You are on page 1of 2

ျပည္တင

ြ ္းသို႔ေပးစာ(၁)
သို႔...
ကိုတတ
ြ ္ေရ...
မိုးသံေလသံ ၾကားျပန္ေတာ့ဆိုသလို ႏိုင္ငံေရးမိုးေလဝသAသံေတြ ညံလာျပနၿပီေပါ့ဗ်ာ။ ဆႏၵခံယူပတ
ြဲ ို႔ ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ို႔ဆိုတာကလည္း ႏိုင္ငံေရးမိုး
ေလဝသAသံေတြပဲ မဟုတ္လား။ မိုးႀကိဳဖားေAာ္သံေတြ မၾကားရေသးေပမယ့္ ဆႏၵခံယူပဆ
ြဲ ိုတာနဲ႔ လူေတြလည္း လႈပ္လႈပ္ရရ
ြ ြ ခံစားခ်က္ေတြ ျဖစ္လာၿပီး ထ
ေAာ္လာၾကၿပီေလ။ မေAာ္ခံႏိုင္႐ုိးလား။ နAဖကလည္း Aလစ္Aငိုက္မွာ မ႐ုိးမသားAၾကံAစည္နဲ႔ လာမယ့္ေမလမွာ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပလ
ြဲ ုပ္မယ္လို႔ ျဗဳန္း
စားႀကီး ထေၾကညာလိုက္တာကိုး။ စက္တင္ဘာလူထုAံုႂကြမႈAတြင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ယာယီျဖစ္ေစ ႏွိမ္ထားႏိုင္ၿပီလို႔ သူတို႔ထင္
ထားတဲ့Aခ်ိန္ကို Aခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေကာက္လုပ္ခ်လိုက္တာေလဗ်ာ။ ေနာက္ၿပီးဒါဟာ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ Aသိုင္းAဝိုင္းကို စိန္ေခၚလိုက္တာျဖစ္သလို
ျပည္တင
ြ ္းက ျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးAင္Aားစု Aားလံုးကို စိန္ေခၚလိုက္တာပဲဗ်။
ြ ို႔ တျခားAေၾကာင္းေတြ စိတ္ဝင္စားလို႔ မရဘူးလို႔ ခင္ဗ်ားခံစားမိတာ သဘာဝက်ပါတယ္ဗ်ာ။ ဒါဟာ
ဒီလိုAေျခAေနမ်ဳိးမွာ ဒီAေၾကာင္းကလဲလ
ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြAတြက္ ေသေရးရွင္ေရးျပႆနာပဲမဟုတ္လား။ ဒါတင္မက နAဖAတြက္လည္း သူ႔‘ရွင္ေရး’ ျပႆနာႀကီး
ျဖစ္ေနတယ္ဗ်။ ဒီေန႔လို႔ ကာလမွာ ဒီျပႆနာကို Uီးစားေပးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ စU္းစားၾကံဆၾကရမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ႏိုင္ငံေရးAင္AားစုAားလံုးတို႔သာမက
ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးကလည္း ဒီကိစၥAေပၚ Aာ႐ံုႏွစ္ထားၾကရမယ္ဗ်။ ျပည္သူေတြ စူးစူးစိုက္စိုက္ရိွၾကမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးAင္Aားစု
Aားလံုးကလည္း ျပည္သူကို ဒီကိစၥAတြက္ Aဆက္မျပတ္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေနသင့္တယ္ဗ်။ ဒီဆႏၵခံယူပဆ
ြဲ ိုတာက Aရင္းစစ္လိုက္ရင္ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုAေျခခံ
Uပေဒကိစၥေလ။ နAဖရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပည္သူလူထုလက္ခံမခံ ဆႏၵခံယူတဲ့ပေ
ြဲ လ။ နAဖဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု Uပေဒကလည္း Aႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ စစ္Aုပ္စု သားစU္
ေျမးဆက္ Aာဏာတည္ျမဲေရးမဟုတ္လား။ သူတို႔ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ျပည္သူေတြက ဆႏၵAရ ေထာက္ခံပါတယ္လို႔ Aတည္ျပဳခ်က္ရသြားရင္ တိုင္းျပည္ေတာ့
ငါးပါးႀကီးေမွာက္သာြ းေတာ့မွာ။ သံဃာစင္ကေတာ့ နAဖက ေမွာက္ခ်ထားၿပီးသားပဲ။ မီဒီယာေတြမွာ ဆႏၵခံယူပက
ြဲ ိုတံု႔ျပန္ဖို႔Aေရး Aႀကိတ္Aနယ္ ေဆြးေႏြးေျပာ
ဆိုေနၾကတာေတြ ခင္ဗ်ားလည္း ၾကားသိေနမွာေပါ့။ Aင္Aားစုေတြေရာ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြေရာ ဆႏၵခံယူပက
ြဲ ိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တံု႔ျပန္ခ်က္ေတြကေတာ့ တေယာက္
ဲ ်။ ဒီကိစၥမွာ ေကာင္းကြက္ေကာ ဆိုးကြက္ေကာရိွတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေနမိတယ္။ ေကာင္းတာက နAဖရဲ႕ ဆႏၵခံယူပက
တေပါက္ပဗ ြဲ ို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကက
ြ ္တဲ့
Aျမင္မွာ Aားလံုးတူညီၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ ရိွေနၾကတာပဲ။ ဆိုးတာကေတာ့နည္းနာပိုင္းမွာ ကဲလ
ြ ၿြဲ ပီး AေတြးAေခၚAရ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ျဖစ္ေနၾကတာပဲ။ တခု
ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ရိွပါေသးတယ္။ AခုAခ်ိန္မွာ နည္းနာပိုင္း Aျမင္ကလ ြဲ နၾကေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး AဆံုးAျဖတ္ကာလေရာက္ရင္ တညီတၫြတ္တည္းေသာ
ြဲ ေ
Aျမင္၊ တညီတၫြတ္တည္းေသာ နည္းနာနဲ႔ နAဖကို Aလဲထိုးခ်လို႔ ရေသးတယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ဒါေလာက္သာ မကေသးပါဘူး။ ဒီပြဲ
႐ံႈးသြားလည္း ေနာက္တပဲေ
ြ ပါ့။ ဘယ္နည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ ဗမာျပည္မွာသားစU္ေျမးဆက္ တည္တံ့သာြ းလို႔ မျဖစ္ဘူးေလ။ ေရကုန္ေရခန္း Aလံမလဲွ
တိုက္ပဝ
ြဲ င္သာြ းရင္တခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြေAာင္ပရ
ြဲ ရမယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို စဲစ
ြ ြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္ထားရမယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြက ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ
မဟုတ္လား။
ေတာ္လွန္ေရးတရပ္မွာ ရန္သူကို ဆန္႔က်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ဆႏၵေတြ တူညီေန႐ံုနဲ႔ မရေသးဘူး။ တူညီတဲ့ေသနဂၤဗ်ဴဟာAျမင္နဲ႔ နည္းပရိယာယ္ေတြ၊
နည္းနာေတြလည္း တူညီေနမွ ေတာ္လွန္ေရးAင္Aားစုေတြမွာ ႀကီးမားတဲ့ခန
ြ ္Aားနဲ႔ Aစြမ္းသတၲိေတြ ရလာႏိုင္တာ ျဖစ္တယ္။ ဆႏၵခံယူပဆ
ြဲ ိုတဲ့ ဒီကေန႔လိုပမ
ြဲ ်ဳိးမွာ
နည္းနာပိုင္းပါ တူညီဖို႔ပိုၿပီးAေရးႀကီးလာတယ္။ နည္းနာပိုင္းမွာတူညီမွ ေတာ္လွန္ေရးAင္Aားေတြစုစည္းမိၿပီး Aားႀကီးလာမွာျဖစ္တယ္။ ဒါမွ ရန္သူကို စူးစူးေပါက္
ေပါက္ ထိုးႏွက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ပဟ
ြဲ ာ ကိုယ့္Aင္Aားစု AသာရေAာင္ တိုက္တဲ့ပြဲ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းျပည္Aတြက္ တိုက္ရတဲ့ပ။ြဲ Aမ်ဳိးသားAက်ဳိးAတြက္
တိုက္ရတဲ့ပ။ြဲ ေနာင္မ်ဳိးဆက္Aက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ရည္ၿပီး တိုက္ရတဲ့ပ။ြဲ Aားလံုးက စU္းစားခ်ိန္ဆၿပီး တိုင္းျပည္Aတြက္ Aေကာင္းဆံုးနည္းနာကို ဆႏၵစက
ြဲ င္းကင္းနဲ႔ ေရြး
ခ်ယ္ၾကဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စU္းစားဖို႔Aခ်က္Aလက္ကေလးေတြ ကၽြန္ေတာ္ေရြးထုတ္ၿပီး တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ နAဖရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုAေျခခံUပေဒကို လံုးဝ
ကန္႔ကက ြဲ ို လံုးဝဆန္႔က်င္တယ္ဆိုတဲ့Aျမင္ဟာလည္း AေျခခံAရေတာ့ မမွားဘူးဗ်။ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုAေျခခံUပေဒကို Aေရြး
ြ ္တယ္၊ နAဖရဲ႕ ဆႏၵခံယူခံယူပက
ခ်ယ္ခံ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရးဆဲရ
ြ မွာ မဟုတ္လား။ Aခုေတာ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာပါတဲ့ နAဖရဲ႕ Aမ်ဳိးသားညီလာခံက ေရးဆဲြတဲ့
ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုUပေဒကို ဘယ္မွာလက္ခံလို႔ ျဖစ္မလဲ။ ေနာက္ၿပီး စစ္Aုပ္စု သားစU္ေျမးဆက္တည္တံ့ဖို႔ကလိမ္ေစ့ ျငမ္းဆင္ၿပီး ေရးထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု
ႀကီးပဲ။ ေနာကၿပီး ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နAဖ စကားေျပာေနဆဲမွာ Aမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းကို ေလွ်ာက္မလိုလိုဟန္ျပရင္းက
စကားေျပာပဲြကို Aသာေဘးခ်ိတ္ထားလိုက္ၿပီး သူ႔Aာဏာဆက္လက္ စိုးမိုးေရးလမ္းAတိုင္း ထင္ရာစိုင္းလိုက္တဲ့လမ္းကို ခင္းျပလိုက္တာမဟုတ္လား။ လံုးဝ မတ
ရားတဲ့ လုပ္ရပ္ပါ။ ဒါကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကက
ြ ္တဲ့ သေဘာထားဟာ မွန္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေထာက္ခံသေဘာတူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ... ဆက္ၿပီး စU္းစား
စရာက ရိွေနေသးတယ္။ ဒီလို ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ကန္႔ကက
ြ ္တယ္၊ ဆႏၵခံယူပက
ြဲ ိုကန္႔ကက
ြ ္တယ္ဆိုၿပီး Aင္AားစုAားလံုးကပါ ပါဝင္ကန္႔ကက
ြ ္ဆန္႔က်င္လိုက္Uီး
ြဲ ို ဖ်က္သိမ္းပစ္မွာလား။ သူ႔ေျခလွမ္းေတြ ရပ္ပစ္မွာလား။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ ဒါသာမက သူ႔ဘက္က ျပနၿပီး လက္ညိဳႇးထိုး
ေတာင္မွ နAဖက ဆႏၵခံယူပက
စြပ္စဲြတာေတြေတာင္ လုပ္လာလိမ့္Uီးမယ္။ ဆႏၵခံယူပမ
ြဲ ွာ သူ႔ဖဲြ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ဆန္႔က်င္မေ
ဲ ပးသူေတြ မလာေလ ... သူကAႀကိဳက္ေတြ႔ေလ။ ဗကပေျပာေနတဲ့
ရန္သူ Aႀကိဳက္ေတြ႔သာြ းလိမ့္မယ္ဆိုတာ ဒါပဲ။ သူ Aပိုင္ကိုင္ထားၿပီးသားလို႔တက
ြ ္ထားတဲ့ သူ႔Aင္Aား(ၾကံ့ဖံြ႔၊ ဝန္ထမ္း) ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမက
ဲ ိုယူၿပီး ဖြဲ႔စည္းAုပ္
ခ်ဳပ္ပံုကို ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံAတည္ျပဳလိုက္ၿပီလို႔ လုပ္သာြ းမွာပဲ။ တဖက္သင္းက ဝင္မကန္လည္း သူက လြတ္လတ
ြ ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ဂိုးသြင္းၿပီး Aႏိုင္ပြဲ ျပ
လိုက္မွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ နAဖရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုAေျခခံUပေဒကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကက
ြ ္တာမွန္ေပမယ့္ ကန္႔ကက
ြ ္တယ္ေျပာေန႐ံုနဲ႔ေတာ့ မရဘူး။ သူ႔Uပေဒနဲ႔ သူ႔Aစီ
AစU္ထဝ
ဲ င္ၿပီး Aတြင္းကေန တိုက္တာပါ လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ျမင္တယ္။
ြဲ ို တြန္းလွန္ၿဖိဳလဲွခ်ႏိုင္ရင္ေတာ့ ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ျပႆနာက Aခ်ိန္။ Aခ်ိန္က သိပ္နီးကပ္
တခုေတာ့ ရိွတယ္။ ျပည္သူ႔AံုႂကြမႈAင္Aားနဲ႔ ဒီဆႏၵခံယူပက
ေနၿပီ။ ေမလမွာ ဆႏၵခံယူပလ
ြဲ ုပ္မွာဆိုေတာ့ ဘယ္ေလာက္မွ မလိုေတာ့ဘူး။ ဒီAတြင္း လူထုAံုႂကြမႈတရပ္ ႀကီးႀကီးမားမား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ AတၲဘာဝAင္Aား
ျပည့္စံုေနၿပီလား။ လူထု Aံုႂကြမႈဟာ Aင္Aားမႀကီးမားရင္ေတာ့ မရဘူး။ သူက Aလြယ္တကူ ႏွိမ္နင္းၿဖိဴခဲသ
ြ ာြ းမွာပဲ။ ေနာက္ၿပီး စက္တင္ဘာ ရဟန္းရွင္လူ Aံုႂကြ
မႈAေရးAခင္းကို သူက ႏွိမ္ထားၿပီးစAခ်ိန္။ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ကို ေထာင္ထဲ ထည့္ထားတဲ့Aခ်ိန္။ ျပည္သူထမ
ဲ ွာေရာ၊ Aင္
Aားစုေတြမွာပါ တဗိုလ္က် တဗိုလ္တက္ ဆက္လက္ေခါင္းေဆာင္မယ့္သူေတြ ရိွမွာယံုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Aားထားရတဲ့ Aင္Aားတခ်ဳိ႕ေလ်ာ့သာြ းတာလည္း Aသိ
Aမွတ္ျပဳရမယ္။ ျပည္သူေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးAင္Aားစုေတြ ဆက္လက္ တိုက္ပဝ
ြဲ င္သာြ းၾကမယ္ဆိုတာကို လံုးဝယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Aခ်ိန္တိုAတြင္း လူထု
Aံုႂကြမႈေဖာ္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ Aကန္႔Aသတ္၊ AတားAဆီး၊ Aခက္Aခဲေတြ တင္းၾကမ္း ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီး လူထုAံုႂကြမႈတရပ္ဆိုတာ ဆႏၵAရ ဖန္တီးေဖာ္
ထုတ္လို႔လည္း ရတာမ်ဳိးမဟုတ္။ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ပကတိဘာဝ၊ Aတၲဘာဝရင့္မွည့္တဲ့Aခ်ိန္က်မွ ေပၚေပါက္လာတာ။ ဝန္ထမ္းေတြAပါ တျပည္လံုး ျပည္သူတရပ္
လံုးရဲ႕ Aံုႂကြမႈႀကီး ေပၚေပါက္ဖို႔Aတၲဘာဝ ျပည့္စံုၿပီလို႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ Aခ်ိန္ကာလ မဟုတ္ေသးဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဝန္ထမ္းေတြဆိုလို႔ ဆႏၵခံယူပမ
ြဲ ွာ
ကန္႔ကက
ြ ္ဆႏၵမေ
ဲ ပးဖို႔ ကိစၥမွာေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြပါ ပါဝင္လာႏိုင္စရာရိွတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဝန္ထမ္းေတြဆိုတာက ျပည္သူAဝန္းAဝိုင္းထဲကပဲ။ ျပည္သူ
ေတြ ေန႔စU္ခံစားေနရတဲ့ဒုကၡေတြထက
ဲ တခ်ဳိ႕ကို သူတို႔လည္း ခံစားေနရၿပီး ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္သူ႔Aလႊာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနသူေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ စစ္A
စိုးရ Aနီးကပ္ ဓားမိုးထားမႈေAာက္မွာ Aတုပ္Aေႏွာင္ Aခ်ဳပ္Aခ်ယ္ခံထားရလို႔ လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ မလႈပ္ရွားသာေပမယ့္ ကန္႔ကက
ြ ္ဆႏၵမေ
ဲ ပးေရးကိစၥမွာေတာ့
သူတို႔ လုပ္လာစရာ ရိွတဲ့လို႔ ျမင္တယ္။ ဝန္ထမ္းAားလံုး စစ္Aစိုးရ ဘက္ေတာ္သားေတြ မဟုတ္ဘူး။ ၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ွာတုန္းက စစ္သားေတြကေတာင္
ဒီခ်ဳပ္ကို မဲပံုေAာ ေပးခဲ့တာရိွေသးတာပဲ။ ဝန္ထမ္းေတြကို ကန္႔ကက
ြ ္မဲေပးလာေAာင္ စည္း႐ံုးရင္ ရႏိုင္စရာ ရိွတယ္။ ဝန္ထမ္းသာမက ၾကံ့ဖြံ႔ထက
ဲ တခ်ဳိ႕ေတာင္
ကန္႔ကက ဲ ပးခ်င္ ေပးလာႏိုင္ေသးတယ္။ စည္း႐ံုးရင္ ရႏိုင္စရာ ရိွတယ္။ ဆႏၵခံယူပမ
ြ ္မေ ြဲ ွာ ကန္႔ကက
ြ ္ဆန္႔က်င္မေ
ဲ ပးဖို႔ ဆိုတဲ့ နည္းနာမွာ ဒီAခ်က္ဟာ Aားသာမႈ
ျဖစ္တယ္။ ဒါက ၾကံဳႀကိဳက္လို႔ ၾကားျဖတ္ေျပာတာပါ။ ေျပာခ်င္တာက တိုက္ပန
ြဲ ည္းနာပါ။ ငါသာAမွန္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္Aေနနဲ႔ကေတာ့ နAဖရဲ႕
ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု AေျခခံUပေဒကို လံုးဝဆန္႔က်င္တယ္။ ကန္႔ကက
ြ ္တယ္။ ကန္႔ကက
ြ ္တဲ့နည္းမွာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကက
ြ ္ မဲေပးတဲ့နည္းကို ႀကိဳက္တယ္။ Aရင္းနည္းၿပီး
Aျမတ္မ်ားတယ္ ထင္လို႔။ ျဖစ္ႏိုင္စရာ Aမ်ားဆံုးနည္းနာျဖစ္တယ္ ထင္လို႔။ ဝန္ထမ္းAပါ ျပည္သူAလႊာေပါင္းစံု ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္တဲ့ နည္းနာမို႔ AားAရိွဆံုး ျဖစ္
ြ ္မဲေတြက Aႏိုင္ရသြားရင္ နAဖရဲ႕ A႐ိႈက္ကို ေကာင္းေကာင္းထိသာြ းမယ္ ထင္လို႔။ ဒီပြဲAႏိုင္ရသြားရင္ ႏိုင္ငံတကာက နAဖ
လာမယ္ထင္လို႔။ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကက
ကို ပိုမိုဖိAားေပးၿပီး ေတာ္လွန္ေရးကို ပိုမိုေထာက္ခံမယ္ထင္လို႔။ ဒီနည္းနာမွာလည္း Aခက္Aခဲရိွပါတယ္။ နAဖက သူ႔ရဲ႕ဆႏၵခံယူပြဲ AစီAစU္ကို ျပည့္စံုရွင္းလင္း
ေAာင္မေၾကညာေသးတဲ့ Aခ်က္ပ။ဲ ႏိုင္ငံေရး ‘ဝါရင့္’ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဆႏၵခံယူပဟ
ြဲ ာ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္တယ္ဆိုၿပီး Aၾကံေပးတင္ျပေနတဲ့Aခ်က္ဟာ ဒါကို ေက်ာ္နင္း
ႏိုင္တဲ့ နည္းပဲ။ နAဖဟာ မလဲမ
ြ ေသြ ဆႏၵခံယူပြဲ စနစ္စည္းကမ္းေတြကို ျပည့္စံုေAာင္တင္ျပရမယ္။ တရားမွ်တတဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲ ျဖစ္ေAာင္ ႏိုင္ငံတကာAဝိုင္းရဲ႕ ႀကီး
ၾကပ္မႈေAာက္မွာ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့Aခ်က္ဟာလည္း လံုးဝလိုAပ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဆႏၵခံယူပဟ
ြဲ ာ တရားမွ်တမႈရိွပါတယ္ဆိုတာ နAဖက ႏိုင္ငံတကာကိုျပသခ်င္ရင္ ဒီ
လိုAစီAစU္မ်ဳိးတခုခု မုခ်လုပ္ေပးရလိမ့္မယ္။ ဒါေတြလုပ္မေပးရင္ သူ႔ဆႏၵခံယူပဟ ဲ ူ႔ဘာသာ ေလပူေဖာင္းတလံုး မိုးေပၚလႊတ္တင္လိုက္
ြဲ ာ ဘာမွAဓိပၸာယ္မရိွဘသ
တာပဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ ၉ဝ ခုႏွစ္တုန္းက ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ို သပိတ္ေမွာက္တာမလုပ္ဘဲ ပါဝင္မေ
ဲ ပးၿပီး ဒီခ်ဳပ္ကို မဲပံုေAာေပးတဲ့နည္းဟာ မွန္ခဲ့တယ္။ Aခုဟာက
၉ဝ ခုႏွစ္က AေျခAေနနဲ႔ မတူေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပါဝင္မေ
ဲ ပးလို႔ မျဖစ္ဘူး။ ဆႏၵခံယူပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရမယ္လို႔ ေျပာလာတာလည္းရိွတယ္။ A
ေျခAေနခ်င္း တခုနဲ႔တခု ထပ္တူမျဖစ္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ထည့္တက
ြ ္ပါတယ္။ Aေလးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ AေျခAေနမတူတိုင္းလည္း Aရင္က်င့္သံုးခဲ့တဲ့
နည္းနာကို ထပ္မံ က်င့္သံုးမရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖဆပလေခတ္ သန္႔ရွင္းနဲ႔ တည္ၿမဲ Aၿပိဳင္ႀကဲ Aေရြးခံခဲ့စU္က ဗကပက သန္႔ရွင္းဘက္ မဲပံုေAာဖို႔ ျပည္သူကို
Aခ်က္ျပခဲ့တယ္။ မဲကသ
ြဲ ာြ းမွာစိုးလို႔ ပမညတကိုမေ
ဲ ပးဖို႔ေတာင္ မၫႊန္ျပခဲ့ဘူး။ တခ်ဳိ႕နယ္ေတြမွာဆိုရင္ ေတာထဲကဗကပေတြဟာ ေတာထဲကေနသကၤန္းကို Aလံ
လိုေထာင္ၿပီး Aဝါေရာင္သန္႔ရွင္းမဲပံုးထဲ မဲထည့္ၾကဖို႔ ျပည္သူကို Aခ်က္ျပတဲ့Aထိ လုပ္ခဲ့တယ္။ ၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ုန္းကလည္း တျခားAင္Aားစုေတြက
ေရြးေကာက္ပက ြဲ င္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ကို မဲပံုေAာဖို႔တင္ျပလံႈ႔ေဆာ္ခဲ့တယ္။ ဖဆပလေခတ္နဲ႔ နဝတေခတ္
ြဲ ို သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ေျပာေနတဲ့Aခ်ိန္ ဗကပက ေရြးေကာက္ပဝ
AေျခAေနခ်င္း မတူေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ွာ ပါဝင္ၿပီးမဲျပားနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္တဲ့နည္း Aသံုးျပဳလို႔ ရတာခ်ည္းပဲ မဟုတ္လား။ ေနာက္ၿပီး ဒီ
နည္းနာဟာ ေAာင္ပခ
ြဲ ံႏိုင္ခဲ့တာခ်ည္း မဟုတ္ပါလား။ ဆန္႔က်င္ဆႏၵမေ ြဲ ို ေထာက္ခံေနတာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔လုပ္ထားတဲ့ေဘာင္
ဲ ပးတယ္ဆိုတာ နAဖရဲ႕ဆႏၵခံယူပက
ထဲကေန နAဖရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုUပေဒကို ျပည္သူတရပ္လံုးက ကန္႔ကက
ြ ္တယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵသေဘာထားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသတဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵျပပဲြႀကီး လုပ္လိုက္
တာ ျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕က ဆႏၵခံယူပက
ြဲ ို သပိတ္ေမွာက္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ဆန္႔က်င္မေ
ဲ ပးတာကို AသံုးAႏႈန္းေပၚမွာၾကည့္ၿပီး သိပ္မကြာပါဘူးလို႔ ထင္ေနၾကတယ္။ Aဲ
သလိုမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သပိတ္မေမွာက္သင့္ဘူးလို႔ေျပာတယ္ဆိုတာက နAဖရဲ႕ ဆႏၵခံယူပမ
ြဲ ွာ မပါဝင္၊ ကန္႔ကက
ြ ္မန
ဲ ဲ႔ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာမ်ဳိး မလုပ္ရင္
နAဖရဲ႕Aႀကိဳက္ ျဖစ္သာြ းလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာေနတာ။ ကန္႔ကက
ြ ္မဲသြားမေပးဘဲေနတာနဲ႔ ကန္႔ကက
ြ ္မက
ဲ ို ပံုေAာတာရလဒ္မွာ Aမ်ားႀကီး ကြာသြားလိမ့္မယ္။ ဆႏၵခံ
ြဲ ွာ နAဖကနည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ညစ္ပတ္Uီးမယ္လို႔ တခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပၾကတယ္။ ဒါကေတာ့ Aမွန္ပါပဲ။ ေဖာက္ျပန္တဲ့AစိုးရAဆက္ဆက္ဟာ ေရြးေကာက္ပတ
ယူပမ ြဲ ို႔
ဆႏၵခံယူပတ
ြဲ ို႔မွာ ဒီလို ညစ္ပတ္တဲ့နည္းနာ၊ ဖိႏွိပ္တဲ့နည္းနာေတြ Aမ်ဳိးမ်ဳိးAဖံုဖံု Aသံုးျပဳလာခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ ၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ ုန္းက သူတို႔
ဘက္ကAႏိုင္ရမယ္လို႔ Aပိုင္တက
ြ ္ထားလို႔သာ ညစ္ပတ္မႈေတြ Aလြန္Aကံၽြ မလုပ္ခဲ့ၾကတာ။ ဒါေတာင္ ညစ္ပတ္မႈေတြ ရိွခဲ့တာပဲမဟုတ္လား။ သူတို႔က ဖိႏွိပ္ေရး
နည္းနာ၊ ညစ္ပတ္ေရးနည္းနာဘက္မွာ Aံတိုေနသလို ျပည္သူေတြကလည္း ညစ္ပတ္မႈကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပဝ
ြဲ င္တဲ့ Aေတြ႔Aၾကံဳ မနည္းလွပါဘူး။ မဲဆယ
ြ ္ပန
ြဲ ဲ႔
ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ တြမွာ ႐ိုက္ျပႏွက္ျပ သတ္ျပတဲ့ဖဆပလေခတ္ကေတာင္ ျပည္သူေတြဟာ မိမိရည္မွန္းခ်က္ေAာင္ျမင္ေAာင္ မဲဆႏၵ ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္မဟုတ္လား။
ျပည္သူမ်ားဘက္က သတိရိွရိွနဲ႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပဝ
ြဲ င္သာြ းဖို႔လိုသလို ရင္ဆိုင္Aန္တုႏိုင္မယ့္ တိုက္ပန
ြဲ ည္းနာသစ္မ်ားဖန္တီးေဖာ္ထုတ္ဖို႔လည္း မုခ်လိုမွာပါ။
ြဲ ို ရင္ဆိုင္ရာမွာ မွန္ကန္ထိေရာက္တဲ့နည္းနာ Aပူတျပင္းလိုAပ္ေနလို႔ စU္းစားစရာAခ်က္ေလး
ဗမာျပည္ ျပည္သူတရပ္လံုးAတြက္ ဆႏၵခံယူပက
ေတြ ေျပာျပေနတာပါ။ ေတာ္လွန္ေရးAင္AားစုAားလံုးဟာ တိုင္းျပည္Aက်ဳိး ျပည္သူAက်ဳိး Uီးတည္ေနၾကတာျဖစ္လို႔ စစ္Aစိုးရရဲ႕ဖဲြ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ဆန္႔က်င္
ရာမွာ Aသင့္ေလ်ာ္ဆံုးနည္းနာေေပၚမွာ Aားလံုးတညီတၫြတ္တည္း ရိွလာၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Aခ်ိန္ေစာၿပီး တညီတၫြတ္တည္း ရိွၾက
ဖို႔ေတာ့ လိုAပ္ပါတယ္။ Aားလံုးညီလာတဲ့ တိုက္ပန
ြဲ ည္းနာကို ျပည္သူ႔လက္ထဲ လဲႊAပ္ရာမွာ Aခ်ိန္ယူရUီးမွာမို႔ပါ။ Aခ်ိန္ကလည္း သိပ္မရိွေတာ့ဘူးမဟုတ္လား။
စနစ္က် မွန္ကန္တဲ့ ဆႏၵခံယူပျြဲ ဖစ္ဖို႔ Aခ်ိန္တိုးေပးေရးေတာင္းဆိုခ်က္ကလည္း မုခ်လုပ္ေဆာင္သာြ းရမွာပါ။ Aမ်ဳိးသားညီလာခံကို ေရရွည္Aခ်ိန္ဆလ
ြဲ ုပ္လာခဲ့တဲ့
နAဖကဆႏၵခံယူပက
ြဲ ်မွ ဖုတ္ပူမီးတိုက္လုပ္လာတာဟာ ႐ုိးသားမႈမရိွေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါတယ္။ ဒီAခ်က္Aေပၚမွာလည္း ဆန္႔က်င္ကန္႔ကက
ြ ္သာြ းၾကရမွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္တဲ့ တိုက္ပန
ြဲ ည္းနာမွာ Aားလံုးစုစည္းမိေAာင္ တဖက္ကႀကိဳးပမ္းရင္း Aျခားတဖက္က AေျခAေနကိုမ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္
ၾကည့္ေနရပါမယ္။ ဒီကာလတိုAတြင္း စU္းစားစရာAခ်က္Aလက္သစ္ေတြ Aမ်ားႀကီးေပၚလာUီးမွာပါ။ တခါတရံ AေျခAေနAေျပာင္းAလဲနဲ႔Aတူ Aခြင့္သာမႈ
သစ္ေတြလည္းေပၚေပါက္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ AေျခAေနေတြကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရင္း...

ညိဳစိန္ဝင္း