‫בבא בתרא כז‪.

‬‬

‫בס"ד‬

‫¾ = ‪ ‬שטח ‪ Ο /‬שטח‬
‫ריבוע‬

‫¾ = ‪Area Ο / Area ‬‬
‫‪Circle‬‬

‫‪ Square‬עיגול‬
‫‪d‬‬
‫‪d‬‬

‫‪r‬‬
‫‪d‬‬

‫‪d‬‬
‫‪= d ∙ d‬‬

‫‪= d2‬‬
‫¾ = ‪  = ¾ ∙ d2 / d2‬שטח ‪ Ο /‬שטח‬

‫‪O = π ∙ r2‬‬
‫‪O = π ∙ ( ½ ∙ d ) 2 = π ∙ ¼ ∙ (d)2‬‬
‫‪π≈3‬‬
‫‪Ο = 3 ∙ ¼ (d)2 = ¾ (d)2‬‬
‫‪Ο = ¾ d2‬‬
‫¾ = ‪Area Ο / Area  = ¾ ∙ d2 / d2‬‬

‫אמר עולא‪ :‬אילן הסמוך למצר בתוך שש עשרה אמה – גזלן הוא‬

‫‪= 32 ∙ 32 = 1,024‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬
‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫‪= ¾ ∙ 32 ∙ 32 = 768‬‬

‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫תנן‪ :‬עשר נטיעות המפוזרות בתוך בית סאה‪ ,‬חורשין כל בית סאה בשבילן עד ראש השנה‬
‫בית סאה‬
‫‪= 50 ∙ 50 = 2,500‬‬

‫‪25‬‬

‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬

‫כמה הוו להו? תרי אלפים וחמש מאה גרמידי‬
‫לכל חד וחד‪ ,‬כמה מטי ליה? מאתן וחמשין‬
‫אילן ‪2,500 / 10 = 250 /‬‬

‫תנן‪ :‬שלשה אילנות של ג' בני אדם – הרי אלו מצטרפין‪ ,‬וחורשין כל בית סאה בשבילן‬
‫בית סאה‬
‫‪= 50 ∙ 50 = 2,500‬‬

‫‪25‬‬

‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬

‫מי סברת בריבועא קא אמרינן? בעיגולא קא‬
‫אמרינן‪ .‬מכדי כמה מרובע יותר על העיגול?‬
‫רביע‪ ,‬פשו להו ז' מאה ושתין ותמניא‬

‫‪= ¾ ∙ 32 ∙ 32 = 768‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬
‫‪16‬‬

‫כמה הוו להו? תרי אלפי וה' מאה גרמידי לכל‬
‫חד‪ ,‬כמה מטי ליה? תמני מאה ותלתין ותלתא‬
‫ותילתא‬
‫אילן ‪2,500 / 3 = 833⅓ /‬‬

‫אכתי פש ליה פלגא דאמתא! היינו דלא דק‪,‬‬
‫ולחומרא לא דק‪) .‬רש"י‪ :‬ואית דגרסי פש ליה‬
‫תרי תילתי דאמתא‪ ,‬והכי גרס ר"ת(‬

‫⅓‪= ¾ ∙ 33⅓ ∙ 33⅓ = 833‬‬

‫‪16‬‬

‫‪π ∙ r 2 = 3 ∙ 16 2 = 3 ∙ 256 = 768‬‬

‫⅓‪π ∙ r 2 = 833‬‬
‫‪r 2 = 833⅓ / π‬‬
‫⅔‪r = √ (833⅓ / 3) = 16‬‬

‫⅔‪16‬‬
‫⅔‪16⅔ 16‬‬
‫⅔‪16‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בבא בתרא כז‪.‬‬

‫בס"ד‬

‫שיטת רש"י )ד"ה וכמה( ע"פ הגרסא אכתי פש ליה פלגא דאמתא‬
‫מי סברת בריבועא קא אמרינן? בעיגולא קא‬
‫אמרינן‪ .‬מכדי כמה מרובע יותר על העיגול?‬
‫רביע‪ ,‬פשו להו ז' מאה ושתין ותמניא‬

‫‪= ¾ ∙ 32 ∙ 32 = 768‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬

‫אכתי פש ליה פלגא דאמתא! היינו דלא דק‪,‬‬
‫ולחומרא לא דק‪) .‬רש"י‪ :‬ואית דגרסי פש ליה‬
‫תרי תילתי דאמתא‪ ,‬והכי גרס ר"ת(‬
‫היקף = )‪128 = (4 ∙ 32‬‬

‫‪33‬‬

‫קרנות = )½ ∙ ‪2 = (4‬‬
‫‪----------‬‬

‫‪130 ∙ ½ = 65‬‬

‫⅓‪ π ∙ r 2 = 3 ∙ (16⅔) 2 = 3 ∙ 2777/9 = 833‬ולא דקדק הגמרא כל‬
‫‪ π ∙ r 2 = 3 ∙ 16 2‬כך דנקט פלגא אמתא‬
‫‪= 3 ∙ 256 = 768‬‬
‫‪ π ∙ r 2 = 3 ∙ 16 2‬אלא משום האי פורתא‬
‫⅓‪= 3 ∙ 256 = 65‬‬
‫לא דק כולי האי דהא‬
‫ואילו בעיגול הייתי יכול להוסיף עליו שני‬
‫עולא בעיגול קאמר‬

‫‪32 x 32‬‬

‫‪33‬‬

‫½‬
‫½‬

‫שלישי אמה לכל צד‬

‫בתוד"ה הכי הכי גרס ר"ת פש להו תרי תילתא אמתא‬
‫מי סברת בריבועא קא אמרינן? בעיגולא קא‬
‫אמרינן‪ .‬מכדי כמה מרובע יותר על העיגול?‬
‫רביע‪ ,‬פשו להו ז' מאה ושתין ותמניא‬

‫‪= ¾ ∙ 32 ∙ 32 = 768‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬
‫‪16‬‬

‫הכי גרס ר"ת פש להו תרי תילתא אמתא! היינו‬
‫דלא דק‪ ,‬ולחומרא לא דק‪.‬‬
‫היקף = )‪128 = (4 ∙ 32‬‬
‫קרנות = )⅔ ∙ ‪8/3 = (4‬‬

‫⅓‪33‬‬

‫‪----------‬‬

‫⅔‪130‬‬

‫‪32 x 32‬‬

‫‪16‬‬

‫⅓‪π ∙ r 2 = 3 ∙ (16⅔) 2 = 3 ∙ 2777/9 = 833‬‬
‫‪π ∙ r 2 = 3 ∙ 16 2‬‬
‫‪= 3 ∙ 256 = 768‬‬
‫‪π ∙ r 2 = 3 ∙ 16 2‬‬
‫⅓‪= 3 ∙ 256 = 65‬‬

‫¾=‪Ο/‬‬
‫‪¾ ∙ 130⅔ = 98‬‬
‫⅓‪98 ∙ ⅔ = 65‬‬

‫⅓‪33‬‬

‫⅔‬
‫⅔‬

‫בתוד"ה הכי‪ :‬עוד מצא ר"י בספר אחר מפורש בגמרת הספר‬
‫לספרים דגרסי פש ליה פלגא דאמתא יש לפרש‬
‫דחשיב עולא י"ו לכל צד לבד מקום האילן‬
‫ומקום אילן שליש על שליש‬

‫‪= ¾ ∙ 32 ∙ 32 = 768‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬

‫⅓‪π ∙ r 2 = 3 ∙ (16⅔) 2 = 3 ∙ 2777/9 = 833‬‬
‫‪π ∙ r 2 = 3 ∙ 16 2‬‬
‫‪= 3 ∙ 256 = 768‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪π ∙ r = 3 ∙ 16‬‬
‫⅓‪= 3 ∙ 256 = 65‬‬

‫הכי גרס ר"ת אכתי פש ליה פלגא דאמתא! היינו‬
‫דלא דק‪ ,‬ולחומרא לא דק‪.‬‬
‫היקף = ‪π ∙ d‬‬
‫‪π ∙ 33⅓ = 3 ∙ 33⅓ = 100‬‬‫‪π ∙ 32 = 3 ∙ 32 = 96‬‬
‫= ⅓‪(1‬‬
‫‪1⅓ = 4)/‬‬
‫= ‪2‬‬
‫‪2 =2‬‬
‫=⅔‬
‫‪⅔ = 2+‬‬
‫‪π ∙ 32 = 3 ∙ 32 = 96‬‬
‫‪π ∙ 32⅔ = 3 ∙ 32⅔= 98‬‬

‫‪32‬‬
‫⅓‪33‬‬

‫⅓‪98 ∙ ⅔ = 65‬‬

‫בתוד"ה הכי‪ :‬דרך אחרת‬
‫דרך אחרת )א(‬

‫⅔‪16‬‬
‫⅔‪16⅔ 16‬‬
‫⅔‪16‬‬

‫דרך אחרת )ב(‬

‫⅓‪(16⅔ ∙ 2) ∙ (16⅔ ∙ 2) = 33⅓ ∙ 33‬‬
‫‪33⅓ ∙ 33⅓ = 1,1111/9‬‬

‫¾=‪Ο/‬‬

‫⅓‪1,1111/9 ∙ ¾ = 833‬‬

‫‪ = 50 ∙ 50 = 100 ∙ 25‬בית סאה‬
‫⅓‪ = 33⅓ ∙ 25 = 833‬אילנות ‪100 ∙ 25 / 3‬‬
‫‪ / Ο = 4/3‬‬
‫⅓‪33⅓ ∙ 25 ∙ 4/3 = 33⅓ ∙ 33‬‬
‫)‪33⅓ ∙ 33⅓ = (16⅔ ∙ 2) ∙ (16⅔ ∙ 2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בבא בתרא כז‪.‬‬

‫בס"ד‬

‫בתוד"ה הכי‪ :‬ולספרים דגרסי פש ליה פלגא דאמתא יש לפרש‪:‬‬
‫דחשיב עולא י"ו לכל צד לבד מקום האילן‬
‫ומקום אילן שליש על שליש‬

‫אכתי פש ליה פלגא דאמתא! היינו דלא דק‪,‬‬
‫ולחומרא לא דק‪.‬‬

‫מקום אילן‬
‫⅓ על ⅓‬

‫‪16‬‬

‫‪= ¾ ∙ 32 ∙ 32 = 768‬‬

‫⅔‪16‬‬
‫⅔‪16⅔ 16‬‬

‫⅓‪= ¾ ∙ 33⅓ ∙ 33⅓ = 833‬‬
‫‪161/16‬‬

‫כולל האילן‪r=161/6 :‬‬
‫½ = ‪16⅔-161/6‬‬

‫⅓‪π ∙ r 2 = 833‬‬
‫‪r 2 = 833⅓ / π‬‬
‫½ = ‪r = √ (833⅓ / 3) = 16⅔-161/6‬‬

‫⅔‪16‬‬

‫שיטת רבינו משולם בתוד"ה הכי‬
‫ול"ג פשו להו ז' מאה ושתין ותמניא נמצא דאילן‬
‫המשנה יתר על של עולא י"ו אמה ושליש ורביע‬
‫ופלגא דאמתא קאי אבית סאה שהיא חמשים על‬
‫חמשים‬
‫‪50‬‬

‫½‪49½ x 49‬‬

‫½‬

‫½‬

‫)⅔‪ = 833⅓ (r=16‬אילן המשנה‬
‫)½‪ = 816¾ (r=16‬אילן דעולא‬
‫¼ ‪16 + ⅓ +‬‬
‫‪50 ∙ 50 = 2,500‬‬
‫‪50‬‬
‫¼‪49½ ∙ 49½ = 2,450‬‬
‫¾‪= 49‬‬
‫¼ ‪ = 16 + ⅓ +‬אילנות ‪49¾ / 3‬‬

‫עולא לא חשיב מקום האילן שהוא אמה על אמה‬
‫נמצא דהוי אילן דעולא ל"ג על ל"ג ואם היו מרובעים‬
‫היה עולה אלף ופ"ט תחסר הרביע ישאר תתי"ו‬
‫ושלשה רבעי אמה‬

‫‪16‬‬

‫‪ = (16½ ∙ 2) ∙ (16½ ∙ 2) = 33 ∙ 33 = 1,089‬‬
‫¾=‪Ο/‬‬
‫מקום אילן‬
‫¾‪1,089 ∙ ¾ = 816‬‬

‫½‪16‬‬

‫‪ 1‬על ‪1‬‬

‫¾‪π ∙ r2 = 816‬‬
‫‪816¾ / π = r2 = 816¾ / 3‬‬
‫‪272¼ = r2‬‬
‫½‪√272¼ = √r2 r = 16‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬