You are on page 1of 12

MEMORIUDEPREZENTARE AFERENTPUZCIMITIRRAURENI

MEMORIUDEPREZENTARE

1. INTRODUCERE
1.1 DATELEDERECUNOASTEREADOCUMENTATIEI:
1.1.1 DENUMIREALUCRARII:
PLANURBANISTICZONALAMENAJARECIMITIRPUBLICRAURENI
Amplasament:RamnicuValcea,prelungireastraziiTargului,CF4460938882
1.1.2 BENEFICIAR
MUNICIPIULRAMNICUVALCEA
StradaGralPraporgescu14,RamnicuValcea
1.1.3 PROIECTANTGENERAL
ARHINETPLUSSRL
RamnicuValcea,stradaDacia2C
Contractnr.35154din15.10.2013
Numarproiect1322/2013
1.1.4 SUBPROIECTANTI,COLABORATORI
PFNECHIFORGABRIELPETRUEXPERTCADASTRU
RamnicuValcea,
GEOSTARSRL
RamnicuValcea,stradaGralMagheru25

1.2 OBIECTULPUZ
1.2.1 SOLICITARIALETEMEIPROGRAM
MunicipiulRamnicuValcea,incalitatedeinitiator,asolicitatintocmireaunuiPlanUrbanistic
Zonal,pentruunterendecirca23812mp,,aflatinprelungireastraziiTargului,zonaRaureni
pentruamenajareaunuicimitirpublic.
Seimpunurmatoarele:
Schimbareafunctiuniizonei(G2gospodariecomunalasubzonacimitirelor)
Schimbareacategorieidefolosintaaterenului
Amenajarispecificetemeiprogram
Studierea accesibilitatii (pietonal / carosabil) si corelarea cu dezvoltarea circulatiilor
propuseinPUG,pentruzoneleadiacente
Evidentiereaproblemelordemediusiamasurilorceseimpun
Echipareaedilitaracasuportanoiidezvoltariurbanistice
MEMORIUDEPREZENTARE AFERENTPUZCIMITIRRAURENI

Identificareaproprietarilordeterenurisistabilireacirculatieiterenurilor
RealizareaunuiRegulamentLocaldeurbanism,pentrusubzonelefunctionale,corelat
sicuprevederileRLUPUGRamnicuValcea,invigoare.
Conformavizuluideoportunitate17din20.11.2013seextindeteritoriulceurmeaza
afireglementatcuzonadeprotectiesanitarade50m,suprafatastabilitaprinavizul
CTUATnr187/14.11.2013
1.3 SURSEDOCUMENTARE
1.3.1 LISTASTUDIILORSIPROIECTELORELABORATEANTERIORPUZ
Plan Urbanistic General al municipiului Ramnicu Valcea si Regulamentul Local de
Urbanismaferent,aprobatin2013
1.3.2 LISTASTUDIILORDEFUNDAMENTAREINTOCMITECONCOMITENTCUPUZ
StudiuTopografic
StudiuGeotehnic

2. STADIULACTUALALDEZVOLTARII
2.1 EVOLUTIAZONEI:
2.1.1 DATEPRIVINDEVOLUTIAZONEI
ZonastudiataesteintrodusainintravilanulmunicipiuluiprinPUG2013.
Terenularecategoriadefolosintaarabilsiesteliberdeconstructii
Traditional in zona sau desfasurat activitati agrilcole, evolutia localitatii impunand
treptatocupareaterenurilorpentruactivitatiproductive,alteledecatceleagricole.
2.1.2 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELATIONATE CU EVOLUTIA
LOCALITATII
Amplasamentul se afla in zona de sud a municipiului, in proximitatea unor zone cu
activitati productive si de servicii, zone de gospodarie comunala, respectiv statia de
epurareamunicipiuluisiinapropiereaalbieirauluiOlt.
2.1.3 POTENTIALDEDEZVOLTARE
Conform PUG zona este ocupata de anumite functiuni , respectiv A1 (parcuri de
activitati) si G1 (subzona constructiilor si amenajarilor izolate pentru gospodarie
comunala),isipastreazaincadrareafunctionala.
PentruterenurileagricoleseprevedeschimbareafunctiuniiinM1(subzonamixtacu
cladiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+4
niveluri),L1(subzonalocuintelorindividualesicolectivemicicuPP+2)siV1(spatii
verzipublicecuaccesnelimitat)
Lotizareadetiploturiagricole(fasii),impunecaodatacumodificareafunctiunilorsa
serealizezesiunnoutipdelotizareparcelare,detipurban.

2.2 INCADRAREAINLOCALITATE:
2.2.1 POZITIAZONEIFATADEINTRAVILANULLOCALITATII
Amplasamentulseaflainintravilanulmunicipiului.
Conform PUG 2013 amplasamentul se incadreaza in carourile H8H9, UTR M1
(subzonamixtacucladiriavandregimdeconstruirecontinuusidiscontinuusiinaltimi
maximedeP+4niveluri)
MEMORIUDEPREZENTARE AFERENTPUZCIMITIRRAURENI

2.2.2 RELATIONAREAZONEICULOCALITATEA
Amplasamentul este accesibil din zona pasajului rutier sud peste calea ferata, din
centuradeocolireamunicipiuluisprePitesti,zonatarguluidesaptamana.
2.3 ELEMENTEALECADRULUINATURAL:
2.3.1 ELEMENTEALECADRULUINATURAL
Relieful
AmplasamentulestesituatinzonaRaureni,innsectorulteraseivesticearauluiOlt
Terenulesterelativabruptpelaturadenordvest,(228,00222,60,peodistantamediede
25m),dupacareurmeazaoportiunerelativplata(222,60221,30,peodistantamediede
230m),cucadereadinspreNVspreSE.
Conditiigeotehnice
Pentru sondajul efectuat in zona de NV a amplasamentului, structura terenului este
constituitadin:
0,000,25m stratvegetal
0,251,10m
nisip argilos, plastic consistent, cu elemente de pietris mic, culoare cafeniu
negricioasa
1,101,50m
nisip mediu cu indesare medie, si liant prafos, cu pietris, culoare cenusiu
galbuie
1,503,20m
nisipargilos,plasticconsistent,cuelementedepietrismic,culoarecafeniu
negricioasa
3,203,50m
nisip mediu la grosier, cu indesare medie si liant argilos, cu nisip si
bolovanis,culoarecenusie
3,50m nivelapasubterana
Pentru sondajul efectuat in zona de SE a amplasamentului, structura terenului este
constituitadin:
0,000,30m stratvegetal
0,301,20m prafnisiposargilos,plasticconsistent,culoarecenusiugalbuie
1,202,00m nisipfinprafos,afanatcuindesaremedie,culoarecenusiugalbuie
2,003,50m
nisip mediu la grosier, cu indesare medie si liant argilos, cu nisip si
bolovanis,culoarecenusie
2,50m nivelapasubterana
Nu se observa prezenta fenomenelor negative de degradare a terenului, alunecari si
eroziuni,siseexcludeposibilitateaproduceriilorintimp.
Riscurinaturale
Nu sunt. In cazul unor accidente la barajele din amonte pe Olt, este posibila inundarea
controlataazonei
2.4 CIRCULATIA:
2.4.1 ASPECTECRITICEPRIVINDDESFASURAREAACESTEIA
Accesul carosabil se face din strada Targului, in prelungirea acesteia. Zona nu dispune de
reteadedrumuricarosabile.Existaoreteadedrumurideexploatareagricola.
StradaTarguluiesteasfaltata,cudouafiredecirculatie,parcarepeolaturasifaratrotuare.
Zonadecapatsideintoarcereaautovehiculeloresteneamenajata.
Seimpunemodernizareaacesteiasirealizareaunordezvoltariconformdirectiilorschitatein
PUG.
MEMORIUDEPREZENTARE AFERENTPUZCIMITIRRAURENI

2.5 OCUPAREATERENURILOR:
2.5.1 PRINCIPALELECARACTERISTICIALEFUNCTIUNILORDINZONA
Singura functiune pentru terenul analizat este cea de exploatatie agricola. Prin extinderea
reglementarilor cu zona de protectie sanitara de 50 m se afecteza partial si o zona de
parcurideactivitati(A1)
2.5.2 RELATIONARIINTREFUNCTIUNI
Functiunilenuinterfereazasinicinusestanjenesc.
2.5.3 GRADULDEOCUPARECUFONDCONSTRUIT
Nuexistafondconstruitcladiri.
Terenulesteafectatdeexistentaunorreteledetransportaenergieielectrice,respectivLEA
110kVpelaturadeNVsiLEA20kVpelaturadeNE
2.5.4 ASIGURAREACUSERVICIIAZONEI
Nusuntasigurateniciunfeldeservicii
2.5.5 ASIGURAREACUSPATIIVERZI
Nuexistaspatiiverzidefinitecaatare.
2.5.6 EXISTENTAUNORRISCURINATURALE
Nuexistariscurinaturale.
2.5.7 PRINCIPALELEDISFUNCTIONALITATI
Principala disfunctionalitate este accesul carosabil din strada Targului, acces ce trebuie
modernizat.
Oaltaproblema,intabulareaterenurilordiferitilorproprietari.
Nutotiproprietariiauintabulatesuprafeteledeterensiexistadiferentesemnificativeintre
planulparcelarsiinscrierilelacarteafunciara.
2.6 ECHIPAREAEDILITARA:
2.6.1 STADIULECHIPARIIEDILITAREAZONEI
Amplasamentulnuareechipareedilitara.
InzonaexistareteledeapaDn50mm,canalizaremenajeraDn500mmsireteleelectrice
LEA20kVsiLEA110kV.
2.6.2 PRINCIPALELEDISFUNCTIONALITATI
Amplasamentulnuareechipareedilitara
2.7 PROBLEMEDEMEDIU:
2.7.1 RELATIACADRUNATURALCADRUCONSTRUIT
Nuexistacadruconstruit
2.7.2 RISCURINATURALESIANTROPICE
Nuexistariscurinaturale.
Riscuri antropice pot aparea din gospodarirea complexa a apelor, in situatia avarierii
barajelor unor acumulari de apa din amonte pe raul Olt, si a scaparii de sub control a
afluxuluideapa.
2.7.3 CAI DE COMUNICATII, ECHIPARE EDILITARA CE PREZINTA RISCURI PENTRU
ZONA
Nuexistacaidecomunicatiepeamplasament.
MEMORIUDEPREZENTARE AFERENTPUZCIMITIRRAURENI

Riscuripotapareadincauzaretelelordetransportelectricitate(LEA110kVsiLEA20kV),ce
trecpeamplasament.
Amplasamentul este traversat pe latura de NV se o retea LEA 110 Kv. De asemenea pe
parteaopusadrumuluideexploataredepelaturadeNE,paralelcuacesta,esteoretaLEA
20Kv.Acestereteleelectriceimpunnistelimitedesigurantaconformnormativelor.
DistanteledesigurantafatadeLEA(Ordinulnr.49/2007)
Conform Norma tehnic din 09.03.2007 privind delimitarea zonelor de protecie i de
siguranaferentecapacitilorenergetice
Capacitateenergetic Instalaiile de producere a energiei electrice sau energiei termice
ncogenerare,reeleelectricedetransportidistribuieaenergiei
electrice;
Culoardetrecerealiniei
electriceaeriene
Suprafa terestr situat dea lungul liniei electrice aeriene i
spaiul aerian de deasupra sa, n care se impun restricii i
interdicii din punctul de vedere al coexistenei liniei cu
elementele naturale, obiectele, construciile, instalaiile; culoarul
detrecereincludezonadeprotecieizonadesiguranaliniei
Distandeprotecie Distana minim care delimiteaz zona de protecie a capacitii
energetice, msurat, n proiecie orizontal, de la limita sa
exterioar,deoparteidealtasaumprejurulacesteia
Distandesiguran Distana minim care delimiteaz zona de siguran a capacitii
energetice, msurat n proiecie orizontal sau vertical ntre
limita exterioar a acesteia i punctul cel mai apropiat al unei
instalaiisauconstrucii;distanadesigurancuprindeidistana
deprotecie
Riscuripentrusigurana
persoaneloriabunurilor
dinapropiereacapacitii
energetice
Posibila periclitare a persoanelor i a bunurilor din apropierea
uneicapacitienergetice,caurmareaproduceriiunoraccidente
funcionaledetipul:explozii/incendiialecomponenteloracesteia,
emisii nocive de gaze, lichide, vapori, pulberi, aerosoli, radiaii,
electricitate static, ruperea unor ci de curent care poate
conducelaelectrocutare,rspndireadereziduurinocive(cenu,
ape poluante, gaze de ardere), ruperea i/sau proiectarea la
distan a unor pri de construcii sau instalaii, zgomot peste
limiteleadmise,accidentesauavariilaconstruciihidrotehnice
Zondeprotecie
aferentcapacitii
energetice
Zona adiacent capacitii energetice sau unor componente ale
acesteia, extins n spaiu, n care se instituie restricii privind
accesul persoanelor i regimul construciilor; aceast zon se
instituie pentru a proteja capacitatea energetic i pentru a
asiguraaccesulpersonaluluipentruexploatareimentenan
Zondesiguran
aferentcapacitii
energetice
Zona adiacent capacitii energetice sau unor componente ale
acesteia, extins n spaiu, n care se instituie restricii i
interdicii, n scopul asigurrii funcionrii normale a capacitii
energetice i pentru evitarea punerii n pericol a persoanelor, a
bunuriloriamediuluidinvecintate;zonadesigurancuprinde
izonadeprotecie

MEMORIUDEPREZENTARE AFERENTPUZCIMITIRRAURENI

(1) Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV, zona de protecie i zona de
sigurancoincidcuculoaruldetrecereallinieiisuntsimetricefadeaxulliniei.Distana
deprotecie/desiguranreprezintlimeaculoaruluidetrecerealliniei.
(2)Dimensiunea (limea) zonei de protecie i de siguran a unei linii simplu sau dublu
circuitarevalorile:
a)24mpentruLEAcutensiunintre1i110kV(terenneimpadurit)
b)37mpentruLEAcutensiunede110kV(terenneimpadurit)
DistantedesigurantaintreLEAsiobiectiveinvecinate
(conformanexei4a1,lanormatehnica)
ObiectivinvecinatcuLEA LEA20Kv LEA110Kv
traversare apropiere traversare apropiere
Drumuri urbane, comunale si de
exploatare
7m
carosabil
1m
amprizadrum
7m
carosabil
1m
amprizadrum
Parcajeauto seevitatraversareaacestora,incazuriobligatese
trateazacatraversarialedrumurilor
Cladiriapropierifatadecladirilocuite 3m 4m
Cladiriapropierifatadecladirinelocuite 3m 3m
Amplasarea unor cldiri la o distan mai mic dect distana de siguran
reglementatfadeocapacitateenergeticsepoatefacepebazauneianalizederisc.
Analiza de risc se face de ctre un proiectant atestat de ANRE i se aprob de ctre
titularul de licen prin avizul de amplasament, conform reglementrilor n vigoare; costul
analizeideriscsesuportdectresolicitant.
Eventualele nenelegeri legate de aprobarea analizei de risc la emiterea avizului de
amplasament se soluioneaz de Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei(ANRE),conformreglementrilornvigoare.
Analizaderisctrebuiesconincelpuin:
a)determinarearisculuideexpunerelaaccidentepoteniale(explozii,incendii,intoxicaiecu
fum),respectivlapoluare(sonor,vizual)apersoanelor;
b)stabilirea costurilor necesare pentru ndeprtarea consecinelor cauzate de un anumit
factorderiscpotenial;
c)gradulderspunderematerialafiecreipri;
d)identificarea msurilor de diminuare a costurilor aferente consecinelor cauzate de un
anumitfactorderisc.
2.7.4 VALORIDEPATRIMONIUCENECESITAPROTECTIE
Nuexistaevidentiateinacestmoment.
2.8 OPTIUNIALEPOPULATIEI:
Programul de cimitir public este foarte necesar in prezent, datorita aglomerarii celor deja
existente,silipseideacoperirepentruzonadinsudulmunicipiului.
Seconstatadeasemeneaoimbatranireapopulatiei.
Administratiapublicalocalaaidentificatacestamplasamentsiadecissainitiezedemersurile
legalenecesareinvederearealizariiunuiastfeldeobiectivdeinterespublic.
Cimitirulestedestinatcultuluiortodox,darconfigurareaspatialapermitealocareadespatiu
si altor culte, cu acces separat, din prelungirea strazii Targului, daca exista solicitare din
parteaacestora
MEMORIUDEPREZENTARE AFERENTPUZCIMITIRRAURENI

3. PROPUNERIDEDEZVOLTAREURBANISTICA
3.1 CONCLUZIIALESTUDIILORDEFUNDAMENTARE:
Conform studiilor de fundamentare (topo, geo), amplasamentul se preteaza pentru
realizarea unui astfel de obiectiv de utilitate publica. Studiul geotehnic recomanda ca
sistematizareaverticalasaajutelaeliminareaapelordesuprafatasidesiroire,inlaturandu
seaparitiafenomenuluidebaltire.
3.2 PREVEDERIALEPUG:
ConformPUG.pentruamplasament,functiuneaeste
o M1 (subzona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu si
discontinuusiinaltimimaximedeP+4niveluri)
o V1(spatiiverzipublicecuaccesnelimitat)
Sepropuneschimbareafunctiuniiin:
o G2(subzonacimitirelor)
o V1 (spatii verzi publice cu acces nelimitat), pentru zona de protectie sanitara
de50m
3.3 VALORIFICAREACADRULUINATURAL:
Accesul fiind dinspre NV, de pe zona inalta a amplasamentului se realizeaza o perspectiva
descendenta asupra suprafetei cimitirului. Cadrul natural, peisajul , nu va fi alterat. Intro
etapa ulterioara, cand vegetatia va fi crescut suficient, se va realiza chiar o potentare a
cadruluinatural.
3.4 MODERNIZAREACIRCULATIEI:
Circulatia rutiera propusa prin PUG si detaliata prin prezentul PUZ se va racorda la trama
stradalaamunicipiuluiprinstradaTargului
SevarealizaoreteadestrazidecategoriaaIIIa(colectoare)siaIVa(locale).Acestlucruse
vafaceprogresivintimp,pemasuracesevorconturadezvoltarilefunctionaledinzona,iar
tendintasevaconfirmasauinfirmalarealizareaurmatoruluiPUG,dupaexpirareaacestuia.
IntroprimaetapasevarealizamodernizareastraziiTargului,ladouafiredecirculatiede3,5
msitrotuarede1,5m,prelungireaacesteia,pelaturadeNEacimitirului.
De asemenea se va realiza si o parte din strada de pe cornisa terasei, pe latura de NV a
amplasamentului,continuareadepinzanddedezvoltarileimobiliareulterioare.
3.5 ZONIFICARE FUNCTIONALA REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI
URBANISTICI:
TeritoriulreglementatprinprezentulPUZ
TerencareageneratPUZ 23812,00mp
TeritoriugeneratdeZonadeprotectiesanitarade50m 34742,80mp
TeritoriulreglementatprinPUZ 58554,80mp

VARIANTA1:TRASEULSTRAZIICOLECTOAREPROPUSAPRINPUG,OCOLESTECIMITIRUL
Teritoriulreglementatestedivizatindouasubzone(UTRuri)astfel:
Teritoriulreglementatprin 58554,80mp
G2 o subzonacimitirelor 23995,50mp
V1 o subzona spatiilor verzi publice cu acces nelimitat,
pentruzonadeprotectiesanitarade50m
34559,30mp
MEMORIUDEPREZENTARE AFERENTPUZCIMITIRRAURENI

BILANTTERITORIALEXISTENT
FUNCTIUNEA SUPRAFATA PROCENTAJ
1 Drumdeexploatareagricola 2204,50mp 3,76%
2 Suprafataterenarabil 43102,40mp 73,62%
3 Suprafataterenneproductiv 13247,90mp 22,62%
SUPRAFATATOTALA 58554,80mp 100,00%
BILANTTERITORIALPROPUSUTRG2SUBZONACIMITIRELOR
FUNCTIUNEA SUPRAFATA PROCENTAJ
1 Cladirianexecimitir(capela,mausoleuosuar,
administratie,depozitare,grupurisanitare,spatiuacoperit
pentruparastase,comemorari)
239,95mp 1,00%
2 Suprafataaferentalocurilordeveci 18956,45mp 79,00%
3 Circulatiicarosabile(inclusivparcajele) 2399,55mp 10,00%
4 Circulatiipietonale 1199,78mp 5,00%
5 Spatiiverzi/plantatii 1199,78mp 5,00%
SUPRAFATATOTALA 23995,50mp 100,00%
IndiciurbanisticisubzonaG2(raportatilaintreagasubzona):
Suprafatalocdeveci7,510mprezultauncapacitateacimitiruluiintre2500si1900
locurideveci
Circulatiicarosabilesipietonale15%
Plantatii/spatiiverzi5%
ConstructiiPOT1%,CUT0,15
BILANTTERITORIALPROPUSUTRV1SUBZONASPATIILORVERZI
FUNCTIUNEA SUPRAFATA PROCENTAJ
1 Constructii 1727,96mp 5,00%
2 Spatiiverzi/plantatii 2764744mp 80,00%
3 Circulatiicarosabile 3455,93mp 10,00%
4 Circulatiipietonale 1727,96mp 5,00%
SUPRAFATATOTALA 34559,30mp 100,00%
Circulatiicarosabilesipietonale15%
Plantatii/spatiiverzi80%
ConstructiiPOT5%,CUT0,2
VARIANTA2:TRASEULSTRAZIICOLECTOAREPROPUSAPRINPUG,TRAVERSEAZACIMITIRUL
Teritoriulreglementatestedivizatindouasubzone(UTRuri)astfel:
Teritoriulreglementatprin 58554,80mp
G2 o subzonacimitirelor 24706,50mp
V1 o spatii verzi publice cu acces nelimitat, pentru zona de
protectiesanitarade50m
33848,30mp
BILANTTERITORIALEXISTENT
FUNCTIUNEA SUPRAFATA PROCENTAJ
1 Drumdeexploatareagricola 2204,50mp 3,76%
2 Suprafataterenarabil 43102,40mp 73,62%
3 Suprafataterenneproductiv 13247,90mp 22,62%
MEMORIUDEPREZENTARE AFERENTPUZCIMITIRRAURENI

SUPRAFATATOTALA 58554,80mp 100,00%


BILANTTERITORIALPROPUSUTRG2SUBZONACIMITIRELOR
FUNCTIUNEA SUPRAFATA PROCENTAJ
1 Cladirianexecimitir(capela,mausoleuosuar,
administratie,depozitare,grupurisanitare,spatiuacoperit
pentruparastase)
247,06mp 1,00%
2 Suprafataaferentalocurilordeveci 19518,14mp 79,00%
3 Circulatiicarosabile(inclusivparcajele) 2964,78mp 12,00%
4 Circulatiipietonale 741,19mp 3,00%
5 Spatiiverzi/plantatii 1235,33mp 5,00%
SUPRAFATATOTALA 24706,50mp 100,00%
IndiciurbanisticisubzonaG2(raportatilaintreagasubzona):
Suprafatalocdeveci7,510mprezultauncapacitateacimitiruluiintre2600si1950
locurideveci
Circulatiicarosabilesipietonale15%
Plantatii/spatiiverzi5%
ConstructiiPOT1%,CUT0,15
BILANTTERITORIALPROPUSUTRV1SUBZONASPATIILORVERZI
FUNCTIUNEA SUPRAFATA PROCENTAJ
1 Constructii 1692,42mp 5,00%
2 Spatiiverzi/plantatii 27078,64mp 80,00%
3 Circulatiicarosabile 3384,83mp 10,00%
4 Circulatiipietonale 1692,42mp 5,00%
SUPRAFATATOTALA 33848,30mp 100,00%
Circulatiicarosabilesipietonale15%
Plantatii/spatiiverzi80%
ConstructiiPOT5%,CUT0,2
3.6 DEZVOLTAREAECHIPARIIEDILITARE:

Deoarecepiataimobiliaraesteinstagnare,iarpopulatiaindescrestere,seestimeaza
inzonaRaureninuprezintainterespentruodezvoltareimobiliarainurmatoareaperioadade
58ani.DeaceeanusepropunprinprezentulPUZdezvoltariarereteleloredilitareinzona
extinsa,cinumairealizaridebransamentepentrufunctiuneapropusacimitir.
3.6.1 ALIMENTAREACUAPA
Pentru alimentarea cu apa se propune o conducta de bransament cu diametrul Dn 40 mm,
racordata la reteaua de apa care alimenteaza in prezent Targul de saptamana Raureni.
Lungimeatotalaaconducteiestede115m.
3.6.2 CANALIZARE
Canalizarea apelor menajere se propune sa se realizeze prin racord la reteaua existenta in
zona,carearediametrul800mm.
Din cauza diferentei de nivel a terenului se propune amplasarea unei statii de pompare
etanse(corppolietilenasipompacurotorneimersat).Transportulapeiuzatemenajerecatre
reteauaexistentasevarealizaprinconductaPEHDcudiametrul80mm.
MEMORIUDEPREZENTARE AFERENTPUZCIMITIRRAURENI

Lungimeatotalaaretelelordecanalizaremenajeraestede220m.
3.6.3 ALIMENTARECUENERGIEELECTRICA
Alimentarea cu energie electrica se propune sa se realizeze din retelele aeriene existente,
prin racord aerian (asa cum sunt retelele existente in toata zona). Solutia propriuzisa de
alimentare electrica va fi stabilit de furnizorul de energie elecrica, dupa realizarea studiului
decoexistenta.
3.6.4 ALIMENTARECUCALDURA
Deoarecezonastudiatanudispunedereteletermicesaudereteledegaze,sepropuneca
pentruspatiilecarenecesitaincalziresaseprevadainstalatiielectricedeincalzire,carepot
fi:panouriradiantesaucabluriincalzitoaredepardosealasaualtesistemecuconsumscazut
deenergie.
3.6.5 ALIMENTARECUGAZENATURALE
Nuestecazul.
3.6.6 GOSPODARIECOMUNALA
Cimitirulvadispunedeoplatformabetonataacoperitasiingradita,pentrucolectarea
selectivaagunoiului.Acestavafidepozitatineuropubele,sivafiperiodicevacuatdefirma
specializata,pebazadecontract.
3.7 PROTECTIAMEDIULUI:
Amenajarile existente pot prelua din riscurile generate a gospodarirea complexa a
apelor(acumulariledeapadinamonte).
Riscurile induse de existenta liniilor electrice aeriene se limiteaza prin respectarea
distantelordesigurantaconformnormelor.
Sursedepoluantisiprotectiafactorilordemediu:
Se vor supraveghea prin masuratori specifice parametrii de calitate a
factorilordemediu(apa,aer,sol)
o Protectiacalitatiiapelor
seimpuneozonadeprotectiesanitarade50m,conformOrdinMS536/1997privind
aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al
populatiei,art.11.
o Protectiacalitatiiaerului
inhumarea cadavrelor se va face in conditiile stabilite prin lege, astfel ca nu este
afectatacalitateaaerului.Exhumareacadavrelorsepoatefacedupaminimunande
la inhumare si numai in perioada 1 noiembrie31 martie, iar dupa 7 ani de la deces
osemintelepotfideshumateinoriceperioadaaanuluifaraavizulorganelorsanitare.
o Protectiasoluluisiasubsolului
Se instituie zona de protectie sanitara de 50 m, fata de perimetrul cimitirului,
delimitatpringardsifasieverdede3mplantatacuarboridetaliemare
o Protectiaasezarilorumanesiaaltorobiectivedeinterespublic
Zonadeproteciesanitarinstituitcuolimede50mnjurulcimitiruluiinterzice
realizarea construciilor de orice fel; suprafeele de teren incluse n zonele de
proteciesanitarpotfiexploatateagricol,cuexcepiaculturilordeplanteutilizate
n scop alimentar sau furajer , care , prin fixarea sau concentrarea de substante
poluantepotfivtmtoarepentruomsauanimale.
Construciile permise n zona de protecie sunt cele destinate personalului pentru
ntreinereiadministrare.
MEMORIUDEPREZENTARE AFERENTPUZCIMITIRRAURENI

Exhumareacadavrelorsepoatefacedupminim1andeladatanhumriiinumai
n perioada 1 noiembrie 31 martie , iar dup 7 ani de la deces , osemintele pot fi
deshumatenoriceperioadaanuluifravizulorganuluisanitar
Desfiinarea i schimbarea destinaiei unui cimitir se pot face numai dup 30 de ani
delaultimanhumareidupstrmutareatuturorosemintelor.
Parcarilevoraveaarboriplantatiintronormade1arbore/4locurideparcare
o Depozitareacontrolataadeseurilorgeneratepeamplasament
Cimitirulvadispunedeoplatformabetonataacoperitasiingradita,pentrucolectarea
selectivaagunoiului.Acestavafidepozitatineuropubele,sivafiperiodicevacuatla
groapadegunoiautorizatasanitar,deofirmaspecializata,pebazadecontract.
AceastaconstructienuvaficuprinsainPOTsiCUT
Amplasarea acestei platforme de colectare se va face pe latura de NV a limitei
cimitirului,cuaccesdirectdinexterior,dintrundrumpublic.
o Lucrariderefacereaamplasamentului
Se vor realiza cu prioritate delimitarea conturului cimitirului, si a acceselor respectiv
prelungireastraziiTarguluisiastraziiA,pelaturadeNV.
Aceasta etapa va fi urmata de realizarea imprejmuirii si plantarea fisiilor verzi
perimetralealecimitirului(3m).
Imprejmuirilecimitiruluisprestradavorfisemiopacesauopace,tratatearhitectural,
discret,avandinaltimidemaxim2m.Seinterziceutilizareaelementelorprefabricate
dinbetonincomponentaimprejmuirilor.
3.8 OBIECTIVEDEUTILITATEPUBLICA:
3.8.1 LISTAREAOBIECTIVELORDEUTILITATEPUBLICA
a CimitirpublicRaureni 17500mp
b StradaTarguluiprelungire,categoriaaIIIa10m(7m+2x1,5m) 295m
c ModernizarestradaTarguluicategoria,aIIIa10m(7m+2x1,5m) 225m
d StradaAcategoriaaIVa,10m(7m+2x1,5m),inclusivparcari,trotuare 200m
e StradaBcategoriaaIVa,10m(7m+2x1,5m),inclusivparcari,trotuare 200m
f StradaCcategoriaaIIIa,11m(7m+2x2m),inclusivparcari,trotuare 200m
g Gradinapublicacuaccesnelimitat 33400mp
h Reteaalimentarecuapa 115m
i Reteacanalizaremenajera 220m
j Reteaalimentareenergieelectrica 20m
3.8.2 IDENTIFICAREATIPULUIDEPROPRIETATEASUPRATERENURILOR
Tipuldeproprietateasupraterenurilorproprietateprivataapersoanelorfizicesijuridice
Proprietariiidentificatisunt(delaNElaSV),conformplanuluitopografic.
BurducelMarin
PosogaConstantin
RaducaConstantin
StatieConstantin
StatieGeorghe
StatieConstantin
IlinaConstantin

MEMORIUDEPREZENTARE AFERENTPUZCIMITIRRAURENI

3.8.3 CIRCULATIATERENURILOR
Invederearealizariiobiectivelorpropuse,toateterenurileproprietateprivataapersoanelor
fizicesaujuridice,cuprinseinzonareglementataprinprezentulPUZ,urmeazaafitrecutein
proprietateapublicaaPrimarieimunicipiuluiRamnicuValcea
4. CONCLUZIIMASURIINCONTINUARE
4.1 CONCLUZII:
4.1.1 INSCRIEREPUZINPREVEDERIPUG
PUZpreiatramastradalacuprinsainPUG,siseincadreazaincaracterulzoneiextinse.
4.1.2 CATEGORIIPRINCIPALEDEINTERVENTIESIPRIORITATI
AprobarePUZ
Reglementarea statutului juridic al terenurilor, prin trecerea terenurilor in domeniul
public
Realizarea proiectelor de echipare edilitara si a cailor de acces, cu prioritate Strada
Targuluisiaprelungiriiacestei,precumsiastraziiAcuzonadeparcare
Autorizarealucrarilordeechipareedilitarasiacailordeacces
RealizareadePrimariealucrarilordeechipareedilitarasiacailordeacces
Intabulareanoiistructuriurbane
Realizareaproiectuluidecimitir
Autorizarealucrarilordeconstruireacimitirului
RealizareadePrimariealucrarilordeexecutieacimitirului
Intabulareacimitirului
Autorizareadefunctionareacimitirului
Realizarea proiectului de gradina publica pentru subzona V1, inclusiv echiparea
edilitarasistraziiB
Realizarea de Primarie a lucrarilor de executie a gradinii publice inclusiv echiparea
edilitarasistraziiB
IntabulareagradiniipublicesiastraziiB.

Reglementarile specifice detaliate sunt cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism,


partecomponentaaprezentuluiPUZ.

Arh.CristinelVlad