P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

ד"סב ס טל הכו תיעיבש תוריפב הרוחס

www.swdaf.com 1
ז קרפ תיעיבש תכסמ הנשמ
רכשב עבצי אלו ומצעל עבוצ עבצה תיעיבש ןהימדלו תיעיבש םהל שי ןיניעלגהו םיזוגא יפילק ולש ץנהו ןומר יפילק [ג]
תיעיבש תוריפב הרוחס םישוע ןיאש םישמרב אלו םיצקשב אלו תופרטב אלו תולבנב אלו תומורתב אלו תורוכבב אלו
ומו הדש תוקרי חקול היהי אלו ןרכמל רתומ ריתוהו ומצעל חקל ודי לע רכומ ונבו טקול אוה לבא קושב רכ :

ח קרפ תיעיבש תכסמ הנשמ
[ג] ןינמב אלו לקשמב אלו הדמב אל תיעיבש תוריפ ןירכומ ןיא תודוגא אל ףא א"שב לקשמב קרי אלו ןינמב םינאת אלו
ץנו ןישרכה ןוגכ קושב ותוא ןידגוא תיבב דוגאל וכרדש תא א"הבו :בלחה

[ד] רוסא ורכש םויה קרי וב יל טקל רתומ ורכש םויה קרי יל טקלו הז רסיא ךל אה לעופל רמואה םותחנה ןמ חקל
תיעיבש ימדמ ול םלשי אל םתס ונממ חקל רתומ ךל איבא הדש תוקרי טוקלאשכ ןוידנופב רככ ימדמ בוח ןיערופ ןיאש
תיעיבש :

רוסיאה רוקמ

ןישודיק תכסמ ילבב דומלת א דומע כ ףד
ףוסל תיעיבש תוריפב ןתונו אשונ םדא ,תיעיבש לש הקבא השק המכ הארו אב :רמוא אנינח יברב יסוי יבר ,אינתד
וילטלטמ תא רכומ ... ויתודש תא רכומ ףוסל שיגרה אל ... ותיב תא רכומש דע ודיל תאב אל ...

א דומע כ ףד ןישודיק תכסמ י"שר
תיעיבש לש הקבא - הבש לקה רוסיא ארקיו) הלכאל השע ללכמ אבה ואל היל הוהד היתוריפב הרוחס השועה
הרוחסל אלו (הכ .

א דומע כ ףד ןישודיק תכסמ תופסות
תיעיבש לש הקבא - הבש לק רוסיא שוריפ לבא העירזו השירח ןוגכ עקרק תדובעב אלא וניא תיעיבש רוסיא רקיעד
הרוחסל אלו הלכאל אמלעב השע אלא וניא ןתמו אשמ סמו .הדמ דגנכ הדמ ןתמו אשמ לע הז שנוע ול אבש ארב

(תיעיבש) 'קבא' ךרע ךורע
ב... א רו הא המכ השק הקבא לש ש ב תיעי פב " ק דקד ו ןיש סב ו ף ת ו פס ו ת ע ר ןיכ רב שי ׳מג מהד ו כ ר והדש מגב ר א תי רי ה
ילע ו המא בעה ר הי ו סב ו הכ ב ׳מג להד ו חק ל ו ל ב ב ל ו ל ב זגה ו ל פ 'י הקבא מכ ו ר חי א רוס תיעיבש קיעש ר א ס ש רו תיעיב
אה ו רצ יפ תור ש ב תיעי דע תינימש ו ס ח ו הר יא נ ה קיע ר סא רו אלא דמ ר אש הלכאל ו אל ל רוחס ה ומכ קבא בר תי יאש ונ
תיבר ומג ר :

א דומע בכ ףד הנשה שאר תכסמ יריאמל הריחבה תיב
ירחוס תיעיבש הרמא הרותהו תיעיבש תוריפב הרוחס ןישועש ל"ר הרוחסל אלו הלכאל נ אלו ליאוה מ"מו שרפת
בשחנ אוה םירפוס ירבדמכ אידהב הרותב .םירחא םינינע הב ונבתכ ןירדהנס תכסמבו

ןישעה תחכש תווצמה רפסל ן"במרה תוגשה
.הרוחסל אלו הלכאל ושרדו הלכאל םכל ץראה תבש התיהו (רהב פ"ר) תיעיבש תוריפב הרות הרמאש תישילש הוצמ
א בס) ז"עלש ןורחאב ורמאש ומכ אוה הרות רבד הזו אלו הלכאל הרמא הרותהו תיעיבש תוריפב ובוח ערופ אצמנ (
הרוחסל ורמאב הוצמה תאז הלפכנו .הזה ןושלכ אב (נ"שו ,א מ הכוס 'יעו ,ב בי תורוכב) דומלתה ןמ םיבר תומוקמב ןכו .
רגלו ינעל (םישודק פ"ר) רמאש ומכ םתוא בוזעת ךמע ינויבאל רמא אלש .ךמע ינויבא ולכאו (גכ 'יטפשמ) 'תי בוזעת
.(פ"ב רהב 'פו םש) םוקמ לכב בותכה םהב ריכזמ הליכא ןושל לבא החכשו טקלב םתוא רבוע םהב הרוחס השועה הנהו
השעב :

לע רתסא תליגמ ןישעה תחכש תווצמה רפסל ן"במרה תוגשה
תיעיבש תוריפ לוכאל וניוטצנש איה 'ג הוצמ ן"במרה רמא ...הלכאל םכל ץראה תבש התיהו 'נש המ יכ ל"נו אלש
רתוה הלכאל קר םתליכאב הוצמ אהיש ושוריפ ןיא הרוחסל אלו הלכאל םימכח ושרדש המש יפל אוה ברה האנמ
הרוחס םהב תושעל אלו םכל ...

א דומע חנ ףד םירדנ תכסמ ד"יר תופסות
... לכש עיבש תרותב ןלכואל ךירצש אלא הלכאל םכל ץראה תבש התיהו ביתכדכ הליכאב ןירתומ תיעיבש תוריפ תי
הלכאל הרוחסל אלו ןירוסא ןניא ימנ רועיבה רחאלו תיעיבש 'סמב ןישרופמה תיעיבש יטפשמ ראשו אמגולמל אלו
השלש ינפב ןריקפהל אוה בייח אלא הליכאב ןה רקפהה ןמ ןהב הכוזש רחאו רחא ןיב אוה ןיב הכז ןהב םדוקה לכו
וגהנש םוקמ 'פב םיחספב תישירפדכ ול ןירתומ ...
ד"סב ס טל הכו תיעיבש תוריפב הרוחס
www.swdaf.com 2

רוסיאה םעט

א דומע טל ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
תיעיבשב וריבחמ בלול חקולה .הנשמ - .תיעיבשב וחקולל יאשר ןיאש יפל ,הנתמב גורתא ול ןתונ
?והמ הנתמב ול ןתיל הצר אל .ארמג - .בלולב גורתא ימד היל עילבמ :אנוה בר רמא - !אידהב היל ביתילו - ןיאש יפל
ה םעל תיעיבש תוריפ ימד ןירסומ .ץרא .תודועס שלש ןוזממ רתוי ץראה םעל תיעיבש תוריפ ימד ןירסומ ןיא :אינתד
רסמ םאו - יתיב ךותב יל שיש תוריפ לע ןיללוחמ והי וללה תועמ ירה :רמאי .תיעיבש תשודקב ןלכואו אבו המב
םירומא םירבד - רסיא יצחכב וליפא ,רמושמה ןמ חקולב לבא .רקפומה ןמ חקולב - רוסא .

י"שר א דומע טל ףד הכוס תכסמ
'וכ תוריפ ימד ןירסומ ןיא - ,הרוחסל אלו הלכאל (הכ ארקיו) הרמא הרותהד רעבתהל ןיבייח תיעיבש תוריפ לכש
רישעהלו תיעיבש רחאל עינצהל ותרוחס םהב השעיש אלו ,ןהימדו ןה תיעיבשב , ךכ לע ןידושח ץראה ימעו ךכיפל ,
ב םולכ םהמ חקיל םימד םהל ןירסומ ןיא .(טי ארקיו) לושכמ ןתת אל רוע ינפלא רבעקד ,םימד

א דומע טל ףד הכוס תכסמ תופסות
תיעיבש תוריפ ימד ץראה םעל ןירסומ ןיאש - 'טנוקה 'יפ תיעיבש תוריפ לכש הרוחסל אלו הלכאל הרמא הרותהד
רישעהלו תיעיבש רחאל עינצהל ותרוחס ןהב השעי אלו ןהימדו ןה תיעיבשב רעבתהל ןיבייח ו לכ ורתשיל כ"אד השק
רועיב םהל ןיאו תיעיבש ןהל שיש (ה"מ) ז"פ תיעיבש 'סמב ןנתד ןתוא ול ןיא בלול יכה יא ןיתעמשב ךירפ אידהבו
ה"על וימד רוסמל רסא אקו אוה םייקתמד רועיב ןהב תונקל רוסאל רהזנ ה"ע ןיאש אבוט ירוסיא אכיאד ט"ה אלא
'ועקרקו 'ידבע האמט המהב נמו תילטו קולח רפסל אלו ןפסל אלו ןלבל אלו רייבל אל ןינתונ ןיאו 'ילע תיעיבשד
תוריפב שיש םירוסיאלו םינידל רפסמ ןיאו ובוח ןהמ עורפל רוסאו םירבד ראשל אלו הכיסלו היתשלו הליכאל
תיעיבש תשודק ןהב גוהנל ךירצש תיעיבש .

הכ קרפ ארקיו ן"במר
ו) הלכאל םכל ץראה תבש התיהו ( - ) רמאש רובעב תרכזנה התיבשה היהתש רמא ,ץראל היהי ןותבש תבש (ד קוספב
,היחהו המהבהו ךדבעו התא םכלוכ הב ויחתו הלכאל םכל התתיבשב המצעמ ץראה איצות רשאמ םכלוכ ויחתש .

א דומע בס ףד הרז הדובע תכסמ ן"רה ישודיח
... רחא רבדל אלו ונתיל הלכאלד תיעיבש תוריפב אוה בותכה תריזגש רמולכ .

ג רוסיאה רד

ה קוספ הכ קרפ ארקיו ן"במר
... אלא ,הטיקל תעשב ןתוא ריקפהל הצור וליפאו תיעיבשב םיינע ינפב לעונו והדש רמוש םדא אהי אלש ,הרותה ןמ ןכו
ינפמ יכו ,(אי גכ תומש) ךמע ינויבא ולכאו ,(אי כ םיטפשמ) אתליכמב ונש ךכ .םיינעל רקפומו ןמוזמ הנשה לכ הדשה אהי
רמא המ ,התשטנו ,הנטמשת תיעיבשהו רמול דומלת ,םיינעל הקלחמו הסינכמ ינא ירה םיינע התוא ולכאיש אל הרות ה
.םלוע ןוקת ינפמ םימכח ורדגש אלא ,תוצרפ הב ץרופ אוהש דיגמ הדשב תוצרפ וצרפי אלש ,םימכח ורדגש רדגהו
הרות ירבד לע רובעל תוריפה סינכמו והדש רמשמ אוה אהיש אל לבא ,םרכבו חקיל אלש ורזגש אלא דוע אלו .
ךכב דושחה ןמ אלו רמושמה ןמ תוריפ ט תיעיבש) ונינשש והז , , :רמשנ ןהב אצויכ ןיאש תיעיבשב םדא לכמ ןיחקלנו (א
םירבד המב ,תודועס שלש ןוזממ רתוי ץראה םעל תיעיבש תוריפ ימד םירסומ ןיאש (א טל) הכוס תכסמב ורמאו
לב לבא רקפומה ןמ חקולב םירומא רוסא רסיא יצחכ וליפא רמושמה ןמ חקו . רקפומה ןמ חקולהש ינפמ םעטהו
,ונממ חקול אוה רתיהב ,רקפומה םוקמה ןמ םאיבהש עודיש וא רקפהה ןמ םאיבהל םדא ינב ךרדש םירבד רמולכ
הרוחס ןהב השעי אמש ץראה םעב ןיששוח םויב ובל ותדועסמ רתוי םימדב ול הברי םאש אלא , םירבד חקול לבא
דש ונממ חקיל רוסאו ,ןרמש אמש ןיששוח ,רסיא יצחכב וליפא ,רמשהל ןכר רסיא יצחכמ תוחפו הטורפב חקולב אה .
:עובש ינש ראשב וליפאו םוקמ לכב ןטקלל םדא ינב ךרדש ינפמ ,ורזג אל
... רמשמה ןמ םתוא וחקי אלש אלא ,םדא לכל רמושמה הדשה תוריפ םימכח ורסא אל םוקמ לכמו . ..

פדב .דכ ן"ר ןכש לכ ה"ד ף"ירה י
ךכיפל... האנה תבוט רכש אלא וניא ל"ז י"שר ירבדכ שממ רכש ושוריפ אהי וליפא הבוט יאהד ירש יכה םושמד ל"נ
תוחפב חקולכ ל"הו אתרופ האנה רדומ יבג םתה ןנירשד תבוט הבוטב אלשו הבוט שוריפ ל"ז ד"בארה לבא...
ןינהנ ןיא תיעיבש תוריפ יבג (א,ה) ןנת...םירבד ...איה הרוחסד רוסא םימדב יאד םירבד תבוט ונייהו הבוטב אלא ןהמ ילו
ירקימ הרוחס ואל אנוג יאה יכד אתרופ האנה תבוטב ונייהד אכהד הבוטכ םתהד הבוט םלועלד איריא אל אוההמ
חקמ ןיעכ הז ןיאש ...

ד"סב ס טל הכו תיעיבש תוריפב הרוחס
www.swdaf.com 3
א דומע בס ףד הרז הדובע תכסמ תופסות
תיעיבש תוריפמ ובוח ערופ הז אצמנ - רמוא תונקל ונייה תיעיבש תוריפב הרוסא איהש הרוחסהד קחצי וניבר
תודעל ןילוספש תיעיבש יפסוא ןישוע ויהש ומכו רקויה םוקמל לוזה םוקממ ךילוהל דחיב הברה ררוב הז קרפב
הרוחס םעטמ (.וכ ףד ןירדהנס) היב אנירק הלכאל ואלו תיעיבש תוריפב רכתשמ הזש תיעיבש תוריפמ ובוח ערופ ןכו
לבא הרוחס וז רבד ןיא הליכא רבד וב תונקל די לע רוכמל טקול אוה םא םשו .טל ףד הכוס) לוזגה בלול קרפ ונינש ןכו
רתומ היה ימנ העלבה אלבו בלולב גורתא ימד עילבמ (בתילו ה"ד םעל תיעיבש תוריפ ימד ןירסומ ןיאד אמעט אלמליא
רוכמל רתומ אמלא ץראה ג"מ ז"פ) תיעיבש תכסמב ןנת דועו ונבו טקול לבא קושב רכומו הדש תוקרי חקול אהי אל (
הלחתכל וליפאד עמשמ ודי לע רכומ רתומ טקול אה עמשמ קושב רוכמל חקול הרסא אשיר אפיסל אשיר ישקית ת"או
סרגו רפוס תועט אשירב הנשמב שיד הארנו רוסא קושב רוכמל אה ודי לע רכומ ונבו טקול ינת רדהו קושב וליפאו
טקול םהינשב אנת אשירו קושב רוכמל רוסא םהינשבד ןיוש טקולו חקול ןידד ןניעמשאו אסריגה בשייל שי והימ
רתוי המוד קושב תונח דימעמשכש קושב רתוי רוסא המל םעט ןתיל שיו חקול ה"הו טקול אפיסו טקול ה"הו חקול
תיעיבש תוריפב רכתשמש אלד םושמ תיעיבש תוריפמ ובוח עורפל רוסאש ונרמאש פ"עאו שדקל מ"מ אוה הלכאל ו
אוה הלכאל ואלד ג"עא רתומ השא םינש שמח שדיקש דחאב השעמ (.בנ ףד ןישודיק) שדקמ שיאה קרפ ןנירמאדכ
תושדוקמ תורחא אה תושדוקמ תויחאה ןיא םימכח ורמאו תיעיבש לש הלכלכב היב וליקא היברו הירפ םושמד אמעטו
א הלחתכל לבא דבעיד םתהד תוחדל שי והימו ןנבר רוס .

א דומע בנ ףד ןישודיק תכסמ תופסות
תשדוקמ תיעיבש תוריפב שדקמה - אב אלד ןויכ השאה תא וב שדקל אוה ונוממ ואל ןנירמא אלו סרטנוקב שריפ
ימנ יא רבד לכל אוה ונוממ וב הכזד ןויכ היכז םעטמ אלא ביתכדכ ץפח םהמ תונקל רוסאד ג"עאד שרפל שי הלכאל
הרוחסל אלו תשדוקמ דבעידב השא יבג ןכו םייק חקמה דבעידב לבא הליחתכל מ"ה ףד) ןיתינתמב ןמקל עמשמ ןכו
.תשדוקמ ןהימדב שדיקו ןרכמ ינתקד (:ונ

א דומע טל ףד הכוס תכסמ תופסות
אידהב גורתאה ימד היל ביתילו - אל תיעיבש תוריפב הרוחס תושעל רוסאד םושמ יאד וחקולל יאשר ןיא ט"מ
ס בישח ז"פ תיעיבש תכסמד איהה יכ אלא הרוח רכומ ונבו טקול אוה לבא קושב רכומו הדש תוקרי חקול אהי אל (ג"מ)
אתפסותב ינתק אידהבו טקול אוה לבא אפיס ינתקדכ טקול ונייה חקול ונייה 'יפ רוכמל רתומ ריתוהו ומצעל חקל ודי לע
[טקללד] רוסא ומצע טקולה אוה קושב רכומשכו טקול אהי אלו לבא רוכמל ונייהד הרוחסל טקלל אלו אנמחר רמא הלכאל
ודי לע רכומ ונבו טקול אוה םטקיל אל אוהד ןויכ הרוחס בישח אלד לע רכומ דחאו ןיטקלמ ןיחאה 'ירמא 'לשוריבו
ארתא אוההב רכומ אהי אלו 'יפ רטלפ ושעי אלש דבלבו ןוב רב יסוי ר"א וריבח לשו ולש רכומ העלבה ידי לעד ןהידי
לכ העש אנווג יאה יכ ונייה (:דכ ןירדהנס) ררוב הז 'פו (םשו .בכ ףד) ה"רד ק"פ ןנתד תיעיבש ירחוסו הנוקה רשפאו
הרוחס ימנ ונייה רקויב רוכמלו חיורהל ידכ וריבחמ אלו תיעיבש תוריפב הרוחס ןישוע ןיאש ןנת (ג"מ) תיעיבשד 'ז 'פבו
אלו 'ופרטב אלו תולבנב אלו תומורתב אלו תורוכבב אלא הרוחס ןינעל םיוש םלוכ והיש תחכשמ אל 'ישמרב אלו םיצקשב
.ירכנל רוכמ וא ביתכדכ רוכמל אנמחר ארש אידהבד אנווג יאה יכ

ב דומע בי ףד תורוכב תכסמ תופסות
ךל יעבת אל יאדו - הרוחסל אלו הלכאל תיעיבש תוריפב רומח רטפ ןוגכ האמט המהב תונקל רוסאד עמשמ המיתו
ןנבר 'יפאד ורועיבו ותאנהש הלכאלד אימוד ןניעבד םושמ אלא הסיבכו הרשמ (.בק ק"ב) אמק לזוגהב ירסא אל
הוש ורועיבו ותאנה יוה הכאלמל המהבו הוש .

א דומע בס ףד הרז הדובע תכסמ א"בשרה ישודיח
אצמנ הרותהו תיעיבש תוריפב ובוח ערופ הז הרמא הרוחסל אלו הלכאל ל וא ןמצע ינפב ןלכאל 'יפ . תונקלו ןרכומ
הרוחסל ןתינה רבד אל לבא ,ןהב תספות תיעיבש תשודקו רועיבה רחא רעבתהל םילוכיש םילכאנה םירבד ןהימדב
םילכו תוסכ וא תועקרקו םידבע ןוגכ תיעיבש ימדמ האמט המהבו תועקרקו םידבע ןיחקול ןיא תיעיבש תכסמב ןנתדכו ,
,ןדגנכ לכאי חקל םא אל יוארה רבדד ןרמאדכ אמעטו (םימד) לבא ,רתומ תיעיבש תשודקב ספתנו ליאוה הליכ
תיעיבש תוריפמ ובוח עורפלו ,ןתשודקמ ןעיקפמש רוסא קולח ןוגכ תיעיבש תשודק ןהב גוהנל רשפיא יאש [םירבד]
הרוחס הל איוהו ןיספתנ םניאו ודיב ןיראשנ תיעיבש תוריפ ימד ירהש רוסא אמעט יאהמ ימנ ב"נ] ןישודקב ןנתד אהו ,
ש ('א תושעל רוסאש פ"עאד רמול הנימ עמש רמאקד ונייהו ,רמאק דבעיד ,תשדוקמ תיעיבש תוריפב שדקמה הנימ עמש
.איה תשדוקמ ןכ ב ןכו) א"בטירה ישודיח בו םש א דומע טל ףד הכוס תכסמ (

א דומע וכ ףד ןירדהנס תכסמ תופסות
המורת ימדב םינהכל ורכמי - יבש תוריפב הרוחס תושעל רוסא אהו ת"או (:בס ףד) ז"ע תכסמב ןנירמאדכ תיע
הרוחסל אלו הלכאל אמלעב יארקא ןיעכ 'א םעפ לבא הרוחסל ימדד תונח ןיעכ קושב הרכומשכ ונייה הרוחסד ל"יו
הרוחס םושמ אכיל .


ד"סב ס טל הכו תיעיבש תוריפב הרוחס
www.swdaf.com 4
א דומע בכ ףד הנשה שאר תכסמ תופסות
ןילוספה ןה ולא - ןנברד ןיתינתמד םילוספה לכש עמשמ ארמגב וא תאז הלע 'ירמאד תודעל רשכ םהירבדד ןלזג תרמ
ימנ ד"מלו אחינ םלוע לש ובושיב ןיקסוע ןיאש יפל (:דכ ףד ןירדהנס) ררוב הז קרפב ד"מל איבוקב קחשמ אתשהו השא
ימנ הצוצק תיברב 'יפאו ןנברד הצוצק הניאש תיברב הולמו ןתונ ותעדמד ןויכ ויניעב ןלזג בשחנ ןיא אתכמסא איוהד םושמ
שיניאל היל עמשמ אל ינויל ךנוי הימדקת יא ד"מל םינוי יחירפמו וחרכ לע ונכשממ כ"א אלא ותעדמ ול ןתונשכ ארוסיא
אמלעב םולש יכרד ינפמ אלא לזג ןהב ןיא ארא ד"מלו איבוקב קחשמ ונייה הזה ןמזב תיעיבשב יריימ תיעיבש ירחוסו
ןנברד הרוחסב נ"א (.ול ףד ןיטיג) חלושה קרפב ןחכשאדכ איה 'רו איהה יכ (.וכ ףד ןירדהנס) ררוב הזד יאיצממ יבג
והייתוחילשב ילזאד הרומג הרוחס וז ןיאש יתיימו ופסאו םיינע ילזאו םיינעל תועמ לוזגה בלול קרפב עמשמד אהו
ה"על תיעיבש תוריפ רוכמל רתומד (םשו .טל ףד הכוס) תוריפ ימד ןירסומ ןיאד םושמ בלולב גורתא ימד ול עילבמ יבג
ה"על תיעיבש בא רוסא אל הרוחס םושמ ל יבג המורת ימדב ןהכל והנינבזנו ךירפ ימנ (.וכ ףד ןירדהנס) ררוב הז קרפבו
תיעיבש לש האממ תוחפל הלפנש המורת האס רוכמל רתומ ריתוהו לוכאל מ"ע טקלמה רבדב ל"יו ובוח ערופ ןכו
םושמ רוסאד (םשו .בס ףד) ז"עד ארתב קרפב הרוחסל אלו הלכאל ןנישרפדכ עמשמ אל לוכאל מ"ע חקולד רשפאו
חיורהל הנוקש רקויב רוכמל מ"ע לוזב חקול כ"אא הרוחס בישח הרוחס ןיד שריפ (ד הנשמ ח"פ) תיעיבש תכסמבו
אלד ינתימל ךירטציא אכה לבא אתיירואד ןילוספד והל ינת אל (:דכ ףד ןירדהנס) ררוב הז קרפב םידבעו ימלשוריה פ"ע
ספימ הריבע תמחמ אלד ןויכ אמית .ש"רל םיבורקא הוהד ידימ שדחה תודעל ירשכמ יל

ו קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
א הכלה
תיעיבש תוריפב הרוחס ןישוע ןיא , תוריפכ ןה ירה םימדה ןתואו ,רכומ תיעיבש תוריפמ טעמ רוכמל הצר םאו
שכ ותשודקב אוה ירה רכמנה ירפה ותואו ,תיעיבש תשודקב לכאיו לכאמ ןהב חקליו תיעיבש היה .
ב הכלה
רכומו הדש תוקרי חקול היהי אל ,רכשב תיעיבש יפילקמ עבצי אלו , תיעיבש תוריפב הרוחס השוע הזש ינפמ , חקל
רכמו ותב ןב וא ונב ןהמ חקלו ומצעל תוקרי טקל םא ןכו ,תיעיבש םימדהו רתומה רוכמל רתומ ריתוהו לוכאל תוקרי
תיעיבש ימד םימדהו רתומ ז"ה .
ג הכלה
ירכומשכ תיעיבשב תוריפ רחוסכ היהי אלש ידכ ,ןינמב אלו לקשמב אלו הדמב אל ןתוא ןירכומ ןיא תיעיבש תוריפ ן ,
.רחא לכוא ןהב תונקל םימדה חקולו רקפה אוהש עידוהל הרסכא רכומש טעמה רכומ אלא
גי הכלה
רכש ירה יאדמ רתוי ואיבהש ןוגכ ,הרוסאה תיעיבש תכאלמ תיעיבש תוריפב םישועה םירמחה תיעיבש ימדכ ן רבדו ,
.וייח ידכ םושמ וב וסנק אל טעמ ורכשש ינפמ ,לעופה רכשב וסנק אלו םירמחה רכשב וסנק המ ינפמו ,םהל סנק הז

ו קרפ לבויו הטימש תוכלה ז"בדר ב הכלה
'וכו תוקרי חקול היהי אל די לע רכומ ונבו טקול אוה לבא קושב רכומו הדש תוקרי חקול היהי אלו ז"פ הנשמ . חקל ו
.ורכומל רתומ ריתוהו ומצעל ןטקל אלש ןויכ רכמו ויבא טקלש הממ חקלש ונייה ותב ןבו ונב םהמ חקלו וניבר ש"מו
חקי םאש הנשמה 'יפב שריפ ןכו ומוקמב רמולכ ודי לע רכומ ונבו טקול אוה לבא 'ינתמד אנשיל עמשמ יכהו אוה
כ"ע הזב הבוח וילע ןיא ורכמו ויבא ףסאש הממ ןבה . רנו הא טקול ונייה חקול ונייהד טקולב םייסו חקולב חתפדמ
ודי לע רכומ ונב לבא רוסא ומצע אוה רוכמל טקל םא ןכו ודי לע רכומ ונב לבא רוסא קושב אוה רוכמל חקל םאו יכהו
:רוסא ומצע אוה קושב רכומשכ טקול אהי אל אינתד אתפסותב עמשמ

ו קרפ לבויו הטימש תוכלה הנשמ ףסכ א הכלה
ןיא אנמיקוא (:ט"ל ףד) לוזגה בלול 'פב .'וכו טעמ רוכמל הצר םאו ש"מו .תיעיבשד ח"פ הנשמ .תיעיבש תוריפב הרוחס ןישוע
ונש ןמ ידכב תיעיבשב םדא לכמ םיחקלנו 'וכו ןיזובריהו םגיפה תיעיבשד ט"פב ןנתד אה רמולכ רתוי אלו אקוד ויתונוזמ ידכב
תודועס 'ג ןוזמ ונייהד םתה עמשמו יברו .תודועס 'ג ןוזמ אקודד ח"פרב ש"מ לע ךמס תודועס 'ג ןוזמ הפ ריכזה אלש פ"עא ונ
:הז קרפב ראבתיש המ פ"ע אוה .'וכו רכמנה ירפה ותואו 'וכו תיעיבש תוריפכ םה ירה םימדה ןתואו ש"מו

ו קרפ לבויו הטימש תוכלה ךלמל הנשמ א הכלה
תיעיבש תוריפב הרוחס ןישוע ןיא מב האנמ ן"במרה . הלכאל םכל ץראה תבש התיהו ביתכד םושמ 'ג 'יס ןישעה ןינ
.הז השע לטיב הרוחס השועהו השע השע ללכמ אבה ואלו הרוחסל אלו 'ד קרפב ן"רה 'וכ טעמ רוכמל הצר םאו ש"מו
ירש אתרופ האנה תבוט ליבשב רכומ םאד בתכ הבוטב אלש ןהמ ןינהנ ץחרמ וא הנג הל שישד ןיתינתמא ז"עד
ס ואל ג"הכד כ"ע חקמ ןינעכ הז ןיאש ירקימ הרוח :

ו תוא ,תיעיבשה רדס ,שיא ןוזח
... םירחאל ןרכומל אלא ןלכואל ותעד ןיא םא ףא רתומה רועיש טקלל רתומו ... ול רתומ ,ןיחקול טקולהל ול ןיא םא
רוכמל תנמ לע ינונחל םרכמי אל לבא ,לעופכ רכש ול בוצקיו ותוחילשב רוכמיש ינונחל ןרסמל ... ומשכו טקולה רכ
לכ רכומש תונחב רוכמל רוסא ןכו הנשה לכ רכומש םוקמב קושב רוכמל רוסא ,רוכמל ינונחל םרסמש וא ומצע
הנשה .רצחבו אטמסב וא תיבב רכומ אלא ,
ד"סב
www.swdaf.com 5
תיעיבש
www
ןוז
ןת
ןיכרוד
ןת
יפ
םיר
ריע
ןוגכ
ןיקס
רו
לכו .
ש תוריפב הרו
.swdaf.com
זמ ןהמ ול ןת
וא ןישועו ןת
וב דו ןתוא ןירצ
תוא ןיקסומו
פל דחאו דחא
ישע דחאו ם
ע לכב רצוא
ןימה ותוא ל
סומו םיכרודו
ועיב ןיכירצ
ןלכאלו ד"ב
ס טל הכו חס
m
תונו ונממ ןת
וא ןירדוע ןיל
ב ןילעופ ןירכ
ןילעופ ןירכוש
א לכ תותבש
יינע דחא 'מו
ןישוע ןיד ת
לכ תטיקל ןמ
ןימה ותוא ל
ןניא ןיד תיב
ב דימ םהמ ל
וא ןילטונ ודי
לעופ ןירכוש
כוש ןיד תיב
ש ןיד תיב יח
ש יברע ןהמ ן
וא יסוי 'ר הד
ב ויה הנוש תי
מז אבישכו ,ר
לכ םיטקולו ן
ב רצואל םיס
לבקל רועיבה
הרוח :

ךותב תוריפ
ןיד תיב יחול
יחולש םיבנע
חולש םיתז ןמ
יקלחמו ריעב
דוהי 'ר ירבד
רועיב
שארב ,םהיר
רצואל ןתוא ןי
יקסומו ןירצוב
סנוכמה תורי
ה רחאל ןירת
ס םהמ תוש ח

6
איבמש ימ פ
ש םינאת ןמ
ע ןמז עיגה ר
מז עיגה ריעב
בש רצואל ןת
םירישע אל
בה רחא רצוא
בדמ תונקת
יסינכמו ןהיא
בו םילעופ ם
ןה פה ולאו ,
תומ םירישע
שעל וא םבכ
ח
לכ תורייע יח
ז עיגה ריעב
ריעבש רצואל
בש רצואל ןת
תוא ןיסינכמו
לבא רועיבה
אה ןמ ןילכוא
. ת םהל ושעו
איבמ דימ םת
ירכוש ד"ב ,ע
הלש רצואל ם
ע דחאו םיינע
על ואבי אלש

ח קרפ (ןמר
חתפ לע ןיבש
בש רצואל ות
ל ןתוא ןיסינכ
תוא ןיסינכמו
תויבחב ןתוא
ה רחא ןילכוא
םירישע 'מוא

א"ה - (ד"ה ..
תוא ןילטונ ויה
עיגה ריצבה
םינתונו ,םינש
ע דחאו ,תיב
ש דשח ינפמ
ו ףיעס בי ן
ביל) תיעיבש
שוי ןיד תיב יח
וא ןיסינכמ ר
כמו תויבחב
תויבחב ןתוא
א ןיסנוכו דב
ע רועיב א םיינ
א ןועמש 'ר ר
ז קוספ הכ
ה ח"פ תיעיב
ה תוריפה תא
תעו [ץיק] (ר
שה ראש ךרד
בה ןמ םה ןיר
מ ,ד"ב לש ח
מיס תיעיבש
ןיד תיב
ש תכסמ את
א
חולש ויה הנו
ראשהו 'ודועס
ןתוא ןיסנוכו
א ןיסנוכו תגב
ה תיב ןתוא
בה תעש עיגה
רועיבה רחא
קרפ ארקיו
בש) אתפסות
איצי תליחתמ
ריצק) לש ןמ
תיבב דכ דבה
רעובמ רבכש
חרוטהו הנק
ש תוכלה שי
ד"סב
רצוא

תפסות
א הכלה
ושארב
ס שלש
הליבד
ב ןתוא
ןינטועו
ה ותיב
ןילכוא

ן"במר
תב ונשו
ריעו מ ,
ז אבש
בו תגב
ש רחא
קתה וז

א ןוזח


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->