzçsts. 1. Spiediet .
Nospiediet un turiet, lai sâktu konferences zvanu ar ârçjo zvanîtâju un
2. Spiediet .
citu iekðçjo zvanîtâju. 5.4 Zvanîto numuru saraksts
Tiek parâdîts paðreizçjais skaïuma lîmenis.
Jûsu telefons var saglabât pçdçjos piecus zvanîtos
!
J Programmas taustiòð 3. Spiediet (zems), (vidçjs) vai
numurus. Tiek saglabâti tikai katra zvanîtâ numura
Nenodarbinâtâ reþîmâ: Spiediet, lai piekïûtu telefona iestatîðanas pirmie 24 cipari. (augsts), lai izvçlçtos vajadzîgo austiòas
reþîmam.
5.4.1 Kâ piekïût zvanîto numuru sarakstam skaïuma lîmeni.
Telefona iestatîðanas reþîmâ (izòemot rediìçðanas reþîmâ): spiediet, lai
1. Spiediet . 4. Spiediet , lai saglabâtu iestatîjumus.
apstirpinâtu un saglabâtu iestatîjumus.
! Tiek parâdîts pçdçjais zvanîtais numurs. 5.5.5 Kâ bloíçt/atbloíçt taustiòus
2. Atkârtoti spiediet , lai skatîtu citus zvanîtos 1. Nospiediet un turiet .
numurus.
! Ja taustiòi ir bloíçti, displejâ parâdâs .
5.5 Iestatîjumi 2. Nospiediet un turiet , lai atkal atbloíçtu
taustiòus.
5.5.1 Kâ iestatît laiku
1. Spiediet . ! Ja taustiòi nav bloíçti, indikâcija pazudîs.
2. Spiediet . ! Padoms
3. Ievadiet laiku (HH-MM) 24-stundu formâtâ. Jûs varat atbloíçt taustiòus arî izòemot un atkal
4. Spiediet , lai saglabâtu iestatîjumus. ievietojot klausules baterijas.

5.5.2 Kâ iestatît zvana melodiju


Jûsu telefonâ ir 10 daþâdas zvana melodijas.
1. Spiediet .
2. Spiediet .

! Tiek atskaòota paðreizçjâ zvana melodija.


3. Spiediet vienu no ciparu taustiòiem no lîdz
, lai izvçlçtos zvana melodiju.
4. Spiediet , lai saglabâtu iestatîjumus.

8 17
5 LIETOJIET VAIRÂK NO JÛSU TELEFONA 2 JÛSU TELEFONS

5.1 Notiekoðais zvans 2. Atkârtoti spiediet , lai caurskatîtu citus 2.2.2 Displeja ikonas klausulç
telefonu grâmatiòas ierakstus.
5.1.1 Mikrofona Izslçgðana/Ieslçgðana
! Padoms
Zvana laikâ: Norâda baterijas uzlâdes lîmeni. Râda tukðu bateriju, kad baterijas uzlâdes lîmenis ir zems,
Lai piekïûtu numuriem, kas saglabâti atmiòas vietâs
1. Spiediet . pretçjâ gadîjumâ, tiek râdîta pilnas baterijas ikona.
0 lîdz 9, Jûs varat uzreiz spiest atmiòas vietas
! Mikrofons tiek izslçgts un displejâ parâdâs . numurus, lai apskatîtu saglabâtos telefona
numurus.
2. Spiediet vçlreiz, lai ieslçgtu mikrofonu.
5.2.3 Kâ rediìçt telefonu grâmatiòas ierakstu vai Norâda, ka telefons tiek lietots. Ikona mirkðíinâs zvana laikâ.
5.1.2 Kâ regulçt austiòas skaïumu
dzçst numuru
Zvana laikâ: Norâda par jauniem saòemtiem un nelasîtiem ziòojumiem.
1. Spiediet .
1. Spiediet .
2. Spiediet . Parâdâs, caurskatot zvanu sarakstu. Mirkðíinâs, ja ir jauni neatbildçtie zvani.
2. Tiek parâdîts paðreizçjais austiòas skaïuma
lîmenis. 3. Atkârtoti spiediet , lîdz parâdâs vajadzîgais
3. Spiediet , vai , lai izvçlçtos numurs.
4. Spiediet , lai pa vienam dzçstu ciparus. Parâdâs, kad tiek piekïûts telefonu grâmatiòai.
vajadzîgo austiòas skaïuma lîmeni.
! Padoms Parâdâs, kad telefons ir telefona iestatîðanas reþîmâ.
! Telefons atgriezîsies zvana savienojuma ekrânâ.
Jûs varat nospiest un turçt , lai dzçstu visu
5.2 Telefonu grâmatiòa numuru, tad spiest , lai dzçstu telefonu Parâdâs, kad ir bloíçta tastatûra.
grâmatiòas ierakstu, un telefons atgriezîsies
Jûs varat saglabât lîdz 20 telefonu grâmatiòas nenodarbinâtâ reþîmâ. Parâdâs, kad ir izslçgts mikrofons.
ierakstus 20 daþâdâs atmiòas vietâs Jûsu klausulç.
5. Rediìçjiet numuru.
Katrs telefona numurs var bût lîdz 24 cipari. Ja Parâdâs, kad ir izslçgts zvana tonis.
Jums ir vairâk kâ viena klausule, katrai klausulei ir 6. Spiediet , lai apstiprinâtu.
sava telefonu grâmatiòa. ! Tiek mainîts izvçlçtâs atmiòas vietas saturs. Norâda, ka klausule ir reìistrçta un bâzes stacijas uztverðanas diapazonâ. Ikona mirkðíinâs, kad
5.2.1 Kâ saglabât numuru telefonu grâmatiòâ klausule ir ârpus uztverðanas zonas vai meklç bâzi.
5.2.4 Kâ dzçst visu telefonu grâmatiòu
Nenodarbinâtâ reþîmâ: 1. Spiediet . 2.2.3 Bâzes stacija
1. Spiediet . 2. Spiediet .
2. Spiediet . 3. Spiediet .
3. Atkârtoti spiediet , lai izvçlçtos vajadzîgo
atmiòas vietas numuru.
4. Spiediet . A Meklçðanas taustiòð
4. Ievadiet telefona numuru. ! Visi telefonu grâmatiòas ieraksti tiek izdzçsti. Spiediet, lai meklçtu klausuli.
5. Spiediet , lai saglabâtu numuru. Nospiediet un trîs sekundes turiet, lai
5.3 Zvanu saraksts sâktu reìistrçðanas procedûru.
Numurs tiek saglabâts izvçlçtajâ atmiòas vietâ.
Ðî funkcija ir pieejama, ja Jums ir pieslçgts numura
!
✔ Piezîme noteicçjs. Jûsu telefons var saglabât lîdz 10
Ja atmiòas vieta ir aizòemta, tiks parâdîts ðajâ vietâ neatbildçtos zvanus. Ja ir kâds jauns neatbildçtais
saglabâtais numurs. Jûs varat spiest , lai zvans, ekrânâ mirkðíinâsies . Ja Jums ir
rediìçtu telefona numuru. pieslçgts Numura noteicçjs un ja zvanîtâja identitâte
5.2.2 Kâ piekïût telefonu grâmatiòai nav noklusçta, zvanîtâja numurs tiks parâdîts.
Neatbildçtie zvani tiek parâdîti hronoloìiskâ secîbâ
Nenodarbinâtâ reþîmâ: ar visjaunâko neatbildçto zvanu saraksta augðâ.
1. Spiediet , lai piekïûtu telefonu grâmatiòai.

! Tiks parâdîts numurs, kas saglabâts atmiòas


vietâ 0, ja tas tur ir saglabâts.

16 9
3 SÂKUMS 4 JÛSU TELEFONA LIETOÐANA

3.1 Bâzes stacijas pieslçgðana 2. Pieslçdziet lînijas vadu lînijas kontaktâ un bâzes 4.5.2 Kâ pâradresçt ârçjo zvanu uz citu klausuli Konferences zvana laikâ:
stacijas apakðâ. 1. Spiediet , lai pârslçgtu ârçjo zvanu
Uzmanîbu! Ârçjâ zvana laikâ:
1. Spiediet . gaidîðanas reþîmâ un runâtu pa iekðçjo tîklu.
Izvairieties no bâzes stacijas novietoðanas tuvu
lieliem metâla priekðmetiem, kâ dokumentu skapji, 2. Spiediet klausules numuru, uz kuru vçlaties ! Ârçjais zvans tiek automâtiski pârslçgts
radiatori vai elektriskas ierîces. Tas var samazinât pâradresçt zvanu. gaidîðanas reþîmâ.
uztverðanas un skaòas kvalitâti. 2. Nospiediet un turiet , lai atkal izveidotu
! Ja zvanîtâ klausule ir pieejama, tâ zvanîs, spiediet
Çkas ar biezâm iekðçjâm un ârçjâm sienâm var uz zvanîtâs klausules, lai sâktu iekðçjo sarunu, konferences zvanu.
ierobeþot signâlu pârraidi uz un no bâzes. ârçjais zvans automâtiski tiks pârslçgts
✔ Piezîme
gaidîðanas reþîmâ.
Brîdinâjums Ja kâda klausule tiks atvienota konferences zvana
✔ Piezîme
Strâva tiek padota, kad strâvas adapteris tiek laikâ, ârçjais zvans paliks savienojumâ ar otru
pieslçgts ierîcei un elektriskajam tîklam. Vienîgais Jûs varat spiest , lai pârslçgtu sarunu starp klausuli.
veids, kâ izslçgt ierîci ir to atvienot no strâvas. iekðçjo un ârçjo zvanu.
Tâdçï, pârliecinieties, ka elektrîbas kontakts ir viegli 3. Spiediet , lai pâradresçtu ârçjo zvanu uz 4.6 Kâ atrast klausuli
pieejams. Strâvas adapterim un telefona lînijas zvanîto klausuli.
3. Pieslçdziet otru lînijas vada galu telefona lînijas Jûs varat atrast klausuli, spieþot taustiòu uz
vadam jâbût pieslçgtam pareizi, jo nepareizs kontaktâ un otru strâvas vada galu elektrîbas ! Zvanîtâja klausule pârsûta ienâkoðo zvanu uz bâzes stacijas.
savienojums var bojât ierîci. Vienmçr lietojiet rozetç. zvanîto klausuli. Visas bâzç reìistrçtâs klausules atskaòos
komplektâ iekïauto lînijas vadu. Pretçjâ gadîjumâ
4.5.3 Kâ izveidot 3-pusîgu konferences zvanu meklçðanas signâlu un Jûs varat beigt meklçðanu,
Jûs varat neiegût zvanîðanas signâlu.
spieþot uz klausules vai uz bâzes stacijas.
1. Pieslçdziet strâvas vadu kontaktâ bâzes stacijas Konferences zvana funkcija ïauj sadalît vienu ârçjo
apakðâ. zvanu uz divâm klausulçm (iekðçjâ tîklâ). Trîs
personas var runât vienlaicîgi un tam nav
nepiecieðams tîkla operatora pakalpojums.
Ârçjâ zvana laikâ:
1. Spiediet .
2. Spiediet klausules numuru, ar kuru vçlaties
runât, un zvanîtâ klausule zvana, ja pieejama.
3. Spiediet uz zvanîtâs klausules, lai izveidotu
savienojumu ar zvanîtâja klausuli.
✔ Piezîme 4. Nospiediet un turiet uz zvanîtâja klausules.
Lînijas adapteris var nebût pieslçgts lînijas vadam.
Tiek izveidots konferences savienojums.
Ðajâ gadîjumâ, Jums jâpieslçdz lînijas adapteris
!
lînijas vadam, pirms pieslçgt lînijas vadu lînijas
kontaktam.

10 15
4 JÛSU TELEFONA LIETOÐANA 3 SÂKUMS
4.1.5 Zvanîðana no zvanîto numuru saraksta 4.4.2 Kâ atbildçt uz otru zvanu 3.2 Pârlâdçjamo bateriju ievietoðana 3.4 Jûsu telefona konfigurçðana
1. Spiediet . Lai lietotu ðo funkciju, Jums jâpieslçdz pakalpojums
Jûsu CD140 ir apgâdâts ar divâm pârlâdçjamâm Pirms Jûs lietojat Jûsu CD140, Jums tas
pie Jûsu tîkla operatora. Ja zvana laikâ pienâk cits
Displejs parâda pçdçjo zvanîto numuru. baterijâm. Pirms klausules lietoðanas, ievietojiet jâkonfigurç saskaòâ ar valsti, kurâ tâ tas tiek lietots.
! zvans, Jûs dzirdçsiet îsu periodisku pîkstienu:
baterijas klausulç un tâs pilnîbâ uzlâdçjiet. Atkarîbâ no Jûsu valsts, valsts izvçles ekrâns var
✔ Piezîme 1. Spiediet , lai atbildçtu uz otru zvanu.
1. Atveriet bateriju nodalîjumu. neparâdîties. Ðajâ gadîjumâ Jums jâizvçlas Jûsu
Klausule saglabâ pçdçjos piecus zvanîtos numurus.
Pirmais zvans automâtiski pârslçdzas gaidîðanas valsts kods, lai konfigurçtu Jûsu telefonu. Pçc daþu
2. Atkârtoti spiediet , lai parâdîtu pârçjos !
reþîmâ. minûðu lâdçðanas, parâdîsies valsts kodu izvçles
pçdçjos zvanîtos numurus. ekrâns.
2. Spiediet un , lai pârslçgtos starp
3. Spiediet , lai zvanîtu izvçlçtajam numuram. savienojumiem ar pirmo un otro zvanîtâju. Sekojiet ðiem soïiem, lai konfigurçtu Jûsu telefonu:
4.1.6 Zvana taimeris ✔ Piezîme 1. Spiediet taustiòu .
Zvana taimeris parâda paðreizçjâ zvana ilgumu, kad Ja Jums ir numura noteicçjs, displejâ parâdîsies
! Ekrânâ parâdîsies tikai precç pieejamie valstu
Jûs noliekat klausuli. Tas râda minûtes un sekundes zvanîtâja identifikâcija. kodi.
formâtâ (MM-SS). 2. Atkârtoti spiediet , lai ritinâtos uz Jums
4.5 Kâ lietot iekðçjo zvanu
vajadzîgo valsts kodu. (Uzziòai skatît valsts
4.2 Atbilde uz zvanu Ðî funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir vismaz divas iestatîjuma tabulu).
Kad telefons zvana, spiediet . reìistrçtas klausules. Tâ ïauj veikt iekðçjos zvanus, 3. Spiediet , lai apstiprinâtu.
pârsûtît ârçjos zvanus no vienas klausules uz citu
! Notiek savienojums. un veikt konferences zvanus. ! Jûsu telefons tiek konfigurçts saskaòâ ar izvçlçto
valsts kodu un atgrieþas nenodarbinâtâ ekrânâ.
4.3 Zvana beigðana 4.5.1 Kâ veikt iekðçjo zvanu 2. Ievietojiet baterijas, ievçrojot polaritâti, kâ
1. Spiediet . norâdîts, un aizveriet bateriju nodalîjumu.
Savienojuma laikâ spiediet .
2. Spiediet klausules numuru, kuram vçlaties 3.3 Klausules novietoðana lâdçðanas
! Zvans beidzas. zvanît.
statîvâ
VAI 3. Spiediet uz zvanîtâs klausules.
Novietojiet klausuli uz bâzes stacijas. Pirms pirmâs lietoðanas, klausule jâlâdç vismaz 24
! Ir izveidots iekðçjais savienojums. stundas.
! Zvans beidzas. ✔ Piezîme Kad baterija ir pilnîbâ uzlâdçta, Jûsu CD140
Ja zvanîtâ klausule ir aizòemta, uz zvanîtâja runâðanas laiks ir aptuveni 12 stundas un
4.4 Lîdzsavienojums klausules tiks atskaòots aizòemts signâls. gaidîðanas reþîma laiks ir aptuveni 120 stundas.
Lai lietotu ðo funkciju, Jums jâbût pieslçgtam ðim 1. Novietojiet klausuli uz bâzes stacijas lâdçðanas
pakalpojumam no tîkla operatora. Jûs varat lietot statîva.
lîdzsavienojuma funkciju, lai veiktu vai saòemtu otru 2. Kad klausule ir pilnîbâ uzlâdçta, tiek
zvanu. Nodaïâ 4.4.1 un 4.4.2 pieminçtâs darbîbas parâdîts .
var mainîties, atkarîbâ no valsts un tîkla operatora.
Sazinieties ar tîkla operatoru, lai iegûtu papildus
informâciju par lîdzsavienojuma pakalpojumu.
4.4.1 Kâ veikt otru zvanu
Zvana laikâ:
1. Spiediet , lai pârslçgtu paðreizçjo zvanu
gaidîðanas reþîmâ.

! Jûs dzirdçsiet zvanîðanas signâlu.


2. Ievadiet otra zvana numuru un tam tiks zvanîts.
3. Kad otrs zvans atbild, Jûs varat spiest un
, lai pârslçgtos starp zvaniem.

14 11
3 SÂKUMS 3 SÂKUMS
Valsts iestatîjuma tabula ✔ Piezîme stacijâ. Pirms 4-ciparu PIN ievadîðanas, spiediet
Kad ir izvçlçta valsts, telefonam automâtiski tiks taustiòu uz bâzes stacijas uz aptuveni trîs
Kods Valsts
piemçroti noklusçtie lînijas iestatîjumi izvçlçtajai sekundçm, kad bâze ir gaidîðanas reþîmâ.
Vâcija
valstij. 1. Spiediet , .
Austrija 2. Ievadiet noklusçto vai esoðo 4-ciparu PIN kodu
! Padoms
Turcija (Noklusçtais PIN ir 0000).
Ja Jûs izvçlaties nepareizu valsti vai vçlaties vçlâk
Apvienotâ Karaliste 3. Spiediet , lai sâktu reìistrçðanu.
izvçlçto valsti mainît, Jûs varat spiest , ,
Îrija ✔ Piezîme
ievadît 4-ciparu PIN kodu (noklusçtais PIN ir 0000)
Francija Ja ievadîtais PIN kods ir nepareizs, tiek atskaòots
un spiest nenodarbinâtâ reþîmâ, lai atjaunotu
garð pîkstiens un telefons atgrieþas gaidîðanas
Itâlija noklusçtos iestatîjumus. Klausule atgriezîsies valsts reþîmâ.
Portugâle izvçles ekrânâ un Jûs atkal varat izvçlçties valsts
Grieíija kodu. Ja valsts izvçle nav nepiecieðama, klausule
Spânija pçc pârstatîðanas atgriezîsies nenodarbinâtâ reþîmâ.
Ðveice 3.5 Jûsu klausules reìistrçðana
Ðveice
Jums bûs jâreìistrç Jûsu jaunâ klausule vai, ja Jûs
Ðveice vçlaties reìistrçt klausuli citâ bâzes stacijâ. Jûs
Francija varat reìistrçt lîdz èetrâm klausulçm vienâ bâzes
Nîderlande
Beïìija
Beïìija
4 JÛSU TELEFONA LIETOÐANA
Zviedrija
Norvçìija 4.1.4 Zvanîðana no telefonu grâmatiòas
4.1 Zvanîðana
Somija 1. Spiediet un tiks parâdîts pirmais numurs
4.1.1 Zvanîðana, iepriekð uzspieþot numuru
Dânija telefonu grâmatiòâ.
1. Uzspiediet numuru (lîdz 24 cipari). Tiks parâdîts numurs, kas saglabâts atmiòas vietâ
Rumânija
2. Spiediet taustiòu , lai zvanîtu. 0, ja ðajâ vietâ bûs saglabâts numurs, pretçjâ
Polija
gadîjumâ, displejâ parâdîsies 0-.
Èehija ! Notiek zvans.
2. Atkârtoti spiediet , lîdz tiek parâdîts
Ungârija 4.1.2 Tieðâ zvanîðana vajadzîgais telefona numurs.
Slovâkija 1. Spiediet taustiòu , lai aizòemtu lîniju. ! Padoms
Slovçnija 2. Uzspiediet numuru. Numuriem, kas saglabâti atmiòas vietâs 0 lîdz 9,
Horvâtija ! Notiek zvans. Jûs varat tieði ievadît telefonu grâmatiòas atmiòas
vietas numurus, lai piekïûtu Jums vajadzîgajam
Bulgârija 4.1.3 Zvanîðana no zvanu saraksta telefona numuram. Numuriem, kas atrodas atmiòas
Serbija Ðî funkcija ir pieejama, ja Jums ir numura noteicçjs. vietâs 10 lîdz 19, atkârtoti spiediet , lai
Singapûra 1. Spiediet , lai parâdîtu pçdçjo zvanu saraksta piekïûtu.
Indonçzija ierakstu. 3. Spiediet , lai zvanîtu izvçlçtajam numuram.
Malaizija 2. Atkârtoti spiediet , lai ritinâtu pa neatbildçto
zvanu sarakstu, lai izvçlçtos vajadzîgo ! Notiek zvans.
Austrâlija neatbildçto zvanu.
Jaunzçlande 3. Spiediet , lai zvanîtu izvçlçtajam numuram.
Brazîlija ✔ Piezîme
Meksika Kad atmiòa bûs pilna, vecâkais ieraksts tiks dzçsts.
12 13