You are on page 1of 5

SKETSA

(AHLI FORENSIK)
Di tempat kejadian
(Jurufoto mauk !erama a"#i forenik mauk ke tempat kejadian $an% terdapat
ma$at man%a pem!unu"an)&
(Sete#a" !e!erapa ketika eoran% pe%a'ai po#i ti!a)
Fai() S"ira*!a%aimana keadaan man%a&
S$a"ira) +an%a merupakan eoran% perempuan eoran% perempuan
!e#aan ta"un& Seperti $an% dapat kita #i"at& Tiada ke,ederaan #ain e#ain !e!erapa
da tem!akkan di kepa#a& Se#ain tu terdapat ,e!ian ku#it di kuku man%a&
+mmm&&&&& -e!ian ku#it tu merupakan ,e!ian ku#it upek tuan& Kami ju%a tidak
menemui& Se!aran% pen%ena#an diri man%a di tu!u"n$a ataupun dieke#i#in%
ma$at& .erkemun%kinan !ear ,e!ian ku#it itu akan diuji o#e" S$ifa& Se!entar
S$ifa akan ampai& Se#ain itu terdapat ju%a !e!erapa ,ap jari dan dara" $an%
ditemui di ekitar ruma"& Samp#e ,ap jari dan dara" ju%a akan diuji untuk dia"kan
pemi#ikn$a&
Fai() Senjata pem!unu"an itu da" ditemui ke !e#um//
S$a"ira) .uat maa ekaran% mai" !e#um di jumpai enjata pem!unu"an
tu tuan& Kami mai" #a%i men$iaat dan men,ari !a"an0!a"an !ukti dan k#u
tentan% ke ini tuan&&&
1
Fai()mmmmmmm&&&&&.aik#a" terukan pen,arian jan%an !iarkan atu pun
!a"an !ukti tertin%%a#&&
S$a"ira) .aik#a" tuan&&Sa$a terukan iaatan a$a du#u2
Fai() (men%an%%uk kepa#a ) &&Sa$a nak meninjau tempat kejadian ni
mun%kin terdapat euatu $an% dapat mem!antu kita nanti&&
S$a"ira) .aik#a" tuan&
(Hi$am per%i kepada S$ifa $an% edan% i!uk men$ediakan pera#atan)
Hi$am)-ik S$ifa ini !a"an !ukti dari tempat kejadian untuk dikaji
S$ifa)+mm "an$a ini a"aja
Hi$am) Hemm ini a"aja !uat maa ekaran% "an$a amp#e ,ap jari dan
kean dara" di ofa* !ermun%kin kean dara" upek e!a! terdapat kean
per%e#utan di tempat kejadian dan terdapat ,e!ian ku#it di kuku ma$at man%a&&
S$ifa) .aik#a" Hi$am& Se!aran% !ukti atau mak#umat terkini nanti !erita"u
a$a den%an e%era ok///
Hi$am) .aik#a" ,ik S$ifa&& Sa$a akan mem!erita"u e!erapa e%era
jika#au ada e!aran% mak#umat terkini* ,ik S$ifa !uat iaatan da"u#u ementara
a$a men,ari !ukti&
(Hi$am kem!a#i ke tempat pem!unu"an)
3
S$a"ira)-ik S$ifa menurut ujian $an% dija#ankan ter"adap ,e!ian ku#it itu
menunjukkan dna perempuan
S$ifa) Ini !ermakna upek merupakan eoran% perempuan& .a%aimana
den%an amp#e ,ap jari itu padan tak den%an man%a atau upek//
S$a"ira) Sa#a" atu merupakan ,ap jari man%a dan dua #a%i ,ap jari tidak
diketa"ui identitin$a&&
S$ifa)+mmm&&&Ka#au !e%itu teruakan menja#ankan ujian&&
S$a"ira) .aik ,ik&&
(Fatin men%"ampiri Fai()
Fatin) Tuan* enjata pem!unu"an te#a" ditemui tuan& Sepu,uk pito#
eparu" automatik ditemui da#am #on%%okkan !aju0!aju di !i#ik !a'a" di !e#akan%
ruma" tuan& Terdapat kean per%e#utan di tempat kejadian ju%a terdapat kean
dara" tuan& Di$aki tempat mu#an$a !er#aku per%e#utan&
Fai() +mmm&&&& ( eperti edan% !erfikir )
Fatin) .aran%0!aran% dida#am !i#ik erta pakaian ju%a !ere#erakan& Seperti
di%e#ada"&
Fai() +mmm&&&&&Supek utama kita !uat maa ini ia#a" rakan eruma" i
man%a& -u!a jejak rakan man%a dan perika ,ap jari $an% ada pada pito# dan
"antar kepada $ifa&
4
(Fatin per%i men%"antar pito# kepada S$ifa)
(e#epa !e!erapa ketika)
S$ifa) Tuan* e#epa men%uji ,ap jari $an% ada pada pito# itu tern$ata "ai#
dnan$a ama eperti DNA ,e!ian ku#it itu&
Fai() .aik#a" a$a akan men%"u!un%i unit !antuan untuk menjejaki upek&
S$ifa).aik tuan&
(Ti!a0ti!a te#efon Fatin !erderin%)
Fatin)$a aa#amua#aikum&&"a !i#a terjadi&&dekat mana&&adaka" upek
tere#amat&&"urmm tak pa #a&& Sa$a akan !a%i ta"u Fai(&&
(Fatin men%"ampiri Fai()
Fai()5a Fatin* ada apa mak#umat terkini
Fatin) 5a tuan kami $aki upek te#a" ditemui tetapi te#a" pun menin%%a#
dunia apa!i#a kereta man%a pem!unu"an $an% dipandu upek ter!a!a dan
me#an%%ar e!atan% pokok ditepi ja#an a#or akar tuan& .erama upek dida#am
kereta man%a pem!unu"an terdapat !aju $an% !er#umuran dara"& Di $aki dara"
itu epadan den%an dara" man%a !unu" itu&
6
Fai() Nampakn$a ke kita ini uda" "ampir e#eai& Kamu !a#ik ke !a#ai
untuk !uat #aporan #anjut&
Fatin).aik tuan&
Fai()!aik#a" emua mari kita !a'a man%a ke makma# untuk mem!uat
potmortem
(emua !erurai)
7