You are on page 1of 10

A

ALES İlkbahar 2007 SAY

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

SAYISAL BÖLÜM

SAYISAL-1 TESTİ

S ı navı n bu testinden alacağ ın ı z standart puan, Sayı sal Ağ ı rl ı kl ı ALES Puan ı n ı zı n (ALES-SAY)

hesaplanması nda 0,3; Eşit Ağ ı rl ı kl ı ALES Puan ı nı z ı n (ALES-EA) hesaplanması nda 0,25; Sözel Ağ ı rl ı kl ı ALES Puan ı nı z ı n (ALES-SÖZ) hesaplanmas ı nda 0,2 katsayı sı yla çarp ı lacakt ı r.

BU TESTTE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 40’TIR.

1.

2.

x pozitif sayı s ı için 3. İki doğal sayı n ı n çarp ım
x pozitif sayı s ı için
3.
İki doğal sayı n ı n çarp ım ı, bu sayılar ı n dörder fazla-
s
ın ın çarpım ından 52 eksiktir.
3
1
= 0
2
1
x
12
Bu iki sayı n ı n toplamı kaçtı r?
olduğuna göre, x kaçtı r?
A)
5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8
y
0yx<
<
olduğuna göre,
aşağ ı dakilerden
4.
Ardış ık dört çift sayın ın toplam ı 60 tır.
x
hangisi olamaz?
Bu sayı ları n en büyüğü kaçt ı r?
6
3
A)
10
B) 14
C) 16
D) 18
E) 20
A)
B)
C)
3 4
5
7
2
10
D)
E)
9
11

1

Diğer sayfaya geçiniz.

A

ALES İlkbahar 2007 SAY

5.

7. 1368 den küçük özel sayı lardan en büyüğünün onlar basamağ ı nda hangi rakam vard ı r?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

11

1

=

xab

olduğuna göre, x in a ve b türünden eşiti aşağ ı da- kilerden hangisidir?

A)

ab

a b

B)

ab

a +

b

C)

a b

a b

+

a + b a − b D) E) 1 + ab 1 + ab Bir
a
+ b
a
− b
D)
E)
1
+ ab
1
+ ab
Bir A pozitif tam sayıs ı nı n özel sayı olup olmadı ğ ı
aşağ ıdaki yöntemle belirlenir:
A nın her basamağı ndaki rakam 9 dan ç ı-
kar ıl ır ve böylece, basamak sayıs ı A ile aynı
olan B sayıs ı elde edilir.
8.
B nin rakamlar ı tersten yaz ılarak C sayıs ı
elde edilir.
A) 12
B) 18
C) 27
D) 36
CA=
ise, A özel sayıd ır.
ÖRNEK:
A
= 5904
olsun.
95
=
4
990
=
B
= 4095
ve C
= 5904
tür.
909
=
945
=
C = A
olduğundan 5904 özel sayı d ı r.

6. 9. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Altı basamaklı herhangi bir özel sayı n ı n rakamla- rı n ı n toplamı kaçt ı r?

E) 54

9. Dört basamakl ı en küçük özel sayı yla iki basa- makl ı en küçük özel sayı n ı n farkı kaçtı r?

A) 1080

B) 1094

D) 1140

E) 1200

C) 1134

6.

Buna göre, aşağ ı dakilerden hangisi özel sayı d ı r?

A) 2461

D) 6273

B) 3628

E) 7062

C) 5185

Diğer sayfaya geçiniz.

2

A

ALES İlkbahar 2007 SAY

10. 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

İki veya daha fazla doğal sayı nı n ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayı lar ın OBEB’i, ortak katlar ın ı n en küçüğüne de bu sayı lar ın OKEK’i denir.

ÖRNEK:

16 ve 24 sayı ları için,

11. İki doğal sayı n ı n OKEK’i 80, OBEB’i 4 tür.

Bu iki doğal sayı n ı n toplamı en az kaç olabilir?

A) 28

B) 30

C) 32

D) 34

E) 36

OBEB 16, 24 ()= 8 ve OKEK 16, 24 ()= 48 dir. 60 ve 132
OBEB 16, 24
()=
8 ve OKEK 16, 24
()=
48 dir.
60 ve 132 sayı ları n ı n OBEB’i kaçtı r?
12.
A) 4
B) 6
C) 8
D) 9
E) 12
A) 23
B) 25
C) 27
D) 29

10.

Ard ı şı k iki doğal sayı n ı n OKEK ve OBEB’inin toplamı 157 olduğuna göre, bu sayı ları n toplamı kaçt ı r?

E) 31

Diğer sayfaya geçiniz.

3

A

ALES İlkbahar 2007 SAY

13. Üzerinde 2, 3, 4 ve 6 numaraların ı n yazı lı olduğu dört kavanoza, üzerlerindeki numaralarla doğru orant ı lı olacak biçimde şeker konuluyor.

Bu kavanozlara toplam 150 tane şeker konuldu- ğuna göre, üzerinde 3 yazan kavanoza kaç tane şeker konulmuştur?

A) 20

B) 25

C) 30

D) 45

E) 50

16. Sat ı ş fiyatı 80 YTL olan bir ürüne % 25 indirim uygulan ı rsa bu ürünün indirimli fiyatı kaç YTL olur?

A) 55

B) 60

C) 65

D) 70

E) 75

17. Bir bidondaki 28 litre zeytinyağ ı 0,75 şede kaç litre zeytinyağ ı olur? A)
17.
Bir bidondaki 28 litre zeytinyağ ı
0,75
şede kaç litre zeytinyağ ı olur?
A) 0, 25
B) 0, 3
C) 0, 4
D) 0, 5
Her iki sı n ı ftaki öğrencilerin yaşları n ı n toplamı
eşit olduğuna göre, İngilizce sı n ı f ındaki öğrenci-
lerin yaş ortalaması kaçtı r?
A) 18
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22
18.

litrelik şi-

14. 15 öğrencinin bulunduğu Almanca s ın ıf ındaki öğren- cilerin yaş ortalaması, 20 öğrencinin bulunduğu İngi- lizce sı nıf ındakilerin yaş ortalamasından 6 fazlad ır.

şelere doldurulursa tam olarak dolmayan son şi-

E) 0, 6

400 YTL ye alı nan bir mal zararla 240 YTL ye satıl ı- yor.

Ayn ı mal alı ş fiyatı üzerinden satı ştaki zarar yüz- desi kadar kârla satı lsaydı sat ı ş fiyatı kaç YTL olurdu?

A) 460

B) 480

C) 520

D) 540

E) 560

15. Bir markette yumurtalar dörtlük, altılık ve yirmi beşlik paketler halinde sat ılmaktad ır.

Yumurtalar paketleri açı lmadan satı ld ığ ı na göre, aşağ ı dakilerden hangisi bu marketten al ı nabile- cek yumurta sayı sı olamaz?

A) 27

B) 46

C) 51

D) 76

E) 99

Diğer sayfaya geçiniz.

4

A

ALES İlkbahar 2007 SAY

19. Leblebinin 500 gram ı (2x 70) YKr, 300 gram ı

22. Bir ürünün maliyetinin % 20 si işçi ücretlerinden oluş- maktad ır. x YKr tur.
22.
Bir ürünün maliyetinin % 20 si işçi ücretlerinden oluş-
maktad ır.
x YKr tur.
Buna göre, x kaçtı r?
İşçi ücretlerine % 125 zam yapı l ı rsa yeni maliye-
tin yüzde kaçı işçi ücretlerinden oluşur?
A)
155
B) 160
C) 175
D) 210
E) 240
A)
36
B) 32
C) 30
D) 28
E) 25
23.
Bir sokaktaki 37 evin bir kısm ı 4, kalanı ise 5 odalı dır.
Bu sokaktaki tüm evlerin oda sayı ları toplamı
165 olduğuna göre, 5 odalı kaç ev vard ı r?
Buna göre, çiçekçinin elinde kaç gül vardı r?
A)
15
B) 16
C) 17
D) 19
E) 21
A)
130
B) 132
C) 134
D) 136
E) 138
24.
Bir salonda 24 erkek, 9 kad ın vardır.
ölçülüyor. 30 gün için yap ılan ölçümlere göre, ilk 15
Salona kaç evli çift gelirse erkek sayı sı kad ı n
°
günün sıcakl ık ortalaması 1
9
C
, sonraki 5 günün s ı-
sayı sı n ı n 2 katı olur?
°
caklık ortalaması ise
22
C
dir.
A)
3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
°
30 günlük sı cakl ı k ortalaması
20
C
olduğuna gö-
re, son 10 günün sı cakl ı k ortalamas ı kaç °
C
dir?
A)
20
B) 20,5
C) 21,5
D) 22,5
E) 23,5

20. Bir çiçekçi elindeki güllerin tanesini 3 YTL den satar- sa 90 YTL kâr, 2 YTL den satarsa 42 YTL zarar edi- yor.

21. Bir meteoroloji istasyonunda günlük s ıcaklık değerleri

Diğer sayfaya geçiniz.

5

A

ALES İlkbahar 2007 SAY

25. 27. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Ayn ı yol üzerinde bulunan K, L, M, N, P kentleri ara-

s ındaki yollar ın uzunluklar ın ı km türünden gösteren

26. Kentlerin yol üzerindeki sı ralan ı şı M, P, K, N, L şeklindeyse M ile L kentleri arası ndaki yolun uzunluğu kaç km dir?

A) 1480

D) 1620

B) 1540

E) 1680

C) 1600

bir tablo haz ırlanm ışt ır. Aşağ ı da bu uzunluklar ın baz ılar ı
bir tablo haz ırlanm ışt ır. Aşağ ı da bu uzunluklar ın
baz ılar ı verilmiştir.
L
M
N
120
280
P
700
500
K
L
M
N
Tablonun sat ır ve sütun kesişiminde verilen sayılar,
bulunduklar ı sat ır ve sütunun belirttiği iki kent arasın-
daki yolun uzunluğudur. Örneğin K ile N kentleri ara-
s ındaki yolun uzunluğu 120 km dir.
27.
N ile P kentleri arası ndaki yolun uzunluğu, N ile K
arası ndaki yolun uzunluğundan kaç km fazladı r?

A) 160

B) 200

C) 220

D) 340

E) 380

A) 240

B) 250

C) 320

D) 360

Kentlerin yol üzerindeki sı ralan ı şı P, L, K, N, M şeklindeyse K ile M kentleri arası ndaki yolun uzunluğu kaç km dir?

E) 380

25.

Diğer sayfaya geçiniz.

6

A

ALES İlkbahar 2007 SAY

28. – 30. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Bir arac ı n aldı ğ ı yolu gösteren kilometre sayacı hatalı olarak üretilmiştir. Bu sayaç hanelerinde 4 rakamın ı göstermesi gerektiğinde bir atlayı p 5 rakam ın ı gös- termektedir, diğer bir ifadeyle 3 ten 4 e geçmesi ge- rektiğinde doğrudan 5 e geçmektedir.

Örneğin, sıf ırlanm ış bu sayaç 13 km lik bir yol boyun- ca sıras ı yla 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 sayılar ı n ı gösterir ve alı nan yol gerçekte 13 km oldu- ğu hâlde sayaca göre 15 km imiş gibi görünür.

29. Sı f ı rlanmı ş sayaçla araç 30 km yol gidince sayaç hangi sayı yı gösterir?

A) 31

B) 33

C) 35

D) 36

E) 37

Kilometre sayacı 399 u gösterdiği andan itibaren araç 1 km yol gidince sayaç hangi sayı
Kilometre sayacı 399 u gösterdiği andan itibaren
araç 1 km yol gidince sayaç hangi sayı yı göste-
rir?
30.
A) 45
B) 49
C) 51
D) 59

A) 350

B) 401

C) 410

D) 500

E) 501

28.

Sayaç yolculuğun başı nda 125 i, sonunda ise 200 ü gösteriyorsa araç kaç km yol gitmiştir?

E) 65

Diğer sayfaya geçiniz.

7

A

ALES İlkbahar 2007 SAY

31. – 34. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Aşağ ıdaki tabloda, İnternete erişmekte kullanılan baz ı bağlant ı türleri ve tarifeleri verilmiştir.

33. Bir kullan ıc ı x GB veri kullanı rsa ADSL1 ve ADSL3 bağlant ı türlerindeki ayl ık fatura bedelleri eşit oluyor.

Buna göre, x kaçtı r?

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

E) 11

Bağlant ı Tarife Türü Ayl ık 3 GB (dahil) veriye kadar ADSL−1 25 YTL, 3
Bağlant ı
Tarife
Türü
Ayl ık 3 GB (dahil) veriye kadar
ADSL−1
25
YTL, 3 GB sonras ında her
1
GB veri için 7 YTL
Ayl ık 6 GB (dahil) veriye kadar
ADSL−2
40
YTL, 6 GB sonras ında her
1
GB veri için 7 YTL
ADSL−3
Ayl ık sı nırs ız veri için 67 YTL
Çevirmeli
İnternete bağl ı kalı nan her
ağ−1
1 saat için 1 YTL
Çevirmeli
ağ−2
Ayl ık 10 YTL sabit ücret ve İnter-
nete bağl ı kal ınan her 1 saat için
0,5 YTL
34.
Fatura bedeli (YTL)
A) 15
B) 20
C) 30
D) 35
E) 40
X

Aşağ ıdaki grafikte, 1 ayda 35 saatlik bağlant ı süre- sinde 4 GB veri kullan ım ı için ödenecek fatura be- delleri bağlant ı türüne göre gösterilmiştir.

31. Çevirmeli ağ2 ile İ nternet e bağlanan ve 1 ayl ı k fatura bedeli olarak 25 YTL ödeyen bir kullanı cı , çevirmeli ağ1 ile bağlansayd ı kaç YTL öderdi?

Bağlantı türü

Bu grafikte, X ile gösterilen bağlantı türü aşağ ı - dakilerden hangisidir?

A) ADSL1

B) ADSL2

C) ADSL3

D) Çevirmeli ağ1

E) Çevirmeli ağ2

32. ADSL2 ile İ nternet e bağlanan ve 1 ayl ı k fatura bedeli olarak 61 YTL ödeyen bir kullan ı cı , bu fatura döneminde kaç GB veri kullanmı şt ı r?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

Diğer sayfaya geçiniz.

8

A

ALES İlkbahar 2007 SAY

35. – 37. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A belirli bir başlang ıç sayı s ı, K de bir katsayı olmak

üzere iki sayı seçiliyor. A ve K pozitif tam sayılar ın- dan yararlan ılarak aşağ ıdaki kurallara göre alt ı terimli diziler oluşturuluyor:

Toplama işlemi K ile toplama, çarpma işlemi K ile çarpma şeklinde uygulan ır ve bu işlemler istenilen s ırada, istenildiği kadar kullan ılabilir.

36.

7

xK

ı rada, istenildi ğ i kadar kullan ı labilir. 36. 7 xK B + K C

B

+K

istenildi ğ i kadar kullan ı labilir. 36. 7 xK B + K C + K

C

+K

ğ i kadar kullan ı labilir. 36. 7 xK B + K C + K D

D

+K

ğ i kadar kullan ı labilir. 36. 7 xK B + K C + K D

E

xK

i kadar kullan ı labilir. 36. 7 xK B + K C + K D +

640

Yukarı daki sayı dizisine göre, K sayı sı kaçtı r?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 8

E) 9

• Başlang ıç sayı s ına ilk işlem uyguland ıktan sonra ikinci işlem ilk işlemin
• Başlang ıç sayı s ına ilk işlem uyguland ıktan
sonra ikinci işlem ilk işlemin sonucuna uygu-
lan ır. Bu şekilde her işlem bir önceki işlemin
sonucuna uygulanarak dizi tamamlan ır.
ÖRNEK:
Başlang ıç sayı s ı
A = 2
ve katsayı K3 olarak
=
alı nan baz ı sayı dizileri şöyle oluşturulabilir:
+3
+3
x3
+3
+3
2
5
8
24
27
30
x3
+3
+3
x3
+3
2
6
9
12
36
39
x3
x3
+3
+3
x3
2
6
18
21
24
72
37. Başlang ı ç say ı sı A = 5 , katsayı
K = 2
+K
xK
+K
+K
+K
A
8
C
45
E
55
A) 32
B) 36
C) 38
D) 40
Yukarı daki sayı dizisine göre, A sayı sı kaçtı r?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

olan sayı

dizisinde üç toplama ve iki çarpma işlemi yap ı ld ı - ğ ı na göre, dizinin son (altıncı ) terimi en çok kaç olabilir?

35.

E) 44

Diğer sayfaya geçiniz.

9

38.

39.

A

ALES İlkbahar 2007 SAY

1 den 12 ye kadar olan sayı lar, her çembere bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecektir. Bu yerleştirmede okun ç ıkt ığ ı çemberdeki sayı ya okun yan ındaki iş- lem uygulanacak ve işlem sonucu okun gösterdiği çemberin içine yaz ılacakt ır.

10

x3 −3
x3
−3

x7

2 −1 ?
2
−1
?

40. Aşağ ıdaki dikdörtgen, dokuz küçük dikdörtgene bö- lünmüş ve bunlardan beşinin çevre uzunluklar ı cm cinsinden içlerine yaz ılm ışt ır.

8

8

8

9

7

13

9

9

9

Buna göre, bölünen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cm dir?

E) 40

x4 +4 A) 32 B) 34 C) 35 D) 36 Buna göre, sağ altta soru
x4
+4
A) 32
B) 34
C) 35
D) 36
Buna göre, sağ altta soru işaretiyle belirtilen çem-
berin içine hangi sayı yazı lmal ı d ı r?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Aşağ ıdaki dikdörtgen, iki küçük dikdörtgene bölün-
müş ve bunlar ı n alanlar ı birim kare türünden içlerine
yaz ılm ışt ır.
c
a
c
b
c
a
b
Bu şekildeki veriler aşağ ı daki eşitliklerden hangi-
sini kanı tlar?
SAYISAL-1 TESTİ BİTTİ.
SAYISAL-2 TESTİNE GEÇİNİZ.
A) ab( +=c) a • b + a • c
B) (a +=bc)
a • c + b • c
C)
(
a +=cb)
ab•
+ c • b
D)
a b •
(
c)(a bc)
=

E) a ++=++(bc) (ab)

c

Diğer sayfaya geçiniz.

10