You are on page 1of 3

.

Teori Kecerdasan Pelbagai


Model gaya pembelajaran kecerdasan pelbagai mula diperkenalkan oleh Howard
Gardner (1983). eliau mende!inisikan kecerdasan sebagai kemampuan menyelesaikan
masalah dalam sesua"u keadaan. #ecerdasan pelbagai pula ialah kecerdasan yang dimiliki
oleh seseorang di mana se"iap indi$idu mempunyai lapan kecerdasan yang beriku" pada "ahap
yang berbe%a iai"u #ecerdasan &erbal'linguis"ik( #ecerdasan )ogik'Ma"ema"ik( #ecerdasan
*uang'&isual( #ecerdasan #ines"a"ik( #ecerdasan Mu%ik( #ecerdasan +n"rapersonal(
#ecerdasan +n"erpersonal dan kecerdasan ,a"uralis"ik. eriku" adalah penerangan empa"
daripada lapan kecerdasan pelbagai ini -
3.1 Kecerdasan verbal-linguistik
#ecerdasan $erbal'linguis"ik ialah kecerdasan yang berkai"an dengan bahasa(
"ermasuklah perka"aan( menulis a"au membaca dan mendengar. Mereka yeng mempunyai
kecerdasan ini menggunakan bahasa un"uk memperolehi sesua"u makluma" a"au ilmu.
Golongan yang mempunyai kecerdasan ini ialah penulis( penyair( penceramah( pemberi"a(
pelawak( penceri"a dan lain'lain yang menggunakan kaedah menulis a"au berkai"an dengan
bahasa un"uk mendapa"kan sesua"u ilmu. .iri'ciri anak dengan po"ensi kecerdasan ini ialah
mereka mampu mengekspresikan idea'ideanya a"au berkomunikasi dalam ben"uk ka"a'ka"a
baik lisan maupun "ulisan. Mereka cenderung un"uk banyak berbicara a"au senang menulis
dan banyak ber"anya. Mereka juga pandai menyusun permainan ka"a'ka"a( misalnya puisi(
pan"un( ka"a'ka"a mu"iara a"au bersila" lidah. /elain daripada pandai mengarang( mereka
memiliki daya inga"an yang kua"( misalnya nama'nama orang( "empa"( peris"iwa( is"ilah baru
maupun hal'hal yang bersi!a" kompleks. 0i dalam kelas guru boleh memupuk mina" murid
dalam deba"( menyediakan permainan bahasa( "eka silang ka"a dan mencari perka"aan. /elain
i"u guru boleh mengaplikasikan kecerdasan ini dengan memin"a murid un"uk memberi projek
bacaan dan penulisan( mengarang ceri"a a"au perdeba"an sesua"u "ajuk mahupun perben"angan
hasil perbincangan.
3.2 Kecerdasan ruang-visual
#ecerdasan ruang'$isual pula "ermasuklah kebolehan un"uk ber!ikir dalam ben"uk
$isual dan gambar. #eupayaan mereka "ermasuklah merekacip"a( memben"uk corak(
mewarna dan selalu menbayangkan sesua"u dalam ben"uk imaginasi bergambar didalam
pemikiran. /emua indi$idu mempunyai kebolehan ini "ermasuklah indi$idu yang bu"a
pengliha"an. Golongan yang mempunyai kecerdasan ini ialah pelukis( arki"ek pelayar dan
jurumudi. #ecerdasan ini membolehkan seseorang indi$idu meliha" sesua"u secara jauh dan
mendalam. +ndi$idu yang mempunyai kecerdasan $isual'ruang ini memiliki keupayaan
imaginasi yang "inggi dan mampu mencip"a sesua"u yang krea"i! a"au baru ser"a sukar un"uk
di!ikirkan oleh orang lain. Mereka mampu un"uk membayangkan sesua"u samada baik a"au
buruk dan boleh mencip"a ceri"a yang baik ser"a boleh menya"akan segala kebimbangannya
dengan jelas dan yakin. /elain i"u( mereka ini juga mampu membua" andaian a"au hipo"esis
mengenai pelbagai perkara seper"i "a!siran mengenai alam. +ndi$idu ini sering memberi
pandangan mengenai dunia( alam semes"a dan perseki"aran. Golongan ini sering memberi
persepsi yang unik dan berbe%a "erhadap sesua"u perkara. /eringkali( apa yang diliha" oleh
mereka( berbe%a dari pandangan indi$idu normal seper"i ki"a. Mereka juga mempunyai
kebolehan mengubah persepsi dan pandangan orang lain "erhadap sesua"u perkara. +ndi$idu
yang memiliki kecerdasan ini ama" peka akan "erhadap warna( garisan( ben"uk( corak dan
ruang yang "erdapa" disekeliling mereka. 0i dalam kelas guru boleh memberi peluang kepada
murid un"uk merekacip"a sesua"u seper"i !esyen pakaian( bangunan( kawasan permainan dan
pemandangan. Mereka perlu diberi peluang un"uk menunjukkan ke!ahaman melalui lukisan.
3.3 Kecerdasan Kinestatik
#ecerdasan kines"a"ik adalah kebolehan yang meliba"kan anggo"a !i%ikal iai"u badan
dan "angan dengan baik. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mempunyai koordinasi
badan yang baik seper"i penari( ahli sukan( dok"or bedah( pelakon drama( indi$idu yang mahir
dengan bahasa isyara" dan indi$idu yang mempunyai badan yang boleh dilen"urkan seper"i
ahli gimnas"ik. #oordinasi badan ini berkai"an dengan keseimbangan badan yang dikawal
oleh bahagian kor"e1 pada o"ak manusia.
2n"ara kaedah yang sesuai un"uk memproses idea baru ialah menghubungkan idea
"ersebu" dengan pengalaman yang lepas yang berkai"an dengan pergerakkan badan.
.on"ohnya( menulis sesua"u perka"aan di papan pu"ih dengan menggunakan pen maker adalah
langkah yang "erbaik un"uk memas"ikan seseorang i"u lebih menginga" perka"aan "ersebu"
berbanding dengan menggunakan kaedah mengeja. #ecerdasan kines"e"ik ini dapa" dila"ih
dalam kalangan pelajar melalui ak"i$i"i bersukan dan ak"i$i"i kesenian seper"i la"ihan menari.
#ecerdasan ini juga boleh dila"ih kepada seseorang indi$idu sejak kecil lagi.
3.4 Kecerdasan muzik
#ecerdasan mu%ik berkai"an dengan kecerdasan audi"ori dan pendengaran yang
melipu"i kebolehan mendengar( menggunakan ren"ak( nada dan "on. Mereka yang mempunyai
kecerdasan ini boleh menukarkan bunyi menjadi ren"ak dan mudah
un"uk menginga"i melodi. Golongan ini sensi"i! "erhadap bunyi suara manusia( bunyi dari
alam semulajadi dan bunyi dari perala"an mu%ik. +ndi$idu yang mempunyai kecerdasan ini
ialah penyanyi( penari( pengubah lagu( komposer dan pendengar mu%ik. +ndi$idu yang
mempunyai kecerdasan mu%ik ini mampu menghasilkan mu%ik yang baru( segar dan sedap
didengar. #ecerdasan ini boleh dirangsang oleh guru "eru"amanya dalam kalangan kanak'
kanak iai"u dengan memperdengarkan mu%ik( bermain ala" mu%ik( bernyayi dan sebagainya.
Guru juga boleh memasukkan ak"i$i"i menulis semula lirik lagu un"uk mengajar konsep
"er"en"u. /eseorang indi$idu yang mempunyai kecerdasan dalam bidang mu%ik sering berjaya
menjadi selebri"i yang "erkenal sebagai penyanyi( penggubal lagu( komposer( penulis lirik dan
pengarah "ea"er yang cemerlang.