You are on page 1of 34

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
DUNIA SENI VISUAL
TAHUN TIGA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1 Menggambar
Tema : Alam Semulajadi
Tajuk : Buah Epal dan Oren.
Aktiviti :Lukisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti garisan, ruang, bentuk,
warna, imbangan, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya lukisan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat lukisan.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.
1.1.1 nsur seni
1.1.1.1 !arisan " tebal dan nipis.
1.1.1.2 #uang " ilusi.
1.1.1.3 $entuk " ilusi
1.1.1.4 %arna " primer dan sekunder

1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 imbangan " simetri atau tidak simetri
1.1.2.3 &epelbagaian " hal benda
1.2 Apliksi Se!i :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta pr'ses dan teknik dalam membuat lukisan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat " tiada
1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau 'il
pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 )eknik " garisan selari atau garisan bersilang
1." Ekspresi Kreti#:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + rupa, bentuk, warna,
imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.$ Apresisi Se!i:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni
2
Membuat Corak dan Rekaan
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Pembalut Buku
Aktiviti: Capan
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti rupa, warna,
jalinan, pergerakan, dan harm'ni yang
terdapat pada 'bjek buatan manusia
dan karya seni dalam penghasilan
*'rak menggunakan teknik *apan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat *'rak.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual dalam penghasilan
*'rak *apan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.
2.1 Persepsi Estetik +
Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
keseimbangan dan penegasan pada *'rak teknik *apan.

2.1.1 nsur seni
2.1.1.1 #upa " 'rganik dan ge'metr
2.1.1.2 ,alinan ( tampak
2.1.1.3 %arna " primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 #itma dan pergerakan " susunan m'tif
2.1.2.3 -arm'ni " warna dan rupa

2.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
*apan.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media
2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, daun berurat.
2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, warna air dan gam.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 )eknik " *apan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
2." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan *'rak *apan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik *apan dalam penghasilan
*'rak teran*ang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan,
k'ntra dan harm'ni dalam penghasilan karya.
2.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni
3 0 4
Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: Lingkaran lar
Aktiviti: M!bail
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti bentuk, ruang, imbangan
dan harm'ni serta pergerakan yang
terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan m'bail.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan m'bail.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan m'bail.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
".1 Persepsi Estetik:
Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harm'ni.
3.1.1 nsur 1eni
3.1.1.1 $entuk ( k'nkrit
3.1.1.2 #uang " nyata

3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 &epelbagaian " bentuk
3.1.2.2 .mbangan " semetri atau tidak simetri
3.1.2.3 #itma dan pergerakan " susun atur atau 'bjek pada m'bail
".2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan m'bail.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam
penghasilan karya
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
3.2.1.1 Alat " gunting
3.2.1.2 $ahan " gam, tali2benang dan kad manila, kertas warna,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
"." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam
menghasilkan m'bail dalam bentuk 33.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan m'bail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan,
dan harm'ni dalam penghasilan karya.
".$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni
4
CUTI TA%UN BARU CINA 2&1"
5 0 6
Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk : "elarai Siku "luang
Aktiviti: An#aman
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti garisan,
rupa, warna, jalinan, harm'ni dan k'ntra
yang terdapat pada alam semulajadi dan
karya seni dalam penghasilan anyaman.
$.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan anyaman.
4.1.1 nsur seni
4.1.1.1 !arisan " lurus
4.1.1.2 #upa ( ge'metri
4.1.1.3 ,alinan " tampak dan sentuh
4.1.1.4 %arna " primer atau sekunder
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan anyaman.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan anyaman.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 -arm'ni " kelarai
4.1.2.2 &'ntra ( warna
$.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan anyaman.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media.
4.2.2.1 Alat " gunting
4.2.2.2 $ahan " kertas warna, gam, kertas lukisan.
4.2.2 Memahami teknikyang sesuai dalam penghasilan karya.
$." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 33.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan anyaman.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan anyaman.
$.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri
4.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan.
EMK + )M&, &reatif dan .n'vasi, &eusahawanan dan /ilai murni
7
Menggambar
Tema : Alam Semulajadi
Tajuk :$ama%rama
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti ruang, bentuk, warna,
imbangan, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
'bjek buatan manusia dan karya
menggambar teknik *atan.
1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada *atan.
1.1.1 nsur seni
1.1.1.1 $entuk " ilusi
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
Aktiviti : Catan
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti menggambar
teknik *atan.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan *atan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.1.1.2 %arna " sekunder atau tertier
1.1.1.3 #uang ( ilusi

1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 .mbangan " simetri atau tidak simetri
1.1.2.2 &epelbagaian " warna
1.2 Apliksi Se!i :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan *atan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat " berus lukisan dan palet
1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, warna air atau *at tempera.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 )eknik " basah atas kering.
1." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan karya.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, k'ntra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.
1.1 Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
8 0 19 Membuat Corak dan Rekaan
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : &iasan 'inding
Aktiviti : Lipatan dan (untingan
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti rupa, jalinan,
imbangan, k'ntra, dan harm'ni yang
terdapat pada 'bjek buatan manusia d
dan karya seni dalam penghasilan
*'rak menggunakan teknik lipatan dan
guntingan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat lipatan dan guntingan.
3. Pen:ahiran idea melalui pelbagsi
sumber, kajian, dan tekn'l'gi dalam
membuat lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.
2.1 Persepsi Estetik +
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada lipatan dan guntingan.
2.1.1 nsur seni
2.1.1.1 #upa " 'rganik atau ge'metri
2.1.1.2 ,alinan " sentuh dan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 .mbangan " simetri
2.1.2.2 &'ntra ( warna
2.1.2.3 -arm'ni " rupa

2.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan *'rak teknik lipatan dan
guntingan.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media
2.2.1.1 Alat " gunting.
2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, kertas warna, majalah dan gam.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 )eknik " lipatan dan guntingan.
2." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan lipatan dan guntingan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik *etakan dalam
penghasilan lipatan dan guntingan.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan,
k'ntra dan harm'ni dalam penghasilan karya.

2.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
11
Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema : Alam Semula jadi
Tajuk : "u)ing.
Aktiviti : B!neka.
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti bentuk, jalinan, imbangan
dan harm'ni yang terdapat pada alam
semula jadi, dan karya seni dalam
penghasilan b'neka.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan b'neka.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan b'neka.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
".1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada b'neka.
3.1.1.1 $entuk " k'nkrit
3.1.1.2 ,alinan " tampak dan sentuh

3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 .mbangan " semetri
".2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam
penghasilan karya.
3.2.1.1 Alat " gunting
3.2.1.2 $ahan " span, gam, benang, tali atau gelang getah.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
"." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman bahasa seni visual, media teknik dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan b'neka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.
".$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
12 CUTI PERTENGA%AN PENGGAL PERTAMA 2&1"
13 0 14
Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Objek Buatan Manusia
Tajuk : Parang.
Aktiviti : Alat Pertahanan 'iri.
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti bentuk,
warna dan imbangan yang terdapat
pada 'bjek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan m'del parang.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan m'del
parang.
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan tekn'l'gi dalam
penghasilan m'del parang.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.
$.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada alat pertahanan diri.
4.1.1 nsur seni
4.1.1.1 $entuk " k'nkrit
4.1.1.2 %arna ( tertier dan neutral
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 .mbangan " tidak simetri
$.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri .
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media.
4.2.2.1 Alat " gunting.
4.2.2.2 $ahan " kertas tebal, warna air atau kray'n, gam.
4.2.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
4.2.2 Memahami teknk yang sesuai dalam penghasilan karya.
$." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan pr'ses dalam penghasilan
karya
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan karya.
4.3.3 Mengaplikasikan pr'ses dan teknikyang sesuai dalam
penghasilan karya.
$.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri.
4.4.2 Menghargai dan menyatakan karya seni sendiri dan rakan.
EMK + )M&, &reatif dan .n'vasi, &eusahawanan dan /ilai murni
14 0 15
Menggambar
Tema : Alam Semula jadi.
Tajuk : "umbang Lad#bird.
Aktiviti : "!laj.
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti garisan, rupa, jalinan,
warna, k'ntra, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya seni dalam penghasilan
gambar dengan teknik k'laj.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat k'laj.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan k'laj.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada k'laj.
1.1.1 nsur seni
1.1.1.1 #upa " 'rganik atau ge'metri atau gabungan rupa.
1.1.1.2 ,alinan " sentuh dan tampak
1.1.1.3 %arna ( primer atau sekunder atau kedua(dua warna.
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 &epelbagaian " bahan.
1.1.2.2 &'ntra " warna.
1.2 Apliksi Se!i :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan k'laj.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat " gunting.
1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, gam, majalah 2 kertas warna.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 )eknik " &'laj.
1." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan karya.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni
16 Membuat Corak dan Rekaan
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Penanda Buku.
Aktiviti : $enjisan dan Per)ikan.
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti jalinan,
warna, garisan, harm'ni dan
kepelbagaian yang terdapat pada
'bjek buatan manusia dan karya seni
dalam penghasilan teknik renjisan dan
per*ikan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat renjisan dan
per*ikan.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan *'rak renjisan dan
per*ikan.
.
2.1 Persepsi Estetik +
Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan *'rak teknik
renjisan dan per*ikan.

2.1.1 nsur seni
2.1.1.1 %arna " sekunder
2.1.1.2 ,alinan ( tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 -arm'ni " warna dan jalinan
2.1.2.2 &epelbagaian " warna.

2.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media
2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat.
2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam
penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.
2.2.2.1 )eknik " renjisan dan per*ikan.
2." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan renjisan dan per*ikan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik renjisan dan per*ikan
dalam penghasilan karya.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni.
17 0 18
Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: Arnab
Aktiviti: T!peng Serkup
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti bentuk, ruang jalinan dan
imbangan yang terdapat pada alam
semula jadi dan karya seni dalam
penghasilan t'peng serkup.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan teknik
dalam penghasilan t'peng serkup.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan stabail.
".1 Persepsi Estetik:
Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan jalinan.
3.1.1 nsur 1eni
3.1.1.1 $entuk ( k'nkrit
3.1.1.2 #uang " jalinan
3.1.1.3 ,alinan " tampak dan sentuh

3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 .mbangan " semetri
".2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan t'peng serkup.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam
penghasilan karya
3.2.1.1 Alat " gunting
3.2.1.2 $ahan " salinan muka arnab, pensel warna aau kray'n, kad
manila, gam, dan bahan hiasan yang sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
"." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam
menghasilkan t'peng serkup.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan t'peng serkup.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan,
dan jalinan dalam penghasilan karya.
".$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni

29 0 21
Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Objek Buatan Manusia
Tajuk : $antai Leher
Aktiviti: Alat Perhiasan 'iri.
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti bentuk, jalinan, ruang,
harm'ni dan ritma dan pergerakan
yang terdapat pada 'bjek buatan
manusia dan karya seni dalam
penghasilan rantai leher.
$.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni
visual yang ada pada rantai leher.
4.1.1 nsur seni
4.1.1.1 ,alinan " tampak dan sentuh
4.1.1.2 $entuk " k'nkrit
4.1.1.2 #uang " nyata
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan rantai leher.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan rantai leher.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.

4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 -arm'ni " warna
4.1.2.2. #itma dan pergerakan "susunan manik ;gulungan kertas<
$.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan rantai leher.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media.
4.2.2.1 Alat " gunting
4.2.2.2 $ahan " benang, kertas warna, majalah, gam dan bahan
hiasan yang sesuai.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
$." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan pr'ses dalam penghasilan
karya.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan rantai leher.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, jalinan dan
ruang dalam penghasilan rantai leher.
$.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri.
4.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan.
EMK + )M&, &reatif dan .n'vasi, &eusahawanan dan /ilai murni
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
22
Menggambar
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Suasana 'i*alan $a#a
Aktiviti : M!ntaj
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti bentuk, ruang,kesatuan
dan kepelbagaian yang terdapat pada
'bjek buatan manusia dan karya seni
dalam penghasilan gambar teknik
m'ntaj.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan gambar
teknik m'ntaj.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan gambar m'ntaj.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada teknik m'ntaj.

1.1.1 nsur seni
1.1.1.1 $entuk " ilusi
1.1.1.2 #uang ( ilusi

1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 &epelbagaian " imej
1.1.2.2 &esatuan ( k'mp'sisi
1.2 Apliksi Se!i :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik m'ntaj.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat " gunting
1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, gam, majalah atau surat khabar.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 )eknik " m'ntaj.
1." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan karya.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang,
imbangan dan kepelbagaiansertakesatuan dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, k'ntra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menghargai dan menyatakan karya sendiri dan rakan
EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni
23
CUTI SEK'LA%

PENGGAL PERTAMA 2&1"
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
24 Membuat Corak dan Rekaan
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Pembalut Buku
Aktiviti: Capan
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti rupa, warna,
jalinan, pergerakan, dan harm'ni yang
terdapat pada 'bjek buatan manusia
dan karya seni dalam penghasilan
*'rak menggunakan teknik *apan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat *'rak.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual dalam penghasilan
*'rak *apan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.
2.1 Persepsi Estetik +
Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
keseimbangan dan penegasan pada *'rak teknik *apan.
2.1.1 nsur seni
2.1.1.1 #upa " 'rganik dan ge'metr
2.1.1.2 ,alinan ( tampak
2.1.1.3 %arna " primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 #itma dan pergerakan " susunan m'tif
2.1.2.3 -arm'ni " warna dan rupa

2.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
*apan.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media
2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, pelepah pisang .
2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, warna air dan gam.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 )eknik " *apan.
2." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan *'rak *apan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik *apan dalam penghasilan
*'rak teran*ang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan,
k'ntra dan harm'ni dalam penghasilan karya.
2.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
24 Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: &ai+an bersa#ap
Aktiviti: M!bail
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti bentuk, ruang, imbangan
dan harm'ni serta pergerakan yang
terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan m'bail.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan m'bail.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan m'bail.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
".1 Persepsi Estetik:
Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harm'ni.
3.1.1 nsur 1eni
3.1.1.1 $entuk ( k'nkrit
3.1.1.2 #uang " nyata

3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 &epelbagaian " bentuk
3.1.2.2 .mbangan " semetri atau tidak simetri
3.1.2.3 #itma dan pergerakan " susun atur atau 'bjek pada m'bail
".2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan m'bail.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam
penghasilan karya
3.2.1.1 Alat " gunting
3.2.1.2 $ahan " gam, tali2benang dan kad manila, kertas warna,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
"." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam
menghasilkan m'bail dalam bentuk 33.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan m'bail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan,
dan harm'ni dalam penghasilan karya.
".$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni
25 0 26
Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Alam Semulajadi
Tajuk : Lapik Meja
Aktiviti: An#aman "elarai Siku
"luang
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti garisan,
rupa, warna, jalinan, harm'ni dan k'ntra
yang terdapat pada alam semulajadi dan
karya seni dalam penghasilan anyaman.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan anyaman.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan anyaman.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.
$.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan anyaman.
4.1.1 nsur seni
4.1.1.1 !arisan " lurus
4.1.1.2 #upa ( ge'metri
4.1.1.3 ,alinan " tampak dan sentuh
4.1.1.4 %arna " primer atau sekunder
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 -arm'ni " kelarai
4.1.2.2 &'ntra ( warna
$.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan anyaman.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media.
4.2.2.1 Alat " gunting
4.2.2.2 $ahan " kertas warna, gam, ketas lukisan.
4.2.2 Memahami teknikyang sesuai dalam penghasilan karya.
$." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 33.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan anyaman.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan anyaman.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
$.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.
4.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan.
EMK + )M&, &reatif dan .n'vasi, &eusahawanan dan /ilai murni
27
Menggambar
Tema : Alam Semulajadi
Tajuk : Lebah
Aktiviti : Catan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti ruang, bentuk, warna,
imbangan, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
'bjek buatan manusia dan karya
menggambar teknik *atan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti menggambar
teknik *atan.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan *atan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada *atan.
1.1.1 nsur seni
1.1.1.1 $entuk " ilusi
1.1.1.2 %arna " sekunder atau tertier
1.1.1.3 #uang ( ilusi

1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 .mbangan " simetri atau tidak simetri
1.1.2.2 &epelbagaian " warna
1.2 Apliksi Se!i :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan *atan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat " berus lukisan dan palet
1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, warna air atau *at tempera.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 )eknik " basah atas kering.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan karya.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, k'ntra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.
$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni
28 0 39
Membuat Corak dan Rekaan
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Penanda Buku.
Aktiviti : $enjisan dan Per)ikan.
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti jalinan,
warna, garisan, harm'ni dan
kepelbagaian yang terdapat pada
'bjek buatan manusia dan karya seni
dalam penghasilan teknik renjisan dan
per*ikan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat renjisan dan
per*ikan.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan *'rak renjisan dan
per*ikan.
2.1 Persepsi Estetik +
Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan *'rak teknik
renjisan dan per*ikan.

2.1.1 nsur seni
2.1.1.1 %arna " sekunder
2.1.1.2 ,alinan ( tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 -arm'ni " warna dan jalinan
2.1.2.2 &epelbagaian " warna.

2.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media
2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat.
2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 )eknik " renjisan dan per*ikan.
2." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan renjisan dan per*ikan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik renjisan dan per*ikan
dalam penghasilan karya.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni.
31
CUTI SEK'LA%
PERTENGA%AN PENGGAL KEDUA 2&1"
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
32

Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema : Alam Semula jadi
Tajuk : Tikus.
Aktiviti : B!neka.
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti bentuk, jalinan, imbangan
dan harm'ni yang terdapat pada alam
semula jadi, dan karya seni dalam
penghasilan b'neka.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan b'neka.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan b'neka.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
".1 Persepsi Estetik:
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada b'neka.
3.1.1.1 $entuk " k'nkrit
3.1.1.2 ,alinan " tampak dan sentuh

3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 .mbangan " semetri
".2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam
penghasilan karya.
3.2.1.1 Alat " gunting
3.2.1.2 $ahan " span, gam, benang, tali atau gelang getah.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
"." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman bahasa seni visual, media teknik dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan b'neka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.
".$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
33 0 34
Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Objek Buatan Manusia
Tajuk : "apak.
Aktiviti : Alat Pertahanan 'iri.
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti bentuk,
warna dan imbangan yang terdapat
pada 'bjek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan m'del kaapk.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan m'del
kapak.
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber,
kajian, dan tekn'l'gi dalam
penghasilan m'del kapak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.
$.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada alat pertahanan diri.
4.1.1 nsur seni
4.1.1.1 $entuk " k'nkrit
4.1.1.2 %arna ( tertier dan neutral

4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 .mbangan " tidak simetri
$.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri .

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media.
4.2.2.1 Alat " gunting.
4.2.2.2 $ahan " kertas tebal, warna air atau kray'n, gam.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
4.2.2 Memahami teknk yang sesuai dalam penghasilan karya.
$." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan pr'ses dalam penghasilan
karya

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan karya.
4.3.3 Mengaplikasikan pr'ses dan teknikyang sesuai dalam
penghasilan karya.
$.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri.
4.4.2 Menghargai dan menyatakan karya seni sendiri dan rakan.
EMK + )M&, &reatif dan .n'vasi, &eusahawanan dan /ilai murni
34
Menggambar
Tema : Alam Semula jadi.
Tajuk : Bunga Ma+ar.
Aktiviti : "!laj.
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti garisan, rupa, jalinan,
warna, k'ntra, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya seni dalam penghasilan
gambar dengan teknik k'laj.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat k'laj.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan k'laj.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni
visual yang ada pada k'laj.
1.1.1 nsur seni
1.1.1.1 #upa " 'rganik atau ge'metri atau gabungan rupa.
1.1.1.2 ,alinan " sentuh dan tampak
1.1.1.3 %arna ( primer atau sekunder atau kedua(dua warna.

1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 &epelbagaian " bahan.
1.1.2.2 &'ntra " warna.
1.2 Apliksi Se!i :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan k'laj.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat " gunting.
1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, gam, majalah 2 kertas warna.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 )eknik " &'laj.
1." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni
35 Membuat Corak dan Rekaan
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Penanda Buku.
Aktiviti : $enjisan dan Per)ikan.
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti jalinan,
warna, garisan, harm'ni dan
kepelbagaian yang terdapat pada
'bjek buatan manusia dan karya seni
dalam penghasilan teknik renjisan dan
per*ikan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat renjisan dan
per*ikan.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan *'rak renjisan dan
per*ikan.
.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
2.1 Persepsi Estetik +
Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan *'rak teknik
renjisan dan per*ikan.

2.1.1 nsur seni
2.1.1.1 %arna " sekunder
2.1.1.2 ,alinan ( tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 -arm'ni " warna dan jalinan
2.1.2.2 &epelbagaian " warna.

2.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media
2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat.
2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
seni visual, sejarah seni dan budaya.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 )eknik " renjisan dan per*ikan.
2." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan renjisan dan per*ikan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik renjisan dan per*ikan
dalam penghasilan karya.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni.
36 Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: Bulan dan Bintang
Aktiviti: M!bail
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti bentuk, ruang, imbangan
dan harm'ni serta pergerakan yang
terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan m'bail.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan m'bail.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
".1 Persepsi Estetik:
Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harm'ni.
3.1.1 nsur 1eni
3.1.1.1 $entuk ( k'nkrit
3.1.1.2 #uang " nyata

3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 &epelbagaian " bentuk
3.1.2.2 .mbangan " semetri atau tidak simetri
3.1.2.3 #itma dan pergerakan " susun atur atau 'bjek pada m'bail
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
penghasilan m'bail.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
".2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan m'bail.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam
penghasilan karya
3.2.1.1 Alat " gunting
3.2.1.2 $ahan " gam, tali2benang dan kad manila, kertas warna,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
"." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam
menghasilkan m'bail dalam bentuk 33.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan m'bail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan,
dan harm'ni dalam penghasilan karya.
".$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni
37 0 38
Mengenal Kraf Tradisional
Tema: Objek Buatan Manusia
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti bentuk, jalinan, ruang,
harm'ni dan ritma dan pergerakan
yang terdapat pada 'bjek buatan
manusia dan karya seni dalam
$.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni
visual yang ada pada gelang tangan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
Tajuk : (elang Tangan
Aktiviti: Alat Perhiasan 'iri.
penghasilan gelang tangan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan gelang
tangan.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan gelang tangan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan
budaya.
4.1.1 nsur seni
4.1.1.1 ,alinan " tampak dan sentuh
4.1.1.2 $entuk " k'nkrit
4.1.1.2 #uang " nyata

4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 -arm'ni " warna
4.1.2.2. #itma dan pergerakan "susunan manik ;gulungan kertas<
atau bahan hiasan yag sesuai.
$.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gelang tangan.

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media.
4.2.2.1 Alat " gunting
4.2.2.2 $ahan " benang, kertas warna, majalah, gam dan bahan
hiasan yang sesuai.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
$." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual, media, serta teknik dan pr'ses dalam penghasilan
karya.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
4.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan rantai leher.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, jalinan dan
ruang dalam penghasilan rantai leher.
$.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri.
4.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
EMK + )M&, &reatif dan .n'vasi, &eusahawanan dan /ilai murni
49
Menggambar
Tema : Alam Semulajadi
Tajuk : Manggis dan Tembikai.
Aktiviti :Lukisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti garisan, ruang, bentuk,
warna, imbangan, dan kepelbagaian
yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya lukisan.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti membuat lukisan.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penghasilan lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.1 Persepsi Estetik :
Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.
1.1.1 nsur seni
1.1.1.1 !arisan " tebal dan nipis.
1.1.1.2 #uang " ilusi.
1.1.1.3 $entuk " ilusi
1.1.1.4 %arna " primer dan sekunder

1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 imbangan " simetri atau tidak simetri
1.1.2.3 &epelbagaian " hal benda
1.2 Apliksi Se!i :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta pr'ses dan teknik dalam membuat lukisan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam
penghasilan karya
1.1.2.1 Alat " tiada
1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau 'il
pastel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya
1.2.2.1 )eknik " garisan selari atau garisan bersilang
1." Ekspresi Kreti#:
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif
1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + rupa, bentuk, warna,
imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.
1.$ Apresisi Se!i:
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni
41
Membuat Corak dan Rekaan
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Pembalut Buku
Aktiviti: Capan
1. Persepsi dan pemahaman
bahasa seni visual seperti rupa, warna,
jalinan, pergerakan, dan harm'ni yang
terdapat pada 'bjek buatan manusia
dan karya seni dalam penghasilan
*'rak menggunakan teknik *apan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat *'rak.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual dalam penghasilan
*'rak *apan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.
2.1 Persepsi Estetik +
Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
keseimbangan dan penegasan pada *'rak teknik *apan.

2.1.1 nsur seni
2.1.1.1 #upa " 'rganik dan ge'metr
2.1.1.2 ,alinan ( tampak
2.1.1.3 %arna " primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 #itma dan pergerakan " susunan m'tif
2.1.2.3 -arm'ni " warna dan rupa

2.2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
*apan.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media
2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, daun berurat 2 pelepah pisang.
2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, warna air dan gam.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 )eknik " *apan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
2." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam
penghasilan *'rak *apan.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik *apan dalam penghasilan
*'rak teran*ang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan,
k'ntra dan harm'ni dalam penghasilan karya.
2.$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni
42
Membentuk dan Membuat
Binaan
Tema: Alam Semula jadi
Tajuk: Bunga
Aktiviti: M!bail
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni
visual seperti bentuk, ruang, imbangan
dan harm'ni serta pergerakan yang
terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan m'bail.
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan m'bail.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi
penghasilan m'bail.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa
".1 Persepsi Estetik:
Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harm'ni.
3.1.1 nsur 1eni
3.1.1.1 $entuk ( k'nkrit
3.1.1.2 #uang " nyata

3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 &epelbagaian " bentuk
3.1.2.2 .mbangan " semetri atau tidak simetri
3.1.2.3 #itma dan pergerakan " susun atur atau 'bjek pada m'bail
".2 Apliksi Se!i:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan m'bail.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam
penghasilan karya
3.2.1.1 Alat " gunting
3.2.1.2 $ahan " gam, tali2benang dan kad manila, majalah,
dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam
penghasilan karya.
"." Ekspresi Kreti# :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam
menghasilkan m'bail dalam bentuk 33.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif
3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan m'bail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan,
dan harm'ni dalam penghasilan karya.
".$ Apresisi Se!i :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan
EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni
3isediakan 'leh +
En. Roszaini B. Hj. Rabu
Ketua Jurulatih Utama Kebangsaan,
Dunia Seni Visual KSSR,
Negeri Selangor.