You are on page 1of 4

Hoe werk ik met het voicemailboard?

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe je het voicemailboard in de klas kunt inzetten. Daarnaast de
vraag hoe je er het beste mee kunt beginnen en aan welke eisen het netwerk en de computers
moeten voldoen. Hierbij een aantal antwoorden.

1 Het eerste begin


2 Voorbeeld Spaans
3 Voorbeeld Duits

1 Het eerste begin

Op de vraag hoe je het voicemailboard op school het best voor het eerst kun gaan gebruiken, zijn
een aantal vuistregels te geven. Om teleurstellingen te voorkomen is het van belang dat de
randvoorwaarden kloppen en dat de docent enigszins op de hoogte is van wat er wel en niet kan.

1
Zorg ervoor dat u op school zelf of met een klein groepje leerlingen van tevoren eens hebt geoefend
in de ruimte en met de computers die u wilt gebruiken.

2
Zorg ervoor dat systeembeheer op school op de hoogte is en wellicht ook eens geoefend heeft. Heel
belangrijk daarbij is dat de nieuwste versie van de gratis programma's flash en java op de computers
zijn geïnstalleerd en liefst ook op de image van het schoolnetwerk. Controleer de aanwezigheid via:

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/detect

3
Er is een instructievideo op ieder voicemaiboard beschikbaar - in de footer: help - die in het kort
uitlegt, hoe de leerlingen kunnen antwoorden.

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/#null

4
Bij de melding 'De audiomudele kan niet worden geladen' hebben de leerlingen in een eerder
stadium waarschijnlijk op 'CANCEL' in plaats van op 'RUN' geklikt, toen er gevraagd werd of de
software van Vimas te vertrouwen was. Oplossing: browser afsluiten en opnieuw beginnen.
Eventueel kan de cache ook geleegd worden.

Voor meer uitleg zie:

http://www.webindeklas.nl/main/data/docs/vmb_gebruikers_faq.pdf

2 Voorbeeld Spaans

Anne Evertsen, docente Spaans aan het Spinoza Lyceum in Amsterdam

1 Klas 2 M/H/V – luistertoets eerste leerjaar Spaans


De leerlingen krijgen op driekwart van het jaar over een hoofdstuk van het lesboek een luistertoets
op in plaats van de gebruikelijke schriftelijke toets.
De leerlingen hebben alle lesperiodes, inclusief deze, eenvoudige luister- en kijklinks met
oefeningen op internet beluisterd en gedaan. Deze luistertraining vindt plaats tijdens de les in het
computerlokaal (2x per 6 weken), thuis en in de mediatheek als extra taak of huiswerk. De meeste
links en een korte omschrijving van de luistertaak staan klikbaar in hun Daltontaakwijzers per
periode (leerlingoverzicht van de lesstof).

Een paar weken vóór de toets plaatsvindt, verwijst de docent de leerlingen voor een proeftoets naar
het voicemailboard. Daar heeft de docent een kleine selectie voorgelezen van opdrachten zoals ze
op de toets te verwachten zijn. De leerlingen luisteren naar de minitoets die ze zelf naar hartelust
kunnen pauzeren of herhalen en vergelijken hun antwoorden. De oplossing staat er apart bij.
Voordelen: Omdat het de eerste keer is, wordt de spanning over hoe een luistertoets gaat, een beetje
weggenomen. Door de vorm en de inhoud van de miniluistertoets begrijpen de leerlingen beter wat
de docent van ze verwacht. De leerlingen zien sneller in aan welke onderwerpen ze meer aandacht
moeten besteden.
De uiteindelijke luistertoets bestaat uit een mix van luisterteksten die bij de methode horen, audio
bij de kijk-en luisterlinks uit de voorbereidende periodes en bruikbare luisterteksten die op internet
zijn gevonden en die goed bij de te bestuderen lesstof passen. Alle audiobestandjes kopieer ik 2x in
mp3-formaat op een audio-cd. Totaal maximaal 20 minuten.

2 Klas 3 M/H/V – mondelinge afsluiting tweede leerjaar Spaans

De leerlingen krijgen aan het begin van het jaar een mondelinge toets op over alle hoofdstukken van
het lesboek. De leerlingen krijgen een lijst met 99 afgeleide deelvragen die ze aan het eind van het
jaar moeten kunnen beantwoorden. Deze oefenen ze met elkaar. In alle lesperiodes oefenen de
leerlingen met kijkluisterlinks op het voicemailboard waarin Spaanstaligen gestructureerd voordoen
hoe je gesprekjes voert.
De mondelinge toets zal aan het eind van klas 3, hun tweede leerjaar Spaans, individueel met de
docent plaatsvinden tijdens de laatste lessen en tijdens de Daltonuren (zelfstandige studie-uren).
De leerlingen hebben aan het eind van het eerste jaar Spaans een mondeling gehad waarin ze in
twee minuten iets over zichzelf vertelden aan de hand van korte vragen. Dit mondeling is
opgeslagen in hun eigen Europees Taalportfolio en daardoor te gebruiken als start van het
eindgesprek.
De docent deelt het eindgesprek in vier thema's in:
1 Iets over jezelf en je familie/vrienden/dieren vertellen (personen beschrijven).
2 Beschrijf een gewone dag (school, dagelijkse activiteiten) en vertel over je vrije tijd (hobby's,
sport, voorkeur).
3 Iets over het verleden vertellen (toepassing makkelijke verleden tijd) en over plannen voor de
vakantie (toekomst).
4 Iets vertellen wat gebeurd is en wat jij of iemand anders toen deed (samenhangend verhaaltje
(na)vertellen met toepassing andere veelvoorkomende verleden tijd).

Deze vier onderdelen spreekt de docent in het Spaans separaat in op voicemailboard, alsof het
vragen tijdens het mondeling zijn. Verdeeld over het jaar en naargelang de lesstof vordert, spreken
de leerlingen hun verhaaltjes uit het hoofd in als antwoord. Vóór de uiteindelijke mondelinge toets
plaatsvindt, krijgen de leerlingen feedback van de docent of de taalassistent met inachtneming van
de door het ERK Europees Referentiekader opgestelde niveaueisen bij A2.

Voordelen: de leerlingen weten wat ze voor vragen van de docent kunnen verwachten en hoe dat
klinkt in het Spaans van de docent, de leerlingen kunnen van tevoren oefenen wat de routinematige
productie van chunks ten goede komt en er is feedback mogelijk op elkaar, door de docent en door
de taalassistent die zich plaats- en tijdonafhankelijk kunnen voorbereiden op het soort feedback. De
leerlingen weten precies wat van ze gevraagd wordt.

3 Voorbeeld Duits

Erwin de Vries, docent Duits aan het Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen

Klas 2

In de tweede klassen laat ik op basis van een spreekopdracht uit het boek - Linie Eins in ons geval -
een gesprekje schrijven. Dat mag ook een gesprekje zijn dat de leerlingen zelf bedenken, als het
maar wel met het onderwerp te maken heeft. Dat laat ik of in een kwartier in de les of thuis
voorbereiden.
Voor de opname trek ik doorgaans het laatste kwartier van de les uit. We gaan dan met z'n allen naar
het computerlokaal of naar de mediatheek, waar ik de pc's heb gereserveerd. In dat kwartier lukt het
doorgaans om de hele klas op te nemen.
Sommige klassen willen graag dat ik de gesprekjes ook in de klas laat horen en met ze bespreek.
Daarvoor is de podcastfunctie erg handig. Ik geef dan vooral feedback op uitspraak, idioom en soms
ook op een aantal grammaticale zaken.
Zo verzamel ik twee tot drie gesprekken per periode. Ik beoordeel doorgaans één gesprek voor een
cijfer. Mocht ik te weinig informatie hebben op basis van dat ene gesprek, beluister ik ook een
tweede gesprek van de leerling. Doorgaans ben ik daarvoor een half uur per klas kwijt en het cijfer
telt mee als mondelinge overhoring voor het rapportcijfer.

Klas 4

Bij m'n uitwisselingsprojecten laat ik de 'gesprekken' altijd thuis voorbereiden. De opnames zijn
ook het laatste kwartier van de les en dan lukt het ook om grote groepen in één keer op te nemen.

De spreekvaardigheid van de leerlingen beoordeel ik op basis van hun verslag achteraf in de klas
van het project en op basis van het ingesproken materiaal op het voicemailboard. Het cijfer telt mee
voor het rapport.