II – Proper names

1. Za:r places
DÈrÈÑ Lúrmbu Ba:r üónga üorshí üorshí dÈnì Cikín gàrí Dámbâr Dàràm Da:zara Gàmbár Gìmsà Gòrngà Gu: Gya:ra Kànàm KázÍr Ketsar KŒÑ Kúmo Malâ:r Mangu MársŒÑ Márwa Mba:lí MÉnkà:rí Mundú Mwá:ri Ngòghßiya Ningi PádzàÑ Pújì Sû:m
name of a mountain id

Gyara Gyaran Jeji

Tudun Wada

Lusa Angon Rimi Dazara Gobiya

Tafawa Balewa

Appendice II
TŒri Tsara Túdùnwàdá Wóßi Wólngi ZÈmsÈ Zlàs
Lere

Proper names

Murai Marti

2. Other places
Bùnùnú Dàs Dawa:ki Gòmbè (var: Gòmbày) Jòs Kàdu:na Káno KímsŒ (var: TímsŒ) Lé:gòs Màydugùri (var: Mà:dúghri) SÈgdì Sokoto Yèlwa Äbà:dàn Gà:rú (var: Bawci) Dùghrì
Bununu Dass Angas Gombe Jos Kaduna Kano Boi Lagos Maiduguri Sigidi Sokoto Yelwa Ibadan Bauchi Duguri

3. Women
AÒlhé:ri Dakní Ga:rú Gwa:mí Kap•a Kawná La:malŒm Línda Márha MŒsÉm Mopshí Na:nâ: Nda:•Œm Njey

born premature born after a dead girl

Martha lit. "more (beautiful) than them" Christiana Mantis (the rabit's wife) in tales

Appendice II
Pé:shân Pòkmi Poktí Raké Rìké Rí: shô: S…:m TÍ:ti VerÉm Vya:rŒm Yel•a Za:ßá

Proper names
lit. "patience" twin born second (lit. "finish me") twin born second (lit. "finish it")

(lit. "insult me") (id.) born after a dead baby

4. Men
AÒlha:li AÒlí AÒnnabì AÓlËm Bayá:mi (var: BÍy, Bénjá:min) BitÉrûs Bò:tá Búlûs Cokn •a Dà mbÉsli Dàllà:tú DàsË:r Dawdà Dazày Dè:vÉt DÈn •a DÈn nŒ gwà: Do:gonyá:ro Dú:kiyá EÓ:zàrà Fílîp Gà:ba Gidìyon Gò:diya Gwà:mí Hàbíla Harú:na Jí:ka

Ali Petrus lit. "suffering" (H. bauta) Paul lit. "God exists" second born twin David David first born (lit. "the house is there") first born (lit. "the house is yours") Ezra Gedeon thanks born premature Abel Aaron

Appendice II
Kà:líb Kà:nda Kití Kò:mó Máda:kí Mádàpcì vÈrmí Mày gàrí Mày rà:fí Màyéli Mba:mí MÉsŒm (var: MÈskí) Mì•a Mòpmí NàmbóÑ Ndá:•Œm Píta Pòkmí Pókti Rìké SàllÉma SÉmbËr Sónde Su:mí Su:ná Tí:môn Vòtmí Wùya Yèl•a Zà:ßé Zàllà

Proper names
Chaleb lit. "you have done it again" =H. Nomau born after a dead boy

lit. "we will see"

lit. "[he] passes us" first born twin Peter second born twin (lit. "finish us") second born twin (lit. "finish it")

Sunday Timothy lit. "beat us" second boy, or following a dead boy

5. Clans
±abàmshì ±abom ±aßá:tsŒ ±aߌsŒl ±aßóÑga ±aßorshí ±adŒrßí
Location Bamshi Bom TarzhaÑ ªóÑga Gyara (ªorshí) DŒrßí

Appendice II
±afóni ±afyêr ±agi:l ±ágìpí ±ágòrÑgà ±agwaslka ±akŒÑ ±akÉzhèl ±akindŒ ±akúk ±akû:l ±akurum ±alá:ki ±alámtsŒ ±alâ:r ±alívòllì ±alugh•i ±andú ±anyâ:s ±aÑgídàÑ ±apádzàÑ ±apa:p ±apú:ya ±ará ±arËm ±arôÑ ±asâr ±asÉti ±ashilŒm ±atarí ±atokshí ±atoláÑ ±atsû:l ±atwá:ri ±avi•í ±awálŒm ±awá:na ±azhálaÑ ±ázhè•ì ±azhímshi ±ázlà:r ±ázlàs

Proper names
Ba:r Lusa (MársŒÑ) ªogoro (Gi:l) Súr, ±gòghßiya GòrÑgà Gwaska (Gwaslka) KŒÑ Gàmbár Lè:ré Dunga (KindŒ) Kúbi Lafiyan tsara (Kwa:ra), Lusa (MársŒÑ) Kurum Súr Malámci Malâ:r BùmbÍ:r ªogoro (Gi:l) Dazara (Mundú) Gyara (ªorshí) Ngidang Malâ:r Sù:m, Kwa:ra Bàmshì Mwá:ri, Ba:r, Davà:n MŒrËm SõÑsôÑ ªóÑga Sara (Ketsar), Angon Waje (Zlàs) Yábra, Kúbi Lusa (MársŒÑ) MÉntokshí Angwon Rimi (Mba:lí) Tsû:l Twá:ri KwablaÑ Gàmbár Zùghùm Súr MÉnzhàlàÑ Yangal (Zhímshi), Yèbrá, Kúßi Angwon waje (Zlàs)

Appendice II

Proper names

6. Masquerades
Dòdón gè:rè DúÑ Mbok Mùnàk mùnàÑ MuÑge Murgi Na: ßózà:rì Na: fé:ti Na: gistÉ Na: jankâ:y Na: kânku:ri Na: kußuk Na: kulnyi Na: ngúrzhì:ni Na: pátsŒ ra:shi ( var: Na: pá:ci) Na: tarnyi Na: tulßi Ná: và lËpm Ná: vùllày Ná: zlyàÑ Ñgú:ri Tàbsá Vúli Yátikù

7. Tribes
Bòlò:ri Burma:wa KulúÑ Mà:yughÉy Mbât (pl: MbatsÉ) MumtsÉ ge•í Ngas Shínyì: Bàtú:re (pl: Tu:ra:wa) Válti Válti gà:l Yerba:wa Za:r (pl: ZàrsÈ)
Bororo Fulani

Boghom Bijim
Inhabitants of Muncika

Bada Igbo Angas
Tangale

European Hausa Fulani Yoruba
Za:r

Appendice II
Zhà:r (pl: ZhersÉ) FyemsÉ

Proper names Ja:r
Pyem

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful