Preporuka – razvrstati postovo pomoću hashtagova kako bi se fanovima olakšala

pretraga na stranici:
#CASINO
#GINGERcasino
#CHAMELEONcasino
#casinoENTERTAINTEMENT
CHAMELEON
Priarna ci!"na #rupa – ci!"na #rupa u $okusu
• %iznis korisnici – pos!ovni rucak
o Po"e&inci' privatnici (!ista restoran ana#er)
o *opani"e (internaciona!ne)
o *opani"e (&oace)
o Sekretarice
Sekun&arna ci!"na #rupa (ci!"na #rupa ko"u +iso zaneari!i u ovo trenutku),
LinkedIn – B2B advertsing, targetirano oglašavanje, usmereno ka donosiocima odluka,
poslovnim ljudima, menagerski, direktorski segment
Biznis portali - B92 biz – reklamiranje jela dana, brunch, zgodno parkiranje, ovi Beograd,
sponzorstvo!
Lu" Li#e – li#est$le portal – promovisanje hedonizma, dobre hrane, muzike, dešavanja,
sponzorstvo gastro rubrike!
%okušati da se pove&u sa '(B )acebook stranicom *+isit Belgrade! radi promovisanja
među gostima Beograda, turistima
GINGER
- Poku.ati &a se pove/u sa TO% 0ace+ook stranico (1isit %e!#ra&e)
%rimarna ciljna grupa
• 2ene
• M!a&i parovi
• M!a&i zapos!eni na pozici"aa ko"e ia"u incoe 344 – 5644 eura
• Out#oin#' spreni &a eksperientisu' poa!o I avantura I putovan"e
,ekundarna ciljna grupa
• I#raci s!ota (parovi I &evo"ke)
- *e7 e!eent: konstantnost ponude rađa prepoznatljivost i top of mind
- Teatske ce!ine – proovisan"e mesečnih, tematski8 ponu&a, mesec sečunaske
kuhinje, tepura' teri"aki9: Egzotična za+ava
- Insta#ra kana! sa prepoznat!"ivi 8as8ta#o #GOGINGER #E;otic0OO< (8rana pre&stav!"a
==> sa&r/a"a ko"i se &e!i na Insta#rau) Pinterest?
- Sponzorisati ru+riku na neko o& porta!a, SML ' @anna%e' <esi#ne&RS – pose+na ru+rika
!i$est7!e (CHAMELEON Atrans$oraci"a' GINGERAavantura)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful