You are on page 1of 1

Digestió Procés: estovar i triturar els aliments (salivació, masticació)

bucal Òrgans: Dents, llengua, glàndules salivals, faringe, esòfag, càrdia

 Aparell Digestió Procés: desfer bol alimentari. Barrejar-lo amb sucs gàstrics
digestiu estomacal Òrgans: càrdia, estómac, glàndules gàstriques, pílor

Procés: Separar substàncies del quim per a travessar


LES FUNCIONS VITALS

Digestió les parets intestinals

1. Funció intestinal
Òrgans: Pílor, fetge, pàncrees, intestí prim, intestí gros,
de Obtenció de glàndules intestinals, anus
substàncies
nutrició
(energia
Inspiració: entra aire oxigenat als pulmons
per a Processos
activitats) Expiració: s'expulsa aire amb diòxid de carboni a l’exterior)
 Aparell
respiratori Òrgans: fosses nassals, faringe, laringe, tràquea, pulmó, bronquis,
bronquíols, alvèols pulmonars

Transport de substàncies  Aparell circulatori

Eliminació de substàncies  Aparell excretor

2. Funció de relació (relació amb el medi)

3. Funció de reproducció (continuïtat de la espècie)