1 Anexa 2 Cadre Didactice Fisa de Evaluare

Anexa 1 la Ordinul ministrului educa iei na ionale nr.3597/18.06.

2014 ț ț
(Anexa 2 la Metodoloie!
ANTET
FI A CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Ș
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂ ĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Ț
Numărul fi ei po!ului" ################################ ș
Numele i pre$umele %&'rului 'i'&%!i%" ################################################### ș
Spe%i&li!&!e&" ############################################################################################
Perio&'& e(&lu&!ă" ###################################################################################
C&lifi%&!i(ul &%or'&!" ###############################################################################
Dome$ii
&le e(&luării
Cri!erii 'e perform&$ ă ț
I$'i%&!ori
'e
perform&$ț
ă
Pu$%!&
)
m&*im
Pu$%!&)
&%or'&!
V&li'&re
%o$iliul
profeor&l
Au!o
e(&lu&re
E(&lu&re
%omiie
E(&lu&re
%o$iliu
'e
&'mi$i!
r&+ie
,# Proie%!&re&
&%!i(i!ă ii ț
1.1 "es#ectarea #roramei colare$ a normelor de ș
ela%orare a documentelor de #roiectare$ #recum i ș
ada#tarea acesteia la #articularit& ile ru#ei/clasei. ț1.2. 'm#licarea (n acti)it& ile de #roiectare a o*ertei ț
educa ionale la ni)elul unit& ii. ț ț1.3 +olosirea te,noloiei in*orm&rii i comunic&rii ș
(-'.! (n acti)itatea de #roiectare.1

1.4 /roiectarea unor acti)it& i extracurriculare ț
corelate cu o%iecti)ele curriculare$ ne)oile i ș
interesele educa%ililor$ #lanul manaerial al unit& ii. ț

,-

.# Re&li/&re&
&%!i(i!ă ilor 'i'&%!i%e ț
2.1 0tili1area unor strateii didactice care asiur&
caracterul a#licati) al (n)& &rii i *ormarea ț ș
com#eten elor s#eci*ice. ț

2.2 0tili1area e*icient& a resurselor materiale din
unitatea de (n)& &m2nt (n )ederea o#timi1&rii ț
acti)it& ilor didactice3inclusi) a resurselor -'.. ț

2.3 4iseminarea$ e)aluarea i )alori1area acti)it& ilor ș ț
reali1ate.

2.4 Orani1area i des*& urarea acti)it& ilor ș ș ț
extracurriculare$ #artici#area la ac iuni de )oluntariat. ț

2.5 +ormarea de#rinderilor de studiu indi)idual i (n ș
ec,i#& (n )ederea *orm&rii/de1)olt&rii com#eten ei ț
de $$a (n)& a s& (n)e i5. ț ț

.-

0# E(&lu&re&
re/ul!&!elor
1$(ă ării ț
3.1 Asiurarea trans#aren ei criteriilor$ a #rocedurilor ț
de e)aluare i a re1ultatelor acti)it& ilor de e)aluare. ș ț

3.2 A#licarea testelor #redicti)e$ inter#retarea i ș
comunicarea re1ultatelor#

3.3 0tili1area di)erselor instrumente de e)aluare$
inclusi) a celor din %anca de instrumente de e)aluare
unic&.

3.4 /romo)area autoe)alu&rii i intere)alu&rii. ș

3.5 6)aluarea satis*ac iei %ene*iciarilor educa ionali. ț ț

3.6 .oordonarea ela%or&rii #orto*oliului educa ional ca ț
element central al e)alu&rii re1ultatelor (n)& &rii. ț

.2

2

3# M&$&4eme$!ul
%l&ei 'e ele(i
4.1 7ta%ilirea unui cadru adec)at (reuli de conduit&$
atitudini$ am%ient! #entru des*& urarea acti)it& ilor (n ș ț
con*ormitate cu #articularit& ile clasei de ele)i. ț

4.2 Monitori1area com#ortamentului ele)ilor i ș
estionarea situa iilor con*lictuale. ț

4.3 .unoa terea$ consilierea i tratarea di*eren iat& a ș ș ț
ele)ilor.

4.4 Moti)area ele)ilor #rin )alori1area exem#lelor de
%un& #ractic&.

,.

-# M&$&4eme$!ul
%&rierei i &l ș
'e/(ol!ării pero$&le
5.1 8alori*icarea com#eten elor tiin i*ice$ didactice ț ș ț
i metodice do%2ndite #rin #artici#area la #roramele ș
de *ormare continu&/#er*ec ionare. ț

5.2 'm#licarea (n orani1area acti)it& ilor metodice la ț
ni)elul comisiei/catedrei/res#onsa%ilului.

5.3 "eali1area/actuali1area #orto*oliului #ro*esional
i dosarului #ersonal. ș

5.4 4e1)oltarea ca#acit& ii de comunicare i ț ș
rela ionare (n interiorul i (n a*ara unit& ii (cu ele)ii$ ț ș ț
#ersonalul colii$ ec,i#a manaerial& i cu ș ș
%ene*iciarii din cadrul comunit& ii3*amiliile ele)ilor!. ț

5.5. Mani*estarea atitudinii morale 9i ci)ice (lim%a:$
;inut&$ res#ect$ com#ortament!$ res#ectarea 9i
#romo)area deontoloiei #ro*esionale

5

6# Co$!ri7u i& l& ț
'e/(ol!&re&
i$!i!u io$&lă i l& ț ș
promo(&re& im&4i$ii
u$i!ă ii %ol&re ț ș
6.1 4e1)oltarea de #arteneriate i #roiecte ș
educa ionale (n )ederea de1)olt&rii institu ionale. ț ț

6.2 /romo)area o*ertei educa ionale. ț

6.3 /romo)area imainii colii (n comunitate #rin ș
#artici#area i re1ultatele ele)ilor la olim#iade$ ș
concursuri$ com#eti ii$ acti)it& i extracurriculare i ț ț ș
extra colare. ș

3

6.4 "eali1area/#artici#area la #rorame/acti)it& i de ț
#re)enire i com%atere a )iolen ei i ș ț ș
com#ortamentelor nes&n&toase (n mediul colar$ ș
*amilie i societate. ș

6.5 "es#ectarea normelor$ #rocedurilor de s&n&tate i ș
securitate a muncii i de /7' i '70 #entru toate ș ș
ti#urile de acti)it& i des*& urate (n cadrul unit& ii de ț ș ț
(n)& &m2nt #recum i a sarcinilor su#limentare. ț ș

6.6 'm#licarea acti)& (n crearea unei culturi a calit& ii ț
la ni)elul orani1a iei. ț

,-
8# Co$'ui!&
profeio$&lă
7.1. Mani*estarea atitudinii morale i ci)ice (lim%a:$ ș
inut&$ res#ect$ com#ortament!. ț
2
7.2. "es#ectarea i #romo)area deontoloiei ș
#ro*esionale.
3
-

,22

4ata< =umele i #renumele< ș 7emn&turi<
• .adru didactic e)aluat<
• "es#onsa%il comisie<
• 4irector<
• Mem%rii consiliului de administra;ie
4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful