http://www.kons.gov.ba/main.php?

id_struct=6&lang=1&action=view&id=3364
Nakšibendijska
tekija u Ţivĉićima
Nacionalni spomenik


1

Nakšibendijska tekija u Živčićima sa pokretnim
naslijeĎem, graditeljska cjelina

Status spomenika => Nacionalni spomenik

Objavljeno u "Sluţbenom glasniku BiH", broj 38/12.

Komisija za oĉuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi ĉlana V stav 4. Aneksa
8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ĉlana 39. stav 1.
Poslovnika o radu Komisije za oĉuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici odrţanoj
od 21. do 24. novembra 2011. godine, donijela je

O D L U K U

I

Graditeljska cjelina – Nakšibendijska tekija u Živčićima sa
pokretnim naslijeĎem, općina Fojnica, proglašava se nacionalnim spomenikom
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik saĉinjava: mjesto i ostaci tekije, turbe šejh Husein-babe
Zukića, turbe šejh Mejli-babe, turbe šejh Hasan-babe Hadţimejlića i njegovih sinova,
te groblje.
Pokretno naslijeĊe iz stava 1. ove taĉke saĉinjavaju 53 levhe iz 19. i 20. stoljeća
koje se nalaze u tekiji i turbetima.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.ĉ. 1656, 1657 i 1374,
z.k. uloţak broj 304, k.o. Pridola, općina Fojnica, Federacija Bosne i Hercegovine,
Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrĊene Zakonom o
provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema
Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Sluţbene novine
Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II
2


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije)
duţna je osigurati pravne, nauĉne, tehniĉke, administrativne i finansijske mjere za
zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za oĉuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) će
utvrditi tehniĉke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje
informacione ploĉe sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra
nacionalnim spomenikom.

III

U cilju trajne zaštite dobra utvrĊuju se sljedeće mjere zaštite, koje se odnose
na prostor definiran u taĉki I stav 4. ove odluke:
- dopušteni su samo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na tekućem
odrţavanju ukljuĉujući i radove koji imaju za cilj prezentaciju nacionalnog
spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadleţnog za prostorno
ureĊenje i uz struĉni nadzor nadleţne sluţbe zaštite naslijeĊa na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine;
- izvršiti konzervaciju i restauraciju levhi;
- izvršiti konzervaciju starih nišana koji se nalaze u mezarju;
- dopušteno je ukopavanje i postavljanje novih nišana na udaljenosti od 3 m od
starih, koji svojim oblikom, materijalizacijom i dimenzijama neće ugroziti
izgled groblja, niti oštetiti stare nišane;
- dopušteni su radovi na hortikulturnom ureĊenju groblja.

Vlada Federacije duţna je osigurati sredstva za izradu i provedbu potrebne
tehniĉke dokumentacije za prezentaciju nacionalnog spomenika.
Zaštitni pojas obuhvata prostor parcela koje graniĉe sa nacionalnim
spomenikom: k.ĉ. 1655, 1654, 1373 i 1370. U tom pojasu nije dopuštena dogradnja
postojećih niti izgradnja novih objekata koji bi dimenzijama, izgledom ili na neki
drugi naĉin mogli ugroziti nacionalni spomenik.

IV

3

Iznošenje pokretnog naslijeĊa iz taĉke I. stav 3. ove odluke (u daljnjem tekstu:
pokretno naslijeĊe) iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.
Izuzetno od odredbe stava 1. ove taĉke, dopušteno je privremeno iznošenje
pokretnog naslijeĊa iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko
se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini,
odnosno ako se procjeni da se konzervacija u inozemstvu moţe izvršiti kvalitetnije,
brţe i jeftinije.
Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko nesumnjivo bude
utvrĊeno da to ni na koji naĉin neće ugroziti pokretno naslijeĊe.
Komisija u svom odobrenju za privremeno iznošenje pokretnog naslijeĊa iz
Bosne i Hercegovine utvrĊuje sve uvjete pod kojima se to iznošenje moţe izvesti, rok
za povrat u Bosnu i Hercegovinu, kao i zaduţenja pojedinih organa i institucija na
osiguranju tih uvjeta, te o tome obavještava Vladu Federacije, nadleţnu sluţbu
sigurnosti, carinsku sluţbu Bosne i Hercegovine i javnost.

V

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu
u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

VI

Svako, a posebno nadleţni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona,
gradske i općinske sluţbe suzdrţat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu
oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VII

Ova odluka će se dostaviti Vladi Federacije, federalnom ministarstvu
nadleţnom za prostorno ureĊenje, nadleţnoj sluţbi zaštite naslijeĊa na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine, općinskom organu uprave nadleţnom za poslove
urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrĊenih u taĉ. II - VI ove odluke, te
nadleţnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

4

VIII

Sastavni dio ove odluke je obrazloţenje sa pratećom dokumentacijom, koje je
dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije
(http://www.kons.gov.ba).

IX

Prema ĉlanu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i
Hercegovini, odluke Komisije su konaĉne.

X

Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika
Bosne i Hercegovine („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 33/02, „Sluţbeni glasnik Republike
Srpske“, broj 79/02, „Sluţbene novine Federacije BiH“, broj 59/02 i „Sluţbeni glasnik
Brĉko Distrikta BiH, broj 4/03), brišu se nacionalni spomenici upisani pod rednim
br. 227, 228, 229. i 230.

XI

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenom
glasniku BiH“.

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin
Cherry, Amra Hadţimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

Broj: 06.2-2.3-77/11-37 Predsjedavajući
Komisije
22. novembra 2011. godine Dubravko
Lovrenović
Sarajevo


5

O b r a z l o ž e n j e

I – UVOD
Na osnovi ĉlana 2. stav. 1. Zakona o provedbi odluka Komisije za oĉuvanje
nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Komisija za
oĉuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom, u skladu sa
ĉlanovima V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini,
kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
(«Sluţbeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konaĉnu odluku o
njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograniĉenje i bez obzira da li je za
dotiĉno dobro podnesen zahtjev.
Komisija za oĉuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku o
stavljanju Tekije, turbe šejh Hasana i njegove žene, turbe šejh Huseina,
turbe šejh Mejlije u Živčićima kod Fojnice na Privremenu listu nacionalnih
spomenika BiH, pod rednim brojem 227, 228, 229 i 230.
U skladu sa odredbama Zakona, a na osnovi ĉlana V Aneksa 8. i ĉlana 35.
Poslovnika o radu Komisije za oĉuvanje nacionalnih spomenika, Komisija
je pristupila provedbi postupka za donošenje konaĉne odluke za proglašenje dobra
nacionalnim spomenikom.

Izjava o značaju dobra
Nakšibendijska tekija u Ţivĉićima kod Fojnice je jedna od rijetkih sa
neprekinutim kontinuitetom djelovanja i rada od osnivanja do današnjih dana.
Osnovao ju je šejh Husein-baba Zukić zvani Bosnevi. Nakon njegove smrti
1799/800, godine, šejh tekije postaje šejh Hadţi Muhamed Mejli-baba. Poslije
njegove smrti 1854. godine, voĊstvo tekije ostaje u njegovoj porodici koja se kasnije
preziva Hadţimejlić. Mejli-babu je naslijedio njegov sin šejh Hasan-baba koji je umro
1898/1899. godine.
Na uzvisini koja se nalazi sjeverno od tekije smještena su tri turbeta i groblje.
U turbetu koje je smješteno neposredno pored ulazne kapije, nalazi se grobno mjesto
Husein-babe Zukića. U drugom turbetu se nalazi grobno mjesto Mejli-babe, a u
trećem turbetu se nalazi grobno mjesto Hasan-babe Hadţimejlića i pet grobnih
mjesta porodice Hadţimejlić. Na groblju se nalaze grobovi ĉlanova porodice
6

Hadţimejlić i drugih derviša. Nišani u turbetima i groblju imaju vrijedne natpise koji
datiraju sa poĉetka 19. stoljeća.
Pokretno naslijeĊe se sastoji od 53 starije levhe iz 19. i 20. stoljeća koje se
nalaze u tekiji i turbetima imaju posebnu estetsku i dokumentarnu vrijednost.

II – PRETHODNI POSTUPAK
U toku voĊenja postupka izvršen je uvid u:
- podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, ukljuĉujući opis, arhitektonski
snimak i fotografije;
- uvid u sadašnje stanje dobra;
- kopiju katastarskog plana;
- zemljišno-knjiţni izvadak;
- historijsku, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu graĊu o dobru, koja je
data u popisu korištene dokumentacije u okviru ove odluke.

Prema odredbi ĉlana V stav 2. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i ĉlana 37. Poslovnika o radu Komisije, prije donošenja konaĉne
odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, Komisija je duţna pruţiti
mogućnost vlasniku predloţenog nacionalnog spomenika, podnosiocu peticije,
institucijama nadleţnim za oĉuvanje naslijeĊa, struĉnim i nauĉnim institucijama,
struĉnjacima i nauĉnicima, kao i drugim zainteresiranim licima da iznesu svoje
stavove.
U skladu s tim, Komisija je dopisom broj: 06.2-35-23/09-131, od 12.08.2009.
godine, zatraţila dostavljanje dokumentacije i stavova u vezi sa
proglašenjem Graditeljske cjeline Tekija, turbe šejh Husein-babe Zukića, turbe šejh
Mejli-babe, turbe šejh Hasan-babe Hadţimejlića i njegovih sinova sa grobljem u
Vukeljićima (Ţivĉićima), općina Fojnica, od: Medţlisa Islamske Zajednice Fojnica;
Općine Fojnica, organ uprave nadleţan za poslove urbanizma i katastra; Zemljišno-
knjiţni ured Općinskog suda u Fojnici; Federalno ministarstvo prostornog ureĊenja;
Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta;
Nakon toga, Komisiji je dostavljena sljedeća dokumentacija:
- Dopisom broj 02-46-692/09, od 19.08.2009. godine, Općina Fojnica, Sluţba
za urbanizam, obnovu, graĊenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općina
Fojnica dostavila je Komisiji sljedeće dokumente:
7

- Katastarsko knjiţni-izvadak broj 304 od 19.08.2009. godine,
- Kopiju katastarskog plana broj 6F17-97 od 19.08.2009. godine;
- Dopisom broj 07-40-4-3263-1/09, od 26.08.2009. godine, Zavod za zaštitu
spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta dostavio je
dopis u kojem stoji da Graditeljska cjelina Tekija, turbe šejh Husein-babe
Zukića, turbe šejh Mejli-babe, turbe šejh Hasan-babe Hadţimejlića i njegovih
sinova sa grobljem u Vukeljićima (Ţivĉićima), općina Fojnica, nije bila ranije
zaštićena.

Na osnovi uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrĊeno je
sljedeće:

1. Podaci o dobru
Lokacija
Selo Ţivĉići se nalazi u sjevernom dijelu općine Fojnica i od Fojnice je
udaljeno 15 km. Na udaljenosti od 1 km od sela Ţivĉića nalazi se drugo selo Vukeljići u
kojem se nalazi tekija, turbe šejh Husein-babe Zukića, turbe šejh Mejli-babe i turbe
šejh Hasan-babe Hadţimejlića i njegovih sinova i groblje.
Tekija se nalazi neposredno uz lokalni put koji povezuje sela Vukeljiće i
Ţivĉiće. Prilaz tekiji sa lokalnog puta je ostvaren sa sjeveroistoĉne strane. Tri turbeta i
mezarje smještena su na breţuljku, na parceli k.ĉ. broj 1374 koja se nalazi sjeverno od
tekije.
Graditeljska cjelina se nalazi na k.ĉ. br. 1656, 1657 i 1374; broj z.k. uloţak 304,
k.o. Pridola, općina Fojnica, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.
Historijski podaci
U Bosni i Hercegovini je podignuto više od ĉetrdeset tekija, koje su pripadale
mevlevijskom, kaderijskom, nakšibendijskom, rufaijskom i halvetijskom tarikatu. Do
danas ih se odrţalo svega pet - u Sarajevu dvije, jedna kod Fojnice, jedna u Blagaju
kod Mostara i jedna u Travniku. U toku rata 1992/1995. godine, do temelja su
uništene tekije: u Foĉi, Carevom polju kod Jajca, Oglavku kod Fojnice i Diviĉu kod
Zvornika.
Osnivanje tekija vezano je za istaknutog uĉitelja ezoterijskih znanja – prvaka
meĊu dervišima, šejha. Uz mnoge tekije postojale su musafirhane i imareti, što je
8

ukazivalo na socijalni aspekt uloge tekije i ukupnog muslimanskog uĉenja koje su
derviši izvorno u ţivotu artikulirali.
1

Prvi predstavnici nakšibendijskog derviškog reda u Bosni i Hercegovini
pojavljuju se u XV stoljeću. Ajni Dedede i Šemsi Dede su bili prvi šejhovi
nakšibendijskog reda, a bili su savremenici sultana Fatiha Mehmeda II. Poginuli su
1463. godine u Sarajevu.
2

Zlatno doba širenja i razvoja nakšibendijskog reda u Bosni i Hercegovini
predstavlja XVIII i XIX stoljeće. Nakšibendijski tarikat se širio prvo u gradovima, a
zatim i u ruralnim sredinama. Nakšibendijske tekije se grade u Sarajevu, Travniku,
Jajcu, Foĉi, Goraţdu, Ĉajniĉu, Visokom, Mostaru, kao i u selima Vukeljići (poznato
kao Ţivĉići) kod Fojnice i u selu Oglavku takoĊer kod Fojnice. Posebno su bile vaţne
nakšibendijske tekije i njihovi šejhovi u Vukeljićima i Oglavku.
Nakšibendijski red je dobio ime po Muhamed Ibn Muhamed Bahaudin al-
Buhari Nakšibendiju iz Buhare (koji je umro 1389. godine), gdje se nalazi tekija i
njegovo turbe. Osnivaĉem nakšibendijskog reda smatra se Abu Jakub Jusuf al-
Hamedani.
Nakšibendijsku tekiju osnovao je šejh Husein-baba Zukić
3
zvani Bosnevi 1780.
godine, što je zapisano na ploĉi koja se nalazi desno od glavnog ulaza u tekiju.
Dimenzije ploĉe iznose 40X43 cm. Natpis je na arapskom jeziku i glasi:

1
U Bosni i Hercegovini bile su izgraĊene sljedeće tekije: mevlevijske tri, bektašijske dvije, rufajiska
jedna, kadirijske ĉetiri, halvetijskih deset i nakšibendijskih ĉetrnaest tekija. Hanikaha je bilo:
havetijska tri i nakšibendijski jedan. Po broju tekija Sarajevo je na prvom mjestu sa 11 tekija i dva
hanikaha (Gazi Husrev-begov i Bistrigin, odosno Skender-pašin), Travnik tri (hanikah jedan), Mostar
dvije (hanikah jedan), Foĉa dvije, Visoko dvije, Konjic dvije. Po jedna je bila u Pruscu, Fojnici, Seonici
kod Konjica, Višegradu, Rudom, Bijeljini i Donjoj Tuzli (Omerdić, ef. Muharem, Derviši i tekije
Sarajeva, Prilozi historiji Sarajeva, 129-140).
2
Ajni Dede i Šemsi Dede su bili sahranjeni u zasebnom turbetu zvanom „Mauzolej ratnika“ (Gaziler-
turbe) koje se nalazilo preko puta Ali-pašine dţamije, na mjestu današnje zgrade Higijenskog zavoda u
Sarajevu. Turbe je bilo izgraĊeno od drveta i ćerpiĉa, sa pokrovom od ćeramide. U turbetu su se
nalazile dvije kubure (sarkofazi) sa nišanima Ajni-dedeta i Šemsi-dedeta. Godina njihove smrti
(1461/62) kao i natpis u stihovima na turskom jeziku uklesani su na nišanima. Turbe je porušeno 1950.
Godine, a nišani su preneseni u dvorište Ali-pašine dţamije. (Ćehajić, 1986, 35)
3
Šejh Husein Zukić je roĊen u selu Vukeljićima kraj Fojnice. Obrazovao se u medresama u Fojnici i
Sarajevu. Studirao je u Istanbulu gdje ga je u nakšibendijski red uveo Hafiz Muhamed Hisari, tadašnji
šejh nakšibendijske tekije Muradije u Istanbulu koja je dobila ime po šejhu Muhamed Murad Buhariju.
Nakon Istanbula šejh Husein Zukić je krenuo na svoje dugogodišnje putovanje. Prvo je otišao u Konju
9

„Ovu zaviju za putnike podigao je
nasljednik znanja prvaka poslanika
i sluga puta nakšibendija
vodič ljudi bosanac Zukić šejh Husein.
Godine 1195
(1780/81)“.
Na lijevoj strani ulaznih vrata nalazi se natpis u kamenu dimenzija 45X32 cm,
na turskom jeziku napisan sulus stilom arapskog pisma koji glasi:
„U ime Allaha Milostivog, Samilosnog!“
Već od samog poĉetka tekija u Vukeljićima i njen osnivaĉ Husein-baba Zukić
imali su znaĉajnu ulogu u daljem razvoju i širenju nakšibendijskog reda u Bosni i
Hercegovini. Kako je uţivao veliki ugled zbog svog znanja i duhovnosti, šejh Husein je
primao plaću iz vilajetske blagajne.
4

Godine 1790. šejh Husein-baba je kao svog uĉenika doveo u tekiju
Abdurahmana, darovitog sina fojniĉkog kadije. Nakon nekoliko godina provedenih u
tekiji u Vukeljićima, Abdurahman-Sirija
5
, je po preporuci svog uĉitelja Husein-babe,
osnovao novu nakšibendijsku tekiju u selu Oglavak kraj Fojnice.
Nakon smrti Husein-babe 1799/800 godine, šejh tekije u Vukeljićima
(Ţivĉićima) postao je šejh Hadţi Muhamed Mejli-baba, koji je bio sljedbenik (murid)
šejha Sirije. Mejli-baba je roĊen u zapadnoj Anadoliji i na njegovom putovanju
preporuĉeno mu je da naĊe proĉelnika tekije na Oglavku šejh Siriju kod kojeg je ostao

gdje je proveo tri godine, a nakon toga odlazi u Samarkand (Turkestan). U Kasr-i Arifan kod Buhare u
tekiji vezanoj za grob Bahaudina Nakšibendija proveo je sedam godina nakon ĉega se vratio u Bosnu.
Šejh Husein Zukić je proveo trideset godina van domovine. Po povratku je sagradio tekiju i dţamiju u
svom rodnom selu Vukeljićima. Kao šejh nakšibendijeske tekije u Vukeljićim aktivno je djelovao, a
radio je i kao profesor u medresi u Fojnici. Umro je u Vukeljićima 1799/1800. godine i ukopan je u
turbetu koje je podigao njegov uĉenik šejh Abdurahman Sirija, osnivaĉ tekije na Oglavku.
4
U pismu bosanskog valije od 24.sefera 1200. (1785.) godine koje je upućeno naibu kadije u Fojnici,
nareĊuje se da se šejhu Huseinu Zukiću, proĉelniku nakšibendijske zavije u Vukeljićima, isplaćuje iz
taksita tromjeseĉna plaća u iznosu od 30 groša. (Orijentalni institut u Sarajevu, Sidţil fojniĉkog naiba,
br. 43, iz 1199-1204, 27b). (Ćehajić, 1986, 53)
5
Krajem XVIII i u XIX stoljeću, nakšibendijski red se širio iz svojih glavnih centara (Vukeljića i
Oglavka). Tako je nakšibendijski red bio prihvaćen i u Fojnici. I danas jedna ulica u Fojnici nosi naziv
"Šehov sokak" gdje je ranije stanovao šejh Sirija i njegov otac kadija Mehmed. Tu se nalazila i tekija,
koja je nestala u poţaru 1945. godine. Pretpostavlja se da je tekiju u Fojnici osnovao šejh Abdurahman
Sirija.
10

šesnaest godina uĉeći. Šejh Mejli-baba umro je 1853/54 godine u Vukeljićima.
Bosanski valija Vedţihi Mehmed-paša je svojom bujuruldijom od 5.dţumada I
1255/17-VII-1839. godine odredio Mejli-babi platu od 300 groša godišnje, ukazujući
mu time poštovanje i smatrajući ga zasluţnim za oţivljavanje tekije u Vukeljićima.
Isto je potvrdio i naredni valija Bosne Mehmed Husrev-paša bujuruldijom od
23.ramazana 1256/1840. godine.
Poslije smrti Mejli-babe 1854. godine vodstvo tekije ostaje u njegovoj porodici
koja se kasnije prezivala Hadţimejlić. Mejli-babu je naslijedio njegov sin šejh Hasan-
baba koji je umro 1898/1899. godine. Hasan-babu je naslijedio njegov bratić šejh
Muhamed, a Muhameda njegov sin šejh Abdulatif. Abdulatifa je naslijedio njegov sin,
šejh Behaudin.
Nemamo podataka kako je izgledala tekija koju je sagradio šejh Husein. Od
današnjeg proĉelnika tekije šejha Huseina Hadţimejlića dobili smo informaciju da je
tekija prvi put obnovljena 1930. godine. Posljednja obnova izvršena je 90-tih godina
kada je objekat znatno proširen i sagraĊeno je potkrovlje. Prije ove posljednje obnove
tekija je imala prizemlje i sprat.
Na uzvisini koja se nalazi sjeverno od tekije smještena su tri turbeta i malo
groblje sa grobovima ĉlanova porodice Hadţimejlić i istaknutih derviša koji su izrazili
ţelju da budu sahranjeni u blizini svojih šejhova. Prvo izgraĊeno turbe je turbe
Husein-babe Zukića koje se nalazi na juţnoj strani parcele. Nemamo podataka o
vremenu njegove izgradnje, ali se u literaturi pominje da ga je sagradio Abdurahman-
Sirija nakon smrti šejh Huseina koji je umro 1799/800. godine. U drugom turbetu se
nalazi grobno mjesto Mejli-babe, a u trećem turbetu je grobno mjesto Hasan-babe
Hadţimejlića i pet grobnih mjesta porodice Hadţimejlić. Ova dva turbeta su
sagraĊena nakon smrti Mejli-babe (1854. godine), odnosno Hasan-babe Hadţimejlića
(1898/1899. godine).

2. Opis dobra
Od ukupne površine parcele (koja iznosi cca 314 m2), objekat tekije zauzima
168 m2, a ostala površina pripada dvorištu. Parcela na kojoj se nalazi tekija (k.ĉ.
1656) nije ograĊena. Tekija je smještena neposredno uz lokalni put sa kojeg je na
sjeveroistoĉnoj strani ostvaren pristup glavnom ulazu. Kako je zemljište u padu,
glavni ulaz se nalazi na prvom spratu objekta i novije je izrade. Postoje još dva ulaza u
11

objekat kojima se pristupa prizemlju, jedan se nalazi na jugoistoĉnoj strani, a drugi
na jugozapadnoj.
Prije posljednje obnove objekta, koja je bila devedesetih godina dvadesetog
vijeka, tekija je bila pravougaona graĊevina ĉije su vanjske dimenzije iznosile cca
13,70X8,30 m. Tekija je imala dvije etaţe i na jednom dijelu je imala podrum. Zidovi
prizemlja su bili izraĊeni od kamena u blatnom malteru. Zidovi su bili malterisani, a
njihova debljina iznosila je cca 50 cm. Zidovi sprata su bili izgraĊeni u bondruk
konstrukciji riglovani ćerpiĉem. Zidovi sprata su takoĊe bili malterisani. Krovna
konstrukcija je bila drvena sa pokrovom od crijepa. Prvobitno krov je bio prekriven
ćeramidom. U prizemlju se nalazila jedna prostorija koja je sluţila za pripremanje
hrane i objedovanje. Na spratu se nalazila prostorija zvana semahana, koja je sluţila
za zajedniĉku molitvu i derviški obred, zatim mala galerija za ţene i mejdan odaja
koja je sluţila dervišima za razgovor.
Današnji objekat tekije je dobio svoj izgled nakon obnove koja je izvršena
devedesetih godina dvadesetog vijeka. Objekat se sastoji se od prizemlja, prvog
sprata, drugog sprata i potkrovlja. Današnji objekat tekije ima pravougaonu osnovu i
njene vanjske dimenzije su znatno povećane u odnosu na prvobitini objekat i iznose
cca 11,55X17,55 m.
U prizemlju se nalazi kuhinja, dnevni boravak, abdesthana, kao i ulazne
prostorije u kojima je smješteno stepenište preko kojih je ostvarena vertikalna
komunikacija.
Osnova prvog sprata je istih vanjskih dimenzija (cca 11,55X17,55 m) kao i
osnova prizemlja. Na sjeveroistoĉnoj fasadi objekta izgraĊen je ulazni dio koji je u
donjem dijelu izraĊen od kamena, a u gornjem od drveta. Polukruţnog je oblika, ĉija
širina iznosi cca 4,7 m. Na prvom spratu se nalazi semahana, prostor za obavljanje
molitvi i derviškog obreda, zatim prostorija za odmor i ulazni hol preko kojeg je
ostvaren pristup sa glavnog ulaza u objekat. Na sjeverozapadnoj fasadi, ĉitavom
njenom duţinom je dograĊen dio širine cca 4,3 m.
Osnova drugog sprata je istih vanjskih dimenzija (cca 11,55X17,55 m) kao i
osnova prizemlja. Prostorija za ţene koja se nalazi na drugom spratu iznad semahane
je sa njom povezana osmougaonim otvorom koji je izraĊen od drveta i koji se u
gornjem dijelu završava kupolom. Preko ovog otvora ţenama je omogućeno praćenje
molitve i derviškog obreda. Na istoĉnoj strani se nalazi prostorija za odmor i hodnik.
12

Potkrovlje se sastoji od jedne prostorije (biblioteke) i hodnika, koje su
smještene u centralnom dijelu i ĉije dimenzije iznose cca 13,0X4,25 m.
Vertikalna komunikacija ostvarena je preko trokrakog stepeništa koje se nalazi
na sjevernom dijelu objekta tekije.
Svijetla visine svih etaţa objekta iznosi cca 3,0 m.
Unutrašnji i vanjski zidovi tekije su zidani opekom, malterisani i bojeni
bijelom bojom.
Objekat tekije je prekriven ĉetverovodnim krovom ĉija konstrukcija je izraĊena
od dreveta, a kao pokrov je korišten crijep.Na sjeverozapadnom i sjeveroistoĉnim,
novim dijelovima objekta, kao pokrov korišten je lim.
Na jugoistoĉnoj fasadi objekta prozorski otvori su izraĊeni od drveta,
pravougaonog su oblika i postavljeni su u tri horizontalna niza. Gornja dva niza imaju
pet prozora, dok donji niz ima ĉetiri prozorska otvora. Sjeveroistoĉna fasada ima
izgraĊen polukruţni ulazni dio koji je u donjoj zoni do visine cca 3,5 m izraĊen od
kamena, a u gornjoj zoni od drveta na ĉijim otvorima su izraĊeni mušebci. Na ovom
dijelu se nalazi i velika kapija koja je izraĊena od kovanog ţeljeza, dimenzija cca
1,80X3,00 m. Ukupna visina ovog dijela od kote terena do poĉetka krova iznosi cca
6,1 m. Njiegov krov ima šatorasti oblik, izraĊen je od drveta, a pokrov od lima. Iznad
ovog krova na objektu tekije nalaze se ĉetiri prozorska otvora. Sjeverozapadna fasada
je novije izrade i na njoj se nalazi osam prozorskih otvora smještenih u dva niza. Na
krovu tekije, na jugoistoĉnoj fasadi nalaze se dva krovna prozora.
Kaligrafski natpisi u tekiji u Ţivĉićima
Epitafi na ulazu u tekiju
Na desnoj strani glavnog ulaza u tekiju nalazi se kamena ploĉa dimenzija
40x43 cm sa natpisom na arapskom jeziku.
ٓيىٌبغٌا خيٚاضٌا ٖز٘ يٕث ذل ٓيٍعشٌّا ذيع ٍَٛع سساٚ ٓييذٕجؾمٌٕا خميشغ َدبخ ٚ خيؽ حيوٚص يٕٛعٛث َبٔلا ذؽشِ
ٓيغز خٕع 1195
Ovu zaviju za putnike podigao je
nasljednik znanja prvaka poslanika
i sluga puta nakšibendija
vodič ljudi bosanac Zukić šejh Husein.
Godina 1195
(1780/81)
13

Na lijevoj strani ulaznih vrata je natpis u kamenu dimenzija 45x32, na turskom
jeziku napisan sulus stilom arapskog pisma.
سذيٌٙا طيف عجِٕ سد بيٌٚا َبمِ سد ٓيغز ٖبوسد ٛث كؽبع يٚا ًخاد ٍٗثدا
Ovo je mjesto prijatelja (Boţijih) i izvor Boţije dareţljivosti
uĎi sa odgojem, postani zaljubljenik, ovo je Husejnov dergah (tekija).
Prostorija za klanjanje (mesdžid)
U prostoru mesdţida nalazi se petnaest kaligrafskih natpisa obješenih na
zidove od kojih njih tri zavreĊuju da se posebno obrade.
1. Levha napisana u kruţnoj formi crnom tintom sa tekstom kojeg derviši ĉesto
ponavljaju u zajedniĉkom zikiru (prizivanju Boga)
شجوا ا يٍدزِ بي يجٔر شفغا يٌبعزِ بي يٌبز ُزسا
ٕٗي ُي٘اشثا عفبز 1377 ئٍاشزؽِٛ ش٘بظ
Bog je velik! Smiluj se našem stanju o Svevišnji, oprosti naše grijehe o Jasni!
Potpis: hafiz Ibrahim iz Moštra 1377 (1957)
2. Levha na papiru dimenzija 115x23 cm se nalazi iznad vrata koja spajaju mesdţid sa
semahanom na kojoj je sulus pismom crnom tintom na arapskom jeziku napisano:
ٚ بٕثس طٚذل ذٛجع ذٚشٌا ٚ خىئٌٍّا ةس
Slavljen i svet je Gospodar naš, Gospodar meleka i duha!
3. Najljepša i najvrednija levha u prostoru mesdţida je levha na papiru dimenzija
82x57 cm na kojoj su zlatnom tintom napisana imena Ashabi kehfa (druţine iz
pećine) sulus stilom arapskog pisma.
ذّسِ ا
بسيٍّي بٕيٍثىِ بٕيٍثِ ػٛٔشِ ػٛٔشثد ػٛٔصبع ػٛيططؾفو
يفبؽ بي يفبو بي
ٓيِا ذّسِ 1286
Allah, Muhammed (u centru kruga)
Jemliha, Mekselina, Mislina, Mernuš, Debernuš, Sazenuš, Kefeštatajuš (u krugu)
Ti koji liječiš! Ti koji si dovoljan! (desni i lijevi medaljon)
Potpis: Muhamed Emin 1286
(1869/70)
Semahana
U prostoru semahane nalazi se sedamdesetak levhi. To su levhe razliĉitog
umjetniĉkog kvaliteta meĊu kojima je mnogo i štampanih kopija. Spomenut ćemo
samo najvrednije originale.
14

Na mihrabskom (jugoistoĉnom) zidu semahane nalazi se deset levhi i dvije
slike.
Osam levhi je rad poznatog sarajevskog kaligrafa s prelaza iz 19 u 20 stoljeće
Alija Šerifa Faginovića. Levhe dimenzija 54x46 cm su raĊene zlatnom tintom na crnoj
papirnoj podlozi sulus stilom arapskog pisma i na njima su tekstovi:
1.
ٌٗلخ ًخ ا دشعز بي
ٗثٛيع شزع ٚ ٗثٛٔر شفغ يسدبمٌا يٕٛغف فيشؽ يٍعشيمفٌا ٗجزو 1319
Sveprisutni Boţe Svemogući!
Potpis: Napisao Ali Šerif Faginović kadirija neka su mu oprošteni grijesi i pokrivene
mane. 1319(1901/02)
2.
َلغٌا ٗيٍع ذّسِ
يٕٛعٛجٌا يسدبمٌا يٕٛغف يٍع شيمفٌا ٗجزو 1319
Muhamed, mir s njim.
Potpis: Napisao siromah Ali Faginović kadirija bosanac. 1319
(1901/02)
3.
ٕٗع ا يظس كيذصٌا شىث ٛثا
Ebu Bekir iskreni, Bog bio zadovoljan s njim
4.
ٕٗع ا يظس قٚسبفٌا شّع
Omer pronicljivi, Bog bio zadovoljan s njim.
5.
ٓع ا يظس ٓيسٌٕٛا ير ْبّثع
Osman svijetli, Bog bio zadovoljan s njim.
6.
ٕٗع ا يظس يعرشٌّا يٍع
Alija ugodni, Bog bio zadovoljan s njim.
7.
ٕٗع ا يظس ٓغز َبِا
Hasan predvodnik, Bog bio zadovoljan s njim.
8.
ٕٗع ا يظس ٓيغز َبِا
15

ٗثٛٔر شفغ يٕٛعٛجٌا يسدبمٌا فيشؽ يٍع شيمفٌا ٗجزو
Husein predvodnik, Bog bio zadovoljan s njim.
Napisao Ali Šerif kadirija Bosanac, neka su mu oprošteni grijesi!
Na prednjem zidu su još dvije levhe:
- levha na papiru dimenzija 59x39,5 cm na kojoj je tekst:
Nema boga osim Allaha, Muhamed je Poslanik Boţji
- levha dimenzija 45,5x36 cm koja je nestruĉno obnovljena. Na levhi
je ta'lik stilom arapskog pisma napisano:
ا يٌا يشِا ضٛفا ٚ
ْا دبجعٌبث شيعث ا
A ja Allahu prepuštam svoj slučaj: Allah, uistinu, robove svoje vidi.
(Kur'an ĉasni, XL, 44)
Na jugozapadnom zidu semahane od dvadeset tri levhe izdvojili smo pet.
- Levha na papiru dimenzijama 27x19 cm, nepotpisana na kojoj je sulus stilom
arapskog pisma napisano:
ْبو ا ءبؽ بِ
Ono što Bog ţeli biva.
- Levha na papiru dimenzija 18,5x25 cm na kojoj je sulus stilom arapskog
pisma napisano ime utemeljitelja jednog od dvanaest derviških redova.
يعبفشٌا ذّزا ذيع شيث دشعز بي
Pir sejjid Ahmed Rifai.
- Levha na papiru kaligrafa Edhema Sikirića, dimenzija 39x25,5 na kojoj
je sulus stilom napisano:
ةٍٛمٌا ءبفؽ ا شور
هيشمع ُ٘دا 1367
Spominjanje Boga je lijek za srce.
Edhem Sikirić 1367 (1948)
- Levha na papiru ĉije su dimenzije 71x32 cm, napisana lijepim ta'lik stilom
arapskog pisma, bez potpisa autora.
- Levha na papiru dimenzija 97x35 cm na kojoj su imena osnivaĉa dva derviška
reda napisana ta'lik stilom arapskog pidma.
دذٌّا هٌٍّا هٌبِ بي
Vladaru kraljevstva (Boţe) pomozi!
ذٕجؾمٔ ٓيذٌا ءبٙث ذّسِ دشعز بي
16

ئليو سدبمٌا ذجع ذيع شيث دشعز بي ُ٘ساشعا ا طذل
Muhammed Behaudin Nakšibend
Pir sejjid Abdulkadir Gejlani, posvetio im Allah tajne.
Od dvadeset tri levhe na lijevom (sjeverozapadnom) zidu dvije ćemo posebno
spomenuti.
- Levha na papiru dimenzija 57x41 cm na kojoj je ta'lik stilom arapskog pisma
a na turskom jeziku napisan stih:
خٕع 1314 فيشؾٌا خدسٌا ير يف 9
يذّز ذّزا ٖسشز
9. zil-hidţe 1314 (11.05.1897)
Napisao Ahmed Hamdi
- Levha na papiru dimenzija 50x41 cm na kojoj je musenna stilom arapskog
pisma sa likovnim detaljima lava, ĉovjeka sa kamilom i maĉa napisano:
يٍع
Alija!
Na sjeverozapadnom zidu su dvije levhe na papiru sa imenima poslanika od
Adema do Muhameda, mir s njima i levha na papiru dimenzija 42x26,5 cm na kojoj
je ta'lik stilom arapskog pisma napisano:
ٖا ذيّيٍغر ٖا
خٕع هئٚاشر 1345 هيّٚٛيٍع يخبز ذِبز
Ah, pokornost!
Travnik, 1345 (1926/27)g. Hamid Hadţiselimović
U dnu drvenog kubeta u semahani nalazi se osam levhi na papiru dimenzija
110x27 cm, na kojima je sulus stilom arapskog pisma napisana prva kuranska sura
„Fatiha“. Fatihu je napisao kaligraf šejh Behaudin ef. Sikirić utemeljitelj tekije na
Mlinima u Sarajevu.
ةس ل ذّسٌا ُيسٌا ّٓزشٌا ا ُغث
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Tebe, Allaha, Gospodara
هٌبِ ُيزشٌا ّٓزشٌا ٓيٌّبعٌا
svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara
ٚ ذجعٔ نبيا ٓيذٌا َٛي
Dana sudnjeg, tebi se klanjamo i
بٔذ٘ا ٓيعزغٔ نبيا
od tebe pomoć traţimo! Uputi
17

ُيمزغٌّا غاشؾٌا
nas na pravi put,
ٓيزٌا غاشع ذّعٔا
na put onih kojima si milost svoju darovao,
ةٛعغٌّا شيغ ُٙيٍع
a ne na put onih koji su protiv sebe srdţbu izazvali,
ٓيٌبعٌا ل ٚ ُٙيٍع
niti onih koji su zalutali!
Turbe šejh Husein-babe Zukića, turbe šejh Mejli-babe, turbe šejh Hasan-babe
Hadţimejlića i njegovih sinova
Na sjeveroistoĉnoj strani tekije nalazi se put koji se odvaja od lokalnog puta i
kojim se dolazi do mjesta na kojem su smještena turbeta i groblje.
Na uzvisini koja je smještena sjeverno od objekta tekije, nalaze se tri turbeta i
groblje. Turbeta su zidani objekti pravougaone osnove, prekriveni su ĉetvorovodnim
krovom sa pokrovom od crijepa. Zidovi su sa unutrašnje i vanjske strane malterisani i
bojeni bijelo. Gledajući od juga prema sjeveru prvo turbe je šejh Husein-babe Zukića,
ĉije dimenzije iznose cca 5,13x4,95 m. Na ovom objektu se nalaze vrata i jedan prozor,
koji su izraĊeni od drveta. Drugo turbe je šejh Mejli-babe, ĉije dimenzije iznose cca
4,35x4,27 m. Na ovom objektu se nalaze vrata i ĉetiri pravougaona prozora koji su
izraĊeni od drveta. Treće je turbe šejh Hasan-babe Hadţimejlića i njegovih sinova,
ĉije dimenzije iznose cca 8,87x4,90 m. Na ovom objektu se nalaze vrata i ĉetiri
pravougaona prozora koji su izraĊeni od drveta. Svi podovi i stropovi u turbetima su
izraĊeni od drvenih dasaka.
Kaligrafski natpisi u turbetu šejha Husein-babe Zukića
Na ulazu u turbe isklasan na kamenoj ploĉi dimenzija 45x34 cm je natpis
napisan lijepimsulus stilom arapskog pisma na turskom jeziku.
ْادضي ةس يا دشفغِ ًيل يٕث
يا دسبيص َشجل ةٍٛو ْاٛخا ْذ
ْبغزا ٖذيا فيشؽ ٗسربف شث ّٗزٚس
Oprosti mi o Gospodaru, Boţe!
Kada braća doĎu i posjete moj kabur
neka mojoj duši prouče Fatihu
U turbetu je mezar Husein-babe Zukića pokriven drvenom kuburom preko
koje je prebaĉen zeleni platneni pokrov.
18

Mezar je obiljeţen i nišanom sa čatal turbanom dimenzija 12x12x102 cm i na
njemu je na dvije strane nišana na arapskom jeziku napisan ovaj natpis.
ٓيغخ خيؽ يذٕجؾمٔ يٌبعر ا خّزس يٌا جبزسٌّا َٛزشٌّا يلبجٌا قلخٌا ٛ٘
خيسبر خسربفٌا فبخٔ بِّ بٕدٔ فبطٌلا يفخ بي خٕع 1214
On je Vječni Tvorac. Pomilovani i potrebni milosti Svevišnjeg Allaha, šejh
nakšibendija Husein. O (Boţe) koji si utočište svih tajni, spasi nas onoga čega se
plašimo. Fatiha. Godina 1214(1799/1800)
Po zidovima turbeta je obješeno desetak levhi. Spomenut ćemo vrjednije od
njih.
- Levha na papiru dimenzija 51x35 cm na kojoj je crnom tintom sulus stilom
arapskog pisma napisano.
ذٕجؾمٔ ٓيذٌا ءبٙث ذّسِ دشعز بي
O poštovani Muhamed Behaudin Nakšibend!
- Bogato i lijepo dekorisana levha na papiru dimenzija 36x46 cm. Ta'lik stilom
arapskog pisma u mevlevijskom turbanu napisan je tekst:
بٔلِٛ دشعز بي
O poštovani Mevlana!
- Levha na papiru dimenzija 78x53 cm na kojoj je Abdušekur Šakir Sikirić, sin
šejha Sirije spjevao i napisao hvalospjev šejhu Huseinu. Hvalospjev je
napisan ta'lik stilom arapskog pisma na turskom jeziku.
ٓيغز خيؽ ٖبؽ ْبلبخ ْذٌ ٍُع سٛؾو ٓيغز خيؽ سذيٕٛعِ سبصز ُ٘ هعيف ذٕخ
ُيزي سد ْذعِ يٍدر سٛٔ عٍطِ ٓيغز خيؽ سذيع ٕٗيدٕو اذخ ساشعا ذمٔ
كز ساشعا شٙظِ ذثاسٚ ياسا ذٕغِ ةبطلا ذسر ٓيغز خيؽ ساذخبر ذيلٚ
ٓيٍّو يثبيفصا اشٌد ةبثسا ٖذثص ٓيغز خيؽ ُ٘ ذيسلبع ْبيؾمٔ ياٛؾيث
ذٕجؾمٔ ئبث شيث داشِ لِ ددبعع سد ٓيغز خيؽ سذيِدبخ ٖذيضو شث ٖبمٔبخ
ْبىخاٛخ يسبصسٌا ْبثبز٘ بِ ٚ ٓيؾٔ ذعٛث ٓيغز خيؽ ذيع ٖدسٚشث هظفبز ذّسِ خيؽ
ؿبخ َضث لعا سذص لا ٚ ْبؾٔ بيٌٚا ٓيغز خيؽ سذيٕٛعٛث يٍغٔ ٚ يٍصا نبث دار
ذٕلشّع اسبخث ٚ داذغث ٗئٛل ٗٔبزعا ٓيغز خيؽ ٌُبع ذبيع يذٌٚا يبع ًخ ػٚشِٙ
ذيثشر ةبث رزف دبؽسا ذعٛث ٖذوذٌِٛ ٓيغز خيؽ شع ٚ شيث ٗٔاصشف ش٘ٛو شث يذٍيا
يشثٛو يشع خيؽ يذديا ْذٕعيف ّٗؾخ ز خيؽ سذيذؽشِ يربيز يذٌٛث ػٚشعز ٓيغ
بيث يذيدا شوبؽ ْٛخ كز ٕٗيذخ يٕٛعِ ٓيغز خيؽ ذٍزس خيسبر َبّر يٕغِ عِبخ
1214
سٛىؾٌا ذجع ؼيٚسد شيمفٌا ٗجزو ٚ ّٗظٔ
يذٕجؾمٌٕا يشع ّٓزشٌا ذجع خيؾٌا ٓثا شوبؽ
19

خٕع ٖشع ا طذل يٕٛعٛجٌا 1294
ٍVladar carstva Ilmi ledun (Boţijeg znanja) je šejh Husein,
Vojnik Boţje dobrote i tvrĎava duhovnosti, šejh Husein.
On je odraz Boţjega svjetla i odabrano zrno bisera,
Poznavalac Boţjih tajni i ujedno riznica, šejh Husein.
On je oslonac nasljedstva tajni Istinitog,
i nasljednik prijestolja bogougodnika, okrunjeni šejh Husein.
Predvodnik nakšibendija, šejh Husein.
Na vratima sreće (Istanbulu) u tekiji mula Murata, drugog pira nakšibendija,
Bješe odabrani sluga šejh Husein.
U kojoj tekiji bijaše tada šejh Hisari hadţegan
šejh Muhamed koji odgajaše šejh Huseina.
Visoka ličnost u pročelju skupine odabranih bogougodnika
Ličnost čista roda i poroda šejh Husein Bosnevi.
Carigrad, Konju, Bagdad, Buharu i Samarkand je posjetio,
Četrdeset godina je bio svjetski putnik, šejh Husein.
U rodnom kraju je počeo kao pročelnik i otvorio vrata (tekiju)
a bijaše odabrani dragulj pir šejh Husein.
Sa izvora njegove dobrote dobio je sa kevsera napitak šejh Sirija,
Poput Hidra našao je izvor ţivota pročelnik šejh Husein.
Duhovni djed – doĎi – reče Šakiru
Potpuni kronogram preseljenja šejha Huseina je u riječima:
Dţemiu mugni.
Godina 1214
(1799/1800)
Sročio i napisao siromah derviš Abdušekur Šakir, sin šejha Abdurahmana Sirije,
nakšibendije Bosnevije. Godine 1294
(1877).
(M. Mujezinović. Islamska epigrafika BiH, II)
- Levha napisana ţutom tintom na plavoj podlozi ima dimenzije 38x27 cm.
Tekst levhe je uraĊen mussena tehnikom (tehnikom ogledala) i glasi:
َلغٌا ٗيٍع ذّسِ
Muhamed, mir s njim.
Kaligrafski natpisi u turbetu šejh Mejli-babe
20

Mezar šejh Mejli-babe je pokriven drvenom kuburom koja je zastrta zelenim
platnenim pokrovom.
Uzglavni nišan je nišan sa derviškom kapom pravougaone osnove 20x10 cm i
visine 115 cm. Na nišanu je tarih na turskom jeziku napisan u sedam kosih redova sa
cvjetnim motivima. Napisan je ta'lik stilom arapskog pisma, a uvodna sentenca tariha
je stilizovana u odlike tugre. Na desnoj strani nišana su koplje i sjekira a na lijevoj
strani nišana je datum preseljenja šejh Meli-babe i maĉ.
On je Vječni, Ţivi.
Oh ţalosti što preseli voĎa zaljubljenih,
bio je izvor dobrote i čovjek vjere šejh Muhamed.
Otišao je u carstvo duša a ostavio je time,
taj slavuj Boţjeg jedinstva nastani se u raju
Odbacivši (tekst nejasan) napisaše Mejliji kronogram seobe:
(tekst nejasan) i sastao se sa Voljenim.
10. dţumadel-uhra 1270
(10.03.1854)
(M. Mujezinović. Islamska epigrafika BiH, II)
U turbetu se nalazi sedam levhi od kojih jednu treba istaknuti.
- Levha dimenzija 31x21 cm raĊena na papiru koji je popriliĉno oštećen a na
kojoj je crnim mastilom krupnim slovima ta'lik stilom arapskog pisma
napisano ime Mejlijinog šejha.
يشع خيؽ دشعز بي
ٕٗع يٕيع ِٗبخ شثا 1283
O poštovani šejh Sirija!
Potpis: Ajni 1238
(1822/23)
Kaligrafski natpisi u turbetu Hasan-babe Hadţimejlića
U turbetu se nalazi šest grobnih mjesta sa šest nišana i pet kubura.
1. Mezar na kojem je drvena kubura i nišan sa derviškom kapom. Nišan je kvadratne
osnove 16x16 cm i 90 cm visine. Na nišanu je tarih na turskom jeziku.
سد ٓغز خيؽ يٍيِ ٓثا يلبجٌا يسٌا ٛ٘ سذلذص ساشعا فؽبو سدبٕف يذزيا ٖاس َضع شفع يبجمع يذٍل ْٛخ يذزيو
شِ ْذٔبٙخ ذؽ خِا ْبف ْشٌذيد ٓيشجل سٛٔ شث ةس شفع ٗٔذع سٛث بر ٕٗع 1316 ياٛؽ 10
On je Vječni, Ţivi. Šejh Hasan je sin Mejlije, otkrivao je tajne istine, konačno je
otišao u prolaznost i otputovao u vječnost. Bio je muršid i kao takav je umro, Boţe,
21

njegov grob ispuni svjetlom do njegovog nastanjivanja u raju Adn. 10. ševal
1316 (21.01.1899).
2. Mezar bez kubure sa ţenskim nišanom dimenzija 20x6x116 cm i natpisom na
arapskom jeziku.
يشٍزٚس يٍياشع حيٚزٌا بغا ذّسِ ذٕث ُٔبخ هٍِ خِٛزشِ خخٚص بثبث ٓغز خيؽ َٛزشِ خٕع خسربفٌا ٕٗ 1349
Supruga pomilovanog šejh Hasan-babe pomilovana Melča hanuma, kći Muhamed-
age Elezovića, Sarajlije. Za njihove duše Fatiha. Godina 1349 (1930/31).
3. Nišan dimenzija 20x20x130 cm sa natpisom na arapskom jeziku sulus stilom
arapskog pisma.
طبٌٕا َبِا حيخٚص ٖبوسد َدبخ بثبث يٍيِ جبسٌا خيؾٌا ٓثا يذّفا ٓغز خيؾٌا ٓث يذٕفا ُظبو يعِٛ علبسٌا خيؾٌا ٛ٘ َلِٛ
طسذِ ٚ خٕع خسربفٌا اشل ٌّٓ ٚ ٌُٙ ا شفغ َبٔلا يزفِ ٚ ةلطٌا 1380
On moj Gospodar! Šejh hafiz Musa Kazim efendi, sin šejh Hasan-efendije, sin šejh
hadţi Mejli-babe, sluga tekije u Ţivčićima. Bio je imam, profesor i muftija. Da im
Allah oprosti i svakom onom ko prouči Fatihu. Godina 1380 (1960/61)
4. Nišan sa derviškom kapom dimenzija 24x13,5x110 cm sa natpisom na arapskom
jeziku.
يلبجٌا يسٌا ٛ٘ يٍيِ يخبز بثبث ٓغز خيؾٌا ٓثا يذٕفا كيفس يخبز خيؾٌا سٛفغٌّا ٚ َٛزشٌّا َٛيمٌا 1894 ـ 1969 ذل
يٍصا يٌا ذعخس خسربفٌا يخا بي حشجع زخف
On je Ţivi, Vječni. Pomilovani i oprošteni šejh hadţi Refik-efendi, sin šejh Hasan-
babe Hadţimejlića. 1894-1969 Vratio sam se svom osnovu pa uzmi pouku, moj
brate. Fatiha.
Na dva preostala nišana u turbetu nisam mogao proĉitati natpis jer su kubure
tik uz njih.
U turbetu se nalazi i veći broj levhi od kojih smo izdvojili:
- Osam levhi Alija Šerifa Faginovića dimenzija 23x23 cm napisanih zlatnom
tintom na crnoj na papirnoj podlozi sulus stilom arapskog pisma.
ٌٗلخ ًخ ا
Allah Svevišnji
َلغٌا ٗيٍع ذّسِ
Muhamed, mir s njim
ٕٗع ا يظس كيذصٌا شىث ٛثا
Ebu Bekir iskreni, Allah bio zadovoljan s njim.
ٕٗع ا يظس قٚسبفٌا شّع
Omer pronicljivi, Allah bio zadovoljan s njim.
22

ٕٗع ا يظس ٓيسٌٕٛا ير ْبّثع
Osman svjetli, Allah bio zadovoljan s njim.
ٕٗع ا يظس يعرشٌّا يٍع
Ali ugodni, Allah bio zadovoljan s njim.
ٕٗع ا يظس َبِا ٓغز
Hasan predvodnik, Allah bio zadovoljan s njim.
ٕٗع ا يظس َبِا ٓيغز
يسدبمٌا يٕٛعٛجٌا فيشؽ يٍع شيمفٌا ٗجزو 1317
Husein predvodnik, Allah bio zadovoljan s njim.
Napisao siromašni Ali Šerif Bosnevi, kadirija 1317
(1899/1900)
- Levha na papiru dimenzija 40x58 cm napisana ta'lik stilom arapskog pisma.
ُىٔذيصل ُرشىؽ ٓئٌ بٕيجِ بسزف هٌ بٕسزف بٔا ُيزشٌا ّٓزشٌا ا ُغث
1369 ذبيع عيذث ذّسِ ٖذجع
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Dali smo ti pobjedu jasnu. Ako budeš
zahvalan povećat ćemo vam.
1369 (1949/50) Rob Muhamed Bedi' Sijah.
- Levha na papiru dimenzija 21,5x14,5 cm, nestruĉno obnovljena, na kojoj
je nesh stilom arapskog pisma na arapskom jeziku napisano:
ٌُبع شخف دشعز بي ْبِا
Aman, o poštovana diko svijeta (Muhamede)!
- Levha napisana na papiru dimenzija 53x43 cm na turskom jeziku sulus stilom
arapskog pisma. Iako nisu potpisane, ja bih ovu i slijedećih devet levhi, na
osnovu rukopisa i godine na ovoj levhi (1985) pripisao Ešref-ef. Kovaĉeviću,
najpoznatijem bosanskom kaligrafi u drugoj polovici dvadesetog stoljeća.
فشصر ٖذٍّع يىيا يٌٚ يزٚس سذيٍ٘ا ٌٗٚا ْذٔا ْبِسد شدئسد ٖدشِ ٛث شّيد فلغ ٓرسد ياذ٘ شيؾّؽ يزٚس
بوا ؼٌّٚا ٗدئ ٌٗٚا ْبيسٚا غير شث ٗيٌّٚا ٓيىغو 1405
U dnu drvenog kubeta u turbetu nalazi se sura Fatiha podijeljena u osam
odvojenih levhi. Svaka levha je dimenzija 86x21 cm. Na crnoj tankoj šperi zlatnom
tintom napisan je tekst sulusstilom arapskog pisma.
ُيزشٌا ّٓزشٌا ا ُغث
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
ٓيٌّبعٌا ةس ل ذّسٌا
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
23

هٌبِ ُيزشٌا ّٓزشٌا
Milostivog, Samilosnog, Vladara
نبيا ٚ ذجعٔ نبيا ٓيذٌا َٛي
Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe
غاشصٌا بٔذ٘ا ٓيعزغٔ
pomoć traţimo! Uputi nas na put
ٓيزٌا غاشص ُيمزغٌّا
pravi, na put onih kojima si
شيغ ُٙيٍع ذّعٔا
milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe
ٙيٍع ةٛعغٌّا ٓيٌبعٌا ل ٚ ُ
srdţbu izazvali, niti onih koji su zalutali!
- Levha na zidu turbeta uraĊena istom tehnikom kao i prethodnih osam levhi.
ُيزشٌا ّٓزشٌا ا ُغث
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Mezaristan (groblje) uz turbeta u Vukeljićima (Ţivĉićima)
U mezaristanu koji je nastao uz turbeta u Ţivĉićima nalazi se stotinjak nišana.
U ovom izvještaju spomenut ćemo nešto starije nišane. S obzirom da je mezaristan
aktivan i danas, nišane mlaĊe od pedeset godina nećemo obraĊivati.
Novije izrade su potporni zidovi od betona i dijelom od betona i kamena koji se
nalaze na parceli oznaĉenoj kao k.ĉ. 1374 na kojoj se nalaze turbeta i groblje.
NovosagraĊeni zidovi se nalaze na jugoistoĉnoj strani parcele, a manjim dijelom i na
zapadnoj strani.
1. Muški nišan sa derviškim turbanom kvadratne osnovice 22x22 cm i visine 98
cm. Na nišanu je tarih na arapskom jeziku napisan sulus stilom arapskog pisma.
Nišan je potonuo u zemlju i tako sakrio završetak tariha.
ٗثبجؽ يف ٚ ا ذجع قبخٛف جبسٌا يذٕجؾمٔ كيشغ خيؽ ٛ٘ ا دبظشِ ءبغزثا داشيخٌا ًّعي ٚ ا شور ظٍدِ تسي ْبو
يفٛر دبٍّو يف ًِبو ٗميذص ِٓ ٗخيسبر ا ءبمٌ اٛخشي كيشطٌا خِذخ يف .........
Hu! Šejh nakšibendijskog tarikata hadţi Abdulah Fočak je u mladosti volio skupove
na kojima se spominjao Bog. Činio je dobra djela ţeleći zadovoljstvo Boţje. Umro je
sluţeći tarikatu i nadajući se susretu s Bogom. Njegov prijatelj Kamil izreče mu
tarih riječima:……. (u zemlji).
2. Nišan u obliku stele dimenzija 21x8x83 cm ukrašen petokrakom zvijezdom i
trokutastim udubljenjima sa jednostavnim tarihom na arapskom jeziku.
24

خٕع خسربف ٖداضدييِٛ رٌبص خخٚص لِٛ خِٛزشِ 1381
Pomilovana Mevla, supruga Saliha Mujića. Fatiha. Godina 1281 (1961/62).
3. Nišan u obliku stele dimenzija 18x6x60 cm sa jednostavnim tarihom na arapskom
jeziku.
ٛزشِ خسربفٌا ْٛديزٚس شوبؽ ٗخٚص خديذز ِٗ 1321
Pomilovana Hatidţa, supruga Šakira. Fatiha za njenu dušu. 1321
(1903/904)
4. Nišan u obliku stele dimenzija 20x9x84 cm, ukrašen, sa jednostavnim tarihom.
خٕع خسربفٌا ٗٔشٍزٚس هيٚ ٗدٔبّثع ٛؾيؽ ذٕث اذيؽ ِٗٛزشِ 1346
Pomilovana Šida, kći Šiše Osmančević. Fatiha za njenu dušu. Godina 1346
(1927/28).
5. Nišan u obliku stele dimenzija 21x7,5x70 cm, ukrašen, sa jednostavnim tarihom.
خٕع ٓغز ٗخٚص حيٌٛع ٗيفساص ِٗٛزشِ 1147
Pomilovana Zarfija Sulić, ţena Hasanova. Godina 1147
(1734/35)
6

6. Ukrašena stela dimenzija 20x8,5x67 cm sa jednostavnim tarihom na arapskom
jeziku.
خسربف هديِٛ ٓغز ٗخٚص ّٗيشِ ِٗٛزشِ 1366
Pomilovana Merjema, ţena Hasana Mujčina. Fatiha. 1366
(1946/47).
7. Muški nišan jednostavne izrade sa turbanom u guţve dimenzija 14,5x9x58 cm. U
pet vodoravnih redova napisan je tarih na arapskom jeziku.

خٕع خسربفٌا ل ٓيِٕؤٌّا شئبغٌ ٚ ٌٗ ا شفغ سٛيٍؽ ذّسِ ٓث ّٓزس يٌبعر ا خّزس يٌا جبزسٌّا َٛزشٌّا 1310
Pomilovani, potrebni milosti Svevišnjeg Boga Rahman, sin Muhameda Šeliver. Da
Allah oprosti njemu i ostalim vjernicima. Za Boţje zadovoljstvo proučite
Fatihu. Godina 1310(1892/93)
8. Nišan u obliku stele dimenzija 16x5,5x56 cm na kojem je ovaj tarih:
خسربفٌا ْٛديزٚس سٛيٍؽ ّٛزس ذٕث ٗفيشؽ ِٗٛزشِ 1357
Pomilovana Šerifa, kći Rahme Šeliver. Fatiha za njenu dušu. 1357
(1938).

6
Selo je postojalo prije tekije tako da se i neki nišani mogu datirati prije izgradnje tekije.
25

9. Muški nišan sa turbanom u guţve kvadratne osnovice 14x14 cm i visine 50 cm.
Nišan je utonuo u zemlju toliko da ako na njemu i stoji natpis, on nije vidljiv. Za
razliku od ostalih nišana, koji su uglavnom jednostavnije izrade, ovaj nišan je
precizno i lijepo izveden.
10. Muški nišan sa turbanom u guţve sa prevojem kvadratne osnovice 14x14 cm i
visine 52 cm. Nišan je utonuo u zemlju toliko da ako na njemu i stoji natpis, on nije
vidljiv. I ovaj nišan je, kao i prethodni precizno isklesan.
11. Stela dimenzija 22x8x35 cm, bez natpisa. Ovaj nišan i prethodna dva nišana, iako
nemaju natpis, mogli bi biti, s obzirom na njihovu izradu, najstariji nišani u ovom
mezaristanu, iz sredine XIX stoljeća.
12. Muški nišan sa turbanom u guţve pravougaone osnovice 12,5x7 cm i visine 63 cm.
Na nišanu je jednostavan natpis postavljen u kose redove s tim što tekst,
neuobiĉajeno ide odozgo prema dolje.
خٕع خسربفٌا ْٛديزٚس ّٓزس ٓث َاشيبث َٛزشِ 1337
Pomilovani Bajram, sin Rahmanov. Fatiha za njegovu dušu. Godina 1337
(1918/19).
13. Nišan u obliku stele dimenzija 21x7x70 cm. Jednostavan tarih je postavljen u
nekoliko kosih redova. Tekst kao i kod prethodnog nišana ide odozgo prema dolje.
ٕٗيشٍزٚس هيديِٛ ٗميبع ذٕث بيّع ِٗٛزشِ خٕع خسربف 1352
Pomilovana Umija, kći Ajke Mujčin. Fatiha za njihove duše. Godina 1352
(1933/34).
14. Ukrašen nišan u obliku stele dimenzija 19x4,5x48 cm sa tarihom na arapskom
jeziku.
ْٛديزٚس ًيٍخ هيزيث ذٕث ٗفيٕز يٌبعر ا خّزس يٌا خخبزسٌّا خِٛزشٌّا خٕع خسربف 1290
Pomilovana, potrebna milosti Boga Svevišnjeg Hanifa, kći Halila Bejtića. Fatiha za
njenu dušu. Godina 1290 (1873).
15. Stela dimenzija 20x8x50 cm, bez natpisa.
16. Nišan u obliku stele dimenzija 17x4,5x52 cm sa kratkim natpisom.
خميا خِٛزشِ خسربفٌا ْٛديزٚس هديِٛ ذّسِ ذٕث 1352
Pomilovana Ajka, kći Muhameda Mujčina. Fatiha za njenu dušu. 1352
(1933/34).
17. Muški nišan sa turbanom ĉija je osnovica dimenzija 15,5x12 cm, a visina 70 cm.
Na nišanu je ovaj natpis na turskom jeziku.
ٓيغز خيؽ َٛزشٌّا ا ٛ٘ خسربف ْٛدغزٚس ٓغز ؼيٚسد يٍغٚا 1282
26

Pomilovani potomak šejh Husejna derviš Hasan. Fatiha za njegovu dušu. Hu Allah
(On je Bog)! 1282
(1865/66).
18. Muški nišan sa derviškim turbanom dimenzija 15,5x10x83 cm sa uklesanim
polumjesecom i šestokrakom zvijezdom u dnu turbana. Natpis na arapskom jeziku
ispisan je sulus pismom.
يعٚ سدشغٌا ٓث ذّسِ خيؽ سٛفغٌا ٗثس يٌا جبزسٌّا سٛفغٌّا َٛزشٌّا اذغ يٍثِ ذٕو ٚ ظِا هٍثِ ذٕو يلبجٌا يسٌا ٛ٘
ٓيغز خسربف ْٛديزٚس يٍيِ جبسٌا 1339
On je Ţivi, Vječni. Jučer sam bio poput tebe, ti ćeš sutra biti poput mene. Pomilovani
i oprošteni, potrebni milosti Gospodara koji prašta šejh Muhamed, sin Husejna
Hadţimejlića. Fatiha za njegovu dušu. 1339
(1920/21).
19. Ukrašena stela dimenzija 23x8x84 cm sa ovim natpisom na sebi.
جٌا يسٌا ٛ٘ خٕع خسربف ْٛديزٚس ٗيمث ذٕث ٗفيٕز يشجل از٘ يلب 1305
On je Ţivi i Vječni. Ovo je grob Hanife, kćerke Bekije. Fatiha za njenu dušu. Godina
1305(1887/88).
20. Nišan u obliku stele, ukrašen, dimenzija 20x6x67 cm sa ovim natpisom na sebi.
ذجع خخٚضٌا ِٗٛزشِ .... ُي٘اشثا ذٕث خّغبف ؼيٚسد ٓغز خيؽ ٓث فيطٌٍا 1356
Pomilovana supruga Abdulatifa, sina šejh Hasana, derviša Fatima, kći Ibrahima..
1352(1933/34).
21. Muški nišan sa neobiĉnim turbanom dimenzija 17x10x85 cm i natpisom na
arapskom jeziku.
ذٕو يلبجٌا يسٌا ٛ٘ جبسٌا ٓث ٓيغز ؼيٚسد ذيغٌا سٛفغٌا ٗثس يٌا جبزسٌّا سٛفغٌّا َٛزشٌّا اذغ يٍثِ ذٕو ٚ ظِا هٍثِ
يٍيِ خسربف ْٛديزٚس بثبث 1290
On je Ţivi i Vječni. Jučer bijah poput tebe, sutra ćeš ti biti poput mene.Pomilovani i
oprošteni, potrebni milosti Gospodara koji prašta gospodin derviš Husejn, sin hadţi
Mejli-babe. Fatiha za njegovu dušu. 1290 (1873).
22. Nišan u obliku stele dimenzija 24x7x82 cm sa ovim natpisom na sebi.
خٕع خسربف ْٛديزٚس ٖشيذل ذٕث ِٕٗا ٖسٛفغِ ٚ ِٗٛزشِ 1302
Pomilovana i oproštena Amina, kći Kadire. Fatiha za njenu dušu. Godina
1302 (1884/85).
U dvorištu kuće preko puta tekije nalaze se dva stara nišana. Kuća je u vlasništvu
Mesud ef. Hadţimejlića.
27

23. Stari masivni šehitski muški nišan sa turbanom u guţve dimenzija 31x31x126 cm.
Na nišanu nema natpisa. Nišan je, po kazivanju mještana, tu dovuĉen sa nekog
drugog lokaliteta i postavljen u dvorište spomenute kuće.
24. Muški nišan sa turbanom dimenzija 17x13x85 cm sa natpisom na arapskom
jeziku, napisani talik stilom arapskog pisma u pet odvojenih polja.
بي ٕٗزٚس يذٕفا ٓغز يخبز ٓثا ا ذعع عفبز شيمفٌا بٔا يٍثِ شيصر اذغ هٍثِ ذٕو ظِلبث يشِبث اشىفزِ يشجمث بفلاٚ
خسربفٌا خٕع 1284 يف 2 يٚلا عيثس
Ti koji stojiš na mom grobu razmisli o mom stanju. Jučer bijah poput tebe, ti ćeš
sutra biti poput mene. Ja sam siromašni hafiz Sadulah, sin hadţi Hasan-efendije.
Fatiha za njegovu dušu. Godina 1284, 2 rebiul evel (4. jul 1867).

3. Dosadašnja zakonska zaštita
Nemamo podataka da je Graditeljska cjelina – mjesto i ostaci tekija, turbe šejh
Husein-babe Zukića, turbe šejh Mejli-babe, turbe šejh Hasan-babe Hadţimejlića i
njegovih sinova i groblje u Vukeljićima (Ţivĉićima) kod Fojnice sa pokretnim
naslijeĊem uţivala reţim zaštite.

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi
Od proĉelnika tekije šejha Huseina Hadţimejlića dobili smo informaciju da je
tekija prvi put obnovljena 1930. godine. Tada je pokrov od ćeramide zamijenjen
crijepom.
Posljednja, veća obnova izvršena je 90-tih godina kada je objekat znatno
proširen i dodat je sprat i potkrovlje. Ovom posljednjom rekonstrukcijom znatno su
povećani gabariti objekta koji su prije toga imali dimnzije cca 13,70x8,3 m.
Od šejha Huseina Hadţimejlića dobili smo informaciju da su vršene popravke i
na turbetima. Popravljani su krovovi, zamijenjen je pokrov i stolarija. Sada se na
turbetima izvode manji radovi na redovnom odrţavanju objekata.

5. Sadašnje stanje dobra
Objekat tekije je graĊevinski u dobrom stanju. Intervencijama koje su vršene
90-tih godina izvršene su veće izmjene na objektu, ali su njegove osnovne funkcije
ostale nepromijenjene. Tekija i dalje sluţi svojoj svrsi i njen rad traje u kontinuitetu
od njenog osnivanja.

28

6. Specifični rizici
Postoji opasnost da se neadekvatnim graĊevinskim radovima u potpunosti
uništi autentiĉnost objekta tekije, koje je u velikoj mjeri i sada narušeno.

III - ZAKLJUČAK
Primjenjujući Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima
(Sluţbeni glasnik BiH» br. 33/02 i 15/03), Komisija je donijela odluku kao u
dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijima:
A. Vremensko odreĎenje
B. Historijska vrijednost
C. Estetska vrijednost
C.I. Kvalitet obrade
C.II. Kvalitet materijala
C.III. Proporcije
C.V. Vrijednost detalja
D. Čitljivost
D. II. Svjedoĉanstvo o historijskim promjenama
D. IV. Svjedoĉanstvo o odreĊenom tipu, stilu ili regionalnom maniru
D. V. Svjedoĉanstvo o tipiĉnom naĉinu ţivota u odreĊenom periodu
E. Simbolička vrijednost
E. I. Ontološka vrijednost
E. II. Sakralna vrijednost
E. III. Tradicionalna vrijednost
E. IV. Vezanost za rituale ili obrede
E. V. Znaĉaj za identitet grupe ljudi
F. Ambijentalna vrijednost
F. I. Odnos oblika prema ostalim dijelovima cjeline
F. II. Objekat ili grupa objekata je dio cjeline ili podruĉja

Sastavni dio ove odluke su:
- Kopija katastarskog plana, razmjera 1:1500, broj plana 6F17-97, k.ĉ. broj:
1656, 1657 i 1374, k.o. Pridola, Općina Fojnica, Srenjobosanski kanton,
Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina; Izdala Sluţba za
29

urbanizam, obnovu, graĊenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, Općina
Fojnica, dana 19.08.2009. godine.
- Katastarsko-knjiţni izvadak, broj z.k. izvatka 304 (za k.ĉ. 1656, 1657 i 1374,
k.o. Pridola) u vlasništvu Islamske vjerske zajednice Fojnica sa 1/1. Izdala
Sluţba za urbanizam, obnovu, graĊenje, katastar i imovinsko-pravne poslove,
Općina Fojnica, dana 19.08.2009. godine.
- Fotodokumentacija
- Fotografije postojećeg stanja Graditeljska cjelina - Tekija, turbe šejh
Husein-babe Zukića, turbe šejh Mejli-babe i turbe šejh Hasan-babe
Hadţimejlića i njegovih sinova sa mezarjem u Ţivĉićima (Vukeljićima)
kod Fojnice snimljene su avgusta mjeseca 2009. godine; fotografirale
saradnice u Komisiji: arh. Alisa Marjanović i arh. Arijana Pašić.
- Fotografije pokretnog naslijeĊa tekije i turbeta snimio Hazim
Numanagić, orijentalista, spoljni saradnik Komisije.
- Tehniĉka dokumentacija
- Tehniĉke snimke postojećeg stanja tekije i turbeta u Ţivĉićima
(Vukeljićima) kod Fojnice izradila arh. Arijana Pašić, saradnik u
Komisiji.
- Osnove tekije prije rekonstrukcije u razmjeri 1:100 dobijene od
Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture
i sporta dana 26.08.2009. godine.

Korištena literatura
U toku voĊenja postupka proglašenja dobra nacionalnim spomenikom
BiH, korištena je sljedeća literatura:

 Šabanović, Hazim. Najstarije vakufname u Bosni i Hercegovine, Prilozi za
orijentalnu filologiju, knj. 2-3. Sarajevo: 1951.
 Ĉelebi, Evlija. Putopis. Sarajevo: 1967.

 Mujezinović, Mehmed. Islamska epigrafika BiH, knjiga I. Sarajevo: 1974, 24.
 Hadţijahić, M. “Još jedno bogumilsko-islamsko kultno mjesto”, Glasnik VIS-a,
3/81.Sarajevo: 1981, 270.
30

 Ćehajić, Dţemal. Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama. Sarajevo: 1986,
36-37.
 Mulaomerović, Jasminko. “Sveta mjesta za osamljivanje”, Znakovi vremena,
br. 7-8. Kulturna tradicija, zima 2000.
 Omerdić, ef. Muharem. Derviši i tekije Sarajeva, Prilozi historiji
Sarajeva. Sarajevo: 2002.


31

Naqshbandiyyah tekke in Živčići with movable
heritage,
the architectural ensemble

Status of monument -> National monument

Pursuant to Article V para. 4 Annex 8 of the General Framework Agreement
for Peace inBosnia and Herzegovina and Article 39 para. 1 of the Rules of Procedure
of the Commission to Preserve National Monuments, at a session held from 21 to 24
November 2011 the Commission adopted a

D E C I S I O N

I

The architectural ensemble of the Naqshbandiyyah tekke in
Živčići, FojnicaMunicipality, with movable heritage is hereby designated as
a National Monument of Bosnia and Herzegovina (hereinafter: the National
Monument).
The National Monument consists of the site and remains of the tekke, the
turbe of sheikh Husein-baba Zukić, the turbe of sheikh Mejli-baba and the turbe of
sheikh Hasan-baba Hadţimejlić and his sons, and the burial ground.
The movable heritage referred to in para. 1 of this Clause consists of fifty-three
19th and 20th century levhas in the tekke and turbes.
The National Monument is located on a site designated as cadastral plot nos.
1656, 1657 and 1374, Land Register entry no. 304, cadastral municipality Pridola,
Municipality Fojnica, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and
Herzegovina.
The provisions relating to protection measures set forth by the Law on the
Implementation of the Decisions of the Commission to Preserve National
Monuments, established pursuant to Annex 8 of the General Framework Agreement
for Peace in Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of the Federation of BiH nos.
2/02, 27/02, 6/04 and 51/07) shall apply to the National Monument.
32


II

The Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina (hereinafter: the
Government of the Federation) shall be responsible for providing the legal, scientific,
technical, administrative and financial measures necessary for the protection,
conservation, presentation and rehabilitation of the National Monument.
The Government of the Federation shall provide the resources for drawing up
and implementing the necessary technical documentation for the presentation of the
National Monument.
The Commission to Preserve National Monuments (hereinafter: the
Commission) shall determine the technical requirements and secure the funds for
preparing and erecting signboards with basic details of the monument and the
Decision to proclaim the property a National Monument.

III

To ensure the on-going protection of the National Monument on the site defined in
Clause 1 para. 4 of this Decision, the following protection measures are hereby
stipulated:
- all works are prohibited other than conservation-restoration works, routine
maintenance works and works designed to present the National Monument,
with the approval of the Federal ministry responsible for regional planning
and under the expert supervision of the heritage protection authority of the
Federation of Bosnia and Herzegovina;
- the levhas shall be conserved and restored;
- the old nišan tombstones in the burial ground shall be conserved;
- burials and the erection of new nišan tombstones are permitted at a distance
of 3 m from the old tombstones, provided that they do not detract from the
appearance of the burial ground in shape, materials or size, and that no
damage is caused to the old tombstones;
- landscaping works may be carried out in the burial ground.
The buffer zone consists of the plots adjacent to the National Monument:
c.p. 1655, 1654, 1373 and 1370.
33

In this zone, the extension or enlargement of existing buildings and the
construction of new ones that could be detrimental to the National Monument in size,
appearance or other manner are prohibited.

IV

The removal of the movable heritage referred to in Clause 1 para. 3 of this
Decision (hereinafter: the movable heritage) from Bosnia and Herzegovina is
prohibited.
By way of exception to the provisions of paragraph 1 of this Clause, the
temporary removal from Bosnia and Herzegovina of the movable heritage for the
purposes of display or conservation shall be permitted if it is established that
conservation works cannot be carried out in Bosnia and Herzegovina or can be
carried out to a higher standard and more quickly and cheaply abroad.
Permission for temporary removal under the conditions stipulated in the
preceding paragraph shall be issued by the Commission to Preserve National
Monuments, if it is determined beyond doubt that it will not jeopardize the movable
heritage in any way.
In granting permission for the temporary removal of the movable heritage, the
Commission shall stipulate all the conditions under which the removal from Bosnia
and Herzegovina may take place, the date by which the items shall be returned to the
country, and the responsibility of individual authorities and institutions for ensuring
that these conditions are met, and shall notify the Government of the Federation of
Bosnia and Herzegovina, the relevant security service, the customs authority of
Bosnia and Herzegovina, and the general public accordingly.

V

All executive and area development planning acts are hereby revoked to the
extent that they are not in accordance with the provisions of this Decision.

VI

34

Everyone, and in particular the competent authorities of the Federation of
Bosnia and Herzegovina, the Canton, and urban and municipal authorities, shall
refrain from any action that might damage the National Monument or jeopardize the
preservation thereof.

VII

The Government of the Federation, the federal ministry responsible for
regional planning, the heritage protection authority of the Federation of Bosnia and
Herzegovina, and the Municipal Authorities in charge of urban planning and land
registry affairs, shall be notified of this Decision in order to carry out the measures
stipulated in Articles II to VI of this Decision, and the Authorized Municipal Court
shall be notified for the purposes of registration in the Land Register.

VIII

The elucidation and accompanying documentation form an integral part of
this Decision, which may be viewed by interested parties on the premises or by
accessing the website of the Commission (http://www.aneks8komisija.com.ba)

IX

Pursuant to Art. V para 4 Annex 8 of the General Framework Agreement for
Peace inBosnia and Herzegovina, decisions of the Commission are final.

X

On the date of adoption of this Decision, the National Monument shall be
deleted from the Provisional List of National Monuments of Bosnia and Herzegovina
(Official Gazette of BiH no. 33/02, Official Gazette of Republika Srpska no. 79/02,
Official Gazette of the Federation of BiH no. 59/02, and Official Gazette of Brĉko
District BiH no. 4/03), where it featured under serial nos. 227, 228, 229 and 230.

XI
35


This Decision shall enter into force on the date of its adoption and shall be
published in the Official Gazette of BiH.

This Decision has been adopted by the following members of the Commission:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadţimuhamedović, Dubravko Lovrenović
and Ljiljana Ševo.

No:06.2-2.3-77/11-37
22 November 2011
Sarajevo

Chair of the Commission
Dubravko Lovrenović
Tekija u Ţivĉićima / Tekke in Ţivĉići

36


Ulaz u tekiju / Entrance to the tekke

Enterijer / Interior

37


Pogled na unutrašnju kupolu / View to the inner dome


Prostor za ţene / Space for women

38


Turbe / Mausoleum

Harem i turbeta/ Harem graveyard and turbe mausoleum

39


Unutrašnjost turbeta / Interior of the turbe mausoleum


Harem / Harem

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful