P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

ברה םייח ןייטשנעזייא עטנ ןתנ

רבח ה ע דומלתל הובגה ןוכמ " ןרב ש
הל קחצי תיב • סשת " ג
וכעל ותיבב ץמח רכומב הקידב בויח " חספה לכל ם
חספה לכ ךשמל ןולמ יתבל םיכלוה תוחפשמ הברה ונימיב
רחאל דע רוזחל תעד םוש םהל ןיאו םתיבב אצמנש ץמחה לכ םירכומו
חספה . י לילב םתיבב הקידבל ךרוצ ןיאש םירמוא שיש יתעמשו " םהש יפל ד
וכעל ץמחה םירכומ " ם . נשמה ירבדב עמשמ ךכו הרורב ה ) ולת : בל ( זו " ל
י לילב קודבל ביוחמ םא ןינעלו " םע ירכנל רחמל ןרכמל ותעדבש םירדחה ד
ךירצש םדא ייחהו םייח רוקמה תעדש םינורחאה ןיב תועד שי םהלש ץמחה
יפאו לארשי תושרב םהו ורכמנ אל םירדחה התע תעלש רחאמ ןקדבל ' םא
אוה חתפמה םגו ירכנה םהב קיזחה אל ןיידע ורכמנ ןיידע תיבה לעב תושרב .
יס םלוע ןינב תבושתב םנמא ' ומצע הזבד הקידב ןיכירצ ןיאד ותעדו קלוח כ
וכעל רחמל רכומש " אצומש ץמחמ ערג אלו רועיבו ותיבשת תוצמ םייקמ ם
תעב הזב ףאו לכה רעבל ביוחמ וניאו רחמל ולכאמל ריישמש הקידבה רחא
םירדחה ולאל ריישמ אוה ותיבב הקידב םייקמש וכעל רחמל ורכמל " ןכו ם
תח תבושתב " יס ס ' םירדח ראשב הקידב תוצמ םייקמשכ לקהל ותעד אלק . .
. י םויב רכומה ןיליקמה דיב תוחמל ןיאד ףא םוקמ לכמו " יפט ףידע ריפש ג ,
ע " כ .
מה ירבדמ " יב ץמח רוכמל עיצהל שי ב " הקידבה בויח עקפ זאו ג
םדא ייחו םייח רוקמה תעדל וליפא . ייעמה לבא תחה תבושתב ן " הארי ס
ןדיד ןודנל המוד הידיד ןודנ ןיאש . תחה " המכ קדובש דחא לע בתוכ ס
וכעל רוכמיש םירדחה םג קודבל ךירצ םא לאושו חספל םירדח " ם . עו " בתכ ז
תחה " ותיב ריכשמל המוד וניא יוג דיב תויהל ופוס םאש קודבל ךירצ ןיאש ס
י לחשמד לארשיל " קודבל ריכשמה לע ד . חה לבא ת " אקוד הז ןידש ףיסוה ס
קדבנ רבכש תיבב ) מכו " מה ש " םירדח ראשב הקידב תוצמ םייקשכ ב ( לבא
ירמגל הקידבמ רוטפ הזב ןיא " מד " אוה ארבגד אתפקרק לע בויחה מ ".
עאש ריעהל שיו " מהש פ " וש תא איבה ב " רפוס םתחו םלוע ןינב ת
הקידב תוצמ רדגב םיקלוח םהש הארנ אתחמ אדחב . תכ םלוע ןינבה ב
הקידב ןינעל חספה לכל ותיב רכומה בויח

2
" נעל " י לילב ללכ הקידב ונקית אל םימכחד חרכומ וניא ד " ץמחב אלא ד
ותושרב ראשנ אהיש ". םלוע ןינבה ירבדמ , ףלא ןגמ תעד ןכו , ץמחה רכמ םא
ללכ בויח וילע ןיא . חהמ לבא " ארבגד אתפקרקא הקידב בויח שיש עמשמ ס .
רוטהו ירזעה יבאה תתגולפב יולת ןדיד ןודנ הרואכלו ) ושב אבוה " ע
מרו " ולת א : ג ( ל ךות ידוהי וניא תיבמ אצויה לארשיב ' הקידבב בייח םא םוי
ידוהי וניאה תיבב . מה " וניא רועיבד קודבל ךירצ ןיאש רבוס רוטהש ריבסה ב
וצמח ריקפהש ןויכו רעבלו קודבל ךירצ ץמח ול שיש ימ אלא ףוגה תבוח
) וכע תיבב וריאשמש " ם ( בויח םוש וילע ןיא . לוח ירזעה יבאהו הארנו וילע ק
מכ רבוסש " תחה ש " יפאו ארבגה תבוח הקידבש ס ' לב רוסיאל אבי אל םא
מ הארי " קודבל בייח מ . מרהו ירזעה יבאכ קספ רבחמה " רוטכ קספ א .
יפא ןדיד ןודנבש רשפאו ' מרו רוטה יפל " קודבל בייח היהי א . בה ירהש " ח
רוטה תעדב בתכ " ס םנמא " קודבל והוכירצה אלש רחאמד וניברל ל אלא
ונממ שאייתמ יאדוו יוגה וב סנכנש ןאכ לבא הנשה לכ וב ליגר םדאש ינפמ
הזמ לודג רקפה ךל ןיאו ". ולטיב רבכ םא וליפא ץמחה קודבי רוטה תעדל
ולכאל אובי אלש ידכ ) מכ " סות ש ,' ןמקלדכ ( וכעה סנכנש םוקמבו " ןיאו ם
קודבל בויח ןיא ללכו ללכ סנכיל לארשיל תושר . יד ןודנב לבא ששח שיש ןד
םשל סנכיל חתפמ ול שיו ותיבל לארשי רוזחיש , בה תעדל " רוטה וליפא ח
קודבל בייחש הדוי . תחהש אצמנ " וליפאו ירזעה יבאהו רבחמהכ קספ ס
הכבד רשפא רוטה תעדל " הקידבב בייח ג .
צ ןיידע לבא " תחו ירזעה יבאה תעדב ע " הקידבב בייח המל ס
וכעל ץמח רכומש םוקמב " םירמוא ךיאו ם ארבגה תבוח הקידבש : יע ' רב " ן
הקידב ונקת המ םושמ םינושארב םימעט המכ איבהש םיחספ שיר . תעד
שר " הארי לב לע רובעי אלש אוה י , סות תעד ' ולכאל אובי אלש , רה תעדו " ן
תווש םדא ינב תועד ןיאש לטבל ובלב רמוג וניא אמש . ורכזנש םימעטה לכ
כעל ץמחה לכ רכומש םוקמב םיכייש םניא ו " ם . צו " יבאה שדיח המל ע
תחו ירזעה " ארבגה תבוח הקידבד ס ?
ברה םייח ןייטשנעזייא עטנ ןתנ

3
נמה תריקח העודי " ותיבשתד השע תוצמב ח ) ט הוצמ ( רשפא םא
השעו םוקב אקוד המייקל בייח םא וא השעת לאו בשב הוצמה תא םייקל .
חמב וז הלאש הלותו ' שר " סותו י ' ) ד (: לוטיבב ותיבשת םייקל רשפא םא
דבל . קפנו " ש דחא םא מ תוצמ םייקל ידכ רעבל ץמח תונקל בייח ץמח ול ןיא
ותיבשת , ע " דוע ש . רמול רשפא השעו םוקב אוה ותיבשת בויחש דצה יפל
ירואד ןיעכ ונקית הקידב בויח ןנבר ונקיתשכש ,' ץמחה רעבל בייחש ומכו
רובעל אובי אלש םוקמב וליפאו השעו םוקב קודבל בייח ןכ ומכ השעו םוקב
י אלו הארי לב לע ולכאל אוב .
יעו ' רדה תבוחב ) ק ףד " כ ( קהש ' תחה תרבס לע " תבוח הקידבש ס
ארבגה , וכע אלו תיבב רודל אובי רחא לארשי םא אלה " ם , בייח ינשה
מכו רוטפ ןושארהו הקידבב " ול ןיאש ימכ ןושארה ןידד םש םהרבא ןגמה ש
תיב . איולב בר עיצה ךכיפלו " יוה ץמח תקידבד וניא ירזעה יבאה תעדד
מכ דבל ופוגבש הוצ , ולש ץמחבש לכו ולש ץמחה תמחמ ופוגבש הוצמ אלא
ע ןה אוהש ןפוא הזיאב הקידב תוצמ םייקתי " העב י " ע ןהו ומע רדש ב " י
ופוגבש הקידב תוצמ ידי אצי ינשה רכושה ". שמפלו " עאד רמול שי כ " פ
םושמ ופוגבש הוצמה תא םייקמ תיבה לעב הקידב השוע רחא לארשיש
ולש ץמחהש . ו צ תמאב " השוע וליאכ ותיבשת לש םויק שי ךיא ותרבסב ע
ע קדבנ וצמחש םושמ ופוגב הקידב " םולכ השוע וניא אוה אה רחא י . רתויו
הארנ , עאד " רובעל אובי םא יולת וניאו השעו םוקב הקידב תוצמ וב שיש פ
תיב ול שי םא קר ןנברד בויחה םייקל רשפא הארי לב לע . ול ןיאש ימ ומכו
מחמו ץמח א סנוא ת " ול ןיאש ימ אכה ןכ ומכ הוצמה םייק אל ץמח תונקל א
הקידב לש ןנברד בויחמ עקפומ תיב . גמה תנווכ הזו " רחא לארשי םאד א
י לילבו םש אובי " תיבב אצמנ ינשה ד , לטומ ןנברדמ בויחהד רוטפ ןושארה
תיב ול ןיאש ימכ ןושארה ןידו ינשה לע .
יריאמהש יתאצמ הז לכ יבתכש רחא ) ב (: כ ' םצע ללכב הקידבד
הרותה תוצמ " םכיתבמ רואש ותיבשת ". זו " ל " לכב ותיבשת הרמא הרותהו
ותיבשהל לוכי התאש רבד . אוה הנווכה רקיע ןכ םאו קודבל וירחא ורעבלו
הקידב ןינעל חספה לכל ותיב רכומה בויח

4
הקידב רחא לוטב והוכירצה הצע ךרדש אלא " וכו ,' ע " ש . תחהב ונתרבס " ס
ביחרמ יריאמהש אלא יריאמב תאצמנ ירזעה יבאבו קלח ובישחהל ןידה
ירואדה ןיעכ ןנברד הנקת קר אלו ותיבשת תוצממ ' מכ " ש . שיש הארנ ךכיפל
אש םוקמבו חספ ברעב ןולמל ךלוה םא וליפא ותיב קודבל םדאל " קודבל א
י לילב " ד ) י לילב ךרד רבוע אוה םא ןוגכ " ד ( ל ךות קודבי ' ךרדל אצוי ןידכ
תחה תעדכ " הרורב הנשמב אבוהש ס .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->