ΠΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. ΓΙΑ ΤΟ
ΤΜ ΗΜ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κ

Ε
ΟΙΚΟΣΥΣ

Θανάσης Σφουγγάρης, Επίκουρος Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
(Μ.Κ.Ο.)

Τομείς δραστηριότητας των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
•Ανθρώπινα δικαιώματα
•Εργασιακές σχέσεις
•Κατάργηση διακρίσεων
•Μειονότητες, μετανάστες
•Κατάσταση της γυναίκας και του παιδιού
•Το περιβάλλον
•Τα δικαιώματα των καταναλωτών
•Ο αφοπλισμός, η ειρήνη
•Η υγεία κ.α.

Διάκριση των Μ.Κ.Ο.
Διεθνείς: οργανώσεις που έχουν την έδρα τους, σε
ένα κράτος και παραρτήματα σε άλλα
(π.χ. Διεθνής Αμνηστία, Γιατροί Χωρίς Σύνορα,
Διεθνής Ένωση Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων,
Greenpeace, Human Rights Watch κ.λπ.)
Εθνικές:
οργανώσεις
που
περιορίζουν
τη
Εθνικές
δραστηριότητά τους σε ένα κράτος
(π.χ. Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η Ελληνική Επιτροπή για την Ύφεση και
την
Ειρήνη,
ΚΕ.Π.ΚΑ-Κέντρο
Προστασίας
Καταναλωτών, στην Ελλάδα, κ.λπ.).

Άλλη διάκριση
Ισχυρά πολυεθνικά δίκτυα οργανώσεων: ειδικεύονται
συνήθως
• στην ανθρωπιστική δράση (π.χ. Ερυθρός Σταυρός,
Handicap International, Oxfam, η Δράση ενάντια στην
πείνα κ.λπ.),
• στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ.
Διεθνής Αμνηστία),
• στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών
(π.χ. Consumers International, BEUC), ή
•στην προστασία του περιβάλλοντος
(π.χ.W.W.F.:World Wild Fund for Nature)

Χαρακτηριστικά:
Αρκετά εκατομμύρια μέλη
Χρηματική συνδρομή των μελών
Διοίκηση σε επαγγελματική βάση
Απασχολούν μόνιμα εκατοντάδες μισθωτούς
Δρουν ως μέσο πίεσης των κυβερνήσεων
Καλή σχέση με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και
αντίστοιχη προβολή

Πολυεθνικά κινήματα μεγαλύτερου ή μικρότερου
μεγέθους:
μεγέθους έχουν στόχο την οργάνωση «εκστρατειών»
με
κοινωνικές
διεκδικήσεις
(Σιάτλ,
Γένοβα,
Ουάσιγκτον, Βαρκελώνη -Παγκόσμιο Κοινωνικό
Φόρουμ του Πόρτο Αλέγκρε, οργάνωση Attac της
Γαλλίας)

Πηγές:
•Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο ρόλος τους. Καταναλωτικά Βήματα Τεύχος Οκτ.-Δεκ. 2006.
•Ρούκουνας Εμ. "Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου".
•Ε.Κ.Κ.Ε.

ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Έντονη παρουσία των Μ.Κ.Ο. μετά την ένταξη της
Ελλάδας στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας
(DAC) το 1999.
Αριθμητική
αύξηση
διαφόρων
φορέων
και
οργανώσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και
διεκδικούν χρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά
κονδύλια (περίπου 180).
Ο συνολικός αριθμός μελών, φίλων και εθελοντών
είναι απροσδιόριστος.

Βασικές κατηγορίες των Μ.Κ.Ο.:
Ενασχόληση με το περιβάλλον το 36%
Ενασχόληση με κοινωνική πρόνοια και κοινωνικό
αποκλεισμό το 29,5%
Ενασχόληση με την εκπαίδευση το 8,8%,
8,8%
Ενασχόληση με διεθνείς οργανισμούς το 6,1%
Ενασχόληση με την υγεία το 6,6% κ.λπ.
Οι Μ.Κ.Ο. είναι συγκεντρωμένες στην Αθήνα (80%)
80% και
απασχολούνται κυρίως με το περιβάλλον και την
ανθρωπιστική μέριμνα (66%)
66%
Πηγή: Αφουξενίδης Αλ.: Κοινωνικό Κεφάλαιο και Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, Περιοδικό ‘‘Κοινωνία Πολιτών’’ της ‘‘Κίνησης Πολιτών για την

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Π.Ο.)

Η πλειοψηφία των Μ.Κ.Ο. συγκεντρώνεται
επίσης στην Αθήνα, δραστηριοποιείται στον
χώρο
της
προστασίας
του
αστικού
περιβάλλοντος, σε διάφορα, πολλές φορές
ετερογενή, ζητήματα όπως είναι η ατμοσφαιρική
ρύπανση, η προστασία των θαλασσών, η
προστασία των δασών γύρω από τις πόλεις και
η ανακύκλωση των σκουπιδιών.

Η ταυτότητα των Περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. (Π.Ο.)
Είναι σχετικά καλά οργανωμένες
Οι μικρότερες Μ.Κ.Ο. βασίζονται περισσότερο σε
εξειδικευμένους εθελοντές που αφιερώνουν για τη
δραστηριότητα ένα αρκετά μεγάλο μέρος του
ελεύθερου χρόνου τους
Υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ «φίλων,
συνδρομητών» και εθελοντών-εργαζομένων.

μελών,

Ορισμένες Μ.Κ.Ο. παρουσιάζουν μία σχετικά μεγάλη
βάση μελών, περιορισμένο αριθμό εθελοντώνεργαζομένων και ακόμη μικρότερο αριθμό συμβατικών
εργαζομένων.
Συνήθως, οι περισσότερες Μ.Κ.Ο. χρησιμοποιούν
ορισμένους σταθερούς ειδικευμένους επαγγελματίες και
ταυτόχρονα, ανάλογα με την περίσταση και τις ανάγκες,
δραστηριοποιούν μη αμειβόμενους εθελοντές.

Σύνολο Π.Ο.:
Π.Ο. 211+ οργανώσεις
Οι 83 έχουν έδρα την Αθήνα (το 42,3%),
42,3%
οι 11 τη Θεσ/νίκη (το 5,6%)
5,6% και
οι 102 την Υπόλοιπη χώρα (το 52%).
52%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Π.Ο.
Νομική Μορφή της Π.Ο.
Συνολικά: 36,8% Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες
(ΑΜΚΕ)
49,5% Σύλλογοι
9,5% άτυπες συνεργασίες

Αθήνα και Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη Ισοδύναμα Αστικές Μη
Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) και
Σύλλογοι
Υπόλοιπη χώρα:
χώρα Περισσότερο Σύλλογος και
λιγότερο ΑΜΚΕ
Στο σύνολο των οργανώσεων το 21,1% (κυρίως
της Αττικής) συνδέεται οργανωτικά με
ευρύτερο σχήμα.

Υποδομές
Μόνο το 2,3% των οργανώσεων
διαθέτει Ιδιόκτητο χώρο,
Ενοικίαση (35,6%),
35,6%
Παραχώρηση (19,2%)
19,2%
Φιλοξενία (37,9%)
37,9%

Γενικά, το επίπεδο της υφιστάμενης οργανωτικής
υποδομής είναι χαμηλό. Αυτό σχετίζεται με την
στενότητα οικονομικών πόρων.
Εξαιρούνται ελάχιστες οργανώσεις με έδρα την Αθήνα
και λειτουργούν ως παραρτήματα αντίστοιχων διεθνών.

Αριθμός μελών
Το 68,8% των οργανώσεων έχει αριθμό μελών
μικρότερο των 100 και συγκεκριμένα:
•το 30,6% έχει αριθμό μελών κάτω των 20
•το 21,9% έχει αριθμό μελών μεταξύ 21 και 50
•το 16,3% έχει αριθμό μελών μεταξύ 51 και 100

Αντικείμενο δραστηριότητας των Π.Ο.
α) Φυσικό περιβάλλον: 83,2% των Π.Ο.
β) Ανθρωπογενές περιβάλλον: 49% των Π.Ο.
γ) Διάφορα προβλήματα
δ) Πολιτιστική κληρονομιά

Μόλις το 23% των Π.Ο. υλοποιεί έρευνα σε θέματα που
αφορούν είτε τα προβλήματα διατήρησης ορισμένων
οικοσυστημάτων, είτε τις συνθήκες διαβίωσης σπάνιων ή
απειλούμενων ειδών της πανίδας. Κατά κανόνα μέσω
χρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων.
Από 15 Π.Ο. οργανώνονται σεμινάρια περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, κυρίως με οπτικό και έντυπο υλικό που
διανέμεται στα σχολεία.

Η συνεργασία μεταξύ των Π.Ο. αφορά το 85% των
οργανώσεων.
Αυτή είναι: Άλλοτε σταθερής μορφής συνεργασία,
στηριγμένη σε κοινό πεδίο δράσης, συχνότερα όμως
αφορά την συσπείρωση για την από κοινού
αντιμετώπιση έκτακτων και επίκαιρων προβλημάτων.

Εμβέλεια των δραστηριοτήτων των Π.Ο.
68,7% σε τοπικό επίπεδο
23,6% σε εθνικό επίπεδο
7,7% σε διεθνές επίπεδο, είτε αποτελούν τα ελληνικά
τμήματα μεγάλων διεθνών οργανώσεων, είτε έχουν
διεθνείς συνεργασίες σε τακτική βάση

Οργανωτική δομή των Π.Ο.
•Η Γενική Συνέλευση
•Το Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο πλαισιώνεται κατά περίπτωση
από επιτροπές (ή ομάδες εργασίες)

Χαρακτηριστικά των Στελεχών των Π.Ο.
•Φύλο: Το 69,9% των στελεχών των Π.Ο είναι άνδρες
και το 30,1% γυναίκες σε πανελλαδική κλίμακα.
•Ηλικία: Κυρίως νεαρές ηλικίες (16,5% 16-30 ετών και
το 33,8% 31-40 ετών).

•Επίπεδο εκπαίδευσης: Υψηλότερο έναντι του γενικού
πληθυσμού.
16% των στελεχών με μεταπτυχιακές σπουδές
46,7% με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης
8,4% με πτυχίο ανώτερης
το 21,2% είναι απόφοιτοι Λυκείου
4,7% δεν έχει συνεχίσει μετά την υποχρεωτική
εκπαίδευση

Αντικείμενο σπουδών:
•Νομικές σπουδές 10,9%,
10,9%
•Οικονομικές 9,8%,
9,8%
•Βιολογία 7%,
7%
•Φυσική 6,6%,
6,6%
•Παιδαγωγική 6%,
6%
•Ιατρική 4,3%

Απασχόληση:
Σε επιστημονικά και ελευθέρια επαγγέλματα το 57%,
57%
Ως κύριο επάγγελμα την απασχόληση στην οργάνωση
το 5%
Μη απασχολούμενοι το 17,2%

Κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας:
Στην εκπαίδευση το 19%,
19%
Στην παροχή υπηρεσιών το 15%,
15%
Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία – αλιεία) το 4%
Στο εμπόριο το 7,7%,
7,7%
Στον δευτερογενή τομέα (βιομηχανία – βιοτεχνία) το
5,9%

Θέση στο επάγγελμα:
Το 40,8% είναι μισθωτοί,
Το 34,1% ελεύθεροι επαγγελματίες
αυτοαπασχολούμενοι,
Το 5,1% εργοδότες και
Το 3,2% απασχολούμενοι επαγγελματικά στις Π.Ο.

Πηγές χρηματοδότησης των Π.Ο.
α) Εισφορές των μελών
β) Χορηγίες
γ) Εισπράξεις από εκδηλώσεις
δ) Εισφορές από την Κεντρική Διοίκηση
ε) Εισφορές από Ο.Τ.Α.
στ) Χρηματοδότηση Ε.Ε. π.χ. η Κοινοτική Πρωτοβουλία
LIFE+. Προνομιακή αντιμετώπιση έχουν τα προγράμματα
που αφορούν τη διάσωση ειδών της άγριας πανίδας και τη
διαχείριση βιοτόπων, ενέργειες για τις οποίες η
χρηματοδότηση καλύπτει το 75% του συνολικού κόστους.
Στα προγράμματα αυτά ως Επιβλέπουσα ή Συνεργαζόμενη
Αρχή συμμετέχουν συνήθως είτε το ΥΠΕΧΩΔΕ, είτε το Υπ.
Γεωργίας.
Πηγές: Ε.Κ.Κ.Ε. και Ε.Κ.Β.Υ.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΙΚΤΥΑ) Π.Ο.
Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων
Είναι Σωματείο, του οποίου τα μέλη είναι οικολογικές
οργανώσεις.
Σήμερα το Δίκτυο έχει ως μέλη 75 οργανώσεις,
κατανεμημένες στο σύνολο σχεδόν της επικράτειας,
και πολλές συνεργαζόμενες.
Η έδρα του Δικτύου είναι ο Βόλος, όπου και βρίσκονται
τα γραφεία του Δικτύου και η γραμματεία.

Σκοποί του Δικτύου
•Η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με
κάθε πρόσφορο μέσο.
•Η καλύτερη ενημέρωση των μελών του, ευρύτερα των
οικολογικών οργανώσεων και συνολικά της κοινωνίας,
ιδιαίτερα των νέων, για τα περιβαλλοντικά προβλήματα
και τις δυνατότητες λύσης τους.
•Η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στους πολίτες
αρχίζοντας από την ιδιαίτερα ευαίσθητη και δεκτική
παιδική ηλικία.

•Η υποβοήθηση του έργου των οικολογικών οργανώσεων
– μελών του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και κάθε οικολογικής οργάνωσης
και ο συντονισμός της δράσης τους.
•Η παρέμβαση σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο
για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων και
ποιότητας ζωής. Οι προσπάθειες, σε διεθνές επίπεδο,
δίνονται μέσα από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος
EEB (που εδρεύει στις Βρυξέλλες) και μέσα από το Med
Forum (που εδρεύει στη Βαρκελώνη) των οποίων το
ΠΑΝΔΟΙΚΟ είναι μέλος, αλλά και σε συνεργασία με άλλες
διεθνούς και εθνικού επιπέδου οργανώσεις του
εξωτερικού.
•Η ανάδειξη της οικολογικής λογικής (και ιδίως του
πνεύματος της βιώσιμης ανάπτυξης) σε βασικό άξονα
χάραξης εθνικής και διεθνούς πολιτικής.

Δίκτυο "Εθελοντισμός και Φυσικό Περιβάλλον"
Μέλη (30+)

Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων
Κορινθιακού Κόλπου "Η Αλκυών"
Μέλη (13+)

Σκοποί
Η διαφύλαξη του τοπίου και του περιβάλλοντος από
ανεπίτρεπτες προσβολές και από οποιεσδήποτε
δραστηριότητες και παραπέρα αξιοποίηση τους ως
παραγόντων υγείας, άνεσης και ομορφιάς
Η αποκατάσταση αλλοιώσεων του περιβάλλοντος
Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της περιοχής σε
θέματα προστασίας τοπίου και περιβάλλοντος και η
καλλιέργεια της πολιτιστικής ιδέας.

Παγκρήτιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων
Σκοποί:
- Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού,
ανθρωπογενούς,
κοινωνικού
και
πολιτιστικού
περιβάλλοντος,
- Η μελέτη, αναγνώριση και προστασία των βιοτόπων
στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης και ήπιας
χρήσης των φυσικών πόρων και της διατήρησης της
βιοποικιλότητας,
- Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, εκπαίδευσης,
εργασίας, πολιτισμού όλων των κοινωνικών ομάδων,
σε μια κατεύθυνση που προωθεί την ελεύθερη
έκφραση, την κοινωνική αλληλεγγύη και την
ενεργοποίηση των πολιτών.

Δίκτυο Ελληνικών μη Κρατικών Οργανώσεων για
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΔΕΜΟΠΕ 2000)

Δίκτυο "Αειφόρο Αιγαίο"
Το πρόγραμμα "Αειφόρο Αιγαίο" αποτελεί μια
εκστρατεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στο Αιγαίο. Στα
πλαίσια αυτά δημιούργησε το Δίκτυο "Αειφόρο Αιγαίο"
και υλοποιεί σειρά προγραμμάτων ευαισθητοποίησης
σε δεκάδες σχολεία του Αιγαίου.

Περιφερειακό Δίκτυο Αιγαίου
Σκοποί
Ο εντοπισμός προβλημάτων και οι ανάλογες με το
πρόβλημα δράσεις μας για θέματα τα οποία αφορούν
το περιβάλλον και τον πολιτισμό των νησιών μας.

Δραστηριότητες:
1. Εισαγγελική αναφορά για τις 2000 σχεδιαζόμενες
κατοικίες σε περιοχή Natura 2000 της Κέας.
2. Αναφορά στις ευρωπαϊκές και ελληνικές υπηρεσίες
περιβάλλοντος για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου
μέσα σε περιοχή Natura 2000 στη Σύρο.
3. Αναφορά στο ΥΠΕΧΩΔΕ και στο Υπουργείο
Πολιτισμού για την λειτουργία λατομείου σε περιοχή
Natura 2000 της Σαντορίνης.

4.Τζιά: εστάλησαν επιστολές στον υπουργό Αιγαίου και
υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ για τις συνεχιζόμενες αγορές
μεγάλων εκτάσεων του «Παραθεριστικού Οικισμού
Τραπεζικών» μέσα στην περιοχή Natura 2000 και τις
παράνομες μεταγραφές στο υποθηκοφυλακείο της Κέας,
μολονότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την εισαγγελία
Αθηνών.
5. Προσφυγή κατά της ΔΕΗ στο μονομελές πρωτοδικείο
Σύρου, με αίτημα να διακοπούν άμεσα οι εργασίες
εγκατάστασης των πυλώνων και ιστών στο νησί. Μετά την
συζήτηση της αιτήσεων εκδόθηκε προσωρινή διαταγή από
το δικαστήριο με την οποία απαγορεύεται προσωρινά στη
ΔΕΗ και μέχρι την έκδοση απόφασης να κατασκευάσει τις
βάσεις των πυλώνων.

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – ΠΕΕΚΠΕ

WWF Ελλάς
Το WWF Ελλάς έχει τη νομική μορφή του
Κοινωφελούς Ιδρύματος και η σύστασή του εγκρίθηκε
με το από
11-1-1994 Προεδρικό Διάταγμα.
Ως αυτόνομη εθνική οργάνωση έχει το δικό του
Διοικητικό Συμβούλιο.
Στόχοι:
Η αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την
πλούσια
βιοποικιλότητα
της
Ελλάδας
ως
αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να
παρεμποδίσει – και μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει –
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με στόχο την
αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

•Υλοποίηση
ερευνητικών
δράσεων
και
προώθηση/ενίσχυση απαραίτητων τέτοιων δράσεων
που υλοποιούνται από τρίτους
•Υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης του φυσικού
περιβάλλοντος
•Συνεργασίες με ΜΚΟ, φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ακαδημαϊκού
χώρου
•Συνεργασίες με επιχειρήσεις

•Κατάρτιση/δημοσιοποίηση θέσεων σχετικών με την
περιβαλλοντική πολιτική
•Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα διαβούλευσης και
επιτροπές/ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων
•Άσκηση κριτικής στις πρακτικές των φορέων του
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα
•Υλοποίηση εκστρατειών πολιτικής πίεσης και
κινητοποίησης κοινού

•Δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας
•Δράσεις κατάρτισης και διάχυσης της επιστημονικής
γνώσης
•Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
•Δραστηριότητες συμμετοχής κοινού, εθελοντισμού και
ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών
To WWF Ελλάς έχει υλοποιήσει περισσότερα από 90
προγράμματα.
προγράμματα

Μέλη
Με δικαίωμα ψήφου: 10
Χωρίς δικαίωμα ψήφου: 22.000

Υλικοτεχνική Υποδομή
Γραφείο: Νοικιασμένο
Στην Οργάνωση εργάζονται με αμοιβή: 37 άτομα.
Τα αμειβόμενα στελέχη της Οργάνωσης είναι:10 άτομα.
Στην Οργάνωση προσφέρουν εθελοντική εργασία:
1.500 άτομα.
Οχήματα: 10 αυτοκίνητα.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.
ΔΡΑΣΕΙΣ «ΠΕΔΙΟΥ»: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Π.Χ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ).

3.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

4. «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
Ο
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
είναι
μη
κυβερνητική,
μη
κερδοσκοπική
περιβαλλοντική
οργάνωση
που
ιδρύθηκε το 1992.
Ο ιδρυτής και διαχειριστής του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ Ιωάννης
Μπουτάρης διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής
NATURA 2000.
Στόχοι
Η προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού
περιβάλλοντος,
με
δράσεις
έρευνας
πεδίου,
επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης κοινού,
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την
προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της
βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
LIFE-Nature ΑΡΚΤΟΣ για την «Προστασία και
Διαχείριση των Πληθυσμών και Βιοτόπων της Καφέ
Αρκούδας (Ursus arctos) στην Ελλάδα (1η φάση)».
LIFE-Nature ΑΡΚΤΟΣ «Διατήρηση της καφέ αρκούδας
και των βιοτόπων της στην Ελλάδα-2η Φάση»
LIFE-Nature «Διατήρηση του Λύκου (Canis lupus) και
των βιοτόπων του στην Ελλάδα»
LIFE-Nature
ΡΟΔΟΠΗ-ΓΡΑΜΜΟΣ
(«Εφαρμογή
Διαχειριστικών Σχεδίων στη Ροδόπη και το Γράμμο»

Τέσσερα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος του
ΥΠΕΧΩΔΕ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη
Ανάπτυξη»:
(α) «Ενίσχυση εκτατικής κτηνοτροφίας και προστασία
πληθυσμών απειλούμενων ειδών αρπακτικών πουλιών
και μεγάλων σαρκοφάγων θηλαστικών στα Αντιχάσια
όρη»,
(β) «Πιλοτική δράση φύλαξης, επιτήρησης περιοχών
του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου με την συμμετοχή
εθελοντών»,

(γ) Καταγραφή των πληθυσμών της αρκούδας (Ursus
arctos L.) και του λύγκα (Lynx lynx L.) στο ευρύτερο
ορεινό τόξο του Βόρα και καταγραφή των
Προστατευόμενων και Ιερών Δασών στον Εθνικό
Δρυμό Βίκου-Αώου και
(δ) «Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για το λύκο και την
αρκούδα (Περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Ν.
Φλώρινας) και για την Προστασία του Περιβάλλοντος
στο ν. Τρικάλων».

TEDDY («Ευαισθητοποίηση σε Ευρωπαϊκές περιοχές
που φιλοξενούν φυσικούς πληθυσμούς αρκούδας»)
Tο πρόγραμμα BALKAN-NET («Επέκταση του
Βαλκανικού Δικτύου για την ευαισθητοποίηση του
κοινού και την αειφόρο διαχείριση οικοσυστημάτων και
της άγριας ζωής σε συγκεκριμένες περιοχές της
Ευρώπης»

ΜΟm
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!