You are on page 1of 5

S®äºs¯©‡®± N®Š®u® Ey®‡μ²°S® w¯îμÇ®±Ô y®l쇮±±rÙuμÛ°îμ?

*
S®äºs¯©‡®± N®Š®u® Ey®‡μ²°S® w¯îμÇ®±Ô y®l쇮±±rÙuμÛ°îμ?

Hº. Hš¬. §°u®Š¬

w®î®±â uμ°ý®u® 6 Š¯cãS®¡®ªå š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± N¯‰±uμ b¯‹‡®±ªåu®±Û, Cu®w®±Ý 1966 Š®Ç®±Ô Ÿºuμ‡μ±
Aw®±Ç¯Ôw®NμÊ q®ºu® œμîμ±â N®w¯ÁhN®u®±Û. N¯‰±uμ b¯‹‡®±ªåŠ®±î® Š¯cãS®¡® yμ¶O î®±œ®Š¯Ç®ó, K‹š¯é î®±q®±Ù
y®þÏî®± …ºS¯¡® Š¯cãS®¡®ªå S®äºs¯©‡®± N®Š® š®ºS®äŸš®±î® Aî®N¯ý®ï©å. E¢u®ºqμ Bºu®äy®äuμ°ý® î®±q®±Ù
q®ï±¡®±w¯mw®ªå ýμ° 6 S®äºs¯©‡®± N®Š®î®w®±Ý „®²ï± î®±q®±Ù ®r N®hÔl® N®Š®u®ªå šμ°‹›u¯ÛŠμ. N®w¯ÁhN®u®ªå
CrÙ°X®w®î®ŠμSμ ýμ° 3 S®äºs¯©‡®± N®Š®î®w®±Ý š®X¯Áb¬Á Hºu®± „®²ï±, ®r N®hÔl®, BN¯ó‰±, š¯‹Sμ
®w® î®±q®±Ù rÙ qμ‹S쇮± îμ±°Œμ ïvÛ š®N¯ÁŠ® š®‹ š®î®±w¯u® ýμ° 3 Š®Ç®Ôw®Ý šμ°‹› š¯î®ÁcxN®
S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ Nμ²l®„μ°Oq®±Ù. Au®Šμ 1997 ‹ºu® S®äºs¯©‡®± N®Š®î®w®±Ý væS®±oSμ²¢› ýμ° 6NμÊ
I‹š®Œ¯‰±q®±. „®² N®ºu¯‡®± î®±w¯Ý î®±q®±Ù AN¯ó‡®¾¬ Š®u¯Ûu® w®ºq®Š® š®N¯ÁŠ® ýμ° 6 Š® Aw®±u¯w® y®‹œ¯Š®
Nμ²l®±q®Ùªuμ. Š¯cãu®ªå î®Ç®ÁNμÊ š®±î®¾¯Š®± 12 Nμ²°i Š®²y¯‰±S®¡®Ç®±Ô S®äºs¯©‡®±N®Š®
š®ºS®äŸš®Œ¯S®±rÙÙuμ. Cu®Š®ªå š®±î®¾¯Š®± 9 Nμ²°i‡®±Ç®±Ô „μºS®¡®²Š®± î®±œ¯w®S®Š® y¯ªNμ î¯ãzÙ‡®±Œμå°
š®ºS®äœ®n쇮¾¯S®±q®Ùuμ. Cu®± y¯ªN쇮± B‡®±î®ã‡®±u® ýμ°.
y®iÔ 1
1 Oʺq® N®mî챉±uμ. Bu®Šμ S®äºs¯©‡®± N®Š®u® Š®²y®u®ªå S®äºs¯©‡®± N®Š®u® „¯O (©£® Š®² S®¡®ªå)
„μºS®¡®²Š®± î®±œ¯w®S®Š® y¯ªNμ 1368
š®ºS®äœ®î¯S®±î® Nμ²°g¯ãºq®Š® Š®²y¯‰± w®S®Š®y¯ªNμ/š®„Âμ,
w®S®Š® š®„ÂμS®¡®± 146
y®¼Š®š®„Âμ, S¯äî®± î®±q®±Ù î®±ºl®© y®ºX¯‰±r, Cq¯ãv N®Š® y®¼Š® š®„ÂμS®¡®± 93
y®hÔo y®ºX¯‰±rS®¡®± 47
š®ºS®äœ®o š®ºšμÚS®¢ºu® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯PμSμ
S¯äî®± î®±q®±Ù î®±ºl®© 398
š®N¯©NμÊ q®©±zrÙ©å. Cu®©åuμ ‡μ²°cwμ î®±q®±Ù y®ºX¯‰±rS®¡®±
Cq®Š® š®ºšμÚS®¡®± 1
‡μ²°cwμ°q®Š® 21 Nμ²°i Š®²y¯‰±S®¡®w®±Ý šμ°‹›
Kh±Ô 2053
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμμ š®±î®¾¯Š®± 24 Nμ²°i
Š®²y¯‰±S®¡® B‡®±î®ã‡®± œμ²ºvuμ (2002−03). Cu®± „μºS®¡®²‹w® y®är™Ôq® š®ºšμÚ‡μ²ºu®± q®w®Ý
S®äºs¯©‡®±NμÊ S®äºs® š®ºS®äœ®nμS¯T Kºu®± î®Ç®Áu®ªå î®ã‰±š®±î® œ®ou® HŠ®l®± î®Šμ‡®±Ç®±Ô CŠ®±î®¼u®‹ºu®
Aºs®œ® „¯‹ îμ²q®Ùîμ°w®©å. š®±î®¾¯Š®± 20 Nμ²°i 53 ©£® Š®²y¯‰± S®äºs¯©‡®± N®Š®u® „¯O
S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ y¯î®r AS®„μ°Ouμ. Au®Š®ªå „μºS®¡®²Š®± î®±œ¯w®S®Š® y¯ªNμ‡μ± ýμ° 10 Š®Ç®±Ô
S®äºs¯©‡®± N®Š®î®w®±Ý š®ºS®äœ®o îμX®ÏNμʺu®± î®±±‹u®±Nμ²ºl®îμ±°©², š®±î®¾¯Š®± 13 Nμ²°i 68 ©£®
S®äºs¯©‡®± N®Š® „¯O E¢›Nμ²ºmuμ (y®iÔ 1 wμ²°m). S®äºs¯©‡®± N®Š® y®½oÁî¯T š®N¯©NμÊ uμ²Šμru®ÛŠμ
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯P쇮± B‡®±î®ã‡®± 34 Nμ²°g Š®±y¯‰±S®² œμX®±Ï CŠ®±rÙq®±Ù.

Hº. Hš¬. §°u®Š¬ 1


S®äºs¯©‡®± N®Š®u® Ey®‡μ²°S® w¯îμÇ®±Ô y®l쇮±±rÙuμÛ°îμ?

w®î®±â Š¯cãu® 5 Nμ²°i 27 ©£® cw®š®ºP쇮±ªåã 3 Nμ²°i 48 ©£® S¯äï±°oS®¡®± (ýμ° 66) î®±q®±Ù
A®ªå A£®Š®š®ÚŠ®± 1 Nμ²°i 91 ©£® (ýμ° 48 − 60) . D A£®Š®š®ÚŠ®ªå Xμw¯ÝT y®¼š®ÙN® Lu®…©å®± Cw®²Ý
N®mîμ±. š¯æ„¯ïN®î¯T S¯äï±°oS®¡®ªå A£®Š®qμ š®æ©Þ N®mîμ± Cu®±Û y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëî® Xμ¶q®w®ã D
î®±ºv‡®±Œμå S®ox°‡®±î¯T N®mîμ± CŠ®±î®¼u®‹ºu® S¯äï±°o y®äuμ°ý®u® §š¯î®±w®ã š¯î®ÁcxN®
S®äºs¯©‡®±î®w®±Ý w®S®Š®î¯›Tºq® œμX®±Ï Aº†š®„μ°N¯S®±q®Ùuμ. BtÁN® î®±±S®h±Ô î®±rÙq®Š® œ®©î¯Š®±
N¯Š®oS®¢ºu¯T š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± š¹©„®ã w®S®Š®î¯›S®¢Sμ uμ²Š®N®±î® î®±hÔu®ªå S¯äï±°oS®¢Sμ
uμ²Š®N®±rÙ©å Hº…±u®± Kºu®± ïy®‡®¾¯Áš®. š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ Cªå‡®±î®ŠμSμ Aºu®Šμ
S®äºs¯©‡®± N¯‰±uμ (1966) Aw®±Ç¯Õw®NμÊ …ºu® 36 î®Ç®ÁS®¡®ªå 2751 S¯äî®± y®ºX¯‰±r
S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý (Aºu®Šμ Š¯cãu®ªåŠ®±î® 5643 S¯äî®± y®ºX¯‰±rS®¡® Au®Áu®Ç®ÔŠ®ªå) qμŠμvŠ®±î®¼u¯T
Uμ²°™›uμ. Cuμ° îμ°S®u®ªå Š¯cãu® H©å 27000 S¯äî®±S®¡®² S®äºs¯©‡®± œμ²ºu®©± Nμ°î®© 288 (36
X 8) î®Ç®ÁS®¡®± š¯N®± ! . Cu®‹ºu® HÇ®±Ô S¯äï±°oS®¡®± S®äºs¯©‡®±u® N®xÇ®Õ šμ°î쉱ºu® Yq®Š®±
Hº…±u®± š®ÞÇ®Ô. Kºu®± Aºq®Š® Š¯™Ô°‡®± š®ºŸq쇮±ºqμ y®är 3000 w¯S®‹°N®‹Sμ Kºu®± š¯î®ÁcxN®
S®äºs¯©‡®± Kºu®± î챶ªTºq® b¯›Ù u®²Š®ï©åu®ºqμ CŠ®„μ°Ouμ. Š®Ç¯ãu®ªå š®±î®¾¯Š®± 670 w¯S®‹°N®‹Sμ
Kºu®± š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±ïuμ. N®w¯ÁhN®u®ªå šμ°î¯ Nμ°ºu®äS®¡®±, î¯X®w¯©‡®±S®¡®±, y®¼š®ÙN® ïq®Š®n¯
Nμ°ºu®äS®¡®± î®±q®±Ù Aw®±u¯xq® S®äºs¯©‡®±S®¡®² šμ°‹u®ºqμ 3378 š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢u®±Û,
š®±î®¾¯Š®± 15600 w¯S®‹°N®‹Sμ Kºu®± S®äºs¯©‡®±ïuμ.

w®î®±âªå HÇ®±Ô î®±ºv š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý …¡®š®±q¯ÙŠμ î®±q®±Ù š®u®š®ã‹Sμ q®Œ¯ HÇ®±Ô y®¼š®ÙN®S®¢îμ
Hºu®± S®î®±x›u®Šμ Bý®Ï‡®±Áî¯S®±q®Ùuμ. w®î®±â š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® š®u®š®ãq®æ cw®š®ºPμ㇮± ýμ° 1.31
Š®™Ôu®ÛŠμ, Au®± Aîμ±°‹N¯ î®±q®±Ù †ähw¬w®ªå N®äî®±î¯T ýμ° 71 î®±q®±Ù 58 Š®™Ôuμ. E¢u® ýμ° 98.69
î®±ºv S®äºs¯©‡®± N®Š®u® Š®²y®u®ªå Nμ²l®±î® qμ‹Sμ œ®ou® Kºu®± YN¯Êš®w®±Ý Ey®‡μ²°Tš®±rÙ©å. Aºu®Šμ
š®±î®¾¯Š®± 2 Nμ²°i 85 ©£® A£®Š®š®ÚŠ®ªå Nμ°î®© 6 ©£® 89 š¯ïŠ® î®±ºv š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±u®
š®u®š®ãŠ®±. îμ±°Œ¯T, „¯Š®q® cS®rÙw® HŠ®l®wμ° Ar° œμX®±Ï A£®Š®š®Ú cw®š®ºPμ㇮±±¡®ë Š¯Ç®ó î®±q®±Ù „¯Š®q®u®
A£®Š®š®Ú î®±u®ãî®± î®S®Á Aîμ±°‹N®u® Kh±Ô cw®š®ºPμ㇮±™Ôuμ Hº… œμS®Ì¢Nμ CŠ®±î®î®Š®± w¯î®¼. Bu®Šμ y®är
w¯S®‹°N®xSμ w®î®±â S®äºs¯©‡®± ¯mu® îμX®Ï, S®äºs¯©‡®± „μ°i î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® HŠ®î®©± y®lμu®
AºOAºý®S®¡®w®±Ý wμ²°mu®Šμ w¯î®¼ Hºq®œ® A£®Š®š®ÚŠ®±/ ïu¯ãq®Š®± Hºu®± w¯YNμ y®l®„μ°N®± (y®iÔ 2
wμ²°m). Eu¯œ®Š®nμSμ, w®î®±âªå y®är w¯S®‹°N®xSμ š®Š¯š®‹ 0.22 y®¼š®ÙN®ïu®ÛŠμ, Aî챋N® î®±q®±Ù †ähw¬
w®ªå y®är w¯S®‹°N®xSμ š®Š¯š®‹ 3 y®¼š®ÙN®S®¢îμ. Aºu®Šμ w®î®±âªå œ®¡μ‡®± y®¼š®ÙN®S®¡®w®Ý ïš®dÁš®u쇮±²

Hº. Hš¬. §°u®Š¬ 2


S®äºs¯©‡®± N®Š®u® Ey®‡μ²°S® w¯îμÇ®±Ô y®l쇮±±rÙuμÛ°îμ?

š®±î®¾¯Š®± 15 y®h±Ô œ®mîμ±. Aºqμ‡μ±, w¯S®‹°N®Š® š®Š¯š®‹ S®äºs¯©‡®± „Âμ°i š®±î®¾¯Š®± 5 y®h±Ô î®±q®±Ù
š®Š¯š®‹ HŠ®î®©± y®lμu® y®¼š®ÙN®S®¡®± š®±î®¾¯Š®± 3 ‹ºu® 10 y®h±Ô N®mîμ±.

y®iÔ 2
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® š®u®š®ãq®æ, y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®nμ, Ey®‡μ²°S® î®±q®±Ù îμX®Ï
uμ°ý®/ š®u®š®ãq®æ y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®nμ * ÁN® Ey®‡μ²°S® (y®är w¯S®‹°N®xSμ)
Š¯cã (cw®š®ºPμ㇮± ýμ°) (y®är w¯S®‹°N®xSμ) HŠ®î®©± S®äºs¯©‡®± „μ°i ÁN® îμX®Ï
Bîμ±°‹N® 71.4 2.9 1.9 4.3 l¯. 6.42
†ähw¬ 58.0 2.9 8.9 5.4 y¹. 4.70
N®w¯ÁhN® 1.31 0.22 0.71 1.9 Š®². 4.59
* œ®¡μ‡®± y®¼š®ÙN®S®¡®w®Ý xŠ®ºq®Š®î¯T ïš®dÁš®±î®¼u®‹ºu® D š®ºPμã î®±±ºu®±î®Šμu® uμ°ý®S®¡®ªå š¯u®Š®woî¯T
N®mî챇®¾¯TŠ®±q®Ùuμ. Bu®Šμ B y®u®Ûr w®î®±âªå©åî¯u®Š®± D š®ºPμã r°Š® N®mîμ±.

Cy®Þq®Ùwμ ý®q®î®¾¯w®u® Bv‡®±ªå Aîμ±°‹N¯u® î¯pbμ²ã°u®ãï± Bºmä N¯w®ÁT K…àwμ 2800 š¯î®ÁcxN®
S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý š¯Úz›u®. y®äP¯ãq® N®ºy®½ãhŠ¬ q®cÓ †Œ¬å Sμ°g¬é CrÙ°XμSμ 400 ﱪ‡®±w¬ l¯©Š¬
Aw®±u¯w®î®w®±Ý Aîμ±°‹N¯u® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ Nμ²h±Ô …œ®¡® œμîμ±â‰±ºu® œμ°¢u® "…œ®±qμ°N®
H©åŠ®² D S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ BTºu¯Sμã „Âμ°i Nμ²l®±q¯ÙŠμ î®±q®±Ù Aîμ±°‹N¯u® Au®Áu®Ç®±Ô cw® 16000
ý¯PμS®¡® yμ¶O Kºu®± As®î® Au®Oʺq® œμX®±Ï ý¯PμS®¡®w®±Ý xŠ®ºq®Š® …¡®š®±q¯ÙŠμ". D œμ²°ªN쇮±ªå w®î®±â
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®u®±Û Au®Š®©²å S¯äï±°o
î®±±ºu®±î®Šμu® uμ°ý®S®¡® š®œ®š¯äŠ®± S®äºs¯©‡®±S®¡® ›Úr (S®±o î®±hÔî®w®Ý y®‹S®pš®u쇮±²)
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± šμ°î¯
q®±º„¯ ýμ²°X®x°‡®±. q®Š®„μ°r‰±©åu® Nμ°î®© ¯›N® Š®²
Nμ°ºu®äS®¡®± îμ¶ïu®ãî®±‡®±î¯u®
y®¼N®Êgμ šμ°î쇮±w®Ý H©åŠ® 750 S¹Š®î®u®w® y®lμî® AŠμN¯ªN® îμ±°ªæX¯Š®N®Š®±, vw®y®räNμ
î®±wμ„¯TªSμ Nμ²ºl첇®±±ãî® Nμ²¡®ë©± rºS®¢Sμ Š®². 190 î®±q®±Ù r°Š® u®±…Á© S®äºs®
N¯‡®±Á îμ¶Q‹‡®±w®Ý wμ²°mu®Šμ
š®ºS®äœ® œμ²vŠ®±î® q®Š¯q®±‹‡®±ªå BŠ®º†›u® 2751
w®î®±â S¯äï±°o S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ
œμ²°ªš®±î®¼u®² Aw®±Yq®î¯T S¯äï±°o S®äºs¯©‡®±S®¡® š®u®š®ãq®æ, Ey®‡μ²°S® î®±rÙq®Š®
qμ²°Š®±q®Ùuμ. AºOAºý®S®¡®w®Ý y®äN®i›u®Šμ y®‹›ÚÙr‡®± S®º†Ã°Š®qμ r¢v°q®±.
œ®©î®¼ „¯‹ D S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ î®ã‰±š®±î® œ®o Au®Š® y¯äŠ®º„μ²q®éî®u® š®î®¾¯Š®º…NμÊ î®¾¯mu®
QYÁTºq®©² N®mîμ± CŠ®±q®Ùuμ. î®±±ºu®±î®Šμu® uμ°ý®S®¡® š®œ®š¯äŠ®± š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± šμ°î¯
Nμ°ºu®äS®¡®± îμ¶ïu®ãî®±‡®±î¯u® y®¼N®Êgμ šμ°î쇮±w®Ý H©åŠ® î®±wμ„¯TªSμ Nμ²ºl첇®±±ãî® N¯‡®±Á îμ¶Q‹‡®±w®Ý
wμ²°mu®Šμ w®î®±â S¯äï±°o S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ œμ²°ªš®±î®¼u®² Aw®±Yq®î¯T qμ²°Š®±q®Ùuμ. xvÁÇ®Ô
cw®š®ºPμãSμ xvÁÇ®Ô u®²Š®uμ²¡®Sμ xï±Á›Š®±î® S®äºs¯©‡®± šμ°î¯ Nμ°ºu®äS®¡®± î®±N®Ê¢S¯T š¯u®Š® y®mš®±î®
Hº. Hš¬. §°u®Š¬ 3
S®äºs¯©‡®± N®Š®u® Ey®‡μ²°S® w¯îμÇ®±Ô y®l쇮±±rÙuμÛ°îμ?

ïýμ°Ç® šμ°î¯ š¹©…ãS®¢ºu® îμ²u®Œμ²Ìºl®± u®Û‹S¯T w®lμš®±î® N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡®± ‡®¾¯Š®w¯Ýu®Š®±


„μŠ®S®±Sμ²¢š®±î®ºrîμ.

w®î®±â©²å l¯|| Nμ.Hš¬. E¯y®r (Š¯î®±N®Ê y®u®âN®Ê šμ°î¯xvÃ) î®±q®±Ù þä°î®±r š®±u¯²rÁ (Infosys
Foundation) ‡®±î®Š®w®±Ý K¡®Sμ²ºl®ºqμ š¯N®Ç®±Ô š®î®¾¯c šμ°î®N®Š®± î®±q®±Ù u¯xS®¡®± Cu¯ÛŠμ. A®±

DS¯S®Œμ w®²Š¯Š®± S¯äï±°o î®±q®±Ù ý¯Œ¯ S®äºs¯©‡®±S®¡® š¯Úy®wμ î®±q®±Ù I¢SμSμ wμŠ®î¯T š®u®±Û
S®u®Û©ï©åuμ S®äºs¯©‡®± X®¡®±î®¢ BŠ®º†›u¯ÛÛŠμ. Infosys Foundation 6500 N®²Ê œμX®±Ï S¯äï±°o
ý¯Œ¯ S®äºs¯©‡®±S®¡®w®Ý š¯Úz›u®ÛÛŠμ, Š¯î®±N®Ê y®u®âN®Ê šμ°î¯xvà ©£¯ºq®Š® Š®²y¯‰±S®¡®w®Ý š®±î®¾¯Š®± 200
S¯äï±°o š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ uμ²Š®O› Nμ²iÔuμ. Š¯î®±N®Ê y®u®âN®Ê u®rÙ î®r‰±ºu® ïw®²q®w®
‹°r‡®±ªå N®¡μu® Kºu®± u®ý®N®u®ªå š¯Úy®wμSμ²ºl® w®²Š¯Š®± S®äºs¯©‡®± …¡®S®S®¡®± š®Ú¢°‡®± w¯S®‹°N®Š®w®±Ý
î®±q®±Ù š®ºšμÚS®¡®w®Ý wμ°Š®î¯T y®äXμ²°v› / EqμÙ°d› D S®äºs¯©‡®± X®¡®±î®¢‡®±ªå qμ²l®T› ý¯åU®x°‡®±
N¯‡®±Áîμš®Tuμ. D S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå š®u®š®ãq®æ y®¼N®Êgμ î®±q®±Ù ‡®¾¯î® ‹°r‡®± x…Áºu® / Alμq®lμS®¢©å.
î®ãμÚ‡®±ªå š¯î®ÁcxN®‹Sμ w®º†Nμ …ºu®Šμ q¯î¯T‡μ±° Hwμ©å ¯l®…©åŠ®± Hº…±u®w®Ý D u®rÙ xŠ®²z›
qμ²°‹›uμ. D S®äºs¯©‡®± …¡®S®S®¡® y®ärxvS®¡®± ÁN® š®î®¾¯îμ°ý® w®lμ› y®Š®š®ÞŠ® Aw®±…î®S®¡®w®Ý
ïxî®±‡®± ¯mNμ²¡®±ëq¯ÙŠμ. HÇμ²Ô° N®lμ Cºq®œ® u¯xS®¢ºu® î®±q®±Ù š®æ‡®±ºšμ°î¯ š®ºšμÚS®¢ºu® Aw®±u¯w®
y®lμu® S®äºs¯©‡®±S®¡®± š®N¯Á‹ S¯äï±°o S®äºs¯©‡®±S®¢Tºq® Eq®Ùî®± î®±hÔu® šμ°îμ š®ªåš®±q¯Ù
š®î¯ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ (ïýμ°Ç®î¯T S¯äï±°o y®äuμ°ý®S®¡®ªå) Kºu®± y®‡®¾¯Á‡®± î®ãμÚ‡®¾¯T
Š®²y®¼Sμ²¡®±ërÙîμ. îμ±°Œ¯T, D S®äºs¯©‡®±S®¢S¯T w¯î®¼ ‡®¾¯î® N®Š®î®w®²Ý qμŠ®±rÙ©å.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
*
ïc‡®± N®w¯ÁhN®, îμ±° 4, 2003, y®¼. 5. (How much use of library cess being made by us?
Vijaya Karnataka, May 4, 2003, p5).

Œμ°N®QŠ® ï®
l¯. Hº Hš¬ §°u®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ ¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬
HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°u®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®±
î®±q®±Ù ¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. A®± N®¡μu® 35
î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ®
Nμ°ºu®äu® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® S®u® î®±±Q㚮ڊ¯T N¯‡®±Á
xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J J Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² î챶š®²Š®± ïý®æ
ïu¯ã©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® Aw®±„®î®ïuμ.

Hº. Hš¬. §°u®Š¬ 4


S®äºs¯©‡®± N®Š®u® Ey®‡μ²°S® w¯îμÇ®±Ô y®l쇮±±rÙuμÛ°îμ?

l¯. §°u®Š¬Š®î®Š®± w¯©±Ê y®¼š®ÙN®S®¡®± œ¯S®² 74 š®ºýμ²°u®w¯ y®ä…ºu®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïu®
y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ. î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±u® S®äºs¯©‡®± ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®²
š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T y®j®ã š¯î®¾¯T䇮±w®±Ý Š®Y›u®±Û, Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 22 Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý ïïu®
š®îμ±â°¡®w®S®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.

E-mail: sridharmirle@yahoo.com, mirlesridhar@gmail.com, sridhar@isac.gov.in ; Phone:


91-80-25084451; Fax: 91-80-25084475.

Hº. Hš¬. §°u®Š¬ 5