You are on page 1of 2

SK NANGA PENYARAI

97200 TATAU, SARAWAK


SENARAI SEMAK PENGURUSAN FAIL PANITIA MATEMATIK
BI
L
PERKARA ADA
/
TIAD
A
CATATAN
1 MESYUARAT PANITIA, DALAMAN
1. Surat Panggilan Mesyuarat Panitia
2. Minit Mesyuarat Panitia
2 SURAT MENYURAT PANITIA, LUAR
1. Surat-surat yang diterima daripada luar
2. Surat-surat yang dihantar ke luar
3. Minit mesyuarat panitia daerah
3 MAKLUMAT GURU PANITIA
1. Butir peribadi
2. Jadual waktu peribadi dan kelas
4 DOKUMEN PANITIA
1. Pekeliling Ikhtisas Bil. 4!"
2. Pekelilling panitia yang berkaitan
3. #arta $rganisasi panitia Jawatankuasa Panitia
4. %an&angan peningkatan prestasi pela'ar Pelan
(aktikal) Pelan $perasi
*. +umpulan Sasaran Pela'ar
". Pr,gram untuk Pela'ar #emerlang) Sederhana
dan -alus
.. %an&angan Pela'aran (ahunan
!. /nggaran Perbelan'aan Panitia
0. Senarai /BM
11. %ek,d Penggunaan /BM
BI
L
PERKARA ADA
/
TIAD
A
CATATAN
11. Senarai Buku %u'ukan -uru
12. Senarai Buku (eks Buku %u'ukan Pela'ar
13. Jadual +ekerapan 2atihan
14. 2atihan 3alaman Perkembangan Sta4
1*. Sukatan Pela'aran
1". 5uraian Sukatan Pela'aran
1.. Buku Panduan /M +BS%+SS%
1!. Minit #urai
10. 3,kumentasi /kti6iti S,k,ngan Panitia +,-
akademik
21. 5ead&,unt
5 KOLEKSI SOALAN / BANK SOALAN
1. +ertas S,alan Peperiksaan Sek,lah
2. +ertas S,alan Peperiksaan /wam
3. Jadual Spesi4ikasi Item 7JSI8
4. Bank S,alan
POST MORTEM PEPERIKSAAN
1. /nalisis Peperiksaan
2. +ekuatan dan +elemahan Pela'ar
3. (indakan Susulan yang diambil
4. Senarai +ema'uan Prestasi Pela'ar Setiap
+umpulan
*. /nalisis Item