Πρόταςθ για δραςτθριότθτα ςτα πλαίςια του festival comics.

Η δραςτθριότθτα μπορεί να είναι τριιμερθ ι διιμερθ με δφο ςυνεχόμενα πρωινά και ζνα απόγευμα.

Ημέρα 1η
1)Χαιρετιςμόσ των μακθτϊν με μια ςφντομθ διαδραςτικι αφιγθςθ- δραματοποίθςθ
παραμυκιοφ ι παραμυκοτράγουδου που κα διαρκζςει από 20-30 λεπτά.
2)Δίνονται προφορικά οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν ςυγγραφι του παραμυκιοφ. Τα
παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ ι τάξεισ ανάλογα με τθ ςυμμετοχι που κα ζχουμε. Κάκε
ομάδα-τάξθ ζχει ζναν ςυντονιςτι. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ προετοιμαςία των
ςυντονιςτϊν κάποιεσ θμζρεσ πριν. Η ςυγγραφι του παραμυκιοφ ξεκινά.
3) Μετά από 1:15 λεπτά γίνεται 15λεπτο διάλειμμα ςτο οποίο τα παιδιά μποροφν να πάνε
τουαλζτα, ίςωσ να πιουν νερό, να φάνε κάτι. Επιςτρζφουν ςτθ δραςτθριότθτα με κάποιο
μουςικοχορευτικό ι παραμυκιακό δρϊμενο μικρισ διάρκειασ. Σε αυτό το χρόνο βοθκάμε
τουσ ςυντονιςτζσ να ξεπεράςουν τισ τυχϊν δυςκολίεσ που ςυναντοφν με τα παιδιά ςτθν
εξζλιξθ του μφκου τουσ.
4) Τα παραμφκια ολοκλθρϊνονται, τελειοποιοφνται και ςυλλζγονται. Δίνονται οι
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν επόμενθ θμζρα.

Ημέρα 2η
1) Οι ςυντονιςτζσ παίρνουν τα παραμφκια δακτυλογραφθμζνα (και ίςωσ διορκωμζνα
αν χρειαςτεί) και τα χωρίηουν ςε εικόνεσ ςφμφωνα με τον αρικμό των παιδιϊν που
ζχουν ςτθν ομάδα τουσ. Κάκε παιδί αναλαμβάνει να ηωγραφίςει-ςκιτςάρει τθν
εικόνα που ζχει επιλζξει. (Αν δυο παιδιά επιμζνουν ςτθν επιλογι τθσ ίδιασ εικόνασ
δεν πειράηει, ςθμαςία ζχει να περάςουν καλά και να εκφραςτοφν.)

2) Γίνεται μια μικρι παρουςίαςθ (ίςωσ περιιγθςθ ςτθν ζκκεςθ ι ομιλία) για το comic
ζτςι ϊςτε τα παιδιά να εμπνευςτοφν, να βοθκθκοφν για να ξεκινιςουν τθν
εικονογράφθςι τουσ αλλά και να αποκομίςουν καινοφριεσ γνϊςεισ.

3) Τα παιδιά ςκιτςάρουν. Το υλικό ςυλλζγεται.

απονομι αναμνθςτικϊν ( και κάποιων βραβείων. δεν ζχει περιττζσ για τθν εξζλιξθ του μφκου πλθροφορίεσ. 3 αινίγματα Τζλοσ: …και ηιςαν αυτοί καλά κι εμείσ καλφτερα. Οργάνωςθ ιδεϊν και πλθροφοριϊν. .Ημέρα 2η απόγευμα ή Ημέρα 3η Γίνεται ζκκεςθ τθσ εργαςίασ των παιδιϊν. 3 ςκυλιά. Στθν ουςία ακολουκοφνται 3 βαςικά βιματα:    Παραγωγι ιδζασ (εφρεςθ θρϊων και χωροχρονικοφ πλαιςίου) Συλλογι πλθροφοριϊν ( προςδιοριςμόσ τθσ αρχικισ κατάςταςθσ και εφρεςθ πλθροφοριϊν που προςδιορίηουν τισ ςυνικειεσ και τισ δυνατότθτεσ των θρϊων). Ο ςυντονιςμόσ τθσ ςυγγραφισ παραμυκιοφ είναι μια πολφ εφκολθ διαδικαςία αν λάβουμε υπόψθ ότι τα παιδιά ιδθ από τθ Β Δθμοτικοφ εξοικειϊνονται με τον αφθγθματικό λόγο. 3 πόρτεσ. Στθ ςυγγραφι του παραμυκιοφ υπάρχουν επιπλζον βοθκθτικά ςτοιχεία τα λεγόμενα μοτίβα του παραμυκιοφ: Αρχι: Μια φορά κι ζναν καιρό…/ Ήταν κάποτε Μζςθ: Δρόμο πιρε δρόμο άφθςε…/ Το μοτίβο των τριϊν (πχ.) Σημειώσεις ***Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για το ςχεδιαςμό τθσ δραςτθριότθτασ είναι να γνωρίηουμε αν τα παιδιά κα ςυνοδεφονται από τουσ δαςκάλουσ τουσ ανά τάξθ και κατά πόςο οι εκπαιδευτικοί είναι πρόκυμοι να γίνουν ςυντονιςτζσ τθσ ομάδασ που ςυνοδεφουν. μζχρι τθν κορφφωςθ τθσ δράςθσ και τθν αποκατάςταςθ τθσ θρεμίασ). Αν οι δάςκαλοι δεν κζλουν να ςυμμετζχουν τότε κα πρζπει να ζχουμε μια ομάδα εκελοντϊν που κα ζχουν ενθμερωκεί και επιμορφωκεί κατάλλθλα για τθν υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ. Το παραμφκι δεν ζχει ςτοιχεία περιγραφικοφ κειμζνου. 3 δοκιμαςίεσ.πλάνο κειμζνου (απάντθςθ ςε μια ςειρά από ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ οι οποίεσ οδθγοφν βιμα βιμα τθν πλοκι από τθν ανατροπι τθσ αρχικισ κατάςταςθσ. Η γλϊςςα είναι απλι με ςτοιχεία προφορικότθτασ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful