Tekst Deset zapovijedi [uredi

]
Prijevod s hebrejskog jezika (preveo Silvije Grubišić) glasi ovako (Izlazak 2! 2"#$% vidi
i Ponovljeni zakon &!'"2#)(
Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati
drugih bogova uz mene.
Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod
zemljom. Ne klanjaj im se niti im slui. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. !anjavam
grijeh ota"a # onih koji me mrze # na dje"i do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosr$e
tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi.
Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara
ime njegovo.
%jeti se da svetkuješ dan subotnji. &est dana radi i obavljaj sav svoj posao. ' sedmoga je dana
subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. (ada nikakva posla nemoj raditi) ni ti, ni sin
tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni ivina tvoja, niti došljak koji se na$e unutar
tvojih vrata. (a i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga
je dana počinuo. %toga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji.
Poštuj o"a svoga i majku svoju, da imadneš dug ivot na zemlji koju ti d* Jahve, Bog tvoj.
Ne ubij+
Ne učini preljuba+
Ne ukradi+
Ne svjedoči lano na blinjega svoga+
Ne poeli kuće blinjega svoga+ Ne poeli ene blinjega svoga, ni roba njegova, ni ropkinje
njegove, ni vola njegova, ni magar"a njegova, niti išta što je blinjega tvoga+
) prijevodi*a +iblije ,a hrvatski jezik rije- rob je ubla.e,a rije-ju sluga!
+udući da u hebrejsko* tekstu ,e postoji ,u*era/ija ,i ,eka druga jas,a podjela zapovijedi! te
,ije lako odrediti ,jihov broj! do tradi/io,al,og broja od deset zapovijedi u razli-iti* se
predaja*a dolazi ,a razli-ite ,a-i,e0 1sobito je ta raz,olikost prisut,a *e2u raz,i* kršća,ski*
zajed,i/a*a0
Deset zapovijedi u 3atoli-koj 4rkvi [uredi]
Podrobniji članak o temi) -eset Bojih zapovijedi s katoličkog gledišta
5,a-i/a koja se ,alazi u katoli-ko* 3atekiz*u! ali i kod ,ekih drugih 4rkava! do,osi druga-iji!
sa.eti! tekst0 ) to* se tekstu u*jesto spo*e,a 6subote6 spo*i,je 6da, Gospod,ji60 7a
zapovijed koja spo*i,je zabra,u izra2iva,ja likova 3atoli-ka 4rkva dr.i da je sadr.a,a u prvoj
zapovijedi (pre*a ,je,o* ,auku! likovi se ,e štuju kao da su +og ili sa*i sve/i! ,ego sa*o kao
podsjeća,je ,a ,jih! dok se zabra,a iz Deset zapovijedi od,osi ,a uvjere,je da bo.a,stvo
prebiva u izra2e,o* liku)0 1ve 4rkve tako2er i*aju zad,je dvije koje su sadr.a,e u zad,joj
zapovijedi! pre*a gor,je* tekstu0 1vaj raspored Deset zapovijedi kakav se rabi u 3atoli-koj
4rkvi potje-e od svetog 8ugusti,a(
#09a sa* Gospodi,! +og tvoj! ,e*oj i*ati drugih bogova uz *e,e:
20;e izusti i*e,a Gospodi,a! +oga svoga! uzalud:
<0Sjeti se da svetkuješ da, Gospod,ji:
=0Poštuj o/a i *ajku da dugo .iviš i dobro ti bude ,a ze*lji:
&0;e ubij:
'0;e sagriješi blud,o:
$0;e ukradi:
>0;e re/i la.,a svjedo-a,stva ,a bli.,jega svoga:
?0;e po.eli .e,e ,i *u.a bli.,jega svoga:
#0;e po.eli ,ikakve stvari bli.,jega svoga:
Deset zapovijedi u Pravoslav,oj 4rkvi [uredi]
Sa.eti! ali druga-ije raspore2e,i tekst zapovijedi do,osi i Pravoslav,a /rkva! slijedeći raspored
zapovijedi kakav su rabili isto-,i /rkve,i o/i(
#09a sa* Gospod +og Tvoj% ,e*oj i*ati drugih bogova osi* *e,e0
20;e pravi sebi idola ,iti kakva lika% ,e*oj i* se kla,jati ,iti i* slu.iti0
<0;e uzi*aj uzalud i*e,a Gospoda +oga svojega0
=0Sjećaj se da,a od*ora da ga svetkuješ% šest da,a radi i svrši sve svoje poslove! a sed*i da,
je od*or Gospodu +ogu tvoje*u0
&0Poštuj o/a svojega i *ajku svoju! da ti dobro bude i da dugo po.iviš ,a ze*lji0
'0;e ubij0
$0;e -i,i preljube0
>0;e kradi0
?0;e svjedo-i la.,o ,a bli.,jega svojega0
#0;e po.eli ,išta što je tu2e0
Umjesto izraza "subota", ima izraz "dan odmora", što je i značenje hebrejske
riječi šabat. Pravoslav,a 4rkva! iako zadr.ava zabra,u izrade likova! ipak štuje iko,e! ,o!
sli-,o kao i u 3atoli-koj 4rkvi! ,e dr.i da u ,ji*a sta,uje bo.a,stvo0
Deset zapovijedi u @va,geli-koj /rkvi [uredi]
Tekst Deset zapovijedi @va,geli-ke ili Autera,ske /rkve! poput 3atoli-ke /rkve! slijedi raspored
kakav je ,a-i,io sveti 8ugusti, te ,e*a zabra,u izra2iva,ja likova! a zad,ju zapovijed dijeli ,a
dvije! dok poput o,og Pravoslav,e /rkve! u*jesto 6subote6 i*a 6da, od*ora06(
#09a sa* Gospod +og tvoj! ,e*oj i*ati drugih +ogova uz *e,e0
20;e uzi*aj uzalud i*e,a Gospoda +oga svojega0
<0Sjećaj se da,a od*ora! da ga svetkuješ0
=0Poštuj o/a svoga i *ajku svoju! da ti se produlje da,i ,a ze*lji0
&0;e ubij0
'0;e -i,i preljub0
$0;e kradi0
>0;e svjedo-i la.,o ,a bli.,jega svojega0
?0;e po.eli kuće bli.,jega svojega0
#0;e po.eli .e,e bli.,jega svojega! ,i sluge ,jegova! ,i sluški,je ,jegove! ,i vola ,jegova! ,i
*agar/a ,jegova! ,iti išta! što pripada bli.,je*u tvo*0
) abraha*ski* religija*a koje sve priz,aju autoritet Tore! od,os,o Pet k,jiga Bojsijevih (prvih
pet k,jiga +iblije)! +og je ,alo.io svojih Deset zapovijedi kako su zapisa,e u 5zlasku i u
potpu,osti po,ovlje,e u Po,ovlje,o* zako,u0 Be2u ,ji*a se ,alazi i (gore u /ijelosti ,avede,a)
-etvrta zapovijed( .%jeti se da svetkuješ dan subotni.... /Izlazak 01, 23
Subotu su svetkovali i Cidovi i 3ršća,i sve do pro*je,e koja se dogodila ,ako, što se
središte kršća,stva pre*jestilo u Di*! gdje je /ar 3o,sta,ti, 50 Eeliki! ,edav,o obraće, ,a
kršća,stvo! 3o,sta,ti,ovi* edikto* uveo venerabili die %olis (lat0 6-as,i da, Su,/a6) kao
obvez,i da, za svetkova,je [#]! ,ajvjerojat,ije da bi o-uvao stabil,ost /arstva koje je veliki*
dijelo* bilo ,aselje,o štovatelji*a boga ;epobjedivog Su,/a (-iji je kult slu.be,o uveo
/ar 8urelija,! a štovao ga je i sF* 3o,sta,ti, [2] [<]) ili Bitre (glav,og bogagr-ko"
ri*ske *isterijske religije *itraiz*a)(
6+udući da je Bitra bio G;epobjedivo Su,/eG! (,ez,abo.a-ka) religija je tra.ila sebi
/ara! koje*u bi poslu.ila kao predstav,ika Bitri,a ,a 7e*lji0 [000] Hi,i se da je ri*ski
vladar bio oz,a-e, kao pravi /ar0 ;asuprot kršća,stvu! *itraiza* je priz,avao
4ezara ,ositelje* bo.a,ske *ilosti0 [000] Bitraiza* je bio tako -vrsto prihvaće, da je
*ogao ,a*et,uti ,a kršća,ski svijet svoj su,-ev da, u*jesto subote06 [=]
9oš jeda, izvjesta, razlog za ovu pro*je,u jest .elja Di*a za jas,i* odvaja,je* od Cidova [&]!
koji su ,ako, +ar 3okbi,og usta,ka (#<20 " #<&0 godi,e ,0e0) postali vrlo o*ra.e,i u Di*sko*
/arstvu0 [']
;ako, 3o,sta,ti,ovog edikta! 3atoli-ka /rkva ,a Aaodi/ejsko* saboru <<'0 ,0 e0 pre,osi
sve-a,ost od subote ,a ,edjelju0 [$] 1va odredba se još više zaoštrava <>'0 godi,e kada
3o,sta,ti, zako,ski zabra,juje sta,ov,i/i*a 4arstva da se poslovi bilo kakve vrste vrše u
,edjelju0 [>]
Plo-e koje je pisao +og 9ahve osob,o! ,a koje* je tekst kojeg prera2e,og u-e
dje/a u školi! Bojsije je razbio kad je sišao sa Si,aja! jer je bio ljut zbog zlat,og
teleta0
3as,ije je ob,ovio Savez sa +ogo*! ali *u je ovaj put 9ahve diktirao zapovijedi!
koje sada glase ovako(
Savez
Čuvaj se da ne praviš saveza sa stanovnicima zemlje u koju ideš; da ne budu zamkom u tvojoj
sredini. (13) Nego porušite njiove !rtvenike" oborite njiove stupove" po#upajte im ašere$
(1%) &er ne smiješ se klanjati drugome bogu. '(a &ave ) ime mu je *jubomorni ) +og je
ljubomoran.
(1,) Ne pravi saveza sa stanovnicima one zemlje da te oni" kad se odaju bludnosti sa svojim
bogovima i !rtve im budu prinosili" ne bi pozivali" a ti pristao da jedeš od prinesene !rtve; (1-)
da ne bi uzimao njiove djevojke za !ene svojim sinovima" da one ) odaju.i se bludništvu sa
svojim bogovima ) ne bi za sobom povele i tvoje sinove. (1/) Ne pravi sebi liveni bogova$
(10) 1r!i +lagdan beskvasnoga krua ) jedu.i beskvasni kru sedam dana" kako sam ti
naredio ) u odre2eno vrijeme u mjesecu 3bibu" jer si u mjesecu 3bibu izišao iz 4gipta. (15)
Svako prvoro2en#e materinjega krila meni pripada6 svako muško" svaki prvenac tvoga i
sitnoga i krupnoga blaga. (78) 9rvenca od magarice otkupi jednim grlom sitne stoke. 3ko ga
ne otkupiš" moraš mu šijom zavrnuti. 3 sve prvoro2ence od svoji sinova otkupljuj. Neka nitko
preda me ne stupa prazni ruku$
(71) :est dana radi" a sedmoga od poslova odustani" sve ako je u doba oranja ili u vrijeme
!etve.
(77) Svetkuj +lagdan sedmica ) prvine pšeni#ne !etve ) i +lagdan berbe na prekretu godine.
(73)
'riput na godinu neka se svi muškarci pojave pred ;ospodinom &avom" +ogom <zraelovim.
(7%) &er .u protjerati narode ispred tebe i proširiti tvoje me2e te nitko ne.e lepiti za tvojom
zemljom kad triput u godini budeš uzlazio da se poka!eš pred &avom" +ogom svojim.
(7,) =d !rtve koju mi namjenjuješ ne prinosi krvi ni s #im ukvasanim; niti ostavljaj !rtve
prinesene na blagdan 9ase da preno.i do jutra.
(7-) > ku.u &ave" +oga svoga" donosi najbolje prvine plodova sa svoje zemlje.
Ne kuaj kozleta u mlijeku njegove majke.
(7/) ?apiši ove rije#i@" re#e &ave Aojsiju" @jer su one temelji na kojima sam s tobom i s
<zraelom sklopio Savez.@ (70) Aojsije ostade ondje s &avom #etrdeset dana i #etrdeset no.i.
Niti je krua jeo niti je vode pio. 'ada je na plo#e ispisao rije#i Saveza ) 1eset zapovijedi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful