You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

6 \I 2014

API. Y. 27 (3188)


,
.
^

, r .
\
, ,
.
r .
. ^
\, . \ ,
- . \ ,
, .
,
^ r . \ ^
, . ^
, , .

TO EYAEIO TH KYPIAKH (M. 5-13)T , \I K, ^E, , d K, F
, . Kd \I \Eg g . Kd d ^E K, e e
c F a b , d . Kd a g e , \ e d , , d d , E, d d , , d .
\A b \I, , d r \Ac , b
\Ic y. b , d e d
, d a \Aa d \Ia d \Ig F
b d e e
e d e . Kd r \I ^E Y, d
. Kd F F.

;
; \
\, ;
, , r
, , ,
, ^ , .
,
^ r .
\ , , ,
, (. 5,8).

,

r .
,
, .
106

M E
T q \I K, q
, , K, r
, , . ^O \I , \E
. \A , K, r
F , F
. , r ,
,
E, , K . O
\I, r , ,
\I . ,
\A \A \I \I ,
. \E r . K r \I ,
F . K .
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

\, , . ^ - - r , . r
,
.
^
^
r . ^ ,
. ^ , , , ( \. ). , , ,
, .
r , ,
\ , , , ,
. \ , , 

107

6 \I 2014: KYPIAKH MATAIOY


( 429). ( 301), \, \,
\ .
oH: ^E: \A: . 18-23 E: M. 5-13.
H EOMENH KYPIAKH: 13 \I, .
\A: . 8-15 E: M. 14-19.

, ,
, . , ,
, .
\. . .

. ^ , , \ r . ^ \ ,
,
.
r r ; r
^ , , . , , ,
r , . r , ,
. \
, r . ^ ^ , ,
r .
\ \. . (. ),
^ , . \ .
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

108