P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

ד"סב מ רבסה תופ י אמוי

www.swdaf.com 1
ד"סב מ רבסה תופ י אמוי
www.swdaf.com 2
ד"סב מ רבסה תופ י אמוי
www.swdaf.com 3


הפמ ר א הנוש Map 1
לבב - Babylon
הנלכ - יפנינ רפונ הז Nippur
קליס הז רושא Selucia
הונינ - Ninveh
חלכ - ףיסרובד תרפ וז Borsippa

מ הפ היינש Map 2
גוגמ - אידנק וז Usually identified with Crete
ידמ \ ןוי - אינודקמ וז Macedonia
סרפ יקיירת תיב וז Thrace
לבות - יקיינוא תיב הז Bithynia in Asia Minor
ךשמ - איסומ וז Mysia, a district in Asia Minor
ןתסיקס - Drangania, a district in Persia

הפמ תישילש Map 3
לבב - Babylon
ךרא - תוכירוא הז Warka (Uruk)
דכאו - רכשב הז Cashkar, Cascara
הנלכ - יפנינ רפונ הז Nippur
קליס הז רושא Selucia
הונינ - Ninveh
ריע תובוחר - ןשימד תרפ וז Messene, Characene
חלכ - ףיסרובד תרפ וז Borsippa
ןסר - ןופסיטקא הז CtesiphonMessene
ד"סב ד הזוזמו יארע תרי י אמוי
www.swdaf.com 1

א דומע י ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
פ םימכחו בייחמ הדוהי יבר ,גחב גחה תכוס .ןירטו

ב דומע י ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
הנשה תומי ראשב :אבר רמא אלא - יגילפ יכ ,הרוטפד יגילפ אל אמלע ילוכ - אמעט הכשלו ,דוחל אמעט הכוסו .העבשב
.הזוזמב אבייחימו ,ןניעב עבק תריד הכוס :רמאד ,הימעטל הדוהי יבר ;דוחל אמעט הכוס .דוחל היימעטל ןנברו :ירמאד ,ו
הזוזמב אבייחימ אלו ,ןניעב יארע תריד הכוס ;דוחל אמעט הכשלו . החרכ לעב הריד :ירבס ןנבר - יברו ,הריד המש
החרכ לעב הריד :רבס הדוהי - ןירוסאה תיבב שובח לודג ןהכ ורמאי אלש ,הל וניקתד אוה ןנברדמו ,הריד המש אל .

ג קרפ הבושת תוכלה ם"במר
ד הכלה
וציקה םימדרנו םכתנשמ םינישי ורוע רמולכ וב שי זמר בותכה תריזג הנשה שארב רפוש תעיקתש יפ לע ףא
תא םיחכושה ולא ,םכארוב ורכזו הבושתב ורזחו םכישעמב ושפחו םכתמדרתמ לכ םיגושו ןמזה ילבהב תמאה
וכרד םכמ דחא לכ בוזעיו םכיללעמו םכיכרד וביטהו םכיתושפנל וטיבה ליצי אלו ליעוי אל רשא קירו לבהב םתנש
הבוט אל רשא ותבשחמו הערה לכ ןכו ,בייח ויצחו יאכז ויצח וליאכ הלוכ הנשה לכ ומצע האריש םדא לכ ךירצ ךכיפל ,
,בייח ויצחו יאכז ויצח םלועה השע ,התחשה ול םרגו הבוח ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה דחא אטח אטח
הז םלוע דוסי קידצו רמאנש הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הוצמ
תוברהל לארשי תיב לכ וגהנ הז ןינע ינפמו ,וליצהו תוכזל םלועה לכ תא עירכה קדצש קוסעלו םיבוט םישעמבו הקדצב
תויסנכ יתבב ללפתהלו ולא םימי הרשעב הלילב םוקל םלוכ וגהנו ,הנשה לכמ רתי םירופכה םוי דעו הנשה שארמ תוצמב
.םויה רואיש דע ןישוביכבו םינונחת ירבדב

ו קרפ הרות רפסו הזוזמו ןיליפת תוכלה ם"במר
גי הכלה
,דימת לכה תבוח איהש ינפמ הזוזמב רהזהל םדא ה בייח ה"ב שודקה לש ומש םשה דוחיב עגפי אציו סנכיש ןמז לכו
ןיאש עדיו ,ןמזה ילבהב ויתויגשו ותנשמ רועיו ותבהא רוכזיו רוצ תעידי אלא םימלוע ימלועלו םלועל דמועה רבד
םירשימ יכרדב ךלוהו ותעדל רזוח אוה דימו םלועה ועורזבו ושארב ןיליפת ול שיש ימ לכ םינושארה םימכח ורמא ,
אוטחלמ ותוא ןיליצמש םיכאלמה םה ןהו םיבר ןיריכזמ ול שי ירהש אטחי אלש אוה קזחומ וחתפב הזוזמו ודגבב תיציצו
ח רמאנש .ןעייסד אנמחר ךירב ,םצלחיו ויאריל ביבס 'יי ךאלמ הנו

ב דומע י ףד אמוי תכסמ תופסות
.. . לכ יל הארנו ןנירזג רבס הדוהי 'רו ןנירזג אל ירבס ןנברד אכפיא והב 'יסרג יתיארש םינשי םירפסה לכב דועו
א"עב איגוסה 'וכו ןירוסאה תיבב אוה שובח גחב הכוסב בשויה ורמאי אמש םושמ ונייה ןנברדמ אמית יכו רמאקד יאהד
ל אמלע ילוכ העבשב דע הכוסב ןיב הכשלב ןיב יגילפ א ירבס ןנבר הכוסב ןיב הכשלב ןיב הנשה תומי ראשב יגילפ יכ
ןנירזג אל הריד התיה הבש ןירדהרפ תכשלמ ץוח הכשל יבג 'יפ יכהו אל ותו 'ז לכ ונייהד הריד התיה הבש העשב 'יפ
והל תיל ןנברל הריזג לבא אתיירואדמ אבייחימ הדוהי 'ר רמא ד ותירמאד וכדידל תוכשל המכ אלהו אתיירואדמ 'ז לכ
הריד ןהב היהש העשב 'יפאו הזוזמ םהל היה אלו וזכ יארע תריד ןהב היהש אלש התיה הריזג ןירדהרפ תכשל אלא
אתיילעמ הרידד לכל אתלימ םסרפיתד יכיה יכ הנשה לכ הזוזמ הל היה אוה אמעט אוההמד ןויכו שובח ג"כ ורמאי
ה תיבב לודג ןהכ ורמאי אלו איה שובח אוה םירוסא ןנברל בייחד יגילפ אל אמלע ילוכ גחד העבש ימנ הכוס יבגו
ןירדהרפ תכשל יבגל ומכ ןנברדמ הדוהי יברלו אתיירואדמ תומי ראש ורזג אל ןנבר הנשה תומי ראשב יגילפ יכ
ו יאנג רבדב שיו אוה ןירוסאה תיבב שובח גחב הכוסב בשויה ורמאי אלש רזג הדוהי 'רו גח וטא הנשה הוצמ יוזב
הזוזמב תבייח יכהל םירוסאה תיבב ןשבוחו לארשי לע חירטמ אוה ךורב שודקה וליאכ הארנו םסרפל הנשה לכ
הבושח הריד ומכ לכל הארנ היהיש רבדה ישקית אלו הנשה תומי ראשב ןיב גחב ןיב ןנברדמ אבייחימ רשעמ ןינעל ןכו
מליד יתא אמליד שוחינ הריד הב תיאד אנדיעב גחב אלא אבייחימ אלד ןנירמא יא מ"הד 'וכ רוטפה ןמ ישורפאל יתא א
הל אבייחמד אתשה לבא אתיירואד איה הרומג הרידד רמימל ותא אתעש איההב אלא אבייחימ אלד יזחד ןויכ יעטימל
וה ןנברדמד ןיעדוי לכה ללכ הב הריד אכילד הנשה תומי ראשב 'יפא .יעטימל יתא אלו הל בייחמד א

א"טילש ןייטשנשטכיל ברה / ל"וחל לארשי ץראמ האיצי ןיינעב ב"סשת תואמצעה םויב רועש) (
:רוסיאה תנבהב תויורשפא יתש תעכ ונל שי ,ןכ םא
:תחא תורשפא .י"א תביזעל תיתוהמ רושקכ רוסיאה תא תוארל
:הינש תורשפא .השודקו הרות ידקומ תביזע תניחבמ רוסיאה תא תוארל

תרבחתמ וז הדוקנ ."דמח ידש"ה הלעמש קפס איהו ,הינש הדוקנל קפתסנו ,תאצל רוסיא שיש טושפ רבדכ חינמ אוה
ןנברד וא אתיירואד רוסיא והז םא . התשודקב ןידכ לארשי ץרא תא בוזעל רוסיאב רבדומ םא – אוצמל ןתינ ילוא
הרות ידקומ בוזעל רוסיאב רבודמ םא ךא ;אתיירואד רוקמ – נברד רוסיא קר והזש הארנ ן .
ד"סב ד הזוזמו יארע תרי י אמוי
www.swdaf.com 2
רמאנש ןכתי ?ואצומל ןתינ ןכיה ,אתיירואד רוסיאל רוקמ םישפחמ םא :הלאשה תררועתמ ןאכ ,אתיירואד אוה רוסיאהש
(י"א בושי תווצמ לע דסוימו) אתיירואד ץראה תשודק יכ – ץראה תשודק םויה תמאב םאה ןוחבל ךירצ זא ךא
.אתיירואד רזנ ינבאה (דנת 'יס ד"וי) .הזב ןד

שי תווצמ יבגל ץראה תשודקל רושק הז הדימ הזיאב תונוש תועד שי ,י"א בו ,("...הנושאר השודק") רושק הז ןיאש וא
תעכ תילמרופ שדוקמ וניא וליפאו ,םוקמכ "לארשי ץרא םש"ל אלא ץראה תשודקל ...

הינש השודק ושדקתנ אלש תומוקמב תגהונ י"א בושי תווצמ םאה :ןחבמ הרואכל הזל שי טיג תליחתב ן"במרל ? ןי
:ןודינב תועד ינש ויהש הארנכ

:תחא העד .י"א בושי תווצמ ולא תומוקמב שי אובל דיתעל השדיק הנושאר השודק ד"מל קרש
:הינש העד .הווצמ שיו ,תדמוע התביחב לארשי ץרא השודק אלל וליפאש ,םש איגוסב רתוי רבתסמש יפכ

אל הקיזל ל"וחמ תאצל רוסיאה תא רשקנ םאש רמול ןתינ ,אליממ אתיירואדמ םייק היהי אוה םויה םג זא ,תיפיצפס י" –
.ןנברדמ המצע ץראה תשודק םא וליפאו

השע תווצמ לוטיב אלא יתיזח רוסיא הפ ןיאש רמול ןתינ .שממ קוספ ,רמולכ ,הזל רוקמ שי םאה הלאש תמייק ןיידע ךא
לארשי ץרא תבישי תווצמ לש …

רוסיאה ףקיה …

דואמ בהא ז"שרגה תא םיעדוי ונייה ול .הווצמ ךירעהל םיעדוי ונניאש בתוכה ,"הדובעה שרושו דוסי"מ טטצל
תוכוסב הכוסב הבישיה לש התובישח – המ םיאצוי ונייה אל [הכוס] .הז עובשב ללכ .הכוס תווצמ לע ותיא יתחכוותה
אלכ תיב הניא הכוס ,יתעדל כ הב אצמיהל ךרוצ לכ ןיאו ,הכוסב "רודל" איה הווצמה . ןמזה ל תדדמנ הניא הווצמה .
.תדרפנ הווצמ איה הקדו הקד לכ וליאכ תווצמ תא ןיבהל שיש הארנ ךכל המודב הריד .י"אב אלכ תיב הניא הריד ,
,ןכ םא .תאצל רוסיא ןיא שארמ אלא ,תאצל "ריתמ" ןאכ ןיא ,רמולכ .העובקה תרגסמה ךותמ תוחיג עצבל רתומו
,םיריתמ לש םילוקיש שי ןהכל יכ ןכתי ארמגהמ ךכ עמשמ אל ,כ"פעאו .ללכב רוסיא רסוחב רבודמ לארשי יבגל ךא
תובותכב – ןיאש םש רבודמ יכ דימעהל וצרש םינורחא ויה .רוסיא שי תאז תורמלו ,רוזחל ןווכתהש אמתסמ םש רבודמ
קוחד הז ךא ,רוזחל ותעד ...

ריתמ לש יפואה יבגל – םידקוממ דאמ םיריתמה ם"במרב מלל ,השא אשיל , ארמגה תא ריכזמ וניא אוה .'וכו הרות דו
.טושל אצוי םא אקווד תרסואש ,ק"ומב רבודמ םאה ?ריתמה והמ ,הרוחס רתיה יבגל הלאש תררועתמ הז רשקהב
?ץראב גישהל ןתינ אלש רבד לכ וא ,אקווד הרוחסב ץראב תוארל ןתינ אלש םירבד תוארל ל"וחב לויט יבגל המ –
רג ישפנ יגולוכיספ ךרוצ םאה ךרוצ אלו ,החוורל קר הז םא םג הרוחסל תאצל רתומ יכ עודי רשאכ ,ינוממ ךרוצמ רתוי עו
?קחוד

םצמצמ אוה ךא .יגולוכיספ ךרוצ הרואכל הזש ,ורבח ינפ ליבקהל ידכ אצויש ימ חוליג ןיינעל ריתמ מ"הוח תוכלהב א"גמה
."הווצמ ירקמ" רבח ינפ תלבקהש ןויכ קר רתומ הז יכ רמואו
הטונ ינא קוסעל וליאו ,תוברת וא םיפונ ,ץראב ןיאש רבד תוארל תאצל םדאל רוסא היהיש רבתסמ אלש ,רמול
איטמקרפב – חרקכ רישע אוה םא וליפא – םדקמ לויטה םא .רתומ היהי הזכ ךרוצל לויטש הארנ ןכל .רתומ היהי
תיתוברתו תינחור ,תיכרע ,תינרות הניחבמ – חפל הזל היהי ,"ריתמ" לש יפואב םג .הרוחס לש ךרעה תו


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->