Aliran Modern dalam Islam (AMDI) FAI UMSB Jrs PAI, Semester Ghasal 2007/2008

Email shofwan.karim@gmail.com Homepage: http://shofwankarimresources.blogspot.com http://shofwankarim.multiply.com Transformasi Pembaharuan Pemikiran

03/20/08

I. Deskripsi Mata Kuliah
• “Innallaha yab’atsu lihazihil ummati ‘ala ra’si kulli miatin sanatin man yujaddidu laha dinaha” . (HR. Abu Dawud, sunan dari Abu Hurairah). Sesungguhnya Allah senantiasa akan membangkitkan untuk umat ini pada setiap akhir seratus tahun (satu abad), seorang yang memperbarahui dinnya. (agamanya). (Lihat, Busthami Muhammad Said, 1984: 2) Pada setiap zaman ada tokoh yang menjadi pembaharu pemikiran Islam.Bagaikan kelanjutan dari pembaharuan sebelumnya, di periode moderen, sejak awal abad ke-19 , peralihan, awal dan sepanjang abad ke-20, wacana dan gerakan pembaruan pemikiran di dunia Islam berlangsung amat propgresif dan massif (lihat, http://hilmanlatief.blogspot.com/). Kemunculan pembaharu di abad modern ini dapat ditinjau dari kehadiran tokoh, gerakan dan organisasi pada beberapa kawasan di antaranya Timur Tengah, meliputi Saudi Arabia, Turki dan Mesir serta di anak benua India (Indo-Pakistan) dan Asia Tenggara di antaranya Indonesia. Gagasan, wacana dan implementasi pembaharuan itu diteorikan oleh berbagai kalangan sebagai revivalisme, reformisme, modernisme dan post modernisme. Baik yang bersifat pemurnian (purifikasi) yang berhubungan dengan aqidah dan ibadah, maupun rasionalisasi yang berhubungan dengan lapangan ijtihad muamalat fi dunniya. Mata kuliah ini, mengenalkan kepada mahasiswa gerakan modern dalam Islam yang dipelopori oleh tokoh, gerakan dan organisasi ummatg Islam di beberapa negara pada beberapa kawasan.

03/20/08

II. TUJUAN
A. Umum:
Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan modern di dunia Islam dalam upaya mereka menguasai dan memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan untuk menjawab tantantangan dan tuntutan zaman. B. Khusus/Instruksional:
Dengan melakukan studi terhadap isu-isu moderen dan kontemporer serta persoalan-persoalan aktual yang berkaitan dengan Islam dan modernisasi, mahasiswa diharapkan dapat: · Memahami dasar-dasar pemikiran gerakan pembaruan dalam Islam yang dipelopori oleh tokoh dan organisasi Islam modern. · Memahami tema-tema pokok dan metodologi yang ditawarkan oleh tokoh maupun organisasi pembaru di dunia Islam modern.. · Memberikan analisis terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan gerakan pembaruan pemikiran keagamaan di dunia Islam, umumnnya, dan Indonesia pada khususnya. . · Memberikan solusi pemikiran alternatif terhadap geraka pembaruan Islam modern dalam konteks ke Indonesiaan.

03/20/08

II. Sumber/ Rujukan
• • • • • • • • • • • • • • • • • Ahmad Amin, Zu’ama al-Ishlah fi ‘ashr al-hadist Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Serjarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta : Bulan Bintang, 1975); ----------------------, Islam Ditinjau dari Berbabagai Aspek ----------------------, Islam Rasional Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di India-Pakistan ----------------, Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah Adam, C, Islam and Modernism in Egypt Albert Hourani, Arabic Thought in The Liberal Age Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LPES, 1980) Nurcholish Madjid Khasanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1994); Fazlur Rahman, “Gerakan Pembaharuan dalam Islam di Tengah Tantangan Dewasa ini,” dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (eds.) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985) Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993); Dan sumber-sumber lain yang relevan

03/20/08

II. TOPIK INTI
A. INTRODUKSI : 1. lahirnya peradaban modern; latar belakang munculnya perkembangan modern; beberapa terminologi yang berkaitan dengan perkembangan modern: tradisionalisme, pemurnian, pembaharuan, reformisme, tajdid, ishlah, modernisme, westernisme, sekularislme dll.
03/20/08

B. REVIVALISME DAN MODERN ISME 2. Muhammad ibn Abdul Wahab dan Gerakan al-Muwahhidun : pemurnian ajaran Islam 3. Jamaluddin al-Afghani : Pan Islamisme. 4. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha: Akal, Wahyu serta pembaharuan pendidikan Islam. 5.Tiga Aliran pembaharuan di Turki: Islam, Barat dan Nasionalisme . 6.Mustafa Kamal: Sekularisme di Turki. 7.Pemikiran Moderen Islam di India-Pakistan :Gerakan Mujahiddin dan Sekolah Deoband; Sayid Ahmad Khan dan Gerakan Aligarch. Pemikiran Iqbal dan Ali Jinnah (Hubungannya dengan kemerdekaan Pakistan);

03/20/08

C. ISLAM, POLITIK DAN MASALAH KENEGARANAN
8. Abul A'la Al-Maududi 9. Fazlur Rahman 10. M. Natsir, Nurcholish Madjid, Amien Rais, Abdul Rahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif.

03/20/08

D. EMANSIPASI WANITA DAN WACANA GENEDER
11. Qasim Amin dan Riffat Hassan 12. Ali Asghar Enggineer, Fatima Mernisi, Amina Wadud Muhsin, dan Leila Ahmed.

03/20/08

E. ISLAM, PERADABAN MODERN DAN POSMODERNISME
13. Mohammad Arkoun 14. Hassan Hanafi 15. Malek bin Nabi 16. Samuel P. Hunttington 17. Islam dan Postmodernisme

03/20/08

Introduksi: Modern, Modernisme dan Modernisasi
Kata-kata "modern", "modernisme", dan "modernisasi", seperti kata lainnya yang berasal dari Barat, telah dipakai dalam Bahasa Indonesia. Dalam masyarakat Barat "modernisme" mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha-usaha untuk mengubah pahampaham, adat-istiadat, institusi-institusi lama dan lain sebagainya, agar semua itu menjadi sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pikiran dan aliran itu muncul antara tahun 1650 sampai tahun 1800 M., suatu masa yang terkenal dalam sejarah Eropa sebagai The Age of Reason atau Enlightenment, yakni masa pemujaan akal. (Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, 1975:11)
03/20/08

• Paham ini mempunyai pengaruh besar pada masyarakat Barat, dan segera memasuki lapangan agama yang dipandang di Barat sebagi penghalang kemajuan. Modernisasi dalam hidup keagamaan di Barat mempunyai tujuan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Di Barat aliran ini akhirnya melahirkan sekularisme. (Ibid)

03/20/08

Yang dimaksud dengan Islam klasik terutama adalah Islam yang mencapai kernajuannya, dan yang menjadi pusat perhatian studi ialah peradaban Islam yang terdapat pada masa itu. Ini mencakup studi atas sejarah Islam, Al-Quran, hadis, syariat, teologi, filsafat, tasawuf, ketatanegaraan, institusi-institusi kemasyarakatan seperti madrasah, pengadilan, pertahanan, pemerintahan, dan sebagainya. (Harun Nasution, Islam Rasional, 1980)

03/20/08

Perbandingan Nilai Tradisional dan Modern[1]
Tradisional
Tidak menjaga waktu Statis Fanatik Tertutup Orientasi pada masa lalu Status otomatis (ascriptive) Keterikatan primordial, seperti famili, suku, (sering juga disebut agama)

Modern
Menjaga waktu Dinamis Toleran Terbuka Orientasi pada masa depan Status karena prestasi Keterikatan pada lingkungan yang lebih luas berupa bangsa, pergaulan internasional; penipisan dan kenetralan terhadap agama Lugas[2]

Tidak lugas

[1] [2]

Deliar Noer, Ideologi, Politik dan Pembangunan, (Jakarta: Yayasan Pengkhidmatan, 1983), hal. 6. Bagian dari kuliah PMDI (1) FU IAIN IB SM Ganjil 2006

03/20/08

Jadwal
rABU, Pk 10.30-11.10

03/20/08

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful