You are on page 1of 5

BOP

BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA BOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA


www.dicoruna.es D.L.: C-1-1958
MIRCOLES, 2 DE JULIO DE 2014 | BOP NMERO 124
Pgina 1 / 5
N

m
e
r
o

d
e

a
n
u
n
c
i
o

2
0
1
4
/
7
1
9
4
ADMINISTRACIN LOCAL
MUNICIPAL
BETANZOS
Anuncio provisin das prazas de auxiliar de polica local con caracter laboral temporal
BASES DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIN TEMPORAL DE DOUS AUXILIARES DE POLICIA LOCAL.
1. - OBXECTO DA CONVOCATORIA. -
O obxecto da convocatoria a regulacin do procedemento para a cobertura con carcter temporal de DOUS postos
de auxiliar de policia local que desempearn as funcins de apoio e de auxilio s membros do corpo de Polica Local no
marco do disposto na legislacin de corpos e forzas de seguridade.
2. MODALIDADE E DURACIN DOS CONTRATOS.
A contratacin realizarase a travs da modalidade de contrato temporal por servicio determinado, a xornada completa
e cunha duracin de tres meses.
3. - RETRIBUCINS. -
A retribucin do citado posto de traballo ser de 1392,52 euros brutos mensuales, incluida a prorrata da paga extra.
4. - SISTEMA DE ACCESO.-
O sistema de acceso o de oposicin libre.
5. - XORNADA LABORAL. -
A xornada laboral ser de 37,5 horas de promedio en cmputo semanal, de acordo co establecido no convenio colectivo
en vigor.
6. REQUISITOS DOS ASPIRANTES.
Os aspirantes debern reunir os seguintes requisitos, referidos data na que finalice o prazo de presentacin de
solicitudes:
A). Ser de nacionalidade espaola ou nacional dos demais Estados membros da Unin Europea. A tal efecto e en cum-
primento do regulado no artigo 57 da LEI 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Bsico do Emprega Pblico, tern a mesma
consideracin, calquera que sexa a sa nacionalidade, a/o cnxugue dos espaois e demais nacionais de outros Estados
membros da Unin Europea, sempre que non estn separados de dereito e aos seus descendentes e aos do seu cnxugue
sempre que non estn separados de dereito, sexan menores de vinten anos ou maiores de dita idade dependentes.
Podern acceder en igualdade de condicins os extranxeiros con residencia legal en Espaa.
B). Ter mas de dezaoito anos e non ter cumplidos os 58 anos de idade.
C).- Estar en posesin do Ttulo de Ensinanza Secundaria Obrigatoria, ttulo de graduado escolar ou equivalente.
D).- Ter unha estatura mnima, en caso de ser home de 1,65 m. e en caso de ser muller de 1,60 m.
E). Non estar incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislacin vixente.
F). Non ser separado, mediante expediente disciplinario, do servizo da Administracin do Estado, Comunidade Autno-
ma ou das Entidades Locais, nin estar inhabilitado para o exercicio de funcins pblicas.
G). Ter superado, e con validez, o curso de formacin que desenvolve a Academia Galega de Seguridade pblica.
Os anteriores requisitos debern reunirse con referencia ao ltimo da do prazo de presentacin de solicitudes, e gozar
destes ata a toma de posesin, sendo nulo o nomeamento dos aspirantes que estean incursos en causas de incapacidade
segundo a normativa vixente.
7. - PRESENTACIN DE SOLICITUDES.
As solicitudes presentaranse no modelo de instancia que se facilitar nas oficinas municipais e irn acompaadas de
fotocopia compulsada do DNI, do titulo acreditativo de estar en posesin da formacin acadmica mnima esixida segundo
a base 6 C) da presente convocatoria.
BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA BOPBOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Mircoles, 2 de julio de 2014 Nmero 124
Pgina 2 / 5
N

m
e
r
o

d
e

a
n
u
n
c
i
o

2
0
1
4
/
7
1
9
4
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral de Entrada de documentos do Concello de Betanzos durante o prazo de
dez das naturais, contados dende o seguinte ao da publicacin destas bases no BOP de A Corua.
8. TRIBUNAIS DE SELECCIN.
Os tribunais de seleccin estarn formados, segundo os criterios do artigo 60 da Lei 7/2007, do Estatuto Bsico do
Empregado Pblico:
Presidente e Secretario ( con voz e voto ): tern a condicin de funcionarios de carreira do Concello de Betanzos.
Tres vogais: tern a condicin de funcionarios de carreira o personal laboral fixo de calqueira administracin pblica.
Todos os membros do Tribunal debern ter titulacin igual ou superior s das prazas que se convocan.
5) Os membros do tribunal debern absterse de intervir, comunicndolle ao Alcalde cando neles concorrera algunha
das circunstancias previstas no artigo 28 da Lei 30/92 de rxime xurdico das Administracins pblicas e procedemento
administrativo comn, as como cando tivesen realizado tarefas de preparacin de aspirantes durante os cinco anos anterio-
res publicacin desta convocatoria. As mesmo, as persoas aspirantes podern recusar aos membros do tribunal cando
neles concorrera algunha das circunstancias previstas para a abstencin e de conformidade co establecido no artigo 29 da
Lei 30/92.
6) O tribunal cualificador deber constiturse na data que designe o/a presidente/a, entendndose validamente consti-
tudo cando asista a maiora absoluta dos membros de cada tribunal, titulares ou suplentes. Na sesin constitutiva de cada
tribunal adoptaranse as decisins pertinentes para o correcto desenvolvemento das probas selectivas.
7) A partir da sesin de constitucin cada tribunal, para actuar validamente, requirir a presenza da maiora absoluta
dos seus membros, titulares ou suplentes, e axustar as sas actuacins en todo momento ao disposto na Lei 30/92
de rxime xurdico das Administracins pblicas e procedemento administrativo comn e s bases xerais e especficas
reguladoras desta convocatoria.
9. - PROBAS SELECTIVAS
De acordo co previsto no artigo 47 do Decreto 243/2008, do 16 de outubro, e no anexo VII da Orde da Consellera de
Presidencia, Administracins Pblicas e Xustiza 28 de Xaneiro de 2009 as probas para a seleccin de auxiliares contrata-
dos polos concellos, son as que se describen a continuacin.
A.1. Comprobacin da estatura e probas de aptitude fsica.
-Comprobacin da estatura.
Ao comezo realizarase o control da estatura dos/as aspirantes. Os mnimos son os que rexen para o ingreso nos corpos
de polica local: 1,65 metros para os homes e 1,60 metros para as mulleres.
-Probas fsicas.
As probas fsicas cualificaranse de apto/non apto. Para obter a cualificacin de apto os aspirantes debern acadar as
marcas mnimas ou non superar as mximas que se establecen para cada proba.
A.1.1. Potencia tren inferior: salto vertical.
Realizarase nun ximnasio ou lugar semellante con chan horizontal e cunha parede vertical e lisa.
O aspirante colocarase en posicin de partida, en p, de lado xunto a unha parede vertical, cun brazo totalmente
estendido cara a arriba e sen levantar os calcaares do chan, e marcar coas dedas a altura que alcanza nesa posicin. O
exercicio executarase, separndose 20 centmetros da parede e saltando tan alto como poida, marcando novamente coas
dedas o nivel alcanzado.
Para a correcta realizacin da proba deberanse observar as seguintes regras:
-Pdense mover os brazos e flexionar o tronco e os xeonllos, pero non se pode separar do chan ningunha parte dos ps
antes de saltar.
-Hai que realizar o salto cos dous ps ao mesmo tempo.
-Permtense dous intentos, s aos aspirantes que fagan nulo no primeiro.
A distancia entre a marca feita desde a posicin de partida e a acadada co salto deber ser igual ou superior mnima
(en centmetros) establecida no seguinte cadro para cada sexo e grupo de idade.
Sexo/idade 18-36 anos 37-48 anos 49 anos ou mis
Homes 41 cm 33 cm 29 cm
Mulleres 32 cm 28 cm 25 cm
BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA BOPBOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Mircoles, 2 de julio de 2014 Nmero 124
Pgina 3 / 5
N

m
e
r
o

d
e

a
n
u
n
c
i
o

2
0
1
4
/
7
1
9
4
A.1.2. Resistencia xeral: carreira de 1.000 metros lisos.
Realizarase en pista de atletismo ou en calquera zona totalmente chaira de terreo.
O/a aspirante colocarase na pista no lugar indicado. A posicin de sada realizarase en p.
S se permite un intento.
O/a aspirante que abandone a carreira quedar excludo.
A proba consistir en correr a distancia de 1.000 metros no tempo mximo (en minutos e segundos) que se recolle na
seguinte tboa para cada sexo e grupo de idade:
Sexo/idade 18-36 anos 37-48 anos 49 anos ou mis
Homes 430 500 515
Mulleres 500 530 545
2. Proba de coecementos.
A proba de avaliacin dos coecementos dos/as aspirantes deber amosar o dominio dos contidos do temario que se
incle no anexo.
Consistir na contestacin por escrito dun cuestionario de 50 preguntas tipo test, con 4 alternativas de resposta
cada unha, que sern propostas polo tribunal. Os/as aspirantes disporn dun tempo mximo dunha hora para a sa
realizacin.
A proba cualificarase polo tribunal de cero a dez puntos, sendo preciso acadar cinco puntos como mnimo, para non
quedar eliminado/a. A cualificacin farase atendendo a seguinte frmula: N= (A-F/3)/5.
Sendo N= nota final da proba; A= preguntas acertadas; F= preguntas erradas ou non respostadas.
3. Proba especfica sobre coecemento do termo municipal e da toponimia local.
O rgano de seleccin someter aos/s aspirantes a unha proba para determinar o seu nivel de coecemento sobre as
caractersticas propias do concello e a toponimia local. Cualificarase de cero a tres puntos, sendo necesario acadar como
mnimo unha puntuacin de un con cinco puntos para superala.
4. Coecemento da lingua galega.
A proba de coecemento da lengua galega estar dirixida comprobacin, por parte do tribunal, de que as/os aspiran-
tes comprenden, falan e escriben correctamente o galego, sometndoos s probas que consideren mis adecuadas para
tal comprobacin. Esta proba cualificarase como apto ou non apto.
Sen embargo as personas aspirantes que acrediten o coecemento da lengua galega, con carcter previo e da maneira
normativamente establecida (Orde da Consellera de Presidencia, Administracins Pblicas e Xustiza, do 16 de Xullo de
2007, na que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coecemento da lengua galega), darselles por
superada esta proba coa calificacin de apto.
10. - PUBLICIDADE.
A convocatoria iniciando o proceso selectivo as como as presentes bases, sern obxecto de publicacin en Boletn
Oficial da Provincia (BOP), na pxina web do concello e no taboleiro de anuncios.
Todas as demais resolucins que se produzan no expediente, sern publicitadas a travs da pxina web do Concello e
no taboleiro de anuncios deste. A aqueles solicitantes que as o manifesten na instancia, seranlles comunicadas por SMS,
ao telfono que indiquen.
11. PROPOSTA DE APROBADOS
Concluida a cualificacin final do proceso selectivo, o tribunal seleccionador publicar no taboleiro de anuncios o nome
dos/as aspirantes aprobados/as por orde da puntuacin total final. Ase mesmo, dito tribunal elevar esta relacin a Alcal-
desa para proceder a formalizacin dos contratos correspondentes, a favor dos/as aspirantes que obtiveran a puntuacin
total mais alta.
12.- PRESENTACIN DE DOCUMENTOS.
Cada un/unha dos/as aspirantes propostos presentarn no Departamento de Persoal do Concello, no prazo de tres
das naturais (contados a partir da publicacin do resultado da seleccin), os documentos que acrediten que cumpren
todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases desta convocatoria, no caso de que non foran xa presentados xunto coa
solicitude para tomar parte neste proceso selectivo.
BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA BOPBOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Mircoles, 2 de julio de 2014 Nmero 124
Pgina 4 / 5
N

m
e
r
o

d
e

a
n
u
n
c
i
o

2
0
1
4
/
7
1
9
4
Si dentro do prazo indicado, e salvo casos de forza mayor, algn ou algunha dos/as aspirantes propostos/as non pre-
sentara a sua documentacin oy non acreditara reunir os requisitos esixidos, non se poder proceder a sus contratacin, e
quedarn anuladas todas as suas actuacions.
13.- NORMAS FINAIS
Primeira: En todo o non previsto expresamente nas presentes bases ser de aplicacin o establecido no convenio co-
lectivo do persoal laboral do concello de Betanzos, o Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e demais normas de aplicacin.
Segunda: Ags a convocatoria, que se publicar segundo se establece na base 3.a, os sucesivos actos e comunica-
cins que se deriven da celebracin deste proceso selectivo faranse pblicos, na pagina web do concello ( www.betanzos.
net), e no taboleiro de anuncios do concello.
Terceira: Tdolos actos administrativos derivados desta convocatoria, asi como da actuacin do tribunal cualificador
podern ser impugnados polos/as interesados/as, nos casos e na forma establecida pola lei de procedemento administra-
tivo e normas vixentes concordantes.
A presentacin de reclamacins non suspender a continuacin do proceso selectivo, salvo que asi o decida o rgano
convocante deste.
ANEXO
1. O municipio. Concepto e elementos. Competencias municipais. A organizacin e funcionamento do municipio. O
Pleno. O alcalde. A Xunta de Goberno Local. Outros rganos municipais.
2. Ordenanzas, regulamentos e bandos. Clases e procedemento de elaboracin e aprobacin.
3. A licenza municipal. Tipos. Actividades sometidas a licenza. Tramitacin.
4. Lei de coordinacin das policias locais de Galicia e normas de desenvolvemento. Rxime disciplinario: disposicins
xerais e faltas disciplinarias.
5. A actividade da polica local como polica administrativa I: consumo. Abastos. Mercados. Venda ambulante. Espect-
culos e establecementos pblicos.
6. A actividade da polica local como polica administrativa II: urbanismo. Infraccins e sancins. A proteccin ambien-
tal: prevencin e calidade ambiental, residuos e disciplina ambiental.
7. Delitos e faltas. Circunstancias modificativas da responsabilidade criminal. Persoas responsables: autores e
cmplices.
8. Delitos contra a seguranza viaria. Faltas cometidas con ocasin da circulacin de vehculos de motor. Lesins e
danos imprudentes.
9. Lei de seguranza viaria. Regulamentos de desenvolvemento. Estrutura e conceptos xerais.
10. Normas xerais de circulacin: lugar na va, velocidade, prioridade de paso, cambios de direccin e sentido. Adianta-
mentos. Parada e estacionamento.Vehculos e transportes especiais. Cinto e casco de seguranza.
11. Circulacin por zonas peons. Comportamento en caso de emerxencia. Sinais de circulacin. Clasificacin e orde
de prioridade. Carencia do seguro obrigatorio.
12. A polica como servizo pblico. A polica local como polica de proximidade e de servizo. O auxiliar de polica e as
sas funcins. Responsabilidades do auxiliar de polica.
Betanzos, 20 de xuo de 2014
O ALCALDE,
Asdo./ Jos Ramn Garca Vzquez.
BOLETN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUA BOPBOLETN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUA
Mircoles, 2 de julio de 2014 Nmero 124
Pgina 5 / 5
N

m
e
r
o

d
e

a
n
u
n
c
i
o

2
0
1
4
/
7
1
9
4
ANEXO I.- MODELO DE INSTANCIA
D. ...................
con D.N.I num.
Con domicilio en: ....................ra
........................... N ...... piso ................
D.P. .. Tlfno: ..
Informado de a convocatoria que realiza o Concello de Betanzos, para das prazas de Auxiliares de Polica Local, de
acord s bases publicadas no B.O.P. n De data: ..., que declara
coecer e aceptar,
Tendo en conta que cumpre todos os requisitos esixidos na clusula 4 de tales bases, comprometndose a achegar
os documentos acreditativos destes no suposto de ser seleccionado,
SOLICITA:
Ser admitido ao proceso de seleccin convocado para o que achega:
Fotocopia do D.N.I.
Copia cotexada do ttulo acreditativo de estar en posesin da formacin acadmica mnima esixida.
Copia cotexada do ttulo cursado de formacin que desenvolve a Academia Galega de Seguridade ou xustificante de ter
superado o mesmo.
As mesmo autoriza a que lle sexan comunicadas as actuacins do expediente a travs de SMS, ao nmero de Telfono
arriba indicado.
En , a , de ......, de 2014
Asdo. ..................................
SR. ALCALDE PRESIDENTE. CONCELLO DE BETANZOS.
2014/7194