You are on page 1of 6

CONTINUT - CADRU

PLAN URBANISTIC DE DETALIU


I. STUDII DE FUNDAMENTARE
Suport cadastral sau topografic - scara 1:500 sau 1:1000
Studiu geotehnic
alte studii
II. DOCUMENTATIA DE BAZA
A. PIESE SCRISE
MEMORIU JUSTIFICATIV
1. Introducere
Date de recunoastere a documentatiei:
- denumirea proiectului;
- initiator (beneficiar);
- elaborator (proiectant), subproiectant, colaboratori;
- data elaborarii.
biectul lucrarii:
- se !or pre"enta pre!ederile temei program, conditiile de amplasare si reali"are a unuia sau mai
multor obiecti!e
. Inc!dr!re! "n #on!
#.1. $onclu"ii din documentatii de%a elaborate
- situarea obiecti!ului in cadrul localitatii, cu pre"entarea caracteristicilor "onei&sub"onei in care
acesta este inclus;
- conclu"iile studiilor de fundamentare care au a!ut ca obiect "ona&sub"ona&ansamblul care
include obiecti!ul studiat;
- prescriptiile si reglementarile din documentatiile de urbanism elaborate&aprobate anterior.
#.#. $onclu"ii din documentatii elaborate concomitent cu '.(.D.
- se !or pre"enta si comenta conclu"iile studiilor elaborate concomitent cu '.(.D., precum si
conditionarile impuse de acestea.
$. S"tu!t"! e%"&tent!
Se !a pre"enta "ona studiata (amplasamentul, ansamblul), preci"andu-se:
- accesibilitatea la caile de comunicatie;
- suprafata ocupata, limite si !ecinatati;
- suprafete de teren construite si suprafete de teren libere;
- caracterul "onei, aspectul arhitectural urbanistic;
- destinatia cladirilor;
- tipul de proprietate asupra terenurilor, cu preci"area suprafetelor ocupate;
- conslu"iile studiului geotehnic pri!ind conditiile de fundare;
- accidente de teren (beciuri, hrube si umpluturi) cu preci"area po"itiei acestora;
- adancimea apei subterane;
- parametrii seismici caracteristici "onei ("ona, grad )s, *c);
- anali"a fondului construit e+istent (inaltime, structura, stare, etc.);
- echiparea e+istenta.
'. Re()e*ent!r"
Se !or pre"enta propunerile de ocupare si utili"are a terenurilor, precum si conditiile de reali"are
a constructiilor, pri!ind:
- obiecti!ele noi solicitate prin tema-program;
- functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor;
- capacitatea, suprafata desfasurata;
- principii de compo"itie pentru reali"area obiecti!elor noi (distante fata de constructii e+istente,
accese pietonale si auto, accese pentru utila%ele de stingere a incendiilor, etc.);
- integrarea si amena%area noilor constructii si armoni"area cu cele e+istente mentinute;
- principii de inter!entie asupra constructiilor e+istente;
- modalitati de organi"are si re"ol!are a circulatiei carosabile si pietonale;
- principii si modalitati de integrare si !alorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor
de organi"are la relieful "onei;
- conditii de instituire a regimului de "ona prote%ata si conditii impuse de acestea;
- solu,ii pentru reabilitarea ecologic- .i diminuarea polu-rii (dup- ca");
- pre!ederea unor obiecti!e publice /n !ecin-tatea amplasamentului (dup- ca");
- solu,ii pentru reabilitarea .i de"!oltarea spa,iilor !er"i;
- profiluri trans!ersale caracteristice;
- lucr-ri de sistemati"are !ertical- necesare;
- regimul de construire (alinierea .i /n-l,imea construc,iilor, procentul de ocupare .i
- coeficientul de utili"are a terenurilor);
- asigurarea utilit-,ilor (surse, re,ele, racorduri);
- bilan, teritorial, /n limita amplasamentului studiat (e+istent .i propus).
+. Conc)u#"",
Se !or face referiri asupra:
- consecin,elot reali"-rii obiecti!elor propuse;
- m-surile ce decurg in continuarea '(D;
- punctul de !edere al elaboratorului asupra solu,iei.

-. Ane%e,
- tema 0 program;
- materiale grafice /n format redus necesare sus,inerii propunerilor.
B. PIESE DESENATE
Inc!dr!re! .n #on/
Se elaborea"a la scara 1:5.000 sau 1:10.000, si se pre"int- /n medalion pe plan.a 1r. 1 - situatia
e+istenta.
2a pre"enta amplasamentul studiat /n rela,ie cu "ona, cu localitatea, cu c-ile ma%ore de comunica,ie (cu
e+trase din '.(.3. sau '.(.4.) .i cu centrul localit-,ii.
5edalionul !a cuprinde obligatoriu denumirea str-"ilor din "ona amplasamentului.
P)!n0! 1 - SITUA1IA E2ISTENT3 - 1:500 sau 1:1.000
- limita "onei sau amplasamentului studiat;
- cl-dirile e+istente;
- limitele de proprietate;
- str-"ile, cu denumirile lor .i trotuarele aferente;
- modul de utili"are a terenului, cu pre"entarea func,iunilor;
- denumirile institu,iilor e+istente;
- accese pietonale .i auto;
- parca%e .i gara%e amena%ate;
- in-l,imea cl-dirilor;
- structura cl-dirilor: durabile ("id-rie de c-r-mid-, piatr-, plan.ee de beton), semidurabile
("id-rie de c-r-mid-, piatr-, plan.ee de lemn), nedurabile (paiant-, chirpici, lemn);
- starea cl-dirilor: bun-, mediocr-, rea.
P)!n0! - RE4LEMENT3RI URBANISTICE - 1:500 sau 1:1.000
- limita "onei studiate;
- limitele parcelelor;
- limite ale "onei de protec,ie (dup- ca");
- construc,iile e+istente men,inute;
- destina,ia obiecti!elor propuse;
- alinierea construc,iilor;
- in-l,imea construc,iilor;
- indici de ocupare .i utili"are a terenului ('* .i $(*);
- circula,ia carosabil- propus-, inclusi! parca%e - gara%e cu accesele respecti!e;
- circula,ia pietonal-;
- profiluri caracteristice ale str-"ilor .i aleilor pietonale (e+istent - propus);
- spa,ii plantate e+istente men,inute .i propuse;
- sec,iuni caracteristice prin teren (teren /n pant-);
- bilan, teritorial (e+istent - propus).
P)!n0! $ - RE4LEMENT3RI EDILITARE - 1:500 sau 1:1.000
2a cuprinde asigurarea utilit-,ilor pe amplasamentul studiat, /n rela,ie cu re,elele e+istente .i propuse.
P)!n0! ' - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC3 - 1:500 sau 1:1.000
2a cuprinde:
- tipul de proprietate asupra terenurilor (prin culoare).
- obiecti!e de utilitate public- propuse.
- circula,ia terenurilor (prin ha.uri).
P)!n0! nr. + - MOBILARE URBAN3 - 1:500 sau 1:1.000
- necesar- sus,inerii propunerilor, precum .i determin-rii capacit-,ilor de calcul pentru utilit-,i.
4LOSAR DE TERMENI
A5ro6!re - opera,iunea forului deliberati! al autorit-,ilor competente de /ncu!iin,are a propunerilor
cuprinse /n documenta,iile pre"entate .i sus,inute de a!i"ele tehnice fa!orabile, emise /n prealabil. 'rin
actul de aprobare, documenta,iile au putere %uridic-.
A7"#!re - procedur- de anali"- .i e+primare a punctului de !edere al unei comisii tehnice din structura
ministerelor, administra,iei publice locale, ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, a!6nd
ca obiect anali"a solu,iilor func,ionale, a indicatorilor tehnico - economici .i sociali, sau a altor
elemente pre"entate prin documenta,iile de amena%are a teritoriului .i urbanism. 7!i"area se
concreti"ea"- printr-un act, numit a!i" (fa!orabil sau nu), cu caracter tehnic .i obligatoriu.
C!r!cter d"rector - /nsu.ire a unei documenta,ii aprobate de a stabili cadrul general de amena%are a
teritoriului .i de de"!oltare urbanistic- a localit-,ilor.
C!r!cter de re()e*ent!re - /nsu.ire a unei documenta,ii aprobate de a impune anumi,i parametri
solu,iilor promo!ate. 8ste specific documenta,iilor de urbanism.
C"rcu)!8"! terenur")or - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de e+ploatare asupra
terenurilor, prin acte de !6n"are-cump-rare dona,ie, concesiune, arendare etc.
De#7o)t!re dur!6")/ - satisfacerea necesit-,ilor pre"entului f-r- a compromite dreptul genera,iilor
!iitoare la e+isten,- .i de"!oltare.
De#7o)t!re re("on!)/ - ansamblul politicilor autorit-,ilor administra,iei publice centrale .i locale,
elaborate /n scopul armoni"-rii strategiilor, politicilor .i programelor de de"!oltare sectorial- pe arii
geografice, constituite /n 9regiuni de de"!oltare:, .i car beneficia"- de spri%inul 3u!ernului, al (niunii
8uropene .i al altor institu,ii .i autorit-,i na,ionale .i interna,ionale interesate.
Docu*ent!8"" de !*en!9!re ! ter"tor"u)u" - ansamblu de piese scrise .i desenate, referitoare la un
teritoriu determinat, cuprin"6nd anali"a situa,iei e+istente .i propuneri de de"!oltare. 7u caracter
director.
Docu*ent!8"" de ur6!n"&* - ansamblu de piese scrise .i desenate referitoare la o unitate
administrati!- de ba"- sau o "on- a ei, cuprin"6nd anali"a situa,iei e+istente .i propuneri de de"!oltare.
$u e+cep,ia '(3, care are /n plus caracter director, au caracter de reglementare.
P!rce)!re - ac,iune urban- prin care o suprafa,- de teren este di!i"at- /n loturi mai mici , destinate
construirii sau altor tipuri de utili"are. De regul-, este legat- de reali"area de locuin,e indi!iduale, de
mic- /n-l,ime.
Per"ur6!n - teritoriu cuprin"6nd suprafa,a din %urul municipiilor .i ora.elor, delimitat- prin studii de
specialitate, /n cadrul c-reia se crea"- rela,ii de interdependen,- /n diferite domenii (economic,
infrastructur-, deplas-ri pentru munc- etc.).
Po)"t"c" de de#7o)t!re - mi%loace politico - administrati!e, organi"atorice .i financiare, utili"ate /n
scopul reali"-rii unei strategii
Pro(r!*e de de#7o)t!re - ansamblu de obiecti!e concrete propuse pentru reali"area politicilor de
de"!oltare.
Protec8"! *ed"u)u" - ansamblu de ac,iuni .i m-suri pri!ind prote%area fondului natural .i construit /n
localit-,i .i /n mediul /ncon%ur-tor.
Re("* 9ur"d"c !) terenu)u" - pre!ederile legale prin care se definesc drepturile .i obliga,iile legate de
de,inerea .i e+ploatarea terenurilor.
Structur/ ur6!n/ - totalitatea rela,iilor /n plan func,ional .i fi"ic, pe ba"a c-rora se constituie
organi"area unei localit-,i.
Ser7"tute de ut")"t!te 5u6)"c/ - sarcin- impus- asupra unui imobil pentru u"ul .i utilitatea unui imobil
a!6nd un alt proprietar. 5-sura de protec,ie a bunurilor imobile publice nu poate fi opus- cererilor de
autori"are dec6t dac- este con,inut- /n documenta,iile de urbanism aprobate (a!6nd drept consecin,- o
limitare administrati!- a dreptului de proprietate).
Str!te("e de de#7o)t!re - direc,ionare global- sau pe domenii de acti!itate, pe termen scurt, mediu sau
lung, a ac,iunilor menite s- determine de"!oltarea urban-.
Structur/ ur6!n/ - modul de alc-tuire, de grupare sau de organi"are a unei localit-,i ori a unei "one
din aceasta, constituit- istoric, func,ional sau fi"ic.
Ter"tor"u !d*"n"&tr!t"7 - suprafa,- delimitat- prin lege, pe trepte de organi"are administrati!- a
teritoriului: na,ional, %ude,ean .i al unit-,ilor administrati! - teritoriale (municipiu, ora., comun-)
Ter"tor"u e%tr!7")!n - teritoriu a!6nd suprafa,a cuprins- /ntre limita administrati! - teritorial- a unit-,ii
de ba"- .i limita intra!ilanului.
Ter"tor"u "ntr!7")!n - totalitatea suprafe,elor construite .i amena%ate ale localit-,ilor ce compun
unitatea administrati! - teritorial- de ba"- delimitate prin '(3 aprobat, .i /n cadrul c-rora se pot
autori"a construc,ii .i amena%-ri.
Zon/ :unc8"on!)/ - parte din teritoriul unei localit-,i /n care (prin documenta,iile de amena%are a
teritoriului .i urbanism) se determin- func,iunea dominant- e+istent- .i !iitoare.
Zon":"c!re :unc8"on!)/ - ac,iunea de /mp-r,ire a teritoriului /n "one func,ionale.
Zon/ 5rote9!t/ - suprafa,a delimitat- /n %urul unor bunuri de patrimoniu, a unor resurse ale subsolului,
/n %urul sau /n lungul unor oglin"i de ap- etc. .i /n care se impun m-suri de protec,ie (cu a%utorul
documenta,iilor de urbanism) prin distan,-, func,ionalitate, /n-l,ime, !olumetrie.
SEMNE CARTO4RAFICE UTILIZATE ;N ELABORAREA PIESELOR DESENATE