You are on page 1of 2

2.

Pembelajaran Berasaskan Pengalaman


Pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar terbahagi kepada dua jenis yang
berbeza (Stephen Brookfield, 1983 1!"# Pertama ialah pembelajaran yang dilalui oleh pelajar
dalam keadaan di mana mereka telah diberikan peluang untuk memperolehi dan
mengaplikasikan ilmu, kemahiran dan perasaan dalam satu situasi yang sebenar dan
bersesuaian# $leh itu pembelajaran berasaskan pengalaman (PBP" adalah melibatkan
%pengalaman sebenar dengan fenomena yang dikaji& dan bukannya hanya berfikir tentang
fenomena tersebut atau memikirkan 'ara bagaimana hendak mengalaminya (Borzak 1981 9
dipetik oleh Brookfield 1983"#
Bagi (ogers, pembelajaran berasaskan pengalaman adalah sama dengan aspek
perubahan dan perkembangan diri itu sendiri (experiential learning is equivalent to personal
change and growth). (ogers merasakan baha)a semua manusia mempunyai ke'enderungan
untuk belajar, oleh itu peranan seorang guru adalah untuk menyediakan kemudahan kepada
seseorang itu untuk belajar# *ntaranya ialah dengan menyediakan persekitaran yang positif
untuk pembelajaran, memperjelaskan objektif pembelajaran kepada pelajar, menyusun dan
membolehkan sumber pembelajaran diperolehi oleh pelajar, memperseimbangkan di antara
komponen intelek dan emosi dalam pembelajaran dan akhir sekali berkongsi perasaan dan
pemikiran dengan pelajar tanpa mendominasi mereka#
+enurut (ogers lagi, pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila
ianya )ujud dalam tiga keadaan# ,eadaan pertama ialah apabila para pelajar mengambil
bahagian se'ara menyeluruh di dalam proses pembelajaran serta mempunyai pengaruh untuk
menga)al arah tujuan pembelajaran mereka# ,eadaan kedua ialah apabila proses
pembelajaran mempunyai perkaitan yang langsung dengan isu-isu praktikal, sosial, indi.idu
atau masalah yang benar-benar dikaji dan keadaan ketiga ialah apabila para pelajar
menjadikan penilaian kendiri sebagai kaedah utama dalam menentukan kejayaan atau
perkembangan pembelajaran# (ogers juga menekankan tentang pentingnya belajar untuk
belajar (learning to learn" serta bersikap terbuka kepada perubahan#
/eori (ogers berkembang sebagai satu daripada 'abang pergerakan pendidikan
humanistik# (Patterson, 19031 2alett, 1900"# 3i antara prinsip pembelajaran berasaskan
pengalaman (ogers ialah1
a# Pembelajaran bermakna akan berlaku apabila subjek pembelajaran adalah rele.an kepada
minat indi.idu pelajar#

b# Sebarang bentuk pembelajaran biasanya akan men'abar perspektif sedia ada pelajar
(khususnya apabila mereka perlu mengubah sikap dan perspektif sedia ada untuk menerima
sikap dan perspektif baru daripada pembelajaran"# 3alam keadaan ini pembelajaran akan lebih
mudah diserap jika 'abaran daripada luar adalah minimum#
'# Pembelajaran akan lebih mudah dan 'epat diterima jika 'abaran dan an'aman terhadap diri
adalah rendah#
d# Pembelajaran yang diinisiatifkan oleh diri sendiri akan lebih bertahan lama dan menyeluruh
kesannya#
Banyak kajian telah menunjukkan pentingnya peranan pembelajaran berdasarkan
pengalaman dalam memberi moti.asi kepada pelajar untuk belajar dan kebolehan pelajar
menghadapi kehidupan dunia sebenar di luar sana# Pembelajaran se'ara tradisional
membuatkan pelajar merasa bosan dan tidak berminat untuk belajar kerana mereka pergi ke
kelas dan balik ke rumah dengan memba)a banyak maklumat dan fakta untuk dihafal dan
diingati dan ini merupakan suatu akti.iti yang kurang menyediakan kehidupan dunia sebenar
di luar bilik darjah# Pembelajaran se'ara tradisional ini selalunya menyebabkan pembelajaran
berlaku se'ara 'etek atau tidak mendalam dan pelajar mendapati isi kandungan pembelajaran
sangat abstrak, membosankan dan amat susah untuk mengaitkan masalah dengan dunia yang
nyata (4hristopher, 566!"# Sikap negatif pelajar terhadap proses pembelajaran yang pasif ini
dapat dilihat melalui jumlah kehadiran yang menurun dan pen'apaian akademik yang lemah
(*hlfedt, 56671 8honglei, 5667"#
Salah satu kaedah pembelajaran yang boleh menyediakan pelajar supaya berkebolehan dalam
menyelesaikan masalah se'ara kritis, berpengetahuan, aktif dan sedia menghadapi 'abaran
dunia hari ini adalah kaedah pembelajaran berdasarkan masalah yang menggunakan masalah
kehidupan sebenar sebagai titik permulaan terhadap pembelajaran (9illiam, 5661"#