You are on page 1of 3

1.

a con tr chut ti t cui cng ca trang vn bn mun Break, chn th tab PAGE LAYOUT
sau chn BREAKS ti mc Session Breaks chn NEXT Page.
V d mun nh s t trang th 2 th t con tr ti t cui ca trang s 1

2. Tip theo ti trang s 2, l trang mun bt u nh s trang l 1, Bn chn tab INSERT v chn
FOOTER/ EDIT FOOTER bt footer ca trang s 2 ln. Nhn ln trn thanh cng c ti tab DESIGN,
b chn vo nt LINK TO PREVIOUS, mc ch l phn footer ny khng cn lin quan ti phn
footer bn trn trang s 1.

Sau khi b chn vo nt LINK TO PREVIOUS nh trn th chn tab INSERT /chn PAGE NUMBER
chn FORMAT PAGE NUMBER, ti mc page numbering, chn Start at t l 1. Sau chn li insert/
page number v chn current position. Lc ny v tr bt u c nh s trang l t trang s 2.

Tng t nu bn mun nh s trang t mt trang no th lm nh trn, chc bn thnh cng.