You are on page 1of 1

BELAJAR DARI SEBATANG PENSEL

kita akan belajar dari gambaran sebatag pensel. Pada suatu ari terjadila satu
perbualan antara pensel!pensel tersebut. Si pen"ipta pensel memberi # nasiat kepada
pensel tersebut supa$a dapat berbakti dengan seabis baik
%. bergantung kepada tangan $ang menggunakan
bila pensel ditangan se&rang anak ke"il'dia akan dipakai an$a untuk men"&nteng!
"&nteng. Namun' bila berada ditangan se&rang seniman $ang ebat' dia dapat
mengasilkan sesuatu $ang tak ternilai argan$a.
(. Bergantung kepada kemampuan &ntuk dituntun &le tangan tersebut
Setela pensel berada ditangan tuann$a' ia men$erakan diri sepenun$a ituntun &le
tangan $ang memegang tanpa member&ntak
). *elalui pr&ses $ang sakit +diasa,
-ntuk memdapatkan asil kar$a $ang terbaik' pensel tersebut arus diasa. .alaupun
pr&ses ini teramatla sakit' namun asil "&retann$a akan memberikan asil $ang terbaik
/. Diperlengkapi dengan pemadam
Apabila menulis atau melukis' pasti akan berlaku kesalaan. Namun pensel dilengkapi
dengan pemadam untuk memperbaiki kesalaan!keselaan $ang perna dilakukan
0. 1ang paling berarga dari pensel adala $ang didalam pensel dan bukann$a di
baagian luarn$a
Pensel dapat membuat kar$a apabila memiliki baagian dalam $ang kuat dan tidak
pata' bukan luar saja $ang terbaik tetapi $ang terpenting adala bagian dalam pesel
tersebut
2. Tinggalkan jejak
Pensel $ang dipakai makin lama akan semakin pendekdan akirn$a akan abis. 3le
tersebut' dia akan meninggalkan jejak $ang terbaik $ang dapat dikenang sepanajng
masa.
#. Pata bukan pengakiran
Pensel dapat pata' tetapi pataan dari pensel itu dapat diasa lagi dan dipakai kembali.