You are on page 1of 2

Aဆင့္တိုင္းမွာရင္ဆိုင္ၾကစို႔

ဂမ္ဘာရီတပ္ေခါက္သာြ းၿပီ။
နAဖ ဘာေတြစU္းစားၿပီးလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ေပၚသထက္ေပၚလြင္လာၿပီလုိ႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ သူတို႔Aေနနဲ႔ ဂမ္ဘာရီမကလုိ႔ ဘန္ကီမန
ြ ္းလည္း ဂ႐ုမ
စိုက္ဘူးလုိ႔ဆိုတဲ့Aဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ၿပီပ။ဲ နAဖဟာ ကုလသမဂၢကို ေျပာင္စိမ္ေခၚလိုက္ၿပီလုိ႔ေတာင္ ေျပာႏိုင္တယ္။ ဒါဟာ သူတို႔Aေနနဲ႔ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊
ႏိုင္ငံတကာနယ္ပယ္မွာ နတ္ေနကိုင္းမထားေတာ့ဘူး၊ Aျပတ္လုပ္ေတာ့မယ္လုိ႔ သေဘာထားေဖာ္ျပေနတာျဖစ္တယ္။ စာပဲဝ
ြ ိုင္းမွာ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာေရးကို
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔သာမက တႏိုင္ငံလံုး၊ တကမၻာလံုးနဲ႔ပါ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီလုိ႔ဆိုလိုက္တာပဲ။ ဒါေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာ သံဃာ့AေရးAခင္းမွာ ဒင္း
တို႔Aထိနာသြားတဲ့Aတြက္ က်ားနာခဲ ခဲဖို႔ျပင္ေနတာလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။
Aေသးစိပ္၊ AတိAက်AျခAေနေတြမသိရေပမဲ့ နAဖဟာ ဒီတပဲမ
ြ ွာ ျပည္တင
ြ ္း- ျပည္ပAားလံုးနဲ႔Aျပတ္ရင္ဆိုင္၊ Aျပတ္ရွင္းလင္းမယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္
ထားဟန္တူတယ္။ သူတို႔Aေနနဲ႔ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္စသူေတြနဲ႔ သံဃာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုခ်ဳပ္ထားၿပီးၿပီ။ ၿငိမ္းAဖြဲ႔ေတြကိုလည္း ဒီတပဲမ
ြ ွာ
ဝင္မပါေAာင္ လုပ္ထားၿပီးၿပီ။ က်န္တဲ့Aင္Aားေတြကို သူတို႔ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ဖိႏွိပ္ႏိုင္မယ္လုိ႔ တြက္ထားဟန္တူတယ္။
လက္ရွိဗမာျပည္AေျခAေနမွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးAႏိုင္ရၾကတဲ့ ‘ဝင္း-ဝင္း’ Aေျဖထြက္ဖို႔ဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတဲ့ နည္းပဲရွိတယ္။ Aဲဒီမွာ ဗမာ
ျပည္ရဲ႕ျပႆနာကို ႐ိုးသားေလးနက္စြာနဲ႔ေျဖရွင္းၾကေရးျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္းေျပာတဲ့ ဝင္း-ဝင္း ဆိုတာက်ေတာ့ နAဖဖက္က ႏွစ္ထပ္ကမ
ြ ္းႏိုင္ေရးျဖစ္
ေနတယ္။ တဖက္ကAကုန္Aေလွ်ာ့ေပးရတဲ့ ‘ဝင္း’ျဖစ္ေနတယ္။ တခ်ိန္တုန္းက ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ လူေျပာမ်ားခဲ့တဲ့ တည္ၿမဲဖဆပလရဲ႕ႏိုင္ရင္လည္းႏိုင္ရမယ္၊
႐ႈံးရင္လည္းႏိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ုန္းက ေႂကြးေၾကာ္သံကိုသတိရစရာေကာင္းတယ္။ Aဲဒီတုန္းက သူတို႔ဟာဗိုလ္ေနဝင္းနဲ႔ သူ႔Aေပါင္းပါ
ဆိုရွယ္လစ္ စစ္ဗိုလ္ေတြကိုင္ထားတဲ့ စစ္တပ္Aားကိုးနဲ႔ေျပာတာျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္ရဲ႕ဒီဖက္ေခတ္သမိုင္းမွာ Aာဏာရေနတဲ့လူက လူမိုက္ႀကိမ္းႀကိမ္းတာဟာ မဆန္းတဲ့Aက်င့္တခုသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆိုရမယ္။ ဒါေပ
မဲ့ Aႏွစ္ေလးဆယ္ Aာဏာတည္ၿမဲရမယ့္ ဖဆပလAဖြဲ႔ႀကီးဟာ Aာဏာသက္ ၉ႏွစ္ Aေရာက္မွာကဲေ
ြ တာ့တာပဲ။ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္တပ္က Aာဏာသိမ္းတာခံလိုက္
ရတာပဲ။
Aထက္မွာေျပာခဲ့သလိုပဲ နAဖဟာလည္း ဒီတခါဆႏၵခံယူပမ
ြဲ ွာ ႏိုင္ရင္လည္းႏိုင္ရမယ္၊ ႐ႈံးလည္းႏိုင္ရမယ္လုိ႔ ႀကိတ္ၿပီးၾကံဳးဝါးထားမွာေသခ်ာတယ္။
ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေျပာေသးဘူး။ ဒီဆႏၵခံယူပြဲကို ဘယ္လိုက်င္းပမယ္ဆိုတာေတာင္ မေၾကညာေသးဘူးမဟုတ္လား။ သူတို႔ဝွက္ဖက
ဲ ိုေတာ့
ေနာက္ဆံုးမွာထုတ္ျပမယ္လုိ႔ ယူဆရတယ္။ ရွိေစ။ သူတို႔ဘယ္လိုပလ
ဲ ုပ္လုပ္၊ ျပည္သူလူထုကလည္း ကိုယ့္နည္းနဲ႔ကိုယ္ျပန္လုပ္ရမယ္။ သူ႔မွာသူ႔နည္းရွိသလို
ကိုယ့္မွာလည္း ကိုယ့္နည္းရွိေၾကာင္းျပၾကရမယ္။ ဒီေနရာမွာ ရွင္းေနရမယ့္ကိစၥတခုက နAဖဟာသူတို႔ မႏိုင္ႏိုင္ေAာင္လုပ္မွာမို႔ ဆႏၵခံယူပက
ြဲ ို Aေလးမထားနဲ႔၊
Aားကုန္မခံနဲ႔၊ ေက်ာခိုင္းသာထားလိုက္ဆိုတဲ့ Aေလွ်ာ့ေပးစU္းစားနည္းမ်ဳိးပါ။ နAဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြသာ ဒီတပဲမ
ြ ွာ တဖက္ကAေလွ်ာ့ေပးလိုက္လုိ႔၊ မရင္ဆိုင္လုိ႔
Aႏိုင္ရသြားတယ္ဆိုရင္ ဘယ့္ကေလာက္ေရာင့္တက္၊ မာနတက္လိုက္မလဲဆိုတာ ေတြးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစစ္ဗိုလ္ေတြAေနနဲ႔ ငါတို႔ထင္တိုင္းလုပ္လုိ႔ရႏိုင္တယ္
လုိ႔ တြက္သာြ းတာေလာက္ Aႏၱရာယ္ႀကီးတာ ရွိႏိုင္ပါAုန္းမလား။ ဒီလိုနဲ႔ ဒီဖဲြ႔စည္းပံုUပေဒဆိုတာကို Aတည္ျပဳၿပီးရင္ သူတို႔Aဖို႔ ၿငိမ္းAဖြဲ႔ေတြကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း
ြ ္” လုိ႔ေကာင္းသြားမွာျဖစ္တယ္။ သူတို႔Aာဏာကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို “တရားUပေဒနဲ႔
Aပါ က်န္Uပေဒတြင္း ပါတီနဲ႔Aတိုက္Aခံေပါင္းစံုကို “ကိုင္တယ
Aညီ” ဆက္လုပ္ဖို႔ Aေၾကာင္းျပေကာင္းသြားမွာပဲ။ ေနာက္ၿပီးသူ႔တပ္တင
ြ ္းနဲ႔သူ႔ေနာက္လိုက္ေတြကို သူတို႔Aေပၚပိုမိုစိတ္ခ်ယံုၾကည္ေAာင္ လုပ္ႏိုင္မွာေသခ်ာ
တယ္။ Aဲဒီကေနတဆင့္တက္လုိ႔ကေတာ့ သူတို႔Aာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈAႀကီးဆံုး ေပးေနတဲ့Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို “တရားနည္းလမ္းက်စြာ” ဖယ္ရွား
ပစ္မွာပဲ။ ဒီလိုAခါမွာ သခင္Aားရ ကၽြန္ပါးဝလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ၾကံ့ဖတ
ြ ္၊ စြမ္းAားရွင္Aစရွိတာေတြဟာ ဂ်ဳိေထာင္လာမွာမလဲဘ
ြ ူး။ Aမိန္႔မေပးမီပစ္ၿပီး၊ ႐ိုက္ၿပီးျဖစ္ေန
တာမ်ဳိးေတြ မၾကာခဏေတြ႔လာရလိမ့္မယ္။ ျမင္းခ်ဳိ(ဂ်ဳိ)တပ္၊ ေၾကာင္Aေတာင္ပံတပ္ေတြျဖစ္လာမွာေသခ်ာတယ္။
ဒါကိုဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ။ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ၾကမလဲ။ ေတာေမွ်ာ္၊ ေတာင္ေမွ်ာ္ လုပ္ေနရမယ့္Aခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ျပည္ပကို Aားကိုးေနလုိ႔၊ ကုလ
သမဂၢကိုေမွ်ာ္ကိုးေနလုိ႔ ဘာမွမျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာေပါက္သင့္ၿပီ။ ဒီေန႔လိုႏိုင္ငံတကာAေျခAေနမ်ဳိးမွာ ဗမာျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီAေရးကို တျခားႏိုင္ငံတခုက
ကယ္တင္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္တာဟာ ႐ိုးAတာသက္သက္ျဖစ္တယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္တုန္းက ႏိုင္ငံႀကီးေတြခ်င္း စစ္ျဖစ္ေနၾကတာမို႔ သူတို႔Aက်ဳိးစီးပြားေတြAေပၚ
Aေျခခံၿပီး တျခားႏိုင္ငံကAေရးကိစၥကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ကူညီခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဗမာျပည္က လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဝ
ြဲ င္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ Aဂၤလိပ္နဲ႔
ဂ်ပန္တို႔Aၾကားမွာရွိေနတဲ့ ပဋိပကၡကို Aသံုးခ်ၿပီးကိုယ့္ႏိုင္ငံလတ
ြ ္လပ္ေရးAတြက္ လုပ္ၾကတာျဖစ္တယ္။
ဒီေနရာမွာ စပ္မိလုိ႔ရွင္းသင့္တဲ့Aခ်က္တခ်က္ရွိတယ္။ Aဲဒါကေတာ့ Aဂၤလိပ္Aင္ပါယာAလိုေတာ္ရိေတြနဲ႔ သမိုင္းကို ဘူးလံုးနားမထြင္း၊ ေသခ်ာနား
မလည္သူတခ်ဳိ႕က ဂ်ပန္တပ္ေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းနဲ႔ ရဲေဘာ္သံုးကိ်ပ္တို႔ေခၚလာလုိ႔ Aေရွ႕ေတာင္Aာရွထက
ဲ ို ဖက္ဆစ္ေတြေရာက္လာတယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့ကိစၥ
ပဲ။ တကယ္ကဂ်ပန္ဟာ Aေစာႀကီးကတည္းက ဒီဘက္ကိုစစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဖို႔ျပင္ေနတာ။ Uေရာပနဲ႔Aာဖရိကမွာ Aဂၤလိပ္နစ္ေနၿပီဆိုတာ သိကတည္းက ဂ်ပန္ဟာ
Aဂၤလိပ္ရဲ႕Aလွမ္းေဝးတဲ့ ကိုလိုနီေတြကိုလုယူဖို႔ျပင္ေနတယ္။ သူတို႔သာြ းေရAက်ဆံုးဟာ ၿဗိတိသွ်သရဖူေပၚကစိန္ႀကီးလုိ႔ဆိုၾကတဲ့ Aိႏၵိယကိုျဖစ္တယ္။
ဲ ႊတ္ေနခဲ့တယ္။ ၁၉၄၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၇ရက္မွာ ပုလဆ
AဲဒီAတြက္ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ကာနီးမွာပဲ ဂ်ပန္သူလွ်ဳိေတြကိုပံုစံAမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ဗမာျပည္ထလ ဲ ိပ္
ကမ္းကို ဗံုးႀကဲတာဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဒီေလတပ္နဲ႔ေရတပ္ႀကီးကိုတည္ေဆာက္ရတာ (ကိုရီးယားနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ကိုဝင္သိမ္းတဲ့Aခါမွာ ဂ်ပန္ေရတပ္နဲ႔ေလတပ္ရဲ႕ Aခန္း
က မေျပာစေလာက္ပါတာ) ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲစU္းစားၾကည့္ပါ။ ပုလဆ
ဲ ိပ္ကမ္း တိုက္ခိုက္မႈမတိုင္မီ Aနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ေတာ့ျပင္ရမယ္။ ဒါဟာ ရဲေဘာ္သံုးကိ်ပ္
ျပည္ပမထြက္မီ Aေစာႀကီးကတဲ့ကျဖစ္တယ္။ ပုလဆ
ဲ ိပ္ကမ္းခ်ခံရၿပီဆိုတာနဲ႔ စကၤာပူကAဂၤလိပ္တပ္ေတြ ေၾကာက္ေခ်းပါေတာ့တာပဲ မဟုတ္လား။ သူတို႔ရဲ႕
Aိပ္ခ်္Aမ္Aက္စ္ရီပါ့လ္စ္ (HMS Repulse) နဲ႔ ပရင့္စ္ေAာ့ဖ္ေ၀းလ္စ္ (Prince of Wales) ဆိုတဲ့ တိုက္သေဘၤာႀကီးႏွစ္စင္းလည္း ဂ်ပန္ေတာ္ပီတိုေတြ ေၾကာင့္ျမႇဳပ္ေရာ
ေနာက္က်တဲ့ဖေနာင့္၊ သစၥာေဖာက္ဆိုၿပီး မိုးခိုးတန္းေျပးၾကေတာ့တာ၊ ကုလားျပည္ေရာက္ေတာ့မွရပ္ေတာ့တာပဲ။ ဘီAိုင္ေAနဲ႔ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ ဂ်ပန္တပ္ဟာ
မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေAာင္နည္းတဲ့ခုခံမႈေတြကို ဖယ္ရွားၿပီးရန္ကုန္ကို သိမ္းခဲ့တာ။ Aဲဒါဟာ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္မွာျဖစ္တယ္။ ဘီAိုင္ေAဟာ ၁၉၄၂
ခုႏွစ္က်မွ ယိုးဒယားကိုေရာက္သာြ းတာ။ ဒုတိယကမၻာစစ္သမိုင္းကို ဗမာျပည္စစ္ေျမျပင္ေလးတခုတည္း ၾကည့္ၿပီးေျပာတာထက္ တခြင္တျပင္လုိ႔ၾကည့္ၿပီးေျပာမွ
မွန္တယ္ဆိုတာ ဒီAျဖစ္ကျပေနတာပဲ။
ျပန္ဆက္ရရင္ AခုလိုနAဖက သူတို႔Aဖို႔AေရးႀကီးဆံုးလိုAပ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုUပေဒAတြက္ ကုလသမဂၢAပါ၊ တကမၻာလံုးနဲ႔ တႏိုင္ငံလံုးကို စိမ္ေခၚဓား
ဆဲထ
ြ က
ြ ္လာတဲ့Aခ်ိန္မ်ဳိးမွာ မတိုက္ရခင္ကတည္းက A႐ႈံးေပးဖို႔သေဘာတရားေတြAမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္လာၾကတာကို ေတြ႔ေနရတယ္။ ျပည္သူခ်င္းေသြးစည္းၾကရမယ့္
Aခ်ိန္မွာ ေသြးကဲစ
ြ ရာစကားေတြ ေဖာ္ထုတ္ေနတယ္။ ႏိုးဗုတ္လား ဗုတ္ႏိုးလားဆိုတာကို Aေပ်ာ္ကစားသလို စကားရည္လုခိုင္းေနၾကတယ္။ ေဒၚေAာင္ဆန္း
စုၾကည္၊ ဗကပ ဒီခ်ဳပ္ စတာေတြကို တရားခံျဖစ္ေAာင္ ဇာတ္လမ္းေတြဖဲြ႔ တင္ျပေနၾကတယ္။ ဒါဟာေနာင္Aနာဂါတ္ႏိုင္ငံေရးမွာ နAဖ၊ နAဖရဲ႕လူ၊ နAဖ လူျဖစ္
ခ်င္သူ၊ နAဖေပးတဲ့ Aခြင့္Aေရးကိုမလြတ္ခ်င္၊ လူAမ်ဳိးမ်ဳိးဟာ Aမ်ဳိးမ်ဳိး႐ႈပ္ေထြးေAာင္လုပ္ေနၾကတယ္။ သူဒီလိုနဲ႔ပဲ နAဖလုပ္မယ့္ဆႏၵခံယူပြဲAခ်ိန္က
တျဖည္းျဖည္းကပ္လာေနတယ္။ နAဖ က တမင္ညစ္ၿပီးသတ္မွတ္လိုက္တဲ့ Aခ်ိန္တိုေလးAတြင္း ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး တသံတည္းထြက္ဖို႔၊ တမ်ဳိးတည္းလုပ္
ၾကဖို႔Aတြက္ Aခ်ိန္လုစည္း႐ံုးလံုးပမ္းၾကရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ ျပည္သူလူထုAတြင္းကဲၾြ ကတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြAတြင္း ကဲလ
ြ ုိ႔သာျဖစ္တယ္
ဆိုတာ မေမ့သင့္ဘူး။ ဆိုလိုတာ ျပည္သူတင
ြ ္း စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးAတြက္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ Aဓိကတာဝန္ရွိတယ္။
စစ္Aာဏာရွင္ေတြဟာ ဒီတခ်ီၿပီးတာနဲ႔ေနာက္လုပ္ငန္းေတြကို ဆက္တိုက္ဖိလုပ္ေတာ့မယ့္သေဘာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္သူေတြကလည္း သူတို႔
ရဲ႕ ေျခလွမ္းတိုင္းကို ႐ိုက္ခ်ဳိးႏိုင္ဖို႔၊ ဆန္႔က်င္ျပၾကဖို႔သိပ္လိုတယ္။ Aဆင့္တိုင္းမွာ တသားတည္းညီၫြတ္ဖို႔ ဆိုတာလြယ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ ဒါကိုAေျမာ္Aျမင္
ရွိရွိေတြးေတာျပင္ဆင္ရမယ္။ Aႏွစ္ ၄ဝ ေက်ာ္ ၅ဝ နီးပါးတည္ရွိခဲ့တာ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ေရးတိုက္ပဟ
ြဲ ာ တပဲတ
ြ ည္းနဲ႔ျပတ္ဖို႔မလြယ္ဘူး၊ ၾကာရွည္
ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ ႏွလံုးသြင္းထားရမယ္။

ဗၾသ