‫مراحل شکل گیری و‬

‫ساماندهی استخوانبندی‬
‫واشنگتن دی سی‬

‫پیر لنفان در سال ‪ 1970‬طراحی این شهر را بر‬
‫مبنای استخوانبندی مشخص با بهره مندی از‬
‫اصولی که در ایجاد چشم اندازهای شهری موثر‬
‫واقع می شوند پایه گذاری نمود‪.‬مبنای طرح جامع‬
‫واشنگتن ایجاد یک شهر یادمانی بود تا نقش خود‬
‫را به عنوان قلب یک ملت جدید به صورت‬
‫‪.‬سمبلیک ارائه نماید‬
‫موقعیت شهر تحت تاثیر دو عنصر طبیعی بارز ‪ ,‬رود‬
‫خانه پوتوماک و ویژگی توپوگرافیمحل قرار‬
‫داشته است‪.‬سیستم گسترش فضایی واشنگتن با‬
‫محور های مستقیم و مورب‪ ,‬ارتباط بین یک شهر‬
‫منظم و شکل یافته را با محیط طبیعی اطراف‬
‫‪.‬فراهم می آورد‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫لنفان در طراحی شهر و استخوانبندیاصلی آن از‬
‫عناصر طبیعی محل به عنوان عواملی در‬
‫سازماندهی فضایی شهر سود جست ‪.‬عناصر‬
‫اصلی مصنوع بر نقاط مرتفع قرار داده می‬
‫شوند به نحوی که دارای دید به رود خانه بوده و‬
‫به سایر نقاط شهر هم مشرف باشند ‪.‬استقرار‬
‫محور اصلی ارتباطی شهر به عنوان رابط عناصر‬
‫و عملکرد های اصلی ‪ ,‬که همان محور اصلی‬
‫نیز میباشد در منطقه ای پایین تر )‪(Mall‬پیاده شهر‬
‫از بخش های مختلف شهر به تکمیل ایده تقویت‬
‫‪.‬چشم انداز های شهری کمک می نماید‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫مهمترین عناصر مصنوع در استخوانبندی اصلی‬
‫‪‬‬

‫شهر که در سه راس یک مثلث به نام مثلث‬

‫دو مشخصه کالبدی در طرح شهر واشنگتن که با‬
‫اقتباس از شهر های رم ‪ ,‬ورسای ‪ ,‬لندن وپاریس‬
‫‪ :‬حاصل شده است عبارتند از‬
‫شهر دارای خیابان بندی با الگوی قطری می باشد‬
‫که بر یک شبکه نامنظم شطرنجی از خیابانها قرار‬
‫‪.‬گرفته است‬
‫یک محور اصلی کنترل کننده سازمان فضایی شهر‬
‫است تا برای دو عنصر اصلی آن یعنی مجلس‬
‫سنا و کاخ سفید جایگاه مشخصی را در کل‬
‫استخوانبندی اصلی شهر فراهم سازد و آن دو‬
‫مکان را به حساس – ترین نقاط شهر تبدیل‬
‫‪.‬نماید‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫در طرح لنفان ‪ ,‬خیابان پنسیلوانیا به عنوان مرکز‬
‫‪.‬فعالیت های شهری در نظر گرفته می شود‬
‫گر چه به صورت رسمی یک ارتباط دهنده )‪ (Mall‬مال‬
‫بین یادمانها است اما به طور غیر رسمی به‬
‫عنوان پارک در قلب شهر جای می گیرد و به طور‬
‫ذهنی به صورت یک باریکه مستطیلی شکل ‪,‬‬
‫ساختمانهای عمومی و مهم شهر را با بلوکهای‬
‫‪.‬شهری در شمال تجمیع می کند‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ساختار کالبدی شهر واشنگتن بر اساس شبکه ای از‬
‫محورهای عمود و مورب شکل گرفته است ‪ ,‬لذا‬
‫به علت قابلیت های خاص این الگو ‪ ,‬ساختار‬
‫استخوانبندی اصلی آن دارای ترکیبی از الگوی‬
‫های خطی و هسته ای است ‪ ,‬به عبارت دیگر‬
‫شبکه ای مثلثی شکل همراه با هسته هایی در‬
‫رئوس آن می باشد ‪.‬در نقطه تقاطع هر دو محور‬
‫عمود بر هم و یا عمود و مایل ‪ ,‬یک هسته شهری‬
‫که خود متشکل از مجموعه‬‫‪‬‬
‫‪.‬ای از سا ختمانها است ‪ ,‬واقع می باشد‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ترکیبی از الگوی انتظام محوری و مرکزی در‬
‫در استخوانبندیاصلی شهر واشنگتن طراحی‬

‫در مثلث حکومتی ‪ ,‬قطعه بندی اراضی وسیعتر می‬
‫باشد و به علت واقع شدن ساختمان در میانه‬
‫‪ .‬قطعات‪ ,‬بافت گسسته شده است‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫کاخ سفید جنبه اختصاصی و تشریفاتی داشته و کاخ‬
‫سنا جنبه عمومی تر دارد‪.‬مرکز سوم نقشی نشانه ای‬
‫–فرهنگی دارد‪.‬کاربری غالب در حواشی خیابان‬
‫پنسیلوانیا اداری‪-‬تجاری است‪.‬محور عمود بر بلوار‬
‫پیاده )خیابان هشتم( دارای ترکیبی از کاربری های‬

‫‪‬‬

‫در طراحی شهر واشنگتن و بویژه استخوانبندی‬
‫اصلی شهر ‪ ,‬تاکید اصلی طراح به ایجاد چشم‬
‫اندازهای بدیع شهری و محور های عمده دید‬
‫است‪.‬این ایده از خصوصیت شهرسازی دوران‬
‫باروک به شمار می آید که محور دید ودسترسی‬
‫‪.‬را بین نقاط مهم شهری برقرار می سازد‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫محور های اصلی طوری انتخاب شده بودند که علوه‬
‫بر دید های مطلوب به سوی رودخانه به بهترین‬
‫وجه به مسئله توپوگرافی اراضی شهر پاسخ می‬

‫‪‬‬

‫از دید لنفان خیابان به عنوان یک محور ارتباطی و‬
‫دارای نقش اساسی در ایجاد جلوه های بصری‬
‫شهر بوده و وی به خیابان به صورت ترکیب‬
‫کنترل شده ای از سطوح نمی نگریست لذا یکی‬
‫از مسائلی که در طراحی شهری واشنگتن وجود‬
‫دارد ناشی از عدم تناسب ویژگیهای عمودی و‬
‫افقی خیابان ها است‪.‬خیابانها وسیع هستند در‬
‫حالی که ارتفاع ساختمانها محدود است و لبه ها‬
‫تعریف نشده رها شده ‪-‬اند‪.‬وی همچنین میدان را‬
‫‪.‬به عنوان یک ذخیره فضایی در نظر نمی گرفت‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تاثیر شهرسازی فرانسوی بخصوص از جنبه های‬
‫بصری و زیبا شناختی در طرح لنفان به طور‬
‫‪.‬مشخصی نمایان است‬

‫‪‬‬

‫دسترسی به محدوده استخوانبندیاصلی شهر‬
‫واشنگتن در حال حاضر از کل شهر و خارج از آن‬
‫توسط جاده عظیم کمربندی انجام می شود که‬
‫توسط شبکه خیابانهای شهر به مرکز شهر متصل‬
‫می شود ‪.‬شبکه مدرن مترو نیز از دیگر طرق‬
‫دسترسی به مرکز شهر است ‪.‬قرار داشتن مرکز‬
‫و استخوانبندی اصلی شهر در کنار رودخانه‬
‫پوتوماک که یک راه آبی مهم است یک امکان‬
‫‪.‬دسترسی دیگر را به آن فراهم ساخته است‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫وسعت شهر در مقایسه با وسعت محدوده‬
‫استخوانبندی اصلی آن و بویژه الگوی پیشروی آن‬
‫‪‬‬

‫منبع‪:‬استخوانبندی شهر تهران ‪ ,‬جلد اول ‪,‬بررسی‬
‫تجارب جهانی‬

‫‪‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful