You are on page 1of 94

Cristinel VASILIU Irina MĂRUNŢELU

Mihai FELEA Gheorghe CARAIANI
LOGISTICA ŞI DISTRIUŢIA MĂRFURILOR
Note !e "#rs
CU$RINS
1. LOCUL LOGISTICII ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ ...............................................................................3
1.1 Conceptul de logistic ......................................................................................................................................3
1.! Isto"icul no#iunii de logistic ............................................................................................................................$
1.3 M%"ile e&olu#ii %le secto"ului logisticii .............................................................................................................$
1.$ Ap%"i#i% logisticii integ"%te ...............................................................................................................................'
1.( )"est%to"ii se"&iciilo" logistice ..........................................................................................................................'
1.' Tendin#e *n secto"ul logistic .............................................................................................................................+
1.+ ,o-eniul .i "olul /unc#iei logistice *n *nt"ep"inde"e ........................................................................................+
!. 0ELA1IILE ,INT0E LOGISTICĂ 2I ,IST0I3U1IE ....................................................................................4
!.1 Conceptul de dist"i5u#ie .i no#iuni %soci%te ........................................................................................................
!.! ,e l% dist"i5u#ie l% logistic ................................................................................................................................
!.3 Tipu"i de logistic ...............................................................................................................................................
3. T0ECE0EA ,E LA LOGISTICĂ LA LAN1UL LOGISTIC ........................................................................1$
3.1 )"o5le-% *nt"e"upe"ilo" /lu6u"ilo" /i7ice *n logistic .........................................................................................
3.! Conceptu%li7%"e% l%n#ului logistic ......................................................................................................................
3.3 Modele de l%n# logistic .......................................................................................................................................
3.$ 8%cto"i c%"e 9usti/ic e6isten#% l%n#ului logistic ..................................................................................................
3.( Isto"icul Suppl: C;%in M%n%ge-ent ..................................................................................................................
3.' Edi/iciul Suppl: C;%in M%n%ge-ent .................................................................................................................
$. ELA3O0A0EA ST0ATEGIILO0 LOGISTICE ............................................................................................!$
$.1 Mi7% st"%tegic % logisticii ..................................................................................................................................
$.! Concepe"e% unei %cti&it#i logistice ....................................................................................................................
$.3 Ele-ente p"incip%le pent"u con/igu"%"e% st"uctu"ilo" logistice ..........................................................................
$.$ C"ite"ii pent"u el%5o"%"e% unei 5une st"%tegii % l%n#ului logistic ........................................................................
(. LOGISTICA T0ANS)O0TU0ILO0 ,E MĂ08U0I ....................................................................................3!
(.1 Mod%lit#i de t"%nspo"t .......................................................................................................................................
(.! C%"%cte"istici gene"%le %le t"%nspo"tului "utie" de -"/u"i ..................................................................................
(.3 )"oiect%"e% t"%nspo"tu"ilo" *n st"%tegi% de i-pl%nt%"e % in/"%st"uctu"ilo" logistice .............................................
(.$ T"%nspo"tul "utie" *n &i7iune eu"ope%n .............................................................................................................
'. LOGISTICA T0ANS)O0TU0ILO0 ,E MĂ08U0I ÎN CONTE<T INTE0NA1IONAL ..........................3=
'.1 C"ite"ii de %lege"e % t"%nspo"t%to"ilo" .................................................................................................................
'.! 0e%li7%"e% ope"%#iunilo" de t"%nspo"t .................................................................................................................
'.3 Cont"%cte de t"%nspo"t de -"/u"i .......................................................................................................................
1
+. LOGISTICA VĂMUI0II MĂ08U0ILO0 ..........................................................................................................
+.1 Aspecte gene"%le %le &-ui"ii -"/u"ilo" ...........................................................................................................
+.! C%"%cte"istici gene"%le %le INT0ASTATULUI ..................................................................................................
+.3 V-ui"e% -"/u"ilo" de i-po"t>e6po"t *n Uniune% Eu"ope%n ..........................................................................
=. LOGISTICA ,E)O?ITĂ0II MĂ08U0ILO0 ................................................................................................(3
=.1 Voc%5ul%"ul sp%#i%l %l logisticii ..........................................................................................................................
=.! In/"%st"uctu"ile logistice .....................................................................................................................................
=.3 Nu-"ul .i di-ensiunile depo7itelo" *nt">un siste- logistic ..............................................................................
=.$ Et%pele p"ocesului de depo7it%"e ........................................................................................................................
4. LOGISTICA STOCĂ0II MĂ08U0ILO0 ......................................................................................................'1
4.1 0olul stoc"ii *n l%n#ul logistic ...........................................................................................................................
4.! Indic%to"ii stocu"ilo" de -"/u"i .........................................................................................................................
4.3 Mod%lit#i de stoc%"e ..........................................................................................................................................
4.$ M%nipul%"e% ........................................................................................................................................................
1@. MO,ALITĂ1I ,E COO)E0A0E LOGISTICĂ ..........................................................................................'+
1@.1 8%7e *n "%po"tu"ile dint"e p"oducto"i .i dist"i5uito"i .......................................................................................
1@.! T"%de -%"Aeting ...............................................................................................................................................
1@.3 E//icient Consu-e" 0esponse BEC0C ...............................................................................................................
1@.$ C%tego": M%n%ge-ent .....................................................................................................................................
11. MĂSU0A0EA 2I CON,UCE0EA )E08O0MAN1EI LAN1ULUI LOGISTIC ......................................+!
11.1 Ele-entele unui -odel gene"ic de pe"/o"-%n# ...............................................................................................
11.! Costu"ile .i &enitu"ile *nt"ep"inde"ii .................................................................................................................
11.3 Tipologi% &enitu"ilo" .i contul de "e7ult%t ........................................................................................................
11.$ Costu"ile logistice .............................................................................................................................................
1!. SISTEMUL LOGISTIC AL COME01ULUI ELECT0ONIC ......................................................................=3
1!.1 Co-e"#ul elect"onic D deli-it"i conceptu%le ...................................................................................................
1!.! Modele .i %plic%#ii de co-e"# elect"onic ...........................................................................................................
1!.3 )%"ticul%"it#ile logistice %le -odelelo" 3!3 .i 3!C ........................................................................................
1!.$ O"g%ni7%"e% logistic % -%g%7inului &i"tu%l .....................................................................................................
1!.( Co-e"#ul elect"onic .i logistic% D inte"condi#ion"i .........................................................................................
3I3LIOG0A8IE ..................................................................................................................................................41
!
1. Locul logisticii în activitatea economică
Logistic% "ep"e7int un do-eniu de %cti&it%te c%"e % cunoscut o pute"nic e&olu#ie dup cel de>%l ,oile%
075oi Mondi%l .i -%i %les *n ulti-ele t"ei decenii *n p"i&in#% "olului .i /o"-elo" de des/.u"%"e *n econo-ie.
1.1 Conceptul de logistică
0e/e"ito" l% no#iune% de logistic e6ist nu-e"o%se de/ini#iiE unele dint"e ele do&edind inte"esul .i
p"eocup%"e% uno" institu#ii cu &oc%#ie inte"n%#ion%l pent"u %ce%st %cti&it%te.
A8NO0 BAssoci%tion 8"%nF%is de No"-%lis%tionC de/ine.te logistic% Gd"ept /unc#i% % c"ei /in%lit%te este
s%tis/%ce"e% ne&oilo" e6p"i-%te s%u l%tente *n cele -%i 5une condi#ii econo-ice pent"u *nt"ep"inde"e l% un ni&el
de se"&iciu dete"-in%tH.
ASLOG BAssoci%tion 8"%nF%is pou" l% LogistiIueCJ GLogistic% este o /unc#ie c%"e %"e c% o5iect pune"e%
l% dispo7i#ieE l% cel -%i -ic cost .i l% o c%lit%te ce"utE % unui p"odus *n locul .i l% -o-entul *n c%"e ce"e"e%
e6ist. E% p"i&e.te to%te ope"%#iile c%"e dete"-in -i.c%"e% p"oduselo"E c% .i loc%li7%"e% u7inelo"E depo7itelo"E
%p"o&i7ion%"e%E gestiune% stocu"ilo"E -%nipul%"e% .i p"egti"e% co-en7ilo"E t"%nspo"tul .i "utele de li&"%"e.H
CEEKONU .i CEMT BConseil Eu"opLen des Minist"es des T"%nspo"tsCJ GLogistic% este un p"oces de
concepe"e .i -%n%ge-ent % l%n#ului de %p"o&i7ion%"e *n sensul cel -%i gene"%l. Acest l%n# po%te cup"inde
/u"ni7%"e% de -%te"ii p"i-e neces%"e p"oduc#ieiE t"ecMnd p"in gestiune% -%te"i%lelo" l% locul de p"oduc#ieE
li&"%"e% ct"e depo7ite .i cent"ele de dist"i5u#ieE t"ie"e%E -%nipul%"e%E condi#ion%"e% .i dist"i5u#i% /in%l l% locul
de consu-.H
,ic#ion%"ul e6plic%ti& %l li-5ii "o-Mne de/ine.te logistica *n dou -odu"iJ
1. GAns%-5lu de ope"%#ii de depl%s%"eE de o"g%ni7%"eE de %p"o&i7ion%"e c%"e pe"-it /unc#ion%"e% unei
%"-%teH.
!. GMetodele .i -i9lo%cele de o"g%ni7%"e% /unc#ion"ii unui se"&iciuE % unei *nt"ep"inde"i etc.H
,ic#ion%"ul e6plic%ti& %l li-5ii /"%nce7e p"eci7e%7 u"-to%"ele sensu"i pent"u cu&Mntul logistiqueJ I.
Logic si-5olic c%"e utili7e%7 un siste- de se-ne %n%log celui %l %lge5"ei. II. 1C )%"te % %"tei -ilit%"e %&Mnd
legtu" cu %cti&it#ile .i -i9lo%cele c%"e pe"-it unei /o"#e %"-%te s>.i "e%li7e7e -isiune% *n cele -%i 5une
condi#ii de e/ic%cit%te B%p"o&i7ion%"e% cu ;"%n .i -uni#iiE *nt"e#ine"e% ec;ip%-entelo" etc.CN !C O"g%ni7%"e
-%te"i%l B% unei *nt"ep"inde"iE % unei colecti&it#i etc.C.
În li-5% engle7E cu&Mntul logistics dese-ne%7 %"t% .i .tiin#% conduce"ii .i cont"olului /lu6u"ilo" de
-"/u"iE ene"gieE in/o"-%#ii .i %lte "esu"se de l% su"s% p"oduc#iei pMn l% pi%#. E% i-plic integ"%"e%
in/o"-%#iilo"E t"%nspo"tulE stoc%"e%E depo7it%"e%E -%nipul%"e% -%te"i%lelo" .i %-5%l%"e%.
,ic#ion%"ul engle7 O6/o"d de/ine.te logistic% *n -odul u"-to"J G0%-u" % .tiin#ei -ilit%"e c%"e %"e c%
o5iect p"ocu"%"e%E *nt"e#ine"e% .i t"%nspo"tul -%te"i%lelo"E pe"son%lului .i /%cilit#ilo"H. Tot o de/ini#ie din
lite"%tu"% engle7 speci/ic /%ptul c logistic% Gdese-ne%7 ti-pul neces%" pent"u po7i#ion%"e% "esu"selo"H. În
%cest sens %p%" dou /o"-e /und%-ent%le de logisticJ un% c%"e *nce%"c s opti-i7e7e un /lu6 continuu de
-%te"i%le p"int">o "e#e% de legtu"i de t"%nspo"t .i nodu"i de stoc%"e .i %lt% c%"e &i7e%7 coo"don%"e% unei
sec&en#e de "esu"se pent"u "e%li7%"e% unei %cti&it#i. Ast/elE logistic% "ep"e7int o %cti&it%te de p"est%"e de
se"&icii c%"e %"e c% o5iect gestiune% /lu6u"ilo" de -%te"i%leE punMnd l% dispo7i#ie .i %d-inist"Mnd "esu"se c%"e
co"espund ne&oilo"E ce"in#elo" econo-ice .i c%lit#ii ce"uteE *n condi#ii de sigu"%n# .i secu"it%te s%tis/cto%"e.
În %cest sensE no#iune% de logistic cup"inde to%te %cti&it#ile c%"e u"-"esc "e%li7%"e% unei %"-oni7"i %
ti-pului .i sp%#iului cu 5unu"ile .i pe"so%neleE p"in g"up%"e% lo" co"espun7to%"e. Ast/elE logistic% se de/ine.te
p"in pl%ni/ic%"e% integ"%tE o"g%ni7%"e% .i cont"olul tutu"o" /lu6u"ilo" de -"/u"i .i -%te"i%leE *-p"eun cu
/lu6u"ile de in/o"-%#ii leg%te de %ceste%E *ncepMnd de l% /u"ni7o"iE p"in et%pele de c"e%"e % &%lo"iiE pMn l%
li&"%"e% p"oduselo" ct"e clien#iE inclusi& "ecicl%"e% .i eli-in%"e% de.eu"ilo".
Lite"%tu"% de speci%lit%te p"e7int %dese% .i de/ini#ii %le logisticii p"in cei ' s%u + )E %ce%st% u"-"ind s
pun c%ntit%te% potrivită din 5unu"ile potriviteE l% ti-pul potrivit cu c%lit%te% potrivită l% costul potrivitE l% locul
potrivitE cu in/o"-%#iile potrivite tutu"o" p%"ticip%n#ilo" l% ci"cul%#i% lo". Acest din u"- %spectE "e/e"ito" l%
in/o"-%#iiE nu este *ntotde%un% e6p"i-%t e6plicitE *ns "olul lo" *n ci"cul%#i% p"oduselo" nu este pus de ni-eni l%
*ndoi%l.
3
În ulti-ele deceniiE su5 %cope"i"e% te"-enului de logistic se "eg"upe%7 un l%"g e&%nt%i de %cti&it#i.
Mult ti-pE e% s>% li-it%t do%" l% /lu6u"ile e6te"neE %dic t"%nspo"t .i dist"i5u#ie. Od%t cu de7&olt%"e%
te;nologiilo" in/o"-%#ieiE -%n%ge-entul logisticii 5ul&e"se%7 *nt">o -%nie" se-ni/ic%ti& -od%lit%te% *n c%"e
*nt"ep"inde"ile %d-inist"e%7 %st7i %cti&it#ile lo".
Ast7iE secto"ul logistic s>% de7&olt%tE de&enind un secto" de %cti&it%te de sine>sttto". Acest %&Mnt
&igu"os esteE *n p"incip%lE d%to"%t /eno-enelo" de e6te"n%li7%"e % logisticii de ct"e *nt"ep"inde"ile indust"i%le .i
de co-ple6it%te% c"escut % p"est%#iei de t"%nspo"t .i logistice. A de&enit un nou do-eniu econo-ic c%"eE *n
%/%"% de t"%nspo"tE *nglo5e%7 depo7it%"e%E -%nipul%"e%E gestiune% i-o5ili%"E se"&iciile in/o"-%tice .i de
consult%n# etc.
,%c se /%ce %n%logie *nt"e o o"g%ni7%"e logistic .i o c%sE %tunci /iec%"e %cti&it%te logistic po%te /i
%se-n%t cu o c%-e". 8iec%"e c%-e" con#ine t"ei ele-enteJ p"oceseE o%-eni .i siste-e. )"ocesele sunt
%se-n%te cu pe"e#iiE pl%/o%nele .i podelele .i de/inesc "el%#iile dint"e %cti&it#iE o%-enii sunt loc%t%"ii c%"e
luc"e%7 cu p"ocesele .i siste-ele sunt inst%l%#iile te;nice .i elect"ice c%"e conecte%7 .i sp"i9in c%-e"ele.
)"ocesul dete"-in d%c sunt /cute luc"u"ile c%"e t"e5uie. Siste-ul dete"-in d%c %ceste luc"u"i sunt /cute
cu- t"e5uie.
1.2 Istoricul noţiunii de logistică
,e.i din cele p"e7ent%te %nte"io" se po%te const%t% -ultitudine% de sensu"i .i de de/ini#ii %le no#iunii de
logisticE p"ecu- .i % s/e"ei s%le de %plic%"eE -%9o"it%te% p"e"ilo" %uto"ilo" de c"#i .i % speci%li.tilo" *n do-eniu
con&e"g sp"e idee% c logistic% %"e c% o"igine o"g%ni7%"e% -ilit%". Succesul s%u insuccesul uno" c%-p%nii
-ilit%"e este %dese% 9usti/ic%t p"in o"g%ni7%"e% logisticii c%"e sp"i9in duce"e% luptelo".
Te"-enul OlogisticH % /ost utili7%t p"i-% d%t *n do-eniul -ilit%". Conceptul % e&olu%t din ne&oi%
/o"#elo" -ilit%"e de % se %p"o&i7ion% *n ti-pul "%75o%ielo". Ast/elE %cest te"-en "el%ti& nou de/ine.te o p"%ctic
/o%"te &ec;e. Ap%"i#i% logisticii -ilit%"eE %.% cu- este e% *n#ele%s *n 7ilele no%st"eE coincide cu %p%"i#i%
%"-%telo" o"g%ni7%teE cu c%"e di&e"sele n%#iuni s%u st%te %u *nce"c%t s *.i i-pugn% /o"#% -ilit%" %sup"%
&ecinilo". În G"eci% AnticE 0o-% s%u I-pe"iul 3i7%ntinE e6ist%u -ilit%"i ce pu"t%u nu-ele de OLogistiA%sH.
Ace.ti% e"%u "espons%5ili cu p"o5le-ele /in%nci%"e .i de %p"o&i7ion%"e. E6ist *ns indicii &ec;i c%"e %"%t
/o"-e incipiente de o"g%ni7%"e logistic *nc din%inte de P"istosE -%ni/est%te su5 /o"-% %sigu""ii cu ;"%n %
t"upelo" *n te"ito"ii st"ineE *ns o /o"-%li7%"e % %cestei% %p%"e -%i tM"7iuE *n secolul %l <V>le%E cMnd se n%.te
se"&iciul de intenden# .i -%i %les *n secolul %l <VII>le%E cMnd *.i -%ni/est p"e7en#% se"&iciul de geniu *n
%"-%t% /"%nce7. Ap%" *n c%d"ul %"-%tei /unc#ii de genul sup"%intendentE Gingine"i -ilit%"iHE luc"to"i din
%d-inist"%#ie %t%.%#i g"7ii i-pe"i%le D -cel%"iE 5"ut%"iE %"ti7%ni etc.
ÎncepMnd cu secolul %l <VIII>le% s>%u -%ni/est%t t"ei et%pe p"incip%le *n -odul de t"%t%"e % logisticii *n
%"-%tele -ode"neJ
1. p"i-ul -od de o"g%ni7%"e este %soci%t %"-%telo" st%ticeE *n c%"e %p"o&i7ion%"e% se "e%li7e%7 din
-%g%7iile p"op"iiN
!. %l doile% -od co"espunde concep#iei n%poleoniene c%"eE *n esen#E c%ut %li-entele neces%"e
%p"o&i7ion"ii %"-%telo" *n #"ile ocup%te s%u de t"%n7itN
3. %l t"eile% -od % %p"ut ct"e %nii 1=+@ .i s>% sp"i9init pe indust"i%li7%"e% %p"o&i7ion"iiE %ce%st%
"e%li7Mndu>se de l% 5%7e situ%te din ce *n ce -%i dep%"te. Acest% % /ost /%cilit%t de %p%"i#i%
%uto-o5iluluiE c%"e % dus l% c"e.te"e% &ite7ei de t"%nspo"tE *ns % gene"%t o %lt p"o5le-E ce% %
c%"5u"%n#ilo".
Institu#i% -ilit%" % constituit %st/el un p"i- co"p de cuno.tin#e *n do-eniul gestiunii /lu6u"ilo". )e 5%7%
ce"cet"ilo" ope"%#ion%le de7&olt%te *n ti-pul celui de>%l ,oile% 075oi Mondi%l pent"u % sp"i9ini c%-p%niile
-ilit%"e %le %li%#ilo"E *nt"ep"inde"ile %u %&ut posi5ilit%te% de % t"%t% *n &i%#% ci&il logistic% pe c%le c%ntit%ti&.
1.3 Marile evoluţii ale sectorului logisticii
Anii Q+@ se c%"%cte"i7e%7 p"in *ncepe"e% %cti&it#ii logisticeE c%"e "-Mne o %cti&it%te inte"n %
*nt"ep"inde"iiE -%ni/est%t p"in %cti&it%te% des/.u"%t pe ope"%#iune .i logic% /lu6u"ilo" *-pinse. )"eocup%"e%
*nt"ep"inde"ilo" indust"i%le este de % "spunde unei ce"e"i de -%s c%"e conduce l% e6isten#% uno" c%p%cit#i
i-po"t%nte de stoc%"e. Ace%st e&olu#ie % dete"-in%t o c"e.te"e pute"nic % ce"e"ii de t"%nspo"tE c%"e % %nt"en%t o
"%#ion%li7%"e % t"%nspo"tu"ilo" de -"/u"iE cee% ce % pus p"o5le-% -%n%ge-entului *n %cest do-eniu .i %
$
st%5ili"ii "utelo" de depl%s%"e. Este pe"io%d% *n c%"e se de7&olt logistic% de p"o6i-it%teE 5%7%t pe o "e#e% de
depo7ite loc%le .i "egion%le. ,e7&olt%"e% pute"nic % in/"%st"uctu"ilo" de t"%nspo"t % pe"-is posi5ilit%te% de % se
"spunde ce"e"ii. T"%nspo"tul de&ine o %cti&it%te p"i-o"di%lE /iind neces%"e negocie"i di"ecte *nt"e t"%nspo"t%to"i
.i e6pedito"i.
Anii Q=@ -%"c;e%7 de5utul l%n#ului logistic c%"e &i7e%7 coo"don%"e% di/e"itelo" /unc#ii %le
*nt"ep"inde"iiE %&Mnd d"ept c%"%cte"istici conduce"e% /lu6u"ilo" integ"%te .i o logic de dist"i5u#ie 5%7%t pe
o5iecti&ul de "educe"e % costu"ilo". În %ce%st et%p %p%" /unc#iile .i -ese"iile logisticeE p"ecu- .i e6isten#%
logisticii din %-onte B/lu6u"i *-pinse de ct"e p"oduc#ieC .i % celei din %&%l B/lu6u"i %t"%se de ct"e clien#iC.
T"ece"e% l% /lu6u"ile %t"%se dete"-in necesit%te% unei dist"i5u#ii -%i "%pide % p"oduselo". Este pe"io%d% cMnd se
e6tinde p"og"esi& siste-ul G9ust>in>ti-eH %colo unde %cest% este posi5il. Loc%li7%"e% opti-%l % depo7itelo" .i
pl%t/o"-elo" de&ine esen#i%l .i %p%" pl%t/o"-ele n%#ion%le. În %ceste condi#ii se ce"e tot -%i -ult c%lit%te .i
/i%5ilit%te *n cee% ce p"i&e.te se"&iciile logistice.
Anii Q4@ se c%"%cte"i7e%7 p"in st"%tegii logistice 5%7%te pe o"g%ni7%"e% .i opti-i7%"e% l%n#ului logistic
*nt"e di/e"i#i p%"tene"i. Logistic% de&ine un se"&iciu pent"u client cu &%lo%"e %dug%t. Nu-"ul de %"ticole este
*n pute"nic c"e.te"e .i %"e loc o di-inu%"e% % g"eut#ii li&""ilo". U"-%"e % %cesto" tendin#e se e6te"n%li7e%7 tot
-%i -ult %cti&it%te% de t"%nspo"tE o d%t cu c"e.te"e% dist%n#elo" de li&"%"eE *nso#it de p"est%#ii %ne6e *n depo7ite
D %-5%l%"e% p"oduselo"E post>/%5"ic%"e%E ope"%#iuni de p"oduc#ie etc.
,in %nul !@@@ se e&iden#i%7 %p%"i#i% /i"-elo" speci%li7%te *n logistic BG% $>% p%"te logisticHC .i %&Mntul
Suppl: C;%in M%n%ge-ent BSCMC. Se -%ni/est noi inst"u-ente in/o"-%tice d%to"%te Inte"netului .i o -%i
-%"e pe"son%li7%"e % p"odusului. C% %t%"eE se "%#ion%li7e%7 nu-"ul depo7itelo"E se de/inesc c%ntit#ile stoc%teE
cee% ce se t"%duce p"int">o c"e.te"e % ce"e"ii de t"%nspo"t c% /"ec&en# .i dist%n#. Se p"oduce %ccele"%"e%
/lu6u"ilo" de -"/u"iE se opti-i7e%7 t"%nspo"tu"ileE se -onito"i7e%7 p"in G)S. Este neces%" s se i% *n
conside"%"e o se"ie de %specte te;nice D ope"%#iuni de &-ui"eE t"%ns/e"ul de p"op"iet%te %sup"% -"/u"ilo"E
t"%s%5ilit%te% -"/u"ilo" etc.
Ap%"i#i% logisticiiE %.% cu- e e% pe"ceput %st7iE % /ost "e7ult%tul unei se"ii de et%pe c%"e s>%u succed%t
de l% *nceputul %nilo" Q(@ %i secolului << pMn *n p"e7ent. Ast/elE logistic% s>% de7&olt%t "el%ti& di/e"it pe
di&e"se pie#eE *n /unc#ie de -ediul econo-ic .i de %/%ce"i din /iec%"e #%".
În c%7ul St%telo" UniteE de7&olt%"e% logisticii % coincis cu %p%"i#i% p"eocup"ii pent"u coo"don%"e%
ope"%#iunilo" de dist"i5u#ie /i7icE "especti& % t"%nspo"tuluiE depo7it"iiE stoc"ii .i p"eluc""ii co-en7ilo"E cu
scopul de % %sigu"% l% ti-p se"&iciile pent"u clien#iE *n condi#ii de e/icien# din punctul de &ede"e %l costu"ilo".
,eci7i% /i"-elo" de % spo"i e/icien#% conduce"ii %cti&it#ilo" de dist"i5u#ie /i7ic .i de -%n%ge-ent %l
-%te"i%lelo" -%"c;e%7 o % dou% et%p % e&olu#iei logisticii. Ast/elE *n deceniul %l noule% %l secolului <<E %
lu%t n%.te"e conceptul nou de logistic integ"%tE "especti& de siste- logistic integ"%t. Te"-enii desc"iu
Odepl%s%"e% -"/u"ilo" p"int">un l%n# de &e"igi consecuti&eE de &%lo%"e %d%ug%tE c%"e %u -eni"e% s %sigu"e
%9unge"e% p"oduselo" l% -o-entul .i locul pot"i&itE *n c%ntit%te% .i /o"-% %dec&%tH. Un %lt p%s se-ni/ic%ti& *n
de7&olt%"e% logisticii este %p%"i#i% logisticii st"%tegiceE *n %nii Q4@. Logistic% st"%tegic p"esupune %li%n#e
inte"o"g%ni7%#ion%leE c%"e pe"-it co-5in%"e% %cti&elo" .i pe"/o"-%n#elo" unei co-p%nii cu se"&iciile o/e"ite de
%l#i ope"%to"i logistici.
E&oluti% isto"ic % logisticii *n M%"e% 3"it%nie s>% "e%li7%t su5 in/luen#% conceptelo" i-po"t%te din SUA.
Ast/elE *n deceniul %l p%t"ule% .i *nceputul deceniului %l cincile% nu e6ist%u siste-e de dist"i5u#ie pl%ni/ic%te .i
legtu"i "e%le *nt"e &%"i%tele /unc#ii leg%te de dist"i5u#ie. ,ist"i5u#i% -"/u"ilo" se "e%li7% p"in inte"-ediul
-i9lo%celo" de t"%nspo"t %/l%te *n p"op"iet%te% p"oducto"ilo". Conceptul de dist"i5u#ie /i7ic este p"elu%t %5i% *n
%nii Q'@ din SUA. T"ept%tE dist"i5u#i% de&ine pent"u tot -%i -ulte /i"-e un do-eniu *n c%"e este neces%"
i-plic%"e% -%n%ge-entului. O pe"io%d e6t"e- de i-po"t%nt *n p"i&in#% de7&olt"ii conceptului de dist"i5u#ie
pent"u M%"e% 3"it%nie sunt %nii Q+@E cMnd se p"oduc dou% -ut%#ii -%9o"eJ dist"i5u#i% este inclus *n st"uctu"%
-%n%ge-entului /unc#ion%l %l o"g%ni7%#ieiE i%" "%po"tul de /o"#e dint"e p"oducto"i .i det%ili.ti se -odi/ic.
Ast/elE sp"e deose5i"e de et%p% %nte"io%"E pute"e% p"incip%lilo" det%ili.ti c"e.te *n /%&o%"e% p"oducto"ilo"E c%
u"-%"e % /%ptului c% -%"ile l%n#u"i de -%g%7ine *.i c"ee%7 p"op"iile st"uctu"i de dist"i5u#ie. C"e.te"e%
p"o/esion%lis-ului *n do-eniul dist"i5u#ieiE conc"eti7%t *n pl%ni/ic%"e% pe te"-en lung .i *n p"eocup%"e% de
identi/ic%"e .i %plic%"e % uno" -su"i de "educe"e % costu"ilo" po%te /i const%t%t l% *nceputul %nilo" Q=@.
În -o-entul de /%#E logistic% % de&enit un inst"u-ent de spo"i"e % co-peti&it#ii .i de po7i#ion%"e pe
pi%#. )e pl%n -ondi%l se conside" c logistic% % %9uns un% dint"e %"iile esten#i%le %le %cti&it#ii o"g%ni7%#iei.
Mut%#iile de n%tu" p"%ctic .i conceptu%l s>%u conc"eti7%t *n "eo"ient%"e% t"ept%t de l% /oc%li7%"e% pe
dist"i5u#i% /i7icE de l% st%diul de su- % ope"%#iunilo" de dist"i5u#ie /i7ic des/%.u"%te *n -od sep%"%t de di/e"ite
co-p%"ti-ente %le o"g%ni7%#iei l% %n%li7% *nt"egului siste- logistic.
(
1.4 Apariţia logisticii integrate
)ent"u % /%&o"i7% pe"/o"-%n#% logisticE %dic "espect%"e% ce"in#elo" indust"i%.ilo" .i dist"i5uito"ilo" Bc%"e
de/inesc unde .i cMnd t"e5uie li&"%t o -%"/E *n ce st%"e etc.CE p"#ile i-plic%te *n e6e"cit%"e% /unc#iei logistice
%u e6tins do-eniile lo" de inte"&en#ie *n G%-onteH Bgestiune% /lu6u"ilo" -%te"i%le sp"e locul de stoc%"eC .i *n
G%&%lH Bgestiune% /lu6u"ilo" -%te"i%le din locul de stoc%"e sp"e locul de dist"i5u#ieC.
Înt">o *nt"ep"inde"e de p"oduc#ie ti-pul de "e%li7%"e % unui p"odus este pute"nic condi#ion%t de
%p"o&i7ion%"e% cu -%te"ii p"i-eE cu ele-ente de %s%-5l%"e s%u cu piese de sc;i-5 l% to%te ni&elu"ile l%n#ului de
/%5"ic%#ie. Se nu-e.te Gl%n# logisticH %ns%-5lul &e"igilo" "el%ti&e logisticii %p"o&i7ion"iiJ cu-p""iE
%p"o&i7ion%"eE gestiune% stocu"ilo"E t"%nspo"tE -%nipul%"e etc. L%n#ul logistic este e6tins de -%nie" glo5%lE
%dic *n %/%"% *nt"ep"inde"iiE po"nind de l% %ns%-5lul /u"ni7o"ilo" .i su5cont"%ct%n#ii lo".
Concep#iile logistice %dopt%te *nt">o &i7iune inte"n *nt"ep"inde"ii nu se po%te s nu se lo&e%sc l% un
-o-ent s%u %ltul de const"Mnge"i .i o"ient"i din %/%"% *nt"ep"inde"ii .i c%"e de %cu- *n%inte &o" in/luen#%
logistic% inte"n % /i"-eiJ n%tu"% %-5%l%9elo" /u"ni7o"ilo"E g"%/icul co-en7ilo" unui dist"i5uito" sunt e6e-ple de
deci7ii lu%te de un /u"ni7o" s%u un dist"i5uito" c%"e &o" in/luen#% /lu6u"ile inte"ne %le *nt"ep"inde"ii. Este %st/el
posi5il s ne i-%gin- "epe"cusiunile %sup"% p"oducto"ului %le unei c%-p%nii p"o-o#ion%le decl%n.%te *n
-%g%7ine de ct"e un dist"i5uito".
)"incipiul l%n#ului logistic po%te s se %plice unui %ns%-5lu de *nt"ep"inde"i c%"e %c#ione%7 cu
o5iecti&ul s%tis/%c#iei /in%le % unui client. ,isponi5ilit%te% unui p"odus l% un cost %d-isi5il *nt">un -%g%7in este
*n p%"te dependent de disponi5ilit%te% p"odusului *n c%d"ul %celo"%.i in/"%st"uctu"i logistice %le dist"i5uito"ului
.i %le p"oducto"ului. E6ist deci o /o"- de inte"dependen# % "el%#iilo" *nt"e di/e"i#ii inte"&enien#i *nt">un l%n#
logistic glo5%l de c%"e depinde s%tis/%ce"e% clientului /in%lE ulti-ul consu-%to"E .i de c%"e depindeE de
%se-ene%E costul co-plet Btot%lC %l p"ocesului logisticE lu%t *n %ns%-5lul su.
0olul %su-%t de logistic se &% -odi/ic%. 0olul logisticii nu -%i este nu-%i de % %sigu"% o /unc#ie
ope"%#ion%lE ci .i o /unc#ie t%ctic .i st"%tegic %sup"% /lu6u"ilo" /i7iceJ
> /unc#i% ope"%#ion%l &i7e%7 "e%li7%"e% *n c%d"ul *nt"ep"inde"ii % -i9lo%celo" neces%"e %cti&"ii
/lu6u"ilo"J -%nipul%"eE %-5%l%"eE t"%nspo"tE stoc%"eN
> /unc#i% t%ctic se "e/e"E *n esen#E l% -i9lo%cele neces%"e conduce"ii /lu6u"ilo"E pent"u % le %sigu"%
p"og"%-%"e%. E% necesit %dopt%"e% deci7iilo" neces%"e de l% -odu"ile de t"%t%"eE pMn l% "e%li7%"eN
> /unc#i% st"%tegic const *n de/ini"e% -i9lo%celo" logistice neces%"e pent"u % cont"i5ui l% "e%li7%"e%
o5iecti&elo" st"%tegice gene"%le pe c%"e .i le /i6e%7 *nt"ep"inde"e%.
Misiune% unei *nt"ep"inde"i cup"inde p%t"u co-ponenteJ
1. s /%5"ice s%u s cu-pe"e un p"odus c%"e s co"espund unei ce"e"i B%cest "ol este *ndeplinit de
p"oduc#ieE -%"Aeting .i %p"o&i7ion%"eCN
!. s /%c %cest p"odus disponi5ilN
3. s %duc %cest p"odus *n locul unde clientul *l ce"eN
$. s "especte te"-enele do"ite de client.
,in %ceste co-ponente se o5se"& "olul /und%-ent%l pe c%"e *l 9o%c logistic% *n s%tis/%ce"e% ce"e"ii.
8lu6u"ile de in/o"-%#ii sunt l% /el de i-po"t%nte c% /lu6u"ile de p"oduse. Logistic% nu po%te s se de7&olte decMt
d%c cont"olul siste-elo" este %sigu"%t pe %ns%-5lul l%n#ului c%"e -e"ge de l% /u"ni7o" l% clientul *nt"ep"inde"ii.
Li-it%tE ini#i%lE l% o"g%ni7%"e% t"%nspo"tu"ilo" .i stoc"iiE logistic% inte"&ine %7i *n to%te /%7ele ciclului
de &i%# %l p"odusuluiE de l% concep#i% s% pMn l% pe"io%d% post&Mn7%"e .i *nt"e#ine"e.
Logistic% integ"%t %"e scopul de % dete"-in% o -%i -%"e coe"en# *n gestiune% di/e"itelo" /lu6u"i /i7ice
s%u de in/o"-%#ii. În %cest -odE concepe"e% *nt">o logic unic % di/e"itelo" su5siste-e %le *nt"ep"inde"ii
B%p"o&i7ion%"eE p"oduc#ieE dist"i5u#ie etc.C %"e scopul de % e&it% dis/unc#ion%lit#ile leg%te de o gestiune p%"cel%t
% /lu6u"ilo". O /unc#ie logistic integ"%t u"-"e.te p"odusul de l% %p"o&i7ion%"e% cu -%te"iile p"i-e din c%"e
este "e%li7%t pMn l% dist"i5u#ie .i post&Mn7%"e.
1.5 Prestatorii serviciilor logistice
)"est%to"ul logistic po%te /i de/init c% Gun p"o/esionist c%"e %d-inist"e%7 /lu6u"ile de -"/u"i .i
in/o"-%#iiE de l% u7in pMn l% "%io%nele din -%g%7ine s%u c;i%" pMn l% do-iciliul clien#ilo"H. Adese%E
p"est%to"ii logistici sunt "espons%5ili cu t"%nspo"tul p"oduselo" de l% locul de p"oduc#ie pMn l% pl%t/o"-% de
dist"i5u#ie .i %sigu"E p"in u"-%"eE "edist"i5ui"e% p"oduselo" ct"e %lte c%n%le. ,e %se-ene%E ei integ"e%7 *n
'
/unc#iile lo"J stoc%"e% -"/u"ilo" .i gestiune% /lu6u"ilo" dup i-pe"%ti&ele clien#ilo". În consecin#E %sist- din
ce *n ce -%i des l% -odi/ic"i %sup"% p"oduselo" *n depo7ite Bpostp"oduc#i%C.
)"est%to"ii logistici o/e" din ce *n ce -%i des un se"&iciu co-pletE "e%li7Mnd din ce *n ce -%i -ult o
%cti&it%te de %s%-5l%"e. Acest -od de ope"%"e tinde %dese% s se speci%li7e7e pe seg-ent de pi%# D logistic%
/"iguluiE logistic% p"oduselo" c;i-iceE % p"oduselo" /%"-%ceuticeE % p"oduselo" &olu-ino%se etc.
Tendin#% %ctu%l % p"est%to"ilo" logistici este de % se concent"% -%i -ult sp"e ope"%#iunile logisticeE decMt
sp"e cele de t"%nspo"tE c%"e sunt tot -%i -ult e6te"n%li7%te dup su5cont"%ct"i de %l doile% g"%d. Ace%st
tendin# s>% %ccentu%t *n ulti-ul ti-pE od%t cu %&Mntul noilo" te;nologii %le in/o"-%#iilo" .i co-unic%#iilo"E c%"e
% pe"-is e&olu#i% co-peten#ei p"est%to"ului logistic de l% 3 )L BThird party logistics) sp"e $ )L BFourth party
logistics).
3 )L sunt ope"%to"ii logistici nu-i#i Gcl%siciHE c%"e %sigu" %tMt -isiuni de depo7it%"eE ope"%#ii %soci%te
B-%nipul%"eE p"egti"e% co-en7ilo"E %p"o&i7ion%"e% p"oduc#ieiE gestiune% t"%n7itului etc.CE cMt .i t"%nspo"tul
-"/u"ilo" cu p"op"iile lo" -i9lo%ce.
$ )L sunt ope"%to"ii c%"e %sigu" coo"don%"e% p"est%#iilo" logisticeE /" % dispune de -i9lo%ce u-%ne .i
-%te"i%le p"op"ii. )"incipiul de %c#iune %l %cestui ope"%to" este de % e6te"n%li7% l% te"#i %ns%-5lul l%n#ului
logistic.
Un% din consecin#ele %cesto" e&olu#ii o "ep"e7int concent"%"e% din ce *n ce -%i -%"e % secto"ului
logisticE c%"e c"ee%7 disp%"it#i i-po"t%nte *nt"e p"est%to"i. În %cest sensE ci"c% $( R din pi%#% eu"ope%n %
logisticii este "e%li7%t de ct"e p"i-ii 7ece ope"%to"i.
1.6 Tendinţe n sectorul logistic
În cu"sul ulti-ilo" %niE logistic% % cunoscut e&olu#ii i-po"t%nte c%"e %u /cut>o s t"e%c de l% /unc#i% de
supo"t *n c%d"ul *nt"ep"inde"ii l% o /unc#ie t"%ns&e"s%l *nt"e *nt"ep"inde"i. Co-ple6it%te% "idic%t % /unc#iei
logistice conduce din ce *n ce -%i -ult *nt"ep"inde"ile indust"i%le .i de co-e"# l% e6te"n%li7%"e% logisticii lo"E
c"eMndu>se %st/el pi%#% p"est%#iilo" logistice.
Ace%st pi%# cuno%.te e&olu#ii "%pideE -%"c%te p"in -%i -ulte tendin#e -%9o"e de o"din st"uctu"%lE
p"int"e c%"e se pot -en#ion%J
> concent"%"e% secto"ului p"in /u7iuni>%c;i7i#ii s%u p"in p"elu"i *n p%"ticip%#ieN
> "ecu"ge"e% l% su5cont"%ct%"e% p"est%#iei de t"%nspo"t .i c"e.te"e% e6te"n%li7"iiN su5cont"%ct%"e% se
de/ine.te c% ope"%#iune% p"in c%"e un *nt"ep"in7to" *nc"edin#e%7 su5 "espons%5ilit%te% s% unei %lte
/i"-eE *n *nt"egi-e s%u *n p%"teE e6ecu#i% unei o5lig%#ii cont"%ctu%le %su-%te p"int">un %co"d cu un
p%"tene"N e6te"n%li7%"e% se de/ine.te c% o deleg%"e pe o pe"io%d% -%i lung de ti-p % -%n%ge-entului
unei% s%u -%i -ulto" /unc#ii %le *nt"ep"inde"ii ct"e un p"est%to" e6te"n.
> t"%ns/o"-%"e% secto"ului logistic *nt">un &ecto" de c"e%"e de locu"i de -uncN
> -odi/ic%"e% c%d"ului legisl%ti& .i e6tinde"e% eu"ope%n.
)"est%to"ii logistici .i *nt"ep"inde"ile client pot /i cl%s%te *n /unc#ie de "%t% de e6te"n%li7%"e s%u de
%su-%"e % /unc#iei logistice de ct"e un te"# *n p%t"u c%tego"iiJ
 G1 )LH B8i"st p%"t: logisticsCE c%"e *nse%-n su5cont"%ct%"e% t"%nspost"uluiN
 G! )LH BSecond p%"t: logisticsCE c%"e *nse%-n e6te"n%li7%"e% t"%nspo"tului .i depo7it"iiN
 G3 )LH BT;i"d p%"t: logisticsCE c%"e *nse%-n e6te"n%li7%"e cl%sic .i const *n *nc"edin#%"e% ct"e o
/i"- speci%li7%t % "e%li7"ii ope"%#iunilo" logistice .i o"g%ni7%"e% inst"u-entelo"E co-peten#elo" .i siste-elo"
neces%"eE cu o5iecti&ul de % *-5unt#i pe"/o"-%n#% B"e%li7%"e% s%"cinilo" din ce *n ce -%i &%"i%teCN
 G$ )LH B8ou"t; p%"t: logisticsCE c%"e "ep"e7ent o /o"-ul de e6te"n%li7%"e -%i %&%ns%tE *n c%"e
p"est%to"ul nu -%i "e%li7e%7 dist"i5u#i% unui p"odus *nt">o "egiune d%tE ci opti-i7%"e% unui l%n# c%"e *l include
.i pe clintul suE p"ecu- .i pe clien#ii .i /u"ni7o"ii clientului su.
1.! "o#eniul $i rolul %uncţiei logistice n ntreprindere
Acti&it#ile logistice se integ"e%7 *n to%t &i%#% *nt"ep"inde"ii. Se /olose.te no#iune% de l%n# logistic cu
scopul de % d% o logic glo5%l ci"cul%#iei %ns%-5lului de /lu6u"i %le *nt"ep"inde"ii. Îns e6tinde"e% cM-pului de
%plic%"e % %n%li7ei logistice depinde di"ect de ni&elul de de7&olt%"e % /unc#iei *n c%d"ul *nt"ep"inde"ii.
+
,istingMnd ope"%#iunile de pl%ni/ic%"eE cele %d-inist"%ti&e .i /i7ice c% %p%"#inMnd p"ocesului logisticE
e6ist o se"ie de do-enii speci/iceE dup cu- u"-e%7J
> ope"%#iunile de pl%ni/ic%"e cup"ind do-eniileJ p"e&i7iune% ce"e"ii de p"oduse /initeN co"ect%"e% ei p"in
u"-"i"e% co-en7ilo" s%uE -%i tM"7iuE p"og"%-%"e% t"%nspo"tului *n &ede"e% li&""ii lo"N gestiune%
/lu6u"ilo" de p"oduse /initeN pl%ni/ic%"e% ope"%#ion%l % p"oduc#ieiN p"og"%-%"e% -i9lo%celo" de
p"oduc#ieN gestiune% /lu6u"ilo" de se-i/initeN p"og"%-%"e% %p"o&i7ion"ilo" etc.N
> ope"%#iunile %d-inist"%ti&e cup"ind do-eniileJ t"%t%"e% %d-inist"%ti& % co-en7ilo"N u"-"i"e%
se"&iciului p"est%tN cont"olul "utelo" de li&"%"eE e&iden#% stocu"ilo" de p"oduse /inite .i % in&ent%"elo"N
co-en7i %le depo7itelo" "egion%le ct"e cele cent"%leN co-en7i l% p"oduc#ieE e&iden#% stocu"ilo" de
se-i>/%5"ic%teE e&iden#% stocu"ilo" de -%te"i%le .i co-ponente etc.N
> ope"%#iunile /i7ice cup"ind do-eniileJ p"egti"e% /i7ic % co-en7ilo"E "e%li7%"e% li&""ii co-en7ilo"E
%"%n9%"e% .i *nt"e#ine"e% %"ticolelo" *n depo7iteE li&""i ct"e depo7itele "egion%le de l% cele cent"%leE
t"%ns/e"ul .i -%nipul%"e% de l% ie.i"e% din p"oduc#ie pMn l% depo7itul cent"%lE %s%-5l%"e% .i
condi#ion%"e% l% ie.i"e% din u7inE t"%ns/e"u"i inte"u7ine .i inte"%telie"eE t"%ns/e"ul .i -%nipul%"e%
-%te"i%lelo" .i co-ponentelo"E li&"%"e% -%te"i%lelo" de l% o"igine% lo" pMn l% locul de t"%ns/o"-%"e
etc.
În c%d"ul %cesto" ope"%#iuni /lu6ul in/o"-%#iilo" se de"ule%7 *n sens descendentE *n ti-p ce cele /i7ice *n
sens %scendent.
Logistic% p"odusului p"i&e.te to%te /%7ele ciclului de p"oduc#ieE de l% %p"o&i7ion%"e% cu -%te"ii p"i-e
pMn l% stoc%"e% *n depo7ite. Logistic% de sus#ine"e inte"&ine *ncepMnd de l% &Mn7%"e% p"oduselo" .i include post>
&Mn7%"e% .i *nt"e#ine"e%. Logistic% "-Mne o /unc#ie t"%ns&e"s%l *n st"Mns "el%#ie cu %lte /unc#ii %le
*nt"ep"inde"iiE /iind di/icil de p"eci7%t locul su *n st"uctu"% *nt"ep"inde"ii.
Logistic% %"e un "ol i-po"t%nt pent"u *nt"ep"inde"eN ci"c% =+ R din ti-pul *n c%"e un p"odus se gse.te
*nt">un loc esteE de /%ptE utili7%t pent"u depl%s%"e% .i stoc%"e% lui. Logistic% u"-"e.te i-plic%"e% integ""ii
cont"olului ci"cul%#iei /lu6u"ilo" *n st"%tegi% *nt"ep"inde"ii. În %cest -odE logistic% po%te condi#ion%J
1. C"e.te"e% *nt"ep"inde"iiN /ie pent"u c st"%tegi% i-plic un cont"ol pe"/ect %l p"o5le-elo" logistice
Blogistic% ulte"io%"CE /ie pent"u c logistic% este o p%"te co-ponent % st"%tegiilo" indust"i%le l% c%"e e%
cont"i5uie p"in -odel%"e% lo" Blogistic% %nte"io%"CN
!. Cont"olul costu"ilo". Ace%st% se po%te "e%li7%J
> p"int">o cuno%.te"e -%i 5un % %ns%-5lului costu"ilo" p"odusuluiE de l% %p"o&i7ion%"e% cu -%te"ii
p"i-e pMn l% post&Mn7%"eE *n speci%l cMnd *nt"ep"inde"e% dispune de o logistic integ"%tN
> p"in scde"e% costu"ilo" logistice d%to"it unei %5o"d"i .i %c#iuni glo5%le %sup"% %ns%-5lului
/lu6u"ilo" *nt"ep"inde"ii.
3. )osi5ilit%te% de % e6te"n%li7% o p%"te din %cti&it#ile *nt"ep"inde"ii. An%li7% logisticii pe"-ite
*nt"ep"inde"ii s se concent"e7e pe &oc%#i% s% p"incip%lE *nc"edin#Mnd uno" /o"-e speci%li7%te unele ope"%#iuni
c% t"%nspo"tul .i stoc%"e% -"/u"ilo". Înt"ep"inde"e% po%te "ecu"ge l% p"est"i de se"&iciiE l% su5cont"%ct%"e s%u
c;i%" l% c"e%"e% unei% s%u -%i -ulto" /ili%le speci%li7%te.
$. No"-%li7%"e% p"oduselo" .i p"ocesului de -%n%ge-ent. Opti-i7%"e% /lu6u"ilo" i-plic el%5o"%"e% de
no"-eJ
> no"-e de st%nd%"di7%"e % %nu-ito" co-ponente .i p"oduseN
> no"-e "el%ti&e c%ntit#ilo" stoc%te s%u t"%nspo"t%teN
> no"-e "e/e"ito%"e l% p"ocedu"ile de p"og"%-%"e>l%ns%"eE %p"o&i7ion%"eN
> no"-e "e/e"ito%"e l% costu"i.
(. ,i&e"si/ic%"e% *nt"ep"inde"ii. Cont"olul l%n#ului logistic pe"-ite *nt"ep"inde"ii l"gi"e% g%-ei
%cti&it#ilo" s%le.
'. 8le6i5ilit%te% .i %d%pt%5ilit%te% *nt"ep"inde"iiE d%to"%teE *nt"e %lteleE de7&olt"ii no"-%li7"ii unei -%i
-%"i suple#e *n dist"i5u#i% din %-onte .i %&%lE unui -%i 5un cont"ol %l gestiunii t"%nspo"tului .i stoc"ii.
În conclu7ieE pe"/o"-%n#% .i uneo"i c;i%" pe"enit%te% *nt"ep"inde"ii depind %7i de cont"olul p"ocesului
logisticJ st"%tegi%E c"e.te"e% s%u /le6i5ilit%te% sunt di"ect %soci%te gestiunii /lu6u"ilo"E c%"e condi#ione%7
deci7iile st"%tegice .i pe"specti&ele de e&olu#ie %le *nt"ep"inde"ii.
E6ist o st"Mns legtu" *nt"e *-5unt#i"e% p"oducti&it#ii .i p"og"esele logisticii. ,in %cest -oti&
%n%li7% const"Mnge"ilo" .i -i7elo" logisticii sunt lu%te *n conside"%"e de ct"e institu#iile de st%t *n el%5o"%"e%
politicilo" econo-iceE indust"i%le .i te;nice.
Logistic% in/luen#e%7 di"ectJ
> -ediul loc%l %l *nt"ep"inde"ii D de7&olt%"e% "egion%lE in/"%st"uctu"% de t"%nspo"t etc.N
=
> -ediul n%#ion%l %l *nt"ep"inde"ii D politic% t"%nspo"tu"ilo"E ce"cet%"e% .tiin#i/icE p"og"esul te;nic etc.
Logistic% e6e"cit o %nu-it in/luen# %sup"%J
> secto"ului t"%nspo"tului. ,e7&olt%"e% logisticii gene"e%7 p"o/unde -ut%#ii .i "est"uctu""i l% di/e"i#ii
%cto"i din do-eniul t"%nspo"tu"ilo" c%"e pot s>.i -odi/ice politicile .i p"incipiile de conduce"e %
%cti&it#ilo"N
> de7&olt"ii "egion%le. Înt"ep"inde"ile sunt %t"%se s se i-pl%nte7e *n "egiunile dot%te cu o
in/"%st"uctu" logistic solidE cont"i5uind l% %&Mntul lo" econo-ic .i l% de7&olt%"e% lo"N
> politicilo" econo-ice. Lu%"e% *n conside"%"e % "olului *n c"e.te"e % logisticii conduce st%tul .i
colecti&it#ile loc%le l% intensi/ic%"e% inte"&en#iilo" lo" pent"u *-5unt#i"e% "e#elelo" de t"%nspo"t
pent"u % %9ut% o "egiune de/%&o"i7%tE pent"u "e%li7%"e% unei politici de t"%nspo"tu"iE pent"u o"ient%"e%
-ut%#iilo" din secto"ul t"%nspo"tu"ilo" etc.
> -ediului .tiin#i/ic .i te;nic. ,o-eniul su include %tMt c"e%"e%E cMt .i t"%ns-ite"e% in/o"-%#iilo"
neces%"e opti-i7"ii gestiunii /lu6u"ilo". ,e7&olt%"e% logisticii este leg%t de ce% % noilo" te;nologii
%le in/o"-%#iei .i co-unic%#iilo". Logistic% constituie un ele-ent %l politicii .tiin#i/ice .i te;nice %
#"ilo" indust"i%li7%te. An%li7% logisticii /%&o"i7e%7 gene"%li7%"e% uno" -etode -ode"ne de p"oduc#ie
D %uto-%ti7%"e%E "o5oti7%"e% etc.
În conclu7ieE se po%te %p"eci% c logistic% po%te 9uc% un "ol i-po"t%nt *n econo-ieE c%"e nu este
*ntotde%un% %p"eci%t. Ast/elE des/.u"%"e% uno" %cti&it#i logistice po%te s displ%c popul%#ieiE *n -su"% *n c%"e
po%te %nt"en% dete"io"%"e% c%lit#ii &ie#ii D congestion%"e% t"%/iculuiE 7go-otE p"o5le-e de &ecint%teE polu%"eE
stoc%"e% -%te"i%lelo" pe"iculo%se etc. Cu to%te %ceste%E in/luen#ele /%&o"%5ile p"e&%le%7 p"in /%&o"i7%"e% c"e"ii
de locu"i de -unc di"ecte Bpe"so%ne c%"e e6e"cit -ese"ii leg%te de %cti&it#i logisticeC .i indi"ecte
Bsu5cont"%ct%n#iE *nt"ep"inde"i de const"uc#iiE de s%lu5"it%te etc.C c%"e conduc l% c"e.te"e% popul%#iei .iE i-plicitE
l% %nt"en%"e% ce"e"ii de se"&icii pu5lice B.coliE t"%nspo"t *n co-unE spit%le etcC.
2. Relaţiile dintre logistică şi distribuţie
Mut%#iile c%"e %u %&ut loc *n p"i&in#% %5o"d"ii teo"etice .i p"%ctice % /lu6ului /i7ic %l -%te"iilo" p"i-eE
-%te"i%lelo"E p"oduselo" se-i/inite .i /inite %u condus l% %p%"i#i% uno" noi te"-eniE p"int"e c%"eJ dist"i5u#ie
/i7icE logisticE -%n%ge-entul -%te"i%lelo"E -%n%ge-entul logistic .i -%n%ge-entul l%n#ului de %p"o&i7ion%"e>
li&"%"e. ,eseo"iE %ce.ti te"-eni sunt conside"%#i sinoni-iE /iind utili7%#i pent"u % desc"ie %p"o6i-%ti& %cel%.i
do-eniu D logistic%.
Nu-e"o.i %uto"i conside" c %ce.ti te"-eni sunt inte"sc;i-5%5ili. Al#i speci%li.ti *n do-eniu %co"d o
se-ni/ic%#ie di/e"it /iec"ui concept -en#ion%t .i sunt de p"e"e c nu e6ist o de/ini#ie unicE ce po%te /i
%plic%t o"ic"ui p"odusE /iec"ei co-p%nii. Te"-inologi% *ncete%7 s /ie o p"o5le- nu-%i d%c se p"esupune
c e6ist o %ccep#iune co-unE con/o"- c"ei% /iec%"e te"-en se "e/e"E *n gene"%lE l% un set cup"in7to" de
%cti&it#i leg%te de -i.c%"e% .i stoc%"e% p"oduselo" .i % in/o"-%#iei. Aceste %cti&it#i sunt des/.u"%te pent"u %
*ndeplini dou o5iecti&e -%9o"e D o/e"i"e% unui ni&el %dec&%t de se"&i"e % clien#ilo" .i c"e%"e% unui siste-
logistic c%"e s %sigu"e con/o"-it%te% glo5%l cu ce"in#ele clientului.
2.1 Conceptul de distri&uţie $i noţiuni asociate
,ist"i5u#i% po%te /i de/init %tMt p"in p"is-% %cti&it#ilo" din c%"e se co-puneE cMt .i p"in ce% %
*nt"ep"inde"ilo" p%"ticip%nte l% %ceste %cti&it#i. Distribuţia cuprinde ansamblul activităţilor care se desfăşoară
din momentul în care produsul intră în depozitul de livrare al producătorului în forma sa utilizabilă şi p!nă la
recepţia lui de către consumator.
O5iectul dist"i5u#iei *l /o"-e%7 -"/u"ileN /lu6ul /i7ic %l %cesto"% de l% p"oducto" pMn l% consu-%to"
este *nso#itE p"eced%t s%u u"-%t de %lte tipu"i de /lu6u"iJ /lu6ul negocie"ilo"E /lu6ul t"%n7%c#iilo"E /lu6ul titlului de
p"op"iet%teE /lu6ul in/o"-%#ion%lE /lu6ul p"o-o#ion%lE /lu6ul /in%n#"iiE /lu6ul "iscu"ilo"E /lu6ul co-en7ilo" .i
/lu6ul pl#ilo". )"e7en#% dist"i5uito"ilo" *nt"e p"oducto"i .i consu-%to"i dete"-in econo-ii de e/o"t.
,ist"i5u#i% %"e *n &ede"e %sigu"%"e% disponi5ilit#ii p"odusului. În concep#iile t"%di#ion%leE dist"i5u#i% este
"e7u-%t l% pl%s%"e% p"odusului pot"i&it l% locul pot"i&it .i l% ti-pul pot"i&it. În p"e7entE pe lMng %ce%st
%ccep#iuneE dist"i5u#i% -%i p"i&e.te .i st"uctu"% .i %d-inist"%"e% c%n%lelo" de dist"i5u#ieE -%n%ge-entul
4
dist"i5u#iei /i7ice .i /lu6ul in/o"-%#iilo" &e;icul%te *nt"e /i"-ele p%"ticip%nteE cu scopul de % /%ce p"odusele
con/o"-e cu ce"in#ele consu-%to"ilo".
)"int"e no#iunile %soci%te dist"i5u#ieiE %l c"o" con#inut %dese% este %-5iguuE "egsi- c%n%lul de
dist"i5u#ieE ci"cuitul de dist"i5u#ie .i "e#e%u% de dist"i5u#ie.
C%n%lul de dist"i5u#ie "ep"e7int itine"%"ul s%u t"%seul pe c%"e *l p%"cu"ge un p"odus de l% p"oducto" l%
consu-%to"E /" %>.i -odi/ic% st%"e% /i7ic. C%n%lul de dist"i5u#ie se c%"%cte"i7e%7 p"in t"ei di-ensiuniJ
> lungi-e%E c%"e se "e/e" l% nu-"ul et%pelo" s%u &e"igilo" inte"-edi%"e p"in c%"e t"ec -"/u"ile de l%
p"oducto" l% consu-%to" Bde e6e-pluE &e"ig% cu "idic%t% .i &e"ig% cu %-nuntulCN *n /unc#ie de
p"e7en#% inte"-edi%"ilo" *n c%n%lul de dist"i5u#ieE %ceste% pot /i di"ecte .i indi"ecteN
> l#i-e%E c%"e este d%t de nu-"ul inte"-edi%"ilo" din c%d"ul /iec"ei et%pe s%u &e"igi p"in c%"e se
"e%li7e%7 dist"i5u#i% unui p"odus Bde e6e-pluE nu-"ul %ng"osi.tilo" p"in c%"e se %sigu" dist"i5u#i%
p"odusuluiC. L#i-e% c%n%lului c"e.te od%t cu %p"opie"e% p"odusului de consu-%to"N
> %dMnci-e%E c%"e e6p"i- g"%dul de p"o6i-it%te /%# de consu-%to" Bde e6e-pluE cel -%i %dMnc c%n%l
%"e *n &ede"e %duce"e% p"odusului l% do-iciliul consu-%to"uluiC.
Ci"cuitul de dist"i5u#ie dese-ne%7 tot%lit%te% c%n%lelo" de dist"i5u#ie p"in c%"e ci"cul un p"odus de l%
p"oducto" l% consu-%to".
0e#e%u% de dist"i5u#ie cup"inde %ns%-5lul pe"so%nelo" /i7ice .iKs%u 9u"idice c%"e p%"ticip l% &Mn7%"e%
unui p"odus %l unui p"oducto" ct"econsu-%to"ii lui. 0e#e%u% de dist"i5u#ie po%te /iJ
> e6tensi& s%u desc;isE cMnd &Mn7%"e% p"odusului po%te /i %co"d%t unui nu-" -%"e de inte"-edi%"iE
u"-"indu>se o di/u7%"e l%"g % p"odusului pe pi%#N
> selecti&E cMnd sunt utili7%#i cM#i&% inte"-edi%"iE %tent %le.iE de "egul speci%li7%#i *n &Mn7%"e%
%nu-ito" p"oduseN
> e6clusi&E cMnd se "ecu"ge l% un singu" dist"i5uito" cu c%"e se *nc;eie un cont"%ct de e6clusi&it%te
%sup"% &Mn7"ilo" *nt">un te"ito"iu d%t s%u pent"u o clientel dete"-in%t.
)ent"u ilust"%"e% tutu"o" %cesto" no#iuni "ed- *n /igu"% u"-to%"e un e6e-plu de ci"cuit de dist"i5u#ie
de legu-e>/"ucteJ
Fig#ra %&' Cir"#it !e !istri(#)ie *entr# leg#+e,-r#"te
În /igu"% de -%i sus %p%" .%se c%n%le de dist"i5u#ie nu-e"ot%te de l% 1 l% '. C%n%lul 1 este un c%n%l di"ect
Bde e6e-pluE &Mn7%"e% legu-elo" .i /"uctelo" se /%ce *n /%#% po"#ii p"oducto"uluiC. C%n%lele ! .i 3 sunt scu"te
Bcu -en#iune% c *n situ%#i% c%n%lului ! &Mn7%"e% l% pi%# nu o /%ce p"oducto"ulC. C%n%lele $E ( .i ' sunt c%n%le
lungi.
1@
)"oducto"i
)ie#e %g"o>
%li-ent%"e
Unit#i co-e"ci%le
cu %-nuntul
)ie#e de g"os
Mici g"osi.ti
speci%li7%#i
Unit#i co-e"ci%le
cu "idic%t%
Cent"e de %c;i7i#ie
)ie#e %g"o%li-ent%"e
.i unit#i co-e"ci%le cu %-nuntul
Consu-%to"i
1 ! 3 ' ( $
,%c *n c%7ul c%n%lului $ p"esupune- c e6ist un singu" cent"u de %c;i7i#ieE cinci co-e"ci%n#i cu
"idic%t% .i =@ de pie#e %g"o%li-ent%"e .i -%g%7ineE %tunci l#i-e% c%n%lului este eg%l cu 1 *n &e"ig% cent"ului de
%c;i7i#ieE cu ( l% ni&elul unit#ilo" cu "idic%t% .i =@ l% ni&elul celei cu %-nuntul.
,%c *n c%7ul c%n%lului 3 p"esupune- c %n%li7- dist"i5u#i% p"odusului G-" de Voine.tiH .i c e6ist
un singu" -%g%7in *n 3ucu"e.ti *n c%"e %cest p"odus este dist"i5uitE %tunci pute- spune c "e#e%u% de dist"i5u#ie
pent"u -"ul de Voine.ti pe pi%#% c%pit%lei este e6clusi&.
Alege"e% unei op#iuni *n p"i&in#% tipului de "e#e% de dist"i5u#ie t"e5uie s "spund o5iecti&elo"
*nt"ep"inde"ii. 8iec%"e op#iune este %le%s *n /unc#ie de o se"ie de c"ite"iiE c%"e &o" %&e% di&e"se -i7e pent"u
*nt"ep"inde"eE c% *n t%5elul de -%i 9osJ
Mi.e ale /ntre*rin!erii legate !e re)ea#a !e !istri(#)ie
Ta(el#l %&'
O(ie"ti0e Criterii Mi.e
Ci"cul%#i%
p"odusului
Acope"i"e%
pie#ei
0e#e%u% de dist"i5u#ie t"e5uie s pe"-it p"odusului s %9ung l% cel -%i -%"e nu-" posi5il
de consu-%to"i poten#i%li. Ast/elE g"upu"ile de supe"-%g%7ine .i ;ipe"-%g%7ine sunt de
neocolit pent"u dist"i5u#i% p"oduselo" %li-ent%"e.
Cuno%.te"e%
.i cont"olul
"e#elei
Înt"ep"inde"e% po%te s>.i %sigu"e "e%li7%"e% o5iecti&elo" de &Mn7%"e optMnd pent"u c%n%le
c%"e *i pe"-it cont"olul %sup"% "e#elei de dist"i5u#ie Bcont"olul p"e#uluiE c%-p%nii
p"o-o#ion%leE %p"o&i7ion"i etc.C.
Co-peten#%
"e#elei
)"icepe"e% dist"i5uito"ilo" este esen#i%l cMnd p"odusul necesit inst%l%"e% l% clientE p"egti"e%
utili7%to"ului s%u un se"&ise post>&Mn7%"e B5unu"i du"%5ileE p"oduse indust"i%leC.
Suple#e%
C%p%cit%te%
de %d%pt%"e
0e#e%u% de dist"i5u#ie % *nt"ep"inde"ii t"e5uie s>i pe"-it s %9ung l% clien#i %colo unde
do"esc eiE c;i%" d%c sunt in/ideliN *nt"ep"inde"e% t"e5uie s %nticipe7e e&olu#iile pe"cepti5ile
%le c%n%lelo" de dist"i5u#ie Bde e6e-pluE de7&olt%"e% &Mn7"ii l% dist%n#C.
Co-p%ti5ilit%te%
c%n%lelo"
Este &o"5% desp"e e&it%"e% con/lictelo" dint"e inte"-edi%"iE c%"e nu 5ene/ici%7 cu to#ii de
%cele%.i %&%nt%9e de p"e#E li&"%"eE se"&ice etc.E cMnd %cel%.i p"odus este dist"i5uit p"in -%i
-ulte c%n%le concu"ente Bde e6e-pluE -%"i sup"%/e#e co-e"ci%leE co-e"ci%n#i independen#iE
c%t%lo%ge pent"u &Mn7%"e% p"in co"esponden# etc.C.
0ent%5ili>
t%te%
Costul
inte"-edi%"ilo"
Este c"ite"iul cel -%i i-po"t%ntJ p"oducto"ul t"e5uie s co-p%"e %&%nt%9ele o/e"ite de ct"e
inte"-edi%"i .i costul pe c%"e t"e5uie s>l supo"te pent"u % le utili7% se"&iciile. Un indic%to"
gene"ic este "%po"tul dint"e "e7ult%tele o5#inuteK -i9lo%cele /olosite.
Nu se po%te %/i"-% *n -od %5solut c un %nu-it tip de c%n%l de dist"i5u#ie este 5un *n sine. Acest luc"u
t"e5uie %p"eci%t *n /unc#ie de tipul de p"odus .i de conte6tul pie#ei. ,i/e"i#ii inte"-edi%"i p"e7en#i *nt">un c%n%l
de dist"i5u#ie *ndeplinesc %ns%-5lul tutu"o" s%"cinilo" indispens%5ile pune"ii p"odusului l% dispo7i#i%
consu-%to"ului /in%l. )"o5le-% c%"e se pune este de % .ti c%"e &e"ig % dist"i5u#iei po%te *ndeplini o %nu-it
/unc#ie indispens%5il l% cel -%i -ic cost.
În %cest sensE un c%n%l de dist"i5u#ie *ndepline.te -%i -ulte /unc#iiE c%"e pot /i g"up%te %st/elJ
> /unc#ii sp%#i%leE *n c%"e se pot "egsi t"%nspo"tulE "eg"up%"e% p"oduselo" s%u /"%c#ion%"e% lotu"ilo" de
p"oduse. )"in %ceste /unc#ii se u"-"e.te %9ust%"e% c%ntit#ilo" de 5unu"i pent"u % opti-i7% li&"%"e% lo"
/ie p"in "eg"up%"e% co-en7ilo"E /ie p"in /"%c#ion%"e% lo"N
> /unc#ii te-po"%leE *n c%"e se includ stoc%"e% p"oduselo" .i /in%n#%"e% %cti&it#ilo". Aceste /unc#ii i%u *n
conside"%"e dec%l%9ul dint"e pe"io%dele de p"oduc#ie .i cele de consu-E c%"e %nt"ene%7 o i-o5ili7%"e
% c%pit%lu"ilo" .iE p"in u"-%"eE un cost /in%nci%"N
> /unc#ii co-e"ci%leE *n c%tego"i% c"o"% se pot -en#ion% /o"-%"e% so"ti-entului co-e"ci%lE
co-unic%"e% .i se"&iciile o/e"ite clien#ilo". Aceste /unc#ii u"-"esc de/ini"e% nu-"ului .i % n%tu"ii
p"oduselo" o/e"ite clientuluiE in/o"-%"e% %cestui%E p"ecu- .i p"est%"e% uno" se"&icii de inst%l%"eE
consult%n# *n &ede"e% utili7"ii p"odusuluiE se"&ice post&Mn7%"e etc.
În conclu7ieE /unc#iile %sigu"%te de ct"e di&e".ii inte"-edi%"i "spund uno" ne&oi de "e%li7%"e % tutu"o"
se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo".
2.2 "e la distri&uţie la logistică
E6ist %uto"i c%"e %/i"- c logistic% nu este sinoni- cu dist"i5u#i% /i7ic. )"int"e %ce.ti%E M.
C;"istop;e" de/ine.te logistic% S(T d"ept un p"oces de conduce"e st"%tegic % -i.c"ii .i stoc"ii -%te"iilo"
p"i-eE -%te"i%lelo"E su5%ns%-5lelo" .i p"oduselo" /inite de l% /u"ni7o"i ct"e clien#i. În %ce%st opticE logistic%
este p"eocup%t de -%n%ge-entul /lu6ului /i7ic c%"e *ncepe cu su"sele de %p"o&i7ion%"e %le unei *nt"ep"inde"i
p"oducto%"e .i se te"-in l% punctul de consu- %l unui p"odus. ,ist"i5u#i% /i7ic este p"i&it c% un concept -%i
11
"est"Mns decMt logistic%E /iind p"eocup%t do%" de /lu6ul p"oduselo" /inite de l% p"oducto"i ct"e consu-%to"iE
ne/iind i-plic%t *n /lu6u"ile de -%te"ii p"i-eE -%te"i%leE se-i/%5"ic%te etc.
);ilip Uotle" de/ine.te dist"i5u#i% /i7ic c% pe un p"oces c%"e Gco-po"t pl%ni/ic%"e%E i-ple-ent%"e% .i
cont"olul /lu6u"ilo" /i7ice de -%te"i%le .i de p"oduse /initeE de l% punctele de p"o&enien# %le %cesto"% l%
punctele de utili7%"eE %st/el *ncMt s /ie s%tis/cute ce"in#ele clien#ilo" .i s se o5#in un p"o/itHS1(T. În %ce%st
%ccep#iuneE dist"i5u#i% /i7ic %p%"e c% o no#iune c%"e se sup"%pune peste logistic. Totu.iE Uotle" /%ce distinc#ie
*nt"e dist"i5u#i% /i7icE pe c%"e o conside" c% /iind o %cti&it%te -%i t"%di#ion%l .i logisticE c%"e este -%i
o"ient%t ct"e pi%#. Ast/elE concepe"e% dist"i5u#iei /i7ice *ncepe cu c%ptul liniei de p"oduc#ie .i cu p"odusul
/initE dup c%"e se *nce%"c gsi"e% uno" solu#ii gene"%to%"e de costu"i cMt -%i -ici pent"u % %duce -%"/% sp"e
client. Concepe"e% logisticii i% *n conside"%"eE c% punct de plec%"eE clientul cu ne&oile .i ce"in#ele s%le .i %poi
u"-e%7 gsi"e% solu#iilo" p"in c%"e s /ie "e%li7%te p"odusele.
)"in u"-%"eE pute- %/i"-% cE d%c dist"i5u#i% %"e o di"ec#ie din %-onte ct"e %&%lE logistic% po"ne.te din
%&%lE de l% ne&oi% s%u ce"in#% unui client .i -e"ge *n %-onteE dincolo de p"oducto"E pMn l% /u"ni7o"ii de -%te"ii
p"i-e. )e %ce%st logic s>% const"uit .i no#iune% de l%n# logistic Bsuppl: c;%inCE c% no#iune c%"e u"-"e.te s>i
une%sc pe to#i p%"ticip%n#ii l% ci"cuitul unui p"odus de l% concepe"e .i pMn l% consu-. În %cest -odE cu cMt ne
dep"t- de consu-%to"ul /in%l ct"e %-onteE cu %tMt &%"i%5ilit%te% co-en7ilo" c"e.te D i%t p"incipiul
/und%-ent%l %l o"ic"ui l%n# logistic.
În -od conc"etE d%c su"&in -ici -odi/ic"i *n ce"e"e% /in%lE co-en7ile det%ili.tilo" ct"e %ng"osi.ti
de&in /luctu%nteE cele %le %ng"osi.tilo" ct"e p"oducto"i de&in ;%otice .i unii p"oducto"i pot s t"e%c *n .o-%9
te;nicE i%" %lto"% s li se solicite s p"oduc -%i -ult decMt %u c%p%cit%te%. Acest e/ect se nu-e.te Ge/ectul
5iciului cu c%"e se st"unesc 5oiiHE deo%"ece cu"5% c%"e %"%t c"e.te"e% &%"i%5ilit#ii co-en7ilo" u"c pe -su" ce
*n%int- sp"e %-ontele l%n#ului logistic. Solu#i% pent"u % p"e*ntM-pin% o %se-ene% situ%#ie const *n sc;i-5ul
de in/o"-%#ii .i col%5o"%"e% dint"e p%"ticip%n#ii l% l%n#ul logistic.
)"in u"-%"eE logistic% nu pune do%" p"o5le-% dist"i5u#iei din %&%lE "especti& % p"oduselo" c%"e se
depl%se%7 de l% p"oducto"i ct"e clien#iE ci .i % celei din %-onteE %dic % -%te"iilo" p"i-e de l% /u"ni7o"i l%
p"oducto"i. În %cest -odE pute- p"i&i "el%#iile dint"e dist"i5u#ie .i logistic c% de l% p%"te l% *nt"egE "especti&
dist"i5u#i% "ep"e7int o p%"te % logisticii c%"e *ncepe cu p"oducto"ul .i se *nc;eie l% client. În plusE d%c
o"ient%"e% dist"i5u#iei este din %-onte ct"e %&%lE logistic% %"e o di"ec#ie in&e"sE "especti& din %&%l ct"e
%-onte.
2.3 Tipuri de logistică
Te"-enul logistic %cope" o -%"e di&e"sit%te de %ccep#iuni .i de do-enii. C% %t%"eE este g"eu de "e%li7%t
o st"uctu"%"e co"espun7to%"e % sensu"ilo" .i % i-plic%#iilo" pe c%"e le p"esupune logistic%. În cele ce u"-e%7 ne
p"opune- s p"e7ent- unele dint"e cele -%i /"ec&ente %ccep#iuni pe c%"e le %"e logistic% *n do-eniul
econo-ic.
O *-p"#i"e t"%di#ion%l % logisticii este %cee% c%"e *-p%"te %ce%st %cti&it%te *n dou /o"-e
/und%-ent%le. Un% opti-i7e%7 un /lu6 continuu de -%te"ii p"i-eE -%te"i%leE p"oduse p"int">o "e#e% de legtu"i
de t"%nspo"t .i nodu"i de stoc%"e D /o"-Mnd cee% ce se nu-e.te logistică globală. Ce%l%lt coo"done%7 o p%"te %
"esu"selo" *nt"ep"inde"ii pent"u % "e%li7% o %nu-it %cti&it%te D logistic% di/e"itelo" %cti&it#i %le *nt"ep"inde"ii
Blogistic% %p"o&i7ion"iiE logistic% depo7it"iiE logistic% t"%nspo"tu"ilo" etc.C. ,%c logistic% unei %cti&it#i este o
logistică internă *nt"ep"inde"iiE logistic% glo5%l % de&enit un /%cto" st"%tegicE c%"e o/e" %&%nt%9e concu"en#i%le.
,e /%ptE co-petiti&it%te% unei *nt"ep"inde"i const din ce *n ce -%i -ult *n c%p%cit%te% s% de % "educe
du"%t% tutu"o" %cti&it#ilo" s%le Bco-e"ci%lE %c;i7i#iiE p"oduc#ieE t"%nspo"tE li&"%"e etc.C. 0e%cti&it%te% % de&enit
%st/el cu&Mntul de o"dine %l *nt"ep"inde"ii. E% este de/init c% /iind c%p%cit%te% de % pst"% o %dec&%"e *nt"e
p"oducti&it%te% *nt"ep"inde"ii .i %d%pt%"e% l% ne&oile clien#ilo".
)ent"u %tinge"e% %cestui o5iecti& este neces%" s se "e%li7e7e o co-unic%"e *nt"e to#i -e-5"ii unui l%n#
c%"e t"%&e"se%7 /lu6u"ile /i7iceE /in%nci%"e .i de in/o"-%#iiE *n%inte de % e/ectu% o"ice %c#iune c%"e &i7e%7
opti-i7%"e% logisticii glo5%le. Ace%st &i7iune i-plic nu do%" o i-%gine coe"ent % %cti&it#ilo" *nt"ep"inde"iiE
ci .i integ"%"e% ne&oilo" clien#ilo"E p"ecu- .i const"Mnge"ile /u"ni7o"ilo". În %cest -odE l%n#ul logistic este e6tins
*nt">o -%nie" glo5%lE %dic *n %/%"% *nt"ep"inde"iiE po"nind de l% %ns%-5lul /u"ni7o"ilo" .i su5cont"%ct%n#ilo" .i
pMn l% client.
1!
8unc#i% logistic %d-inist"e%7 di"ect /lu6u"ile -%te"i%le .i indi"ect /lu6u"ile %soci%te i-%te"i%leJ
/lu6u"ile in/o"-%#iilo" .i cele /in%nci%"e. În /unc#ie de sensu"ile /lu6u"ilo" -%te"i%leE logistic% po%te /i di&i7%t *n
logistică din amonte logistică din aval şi logistică inversă.
Logistic% din %-onte cup"indeJ
> de7&olt%"e% *n inte"io"ul s%u e6te"io"ul *nt"ep"inde"ii client Bc"e%"e% de l% 7e"o s%u -odi/ic%"e% % ce&%
e6istentC .i cut%"e% su"selo" de %p"o&i7ion%"e Bsou"cingC p"in "el%#ii cu /%5"ic%n#i Bp"oducto"iE
indust"i%.iE /u"ni7o"iE su5cont"%cto"iCE p"est%to"i de se"&iciiE consult%n#i *n do-eniul logisticN
> %p"o&i7ion%"e Bp"ocu"e-entCE c%"e i-plic no#iune% de cont"%ctN
> cu-p"%"e% Bpu"c;%singC c%"e induce no#iune% de co-%nd Bdesc;is s%u /e"-CN
> t"%nspo"tul *n %-onte .i ope"%#iunile de &%- pent"u ci"cul%#i% -"/u"ilo" ct"e un punct de stoc%"e
s%u o pl%t/o"- de p"egti"e % co-en7ii.
Logistic% din %&%l cup"indeJ
> stoc%"e% -"/u"ilo" *n depo7iteN
> sup"%%-5%l%"e% Bcop%cAingCE constitui"e% lotu"ilo"E condi#ion%"e%E -%"c%"e%E etic;et%"e% etc.N
> p"egti"e% co-en7ilo"N
> t"%nspo"tul *n %&%l.
Logistic% in&e"s se "e/e" l% ci"cul%#i% -"/u"ilo" de l% consu-%to"ul /in%l l% punctul de "ep%"%"eE
"ecicl%"e s%u dist"uge"e de/initi&. ,e %se-ene%E %ce%st logistic se "e/e" .i l% "etu"ul -"/u"ilo" de l% client l%
&Mn7to"ul lo".
In/"%st"uctu"% logistic este constituit din depo7ite .i ci de co-unic%#ii .i %"e c% o5iect -i.c%"e%
/lu6u"ilo" -%te"i%leE pent"u % le di"i9% de l% locu"ile de p"oduc#ieE pMn l% locu"ile de t"%ns/o"-%"eE %poi de l%
%ceste% ct"e locu"ile de consu-. În gene"%lE %ceste t"ei co-ponente sunt desp"#iteE cee% ce "idic p"o5le-%
/lu6u"ilo" c%"e le unesc. În %cest sensE pute- g"up% logistic% *n u"-to%"ele c%tego"iiJ logistica bazată pe flu"uri
întinse sau pe flu"uri stocate şi logistica bazată pe flu"uri împinse sau trase. CMnd p"odusul po%te /i o"ient%t
di"ect ct"e locul de consu-E /" % se constitui stocu"iE /lu6ul se nu-e.te *ntins. În situ%#i% in&e"s /lu6ul se
nu-e.te stoc%t. ,%c p"oduc#i% decide c%ntit%te% -"/ii t"%nspo"t%te /lu6ul se nu-e.te *-pins. ,i-pot"i&E d%c
consu-%to"ul decide c%ntit%te% -"/ii t"%nspo"t%te .i p"oduse /lu6ul se nu-e.te t"%s.
E6tinde"e% /unc#iei logistice dete"-in di/e"en#ie"e% %cti&it#ilo" "ele&%nte Glogisticii produsuluiH de cele
leg%te de Glogistica de susţinereH Bu"-"i"e% logisticii p"odusului dup &Mn7%"eCE con/o"- /igu"ii de -%i 9osJ
8unc#i% logistic
8
u
n
c
#
i
%

l
o
g
i
s
t
i
c

L
o
g
i
s
t
i
c
%

p
"
o
d
u
s
u
l
u
i
Cu-p"%"eE %p"o&i7ion%"e cu -%te"ii
p"i-e
L
o
g
i
s
t
i
c
%

i
n
d
u
s
>
t
"
i
%
l

T"%nspo"tul -%te"iilo" p"i-e
)"oduc#i% .i gestiune% p"oduc#iei
T"%nspo"tul p"oduselo" /inite
L
o
g
i
s
t
i
c
%

s
t
o
c

"
i
i

d
e

-
%
s

,epo7it%"e% p"oduselo" /inite
Ali-ent%"e% pl%t/o"-elo"
de "edist"i5ui"e
T"%nspo"tul co-en7ilo" clien#ilo" cu
%-nuntul
L
o
g
i
s
t
i
c
%

d
e

d
i
s
t
"
i
5
u
#
i
e
,epo7it%"e% .i gestiune% stocu"ilo"
*n -%g%7inele cu %-nuntul
Logistic%
de sus#ine"e
,ist"i5u#i% cu %-nuntul
)ost&Mn7%"e%
Înt"e#ine"e%
Fig#ra %&% Ti*#ri !e logisti"1
13
Logistic% p"odusului se "e/e" l% to%te /%7ele ciclului de p"oduc#ieE de l% %p"o&i7ion%"e% cu -%te"ii p"i-eE
pMn l% stoc%"e% *n -%g%7ine. Logistic% de sus#ine"e inte"&ine *ncepMnd de l% &Mn7%"e% p"oduselo" .i include
post>&Mn7%"e% .i *nt"e#ine"e%.
În /unc#ie de "olul %su-%t de logisticE /unc#i% %cestei% po%te e&olu% de l% ni&elul st"%tegic l% cel t%ctic .i
ope"%#ion%l. 1inMnd cont de %ce%st e&olu#ie % /unc#iei se po%te &o"5i de logistica de pilotare #conducere)E c%"e
%"e *n &ede"e %tMt ni&elul st"%tegic .i cel t%cticE .i de logistica operaţionalăE p"eocup%t de "e%li7%"e% *n c%d"ul
*nt"ep"inde"ii % -i9lo%celo" neces%"e %cti&"ii /lu6u"ilo"J -%nipul%"eE %-5%l%"eE t"%nspo"tE stoc%"e etc.
3. Trecerea de la logistică la lanţul logistic
Logistic% "ep"e7int un do-eniu e&oluti&E c%"e % cunoscut .i cuno%.te nu-e"o%se t"%ns/o"-"i
dete"-in%te de c%"%cte"isticile -ediului econo-ic *n c%"e se inse"e%7. )"in u"-%"eE %sist- l% t"ece"e% logisticii
de l% o %cti&it%te ope"%#ion%l l% un% t%ctic .i c;i%" st"%tegic. În %cest -odE s>% %9uns s se e6tind logistic% *n
%/%"% *nt"ep"inde"ii .i s se contu"e7e concep#i% de l%n# logistic Bsuppl: c;%inC.
3.1 Pro&le#a ntreruperilor %lu'urilor %i(ice n logistică
Înt"e"upe"e% /lu6ului /i7ic "ep"e7int un st%diu *n c%"e -%"/% *.i sc;i-5 locul. Adese% %ce%st
*nt"e"upe"e este *nso#it de un t"%ns/e" de "espons%5ilit%teE c%"e se p"oduce uneo"i c;i%" *n -o-entul *n c%"e se
"e%li7e%7. În gene"%lE %ce%st *nt"e"upe"e de /lu6u"i inte"&ine *n ti-pul ope"%#iunilo" de *nc"c%"e>desc"c%"e .i
de sc;i-5%"e % -i9locului de t"%nspo"t.
Mo-entul *nt"e"upe"ii /lu6ului este c"uci%l *n o"g%ni7%"e% l%n#ului logistic .i *n pe"/o"-%n#% s% glo5%lE
pent"u u"-to%"ele -oti&eJ
 este un -o-ent /%&o"%5il pent"u % const%t% c%lit%te%E c%ntit%te% .i &%lo%"e% "e%l % -"/u"ilo" &MnduteE
sc;i-5%te s%u t"%ns5o"d%teE pent"u %uto"it#i B*n speci%l &%-%leCE c% .i pent"u &Mn7to"iE clien#i .i
p"est%to"i logisticiN
 este o %c#iune c%"e p"esupune consu- de "esu"se B-%nope"E siste-e de in/o"-%#iiE -i9lo%ce de
-%nipul%"e etc.CN
 este un st%diu *n c%"e -%"/% se i-o5ili7e%7 .i de&ine disponi5il pent"u un nou t"%nspo"t B*n
t"%nspo"tul -ulti-od%lCE pent"u t"%ns/o"-%"e s%u pent"u co-e"ci%li7%"eN
 este un ni&el *n ci"cul%#i% p"odusului *n c%"e -%"/% po%te /i dete"io"%t s%u c;i%" /u"%tE deo%"ece e%
este t"%ns5o"d%t s%u *.i po%te sc;i-5% te-pe"%tu"% B-%i %les *n l%n#ul de /"igCE i%" du"%t% s% po%te
%nt"en% pie"de"i de -%"/.
Ast/elE deci7i% de % const"ui un siste- logistic &% #ine %st/el cont de nu-"ul *nt"e"upe"ilo" /lu6u"ilo" .i
de &ulne"%5ilit%te% lo". Adopt%"e% deci7iei tinde s "educ cMt -%i -ult posi5il nu-"ulE costulE du"%t% .i c;i%"
g"%dul lo" de te;nicit%te.
În gene"%lE *nt"e"upe"ile se p"oduc l% inte"sec#i% dint"e dou %cti&it#i Bde -ulte o"i "e%li7%te de /i"-e
di/e"iteC. )ent"u % e&it% *nt"e"upe"ile se pune p"o5le-% sinc"oni7"ii %cti&it#ilo"E cee% ce conduce l% idee% de
l%n# logistic.
3.2 Conceptuali(area lanţului logistic
În lite"%tu"% de speci%lit%te deseo"i l%n#ul logistic este "ep"e7ent%t c% *n /igu"% de -%i 9osJ
Fig#ra 2&' Re*re.entarea #n#i lan) logisti"
1$
% V 5 c d V e
Un l%n# logistic este un siste- coo"don%t de o"g%ni7%#iiE o%-eniE %cti&it#iE in/o"-%#ii .i "esu"se i-plic%te
*n -i.c%"e% unui p"odus *nt">o -%nie" /i7ic s%u &i"tu%l de l% /u"ni7o" l% client. Înt">un sens gene"%lE un l%n#
logistic const din dou s%u -%i -ulte o"g%ni7%#ii sep%"%te din punct de &ede"e 9u"idicE d%" unite p"in /lu6u"i
-%te"i%le B/i7iceCE /in%nci%"e .i de in/o"-%#ii. Aceste /i"-e pot p"oduce p"#i co-ponente .i p"oduseE /i"-e ce
%sigu" logistic% .i c;i%" clientul /in%l *nsu.i. Înt">un sens "est"MnsE te"-enul de l%n# logistic este %plic%5il .i
uno" -%"i co-p%nii -ultin%#ion%leE cu %cti&it#i des/.u"%te *n #"i di/e"iteE cee% ce pune p"o5le-% coo"don"ii
e/iciente % /lu6u"ilo" /i7iceE /in%nci%"e .i de in/o"-%#ii. În %cest din u"- c%7E l%n#ul logistic este
int"%o"g%ni7%#ion%lE *n ti-p ce l%n#ul logistic c%"e cup"inde /i"-e di/e"ite este inte"o"g%ni7%#ion%l.
Acti&it#ile din l%n#ul logistic Bnu-ite .i l%n#u"i de &%lo%"e s%u p"ocesele ciclului de &i%#C t"%ns/o"-
-%te"iile p"i-e .i co-ponentele *nt">un p"odus c%"e este li&"%t ct"e consu-%to" s%u utili7%to". )"in u"-%"eE un
l%n# logistic le%g di&e"sele l%n#u"i de &%lo%"e din inte"io"ul su.
An%li7% &%lo"ii "ep"e7int o te;nic c%"e studi%7 posi5ilit%te% de % *nlocui co-ponentele unui p"odus cu
%ltele -%i pu#in costisito%"e s%u -%i pu#in "%"e. C% u"-%"eE %n%li7% &%lo"ii % de&enit o te;nic cl%sic de
"educe"e % costu"ilo"E c%"e const *n studie"e% *n det%liu % tutu"o" co-ponentelo" suscepti5ile de % /i -odi/ic%teE
st%nd%"di7%te s%u /%5"ic%te cu c;eltuieli -%i -ici. 0ecu"gMnd l% %ce%st te;nic un cu-p"to" c%"e %
%c;i7i#ion%t un p"odus %"e posi5ilit%te% deJ
> % dete"-in% c%"e sunt /unc#iile %cestui p"odusN
> % cut% d%c %nu-ite c%"%cte"istici %ctu%le %le %cestui p"odus nu sunt indispens%5ileN
> % se *nt"e5% d%c speci/ic%#iile "e#inute %le p"odusului nu sunt p"e% scu-peN
> % cut% su5stituen#i -%i ie/tiniN
> % &ede% d%c %cest p"odus nu po%te /i st%nd%"di7%t pent"u %>l /olosi *nt">un nu-" -%i -%"e de c%7u"i
.iE p"in %ce%st%E s se "educ costul su co-plet de %c;i7i#ie .i de utili7%"eN
> %>l *nlocuiE pu" .i si-pluE cu un %ltul c%"e &% *ndeplini %cele%.i /unc#ii cu un cost -%i -ic.
An%li7% &%lo"ii t"e5uie %plic%t *nt"egului l%n# logistic. O"ice ope"%#iune din l%n#ul logistic t"e5uie s
%duc &%lo%"e .iE c% %t%"eE t"e5uie cut%t *n pe"-%nen# o5#ine"e% %celei%.i &%lo"i l% un cost -%i "edus. În
"e%lit%teE cel -%i %dese% nu este di/icil s se dete"-ine costu"ile /iec"ei ope"%#iuni din l%n#ul logisticE ci
&%lo%"e% s% %dug%t. )"in u"-%"eE dete"-in%"e% &%lo"ii %dug%te "ep"e7int o p"eocup%"e indispens%5ilE -%i
%les c o econo-ie *nt">o &e"ig % l%n#ului po%te %nt"en% o c"e.te"e *n %lt%E /" c% %cest luc"u s /ie *n sine ce&%
"u Bne/%&o"%5ilC. Un e6e-plu *l "ep"e7int -%"e% sup"%/%# de &Mn7%"e *n c%"e p"e#u"ile 5unu"ilo" de l%"g
consu- sunt -%i con&en%5ile d%to"it costului co-plet %l %cesto"% -%i -icE *ns consu-%to"ul t"e5uie s /%c
un e/o"t pent"u %>.i p"ocu"% %ceste 5unu"i p"in depl%s%"e% -%i lung de l% do-iciliul su pMn l% punctele de
consu-. )e %cest p"incipiu %u %p"ut /o"-e de p%"tene"i%t *nt"e p"oducto"i .i dist"i5uito"iE de tipul E//icient
Consu-e" 0esponse BEC0CE c%"e p"esupun o st"Mns col%5o"%"e *nt"e to#i p%"ticip%n#ii dint">un l%n# de dist"i5u#ie
pent"u % identi/ic% *-5unt#i"ile posi5ile .i cine &% supo"t% noile costu"iE d%" .i cine &% 5ene/ici% .i *n ce
-su" din cM.tigu"ile "e7ult%te. Studiile e/ectu%te %sup"% EC0 %"%t c o c"e.te"e % &%lo"ii se *-p%"te *nt"e
di/e"i#ii p%"ticip%n#i .i consu-%to"iE *ns -ec%nis-ele %cesto" "ep%"ti#ii nu sunt cl%"e.
În 7ilele no%st"e c;i%" c"e.te"e% co-ple6it#ii te;nice % dist"i5u#iei 5unu"ilo" de consu- st%nd%"dE
co-5in%t cu spo"i"e% -"i-ii .i p"o/un7i-ii pie#ei glo5%leE % /cut c% legtu"% *nt"e consu-%to" .i &Mn7to" s
/ieE de o5iceiE do%" legtu"% /in%l *nt">un l%n# s%u *nt">o "e#e% co-ple6 de sc;i-5u"i. )"in u"-%"eE l%n#ul
logistic *ncepe cu e6t"%ge"e% -%te"iei p"i-e .i include -%i -ulte legtu"i de p"oduc#ie pMn %9unge l%
consu-%to".
Un l%n# logistic "ep"e7int o "e#e% de /u"ni7o"iE *nt"ep"inde"i p"oducto%"eE depo7ite .i c%nele de
dist"i5u#ie o"g%ni7%t pent"u % %c;i7i#ion% -%te"ii p"i-eE % le t"%ns/o"-% *n p"oduse .i % le dist"i5ui ct"e clien#i.
)"oiect%"e% .i ope"%"e% e/icient % unui l%n# logistic "ep"e7int o co-ponent % %cti&it#ii de pl%ni/ic%"e
des/.u"%t %tMt l% ni&el st"%tegicE cMt .i t%ctic. )l%ni/ic%"e% l% ni&el st"%tegic % l%n#ului logistic i-plic deci7ii de
con/igu"%"e % "e#eleiE nu-"ulE %-pl%s%"e%E c%p%cit%te%E te;nologi% /%cilit#ilo" etc. )l%ni/ic%"e% l% ni&el t%ctic %
ope"%#iilo" din l%n#ul logistic i-plic deci7ii "e/e"ito%"e l% %c;i7i#i%E p"oces%"e% .i dist"i5u#i% p"oduselo".
Con/igu"%"e% st"%tegic % l%n#ului logistic este un /%cto">c;eie c%"e in/luen#e%7 e/icien#% ope"%#iunilo"
t%ctice .i %st/elE %"e un i-p%ct de lung du"%t %sup"% unei /i"-e.
O5iecti&ul c%"e gu&e"ne%7 to%te e/o"tu"ile *nt">un l%n# logistic este c"e.te"e% co-petiti&it#ii p"in %sigu"%"e%
uno" se"&icii %ccept%te de ct"e clien#i l% un cost -ini-. Î-5unt#i"e% se"&iciilo" se po%te "e%li7% pe dou ciJ
> p"in de7&olt%"e% integ""ii o"g%ni7%#iilo" .i eli-in%"e% %cti&it#ilo" inutile s%u costisito%"eN
> p"in coo"don%"e% -%i 5un % /lu6u"ilo".
1(
C% %t%"eE -%n%ge-entului l%n#ului logistic *i "e&ine s%"cin% de % integ"% unit#ile o"g%ni7%#ion%le din
c%d"ul %cestui%E de % coo"don% /lu6u"ile neces%"e *ndeplini"ii ce"e"ii clien#ilo" cu scopul de % *-5unt#i
co-petiti&it%te% l%n#ului c% un tot unit%".
)ie#ele sunt sp%#ii "e%le s%u &i"tu%le unde 5unu"ile .i se"&iciile sunt inte".%n9%5ileKt"%n7%c#ion%te.
Se"&iciile inte"&in *nt"e p"oducto"ii c%"eE de "egulE se %/l pe di&e"se p%lie"e de &%lo%"e %d%ug%t. ,e
%se-ene%E se"&iciile sunt Ot"%n7%c#ion%teH *n p"ocesul logistic *nt"e %gen#i .i inte"-edi%"i. Inte"-edi%"ul po%te
c;i%" t"%n7%c#ion% se"&icii cu un su5>inte"-edi%". Aceste %specte sunt e&iden#i%te .i p"in inte"-ediul /igu"ii
u"-to%"e c%"e sinteti7e%7 "el%#iile dint"e %cto"ii pie#eiE din punct de &ede"e logistic.
Fig#ra 2&% Rela)iile !intre a"torii *ie)ei logisti"e
'
,in nouE p"i&ind p"o5le-% l% ni&el gene"%lE *n logistic .i dist"i5u#ie sunt i-plic%te p%t"u g"upe
p"incip%le de %cto"iE e&iden#i%#i %st/elJ
> E6pedito"ii sunt /u"ni7o"ii .i p"oducto"ii loc%li7%#i *n %-ontele l%n#ului. Ace.ti% pot o"g%ni7%
%cti&it#ile de t"%nspo"t .i logistic *n inte"io"ul co-p%niilo" s%u pot e6te"n%li7e %ceste %cti&it#i ct"e
co-p%niile speci%li7%te de t"%nspo"t s%u logistic. C"e.te"e% co-ple6it#ii dist"i5u#iei *n -ulte secto%"e %
%ccentu%t "olul /u"ni7o"ilo" de se"&icii logistice. Ace.ti% "e%li7e%7 pl%ni/ic%"e%E coo"don%"e% .i -%n%ge-entul
%cti&it#ilo" .iE *n -ulte c%7u"iE sunt i-plic%#i *n %cti&it#i de t"%nspo"t. 0olul %cesto"% este de % de7&olt% .i
i-ple-ent% concepte de logistic e/iciente. 8u"ni7o"ii de se"&icii logistice suntE *n gene"%lE /o%"te ino&%ti&i *n
%plic%"e% te;nologiilo" in/o"-%#ion%le .i de co-unic%tii pent"u % "spunde cMt -%i 5ine l% sc;i-5"ile continue
%le pie#ei d%to"it co-peti#iei .i sc;i-5"ilo" *n co-po"t%-entul de consu-.
1
Sc;e-% 0,C "ep"e7int cent"u "egion%l de dist"i5u#ie Bpo%te dese"&i un g"up de #"iE putMnd %p"o&i7ion% *n &"%c /%cilit#ile de depo7it%"e loc%leCE
i%" E,C "ep"e7int cent"u eu"ope%n de dist"i5u#ie B%cest% po%te /i un -eg%depo7itE ce &% de#ine to%te stocu"ile din Eu"op% pent"u un client *n%inte de
% le dist"i5ui *n #"i %cti&e. Stocu"ile pot /i pst"%te *n /o"- gene"icE %dic p"oduse co-une ce nu %u /ost pe"son%li7%te pent"u %nu-ite pie#eC
1'
#$daptare după Dantuma %&'&(& )a*+ins ,&-& .//0)
> T"%nspo"t%to"iiE *n p"incip%lE t"%nspo"t -"/u"ile din punctul A *n punctul 3. Totu.iE -ul#i
t"%nspo"t%to"i o/e" -%i -ulte se"&icii Be6J depo7it%"e .i n%&luC .i -ul#i dint"e ei de&in g"%du%l /u"ni7o"i de
se"&icii logisticeN
> Co-e"ci%n#ii pot /i cu "idic%t% s%u cu %-nuntul. În p"incip%l %ce.ti% sunt clien#ii t"%nspo"t%to"ilo".
Co-e"ci%n#ii "ep"e7int punctul /in%l %l p"ocesului de dist"i5u#ie .i 9o%c un "ol i-po"t%nt pent"u clientiE d%"
uneo"i sunt conside"%#i .i /o"#e c%"e o"g%ni7e%7 .i -oti&e%7 *n c%d"ul l%n#ului logistic.
> 8u"ni7o"ii de se"&icii logistice sunt deseo"i cl%si/ic%#i *n di/e"ite g"upu"i. E6e-ple de %ceste g"upu"i
sunt integ"%to"iiE ope"%to"ii de "e#e%E /u"ni7o"ii de se"&icii de 5%7 etc.
3 )LE de "egulE %sigu" depo7it%"e% .iKs%u se"&icii de cont"ol logisticE c%"e i-plic t"%nspo"t%to"ii .i
destin%t%"ii c% p"i-% .i ce% de>% dou% p%"te. $)L %d-inist"e%7 .i coo"done%7 %lte co-p%nii 3)L. În sc;e-%
gene"%l de -%i sus e6ist o &%st pl%9 de posi5ilit#i c%"e p"i&esc "el%#iile dint"e /iec%"e %cto" .i /iec%"e
%cti&it%te. Un p"oducto" *.i po%te %su-% "espons%5ilit%te% pent"u *nt"eg p"ocesul s%u po%te e6te"n%li7% -ulte
dint"e %ceste /unc#iuni ct"e %l#i %cto"i. ,e %se-ene%E e6ist o pl%9 l%"g de "el%#ii *nt"e e6pedito"iE
t"%nspo"t%to"i .i /u"ni7o"ii de se"&icii logistice.
Fig#ra 2&2 Lan)#l 0alorii3 re*re.entat generi" *entr# logisti"1
#$daptare după Dantuma %&'&(& )a*+ins ,&-& .//0)
Cele -%i i-po"t%nte %cti&it#i din l%n#ul logisticE p"e7ent%te *n /igu"% 3.3E sunt conside"%te % /i S+TJ
> p"oces%"e% > i-plic p"i-i"e% .i p"oces%"e% solicit"ii clientuluiE pl%ni/ic%"e% dist"i5u#iei de -%"/E
%-5%l%"e% -"/u"ilo" pent"u e6pedie"e Bpe p%le#i s%u *n cont%ine"eCN
> t"%nspo"tul > i-plic depl%s%"e% -"/u"ilo" de l% un loc l% %ltulE /ie di"ect ct"e destin%#i% /in%lE /ie
ct"e un inte"-edi%" %/l%t pe l%n#ul logisticN
> depo7it%"e% .iKs%u %cti&it#ile logistice cu &%lo%"e %dug%t D "ep"e7int un st%diu inte"-edi%" op#ion%l
*n %cest p"oces c%"e po%te s cont"i5uie l% c"e.te"e% &%lo"ii -"/u"ilo" p"in inte"-ediul %cti&it#ilo"
logistice de &%lo%"e %dug%t.
To%te /%7ele -en#ion%te %nte"io" pot %&e% di/e"ite g"%de de cont%ct cu dou ni&ele %/l%te pe &e"tic%l *n
l%n#ul &%lo"ii Bni&elu"i c%"e *nt">o %nu-it -su" se pot "el%#ion% cu o"ic%"e s%u to%te dint"e cele t"ei p"ocese de
5%7 desc"ise %nte"io"C. Cele dou ni&elu"i sunt %/l%te pe &e"tic%l suntJ
> )"ocesele de -%n%ge-ent D p"ecu- u"-"i"e% .i *n"egist"%"e% c%p%cit#ilo"N
> Solu#iile logistice D i-plic se"&icii de consult%n# c%"e p"i&esc op#iunile logistice c%"e sunt
disponi5ile *n o"ic%"e s%u to%te ni&elele -en#ion%te -%i susE #inMndu>se se%-% de ne&oile %nu-ito"
clien#i .i tipu"ile de p"oduse.
8%7ele -%i sus -en#ion%te pot /i conside"%teE *n p"incip%lE c% /iind %cti&it#i s%u /unc#iuni e6e"cit%te de
di&e".i %cto"i cu oc%7i% t"%n7%c#iilo" c%"e conduc l% c"e.te"e% &%lo"ii. În p"%cticE %cti&it#ile .i /unc#iile pot /i
di&i7%te *n -%i -ulte %cti&it#i speci/ice de &%lo%"e %dug%t. Ace%st %se"#iune este %de&"%t pent"u
1+
%cti&it#ile logistice c%"e i-plic pl%ni/ic%"eE -%n%ge-ent .i coo"don%"e .iE su5sec&entE -ulte %lte %cti&it#i de
&%lo%"e %dug%t c%"e pot /i gene"%te.
1=
3.3 Modele de lanţ logistic
E6ist o di&e"sit%te de -odele de l%n# logistic c%"e se %d"ese%7 %tMt p%"ticip%n#ilo" din %-onteE cMt .i din
%&%lul %cestui%. Modelul SCO0 BSuppl: C;%in Ope"%tions 0e/e"ence D *nt">o t"%duce"e %p"o6i-%ti&E "e/e"in#%
ope"%#iunilo" din l%n#ul logisticCE el%5o"%t de Consiliul Suppl: C;%in -so%" pe"/o"-%n#% tot%l % l%n#ului
logistic. Acest% este un -odel de "e/e"in# pent"u -%n%ge-entul l%n#ului logisticE const"uindu>se de l%
/u"ni7o"ul /u"ni7o"ului pMn l% clientul clientului. El include pe"/o"-%n#% *n "e%li7%"e% li&""ii .i co-en7iiE
/le6i5ilit%te% p"oduc#ieiE costu"ile de ono"%"e % cl%u7elo" .i % "e/u7u"ilo"E stocul .i %cti&eleE p"ecu- .i %l#i /%cto"i
*n e&%lu%"e% pe"/o"-%n#ei gene"%le % e/icien#ei l%n#ului logistic.
8iec%"e din &e"igile l%n#ului logistic "ep"e7int o %cti&it%te s%u un %ns%-5lu de %cti&it#i pe c%"e le pute-
"eg"up% su5 un% din cele p%t"u e6p"esii %le -etodei SCO0J
> sou"ceJ %dic %p"o&i7ion%"e%E *n c%d"ul %cestei% /iind incluse to%te %cti&it#ile pe c%"e le gsi-
%soci%te %cestui conceptE cu-p"%"e%E st%5ili"e% "e/e"in#elo" etc.N
> -%AeJ %dic /%5"ic%"e% *n di/e"itele s%le &%"i%nte indust"i%leJ p"oduc#ie de -%sE p"oduc#ie l% co-%nd
etc.N
> deli&e"J %dic dist"i5u#i% su5 to%te /o"-ele s%leJ &Mn7"i ct"e %lte *nt"ep"inde"iE &Mn7%"e% ct"e clien#i
/in%li cu di&e"sele lo" &%"in%teN
> pl%nJ sunt ope"%#iunile t"%ns&e"s%le din dou &e"igi c%"e pe"-it conduce"e% "el%#iilo" dint"e cele dou
&e"igi.
8iec%"e din &e"igi este leg%tE cu e6cep#i% e6t"e-it#ilo"E l% o &e"ig din %-onte .i un% din %&%l. Cee% ce
este Sou"ce pent"u unul de&ine ,eli&e" pent"u cel c%"e %p"o&i7ione%7 .i conduce l% M%Ae pent"u cel c%"e
utili7e%7 p"odusele %p"o&i7ion%te Bsou"cedC. )ent"u un logistici%n conte%7 -%i pu#in con#inutulE p"ocedu"ile .i
te;nicile c%"e se utili7e%7 *nt">o %nu-it &e"igE cMt -%i %les conduce"e% s% .iE p"in u"-%"eE p%"te% de
pl%ni/ic%"e Bpl%nC. ,e e6e-pluE *nt">o u7in de %s%-5l%"e te;nicile de p"oduc#ie nu inte"ese%7 decMt indi"ect
l%n#ul logisticE *n sc;i-5 pl%ni/ic%"e% %cti&it#ii -%.inilo" .i %p"o&i7ion%"e% cu co-ponente #in de conduce"e%
l%n#ului logistic BSCMC.
8o"u-ul Glo5%l %l L%n#ului Logistic % int"odus %lt -odel de l%n# logistic. Acest c%d"u este const"uit din =
p"ocese c;eie de %/%ce"iE c%"e sunt %tMt inte"/unc#ion%leE cMt .i t"%ns&e"s%le /i"-ei. 8iec%"e p"oces este condus de
ct"e o ec;ip inte"/unc#ion%lE c%"e include "ep"e7ent%n#i din do-eniileJ logisticE p"oduc#ieE %c;i7i#ieE /in%n#eE
-%"AetingE ce"cet%"e>de7&olt%"e etc. )"ocesele din c%d"ul unui l%n# logistic suntJ
> -%n%ge-entul "el%#iei cu clientulN
> -%n%ge-entul se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo"N
> s%tis/%ce"e% ce"e"iiN
> ono"%"e% co-en7iiN
> -%n%ge-entul /lu6ului de /%5"ic%#ieN
> -%n%ge-entul "el%#iei cu /u"ni7o"ulN
> de7&olt%"e% .i co-e"ci%li7%"e% p"odusuluiN
> logistic% in&e"s.
3.4 )actori care *usti%ică e'istenţa lanţului logistic
T"ece"e% de l% %5o"d%"e% logisticii c% o co-ponent inte"n % *nt"ep"inde"ii l% e6tinde"e% ei *n e6te"io"E
cul-inMnd cu concep#i% l%n#ului logistic s>% p"odus p"in %c#iune% % nu-e"o.i /%cto"i de in/luen#E c%"e %/ecte%7
-odul de de"ul%"e % %/%ce"ilo". )"int"e %ce.ti /%cto"i se pot -en#ion% u"-to"iiJ
 e&olu#i% "%po"tu"ilo" dint"e indust"ie .i co-e"#N
 de7&olt%"e% noilo" te;nologii %le in/o"-%#iei .i de co-unic%"eN
 intensi/ic%"e% concu"en#ei p"in o/e"t% e6cedent%"N
 de7&olt%"e% uno" /unc#ii de o"din st"%tegic *n *nt"ep"inde"iJ u"-"i"eE pl%ni/ic%"eE p"e&i7iune
etc.N
 e6tinde"e% p"ocesului de glo5%li7%"eN
 "ecu"ge"e% din ce *n ce -%i -ult l% e6te"n%li7%"e .i su5cont"%ct%"e.
Ne gsi- *nt">o pe"io%d *n c%"e co-e"#ul do-in indust"i%E -%i %les p"in -%"ile sup"%/e#e de &Mn7%"e.
Aceste% i-pun nu-e"o%se condi#ii *nt"ep"inde"ilo" p"oducto%"e *n p"i&in#% -od%lit#ilo" de "e%li7%"e %
p"oduselo"E de %-5%l%"eE etic;et%"eE d%" -%i %lesE *n p"i&in#% p"e#u"ilo" .i % -od%lit#ilo" .i te"-enelo" de pl%t.
14
To%te %ceste% l%s *nt"ep"inde"ilo" p"oducto%"e o li5e"t%te deci7ion%l "edusE cu i-p%ct %sup"% pe"/o"-%n#elo"
lo" gene"%le.
)"og"esele din do-eniul te;nologiilo" in/o"-%#iei .i cel %l -i9lo%celo" de co-unic%"e /%c posi5il
%p%"i#i% % noi -odu"i de concepe"e % "el%#iilo" *nt"e /i"-e. Tot -%i -ult se utili7e%7 siste-ele de sc;i-5
elect"onic de d%te BE,ICE c%"e pe"-it co-unic%"e% *n ti-p "e%l % uno" in/o"-%#ii "ele&%nte pent"u p"#ile
i-plic%te. În %cest -odE se pot eli-in% consecin#ele neg%ti&e %le Ge/ectului de 5iciH .i se *-5unt#e.te
co-petiti&it%te% p"in p"e# % p"oduselo"E g"%#ie "educe"ii costu"ilo".
Concu"en#% pute"nic de pe pie#eE c%"e *n -%"e% lo" -%9o"it%te sunt %le consu-%to"uluiE pune p"o5le-%
gsi"ii uno" noi /o"-e p"in c%"e p"odusele s %9ung l% clien#i. Ap%" /o"-ule p%"tene"i%le c%"e le%g p"#ile
i-plic%te *n noi /o"-ule %soci%ti&e pent"u pe"io%de -%i lungi de ti-p. Aceste p%"tene"i%te conduc l% costu"i
tot%le -%i -ici %le p"oduselo"E cu cM.tigu"i -%i -%"i pent"u /i"-e decMt d%c %" /i %c#ion%t independent. Înt"e
%ceste /o"-ule de p%"tene"i%t un loc *nse-n%t "e&ine .i constitui"ii l%n#u"ilo" logistice.
M%n%ge-entul st"%tegic %dopt%t de *nt"ep"inde"i nu -%i po%te /i li-it%t do%" l% inte"io"ul %cestei%. O"icMt
de 5ine %" /i "e%li7%t %cest de-e"s *n inte"io"E *nt"ep"inde"e% nu este i7ol%t *n -ediul econo-ic .i c% %t%"eE
inte"dependen#ele c%"e o le%g de %l#i p%"ticip%n#i l% %cest% o /%c s su/e"e in/luen#% lo". C% %t%"eE /unc#iile
speci/ice -%n%ge-entului st"%tegic t"e5uie concepute *nt">o -%nie" e6tinsE e6cedMnd *nt"ep"inde"e% cee% ce
conduce l% o %5o"d%"e p"in inte"-ediul l%n#u"ilo" logistice pent"u % "e%li7% sinc"oni7%"e% %cti&it#ilo" p"op"ii cu
cele %le /i"-elo" cu c%"e inte"%c#ione%7. ,e /%ptE %cest luc"u este cu %tMt -%i neces%" cu cMt deci7iile se
/und%-ente%7 pe 5%7% unei %5o"d"i -ultic"ite"i%leE c%"e de -ulte o"i dep.esc g"%ni#% *nt"ep"inde"ii.
Glo5%li7%"e% din ce *n ce -%i intens /%ce c% /i"-ele -%"i din econo-iile de7&olt%te s>.i deloc%li7e7e
%cti&it#ile %/e"ente di&e"selo" /unc#ii %le *nt"ep"inde"ii B.iE *n speci%lE ce% de p"oduc#ieC *n 7one *n c%"e %ceste%
pot /i e/ectu%te -%i co-petiti&. Ace%st deloc%li7%"e pune *ns p"o5le-% li&""ii di/e"itelo" co-ponente %le
unui p"odus sp"e /%5"icile de %s%-5l%"e B%dese% situ%te l% dist%n#e -%"iCE /lu6u"i c%"e t"e5uie sinc"oni7%teE cee%
ce conduce sp"e constitui"e% l%n#u"ilo" logistice.
E6te"n%li7%"e% .i su5cont"%ct%"e% sunt consecin#e %le p"ocesului %nte"io"E st"Mns co"el%te cu %cest%.
E6te"n%li7%"e% di&e"selo" %cti&it#i %le *nt"ep"inde"ii Binclusi& ce% logisticC pe"-ite %cestei%J
> s se concent"e7e pe do-eniul lo" de co-peten#N
> s "e%li7e7e cM.tigu"i /in%nci%"e p"in t"%ns/o"-%"e% uno" c;eltuieli /i6e *n c;eltuieli &%"i%5ileN
> s se eli5e"e7e de o se"ie de i-o5ili7"i /in%nci%"eN
> s t"%ns/e"e o p%"te din "iscu"ile p"op"ii %soci%te %cti&it#ilo" e6te"n%li7%teN
> s %i5 -%i -ult /le6i5ilit%te %sup"% p"est%#iei logistice .i -%i %lesE s o cont"ole7e.
Inte"es%nt este /%ptul c %cti&it#ile e6te"n%li7%te cu inciden# *n do-eniul logistic sunt dint"e cele -%i
&%"i%5ileE .i %nu-eJ
 ope"%#iuni de t"%nspo"t .i %u6ili%"e t"%nspo"tuluiN
 depo7it%"e%E stoc%"e%E p"egti"e% co-en7ilo"E *nc;i"ie"e% depo7itelo"N
 p"eluc"%"e% -"/u"ilo" .i ope"%#iunile de /in%li7%"e % p"oduc#ieiN
 ope"%#iuni cu c%"%cte" co-e"ci%l B-%i %les %p"o&i7ion%"e%CN
 ope"%#iuni in/o"-%ticeN
 consult%n# logistic etc.
Cu to%te %ceste%E /unc#i% ce% -%i e6te"n%li7%t "-Mne t"%nspo"tul c%"eE dup unele st%tisticiE %" %tinge o
ponde"e de +! R din %cti&it#ile e6te"n%li7%te de ct"e *nt"ep"inde"i B*n secto"ul dist"i5u#iei %cest p"ocent este
c;i%" -%i -%"eE t"ecMnd de 4@ RC.
To%te %ceste ele-ente conduc sp"e necesit%te% const"ui"ii .i e6plo%t"ii l%n#u"ilo" logistice c% posi5ilit%te
de % "e%li7% %cti&it#ile *nt">o -%nie" e/icient .i e/ic%ce.
3.5 Istoricul +uppl, C-ain Manage#ent
Te"-enul Suppl: C;%in M%n%ge-ent BSCMC % /ost de7&olt%t *n %nii Q=@ pent"u % e6p"i-% ne&oi% de %
integ"% p"ocesele>c;eie de %/%ce"i de l% utili7%to"ul /in%l pMn l% /u"ni7o"ii o"igin%"i. Idee% de 5%7 % unui SCM
este c /i"-ele se i-plic *nt">un l%n# logistic cel pu#in p"in sc;i-5ul de in/o"-%#ii "e/e"ito%"e l% /luctu%#iile
pie#ei .i c%p%cit#ile de p"oduc#ie.
Te"-enul de SCM % /ost c"e%t de doi consult%n#iJ R& Oli0er .i M& 4e((er *n 14=!E *ns ce"cet%"e% *n
do-eniul integ""ii .i coo"don"ii di/e"itelo" unit#i /unc#ion%le % *nceput cu -ult ti-p *n%inte% de %p%"i#i%
!@
te"-enului de SCM din 14=!. Aceste e/o"tu"i pot /i detect%te *n di&e"se do-enii c% logistic%E -%"AetingulE
teo"i% o"g%ni7%#ion%lE -%n%ge-entul ope"%#ion%l .i ce"ecet%"e% ope"%#in%l. L%n#ul logisticE *n &i7iune% celo"
doi consult%n#iE %"e -isiune% de % t"%ns/o"-% logistic% *nt">un concept speci/ic -%n%ge-entului de top d%to"it
/%ptului c Onu-%i -%n%ge-entul de top po%te s %sigu"e /%ptul c o5iecti&ele /unc#ion%le nu int" *n con/lict
de>% lungul l%n#ului logisticE %ceste% /iind concili%te .i ec;ili5"%teH .i c Oo st"%tegie integ"%t % siste-elo" c%"e
"educe ni&elul &ulne"%5ilit#ii t"e5uie el%5o"%t .i i-ple-ent%tHS!1T. În &i7iune% lo"E coordonarea
materialelor informaţiilor şi finanţelor care circulă în interiorul unei mari firme multinaţionale este o sarcină
provocatoare şi aducătoare de recompense. E&identE % /o"-% un l%n# de /u"ni7%"e dint">un g"up de co-p%nii
indi&idu%le %st/el *ncMt s %c#ione7e c% o entit%te unic este .i -%i di/icil.
O5iecti&ul SCM este *n -od e&ident Osupll: c;%ineH BSCCE c%"e "ep"e7int o "e#e% de o"g%ni7%#ii ce sunt
i-plic%te p"in legtu"i %-onte .i %&%lE *n di/e"ite p"ocese .i %cti&it#i c%"e p"oduc &%lo"i su5 /o"-% p"oduselo" .i
se"&iciilo" ce %9ung l% consu-%to"ii /in%li. Suppl: C;%in M%n%ge-ent>ul "eune.te to%te p"ocesele de"ul%te *nt">
un singu" l%n# o-ogen de l% /u"ni7o"E p"oducto"E co-e"ci%nt .i pMn l% client. 0esu"sele .i co-peten#ele sunt
*-5in%te %st/el *ncMt concep#i%E /%5"ic%#i% .i li&"%"e% 5unu"ilo"E se"&iciilo" .i in/o"-%#iilo" s se "e%li7e7e *nt">o
o"g%ni7%#ie o"ient%t sp"e o5iecti&e.
Înt">un sens -%i l%"g un SC const din dou s%u -%i -ulte o"g%ni7%#ii sep%"%te leg%lE d%" unite p"in
/lu6u"i de -%te"i%leE /in%nci%"e .i in/o"-%#ii. Aceste o"g%ni7%#ii pot /i /i"-e ce p"oduc p"#i co-ponente .i
p"oduse /initeE /i"-e ce %sigu" logistic% .i c;i%" clientul /in%l *nsu.i. ,eciE de/ini#i% de -%i sus % SC cup"inde .i
g"upul #int D clientul /in%l. O "e#e% u7u%l nu se concent"e%7 nu-%i pe /lu6u"ile dint">un singu" l%n#E ci %&e-
de luc"u cu /lu6u"i di&e"gente .i con&e"gente *nt">o "e#e% co-ple6 ce "e7ult din -%i -ulte o"dine d%te de
di/e"i clien#i c%"e t"e5uie "e%li7%te Bdese"&iteC *n p%"%lel. )ent"u % u.u"% co-ple6it%te%E o o"g%ni7%#ie d%t se
po%te concent"% nu-%i pe o p%"te din SC gene"%l. C% un e6e-plu p"i&ind *n %&%l i-%gine% unei o"g%ni7%#ii
po%te /i li-it%t de clien#ii clien#ilo" eiE i%" *n %-onte de /u"ni7o"ii /u"ni7o"ilo" ei.
Înt">un sens "est"Mns te"-enul de SC esteE de %se-ene%E %plic%t unei co-p%nii -%"i c%"e %"e cMte&% sedii
%dese% loc%li7%te *n #"i di/e"ite. Coo"don%"e% /lu6u"ilo" de -%te"i%leE in/o"-%#ii .i /in%nci%"e *nt">o %st/el de
co-p%nie -ultin%#ion%l *nt">un -od e/icient "-Mne o s%"cin /o"-id%5il. O"icu- lu%"e% deci7iilo" t"e5uie s
/ie u.o%"E deo%"ece %ceste puncte /%c p%"te dint">o singu" o"g%ni7%#ie -%"e cu un singu" ni&el de -%n%ge-ent.
Un SC *n %cest sens este nu-it .i SC inte"o"g%ni7%#ion%lE *n ti-p ce te"-enul int"%o"g%ni7%#ion%l se "e/e"% l%
SC. În sens "est"MnsE /" % #ine se%-% de %ceste di/e"en#e *nt"e di/e"ite unit#i /unc#ion%le c% -%"AetingE
p"oduc#ieE %p"o&i7ion%"eE logistic .i /in%n#e este neces%" o st"Mns col%5o"%"eE %cest% /iind condi#i% esen#i%l .i
/i"e%sc *n /i"-ele de %st7i.
Un e6e-plu si-plu de SCM po%te /i %cel% co-pus din cinci p"#i p"incip%le S3(TJ
1. )l%nul > %ce%st% este p%"te% st"%tegic % SCM>uluiE %dic o st"%tegie pent"u %-inist"%"e% tutu"o"
"esu"selo" c%"e sunt neces%"e pent"u p"odusele s%u se"&iciile o/e"ite. O p%"te i-po"t%nt % pl%ni/ic"ii o
"ep"e7int st%5ili"e% unui set de -%t"ici pent"u -onito"i7%"e% l%n#ului de %p"o&i7ion%"eE pent"u % .ti d%c e
e/icientE d%c se pot "educe costu"ile s%u d%c o/e" p"oduse de c%lit%teN
!. Su"s% D %dic %lege"e% /u"ni7o"ilo" de l% c%"e se &o" o5#ine 5unu"ile .i se"&iciile neces%"e c"e"i
p"oduselo"E st%5ili"e% unui set de p"e#u"i .i p"ocese de li&"%"e .i pl%t *-p"eun% cu /u"ni7o"iiE %poi -onito"i7%"e%
.i *-5unt#i"e% %cesto" "el%#ii co-e"ci%leE p"ecu- .i p"ocesele de %d-inist"%"e % in&ent%"ului de 5unu"i .i
se"&iciiE inclu7Mnd p"i-i"e%E &e"i/ic%"e% .i t"%ns/e"%"e% %cesto"%E d%" .i %uto"i7%"e% pl#ilo"N
3. )"odusul D %cest% este p%sul de p"oduc#ie. )l%ni/ic%"e% %cti&it#ilo" neces%"e pent"u p"oduc#ieE test%"eE
%-5%l%"e .i p"egti"e pent"u li&"%"e i-pune .i -%su"%"e% ni&elului c%lit#iiE ni&elul de p"oduc#ie .i
p"oducti&it%te% %ng%9%#ilo"N
$. Li&"%"e% D %ce%st% p%"te con#ine p"i-i"e% o"dinelo" de li&"%"e de l% clien#iE de7&olt%"e% unei "e#ele de
depo7iteE %lege"e% cu"ie"ilo" pent"u t"%nspo"tul p"oduselo" .i siste-ul de "ecep#ion%"e % pl#ilo"N
(. 0etu"ul D %dic p%"te% c%"e se ocup% cu p"o5le-ele. Ace%st% i-plic c"e%"e% unei "e#ele pent"u
p"i-i"e% p"oduselo" de/ecte .iKs%u *n e6ces .i supo"tul pent"u clien#ii c%"e %u p"o5le-e cu p"odusele cu-p"%te.
I-po"t%nt este *n %cest p"oces col%5o"%"e% *n l%n#ul de %p"o&i7ion%"e .i l%n#ul e6tins de %p"o&i7ion%"e.
C% un e6e-pluE pute- conside"% un l%n# de -%g%7ine .i un p"oducto" %le c"ui 5unu"i se &Mnd *n -%g%7inele
l%n#ului "especti& c% /iind conect%#i p"int">un siste- de p%"t%9%"e % in/o"-%#iilo". CMnd stocu"ile de p"oduse
de&in sc7uteE siste-ul t"i-ite %uto-%t o %le"t ct"e p"oducto" s t"i-it -%i -ulte p"oduse. Se po%te .ti c;i%"
.i c%"e -%g%7in din c%d"ul l%n#ului %"e stocu"ile sc7uteE %st/el *ncMt p"odusele s /ie t"i-ise e6%ct *n locul *n
c%"e este ne&oie de ele. În %cest -od p"oducto"ul .tie cMnd s p"oduc .i s e6pedie7e p"oduseleE pl%t% se
e/ectue%7% p"%ctic inst%ntE costu"ile sunt "eduse .i p"oducto"ul *.i po%te pe"-ite s /%c "educe"i de p"e# l%n#ului
de -%g%7ine. Ast/elE %tMt l%n#ul de -%g%7ineE cMt .i p"oducto"ul %u de cM.tig%t. L%n#ul e6tins de %p"o&i7ion%"e
!1
este un concept c%"e i-plic pe to%t lu-e% c%"e p%"ticip l% "e%li7%"e% unui p"odus. ,e e6e-pluE un p"oducto"
de c"#i &% %&e% un l%n# e6tins de %p"o&i7ion%"e ce include %tMt tipog"%/i% unde sunt tip"ite c"#ileE d%" .i
co-p%ni% c%"e &inde ;M"ti% .i /u"ni7o"ii %cesto"% .i %.% -%i dep%"te. Este i-po"t%nt s /ie u"-"it %cti&it%te% *n
l%n#ul e6tins de %p"o&i7ion%"eE deo%"ece unele %c#iuni %sup"% unui /u"ni7o" %l unui /u"ni7o" %" pute% %&e% un
i-p%ct %sup"% p"oducto"uluiE pent"u c O"e7isten#% l%n#ului este d%t de "e7isten#% celei -%i sl%5e &e"igi % s%H.
Un /oc l% o /%5"ic de ;M"tie %" pute% dete"-in% tipog"%/i% s "-Mn /" stocu"i de ;M"tie. ,%c p"oducto"ul
.tie ce se *nt%-pl l% /%5"ic% de ;M"tieE &% pute% gsi l% ti-p un %lt /u"ni7o" de ;M"tieE cel pu#in te-po"%".
,%c to%te in/o"-%#iile "ele&%nte de&in %ccesi5ile pent"u o"ice /i"- din l%n#ul logisticE %tunci este -%i
deg"%5 posi5il s se *nce"ce opti-i7%"e% l%n#ului decMt su5opti-i7%"e% lui pe 5%7% inte"eselo" p%"ticul%"e %le
/i"-elo". Ace%st situ%#ie conduce l% o -%i 5un pl%ni/ic%"e gene"%l % p"oduc#iei .i dist"i5u#ieiE c%"e po%te
"educe costu"ile .i po%te o/e"i o -%i -%"e %t"%cti&it%te p"odusului /in%lE /%&o"i7Mnd c"e.te"e% &Mn7"ilo" .i
"e7ult%te gene"%le -%i 5une pent"u /i"-ele i-plic%te.
Înco"po"%"e% cu succes % SCM conduce l% un nou tip de concu"en# pe pi%#% glo5%lE c%"e nu se -%i
des/.o%" *nt"e /i"-eE ci *nt"e l%n#u"i logistice. Acest luc"u se *ntM-pl deo%"ece *nt"ep"inde"ileE o"icMt de -ult
se st"duiesc s de7&olte %&%nt%9e concu"en#i%le p"in *-5unt#i"e% se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo" .i opti-i7%"e%
costu"ilo" %u %tins li-it% -%6i- *n inte"io" .i c%ut %lte su"se de %&%nt%9 *n e6te"io". )"oducto"ii *.i
*-5unt#esc costu"ile cu %c;i7i#iile .i de p"oduc#ie -%i %les d%to"it deloc%li7"ii. L% "Mndul lo"E dist"i5uito"ii
/%&o"i7e%7 su5cont"%ct%"e%. Ace%st% *nse%-n e6tinde"e% *n %/%"% *nt"ep"inde"ii .i include"e% *nt">un l%n#
logistic. Nu *nse%-n c to%te *nt"ep"inde"ile se gsesc l% %cel%.i ni&el de e&olu#ie % l%n#ului logistic. Se pot
identi/ic% -%i -ulte t"epteE c%"e *ncep de l% legtu"i si-ple cu p%"tene"ii din %-onte .i din %&%lE continuMnd cu
integ"%"e% di/e"itelo" /unc#ii p"in p"og"%-e in/o"-%tice de gestiune integ"%tE pune"e% *n co-un % %cesto" /unc#ii
*nt"e /u"ni7o" .i dist"i5uito" d%to"it sc;i-5u"ilo" elect"onice de d%te BE,IE conc"eti7%te p"in gestiune%
%p"o&i7ion"ii punctelo" de &Mn7%"e de ct"e /u"ni7o"E pMn l% gestiune% col%5o"%ti& l% cel -%i *n%lt ni&el. În
%cest -odE SCM %"e s%"cin% de % concili% un ni&el "edus de stoc cu o c%lit%te 5un % se"&iciilo"E "educe"e%
nu-"ului .i % costu"ilo" depl%s"ii *n gol % -i9lo%celo" de t"%nspo"tE opti-i7%"e% sp%#iilo" de depo7it%"e etc.
pent"u % *ndeplini ce"e"ile clien#ilo" p"in ce% -%i e/icient utili7%"e % "esu"selo".
SCM const *n *-5unt#i"e% gestiunii /lu6u"ilo" c%"e po"nesc de l% G/u"ni7o"ul /u"ni7o"uluiH pMn l%
Gclientul clientuluiH. Înt"e p%"tene"ii c%"e co-pun l%n#ul logistic ci"cul t"ei c%tego"ii de /lu6u"iJ
 /lu6u"i /i7iceE c%"e sunt o"ient%teE cu p"io"it%teE din %-onte sp"e %&%l Be6ist .i /lu6u"i /i7ice cu
o"ient%"e sp"e %-onteE speci/ice %cti&it#ilo" logisticii in&e"seCN
 /lu6u"i /in%nci%"eE c%"e sunt o"ient%te din %&%l ct"e %-onteN
 /lu6u"i de in/o"-%#iiE c%"e ci"cul *n %-5ele sensu"iE p"ecedMndE *nso#ind s%u u"-Mnd /lu6u"ile /i7ice .i
cele /in%nci%"eN cMnd ci"cul din %-onte sp"e %&%l sunt leg%te de /lu6u"ile /i7iceE *n ti-p ce *n sensul
in&e"s sunt leg%te .i de /lu6u"ile /in%nci%"e.
C% %t%"eE % conduce un l%n# logistic *nse%-n % /luidi7% /lu6u"ile opti-i7Mnd pe cMt posi5il costu"ile. În
p"incip%lE costu"ile se pot g"up% *n t"ei -%"i c%tego"iiE "especti&J
> costu"i leg%te de pst"%"e% stocu"ilo"N
> costu"i leg%te de ci"cul%#i% /lu6u"ilo" /i7iceN
> costu"ile pe c%"e le i-plic *nt"e"upe"e% /lu6u"ilo" /i7ice.
În p"e7entE SCM % de&enit un ele-ent st"%tegic c%"e "ep"e7int o -od%lit%te e/ecti& de c"e%"e % &%lo"ii
pent"u client. În consecin#E "olul SCM .i legtu"% dint"e su"sE inte"-edi%"iE p"oducto"iE cu-p"to"i .i
utili7%to"i %u de&enit din ce *n ce -%i i-po"t%nte.
!!
3.6 .di%iciul +uppl, C-ain Manage#ent
SCM po%te /i "ep"e7ent%t c% o c%sE %&Mnd u"-to%"e% con/igu"%#ie B&e7i /igu"% u"-to%"eCJ
Fig#ra 2&5 E!i-i"i#l SCM
#1ursa2 Florea 3& 4lipa 4& .//5)
Acope"i.ul este de d"ept scopul sup"e- %l SCM D co-petiti&it%te%E i%" -i9lo%cele pent"u %>l "e%li7% este
"ep"e7ent%t de se"&iciile pent"u clien#i. Co-petiti&it%te% po%te /i *-5unt#it *n -%i -ulte -odu"iE cu- %" /iE de
e6e-pluE p"in "educe"e% costu"ilo"E c"e.te"e% /le6i5ilit#iiE cu "espect%"e% sc;i-5"ilo" c%"e inte"&in *n ce"e"e%
clien#ilo" s%u p"in o/e"i"e% unei c%lit#i supe"io%"e % p"oduselo".
Acope"i.ul se sp"i9in pe doi stMlpi c%"e "ep"e7int cele dou co-ponente p"incip%le %le SCME .i %nu-e
integ"%"e% unui %ns%-5lu de o"g%ni7%#ii .i coo"don%"e% in/o"-%#iilo"E -%te"i%lelo" .i /lu6u"ilo" /in%nci%"e.
8igu"% %"%tE de %se-ene%E c -%i e6ist .i %lte discipline c%"e *.i %u /und%-entul *n SCM.
8o"-%"e% unui l%n# logistic solicit %lege"e% uno" p%"tene"i pot"i&i#i pent"u % /o"-% un p%"tene"i%t de
du"%t -edie .i lung. )ent"u % de&eni o "e#e% de o"g%ni7%#ii e/ic%ce .i de succesE constMnd din o"g%ni7%#ii
sep%"%te din punct de &ede"e 9u"idic este neces%" o col%5o"%"e inte"o"g%ni7%#ion%l 5%7%t pe noi concepte de
coo"don%"e p"in %linie"e% st"%tegiilo" p%"tene"ilo" i-plic%#i.
Coo"don%"e% %cti&it#ii de>% lungul l%n#ului de %p"o&i7ion%"e po%te /i /%cilit%t p"in utili7%"e% celo" -%i
noi de7&olt"i *n te;nologi% in/o"-%#iilo" .i co-unic"ii. Aceste% pe"-it p"oceselo" e6ecut%te -%nu%l *n t"ecut
s de&in %uto-%ti7%teE i%" %cti&it#ile l% inte"/%# % dou entit#i pot /i si-pli/ic%te.
Se"&iciile o/e"ite clien#ilo" "ep"e7int o no#iune -ultidi-ension%lE c%"e con#ine t"ei ele-enteE "especti&E
p"e>t"%n7%c#i%E t"%n7%c#i% .i ele-ente post>t"%n7%c#ie. )ent"u -su"%"e% se"&iciilo" pent"u clien#i .i st%5ili"e%
scopu"ilo" p"opuseE *n p"%cticE sunt /olosi#i indic%to"i de pe"/o"-%n# de tipulJ ti-pul -%6i- pent"u ono"%"e%
unei co-en7iE nu-"ul de co-en7i "e7ol&%te *n OnH 7ileE nu-"ul de co-en7i /" "etu"n"i.
!3
Logistic%E -%"AetingulE ce"cet%"e% ope"%#ion%lE teo"ii o"g%ni7%#ion%leE
%p"o&i7ion%"e% .i /u"ni7o"ii
8und%#i%J
Le%de"s;ip
0e#e% de o"g%ni7%#ii
.i col%5o"%"e%
inte"o"g%ni7%#iilo"
)l%ni/ic%"e% %&%ns%t
O"ient%"e% p"ocesului
Alege"e% p%"tene"ului
8olosi"e% in/o"-%#iilo" .i
% te;nologiei co-unic"ii
INTEGRAREJ COORDONARE6
RELAŢII CLIENŢI
COM$ETITIVITATE
SCM
Un l%n# logistic const *n cMte&% /i"-e sep%"%te leg%lE c%"e col%5o"e%7 *n gene"%"e% unui p"odus cu
scopul de % *-5unt#i co-petiti&it%te% lui c% *nt"eg. Integ"%"e% se "e/e" l% et%pele speci%le c%"e /%c c% %ceste
/i"-e s col%5o"e7e pe te"-en lungE cu- %" /iJ
• %lege"e% p%"tene"ilo"N
• o"g%ni7%"e% *n "e#ele .i col%5o"%"e% inte"o"g%ni7%#ion%lN
• conduce"e% l%n#ului.
C"ite"iile de selec#ie nu t"e5uie s se 5%7e7e do%" pe costu"iE ci .i pe poten#i%lul &iito" %l unui p%"tene" *n
% sp"i9ini %cti&it%te% l%n#ului logistic.
Asocie"e% %cti&it#ilo" l% %cei -e-5"i din c%d"ul l%n#ului de %p"o&i7ion%"e c%"e le pot "e%li7% cel -%i
5ineE c% .i c%p%cit%te% de % %d%pt% st"uctu"% unui l%n# *nt">un -od "%pid #inMnd cont de ne&oile pie#eiE sunt un
%&%nt%9 -%9o" co-p%"%ti& cu ie"%";iile t"%di#ion%le. ,in pe"specti&% teo"iei o"g%ni7%#ion%leE l%n#ul logistic
"ep"e7int o /o"- speci%l de "e#e% o"g%ni7%#ion%lE ce const *n cupl%9e *nt"e %cto"i indi&idu%liE de cele -%i
-ulte o"i cu d"eptu"i eg%le. St"uctu"% o"g%ni7%#ion%l este %d%pt%t *n -od din%-icE *n %co"d cu s%"cinile ce
t"e5uiesc *ndeplinite .i scopu"ile "e#elei &7ute c% un *nt"eg. Ide%l %" /i c% /iec%"e entit%te dint">un l%n# s se
concent"e7e %sup"% co-peten#elo" ei de 5%7. ,e.i independente din punct de &ede"e leg%lE entit#ile din c%d"ul
unui l%n# sunt dependente econo-ic un% de ce%l%lt. E&identE st"uctu"% "-Mne st%5il do%" d%c se -en#ine o
situ%#ie de cM.tig pent"u /iec%"e -e-5"u.
Conduce"e% "ep"e7int o p"o5le- delic%t din pe"specti&% %uto>o"g%ni7"ii ide%leE %cto"ii policent"ici
/o"-Mnd un l%n#. În p"%cticE conduce"e% po%te /i *ndeplinit /ie de o co-p%nie cent"%lE /ie de un co-itet
cent"%l. O co-p%nie cent"%l esteE de o5iceiE un -e-5"u %&Mnd ce% -%i -%"e pute"e B/in%nci%"CE cele -%i 5une
cuno.tin#e desp"e p"oduse .i p"ocese s%u cu ce% -%i -%"e &%lo%"e c"e%t *n ti-pul *ndeplini"ii co-en7ilo". În
unele c%7u"iE co-p%ni% cent"%l po%te /i /ond%to"ul unui l%n# logistic.
)e de %lt p%"teE un co-itet co-un po%te /i %lesE co-pus din "ep"e7ent%n#i %i tutu"o" -e-5"ilo" unui l%n#.
0egulile de lu%"e % deci7iilo"E cu- %" /i nu-"ul de &otu"i pent"u /iec%"e -e-5"uE sunt un su5iect de negocie"e.
Coo"don%"e% in/o"-%#iilo"E -%te"i%lelo" .i % /lu6u"ilo" /in%nci%"eE %l doile% pilon p"incip%l %l SCM D
co-po"t% t"ei di-ensiuni "e/e"ito%"e l%J
• utili7%"e% te;nologiei in/o"-%#iei .i co-unic"iiN
• o"ient%"e% p"ocesu%lN
• pl%ni/ic%"e% %&%ns%t.
Co-unic%"e% p"in sc;i-5u"i elect"onice de d%te po%te /i st%5ilit p"in "e#ele p"i&%te s%u pu5liceE ce% -%i
popul%" /iind Inte"netul. Me-5"ii din c%d"ul unui l%n# de %p"o&i7ion%"e pot /i %st/el in/o"-%#i i-edi%t .i l% un
cost sc7ut.
În t"%n7%c#iile 5usiness>to>5usiness %ceste co-unic%#ii pe"-it co-p%niilo" s "e/%c p"ocesele. S%"cinile
-%nu%leE cu- %" /i pl%s%"e% unei co-en7i pent"u un o5iect st%nd%"dE pot /i %cu- p"elu%te de un c%lcul%to".
Acest% cont"ole%7 *nt"egul p"ocesE de l% t"%ns-ite"e% co-en7iiE %ccept%"e% co-en7ii .i o"don%"e% e6ecut"ii
co-en7ii pMn cMnd %cceptul este p"i-it .i &e"i/ic%t. In /in%lE su-% de pltit este t"%ns/e"%t *n contul
/u"ni7o"ului *n -od %uto-%t. Alte %&%nt%9e se "e/e" l% c"e.te"e% &ite7ei de luc"u .i "educe"e% e"o"ilo".
În t"%n7%c#iile 5usiness>to>consu-e" se pune p"o5le-% %ccesului u.o" l% in/o"-%#iile p"i&ind p"odusele
o/e"iteE "%pidit%te% .i sigu"%n#% pl#ilo"E t"%nspo"tul p"oduselo" ct"e clien#i.
)"ocesul de o"ient%"e #inte.te coo"don%"e% tutu"o" %cti&it#ilo" i-plic%te *n "e%li7%"e% co-en7ilo"
clientului *n cel -%i e/icient -od.
În conclu7ieE o5iecti&ul gene"%l este c% SCM s /unc#ione7e *n -odul cel -%i e/icientE %dic ide%lE /"
*nt"e"upe"e% /lu6u"ilo" /i7iceE /in%nci%"e .i in/o"-%#ion%le. )ent"u % pute% "e%li7% un %st/el de de7ide"%t SCM se
sp"i9in pe siste-e %&%ns%te de pl%ni/ic%"e de7&olt%te cu %9uto"ul uno" p"og"%-e in/o"-%tice pe"/o"-%nte.
!$
4. Elaborarea strategiilor logistice
,e-e"sul de el%5o"%"e % st"%tegiilo" logistice t"e5uie s po"ne%sc de l% %spectele gene"%leE c%"e
c%"%cte"i7e%7 -ediul econo-ic %ctu%lE pent"u % se concent"% pe condi#iile conc"ete *n c%"e *nt"ep"inde"ile *.i
des/.o%" %cti&it%te%.
4.1 Mi(a strategică a logisticii
Te"-enul logistic %p"ut *n cu"sul %nilo" Q=@ t"i-ite% sp"e no#iuni c% stoc%"eE -%nipul%"eE t"%nspo"t etc.E
de cele -%i -ulte o"i utili7%te sep%"%t. )"incip%l% %soci%#ie eu"ope%n *n/iin#%t *n %nul 14=$E Eu"ope%n
Logistics Associ%tion BELACE d p"op"i% s% de/ini#ie %cestei %cti&it#iJ GO"g%ni7%"e%E pl%ni/ic%"e%E cont"olul .i
"e%li7%"e% /lu6u"ilo" de 5unu"i de l% de7&olt%"e .i %p"o&i7ion%"e pMn l% p"oduc#ie .i dist"i5u#i% ct"e clientul
/in%lE pent"u % s%tis/%ce ce"in#ele pie#ei cu un cost -ini- .i cu un c%pit%l -ini-H.
L% -i9locul %nilo" Q4@ s>% i-pus te"-enul supply chainE su5 in/luen#% p"oducto"ilo" de p"og"%-e
in/o"-%ticeE c%"e p"opune%u inst"u-entele unei gestiuni coo"don%te .i integ"%te % l%n#ului logistic e6tins din
%-ontele .i %&%lul *nt"ep"inde"ii. ,in %cest -o-entE conduce"e% l%n#ului logistic u"-"e.te c"e.te"e%
pe"/o"-%n#ei glo5%le .i pl%s%"e% *n -od siste-%tic % clientului c% -oto" .i cent"u %l dispo7iti&ului. 8lu6u"ile se
*ntind din %&%l sp"e %-onte .i in&e"sE d%to"it noilo" te;nologii de co-unic%"e .iE -%i %lesE % de7&olt"ii
Inte"netului.
,%c in/o"-%#iile sunt de-%te"i%li7%teE nu *nse%-n c ope"%#iunile /i7ice sunt -%i pu#in i-po"t%nte.
T"%nspo"tulE *nt">o econo-ie glo5%li7%tE se con/"unt cu const"Mnge"i -%9o"e de "%pidit%te .i de te"-ene.
Cont"olul -%nipul"iiE cu di&e"sele s%le ope"%#iuni D /"%g-ent%"e% s%u consolid%"e% lotu"ilo"E p"egti"e%
co-en7iiE ope"%#iunile de picAingE %-5%l%"e etc. D necesit "igo%"e .i o"g%ni7%"e e/ic%ce pent"u % p"oduce
cM.tigu"i de p"oducti&it%te. )o7i#ion%"e% st"%tegic % locu"ilo" de stoc%"e condi#ione%7 c%lit%te% se"&iciilo" .i
/luidit%te% t"%nspo"tu"ilo" din %-onte .i din %&%l.
)ent"u c% un p"odus s /ie p"opus *nt">un -%g%7in l% un cost %ccept%5ilE t"e5uie c% in/"%st"uctu"ile
logistice %le dist"i5uito"uluiE p"oducto"ului .i /u"ni7o"ilo" si s /ie conect%teE d%to"it inte"dependen#ei *nt">un
l%n# continuuE % c"ei -i7 o "ep"e7int s%tis/%ce"e% clientului. În %/%"% /unc#iei s%le ope"%#ion%leE logistic% &%
cpt% .i o di-ensiune t%cticE c%"e const *n p"og"%-%"e% /lu6u"ilo" .i -odu"ile de t"%t%"e %le %cesto"%E cMt .i o
di-ensiune st"%tegicE c%"e %"e scopul de % de/ini -i9lo%cele neces%"e pent"u % "spunde o5iecti&elo"
*nt"ep"inde"ii.
Ace%st concep#ie st"%tegic % logisticii *i con/e" un loc din ce *n ce -%i i-po"t%nt *n *nt"ep"inde"i .i d
loc unui %ns%-5lu de idei %sup"% -%nie"ei de integ"%"e % unei /unc#ii l% un secto" de %cti&it%teE c;i%" l% un secto"
geog"%/ic c%"e se po%te e6tinde l% un g"up de #"i. Este neces%" s se %c#ione7e dint">o pe"specti& glo5%lE
#inMnd cont de -%i -ul#i /%cto"iJ
> -ondi%li7%"e% sc;i-5u"ilo"N
> -ultiplic%"e% nu-"ului %cto"ilo" din c%n%lul logistic c%"e i-plic integ"%"e% noilo" inst"u-ente %le
l%n#ului logisticN
> concu"en#% B*nt"ep"inde"ile se di/e"en#i%7 p"in se"&iciiE c%"e se 5%7e%7 *n -%"e p%"te pe logisticCN
> "%pidit%te% .i /le6i5ilit%te%E c"ite"ii /und%-ent%le %le e/ic%cit#ii unui l%n# logisticN
> logistic%E *n c%lit%te de /unc#ie t"%ns&e"s%l necesit o coope"%"e % tutu"o" entit#ilo" i-plic%teN
> nu-e"o.ii p%"tene"i pe c%"e *i %nt"ene%7.
Logistic% *nso#e.te p"odusul pe *nt"egul p%"cu"s *n inte"io"ul *nt"ep"inde"iiE d%" .i *n %/%"% %cestei%. Nu
to%te se"&iciile p"opuse sunt i-po"t%nte c% &olu-E *ns sunt decisi&e pent"u 5unul -e"s %l ope"%#iunilo".
!(
Ti*ologia ser0i"iilor logisti"e
Ta(el#l 5&'
Ser0i"ii logisti"e legate !e 0ia)a #n#i *ro!#s
Ni0el '
Se"&icii leg%te de ini#i%li7%"e%
p"odusului
> e.%ntion%"e
> p"oduse test
> -ost"e de p"oduse
Ni0el %
Se"&icii speci/ice pe"io%dei de l%ns%"e
pe pi%#
> l%ns"i co-e"ci%le
> supo"#i de -e"c;%ndising
Ni0el 2
Se"&icii e/ectu%te *n "egi- pe"-%nent
Se"&icii de "spuns l% e&eni-ente
nep"e&7ute
> co-en7i "egul%te
> t"%t%"e% /lu6u"ilo" de %-5%l%9e
> c%-p%nii de p"o-o&%"e Bo/e"te
speci%leC
> supo"#i de -e"c;%ndising
> "etu"u"i co-e"ci%le
Ni0el 5 Se"&icii de op"i"e de l% co-e"ci%li7%"e > t"%t%"e% "etu"u"ilo"
4.2 Conceperea unei activităţi logistice
)ent"u un -%i 5un -%n%ge-ent %l %cestei %cti&it#i t"e5uie p"eci7%te ope"%#iunile logistice *nc de l%
concep#i% unui p"odus. Acest de-e"s se po%te decup% *n cinci /%7eJ
 concep#i% p"op"iu>7isE %dic e&%lu%"e% ne&oilo" leg%te de p"odus B/u"ni7o"iE *nt"e#ine"eE sus#ine"eE
%-5%l%"eC .i % /lu6u"ilo" logistice %/e"enteE #inMnd cont de p"e&i7iunile co-e"ci%leN
 %n%li7% .i /i6%"e% o5iecti&elo" pe c"ite"ii "e/e"ito%"e l% ni&elul se"&iciilo" o/e"iteE c%ntit%teE costu"iE
concu"en# .i /%-ilii logistice Bde/ini"eE t"ie"e .i "eg"up%"e % "e/e"in#elo"CN
 "e%li7%"e% siste-ului de in/o"-%#ii su5 /o"-% 5%7elo" de d%te te;niceE de p"oduseE de clien#iE de
%lege"e % p"og"%-elo" de p"eluc"%"eE de "e#ele de teleco-unic%#iiE de sc;i-5 elect"onic de d%te BE,IC
.i de codi/ic%"eN
 de/ini"e% /i7ic % se"&iciilo" logistice s%u % %";itectu"ii "e#eleiE i-pl%nt"ile s%leE constitui"e% stocu"ilo"
cu loc%li7%"e% lo" .i t"%nspo"tu"iN
 el%5o"%"e% siste-ului de conduce"eE cu p"e&i7iuniE "eguli de %loc%"e % "esu"selo"E p"io"it#iE p"ocedu"i
.i t%5lou"i de 5o"d.
În %ctu%lul conte6t econo-ic -ondi%l se &o"5e.te desp"e *nt"ep"inde"e% glo5%lE c%"e nu este do%" o
si-pl *nt"ep"inde"e e6po"t%to%"e s%u i-po"t%to%"e. O %st/el de *nt"ep"inde"e se %p"o&i7ione%7 din di/e"ite #"i
cu nu-e"o%se "esu"seE p"oduceE de %se-ene%E *n di/e"ite #"i .i co-e"ci%li7e%7 *n lu-e% *nt"e%g. )"in u"-%"eE
unei %st/el de *nt"ep"inde"i *i este neces%" s integ"e7e %.tept"ile consu-%to"ilo" e6t"e- de di/e"i#iE st"duindu>
se s>i con&ing. Un %se-ene% de-e"s "ep"e7int .i o opo"tunit%te de % p"elungi &i%#% p"oduselo" %/l%te *n declin
pe pi%#% lo" de o"igine. Ast/elE %cest tip de *nt"ep"inde"e %c#ione%7 pe st"%tu"i "egion%leE t"%ns&e"s%le 7onelo"
geog"%/iceE luMnd *n conside"%"e d%te de-og"%/iceE soci%le .i econo-ice. )ent"u % 5ene/ici% de to%te %&%nt%9ele
unei pie#e glo5%le t"e5uie cent"%li7%te o se"ie de %cti&it#iE p"int"e c%"e %p"o&i7ion"ileE p"oduc#i% .i dist"i5u#i% .i
*n consecin#E logistic% *nt"ep"inde"ii.
1inMnd cont de cele -en#ion%te se pot enu-e"% cMte&% c"ite"ii cu "ol *n o"ient"ile -%9o"e %le unei
st"%tegii logisticeJ
 necesit%te% i-pl%nt"ii uno" u7ine speci%li7%teN
 o politic de %c;i7i#ii c%"e pe"-ite econo-ii de sc%"N
 "e%li7%"e% siste-elo" integ"%te de co-en7i .i de t"%nspo"tN
 posi5ilit%te% de % /%ce s -ig"e7e un p"odus de pe o pi%# pe %lt% *n c%7ul uno" e&eni-ente
nep"e&7uteN
 de7&olt%"e% unei /o"-e de co-e"# elect"onic Be>co--e"ceCN
 posi5ilit%te% de % e6tinde o solu#ie test%t pe o pi%# pe %ltele noiN
 cent"%li7%"e% ce"cet"ii>de7&olt"ii .i "educe"e% costu"ilo" speci/ice logisticii.
8ie c glo5%li7%"e% este %n%li7%t din pe"specti& -%c"oecono-icE /ie din pe"specti& -ic"oecono-icE
inciden#ele %sup"% logisticii sunt nu-e"o%se. În p"i-ul c%7E %p%" de7ec;ili5"ele .i disp%"it#ile c%"e in/luen#e%7
st"uctu"ile. În %l doile% c%7E se -%ni/est politicile de -%"Aeting c%"e se st"duiesc s concilie7e ne&oile
!'
clien#ilo" /o%"te disp%"%#i .i e/ectele de -"i-e s%u de opti-i7%"e % de7&olt"ii .i co-unic"iiE cu in/luen#e
di"ecte %sup"% p"est%to"ilo" logistici.
În %/%"% pie#elo" n%#ion%leE %p"o%pe to%te *nt"ep"inde"ile se "egsesc *n %cele%.i te"ito"ii unde concu"en#%
se st"Mnge pMn l% su/oc%"e. ,in %cest -oti&E di/e"en#ele de cost l% ni&elul %p"o&i7ion"ii s%u c"e.te"e%
&olu-elo"E s%u tot cee% ce constituie un %&%nt%9 concu"en#i%l se %nule%7 .i %ceste *nt"ep"inde"i sunt const"Mnse
s c%ute %lte -odu"i de di/e"en#ie"e % p"oduselo"E concep#iilo" de -%"Aeting .i co-e"ci%le pent"u % "e%c#ion%E
%nticip% .i % se i-pune. Ele t"e5uie s se di/e"en#ie7e nu do%" p"in p"oduse ino&%to%"eE ci .i p"in st"%tegii de
%t%c%"e % %cesto" pie#eE #inMnd cont de speci/icit#ile lo" loc%leE cu scopul /in%l de % c"e% &%lo%"e pent"u
consu-%to".
M%"Aetingul loc%l .i cel glo5%l sunt "Mnd pe "Mnd utili7%teE *nt">o co-ple-ent%"it%te logic. )ent"u /iec%"e
p"odusE t"e5uie %n%li7%te c%"e din cele dou tipu"i de -%"Aeting este -%i pe"tinent. E6ist p"oduse &Mndute pe
5%7% unei concep#ii de -%"Aeting glo5%le l% sc%" pl%net%" c%E de e6e-pluE Mc,on%ldQsE Coc% Col%E SW%tc;E
Me"cedesE 3enetton etc. Altele pot s suge"e in/luen#e loc%leE cu- se *ntM-pl *n c%7ul pi77% s%u %l
%uto-o5ilelo". 8le6i5ilit%te% .i st%nd%"di7%"e% sunt posi5ile *n to%te co-5in%#iile. Totu.iE se const%t c
consu-%to"ii %/i.e%7 din ce *n ce -%i -ult ce"e"i si-il%"e l% ni&el -ondi%l .i c ei p"e/e" -%i deg"%5 un
p"odus Gglo5%lH l% un cost -%i sc7utE decMt un p"odus %d%pt%tE d%" -%i scu-p.
Înt"ep"inde"e% t"e5uie s gse%sc econo-ii de sc%" p"in glis%"e% co-ponentelo" de -%"Aeting Bp"odusE
pu5licit%teE %-5%l%9E dist"i5u#ieE p"o-o&%"eE p"e#CE *nt">un siste- de %6e pe"pendicul%"eE c%"e pe %5scis
"ep"e7int p"ocentul de %cope"i"e .i pe o"don%t p"ocentul de uni/o"-it%teE c% *n /igu"% de -%i 9os. Ace%st
"ep"e7ent%"e pe"-ite s se %c#ione7e pe unul s%u %ltul din /%cto"i pent"u % po7i#ion% o /%-ilie de p"oduse.
)une"e% l% punct % unei politici de -%"Aeting glo5%l este un% din cele -%i co-ple6e .i delic%te.
)"esupunMnd c e6ist un seg-ent de pi%# -ondi%l pent"u p"oduse t"e5uie c% *nt"ep"inde"e% s %i5 c"e%te
st"uctu"ile de co-unic%"e .i de dist"i5u#ie pent"u % %9unge l% consu-%to"E o"iunde %" /i %cest%.
Fig#ra 5&' $o.i)ionarea #nei -a+ilii !e *ro!#se
,%c costul -Minii de luc"u este un -oti& de p"i- o"dinE nu este singu"ul c"ite"iu lu%t *n conside"%"e *n
deloc%li7%"e% p"oduc#ieiE ci .i logistic% .i se"&iciile c%"e le *nso#esc. Înt"e /%cto"ii i-po"t%n#i se "egsescJ
• -"i-e% s%l%"iilo"N
• /le6i5ilit%te% -Minii de luc"uN
• legisl%#i% soci%lN
• "%po"tul co-peten#eKcost glo5%l %l -Minii de luc"uN
!+
Acope"i"e%
pie#ei
-ondi%le
Uni/o"-it%te
)"odus
)u5licit%te
A-5%l%9
,ist"i5u#i%
)"o-o&%"e )"e#
• t%"i/e &%-%le %&%nt%9o%seN
• /%cilit%"e% t"%ns/e"u"ilo" /in%nci%"eN
• "egi-u"i /isc%leN
• "esu"se u-%ne c%li/ic%teE p"egtite .i ope"%#ion%le Bc%p%5ile s /u"ni7e7e c%lit%te% ce"ut de no"-ele
occident%leCN
• de"egle-ent%"e% t"%nspo"tu"ilo" .i teleco-unic%#iilo".
,eloc%li7%"e% 7onelo" de p"oduc#ie dete"-in un sup"%>cost logistic p"in "%po"t cu p"oduc#i% n%#ion%lE
c%"e t"e5uie e&%lu%t *n%inte de % %dopt% o"ice deci7ieJ i-o5ili7"i *n c%p%cit#i de t"%nspo"tE ti-pul de t"%nspo"t
%e"i%n s%u -%"iti-E d"eptu"i &%-%le e&entu%le l% int"%"e% pe te"ito"iul n%#ion%lE *ntM"7ie"i nep"e&7ute etc.
)ent"u c% o deloc%li7%"e s /ie inte"es%nt e% t"e5uie s se supun u"-to%"ei inecu%#iiJ
( ) ( ) @ logistice "ile sup"%costu luc"u de -Minii su5costul > −
E6ist *nce"c"i de el%5o"%"e % uno" indici glo5%liE c%"e conduc l% ie"%";i7%"e% #"ilo" *n /unc#ie de g"%dul
lo" de %t"%cti&it%te. ,e e6e-pluE *n do-eniul se"&iciilo" % /ost e/ectu%t o %nc;et de ct"e /i"-% de consult%n#
A. T. Ue%"ne:E 5%7%t pe %n%li7% % $@ de #"i *n cu"s de de7&olt%"e .i de7&olt%teE pe se%-% u"-to%"elo" c"ite"iiJ
st"uctu"% /in%nci%"E -ediul econo-ic .i c%lit%te%E disponi5ilit%te% .i co-peten#ele "esu"selo" u-%ne. )"in
cu-ul%"e% celo" t"ei c"ite"ii A. T. Ue%"ne: % const"uit un indice glo5%l %l loc%li7"ii se"&iciilo"E c%"e pe"-ite
%p"ecie"e% %t"%cti&it#ii unei #"i .i c%"e o/e" *nt"ep"inde"ilo" un inst"u-ent pent"u cl%"i/ic%"e% deci7iilo" lo".
Re*arti.area lo"ali.1rii -or)elor interna)ionale
*entr# a"ti0itatea !e ser0i"ii /ntre %775,%778
Ta(el#l 5&%
Nr&
"rt&
Ţ1ri Str#"t#ra
-inan"iar1
Me!i#l
e"ono+i"
$o*#la)ia
9i "o+*eten)ele
In!i"ele
glo(al
1. Indi% 3E$+ 1E!' !E1$ 'E=+
!. C;in% 3E!1 1E1+ 1E+' 'E1$
3. M%l%:si% !E4( ! 1E1! 'E@+
$. 8ilipine 3E(= 1E@( 1E1' (E+=
(. Sing%po"e 1E'! !E'+ 1E$$ (E+3
'. T;%il%nd% 3E!+ 1E(1 @E4$ (E+!
+. Ce;i% !E(+ 1E4 1E1! (E(=
=. C%n%d% 1E1 !E$ !E@3 (E(!
4. 3"%7ili% !E41 1E!3 1E3' (E(@
1@. SUA @E($ !E!! !E+$ (E$4
11. Egipt 3E(( 3E(( @E4= (E$+
#1ursă2 $& T& 6earney ancheta 7ffshore decembrie .//5)
4.3 .le#ente principale pentru con%igurarea
structurilor logistice
M%n%ge-entul st"%tegic %l logisticii nu const *n int"oduce"e% ino&%#iilo" do%" de d"%gul de % ino&%. Este
&o"5% desp"e c"e%"e% unei con/igu"%#ii c%"e &% conduce l% "e%li7%"e% o5iecti&elo" st"%tegice. )ent"u % e6plo%t% *n
*nt"egi-e l%n#ul logistic t"e5uie cont"ol%te cinci ele-ente esen#i%le de con/igu"%"eJ
> st"%tegi% ope"%#iunilo"N
> st"%tegi% de e6te"n%li7%"eN
> st"%tegi% de dist"i5u#ieN
> st"%tegi% se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo"N
> st"%tegi% %cti&elo".
,eci7iile "e/e"ito%"e l% %ceste ele-ente .i -odul *n c%"e &o" /i %"ticul%te unele cu %ltele &o" dete"-in%
st"%tegi% logistic glo5%l. T"%t%t pMn %cu- i7ol%tE %ceste co-ponente inte"dependente %lctuiesc un %ns%-5lu
integ"%t c%"e pot /%ce din logistic s%u dint">un l%n# logistic un %tu st"%tegic.
Alege"e% -odului de o5#ine"e % p"oduselo" dete"-in st"%tegi% ope"%#iunilo". Ace%st% dete"-inE de /%ptE
ne&oile de "esu"se u-%neE -odul de /unc#ion%"e % u7inelo"E depo7itelo" .i se"&iciilo" de gestiune % co-en7ilo"E
cMt .i supo"tul %.tept%t %l p"oceselo" .i siste-elo" in/o"-%#ion%le. E6ist -%i -ulte posi5ilit#i de "e%li7%"e %
p"oduselo"J
!=
 p"oduc#i% pe stoc. Este conside"%t o st"%tegie ide%l pent"u p"odusele st%nd%"di7%teE &Mndute *n
c%ntit#i -%"i. )"oduc#i% de lotu"i -%"i pe"-ite -en#ine"e% uno" costu"i de p"oduc#ie sc7uteE i%"
de#ine"e% %cesto" p"oduse *n stoc o/e" posi5ilit%te% de % "spunde "%pid l% ce"e"e% clien#ilo"N
 p"oduc#i% pe co-%nd. Ace%st st"%tegie se %plic p"oduselo" pe"son%li7%te s%u cu o ce"e"e -%i
"edusE d%" cu &%lo%"e -%"e. Înt"ep"inde"ile c%"e o utili7e%7 /%5"ic p"oduse /inite do%" dup p"i-i"e%
unei co-en7i. Ace%st% pe"-ite s nu se pst"e7e decMt un stoc "edus .i s se p"opun nu-e"o%se
op#iuni di/e"iteN
 con/igu"%"e% co-en7ii. Este &o"5% desp"e o st"%tegie ;i5"id *n c%"e p"oducto"ul "e%li7e%7 -%i *ntMi
p%"te% gene"ic % p"odusuluiE pent"u %>l /in%li7% dup p"i-i"e% co-en7ii. Ace%st st"%tegie se %plic
p"oduselo" p"opuse *n -ultiple &%"i%nteE cMnd se u"-"e.te li-it%"e% stocului de p"oduse /inite .i
li&"%"e% -%i "%pid cu o Gp"oduc#ie l% co-%ndHN
 concep#i% co-en7ii. 8o%"te %p"opi%t de p"oduc#i% l% co-%ndE %ce%st st"%tegie se %d"ese%7
*nt"ep"inde"ilo" c%"e concep .i /%5"ic p"oduse pe -su"% /iec"ui client.
Strategii ale o*era)i#nilor
Ta(el#l 5&2
Strategia C:n! se alege
a"east1 strategie
A0anta;e
)"oduc#i%
pe stoc
)ent"u p"oduse st%nd%"di7%teE
&Mndute
*n c%ntit#i -%"i
Costu"i sc7ute de p"oduc#ieN "spuns "%pid l% ce"e"e% clien#ilo"
Con/igu"%"e%
co-en7ii
)ent"u p"oduse cu &%"i%nte
nu-e"o%se
Ad%pt%"e% l% clientN stoc "edusN ni&elu"i -%i 5une %le se"&iciilo"
o/e"ite
)"oduc#i%
l% co-%nd
)ent"u p"oduse pe"son%li7%te
s%u
cu o "ot%#ie "edus
Ni&el sc7ut %l stoculuiN i-po"t%n#% %lege"ii op#iunilo" pent"u
clientN pl%ni/ic%"e si-pli/ic%t
Concep#i%
l% co-%nd
)ent"u p"odusele co-ple6eE c%
"spuns
l% speci/ic%#ii unice
)e"-ite s se "spuns l% ne&oile speci/ice %le unui client
L% /el c% %lte ele-ente de con/igu"%"e % l%n#ului logisticE st"%tegi% ope"%#iunilo" este din%-ic. Ciclul de
&i%# %l p"oduselo" este un /%cto" esen#i%l. ,up &%"i%#i% ce"e"ii de p"oduseE *nt"ep"inde"ile pot t"ece de l%
p"oduc#i% pe stoc l% p"oduc#i% l% co-%ndE pent"u "educe"e% "iscu"ilo" leg%te de stocE g%"%ntMnd disponi5ilit%te%
l% un p"e# co-petiti&. Nu-"ul de &%"i%nte %le unui p"odus "ep"e7int un %lt /%cto" i-po"t%nt. Nu "%"eo"i se
*ntM-pl c% =@ R din &olu-ele de p"oduse e6pedi%te cu g"eu s se "e/e"e l% !@ R din "e/e"in#ele s%u
con/igu"%#iile posi5ile. În %cest conte6tE o st"%tegie ;i5"id c%"e le%g p"oduc#i% pe stoc cu ce% l% co-%nd este
uneo"i p"e/e"%5il.
St"%tegi% de dist"i5u#ie dete"-in ci"cuitul de &Mn7%"e % p"oduselo" pMn l% cu-p"to"ii s%u utili7%to"ii
/in%li. E% "spunde l% *nt"e5"i p"i&ind -etodele de &Mn7%"e %lese Bdi"ecte s%u indi"ecteC. ,eci7iile &o" depinde
de seg-entele de pi%# s%u de "egiunile pe c%"e *nt"ep"inde"e% le &i7e%7. 2tiindu>se c "%t% p"o/itului &%"i%7 *n
/unc#ie de -odul de dist"i5u#ieE t"e5uie %le%s -od%lit%te% ce% -%i pe"/o"-%nt .i t"e5iue dete"-in%te "egulile
c%"e de/inesc p"io"it#ile di/e"itelo" c%n%le de &Mn7%"e *n c%7 de penu"ie s%u de ce"e"e pute"nic.
,eci7i% pent"u %lege"e% unei st"%tegii de dist"i5u#ie dete"-in pe"/o"-%n#% *n cee% ce p"i&e.te costu"ile .i
%cti&ele *nt"ep"inde"iiE l% /el c% .i st%5ili"e% t%"i/elo"E % "egulilo" de "e-une"%"e % &Mn7to"ilo"E % c%-p%niilo" de
p"o-o&%"e .i % %lto" condi#ii co-e"ci%le.
St"%tegiile de dist"i5u#ie se 5%7e%7 pe o "e#e% de dist"i5u#ie c%"e po%te /iJ
> e6tensi& s%u desc;isE cMnd &Mn7%"e% p"odusului po%te /i %co"d%t unui nu-" -%"e de inte"-edi%"iE
u"-"indu>se o di/u7%"e l%"g % p"odusului pe pi%#N
> selecti&E cMnd sunt utili7%#i cM#i&% inte"-edi%"iE %tent %le.iE de "egul speci%li7%#i *n &Mn7%"e% %nu-ito"
p"oduseN
> e6clusi&E cMnd se "ecu"ge l% un singu" dist"i5uito" cu c%"e se *nc;eie un cont"%ct de e6clusi&it%te
%sup"% &Mn7"ilo" *nt">un te"ito"iu d%t s%u pent"u o clientel dete"-in%t.
,eci7iile de e6te"n%li7%"e se sp"i9in pe %n%li7% cuno.tin#elo" .i % co-peten#elo" e6istente. E6te"n%li7%"e%
t"e5uie s p"i&e%sc do%" %cti&it#ile de sl%5 i-po"t%n# st"%tegic s%u pe %cele% pent"u c%"e un te"# po%te
/u"ni7% un "e7ult%t supe"io"E -%i "%pid s%u l% un cost -%i -ic.
!4
E6te"n%li7%"e% pe"-ite *nt"ep"inde"ilo" s c"e%sc s%u s "educ "%pid ni&elul lo" de p"oduc#ieE de c"e%"e %
noilo" p"oduse s%u de "epo7i#ion%"e pe pi%#E p"o/itMnd de cuno.tin#ele .i c%p%cit#ile %ltei *nt"ep"inde"i. În
conte6tul %ctu%l de glo5%li7%"eE c"e.te"e% /le6i5ilit#ii .i %gilit#ii pot dete"-in% di/e"en#ie"e% pute"nic /%# de
concu"en#i. ,%" e6te"n%li7%"e% pe"-ite *nt"ep"inde"ilo" s>.i concent"e7e e/o"tu"ile pe do-eniile lo" c;eie de
co-peten# .i s>.i *-5unt#e%sc po7i#i% co-petiti&.
)%"tene"ii e6te"ni pot p"e7ent% t"ei %&%nt%9e p%"#i%leJ
> econo-ii de sc%". Te"#ii /u"ni7o"i o/e" %dese% se"&icii -%i pu#in scu-peE deo%"ece dispun de o
clientel /o%"te &%stE c%"e le pe"-ite s -en#in o "%t de utili7%"e % c%p%cit#ilo" /o%"te "idic%t .i un
cost unit%" /o%"te sc7ut. )%"tene"ii potE de %se-ene%E %9ut% *nt"ep"inde"ile s spo"e%sc "%pid ni&elul lo"
de p"oduc#ieE /" c% %ceste% s in&este%sc *n noi c%p%cit#i indust"i%leN
> %cope"i"e% geog"%/ic. )ent"u *nt"ep"inde"ile c%"e do"esc s int"e pe noi pie#e s%u *n noi "egiuniE
p%"tene"ii pot /i un -i9loc de penet"%"e % pie#elo" unde c"e%"e% -i9lo%celo" inte"ne %" pute% s /ie p"e%
costisito%"e *n "%po"t cu &olu-ul de %cti&it%te %ctu%lN
> -i9lo%cele te;nologice. )%"tene"ii de e6te"n%li7%"e cont"ole%7 uneo"i te;nologi% unui p"oces s%u unui
p"odus c%"e %" solicit% o in&esti#ie p"e% i-po"t%nt *n inte"io".
În%inte de % decide e6te"n%li7%"e% %cti&it#ilo" t"e5uie e6%-in%te u"-to%"ele ele-enteJ
1. su"s% de di/e"en#ie"e. Nu t"e5uie e6te"n%li7%t te;nologi% p"odusului s%u p"ocesului d%c e% "ep"e7int
su"s% s% de di/e"en#ie"e /%# de concu"en#N
!. &olu-ul de %cti&it%te. E6te"n%li7%"e% %cti&it#ilo" pent"u "educe"e% costu"ilo" /i6e tot%le "ep"e7int o
p"%ctic cu"ent pe -ulte pie#eN
3. c%"%cte"ul %cti&it#ii. CMnd p"ocesele s%u c%"%cte"isticile p"oduselo" sunt unic%te s%u %u %nu-ite
t"stu"i p%"ticul%"e este posi5il s nu se "ecu"g l% e6te"n%li7%"eN
$. pute"e% de pi%#. Este i-po"t%nt "%po"tul de pute"e *nt"e *nt"ep"inde"e% c%"e do"e.te s "ecu"g l%
e6te"n%li7%"e .i p"est%to"ii si. S>%" pute% c% se"&iciile o5#inute s nu /ie l% un p"e# co-petiti& d%c &olu-ul de
%cti&it%te %l *nt"ep"inde"ii nu este su/icient de i-po"t%nt.
St"%tegi% se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo" este un ele-ent esen#i%l de con/igu"%"e. E% se 5%7e%7 pe &%lo%"e%
"el%ti& % ci/"ei de %/%ce"i .i % "ent%5ilit#ii pe c%"e .i le do"e.te *nt"ep"inde"e% .i pe cuno%.te"e% %.tept"ilo"
"e%le %le clien#ilo". ,e cele -%i -ulte o"iE se "e%li7e%7 o ie"%";i7%"e % clien#ilo" /unc#ie de i-po"t%n#% lo". Celo"
-%i i-po"t%n#i li se %sigu"E cu p"io"it%teE se"&iciile do"iteE *n ti-p ce pent"u dese"&i"e% celo"l%l#i clien#i se po%te
%pel% l% %l#i p"est%to"i de se"&icii. Este neces%" s se %d%pte7e st"%tegi% se"&iciilo" pent"u clien#i cu scopul de %
o5#ine un "%po"t costKse"&icii pe seg-ente de clien#i po%te cont"i5ui decisi&E -%i %les d%c l%n#ul logistic este
de/init pent"u % /%ce din el un le&ie" st"%tegic.
St"%tegi% %cti&elo" "eg"upe%7 deci7iile p"i&ind u7ineleE ec;ip%-entele de p"oduc#ieE se"&iciile de
gestiune % co-en7ilo"E cent"ele de p"est"i se"&icii etc. c%"e constituie pi&otul %cti&it#ii *nt"ep"inde"ii.
A-pl%s%"e%E -"i-e% .i -isiune% %cesto" %cti&e %u un i-p%ct -%9o" %sup"% pe"/o"-%n#ei l%n#ului logistic.
M%9o"it%te% *nt"ep"inde"ilo" %leg unul din t"ei -odele indic%te -%i 9osE sp"i9inindu>se pe /%cto"i p"ecu-
-"i-e% *nt"ep"inde"iiE ne&oile de se"&icii %le clien#ilo"E %&%nt%9ele /isc%leE c%p%cit%te% /u"ni7o"ilo"E
"egle-ent"ile %uto"it#ilo" loc%le .i costul -Minii de luc"uJ
 -odelul -ondi%l. O linie de p"oduse d%t este /%5"ic%t *nt">un %nu-it loc pent"u %ns%-5lul pie#ei
-ondi%le. Acest -odel este %les cu p"ecde"e pent"u % %p"opi% p"oduc#i% de ce"cet%"e>de7&olt%"eE
pent"u % cont"ol% costu"ile de /%5"ic%#ie unit%"eE /iind &o"5% de p"oduse ce *nco"po"e%7 o *n%lt
te;nologie de "e%li7%"e s%u pent"u % dispune de co-peten#e *n p"oduc#i% *n%lt speci%li7%tN
 -odelul "egion%l. )"odusele suntE *n p"incip%lE /%5"ic%te *n "egiune% unde sunt &MnduteE c;i%" d%c pot
e6ist% /lu6u"i *nt"e di/e"ite "egiuni c%"e u"-e%7 o speci%li7%"e % cent"elo" de p"oduc#ie. Alege"e%
%cestui -odel este %dese% in/luen#%t de /%cto"i p"ecu- ni&elu"ile de se"&icii pent"u clien#iE -"i-e%
t%6elo" de i-po"t .i necesit%te% de % %dopt% p"odusele l% speci/icu"ile "egion%le s%u n%#ion%leN
 -odelul n%#ion%l. )"odusele suntE *n p"incip%lE /%5"ic%te *n #%"% unde se &Mnd. Acest -odel se
pot"i&e.teE *n p%"ticul%"E -"/u"ilo" %l c"o" cost de t"%nspo"t este p"o;i5iti&. Al#i /%cto"i de c%"e
t"e5uie s se #in se%-% sunt t%6ele .i t%"i/ele &%-%le s%u o pi%# cu %cces "e7e"&%t p"oduselo"
/%5"ic%te pe te"ito"iul n%#ion%l.
,in co-5in%"e% &%"i%telo" pent"u cele cinci ele-ente "e7ult st"%tegiile l%n#ului logisticE p"e7ent%te
sintetic *n t%5elul de -%i 9os.
3@
Strategii ale lan)#l#i logisti"
Ta(el#l 5&5
Con-ig#rarea lan)#l#i logisti" -a)1 !e6
Criterii '& strategia
o*era)i#nilor
%& strategia
!e e<ternali.are
2& strategia
!e !istri(#)ie
5& strategia
ser0i"iilor
o-erite
8& strategia
a"ti0elor
O
*
)
i
#
n
i
%. p"oduc#i% pe stocN
5. p"oduc#i% l% co-%ndN
c.con/igu"%"e% co-en7iiN
d. concepe"e% co-en7ii.
%. /" e6te"n%li7%"eN
5. e6te"n%li7%"e "edusN
c. e6te"n%li7%"e e6tins.
%.e6clusi&N
5.selecti&N
c. intensi&
Bdesc;isC.
%. ni&el "idic%t %l
se"&iciilo"N
5. ni&el sc7ut %l
se"&iciilo".
%. -odel -ondi%lN
5. -odel "egion%lN
c. -odel n%#ion%l.
4.4 Criterii pentru ela&orarea unei &une strategii a lanţului
logistic
Ele-entele de con/igu"%"e Bst"%tegi% ope"%#iunilo"E st"%tegi% dist"i5u#ieiE st"%tegi% de e6te"n%li7%"eE
st"%tegi% se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo" .i st"%tegi% %cti&elo"C constituie c"-i7ile c%"e st%u l% 5%7% const"ui"ii
st"%tegiei l%n#ului logistic. Totu.iE pent"u % *ndeplini o5iecti&ele st"%tegice .i pent"u % o5#ine cu %de&"%t un
%&%nt%9 co-petiti&E %ceste ele-ente .i deci7iile pe c%"e se sp"i9in t"e5uie s /ieJ
 sinc"oni7%te cu st"%tegi% *nt"ep"inde"iiN
 sinc"oni7%te cu ne&oile clien#ilo"N
 sinc"oni7%te cu pute"e% *nt"ep"inde"iiN
 %d%pt%5ileE deo%"ece un %&%nt%9 concu"en#i%l este te-po"%" .i pi%#% e&olue%7.
O st"%tegie e/ic%ce % *nt"ep"inde"ii *ncepe p"int">o &i7iune st"%tegicE c%"e pe"-ite deli-it%"e%
%cti&it#ilo" unei *nt"ep"inde"i pent"u % e&iden#i% cee% ce este .i cee% ce /%ce %ce%st%E d%" .i cee% ce nu este .i
cee% ce nu /%ceE situ%#ie p"e7ent%t sc;e-%tic *n /igu"% de -%i 9os.
A con&e"ti o st"%tegie % *nt"ep"inde"ii *nt">un pl%n de %c#iune e/ic%ce ce"e o 5un co-unic%"e .i o -%"e
disciplin.
31
E6te"n
Inte"n
Vi7iune%
st"%tegic
M"i-e%
pie#ei .i
concu"en#%
Ne&oile
clien#ilo"
)o7i#ion%"e%
st"%tegic
O5iecti&e
/in%nci%"e
Co-peten#e
c;eie
)olitici %le
*nt"ep"inde"i
i
Fig#ra 5&% Vi.i#nea strategi"1 a /ntre*rin!erii
În t%5elul u"-to" este p"e7ent%t o i-%gine glo5%l % p%t"u inst"u-ente de co-petiti&it%te %
*nt"ep"inde"ilo" Bino&%#ieE costE se"&icii .i c%lit%te%CE nu-ite .i %6e st"%tegice. T%5elul %"%t cu- po%te l%n#ul
logistic s cont"i5uie l% pe"/o"-%n# *n /unc#ie de %lege"e% %6ei st"%tegice. ,in pe"specti&% l%n#ului logisticE
/iec%"e %6 st"%tegic ce"e o st"uctu"E p"oceseE siste-e de in/o"-%#ii .i co-peten#e distincte.
Contri(#)ia lan)#l#i logisti" /n strategia /ntre*rin!erii
Ta(el#l 5&8
Strategia
*rin"i*al1
S#rsa
!e a0anta;
A<a
strategi"1
$rin"i*alele ele+ente
ale lan)#l#i logisti"
"are "ontri(#ie
la strategie
Ino&%#ie M%"c% .i te;nologi% unic
)"oduse %t"%cti&e
.i ino&%ti&e
Ti-pul neces%" pent"u %
%9unge l% pi%# .i ti-pul
pent"u % c"e% &olu-ul
de p"oduc#ie solicit%t
Cost
Ope"%#iuni
cu cost sc7ut
)"e#ul cel -%i sc7ut din lini%
de p"oduse
In/"%st"uctu" e/ic%ce
.i pu#in costisito%"e
Se"&icii
Se"&icii unice
s%u g"eu "ep"oducti5ile
Un se"&iciu conceput pent"u
% "spunde ne&oilo" speci/ice %le
clientului
Se"&icii concepute
speci%l pent"u client
C%lit%te
)"odusele cele -%i sigu"e .i -%i
/i%5ile
)"oduse pe c%"e se po%te cont%
8i%5ilit%te% p"oceselo"
din l%n#ul logistic
.i cont"olul c%lit#ii
,%c o *nt"ep"inde"e po%te s "spund ne&oilo" clien#ilo" cei -%i "ent%5ili p"int">un ni&el de se"&iciu
%ccept%5il .i p"int">un cost "e7on%5il cu un singu" l%n# logistic %tunci %cest% t"e5uie "e%li7%t. ,%c p"io"it#ile de
pe"/o"-%n# cu- % /i costulE te"-eneleE cont"olul ope"%#iunilo" .i li&"%"e% di/e"itelo" p"#i co-ponente .i
p"oduse sunt cu %de&"%t cont"%dicto"ii pot /i concepute -%i -ulte l%n#u"i logistice p%"#i%l s%u tot%l distincte.
O 5un st"%tegie % l%n#ului logistic se 5%7e%7 pe %p"ecie"e% "e%list % pute"ii .i % in/luen#ei *n "%po"t cu
cele %le clien#ilo" .i /u"ni7o"ilo". )ute"e% po%te p"o&eni din &olu-ul de %cti&it%teE -"cile *nt"ep"inde"iiE
e6pe"ien#E t"%di#i% *n do-eniuE i-%gine% pe pi%#E /o"#% /in%nci%" etc. Nu este posi5il *ntotde%un% un cont"ol
%sup"% l%n#ului logisticE cee% ce conduce l% necesit%te% col%5o""ii cu celel%lte p"#i i-plic%te. În %cest -odE este
neces%" o concent"%"e pe clien#ii .i /u"ni7o"ii c;eie pent"u % %n%li7% -odul *n c%"e inte"%c#iunile cu ei conduc l%
"educe"e% costu"ilo"E *-5unt#i"e% p"oducti&it#iiE c"e.te"e% s%tis/%c#ieiE gene"%"e% unei &%lo"i -%i -%"i.
Ad%pt%"e% este cu %tMt -%i neces%" cu cMt sc;i-5"ile sunt ine&it%5ile. )ie#ele se t"%ns/o"-E st"%tegiile
*nt"ep"inde"ii e&olue%7 .i %p%" noi te;nologiiE c%"e pot *-5t"Mni "%pid st"%tegi% l%n#ului logistic.
În conclu7ieE st"%tegi% l%n#ului logistic este co-pus din -ultiple co-ponenteE inte"dependente .i sute de
deci7iiE -%i -ult s%u -%i pu#in i-po"t%nte. În ti-p ce o %cti&it%te i7ol%t po%te /i copi%tE un %ns%-5lu de
%cti&it#i c%"e %lctuiesc un siste- este i-posi5il de "ep"odus. Acest luc"u se t"%nspune .i *n st"%tegi% l%n#ului
logistic. În %cest c%7E %ns%-5lul este /o"-%t din %lege"ile c%"e c"ee%7 l%n#ul logistic p"op"iuE su"s% %&%nt%9ului
co-petiti&.
3!
5. Logistica transporturilor de mărfuri
Se"&iciile logistice cup"ind un %ns%-5lu de %cti&it#i di&e"se. ,int"e %ceste% t"%nspo"tul de#ine o ponde"e
se-ni/ic%ti& %tMt c% p"e7en#E cMt -%i %les din punct de &ede"e % costu"ilo". Op#iunile unei /i"-e /%# de
t"%nspo"t sunt nu-e"o%seE d%" di/e"ite c% i-plic%#iiJ s %i5 -i9lo%ce p"op"ii de t"%nspo"tE s *nc;i"ie7eE s
"ecu"g l% /i"-e speci%li7%teE s %le%g o %nu-it -od%lit%te de t"%nspo"t etc. To%te %ceste% t"e5uie %n%li7%te
*nt">un conte6t speci/icE neputMnd /i d%te din%inte solu#ii .%5lon.
5.1 Modalităţi de transport
T"%nspo"tul po%te /i de/init c% %cti&it%te% p"in c%"e se "e%li7e%7 depl%s%"e% -"/u"ilo" pe di/e"ite dist%n#e
*nt"e di&e"se puncte. )"incip%lele -od%lit#i de t"%nspo"t suntJ "utie"E n%&%l Bpe %pCE /e"o&i%"E %e"i%n .i p"in
conduct.
T"%nspo"tul "utie" este o -od%lit%te de t"%nspo"t /le6i5il *n cee% ce p"i&e.te "ut% .i pe"io%d% de ope"%"e.
M"/u"ile pot /i li&"%te di"ect l% sediul clien#ilo" s%u *nt">un loc dese-n%t de %ce.ti%. Mi9lo%cele de t"%nspo"t
"utie" sunt e/iciente pent"u depl%s%"e% pe dist%n#e scu"te % -"/u"ilo" de &%lo%"e "idic%t. Înt"e de7%&%nt%9ele
t"%nspo"tului "utie" se pot -en#ion% /%ptul c "est"ic#iile l% cont"o%lele &%-%le Bpent"u t"%nspo"tu"ile
inte"n%#ion%leC pot /i consu-%to%"e de ti-p. ,e %se-ene%E dist%n#ele lungi .i necesit%te% e/ectu"ii uno"
t"%&e"s"i de %p "educ %t"%cti&it%te% pent"u t"%nspo"tul "utie". În plusE *n unele p"#i %le glo5uluiE *n speci%l *n
#"ile sl%5 de7&olt%teE in/"%st"uctu"% "utie" este p"o%st.
T"%nspo"tul n%&%l Bpe %pC constituie o -od%lit%te de t"%nspo"t /o%"te ie/tin pent"u depl%s%"e% -"/u"ilo"
*n siste- &"%cE % p"oduselo" cu &%lo%"e unit%" -ic s%u nepe"is%5ile Bde e6e-pluE c"5unii .i #i#eiulC.
T"%nspo"tul n%&%l este lent .i po%te /i dependent de st%"e% &"e-ii B de e6e-pluE unele po"tu"i sunt %cope"ite cu
g;e%# *n ti-pul ie"niiC. ,e o5iceiE t"%nspo"tul n%&%l se utili7e%7 *n co-5in%#ie cu %lte -od%lit#i de t"%nspo"t
pent"u % pute% "e%li7% li&"%"e% -"/u"ilo" din Gu. *n u.H.
T"%nspo"tul /e"o&i%" "ep"e7int o -od%lit%te 5un pent"u t"%nspo"tul -"/u"ilo" *n siste- &"%c pe dist%n#e
-%"i. Utili7%"e% *n c"e.te"e % siste-elo" de t"%nspo"t cont%ine"i7%te o/e" un -i9loc /le6i5il *n cee% ce p"i&e.te
/olosi"e% t"%nspo"tului /e"o&i%"E cu ti-p .i costu"i de t"%ns/e" -ini-e pe *nc"ctu".
T"%nspo"tul p"in conduct necesit o in&esti#ie ini#i%l "idic%t pent"u const"ui"e% conducteiE d%"
"ep"e7int o -od%lit%te ce pe"-ite o5#ine"e% unui cost -%"gin%l "edus pent"u t"%nspo"tul /luidelo" .i % uno"
p"oduse c;i-ice. T"%nspo"tul #i#eiului .i % g%7elo" n%tu"%le este %soci%tE *n -od o5i.nuit cu t"%nspo"tul p"in
conducte.
T"%nspo"tul %e"i%n este conside"%5il -%i scu-p pe tonKA- decMt o"ic%"e %lt -od%lit%te de t"%nspo"tE d%"
este -ult -%i "%pid. Este de p"e/e"%t -%i %les pent"u depl%s%"e% p"oduselo" pe"is%5ileE % celo" de &%lo%"e "idic%t
.i *n c%ntit#i "eduse Bde e6e-pluE di%-%nteleE so/tu"ileE /lo"ile n%tu"%le etc.C. În p"e7ent %sist- l% o tendin# de
e6tinde"e % pie#ei t"%nspo"tului %e"i%n p"in p"o-o&%"e% se"&iciilo" s%leE c%"e %u l% 5%7 conceptul de cost
co-plet %l dist"i5u#iei. Ast/elE c;eltuielile -%i "idic%te de t"%nspo"t pot /i co-pens%te p"in "educe"e% %lto"
costu"i B%-5%l%"eE %sigu"%"e etc.C. În plusE "e%li7%"e% uno" %e"on%&e -%i -%"i .i -%i /le6i5ile % dus l% "educe"e%
costu"ilo".
În %lege"e% -od%lit#ilo" de t"%nspo"t se #ine se%-% de o se"ie de c"ite"ii .i %nu-eJ &ite7% de depl%s%"eE
/"ec&en#% depl%s"iiE sigu"%n#% pe ti-pul t"%nspo"tuluiE c%p%cit%te% -i9locului de t"%nspo"tE disponi5ilit%te%
-i9locului de t"%nspo"tE costul t"%nspo"tuluiE speci/icul -"/ii etc. Sigu" c nu &o" pute% /i *nt"unite si-ult%n
to%te %ceste c"ite"ii de ct"e un singu" -od de t"%nspo"t .i de %cee%E &% /i cut%t o opti-i7%"e *nt"e -%i -ulte
c"ite"ii c%"e s co"espund cel -%i 5ine ne&oilo" de t"%nspo"t %le unei /i"-e. Acest% deo%"ece deci7i% cu p"i&i"e
l% %lege"e% -od%lit#ii de t"%nspo"t %"e o i-po"t%n# deose5it. Unii %uto"i sus#in c din costul tot%l %l
dist"i5u#iei /i7ice costul t"%nspo"tului "ep"e7int ci"c% 3+ R.
O tendin# tot -%i des *ntMlnit *n legtu" cu t"%nspo"tu"ile o constituie e6tinde"e% t"%nspo"tu"ilo"
co-5in%te s%u -ulti-od%le. T"%nspo"tu"ile co-5in%te p"esupun utili7%"e% % cel pu#in dou -od%lit#i de
t"%nspo"t .i pot /i de tipulJ
> pigg:5%cA D co-5in t"%nspo"tul "utie" cu cel /e"o&i%"N
> /is;:5%cA D co-5in t"%nspo"tul "utie" cu cel n%&%lN
> t"%ins;ip D co-5in t"%nspo"tul /e"o&i%" cu cel n%&%lN
> %i"t"ucA D co-5in t"%nspo"tul "utie" cu cel %e"i%n.
33
,e.i /iec%"e din %ceste co-5in%#ii o/e" %nu-ite %&%nt%9e t"%nspo"t%to"uluiE utili7%"e% siste-ului
pigg:5%cA este -%i "spMnditE /iind -%i ie/tin c% utili7%"e% e6clusi& % t"%nspo"tului %utoE /le6i5ilE co-odE -%i
pu#in dunto" %sup"% -ediului .i cont"i5uie l% "educe"e% g"%dului de congestion%"e % cilo" "utie"e.
,i/icult#i *n c%le% e6tinde"ii siste-ului pigg:5%cA %p%" din c%u7% p"o5le-elo" leg%te de t"%nspo"tul
/e"o&i%". Aceste p"o5le-e sunt leg%te de con/lictele de inte"ese dint"e /i"-ele /e"o&i%"e %p%"#inMnd uno" #"i
di/e"iteE p"ecu- .i de p"eponde"en#% p"op"iet#ii pu5lice %sup"% %cesto" /i"-e. ,e %cee%E *n do-eniul
t"%nspo"tului /e"o&i%"E *n gene"%lE .i % celui eu"ope%nE *n speci%lE se i-pune o "e/o"- c%"e s %i5 *n &ede"e
%co"d%"e% posi5ilit#ii /i"-elo" /e"o&i%"e p%"ticul%"e de % concu"% cu cele din secto"ul pu5licE p"ecu- .i %p%"i#i%
unei %uto"it#i % t"%nspo"tului /e"o&i%" pent"u o "egiune c%"e s cup"ind -%i -ulte #"i Bde e6e-pluE pent"u
*nt"e%g% Uniune Eu"ope%nC. Ace%st %uto"it%te este neces%" pent"u % se e&it% di/e"en#ele te;nice dint"e #"iE
pent"u eli-in%"e% 5loc%9elo" "e#eleiE pent"u coo"don%"e% inte"eselo" -e-5"ilo".
,int"e %ceste -od%lit#i de t"%nspo"t ce% -%i l%"g e6tinde"e .i utili7%"e o %"e t"%nspo"tul "utie" d%to"it
/le6i5ilit#ii s%le. Ace%st /le6i5ilit%te % t"%nspo"tului "utie" po%te /i p"i&it p"in p"is-% -"i-ii .i c%p%cit#ii
&%"i%5ile % %uto&e;iculelo"E posi5ilit#ii cont"olului te-pe"%tu"ii pe ti-pul depl%s"ii -"/u"ilo"E c%"%cte"isticilo"
-%nipul"ii p"oduselo" Bp"in utili7%"e% uno" ec;ip%-ente de t"%nspo"t inte"nCE eli-in"ii -%nipul"ilo" -ultiple
%le p"oduselo" *nc"c%te Bt"%nspo"tul "utie" se po%te utili7% de l% Gu.%H /u"ni7o"ului l% ce% % cu-p"to"uluiC. C%
%t%"eE *n cele ce u"-e%7 ne &o- "e/e"i l% t"%nspo"tu"ile "utie"e.
5.2 Caracteristici generale ale transportului rutier de #ăr%uri
,o-in%#i% pute"nic % utili7"ii t"%nspo"tului "utie" *n %cti&it#ile logistice .i u.u"in#% ope""ii lui %u
totu.i p"op"iile lo" p"o5le-e. E6ist dou g"upu"i de p"o5le-e c%"e pot dete"-in% di/icult#i *n cee% ce p"i&e.te
t"%nspo"tul "utie" .i %nu-e "est"ic#ii "e/e"ito%"e l% depl%s%"e .i cele "e/e"ito%"e l% conduce"e% p%"cului %uto.
,in c%tego"i% "est"ic#iilo" de depl%s%"e /%c p%"teJ
1. legisl%#i% p"in c%"e se po%te li-it% g"eut%te% pe"-is pent"u un %uto&e;icul pe %nu-ite st"7i s%u
du"%t% de ti-p c%"e *i este pe"-is unui .o/e" pent"u % conduceN
!. /i6%"e% uno" pe"io%de %le 7ilei *n c%"e se po%te /%ce li&"%"e% p"oduselo" s%u se po%te "e%li7% %ccesul *n
7onele de li&"%"e. În %se-ene% situ%#ii se p"oduce o li-it%"e % pe"io%delo" *n c%"e un punct de &Mn7%"e po%te /i
%p"o&i7ion%tE /%pt c%"e conduce l% necesit%te% gsi"ii uno" "ute de li&"%"e %lte"n%ti&e. În situ%#i% pe"io%delo"
li-it%te de li&"%"e % -"/u"ilo" Bde e6e-pluE li&"%"e% este pe"-is do%" *n %nu-ite o"e s%u inte"&%le o"%"eC %p%"
i-plic%#ii co"espun7to%"e %sup"% c%ntit#ilo" de -"/u"i stoc%te .i %sup"% necesit#ilo" de "e%p"o&i7ion%"eN
3. congestion%"e% t"%/icului "utie" *n inte"io"ul loc%lit#ilo"E c%"e dete"-in %p%"i#i% uno" p"o5le-e leg%te
de /"ec&en#% .i sigu"%n#% li&""ilo" de -"/u"i ct"e punctele de &Mn7%"eE c"escMnd co"espun7to" costu"ile
dist"i5u#ieiN
$. i-plic%#iile ecologiceE d%to"%te "e%c#iei g"upu"ilo" de p"esiune /%# de p"o5le-ele dete"-in%te de
t"%/icul %uto Bpolu%"eE c"e.te"e% consu-ului de c%"5u"%n#iE 7go-otE pe"tu"5"i %le &ede"ii etc.C.
Înt"e p"o5le-ele %d-inist""ii p%"cului %uto se pot -en#ion%J
> st"uctu"% Bco-po7i#i%C p%"cului %utoE d%t /iind &%"iet%te% i-ens de &e;icule c%"e sunt disponi5ile
pent"u utili7%"e *n t"%nspo"tul "utie". St"uctu"% p%"cului %uto t"e5uie s #in se%-% de n%tu"% p"oduselo" ce
u"-e%7 % /i t"%nspo"t%teE de -i9lo%cele %u6ili%"e neces%"e pent"u -%nipul%"eE de -odul de utili7%"e %
%uto&e;iculelo" etc.E deo%"ece to%te %ceste% p"esupun costu"i. E6ist p"oduseE cu- %" /i cele /"%gileE cele
congel%te s%u "e/"ige"%teE c%"e necesit &e;icule speci%li7%te pent"u t"%nspo"t. ,e %se-ene%E e6ist unit#i
co-e"ci%le Bcu- %" /i supe"-%g%7ineleC c%"e necesit %p"o&i7ion%"e% cu p"oduse l% o &%"iet%te de te-pe"%tu"iE
cee% ce dete"-in p"e7en#% uno" &e;icule co"espun7to%"e c%"e s t"%nspo"te %ceste p"oduse. O "e7ol&%"e %
%cestei p"o5le-e % constituit>o "e%li7%"e% &e;iculelo" -ultite-pe"%tu"E c%"e pot *-5unt#i /le6i5ilit%te%
-i9locului de t"%nspo"tE d%" cu un %nu-it cost. ,i/icult#i si-il%"e %p%" *n legtu" cu -%nipul%"e% p"oduselo" *n
inte"io"ul .i *n %/%"% &e;icululuiE cu utili7%"e% co"espun7to%"e % sp%#iului %cestui% etc.N
> %dopt%"e% deci7iilo" cu p"i&i"e l% /in%n#%"e% %c;i7i#ion"ii &e;iculelo" din p%"cul %uto. În gene"%lE pot
e6ist% t"ei -od%lit#i de p"ocu"%"e % &e;iculelo" .i %nu-eJ cu-p"%"e%E le%singul .i cont"%ctul de *nc;i"ie"e.
,eci7i% pent"u un% dint"e %ceste t"ei -od%lit#i .i -ultiplele &%"i%nte din c%d"ul /iec"ei% &% depinde de situ%#i%
conc"et % /iec"ui %gent econo-icN
> /unc#ion%"e% e/icient % p%"cului %uto. 8unc#ion%"e% e/icient p"esupune costu"i de ope"%"eE % c"o"
cont"ol .i -su"%"e "idic p"o5le-e. Cont"olul st"ict .i sup"%&eg;e"e% %cti&it#ii &e;iculului .i % .o/e"uluiE c% .i
"espect%"e% ce"in#elo" legisl%ti&e sunt c"uci%le *n "e%li7%"e% o"ic"ei ope"%#iuni de li&"%"e.
3$
)ent"u % *-5unt#i e/icien#% p%"cului %uto sunt utili7%te siste-e in/o"-%ticeE c%"e %u %plic%#ii *n
p"og"%-%"e% &e;iculelo" .i p"oiect%"e% itine"%"iilo" de depl%s%"e % %cesto"%. Se %p"eci%7 c un %st/el de siste-
in/o"-%tic con#ine t"ei p"#i p"incip%leJ
%C un /i.ie" de d%te desp"e 5ene/ici%"ii t"%nspo"tului .i desp"e const"Mnge"ile leg%te de e/ectu%"e%
li&""ilo" ct"e eiE c%"e este leg%t *n c%lcul%to" de o "e#e% "utie" co-pute"i7%tN
5C o p%"te de di"i9%"e %uto-%t % t"%nspo"tu"ilo" c%"e gene"e%7 "utele .i *nc"ctu"ileN
cC o /%cilit%te inte"%cti& c%"e pe"-ite eli-in%"e% "e%li7"ii -%nu%le % p"og"%-elo".
3ene/iciile int"oduce"ii unui siste- in/o"-%tic includ utili7%"e% -%i 5un % &e;icululuiE o/e"i"e% uno"
ni&elu"i supe"io%"e %le se"&iciului de li&"%"e p"est%t 5ene/ici%"ilo"E "educe"e% costu"ilo" de t"%nspo"t .i %
in&esti#iei de c%pit%l *n &e;iculeE utili7%"e% siste-ului in/o"-%tic c% inst"u-ent de sti-ul%"e.
E6pedito"ii -"/u"ilo" sunt pe"so%ne /i7ice s%u 9u"idice c%"e *nc"edin#e%7 t"%nspo"t%to"ilo" s%"cin% de %
depl%s% o *nc"ctu" pe o %nu-it dist%n#E *nt">un punct din%inte con&enit. ,up do-eniul de %cti&it%teE
e6pedito"ii pe"so%ne 9u"idice se "egsesc cu p"ecde"e *n indust"ie .i dist"i5u#ie.
E6pedito"ii -"/u"ilo" %u o se"ie de o5iecti&e leg%te de t"%nspo"tE p"int"e c%"eJ
> "educe"e% costu"ilo"N
> "educe"e% te"-enelo" de li&"%"e .i p"oduc#ieN
> di-inu%"e% stocu"ilo"N
> *-5unt#i"e% se"&iciilo" o/e"ite clien#ilo"N
> /le6i5ilit%te% p"est%#iei logistice cu scopul de % "spunde -%i 5ine ne&oilo" clien#ilo".
Aceste o5iecti&e "ep"e7int totod%t .i const"Mnge"i c%"e %u condus l% e&olu#ii p"ecu- de7&olt%"e%
p"oduc#iei 9ust>in>ti-e Be6%ct l% ti-pC. Acest siste- i-pune o di-inu%"e % stocu"ilo" l% to%te ni&elu"ile de
p"oduc#ie.
Înce"c%"e% de "educe"e l% -ini-u- % stocu"ilo" o5lig *nt"ep"inde"ile indust"i%le s se concent"e7e pe
co-peten#% lo" de 5%7 .i s "ecu"g l% su5cont"%ct%"e pent"u %cele %cti&it#i unde co-petiti&it%te% lo" este
sc7ut. Este c%7ulE -%i %lesE pent"u %cti&it%te% de t"%nspo"tE unde -%si/ic%"e% /lu6u"ilo" pe pl%n inte"n
*nt"ep"inde"ii nu este posi5ilE cu e6cep#i% /i"-elo" -%"i.
Aplic%"e% siste-ului e6%ct l% ti-p conduce l% o "eo"g%ni7%"e % t"%nspo"tului. ,e /%ptE 9ust in ti-e
dete"-in -ultiplic%"e% e6pedie"ilo"E c"eMnd %st/el &e;icule K A- .iE deciE t"%/ic intens. Acest siste- %nt"ene%7
o c"e.te"e % co-en7ilo" .i o "educe"e % &olu-ului unit%" %l %cesto"%E conducMnd l% o c"e.te"e % costu"ilo" de
p"egti"e % co-en7ilo" .i % celo" de t"%nspo"tE d%" se di-inue%7 costu"ile cu stoc%"e%E cee% ceE *n /in%lE po%te
pe"-ite un cM.tig /in%nci%" pent"u e6pedito"E deo%"ece costul i-o5ili7"ilo" /in%nci%"e leg%te de stoc%"e este
supe"io" costu"ilo" cu p"egti"e% co-en7ilo" .i sup"%costu"ilo" cu t"%nspo"tul.
)"in u"-%"eE %ceste e&olu#ii /%&o"i7e%7E de %se-ene%E e6plo7i% secto"ului de -es%ge"ieE c%"e s>%
de7&olt%t conside"%5il *n cu"sul ulti-ilo" %ni.
În gene"%lE e6pedito"ii t"e5uie s /ie %p#i s "spund clien#ilo" din ce *n ce -%i e6igen#i. Ace%st ce"e"e
se c%"%cte"i7e%7 p"inJ
> cut%"e% celui -%i 5un "%po"t c%lit%te>p"e#N
> -%i -ult /le6i5ilit%te .i /i%5ilit%te Bsu5 const"Mnge"i de costu"i .i de p"e#CN
> scu"t%"e% te"-enelo" de %.tept%"eN
> c"e.te"e% nu-"ului de "e/e"in#e %le /iec"ui p"odusN
> ce"e"e din ce *n ce -%i &%"i%5il *n p"i&in#% &olu-ului de p"oduse c%"e t"e5uie /u"ni7%te.
În consecin#E e6ist .i const"Mnge"i de dist"i5u#ie i-puse %tMt e6pedito"ilo"E cMt .i p"oduselo". În plusE
n%tu"% p"oduselo"E tipul de "e#e% de dist"i5u#ie utili7%tE %cope"i"e% geog"%/ic % pie#ei .i const"Mnge"i %le
clien#ilo" i-pun o o"g%ni7%"e logistic speci/ic.
L% dist"i5uito"iE tendin#ele o5se"&%te suntE *n gene"%lE destul de %p"opi%te de cele %le *nt"ep"inde"ilo"
indust"i%leJ
> opti-i7%"e% "e#elelo" p"op"iiN
> opti-i7%"e% p"egti"ii co-en7ilo".
Aceste tendin#e se "egsesc *n consecin#E *n i-pl%nt%"e% pl%t/o"-elo" logistice. )"incip%lele c"ite"ii de
%lege"e % i-pl%nt"ilo" sunt de o"din econo-ic *n cee% ce p"i&e.te /in%lit%te% in&esti#iei.
,i/e"itele const"Mnge"i l% c%"e sunt supu.i e6pedito"ii %u condus l% -odi/ic%"e% &i7iunii logistice. ,int">
un secto" costisito" .i /" o "e%l posi5ilit%te de &%lo%"e %dug%tE logistic% % de&enit unul din secto%"ele c;eie %
p"oceselo" indust"i%le .i de dist"i5u#ie.
3(
Ast7iE logistic% %p%"e din ce *n ce -%i -ult c% secto" unde este posi5il s se "e%li7e7e econo-ii
i-po"t%nte de sc%"E cee% ce pe"-ite o5#ine"e% uno" %&%nt%9e concu"en#i%leE -%i %les *n cee% ce p"i&e.te
costu"ile .i cM.tigu"ile.
E6te"n%li7%"e% *n c"e.te"e % unei p"#i din %cti&it#ile logistice de ct"e unii e6pedito"iE co-5in%t cu
cut%"e% "educe"ilo" pent"u costu"ile cu stoc%"e% % condus l% %p%"i#i% cont"%ctelo" glo5%leE c%"e integ"e%7
ope"%#iunile de t"%nspo"t .i logistice. Cee% ce % /%cilit%t %p%"i#i% uno" noi %cto"i .i % pie#ei p"est%#iilo" logistice.
5.3 Proiectarea transporturilor n strategia de i#plantare
a in%rastructurilor logistice
T"%nspo"tul %"e o i-po"t%n# deose5it *nt">o in/"%st"uctu" logisticE din &%"ii -oti&eE cu- %" /iJ
> costul su co-pletN
> ti-pul de indisponi5ilit%te % -"/u"ilo" *n ti-pul t"%nspo"tului lo"N
> i-plic%#iile /iec"ei *nt"e"upe"i de /lu6N
> p%"te% de "isc pe c%"e o induce *n e&%lu%"e% Gc%lit#ii tot%leH .iE *n gene"%lE *n e&%lu%"e% pe"/o"-%n#ei
l%n#ului logistic.
O/e"t% de t"%nspo"tE l% "Mndul eiE este -ultipl *n p"i&in#%J
> -i9lo%celo" pe c%"e le utili7e%7N
> cilo" de co-unic%#ie pe c%"e le /olose.teN
> -"i-ii *nt"ep"inde"ilo" c%"e e/ectue%7 p"est%#i% de t"%nspo"t.
Alege"e% -i9locului de t"%nspo"t esteE *n consecin#E st"%tegic .i /%ce p%"te din deci7i% glo5%l de
i-pl%nt%"e % unei in/"%st"uctu"i logisticeE c%"e include nu-"ulE po7i#i% geog"%/icE di-ensiunile .i tipologi%
depo7itelo".
)onde"e% t%"i/ului de t"%nspo"t *n costul co-plet %l l%n#ului logistic % /ost e&%lu%t de O"g%ni7%#i%
Mondi%l % Co-e"#ului BOMCC *n docu-entul G0e/e"ito" l% 0e7olu#i% I0U D Nu e6ist co-e"# /" t"%nspo"t
"utie" D %dopt%t *n un%ni-it%te de Adun%"e% Gene"%l % I0U D din $ noie-5"ie !@@( de l% Gene&%. În %ce%st
"e7olu#ie se %"%t cJ GT"%nspo"tul este un -oto" esen#i%l %l p"og"esului econo-ic .i soci%l. ,epl%se%7
-"/u"ile .i pe"so%nele .i cont"i5uie l% pe"/o"-%n#% se"&iciilo" pe pl%n -ondi%l. Secto"ul logistic p%"ticip cu
%p"o6i-%ti& ' R l% )I3>ul -ondi%lE cu o &%lo%"e tot%l % ope"%#iunilo" de logistic c%"e dep.esc 1@ R din
co-e"#ul -ondi%l. În consecin#E cont"i5u#i% %cti&it#ilo" logistice n%#ion%le .i inte"n%#ion%leE c%"e %sigu"
-o5ilit%te% -"/u"ilo" pe pl%net se "idic l% -%i -ult de !@@@ -ili%"de dol%"i SUA *n !@@$. T"%nspo"tul de
-"/u"i pe .ose% "ep"e7int p%"te% cent"%l % l%n#ului logisticE /ie c este conside"%t indi&idu%lE /ie *n c%d"ul
ope"%#iunilo" -ulti-od%le. L% ni&el -ondi%lE c%-io%nele t"%nspo"t *n 9u" de =@ R din *nc"ctu"i pe "utele
te"est"e. Ast/elE o"ice -su" de /%cilit%"e % t"%nspo"tului "utie" %"e un i-p%ct 5ene/ic .i du"%5il %sup"%
p"og"esului econo-ic .i soci%l .i % 5unst"ii n%#iunilo"H.
Costul t"%nspo"tului po%te /i e6p"i-%tJ
> pe Ailo-et"u p%"cu"sN
> pe g"eut%te s%u &olu- t"%nspo"t%tN
> pe nu-" de *nc"ctu"i BcoleteE p%lete etc.C t"%nspo"t%teN
> pe g"eut%te>Ailo-et"u t"%nspo"t%t B*n gene"%lE l% ton>A-C.
)ent"u dist%n#e .i g"eut#i -%"i Bd%" .i pent"u c%ntit%te% de c%"5u"%nt .i g%7 cu e/ect de se" e-isCE
o"dine% de p"e/e"in# *n cee% ce p"i&e.te costul t"%nspo"tului di/e"itelo" -odu"i de t"%nspo"t &% /iE *n gene"%lE
u"-to%"e%J
> t"%nspo"t -%"iti- s%u /lu&i%lN
> t"%nspo"t /e"o&i%"N
> t"%nspo"t "utie"N
> t"%nspo"t %e"i%n.
T"e5uie const%t%t cE *n cee% ce p"i&e.te &ite7%E o"dine% este in&e"s.
C%lit%te% t"%nspo"tului "ep"e7int un concept "el%ti&E c%"e %cope" -%i -ulte no#iuniE -%i -ult s%u -%i
pu#in cont"ol%5ileJ
> du"%t% t"%nspo"tuluiE c%"e nu este pe deplin cont"ol%5il *n cee% ce p"i&e.te %lege"e% unui -od de
t"%nspo"t s%u %nticipMnd e&entu%lele "iscu"i Bg"e&eE luc""i de in/"%st"uctu"E "iscu"i cli-%tice etc.C.
,u"%t% *nt"e"upe"ii /lu6ului este inclus *n Gte"-enul de li&"%"eHN
> c%p%cit%te% de % -en#ine -%"/% t"%nspo"t%t *n 5un st%"e B/" dete"io"%"eE /u"tE %&%"ie etc.CN
3'
> i-p%ctul %sup"% -ediului B/"%g-ent%"e% ecologicE .osele dete"io"%teE e-isii de g%7 cu e/ect de se"E
polu%"e% indus p"in ciclul de &i%# %l &e;iculului etc.C. ,i&e"se etic;ete BEMAS D Eco M%n%ge-ent
%nd Audit Sc;e-eE ISO 1$@@1 etc.C integ"e%7 c%lit%te% -ediului .i *-5unt#i"e% continu *n %cest
do-eniu.
Alege"e% unui -od de t"%nspo"t nu depinde *ntotde%un% do%" de c"ite"ii do"ite de e6pedito"i. A5sen#% s%u
ine/ic%cit%te% "el%ti& s%u te-po"%" % in/"%st"uctu"ilo" neces%"e i-pune uneo"i %lege"e% unei &%"i%nte -%i pu#in
/%&o"%5ile. O/e"t% de t"%nspo"t t"e5uie deciE %n%li7%t *n conte6tul su sp%#i%l .i te-po"%l.
A&Mnd *n &ede"e i-po"t%n#% t"%nspo"tului "utie" l% ni&el eu"ope%nE l% ni&elul UE e6ist o p"eocup%"e
speci%l pent"u %cest do-eniuE -%ni/est%t p"in el%5o"%"e% unei legisl%#ii unit%"e.
5.4 Transportul rutier n vi(iune europeană
)ent"u % uni/o"-i7% p"%cticile din do-eniul t"%nspo"tului "utie" l% ni&el eu"ope%n %u /ost %dopt%te o se"ie
de "egle-ent"i "e/e"ito%"e l% o5lig%#iile t"%nspo"t%to"uluiE e6one"%"e% de "spunde"e % %cestui%E li-it%"e%
"espons%5ilit#iiE ti-pii de condusE du"%t% depl%s"iiE inte"dic#ii de ci"cul%#ie etc.
,up se-n%"e% cont"%ctuluiE t"%nspo"t%to"ul t"e5uie s depl%se7e un &e;icul s%u s>l pun l% dispo7i#i%
e6pedito"ului *nt">un te"-en con&enit. În c%7 de ne"espect%"e % te"-enuluiE e6pedito"ul po%te cut% un %lt
t"%nspo"t%to". T"%nspo"t%to"ului *i "e&in u"-to%"ele o5lig%#iiJ
> s se con/o"-e7e inst"uc#iunilo" clientuluiN
> s sup"%&eg;e7e pe ti-pul t"%nspo"tului st%"e% -"/u"ilo" .i s o pst"e7e *n condi#ii co"espun7to%"eN
> s %c#ione7e *n %.% /el *ncMt s %pe"e inte"esele clien#ilo" siN
> s li&"e7e -"/u"ile *n st%"e% *n c%"e le>% p"elu%tN
> s depl%se7e -"/u"ile *n condi#iile p"e&7ute p"in cont"%ctE -%i %les te"-enele p"e&7ute /ie
cont"%ctu%lE /ie pe tip de cont"%ct.
)e ti-pul t"%nspo"t%to"ului c"u.ul t"e5uie s se con/o"-e7e -odi/ic"ilo" cont"%ctului ini#i%l /o"-ul%te
de ct"e cel c%"e % cont"%ct%t t"%nspo"tulE cu e6cep#i% /%ptului c %ceste noi inst"uc#iuni sunt de n%tu" s
*-piedice ono"%"e% %ng%9%-entelo" de t"%nspo"t lu%te %nte"io".
În %nu-ite c%7u"iE t"%nspo"t%to"ul po%te p"etinde c nu este "espons%5il de pie"de"iE %&%"ii s%u *ntM"7ie"i.
Lege% .i 9u"isp"uden#% p"e&d do%" t"ei c%7u"iJ
> /o"#% -%9o"N
> &iciu p"op"iu luc"ului t"%nspo"t%tN
> /%pt% s%u &in% Bg"e.e%l%C e6pedito"ului s%u destin%t%"ului.
T"%nspo"t%to"ul t"e5uie s /%c p"o5% /o"-%l % unei% din %ceste t"ei c%7u"i.
8o"#% -%9o" este un e&eni-ent pe c%"e t"%nspo"t%to"ul nu po%te nici s>l p"e&%dE nici s>l e&ite .i c%"e
p"oduce consecin#e neg%ti&e c%"e nu se pot "e-edi%. )"in u"-%"eE sunt c%7u"i de /o"# -%9o" do%" e&eni-ente
e6te"io%"eE i-p"e&i7i5ile .i c"o"% nu li se po%te /%ce /%#.
Viciul p"op"iu decu"ge din n%tu"% uno" -"/u"i c%"e se pot %&%"i% s%u dete"io"% *n cu"sul t"%nspo"tuluiE
o"icMt de -ult g"i9 .i p"eocup%"e %" -%ni/est% .o/e"ul.
8%pte s%u g"e.eli g"%&e pot /i de e6e-pluJ
> decl%"%#ii e"on%te %sup"% g"eut#ii .i n%tu"ii -"/u"ilo"N
> insu/icien#% %-5%l"ii pent"u o5iecte /"%gile.
,in cele p"e7ent%te "e7ult c t"%nspo"t%to"ul %"e o -%"e "espons%5ilit%teE u"-Mnd c% *n c%7 de
ne"espect%"e % o5lig%#iilo" s supo"te consecin#e /in%nci%"e .i c;i%" pen%le. În unele situ%#ii *nsE
"espons%5ilit%te% t"%nspo"t%to"ului po%te /i li-it%tE -%i %les *n c%7 de g"e.e%l g"%& s%u inten#ie de pcli"e.
Li-it%"e% "espons%5ilit#ii su"&ine unei decl%"%#ii de &%lo%"e s%u de inte"es speci%l l% li&"%"e .i se p"e7int c% *n
t%5elul de -%i 9osJ
3+
Li+it1ri ale res*onsa(ilit1)ii /n trans*ort#l r#tier
Ta(el#l 8&'
Tra-i" intern
=*rin"i*alele "ontra"te ti*>
Tra-i" interna)ional
E6pedie"i
-%i -%"i de 3 t
E6pedie"i
-%i -ici de 3 t
,espgu5i"i
pent"u pie"de"i
.i %&%"iiJ
1$ eu"o pe Ag
5"ut s%u !3@@
eu"o pe t
,espgu5i"i pent"u
pie"de"i .i %&%"iiJ
!3 eu"o pe Ag 5"ut
s%u +(@ eu"o
pe colet pie"dutE
inco-plet s%u
%&%"i%t
,espgu5i"i pent"u pie"de"i .i %&%"iiJ
&%lo%"e% -"/ii cu pl%/onul de =E33 ,TS
pe Ag. 5"ut
În c%7 de *ntM"7ie"eJ -%6i-u- despgu5i"ii X t%"i/ul de t"%nspo"t
)"in colet se *n#elege un o5iect s%u un %ns%-5lu -%te"i%l co-pus din -%i -ulte o5iecteE indi/e"ent de
g"eut%teE di-ensiuni .i &olu-E constituind o *nc"ctu" unit%" *n ti-pul "e-ite"ii ct"e t"%nspo"t%to" BcutieE
c%"tonE cont%ine"E sti&E p%letE "oll>p%let etc.CE c;i%" d%c con#inutul ei este det%li%t *nt">un docu-ent de
t"%nspo"t.
Ti-pii de condus sunt "egle-ent%#i p"in no"-% CEE 3=!@>=(E din !@.1!.14=( .i se "e/e" l%J
> ti-pul de condus -%6i- pent"u dou spt-Mni consecuti&eJ 4@ o"eN
> ti-pul de condus 7ilnicJ p"in no"- 4 o"e s%u -%9o"%t posi5il 1@ o"e de dou o"i pe spt-MnN
> conduce"e continuJ $ o"e .i 3@ -inuteN
> p%u7J $( -inute s%u de t"ei o"i cMte 1( -inuteE s%u o p%u7 de 3@ -inute .i un% de 1( -inuteN
> "ep%us 7ilnicJ p"in no"- 11 o"e s%u "edus l% 4 o"e consecuti&e de t"ei o"i pe spt-Mn cu
co-pens%"e *n%inte de s/M".itul spt-Mnii u"-to%"eN
> "ep%us spt-Mn%lJ p"in no"- $( o"e consecuti&e cu co-pens%"eE s%u "edusE 3' o"e consecuti&e l%
do-iciliul .o/e"ului s%u !$ o"e consecuti&e *n %/%"% do-iciliului .o/e"ului cu co-pens%"e.
,u"%t% depl%s"ii include du"%t% t"%nspo"tului .i te"-enul de li&"%"e l% do-iciliu Bpunctul con&enitC.
Deter+inarea !#ratei !e*las1rii
Ta(el#l 8&%
D#rata trans*ort#l#i Ter+en#l !e li0rare
,u"%t% t"%nspo"tului *ncepe de l% o"% @ % 7ilei
c%"e u"-e%7 depl%s"ii -i9locului de t"%nspo"t
pent"u *nc"c%"e s%u *nto%"ce"ii s%le l% g%"%9ul
t"%nspo"t%to"ului
O 7i *n o"%.ele -%i -%"i de (@@@ locuito"iE cMt .i *n
su5u"5iile lo"
O 7i pe /"%c#iune indi&i7i5il
de $(@ A-
,ou 7ile *n to%te celel%lte loc%lit#i
Te"-enul de li&"%"e este "edus l% o 7i pent"u
*nc"ctu"i -%i -%"i de 3 t.
,u-inicile .i 7ilele *n c%"e nu se luc"e%7 nu sunt
incluse *n c%lculul %cestei du"%te
?ilele *n c%"e nu se luc"e%7 nu sunt incluse *n
c%lculul te"-enului de li&"%"e.
E6ist *ntM"7ie"e l% li&"%"e cMnd *nc"ctu"% nu % /ost li&"%t *n te"-enul con&enit s%uE d%c nu % /ost
con&enit un te"-enE cMnd du"%t% e/ecti& % t"%nspo"tului dep.e.te du"%t% depl%s"ii de/inite -%i sus. În c%7 de
p"e9udiciu do&edit c%"e "e7ult dint">o *ntM"7ie"e l% li&"%"e din &in% t"%nspo"t%to"uluiE %cest% t"e5uie s plte%sc
o despgu5i"e c%"e nu po%te dep.i t%"i/ul de t"%nspo"t.
Cu scopul de % li-it% %ccidentele .i %glo-e""ileE e6ist inte"dic#ii de ci"cul%#ie pent"u &e;iculele -%i
-%"i de +E( t. Ast/elE inte"dic#iile l% t"%nspo"tul de -"/u"i cu &e;icule -%i -%"i de +E( tE p"ecu- .i l% cele
pe"iculo%se *ncep sM-5t% s%u *n %9unul 7ilelo" de s"5to%"e l% o"% !! .i se *nc;eie du-inic% s%u *n 7ilele de
s"5to%"e dup o"% !!.
Se pot %co"d% de"og"i pe"-%nente s%u e6cep#ion%le pent"u unele t"%nspo"tu"i B%ni-%le &iiE -"/u"i
pe"is%5ile etc.C. ,e %se-ene%E *n pe"io%dele de plec%"e *n &%c%n# unele st"7i .i %utost"7i /%c o5iectul uno"
"est"ic#ii supli-ent%"e.
3=
6. Logistica transporturilor de mărfuri
în context internaţional
,e.i t"%nspo"t%to"ii %u /ost dot%#i cu se"&icii co-e"ci%le c%p%5ile de % gestion% "el%#iile cu e6pedito"iiE
co-ple6it%te% ope"%#iunilo" de t"%nspo"t inte"n%#ion%l /%c deseo"i i-posi5il "ecu"ge"e% l% inte"-edi%"i.
,eseo"i *ntMlni#i su5 denu-i"e% gene"%l de Gt"%n7it%"iHE t"%nspo"t%to"ii "ep"e7intE de /%ptE o -%"e
di&e"sit%te .i &%"iet%te de co-peten#eE de cuno.tin#e .i de st%tut 9u"idic. Speci%li7%#i *n /unc#ie de -odul de
t"%nspo"tE de destin%#i% geog"%/ic s%u dup tipul lo" de p"est%#ii Be6J -es%ge"ie "%pidE n%&losi"e% de cont%ine"e
/"igo"i/ice etc.CE t"%nspo"t%to"ii sunt /ie -%nd%t%"i BcMnd luc"e%7 *n nu-ele .i pe contul %ltcui&%CE /ie
co-ision%"i Binte"-edi%"i *n ope"%#ii co-e"ci%leE c%"e p"i-esc *n sc;i-5ul se"&iciilo" /cute un co-ision).
6.1 Criterii de alegere a transportatorilor
Alege"ile logistice constituie p"elungi"e% indispens%5il % politicii co-e"ci%le % *nt"ep"inde"ii. E6ist
/unc#ii %le %n%li7ei /lu6u"ilo" de -%"/E d%" .i % %ns%-5lului de se"&icii %soci%teE cu- %" /iJ g"up%"e% -"/iiE
"ecep#ion%"e% %cestei%E *ndeplini"e% /o"-%lit#ilo" &%-%le co"espun7to%"e etc. O gMndi"e glo5%l t"e5uie s
conduc l% *ntoc-i"e% unui c%iet de s%"cini *n c%"e sunt de/initeJ
• n%tu"% -"/u"ilo" t"%n7%c#ion%te Bdi-ensiuniE &%lo%"eE g"eut%teE /"%gilit%te etc.CN
• e6igen#ele clien#ilo" B*ntM"7ie"iE /"ec&en#eE c%ntit#iE p"e#CN
• 7onele geog"%/ice &i7%te .i speci/icul lo" B/"ec&en#% plec"ilo"E ti-pul t"%n7it"iiE sigu"%n#% etc.CN
• se"&iciile /u"ni7%te l% plec%"e s%u l% sosi"e pe tipu"i de clien#iE pe "egiuniE pe tipu"i de %cti&it#iN
• ele-entele p%"ticul%"e ce de/inesc ni&elul p"est"ii se"&iciuluiJ i-%gine% -"ciiE /i%5ilit%teE *ntM"7ie"iE
costu"i etc.
Acest c%iet de s%"cini #ine cont de p"opune"ile .i o5se"&%#iile /o"-ul%te de ct"e to%te se"&iciile
*nt"ep"inde"ii .iE *n speci%lE de cele de p"oduc#ie .i cele co-e"ci%le.
Solu#i% logistic glo5%l /%ce neces%" "e%li7%"e% unei %n%li7e % ne&oilo" de stoc%"e .i % /"ec&en#elo" de
li&"%"e. Alege"e% solu#iei te;nice B-od%lit%te% t"%nspo"tului .i tipul inte"-edi%"uluiC necesit studie"e%
di/e"itelo" o/e"te de t"%nspo"t. )ent"u e6pedi#iile inte"n%#ion%le cu"enteE *nt"ep"inde"e% negoci%7 deseo"i cu
%cel%.i t"%nspo"t%to"E cee% ce po%te conduce l% o5#ine"e% unui se"&iciu pe"son%li7%tE p"ecu- .i % uno" t%"i/e
%&%nt%9o%se. Cu to%te %ceste%E e% po%te /%ce Gce"e"i de o/e"tH pent"u ope"%#iuni -%i co-plic%teE s%u pu" .i
si-plu pent"u % de"ut% concu"en#%. În u"-% %cesto"% &% o5#ine -%i -ulte o/e"te .iE i-plicitE Gde&i7eH c%"e &o" /i
co-p%"%te pe 5%7% -%i -ulto" c"ite"ii *n c%"e p"e#ul nu este *ntotde%un% /%cto"ul esen#i%l.
a) 1tocarea şi frecvenţa livrărilor
Stoc%"e% -"/ii "ep"e7int un cost pe c%"e /iec%"e *nt"ep"inde *nce%"c s>l -ini-i7e7e de -ulte o"i p"in
t"i-ite"e% %cestui% *n %-onte .i *n %&%l. C;i%" .i /i"-ele de dist"i5u#ie c%ut s "educ stocul lo" de &Mn7%"e.
E6po"t%to"ii t"e5uie deciE s /%c un co-p"o-is *nt"e itine"%"iul lo" /in%nci%" .i cel %l clientului lo"E opti-i7Mnd
c%ntit#ile ce u"-e%7 % /i li&"%te.
Mod%lit%te% de stoc%"e este de %se-ene% o %lege"e i-po"t%ntJ po%te /i situ%t *n %p"opie"e%
%-pl%s%-entelo" de p"oduc#ie s%u *n %p"opie"e% *nt"ep"inde"ii clientuluiE cu %lte cu&inte *n st"int%te.
Mod%lit#ile de stoc%"e .i costu"ile de stoc%"e suntE deciE di/e"ite. Ace%st din u"- op#iune pe"-ite c% -%"/% s
/ie li&"%t clientului *n c%ntit#i -%i -ici cu *ntM"7ie"i /o%"te -ici.
Li&"%"e% uno" c%ntit#i i-po"t%nte pe"-ite /u"ni7o"ului o -%i 5un e6plo%t%"e % c%p%cit#ilo" di/e"itelo"
tipu"i de t"%nspo"t .i o5#ine"e% uno" p"e#u"i -%i co-petiti&e. Cu to%te %ceste%E clientul este cel pen%li7%tE p"in
o5lig%"e% lui de % /in%n#% stocu"ileE -%i %les de consecin#ele pe c%"e le i-plic li&""ile de -"/u"i cu /"ec&en#
"edus& În to%te c%7u"ileE t"e5uie cut%t o solu#ie opti- c%"e #ine cont de %ns%-5lul "est"ic#iilo"E /" % pie"de
din &ede"e c de %ce%st% depinde co-petiti&it%te% /in%l % p"odusului.
b) 8erioada de indisponibilitate a mărfii pe timpul transportului
,u"%t% tot%l % t"%nspo"tului .i "espect%"e% te"-enelo" sunt /%cto"i co-petito"i din ce *n ce -%i
i-po"t%n#i *nt">un conte6t *n c%"e no#iunile Ge6%ct l% ti-pH .i Gstoc>7e"oH %u de&enit c"ite"ii ce de-onst"e%7 o
5un gestiune. În plusE %nu-ite p"oduse Bpe"is%5ile s%u de &%lo%"e -%"eC nu pe"-it decMt un ti-p de i-o5ili7%"e
/o%"te scu"t.
34
c) 4alitatea prestărilor
C%lit%te% p"est"ilo" po%te /i de/init c% /iind %ce% c%p%cit%te % t"%nspo"t%to"ului de % "espect% %ns%-5lul
ce"in#elo" .i "est"ic#iilo" stipul%te *n cont"%ctul de e6po"t>i-po"t p"in %su-%"e% "espons%5ilit#ii ope"%#iunii de l%
*nceput pMn l% s/M".it.
d) 1iguranţa mărfii pe timpul transportului
Sigu"%n#% -"/ii depinde de tipul t"%nspo"tului %lesE de c%"%cte"isticile %-5%l%9ului .i de solu#i% glo5%l
el%5o"%t de t"%n7it%"E /iind e6p"i-%t p"in indic%to"i cu- %" /iJ nu-"ul *nc"ctu"ilo" %&%"i%teE itine"%"iu "e#inut
s%u .tiutE cont"olul -"/ii l% desc"c%"e .i l% *nc"c%"e.
e) Tariful de transport
)"e#ul nu este *ntotde%un% c"ite"iul esen#i%l de co-p%"%"e. El nu t"e5uie i7ol%t de celel%lte c"ite"ii de
%lege"e.
În plusE l% p"e#u"i eg%leE p"est"ile %" t"e5ui s /ie ec;i&%lente. C% %t%"eE t"e5uie s se *nce"ce s se o5#in
ni.te de&i7e det%li%te de l% t"%nspo"t%to"i pent"u % pute% *n /in%l s /ie co-p%"%te di/e"itele postu"i de c;eltuieli.
)"e#ul de&ine un c"ite"iu dete"-in%nt pent"u -%"/% cu o &%lo%"e -ic s%u cMnd e6ist o concu"en# p"e%
-%"e pe pi%#.
6.2 /eali(area operaţiunilor de transport
Ace%st% p"esupune p%"cu"ge"e% -%i -ulto" et%pe ce t"e5uie o"g%ni7%te .i cont"ol%te .i i-pune un %nu-it
tip de %sigu"%"e pent"u -%"/% t"%nspo"t%t. În t%5elul u"-to" sunt sc;i#%te et%pele ope"%#iunilo" de t"%nspo"t
p"ecu- .i conco"d%n#% ope"%#iunilo" /i7ice .i % celo" "e/e"ito%"e l% gestiune% docu-entelo".
Eta*ele trans*ort#l#i !e +1r-#ri
Ta(el#l ?&'
O*era)i#ni -i.i"e O(liga)iile "e "ores*#n! 0:n.1tor#l#i sa# "#+*1r1tor#l#i Do"#+entele ne"esare
)"egti"e% etic;et"ii
.i %-5%l"ii
> Aceste ope"%#iuni c%d *ntotde%un% *n se%-% &Mn7to"ului.
> Etic;et%"e% pe"-ite identi/ic%"e% -"/iiE *n c%7 de pie"de"eE de % pune o %nu-it
e-5le- con/o"- no"-ei ,A.
> A-5%l%9ul t"e5uie s se %d%pte7e tipului de -%"/ p"ecu- .i -od%lit#ii de
t"%nspo"t. El po%te /i *n con/o"-it%te cu %nu-ite no"-e.
> List% coletelo" Bp%cAing listC
> Ce"ti/ic%te co"espun7to%"e l%
cont"olul ce"ut de client Bce"ti/ic%te de
c%lit%teE
de c%ntit%teC
> ,ocu-entele co-e"ci%le B*n speci%l
/%ctu"C.
T"%ns-ite"e% -"/ii
t"%nspo"t%to"ului
> În c%d"ul &Mn7"ilo" 8O3E 8ASE 8CAE cu-p"to"ul t"e5uie s>i co-unice
&Mn7to"ului in/o"-%#ii cu p"i&i"e l% t"%nspo"t%to" s%u co-isio>n%" c%"e se
ocup cu e6pedie"e% -"/ii.
> În c%d"ul &Mn7"ilo" C80EC)TECI)ECI8E,ESE,EYE cu-p"to"ul t"e5uie s
co-unice in/o"-%#ii cu p"i&i"e l% consign%t%"ul -"/ii.
> )ent"u &Mn7"ile ,,U s%u ,,) t"e5uie indic%te -i9lo%cele .i -od%lit#ile
de "ecep#ie %le -"/u"ilo".
> Inst"uc#iuni cu p"i&i"e l% t"%nspo"t
s%u o"din de "idic%"e d%t de &Mn7to"
s%u de cu-p"to".
> Ce"ti/ic%t de t"%n7it%"e
> ,ocu-entele
de t"%nspo"t
> Asigu"%"e
Cont"olul -"/u"ilo"
l% plec%"e
> T"%nspo"t%to"ul s%u co-ision%"ul e/ectue%7 cont"o%le p"i&ind c%ntit%te%E
n%tu"% -"/ii pus *n g"i9% lo". Aceste cont"o%leE p"ecu- .i "espons%5ilit%te%
ce o %u %sup"% *nc"ctu"ii pot &%"i% *n /unc#ie de tipul de t"%nspo"tul ce"ut
> Cont"olul po%te ls% loc de -en#iuni
pe docu-entul de t"%nspo"t
V-ui"e%
l% e6po"t
> se /%ce pe se%-% &Mn7to"ului *n to%te c%7u"ile -%i pu#in E<Z. > ,ocu-entele ce"ute l% &%-
Cont"olul -"/u"ilo"
l% destin%#ie
> 0ecep#i% -"/ii i-plic ope"%#iune% de desc"c%"e pe contul destin%t%"ului
-%i pu#in *n c%7ul t"%nspo"tului *n g"up%9 p"in tipul de t"%nspo"t "utie" s%u pe
c%le /e"%t B-es%ge"ieC s%u t"%nspo"tul 8CL B8ull Cont%ine" Lo%dJ t"%nspo"t
pe 5%7 de cont%ine"e co-pleteE pe -%"e. În %cest c%7E *nc"c%"e% .i
desc"c%"e% sunt *n se%-% e6po"t%to"ului .i %poi t"ec *n se%-%
i-po"t%to"ului.C.
> În c%7 de %&%"ie s%u *n c%7 de lips t"e5uie s se /%c %nu-ite -en#iuni.
> Se-ntu"% de pe docu-entul de
t"%nspo"t s%u pe sc"iso%"e%
de t"su" s%u de pe dispo7i#i% de
li&"%"e %test li&"%"e% -"/iiN
> Men#iunileE d%c e6istE t"e5uie
sc"ise pe to%te e6e-pl%"ele
docu-entului de t"%nspo"t s%u pe
5onul
de li&"%"eN
> )ent"u p%gu5e %p%"ente -en#iunile
sunt /cute *nt">o sc"iso%"e
"eco-%nd%t *nt">o %nu-it pe"io%d%
de ti-p.
V-ui"e%
l% i-po"t
> Este *ntotde%un% *n se%-% cu-p"to"uluiE -%i pu#in *n c%7ul condi#iei
,,).
> ,ocu-entele ce"ute
l% &%-
U"-"i"e% ope"%#iilo" pe"-ite *nc"cto"ului s &e"i/ice c%lit%te% p"est%#iilo" cMt .i costul. Ast/el se
%sigu" %d%pt%"e% solu#iile %lese pent"u e&olu#i% pie#ei *nt"ep"inde"ii .i te;nicilo".
$@
)ent"u identi/ic%"e% dis/unc#iilo" se utili7e%7 o se"ie de "%teE p"ecu- cele din t%5elul de -%i 9osJ
Ta(lo#l ratelor logisti"e
Ta(el#l ?&%
Rate "are *er+it
anali.a "ost#l#i
Rate ale anali.ei
!e "alitate
Rate ale anali.ei
!e *ro!#"ti0itate
> Costul tot%l %l
e6pedi#iilo"K&%lo%"e%
t"%nspo"tului
> Costul tot%l %l
e6pedi#iilo"K&olu-ul
t"%nspo"tului
> Costul tot%l %l
e6pedi#iilo"Knu-"ul
e6pedi#iilo"
> Nu-" de p%gu5eKnu-" de e6pedi#ii
> Nu-" de *ntM"7ie"iKnu-" de e6pedi#ii
> Tot%lul p%gu5elo"K&%lo%"e% tot%l %
e6pedi#iilo"
> Nu-"ul litigiilo"Knu-"ul e6pedi#iilo"
> Nu-"ul de e6pedi#iiKnu-"ul de o"e
-uncite *n tot%l
> Nu-"ul e6pedi#iilo" pe unit#i de
*nc"ctu"Knu-"ul tot%l %l e6pedi#iilo"
6.3 Contracte de transport de #ăr%uri
A& Contra"t#l !e trans*ort *e +are
În %cest c%7E *nc"cto"ulE /ie di"ectE /ie p"in inte"-edi%" t"%nspo"t o -%"/ pe 5%7% unei "el%#ii p"eciseE
dint">un po"t *nt">un %lt po"t cu un p"e# dete"-in%t Blege% din 1= iunie 144'C. Cont"%ctul cup"inde u"-to%"ele
o5lig%#iiJ
O(liga)ii /n trans*ort#l *e +are
Ta(el ?&2
O(liga)iile /n"1r"1tor#l#i O(liga)iile trans*ortator#l#i
,ecl%"%#ie sc"is % -"/u"ilo" t"%nspo"t%te
M%"c%"e% coletelo" cuJ nu-" coleteE po"t destin%#ieE
identi/ic%"e% destin%t%"ului
A-5%l%9 pent"u p"ote9%"e% -"/ii
*n ti-pul t"%nspo"tului
A.e7%"e% .i sp"i9ini"e% -"/ii
*n cont%ine"e
E-ite"e% conos%-entului
)une"e% *n st%"e de n%&ig%5ilit%te
)"elu%"e% *nc"ctu"ii
Înc"c%"e% .i ope"%#iuni de %-%"%"eE sti&ui"e etc.E l% t"%nspo"t.
T"%ns5o"d%"e% *n c%7ul *n c%"e nu se -%i po%te continu%
t"%nspo"tul
A&i7 de sosi"e l% destin%t%"
Li&"%"e% -"/ii
Se po%te o5se"&% i-po"t%n#% decl%"%#iei sc"iseE *n c%7ul unei e"o"i &olunt%"e s%u in&olunt%"eE
t"%nspo"t%to"ul se &% pute% e6one"% *n c%7 de %ccident. Ace%st decl%"%#ie sc"is po%te lu% /o"-% unei liste de
colis%9 c%"e desc"ie tot%lit%te% -"/ii e6pedi%te.
,ocu-entul de t"%nspo"t nu este indispens%5il l% se-n%"e% cont"%ctului de t"%nspo"t. Totu.iE
conos%-entul B5ill o/ l%dingC este un titlu negoci%5ilE "ep"e7int -%"/% % c"ei desc"ie"e o po%"tE pe"-ite
t"%ns/e"ul p"op"iet#ii .i constituie do&%d% cont"%ctului.
Se st%5ile.teE *n -od no"-%lE *n !$ de o"e dup *nc"c%"e% .i se-n%"e% de ct"e cpit%nul n%&ei. )o%"t
-en#iune% *-5%"c%tE se po%te e-ite i-edi%t dup "e-ite"e% -"/ii .i po%"t -en#iune% de Op"i-it pent"u
*-5%"c%"eH. Conos%-entul se e-ite *n p%t"u o"igin%leE cMteod%t .i -%i -ulteE do%" e6e-pl%"ele e-ise
*nc"cto"ului sunt negoci%5ile.
For+ele "onosa+ent#l#i
Ta(el#l ?&5
No+inal La or!in La *#rt1tor
Nu-ele .i %d"es% celui c%"e
p"i-e.te -%"/%.
Men#iune% l% o"din
Men#iune% %p%"ent Onu se
negoci%7H
Se t"%ns-ite p"in %ndos%"e
Se t"%ns-ite p"in si-pl% "e-ite"e
Li&"%"e% se /%ce p"in si-pl% p"e7ent%"e
Se utili7e%7 -%i pu#in
Se /olose.te /"ec&ent
cu %c"editi&ul docu-ent%"
)"e7int de7%&%nt%9e
*n c%7 de pie"de"e s%u /u"t
$1
Conos%-entul este o pies% i-po"t%nt *n p"ocedu"ile de pl%t inte"n%#ion%leE %ltu"i de "e-ite"e%
docu-ent%" .i %c"editi&ul docu-ent%". ,%t% *nsc"is pe docu-ent t"e5uie s do&ede%sc -o-entul *nc"c"iiE
%cest luc"u /iind esen#i%l pent"u "espect%"e% condi#iilo" enun#%te pent"u % desc;ide un %c"editi& docu-ent%".
,%t% *-5%"c"ii -"/ii este l% /el de i-po"t%nt *n &Mn7"ile -%"iti-e l% plec%"eE pent"u c este %t%.%t l%
"e%li7%"e% cont"%ctului de &Mn7%"e.
,in -o-ent ce se utili7e%7 -%i -ulte -od%lit#i de t"%nspo"t conos%-entele di"ecte pe"-it desc;ide"e%
ope"%#iunilo" dint">un loc *n %ltul.
Alte ti*#ri !e "onosa+ente
Ta(el#l ?&8
Conos%-ent 8IATA
B83LC
)ent"u t"%nspo"tu"ile co-5in%teE e-is de t"%n7it%" pent"u
g"up"ile t"%nspo"t%te
Conos%-ent de t"%nspo"t co-5in%t BCT3LC E-is de t"%nspo"t%to"ul "espons%5il cu -%"/%
Conos%-ent di"ect
BT;"oug; 3ill o/ L%dingE T3LC
Constituie un cont"%ct unicE c%"e %cope" -%i -ulte
t"%nspo"tu"i succesi&eE /iec%"e t"%nspo"t%to" este
"espons%5il pent"u c%ntit%te% de -%"/% pe c%"e o %sigu"% el
*nsu.i.
Conos%-entul *n /o"- elect"onic este posi5il *n teo"ieE din -o-ent ce lege% "ecuno%.te &%lidit%te%
*nlocui"ii docu-entelo" cu /o"-% elect"onic %tMt% ti-p cMt se-ntu"% .i %utenticit%te% %cestei% sunt g%"%nt%te.
C%"%cte"ul negoci%5il .i posesi% -%te"i%l % docu-entelo" sunt lu%te *-p"eun *n -%9o"it%te% legisl%#iilo" *n
&igo%"eE de %cee% t"%ns-ite"e% *n /o"-%t elect"onic este -%i p"o5le-%tic. Ast/el c se necesit o "e/o"-
legisl%ti& c%"e s pe"-it conos%-entului -en#iune% de titlu. E6ist posi5ilit%te% sc;i-5"ii docu-entelo" .i
t"%ns/e"%"e% d"eptu"ilo" unui conos%-ent unei %lte p"#i p"in inte"-ediul siste-ului 3ole"o. T"%n7%c#iile
co-e"ci%le se e/ectue%7 *n inte"io"ul unui c%d"u 9u"idic de/init p"in "egul%-ent .i sus#inut de to#i utili7%to"iiE .i
pus *n p"%ctic de d"eptu"ile engle7e. Conos%-entul 3ole"o c"e%t pent"u -es%9ele elect"onice %le
t"%nspo"t%to"uluiE -en#ione%7 c%"%cte"ul t"%ns-isi5il s%u nu .i in/o"-e%7 "egist"ul c"e%t *n siste- de
identit%te% destin%to"ului ini#i%l .i % t"%ns/e"u"ilo" "e%li7%te p"in inst"uc#iuni elect"onice. Acest luc"u se
"e%li7e%7 *n con/o"-it%te cu %co"dul p"#ilo".
T"%nspo"t%to"ul &e"i/ic% st%"e% -"/ii *n -o-entul *n c%"e %ce%st% *i "e&ine *n g"i9. În %cest -o-ent el
po%te /%ce %nu-ite -odi/ic"i p"eci7%te .i -oti&%te pe docu-entul de t"%nspo"t. Aceste -odi/ic"i *i pe"-it s
nu /ie conside"%t "espons%5il pent"u c%u7% di"ect % p%gu5ei.
În %5sen#% "e7e"&elo"E %dic un conos%-ent cu"%tE t"%nspo"t%to"ul nu se po%te e6one"% decMt *nt">un
%nu-it nu-" de c%7u"i. El t"e5uie s /%c legtu"% de c%u7%lit%te *nt"e p%gu5 .i un% din ci"cu-st%n#ele
u"-to%"eJ
Moti&e de e6one"%"eJ
> n%&% nu este /unc#ion%lN
> g"e.eli n%uticeN
> g"e.eli de *nc"c%"eN
> c%u7e c%"e nu pot /i i-put%te t"%nspo"t%to"ului BincendiiE %ccidente pe -%"eCN
> g"e&eN
> &icii %le -"/iiN
> &icii %le n%&eiN
> %cte de s%l&%"e de &ie#i s%u 5unu"i c%"e %u consecin#e %sup"% -"/ii.
Cel c%"e "ecep#ione%7 -%"/% t"e5uie s u"-e7e %ce.ti p%.iJ
Ce se /nt:+*l1 /n "a. !e *ag#(1 sa# -#rt@
Ta(el#l ?&?
$ier!ere total1 $ag#(ele s#nt a*arente $ag#(ele n# s#nt a*arente
Nu este neces%" nicio
/o"-%lit%te pent"u
% c;e-% %9uto%"e
0e7e"&e sc"ise cel -%i tM"7iu *n
-o-entul li&""ii pe titlul de t"%nspo"t s%u
5onul de li&"%"e
0e7e"&e sc"ise cel -%i tM"7iu *n t"ei 7ile
de l% li&"%"eE p"in sc"iso%"e "eco-%nd%t.
0e7e"&ele sunt /cute in&e"sMnd condi#iile .i costul do&e7ii s%u p"e7u-#i% de 5un st%"e *n -o-entul li&""iiE
"ecep#ione"ul putMnd de-onst"% cont"%"iul
p"in o"ice -etod.
$!
În c%7 de *ntM"7ie"eE "ecep#ione"ul t"e5uie s *l pun pe t"%nspo"t%to" *n Oso-%#ieH de li&"%"eE *n -o-entul
*n c%"e d%t% li&""ii % /ost st%5ilit. 0ep"e7int o condi#ie p"e%l%5il pent"u % ce"e -%i tM"7iu "estitui"e% p%gu5ei.
C;i%" d%c se do&ede.te &in% t"%nspo"t%to"uluiE p%gu5ele sunt pltite *n li-it% p"e&7ut *n con&en#ii.
ÎntM"7ie"e% p"esc"ip#iei este de un %n de l% 7iu% li&""ii.
Co+*ararea reg#lilor
Ta(el#l ?&A
Reg#lile
!e la Baga
Reg#lile !in Ba+(#rg
Cup"insul "espons%5ilit#ilo"
Lu%"e% *nc"ctu"ii *n pe"i-et"ul
n%&ei
0espons%5ilit%te st%5ilit din po"t in po"t
0espons%5ilit%te%
t"%nspo"t%to"ului
0espons%5ilit%te p"e7u-ti&
*n %/%" de ce% /cut
de t"%nspo"t%to"
0espons%5ilit%te p"e7u-ti&
*n %/%" de "e7e"&ele *n c%7
de %&%"ie s%u negli9en#E /u"t s%u *ntM"7ie"eJ
t"%nspo"t%to"ul t"e5uie s do&ede%sc to%te
-odu"ile p"in c%"e
% %sigu"%t -%"/%
Moti&e
de e6one"%"e
În c%7
de *n.elciune
Ide- d%" g"e.e%l% n%utic nu este %d-isE sunt
conside"%te t"%nspo"tu"ile de %ni-%le &ii.
T"%t%-entul litigiilo"
0e7e"&e
ÎntM"7ie"i
0e7e"&e *n t"ei 7ile pent"u p%gu5ele
c%"e nu sunt %p%"ente.
ÎntM"7ie"ile sunt "%" inde-ni7%te
0e7e"&ele *n 1( 7ile pent"u p%gu5e c%"e nu
sunt %p%"enteE *ntM"7ie"ile sunt inde-ni7%teE
"ecl%-%#i% se /%ce *n '@ 7ile
de l% d%t% li&""ii
Li-it%
de inde-ni7%"e
! ,TS pe Ag s%u ''' ,TS pe colet
!E( ,TS pe Ag s%u
=3( ,TS pe colet
#0)
D1T2 drepturi speciale de tragere& 9aloarea 0 :;,7<0=/>= D1T în februarie .//5
& Contra"t#l !e trans*ort aerian
)"incip%lele o5lig%#ii %le p"#ilo" se-n%t%"e %le cont"%ctului de t"%nspo"t %e"i%n sunt "ed%te *n t%5elul de
-%i 9osJ
O(liga)ii /n "ontra"t#l !e trans*ort aerian
Ta(el#l ?&C
O(liga)iile /n"1r"1tor#l#i O(liga)iile trans*ortator#l#i
S %sigu"e un %-5%l%9 %dec&%t
M%"c%"e% coletelo"
S pun l% dispo7i#i% t"%nspo"t%to"ului -%"/% l% d%t%
p"e&7ut *n cont"%ct
S e-it AZ3 Bsc"iso%"e de t"%nspo"t %e"i%nC
S p"e&%d &-ui"e% -"/ii .i s s%tis/%c
ope"%#iunile de cont"olE de co-e"# .i de sc;i-5
S *nc%"ce -%"/%
S %sigu"e t"%nspo"tul pMn l% destin%#ie *n st%"e 5unE s
"especte te"-enele cont"%ctului
S desc%"ce -%"/%
S de% %&i7ul de sosi"e destin%t%"ului s%u inte"-edi%"ului
speci/ic%t pe AZ3.
,e7&olt%"e% se"&iciilo" %ctu%le pent"u t"i-ite"e "%pid % -"/ii % /cut s %p%" din ce *n ce -%i des
Ointeg"%to"iiHJ ,PLE TNT E6p"ess Zo"ldWideE c%"e %u st%tutul de co-ision%"i de t"%nspo"t. Ei %c#ione%7 *n
nu-e p"op"iu .i p"opun clien#ilo" un t"%seu du5luJ %e"i%n .i te"est"uE c%"e s% g%"%nte7e secu"it%te% t"%nspo"tului
*n lu-e% *nt"e%g. T%"i/ele sunt %d%pt%te pent"u t"%nspo"tu"i "%pide su5 1@@ Ag.
Sc"iso%"e% de t"%nspo"t %e"i%n BAi"W%: 3ill , AZ3C este st%5ilit de co-p%ni% %e"i%n s%u un %gent
%g"e%tE %sup"% inst"uc#iunilo" e6pedito"ului .i "espons%5ilit#ile s%le. ,%c %ceste decl%"%#ii se const%t % /i
ine6%cteE *n c%7 de p%gu5 s%u %&%"iiE e6pedito"ul &% supo"t% to%te consecin#ele.
To%te -en#iunile "e/e"ito%"e l% g"eut%teE di-ensiunile -"/iiE cMt .i st%"e% ei %p%"entE "ep"e7int o
do&%d *-pot"i&% t"%nspo"t%to"ului. Celel%lte c%"%cte"istici -en#ion%te pe sc"iso%"e de t"su" B&olu-E c%ntit%teE
st%"eC nu %u &%lo%"e do&edito%"eE decMt d%c e6ist o &e"i/ic%"e c%"e le cont"%7ice *n%inte de plec%"e.
Ai"W%: 3ill nu este negoci%5il .i nu se t"%ns-ite p"in %ndos%"e. În c%7ul *n c%"e nu e6istE se pie"de s%u
%"e %nu-ite ne"eguliE "espons%5ilit%te% nu "e&ine t"%nspo"t%to"ului d%c nu % p"i-it -%"/% sp"e *nc"c%"e.
$3
Sc"iso%"e% po%te con#ine o g"up%"e de -"/u"iE d%" .i -%i -ulte t"%nspo"tu"i succesi&eE -etod -%i des /olosit.
Tipu"i de AZ3J
> neut"J nu %"e coo"don%tele t"%nspo"t%to"uluiN
> co-e"ci%lJ coo"don%te p"ei-p"i-%te %le t"%nspo"t%to"ului e-itent
> *n c%7ul g"up"ilo"J co-ision%"ii p"opun g"up"i s%u t"%nspo"t co-5in%t pent"u % cost% -%i pu#in. În
%cest c%7E se e-ite M%ste" Ai"W%: 3ill s%u Pouse Ai"W%: 3ill pent"u % sep%"% e6pedi#iile.
Con&en#i% din V%".o&i% p"esupune c "espons%5ilit%te% t"%nspo"tului %e"i%nE *n c%7 de %&%"ie s%u
pie"de"eE "e&ine t"%nspo"t%to"uluiE din -o-entul *n c%"e % p"i-it -%"/% sp"e *nc"c%"e .i pMn *n -o-entul
desc"c"ii ei l% destin%#ie.
Men#iunile pe c%"e le /%ce t"%nspo"t%to"ul sunt *nsc"ise pe %i"W%: 5ill. Co-p%niile "e/u7 s p"i-e%sc
colete du5io%se s%u d%c c%"%cte"isticile nu co"espund indic%#iilo" de pe sc"iso%"e.
T"%nspo"t%to"ul este e6one"%t d%cJ
> de-onst"e%7 c % lu%t to%te -su"ile neces%"e pent"u % %duce -%"/% *n pe"/ect st%"e s%u d%c nu %
%&ut cu- s i% %ceste -su"iN
> d%c de-onst"e%7 g"e.e%l% p"#ii le7%te .i "el%#i% di"ect pe c%"e % %&ut>o cu %ce%st g"e.e%l.
For+alit1)i "are tre(#ie /n!e*linite !e !estinatar
sa# "el "are re"e*)ionea.1 +ar-a
#art& .? 4onvenţia de la 9arşoviaC
Ta(el#l ?&D
A0arie sa# *ier!ere *ar)ial1 $ier!ere total1 Ent:r.iere
0ecl%-%#i% sc"is /o"-ul%t *n 1$ 7ile B+
pent"u 5%g%9eC de l% -o-entul "ecep#ieiJ cu
-en#iunile t"%nspo"t%to"ului pe sc"iso%"e .i
p"in sc"iso%"e "eco-%nd%t
Nu e6ist nicio
/o"-%lit%te
0ecl%-%#ie sc"is *n !1 7ile de l%
pune"e% l% dispo7i#ie % -"/ii Binclu7Mnd
s"5to"ile .i du-inicileC.
Inde-ni7%#i% pent"u pie"de"eE %&%"ie s%u *ntM"7ie"e este /i6%t de con&en#i% de l% V%".o&i% l% !(@ /"%nci
pe Ag s%u 1+ ,TS. Inde-ni7%#i% este c%lcul%t l% g"eut%te% 5"ut % -"/iiE de e6e-plu d%c un o5iect de $ Ag
este st"ic%t *n inte"io"ul unui colet c%"e cMnt"e.te 1( AgE inde-ni7%#i% se c%lcule%7 pent"u 1( Ag.
Ace%st inde-ni7%#ie nu se -%i %plic d%c t"%nspo"t%to"ul nu % p"i-it sc"iso%"e% de t"su" s%u % se-n%t
o decl%"%#ie de inte"es speci%lE s%u d%c % co-is o g"e.e%l ine6plic%5il Bls%"e% -"/ii *nt">un loc desc;isE nu
% -en#inut te-pe"%tu"% neces%" -"/iiC. Ac#iune% se p"esc"ie dup ! %ni din -o-entul sosi"ii l% destin%#ie %
-"/ii.
)"ec%u#iile pe c%"e t"e5uie s le i% e6pedito"ul %u *n &ede"e de7%&%nt%9ele .i -su"ile de sigu"%n#E
p"ecu- cele c%"e u"-e%7J
,e7%&%nt%9eJ
> li-itele de t%"i/%"eE /o"/et%"e sunt /i6%te pe tipul t"%nspo"tuluiN
> do&%d% unei *ntM"7ie"i const%t%te nu este %ccept%5il .i c%u7e%7 un p"e9udiciu inde-ni7%5il.
Msu"i de sigu"%n#J
> se /%ce o decl%"%#ie de &%lo%"eN
> se /%ce o decl%"%#ie de inte"es speci%l l% li&"%"e BCon&en#i% de l% 3e"n% .i Gene&%CE c%"e /i6e%7 o d%t
i-pe"%ti& de li&"%"e .i pen%lit#i pent"u *ntM"7ie"e *n c%7ul dep.i"ii %cestei d%teN
> utili7%"e% se"&iciilo" deH %-Mn%"e g%"%nt%tHN
> s se *nsc"ie pe docu-entul de t"%nspo"t d%t% p"i-i"ii sp"e *nc"c%"e .i o d%t de li&"%"e.
IATA /i6e%7 t%"i/ele c%"e se su5stituie p"e#ului de pi%#E &%"i%5il *n /unc#ie de destin%#ii .i c%ntit%te% de
-%"/ li&"%t.
Se disting dou /o"-e t%"i/%"eJ t%"i/ul gene"%l c%"e i-plic "%po"tul g"eut%teK&olu- %l -"/ii .i t%"i/ul pe
unit%te% de *nc"ctu" BUL,C D p%le#iE cont%ine"e D c%"e se %plic /o"/et%" pMn l% o g"eut%te pi&ot. T%"i/ele
speci%le BSpeci/ic Co--odit: 0%tesC se %plic unei c%tego"ii speci/ice de -%"/ pe %nu-ite destin%#ii .i l%
ini#i%ti&ele co-p%niilo". În s/M".itE t%"i/ele speci/ice includ %ni-%leleE c"#ileE 7i%"eleE o5iectele de &%lo%"e. Se
%plic o sup"%t%6 pent"u p"odusele pe"iculo%se.
C& Contra"t#l !e trans*ort r#tier
T"%nspo"tul inte"n%#ion%l "utie" este "egle-ent%t de Con&en#i% de l% Gene&% din 14 -%i 14('E *n &igo%"e
*n to%te #"ile eu"opene *n %/%" de I"l%nd%. Ace%st con&en#ie nu-it CM0 se %plic pent"u to%te t"%nspo"tu"ile
$$
de -"/u"i cu titlu one"osE l% plec%"e s%u destin%#ie.
O(liga)iile *1r)ilor /n "ontra"t#l !e trans*ort r#tier
Ta(el#l ?&'7
O(liga)iile e<*e!itor#l#i O(liga)iile trans*ortator#l#i
A-5%l%"e% .i etic;et%"e% -"/ii
0espect%"e% "egle-ent%"ilo" p"i&ind -%"c%"e%
In/o"-%"e% t"%nspo"t%to"ului
de indic%to"ii speci/ici -"/ii
Înc"c%"e% -"/ii cu o g"eut%te
-%i -%"e de 3 tone
S /ie %tent l% "ed%ct%"e% docu-entului de t"%nspo"t
inte"n%#ion%l
S %c;ite p"e#ul t"%nspo"tului
)"i-i"e% -"/ii dup &e"i/ic%"e% nu-"ului de colete .i st%"e%
-"/ii B-%s .i con#inut d%c este ce"utC
Li&"%"e% -"/ii l% destin%#ie *n locul p"e&7ut
Asigu"%"e% -"/ii cu o g"eut%te -%i -ic de 3 tone
E-ite"e% docu-entului de t"%nspo"t
*n contul e6po"t%to"ului
S "egul%"i7e7e ope"%#iunile de t"%n7it.
,ocu-entul de t"%nspo"t e-is *n c%d"ul 9u"idic inte"n%#ion%l "ep"e7int o sc"iso%"e de t"su" CM0E c%"e
este se-n%t de t"%nspo"t%to" .i e6pedito" .i se e-ite *n cel pu#in 3 e6e-pl%"e o"igin%le. T"%nspo"t%to"ul este
"espons%5il de -%"/ dup ce % p"i-it>o *n g"i9 pMn *n -o-entul li&""iiE pent"u d%un% tot%l s%u p%"#i%l.
Ace%st "espons%5ilit%te po%te /i %tenu%t de -en#iunile /cute de t"%nspo"t%to" s%u de -oti&ele e6one""ii
p"e&7ute *n con&en#ie.
No#iune% de li&"%"eJ Sosi"e% -"/ii l% destin%#ie nu este su/icient pent"u %>l eli5e"% pe t"%nspo"t%to" de
o5lig%#iile s%le. Acest% t"e5uie s %nun#e destin%t%"ul de sosi"e% -"/ii .i s t"e%c l% li&"%"e% ei. ,i/icult%te%
%p%"e pent"u c no#iune% de li&"%"e nu este de/init *n CM0 .i t"e5uie "e#inut de/ini#i% d%t de t"i5un%leJ
Oli&"%"e% "ep"e7int p"i-i"e% /i7ic % -"/ii pent"u destin%#i% -en#ion%t *n docu-entul de t"%nspo"tH.
În p"%cticE t"%nspo"t%to"ul se-ne%7 %l doile% e6e-pl%" %l CM0E *n -od no"-%l destin%t%"ul t"e5uind s
se-ne7e CM0>ul %5i% dup &e"i/ic%"e% coletelo" .i st"ii %p%"ente % -"/ii.
Men#iunile t"e5uie -oti&%te pe sc"iso%"e% de t"su"E .i %ccept%te de e6pedito". Acest% t"e5uie s sc"ie O
-en#iuni %ccept%teH .i s se-ne7e. Cu to%te %ceste%E t"%nspo"t%to"ul nu este e6one"%t de to%te "espons%5ilit#ile
s%le. ,e e6e-pluE un de/ect %l %-5%l%9ului nu 9usti/ic lips% coletelo" l% sosi"e. Aceste -en#iuni pe"-it
t"%nspo"t%to"ului s do&ede%sc c %&%"iile const%t%te l% sosi"e sunt %cele%.i cu cele pe c%"e le>% -en#ion%t
%cest% l% p"i-i"e% -"/ii. În %5sen#% -en#iunilo"E -%"/% se p"esupune % /i *n st%"e 5un l% p"i-i"e% -"/ii l%
destin%#ie.
Sc"iso%"e% CM0 p"e&ede dou tipu"i de -oti&e c%"e pe"-it t"%nspo"t%to"ului s /ie e6one"%tJ
Ti*#ri !e +oti0e "are *er+it trans*ortator#l#i s1 -ie e<onerat
Ta(el#l ?&''
Ca#.e generale Ca#.e s*e"i-i"e
> inst"uc#iuni g"e.iteE o"dine e"on%teN
> &iciu p"op"iu %l -"/iiN
> /o"# -%9o".
> ls%"e% &e;iculului desc;isE *nt"e#ine"e%E %nco"%"e% -"/iiN
> *nc"c%"e% s%u desc"c%"e% de ct"e e6pedito" s%u destin%t%"N
> n%tu"% p%"ticul%" % -"/ii c%"e p"esupune %nu-ite "iscu"i
> -%"c%"e% insu/icient % %-5%l%9uluiN
> t"%nspo"tul %ni-%lelo" &ii.
,%c t"%nspo"t%to"ul %duce do&%d% c e6ist o
legtu" *nt"e p%gu5 .i c%u7% gene"%lE &% /i
e6one"%t.
,%c st%5ile.te c p%gu5% % "e7ult%t c% u"-%"e % unei c%u7e speci/ice.
)"%ctic% % p"e&7ut p"e%&i7e de sosi"e %le &e;iculelo" .i %le locului de *ntMlni"e. ,estin%t%"ul t"e5uie sJ
> &e"i/ice docu-entele de t"%nspo"t .i s e6ecute /o"-%lit#ile &%-%leN
> &e"i/ice st%"e% -"/iiE d%c co"espunde cu cee% ce este p"e&7ut *n cont"%ct .i *n sc"iso%"e% de t"su"N
> desc%"ce &e;iculul pent"u o e6pedi#ie -%i -%"e de 3 tone.
În c%7 de *ntM"7ie"e s%u p%gu5e const%t%teE destin%t%"ul t"e5uie s e/ectue7e /o"-%lit#ile pot"i&iteE
con/o"- %"ticolului 3@ %l Con&en#iei de l% Gene&%.
$(
$re0e!eri ale Art& 27 , CMR
Ta(el#l ?&'%
A0arii sa# li*s#ri Ent:r.ieri
T"%nspo"t%to"ul .i destin%t%"ul t"e5uie s const%te
pe cMt posi5il p%gu5ele *n -%nie" cont"%dicto"ieN d%c
nuJ
> p%gu5e %p%"enteJ -en#iuni l% li&"%"e
> p%gu5e c%"e nu sunt %p%"enteJ -en#iuni *n cel
pu#in + 7ile c%"e u"-e%7 li&"%"e%
Men#iuni %nun#%te *n sc"is t"%nspo"t%to"uluiE cel -%i tM"7iu
!1 de 7ile din -o-entul pune"ii l% dispo7i#i% destin%t%"ului %
-"/ii.
Inde-ni7%#i% &i7%t este de =E33 ,TS pe Ag l% g"eut%te 5"ut. Nu co-pense%7 decMt p"e9udiciul -%te"i%l
%l -"/ii. ÎntM"7ie"e% se inde-ni7e%7 *n li-it% p"e#ului de t"%nspo"t.
E6ist t"ei ipote7eJ
> !e"lara)ie !e 0aloareJ &%lo%"e% decl%"%t constituie pl%/onul inde-ni7%#iei d%to"%t de t"%nspo"t%to"N
> gre9eal1 gra01N
> !e"lara)ie !e interes l% li&"%"eJ pe"-ite o5#ine"e% inde-ni7%#iei pent"u %lte p"e9udicii decMt cele
-%te"i%le.
)"incipiul gene"%l %plic%t este %cel% %l li5e"ei negocie"ii de t%"i/e. T"%nspo"t%to"ii p"opun t%"i/e *n /unc#ie
de 7onele de plec%"e .i sosi"eE de dist%n#% p%"cu"sE de c%ntit%te% .i &olu-ul -"/ii.
)"incipiiJ 0%po"tul g"eut%te>&olu- este de 1 ton l% 3 -
3
. Ast/elE g"eut%te% -ini- conside"%t nu po%te
/i -%i -ic decMt p"odusul p"incip%l *n -et"i cu5i l% 33@ Ag. ,%c -%"/% ocup o lungi-e dete"-in%t din
&e;iculE g"eut%te% t%6%t nu po%te /i -%i -ic decMt p"odusul de %cee%.i lungi-e l% 1+4@ Ag Bg"eut%teK-et"u
lini%"C.
Se po%te %plic% "egul% Opltit pent"uH .i pent"u t"%nspo"tul %e"i%n. I-po"t%n#% .i "egul%"it%te%
t"%nspo"tului pe"-ite o5#ine"e% de t%"i/e %&%nt%9o%se.
D& Contra"t#l !e trans*ort -ero0iar
T"%nspo"tul inte"n%#ion%l /e"o&i%" este "egle-ent%t p"in Con&en#i% de l% 3e"n% din 1$ octo-5"ie 1=4@ .i
p"in COTI8 int"%t *n &igo%"e l% 1 -%i 14=( p"in sc"iso%"e% de t"su" CIM "e&i7uit. Aceste te6te de/inesc
t"%nspo"tul inte"n%#ion%l %l -"/u"ilo" pe"iculo%se 0I,E cont%ine"ele 0I EoE coletele e6p"es 0I E6E &%go%nele
p%"ticul%"e 0I).
Cont"%ctul se "e%li7e%7 *n -o-entul *n c%"e Cile 8e"%te %u %ccept%t -%"/% .i %u pus .t%-pil% g"ii
e6pedito%"e pe sc"iso%"e% de t"su" inte"n%#ion%l. Înc;eie"e% cont"%ctului nu c"ee%7 o5lig%#ii speci/ice
e6pedito"ului d%c nu este &o"5% de un %-5%l%9 ne%dec&%t .i *nc"ctu"% %"e -%i -ult de t"ei tone.
)ent"u t"%nspo"tul cu %-nuntul Cile 8e"%te %u o5lig%#ii distincteJ
O(liga)ii /n "ontra"t#l !e trans*ort -ero0iar
Ta(el#l ?&'2
Trans*ort "o+*let Trans*ort /n gr#*a;
> o5lig%#i% este % t"%nspo"t%to"uluiE d%"
cu condi#i% c% s /ie concent"%t t"%/icul
inte"n%#ion%l de ct"e cile /e"%te pe
"utele cele -%i ce"ute
> *n consecin#E e6pedito"ul nu %"e
posi5ilit%te% %lege"ii itine"%"iului
> nu -%i e6ist o5lig%#i%
t"%nspo"t%to"uluiE t"%nspo"tu"ile pot /%ce
o5iectul e6pedie"ii *n g"up%9.
Con&en#i% CIM /i6e%7 te"-ene suscepti5ile de p"elungi"e pent"u /o"-%lit#ile &%-%leE &e"i/ic"i. )e
%nu-ite destin%#iiE e6pedito"ul po%te o5#ine un te"-en g%"%nt%t. Sc"iso%"e% de t"su" inte"n%#ion%l este e-is
pe un /o"-ul%" co-plet%t de e6pedito"E pent"u % utili7% t"%nspo"tul /e"o&i%". O"igin%lul este "e-is destin%t%"ului
t"%nspo"tuluiE nu se -en#ione%7 decMt un e6pedito" .i un destin%t%". E6pedito"ul este "espons%5il de g"e.eli s%u
de -en#iunile ine6%cte.
Cile /e"%te %u o "espons%5ilit%te colecti& pent"u tot%lit%te% d"u-ului p%"cu"s. E6ist p"e7u-#i% de
"espons%5ilit%te *n c%7 de pie"de"e tot%l s%u p%"#i%lE %&%"ie s%u *ntM"7ie"eE dup p"i-i"e% -"/ii .i pMn *n
-o-entul li&""ii.
$'

Fig#ra ?&' Veri-i"area s"risorii !e
tr1s#r1
L% /el c% .i *n celel%lte c%7u"iE cile /e"%te pot /i e6one"%te de &in *n u"-to%"ele c%7u"iJ
E<onerarea "ailor -erate
Ta(el#l ?&'5
Ca#.e generale Ca#.e s*e"i-i"e
Viciu p"op"iu %l -"/ii
Ci"cu-st%n#e ine&it%5ile Bg"e&eE *ntM"7ie"e *n
&%-C
> t"%nspo"t *n &%gon descope"it
> %5sen#% s%u de/ectul %-5%l%9ului
> *nc"c%"e de/ectuo%s -en#ion%t pe sc"iso%"e% de t"su"
> ne"e%li7%"e% &-ui"ii de ct"e cile /e"%te
> "isc ine"ent %l -"/ii
> %ni-%le &ii .i /" esco"t
,ecl%"%ntul %"e *n to%te c%7u"ile posi5ilit%te% de % %duce o p"o5 cont"%"ie. 8o"-%lit#ile i-puse
destin%t%"ului sunt de/inite *n CIM BA0T. (!CJ
For+alit1)ile i+*#se !estinatar#l#i
Ta(el#l ?&'8
A0arieFLi*s#ri Ent:r.ieri
,%une %p%"ente
> t"e5uie ce"ut o copie % p"ocesului &e"5%l de const%t%"e *n%inte
de %ccept%"e% -"/ii
> d%c p"ocesul &e"5%l p"eci7e%7 c &in% este % e6pedito"ului
%tunci %cest% po%te ce"e o e6pe"ti7 9udici%".
,%une ne%p%"enteJ
> ce"e"e% st%5ili"ii p"ocesului &e"5%l *n + 7ile dup %ccept%"e%
-"/ii
Li&"%"e inutil
,%" "ecl%-%#i% /cut *n te"-en
de '@ 7ile de l% li&"%"e %"e &e"dict
de decde"e din d"eptu"i.
Inde-ni7%#iile se %loc *n /unc#ie de p"e9udiciul %dusJ
In!e+ni.a)iile /n -#n")ie !e *re;#!i"i#
Ta(el#l ?&'?
In!e+ni.a)ie *entr# *ier!ere total1
=art& 57 CIM>
In!e+ni.a)ie *entr# a0arie =art& 5%
CIM>
In!e+ni.a)ie *entr# /nt:r.iere
=art& 52>
> *n /unc#ie de &%lo%"e% -"/ii cu
un -%6. de 1+ ,TS pe Ag de
g"eut%te 5"utN
> -%i -ulte t%6e .i t%6e &%-%leN
> e6clude to%te celel%lte p%gu5e
Bp"e9udiciu co-isC.
> *n /unc#ie de dep"ecie"e% -"/iiN
> e6clu7Mnd to%te p"e9udiciileN
> t%6e de t"%nspo"t .i &%-%le
"estituite *n -su"% *n c%"e s>%
dep"eci%te -%"/%.
0ep%"%"e% p"e9udiciului
9usti/ic%t *n li-it% de t"ei o"i p"e#ul
t"%nspo"tului.
În conclu7ieE pent"u % "e#ine un tip de t"%nspo"t *n det"i-entul %ltui%E %n%li7% costu"ilo" nu t"e5uie s se
li-ite7e do%" l% -"i-e% t%"i/elo" de t"%nspo"t Bn%&luE /"%;t etc.CE ci *n %ce%st %n%li7 t"e5uie s int"e .i ti-pul
de i-o5ili7%"e % -"/iiE costu"ile de p"e > .i postdi"i9%"eE t%6ele de %-5%l%"e -%i -ult s%u -%i pu#in i-po"t%nte.
7. Logistica vămuirii mărfurilor
,"ept de &e"i/ic%"e %l sc"iso"ii de t"su"
În %5sen#% &e"i/ic"ii
Vagoane !e "olet1rie sa# gr#*a;
Se -en#ione%7 -%s% .i nu-"ul de colete pe
CIM
Vagoane "o+*lete
M%s% nu /%ce o5iectul do&e7ii *-pot"i&% cilo"
/e"%te d%c s>% pus ti-5"ul .i s>% &e"i/ic%t -%"/%N *n
c%7 cont"%"E decl%"%#i% de g"eut%te nu %"e &%lo%"e
$+
V-ui"e% -"/u"ilo" "ep"e7int % %cti&it%te i-po"t%nt *n co-e"#ul inte"n%#ion%lE cu inciden#e %sup"%
%lege"ii unei %nu-ite st"%tegii logistice. C% %t%"eE c%pt o i-po"t%n# spo"it %tMt l% ni&el n%#ion%lE cMt .i
"egion%l Bde e6e-pluE Uniune% Eu"ope%nC s%u c;i%" inte"n%#ion%l BO"g%ni7%#i% Mondi%l % Co-e"#ului .i %lte
o"g%ni7%#ii .i institu#iiC.
!.1 Aspecte generale ale vă#uirii #ăr%urilor
Ope"%#iunile de &-ui"e % -"/u"ilo" const%u *n *ndeplini"e% uno" /o"-%lit#i l% i-po"tul s%u e6po"tul
lo". Te;nic% &-ui"ii -"/u"ilo" "ep"e7int un %ns%-5lu de p"ocedeeE -i9lo%ceE te;niciE -etodeE "egle-ent"i
inte"ne .i inte"n%#ion%le p"in c%"e se "e%li7e%7 &e"i/ic%"e% co"ectitudinii int""ilo" .iKs%u ie.i"ilo" de -"/u"i *n
.iKs%u din #%".
În conc"etE %ceste% %u *n &ede"e *ntoc-i"e% .i &e"i/ic%"e% docu-entelo" &%-%leE st%5ili"e% d"eptu"ilo"
&%-%le .i *nc%s%"e% %cesto"% de ct"e %uto"it#ile &%-%le. )e 5%7% docu-entelo" p"e7ent%te de ct"e decl%"%ntul
-"/u"ilo" %uto"it#ile &%-%le &e"i/ic -"/u"ile p"in sond%9E cMnt"i"e etc.E co-p%" situ%#i% "e%l cu ce% *nsc"is
*n docu-enteE *nc%d"%"e% co"ect *n t%"i/ul &%-%l % -"/u"ilo" p"eci7%te *n decl%"%#i% &%-%l cu scopul o5#ine"ii
li5e"ului de &%-. Te;nic% &-ui"ii se po%te li-it% do%" l% &e"i/ic%"e% docu-entelo" s%u % -i9locului de
t"%nspo"t s%u % unit#ilo" de *nc"ctu" B%-5%l%9e colecti&eE indi&idu%leE p%leteE cont%ine"e etc.C.
Logistic% *n i-po"t>e6po"t *n conte6t &%-%l u"-"e.te %sigu"%"e% .i "e%li7%"e% unei ci "%pide de
depl%s%"eE %pel%"e% l% .i /olosi"e% uno" -i9lo%ce -ode"ne de -%nipul%"eE *nc"c%"e>desc"c%"eE &e"i/ic%"e non>
dist"ucti&E &i7e%7 *n p"incip%lE p"o5le-%tic% t"%nspo"tu"ilo" .i se g;ide%7 .i "espect utili7%"e% st"ict %
docu-entelo" solicit%te. T"%nspo"tulE c% ele-ent dete"-in%nt *n %ce%st logistic in/luen#e%7 e/icien#%
ope"%#iunilo"
de i-po"t>e6po"t p"in costE ti-pE p"in /olosi"e% uno" ci .i -i9lo%ce c%"e s sus#in un cost sc7ut .i d%c se
po%teE si-ult%n .i un ti-p "edus. ,epl%s%"e% -"/u"ilo" *n c%7 de i-po"t>e6po"t p"esupune /eno-enul de
t"%n7it%"eE cee% ce solicit cuno.tin#e de o"din te;nicE %d-inist"%ti& .i 9u"idic. T"ece"e% /"ontie"ei depinde de
%lege"e% "egi-ului de i-po"t>e6po"tE de i-plic%#iile logistice %le /iec"ui "egi- .i de cont"olul &%-%l.
În gene"%lE ope"%#iunile de &-ui"e se e/ectue%7 *nt">un punct &%-%lE c%"e di/e" c% loc%li7%"e *n /unc#ie
de tipul de t"%nspo"t utili7%tE "especti&J
> pent"u t"%nspo"tul /e"o&i%" punctul &%-%l se po%te gsi l% int"%"e% .i ie.i"e% din #%"N
> pent"u t"%nspo"tul n%&%l punctul &%-%l se gse.te *n po"tN
> pent"u t"%nspo"tul %e"i%n punctul &%-%l se gse.te *n %e"opo"tE de o5icei *nt">o 7on speci%lN
> pent"u t"%nspo"tul "utie" punctul &%-%l se gse.te *n inte"io"ul #"ii *n di&e"se pl%t/o"-e st%5ilite de
,i"ec#i% Gene"%l % V-ilo"N
> pent"u t"i-ite"ile po.t%le e6ist puncte &%-%le *n c%d"ul %nu-ito" o/icii po.t%le.
ÎncepMnd cu %nul !@@@E ope"%#iunile de &-ui"e pot /i /cute .i l% sediul /i"-ei Bde "egul e6po"t%to%"eCE
d%c %"e o ci/" de %/%ce"i -%"e din co-e"# e6te"io" Bpeste 1@@ -ilio%ne dol%"i SUAC s%u e/ectue%7 /"ec&ent
%st/el de %cti&it#i. În %cest c%7 &-ui"e% este e/ectu%t de o pe"so%n *nc%d"%t l% %ce% /i"- *n 5%7% %test%tului
de decl%"%nt &%-%l .i se "e%li7e%7 p"in ec;ip%-ent elect"onic conect%t l% ,i"ec#i% Gene"%l % V-ilo".
În "e%li7%"e% ope"%#iunilo" de &-ui"e sunt utili7%te o se"ie de docu-ente gene"%leE p"ecu- .i de
docu-ente speci/ice. În c%tego"i% celo" gene"%le int" codul &%-%lE "egul%-entul &%-%lE t%"i/ul &%-%l .i
p"ocedu"ile &%-%le.
Codul &%-%l st%5ile.te p"incipiile gene"%le de legisl%#ie .i o"g%ni7%"e % &-iiE "egle-ent%"e% /unc#ion"ii
se"&iciilo" &%-%leE /i6e%7 c%d"ul p"ocedu"ilo" .i %l di/e"itelo" "eguli %plic%te unei #"i s%u uno" ope"%#ii &%-%le.
Codul &%-%l p"eci7e%7 dispo7i#iile 9u"idice /und%-ent%le cu p"i&i"e l% litigiile nscute *nt"e %d-inist"%#i% &-ii
.i co-e"ci%n#i.
Regulamentul vamal conţine un ansamblu de reglementări specifice ce expun în
detaliu aspecte tehnice ale vămuirii. El se modifică permanent, avânt un caracter dinamic,
informarea în legătură cu schimbările realizându-se prin publicare în uletinul !ficial al
"ămilor.
T%"i/ul &%-%l "ep"e7int un no-encl%to" -etodologic %l p"oduselo". A"e un "epe"to" %l/%5etic %l
p"oduselo". Con#ine g"up%"e% p"oduselo" dup c"ite"ii inte"n%#ion%le Bco-une cu %l celo"l%lte #"i din UECE
-en#ion%"e% o"iginii -"/u"ilo"E p"e/e"in#ele /%# de %nu-ite #"iE ni&elul cotei p"ocentu%le s%u su-% p"est%5ilit
pent"u t%6% de i-po"t Bl% e6po"t nu se pe"cep t%6e &%-%leCE TVAE p"ecu- .i %lte t%6e.
$=
)"ocedu"ile "ep"e7int un %ns%-5lu de /o"-%lit#i pe c%"e un e6po"t%to" s%u un i-po"t%to" t"e5uie s le
*ndepline%sc *n /unc#ie de "egle-ent"ile e6istente. 8iec%"e p"ocedu" o/e" o p"e7ent%"e % docu-entelo" c%"e
t"e5uie p"e7ent%te *n /unc#ie de "egi-ul &%-%l. 0egi-ul &%-%l po%te /i de e6po"tE %nt"epo7it%"eE i-po"t .i ANA
Bse "e/e" l% %p"o&i7ion%"e% cu co-5usti5iliE lu5"i/i%n#iE %p .i %li-ent%"e % n%&elo" .i %e"on%&elo"C. L% "Mndul
lo" e6po"tul po%te /i de/initi&E te-po"%"E "ee6po"t .i p"in -%g%7ine dut: /"ee. I-po"tul po%te /i de/initi&E
te-po"%" .i "ei-po"t.
,ocu-entele speci/ice neces%"e ope"%#iunilo" de &-ui"e se "e/e" l% ce"ti/ic%te de o"igineE ce"ti/ic%te
s%nit%"e B/itos%nit%"e .i s%nit%">&ete"in%"eCE poli#e de %sigu"%"e pe ti-pul t"%nspo"tuluiE list% coletelo" Bp%cAing
listCE uneo"i /%ctu"i consul%"e Bdocu-ent c%"e cup"inde desc"ie"e% co-plet % -"/u"ilo" *n li-5% #"ii
i-po"t%to"ului se-n%t de ct"e consulul %cestei% *n #%"% e6po"t%to"uluiC. În %/%"% %cesto"% docu-entul de 5%7
este /%ctu"% co-e"ci%lE c%"e con#ine denu-i"e% -"/u"ilo"E p"e#E costul %-5%l%9elo"E costul t"%nspo"tului *n %/%"%
g"%ni#ei etc. .i se /olose.te pent"u c%lculul &%lo"ii c%"e &% /i -en#ion%t *n decl%"%#i% &%-%l.
În cont"olul &%-%l este i-po"t%nt .i titlul de t"%nspo"tE c%"e l% "Mndul su p"e7int denu-i"e% -"/u"ilo"E
/iind e6p"esi% *nc;eie"ii unui cont"%ct de t"%nspo"t .i po%"t nu-e di/e"iteE *n /unc#ie de -od%lit%te% de
t"%nspo"tJ
> conos%-ent -%"iti- D docu-ent de "ecuno%.te"e % -"/u"ilo"E const%t%to" %l e6isten#ei cont"%ctului de
t"%nspo"tE titlu "ep"e7ent%ti& %l -"/u"ilo"E /iind negoci%5il .i t"%ns-isi5il. )o%te /i no-in%ti&E l% o"din
.i l% pu"tto". )e"so%nele p"eci7%te pot /i p"op"iet%"ul p"e7u-ti& %l -"/u"ilo" .i destin%t%"ulN
> sc"iso%"e de t"%nspo"t -%"iti- D docu-ent de t"%nspo"t negoci%5ilN
> sc"iso%"e de t"%nspo"t /lu&i%lN
> sc"iso%"e de t"%nspo"t %e"i%n D este un titlu negoci%5ilE d%" este un titlu de p"op"iet%teE destin%t%"ul
p"eluMnd -%"/% t"%nspo"t%t do%" dup p"o5%"e% identit#ii s%leN
> sc"iso%"e% de t"%nspo"t %uto inte"n%#ion%l D este un titlu negoci%5ilE d%" nu .i unul de p"op"iet%teN
> sc"iso%"e% de t"su" *n t"%nspo"tul /e"o&i%"N
> list% s%cilo" po.t%li pent"u t"i-ite"ile p"in po.tN
> conos%-entul di"ect pent"u t"%nspo"tu"ile -ulti-od%le.
)ent"u si-pli/ic%"e% .i %"-oni7%"e% p"ocedu"ilo" *n UE s>% int"odus docu-entul %d-inist"%ti& unic
B,AUC.
Cont"olul -"/u"ilo" l% e6po"t se po%te /%ce l% ni&el de p"odusE de utili7%"e s%u de p"o&enien#. ,in
punctul de &ede"e %l cont"olului l% ni&el de p"odusE -"/u"ile se g"upe%7 *n li5e"e B%sup"% c"o"% se %plic
p"ocedu"% no"-%lE /" e6isten#% uno" "est"ic#ii c%ntit%ti&eC .i p"o;i5ite Bse co-e"ci%li7e%7 do%" d%c e6ist o
%uto"i7%#ieE cee% ce p"esupune &i7e %d-inist"%ti&e .i te;niceE /iind de o5icei li-it%te p"in contingenteC. În cee%
ce p"i&e.te utili7%"e% p"oduselo" se u"-"e.te pune"e% lo" *n consu-E si-pl% ie.i"e din #%" p"in e6po"tE d%c
-%"/% utili7%t *n %lt #%" %"e loc c% u"-%"e % pune"ii *n li5e" /olosi"e pent"u p"oduse i-po"t%te .i &-uiteE
d%c %ce%st% se %/l *n t"%n7it Bpent"u -"/u"i i-po"t%te d%" ne&-uite s%u pent"u -"/u"i destin%te %ltei #"iCE
s%u d%c se %plic un "egi- de suspend%"e Bpent"u "ee6po"t s%u pent"u o utili7%"e ulte"io%"C. Cont"olul
p"o&enien#ei -"/u"ilo" %"e *n &ede"e "espect%"e% "egi-ului &%-%l *n /unc#ie de #%"% de o"igine.
Ope"%#iunile de &-ui"e % -"/u"ilo" i-po"t%te cup"ind u"-to%"ele et%peJ
> sosi"e% -i9locului de t"%nspo"t *n punctul &%-%lN
> p"e7ent%"e% docu-entelo" de t"%nspo"tN
> p"e7ent%"e% s%u *ntoc-i"e% decl%"%#iei &%-%leN
> p"e7ent%"e l% cont"ol % -i9locului de t"%nspo"t .i % -"/u"ilo"N
> &e"i/ic%"e% docu-entelo"N
> c%lcul%"e% t%6elo" .i % TVA .i *nc%s%"e% %cesto"%N
> %co"d%"e% li5e"ului de &%-.
O et%p *n ope"%#iunile de &-ui"e se "e/e" l% cont"olul -i9locului de t"%nspo"t. ,e.i tendin#% este de %
si-pli/ic% %cti&it%te% de cont"ol .i de scu"t%"e % ti-pului pet"ecut *n punctul &%-%lE cont"olul -i9locului de
t"%nspo"t se e/ectue%7 %st/elJ
> l% t"%nspo"tul %e"i%n D inte"io"ul %e"on%&eiE c%5in% pilo#ilo"E c%l%E s%lo%nele de clto"iE g"upu"ile
s%nit%"eE 5uct"i%E cont%ine"eleE siste-ele de *nc;ide"e etc.N
> l% t"%nspo"tul /e"o&i%" D c%5in% pe"son%lului de conduce"eE s%l% -oto"uluiE integ"it%te% e6te"io%" %
&%go%nelo"E % podelei .i % sigiliilo"E 7on% te;nicE &%go%nele te;niceE to%te golu"ile .i sp%#iile de
depo7it%"e etc.N
$4
> l% t"%nspo"tul %uto D c%5in% .o/e"uluiE integ"it%te% e6te"io%" % c%"ose"ieiE st%"e% siste-elo" de
*nc;ide"e>desc;ide"e % u.ilo"E %g"eg%tul /"igo"i/icE "e7e"&o"ul de c%"5u"%ntE ele-entele de p"inde"eE
pl%t/o"-eleE "e-o"c%E sigiliileN
> l% t"%nspo"tul pe %p D to%te pun#ileE c%5ineleE punctul de co-%nd % n%&eiE s%l% -%.inilo"E c%l%E
depo7itul de %li-enteE 5uct"i% etc.
,ocu-entele solicit%te *n &%- di/e"E de %se-ene%E *n /unc#ie de tipul -i9locului de t"%nspo"tE dup
cu- u"-e%7 *n continu%"e.
a& %a transportul feroviar se ce"e %ctul de t"%ns-ite"e % g%"nitu"ii de t"en Bl% i-po"tE %ctul se depune
dup int"%"e% *n #%"E *n ti-p ce l% e6po"tE %ctul se depune *n%inte% plec"ii g%"nitu"ii de t"enE *nt">un te"-en
st%5ilitE c%"e depinde de te;nic% p"eluc""ii &%-%leE c%"e *ns nu po%te /i -%i -ic de o o"CE c%"e cup"indeJ
nu-"ul /iec"ui &%gonE nu-"ul sc"iso"ilo" de t"su"E denu-i"e% .i c%ntit%te% -"/u"ilo" *n li-5% "o-MnN l%
e6po"t se t"ece .i nu-"ul docu-entului &%-%l de l% p"i-% &-ui"e .i unit%te% &%-%l c%"e % e-is %cel
docu-ent.
b& %a transportul rutier se p"e7int u"-to%"ele docu-enteJ ce"ti/ic%tul de *n-%t"icul%"e % -i9locului de
t"%nspo"tE docu-ente *nso#ito%"e din c%"e "e7ult -"/u"ile t"%nspo"t%teE c%"netul TI0E c%"te% &e"de etc..
c& %a transportul pe apăE *n te"-en de !$ o"e de l% %cost%"eE l% i-po"tE se p"e7int unit#ii &%-%le
-%ni/estul o"igin%l %l *nc"ctu"ii .i si-ult%n se depune o copie Bc%"e t"e5uie s coincid cu -%ni/estulCN copi%
nu se depune d%c nu se e/ectue%7 ope"%#iuni de desc"c%"e s%u t"%ns5o"d%"e. )e -%ni/estul *nc"ctu"ii se
*nsc"ie nu-"ul /iec"ui conos%-ent Bs%u sc"iso"ii de t"%nspo"t /lu&i%leC. Agen#ii de n%& sunt o5lig%#i s sc"ie
pe copi% -%ni/estului denu-i"e% -"/u"ilo" *n li-5% "o-Mn. )ent"u ope"%#iile de desc"c%"e>*nc"c%"e s%u
t"%ns5o"d%"e co-%nd%ntulE p"op"iet%"ul s%u %gentul n%&ei %u o5lig%#i% de % solicit% unit#ii &%-%le un pe"-is
&%-%l. În pe"-isul &%-%l se *nsc"iu d%tele de identi/ic%"e %le -"/u"ilo". Co-%nd%ntul &%sului c%"e % %cost%t
t"e5uie c% *n -%6i-u- 1! o"e s depun o decl%"%#ie l% unit%te% &%-%l din po"t "e/e"ito%"e l%J
 %"-%-entulE -uni#iileE -%te"i%lele e6plo7i5ileE p"odusele .i su5st%n#ele stupe/i%nteE psi;ot"ope .i
to6iceN
 %lte 5unu"i p"o;i5ite l% int"oduce"e% s%u sco%te"e% din #%"E con/o"- no"-elo" leg%leN
 p"odusele din tutun .i 5utu"ile %lcoolice %p%"#inMnd n%&ei .i -e-5"ilo" ec;ip%9uluiN
 %li-entele .i o5iectele ne/olosite de u7 cu"ent %p%"#inMnd n%&eiN
 5unu"ile ne/olosite .i 5unu"ile c%"e nu sunt de u7 pe"son%lE p"ecu- .i 5unu"ile de &%lo%"e %le
-e-5"ilo" ec;ip%9ului.
)"i-ele t"ei c%tego"ii de p"oduse se pst"e%7 su5 sigiliu &%-%l pe to%t du"%t% st%#ion"ii. Auto"it#ile
&%-%le pot dispune pst"%"e% su5 sigiliu &%-%l .i % %lto" 5unu"i %/l%te l% 5o"dul n%&ei.
a& %a transportul aerian e6ist un -%ni/est %l *nc"ctu"ii cu ele-ente %se-nto%"e c% l% t"%nspo"tul pe
%p. Te"-enul de depune"e % -%ni/estului este de -%6i-u- t"ei o"e de l% %te"i7%"e. În plusE co-%nd%ntul este
o5lig%t s decl%"e p"odusele .i su5st%n#ele stupe/i%nteE psi;ot"ope .i to6ice %/l%te l% 5o"d.
b& %a transportul prin poştă se p"e7int l% -es%ge"ie list% s%cilo" po.t%.i s%u list% coletelo"E c%"e %u
"est"ic#ii de g%5%"itE siste-e de sigil%"e etc.
C% p"incipii gene"%leE -"/u"ile c%"e int" *n #%" se *nsc"iu de ct"e %uto"it#ile &%-%le *n 0egist"e de
e&iden#E i%" %tunci cMnd e6ist unele docu-ente *nsc"ie"e% se /%ce pe 5%7% const%t"ilo" luc"to"ului &%-%l.
M"/u"ile pent"u e6po"t se decl%" .i se p"e7int %uto"it#ilo" &%-%le de l% /"ontie" *-p"eun cu docu-entele de
t"%nspo"t %st/elJ
> l% t"%nspo"tul /e"o&i%" cu cel pu#in dou o"e *n%inte% plec"ii g%"nitu"iiN
> l% t"%nspo"tul "utie" i-edi%t dup sosi"e% l% /"ontie"N
> l% t"%nspo"tul pe %p i-edi%t dup *nc"c%"e% pe &%s % /iec"ei p%"ti7i de -%"/N
> l% t"%nspo"tul %e"i%n *n 7iu% *n c%"e %e"on%&% u"-e%7 s t"e%c /"ontie"% de st%t s%u cu cel pu#in dou
7ile *n%inte d%c sc"iso%"e% de t"%nspo"t %e"i%n % /ost depus l% t"%nspo"t%to".
,ecl%"%"e% -"/u"ilo" l% i-po"t se /%ce *n te"-en de cinci 7ile de l% d%t% *nsc"ie"ii -"/u"ilo" *n 0egist"ul
de e&iden# p"in depune"e% decl%"%#iei &%-%le *-p"eun cu docu-entele neces%"e.
!.2 Caracteristici generale ale I0T/A+TAT121I
(@
Sp%#iul eu"ope%n este %se-nto" unui sp%#iu n%#ion%l. ,in %cest -oti&E no#iunile de i-po"t .i e6po"t
sunt sup"i-%teE l% /el .i cont"olul .i /o"-%lit#ile &%-%le Bsosi"e% l% /"ontie" .i utili7%"e% ,AUC. Se &o" /olosi de
%cu- *n%inte te"-eni c% li&"%"e .i %c;i7i#ie.
8%cto"ul gene"%to" de TVA co"espunde cu cee% ce se nu-e% i-po"tJ este [%c;i7i#i% int"%co-unit%"\.
Ace%st% se *-p%"te *n dou ope"%#iuni 9u"idice distincteJ li&"%"e% de ct"e &Mn7to" .i %c;i7i#i% de ct"e
cu-p"to". Li&"%"e% este conside"%t c% "e%li7%t *n -o-entul sosi"ii -"/u"ilo" s%u -i9locului de t"%nspo"t l%
destin%#ie. Se e/ectue%7 cu TVA de @ R Bc% .i pent"u e6po"tu"iC cu-p"to"ul t"e5uind s /ie pltito" de TVA
Bnu-"ul de identi/ic%"e t"e5uie s /ie co-unic%tC .i c% -%"/% s nu se -i.teKs nu ci"cule *n %/%"% st%tului
-e-5"u *n c%"e ple%c.
INT0ASTAT este nu-ele d%t siste-ului de colect%"e % d%telo" st%tistice *n co-e"#ul cu 5unu"i *nt"e
st%tele -e-5"e %le Uniunii Eu"opene. Acest siste- /unc#ione%7 din d%t% de 1 i%nu%"ie 1443 de l% *n/iin#%"e%
)ie#ei Unice .i % *nlocuit decl%"%#iile o5i.nuite de co-e"# c% /iind su"s% co-e"#ului st%tistic *n Uniune%
Eu"ope%n. Ce"in#ele .i i-plic%#iile INT0ASTATULUI sunt eg%le pent"u to%te st%tele -e-5"e U.E. St%tisticile
de co-e"# sunt o p%"te esen#i%l din contul 5%l%n#ei de plti % 3ncii Cent"%le Eu"opene .i sunt conside"%te c%
/iind un /%cto" i-po"t%nt *n pe"/o"-%n#ele econo-ice %le U.E. ,%tele st%tistice sunt /olosite de dep%"t%-entele
gu&e"n%-ent%le pent"u % pute% st%5ili -%i u.o" politicile co-e"ci%le .i pent"u % d% el%n ini#i%ti&elo" din noile
7one co-e"ci%le.
În%inte de c"e%"e% )ie#ei Unice % UEE to%te d%tele din co-e"#ul cu 5unu"i *nt"e #"ile -e-5"e .i cele
ne-e-5"e e"%u colect%te *n siste-e %d-inist"%ti&e. Od%t cu int"oduce"e% )ie#ei UniceE in/o"-%#iile st%tistice
din co-e"#ul cu %lte st%te -e-5"e nu %u -%i /ost %dun%te c% o p%"te co-ponent % siste-elo" i-po"tKe6po"t .i
deci un *nlocuito"E INT0ASTATUL % /ost int"odus pent"u % *nlocui siste-ele %d-inist"%ti&e.
Int"%st%t "ep"e7int /o"-ul%"ul de "%po"t o5lig%to"iu pent"u /i"-ele c%"e sunt supuse TVA>ului .i c%"e
"e%li7e%7 co-e"#ul cu 5unu"i cu %lte st%te -e-5"e UEE d%c% p"o/itul din sc;i-5ul cu 5unu"i % dep.it su-% de
1 -ilion de eu"o *n %nul %nte"io". În %cest "%po"t %tMt &olu-ul de p"o/it l% e6po"tE cMt .i cel de l% i-po"t sunt
lu%te *n c%lcul sep%"%t. ,%c o /i"- supus p"e7ent"ii "%po"tului INT0ASTAT nu % "e%li7%t niciun sc;i-5 de
5unu"i cu un% din st%tele -e-5"e U.E. *n pe"io%d% cont%5ilE este p"e7ent%t *n "%po"t cu 7e"o.
0%po%"tele INT0ASTAT t"e5uiesc p"e7ent%te l% O/iciul St%tistic din #%"% de o"igine % /i"-ei %&Mnd o
5%7 lun%" .i pMn *n % 7ece% 7i % lunii u"-to%"e din pe"io%d% cont%5il. ,%c o /i"- nu "eu.e.te s p"e7inte
"%po"tul *n ti-pul st%5ilit este i-pus o %-end. 0%po"tul INT0ASTAT cup"inde u"-to%"ele d%teJ desc"ie"e%
det%li%t % 5unu"ilo"E *nc%d"%"e% t%"i/%" % 5unu"ilo"E #%"% de o"igine % 5unu"ilo"E codu"ile de t"%n7%c#ieE condi#i%
de li&"%"e INCOTE0MSE nu-eleE %d"es% .i o c%le de cont%ct % e6po"t%to"ului s%u % i-po"t%to"ului.
)ent"u siste-ul INT0ASTAT %uto"it#ile &%-%le /u"ni7e%7 d%te %uto"it#ilo" n%#ion%le Binstitutelo"
n%#ion%le de st%tisticC desp"e ie.i"ile .i sosi"ile 5unu"ilo".
Auto"it#ile n%#ion%le %u "espons%5ilit%te% de % %dun% u"-to%"ele d%teJ
> nu-"ul de identi/ic%"e %loc%t p"#ii "espons%5ile cu /u"ni7%"e% in/o"-%#iilo"N
> pe"io%d% de "e/e"in#N
> ie.i"ile .i int""ile -"/u"ilo" *n #%"N
> 5unu"ile co-e"ci%li7%teN
> &%lo%"e% 5unu"ilo"N
> c%ntit%te% 5unu"ilo"N
> st%tul -e-5"u UE p%"tene"N
> n%tu"% t"%n7%c#iei.
St%tisticile co-unit#ii p"i&ind co-e"#ul e6te"n .i cel *nt"e st%tele -e-5"e UE %cope" o c%tego"ie -%"e
de 5unu"i > c%"e p"sesc s%u int" *n te"ito"iu st%tistic s%u c%"e ci"cul *n inte"io"ul te"ito"iului st%tistic %l st%telo"
-e-5"e UE. O p%"te din %ceste 5unu"i sunt %cope"ite de st%tisticile l% %nt"epo7ite.
Te"ito"iu st%tistic %l Co-unit#ii cup"inde *nt"eg te"ito"iul UE cu e6cep#i% dep%"t%-entelo" /"%nce7e
*ndep"t%te de g"%ni#ele s%leE %st% *nse-nMnd c% G"eenl%ndE insulele C%n%"eE Ceut% .i Melill% sunt e6cluse din
te"ito"iul st%tisticE *n ti-p ce insulele M%dei"% .i A7o"e ce #in de )o"tug%li% .i 3%le%"e ce #in de Sp%ni% sunt
incluse *n te"ito"iul st%tistic UE *n c%"e se %plic INT0ASTATUL.
O5iecti&ele INT0ASTAT suntJ
> s%tis/%ce"e% e6igen#elo" politicilo" co-unit%"e .i %d%pt%"e% in/o"-%#iei st%tistice con/o"- necesit#ilo"
consu-%to"ilo"N
> de/ini"e% cl%" % p"io"it#ilo" pent"u % indic% c%"e luc""i &o" /i s%u nu posi5ile #inMnd cont de "esu"sele
c%"e *i &o" /i disponi5ileN
> *n c%d"ul p"io"it#ilo" /i6%teE o"g%ni7%"e%E *nt">un -od cMt -%i e/ic%ceE % %cti&it#ilo" neces%"e pent"u
(1
%tinge"e% scopu"ilo" p"oduc#ieiE p"oiectelo" i-po"t%nteE cu p"i&i"e l% in/"%st"uctu" s%u secto%"eE &% /i
pus l% punct p"in te;nicile de gestiune % p"oiectelo"N
> %sigu"%"e% co-unic"ii "egul%te *nt"e se"&iciile Co-isieiE c% utili7%to"i politici %l st%tisticilo"
co-unit%"eE .i /u"ni7o"ilo" *n c%d"ul siste-ului st%tistic co-unit%"E de c%"e depinde pune"e% l%
dispo7i#ie % d%telo"N
> ce"cet%"e% continu % -i9lo%celo" de %-elio"%"e % c%lit#ii B*n p"i&in#% %ctu%li7"iiC st%tisticilo"
co-unit%"e .i uni/o"-i7%"e% no"-elo" .i % pe"tinen#eiN
> sup"%&eg;e% p"ocesului de /u"ni7%"e % d%telo" pent"u o5#ine"e% celui -%i 5un "%po"t cost K e/ic%cit%te
posi5ilN
> de % "educe l% -%6i- s%"cin% c%"e %p%s pe"so%nele inte"og%teN
> de % p"oced% %st/el *ncMt st%tisticile co-unit%"e s /ie co-p%"%5ile cu cele din %lte 7one %le lu-iiE
#inMnd cont de no"-ele %p"o5%te de o"g%ni7%#iile inte"n%#ion%le co-petente.
EU0OSTAT este O/iciul St%tistic %l Co-unit#ilo" Eu"opene cu sediul l% Lu6e-5u"gE c%"e *-p"eun cu
Co-itetul di"ecto" de in/o"-%#ie st%tisticE este *ns"cin%t de %plic%"e% p"og"%-ului st%tistic co-unit%"E .i
%nu-eJ
> de % el%5o"% un %ns%-5lu de no"-e .i -etode c%"e pe"-ite p"oduce"e% st%tisticilo" i-p%"#i%leE /i%5ileE
pe"tinente .i % unui 5un "%po"t cost>e/ic%cit%teN
> con/o"- p"incipiilo" de di/u7%"e % st%tisticii co-unit%"eE de % le /%ce %ccesi5ileE o"g%nelo" co-unit%"eE
gu&e"nelo" st%telo">-e-5"eE ope"%to"ilo" soci%li .i econo-iciE -ediilo" %c%de-ice .i pu5liculuiE *n
gene"%tE *n &ede"e% /o"-ul"iiE %plic"iiE u"-"ii .i e&%lu"ii politicilo" co-unit%"e.
EU0OSTAT %cti&e%7 con/o"- p"incipiilo" independen#ei .tiin#i/iceE /i%5ilit#iiE o5iecti&it#iiE
pe"tinen#eiE "%po"tu"ilo" cost>e/ic%cit%teE con/iden#i%lit#ii st%tistice .i t"%nsp%"en#ei. EU0OSTAT %dun d%tele
colect%te de ct"e institu#iile st%tistice n%#ion%le %le celo" !+ #"i>-e-5"e .i *n unele do-enii B%cti&it#iC din
El&e#i%E St%tele Unite %le A-e"icii .i ]%poni%.
Od%t cu %de"%"e% 0o-Mniei l% UEE *n c%7ul unui i-po"t s%u e6po"t cu o %lt #%" -e-5" UEE decl%"%#i%
&%-%l o5lig%to"ie se &% *nlocui cu decl%"%#i% st%tistic.
Înt"ucMt *n inte"io"ul UE nu se e/ectue%7 &-ui"e% -"/u"ilo"E colect%"e% in/o"-%#iilo" st%tistice
"e/e"ito%"e l% co-e"#ul cu 5unu"i *nt"e st%tele -e-5"e se /%ce pe 5%7% decl%"%#iilo" st%tistice o5lig%to"ii %le
%gen#ilo" econo-ici din #"ile UEE *n c%d"ul siste-ului INT0ASTAT. )"egti"e% .i i-ple-ent%"e% siste-ului
INT0ASTAT *n 0o-Mni% se 5%7e%7 %tMt pe legisl%#i% eu"ope%n B0egul%-entul Consiliului n".'3=K!@@$
p"i&ind st%tisticile cu 5unu"i de co-e"# e6te"io" *nt"e st%tele -e-5"e %le UE .i 0egul%-entul Co-isiei
n".14=!K!@@$E de i-ple-ent%"e % 0egul%-entului n".'3=K!@@$CE cMt .i pe legisl%#i% n%#ion%l BPG ''4K!@@$
p"i&ind p"egti"e% .i i-ple-ent%"e% siste-ului st%tistic INT0ASTAT *n 0o-Mni%C.
,ecl%"%#i% st%tistic INT0ASTAT se &% t"%ns-ite l% INS nu-%i *n /o"-%t elect"onic .i &% con#ine
in/o"-%#ii p"i&indJ
> /lu6ul co-e"ci%l Bint"oduce"eE e6pedie"eCN
> pe"io%d% de "e/e"in# Blun% c%lend%"isticCN
> d%te de identi/ic%"e pent"u /i"-% c%"e e/ectue%7 ope"%#iuni de co-e"# int"%co-unit%" cu 5unu"i s%uE
d%c este c%7ul .i pent"u decl%"%ntul te"#N
> st%tul -e-5"u p%"tene"E *n /unc#ie de /lu6ul co-e"ci%lN
> codul 5unului Bl% ni&el de opt ci/"e con/o"- No-encl%to"ului Co-5in%tE c%"e st l% 5%7% t%"i/ului
&%-%l de i-po"tCN
> codul pent"u n%tu"% t"%n7%c#ieiN
> -odul de t"%nspo"tN
> condi#ii de li&"%"eE con/o"- INCOTE0MSN
> c%ntit%te% *n Ag .i *n unit%te de -su" supli-ent%"N
> &%lo%"e% /%ctu"%tK/isc%lN
> &%lo%"e st%tistic.
(!
!.3 3ă#uirea #ăr%urilor de i#port4e'port
n 1niunea .uropeană
M"/u"ile cu destin%#ie *n UE &enind din %/%"% uniunii s%u cu o"igine *n UE .i destin%#ie *n %/%"% %cestei%
&o" %&e% decl%"%#i% &%-%l det%li%t .i %u un st%tut 9u"idic p"ecis nu-it "egi- &%-%l. ,ecl%"%#i% nu-it
[det%li%t\ po%te /i *nlocuit de o decl%"%#ie su-%"E *n c%d"ul noilo" p"ocedu"i de %ccele"%"e .i si-pli/ic%"e %
ope"%#iunilo".
,ecl%"%ntul -"/ii po%te /iJ
> o"ice pe"so%n /i7ic s%u 9u"idic st%5ilit *n UEE e6pedito" s%u destin%t%" "e%l %l -"/iiN
> "ep"e7ent%ntul lo" leg%lN
> co-ision%"iiKinte"-edi%"i %g"e%#i c%"e %c#ione%7 *n nu-e p"op"iu s%u c% -%nd%t%"iN
> titul%"ii unei %uto"i7%#ii de li5e" de &%- Be6J societ#ile 5%nc%"e pent"u p"odusele /in%nci%"e p"in
inte"-ediul unui c"edit co-e"ci%lC.
În to%te c%7u"ileE decl%"%ntul este "espons%5il de e6%ctit%te% decl%"%#iilo" /u"ni7%te .i -%i %les de to%te
ele-entele de d"ept ce &o" se"&i l% st%5ili"e% t%6elo"J o"igine% -"/u"ilo"E &%lo%"e% *n &%-E po7i#ieKsu5po7i#ie
t%"i/%".
În c%7ul *n c%"e i-po"t%to"ul nu po%teE dint">un -oti& %nu-eE s p"e7inte l% -o-entul &-ui"ii /ie un
docu-entE /ie o in/o"-%#ie c%"e t"e5uie inclus *n decl%"%#ie Be6J lips% ce"ti/ic%tului de o"igineCE este totu.i
posi5il *ntoc-i"e% decl%"%#iei .i dispune"e% de -%"/E utili7Mnd p"ocedu"% ,$=. ,ecl%"%ntul co-plete%7
/o"-ul%"ul .i se %ng%9e%7 c% *nt">o lun s p"e7inte docu-entul lips. C% %t%"eE se &o" pe"cepe t%6e .i pen%lit#i.
,ecl%"%#i% &%-%l cup"inde t"ei ele-ente /und%-ent%leJ
• po7i#i% t%"i/%"N
• o"igine% -"/iiN
• &%lo%"e% -"/ii *n &%-.
T"%t%tul p"i&ind *n/iin#%"e% Co-unit#ii St%telo" Eu"opene indic *n -od e6plicit l% %"ticolul 4 c 5%7%
constitui"ii %cestei o"g%ni7%#ii o "ep"e7int Uniune% V%-%l. )"incip%l% c%"%cte"istic % uniunii &%-%le eu"opene
este %plic%"e% unui t%"i/ &%-%l co-un *n "el%#iile econo-ice cu #"ile situ%te *n %/%"% te"ito"iului &%-%l
co-unit%" .i lips% t%6elo" &%-%le %plic%te co-e"#ului dint"e st%tele Uniunii Eu"opene. 0e7ult *n -od li-pede
c /" e6isten#% uniunii &%-%le nu se po%te "e%li7% uniune% econo-ic .i -onet%" .iE cu %tMt -%i pu#in o *ia)1
#ni"1 intern1.
T%"i/ul V%-%l Integ"%t Co-unit%" BTA0IC X %c"oni- pent"u GT%"i/ IntLg"L de l% Co--un%utLC % /ost
"egle-ent%t din punct de &ede"e 9u"idic p"in %"ticolul ! din 0egul%-entul !'(=K=+. TA0IC>ul con#ine
no-encl%tu"% *n to%te li-5ile o/ici%le %le UE pent"u to%te cele 1(.@@@ su5di&i7iuni. El %"%t ni&elul t%6elo"
&%-%le %plic%5ile .i -su"ile de politic co-e"ci%l c% .i cele de politic %g"icol co-un.
Actu%li7%"e% TA0IC>ului se "e%li7e%7 l% ni&elul Co-isiei Eu"opene unde to%te se"&iciile speci%li7%te *n
%&i7%"e% p"oiectelo" de %cte no"-%ti&e %u o5lig%#i% p"e7ent"ii %cesto" p"oiecte pent"u e6%-in%"e% .i
i-ple-ent%"e% lo" *n c%d"ul TA0IC>uluiE cu consult%"e% %sisten#ei 9u"idice de speci%lit%te.
O"igine% -"/u"ilo" este o in/o"-%#ie neces%" *n c%d"ul %plic"ii t"%t%-entului di/e"en#i%t %l p"oduselo".
Ace%st de/ini#ie se 5%7e%7 pe %"ticolele $ .i ( din 0egul%-entul =@!K'= .i de/ine.te "egi-ul de d"ept co-un
%plic%5il de /iec%"e d%t cMnd "egi-ul p"e/e"en#i%l nu se /olose.te.
A"ticolul $ p"eci7e%7 c 5unu"ile o5#inute *n tot%lit%te *nt">o singu" #%" sunt o"igin%"e din %ce% #%".
Este c%7ulE de e6e-pluE p"oduselo" -ine"%le .i &eget%le p"o&enite de pe te"ito"iul n%#ion%l %l unei #"iE %l
%ni-%lelo" nscute .i c"escute *n #%"% "especti&.
E6ceptMnd %ceste c%7u"i si-pleE 5unu"ile t"%ns/o"-%te c%"e supo"t t"%ns/o"-"i p"esupun deseo"i
cont"i5u#i% -%i -ulto" #"i l% st%dii di/e"ite de /%5"ic%#ie s%u ele-enteK-%te"ii p"i-e i-po"t%te de o"igine
&%"i%t. În %cest c%7E %"ticolul ( p"e&ede c un 5un *n p"oduc#i% c"ui% %u inte"&enit -%te"ii p"i-e din dou s%u
-%i -ulte #"i este o"igin%" din #%"% unde % %&ut loc ulti-% t"%ns/o"-%"e su5st%n#i%lE 9usti/ic%t din punct de
&ede"e econo-icE e/ectu%t *nt">o *nt"ep"inde"e ec;ip%t co"espun7to" .i c%"e % "e%li7%t /%5"ic%"e% unui nou
p"odus s%u un st%diu i-po"t%nt %l p"ocesului de /%5"ic%#ie.
Aceste p%t"u c"ite"ii t"e5uie *ndeplinite cu-ul%ti& pent"u dete"-in%"e% o"iginii unei #"i dete"-in%te. În
p"%cticE po7i#i% t%"i/%" o5#inut pent"u p"odusul /init este di/e"it de po7i#iile ele-entelo"
co-ponenteK-%te"iilo" p"i-e utili7%te pent"u /%5"ic%"e% luiE po7i#ii dete"-in%teE cu cMte&% e6cep#iiE p"in
"egul%-entul speci%l p"i&ind o"igine%.
(3
)"ocedu"% de &-ui"e p"e&ede te"-ene de %-Mn%"e % &-ui"ii /o%"te scu"te .i utili7%"e% docu-entului
%d-inist"%ti& unic B,AUC. ,ecl%"%ntul t"e5uie s /u"ni7e7e totod%t un %nu-it nu-" de docu-ente %ne6eKde
*nso#i"e % decl%"%#iei. )"ocedu"% po%te /i o"i *n -%nie" sc"isE o"i in/o"-%ti7%t .i di/e" l% e6po"t /%# de
i-po"t.
0& procedura de vămuire la e"port2
Înc de l% sosi"e% -"/u"ilo" l% 5i"oul &%-%lE o decl%"%#ie *n det%liu *ntoc-it pe /ilele 1E !E 3 %le ,AU
este depus cu docu-entele %ne6eJ /%ctu"E list de colis%9E decl%"%#ie de e6po"t s%u licen# d%c p"odusul /%ce
o5iectul unui cont"ol %l co-e"#ului e6te"io". ,up *ndeplini"e% %cesto" /o"-%lit#iE *n %/%" de &e"i/ic%"eE
se"&iciul &%-%l "e-ite e6e-pl%"ul ,AU p"i&ind e6po"tul pe c%"e *nt"ep"inde"e% *l /olose.te *n cont%5ilit%te c%
docu-ent 9usti/ic%ti& pent"u e6one"%"e% TVA .i %co"d li5e"ul de &%- -"/u"ilo" c%"e sunt %tunci e6pedi%te. În
c%7 de %.tept%"e *n &ede"e% *-5%"c"iiE %ceste% sunt %d-ise *nt">o -%g%7ie .i sp%#iu de depo7it%"e *n &ede"e%
e6po"tului p"in p"e7ent%"e% unui e6e-pl%" %l decl%"%#iei de e6po"t pent"u o du"%t c%"e s nu dep.e%scJ
%C '@ 7ile de l% 7iu% *ndeplini"ii /o"-%lit#ilo" &%-%le de e6po"t pent"u p"odusele e6po"t%te s%u
"ee6po"t%teN
5C 1( 7ile de l% depune"e% decl%"%#iei su-%"e pent"u -"/u"ile *n "egi- de t"%n7it.
.& procedura de vămuire la import2
O decl%"%#ie *ntoc-it pe /ilele 'E +E = %le ,AU t"e5uie depus cu docu-entele ce"ute *nt">un te"-en de
!$ o"e Be6ceptMnd du-inicile .i s"5to"ile leg%leC de l% sosi"e% -"/u"ilo" l% 5i"oul &%-%l s%u *n locu"ile
dese-n%te de ct"e %uto"it#ile &%-%le. ,%c %cest te"-en nu po%te /i "espect%tE -"/u"ile sunt depuse *n
-%g%7ii s%u *n sp%#ii de depo7it%"e te-po"%"e. Ace%st depo7it%"e se ope"e%7 pe 5%7% unei decl%"%#ii su-%"e
Bdocu-entul de t"%nspo"t inte"n%#ion%l este de %9unsE *n gene"%lC *nt">un te"-en de o 7i de l% sosi"e. ,e l% d%t%
depune"ii decl%"%#iei su-%"eE du"%t% de depo7it%"e *n %nt"epo7it este li-it%t l%J
%. $( 7ile pent"u -"/u"ile e6pedi%te pe c%le -%"iti-N
5. !@ 7ile pent"u celel%lte c%7u"i.
În c%7ul *n c%"e &%-% conside" decl%"%#i% %ccept%5il B5i"oul co-petentE /o"- co"espun7to%"e %
docu-entuluiE p"e7en#% tutu"o" docu-entelo" ce"uteC t"ece l% *n"egist"%"e% ei. ,ecl%"%ntul este %tunci leg%t de
%d-inist"%#i% &%-%lE *nt"ucMt %ce%st decl%"%#ie nu po%te /i -odi/ic%t. Ace%st% /%ce o5iectulJ
1. unei %d-ite"i pent"u con/o"-it%te% cu eli5e"%"e% 5onului de "idic%"eN
!. s%u %l unui cont"ol c%"e po%te /i docu-ent%" s%u po%te lu% /o"-% unei &e"i/ic"i % -"/u"ilo".
În c%7ul *n c%"e &%-% const%t o di/e"en# *nt"e -"/u"ile .i ele-enteleKd%tele decl%"%#ieiE le co-unic
decl%"%ntului c%"e este in&it%t s %ccepte %ceste const%t"i .i u"-%"e% cont"%&en#ion%l Bde litigiuC. În c%7
cont"%"E e6ist dou situ%#iiJ
o "ontestare as#*ra ele+entelor #9or i!enti-i"a(ile =gre#tate3 0ol#+3 !e e<e+*l#> , se"&iciul
&e"i/ic to%te -"/u"ile cee% ce d n%.te"e unui p"oces>&e"5%l de sec;est"u .i se continu cu contenciosul &%-%l.
o "ontestare as#*ra s*e"iei3 originii sa# 0alorii +1r-#rilor , se e/ectue%7 un %"5it"%9 de ct"e
Co-isi% de Concilie"e .i E6pe"ti7 V%-%l BCCEVC. ,%c un% dint"e cele dou p"#i contest conclu7iile
co-isieiE p"ocesul se %duce *n /%#% t"i5un%lului.
,in cele p"e7ent%te "eiese p"eocup%"e% UE pent"u %"-oni7%"e% .i si-pli/ic%"e% ope"%#iunilo" de &-ui"eE
cu "ecu"ge"e% l% cont"o%le din ce *n ce -%i "%" .i cu pe"io%de de des/.u"%"e din ce *n ce -%i scu"te .i cu
"e%li7%"e% *nt">o -su" din ce *n ce -%i *nse-n%t cu %9uto"ul c%lcul%to"ului. To%te %ceste% "educ ti-pul
neces%" ope"%#iunilo" &%-%leE %sigu" %ccesul *n ti-p "e%l l% o -ultitudine de in/o"-%#ii pent"u se"&iciile &%-%le
%le #"ilo" -e-5"e .i pe"-it o ci"cul%#ie -%i "%pid % -"/u"ilo" pe te"ito"iul UE.
C& Logistica depozitării mărfurilor
E&olu#i% /unc#iilo" *ndeplinite *n depo7ite este leg%t de -ut%#iile logisticii. Conside"%t cu cMte&% decenii
*n u"- c% un si-plu loc de stoc%"eE depo7itul po%te %cope"i *n 7ilele no%st"e nu-e"o%se %cti&it#i.
5.1 3oca&ularul spaţial al logisticii
($
Const"uc#ie logisticJ ,epo7it s%u 7on de t"ie"eE nod %l unei "e#ele c%"e po%te %p%"#ine unui p"est%to"E
unei *nt"ep"inde"i indust"i%le s%u unui dist"i5uito". E6ist dou tipu"i de depo7iteJ depo7itul de u7inE c%"e %"e c%
/unc#ie stoc%"e% ie.i"ilo" din l%n#ul de p"oduc#ie %l unei *nt"ep"inde"i indust"i%le .i depo7itul cent"%lE c%"e
cent"%li7e%7 stocu"ile c%"e p"o&in de l% -%i -ulte unit#i de p"oduc#ie.
A-pl%s%-ent logisticJ ?on de %cti&it%te speci%li7%t *n logistic.
)ol logisticJ Secto" c%"e "eg"upe%7 di&e"se %-pl%s%-ente logistice *nt">un pe"i-et"u loc%l.
A"ie B7onC logisticJ Se de/ine.te l% sc%"% unei -et"opoleE %l unei "egiuni c;i%" -%i -ulto" "egiuni.
)"incip%lele ope"%#iuni "e%li7%te *nt">un depo7it suntJ
 0ecep#ieJ desc"c%"eE cont"olul con/o"-it#iiE %t"i5ui"e% locului %/ect%t lotuluiE int"%"e% *n in&ent%"
BgestiuneCN
 M%nipul%"eJ t"%nspo"tul -"/u"ilo" *n depo7itE "espect%"e% no"-elo" de sigu"%n#E int"%"e% p"odusului
*n stocul de disponi5ilit%teE gestiune% e&entu%l % condi#ion"ilo"N
 )"egti"e% co-en7ilo"J p"egti"e% p%letelo"E %c#iune% de picAing Be6t"%ge"e% uno" p"oduse dint">un lot
.i include"e% lo" *n %ltulCE %lctui"e% lotu"ilo" co-%nd%teE "eg"up"i %le uno" e6pedie"i pe 7oneE %-5%l%"eE
5%nde"ol%"eE -%"c%"e pent"u e6pedie"eN
 E6pedie"e%J "eg"up%"e% co-en7ilo" *n 7on% de e6pedie"eE %loc%"e% c;eltuielilo" de t"%nspo"tE
co-plet%"e% lotu"ilo" de li&"%"e .i cont"olE *nc"c%"eE *n"egist"%"e in/o"-%tic.
În "e%li7%"e% unei pl%t/o"-e logistice inte"&in nu-e"o.i p"o/esioni.ti. ,up "olul lo" *n ti-pul di/e"itelo"
/%7e leg%te de const"uc#ieE se pot distingeJ
%. de7&olt%to"ii s%u cei c%"e se ocup cu %-en%9%"e% te"ito"iului. 8ie c sunt cont"ol%#i de ct"e %uto"it#ile
pu5lice cent"%leE /ie loc%le %ce.ti% u"-"esc de7&olt%"e% econo-ic % te"ito"iuluiE pune"e% *n &%lo%"e %
in/"%st"uctu"ii e6istente s%u &iito%"eE c"e%"e% de locu"i de -unc etc. În p"incip%lE ei "e%li7e%7 ope"%#iuni
%nte"io%"e "e%li7"ii pl%t/o"-eiJ studiu de /e7%5ilit%teE de pi%#E de %ccesi5ilit%teE cu-p"%"e% te"enu"ilo" .i
&i%5ili7%"e% lo".
5. p"o-oto"ul "e%li7e%7 o ope"%#iune i-o5ili%" Bec;ip%-ente logisticeC pent"u % o "e&inde %poi unui
in&estito". C% %t%"eE p"o-oto"ul 9o%c un "ol te-po"%" *n p"ocesul de c"e%"e % pl%t/o"-elo" logistice. Se pot
distinge dou c%7u"i de in&esti#iiJ
> /ie p"o-oto"ul in&este.te *n de7&olt%"e% ope"%#iunilo" *n G%l5HE %dic /" c;i"i%.i identi/ic%#iN
> /ie p"o-oto"ul in&este.te *n ope"%#iuni *n Gg"iHE *n c%7ul *n c%"e &iito"ii ocup%n#i sunt cunoscu#i.
)i%#% i-o5ili%" pent"u *nt"ep"inde"i se c%"%cte"i7e%7 p"int">o p"e7en# pute"nic % in&estito"ilo" st"iniE
c%"e posed ce% -%i -%"e -%9o"it%te % p%t"i-oniului *nc;i"i%t de ct"e *nt"ep"inde"i.
c. in&estito"ii pot /i speci%li7%#i *n do-eniul logistic s%u gene"%li.ti. Logic% lo" de de7&olt%"e se sp"i9in
pe te"-enul lung. )"in u"-%"eE %ce.ti% u"-"esc o5#ine"e% secu"it#ii econo-ice % pl%s%-entelo" lo"E p"i&ilegind
%st/el 7onele logistice cele -%i %p"opi%te de -%"ile 5%7ine de consu-E cu "iscul de %ccentu% /eno-enele de
-et"opoli7%"e.
O %cee%.i *nt"ep"inde"e po%te "e%li7% %tMt /unc#ii %le p"o-oto"uluiE cMt .i %le in&estito"ului. )onde"e%
in&estito"ilo" *n "e%li7%"e% %-pl%s%-entelo" logistice este leg%t c% i-po"t%n# de -i9lo%cele lo" /in%nci%"e. Ei
9o%c un "ol pi&ot *nt"e colecti&it#ile te"ito"i%le .i utili7%to"ii pl%t/o"-ei.
d. societ#ile de consult%n# *n do-eniul i-o5ili%" destin%t *nt"ep"inde"ilo" inte"&in *n &Mn7%"e% s%u
*nc;i"ie"e% *n *nt"egi-e s%u p%"#i%l % i-o5ilului. Co-peten#% lo" const *n cut%"e% cldi"ilo" c%"e t"e5uie
*nc;i"i%te s%u &MnduteE % const"uc#iilo" l% c;eie etc. ,e %se-ene%E %ceste societ#i %u de7&olt%t noi se"&iciiJ
studii pe pi%#% depo7itelo"E %n%li7% -ediului econo-icE legisl%ti&E studii %le -%"ilo" /lu6u"i de -"/u"i .i
in/"%st"uctu"i de t"%nspo"t.
e. c;i"i%.ii sunt /ie e6pedito"iiE /ie logisticienii. Ace.ti% din u"- p"e/e" *nc;i"ie"e% sp%#iului din -oti&e
de /le6i5ilit%te .i de -o5ilit%te. Ace%st tendin# de *nc;i"ie"e /%&o"i7e%7 -et"opoli7%"e% depo7itelo" .iE de
%se-ene%E const"uc#i% noilo" depo7iteE cee% ce pune p"o5le-% &ec;ilo" depo7ite.
)"in u"-%"eE c;i"i%.ii c%ut cont"%cte de *nc;i"ie"e c%"e s nu dep.e%sc t"ei %niE *n ti-p ce in&estito"ii
%" do"i s *nc;i"ie7e sp%#iul pe o pe"io%d -%i lung B.%se pMn l% nou %niC. Ace%st &oin# de % %&e% cont"%cte
de *nc;i"ie"e pe pe"io%de "el%ti& scu"te esteE *n p"incip%lE leg%t de scu"t%"e% du"%telo" cont"%ctelo" logistice *nt"e
p"est%to"i .i e6pedito"i.
To#i %ce.ti %cto"i .i *ndeose5i p"o-oto"ii tind s Gdet%.e7eH /unci%"ul logistic de *nt"ep"inde"ile
indust"i%le .i de p"est%to"ii logistici. Ace%st tendin# conduce l% G/"%gili7%"e%H in&esti#iilo" logistice *n -su"%
*n c%"e *nc;i"ie"e% este /%cilit%t .i c;i"i%.ul po%te sc;i-5% locul de i-pl%nt%"e B%-pl%s%"eC l% ci"c% t"ei %ni. În
consecin#E *nc;i"ie"e% este -odul cel -%i cut%t de ct"e *nt"ep"inde"i.
((
Ap%"i#i% -%"ilo" g"upu"i pune o p"o5le- de %-en%9%"e % te"ito"iului. ,e /%ptE in&estito"ii *nce%"c s
-ini-i7e7e "iscul lo" de non>*nc;i"ie"eE p"esMnd %st/el pe *nt"i"e% -et"opoli7"ii cu p"o5le-ele de cogestion%"e
pe c%"e %ce%st% *l p"oduce.
5.2 In%rastructurile logistice
In/"%st"uctu"% logistic este constituit din depo7ite .i ci de co-unic%#ii. A"e c% o5iect -i.c%"e%
/lu6u"ilo" -%te"i%leE pent"u % le di"i9% de l% locu"ile de p"oduc#ie pMn l% locu"ile de t"%ns/o"-%"eE %poi de l%
locu"ile de t"%ns/o"-%"e ct"e locu"ile de consu-. Aceste legtu"i suntE *n gene"%lE desp"#ite Bsep%"%teC.
Sep%"%"e% locu"ilo" de p"oduc#ieE de t"%ns/o"-%"e .i de consu- este "e7ult%tul /%cto"ilo" socioecono-ici
Bleg%#i de costul -Minii de luc"uCE de -ediu Bp"oduc#i% de %li-enteCE geog"%/ici B-ine"%le .i 7c-inteC etc.
Ast/elE de e6e-pluE condi#iile cli-%tice pe"-it p"oduce"e% %nu-ito" /"ucte *nt">un loc de pe pl%netE d%" 5%nii
disponi5ili .i o5iceiu"ile de consu- %le %celo"%.i p"oduse se gsesc *n %lt p%"teN s%u costul -Minii de luc"u .i
"iscu"ile soci%le sunt -%i sc7ute *n unele #"iE d%" "esu"sele pent"u %c;i7i#i% 5unu"ilo" de ec;ip%-ent pe c%"e le
p"oduc se gsesc *n %lt p%"te.
Constitui"e% stocu"ilo" po%te %&e% l% 5%7 di&e"se -oti&eJ
 specul%E %dic &oin#% de % cu-p"% o -%"/ %5undentE %poi de % o "e&inde "e%li7Mnd un cM.tig *n
pe"io%dele de penu"ie BcMnd ce"e"e% este supe"io%" o/e"teiCN
 st"%tegi% .i politic% st%telo" s%u o"g%ni7%#iilo"E de e6e-plu *n %lege"e% de % stoc% %u"E -et%le p"e#io%seE
c%"5u"%n#iE -"/u"i conside"%te de i-po"t%n# st"%tegic pent"u o %nu-it /i"-N
 o5lig%#ii "e7ult%te din "egle-ent"iE %dic "espect%"e% du"%telo" de c%"%ntineE de e6e-pluE c% *n
p"oduc#i% /%"-%ceutic s%u cos-eticN
 const"Mnge"ile co-e"ci%leE c% de e6e-pluE %tinge"e% c"e.te"ii l% -%tu"it%te % unui /"uctE /lo"iE %ni-%l
*n%inte de % de&eni co-e"ci%li7%5ilN
 const"Mnge"ile de p"oduc#ieE c% de e6e-pluE o5lig%#i% de % "eg"up% di/e"itele co-ponente %le unui
p"odus /initE *n%inte de % /%ce %s%-5l%"e% luiN
 necesit#ile /in%nci%"eE c%"e /%c c% t"%nspo"tul s /ie -%i costisito" d%c este -%i /"ec&ent .i d%c se
/%ce pe -"i-i de lotu"i -%i -iciN *n %cest c%7E t"e5uie &e"i/ic%t d%c este -%i pu#in scu-p s se
"ecu"g l% stoc%"eE const"uind depo7ite .i /cMndu>le s /unc#ione7e s%u d%c este -%i pu#in scu-p s
se "ecu"g l% t"%nspo"t pe lotu"i de p"oduc#ie.
,i&e"sit%te% ci"cuitelo" de dist"i5u#ieE destin%#i% depo7itelo"E &oc%#i% inte"n s%u continent%lE &oc%#i%
indust"i%l s%u co-e"ci%lE tipu"ile de -i9lo%ce de t"%nspo"t .i de -%nipul%"e etc. conduc l% c%"%cte"istici di/e"ite
%le depo7itelo"E pl%t/o"-elo" logistice s%u %-pl%s%-entelo" logistice. În %cest sensE se pot d% c% e6e-pleJ
> depo7itul situ%t *n sp%tele *nt"ep"inde"ii indust"i%le Bstoc%"e lMng locul de p"oduc#ie s%u de
t"%ns/o"-%"eC s%u depo7itul %-pl%s%t dep%"te de locu"ile de p"oduc#ie Bdestin%t "eg"up"ii p"oduc#iilo"
-%i -ulto" *nt"ep"inde"i indust"i%leCN
> depo7itul de Gc%-p%nieH destin%t colect"ii legu-elo" .i /"uctelo" .i depo7itul %-pl%s%t *n 7on%
indust"i%lE *n pe"i/e"ieE pent"u % %li-ent% l%n#u"ile co-e"ci%le din -%"e% dist"i5u#ieN
> depo7itul conect%t l% cile /e"%teE pent"u p"i-i"e% t"enu"ilo" cu -"/u"i g"eleE depo7itul pl%s%t pe -%lul
unui c%n%l pent"u % p"i-i t"%nspo"tu"ile pe cile /lu&i%le s%u depo7itul -es%ge"iei destin%t s p"i-e%sc
/"ec&ent /o%"te -ulte c%-io%ne etc.
Conceptul de pl%t/o"- logistic % /ost p"opus c% o co-ponent i-po"t%nt % unui siste- logistic
e/icientE c%"e s %sigu"e "educe"e% e/ectelo" neg%ti&e %le t"%nspo"tului de -"/u"i *n &ede"e% unei de7&olt"i
du"%5ile. Conceptul de pl%t/o"- logistic S13T % /ost p"opus ini#i%l *n Ol%nd% B]%nssen .i Olden5u"ge"E 1441C .i
ulte"io" *n Ge"-%ni% B0usAeE 144$C. )l%t/o"-ele logistice "ep"e7int ele-ente %le siste-ului de dist"i5u#ie *n
c%"e se "e%li7e%7 ope"%#ii de t"%ns5o"d%"e % -"/u"ilo"E depo7it%"eE co-e"ci%li7%"e % -"/u"ilo" *n &"%cE
%-5%l%"eE so"t%"e .i g"up%"e % -"/u"ilo" *n &ede"e% e6pedie"ii lo" l% 5ene/ici%"i. Aceste% sunt p"oiect%te pent"u
% s%tis/%ce to%te ce"in#ele unui siste- logistic u"5%nE p"in utili7%"e% unui siste- in/o"-%#ion%l co-ple6E c%"e s
pe"-it %plic%"e% uno" p"og"%-e de "ul%"e opti- % &e;iculelo"E de pl%ni/ic%"e e/icient % &e;iculelo" pent"u
"e%li7%"e% ope"%#iilo" de colect%"eKdist"i5u#ie % p"oduselo".
E6ist nu-e"o%se p"o5le-e gene"%te de t"%nspo"tul -"/u"ilo" *n 7onele u"5%neE cu- %" /i congesti%
t"%/iculuiE e/ectele neg%ti&e %sup"% -ediuluiE consu-ul "idic%t de ene"gie. ,eseo"iE pent"u % s%tis/%ce ce"e"ile
5ene/ici%"ilo"E %uto&e;iculele t"%nspo"t c%ntit#i de -%"/ -%i -ici decMt c%p%cit%te% lo". O solu#ie pent"u
('
%-elio"%"e% %cesto" p"o5le-e %" /i const"ui"e% uno" pl%t/o"-e logisticeE *n &ecint%te% punctelo" de legtu"
*nt"e "utele de t"%nspo"t -%gist"%l .i "utele de t"%nspo"t u"5%n. E/ectele const"ui"ii unei pl%t/o"-e logistice %"
t"e5ui e&%lu%te utili7Mnd indic%to"i c%"e #in se%-% de costul de t"%nspo"tE congesti% t"%/iculuiE e/ectele %sup"%
-ediului. Conceptul de pl%t/o"- logistic *nce%"c s "educ costu"ile soci%le gene"%te de t"%nspo"tul de
-"/u"i p"in p"o-o&%"e% uno" siste-e logistice e/icienteE %tMt pent"u /i"-eE cMt .i pent"u societ%te. A-pl%s%"e%
pl%t/o"-elo" logistice se /%ceE *n gene"%lE *n punctele de legtu" dint"e t"%nspo"tul -%gist"%l de -%"e c%p%cit%te
.i siste-ul de t"%nspo"t u"5%n B/igu"% =.1C. 0e7ult%tele utili7"ii unui %st/el de siste- cu pl%t/o"-e logistice sunt
"educe"e% nu-"ului de &e;icule neces%"e pent"u o/e"i"e% uno" se"&icii cel pu#in l% %cel%.i ni&el c%lit%ti&E
spo"i"e% coe/icientului de utili7%"e % c%p%cit#ii de t"%nspo"t % &e;iculelo"E "educe"e% p%"cu"sului &e;iculelo"E
%tMt *n st%"e *nc"c%tE cMt .i *n st%"e go%l.
Fig#ra C&' Str#"t#ra #n#i siste+ !e !istri(#)ie "# *lat-or+e logisti"e
#8reluare 2 4ostescu D& ,oşca '& $& .//>)
)l%t/o"-ele logistice o/e" posi5ilit%te% g"up"ii /i"-elo" -iciE c"eMndu>se condi#iile o"g%ni7"ii e/iciente
% p"oceselo" de t"%nspo"t. Ele "ep"e7int siste-e *n c%"e un g"up de e6pedito"i s%u t"%nspo"t%to"i pot utili7%
%cel%.i p%"c de &e;iculeE %cele%.i te"-in%le s%u %cel%.i siste- in/o"-%#ion%lE cu scopul de % "educe costu"ile de
dist"i5u#ie. Înt"ucMt este un concept "el%ti& nouE p"oiect%"e% unei pl%t/o"-e logistice necesit studii co-ple6e *n
cee% ce p"i&e.te S'T %-pl%s%"e%E di-ension%"e%E te;nologiile %plic%teE p"ecu- .i "olul pe c%"e t"e5uie s *l %i5
%uto"it#ile *n p"o-o&%"e% .i /unc#ion%"e% pl%t/o"-ei. O5iecti&ele p"oiect"ii pl%t/o"-elo" logistice suntJ
opti-i7%"e% p"oceselo" de dist"i5u#ie % -"/u"ilo" .i "educe"e% costu"ilo" soci%le "e7ult%te *n u"-% %cesto"
p"ocese. )l%t/o"-ele logistice %sigu" t"%ns/e"ul -"/u"ilo" *nt"e t"%nspo"tul -%gist"%l de -%"e c%p%cit%te .i
siste-ul u"5%n de dist"i5u#ie % -"/u"ilo". Mi9lo%cele de t"%nspo"t de -%"e c%p%cit%te %duc -"/u"i B*n gene"%lE
dint">o singu" c%tego"ieC di"ect de l% /u"ni7o"i. Aceste -"/u"i sosite *n unit#i de *nc"ctu" de di-ensiuni
-%"i Bcont%ine"eE cutii -o5ileC s%u *n &"%c sunt desc"c%teE depo7it%te .i %-5%l%te *n unit#i -ici de *nc"ctu"
*n &ede"e% co-e"ci%li7"ii .i dist"i5u#iei l% 5ene/ici%"i. În /unc#ie de ce"e"ile de dist"i5u#ie -"/u"ile sunt g"up%te
*n lotu"i destin%te unui 5ene/ici%". ,%c di-ensiunile lotu"ilo" de e6pedi#ie sunt -%i -ici decMt c%p%cit%te%
%uto&e;iculelo" c%"e "e%li7e%7 dist"i5u#i% u"5%nE %tunci *n /unc#ie de po7i#i% geog"%/ic % 5ene/ici%"ilo" se
g"upe%7 -%i -ulte lotu"i .i se e6pedi%7 cu %cel%.i -i9loc de t"%nspo"t.
5.3 0u#ărul $i di#ensiunile depo(itelor ntr4un siste# logistic
,ete"-in%"e% nu-"ului .i di-ensiunii depo7itelo" t"e5uie s #in cont deJ
 tipul -"/u"ilo"N
 du"%t% stoc"iiN
 %-5%l%9ele utili7%te Bc%"e induc /o"-% .i g"eut%te% o5iectelo" e6pedi%teCN
 ec;ip%-entele de -%nipul%"e .i de stoc%"e.
(+
,i/e"i#ii /%cto"i e&oc%#i -%i sus induc -"i-e% .i nu-"ul depo7itelo" c%"e &o" t"e5ui const"uite pent"u %
/%ce siste-ul e/ic%ce.
Te"-enul de li&"%"e Bti-p %loc%t p"egti"ii co-en7ii .i ti-p de t"%nspo"tC %co"d%t de ct"e cel c%"e d
co-%nd% BclientE %c#ion%"C .i tipul de &e;icule utili7%te pent"u % li&"% Bti-p eg%l cu dist%n#% *-p"#it cu &ite7%C
pe"-it s se c%lcule7e dep"t%"e% ce% -%i -%"e %d-isi5il *nt"e dou depo7ite .iE *n consecin#E pe o sup"%/%#
/initE nu-"ul tot%l de depo7ite c%"e t"e5uie const"uite.
Cu cMt te"-enele de li&"%"e sunt -%i scu"teE cu %tMt depo7itele &o" /i -%i nu-e"o%se .i cu cMt ele &o" /i
-%i nu-e"o%seE cu %tMt &o" /i -%i -iciE to#i ceil%l#i p%"%-et"i "-MnMnd eg%li.
,e e6e-pluE este c%7ul depo7itelo" destin%te s %p"o&i7ione7e cu piese de sc;i-5 %uto-o5ilele d%c
e6ist un te"-en cont"%ctu%l de li&"%"eN de %se-ene%E -"/u"ile &Mndute l% dist%n# B&Mn7%"e% p"in
co"esponden#E p"in Inte"net .i &Mn7%"e% l% do-iciliuC. În gene"%lE %cest tip de depo7ite este "e%li7%t p"in
p"est%to"i *n logistic s%u logisticieni.
)ent"u % *nce"c% li-it%"e% c"e.te"ii p"e#ului t"%nspo"tului "%po"t%t l% c%ntit%te% t"%nspo"t%t Bl% g"eut%teC
s%u l% dist%n#% p%"cu"s Bl% Ailo-et"uCE "olul %loc%t depo7itului &% /i de G-%si/ic%"eH % /lu6u"ilo". Aceste
depo7ite sunt nu-ite colecto%"e. M%si/ic%"e% po%te /i "e%li7%t *n %-onte %/ectMnd &e;iculelo" de %p"o&i7ion%"e
/unc#ii de %dun%"e BcoliE p%leteC d%u de colect%"e Blic;ide %li-ent%"eE /inu"i etc.C. În %cest -odE &e;iculul
colecto" *nlocuie.te -%i -ulte &e;icule -%i -iciE c%"e s>%" sep%"% de depo7it. M%si/ic%"e% po%te /i "e%li7%t *n
%&%lE *n %cee%.i -%nie". E% po%te /i "e%li7%t si-ult%n *n %-onte .i *n %&%l.
0olul depo7itului &% pe"-ite %st/elE li-it%"e% costului t"%nspo"tu"ilo"E opti-i7Mnd *nc"c%"e% lo"E deci
c"escMnd c%p%cit%te% &e;iculului .i % pe"son%lului de conduce"e *n ti-p Bp"oducti&it%te eg%l cu p"oduc#i%
*-p"#it l% ti-pul de p"oduc#ieC. Acest tip de depo7it esteE *n gene"%lE "e%li7%t de ct"e %ng"osi.ti.
,%c t"ece"e% p"in depo7it nu necesit constitui"e% unui stoc Bc%7ul -es%ge"ieiCE t"ece"e% p"int">un c;ei
Bs%u o "%-pC unic B>C -%i este nu-it c"oss>docAing. Ope"%#iune% const *n desc"c%"e% -"/u"ilo" colect%teE
t"ie"e% lo" "%pid .i "e*nc"c%"e% i-edi%t % &e;iculelo" de li&"%"e. Acest tip p%"ticul%" de depo7ite esteE *n
gene"%lE "e%li7%t de ct"e t"%nspo"t%to"ii "utie"i de -"/u"i.
Acti&it%te% e6e"cit%t de ct"e depo7it .i tipul -"/ii stoc%te dete"-in %st/el con/igu"%#i% depo7itelo".
,%c p"odusul este &olu-inos .iKs%u t"e5uie stoc%t -ult ti-pE depo7itul &% /i -%i -%"e. ,%c depo7itul p"i-e.te
s%u e6pedi%7 nu-e"o%se &e;icule &% t"e5ui s dispun de nu-e"o%se ci de %cces .i "%-pe de "ecep#ie .i
e6pedie"e. ,%c %"e c% o5iect stoc%"e% -"/u"ilo" pe p%lete &% t"e5ui s /ie -%i *n%lt. ,%c p%letele sunt sti&uite
unele peste %ltele /" % e6ist% stel%9e &% t"e5ui s dispun de -%"i sup"%/e#e l% sol pent"u % le pute% p"i-i.
,ete"-in%"e% -"i-iiE nu-"ului de depo7ite .i loc%li7%"e% lo" %p"o6i-%ti& pe o sup"%/%# /init
st"uctu"e%7 un sp%#iu Gglo5%lH B*n gene"%lE l% di-ensiune% continentului s%u % #"iiC. A dete"-in% cu p"eci7ie
po7i#i% lo" necesit e6%-in%"e% p"ecis % -ediului p"in u"-to%"ele d%teJ
 Gdese"&i"e%H pent"u %ccesul -"/u"ilo" Bci /e"%teE in/"%st"uctu"i "utie"eE %e"opo"tu"iC .i pe"so%nelo"
Bt"%nspo"t *n co-unCN
 p"o6i-it%te% .i %5unden#% -Minii de luc"u .i c%li/ic%"e% s%E d%c %ce%st% este neces%"N
 costul *nc"ctu"ilo"E t%6e .i i-po7ite loc%leE "egion%le s%u n%#ion%le. M"i-e% lo" -%i -%"e decMt *n
%lte locu"i conduce /ie l% % nu -%i %-pl%s% depo7itulE /ie l% %>l deloc%li7%N
 %p"opie"e% "esu"selo" Bene"gieE c%"5u"%n#iE /u"ni7o"i de -%.ini etc.C .i in/"%st"uctu"ilo" Bg"iE ;otelu"iE
po.tE .coli etc.CN
 %p"opie"e% de *nt"ep"inde"i cu %cti&it#i co-ple-ent%"e Binteg"%"e o"i7ont%lC .i %p"opie"e% de
*nt"ep"inde"i c%"e p%"ticip l% %cee%.i %cti&it%te Bclien#i s%u su5cont"%ct%n#i poten#i%li D integ"%"e
&e"tic%lCN
 dist%n#% /%# de pi%#E %dic de locu"ile de consu-N
 disponi5ilit%te% -"/u"ilo" *n p"o6i-it%teE pent"u "e*nc"c%"e% c%-io%nelo"E d%" *n sensul de "etu"N
 costul te"enului .i costul const"uc#ieiN
 "iscu"ile Bsoci%leE de -ediuE politice etc.C.
Ans%-5lul %cesto" /%cto"i &% conduceE *n /in%lE l% o %lege"e -%i pu#in p"o%stE dup i-po"t%n#% %co"d%t
unui% s%u %ltui% dint"e /%cto"i .i e6plic c o deci7ie de i-pl%nt%"e po%te s nu p%" pe"/ect "%#ion%l din punct
de &ede"e %l gestiunii /lu6u"ilo"E d%" p"e7int %lte %&%nt%9e pent"u %c#ion%"i s%u s%l%"i%#i.
To#i %ce.ti /%cto"i pot conduce l% deci7ii de deloc%li7%"e s%u de "ep%t"ie"e % %cti&it#ilo" logisticeE l%
e6te"n%li7%"e% s%u l% %p"opie"e% lo" de p"oducto"E indust"i%. s%u co-e"ci%nt.
,eci7i% de const"uc#ie % depo7itului po%te s>i %p%"#in e6pedito"ului s%u p"est%to"ului logistic. Atunci
cMnd deci7i% de const"uc#ie *i %p%"#ine e6pedito"ului %cest% do"e.te s pst"e7e cont"olul ope"%#iunilo" s%le
(=
logistice. În %cest c%7E e6pedito"ul &% /i tent%t s opti-i7e7e costul logisticii s%le p"in o"g%ni7%"e% p"oduc#iei
s%le B-"i-e% lotu"ilo" de p"oduc#ieE -o-entul p"oduc#iei etc.C .iKs%u p"in condi#iile s%le gene"%le de &Mn7%"e
Bt%"i/e %sup"% c%ntit#ii co-%nd%te s%u li&"%teE p"o-o&"i %nu%le etc.C. ,%c deci7i% de const"uc#ie %p%"#ine
p"est%to"ului %cest% u"-"e.te gestiune% /lu6u"ilo" logistice pent"u un client s%u un %ns%-5lu de clien#i. În %cest
din u"- c%7E p"est%to"ul logistic &% *nce"c% s>.i "educ costu"ile co-plete pe de o p%"teE consiliindu>l pe
e6pedito"E i%" pe de %lt p%"teE -%si/icMnd /lu6u"ileE deci g"upMnd /lu6u"ile -%i -ulto" clien#i *n %-onteE s%u %le
-%i -ulto" destin%t%"iE *n %&%lE c"eMndu>se %st/el sine"gii.
(4
5.4 .tapele procesului de depo(itare
1. 0ecep#i% -"/u"ilo".
Acti&it%te% de "ecep#ie % -"/u"ilo" "ep"e7int o &e"ig esen#i%l % l%n#ului logistic .i c% %t%"eE este
i-po"t%nt s /ie cunoscute di/e"itele -ec%nis-e .i "egle-ent"iE cu scopul de % e&it% incon&eniente inutile s%u
c;i%" *n unele c%7u"i con/lictele. )"incip%lele docu-ente p"e7ent%te l% "ecep#ie pot /i /%ctu"%E 5onul de li&"%"eE
5onul de co-%ndE docu-entul de t"%nspo"t .i e&entu%lE *n unele c%7u"iE docu-ente -%i speci/iceE cu- %" /i
docu-ente &%-%leE licen#eE di&e"se %co"du"i etc. În to%te ope"%#iunile de t"%nspo"t pe contul %ltui%E
t"%nspo"t%to"ul t"e5uieE *n -od i-pe"%ti&E s el%5o"e7e un docu-entE nu-it titlu de t"%nspo"tE c%"e po%te s
di/e"e *n /unc#ie de p"o&enien# Bn%#ion%l s%u inte"n%#ion%lC.
Ope"%#iunile de desc"c%"e % -"/u"ilo" sunt *n s%"cin% destin%t%"uluiE cu e6cep#i% *nc"ctu"ilo" -%i -ici
de 3 tone. )ent"u *nc"ctu"i -%i -ici
de 3 toneE t"%nspo"t%to"ul e6ecut su5 "espons%5ilit%te% s% ope"%#iunile de desc"c%"e.
O"ice i-o5ili7%"e e6cesi& p"oduce p"e9udicii t"%nspo"t%to"ului .iE c% %t%"eE t"e5uie -%ni/est%t %ten#ie
/%# de "espect%"e% te"-enelo"
de desc"c%"e. În consecin#E se i-pun %nu-i#i te"-eni destin%t%"ilo" pent"u desc"c%"e% &e;iculelo"E c%"e u7u%l
sunt cele din t%5elul de -%i 9osJ
Ter+ene !e !es"1r"are a 0ehi"#lelor "# /n"1r"1t#ri +ai +ari !e 2 t
Ta(el#l C&'
Înc"ctu"i -%i -%"i de 3 t ÎntMlni"e "espect%t Inte"&%l o"%" "espect%t Alte
c%7u"i
Înc"ctu"i de 3 l% 1@ t .i -%6i- 3@ -
3
1 o" 1 o" .i 3@ -in ! o"e
Înc"ctu"i -%i -%"i de 1@ t s%u de peste 3@ -
3
1 o" ! o"e 3 o"e
CMnd este st%5ilit o *ntMlni"eE o *ntM"7ie"e de 3@ -inute este %d-is *n "%po"t cu o"% de sosi"e /i6%tE cee%
ce se-ni/ic o p"elungi"e % du"%tei de i-o5ili7%"e % &e;iculului de 3@ -inute.
În %5sen#% st%5ili"ii *ntMlni"ii s%u inte"&%lului o"%"E d%c %ceste du"%te nu sunt dup o"% 1= s%u o"% de
*nc;ide"e % /%5"iciiE ele sunt suspend%te pMn l% o"% = s%u pMn l% desc;ide"e% /%5"icii din p"i-% 7i de luc"u c%"e
u"-e%7.
Ter+ene !e !es"1r"are a 0ehi"#lelor "# /n"1r"1t#ri +ai +i"i !e 2 t
Ta(el#l C&%
Înc"ctu"i -%i -ici de 3 tone
Înc"ctu"i de su5 1@@ Ag .i cu -%i pu#in de !@ colete 1( -inute
Înc"ctu"i de peste 1@@ Ag s%u -%i -ult de !@ colete 3@ -inute
În -o-entul li&""iiE destin%t%"ul t"e5uie s p"ocede7e l% &e"i/ic%"e% *nc"ctu"ii c%"e *i este p"e7ent%t.
Ace%st &e"i/ic%"e este esen#i%l deo%"ece d%c -%"/% este dete"io"%t s%u se const%t lipsu"iE destin%t%"ul &% /i
*nd"ept#it s %ng%9e7e "espons%5ilit%te% t"%nspo"t%to"ului d%c se st%5ile.te c p%gu5% .i p"oduce"e% s% s>%u
*ntM-pl%t *n ti-pul t"%nspo"tului. )ent"u % /%ce %ce%st% t"e5uie s /o"-ule7e "e7e"&e cMt -%i co-plete posi5il.
)ent"u % /i &%l%5ileE "e7e"&ele t"e5uie s /ie sc"iseE p"eciseE cl%"eE se-ni/ic%ti&e .i -%i %les t"e5uie con/i"-%te
p"in sc"iso%"e "eco-%nd%t *nt">un te"-en de t"ei 7ile. 0e7e"&ele /o"-ul%te de ct"e destin%t%" t"e5uie s
p"oduc e/ecte. )ent"u %ce%st% t"e5uie e&it%te /o"-ul"i %-5igui de genulJ su5 "e7e"&%E su5 "e7e"&% de cont"olE
su5 "e7e"&% de desp%c;et%"e Bde7%-5%l%"eCE colet desc;is su5 "e7e"&%E su5 "e7e"&% de lips etc.
!. I-pl%nt%"e% -"/u"ilo" *n depo7ite.
În p"e7entE to%te siste-ele de stoc%"e sunt destin%te s p"i-e%sc .i s depo7ite7e un nu-" -%"e de
%"ticole .i s>% const%t%t %dese%E c *n c%d"ul %cele%.i /%-ilii de p"oduse unele %"ticole pot s di/e"e p"in g"eut%teE
&%lo%"eE &olu- .i 5ine*n#eles /"ec&en#% lo" de ie.i"e din stoc.
Utili7%"e% -etodei A3C *n gestiune% stocu"ilo" pe"-ite *-5unt#i"e% pe"/o"-%n#elo" celo" c%"e
p"egtesc co-en7ileE cMt .i opti-i7%"e% t"%seelo" %cesto"% cu scopul de % e&it% depl%s"ile inutile .i de % /%ce s
co"espund ti-pii de depl%s%"e cei -%i scu"#i cu %"ticolele cele -%i solicit%te. Alege"e% c"ite"iului -etodei A3C
depindeE *n -od esen#i%lE de o5iecti&ele c%"e t"e5uie "e%li7%te. C"ite"iile cele -%i /"ec&ent utili7%te sunt
/"ec&en#ele ie.i"ilo" din stocE ponde"ile %"ticolelo" .i costu"ile %"ticolelo".
3. Gestiune% stocu"ilo"
'@
Gestiune% stocu"ilo" po%te /i p"i&it *n dou %ccep#iuniJ *n sens "est"MnsE de e&iden# p"op"iu>7isE *n c%"e
se u"-"e.te -i.c%"e% -%te"iilo" p"i-eE -%te"i%lelo" Bint"%"ileE ie.i"ileE stocul ini#i%lE stocul /in%l CN *n sens l%"gE
de -odel%"e .i opti-i7%"e % p"oceselo" de stoc%"e p"in lu%"e% *n conside"%"e % costu"ilo" i-plic%te de e6isten#%
stocu"ilo" *n *nt"ep"inde"i.
C% p"oces econo-ic co-ple6E gestiune% stocu"ilo" %"e o s/e" l%"g de cup"inde"eE %ce%st% inclu7Mnd %tMt
p"o5le-e de conduce"eE di-ension%"eE de opti-i7%"e % %-pl%s"ii stocu"ilo" *n te"ito"iuE de "ep%"ti7%"e % lo" pe
de#into"iE de /o"-%"e .i e&iden# % %cesto"%E cMt .i p"o5le-e de "ecep#ieE de depo7it%"e .i pst"%"eE de u"-"i"e
.i cont"olE de "edist"i5ui"e .i -od de utili7%"e.
O5iecti&ele p"incip%le %le conduce"ii p"oceselo" de stoc%"e pot /i sinteti7%te %st/elJ %sigu"%"e% uno"
stocu"i -ini- neces%"eE %so"t%teE c%"e s %sigu"e des/.u"%"e% no"-%l % %cti&it#ii econo-ico>p"oducti&e %
%gen#ilo" econo-ici p"in %li-ent%"e% continu % punctelo" de consu- .i *n condi#iile uno" c;eltuieli cMt -%i
-iciN p"e&eni"e% /o"-"ii de stocu"i sup"%no"-%ti&eE cu -i.c%"e lent s%u /" -i.c%"e .i &%lo"i/ic%"e% ope"%ti&
% celo" e6istente Bde&enite disponi5ileCN %sigu"%"e% uno" condi#ii de depo7it%"e>pst"%"e co"espun7to%"e *n
&ede"e% p"e&eni"ii deg"%d"ilo" de -%te"i%le e6istente *n stocu"iN /olosi"e% unui siste- in/o"-%#ion%l si-pluE
ope"%ti&E e/icientE util .i cup"in7to" c%"e s e&iden#ie7e *n o"ice -o-ent st%"e% p"ocesului de stoc%"eN %plic%"e%
uno" -etode e/iciente de u"-"i"e .i cont"ol c%"e s pe"-it -en#ine"e% stocului *n %nu-ite li-iteE s p"e&in%
i-o5ili7"ile ne"%#ion%le.
Gestiune% stocu"ilo" "spundeE *n p"incip%lE l% dou *nt"e5"i .i %nu-e cMnd s se l%nse7e co-%nd% .i cMt
de -%"e s /ie %ce%st%. )ent"u % /%ce %ce%st% e6ist e&ident -%i -ulte -etode posi5ileE -etode t"%di#ion%le de
tipul gestiunii l% p"%gE gestiune% p"in "e&i7ie pe"iodic s%u -etode -ult -%i -ode"ne B]ust>in>ti-eE U%n5%n
etc.C.
Gestiune% stocu"ilo" p"in -etod% p"%gului se 5%7e%7 pe o se"ie de /o"-uleJ
•p"%gul de decl%n.%"e % co-en7ii B-ini- s%u de %le"tC X C-l 6 BT% ^ TpCN
•p"%gul de decl%n.%"e % co-en7ii B-ini- s%u de %le"tC X BC-l 6 T%C ^ SsN
•Ce X
0 _ )u
C% _ A _ !
N
•Stocul -%6i- X stocul -ini- ^ CeN
•0 X
-ediu stocului &%lo%"e%
stocu"i p%st"%"e c;eltuieli tot%lul
N
•A X
co-en7i de n".
co-en7ii % l%ns%"e de c;eltuieli tot%l
N
•)u X p"e# unit%" /" TVAN
•C% X consu- %nu%l.
Gestiune% p"in "e&i7i% pe"iodic % stocului e6istentJ
•)e X
0 _ )u _ C%
A _ !==
N
•Cc X C-l 6 BT% ^ Tp ^ )eC D Cd D Mc ^ C"
C%lculul stocului -ediu B/o"-ul% si-pli/ic%tCJ
S -ediu X
!
%p"o&i7. de in%inte stoc %p"o&i7. dup% stoc +
N
C%lculul &%lo"ii unui stoc p"in -etod% )UM) Bp"e#ului unit%" -ediu ponde"%tC
S X
int"%"e dup% stocului % tot%l% c%ntit%te
int"%"e &%lo%"e int"%"e de in%inte stoc &%lo%"e +
N
Indic%to"ii t%5loului de 5o"d *n gestiune% stocu"ilo"J
• 0%t% de "ot%#ie % stocului X
-ediu stoc c%ntit%te
%nu%l consu-
N
• Acope"i"e% -edie % consu-ului p"in stocu"i X
X
C-l
-ediu stoc c%ntit%te
.
Se-ni/ic%#i% si-5olu"ilo"J
C-l X consu- -ediu lun%"
T% X te"-en de %p"o&i7ion%"e
Tp X te"-en de p"otec#ie
Ss X stoc de sigu"%n# s%u de p"otec#ie
'1
`
`
a
Ce X c%ntit%te% econo-ic % co-en7ii
Cc X c%ntit%te% co-%nd%t
A X c;eltuieli de %c;i7i#ie
C% X consu- %nu%l
)u X p"e#ul unit%" /" TVA cu c%"e este %c;i7i#ion%t %"ticolul
0 X "%t% de pst"%"e % stocului B*n 7eci-%leC
Cd X c%ntit%te% *n depo7it
Mc X -"i-e% co-en7ii
C" X c%ntit%te% "e7e"&%t
)e X pe"io%d% econo-ic
)"in -%n%ge-entul stocu"ilo" t"e5uie s "e%li7e7e ec;ili5"ul *nt"e ni&elul de se"&i"e % clientului .i
costu"ile leg%te de posesi% stocului. So/tW%"e>ul pent"u logistic este tot -%i utili7%t de ct"e /i"-e din tot l%n#ul
de dist"i5u#ie. U"-"i"e% ni&elului stocu"ilo" *n di&e"se loc%#ii /olosind c%tego"i% de "ul%9 B-etod% A3CCE
c%lcul%"e% c%ntit#ilo" ce se &o" co-%nd%E .i % c%ntit#ilo" cMnd se l%nse%7 co-%nd%E indic%"e% punctului *n
sp%#iu pe p%"cu"sului t"%seului de t"%nspo"t sunt cMte&% din c%p%5ilit#ile so/tW%"e>ului /olosit.
E6ist cMte&% concepte c;eie c%"e /o"-e%7 /und%-entul siste-elo" -ode"ne de -%n%ge-ent %l stoculuiJ
> Econo-ic O"de" Yu%ntit: BEOYC este o /o"-ul de c%lcul -%te-%tic utili7%t pent"u % co-%nd% lotul
cu cel -%i -ic cost. Acest lot "ep"e7int c%ntit%te% pent"u c%"e costul co-en7ii .i costul -en#ine"ii stocului sunt
eg%le.
> Ti-pul de se"&i"e Ble%d ti-eCE este ti-pul tot%l scu"s *nt"e -o-entul cMnd o co-%nd este l%ns%t .i
-o-entul cMnd co-%nd% int" *n stoc .i este disponi5il pent"u utili7%"e.
> Stocul de sigu"%n#. Siste-ele de co-%nd pent"u "e*nt"egi"e% stocului se 5%7e%7 pe esti-"i %le
ce"e"ii pent"u pe"io%d% de ti-p pent"u o5#ine"e% co-en7ii. Înt"ucMt ce"e"e% *nt">o %nu-it pe"io%d po%te dep.i
%ceste esti-"i un stoc de sigu"%n# este pl%ni/ic%t pent"u % /i co-%nd%t.
> )unctul de "e%p"o&i7ion%"e este %ce% -"i-e % stocului l% c%"e t"e5uie e-is o nou co-%nd. El se
c%lcule%7 *n-ul#ind ce"e"e% -edie 7ilnic esti-%t .i ti-pul de se"&i"eE l% c%"e se %d%ug stocul de sigu"%n#.
> Cl%si/ic%"e% A3C. Stocu"ile de p"oduse sunt ie"%";i7%te *n o"dine desc"escto%"e *n /unc#ie de
&Mn7"ile %nu%le .i nu-"ul co"espun7to" de p"oduse pe t"ei c%tego"ii. În -od o5i.nuit +@R din &%lo%"e%
&Mn7"ilo" sunt "e%li7%te de 1(R din to%te p"odusele. Ace%st% este c%tego"i% A. În c%tego"i% 3 int" p"odusele
c%"e /u"ni7e%7 !@R din &Mn7"i .i c%"e *n -od o5i.nuit "ep"e7int 3(R din p"oduse. În c%tego"i% C int" (@R
din p"odusele %/l%te *n stoc .i c%"e "ep"e7int 1@R din &Mn7"i. Cl%si/ic%"e% p"oduselo" *n cele t"ei c%tego"ii
pe"-ite di/e"en#ie"e% p"ocedu"ilo" de cont"ol *n /unc#ie de i-po"t%n#% c%tego"iei. )"odusele din c%tego"i% A sunt
-onito"i7%te *n -od const%nt pent"u % -en#ine co5o"Mt ni&elul stocului .i c%ntit%te% co-%nd%tE c"escMnd deci
/"ec&en#% co-en7ilo". )"odusele din c%tego"iile 3 .i C sunt cont"ol%te u"-"ind st"%tegi% opusE de % c"e.te
c%ntit%te% co-%nd%t .i % scde% /"ec&en#% co-en7ilo". O5iecti&ul dist"i5u#iei /i7ice este de % /u"ni7% clien#ilo"
p"odusele ce"ute Bc%ntit%ti& .i c%lit%ti&C l% loc%#i% co"ectE l% ti-p .i cu cele -%i sc7ute costu"i. Studiile %u
indic%t c t"ei %specte %le se"&i"ii clien#ilo"J &ite7% de li&"%"eE co-pletitudine% li&""ii .i u.u"in#% p"ocesului de
l%ns%"e % co-en7ii sunt c"ite"ii de cu-p"%"e /o%"te %p"eci%te de utili7%to"ii /in%li E6e-pli/ic- dou tipu"i de
indic%to"i p"in c%"e po%te /i -su"%t ni&elul de se"&i"e % clientuluiJ
1C )"ocentul de co-en7i c%"e pot /i li&"%te *nt">un ti-p de se"&i"e speci/ic%t. Ni&elul de se"&i"e %
clientului este -su"%t p"in co-p%"%"e ti-pilo" de se"&i"e "e%li7%#i cu ti-pul de se"&i"e speci/ic%t. ,eci un ni&el
de se"&i"e % clientului de 4(R *nse%-n *n 4( de c%7u"i din 1@@ clien#ii p"i-esc co-en7ile *n ti-pul de se"&i"e
speci/ic%t.
!C Nu-"ul de co-en7i c%"e pot /i e6pedi%te *nt">o pe"io%d decl%"%t de ti-pE de e6e-plu O*n %cee%.i
7iH s%u O*n !$ o"eH. Studiile %u %"t%t c c"e.te"e% cu 1(R % ni&elului de se"&i"e % clientului i-plic t"ipl%"e%
costu"ilo" cu stocu"ileN c"e.te"e% cu 14R % ni&elului de se"&i"e % clientului i-plic c"e.te"e% de ' o"i % costu"ilo"
cu stocu"ile. Me-5"ii c%n%lului t"e5uie s gse%sc ec;ili5"ul %dec&%t *nt"e ni&elul de se"&i"e % clientului pe
c%"e o"ice client l>%" &"e% -%6i- .i -ini-i7%"e% costu"ilo" dist"i5u#iei /i7ice p"in identi/ic%"e% ni&elului opti- %l
&%"i%5ilelo" din t%5elul de -%i 9osJ
'!
E"hili(rarea ni0el#l#i !e ser0ire 9i a "ost#rilor !e !istri(#)ie
Ta(el#l C&'
,e %cee% este /o%"te i-po"t%nt pent"u %sigu"%"e% ec;ili5"ului *nt"e s%tis/%ce"e% clien#ilo" .i "educe"e%
costu"ilo" de dist"i5u#ie c% -e-5"ii c%n%lului de dist"i5u#ie s identi/ice .i s li&"e7e ni&elul de se"&i"e pe c%"e
clien#ii din seg-entele #intite *l conside" s%tis/cto".
$. E6pedie"e% -"/u"ilo"
E6pedie"e% c%"e este /%7% /in%l % %cti&it#ii unui depo7it const *n % /%ce s %9ung l% destin%t%"
p"odusele ce"ute Bc%ntit%ti& .i c%lit%ti&CE *n te"-enele con&eniteE *n ce% -%i 5un st%"e posi5ilE *nt">o -%nie" *n
c%"e -%"/% po%te /i u.o" desc"c%tE identi/ic%t .i cont"ol%t. Opti-i7%"e% se"&iciilo" o/e"ite .i -ini-i7%"e%
costu"ilo" p"int">o o"g%ni7%"e "%#ion%l sunt p"incip%lele const"Mnge"i %le se"&iciului de e6pedie"e. Un studiu
-inu#ios %l di/e"i#ilo" indic%to"i &% pe"-ite s se gse%sc un ec;ili5"u s%tis/cto" *nt"e %ceste dou
const"Mnge"i.
Se"&iciul e6pedie"e t"e5uie s %co"de o %ten#ie p%"ticul%" *n cee% ce p"i&e.te *nc"c%"e% &e;iculelo" cu
scopul de % e&it% sup"%s%"cin% Bc%"e este conside"%t o in/"%c#iune p"e&7ut *n codul "utie" .i po%te %ng%9%
"espons%5ilit%te% e6pedito"ului *n c%7 de decl%"%#ie /%lsC .i cu scopul de % ec;ili5"% *nc"c%"e% &e;iculului.
M%i 9os sunt p"eci7%te cMte&% "eguli c%"e t"e5uie "espect%te *n c%7ul unui cont"%ct tipJ
> %cope"i"e% .i descope"i"e% cu p"el%t % &e;iculului sunt *n s%"cin% t"%nspo"t%to"uluiN
> *nc"c%"e% &e;iculului este *n s%"cin% e6pedito"ului pent"u *nc"ctu"i -%i -%"i de 3 toneN
> c%l%"e% .i %-%"%"e% sunt *n s%"cin% e6pedito"uluiN
> %ten#ion%"e% t"%nspo"t%to"ului *n legtu" cu o"ice p%"ticul%"it#i %le -"/u"ilo" Bpe"iculo%seE pe"is%5ile
etc.CN
> t"e5uie o etic;et%"e cl%" pe /iec%"e colet s%u o5iectN
> cMnd n%tu"% -"/u"ilo" o necesitE %ce%st% t"e5uie %-5%l%t pent"u % supo"t% t"%nspo"tul .i di&e"sele
-%nipul"iN
> e6pedito"ul /u"ni7e%7 t"%nspo"t%to"uluiE od%t cu -%"/%E docu-entele de *nso#i"e .i in/o"-%#iile
neces%"e *n c%7 de "egle-ent"i p%"ticul%"eE cu- %" /i &%-%E -"/u"ile pe"iculo%se etc.
9. Logistica stocării mărfurilor
0olul dete"-in%nt %l stocu"ilo" este e&iden#i%t de /%ptul c %ceste% %sigu" ce"titudineE sigu"%n# .i
g%"%n#ie *n %li-ent%"e% continu % p"oduc#iei .i "it-icit%te% des/%ce"ii "e7ult%telo" %cestei%. Alt/el spusE p"ocesul
de stoc%"e %p%"e c% un "egul%to" %l "it-ului %p"o&i7ion"ilo" cu cel %l p"oduc#ieiE i%" stocul "ep"e7int% %cel
Ot%-pon ine&it%5ilH c%"e %sigu" sinc"oni7%"e% ce"e"ilo" pent"u consu- cu -o-entele de /u"ni7%"e % "esu"selo"
-%te"i%le.
6.1 /olul stocării n lanţul logistic
O5iecti&it%te% /o"-"ii de stocu"i este 9usti/ic%t de %c#iune% -%i -ulto" /%cto"i c%"e le condi#ione%7%
e6isten#% .i ni&elul de /o"-%"eE le st%5ili7e%7 /unc#i% .i scopul constitui"ii. Înt"e %ce.ti% %-inti-J cont"%dic#i%
dint"e speci%li7%"e% p"oduc#iei .i c%"%cte"ul nespeci%li7%t %l ce"e"iiN di/e"en#% sp%#i%l dint"e p"oduc#ie .i
consu-N c%"%cte"ul se7onie" %l p"oduc#iei s%u %l consu-uluiN pent"u -%9o"it%te% p"oduselo" p"oduc#i% este
continuE *n ti-p ce consu-ul este se7onie"N l% p"odusele %g"icole situ%#i% este in&e"sN pe"iodicit%te% p"oduc#iei
.i consu-uluiE % t"%nspo"tuluiN necesit%te% condi#ion"ii -%te"i%lelo" *n%inte% int""ii lo" *n consu-N pune"e% l%
%dpost /%# de de"egl"ile *n p"ocesul de %p"o&i7ion%"e>t"%nspo"t s%u /%# de /%cto"ii de /o"# -%9o" Bst%"e de
necesit%teE c%l%-it#i n%tu"%leE seis-eE c%"%cte"ul de/icit%" %l "esu"selo"CN necesit%te% e6ecut"ii uno" ope"%#ii
'3
speci/ice pent"u % *nlesni p"ocesul de li&"%"e s%u consu- %l -%te"i%lelo" B"ecep#ieE so"t%"eE -%"c%"eE %-5%l%"e D
de7%-5%l%"eE /o"-%"e% lotu"ilo" de li&"%"eE p"egti"e% -%te"i%lelo" pent"u consu- ..%.-.d.CN necesit%te%
e/icienti7"ii p"ocesului de t"%nspo"t etc.
Alte -oti&e pent"u c"e%"e% stocu"ilo" %" pute% /iJ in&esti"e% unei p"#i din c%pit%l *n stocu"i pent"u %
"educe c;eltuielile de o"g%ni7%"eN c%pit%lul in&estit *n stocu"i e u.o" de e&iden#i%tN %sigu"%"e% des/.u""ii
ne*nt"e"upte
% p"ocesului de p"oduc#ieN %sigu"%"e% uno" co-en7i de %p"o&i7ion%"e l% ni&elul consu-ului i-edi%t nu este
*ntotde%un% posi5il .i e/icient din punct de &ede"e econo-icN co-en7ile ono"%te de ct"e /u"ni7o"ii din %lte
loc%lit#i nu pot /i int"oduse i-edi%t *n p"ocesul de /%5"ic%#ieN %nticip%"e% unei c"e.te"i % p"e#u"ilo" Be6ceptMnd
specul%#iileC etc.
Stocu"ile e6ist *n l%n#ul logistic din c%u7% di/e"en#elo" dint"e ce"e"e .i o/e"t. ,e e6e-pluE pent"u un
p"oducto" de o#el este -%i econo-ic s p"oduc *n lotu"i -%"i c%"e -%i %poi s /ie depo7it%te pent"u o &Mn7%"e
&iito%"e. 2i un -%g%7in cu %-nuntul t"e5uie s de#in stocu"i de -"/u"i pent"u % s%tis/%ce ce"e"e%. Un "ol
i-po"t%nt pe c%"e *l %u stocu"ile este de % c"e.te ce"e"e% c%"e po%te /i s%tis/cut p"in /%ptul c p"odusul este
disponi5il %tunci cMnd clientul *l &"e%. Alt "ol se-ni/ic%ti& este c "educe costu"ile e6plo%tMnd econo-iile de
sc%l c%"e pot %p"e% *n ti-pul p"oduc#iei s%u dist"i5u#iei.
Stocu"ile %p%" su5 /o"- de -%te"ii p"i-eE se-i/%5"ic%te s%u 5unu"i /inite. Stocu"ile sunt o su"s
-%9o" de costu"i *n l%n#ul logistic. Sp"e e6e-pluE un l%n# logistic c%"e %"e stocu"i -%"i l% ni&el de "et%ilE %"e un
g"%d *n%lt de "ecepti&it%te deo%"ece clientul int" *n -%g%7in .i iese cu p"odusul pe c%"e *l cut%. În cont"%stE un l%n#
logistic cu stocu"i -ici po%te /i e/icient d%" &% /%ce clien#ii s %.tepte cMte&% spt-Mni s%u luni pent"u -"/u"ile
pe c%"e .i le do"esc.
Stocu"ile %u un "ol i-po"t%nt *n /lu6ul -%te"i%lelo" *n l%n#ul logistic. M%n%ge"ii &o" t"e5ui s %c#ione7e cu
stocu"i cMt -%i -ici /" s c"e%sc costu"ile s%u "educ "ecepti&it%te%E deo%"ece "educe"e% scu"ge"ii ti-pului
po%te /i un %&%nt%9 se-ni/ic%ti& *nt">un l%n# logistic.
Stocu"ile 9o%c un "ol i-po"t%nt *n %5ilit%te% de % %sigu"% co-petiti&it%te% unei /i"-e. ,%c st"%tegi%
co-petiti& % unei /i"-e ce"e un ni&el "idic%t de "ecepti&it%teE co-p%ni% po%te %tinge %cest #el p"in %-pl%s%"e%
uno" -%"i c%ntit#i de -"/u"i lMng clien#i. In&e"sE o co-p%nie po%te /olosi stocu"ile pent"u % de&eni
-%i e/icientE "educMnd costu"ile. ,ile-% *n c%7ul stocu"ilo" este *nt"e "ecepti&it%te% c%"e "e7ult din stocu"i
-%i -%"i s%u e/icien#% c%"e "e7ult din stocu"i -%i -ici.
În c%d"ul g%-ei /o%"te l%"gi de stocu"iE se disting cu deose5i"e u"-to%"ele c%tego"iiJ
A. ,in punct de &ede"e %l p"oduc#iei stocu"ile pot /i de t"ei /elu"iJ
%C cel de -%te"ii p"i-e .i -%te"i%le destin%t consu-ului unit#ilo" de p"oduc#ie > stocul de p"oductieE stoc
*n %-onteN
5C cel de p"oduse /initeE destin%te li&""ii ct"e 5ene/ici%"i > stocul de des/%ce"eE stoc *n %&%lCN
cC cel destin%t %sigu""ii /unc#ion"ii continue % uno" -%.ini s%u % uno" linii de /%5"ic%#ie > stocul
inte"ope"%#ion%l.
)onde"e% ce% -%i -%"e o de#ine stocul de p"oduc#ie.
3. ,in punct de &ede"e %l "olului 9uc%t pe pl%n econo-ic stocu"ile pot /iJ
%C stocu"i cu "ol de "egul%to"N %u c% "ol "egl%"e% /lu6u"ilo" de int"%"e .i de ie.i"e %le p"oduselo" *nt"e dou
st%dii succesi&e %le p"ocesului te;nologicN
5C stocu"i cu "ol st"%tegicN sunt /o"-%te din piese s%u din su5%ns%-5le /olosite de se"&iciul de *nt"e#ine"eE
neces%"e *nlocui"ii "%pide % lo" *n c%7 de %&%"ie l% inst%l%#iile &it%le %le *nt"ep"inde"iiN
cC stocu"i specul%ti&eN sunt -%i pu#in leg%te de %cti&it%te% %gen#ilo" econo-ici .i se "e/e" *n gene"%l l%
p"oduse .i -%te"i%le "%"eE % c"o" &%lo%"e nu este /luctu%nt.
C. ,in punct de &ede"e %l -odului de depo7it%"eE c%"e #ine se%-% .i de unele p"op"iet#i /i7ico>c;i-ice
%le ele-entelo". A.% %&e-J p"oduse pe"iculo%seE &olu-ino%seE /"%gile etc.
,. ,in punct de &ede"e %l -odului de gestion%"e %&e-J
%C stocu"i cu gestiune no"-%lN
5C stocu"i cu O%/ect%"e di"ectH Bco-%nd%te speci%l pent"u o %nu-e co-%ndCN
cC stocu"i O/" gestiuneH Bdin -%g%7iile inte"-edi%"eE cu o sup"%&eg;e"e glo5%lCN
dC stocu"i de p"oduse consu-%5ile.
E. ,in punct de &ede"e %l c%"%cte"isticilo" /o"-"ii .i destin%#iei lo" stocu"ile pot /iJ
%C stoc cu"entN
5C stoc de sigu"%n#N
cC stoc de p"egti"e s%u de condi#ion%"eN
'$
dC stoc pent"u t"%nspo"t inte"nN
eC stoc de i%"n.
8. ,up locul /o"-"iiE e6istJ
%C stocu"i *n co-e"#ul cu "idic%t%N
5C stocu"i *n co-e"#ul cu %-nuntulN
cC stocu"i Ope d"u-H s%u *n e6pedi#ie.
G. ,up pe"io%d% de identi/ic%"eE e6istJ
%C stocu"i ini#i%leN
5C stocu"i /in%leN
cC stocu"i inte"-edi%"eE l% un %nu-it -o-ent %l pe"io%dei.
P. ,up ni&elul %tins *n p"ocesul de "e*nnoi"eE e6istJ
%C stocu"i -ini-e s%u de %l%"-N
5C stocu"i -ediiN
cC stocu"i -%6i-e.
)ent"u % c"e.te e/icien#% .i "ecepti&it%te% t"e5uie cunoscute p"incip%lele tipu"i de stocu"i .i -odul *n c%"e
%ceste% pot /i di-ension%te dup cu- u"-e%7J
Sto"#l "#rent& Acest% "ep"e7int stocul /olosit s s%tis/%c ce"e"e% *n inte"&%lul dint"e dou li&""i %le
/u"ni7o"ilo". M"i-e% stocului cu"ent este "e7ult%tul p"oduc#ieiE t"%nspo"tului s%u %c;i7i#iei -"/u"ilo" *n lotu"i
-%"i. 8i"-ele p"oduc s%u %c;i7i#ione%7 lotu"i -%"i pent"u % e6plo%t% econo-iile de sc%l *n p"oduc#ieE t"%nspo"t
s%u *n p"ocesul de cu-p"%"e. Od%t cu c"e.te"e% lotuluiE %p%"e .i c"e.te"e% costului e6pedi#iei.
Sto"#l !e sig#ran)1 este stocul c%"e t"e5uie #inut *n c%7ul *n c%"e ce"e"e% dep.este %.tept"ile s%u
/u"ni7o"ii nu li&"e%7 -"/u"ile l% ti-p. ,%c% totul %" /i p"e&i7i5ilE %tunci %" /i su/icient do%" stocul cu"ent.
,eo%"ece ce"e"e% este nesigu" .i %" pute% dep.i %.tept"ileE /i"-ele #in un stoc de sigu"%n# pent"u % pute%
s%tis/%ce o ce"e"e "idic%tE d%" ne%.tept%t. M%n%ge"ii se con/"unt cu o deci7ie c;eie %tunci cMnd t"e5uie s
st%5ile%sc -"i-e% stocului de sigu"%n#. ,%c stocul de sigu"%n# este p"e% -%"eE -"/u"ile nu &o" pute% /i
&Mndute .i &o" t"e5ui sco%se l% &Mn7%"e l% un p"e# "edus dup *nc;ie"e% se7onului. ,%c /i"-% %"e un stoc de
sigu"%n# -ic %tunci &% %&e% &Mn7"i -%i pu#ine. A.%d%"E opt%"e% pent"u o %nu-it -"i-e % stocului de
sigu"%n# i-plic o legtu" *nt"e costul de % %&e% p"e% -ult stoc de sigu"%n# .i costul de % scde% &Mn7"ile
d%to"it unui stoc de sigu"%n# nese-ni/ic%ti&.
Sto"#l se.onier este utili7%t *n c%7ul *n c%"e ce"e"e% %"e &%"i%#ii p"e&i7i5ile. 8i"-ele constituie stocu"i *n
pe"io%dele *n c%"e ce"e"e% este -ic .i depo7ite%7 -"/u"ile pent"u pe"io%dele *n c%"e *n c%"e ele nu &o" -%i
pute% p"oduce %tMt de -ult pent"u % s%tis/%ce ce"e"e%. M%n%ge"ii se con/"unt cu deci7ii c;eie *n -o-entul *n
c%"e t"e5uie s decid d%c t"e5uie constituie un stoc se7onie" .iE d%c se decid s *l contituieE %tunci t"e5uie s
st%5ile%sc ni&elul %cestui%. ,%c o /i"- *.i po%te sc;i-5% "%pid "%t% siste-ului de p"oduc#ie l% un cost /o%"te
sc7utE %tunci s>%" pute% s nu -%i %i5 ne&oie de stocul se7onie"E deo%"ece siste-ul de p"oduc#ie se po%te
%d%pt% unei pe"io%de cMnd ce"e"e% este -%"eE /" % i-plic% costu"i -%"i. O"icu-E d%c sc;i-5%"e% "%tei
p"oduc#iei este costisito%"e Bde e6e-pluE cMnd %ng%9%#ii t"e5uie concedi%#i s%u cMnd t"e5uie /cute %ng%9"iCE
%tunci o /i"- t"e5uie s st%5ile%sc o "%t % p"oduc#iei pot"i&it .i s constituie un stoc %tunci cMnd ce"e"e% este
-ic. ,eciE p"incip%l% p"o5le- cu c%"e se con/"unt -%n%ge"ii l%n#u"ilo" de %p"o&i7ion%"e c%"e constituie un
stoc se7onie" este costul %cestui% *n "%po"t cu costul de % %&e% o "%t de p"oduc#ie /le6i5il.
Ni0el#l !is*oni(ilit1)ii *ro!#s#l#i =Ni0el#l !e ser0i"i#> este o p%"te % ce"e"ii c%"e este s%tis/%cut l%
ti-p de p"odusele c%"e se %/l *n stoc. Un ni&el "idic%t de disponi5ilit%te %l p"oduselo" p"oduce un ni&el "idic%t
de "espons%5ilit%teE i-plicMnd totod%t .i o c"e.te"e % costuluiE deo%"ece -ulte stocu"i sunt constituiteE d%" /o%"te
"%" sunt /olosite. În opo7itieE l% un ni&el sc7ut %l disponi5ilit#ii p"oduselo"E costul stocului este -%i sc7ut d%"
e6ist posi5ilit%te% c% un client s nu /ie se"&it l% ti-p.
6.2 Indicatorii stocurilor de #ăr%uri
M%n%ge"ul %" t"e5ui s u"-"e%c indic%to"ii stocu"ilo" c%"e in/luen#e%7 pe"/o"-%n#% l%n#ului logistic.
Stocu"ile de -"/u"i pot /i e6p"i-%te cu %9uto"ul unui siste-E %lctuit din dou g"upe -%"i de indic%to"iJ
%5solu#i .i "el%ti&i.
Indic%to"ii %5solu#i -so%" stocu"ile *n unit#i n%tu"%le s%u &%lo"ice. A-5ele /o"-e de e6p"i-%"e sunt
i-po"t%nte pent"u %p"ecie"e% -"i-ii stocu"ilo" .i % i-plic%#iilo" %cesto"%. Ast/elE stocu"ile *n e6p"i-%"e
&%lo"icE de e6e-pluE indic -"i-e% i-o5ili7"ilo" de /ondu"iE % c"editelo" 5%nc%"e neces%"e pent"u /in%n#%"e%
'(
lo" .i deciE i-plicitE -"i-e% do5Mn7ilo" pe c%"e t"e5uie s le supo"te *nt"ep"inde"e%. Cu %9uto"ul indic%to"ilo"
%5solu#i pot /i e6p"i-%te %tMt stocu"ile e6istente l% un -o-ent d%t Bde e6e-pluE stocul ini#i%lE /in%l etc.CE cMt .i
stocu"ile -edii %le unei pe"io%de %nu-iteE c%lcul%te c% -edie B%"it-eticE si-plE -o5ilE c"onologicC %
stocu"ilo" de l% di/e"ite d%te B-o-enteC dint">o pe"io%d %nu-it.
Indic%to"ii %5solu#iE o"icMt de co-plet %" "ed% situ%#i% stocu"ilo" l% un -o-ent d%t s%u *n cu"sul unei
pe"io%deE nu pot suge"% %p"ecie"i %sup"% c%"%cte"ului no"-%l s%u %no"-%l %l stocu"ilo"E nu pot e6p"i-% -"i-e%
lo" *n "%po"t cu &olu-ul ci"cul%#iei -"/u"ilo".
Indic%to"ii "el%ti&i sunt "e7ult%tul uno" "%po"tu"i dint"e -%i -ul#i indic%to"i %5solu#i .i se pot "e/e"i l%
stocul e6istent *nt">un %nu-it -o-ent s%u l% stocu"ile -edii %le unei pe"io%de.
Stocul de l% un -o-ent o%"ec%"e po%te /i e6p"i-%tE *n -od "el%ti&E cu %9uto"ul indic%to"ului bsto" /n .ile,
r#la;b B*n 7ile des/%ce"eCb c%"e e6p"i- pe"io%d% de ti-p B*n 7ileC pent"u c%"e stocul %" pute% %sigu"% des/%ce"e%
s%uE cu %lte cu&inteE *n c%"e s>%" *nnoi *n *nt"egi-e.
Indic%to"ul se c%lcule%7 cu %9uto"ul "el%#ieiJ S
?0
X S6?K,E *n c%"eJ
S
?0
este stocul *n 7ile "ul%9N
S > stocul l% un %nu-it -o-entN
? > nu-"ul de 7ile dint">o pe"io%d conside"%tN
, > des/%ce"e% *n pe"io%d% "especti& Bpl%ni/ic%t s%u p"e&i7ion%tC.
Stocul -ediu din c%d"ul unei %nu-ite pe"io%de se po%te e6p"i-% "el%ti& p"in -%i -ul#i indic%to"iJ
Vite.a !e "ir"#la)ie *n 7ile e6p"i- nu-"ul -ediu de 7ile cMt % st%t o -%"/ *n stoc de l% sosi"e% s% *n
-%g%7inE de e6e-pluE .i pMn l% &Mn7%"e% s%E s%u -"i-e% pe"io%dei de "e*nnoi"e co-plet % stocului de
-"/u"i.
0el%#i% de c%lcul este J VcXS-6?K,E undeJ
Vc > este &ite7% de ci"cul%#ieE *n 7ileN
S- > stocul -ediu c%lcul%t pent"u o pe"io%d d%tN
, > des/%ce"e% din %cee%.i pe"io%dN
? > nu-"ul de 7ile %le pe"io%dei conside"%te.
Sto"#l /n n#+1r#l !e rota)ii %"%t de cMte o"i se "e*nnoiesc stocu"ile *n cu"sul unei pe"io%deE de cMte o"i
se cup"ind ele *n &olu-ul des/%ce"ilo" de -"/u"i. Indic%to"ul se po%te c%lcul% cu un% din u"-to%"ele "el%#iiJ
SN0X ,KS s%u SN0 X ?KVc undeJ
SN0 > este stocul *n nu-" de "ot%#ii.
)"incip%l% p"o5le- cu c%"e se con/"unt -%n%ge"ii cMnd i%u deci7iile p"i&ind stocul este "%po"tul dint"e
"ecepti&it%te .i e/icien#. C"e.te"e% stoculuiE *n gene"%lE /%ce c% l%n#ul logistic s de&in -%i scu-p pent"u client.
,e %se-ene%E un ni&el "idic%t %l stocului /%cilite%7 "educe"e% p"oduc#iei .i % costu"ilo" de t"%nspo"t din c%u7%
econo-iei "e%li7%te *n %-5ele c%7u"i. Ace%st% op#iuneE *nsE duce l% o c"e.te"e % costului de stoc%"e.
6.3 Modalităţi de stocare
Se pot distinge cinci -odu"i p"incip%le de stoc%"e J
c stoc%"e st%ticN
c stoc%"e -o5ilN
c stoc%"e "ot%ti& Bo"i7ont%l s%u &e"tic%lCN
c stoc%"e din%-icN
c stoc%"e de -%"e *nl#i-e %uto-%t.
Sto"area stati"1 se po%te /%ce p"in dul%pu"i s%u -o5il cu se"t%"e pent"u % stoc% -ici pieseE d%" -%i
%dese% este "e%li7%t p"in stel%9 B-o5ilie" /o"-%t din "%/tu"i sup"%puseC.
Stel%9ele pot /i /o%"te di&e"seE de l% cM#i&% -et"i l% -%i -ult de 3@ de -et"i *nl#i-eE cel -%i %dese%
independente de st"uctu"% depo7ituluiE d%" uneo"i integ"%te *n sc;eletul cldi"ii.
În p"%cticE pot e6ist%J
c "%/tu"i u.o%"e cu o *nc"ctu" pe ni&el de l% (@ pMn l% $@@ de Ailog"%-eN
c "%/tu"i -edii *nt"e $@@ .i '(@ de Ailog"%-eN
c "%/tu"i g"ele cu o *nc"ctu" -%i -%"e de 1@@@ de Ailog"%-e.
Stel%9ele pot /i /o"-%te din poli#e .i "%stelu"iE pot p"i-i cont%ine"e s%u p%leteE d%" *n o"ice c%7 ele sunt
o5iectul unei p"oiect"i speci%li7%te /o%"te te;niceE cu to%te c nu e6ist nici o "egul s%u p"e&ede"e
"egle-ent%" speci/ic.
''
Înt">un stel%9 co-p%"ti-entele pot %ccept%J
> /ie o singu" p%let E d%c g"eut%te% p%letei este i-po"t%ntN
> /ie dou p%lete st%nd%"d cu l%tu"ile de 1E!@ - *n /%#N
> /ie t"ei p%lete cu l%tu"ile de @E=@ - *n /%#.
Sup"%/%#% ocup%t pe sol nu depinde nu-%i de stel%9eE ci .i de sp%#iul neces%" *nt"e ele pent"u % %"%n9%
-"/u"ile s%u pent"u % le e6t"%geE #inMnd cont de -i9lo%cele de -%nipul%"e % -"/u"ilo" utili7%te pent"u /iec%"e
din %ceste ope"%#iuni.
,e e6e-pluE *n c%7ul /igu"ii 4.1E e6ist p%lete de @E= 6 1E! sup"%puse cMte t"eiE *nc"cto%"ele
"et"%ct%5ile necesitMnd o %lee de !E( - .i %p"o6i-%ti& @E! - pe o"i7ont%l *nt"e /iec%"e p%letE &o- %&e% o
sup"%/%# deJ B@E= ^ !E( ^ @E= ^ @E!C 6 BlE! ^ @E!CKB3 6 !C X l -
!
E deci pent"u un depo7it de (@@@ de p%lete sunt
neces%"i -ini- (@@@ -
!
. 8i"e.teE pent"u un stel%9 cu p%t"u p%lete sup"%puseE -ult -%i /"ec&ent *ntMlnitE
sup"%/%#% l% sol &% /i -%i -ic.
Sto"area +o(il1
Stel%9ele cu et%9e"e s%u cu p%lete c%"e sus#in p"odusul se depl%se%7 pe "o#i de o#el -ont%te pe .ine c%"e
pot /i s%u nu *nc%st"%te *n solE sunt %nt"en%te -%nu%l > cu &ol%n de-ultiplic%to" > s%u -oto"i7%t .i pe"-it
depl%s%"e% unui %"%n9%-ent co-plet de et%9e"e. Se cM.tig %st/el sp%#iu *n cee% ce p"i&e.te %leile pent"u c este
ne&oie do%" de un% singu" pent"u un %ns%-5lu de et%9e"e. Se utili7e%7 %st/el de solu#ii %tunci cMnd costu"ile
pe -et"u pt"%t de stoc%"e sunt /o%"te "idic%te .i %"ticolele nu necesit depl%s"i deseE de e6e-plu pent"u
%";i&ele c%"e &o" /i depo7it%te *nt">un sp%#iu "est"Mns *n cent"ul o"%.ului.
Sto"area *i0otant1 *e ori.ontal1 sa# 0erti"al1
În stoc%"e% pi&ot%nt pe &e"tic%lE cel -%i %dese%E %"ticolele sunt %"%n9%te *n "%/tu"i s%u *n 5%6u"i
sus#inute de t"%nspo"to%"e c%"e se depl%se%7 cu %9uto"ul uno" 5en7i "ul%nte ce se *n&M"t *n -od continuu
*nt"e dou %6e o"i7ont%le %/l%te l% dist%n# de cM#i&% -et"i. Acest tip de siste- este /o%"te utili7%t pent"u piese
-iciE -ec%nice s%u elect"oniceE s%u pent"u p"oduse /%"-%ceutice .i "educe ti-pul de cut%"e p"ecu- .i
sup"%/%#% de %cces neces%". Stoc%"e% pi&ot%nt pe o"i7ont%l se "e%li7e%7 pe un c%"usel cu co.u"i c%"e %tM"n
cu %9uto"ul /i"elo" de o .in .i c%"e se -i.c ci"cul%".
Sto"area !ina+i"1
Acest -od de stoc%"e este /o"-%t din 5locu"i de stoc%"e -%i -ult s%u -%i pu#in lungi unde p%letele s%u
coletele de %cee%.i n%tu" sunt dispuse unele *n sp%tele celeil%lteE /ie pe "ul-en#i c%"e /o"-e%7 un pl%n u.o"
*nclin%tE /ie pe un t"%nspo"to" o"i7ont%l. În p%"te% din /%# se pot e6t"%ge p%letele s%u coletele s%u o p%"te din
con#inutul lo". ,e /iec%"e d%t ce o p%let s%u un colet sunt "idic%teE /ie c sunt e6t"%se *n *nt"egi-eE /ie se
"idic pent"u c sunt go%leE celel%lte p%lete s%u colete %le 5locului de stoc%"e se depl%se%7 cu un ele-ent. Se
po%te %li-ent% /iec%"e 5loc p"in p%"te% din sp%teE sep%"Mnd %st/el p"egti"e% co-en7ii .i "e%p"o&i7ion%"e%
do%" cu dou %leiE o"ic%"e %" /i %dMnci-e% 5locu"ilo" de stoc%"e. Cu condi#i% de nu % %&e% de luc"%t cu c%ntit#i
i-po"t%nteE ci cu un nu-" -ic de p%lete s%u de colete identice BA"ticole A s%u 3 %le %n%li7ei A3CCE se po%te
"e%li7% *n %cest -od o i-po"t%nt econo-ie % sp%#iului de stoc%"e .i o di-inu%"e se-ni/ic%ti& % depl%s"ilo"
*ncepMnd cu p"egti"e% co-en7iiE cu %9uto"ul unui siste- 8I8O de ie.i"e. )ute- dispune de %se-ene% siste-e
'+
Stel%9
Alee
Stel%9
@E=@ !E(@ @E=@
Fig#ra D&' E<e+*l# !e aran;are a stela;elor
de stoc%9 *n i-edi%t% %p"opie"e % pl%t/o"-elo" de *nc"c%"e pent"u p%"te% din /%# .i desc"c%"e pent"u p%"te%
din sp%te.
)ent"u *nc"ctu"ile u.o%"e *n cutii de c%"ton s%u 5%6u"iE %ceste siste-e de stoc%9 din%-ic pent"u
pic+ing sunt "e%li7%te p"in g"%&it%#ie po"nind de l% culo%"eE de l% 3 l% ' -E %dese% cu *nclin%"e &%"i%5ilE
"e%li7%te cu "ole din -%te"i%l pl%stic s%u din o#el. )ent"u p%lete s%u *nc"ctu"i g"eleE siste-ele de "ul%"e p"in
g"%&it%#ie t"e5uie s /ie cont"ol%te s%u *nlocuite cu siste-ele de -%nipul%"e o"i7ont%le.
Siste+ele a#to+ate !e +are /n1l)i+e6 transto"Ge#rii
,e.i pu#in "spMndite *n 8"%n#%E %ceste% sunt /o%"te utili7%teE %.% cu- su5lini%7 8"%ncois MondouE *n
SUAE Ge"-%ni% .i ]%poni%E de *nt"ep"inde"ile /o%"te -%"i. T"%nstocAeu"ii sunt -%c%"%le concepute pent"u %
luc"% nu-%i pe %leile unui stel%9 cu p%leteE unele -odele pe"-i#Mndu>le totu.i s sc;i-5e %lee%. Ele se
depl%se%7 pe %lei *nguste Bl - pMn l% 1E! -C cu %9uto"ul % dou .ineE un% l% sol .i un% *n p%"te% *n%lt c%"e
g;ide%7 c%t%"gul de>% lungul c"ui% se depl%se%7 /u"cile ce pe"-it *nc"c%"e% .i desc"c%"e% -"/u"ilo". L%
c%petele %leilo"E un t"%nspo"to" de int"%"e .i unul de ie.i"e pe"-it %duce"e% s%u "ecupe"%"e% p%letelo".
Anu-i#i t"%nstocAeu"i sunt -%nu%liJ un luc"to" co-%nd ope"%#iunile dint">o c%5in ce se depl%se%7 l%
ni&elul /u"cilo". Ace.ti t"%nstocAeu"i nu dep.esc o *nl#i-e de e6t"%ge"e *n 9u"ul % 1( - pent"u &ite7e -%6i-e
de t"%nsl%#ie de 1@ A-K; .i cu *nc"ctu"i ce dep.esc "%" o ton. Al#i t"%nstocAeu"i sunt %uto-%#i .i pot %tinge
pMn l% $( - cu *nc"ctu"i ce dep.esc cMte&% tone.
To%te %ceste% se o"g%ni7e%7 cu %9uto"ul uno" -i9lo%ce in/o"-%tice p"ecu- citito%"ele Bsc%ne"eleC de
etic;ete cu codu"i de 5%"eE c%lcul%to%"ele etc. Unul din inst"u-entele de 5%7 %le depo7itelo" %uto-%ti7%te
este ec;ip%-entul de so"t%"e. ÎncepMnd cu etic;etele dispuse pe /iec%"e colet siste-ul po%te *-pinge coletele
ct"e un post de *nc"c%"e s%u p%leti7%"e. În locul coletelo" se pot t"i% 5%6u"i s%u colete pl%te. Coletele pot /i
cele c%"e t"e5uie "ep%"ti7%te pe o pl%t/o"- de li&"%"e .i p"o&enindE de e6e-pluE din Gsp%"ge"e%H p%letelo"E s%u
pot /i colete p"o&enind de l% unul s%u -%i -ulte postu"i de p"egti"e .i "e%s%-5lMndE de e6e-pluE ele-entele
p"o&enind din picAing.
6.4 Manipularea
Mi9lo%cele te;nice de -%nipul%"e constituie unul dint"e co-ponentele /und%-ent%le %le logisticii.
Este secto"ul logisticii c%"e % e&olu%t cel -%i -ult *n %ceste ulti-e decenii d%c lu%- *n conside"%"e /%ptul
c &%go%nele de c%le /e"%t nu s>%u sc;i-5%t decMt pu#in .i c%-io%nele n>%u cunoscut decMt -odi/ic"i %le
pe"/o"-%n#elo" .i consu-ului. În sc;i-5E gene"%li7%"e% p%letei .i % ele&%to"ului Bc"ucio"ul de "idic%tC %
constituit o "e&olu#ie lini.titE d%" e6t"%o"din%" de i-po"t%nt. Este &e"osi-il c %cel%.i luc"u se &% *ntM-pl%E *n
u"-to"ii %niE .i cu %uto-%ti7%"e% -%nipul"ii .i cu de7&olt%"e% inst%l%#iilo" g"ele.
Înt"e ti-pE indust"i% -%nipul"ii su/e" &%"i%#ii i-po"t%nte o d%t cu e&olu#iile con9unctu"ii econo-ice.
În %nii d=@E e6p%nsiune% "%pid % succed%t o c"i7 -%"c%t de un "ecul %l in&esti#iilo" de 3+RE *n to%te
secto%"ele. Anul 144( s>% c%"%cte"i7%t p"int">o nou e6p%nsiune u"-%tE cel pu#in pent"u ele&%to"E de %ni 5uni
ce p%" s -%ni/este o p"e/e"in# % *nt"ep"inde"ilo" pent"u -i9lo%cele de -%nipul%"e cele -%i /le6i5ile destul de
%dese% *nc;i"i%teE .i t"e5uie s %.tept%- %nul 144= pent"u % &ede% "elu%te in&esti#iile *n -%te"ie de -%nipul%"e.
Se po%te de %se-ene% s t"e5ui%sc lu%te *n conside"%"e di/icult#ile *ntMlnite *n pune"e% l% punct %
nu-e"o%selo" c%n%le de -%nipul%"e %uto-%ti7%te c%"eE c% to%te inst%l%#iile %uto-%ti7%teE cunosc cMteod%t
*nceputu"i di/icile. )"int"e %lteleE &%"i%#iile destul de "%pide %le pie#elo" .i p"oduselo"E nu i>%u incit%t o%"e pe
indust"i%.i s "e%li7e7e in&esti#ii i-po"t%nte pent"u /lu6u"i % c"o" du"%5ilit%te pute% /i *ndoielnice
$aletele
Supo"t "ect%ngul%" de di-ensiuni st%nd%"di7%teE %dese% din le-nE pe c%"e se pune o %nu-it c%ntit%te
de -"/u"iE p%let% constituie o unit%te de *nc"c%"e c%"e po%te /i -%nipul%t .i depl%s%t cu un ele&%to" cu
/u"c. )%let% tip este *n Eu"op% p%let% st%nd%"di7%t Eu"o. )%let% "ep"e7intE *-p"eun cu ele&%to%"ele s%u
t"%nsp%letele c%"e sunt utili7%te pent"u % le -%nipul%E 5%7% logisticii -ode"ne .i gestiune% s% -e"it un e6%-en
%tent.
E6ist nu-e"o%se -odele de p%leteE d%" p"incip%lele dou sunt p%let% Eu"oB=@6l!@ c-C .i p%let%
ISOB1@@6l!@ c-C.
$aleta E#ro din le-n .i di-ensiuni =@@61!@@ -- % /ost %dopt%t de 1= "e#ele de c%le /e"%t
eu"opene. E% po%"t% sigl% EU0 .i st%-pil% "e#elei de c%le /e"%t co"espun7to%"e. Ce% -%i -ic /%# pe"-ite
p"elu%"e% -"/u"ilo" cu o t"%nsp%let s%u un ele&%to". 8%#% ce% -%i l%t pe"-ite p"elu%"e% -"/u"ilo" cu un
ele&%to".
'=
)e o se-i"e-o"c st%nd%"d cu o l#i-e util de !E$! - .i o lungi-e util de 13E(@ -E se pot *nc"c% 3
Eu"o>p%lete pe l#i-e Bcu condi#i% c% s nu dep.e%sc ton%9ulC .i 11 Eu"o>p%lete *n lungi-eE%dic 33 *n tot%l.
E&entu%l se pot sup"%pune Bdup nu-"ul p%c;etelo" pe c%"e le con#ineC .i %tunci se pot *nc"c% pMn l% 44
de p%lete pe "e-o"c.
D#*1 !i+ensi#nile *aletei e6ist -%i -ulte tipu"iJ
> su5di&i7iunile de p%lete EU0O J 5%6 s%u p%lete =@6 '@E '@ 6 '@ etc.N
> p%let% ISO 1@@61!@ cu $ sp%#ii li5e"e N
> p%let% bc;i-ieb 11@613@N
> p%let% bci-entb 1@@61!@N
> p%let% b;M"tieb %d%pt%t l% /o"-%tele st%nd%"d de ;M"tieN
T"e5uie conside"%t *n -od eg%l di/e"itele &%"iet#i de c"ucio%"eE c%"e tind % 9uc% un -%"e "ol *n
dist"i5u#ie p"in si-plit%te% lo" de -%ne&"%"e pe culo%"ele sup"%/e#ele de &Mn7%"e pMn l% 7on% unde sunt e6puse
p"odusele.
E6ist -%i -ulte tipu"i de p%lete /n -#n")ie !e "alitatea +aterial#l#i 9i n#+1r#l !e #tili.1ri6
@ paleta din lemnE de c%lit%te E)AL c%"e se p"ete%7 l% nu-e"o%se "ot%#ii B*n 9u" de 3@C .i c%"e "e7ist%
-%i -ul#i %ni
@ paleta pierdută #sau unirotaţie) din le-n de c%lit%te in/e"io%" c%"e po%te %sigu"% dou>t"ei "ot%#ii
s%u c;i%" un% singu"N e% este e&ident -%i pu#in "e7istent .i po%te p"e7ent% "iscu"i pent"u %gen#ii econo-ici.
Este inte"7is cel -%i %dese% pent"u stoc"i %uto-%te s%u pe *nl#i-e.
@ paleta din lemn mulat este co-pus din p%"ticule de le-n .i ".ini sinteticeN /o"-% este o5#inut p"in
-ul%9 l% te-pe"%tu"i "idic%te i%" p%letele se pot %.e7% unele *n %lteleE %cest luc"u u.u"Mnd "etu"ul. C% de7%&%nt%9
ele nu se pot "ep%"% .i nu t"e5uie e6puse l% inte-pe"ii.
@ paleta din polistiren e6p%nd%t este o p%let din polietilen cu *n%lt densit%teE %"e "%n/ons"i -et%lice .i
este -%i scu-p. Aceste p%lete din pl%stic nu se pot "ep%"% d%" sunt "eutili7%5ile .i pe"-it "espect%"e% celo"
-%i 5une condi#ii de igien.
@ paleta metalică din oţel sau din aluminiu utili7%t pe sc%" l%"g *n indust"i% /%"-%ceutic s%u
%g"o%li-ent%".
@ paleta din carton -%i u.o%" c%"e este utili7%t *n )LV s%u *n e6pedi#iile pe c%le %e"i%n.
@ paleta ladăJ l%d% este %dese% din le-n cu 5%7% c%"e pe"-ite p"inde"e% cu o /u"c.
@ bo"@paletaJ "ecipient -et%lic cu 5%7% c% o p%let.
E6ist di/e"ite siste-e de /i6%"e % -"/u"ilo" pe p%leteJ
> *nce"cuind -"/u"ile cu o co%"dEo cu"e% e6tensi5il s%u o c;ing te6tile cu nod de tensiuneN
> punMnd g"ile %ntiglis%nte *nt"e di/e"itele "Mndu"i de p"oduseE
> lipind c%"to%nele unele de %ltele cu %9uto"ul unui clei %uto>c%s%nt c%"e pe"-ite des/%ce"e% i-edi%t dup
*nc"c%"e d%" .i *nclin"i %le s%"cinii pMn l% $(fN e6ist cleiu"i c%"e se *ncl7escE %ltele c%"e se pot pul&e"i7% s%u
%plic% cu pensul%.
> *ncon9u"Mnd *nc"ctu"% cu %9uto"ul unei 5%nde te6tile s%u de o#el pent"u % p"ote9% -"/u"ile /"%gile
Bp"o/ile .i col#u"i de c%"tonE co"nie"e etc.C
> *n&elind s%"cin% cu o /olie te"-o"et"%ct%5il c%"e p"e7int %&%nt%9ul de % p"ote9% *-pot"i&% ploii .i %
p"%/ului. )ent"u o utili7%"e -%i pu#in intensi& se pot /olosi ;use pent"u p%lete s%u "ulou"i de /il- .i un pistol
cu g%7. )%letele st%nd%"d pot /i G/il-%teH p"in 5%nde"ole cu un siste- de *ntinde"e .i o /olie *ntins t"%nsp%"ent
s%u op%cN /oli% *ntins po%te /i de %se-ene% pus -%nu%l cu o 5o5in% speci%l. E6ist de %se-ene% ;use c%"e
p"ote9e%7 &M"/ul p%letelo".
'7& Modalităţi de cooperare logistică
În %nii Q4@ %i secolului t"ecut %u %p"ut t"ei concepte -ode"neE c% *nce"c%"e % uno" /o"-e de p%"tene"i%t
*nt"e p"oducto"i .i dist"i5uito"iE c%"e %u -%"c%t se-ni/ic%ti& "el%#iile dint"e co-e"# .i indust"ie. Aceste% sunt
T"%de M%"AetingE C%tego": M%n%ge-ent .i E//icient Consu-e" 0esponse BEC0C. Aceste t"ei concepte se
co-plete%7E se p"elungesc .i se *nt"ept"und *n e&olu#i% *nt"ep"inde"ilo" din cele dou secto%"e de %cti&it%te .i
nu %u %p"ut .i s>%u e6tins din *ntM-pl%"e S3T. T"%de M%"Aetingul -%"c;e%7 -o-entul *n c%"e pent"u
p"oducto" nu nu-%i consu-%to"ul /in%l "ep"e7int singu"% su"s de c"e%"e % ci/"ei de %/%ce"i .i % p"o/ituluiE ci .i
dist"i5uito"ulE c%"e dep.e.te "olul p%si& pe c%"e l>% *ndeplinit pMn *n %cel -o-entE de&enind un /%cilit%to" de
'4
p"i- pl%n *n succesul &Mn7"ilo". EC0 se 5%7e%7 pe i-po"t%n#% pe c%"e p"oducto"ii .i co-e"ci%n#ii o %co"d
"e%li7"ii *n co-un % 5unst"ii consu-%to"uluiE de&enind o ope"%#iune "ecip"oc p"o/it%5il. C%tego":
M%n%ge-ent "ep"e7int t"%duce"e% ideii c o"g%ni7%"e% -%g%7inului p"in p"is-% consu-%to"ului este -%i
e/ic%ce decMt un% pe speci%li7"i *n p"i-ul "Mnd l% ni&elul *nt"ep"inde"ii de co-e"# .i %poi l% p"oducto".
17.1 )a(e n raporturile dintre producători $i distri&uitori
)ent"u % *n#elege -%i 5ine *n ce conte6t s>%u -%ni/est%t sc;i-5"ile c%"e %u %/ect%t *nt"ep"inde"e% de
co-e"# este neces%" un scu"t isto"icE c%"e de l% po"ne.te de l% e6isten#% *n t"ecut % unui secto" de %cti&it%te
%lctuit dint">o -ultitudine de *nt"ep"inde"i de co-e"# de -ici di-ensiuni .i cu o o"g%ni7%"e "edus pMn l%
situ%#i% *n c%"e o *nt"ep"inde"e de co-e"# %9unge *n %nul !@@! s /ie ce% -%i -%"e *nt"ep"inde"e de lu-e B/i"-%
%-e"ic%n Z%l M%"tC. Co-e"#ul % de&enit un secto" de %cti&it%te *n continu e&olu#ie /iind o "e/lect%"e %
-ediului *n c%"e *.i des/.o%" %cti&it%te%. C% %t%"eE studie"e% .i *n#elege"e% co-e"#ului nu pot /i *n#elese decMt
*n co"el%"e cu %cest -ediu.
În e&olu#i% s% co-e"#ul % /ost in/luen#%t de di&e".i /%cto"iE p"int"e c%"e se pot -en#ion%J p"oduc#i%E
consu-ulE condi#iile de t"%nspo"tE te;nologi%E se"&iciile /%cilit%to%"e Bsecto"ul 5%nc%"E se"&iciile logisticeE /i"-e
de -%"Aeting c%"e "e%li7e%7 studii di&e"seE societ#i de consult%n# etc.C.
)"oduc#i% % in/luen#%t e&olu#i% co-e"#ului p"in o/e"t% din ce *n ce -%i %5undent .i -%i di&e"si/ic%tE
c%"e se t"%duc p"in e6tinde"e% pie#elo" .i necesit%te% de % e6pune un nu-" tot -%i -%"e de p"oduse.
Consu-ul % e&olu%t su5 %c#iune% uno" /%cto"i de-og"%/ici > -"i-e% .i e&olu#i% popul%#ieiE du"%t% -edie
% &ie#iiE -"i-e% gospod"iilo" etc. >E econo-ici > pute"e% de cu-p"%"eE -"i-e% &enitu"ilo" etc. > .i
sociologici S!=T > p"in &e;icul%"e% uno" te-e leg%te de p"eocup%"e% pent"u p"otec#i% -ediului .i % snt#iiE
pent"u %spectul /i7icE pent"u sigu"%n# etc.
Condi#iile de t"%nspo"t s>%u -odi/ic%t p"in e6tinde"e% -od%lit#ilo" pe dist%n#e lungi B%e"i%nE /e"o&i%" .i
n%&%lCE c%"e %p"opie locu"ile de p"oduc#ie de cele de consu-E d%" .i % %uto&e;icululuiE c%"e "ep"e7int un /%cto"
c%"e % /%&o"i7%t -ig"%"e% popul%#iei sp"e pe"i/e"i% o"%.elo"E p"ecu- .i % ce"e"ii %cestei%. C% %t%"eE %p%"e co-e"#ul
situ%t l% -%"gine% -%"ilo" %glo-e""i u"5%neE c%"e % condus l% sc;i-5%"e% o5iceiu"ilo" de consu- .i stilu"ilo" de
&i%#.
)"og"esul te;nologic se -%ni/est .i *n do-eniul co-e"#ului p"in utili7%"e% in/o"-%ticiiE % sc%nne">ului .i
% -i9lo%celo" de teleco-unic%#ii. Aceste% %u condus l% sc;i-5%"e% p"%cticilo" -%n%ge"i%leE % -odu"ilo" de
gestiune % p"oduselo" .i % stocu"ilo"E % "el%#iilo" dint"e p%"tene"ii de %/%ce"iE l% %p%"i#i% uno" noi %plic%#ii *n
di&e"se do-enii cone6e D logisticE -%"AetingE p"egti"eE "ec"ut%"e% pe"son%lului etc.
L% "Mndul lo" se"&iciile /%cilit%to%"e sunt *n plin e&olu#ie. Se sc;i-5 n%tu"% "el%#iilo" dint"e co-e"# .i
institu#ii /in%nci%"eE *n gene"%l .i 5nci *n speci%l > &Mn7"i *n "%teE *nc%s%"e% cu c%"du"i 5%nc%"eE c"edite di&e"se
etc. 8i"-ele de t"%nspo"t .i de logistic u"-e%7 *nde%p"o%pe e&olu#i% co-e"#uluiE /iind st"Mns leg%te de %cest%.
L% "Mndul lo"E societ#ile de -%"Aeting .i de consult%n# de7&olt inst"u-ente %plic%5ile co-e"#ului .i p"opun
solu#ii %d%pt%te %cestui secto".
U"-%"e %c#iunii %cesto" /%cto"iE co-e"#ul de&ine un secto" cu o -%"e c%p%cit%te de ino&%"e *n cee% ce
p"i&e.te conceptele utili7%teE -odu"ile de gestiune co-e"ci%lE o/e"tele p"opuse clien#ilo"E -etodele de &Mn7%"eE
tipu"ile de *nt"ep"inde"i etc.
În %cest conte6t pot /i -%i 5ine *n#elese "el%#iile dint"e p"oducto"i .i co-e"ci%n#iE pe c%"e le &o-
p"e7ent% succint %.% cu- %u /ost ele dup cel de>%l ,oile% 075oi Mondi%l pMn *n 7ilele no%st"e.
• )"i-% /%7E *ncepe *n %nii Q(@ .i Q'@ -%"c%#i de o pute"nic c"e.te"e econo-ic .i *nceputul p"oduc#iei
de -%s. În %ce%st pe"io%d %p%" p"i-ele supe"-%g%7ine. ,ist"i5u#i% *n %ce%st pe"io%d "-Mne *nc pu#in
concent"%tE p"oducto"ii /iind cei c%"e %u o pute"e de negocie"e -%i -%"e "e7ult%t din /o"#% -%i -%"e .i c%
%t%"eE sunt cei c%"e *.i i-pun *n ce% -%i -%"e -su" condi#iile. M%"Aetingul speci/ic %cestei pe"io%de este
o"ient%t pute"nic sp"e o optic de p"oduc#ie. )"oducto"ii sunt p"eocup%#i de po7i#ion%"e% p"oduselo" pe
seg-ente de pi%# p"in utili7%"e% unui -%"Aeting de -%s. ,ist"i5uito"ii sunt conside"%#i c% entit#i p%si&eE
*ndeplinind "olul de -i9loc de ci"cul%#ie % p"oduselo" de l% p"oducto"i sp"e consu-%to"i.
U"-e%7 o pe"io%d de "eec;ili5"%"e p"og"esi& *n "%po"tu"ile dint"e p"oducto"i .i dist"i5uito"i *n c%"e
cei din u"- p"i&ilegi%7 st"%tegiile p"e#u"ilo" -ici. )"oducto"ii %dopt un -%"Aeting *n c%"e polul p"incip%l
de&ine &Mn7%"e%.
• A dou% /%7 *ncepe od%t cu c"i7% %nilo" Q+@E cMnd se *ncetine.te c"e.te"e% econo-ic .i se *nt"e.te
pute"e% de negocie"e % -%"ilo" *nt"ep"inde"i de co-e"# d%to"it c"e.te"ii /o"#ei /i"-elo" de dist"i5u#ie. În %ce%st
+@
pe"io%d se p"oduce o %de&"%t e6plo7ie % -%"ilo" sup"%/e#e de &Mn7%"eE p"ecu- .i tendin#% de concent"%"e %
/i"-elo" i-po"t%nte. C% %t%"eE condi#iile de cu-p"%"e se -odi/icE c"escMnd pute"nic *n i-po"t%n# "olul
cent"%lelo" de cu-p"%"e. M%"Aetingul cent"%t pe consu- *ncepe s /ie *nso#it de -%"Aetingul c%"e %"e *n cent"ul
p"eocup"ilo" pe co-e"ci%nt. Se e6tinde gestiune% pe "%ion .i gestiune% sp%#iului de &Mn7%"eE de&enind l% -od
cu&inte cu- %" /i -e"c;%ndisingE contu"i c;eieE gestiune% so"ti-entelo"E etc.
• 8%7% % t"ei% *ncepe *n %nii Q4@ cMnd % %p"ut conceptul T"%de -%"Aeting c% &oin#% co-un %
p"oducto"ilo" .i dist"i5uito"ilo" de % t"ece de l% "el%#iile %nte"io%"e con/lictu%le l% unele de coope"%"e.
Inte"dependen#% dint"e cei doi *i o5lig s const%te c /iec%"e %"e ne&oie de ce%l%lt p%"teE neputMnd /%ce
%5st"%c#ie de e6isten#% .i inte"esele celeil%lte p"#i. )"oducto"ii con.tienti7e%7 "olul co-e"ci%n#ilo" .i c% %t%"eE
%ce.ti% din u"- de&in o #int % politicilo" de -%"Aeting %le p"i-ilo". )"oducto"ii *ncep s>i conside"e pe
det%ili.ti c% p%"tene"i st"%tegici cu c%"e t"e5uie st"Mnse .i *nt"e#inute "el%#iile. )"oducto"ii e6tind c%-p%niile de
p"o-o&%"e indi&idu%leE "e%li7e%7 pl%nu"i pe clien#iE *nce%"c de7&olt%"e% unei coope""i intense cu
dist"i5uito"ii. 0e7ult%tele %cestei /%7e nu sunt spect%culo%se *nt"ucMt de -ulte o"i p"oducto"ii "ecu"g do%" l%
"educe"i pent"u *-pinge"e% p"oduselo" lo" pe "%/tu"ile det%ili.tilo". Coope"%"e% dint"e cei doi p%"tene"i se
-%ni/est e/ecti& do%" *n do-eniul c%-p%niilo" de p"o-o&%"e.
• A p%t"% /%7 este denu-it Gp%"tene"i%tH. )%"tene"i%tul este un concept u-5"el c%"e cup"inde
ci"cul%#i% in/o"-%#iilo" .i gestiune% integ"%l % l%n#ului logisticE desc;i7Mnd c%le% unui do-eniu &%st de
coope"%"e. )%"tene"i%tul nu -%i este o op#iune unil%te"%lE ci este ini#i%t *n co-un de ct"e p"oducto"i .i
dist"i5uito"i. Este -o-entul *n c%"e %p%" C%tego": M%n%ge-ent .i EC0.
17.2 Trade Mar8eting
,e.i t"%de -%"Aeting este p"i-ul concept din cele t"ei -en#ion%te c%"e % %p"ut *n "el%#iile dint"e
p"oducto"i .i dist"i5uito"i %sup"% con#inutului su e6ist p"e"i di/e"ite. Ast/elE %cest te"-en %p%"e *n unele
luc""i pent"u % dese-n% -%"Aetingul "e%li7%t de ct"e dist"i5uito" S!TE S31T. În %ce%st %ccep#iune te"-enul se
%plic do-eniului %p"o&i7ion"ii *nt"ep"inde"ii de co-e"#E &i7Mnd pi%#% /u"ni7o"ilo".
În cele -%i -ulte %5o"d"iE t"%de -%"Aeting dese-ne%7 -%"Aetingul p"oducto"ilo" c%"e *i %"e *n cent"ul
p"eocup"ilo" pe dist"i5uito"i. Ace%st concep#ie se 5%7e%7 pe idee% c dist"i5uito"ul este clientul
p"oducto"ului.
O de/ini#ie c%"e %cope" /o%"te 5ine con#inutul %cestui te"-en este d%t de );ilip Uotle" .i col%5o"%to"ii
*n % 11>% edi#ie % c"#ii s%le de p"estigiu GM%"Aeting M%n%ge-entH S1'T. Trade mar+etingul reprezintă
concepţia business to business a mar+etingului care îl consideră pe distribuitor ca pe un client& 7biectivul său
constă în identificarea aşteptărilor fiecărui distribuitor pentru a dezvolta cu acesta relaţii personalizate pe
termen lung& Trade 'ar+etingul este implicat în sortimente politici de produs merchandising logistică şi
promovare&
Ap%"i#i% %cestui concept este leg%t de /i"-% )"octe"gG%-5le .i % /ost ulte"io" p"elu%t .i de ct"e %lte
/i"-e -%"i. Ast/elE unul din "ep"e7ent%n#ii %cestei /i"-e conside" c Ga face Trade 'ar+eting înseamnă să
integrezi strategia de marcă în strategia de firmăAS!(T. T"e5uie su5lini%t /%ptul c pent"u co-e"# /i"-% %"e
%cel%.i "ol c% -%"c% pent"u un p"odusE /iind o g%"%n#ie % c%lit#ii .i % se"&iciilo" p"est%te. Sp"e deose5i"e de
-%"cE /i"-% p"esupune o di-ensiune "el%#ion%l pe"son%li7%t pute"nicE const"uit de>% lungul isto"iei s%le. În
%cest -odE T"%de M%"Aeting %p%"e c% o con&e"gen# *nt"e -%"Aetingul /i"-ei de co-e"# .i -%"Aetingul
p"oducto"uluiE 5%7%t pe t"%nsp%"en#% "el%#iilo" dint"e cei doi p%"tene"i p"in pune"e% *n co-un % in/o"-%#iilo".
Acest concept este p"e7ent .i *n #%"% no%st"E c;i%" d%c de -ulte o"i co-e"ci%n#ii nu .tiu desp"e e6isten#%
%cestui p"oces Bcon/o"- d%telo" cup"inse *n ce"cet%"e% e/ectu%t pent"u identi/ic%"e% t"stu"ilo"
-%n%ge-entului *nt"ep"inde"ilo" de co-e"# din #%"% no%st"C. El este de7&olt%t de di&e"se /i"-e -%"iE dint"e c%"e
se distinge )"octe"gG%-5le. Ace%st% din u"- G*nc;i"i%7H p"#i din s%l% din &Mn7%"e %le uno" co-e"ci%n#i
Bsupe"-%g%7ine .i ;ipe"-%g%7ineC unde cu pe"son%l p"op"iu se ocup de *nt"e%g% %cti&it%te co-e"ci%l leg%t de
-"cile p"op"ii B%p"o&i7ion%"eE et%l%"eE gestiune% stocu"ilo"E co-unic%"eE p"o-o&%"e etc.CE deg"e&Mndu>l pe
det%ilist de %ce%st s%"cin .i /u"ni7Mndu>i &enitu"i -%"i. )"incip%lul incon&enient este "ep"e7ent%t de
p"eocup%"e% st"ict pent"u -"cile p"oducto"uluiE negli9Mnd %lte -"ci s%u p"oduse concu"enteE co-ple-ent%"e
s%u de su5stitu#ieE c%"e %" pute% o/e"i consu-%to"ului o -%i -%"e posi5ilit%te de %lege"e. ,in %cest -oti& un
inst"u-ent /und%-ent%l pent"u t"%de -%"Aeting *l constituie politic% de "educe"i %plic de p"oducto"i *n
+1
/%&o%"e% dist"i5uito"ului > c%"e nu *n to%te situ%#iile *i pe"-ite .i clientului s 5ene/icie7e *nt">o %nu-it -su"
de %ceste p"e#u"i p"e/e"en#i%le o5#inute de co-e"ci%nt l% %p"o&i7ion%"e.
)"incip%lele %&%nt%9e pe c%"e le o/e" T"%de M%"Aetingul sunt di/e"ite pent"u cei doi p%"tene"i. )ent"u
dist"i5uito" T"%de M%"Aetingul cont"i5uie l% di-inu%"e% se-ni/ic%ti& % "uptu"ilo" de stocE o5#ine"e% uno"
econo-ii de cost p"in "e%li7%"e% -%i e/ic%ce % /unc#iilo" logisticeE gestion%"e% -%i e/icient % line%"ului c%"e
conduce l% c"e.te"e% &Mn7"ilo"E etc. )ent"u p"oducto" inte"esul pent"u T"%de M%"Aeting este 9usti/ic%t p"in
c"e.te"e% st%5ilit#ii "el%#iilo" cu dist"i5uito"ii .i "educe"e% con/lictelo" cu %ce.ti%.
În conclu7ieE T"%de M%"Aetingul % /cut t"ece"e% de l% "el%#iile con/lictu%le dint"e p"oducto"i .i
co-e"ci%n#iE *n c%"e /iec%"e *.i u"-"e% p"op"iile inte"eseE l% %p%"i#i% p%"tene"i%tului *nt"e cei doiE const"uit pe
c"edin#% c p"in col%5o"%"e% lo" /iec%"e %"e de cM.tig%t. Cu to%te %ceste%E p"og"esele nu %u /ost p"e%
se-ni/ic%ti&e d%to"it do-eniilo" "est"Mnse de coope"%"e e/ecti& de7&olt%te .i % pune"ii *n pl%nul secund %
inte"eselo" consu-%to"ului > se d o &e"it%5il lupt pent"u p"o-o&%"e% -"cilo" p"oducto"ului .i nu pent"u
s%tis/%ce"e% "e%l % ne&oilo" cu-p"to"ului. C% %t%"eE e&olu#i% "el%#iilo" % continu%t p"in de7&olt%"e% celo"l%lte
dou /%7e de p%"tene"i%tJ EC0 .i C%tego": M%n%ge-ent.
17.3 .%%icient Consu#er /esponse 9.C/:
EC0 % %p"ut *n %nul 1443 *n c%d"ul unei con/e"in#e % 8ood M%"Aeting Institute din SUAE inspi"Mndu>se
din conceptul 9ust>in>ti-e Bgestiune co-e"ci%l /" stoc s%u cu un ni&el /o%"te sc7ut de stocC u"-"ind o/e"i"e%
uno" p"oduse de o -%"e p"ospe#i-e .i c%lit%te. Con/o"- %cestui institutE EC0 "ep"e7int o st"%tegie %plic%t *n
do-eniul %li-ent%"E c%"e i-plic o col%5o"%"e st"Mns *nt"e p"oducto"i .i dist"i5uito"iE cu scopul de % o/e"i
consu-%to"ului o &%lo%"e cMt -%i -%"e S33T.
T"e5uie -en#ion%t /%ptul c EC0 % cunoscut o e6tinde"e din do-eniul %li-ent%" ct"e %lte do-eniiE
%p"Mnd c;i%" o"g%ni7%#ii inte"n%#ion%le c%"e se ocup cu cent"%li7%"e% e6pe"ien#elo" po7iti&e .i dise-in%"e%
5unelo" p"%ctici > c;i%" .i *n Eu"op% e6ist o %st/el de o"g%ni7%#ie p"eocup%t de EC0.
Scopul decl%"%t %l %cestei st"%tegii este de % o/e"i consu-%to"ului /in%l ce% -%i 5un %lege"e l% cel -%i
sc7ut cost posi5ilE *n condi#iile *n c%"e %u de cM.tig%t din %plic%"e% %cestui% %tMt p"oducto"iiE cMt .i dist"i5uito"ii
> pe p"incipiul Win>Win>WinE %dic to%te p"#ile i-plic%te %u de cM.tig%t dint">o %st/el de st"%tegie. C%le% de
u"-%t pent"u "e%li7%"e% %cestui de7ide"%t o "ep"e7int identi/ic%"e% tutu"o" su"selo" de "educe"e % costu"ilo" *n
ci"cul%#i% p"odusului de l% p"oducto" l% consu-%to"ul /in%l.
)ent"u %>.i pute% *ndeplini o5iecti&ulE EC0 %"e *n p"eocup%"e *nt"egul l%n# logisticE u"-"indu>se
e/ic%cit%te% %cestui% lu%t c% *nt"eg .i e/ic%cit%te% co-ponentelo" s%le indi&idu%le S!+T. În %cest conte6tE
"educe"e% costu"ilo"E stocu"ilo"E %cti&elo" /i7ice i-plic%te pe 5%7% unui siste- de in/o"-%"e dint"e p"oducto" .i
dist"i5uito" c%"%cte"i7%t p"in e6isten#% unei 5%7e de d%te co-une .i p"in *n"egist""i i-edi%te .i t"%ns-isii "%pide
% in/o"-%#iilo" c%"e p"o&in de l% consu-%to"i "ep"e7int -od%lit%te% de % c"e.te &%lo%"e% o/e"it consu-%to"ului
l% un cost sc7ut. E6isten#% unui siste- in/o"-%tic c%"e *i le%g pe cei doi p%"tene"i de&ine indispens%5il *n %cest
sens.
EC0 "ep"e7int un p%"tene"i%t st"%tegic *nt"e p"oducto"i .i dist"i5uito"iE % c"ui logic const *n t"ece"e%
de l% o gestiune c%ntit%ti&E 5%7%t pe p"incipiul G-"i-e% dete"-in /o"#%H > cu cMt o *nt"ep"inde"e de co-e"#
este -%i -%"eE cu %tMt de&ine -%i pute"nic p"in %t"%cti&it%te% .i condi#iile 5une de cu-p"%"e >E l% o gestiune
inte"%cti&E 5%7%t pe p"incipiul G/o"#% dete"-in -"i-e%HS3T > *nt"ep"inde"e% de co-e"# %n%li7e%7 pi%#% c"ei%
i se %d"ese%7E %n%li7e%7 ce"e"e% .i co-po"t%-entele .i o5iceiu"ile de cu-p"%"e %le clien#ilo"E de7&olt %c#iuni
de col%5o"%"e cu di&e".i /u"ni7o"i pent"u % o/e"i pe pi%# p"oduse co"espun7to%"eE -odi/icMnd o"g%ni7%"e%
logistic cu scopul "educe"ii costu"ilo" de /unc#ion%"e .iE i-plicitE % p"e#u"ilo".
,o-eniile de i-plic%"e %le EC0 sunt u"-to%"eleJ
> logistic%E p"in /%&o"i7%"e% sc;i-5ului de d%te in/o"-%ti7%te BE,IC .i % gestiunii p%"t%9%te %
%p"o&i7ion"ilo"N
> p"o-o&%"e% p"oduselo" .i -e"c;%ndising>ul *n co-unE cu scopul de7&olt"ii &Mn7"ilo"N
> so"ti-entul co-e"ci%lE cu scopul "%#ion%li7"ii %cestui% p"in %d%pt%"e% lui l% speci/icul clien#ilo" /i"-ei
.i p"i&ilegie"e% uno" -"ci lide"N
> p"odusele noiE de -ulte o"i p"o-o&%te de p"oducto" p"in %co"d%"e% unei e6clusi&it#i te-po"%"e
pent"u o %nu-it ino&%#ie *n /%&o%"e% unui dist"i5uito".
În conclu7ieE o5iecti&ul EC0 este de % o/e"i un "spuns "%pid *n c%d"ul unui siste- o"ient%t pe
consu-%to" *n c%d"ul c"ui% dist"i5uito"ii .i p"oducto"ii col%5o"e%7 c% p%"tene"i co-e"ci%li pent"u
+!
-%6i-i7%"e% s%tis/%c#iei consu-%to"ului .i pent"u -ini-i7%"e% costu"ilo". Ace%st *nce"c%"e de opti-i7%"e
necesit un siste- de in/o"-%#ii p"ecis .i o gestiune %"-onio%s % /lu6u"ilo" de p"oduse "e%li7%te pe 5%7% unui
siste- de in/o"-%#ii B/" docu-ente tipi7%teC *nt"e liniile de p"oduc#ie .i te"-in%lele punctelo" de &Mn7%"eE cu
un -ini- de deg"%d%"e % p"oduselo" .i "uptu"ilo" de stoc *n c%d"ul .i *nt"e p%"tene"ii co-e"ci%li.
17.4 Categor, Manage#ent
C%tego": M%n%ge-ent este conside"%t o continu%"e /i"e%sc % EC0E /iind p"eocup%t de p%"te% de ce"e"e %
%cestui%. Acest concept p"o&ine din ini#i%ti&% dist"i5uito"ilo"E c%"e %u c% o5iecti& opti-i7%"e% &Mn7"ilo" .i %
p"o/itului. C%tego": M%n%ge-ent *.i p"opune s gestione7e &Mn7"ile l% ni&elul unei c%tego"ii de p"oduse.
O c%tego"ie de p"oduse "ep"e7int un %ns%-5lu de %"ticole su5stitui5ile .i co"el%te *nt"e eleE c;i%" d%c
din punct de &ede"e te;nic sunt di/e"iteE gestion%5ile *n -%g%7in .i "eg"up%te *n unit#i st"%tegice de %/%ce"i pe
uni&e"su"i de consu- s%u de utili7%"e S3$T. )"in u"-%"eE o c%tego"ie de p"oduse po%te /i conside"%tE de
e6e-pluE ce% destin%t conducto"ilo" %utoE cup"in7Mnd piese %utoE elect"icit%te %utoE %cceso"ii %uto Bt%pi#e"iiE
p"e.u"iE etc.CE scule .i inst"u-ente de -su"E odo"i7%nteE lic;ide de /"MnE de spl%"e % p%"5"i7elo"E etc. În %lte
situ%#iiE *nt">o c%tego"ie de p"oduse sunt incluse %tMt %"ticole %li-ent%"eE cMt .i ne%li-ent%"eE %"ticole pe"is%5ileE
cMt .i nepe"is%5ile > de e6e-pluE c%tego"i% de p"oduse pent"u -icul de9un po%te cup"inde c%/e%E ce%iE dulce%#E
ge-E pMineE 5iscui#iE c"oiss%ntE sucu"i n%tu"%leE ce"e%leE d%" .i -%.ini pent"u p"9it pMineE 5lende"eE "o5o#i de
5uct"ieE t%cM-u"i .i &esel %d%pt%te etc.
Metodologi% p"ocesului de "e%li7%"e % C%tego": M%n%ge-ent p"esupune p%"cu"ge"e% u"-to%"elo" et%pe
S!4TJ
1. de/ini"e% c%tego"iilo". 8iec%"e %"ticol dint">un -%g%7in t"e5uie inclus *nt">o c%tego"ie. C"ite"iile de
%lctui"e % unei c%tego"ii pot /i -odul de utili7%"e din p%"te% consu-%to"ilo" s%u tipul de %-5%l%9e *n c%"e se
gsesc %"ticolele S!!T.
!. st%5ili"e% "olului pe c%"e *l *ndeplinesc c%tego"iile de p"oduse. În %ce%st p"i&in#E c%tego"iile de
p"oduse se pot g"up% *nJ
 C%tego"ii de destin%#ieE c%"e %u "olul de % di/e"en#i% %"ticolele pe c%"e le cup"ind de concu"en# p"in
&%lo%"e% supe"io%" o/e"it consu-%to"ului D de e6e-pluE c%/e%E p%steE 5utu"i ne%lcooliceE unele
-"/u"i pe"is%5ile etc.N
 C%tego"ii de "utinE c%"e sunt cu-p"%te *n -od "egul%t din -%g%7in D de e6e-pluE sucu"iE p"oduse
l%ct%teE dete"gen#i etc.N
 C%tego"ii oc%7ion%leKse7onie"eE cup"ind *n %/%"% p"oduselo" speci/ice %nu-ito" se7o%ne .i pe cele -%i
pu#in /"ec&ent cu-p"%te D de e6e-pluE condi-enteE p"oduse pent"u 5"on7%t etc.N
 C%tego"ii de p"o6i-it%teE c%"e cup"ind p"oduse pe c%"e cu-p"to"ul le %c;i7i#ione%7 din cel -%i
%p"opi%t punct de &Mn7%"e d%to"it c%lit#ii lo"E c;i%" d%c pot e6ist% di/e"en#e de p"e# /%# de %lte
-%g%7ine > p"oduse %utoE %uto-o5ileE p%tise"ie>co/et"ie etc.
3. e&%lu%"e% c%tego"iilo". )e 5%7% in/o"-%#iilo" p"o&enite de l% consu-%to"iE dist"i5uito"E /u"ni7o" .i pi%#
se "e%li7e%7 desco-pune"e% c%tego"iei *n su5c%tego"iiE seg-enteE -"ci .i stoc de et%l%"e % %"ticolului.
$. "e%li7%"e% unui cl%s%-ent %l c%tego"iilo" pe 5%7% cotei de pi%#E ci/"ei de %/%ce"iE "e7ult%tului net etc.
(. el%5o"%"e% st"%tegiei pent"u /iec%"e c%tego"ie de p"oduseE /i6Mnd o5iecti&e c% intensi/ic%"e% t"%/icului
clien#ilo" *n 7on% de %-pl%s%"e % c%tego"ieiE c"e.te"e% nu-"ului de t"%n7%c#iiE spo"i"e% ponde"ii c%tego"iei l%
p"o/itul *nt"ep"inde"iiE gene"%"e% de lic;idit#i pent"u t"e7o"e"ieE c"e%"e% unei i-%gini /%&o"%5ile % /i"-ei etc.N
'. %lege"e% t%cticii pent"u /iec%"e c%tego"ie de p"oduse. T"%nspune"e% t%cticii u"-"e.te c"e%"e% unui
so"ti-ent opti- de p"oduseE /i6%"e% p"e#u"ilo" co"espun7to%"eE et%l%"e% p"oduselo"E de7&olt%"e% uno" c%-p%nii
de p"o-o&%"e etc.N
+. /i6%"e% pl%nului de %c#iune pe c%tego"ie. Ace%st et%p %"e *n &ede"e %loc%"e% s%"cinilo"E st%5ili"e%
c%lend%"ului %cti&it#ilo"E %loc%"e% "esu"selo" neces%"eE p"eci7Mnd conc"et cineE cMnd .i cu- t"e5uie s e6ecute
p"e&ede"ile pl%nului de %c#iuneN
=. %n%li7% c%tego"iilo" de p"oduse. În %ce%st et%p se "e%li7e%7 u"-"i"e%E -su"%"e% .i e&entu%lE
co"ect%"e% pl%nului de %c#iune pent"u /iec%"e c%tego"ie.
)ent"u "eu.it% %cestui de-e"s este neces%" i-plic%"e% di"ect % -%n%ge-entului de &M"/E de7&olt%"e% .i
integ"%"e% di&e"selo" st"%tegii l% ni&elul *nt"ep"inde"ii > st"%tegii de &Mn7%"eE st"%tegii de p"oduseE st"%tegii
/unc#ion%le etc.>E conside"%"e% c%tego"iilo" de p"oduse c% unit#i st"%tegice de %/%ce"i de ct"e dist"i5uito"iE
+3
de7&olt%"e% de ct"e /u"ni7o"i % uno" st"%tegii .i p"ocese inte"ne c%"e s pe"-it c%tego"iilo" s%u -"cilo" lo" s
se %linie7e l% "olu"ile c%tego"iilo" /i6%te de ct"e dist"i5uito"i S11T.
CM.tigul p"oducto"ului .i %l dist"i5uito"ului "e7ult din c"e.te"e% ci/"ei de %/%ce"i % unei c%tego"ii p"in
%ten#i% spo"it %co"d%t ne&oilo" consu-%to"ilo" .i p"in "educe"e% dis/unc#ion%lit#ilo" dint"e cei doi p%"tene"i
p"int">o %n%li7 .i o gestiune -%i 5une % costu"ilo" st"uctu"ii S!+T.
În conclu7ieE C%tego": M%n%ge-ent se 5%7e%7 pe gestiune% o/e"tei -%g%7inului p"in inte"-ediul
c%tego"iei de p"oduseE s%tis/%ce"e% clientului *n logic% s% de cu-p"%"e Bp"in -od%lit%te% de de/ini"e %
c%tego"iilo"CE o"g%ni7%"e% *nt">o optic de -%"Aeting % dist"i5u#iei %sociind o se"ie de co-peten#e dist"i5uito"ului
> cu-p"%"eE logisticE -%"AetingE &Mn7%"e etc.> pent"u % de/ini cel -%i 5un -i6 de p"oduse l% ni&elul
-%g%7inuluiE ci"cul%#i% co"espun7to%"e % in/o"-%#iilo" etc.
Înt"e cele t"ei concepte e6ist o se"ie de %se-n"iE d%" .i deose5i"i. )"int"e %se-n"i pute- -en#ion%
c ele "ep"e7int /o"-e de p%"tene"i%t *nt"e p"oducto" .i dist"i5uito"E des/.u"%t pe 5%7% unei coope""i intense
c%"e e&it "el%#iile tension%te .i e&entu%lele litigii .i c u"-"esc s%tis/%c#i% consu-%to"ului /in%l > c;i%" d%c
%cest o5iecti& este e6plicit *n c%7ul EC0 .i C%tego": M%n%ge-ent .i i-plicit *n c%7ul T"%de M%"Aetingului.
,eose5i"ile dint"e ele sunt -%i nu-e"o%se .i p"o&in c;i%" din e&olu#i% de %ns%-5lu % "el%#iilo" /u"ni7o">co-e"#
c%"e le>% -%"c%tE de %lt/elE c;i%" %p%"i#i%. În %cest sensE cel -%i e6tins este conceptul EC0E c%"e %cope" %tMt
p%"te% de o/e"tE cMt .i ce% de ce"e"e % dist"i5uito"uluiE *n ti-p ce C%tego": M%n%ge-ent "ep"e7int p%"te% de
ce"e"e % EC0E i%" cel -%i li-it%t cM-p de coope"%"e dint"e cei doi p%"tene"i se *ntMlne.te *n c%7ul T"%de
M%"Aeting. Cu to%te %ceste%E do-eniile de i-plic%"e %le T"%de M%"Aetingului .i EC0 sunt %cele%.i > so"ti-ent
co-e"ci%lE politic de p"odus cu %ccent pe p"oduse noiE -e"c;%ndisingE logistic .i p"o-o&%"e >E pe cMnd
C%tego": M%n%ge-ent i-plic o de7&olt%"e % /unc#iei de cu-p"%"e % dist"i5uito"ului pe 5%7% uno" co-peten#e
spo"ite .i o gestiune % %cti&it#ii co-e"ci%le pe c%tego"ii de p"oduse.
În /in%lE t"e5uie -en#ion%t /%ptul c %ceste t"ei concepte -%"c;e%7 st%diul de e&olu#ie % "el%#iilo" dint"e
p"oducto"i .i co-e"ci%n#iE 5%7%t pe de7&olt%"e% coope""ii dint"e ei. ÎnsE %p%"i#i% .i e6tinde"e% lo" nu
*nse%-n %uto-%t c disp%" tensiunile dint"e %ce.ti%. În c%d"ul negocie"ilo" des/.u"%te pent"u ini#ie"e% .i
de7&olt%"e% %cesto" concepte "olul "%po"tului de /o"#e dint"e cei i-plic%#i "ep"e7int un /%cto" i-po"t%nt *n
%co"dul *nc;ei%t.
11. Măsurarea şi conducerea performanţei lanţului logistic
,e ce t"e5uie -su"%te pe"/o"-%n#ele l%n#ului logistice
> pent"u % o5#ine o i-%gine o5iecti& % "e7ult%telo" .i % -odului *n %u /ost o5#inuteN
> pent"u % %&e% ele-ente de p"edic#ie .i de %nticip%"e .i pent"u % pute% lu% -su"i co"ecti&eN
> *n cele din u"-E din punct de &ede"e -%n%ge"i%lE pent"u % %&e% o in/luen# i-edi%t cu p"i&i"e l%
co-po"t%-entul tutu"o" col%5o"%to"ilo" B*n c%7ul *n c%"e siste-ul de -su"%"e % pe"/o"-%n#elo"
indi&idu%le este st"Mns leg%t %cel% %l l%n#ului logisticC.
În consecin#E indi/e"ent de co-ple6it%te% unui l%n# de %p"o&i7ion%"e .i de ni&elul su de -%tu"it%teE este
%5solut neces%" p"oiect%"e% .i gestion%"e% unui siste- de -su"%"e % pe"/o"-%n#elo" din dou -oti&e
p"incip%leJ
> pent"u % /%ce un "%po"t pe"iodic de pent"u conduce"e .i pent"u di"ecto"ul gene"%lN
> pent"u % %&e% un inst"u-ent de -%n%ge-ent inte"n pent"u to#i col%5o"%to"ii din do-eniu p"ecu- .i
pent"u cei c%"e %u o legtu" di"ect cu -ese"i%.
11.1 .le#entele unui #odel generic de per%or#anţă
Ce este pe"/o"-%n#% din o"ice /unc#ieE *n speci%l un l%n# de %p"o&i7ion%"ee
Con/o"- unei %5o"d"i cl%sice *n cont"olul de gestiuneE *n -od %se-nto" cu to%te /unc#iile
*nt"ep"inde"iiE -odelul gene"ic de pe"/o"-%n# %l unei /unc#ii logistice cup"inde cinci di-ensiuni B/igu"% 11.1C.
+$
Fig#ra ''&' Mo!el#l generi" !e *er-or+an)1 a lan)#l#i logisti"
, Di+ensi#nea 'J se "e/e" l% c"ite"iile de pe"/o"-%n# *n te"-eni de "e7ult%te ope"%#ion%le %.tept%te de
l% conduce"e% gene"%l. L% %cest ni&elE sunte- *n "egist"ul de e/ic%cit%te BeffectivenessCE de e6e-plu ni&elul de
se"&iciu s%u ni&elul de con/o"-it%te %l c%lit#ii "ep"e7int o5iecti&e ope"%#ion%le. În do-eniul %c;i7i#iilo"E un
cost de cu-p"%"e s%u de %c;i7i#ie este un c"ite"iu de pe"/o"-%n# %&Mnd st%tut de "e7ult%t.
, Dimensiunea 2# aceasta se referă la modelul de obţinere a performanţei. $cest
punct corespunde &%"i%5ilelo" st"%tegice utili7%te .i deci7iilo" ope"%#ion%le lu%te de /%ptN %cest -odel se
5%7e%7 *n speci%l pe %lege"e% tutu"o" p"oceselo" de"ul%te l% to%te ni&elu"ile l%n#ului logistic. Conceptu%lE
t"e5uie s e6iste ne%p"%t o legtu" de c%u7%lit%te *nt"e p"ocesele .i deci7iile c%"e in/luen#e%7 l%n#ul logistic .i
"e7ult%tele *n"egist"%te. Sunte- *n "egist"ul de e/icien# BefficiencyC. ,e e6e-pluE *n do-eniul %c;i7i#iilo"E
nu-"ul de /u"ni7o"i din p%nelE nu-"ul de "spunsu"i l% ce"e"ile de o/e"t s%u de nu-"ul de /u"ni7o"i Bust@in
time sunt &%"i%5ile de %c#iune %le %cti&it#ii de %c;i7i#iiN un ni&el de stoc se-i/init *n con/o"-it%te cu un p"%g
p"est%5ilit s%u o "%t Bno"-C de co-ponente st%nd%"d *n g%-% de p"oduse s%u un A)S B$dvanced 8lanning and
1chedulingC pe"/o"-%ntE sunt &%"i%5ile de %c#iune *n l%n#ul logistic.
, Di+ensi#nea 2J se "e/e" l% utili7%"e% opti- % "esu"selo" /olosite. )"in G"esu"seH se *n#eleg -i9lo%cele
u-%neE -%te"i%le .i /in%nci%"e -o5ili7%te *n l%n#ul de logistic. 0esu"sele cup"indE de %se-ene%E siste-ele
in/o"-%#ion%le .i de -%n%ge-ent BE0) > :nterprise ,esource 8lanningE A)S > $dvanced 8lanning and
1cheduling etc.C p"oiect%te .i puse *n %plic%"e. L% %cest ni&elE se po%te &o"5i desp"e e/icien#E d%" .i de
p"oducti&it%te.
,e e6e-pluE nu-"ul de cu-p"to"i %soci%t cu nu-"ul de co-en7i p"oces%te de o pe"so%n este un
c"ite"iu de p"oducti&it%te. Costul unit%" de p"oces%"e % unei co-en7i esteE de %se-ene%E o &%"i%5il de
p"oducti&it%te.
, Di+ensi#nea 5J este %lctuit din to%te t"i-ite"ile l% situ%#ie. Acest te"-en %"%t c sunt di/e"ite situ%#ii
g"eu de co-p%"%t *nt"e ele Bde e6e-plu *n c%7ul *nt"ep"inde"ilo" di/e"iteE d%" .i pent"u %cee%.i *nt"ep"inde"e *n
di/e"ite con9unctu"i isto"iceE de pi%#E concu"en#i%le s%u de -ediuC.
, Di+ensi#nea 8J se "e/e" l% ne&oi% de % %&e% un st%nd%"d de co-p%"%#ieE .iE -%i %lesE de % /i6%
o5iecti&e G#intH de pe"/o"-%n#e ope"%#ion%leE c%"e sunt "e%liste .i -oti&%nte. E6ist -%i -ulte posi5ile t"i-ite"i
#int.
)"i-ele t"ei di-ensiuni &o" t"e5ui s /ie e6p"i-%te *nt">o /o"- cu%nti/ic%5il .i -su"%5il. Ace%st% &%
c"e% un inst"u-ent de -%n%ge-ent c%"e cup"inde un siste- de -su"%"e % pe"/o"-%n#elo".
$er-or+an)a
lan)#l#i
logisti"
Criterii !e
*er-or+an)1
Mo!ele !e
o()inere a
*er-or+an)ei
Utili.area
o*ti+1 a
res#rselor
:FC4$4CT$T:
:FC4C:3DE 0
:FC4C:3DE .
Stan!ar!#l
sit#a)iei
Stan!ar!#l !e
"o+*arare
+(
Ace%st *nt"e5%"e este ec;i&%lent cu posi5ilit%te% de %lege"e % indic%to"ilo" c%"e &o" /i %st/el g"up%#i *n
-%i -ulte c%tego"iiJ
> p"i-% c%tego"ie &% cup"inde indic%to"i de "e7ult%te *n "%po"t cu o5iecti&ele ope"%#ion%le %.tept%teN
> ce% de>% dou% c%tego"ie &% const% de indic%to"i de %c#iune *n "%po"t cu deci7iile lu%te *n tot l%n#ul
logistic cu p"i&i"e l% o"g%ni7%"eE pl%ni/ic%"e s%u l% *nltu"%"e % di/e"itelo" dis/unc#ion%lit#iN
> ce% de>% t"ei% c%tego"ie &% /i /o"-%t din indic%to"i de "esu"se B-i9lo%ceC .i de p"oducti&it%te l% to%te
ni&elu"ile l%n#ului de logisticN
> ulti-% c%tego"ie Bc%"e nu este o5lig%to"ieC &% cup"inde &%lo"i de "e/e"in# pent"u %ce.ti indic%to"i Bpe
5%7 de in/o"-%#ii e6te"neEde e6e-pluC.
În gene"%lE "%po"t%"e% BreportingC ct"e conduce"e% de &M"/ se &% sp"i9iniE *n p"i-ul "MndE pe indic%to"i de
"e7ult%teE i%" %l#i indic%to"i &o" se"&iE -%i deg"%5E gestiunii inte"ne .i conduce"ii l%n#ului logistic de ct"e
"espons%5ilii de l% to%te ni&elu"ile p"ocesului. Cu to%te %ceste%E t"e5uie su5lini%t c o"ice indic%to" t"e5uie s
%i5 u"-to%"ele c%"%cte"isticiJ s /ie "ele&%nt pent"u Go5iectul -su"%tH Bd%c este un o5iecti& ope"%#ion%l s%u o
&%"i%5il de %c#iuneCE s /ie cu%nti/ic%5il *n siste-ul cont%5il s%u e6t"% cont%5il %l *nt"ep"inde"iiE s /ie du"%5il *n
ti-pE s /ie de necontest%t de ct"e utili7%to"iE s /ie su/icient de sensi5il pent"u % ilust"% e&olu#i% cu Gg"%dul de
/ine#eH do"itE .i s /ie %les %st/el *ncMt s se e&ite o"ice e"o%"e *n inte"p"et%"e.
A(or!are Histori"1I
)"i-% %5o"d%"e /unc#ione%7 pe 5%7% uno" co-p%"%#ii isto"ice. Ce% -%i co-un %5o"d%"eE const *n
e6p"i-%"e% unui o5iecti& p"in *-5unt#i"e% unui "e7ult%t t"ecut Bde -ulte o"i con/o"- unei /"ec&en#e %nu%le de
"e%ctu%li7%te din -oti&e 5uget%"eC. E6e-pleJ G"educe"e% cu (R % te"-enului de li&"%"eHE G"educe"e% costului de
%c;i7i#ie pent"u co-ponente cu 3R %nul &iito"H etc.
Singu"ul co-ent%"iu se "e/e" l% posi5ilit%te% e6isten#ei uno" disto"siuni .i % e"o"ilo" de inte"p"et%"e d%c
nu se %"e *n &ede"e n%tu"% c%u7elo" "e%le %le pe"/o"-%n#ei o5#inute. ,e e6e-pluE scde"e% 3R % costu"ilo" cu
%c;i7i#iile po%te %&e% -%i -ulte c%u7eJ
> o pune"e *n concu"en# % /u"ni7o"ilo" p"in ce"e"e de o/e"tE du5l%t de negocie"i 5ine p"egtiteE deciE
&%lo%"e %dug%t "e%l % cu-p"to"uluiN
> o scde"e % p"e#ului -ediu *n"egist"%t pe pi%#% /u"ni7o"ilo" de (R BhCE c%7 *n c%"e cu-p"to"ul % /cut
o %/%ce"e p"o%st pent"u c nu % %9uns l% scde"e% const%t%t pe pi%#N
> c"e.te"e% *n &olu- % cu-p"tu"ilo" c% "e7ult%t %l c"e.te"ii &Mn7"ilo"E c%"e % pe"-is scde"e% p"e#ului
de %c;i7i#ie c% u"-%"e % e/ectului de sc%lE /" i-plic%"e% cu-p"to"uluiN
> o e&olu#ie % cu"sului de sc;i-5 c%"e %" pute% pe"-iteE de %se-ene%E un e/ect -ec%nic de scde"e %
p"e#ului de %c;i7i#ie .iE p"in u"-%"eE %tinge"e% o5iecti&ului etc.
Ast/elE o5iecti&ul ope"%#ion%l po%te /i %tins de ct"e *nt"ep"inde"eE d%" %st% nu *nse%-n c %cest "e7ult%t
se d%to"e%7 uno" pe"/o"-%n#e -%i 5une % %cto"ilo" *n "el%#ie cu &%"i%5ilele de %c#iune Gcont"ol%5ileH de c%"e
dispune.
)e de %lt p%"teE un cu-p"to" de -%te"ii p"i-e nu-it Gspecul%ti&HE c%"e % %9uns l% o c"e.te"e % p"e#ului
de 3R *nt">o pe"io%d de penu"ie inte"n%#ion%l *n c%"e cu"su"ile .i indicii %u c"escut de /%pt cu 'RE "e%li7e%7 o
pe"/o"-%n# "e-%"c%5il. În %/%" de %ce%st%E contul de "e7ult%t &% *n"egist"% o c"e.te"e .iE deciE o -"i"e %
postului % G-%te"ii p"i-eHh
A(or!area (en"h+arGing intern
În c%d"ul g"upu"ilo" /o"-%te din -%i -ulte cent"e de p"o/it B3U > Fusiness ;nits)E ce% de>% dou%
%5o"d%"e este de % ope"% p"in benchmar+ing internE pe 5%7% indic%to"ilo" si-il%"i cu cele o5se"&%te -%i sus.
To%te 3U *.i &o" /i6% c% o5iecti& "e7ult%tele de l% Gcel -%i 5unH dint"e ei con/o"- p"incipiului de G%linie"e *n
susH. In/o"-%#iile suntE de o5iceiE destul de u.o" de colect%tE -%i %les d%c e6ist un singu" E0) > :nterprise
,esource 8lanning *n c%d"ul g"upului.
E6istE de %se-ene%E li-ite %le %cestei %5o"d"iJ%cele unit#i de %/%ce"i c%"e ope"e%7 pe pie#ele din
%-onte %le c"o" -ec%nis-e sunt di/e"ite .i e6ist o li-it logic pent"u c%"e pe"/o"-%n#ele nu pot /i pe deplin
%lini%te Bde e6e-pluE deo%"ece clien#ii nu %u %cel%.i %.tept"iE s%u c st"uctu"% concu"en#i%l .i st%nd%"dele pie#ei
/u"ni7o"ilo" nu sunt %cele%.iC.
Cu to%te %ceste%E %ce%st %5o"d%"e este si-pl .i %"e un %&%nt%9 "e%lJ /u"ni7e%7 -%n%ge"ilo" 3U
posi5ilit%te% inte"og"ii .i ce"cet"ii Gspont%neH% c%u7elo" e6plic%ti&e %le pe"/o"-%n#elo". )ent"u conduce"e%
gene"%l % g"upuluiE %cest "e7ult%t este de9% un succes. M%i %les d%c %cest% solicitE
*n -od e6plicit -%n%ge"ilo" si un "%po"t co-p%"%ti& pe"iodic *n Co-itetul de Conduce"e %l G"upului pent"u %
co-ent% .i e6plic% pe"/o"-%n#ele o5#inute. 2iE de %se-ene%E *-p"eun cu di"ecto"ul de %c;i7i#ii .i cel de cont"ol
+'
de gestiune %"e -isiune% de % %ni-% siste-ul de -su"%"e % pe"/o"-%n#ei .i de % &eg;e% c% "e7ult%tele s /ie
pu5lic%te cu /"ec&en#% %.tept%t .i %ccesi5ile tutu"o" -%n%ge"ilo".
A(or!area (en"h+arGing e<tern
Ulti-% -etod de co-p%"%#ie este 5enc;-%"Aing e6te"n. Ace%st% se po%te /%ce /ie p"in consult%"e%
e&iden#elo" sintetice din pu5lic%#iile p"o/esion%le s%u %c%de-ice s%u p"in consult%"e% site>u"ilo" de speci%lit%teE
o"i p"in p%"ticip%"e% l% Clu5u"i de 3enc;-%"Aing. În %cest c%7E di/icult#ile sunt de dou tipu"iJ
> identi/ic%"e% 5%7elo" de co-p%"%#ii pe c"ite"ii de pe"/o"-%n# pe"-ite st%5ili"e% uno" o5iecti&e
%-5i#io%se de p"og"esE d%" nu indic -odul *n c%"e *nt"ep"inde"e% %" pute% o5#ine un "e7ult%t D p"in ce
/el de p"ocesN
> "e%li7%"e% unui 5enc;-%"Aing pe"tinent nu p"esupune ne%p"%t co-p%"%"e% *nt"ep"inde"ilo" concu"ente
B*n c%d"ul %celui%.i secto"CE d%" l% *nt"ep"inde"ile din %lte secto%"e se pot descope"i %lte ni&elu"i de
pe"/o"-%n# .i %lte -odu"i de luc"u c%"e -%i tM"7iu pot /i lu%te *n conside"%"e c% utilit%te .i de t"%ns/e"
*n p"op"iul su conte6t.
Alte ni&elu"i de pe"/o"-%n# .i %lte -odu"i de % /%ce ele *nsele cE %tunci i% *n conside"%"e &%lo%"e% de
utili7%"e % de t"%ns/e" *n p"op"iul su conte6t.
)"in u"-%"eE e/ectu%"e% 5enc;-%"Aing>uluiE *nc -%i %ccept sc;i-5ul de in/o"-%#iiE de e6pe"ien# .i
-%i %les de solu#ii Bl% g"%ni#% cu d%te con/iden#i%leE 5ine*n#elesC. Este un 9oc Go/e"t%nt>o/e"t%ntHE c%"eE *n gene"%lE
/unc#ione%7 cu di/icult%te *nt"e concu"en#ii di"ec#i. M%i -ult decMt %tMtE %ce%st de-e"s po%te duce l% o %linie"e %
p"%cticilo"E c%"e este inco-p%ti5il cu idee% de p"og"es .i de di/e"en#ie"e st"%tegic.
C;i%" utili7%te *-p"eunE %ceste t"ei %5o"d"i *n -su"%"e% .i conduce"e% l%n#ului logistic p"e7intE totu.iE
t"ei -%"i de7%&%nt%9eJ
> se 5%7e%7 pe const%t"i c%"e pe"-it "e%li7%"e% unei o5se"&"i în valoare relativă B"%po"t%t l% sineE l%
%l#i cu-p"to"i din g"up s%u l% %lte *nt"ep"inde"iCE /" % se %sigu"% c e p"%cticile de %c;i7i#ii puse *n
%plic%"e sunt cele -%i 5une *n pl%n p"o/esion%l BGopti-eHCN
> sunt *nsc"ise *nt">un 5uget %nu%lE p"in inst"u-ente de "%po"t%"e .i Gt%5lou"i de 5o"dH de %c;i7i#iiE c%"e
/u"ni7e%7 do%" o const%t%"e % pe"/o"-%n#ei %ctu%le cu o &i7iune pe te"-en scu"tN
> *n %ceste %5o"d"iE nu e6ist nici o g%"%n#ie c %c#iunile *nt"ep"inde"ii sunt speci/ice .i *n conco"d%n#
cu ne&oile st"%tegiei pe te"-en -ediu % g"upului .iE p"in u"-%"eE %d%pt%te l% sc;i-5"ile %.tept%te de
ct"e conduce"e% gene"%l.
11.2 Costurile $i veniturile ntreprinderii
)"o5le-% costu"ilo" .i % &enitu"ilo" nu po%te /i p"i&it c% /iind di/e"it de pe"/o"-%n#. În "e%lit%teE
pe"/o"-%n#% conduce"ii se "egse.te *n pe"/o"-%n#% *nt"ep"inde"iiE i%" un% din co-ponentele de 5%7 %le %cestei%
o constituie pe"/o"-%n#% econo-ic % %cestei%. A &o"5i de pe"/o"-%n#% econo-ic /" e&iden#ie"e% .i
cuno%.te"e% costu"ilo" B.i i-plicit % c;eltuielilo"CE c% e/o"tu"i %le *nt"ep"inde"ii pent"u o5#ine"e% %cestei% .i %
&enitu"ilo"E c% p"e-is % pe"/o"-%n#ei este un de-e"s /" sens.
În p"%cticE -odul de /o"-%"e % costu"ilo" pe"-ite conduce"ii *nt"ep"inde"ii s studie7e p"ocesul de
co-e"ci%li7%"eE s st%5ile%sc ni&elul p"e#u"ilo"E s e&%lue7e stocu"ile din punct de &ede"e &%lo"icE s el%5o"e7e
p"e&i7iuni neces%"e 5ugetelo"E t%5lou"ilo" de 5o"dE st%5ili"ii o5iecti&elo" etc.S$T.
Cont%5ilit%te% o/e" in/o"-%#ii desp"e c;eltuielile .i &enitu"ile *nt"ep"inde"ii co-e"ci%leE *ns conduce"e%
t"e5uie s p"eluc"e7e %ceste in/o"-%#ii pent"u % pute% %&e% o i-%gine -%i eloc&ent % pe"/o"-%n#elo" "e%li7%te .i
% et%pelo" p%"cu"se pent"u %tinge"e% %cesto"%.
Str#"t#ra "ost#rilor
)ent"u e&iden#ie"e% costu"ilo" *nt"ep"inde"ii t"e5uie s se po"ne%sc de l% c;eltuielile i-plic%te de
des/.u"%"e% %cti&it#ilo" %cestei%. Costul "ep"e7int un %ns%-5lu de c;eltuieli supo"t%te de ct"e *nt"ep"inde"e
pent"u "e%li7%"e% unei %cti&it#i.
C;eltuielile "ep"e7int su-e s%u &%lo"i pltite s%u de pltitE p"ecu- .i consu-u"ile e/ectu%te de
*nt"ep"inde"e S33T. Alt/el spusE *n %/%" de cee% ce %"e de pltit *nt"ep"inde"e% se conside" c;eltuieli .i
%-o"ti7%"e% %cti&elo" i-o5ili7%teE constitui"e% p"o&i7io%nelo" pent"u "iscu"i .i c;eltuieli .i &%lo%"e% cont%5il %
%cti&elo" ced%teE dist"use s%u disp"ute.
C;eltuielile se pot g"up% dup di&e"se c"ite"ii S!@TES1$TE p"int"e c%"eJ
++
 dup n%tu"% %cti&it#iiE c;eltuielile sunt de e6plo%t%"eE /in%nci%"e .i e6cep#ion%leN
 dup -odul de identi/ic%"e .i "ep%"ti7%"eE c;eltuielile sunt di"ecte .i indi"ecteN
 dup co-po"t%-entul lo" /%# de &olu-ul %cti&it#iiE c;eltuielile sunt &%"i%5ile .i /i6eN
 dup n%tu"% lo" econo-icE c;eltuielile sunt -%te"i%le .i cu -unc% &ie.
,int"e %ceste% un "ol i-po"t%nt *n cont%5ilit%te% de gestiune *l %u g"up"ile *n c;eltuieli di"ecte .i
indi"ecteE "especti& *n &%"i%5ile .i /i6e.
C;eltuielile di"ecte sunt %loc%te cu u.u"in# costului unui p"odus s%u unei %cti&it#iE /iind identi/ic%5ile
pe pu"tto"ul de c;eltui%l Bde e6e-pluE s%l%"iul pe"son%lului co-e"ci%lE p"e#ul de %c;i7i#ie %l unui p"odus etc.C.
C;eltuielile indi"ecte sunt di/icil de leg%t de un p"odus s%u de o %cti&it%te. ,e e6e-pluE *nt">o unit%te
p"est%to%"e de se"&icii c;i"i% sp%#iuluiE ene"gi% elect"ic .i te"-ic consu-%tE %sigu""ile etc. nu pot /i %/ect%te
cu p"eci7ie unui %nu-it tip de p"est%#ieE cu- se *ntM-pl cu c;eltuielile cu s%l%"iile pe"son%lului p"est%to".
T"%t%"e% c;eltuielilo" indi"ecte p"esupune "ep%"ti7%"e% lo" pe cent"e de %n%li7E %dic pe di&i7iuni %le
*nt"ep"inde"ii c%"e co"espund /ie unei /unc#ii % %cestei% Bde e6e-pluE gestiune% "esu"selo" u-%neCE /ie unei
%cti&it#i ope"%ti&e Bde e6e-pluE "%ionE /%-ilie de p"oduse etc.C. L% "Mndul lo"E cent"ele de %n%li7 se *-p%"t *n
p"incip%leE %le c"o" costu"i sunt leg%te de &olu-ul %cti&it#ii *nt"ep"inde"ii Bde e6e-pluE %c;i7i#ieE p"oduc#ieE
dist"i5u#ieC .i %u6ili%"eE c%"e p"este%7 se"&icii %lto" cent"e Bde e6e-pluE *nt"e#ine"eE -%nipul%"eE li&""iE etc.C.
0ep%"ti7%"e% c;eltuielilo" indi"ecte *nt"e cent"ele de %n%li7 se "e%li7e%7 cu %9uto"ul c;eilo" de "ep%"ti#ieE su5
/o"- p"ocentu%l #inMnd cont de cont"i5u#i% /iec"ui cent"u %u6ili%" *n cele p"incip%le.
)ent"u "ep%"ti7%"e% c;eltuielilo" indi"ecte t"e5uie identi/ic%t o -od%lit%te de -su"%"e % %cti&it#ii
cent"elo" de %n%li7. )ent"u cent"ele ope"%#ion%le se pot utili7% indic%to"i de tipul o"e de -%nope"E unit#i /i7ice
de -su" pent"u p"oduseE etc.E c%"e /o"-e%7 o unit%te de luc"uE *n ti-p ce pent"u cent"ele de st"uctu" se
utili7e%7 5%7e de c%lcul de tip cost de dist"i5u#ieE ci/" de %/%ce"iE etc.E deo%"ece nu pot /i identi/ic%te unit#i de
luc"u Bde e6e-pluE co-p%"ti-entul %d-inist"%ti&C.
Metodologi% de include"e % c;eltuielilo" indi"ecte *n costul %cti&it#ilo" p"esupune p%"cu"ge"e% -%i
-ulto" et%pe succesi&e S14TE c% *n /igu"% de -%i 9os.
1. 0ep%"ti#i% p"i-%" D p"esupune "ep%"ti7%"e% c;eltuielilo" indi"ecte *nt"e cent"ele de %n%li7N
!. 0ep%"ti#i% secund%" D const *n "ep%"ti7%"e% c;eltuielilo" din cent"ele de %n%li7 %u6ili%"e *n cele
p"incip%le c%"e 5ene/ici%7 de p"est%#iile lo". În %cest -odE to%te c;eltuielile indi"ecte se gsesc *n cent"ele
p"incip%leE costul /iec"ui cent"u %u6ili%" de&enind eg%l cu 7e"o.
3. ,ete"-in%"e% costului unit#ilo" de luc"u pent"u /iec%"e cent"u p"incip%l. Se dete"-in p"in "%po"t%"e%
costului cent"ului de %n%li7 dint">o %nu-it pe"io%d de ti-p B/"ec&ent %ce%st% este lun%C l% nu-"ul unit#ilo"
de luc"u /u"ni7%te pent"u /iec%"e cent"u *n pe"io%d% %n%li7%t.
+=
Fig#ra ''&% Re*arti.area "helt#ielilor in!ire"te
0ep%"ti#ie p"i-%"
0ep%"ti#ie secund%"
,ete"-in%"e% costului
unit#ilo" de luc"u
Costul
co-ple
t
Costul unit#ii de luc"u X
luc"u de unit%tilo" n".
%n%li7% de cent"ului costul
$. C%lculul costului co-plet S33T p"in *nsu-%"e% costu"ilo" tutu"o" cent"elo" p"incip%le.
Costul co-plet %l p"odusului l% o"ice st%diu din ci"cul%#i% lui p"e7int i-po"t%n# %tMt p"in lu%"e% *n
conside"%"e % c;eltuielilo" di"ecte .i indi"ecte %ng%9%teE c%"e ilust"e%7 pe"/o"-%n#% conduce"ii *n cee% ce
p"i&e.te cuno%.te"e%E cont"olul .i "%#ion%li7%"e% %cesto"%E cMt .i pent"u %dopt%"e% uno" -su"i *n %&%l c%"e s
conduc l% o5#ine"e% unei pe"/o"-%n#e co"espun7to%"e Bcot de %d%os co-e"ci%lE "%t % p"o/itului etc.C.
0ed- *n continu%"e un e6e-plu de c%lcul %l costului co-plet. )"esupune- c lu- *n conside"%"e o
*nt"ep"inde"e de co-e"# cu "idic%t%E %le c"ei c;eltuieli sunt p"e7ent%te *n t%5elul != pent"u % c%lcul% costul
co-plet %l unui p"odus <E %le c"ui c;eltuieli di"ecte de %c;i7i#ie sunt de +@ unit#i -onet%"e Bu.-.CE inclus *nt">
o co-%nd cu o &%lo%"e de !(@ u.-. În t%5elul !4 este p"e7ent%t -od%lit%te% de "ep%"ti7%"e % c;eltuielilo"
indi"ecte *nt"e cent"ele de %n%li7 p"incip%le. În /ineE *n t%5elul 3@ se c%lcule%7 costul co-plet %l p"odusului <.

Sit#a)ia "helt#ielilor in!ire"te
Ta(el#l ''&'
Cent"e
Et%pe
Cent"e %u6ili%"e Cent"e p"incip%le
0ep%"%#ii>
*nt"e#ine"e
ec;ip%-ente
0esu"se
u-%ne
Siste-e
in/o"-%tice
Ap"o&i>
7ion%"e
Gestiune
co-en7i
Logistic
.i
li&"%"e
0ep%"ti#ie p"i-%" 3(@@ $(@@ (1=@ 33$@ $!3( 3$@@
0
e
p
%
"
t
i
#
i
e
s
e
c
u
n
d
%
"

_
0ep%"%#ii>
*nt"e#ine"e
ec;ip%-ente
$@ R !@ R $@ R
0esu"se
u-%ne
!( R 3( R $@ R
Siste-e
in/o"-%tice
!@ R $@ R $@ R
N%tu"% unit#ii de
luc"u Bs%u 5%7% de
c%lculC
1@@ u.-.
de %c;i7i#i
1@@ u.-.
co-%nd
1 li&"%"e
Nu-" unit#i de
luc"u B&%lo%"e%
5%7ei de c%lculC
(@ !'@ 1!@
_ -"i-e% /iec"ui cent"u de %n%li7 %u6ili%" este "ep%"ti7%t p"ocentu%l.
Unit%te% de luc"u "e#inut este ce% c%"e este ce% -%i "ep"e7ent%ti& pent"u %cti&it%te% cent"ului.
Re*arti.area "helt#ielilor in!ire"te /ntre "entrele *rin"i*ale
Ta(el#l ''&%
Cent"e
Et%pe
0ep%"ti#i% secund%"
0ep%"%#ii>*nt"e#ine"e
ec;ip%-ente
0esu"se
u-%ne
Siste-e
in/o"-%tice
Ap"o&i>
7ion%"e
Gestiune
co-en7i
Logistic .i
li&"%"e
Tot%l dup p"i-%
0ep%"ti#ie
3(@@ $(@@ (1=@ 33$@ $!3( 3$@@
0ep%"%#ii>*nt"e#ine"e
ec;ip%-ente
>3(@@ 1$@@ +@@ 1$@@
0esu"se
U-%ne
>$(@@ 11!( 1(+( 1=@@
Siste-e
In/o"-%tice
>(1=@ 1@3' !@+! !@+!
Tot%l dup % dou%
0ep%"ti#ie
@ @ @ '4@1 =(=! ='+!
N%tu"% unit#ii de
Luc"u
1@@ u.-. de
%c;i7i#ii
1@@ u.-.
co-%nd
1 li&"%"e
Nu-" unit#i de
Luc"u
(@ !'@ 1!@
Costul unei unit#i
de luc"u_
13=E@! 33E@1 +!E!+
_ %ceste costu"i sunt %loc%te c%lculului costului co-plet *n /unc#ie de nu-"ul de unit#i de luc"u utili7%te pent"u o &Mn7%"e
+4
a
a
E
Cal"#l#l "ost#l#i "o+*let *entr# *ro!#s#l J
Ta(el#l ''&2
C;eltuieli de %/ect%t
s%u de %t"i5uit
C%lcul
Costul unei unit#i
de luc"u
Nu-" unit#i
de luc"u
M"i-e%
C;eltuieli di"ecte
de %c;i7i#ie
+@
C;eltuieli indi"ecteJ
• Ap"o&i7ion%"e
• Gestiune co-en7i
• Logistic .i li&"%"e
13=E@!
33E@1
+!E!+
@E+
!E(
1
4'E'1
=!E(3
+!E!+
Cost co-plet 3!1E$1
În conclu7ieE costul co-plet pe c%"e *l p"esupune co-%nd% %n%li7%t cu p"oduse < este de 3!1E$1 u.-.
)ent"u c% *nt"ep"inde"e% %n%li7%t s o5#in p"o/it din co-e"ci%li7%"e% %cesto" p"oduse t"e5uie s le &Mnd cu o
&%lo%"e -%i -%"e de 3!1E$1 u.-.
C%lculul costului co-plet pent"u *nt"ep"inde"e% de co-e"# ple%c de l% p"e-is% c %cti&it%te% de 5%7 %
%cestei% const *n "e&Mn7%"e% %p"o%pe *n %cee%.i st%"e % -"/u"ilo". Ast/elE costul co-plet este su-% costului de
%c;i7i#ieE % celui de dist"i5u#ie .i c;eltuielilo" cu c%"%cte" gene"%l B%d-inist"%"eE gestiune /in%nci%"E %lte
c;eltuieliCS1!T.
Costul de %c;i7i#ie "ep"e7int tot%lit%te% c;eltuielilo" di"ecte .i indi"ecte pe c%"e le i-plic cu-p"%"e%
unui p"odus pMn l% stoc%"e% s%. E&%lu%"e% -"/u"ilo" c%"e ies din stoc pent"u % /i &Mndute se po%te "e%li7% p"in
t"ei -etode S33TJ
 Metod% costului unit%" -ediu ponde"%tE c%lcul%t /ie dup /iec%"e int"%"eE /ie lun%"E c% "%po"t *nt"e
&%lo%"e% tot%l % stocului ini#i%l plus &%lo%"e% int""ilo" .i c%ntit%te% e6istent *n stocul ini#i%l plus
c%ntit#ile int"%te
Cost unit%" -ediu ponde"%t X
int"%"i c%ntit%te initi%l stoc c%ntit%te
int"%"i &%lo%"e initi%l stoc &%lo%"e
+
+
 Metod% p"i-ei int""i D p"i-ei ie.i"i B8I8OC. 3unu"ile ie.ite din stoc sunt e&%lu%te l% &%lo%"e%
p"i-ului lot int"%t pMn l% epui7%"e% %cestui%E dup c%"e l% &%lo%"e% u"-to"ului lot .i %.% -%i
dep%"teN
 Metod% ulti-ei int""i D p"i-ei ie.i"i BLI8OC. 3unu"ile ie.ite din gestiune sunt e&%lu%te l%
&%lo%"e% ulti-ului lot int"%t pMn l% epui7%"e% %cestui%E %poi % penulti-ului .i %.% -%i dep%"te.
Costul dist"i5u#iei "ep"e7int %ns%-5lul c;eltuielilo" di"ecte .i indi"ecte "e%li7%te pent"u %9unge"e% -"/ii
l% client.
Cuno%.te"e% costului co-plet pe"-ite *nt"ep"inde"ii e6isten#% pe te"-en lung p"in e&it%"e% &Mn7"ilo" *n
pie"de"e .i s "e%li7e7e p"o/it din %cti&it%teE p"in /i6%"e% uno" p"e#u"i -%i -%"i decMt costu"ile p"oduselo".
Cuno%.te"e% -odului de /o"-%"e % costului co-plet pe"-ite conduce"ii *nt"ep"inde"ii de co-e"# s studie7e
p"ocesul de co-e"ci%li7%"eE s "e%li7e7e p"e&i7iuni de cost pent"u /iec%"e %cti&it%te .i s &e"i/ice cont"olul
"e%li7"ii %cesto"%E s st%5ile%sc ni&elul p"e#u"ilo" .i t%"i/elo"E s e&%lue7e consecin#ele o"ic"ei -odi/ic"i
%dus p"ocesului de co-e"ci%li7%"e %sup"% st"uctu"ii p"e#u"ilo"E s e&%lue7e &%lo%"e% stocu"ilo" etc.
În /unc#ie de co-po"t%-entul /%# de &olu-ul de %cti&it%te Bci/"% de %/%ce"iCE c;eltuielile se *-p%"t *n
c;eltuieli &%"i%5ile .i /i6e. Studie"e% c;eltuielilo" din %cest punct de &ede"e este util pent"u %dopt%"e% deci7iilo"
"e/e"ito%"e l% p"e#E "ent%5ilit%teE p"%g de "ent%5ilit%teE opo"tunit%te % pie#eiE l%ns%"e s%u %5%ndon %l unui nou
p"odus s%u punct de &Mn7%"e etc.S1+T.
C;eltuielile &%"i%5ile depind de %cti&it%te% des/.u"%tE *n ti-p ce cele /i6e "-Mn %cele%.i indi/e"ent de
e&olu#i% %cestei%. ÎnsE t"e5uie su5lini%t /%ptul c o d%t cu c"e.te"e% %cti&it#ii %"e loc o "educe"e % costului tot%l
unit%"E nu-it e/ect de sc%". Ace%st scde"e se d%to"e%7 /%ptului c p"in c"e.te"e% %cti&it#ii c;eltuielile /i6e
se "ep%"ti7e%7 pe un nu-" -%i -%"e de p"oduseE cee% ce *nse%-n c se "educe costul unit%" /i6.
C;eltuielile &%"i%5ile .i cele /i6e sunt utile dete"-in"ii p"%gului de %cti&it%te .i punctului -o"t. )ent"u
%ce%st% ele t"e5uie co-p%"%te cu ci/"% de %/%ce"i. Ast/elE p"in scde"e% c;eltuielilo" &%"i%5ile din ci/"% de %/%ce"i
"e7ult -%"9% %sup"% costului &%"i%5il B-%"9% "ep"e7int di/e"en#% dint"e un &enit .i un costCE c%"e %"e "olul de %
%cope"i c;eltuielile /i6e .i e&entu%lE de % dete"-in% un p"o/itE c% *n /igu"% de -%i 9os S1!T.
=@
a
a
E
E
Fig#ra ''&2 For+area re.#ltat#l#i /n -#n")ie
!e "helt#ielile 0aria(ile 9i -i<e
M%"9% %sup"% costului &%"i%5il este dependent de -"i-e% %cti&it#ii BdeciE .i cu ci/"% de %/%ce"iC.
Ace%st dependen# se e6p"i- p"in "%t% -%"9ei %sup"% costului &%"i%5il B0MCVCE c%"e se c%lcule%7 p"in
/o"-ul%J
0MCV X
1@@ _
%/%ce"i de ci/"%
&%"i%5il costului %sup"% -%"9%
s%u
0MCV X
1@@ _
%/%ce"i de ci/"%
&%"i%5ile c;eltuieli > %/%ce"i de ci/"%
)"%gul de "ent%5ilit%te s%u ci/"% de %/%ce"i c"itic "ep"e7int %cel ni&el %l ci/"ei de %/%ce"i l% c%"e
"e7ult%tul este nulE %ce%st% %cope"ind do%" c;eltuielile. Alt/el spusE -%"9% %sup"% costului &%"i%5il %cope"
c;eltuielile /i6e. Cele -en#ion%te sunt e6p"i-%te p"in /igu"% 11.$.
Fig#ra ''&5 Il#strarea *rag#l#i !e renta(ilitate
)"%gul de "ent%5ilit%te po%te /i dete"-in%t .i p"in c%lculE po"nind de l% /%ptul c l% %cest ni&el "e7ult%tul
este nulE %dic -%"9% %sup"% costului &%"i%5il este eg%l cu c;eltuielile /i6e .i %nu-eJ
,in /o"-ul% "%tei -%"9ei %sup"% costului &%"i%5il "e7ult c -%"9% %sup"% costului &%"i%5il X ci/"% de
%/%ce"i _ "%t% -%"9ei %sup"% costului &%"i%5il.
Not- cu )0 ci/"% de %/%ce"i co"espun7to%"e p"%gului de "ent%5ilit%teE e6p"i-%t &%lo"ic. Cu-
"e7ult%tul este nulE "e7ult c -%"9% %sup"% costului &%"i%5il este eg%l cu c;eltuielile /i6e.
C;eltuielile /i6e X )0 _ "%t% -%"9ei costului &%"i%5il s%u
)0 X
&%"i%5il costului -%"9ei "%t%
/i6e c;eltuieli
)unctul -o"t B)MC "ep"e7int d%t% l% c%"e este %tins p"%gul de "ent%5ilit%te .i se dete"-in p"in /o"-ul%J
)M X
luc"%te luni de nu-%"ul _
%/%ce"i de ci/"%
%te "ent%5ilit de p"%gul
E6e-plu D cunoscMnd /%ptul c o *nt"ep"inde"e co-e"ci%l este desc;is pe *nt"eg p%"cu"sul %nului B1!
luniCE c %cest% %"e o ci/" de %/%ce"i de !+@@@ u.-. .i c p"%gul de "ent%5ilit%te este de !! 1(@ u.-.E punctul
-o"t esteJ
)M X
1! _
!+@@@
!!1(@
X 4E=$ Ace%st% *nse%-n c /i"-% o5#ine p"o/it %5i% *n lun% % 1@E -%i p"ecis de dup
din !( octo-5"ie B
3@ _
1@@
=$
X !(E!C.
=1
Ci/"% de %/%ce"i
0e7ult%t
M%"9% %sup"% costului
&%"i%5il
C;eltuieli
&%"i%5ile
C;eltuieli
/i6e
Ci/"% de %/%ce"i X p"%g
de "ent%5ilit%te
C;eltuieli
&%"i%5ile
M%"9% %sup"%
costului &%"i%5il
C;eltuieli /i6e
În /unc#ie de n%tu"% %cti&it#iiE c;eltuielile se g"upe%7 *n S33T c;eltuieli de e6plo%t%"eE c;eltuieli
/in%nci%"eE c;eltuieli e6cep#ion%leE c;eltuieli cu %-o"ti7"i .i p"o&i7io%neE p"o&i7io%ne pent"u "iscu"i .i
c;eltuieli .i c;eltuieli cu i-po7itul pe p"o/it. )"i-ele dou c%tego"ii de c;eltuieli Be6plo%t%"e .i /in%nci%"eC %u o
*nse-nt%te -%i -%"e *n %cti&it%te% *nt"ep"inde"iiE cu o in/luen# spo"it %sup"% pe"/o"-%n#ei %cestei%.
În c;eltuielile de e6plo%t%"e se includ di&e"se c;eltuieli p"int"e c%"eJ
> costul -"/u"ilo" &MnduteE costul de %c;i7i#ie %l o5iectelo" de in&ent%"E costul de %c;i7i#ie %l ene"giei .i
%peiE c;eltuieli cu %-5%l%9eE co-5usti5iliE -%te"i%le consu-%5ile etc.N
> c;eltuieli cu se"&iciile p"est%te de te"#iE c;i"iiE cont"%cte de ce"cet"i etc.N
> c;eltuieli cu i-po7iteE t%6e .i &"s-inte %si-il%teN
> c;eltuieli cu pe"son%lul .i soci%le.
C;eltuielile /in%nci%"e sunt leg%te de /in%n#%"e% %cti&it#ii cu"ente % *nt"ep"inde"ii co-e"ci%le .i cup"indJ
> do5Mn7i .i co-isio%ne d%to"%te pent"u c"editeN
> scontu"iN
> di/e"en#e ne/%&o"%5ile de cu"s &%lut%"N
> pie"de"i din c"e%n#e .i din &Mn7%"e% titlu"ilo" de pl%s%-ent etc.
C;eltuielile e6cep#ion%le nu sunt leg%te de %cti&it%te% cu"ent % *nt"ep"inde"iiE ci %u un c%"%cte"
%ccident%l B%-en7iE pen%li7"iE c;eltuieli leg%te de ced%"e% de %cti&e etc.C.
Ace%st g"up%"e % c;eltuielilo" %"e "ele&%n# %sup"% -odului de /o"-%"e % di&e"selo" "e7ult%te
Bp"e7ent%te *n su5c%pitolul u"-to"CE c%"e "e/lect pe"/o"-%n#% conduce"ii o5#inut din e6e"cit%"e% %cti&it#ii de
5%7E din %cti&it%te% /in%nci%" .i ce% e6cep#ion%l.
11.3 Tipologia veniturilor $i contul de re(ultat
Venitu"ile co"espund &%lo"ii p"oduselo" &Mndute de ct"e *nt"ep"inde"e% co-e"ci%l. C% .i c;eltuielileE
ele se g"upe%7 dup n%tu"E *n /unc#ie de c%"e p"o&in din e6plo%t%"e% *nt"ep"inde"iiE din %lege"ile s%le de
/in%n#%"e s%u din c%"%cte"ul lo" e6cep#ion%l.
Venitu"ile din e6plo%t%"e p"o&in din &Mn7%"e% -"/u"ilo"E /iind e&%lu%te l% &%lo%"e net Bci/"% de %/%ce"i
netCE %dic se sc%d to%te "educe"ile %co"d%te B"%5%tu"iE "e-i7eE "istu"neC. ,e %se-ene%E tot *n %ce%st c%tego"ie
se includ &enitu"ile din stocu"ile de -"/u"iE &enitu"ile din p"oduc#i% de i-o5ili7"i Bcostul luc""ilo" .i
c;eltuielile e/ectu%te de *nt"ep"inde"e pent"u e% *ns.iCE &enitu"i din su5&en#iiE c"e%n#e "ecupe"%teE etc.
Venitu"ile /in%nci%"e p"o&in din pl%s%-entele *nt"ep"inde"ii Bdi&idendeE do5Mn7iCE din scontu"i o5#inute
de l% /u"ni7o"iE di/e"en#e /%&o"%5ile de cu"s &%lut%"E etc.
Venitu"ile e6cep#ion%le nu decu"g din %cti&it%te% cu"ent % *nt"ep"inde"iiE "e7ultMnd *n p"incip%l din
ced%"e% uno" %cti&e s%u din o5#ine"e% de despgu5i"i.
Contul de "e7ult%t "ep"e7int o sinte7 % %cti&it#ii econo-ice % *nt"ep"inde"ii co-e"ci%leE g"upMnd
c;eltuielile .i &enitu"ile dup n%tu"% lo"E "especti& din e6plo%t%"eE /in%nci%"e .i e6cep#ion%le. În c%tego"i%
c;eltuielilo" se includ .i consu-u"i c%"e t"e5uie c%lcul%te .i c%"e nu dete"-in e/ectu%"e% uno" pl#iE "e7ultMnd
din pie"de"i de &%lo%"e d%to"%te u7u"ii s%u *-5t"Mni"ii %nu-ito" 5unu"i %le *nt"ep"inde"ii B%-o"ti7"iE
p"o&i7io%neC. L% /elE e6ist .i &enitu"i c%"e t"e5uie c%lcul%te .i c%"e nu p"esupun *nc%s"iE "e7ultMnd *n p"incip%l
din di-inu%"e% s%u %nul%"e% p"o&i7io%nelo" S33T.
Contul de "e7ult%t po%te /i p"e7ent%t sc;e-%tic c% *n /igu"ile 11.( .i 11.' de -%i 9osJ
Fig#ra ''&8 Str#"t#ra #n#i "ont !e *ro-it
=!
,e5it C"edit
C;eltuieli de e6plo%t%"e
C;eltuieli /in%nci%"e
C;eltuieli e6cep#ion%le
)"o/it Venitu"i din e6plo%t%"e
Venitu"i /in%nci%"e
Venitu"i e6cep#ion%le
,e5it C"edit
C;eltuieli de e6plo%t%"e
C;eltuieli /in%nci%"e
C;eltuieli e6cep#ion%le
Venitu"i din e6plo%t%"e
Venitu"i /in%nci%"e
Venitu"i e6cep#ion%le
)ie"de"e
Fig#ra ''&? Str#"t#ra #n#i "ont !e *ier!ere
Soldul contului de "e7ult%t este d%t de di/e"en#% dint"e &enitu"i .i c;eltuieli. Ast/elE pot %p"e% t"ei
situ%#iiJ
 %. Venitu"ile X C;eltuielileE soldul este nulE deci *nt"ep"inde"e% nu o5#ine p"o/itN
 5. Venitu"ile i C;eltuielileE soldul este po7iti& Bc"edito"CE situ%#ie *n c%"e *nt"ep"inde"e% o5#ine
p"o/itN
 c. Venitu"ile j C;eltuielileE soldul este neg%ti& Bde5ito"CE situ%#ie *n c%"e *nt"ep"inde"e%
"e%li7e%7 pie"de"e.
Soldul c"edito" este pl%s%t *n p%"te% de c;eltuieliE i%" cel de5ito" *n cel %l &enitu"ilo". În %cest -odE tot%lul
&enitu"ilo" este eg%l cu tot%lul c;eltuielilo".
Cu %9uto"ul contului de p"o/it .i pie"de"e se o5#in u"-to%"ele "e7ult%teJ
 "e7ult%tul e6plo%t"ii X &enitu"i din e6plo%t%"e D c;eltuieli din e6plo%t%"eN -so%" c%p%cit%te%
*nt"ep"inde"ii de % o5#ine *nc%s"i -%i -%"i decMt c;eltuielileN
 "e7ult%tul /in%nci%" X &enitu"i /in%nci%"e D c;eltuieli /in%nci%"eN "ep"e7int un indic%to" %l
politicii de /in%n#%"e % *nt"ep"inde"iiN
 "e7ult%tul cu"ent X "e7ult%tul e6plo%t"ii ^ "e7ult%tul /in%nci%"N "ep"e7int c%p%cit%te% s%u
inc%p%cit%te% *nt"ep"inde"ii de % o5#ine *nc%s"i supe"io%"e c;eltuielilo"E dup ce s>% lu%t *n conside"%"e
politic% s% /in%nci%"N
 "e7ult%tul e6cep#ion%l X &enitu"i e6cep#ion%le D c;eltuieli e6cep#ion%leN -so%" ele-ente
nese-ni/ic%ti&e %le %cti&it#ii cu"enteN
 "e7ult%tul net X "e7ult%tul cu"ent k "e7ult%tul e6cep#ion%l D p%"ticip%"e% s%l%"i%#ilo" l% "e7ult%te
D i-po7it pe p"o/itN este indic%to"ul c%"e -so%" pe"/o"-%n#% gene"%l % *nt"ep"inde"iiE integ"Mnd .i
ele-ente c%"e sunt *n %/%"% cont"olului -%n%ge"ilo".
,in cele p"e7ent%te se po%te desp"inde co-ple6it%te% c;eltuielilo" pe c%"e t"e5uie s le /%c o
*nt"ep"inde"e co-e"ci%l pent"u % pute% o5#ine &enitu"ile c%"e constituie p"e-is% uno" pe"/o"-%n#e %.tept%te.
0e7ult%tele c%"e "e7ult din contul de "e7ult%t sunt utile pent"u % *n#elege cu- se "e%li7e%7 pe"/o"-%n#ele
*nt"ep"inde"iiE d%" conduce"e% %"e ne&oie de o in/o"-%"e de c%lit%te. ,e %cee%E este neces%" c% -%n%ge"ii s
%dopte deci7ii ope"%#ion%le *n%inte de % se p"oduce un %nu-it "e7ult%t. C% %t%"eE %tMt in/o"-%#iile din contul de
"e7ult%teE cMt .i din 5il%n#ul cont%5il t"e5uie p"eluc"%te .i det%li%te pent"u % /i cu %de&"%t utile conduce"ii.
11.4 Costurile logistice
Logistic% %cope" %ns%-5lul gestiunii /lu6u"ilo" /i7ice .i de in/o"-%#ii %soci%teE de l% %p"o&i7ion%"e% l%
dist"i5u#i% p"oduselo" /initeE inclusi& gestiune% "etu"u"ilo" de o"ice n%tu"E -o5ili7Mnd -i9lo%ce de t"%nspo"tE
stocu"i .i depo7iteE "esu"se u-%ne neces%"e ci"cul%#iei /lu6u"ilo" -%te"i%le.
O p"o5le- i-po"t%nt pent"u conduce"e% *nt"ep"inde"ilo" o "ep"e7int costu"ile logistice. )lecMnd de l%
idee% c logistic% "ep"e7int un secto" de %cti&it%te c%"e i-plic *n -od neces%" costu"i se pune p"o5le-%
"educe"ii %cesto"% pent"u % gene"% "e7e"&e de p"oducti&it%te. 0educe"e% costu"ilo" p"esupune cuno%.te"e% .i
%n%li7% lo" .i *n#elege"e% i-p%ctului /iec"ei %cti&it#i logistice "e%li7%te *n tot%lul c;eltuielilo".
Costu"ile logistice sunt esti-%te c% "ep"e7entMnd *nt"e 1@ .i 1( R din ci/"% de %/%ce"i o5#inut din
&Mn7%"e% p"oduselo". )e secto%"eE situ%#i% este "ed%t *n t%5elul de -%i 9osJ
=3
$on!erea "ost#rilor logisti"e /n "i-ra !e a-a"eri
Ta(el#l ''&5
Cost#ri logisti"e *e
se"toare
K !in "i-ra !e a-a"eri
M%"e% dist"i5u#ie 1(
3unu"i inte"-edi%"e 1$E3
Indust"i% %uto 1!E$
3unu"i de consu- cu"ent 11E3
3unu"i de ec;ip%-ent =E4
Ene"gie =E3
O "educe"e cu un p"ocent %l %cesto" costu"i pot conduce l% un cM.tig supli-ent%" de l% un s/e"t l% o
t"ei-e pent"u o *nt"ep"inde"e.
În gene"%lE t"%nspo"tu"ile "ep"e7int ci"c% 9u-t%te din tot%lul costu"ilo" logisticeE i%" depo7it%"e%
%p"o6i-%ti& un s/e"t din %ceste%.
În ulti-% pe"io%dE costu"ile logistice -%ni/est o tendin# de c"e.te"e dete"-in%t de lungi"e% t"%seelo"
logistice .i de spo"i"e% p"e#ului c%"5u"%n#ilo" pe /ondul scde"ii costu"ilo" co-plete %le p"oduselo"E -%i %les c%
e/ect %l deloc%li7"ilo".
Costu"ile logistice &%"i%7 de l% un secto" de %cti&it%te l% %ltul .i c;i%" de l% o *nt"ep"inde"e l% %lt% *n
%cel%.i secto"E din di&e"se -oti&e p"ecu-J
> situ%#iile .i con/igu"%#iile logistice sunt di/e"ite c;i%" .i pent"u *nt"ep"inde"i din %cel%.i secto"N
> ni&elu"ile de integ"%"e s%u de su5cont"%ct%"e % ope"%#iunilo" logistice pot /i di/e"iteN
> c%n%lele de dist"i5u#ieE pie#ele c"o"% li se %d"ese%7 o *nt"ep"inde"e c;i%" pent"u %cele%.i tipu"i de
p"oduse pot %ng%9% costu"i logistice di/e"iteN
> nu e6ist "eguli cl%"e .i p"ecise de %loc%"e % costu"ilo" logisticeE *n /unc#ie de condi#iile de li&"%"e %
-"/u"ilo"E de -etodele de st%5ili"e % &%lo"ii stocu"ilo" etc.
Cores*on!en)a /ntre a"ti0it1)i 9i "o+*onente
!e a"ti0it1)i !e logisti"1 intern1
Ta(el#l ''&8
Acti&it#i de logistic inte"n
Co-ponente de %cti&it#i
de logistic inte"n
T"%nspo"tul de l% "ecep#ie l% e6pedie"e A-o"ti7%"e% in/"%st"uctu"ii logistice
Gestiune% t"%nspo"tului S%l%"ii %soci%te %cti&it#ilo" logistice
,epo7it%"e%
A-o"ti7%"e% in&esti#iilo"
*n te;nologi% logistic
M%nipul%"e%
A-o"ti7%"e% ec;ip%-entelo"
de t"%nspo"t
)"eluc"%"e% co-en7ilo" )"egti"e% %6%t pe logistic
Concep#i% "e#elei logistice Gestiune% logisticii
)l%ni/ic%"e% o/e"tei .i % ce"e"ii
Gestiune% /u"ni7"ii de se"&icii logistice %le te"#ilo"
Ap"o&i7ion%"e /" costul p"oduselo" cu-p"%te
Costu"ile unui depo7it se "ep%"ti7e%7 glo5%l %st/elJ
> $@Rpent"u const"uc#ie .i ec;ip%-enteN
> (@ R pent"u c;eltuieli di&e"se B-Mn de luc"u .i consu-%5ileCN
> 1@ R pent"u c;eltuieli gene"%le de /unc#ion%"e.
V%lo"ile p"e7ent%te sunt -ediiE costu"ile &%"iind *n /unc#ie de p%"%-et"i p"ecu-J
> loc%li7%"e% geog"%/ic % depo7itului B%p"o%pe s%u nu de un -%"e o"%.E dese"&i"ile "utie"e etc.CN
> -"i-e% depo7itului Bec;ip%-enteE "%/tu"iE p%leteE nu-" de u.iE "%-peE *nl#i-e utili7%5ilE /o"-%
etc.CN
> st%"e%E no"-eleE tipul de cl%s Bposi5ilit#i de % stoc% di/e"ite tipu"i de p"oduseCN
> tipu"ile de p"oduse t"%t%te .i tipu"ile de co-en7i c%"e in/luen#e%7 di"ect "%t% -Minii de luc"uN
> o"g%ni7%"e% *nt"ep"inde"iiJ -%"e p"est%to"E depo7it p"op"iu Bcostu"ile unui siste- in/o"-%tic pot /iE de
e6e-pluE "ep%"ti7%te pe -%i -ulte %-pl%s%-enteC.
=$
Re*arti.area "ost#rilor #n#i !e*o.it
Ta(el#l ''&?
C
o
s
t
u
"
i
l
e

d
e
p
o
7
i
t
e
l
o
"
Stoc%"e
$@ R
(( R > costul cldi"ii 1@@ R
-
!
Klun
Sup"%/%#% %cope"it -
!
Costul pe -
!
%cope"it
C;i"ie s%u %-o"ti7%"e -
!
!( R > c;eltuieliE
*nt"e#ine"eE p%7
+( R
-
!
Klun
Asigu""iE cu"#enieE %pE g%7E c%n%li7%"eE %lte
c;eltuieli loc%ti&eE *ncl7i"eE p%7 etc. D -
!
!( R
-
!
Klun
T%6e p"o/esion%leE %lte t%6e speci/ice D -
!
1@ R > ec;ip%-entele
depo7itului
1@@ R
-
!
Klun
A-o"ti7%"e s%u *nc;i"ie"e%E stel%9e Bp%letie"eC .i
-o5ilie" de stoc%"eE ec;ip%-ente di&e"seE siste-e
de t"%ns/e" o"i7ont%leE *nt"e#ine"e% -%te"i%lelo" D
-
!
1@ R > -%te"i%le de
*nt"e#ine"e
1@@ R
-
!
Klun
Înc;i"ie"e% -%te"i%lelo" de *nt"e#ine"eE %-o"ti7%"e%
-%te"i%lelo"E cont"%ct de *nt"e#ine"e D -
!

)"est%"e
(@ R
=@ R > c;eltuieli di"ecte
de pe"son%l
+( R lun S%l%"ii .i c;eltuieli di"ecte cu -Mn% de luc"u
!( R Costul pe"son%lului e6te"n
1@ R > consu-%5ile 1@@ R lun )%lete pie"duteE /oliiE etic;eteE consu-%5ile
in/o"-%ticeE *nt"e#ine"e% ec;ip%-entelo"E t"%t%"e% .i
e&%cu%"e% de.eu"ilo"E tele/onE /%6E linii in/o"-%tice
1@ R > c;eltuieli
gene"%le loc%le
1@@ R lun S%l%"ii .i c;eltuieli indi"ecte cu -Mn% de luc"u
C;eltuieli
gene"%le
1@ R
$@ R > c;eltuieli de
st"uctu"
1@@ R lun C;eltuieli cu pe"son%lul de l% sediu
'@ R > di&e"se 1@@ R lun C;eltuieli loc%leE siste-ul in/o"-%tic %l sediuluiE
tele/onE /%6E ono"%"iiE c"e%n#e du5io%seE pu5licit%teE
%ltele
Indicele costu"ilo" logistice "ep"e7int un inst"u-ent de -su"%"e t"i-est"i%l % e&olu#iei costului
%ns%-5lului %cti&it#ilo" logisticeE cu e6cep#i% costului t"%nspo"tului. În 8"%n#%E 8ede"%#i% *nt"ep"inde"ilo" de
t"%nspo"t .i logistic c%lcule%7 un %st/el de indice pe 5%7% % t"ei su5indiciJ
> indicele stoc"ii Bcostu"i cu cldi"e%E c;eltuieliE *nt"e#ine"eE p%7E i-po7ite etc.CE c%"e "eg"upe%7 costu"i
leg%te de sup"%/%#% dedic%t depo7it"iiN %"e o ponde"e de %p"o6i-%ti& != RN
> indicele p"est%#iilo" B-%te"i%leKec;ip%-ente de -%nipul%"eE c;eltuieli di"ecte de pe"son%lCE c%"e se
"e/e" l% costu"i c%"e depind de ni&elul %cti&it#iiN %"e o ponde"e de %p"o6i-%ti& '@ RN
> indicele supo"t Bc;eltuieli de st"uctu"CE c%"e %cope" c;eltuieli gene"%leN %"e o ponde"e de ci"c% !1 R.
Acest indice % /ost c%lcul%t pent"u p"i-% d%t *n %l $ D le% t"i-est"u %l %nului !@@3E constituind %st/el
5%7% de c%lcul B1@@C. Indicele %"e "olul de "e/e"in# pent"u p"est%to"i *n cl%u7ele cont"%ctu%le. Se c%lcule%7 pe
5%7% in/o"-%#iilo" /u"ni7%te de ct"e un p%nel de *nt"ep"inde"i c%"e de#in -%i -ult de =@@@@@ -
!
sup"%/%# de
depo7it%"e.
În cee% ce p"i&e.te t"%nspo"tu"ileE "ep%"ti7%"e% costu"ilo" cu %ce%st %cti&it%te este u"-to%"e%J s%l%"iul
.o/e"ilo" D 3! RN c;eltuieli cu c%"5u"%n#ii D !!RN *nlocui"e% pneu"ilo" D $ RN c;eltuieli de *nt"e#ine"e D ' RN %lte
c;eltuieli D 3' R.
12. Sistemul logistic al comerţului electronic
În conte6tul noii econo-iiE *n c%"e se ope"e%7 cu noi concepte .i teo"iiE de7&olt%"e% co-e"#ului
elect"onic este o "e%lit%te pe c%le s de&in -it. ,e.i nu e6ist *nc o de/ini#ie uni&e"s%l %ccept%t % co-e"#ului
elect"onicE %cest% po%te /i desc"is c% utili7%"e% -i9lo%celo" elect"onice pent"u sc;i-5ul de in/o"-%#ii .i pent"u
%nt%-%"e%E *nc;eie"e% .i "e%li7%"e% de t"%n7%c#ii co-e"ci%le *nt"e p%"tene"i de %/%ce"i sep%"%#i su5 %spect
geog"%/ic. În %ccep#iune% O"g%ni7%#iei Mondi%le % Co-e"#ului BOMCCE co-e"#ul elect"onic dese-ne%7
p"oduc#i%E dist"i5u#i%E -%"AetingulE &Mn7%"e% s%u li&"%"e% de 5unu"i -%te"i%le .i se"&icii p"in -i9lo%ce
elect"oniceE i%" *n concep#i% O"g%ni7%#iei Econo-ice de Coope"%"e .i ,e7&olt%"e BOEC,C %cest% "ep"e7int
=(
des/.u"%"e% unei %/%ce"i p"in inte"-ediul "e#elei Inte"netE &Mn7%"e% de 5unu"i .i se"&icii %&Mnd loc o//line s%u
online.
12.1 Co#erţul electronic ; deli#itări conceptuale
)"incip%lele c%"%cte"istici %le co-e"#ului elect"onic suntJ %sigu" o &ite7 "idic%t de de"ul%"e %
t"%n7%c#iilo"N pe"-ite %ccesul l% noi seg-ente de pi%#N con/e" o /le6i5ilit%te c"escut politicilo" co-e"ci%leN
dete"-in "educe"e% costu"ilo" de %p"o&i7ion%"eE de dist"i5u#ieE de p"o-o&%"eN i-plic si-pli/ic%"e%
p"ocedu"ilo" de t"%n7%c#ion%"eN cont"i5uie l% c"e.te"e% co-petiti&it#ii l% ni&el de /i"- .i i-plicit de #%"N
dete"-in c"e.te"e% &%lo"ii t"%n7%c#iilo" p"in sti-ul%"e% cu-p"to"ilo"N o/e" posi5ilit%te% de % con/igu"%
p"oduse s%u se"&icii .i de % &ede% i-edi%t p"e#u"ile "e%le %le %cesto"%E *n co-p%"%#ie cu p"e#u"ile -%i -ulto"
o/e"t%n#i etc.
În p"i&in#% di-ensiunilo" co-e"#ului elect"onic c%"e %u "ele&%n# pent"u de7&olt%"e% econo-icE %ceste%
se "e/e" l% S1@TJ /%cilit%"e% e6p%nsiunii t"%n7%c#iilo" inte"n%#ion%leE e6p%nsiune% t"%ns/"ontie" % t"%n7%c#iilo"E
c"e%"e% de noi opo"tunit#i pent"u p%"ticip%"e% *nt"ep"inde"ilo" -ici .i -i9locii l% co-e"#ul inte"n%#ion%lE
sti-ul%"e% p"ocesului de /"%g-ent%"e % %cti&it#ilo" econo-ice.
)"i&ito" l% poten#i%lul "idic%t %l co-e"#ului elect"onic *n te"-eni de spo"u"i de p"oducti&it%te .i de
c"e.te"e econo-icE sunt i-po"t%nte -%i %les u"-to%"ele %specte &i7Mnd i-p%ctul co-e"#ului elect"onic %sup"%
p"oceselo" econo-ice S1@TJ "educe"e% costu"ilo" de t"%n7%c#ion%"eE *-5unt#i"e% %ccesului l% in/o"-%#iile de
pi%#E intensi/ic%"e% co-peti#ieiE -%i 5un% %loc%"e % "esu"selo"E *-5unt#i"e% co-petiti&it#ii /i"-elo" .i
spo"i"e%E pe %ce%st 5%7E % %5ilit#ii lo" de % c"e% &%lo%"e .i de % concu"% pe pie#ele tot -%i glo5%li7%te .
Co-e"#ul elect"onic %"e de9% o -%"e &%"iet%te de %plic%#iiE *nt"e c%"eJ sc;i-5ul de in/o"-%#ii digit%leE
co-e"ci%li7%"e% elect"onic de 5unu"i .i se"&iciiE t"%ns/e"u"i de /ondu"i elect"oniceE %cti&it#i 5u"sie"e
elect"oniceE licit%#ii elect"oniceE %c;i7i#ii pu5liceE /u"ni7%"e% de se"&icii post>&Mn7%"e etc. Este %plic%5il %tMt *n
c%7ul &Mn7"ii 5unu"ilo" -%te"i%le Bp"oduse indust"i%le .i 5unu"i de consu-E de e6e-pluCE cMt .i %l se"&iciilo"
Bse"&icii in/o"-%ticeE /in%nci%"eE 9u"idice etc.CE dMnd n%.te"e totod%t uno" noi p"oduse .i se"&icii Hdigit%li7%teH
s%u H&i"tu%leHE cu- %" /i c"#iE pu5lic%#iiE C,>u"iE so/tW%"eE se"&icii 5%nc%"eE p"og"%-e de tele&i7iune s%u "%dio
etc.
În linii generale, modelele de afaceri pe Internet sunt: magazinul electronic (e-shop), magazinul
universal electronic (e-mall), achiziţia publică electronică (e-procurement), licitaţia electronică (e-
auction), comunitatea virtuală (virtual community), prestări servicii electronice (e-service providing),
broera! de informaţii, modele de publicitate"
12.2 Modele $i aplicaţii de co#erţ electronic
Co-e"#ul elect"onic po%te /i des/.u"%t de ct"e .i *nt"e t"ei tipu"i de entit#iJ *nt"ep"inde"iE gu&e"ne .i
consu-%to"iE i%" p"incip%lele "el%#ii speci/ice disponi5ile /iec"ei o"g%ni7%#ii *n l%n#ul &%lo"ii sunt 3!3 B*nt"e
*nt"ep"inde"iJ 3usiness>to>3usinessCE 3!C B*nt"e o *nt"ep"inde"e .i consu-%to"iJ 3usiness>to>Consu-e"CE 3!A
B*nt"e *nt"ep"inde"e .i %d-inist"%#i% gu&e"n%-ent%lJ 3usiness>to>Ad-inist"%tionE s%u 3!GJ 3usiness>to>
Go&e"n-entE .i celel%lte /o"-e cone6eC. ,e %se-ene%E -%i pute- &o"5i .i desp"e 3!E B*nt"e /i"- .i %ng%9%#ii
siJ 3usiness>to>E-plo:eeCE )"o-otion%l Medi% BMedii de sti-ul%"eCE )o"t%l s%u C!CE M>co-E c% -odele de
"el%#ii elect"onice.
Modelul 3!3 este cel -%i "spMndit -odel de %/%ce"i e>co--e"ce .i %"e cel -%i i-po"t%nt poten#i%l de
de7&olt%"e. Modelele 3!3 %le "el%#iilo" de %/%ce"i elect"onice "ep"e7int *n -od cu"ent cel -%i -%"e i-p%ct
econo-ic -su"%5il %l te;nologiei co-e"#ului elect"onic .i cup"ind -etode .i siste-e de sus#ine"e % pute"ii
te;nologiei co-pute"elo" de % *-5unt#i "el%#iile dint"e %/%ce"i. În -od tipicE -odelele 3!3 sunt utili7%te
pent"u % /%cilit% co-unic%"e% int"%>c%n%le .i e/icien#%. Modelele 3!3 utili7e%7 "e#elele in/o"-%tice B*n
p%"ticul%" Inte"net>ulC pent"u e/ectu%"e% sc;i-5ului de in/o"-%#ii *nt"e *nt"ep"inde"i Bp%"#i%l s%u integ"%lC .i
&i7e%7 /u"ni7o"iiE su5>%nt"ep"eno"iiE clien#iiE p"est%to"ii de se"&icii etc. Aceste -odele se pot 5%7% pe Inte"netE
Int"%netu"i s%u E6t"%netu"i cont"ol%te de o"g%ni7%#ie .i pot include p"oces%"e% .i u"-"i"e% co-en7ilo"E pl%t%E
cont"olul in&ent%"ului .i siste-e de p"oiect%"eE de t"%nspo"t .i logisticE siste-e de cont"olE &Mn7%"e s%u
dese"&i"e client. Acestei /o"-e de co-e"# elect"onic *i co"espunde -odelul "el%#iilo" t"%n7%c#ion%le S4TE -odel
c%"e se %plic p"oceselo" de cu-p"%"e K &Mn7%"e Be/ectu%"e% unei co-en7iE con/i"-%"e% de "ecep#ie % co-en7iiE
='
noti/ic%"e% li&""iiE t"i-ite"e% /%ctu"ii .i e&entu%l e6ecut%"e% pl#iiC *nt"e *nt"ep"inde"i %ng%9%te *nt">un
p%"tene"i%t du"%5il ce e/ectue%7 *nt"e ele t"%n7%c#ii nu-e"o%se .i dispun de o logistic pe"/o"-%nt .i "especti&
de o in/o"-%ti7%"e inte"n %&%ns%t.
Modelul 3!C este cel -%i cunoscut -odel de %/%ce"i e>co--e"ceE *nt"ucMt %cest% se %d"ese%7
consu-%to"ilo" indi&idu%li. Modelele 3!C se concent"e%7 pe utili7%"e% Inte"netului .i % te;nologiei elect"onice
pent"u % c"e% .i % sus#ine *n -od di"ect t"%n7%c#iile en>det%il. L% /el c% *n -odelul 3!3E i-po"t%n#% st"%tegic %
-odelului 3!C este de % /i o inte"/%# t"%n7%c#ion%l D o -etod de o5#ine"e .i /%cilit%"e % &Mn7"ilo" .i
co-en7ilo" di"ect de l% ulti-ii clien#iE *n ti-p ce se eli-in s%u se "educe necesit%te% &Mn7"ii u-%ne di"ecte s%u
dese"&i"e% clien#ilo". 3!C utili7e%7 Inte"net>ul pent"u "el%#iile co-e"ci%le Bpu5licit%teE p"e7ent%"e c%t%logE
co-en7i *n linieE pl#i elect"oniceE dist"i5u#ieE se"&icii dup &Mn7%"eC *nt"e *nt"ep"inde"e .i consu-%to"ii
p%"ticul%"i.
Modelele 3!A utili7e%7 "e#elele in/o"-%tice B*n p%"ticul%" Inte"net>ulC pent"u e/ectu%"e% sc;i-5ului de
in/o"-%#ii *nt"e *nt"ep"inde"i .i %d-inist"%#i% pu5lic Bp%"#i%l s%u integ"%lC. )ent"u *nt"ep"inde"iE 3!A este un c%7
p%"ticul%" de 3!3. )ent"u %d-inist"%#i% pu5licE 3!A este o c%tego"ie p%"ticul%" de p"ocedu"i %d-inist"%ti&e Be>
go&e"n-entC. E6ist %st/el /o"-% A!3 BAd-inist"%tion>to>3usiness s%u G!3 > Go&e"n-ent>to>3usinessCE -odel
de co-e"# elect"onic *n c%"e o institu#ie gu&e"n%-ent%l cu-p%" s%u &inde 5unu"iE se"&icii s%u in/o"-%#ii de l%
pe"so%nele 9u"idice Be6e-pluJ e>licit%tie."oCE d%" .i /o"-% A!C BAd-inist"%tion>to>Consu-e" s%u Go&e"n-ent>
to>Consu-e" BG!CCCE c%"e %cope" "el%#ii gu&e"n>cet%#eni l% ni&el de in/o"-%"e .i p"est%"e se"&icii pu5lice
B e6e-pluJ plti"e% t%6elo" onlineC.
Modelul 3!E B*nt"e /i"-% si %ng%9%#ii siJ 3usiness>to>E-plo:eeCE se "e/e" l% t"%n7%c#iile de"ul%te *n
c%d"ul unei /i"-e utili7Mndu>se p"op"iul siste- Int"%netE *ns nu este un -odel /o%"te "spMndit *n lu-e.
)"o-otion%l Medi% este o /o"- % -odelului "el%#ion%l e>5usiness .i se "e/e"% l% utili7%"e% We5 site>ului
.i % te;nologiei elect"onice c% p"incip%l -ediu p"o-o#ion%l. Adese% %ce%st% /oc%li7%"e este co-5in%t cu %lte
-odele %le co-e"#ului elect"onicE d%" *n -ulte c%7u"i o"g%ni7%#iile se li-ite%7 nu-%i l% %cest -odel de -ediu
p"o-o#ion%l d%to"it c;estiunilo" leg%te de c;eltuielile de t"%nspo"t %le p"odusului s%u posi5ilul con/lict pe
c%n%l.
,int">o pe"specti& de "ecl%- .i sti-ul%"eE co"po"%te .i 5"%nd site>u"ile "ep"e7int opo"tunit#i unice pent"u %
li&"% un -es%9 ct"e un pu5lic #int speci/icE *nt"ind %st/el "el%#iile cu clien#ii S3@T.
)o"t%lu"ile Inte"net "ep"e7intE de %se-ene%E un -odel de st"%tegie e>"el%#ion%l. )o"t%lu"ile /u"ni7e%7
un punct de int"%"e l% Inte"net .i un -ec%nis- de cut%"e pent"u clien#i .i s>%u e6tins pent"u % include
nu-e"o%se se"&icii p"op"ii %le clien#ilo"E inclusi& e>-%ilE -%g%7ine &i"tu%leE di"ecto%"e tele/onice .i di&e"se
unelte de ce"cet%"e. Cent"ul st"%tegic %l -odelului )o"t%l este de % const"ui .i "e7e"&% t"%/icul clien#ilo" .i de %
/o"-% p%"tene"i%te cu o"g%ni7%#ii c%"e /olosesc %lte -etode de co-e"# elect"onic.
Un %lt -odel de "el%#ii elect"onice este cunoscut c% )ee" to )ee" B)!) > di"ectC s%u Consu-e" to
Consu-e" BC!C > client ct"e clientC pent"u c /%cilite%7 co-unic%"e% s%u t"%n7%c#iile *nt"e indi&i7i te"#i s%u
clien#i. C;i%" d%c e6ist% speci%li.ti ce pe"cep )!) l% /el c% C!CE totu.i t"e5uie p"eci7%t c -odelul C!C este
speci/ic t"%n7%c#iilo" "e%li7%te online *nt"e consu-%to"i pe pi%#% &i"tu%lE pe 5%7 de licit%#ie Bde e6e-pluJ e3%:E
P%l/.co-CE cele -%i t"%n7%c#ion%te -"/u"i p"in %cest -odel /iindJ c"#iE /il-eE -u7ic .i 9ocu"iE /i"-ele C!C
"e%li7Mnd &enitu"i din co-isio%ne %sup"% t"%n7%c#iilo" e/ectu%teE *n ti-p ce -odelul )!) const *n sc;i-5 de
/i.ie"e .i de %lte -i9lo%ce co-pute"i7%te *nt"e utili7%to"ii de )C>u"iE c%"e nu necesit utili7%"e% unui se"&e"
cent"%lE nu p"esupune inte"-edi%"iE %"e un do-eniu *ngust de utili7%"eJ sc;i-5ul de *n"egist""i -u7ic%leE de
"egul Bde e6e-pluJ M)3.co-CE /i"-ele )!) "e%li7Mnd &enitu"i din "ecl%- .i din t%6e %plic%te l% unele
*n"egist""i -u7ic%le.
Un %lt -odel de %/%ce"e elect"onicE -odelul M>co-E de&ine din ce *n ce -%i cunoscut .i utili7%t. M>
co-E cel -%i -ode"n -odel pent"u %/%ce"i "e%li7%te p"in inte"-ediul %p%"%telo" digit%te -o5ile p"in "e#e%u%
Inte"netE este utili7%t cu p"ecde"e *n u"-to%"ele do-eniiJ -es%9e SMSE pl#i de &%lo"i -iciE se"&icii /in%nci%"eE
logisticE se"&icii de in/o"-%"e .i -%n%ge-entE i%" *n pespecti&% %p"opi%t pent"u %cces l% Inte"netE t"%ns-ite"e
e>-%il>u"iE p"i-i"e .i t"%ns-ite"e i-%gini &ideo .i T& etc.
12.3 Particularităţile logistice ale #odelelor <2< $i <2C
A&%nt%9ele o/e"ite de Inte"net cu-p"to"ilo" s%u &Mn7to"ilo" depind *nt">o -%"e -%su" de
c%"%cte"isticile p"oduselo" .i se"&iciilo" t"%n7%c#ion%te pent"u c %ceste% /o"-e%7 ni&elul de 5%7 %l di/e"en#ie"ii
dint"e -odelele co-e"tului elect"onic. În %cest sensE din punct de &ede"e logisticE di/e"en#ie"e% dint"e -odelele
=+
este d%t *n speci%l de dou %specteJ "%po"tul dint"e &%lo%"e% p"odusului .i c;eltuielile s%le de t"%nspo"t .i
co-ple6it%te% in&ent%"ului S3@T.
0%po"tul dint"e &%lo%"e% p"odusului .i c;eltuielile s%le de t"%nspo"t este %dese% p%"%-et"ul cel -%i c"itic
pent"u %lege"e% -odelului de co-e"# elect"onic .i succes co-petiti&. În ti-p ce un nu-" de speci%li.ti %
suge"%t c p"odusele scu-pe %u o -%i -%"e opo"tunit%te de % e6plo%t% %&%nt%9ele te;nologiei co-e"#ului
elect"onic decMt %"ticolele ie/tineE %ce%st deose5i"e si-pli/ic p"e% -ult %de&%"%t% n%tu" % "el%#iei. În "e%lit%teE
o -su" -%i 5un % opo"tunit#ii este p"e#ul s%u &%lo%"e% p"odusului *n "%po"t cu c;eltuielile de t"%nspo"t. În
ti-p ce /"igide"eleE de e6e-pluE %u p"e#u"i -%"iE i-p"%ctic%5ile pent"u depo7ite cent"%li7%teE p"odusele c%"e %u o
&%lo%"e -ic *n "%po"t cu c;eltuielile lo" di"ecte de t"%nspo"t Bde e6e-pluE -o5il%C pot /i c%ndid%te s"%ce pent"u
-odelele de co-e"# elect"onic cent"%li7%t Bp"ecu- 3!CC. În ti-p ce %5o"d%"ile 3!C nu sunt i-posi5ile *n %ceste
condi#iiE %&%nt%9ele o/e"ite de co-e"#ul elect"onic sunt se"ios li-it%te de costu"i -%"i de t"%nspo"t. E.ecu"ile
%/%ce"ilo" "isc%nte %le li&""ilo" de %"ticole de 5cnie 3!CE p"ecu- Ze5&%n .i Po-eG"oce"E sunt ilust""i %le
li-it"ilo" %cestui -odel S3@T. Totu.iE *n &iito" se pot de7&olt% noi -odele pent"u % dist"i5ui *n -od e/icient
%ceste p"oduseE utili7Mnd siste-e de co-e"# elect"onic ce includ depo7ite descent"%li7%te. E6cep#i% de l% "egul%
de -%i sus %" %p"e% %colo unde clien#ii sunt dispu.i s %c;i7i#ione7e c%ntit#i su/icient de -%"i pent"u % /%ce
li&"%"e% econo-ic. )ent"u p"odusele c%"e %u un "%po"t -%"e &%lo%"e>c;eltuieli de t"%nspo"t Bde e6e-pluE c"#iE
%"ticole de *-5"c-inteE 5i9ute"iiCE -odelele 3!C de co-e"# elect"onic cent"%li7%t "e%li7e%7 %&%nt%9e
/o"-id%5ile pent"u o"g%ni7%#ii. Supli-ent%"E e6ist o c%tego"ie unic de 5unu"i c%"e %u "%po"tu"i Gin/initeH
&%lo%"e>c;eltuieli de t"%nspo"t. Ace%st c%tego"ie de p"oduse se e6tinde e6plo7i& d%to"it c%p%cit#ii te;nologiei
co-pute"elo" de % Gdigit%li7%H 5unu"i c%"e *n%inte de % /i co-e"ci%li7%te online e"%u t%ngi5ile s%u %n%logeE
p"ecu- c"#iE -u7ic .i /il-e. ,igiti7%tE -u7ic% desc%"c%5il c"ee%7 o "e&olu#ie popul%" Bc;i%" d%c
cont"o&e"s%tC %tMt pent"u consu-%to"iE cMt .i pent"u designe"ii ;%"dW%"e BM)3CN de %se-ene%E -ulte c"#i pot /i
%cu- desc"c%te *n tot%lit%te p"in Inte"net. Indust"i% /il-elo" se %p"opieE de %se-ene%E "%pid de %cee%.i
ine&it%5ilit%te % "e&olu#iei c%n%lelo" de dist"i5u#ie. )ent"u /u"ni7o"ii %cestei /o"-e de p"odusE &Mn7%"e% cu
%-nuntul 3!C utili7Mnd c%n%lele di"ecte de dist"i5u#ie p%"e % /i i-inent pe &iito"E d%to"it utilit#tilo"
e6t"%o"din%"e de ti-pE sp%#iuE /o"- .i posesie "e%li7%te de %cest -odel de co-e"# elect"onic .i e/icien#elo"
glo5%le de c%n%lKt"%n7%c#ie pe"-ise de %cest tip de p"odus.
Co-ple6it%te% in&ent%"ului -"e.te de %se-ene% %&%nt%9ele %5o"d"ilo" "el%#ion%le 3!3 .i 3!C. ,%to"it
e/icien#ei c"e%te p"in p"ocesul de so"t%"eE co-p%niile cu in&ent%"e di&e"se %u %&%nt%9e -%"i de pe u"-%
cent"%li7"ii. A-%7on este un e6e-plu e6celent %l %cestui p"incipiu econo-ic pent"u c t"e5uie s #in% *n
in&ent%" do%" cMte&% copii de c"#i cu ce"e"e li-it%t. )e de %lt% p%"teE l%n#u"ile de &Mn7%"e de c"#i tip Oc"%-i7i
.i -o"t%"H Bp"ecu- 3%"nes .i No5leC t"e5uie s #in% un in&ent%" de -ii de c"#i unice *n /iec%"e din nu-e"o%sele
lo" -%g%7ine /i7ice. Ast/elE co-p%niile c%"e de#in *n -od neces%" un in&ent%" %l unei g%-e di&e"se de p"oduseE
c% p%"te % pl%nului lo" st"%tegicE %u cel -%i -ult de cM.tig%t din 5ene/iciile logistice %le ni&elelo" *n%lte de
cent"%li7%"e pe"-ise de co-e"#ul elect"onic Butili7Mnd un -odel 3!3 s%u 3!CC. În plusE %&Mnd *n &ede"e c
ope"%#iunile cent"%li7%te cu un singu" -%g%7in s%u depo7it pot pe"-ite o -%i -%"e &ite7 de ci"cul%#ie %
-"/u"ilo" din in&ent%" *n co-p%"%#ie cu ope"%#iunile cu -ulte -%g%7ine s%u -ulte depo7iteE te;nologiile
co-e"tului elect"onic c%"e pot /%cilit% %ce%st cent"%li7%"e pe"-it %/%ce"ilo" cu di&e"se in&ent%"e s "e%li7e7e
costu"i -ult -%i -ici de depo7it%"e. Co-ple6it%te% in&ent%"ului po%te e6plic% *nt">o -%"e -su" %&%nt%9ele
co-petiti&e %le -ulto" /i"-e de co-e"# elect"onic de succes. O e6celent ilust"%"e este d%t de %cele o"g%ni7%#ii
c%"e &Mnd c"#i .i C,>u"i de -u7ic online Bp"ecu- A-%7on .i C,noWC.
În indust"iile *n c%"e p"odusele s%u se"&iciile sunt *n -%9o"it%te digit%leE e>co--e"ce /%ce posi5ile /o"-e
co-plet noi de p"oduse .i se"&iciiE p"ecu- .i ci co-plet noi de li&"%"e % &%lo"ii ct"e consu-%to". În indust"iile
c%"e sunt "el%ti& /oc%li7%te pe consu-%to"iE cu- %" /i secto"ul &Mn7"ii cu %-nuntul din indust"i% 5unu"ilo" de
consu- B8MCG D 8%st Mo&ing Consu-e" GoodsCE sc;i-5"ile %p%" pe 5%7% eli-in"ii inte"-edi%"ilo" .i
st%5ili"ii de "el%#ii di"ecte *nt"e &Mn7to"i .i consu-%to"i. În %/%" de "ut% cl%sic % consu-%to"ilo" &i7itMnd
-%g%7inul /i7ic %l det%listuluiE e>co--e"ce o/e" consu-%to"ilo" op#iune% supli-ent%" de %>.i /%ce
cu-p"tu"ile onlineE &i7itMnd un -%g%7in &i"tu%l s%u un %lt site. Acest site po%te /i ope"%t de un det%ilistE c%"e
de "egul *.i des/.o%" %ce%st %cti&it%te *n p%"%lel cu ope"%#iile s%le o5i.nuiteE s%u po%te /i un site de#inut de un
dist"i5uito" en>g"oss c%"e co-5in c%p%cit%te% s% de stoc%"e .i logistic e6istent cu un nou /"ont We5 pe"-i#Mnd
&Mn7"ile di"ecte ct"e consu-%to"i s%uE *n cele din u"-E po%te /i un site %d-inist"%t de un &Mn7to" s%u un
p"oducto"E c%"e eli-in cei doi inte"-edi%"i %nte"io"i .i st%5ile.te legtu"i de co-unic%"e di"ect cu
consu-%to"ii.
În c%7ul cl%sicE consu-%to"ul &i7ite%7 un -%g%7in /i7icE %lege p"odusele de pe "%/tu"iE le %.e%7 *n co.E
plte.te pent"u ele l% c%s% de -%"c%tKpl%t .i le %duce singu" %c%s. O p"i- &%"i%#ie % %cestui p"oces este %tunci
==
cMnd consu-%to"ul &i7ite%7 un -%g%7in &i"tu%l *n loc de unul /i7ic .i pl%se%7 co-%nd% p"in inte"-ediul unui
-ediu si-ul%t de cu-p"%"e online. )"odusele *i sunt %poi li&"%te %c%s s%u %"e op#iune% de % le "idic% de l%
-%g%7in s%u dint">o %lt loc%#ie. 0estul &%"i%#iilo" se "e/e" l% p"ocesele de s%tis/%ce"e % co-en7ii .i de p"egti"e
% co.ului pent"u % /i li&"%t l% do-iciliu s%u "idic%t de cu-p"to". ,i/e"itele c%7u"i %ici pot /i %tunci cMndJ
co.u"ile sunt g"up%te l% /iec%"e -%g%7in en>det%il loc%lE pent"u % "educe costu"ile de t"%nspo"t .i ti-pii de
li&"%"eN co.u"ile sunt g"up%te l% depo7itul cent"%l %l det%ilistuluiE pe"-i#Mnd -en#ine"e% unui in&ent%" "edus .i %
unui so"ti-ent -%i -%"e de p"oduseN depo7itul unde sunt p"egtite co.u"ile %p%"#ine dist"i5uito"ului en>g"oss s%u
p"oducto"uluiK&Mn7to"uluiE c%"e % st%5ilit o legtu" di"ect cu consu-%to"ii.
12.4 =rgani(area logistică a #aga(inului virtual
Co-e"#ul elect"onic 9o%c un "ol st"uctu"%nt *n /unc#ion%"e% *nt"ep"inde"ilo" c%"e *l %doptE indi/e"ent de
-odelul %les. Co-e"#ul elect"onic dete"-in o"g%ni7%#iile s "econside"e /lu6u"ile in/o"-%#ion%le .i
-ec%nis-ele de coo"don%"e. )"ocesele .i "el%#iile sunt %st/el o"g%ni7%te pe 5%7e noi cee% ce p"esupune
i-po"t%nte sc;i-5"i o"g%ni7%#ion%le. )"ocesele sunt integ"%te *nt">un l%n# de &%lo%"e 5%7%t pe co-e"#ul
elect"onic. Multe *nt"ep"inde"i *.i "est"uctu"e%7 l%n#ul de &%lo%"e &i% co-e"#ul elect"onic pent"u % gene"%
&%lo%"e %dug%t. Acest% eli-in inte"-edi%"ii .i se %p"opie %st/el de consu-%to"ul /in%lE e&olu#i% ct"e un l%n#
de &%lo%"e Ze5 BLVZC de&enind pent"u -ulte *nt"ep"inde"i o "e%lit%te. )"in u"-%"eE un p"oiect de co-e"#
elect"onic induce sc;i-5"i i-po"t%nte pent"u *nt"ep"inde"iJ o"g%ni7%"e% luc"uluiE con#inutul s%"cinilo" /iec"ui%
.i %t"i5ui"e% de "espons%5ilit#i. Acest% %duce *n %ten#i% *nt"ep"inde"ii p"o5le-e noi cu- %" /i S4TJ %co"d %l
p%"tene"ilo" %sup"% -od%lit#ilo" "el%#iilo" co-e"ci%leE p%"tene"i%tul cu institu#iile /in%nci%"e Bpent"u % st%5ili
-od%lit#ile de pl%tE g%"%n#iile /in%nci%"eE e6ecut%"e% pl#ilo" on>lineCE "el%#iile cu %lte o"g%nis-e B/u"ni7o"i de
se"&iciiE consult%n#i etc.CE integ"%"e% de in/o"-%#ii inte"ne .i in/o"-%#ii e6te"ne etc. Op#iune% pent"u co-e"#
elect"onic *nse%-n .i op#iune% pent"u e&olu#i% entit#ilo"J %p%"i#i% uno" %cti&it#iE disp%"i#i% %lto" %cti&it#iE
edi/ic%"e% con#inutului uno" %cti&it#i s%u -odi/ic%"e% o"dinii de e/ectu%"e % uno" %cti&it#iE -%n%ge-entul
siste-elo" in/o"-%#ion%le inte">o"g%ni7%#ion%le .i % te;nologiilo" in/o"-%#ion%le .i de co-unic%#ie supo"t etc.
O"g%ni7%"e% logistic /unc#ion%l *n c%7ul unui -%g%7in &i"tu%lE de pildE este /o%"te i-po"t%nt. ,e.i
este %dese% t"ecut cu &ede"e% *n Oconst"ui"e%H -%g%7inului &i"tu%lE %ce%st% et%p t"e5uie totu.i p%"cu"s *n%inte
de % desc;ide -%g%7inulE deo%"ece %st/el se pot include *n p"og"%- /%cilit#i de %d-inist"%"e % co-en7ilo" c%"e
s "educ ti-pul neces%" p"oces"ii lo". ,e e6e-pluE d%c se do"e.te c% cent"%li7%"e% co-en7ilo" s se /%c *n
dep%"t%-entul de &Mn7"iE c%"e co-%nd o d%t% pe spt-Mn de l% /u"ni7o"i p"odusele neces%"e pent"u ono"%"e%
co-en7ilo" onlineE se po%te include *n p"og"%-ul de const"ui"e % -%g%7inului un -odul de cent"%li7%"e %
co-en7ilo"E 5%7%t pe "egulile de co-en7i st%5ilite cu /u"ni7o"ii. ,%c% *ns li&""ile se /%c di"ect din stocul
p"op"iuE %ce%st% /%cilit%te nu &% /i neces%"%E /iind *ns util% o op#iune de %ctu%li7%"e % stocu"ilo" disponi5ileE
%st/el *ncMt cu-p"to"ii de pe site s .tie d%c p"odusul pe c%"e *l do"esc nu se -%i %/l pe stoc. ,e %cee%
t"e5uie st%5ilite det%liile logisticeJ cine sunt /u"ni7o"iiE cu- se /%ce %p"o&i7ion%"e% de l% %ce.ti%E cMt de desE cine
%duce p"oduseleE cine le g"upe%7 .i %-5%le%7 *n /unc#ie de co-en7iE cine le li&"e%7 .i cMt de desE cine
*nc%se%7 5%nii .i cu-E ce "%po%"te sunt neces%"e etc.
St%5ili"e% det%liilo" logistice %"e *n &ede"e *n %cest c%7 u"-to%"ele %specteJ
> t"%ns-ite"e% co-en7ii de ct"e clientJ p"esupune st%5ili"e% %lte"n%ti&elo" o/e"ite de -%g%7in pent"u
t"%ns-ite"e% co-en7ilo". Nu to#i &i7it%to"ii se si-t con/o"t%5il cu siste-ul de co-%nd online. Unii dint"e ei s>
%" pute% s /ie inte"es%#i de ce o/e" -%g%7inulE d%" s p"e/e"e s sune s%u s t"i-it un /%6. T"e5uie o/e"ite deci
%lte"n%ti&e de co-%nd .i t"e5uie p"egtit ono"%"e% %cesto"% p"in st%5ili"e% cl%" % u"-to%"elo" %specteJ *nt"e
ce o"e se p"i-esc co-en7i tele/oniceE ce %ng%9%t &% "%spunde l% tele/on .i &% *n"egist"% co-en7ileKciti /%6u"ileE
%sigu"%"e% c %cest% %"e /o"-ul%"ele de co-%nd p"egtite Bpent"u % le co-plet%CE %"e %cces l% list% de p"e#u"i .i
l% to%te in/o"-%#iile desp"e li&""iE -od de pl%t etc. pent"u % pute% p"elu% e/icient co-en7ileN
> p"i-i"e%E *n"egist"%"e% .i &e"i/ic%"e% co-en7iiE cent"%li7%"e% co-en7ilo"J u"-"e.te % "spunde *n
o"g%ni7%"e% logistic p"e-e"gto%"e desc;ide"ii -%g%7inului l% u"-to%"ele *nt"e5"iJ cine p"ocese%7
co-en7ile p"i-iteeN ce se *ntM-pl cu o co-%nd p"in e-%ilE tele/on s%u /%6eN cine st"Mnge co-en7ileE &e"i/ic
tele/onic det%liile co-en7ii B%d"esE c%ntit#iE -od de li&"%"eE d%t% .i o"% etc.CeN cine cent"%li7e%7 to%te
c%ntit#ile de p"oduse co-%nd%teeN cMt de des se des/.o%" %ce%st %cti&it%tee Bo d%t pe o"E di-ine%#% .i se%"%E
o d%t% pe 7iE l% dou% 7ile....E %ce%st% depin7Mnd de tipul de -"/u"i &Mndute d%" .i de cMt sunt dispu.i clien#ii s
%.tepte.CN
=4
> t"%ns-ite"e% co-en7ilo" ct"e /u"ni7o"ii -%g%7inuluiJ este et%p% *n c%"e se pun l% punct det%lile leg%te
de -o-entul li&""ii p"oduselo". List% cu p"odusele co-%nd%te t"e5uie t"%ns/o"-%t *n co-en7i pent"u
/u"ni7o"ii p"op"ii Bd%c p"odusele nu sunt #inute pe stoc s%u d%c stocul este insu/icientC. )ent"u % nu %&e%
p"o5le-e *n ono"%"e% co-en7ilo" %" t"e5ui *nc;ei%te cont"%cte cu /u"ni7o"ii p"in c%"e s /ie st%5iliteJ c%ntit#ile
-ini-e %ccept%te de /u"ni7o"N -od%lit#ile de co-%nd%"e B%" /i 5ine s% e6iste un set de /o"-ul%"e de co-%nd
%g"e%te c%"e s /ie t"i-ise p"in /%6 s%u e-%ilCN te"-enele de li&"%"e -%6i-e B*n /unc#ie de %ceste% se &%
dete"-in% .i *n cMt ti-p po%te %9unge p"odusul l% clientE d%" l% p"eci7%"e% %cestui te"-en pe site t"e5uie %&ut *n
&ede"e .i posi5ilit%te% c% un client s co-%nde p"oduse cu te"-ene de li&"%"e di/e"iteCN -od%lit#ile .i te"-enele
de pl%t B*n /unc#ie de cu- .i cMnd &o" /i p"i-i#i 5%nii de l% client se &% st%5ili .i cMnd &% /i pltit /u"ni7o"ulCN
politic% de "etu"n"i % p"oduselo" de/ecte s%u "e/u7%teK"etu"n%teKnep"elu%te de clientN locul *n c%"e se se li&"e%7
p"odusele s%u de unde sunt p"elu%teN cine &% pltiK%sigu"% t"%nspo"tule T"e5uie lu%t *n conside"%"e c e6ist
pe"io%de lini.tite .i pe"io%de de &M"/ > cu- %" /i s"5to"ileE cMnd nu-"ul de co-en7i po%te &%"i% se-ni/ic%ti&
de %cee% t"e5uie &e"i/ic%t din ti-p d%c /u"ni7o"ul este p"egtit s /%c /%#E %lt/el "iscMnd s /ie pie"dut nu do%"
&Mn7%"e% "especti&E ci .i clientul.
> p"i-i"e% p"oduselo"E &e"i/ic%"e% lo" .i p"egti"e% de li&"%"eJ %"e *n &ede"e %specte leg%te de st%5ili"e%
locului unde &o" /i depo7it%te p"oduseleE unde &o" /i &e"i/ic%te p"odusele Bs nu p"e7inte de/icien#e c%ntit%ti&e
s%u c%lit%ti&eE dist"uge"i etc.CE unde &o" /i %-5%l%te *n &ede"e% li&""ii .i cine se &% ocup% de %st%. ,e %se-ene%E
t"e5uie gsite din ti-p "spunsu"i l% p"o5le-e p"ecu-J cu- se p"ocede%7 d%c un p"odus este de/ecte cMt ti-p
este neces%" pent"u %>l *nlocuie cu- &% /i %&i7%t clientul de *ntM"7ie"ee Tot %cu- t"e5uie p"egtite -%te"i%lele de
%-5%l%"e neces%"e B*n /unc#ie de tipul p"odusuluiE de di-ensiuni .i de /"%gilit%teC .i t"e5uie dete"-in%te costu"ile
cu %ceste% Bnu sunt %&ute *n &ede"e do%" ce"in#ele clientuluiE ci .i %le cu"ie"ului > d%c se &% %pel% l% un cu"ie"
e6te"nCE di-ensiune% unui p%c;et .i costu"ile cu t"i-ite"e% %cestui%.
> li&"%"e% .i *nc%s%"e% 5%nilo"J p"esupune st%5ili"e% -od%lit#ii de li&"%"e .i pl%t. ,e e6e-pluJ clientul
"idic -%"/% de l% sediuE -%"/% este li&"%t de pe"son%lul p"op"iuE p"in po.tE p"in di&e".i cu"ie"i D *n c%7ul
/iec"ei %lte"n%ti&e t"e5uie dete"-in%t cMt cost /iec%"e &%"i%ntE cMt este de sigu"E cu- &o" /i p"i-i#i 5%nii *n
/iec%"e c%7E cine &% plti t"%nspo"tulE ce %"ie % #"ii s%u o"%.uluiE s%u % lu-iiE &% /i %cope"it cu li&""ileE c%"e este
costul li&""ii. T"e5uie st%5ilit .i d%c este /e7%5il -od%lit%te% de li&"%"e %le%s pent"u *nt"e%g% g%-% de
p"oduse. ,e e6e-pluE d%c se p"i-e.te o co-%nd pent"u un ce%s de 1.@@@lE l% o %d"es de l% pe"i/e"ieE l% o"%
!!.@@E cu pl%t% l% li&"%"e &% %ccept% cu"ie"ul "iscul de e/ectu% %ce%st li&"%"eeC ,e %se-ene%E t"e5uie st%5ilit
-etod% de *nc%s%"e % 5%nilo". )l%t% cu c%"d este op#iune% c%"e o/e" un con/o"t spo"it pent"u cu-p"to" B%cest%
%&Mnd op#iune% de % %lege di&e"se -od%lit#i .i %d"ese de li&"%"eC .i sigu"%n# c"escut pent"u co-e"ci%nt.
,esigu" *ns c t"e5uie pe"-ise .i %lte -od%lit#i de pl%tE cu- %" /i l% li&"%"e s%u p"in t"%ns/e" 5%nc%". )e site
t"e5uie %/i.%te l% loc &i7i5il t%6ele de t"%nspo"t .i %ceste% t"e5uie %dug%te l% &%lo%"e% co-en7ii *n%inte de % /i
t"%ns-is de cu-p"to" ct"e -%g%7inE %cest% /iind un %spect i-po"t%ntE -%i %les cMnd cu-p"to"ul %lege s
plte%sc p"in c%"d.
În /unc#ie de to%te %ceste det%lii se &% st%5ili politic% de ono"%"e % co-en7ilo"E du"%t% de e/ectu%"e %
li&""ilo" .i %lte det%lii ce t"e5uie pu5lic%te pe site pent"u % pe"-ite cu-p"to"ilo" s .tie l% ce s se %.tepte
cMnd pl%se%7 o co-%nd. )"ocesul desc"is -%i sus este /o%"te i-po"t%nt *n succesul unei %/%ce"ii de co-e"#
elect"onicE deo%"ece costu"ile cu logistic% %/ecte%7 se-ni/ic%ti& p"o/it%5ilit%te%.
În o"g%ni7%"e% st"uctu"%l % siste-ului logistic %l unui -%g%7inului &i"tu%lE este i-po"t%nt *n speci%l
e6isten#% % dou dep%"t%-ente *n c%d"ul *nt"ep"inde"ii ce %pele%7 l% &Mn7%"e% onlineE %nu-e S!'TJ
> ,ep%"t%-entul de logistic>%p"o&i7ion%"e>li&"%"eJ este c"itic s %9ung l% ti-p -%"/% l% client. )ent"u
%st% este ne&oie de o%-eni de *nc"ede"e pe c%"e s te po#i 5%7% c %duc -%"/% l% sediu .i c o li&"e%7% co"ect l%
clientE o%-eni c%"e .tiu s &in cu -%"/% "epede *n%poiE dup ce %u "eu.it s sc%pe de co%d% de l% /u"ni7o"E s%u
s ocole%sc se-%/o%"ele. Un cu"ie" c%"e .tie s &o"5e%sc% clientului .i s %.e7e cu g"i9 p"odusul pe -%s% din
su/"%ge"i% % %cestui% /%ce de 1@@ de o"i -%i -ult decMt un site 5ine /%cut. Cu"ie"ul "ep"e7int cont%ctul di"ect %l
site>ului cu clientulE *n -su"% *n c%"e %ce.ti% din u"- nu %leg s &in l% sediu s *.i "idice p"oduseleE d%c
%ce%st %lte"n%ti& e6istent. ,e %cee% este /o%"te i-po"t%nt d%c /i"-% dispune de p"op"ii o%-eni p"egti#i s%u
d%c %pele%7 l% o /i"- de cu"ie"%t s%u po.t. E6plo7i% co-e"tului elect"onic dete"-in *ns -"i"e% nu-"ului
cont"%ctelo" dint"e &Mn7to"ii online .i t"%nspo"t%to"ii de colete. C"e.te"e% pie#ei de co-e"# elect"onic % /ost
%nticip%t de -ulte co-p%nii de cu"ie"%tE cu-p"%"e% de pe Inte"net .i li&"%"e% %c%s sus#inMnd c"e.te"e%
%/%ce"ilo" cu"ie"ilo". În %cel%.i ti-pE si-#ind potenti%lul de 5usinessE -%9o"it%te% /i"-elo" de cu"ie"%t .i>%u
de7&olt%t se"&icii speci%le destin%te %cestei c%tego"ii de clien#i.
> ,ep%"t%-entul de gestiune>-%g%7i%J este i-po"t%nt s se .tie *n o"ice -o-ent unde este /iec%"e p"odusE
pent"u c /iec%"e p"odus "tcit cost. E6ist un "e-ediuE %ng%9%"e% unui gestion%"E s%u % unui -%g%7ione" *n
4@
p"i- /%7. Mul#i dint"e %d-inist"%to"ii -%g%7inelo" online conside" c nu &% /i c%7ul s luc"e7e cu stocE ci &o"
/olosi stocul /u"ni7o"uluiN este /o%"te 5ine d%c "eu.escE d%"E din ne/e"ici"eE p"oduse "etu"n%te &o" e6ist%
*ntotde%un%. 2i %st% *nse%-n c stocul &% c"e.te d%c nu se &% &inde "epede ce e6ist pe stoc. Sto"n"ile l%
/u"ni7o" nu %9ut decMt *nt">o -ic -su"E pent"u c% se &% *ncet% col%5o"%"e% cu -%g%7inul &i"tu%l d%c se &%
e6%ge"% *n % t"i-ite *n%poi p"odusele cu-p"%te din c%u7% unui client c%"e s>% "7gMndit. ,eci este neces%" un
sp%#iu -ini- de depo7it%"eE .i i-plicit un %ng%9%t c%"e s -%nipule7e p"oduseleE s int"oduc /%ctu"ile de int"%"e
*n siste- .i /%ctu"ile de ie.i"e. El este gestion%"ulE este ce"5e"ulE este %cel o- de *nc"ede"e c%"e nu d un p"odus
/" se-ntu" .i c%"e .tie *n pe"-%nen# pe ce "%/t s%u *n ce -%.in se %/l un %nu-e p"odus.
Co-e"#ul elect"onic Be>co--e"ceC % de&enit %st/el un inst"u-ent de i-po"t%n# st"%tegic pent"u
*nt"ep"inde"i. Op#iune% pent"u co-e"#ul elect"onic p"esupune de7&olt%"e% .i i-ple-ent%"e% uno" %";itectu"i
in/o"-%#ion%le inte"o"g%ni7%#ion%le 5%7%te pe utili7%"e% Te;nologiilo" In/o"-%#ion%le .i de Co-unic%#ie BTICC
.i *ndeose5i % te;nologiei Inte"net *n p"ocesele de "e%li7%"e % t"%n7%c#iilo" co-e"ci%le. I-ple-ent%"e% unui
siste- de co-e"# elect"onicE o"ic%"e %" /i -odelul %lesE p"esupune p%"cu"ge"e% uno" et%pe leg%te de %specte
p"ecu-J de7&olt%"e% site>ului .i p"o-o&%"e% p"oduselo"E -%n%ge-entul 5%7elo" de d%teE pl%t% .i p"oces%"e%
t"%n7%c#iilo"E -%n%ge-entul p"oduselo" .i %l co-en7ilo"E cent"ul speci%li7%t de se&icii post&Mn7%"e. 8o%"te
i-po"t%nt pent"u /i"-% ce %pele%7 l% co-e"#ul elect"onic este con/igu"%"e% Siste-ului Elect"onic de )l#i
BSE)CE p"incip%lele tipu"i de dispo7iti&e /olosite *n c%d"ul unui SE) /iindJ po"to/elul elect"onicE po"to/elul
elect"onic cu o5se"&%to"E c%lcul%to"ul de -Mn% D ;%nd>;eld co-pute"E c%"tel% inteligent s-%"t>c%"dE punctul de
&Mn7%"e D )OSE dist"i5uito"ul de 5%ni elect"onici etc. În p"i&in#% -etodelo" de pl%t /olosite cele -%i cunoscute
suntJ pl%t% p"in contu"ile 5%nc%"eE pl%t% p"in So/tNet e)%:E C:5e"C%s;E S-%"tC%"dE eC%s;E t"%ns/e"ul elect"onic
de /ondu"i etc.
,e pildE "egMndi"e% in/o"-%#ion%l .i /i7ic Bso/t .i ;%"dC % l%n#ului de %p"o&i7ion%"eKdist"i5u#ie i-plic
lu%"e% *n conside"%"e % uno" %plic%#iiE p"ecu- S!3TJ
> M%n%ge-entul "el%#iei cu clien#ii BC0M D Custo-e" 0el%tions;ip M%n%ge-entC le%g dep%"t%-entele
&Mn7"iE -%"Aeting .i se"&icii pent"u clien#i *nt"e ele .i cu to%te celel%lte unit#i %le co-p%niei c%"e %u inte"/%#
di"ect cu clien#ii. Aspectul c;eie %ici este o in/"%st"uctu" in/o"-%#ion%l cent"%t pe clientE c%"e culege
in/o"-%#ii desp"e clien#i .i co-po"t%-entul %cesto"% .i c%"e "et"%ns-ite B/eed>5%cAC %ce%st i-%gine % clien#ilo"
ct"e di/e"itele p"ocesele din *nt"ep"inde"e.
> )l%ni/ic%"e% "esu"selo" *nt"ep"inde"ii BE0) D Ente"p"ise 0esou"ce )l%nningC integ"e%7 /unc#iile de
p"ogno7 .i pl%ni/ic%"eE -%n%ge-entul %c;i7i#iilo" .i -%te"i%lelo"E -%n%ge-entul depo7it"ii .i in&ent%"uluiE
dist"i5u#i% p"oduselo" /inite .i cont%5ilit%teK/in%n#e. 3ene/iciile unei suite E0) integ"%te includ t"ece"e% de l%
p"oduc#i% pe stoc l% p"oduc#i% *n /unc#ie de ce"e"eE integ"%"e% logisticiiE te"-ene -%i -ici de li&"%"eE se"&icii -%i
5une pent"u clien#i etc.
> M%n%ge-entul l%n#ului de %p"o&i7ion%"e BSCM D Suppl: C;%in M%n%ge-entC sunt p"oiect%te pent"u %
%9ut% l% t"%s%"e% p"og"%-elo" de p"oduc#ieE "educe"e% in&ent%"elo"E identi/ic%"e% locu"ilo" *nguste .i % "educe
ti-pul de "spuns l% co-en7i. So/tW%"e>ul SCM po%te *ndep"t% 5%"ie"ele logistice p"in c"e%"e% unui /lu6
continuu de -%te"i%le .i p"oduse /inite c%"e este co"el%t cu /lu6ul in/o"-%#ion%l 5i/unc#ion%l. CMnd este utili7%t
*-p"eun cu te;nologiile Inte"netE SCM po%te s c"ee7e p"ocese -%i "%pide de s%tis/%ce"e % co-en7ilo"E
%ducMnd -%i "epede p"odusele noi pe pi%# .i c"escMnd c%p%cit%te% de % s%tis/%ce -%i -ulte c%tego"ii de
consu-%to"i.
> M%n%ge-entului l%n#ului de &Mn7%"e BSelling C;%in M%n%ge-entC se "e/e" l% l%n#ul de %p"o&i7ion%"e
e6tinsE de l% *nt"ep"inde"e l% clien#iE %cope"ind ope"%#ile de &Mn7"i .i -%"AetingE %le -%n%ge-entului p"e#u"ilo"E
-%n%ge-entului p"oduselo"E &Mn7"ilo"E politicii de co-isio%neE p"o-o&"ilo"E -%n%ge-entului cont"%ctelo"E
-%n%ge-entului c%n%lelo" de dist"i5u#ie etc.
> M%n%ge-entul "esu"selo" ope"%#ion%le BOpe"%tion%l 0esou"ce M%n%ge-entC este unul din ulti-ele
p"ocese c%"e %u "-%s ne%uto-%ti7%te *n -%"ile co-p%nii. Scopul su este de % *-pute"nici %ng%9%#ii p"in
%uto-%ti7%"e% p"ocesului de %c;i7i#ie % "esu"selo" pent"u di&e"se scopu"iE inclu7Mnd se"&iciileE clto"iile de
%/%ce"iE consu-%5ilele de 5i"ou etc.E "educMnd %st/el costu"ile de %c;i7i#ieE c"escMnd cont"olul .i econo-isind
ti-p pent"u % /i in&estit *n %cti&it#i -%i p"oducti&e.
41
12.5 Co#erţul electronic $i logistica ; intercondiţionări
Co-e"#ul elect"onic pe"-ite "e%li7%"e% t"%n7%c#iilo" pe pie#e di&e"seE *n -odu"i di/e"ite /%# de co-e"#ul
cl%sic. Acest tip de ino&%#ie po%te /i de t"ei /elu"iJ
> ino&%#i% p"dusuluiJ de7&olt%"e% de noi p"oduse>se"&icii s%u de noi c%"%cte"istici %le %cesto"%N
> ino&%#% p"ocesuluiJ se "e/e" l% concep#i%K"e%li7%"e% p"oduselo"Kse"&iciilo"N
> ino&%#i% "el%#iilo"J se "e/e" l% noi -od%lit#i .i -etode pent"u inte"%c#iune% &Mn7to"i>cu-p"to"i.
St"uctu"% t"%n7%c#iilo"E %sup"% c"o"% se pot %plic% %ceste ino&%#iiE este /o"-%t din t"ei ele-enteJ
> p"egti"e% t"%n7%c#ieiJ p"esupune pl%s%"e% in/o"-%#iei desp"e p"oduse>se"&icii pe pi%# .i p"i-i"e%
%cestei in/o"-%#ii de ct"e %cto"ii pie#eiN
> "e%li7%"e% t"%n7%c#ieiJ co-p"i- dou ele-enteE %nu-e *n#elege"e%K%co"dul %sup"% co-en7ii .i pl#iiE
.i t"%ns/e"ul e/ecti& %l p"oduselo"Kse"&iciilo" de l% &Mn7to" l% cu-p"to"N
> supo"tul p"oduc#ieiJ se "e/e" l% p"elu%"e% .i utli7%"e% in/o"-%#iilo" leg%te de t"%n7%c#ii pent"u % st%5ili
tendin#% pie#ei .i % sp"i9ini de7&olt%"e%E p"oduc#i% .i -%"Aetingul p"oduselo" .i se"&iciilo"
t"%n7%c#ion%te.
Cele t"ei tipu"i de ino&%#ii pe"-ise de co-e"#ul elect"onic .i cele t"ei et%pe %le t"%n7%c#iei pot /i
inte""el%#ion%teE i%" -%t"ice% "e7ult%t *n c%7ul secto"ului logistic %"%t inte"%c#iune% dint"e logistic% .i co-e"#ul
elect"onic p"in %ceste ele-enteJ
Ino0a)iile
"o+er)#l#i
ele"troni"
Ele+entele Tran.a")iei
$reg1tirea
tran.a")iei
Reali.area
tran.a")iei
S#*ort#l
*ro!#")iei
Ino0a)ia
*ro!#s#l#i
Ino0a)ia
*ro"es#l#i
Ino0a)ia
rela)iei
Fig#ra '%&' Matri"ea inter"on!i)ion1rilor !intre logisti"1
9i "o+er) ele"troni"
#$daptare după Dantuma şi )a*+ins .//0)
,i%g"%-% p"e7int e/ectele co-e"#ului elect"onic %sup"% logisticiiE %st/elJ -ulte dint"e e/ectele
co-e"#ului elect"onic se pl%se%7 *n %"i% ino&%#iei p"ocesuluiE -%i %les *n legtu" cu "e%li7%"e% t"%n7%c#iei .i
supo"tul p"oduc#iei. Ace%st legtu" este *n conco"d%n# cu "olul st"uctu"%l %l logisticiiE c% /unc#ie % unei
*nt"ep"inde"i p"oducto%"e. Un p"oducto" c%"e *.i "e%li7e%7 singu" p%"te% de logistic &% %soci% %ceste ino&%#ii
din %"i% p"ocesului cu intensi/ic%"e% %cesto"%E %cel%.i luc"u /iind posi5il s se *ntM-ple .i *n c%7ul /i"-elo" de
se"&icii. Co-e"#ul elect"onic %"e .i &% %&e% un i-p%ct po7iti& %sup"% e/icien#ei p"oceselo" .i %sup"% i-po"t%n#ei
%co"d%te clientuluiE %cest e/ect *nse-nMnd o -%i 5un co-unic%"e inte"n .i e6te"nE o -%i 5un integ"%"e %
p"oceselo" de %/%ce"iE o -%i -%"e t"%nsp%"en# % %cesto"%E d%" .i % p"oceselo" logistice /%# de clientE .iE *n
gene"%lE o -%i -%"e /le6i5ilit%te % p"oceselo" logistice. Co-e"#ul elect"onic &% e6tinde posi5ilit#ile /i"-ei p"in
"educe"e% costu"ilo" .i p"in "e%li7%"e% uno" se"&icii -%i con&en%5ile pent"u clientE deci nu ne%p"%t p"in
c"e.te"e% &olu-ului &Mn7"ilo".
E/ectele pl%s%te *n %"i% ino&%#iei p"oduc#iei sunt %si-il%te cu siste-ul .i inte"/%#% speci/ic Bleg%t de
pl%s%"e% co-en7iiE *n"egist"%"e% .i u"-"i"e% st%diului %cestei%C c%"e este disponi5il pent"u clien#i c% o p%"te
integ"%nt % p%c;etului logistic %l %/%ce"ii.
A-5ele ele-ente Bino&%#i% p"oduc#iei .i % p"ocesuluiC necesit %c#iuni co-ple-ent%"e *n %"i% supo"tului
p"oduc#iei. Multe din %ceste ino&%#ii sunt o"ient%te sp"e -onito"i7%"e% pe"/o"-%n#elo"E -en#ine"e% p"o/itului
-%"gin%l .i cont"olul c%lit#ii.
Leg%t de ino&%#i% "el%#iilo"E inciden#% e>co-e"ce se "e/e" l% /%ptul c -ulte "el%#ii logisticeE *n speci%l
cele din l%n#ul de %p"o&i7ion%"e>li&"%"eE tind s /ie "el%#ii pe te"-en lung. ,e %se-ene%E /i"-ele de logistic
*ncep s e6plo%te7e c%p%cit#ile noilo" inst"u-ente o"ient%te sp"e clien#i %le -%"Aetingului online pent"u % c"e.te
4!
Logisti"a
loi%lit%te% %cesto"%E %st/el *ncMt s se induc posi5ilit%te% c% utili7%to"ii s de&in st"ict dependen#i de %nu-i#i
/u"ni7o"i de se"&icii logistice.
Co-e"#ul elect"onic % "e&olu#ion%t %st/el nu do%" -odul de &Mn7%"e % -"/u"ilo"E ci .i -od%lit#ile de
li&"%"e. Acti&it#ile logisticeE cele -%i pu#in &i7i5ile .i spect%culo%se din pe"specti&% utili7%to"ului o5i.nuit %l
site>u"ilo" de co-e"# elect"onicE sunt totu.i p%"te % uno" /unc#ii c"itice %le /i"-elo" ce p"%ctic %ce%st /o"- de
co-e"# -ode"n. Consu-%to"ii solicit p"oduse pe"son%li7%teE li&"%te "%pid .i cu o -%"e /le6i5ilit%te % -od%lit#ii
de pl%s%"e % co-en7ii. Clien#ii online de %st7i do"esc u"-"i"e% co-en7ii inst%nt%neu din -o-entul %ps"ii pe
5utonul de cu-p"%"e .i pMn *n -o-entul *n c%"e p"odusele co-%nd%te le sunt li&"%teE &o" s dete"-ine
costu"ile .i ti-pul de li&"%"e neces%" .i s "edi"ec#ione7e co-en7ile. T"%ns-ite"e% Opute"iiH de l% &Mn7to" l%
cu-p"to" c"ee%7 %st/el o nou Oe"% % %.tept"ilo"H S1=TE i%" cu-p"to"iiE /ie c sunt consu-%to"i indi&idu%li
s%u /i"-eE nu &o" -%i tole"% e6pe"ien#e neg%ti&e p"ecu- t"%ns-ite"e% p%"#i%l % p%c;etelo" de p"oduse
co-%nd%teE *ntM"7ie"e% li&""ii s%u politicile de "etu"n%"e neco"espun7to%"e S1T. ,e7&olt%"e% co-e"#ului
elect"onic i-pune %st/el o t"%ns/o"-%"e "%dic%l % logisticii t"%di#ion%leE ce t"e5uie %d%pt%t noilo" ce"in#eE
co-e"#ul elect"onic i-punMnd o %5o"d%"e %cti&E /le6i5il .i st"uctu"%l % logisticiiE *n /unc#ie de -odelul e>
co--e"ce .i de tipul p"oduselo" .i se"&iciilo" co-e"ci%li7%te.
i(liogra-ie
'& aLles3 D& D G:@commerce logistics and fulfillment2 delivering the goodsAE )"entice P%llE NeW mo"AE !@@1E
pp.1'>14
%& eno#n3 M& M BNliOs P Bassi!3 M&L. D G4ategory mangement2 mythes et rHatitHsAE %"t. 0e&ue 8"%nF%ise
du M%"AetingE n".14=E !@@$E p. !(>34
2& eno#n M& M BNliOs P Bassi!3 M&L& P G:4, lIombre dIun douteAE %"t. 0e&ist% ,Lcisions M%"AetingE
n".1(E 144=E p. ++>=!
5& Cal0in3 R& Q& D G1ales 'anagementA Ed. McG"%W D PillE NeW mo"AE !@@1E p. !@1>!!3
8& Christo*her3 M& D GThe 1trategy of Distribution 'anagementAE Ed. Peine-%nnE Lond"%E 14='
?& Costes"#3 D& M Ro9"a3 M& A& J G8latforme logistice J solutii eficiente pentru economisirea de resurse si
reducerea efectelor poluanteAE 3uletinul AGI0 n". 1K!@@+
A& Dant#+a3 L&M&R& M BaSGins3 R&4& D G:@commerce in the logistics sector& $ssessing the effects on the
logistics value chainAE TNO "epo"tE %ugust !@@1E pp.1'>1+
C& Florea3 N& M Cli*a3 C& D G1upply 4hain 'anagement @ introducere bazele edificiul şi istoricul 14'AE
p"e7ent%t l% Si-po7ionul GSt"%tegi% EC0 .i -%n%ge-entul l%n#ului logisticHE TM"go&i.teE !@@( > p"elu%"e
;ttpJKKec".&%l%;i%."oE %cces%t 13.@4.!@@=
D& Flores"#3 V& M D#+itr#3 V& D G4omerţul electronic şi impactul organizaţionalAE A-/ite%t"u Econo-ic n".
!1E 3ucu"e.tiE !@@+E p. 44
'7& Ghi(#)i#3 A&> G4omerţul electronic @ factor de dezvoltare şi integrare& 8rovocări pentru ,om!niaHE
Oecono-ic% n". 3E 3ucu"e.tiE !@@3E p. 1'4
''& Gr#en3 T&4. D G%e category management nouvelle science de la distributionAE %"t. Les ec;osE S/o"-%t
elect"onicTE l% %d"es% WWW.lesec;os./"
'%& Ba+on3 C& 9&a. D G'anagement de lI Hquipe commercialeAE Ed. ,unodE )%"isE !@@$E p. 3@@>3@!
'2& Qanssen3 &Q&$& M Ol!en(#rger3 A&B& , G8roduct channel logistics and city distribution centersK the case
of the 3etherlandsAE OEC,E 1441
'5& Ter(aleG3 I& ="oor!&> D G:conomia întreprinderiiA Editu"% 8o"u- Consulting )%"tne"sE 3ucu"e.tiE 1444E
p. !+1
'8& Totler3 $h& D G'anagementul mar+etinguluiAE Editu"% Teo"%E 3ucu"e.tiE 144+
'?& Totler3 $h& M D#(ois3 & M Man"ea#3 D& P H'ar+eting 'anagementAE 11
e
editionE Ed. )e%"son
Educ%tionE )%"isE !@@$E p. 1$!
'A& To#.es3 Q& M& J GThe %eadership 4hallengeA 3
"d
EditionE 8i"st )%pe"5%cA Ed. )u5lis;edE S%n 8"%nciscoE
!@@3E p. 1+'>1++
'C& M1r#n)el#3 I& , G8articularităţile logisticii în comerţul electronicAE A-/ite%t"u Econo-ic n". !$E
3ucu"e.tiE !@@=E p. 1+=>1+4
43
'D& Mo#rhon3 M& M $o#ltea#3 S& D G'anagement et gestion commercialeA Ed. P%c;ette Li&"eE )%"isE !@@1E
p. 14=>!@1
%7& Ni"#les"#3 M& J G$naliză economico J financiarăA Editu"% Uni&e"sit%te% GConst%ntin 3"Mnco&e%nuHE
)ite.tiE 1443E p. ==
%'& Oli0er3 R& T& M 4e((er3 M& D& D G1upply chain management2 logistics catches up *ith strategyAE
LogisticsE LondonE 144!E p. ''
%%& $into3 M& $. D G%es univers de consummation2 application du principe de catHgorisationA %"t. ,Lcisions
M%"AetingE n". 1+E 1444E p. 3+>$$
%2& $o*a3 V& D L8rovocări strategice& Cmpactul :@business asupra industriei şi distribuţiei& bunurilor de
consum cu mişcare rapidă #F'4M)L D p"elu%"e ;ttpJKKec".&%l%;i%."oE %cces%t 1+.1!.!@@+
%5& R#sGe3 4& , G4ity logistics J 1olutions for urban commercial transport by cooperative operation
managementAE OEC,E 144$
%8& Salo+on3 L&C& *n 3enounE M. g PLlins D P%ssidE M.>L. D GDistribution2 acteurs et stratHgiesAE Editu"%
Econo-icE !@@3E p. 3@3
%?& Taloi3 L& D GCmportanţa echipei într@un site de comerţ electronicA S-%"t 8in%nci%lE !'.@=.!@@+E p"elu%"e
WWW.s-%"t/in%nci%l."o %cces%t 1+.1!.!@@+
%A& Varley, R. % &Retail Product Management – Buying and Merchandising”, Ed. Routlegde,
'ondra, ())*, p. *+ ,i p. -(-+(
%C& Vasili#3 C. D G'utaţii ale macromediului întreprinderii de comerţAE %"t. 0e&ist% de Co-e"#E n". $E Editu"%
T"i5un% Econo-icE 3ucu"e.tiE !@@!E p. !(>!'
%D& Vi9ean M&O. J GTehnologii comercialeA Editu"% ASEE 3ucu"e.tiE !@@$E p.1@=
27& 4in!sor R& D&3 Leisen &3 Lea"h M&3 Li# A& , G4orporate and Frand -eb 1ites as 4ustomer
,elationship 'anagement tools2 an overvie* of alternative approachesAE ]ou"n%l o/ 0el%tions;ip
M%"AetingE Vol. 3E n". 1E P%Wo"t; )"ess Inc.E NeW mo"AE !@@$E pp. =+E 43>4'
2'& UeLl A3 UeLl A. D G%e trade mar+eting ou la nouvelle logique des Hchanges producteurs@distributeursAE
Ed. Vui5e"tE )%"isE 144'E p. !+
2%. VVVFoo! MarGeting Instit#te D G:4, 4ategory 'anagement ,eport J :nhancing 4onsumer 9alue in the
Mrocery CndustryAE studiu %p"ut *n 144( l% %d"es% WWW./-i.o"g
33. ***Ministerul Finanţelor % „Sistemul contabil al agenţilor economici”, Editura
Economică, ucure,ti, *..-, pp. /(, /0--), -*,-/
25& VVVNielsen MarGeting Resear"h D G4ategory 'anagement J 8ositioning (our 7rganization to -inAE Ed.
NTCKConte-po"%n: )u5lis;ing G"oup Inc.E IllinoisE 144!E p. 4
28& VVVRe0ista NetSorG4orl!E editie online D G$F4@ul 'anagementului %anţului de $provizionare #14')A
3@.@1.!@@+ D ;ttpJKKWWW.netWo"AWo"ld."oE %cces%t 1@.@4.!@@=
4$