P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 06, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

תב דק - הק

www.sw


ןנ - ןוגכ
תחא
וטוהר
ואל םא

דחא
ודיב
ית
ת"או י
אתוב
תחאל
הי
ינת
'יפא ם
לכונד ןי
ך
בושח
אל
יכהו ,א
אב
,רוט
וניא תח
תואה ח "י ת בש
wdaf.com
ד"בח בתכ

ניקסע יאמב
תוא בותכל
ר ידמו ת"יט
או .הבותכ הנ
הלעמלו לא
א 'ז בותכל ןי
ולעו תחא ת
תש הזיא תו
ינויז יעבד ם
ברל 'ח בותכ
אהימ אתשה
ל אישק אל
תקד אתיירבמ
יתש ודיב ול
נייז ינש בתכ
ךירפ 'ינתממ
ח הז ירה תח
אוה ןוכנ , א
אכיא אבוט א
בר םיסרוגש
טפ יכה ואל
חא תוא תוע
ה תרוצ
כ
ןינייז ינש .
ב אכה :תשש
ןיוכתנ :אנת
בותכל ךירצ
ניא ןיידעש ר
אמשו ןימי ןינ
וכתנ וליפא ו
וא בותכל ןיו
ויתוא יתש ב
ושמ 'מגב ש
כל ןיוכתנ ט
הד בג לע ף
'ינתממד רמ
מ לבא היל ר
לעו תחא תוא
כו ינתק אל א
מד הארנ ךכ
חא תוא אלא
םעטו רפסל
אנווג יאה יכב
םירפס שיו
אה ,רבדב ת
ט םושמו הה

ידר

,ם שכ הארנו
? ש בר רמא
.ש"יר ואשע ת
ינויז י .
.א צ ןוגכ 'יפ
רוטפ תויתוא
נויז השלש ת
ותבשחמ תיש
כתנ ארמגב
בותכל ךירצ
שרפמדכ רוט
ד ל"יו רוט קנ
ףאו בייח ןויז
ימל אכיא ו מ
רטפ ןויז םוש
א בותכל ןיוכ
אתיירבב אהד
ןיתינתמב כל
א היגה אלש
ל ומילשהו ת
י ב אהד ,ןוגכ
,רפסה תא ם
תרחא הרוצ
היגמב ןכ ןיא

יח " ת
פס בתכ
ילגרה ינש א
?בייח תחא ת
עו ת"לד לש
א - עב אלד
אנויז יעבדב ן
אה תרוצ ואר
ן .
תוכירצ ן"יני
שענ אלד 'ח
יתיימד אתיי
היהש ןוגכ י
טפ יכה וליפ
טפ ןויז אלב
ועב אלד ת
'ינתממ והימו
שמד עמשמ
כתנ טקנ יאמ
ינויז יעבד ד
יתשריפדכ ב
ש ג"עאד 'יפ
תחא תוא בת
אמ ,'וכו תיל
םילשהכ היל
ןתנש אלא
אש המ ,ןכל
1
ת ח תואה


אלא ,ת"יח לש
תוא היגה ,רו
וגתל ולטנש
אה ,ינויז יעב
ןנינשו רוטפ א
רתיש ידכ א
ן"ינייז ינש ב
יזהש ןהלש
בותכל ןיוכת
ירבא השק ןכ
יריימד ל"יו
או ותבשחמ
ב בתכו ןינייז
ורחא תויתו
מ ךירפ הוה א
מ ינויז יעב א
מא הנימ ךיר
דב הל ימקומ
בייח ןויז יעב
שיר ואשעו .
תכ היל הוהו
לד לש וגגל ול
הוהד אכה
,תשש ברדכ
םדוק רסח
תרוצ
שודקה י"רא

רוט
ש גגה הארנ
תחא ת - טפ
ש ןוגכ :רמא א
,איש אה - ד
אינתהו .בייח
( אנויז יעביא
בתכו ת"יח ב
ןיגתב ןנייזל
תנ איריא יאמ
כו (.גע) 'ד ק
'ד קרזו םית
מ תישענ םגו
ז ינש בותכל
א יתש בתכ
אל יאמאד א
אלד תורחא ת
רפד אה איה
מד ןויכ רוטפ
ב אלד תורחא
ב
ו תילד לש וג
,הגומ וניאש
לטנש ןוגכ רמ
ינאשו תחא ת
כ איתאד שי
הארנ רפסה
אה בתכ
ב דומע ד
ן"ינייז ית ... טפ
ב
אלו ,סומלוק
ב דומע ד
תוא בתכ את
ןינייז ינ . אבר
שק אל !רוטפ
א דומע ה
ח 'ב ודיב הת
(ופ וליאכ אצ
ובתכש :
א
בותכל ןיוכת
ל ןינייזה יש
ב דומ
ןיניי - מ ת"או
קרזו 'ב קורזל
ל ןיוכ ש קורז
ו רוסיא רבד
ןווכתנ 'יפא
כ לבא רוטפ
א דומ
אינתהו סורגל
תויתוא 'ב ט
ה אתיירב יא
ןב פ ןויז אלב
א תויתוא יתש
דומע דק ףד
גגל ולטנש
ש הרות רפס
מא אבר אנש
תוא היגהש
יר דוי ואשעו
ה היהש ,רפס
ף

דק ףד תבש
תש בתכו ת
דומע דק ףד
ת - קה גלידו
דק ףד תבש
ת - שה .בייח
נש ואשעו ת
פ :ןנתהו ביי
הק ףד תבש
תלעו תחא ת
מנו ןורחאה
(ופ) ש ןינעב
דומע הק ףד
תמ ימנ ונייה
אר תוכירצ ן
.(ב ,טכ
מע דק ףד ת
יז ינש בתכ
ל ןיוכתנ ומכ
כתנמ ש"מ ב
דל ןווכתנ את
א ת"יח בותכ
ןויז יעבד ןינ
מע הק ףד ת
ל י"רל הארנ
טקנ אלו ןיניי
אד השק לבא
בתכו בתכש
ש בתכ אה ןנ
ד תבש תכס
ןוגכ רמא אב
ס תוהשל רו
שיל יאה טקנ
םלועל רמא
ו תלד לש וג
תו סב תחא
.
סוי תיב בת

תכסמ ילבב
"יח בותכל
ד תבש תכס
בותכל ת"יח
תכסמ ילבב
תחא תוא הי
ת"יח לש וגגל
םיתש וד - יח
תכסמ לאננ
וא בותכל ןווכ
וב קי םלצל)
ךירצש אקו )
ד תבש תכס
םיתש וד -
ינו - ןיידעש
כ) תוחנמב ןנ
תבש תכסמ
כו 'ח בותכל
רוטפ ןינייז י
ייח יאמא ביי
תשהד ויהיש
כל ןיוכתנ אי
נייז ינש בתכ
ןיוכת .
תבש תכסמ
רוטפ - ןיא
ז ינש בתכו
ריפש ךירפ א
םיתש ןתוא
ניעמשאל ית
ןנתהו .
סמ א"בטירה
ל"ז י"שר בר
סאש ןויכ בר
אתלימ א דמ
אבר רמימל
גגל ולטנש ן
א םילשמל י
ותוהש .ל"נכ ,
ד"סב
כ

ב דומלת
... ןווכתנ

סמ י"שר
ל ןיוכתנ

ב דומלת
יגה :אנת
ל ולטנש
דיב ולעו

נח וניבר
כתנ אנת
יבדה אל
בייח . ודו

סמ י"שר
דיב ולעו
יז יעבד
נירמאדכ

תופסות
ל ןיוכתנ
נש בתכו
יח םיתש
ש תויתוא
יריא יאמ
כ אקודד
תמד אוה

תופסות
אינתהו
ינתקדמ
פ אמתס
אל ןיוכתנ
אד רמול
ו ןניסרגו

ה ישודיח
ר תסריג
ר השעמ
אהימתד
היל הוה
וגכ רמא
ימד אלד
של רוסא
תב דק - הק
www.sw
,בר י
היערכ
רמא
דחא ןיג
.יח ונייה
'יפבו ץ"
הלעמ
, .ר"מ
תיח לש
ףד תבש
גגל ן
ןינייז ינש
הבת

ארט
'חד ה
הנובה
'ד י
וגתל 'ד
ףוס
ימנ י
ןיא םש י
לש
:ליעלד
תוא
ינש ו
ת
תהג
תוא בת

היג
את
ינש אבר
אפידע
ברהש א
םושמ
תואה ח "י ת בש
wdaf.com
יבד ינקווד יר
כל היל ולתו ;
א ?םימלוע ר
גת 'ג םתוא
ה ת"יח םלוע
"ג ז"נטעש
מל ןתשלש
,שוביש אוהש
עצמא ש וגג
ש) הנובה ף
ישאר ינש ת
ש בתכו ת"י
ת"יח :
תכש וא ,רש
תיחה גג קל
וח ןנימגרתמ
הגגל ןנירמאד
ה קרפב ןנירמ
ןהלש ןיגת בגו
ד יבגו וגגל 'ח
סב אוה םאו ת
יא תושעל בי
יכ רתכ רושק
וגגל טעמ ןיפ
דכ י"שר ירבד
א בתכ אתשה
ואשעו ת"יח ל
חא תוא בתכ
גהא וליפא ב
תכ אתשה יש
לש וגג לטנב
מ אלא ל"לה
תשה ןל אישק
תויתוא ית , רו
אלד הביתכד
אחינ אתשה
מ תשש ברד
ה תרוצ
רפסל והל א
;םלוע לש ומ
רוצ 'יי היב יכ
או םלוכ ןכו ימ
ע לש ומורב ן
הזכ ןימי דצ
ןישועש ש
ש ולש ת"ס ן
ב שריפ ת"ר
וסב ןנירמא
תושעל ןכ םג
יח בותכל ןיו
לש וגגל ול
שעמ התוא ןיר
םי לחש ןוגכ
מ לקמ י"שר ש
דמ עצמאב 'ח
הגג אר מאדכ
תו ןינייז ינש
יבג הנובהב ת
תשבו יאנג ןה
יוחמ ןיאש וני
ק 'ח ןיא המ ינ
פקוז בתכש םת
ד םג םייק בתכ
ה ןניכרפו בייח
לש וגגל ולטנ
ככ ל"וה רפסה
בייחימד אבר
שקאד ןשקמד
ב ימקואל תש
ה אלו ןניעמש
רפס ק ה"שמו
תש בתוככ ל
ד אימוד תוית
ו .הביתכ ירק
הימעטמ דיי

אניזח :ישא ב
ורב אוה יח ר
כ דע ידע 'ייב
מינפה לגרה
בק " ה כוש יח
צל דחאהו ה
שיש 'יפ דוע
וקיתב בתכ
הזכ ה רו
ד אה ךכ לכ
א"ה ג ךירצו
וכתנ ןיקרפב
שי ןישאר י
רוק לכהו ל מ
יתש התוא ה
םלוע ל שריפו
חל הבוג שיש
רקנ תואה עצ
תישענ 'חה ת
ת"ר סרוג ןכו
שי אטח יל הל
ייה רתכ רושק
נפמ רמאק ןימ
ת וניבר שוריפ
כ רשא הליגמ
ח תחא תוא ה
נש ונייהד תוי
ה ןוקית והזו ל
רכ קספ אל ה
ד היתעד יאמ
שש ברד היק
שאל אתא הה
ס היגמב אכה
"הו תויתוא
תוא יתש הה
קמ ג"הכבו ר
ינ אל אברו ב
תש :קודו

ץ"ג . בר רמא
רמולכ ,ת"יח
וחטב +ו"כ
,אבה
ה שארב ןיעב
קה רמולכ
טמלמ דחאו
הזכ הלע
ןינויז ת"רו
הלעמל דע 'ח
כ בשייתי אל
ןיעכ תואה ג
ב ןנתדמ רבד
נש אמלאד
מ בתכש ןוגכ
השעו תחא ת
ש ומורב יח ר
למג תרטח ן
צמאב הלעמל
תקי תיעצמא
אמק קרפ ןיב
לעבש ינפמ ר
ק וניא 'ח רמ
מי דצלו רתכ
פכ עמשמ ךור
ב ומצעב םת
היגה אינת את
תוא יתש ושע
ליאוה בייח ט
המל ברה לע
רפס הי כ"א
קחוד יאמ ות
הגה איה המ
ה יריימ אלו א
יתש ושענ ות
הגה יעבד אל
רמולכ ש"יר
בייחימ םיתש
שש ברד את
2
ג ז"נטעש :
חד היגגל והל
והיעשי+ :בי
ה םלועלו הזה
ב ןכו תילאמ
הזכ רטוח
לעמלמ דח ה
עמלמ דחאו ל
ז 'ג 'ג הכירצ
ח לש ולאמש
סרטנוקה '
ן .
גגמ ןורחאה
דל היארו
ינש ןינייז
כ דציכ ,רוטפ
תוא היגמה
א קר
רמולכ ת"יחד
ןושל הירטחד
לש המו אגת
חמב אמלא ן
וריעבו הטוסב
תכ רושק וניא
אקד אהו קפ
הארנ ןיא תו
רעבו .ןימי דצל
וניבר הנהו .ל
תיא ארמגב ה
ענ ותהגה תמ
טעומ רבדבד
המית ז"פל
גמב יריימד א
אבר תרבס ו
וטא 'וכו ןוגכ
אניד ןינעל יג
תהגה י"עש י
הביתכ ליממו
ואשעו ת"לד
ש תישענ תחא
מיקואכ אתי

ןה ולאו ,ןינו
ל ירטח ;י"הד
תכד יאמ ,ימ
םלועב הס ה
משה לגר ןיש
ה .
.הטוש
ןיעכ הלעמל
חא לאמש דצ
לאמשמ דחא
תופטטלד ט
ש לגר היבגה
יפלו הז
ינייז
וקה קיחרי א
וז ןוגכ דבל
ואשעו ת"
פ המילש הבי
,רוטפ הז יר
רפ הרות רפ
היגגל היל ירט
ד שריפ םת ונ
ארקנ תואה ף
ויז אכירצ ןייז
ב ןכו הירחאלש
א 'ח ט"מ רמ
סה ןמ איצוה
ושעל םירפוס
ל ץקוע הל ןיא
ל"כע םלוע לש
(שדח
'וכו ם . השקו
מחמש ןוגכ ת
י"שר 'יפ ש"יר
לו .אוה ארתב
י" אתיא םאד
כו רפסה לכ
כ רמאקד אב
גילפ אל אבר
ינש תשש בר
כ ירקמ ההגה
ד לש וגתל ול
א ההגהבש
ירב ימוקואל
ב דומע טכ
ויז השלש ת
ד היערכל היל
מא 'רמ האיש
- חמ ול ירה
ב ד
שב תחא לכב
הלעמל דחאו
פ ןונלו הפופ
ל ןישוע תיח
ב דומע
צל םינשה ם
מ דחא או ןימי
משמד ה טט ע
הש סרטנוקב
זכ עצמאבד
ינש ואשע
ב דומע זל
אלש 'יפ ן"יהי
לב דחא שא
"יח לש גגל
ית הנממ םיר
ה םיעברא ב
הזב אצוי .
פסו הזוזמו ן
טחד ינקוד ירפ
ניברו לאמש ד
ףוסב הלעמל
זה ירהו ןינייז
ש הדוח ונייהד
מא ימנ אביקע
ל םהינש םיש
ס םיליגרש ומ
אש קדקדל שי
ש ומורב אוה י
קרפ אי ירפ)
םיתש התוא
תשש בר ינשמ
ר ואשעו 'ד ל
בד אברכ הכ
"שר תטישל
ןקתמ תחא ה
ברד הינשיל
רו תשש ברד
תחא תוא רו
ההד ןניעומש
לטנש ןוגכ א
ףאש יפט את
קחוד היל ע
כ ףד תוחנמ
וכירצ תויתו
ת"יח ל ולתו
שנ הדוהי יבר
ה"בקהב ונו
דומע טכ ףד
ב םינטק ןיגת
ו לאמשל הט
פכ קידצל ןידה
- לש וגגל
ע טכ ףד תו
ינויז 'ג םישר
רייצ י"ש 'יב א
הבר אשומיש
ת"יח - ב 'יפ
אלמגד אתר
ו תיח לש וג
ל ףד תבש ת
ה ן"יתיח בות
ארב יגס אלו
ולטנש ןוגכ
אי קרפ ת
רוקש יפ לע
בתכש ומכ א
יכ לכ ןכו ,בי
ןיליפת תוכל
פסל והל ןניזח
הלעמל ל דצל
ל איהש רבדד
ז ינש האשעו
ד 'רל הייוושו
ע יברד אתיב
שועש שיו .רת
כ ילאמש לגר
תו םשמ םגו
חש רטוח ותו
פ תבש תוכל
א השעו תח
מו בייח תחא
טנש לש וגג ול
.ב כלהד עודיו
ול השקוה ב
ההגהבד אכה
אבוט השק ו
ד ל"ז ברה רב
היגמב ש"כ ר
שאל אלא יכה
בר רמאקד ו
תובר יוהד ם
עמשמד םושמ
תכסמ ילבב
וא העבש :א
גגל והל ד הי
ר הינימ אעבד
חטב הלותה
תוחנמ תכס
ןינויז - ת 'ג
טונ דחאו ןימ
ץג - ה אוהו
תיחד היגג
חנמ תכסמ
ץג - רפמ שי
בר די תביתכ
שב ביתכ ר"מ
חד היגגל ה
רטח ומכ טע
גגל ולטנש ןו
תכסמ ף"ירה
תכי אלש ימנ
וז ןוגכ
'מגב ימ
תבש תוכלה

ףא תחא תוא
יה ירהש ןינמ
ייח ןיניז ינש
לה תוינומיימ
ח הבר ץמוקה
לקמ ול ןישוע
ד 'חד היגת ר
'חד הגגל ול
'דד הגתל הל
.וגת אפלאבו
תכ הל שי ןכ ם
ר תלחתב הא
שעל םירפוס
וא הארמש לק
לה םייח םימ

חא תוא היג
תוא היגה רו
ןוגכ ינש אבר
בייחד רפסל ה
רהש ל"נו .ת
ה ינאש 'וכו רו
ותו ן"ינייז ינ
בוסש ל"נ ןכ
רוטפ תחא ת
הל תיחנ אל א
ונייהו הביתכ
םושמ תשש ב
מ אלא היניד
ד"סב
ב דומלת
אבר רמא
ל ירטחד
דכ ,י"הד
ה לכ :היל

סמ י"שר
השלש
מיל הטונ
זנטעש
גל ירטח

תופסות
זנטעש
כ תבש
מ הזכ
הירטחד
עמ הובג
כ (:דק וג

ה לע ן"ר
'ירמאו נ
כ ת"יחה
נ 'ירמאו

ה ם"במר
גי הכלה
א בתוכה
מ םוקמב
ש תישענו

מ תוהגה
ח קרפב
עש שוריפ
רמאק אלו
טנש ןוגכ
לטנ רמאק
תל 'ה יבגו
םא תואה
ארנש ןויכ
יגר ל תול
קמכ ת"יח

מ ישודיח
גי הכלה
[גי] גמה
וטפ תחא
רו .ן"ינייז
המילשהו
תחא תוא
וטפ תחא
ש ואשעו
לו .ינאש כ
וא בתכב
אתיירבד
כמ ההגה
ברכ קספ
ד דא גילפ
ד"סב תואה תרוצ ח "י ת תבש דק - הק
www.swdaf.com 3
ול ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חרוא רוט
... ת"יחד הגגל ירטחד ינקוד ירפסל אניזח ץמוקה קרפב אתיא ת"יח הלעמל הל שי לאמש דצ לש ארטוח ןימכ י"שר 'יפו
הבוג תויהל הל שי שריפ ת"רו הזכ לקמ ןימכ תורטוטח ןושלמ הזכ הגג עצמאב ...

ול ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
... הזל ןיששוח ןיאש םירפוסה לע הומתל שי ת"יחד היגגל ירטחד ינקוד ירפסל אניזח ןנירמאד יאמ לע בותכ יתאצמו
ףא ןורח קלתסיש רובעב הזל וששח ילואו ק"מסב בותכ ןכו ןוקיתה הז ךירצ ןלוכב ירהש הרחוד ת"יחב אלא ושעש
אניזח אלא ורמא אל ירהש לסופ וניאש תמאה יפל הארנו י"שר ירבדכ ושע תורחא ן"יתיחב לבא הלעמל ההובג התוא
מו תואה תיישעל חרכהל הארנש אל הז םישוע םיקדקדמהש הארנש ינקוד ירפסל ” מ םלוכב םתושעל אוה בוט .ל"כע
... רמאש ךורב קחצי ר"ה ומש ןורחא םכחל סירדנוק יתאצמש יניעב וירבד ובטייו תויתואה תרוצב הכורא ךרדב רבדמ
הפ וקיתעהל יתיאר ןכלו . ונושל הזו :
... ח ושאר היהי ןימי דצבש ן"ייזה לבא וידחי הובג גגב םירבוחמו סומלוק יבועכ וזמ וז םיקוחר ן"ינייז ינש ומכ היהת
לאמש דצב הילע היהי ןטק לקמו ןימי דצל לוגע :
... ח הילגר ינש ויהי ירת הל יושמו ת"יחד הגג לטנ יאד הנובהב ןנירמאדכ ן"ייזו ת"ילד ומכ אלו שממ ןינייז ינשל םימוד
עצמאב הובג הגגו ן"ינייז (:טכ) ץמוקהב ןנירמאד ת"יחד היגגל ירטחד ינקוד ירפסל והל אניזח םלוע לש ומורב יח רמולכ
ת"ר שריפו (הירטחד ה"ד םש 'סות) וריפו למג תרטוטח ןושלמ אוהש לקמ ארטוח שריפ י"שר לבא עצמאב הובג גג וש
לאמש דצמ אוהו םהינש ירבדכ םישוע ונאו רתכ רשוק ןיא המ ינפמ ת"יח אביקע יברד אתיב אפלאב ןנירמאד אהו ינפמ
תשוב םהל שי אטח ילעבש לקמ הל ןיאש עמשמ םיליגרש לאמש דצבש לקמ (צ תוא א"פ ןיליפת) תוינומיימ תוהגהב ץרית
ףא םירפוסה בייוחמ רתכ אוהש עודי ןיא אבויח אלב המש היהיו ןימי דצב ץקוע הל תושעל ןיאש ההגהב קדקד םשמו
תיוז אלב לוגע ןרקה הבחרכ הכרא תעבורמ ת"יחה אהתש ידכ ן"ינייז ינש ןיב היהת סומלוק יבועו :
... לוספ ן"ינייזה תרוצ הנתשנש דע ת"יחה ךיראה םא ןכו ...
... ה והובתכ ת"יח תואב ש"מו :וניבר וריכזהו (ח תוא ה"פ) רוגאהו תוהגהו המורתה רפסו ש"אר ירבדכ םישוע ונאו ש"מו
םהינש יכדרמב בותכ ןכו רוגאהו תוהגהו המורתה רפסב בותכ ןכ (ג"ע ה) ץמוקה קרפב תושעל רמוא היה ת"ר ונושל הזו
התביתכ ךרד השארב לקמ םהינש ךרדכ תישענ הניא וליפא יכהב לספימ אל םגו התיעצמאב הובג יבג יתשריפדכ םגו
:שפיט אלו םיכח אלד קונית הל ירקד ןויכ התביתכ ךיראהל ןיא ןכ לע תועבורמה תויתואהמ איה ת"יח ינרדנכסא י"רה ל"זו
ן"ייזו ת"ילד ןימכ התושעל ןיא ןכו ן"ינייז ינש איוה אל יכה יאד הטיש ףוסב התוא י"שרכ השעי םיארי רפסב בתכו
וניאש שוריפ רתכ הל רושק ןיא ת"יח אביקע יברד תויתואב ןנירמאד אה םושמ יאו תואל לוקלק וז תפסותב ןיאו ת"רכו
הגג לע רתככ הלעמל אלו לאמש לגר שאר ומכ הארנ אהתש לאמש דצל גגה ףוסב הנשעיש דבלבו ןכ תושעל בייוחמ
ךיראה םאו ללכ הגגב ךיראי אלו הלוספ :ל"כע ןוקית הל ןיא ןיליפתבו
... קוניתל וניארהו םתדירפ אידהל רכינ ןיא םוקמ לכמ ךא הזל הז םיעגונ םניא הלעמל ת"יחד ארטוח םא בותכ יתאצמ
ןקתל ירשד הארנ ן"ינייז ינש ול ןירוק ונוקיתכ רשכומה וליפאד ולאב ןילגרומ תוקוניתה ןיאו ן"ינייז ינשכ וארקו םכח יכ
רשד יכיה עגונ תואה ףוג ןיאשכ ןקתל מ"רהמ י יא יאדו ארטוחד ן"יתיחב לגרומ ןיאש םושמ ונייה ירק אל קוניתד םושמ יאו
תוא ןאכ ןיאד ערגד ןילות ןיאמ ןניקייד הוה אל אהא תואה תרוצ הנתשנו ן"ינייז ינשכ הארנש דע אידהל דרפומ הוה :
. .. וסב גת הל ךירצמ י"שרש ת"רו י"שר תקולחמ ת"יח תואו ת"רו םירפוסה םיבתוכש ומכ עצמאב אלו םירחאכ הגג ף
תרטוטח הל השוע לבא גג הל תושעל ןיאש רמוא ת"ילד לבא דבלב י"קבה דחא גת םהל שיש תויתוא ןמיסש םירמואש שיו
שוריפב וניצמש רחאמ שוריפב אצמנ אל ת"ילדש יפ לע ףא ובתכש שיו םגייתל שיש םוקמ םושב אצמנ אלש ללכב םניא ת"יחו
:ל"כע א"הכ ת"ילדה גייתל שי כ"א ת"ילד הבותכ התלחת א"ה לכו א"הה גייתל שיש

ול ןמיס םהרבא ןגמ
הזכ י"שר תעדכ ת"יח השע םאד ל"נ /אמגוד עיפומ רוקמב/ בותכ אצמש י"ב ש"מכ הרשכ ת"יח ס"איר םשב בתכ דועו
השע םאו] ן"ייזו ת"ילד ןימכ תושעל ןיא ןכו ן"ינייז 'ב יוה אל ה"אד הטיש ףוסב התוא ךיראהל ןיא ןכל תועבורמה תויתואמ איה
צו [לטומ א"רהמ ת"ע ןייז השעתש דע 'דה ןמ רורגי ןכ " ל דמוע ומוקמב 'רטוטחהש ןינעב יריימד השעיד םיארי 'סב בתכו
ינשכ 'יפ רתכ הל רושק ןיא ת"יח ע"רד תויתואב 'ירמאד אה םושמ יאו תוא לוקלק הז 'פסותב ןיאו ת"רו י"שרכ םה
לגר שאר ומכ הארנ אהתש לאמש דצל גגה ףוסב הנשעיש דבלבו השוע תושעל הצור םא לבא ןכ תושעל ביוחמ וניאש
'לוספ ךיראה םאו ללכ הגגב ךיראי אלו הנג לע רתכב הלעמל אלו לאמש ו השעש יריימד ל"נו ל"כע ןוקית הל ןיא ןיליפתב
'רטוטח יוה אלד בחר גגו ןינייז 'ב א דבעידב רשכ הב ךיראה 'יפא י"שר 'עדכ ת"יחה השע םא לבא ע " פ 'עבורמ הניאש :

ול ןמיס בהז תוצבשמ םייח חרוא םידגמ ירפ
שיו בתכו ת"יחל ןיוכתנד קיסמ 'א ה"ק תבשב .הפ הנבתכא ,תחא אישוק יל .בייח ינייז אה רוטפד ן"ינייז 'ב ןאכמ ראובמו
ללכ תוא ואל ינויז אלב ץ"ג ז"נטעשד ,(הזב ריעה ט תוא השירפ השירדה) בר ולאו ] (ישא) תשש [ אהא 'ב ד"ק םש
עמשמ ,ג"י הכלה תבשמ א"י קרפ מ"רה קספ ןכו ,ן"ינייז 'ב האשעו ת"יחד הירטוחל לטנש ,בייח תחא תוא "היגהד"
יז אלב וליפא עמשמ "היגהד" ן"י ] (םירסחה) םריסחה [ ללכ הביתכ םוש אלו ןייעו ,ינויזב בייחד אה טימשה ל"ז מ"רהו ,(
,אינתהו ה"ד 'א ה"קו ןיוכתנ ה"ד 'ב ד"ק םש תופסות ע"צ םוקמ לכמו ,אתכלהכ אלד אתיירב אה תשש ברלד עמשמ כ"א .
בייח ימנ םשור והימו ק תבש ןייעו , ג . םשור םושמ ה"ד] י"שרבו יו ,[ " א כ כ"א ,תויתוא 'ב בייח א"טישמ בתכ וליפא ןכ ש " כ אלב
.הינויז תבשד איההו הק] . [ ,ותבשחמ םייקתנ אלו ,פ"כע הינויז יעב הלחתכלד הזוזמ ןיליפת הרות רפסב ןכ בתוכש ל"י
םשור ומכ בייח ךכ ןיוכתנ םא ,תויתוא 'ב תבשב תורובש תויתוא בתכ םא ז"פלו .ןבהו ןייע) , מ"ר להמ ' תבש ,אי י ,(ז
ת"רלו ,ת"רל ת"ס תוכלה] ,אמ בתכ ל"ז א"או ה"ד י"בב אבומ [ב הרות רפסב אנווג יאהכ רשכ ןיאד רוטפ דוע ראובי ה"יאו ,
ד"סב תואה תרוצ ח "י ת תבש דק - הק
www.swdaf.com 4
בל ןמיס םהרבא לשא םייח חרוא םידגמ ירפ
ח [ינשה ,ח תוא תרוצ] ו"ל ןמיסב י"בו .[הירטחד ה"ד] 'ב ט"כ תוחנמ תופסותו [ירטח ה"ד] י"שר תקולחמ עודי םימש אריו
לאמשב גת ןיעכ לקמו ושארב תרטוטחו ן"ינייז 'ב ,םהניש ידי אצוי . רמאד י"שרכ ת"יחב רשכ םירמוא שיד עמשמ י"בבו
[םש ארמגב] הלחתכל עמשמ ,ינקווד ירפס ד א"הבו . ,ת"יחב ןכ רמול תיא ,ןנילספ קובד יא אילת ןישועש םירפוס פ"כעו
הלחתכל יוארהמו ,אקיפס קפס שי םהמ דחאכ ןישועשכ ןכ ןיאש המ ,הלוספד רמול 'א קפס שי לקמ אלבו הטושפ ת"יח
םהינש ידי תאצל תובושתב] ל"טומ א"רהמו [דמ ק"ס בל ןמיס] דימת תלוע םשב 'ג תוא ו"ל [ןמיס] א"מ ןייעו . אבומ ,י"תכ
ןיאש לכ הרירג ינהמ אלו התרוצ לספנד הז עדוי יניאו ,[ן"ייז] השעתש "דע" ת"ילדה ררגי ,תרטוטחו ןייזו 'ד השע .[םש ת"עב
ראובמכ ,עדוי קונית ןיאש יפ לע ףא אלוק ת"יחבו .ע"צו ,גגה "לכ" פ"כע רורגל ךירצ ,ו"יו םוקמב ת"ילד ומכ ,המילשמו בתוכ
ה"כ ףיעס ב"ל ןמיסב ןיא הילגר יתששכ ןיפלאה י"דוי ומכ ןקתל רשפא ,ארוק קוניתו ,הילגר םיעגונ ןיאש הטושפ ת"יח לבא .
לגרומ יכ ,הלוספ ,קוניתה עדוי וניאבו ,א"הל המודש הז ןכש לכו ,ן"ונ ד"וי י"דצ ומכ ,ינהמ אל לאמש לבא ,ןימי וא ,ןיעגונ
:ז"ל [ק"ס] א"מ ןייע ,הטושפ ת"יחב

ח חרוא םידגמ ירפ ול ןמיס םהרבא לשא םיי
דצל השארב לקמו תעבורמ שריפ י"שר ,ת"יחל הירטוח 'ב ט"כ תוחנמב ,ת"רו י"שר תקולחמ ת"יחב בתכש המו
הומתל שי ,ת"ילדה רורגי תרטוטח םעו ן"ייזו ת"ילד בתכש המו .עצמאב תרטוטחו ן"ינייז ינש שריפ ת"רו ,תילאמש
ףוגב השעמ השוע ןיאש לכ תכות קח הוה כ"אד תכות קח הוה ותרוצ לטבמ אלו תואה לשא] ב"ל ןמיסב ןכ ונבתכ רבכו ,
ןינייז 'ב בותכלו הטישה ףוסב ךיראהל ןיא ת"רכ ת"יח השע םאד דוע בתכו .הזב ש"עי ,[והמו ה"ד] החיתפבו [גכ תוא םהרבא
רשכ ךיראה םא דבעיד י"שרכ תעבורמ ת"יח לבא ,תרטוטח הוה אל םהילע בחר גגו וזמ וז םיקוחר . תבש תוכלה מ"ר ןייעו
ןינייז 'ב התע םישענו דירפהו גגב קקחש י"שרכ הרואכל עמשמ ,ת"יחה גג "קלחש" ג"י הכלה א"י קרפ תופסות ןייעו ,
.יתבתכש ומכ אכיל אישוק לבא ,ךכ לכ בשיתי אל ובתכש [הירטחד ה"ד] 'ב ט"כ תוחנמ

ב דומע טכ ףד תוחנמ תכסמ רגיא אביקע יבר
רמא וא העבש אבר .(םלוא ה"ד ב"ע 'ל 'קל ה"שמ 'יע הגה) .'וכ תוית תרטוטחו ןינייז 'ב ותרוצש 'ח תואב רמד ותקיפס ד"ע
ןויז ןיכירצ ןינייזה םא ,ג"ע .
ד"נעל 'חה תרוצד ןויכ קוחדנ םא ףא ,'ח תואל םג בישח אלו ןויז ןיכירצ ץ"ג ז"נטעשד רמא אבר אהד ןויז צ"אש טושפ
'זה ללכב ללכנ ןינייז 'ב אוה הנמש אלו העבש קרד ירה ןויז ןיכירצ תויתוא העבש רמא אבר מ"מ אה ,ז"נטעשד .
ילואו הזל ןויז ךירצ 'ח םגד העטנ אלד ונייהו 'יל המל אנינמ ןויז םיכירצ תויתוא העבש רמאד אברד ארמימ הזב בשייל שי
.הנמש אלו העבש רמול אנינמ איתא
םג יבגמש 'חד וגגל הירטחד איההב י"שר תטישל אה א"או ללכ ןייז תרוצב 'ח תואה ןיא כ"א הלעמל ילאמשה לגר ןיה
הזמ חכומד ןינייז 'ב ואשעו 'חד וגגל ולטנד תבשד איגוסמ י"נ ת"כעמ תחכוהכ ןודינ םא כ"או ,ץ"ג ז"נטעש ללכב וללכל
ןויז צ"א יאדוב ותטישלד ונחכוהד ל"נה י"שר שוריפל אתבוית הז היהי ןויז ךירצ 'חד .
רתויבו דינ םאד ירהו ,'חה תנומתב י"שריפל וניא יאדו הזו םינויז השש ךירצד חכומ אהי ,ןויז יעבד ל"נה היארהמ קו
היקלחד טיקנ אלדמ ונייה 'חד וגגל ולטנד ןושלמ השולק הנעטב קר ואבו ,וז אישוק חכמ י"שריפ ורתס אל תוחנמב 'סות
םשמ חכומד ןויכ וז אישוק חכמ הינימ אפידעדב ושקה אלו 'חד היגגל כ"עא ,ל"נכו י"שריפל אתיל והזד ןויז ךירצ 'חד
ד"נעלנ הזל ,ןויז ןינעל תופסותו י"שר ןיב השדח אתגולפ איצמהל ןל ת"המ כ"א ,ןויז ןינעל וז איגוסמ החכוה אכילד
ןויז צ"אד אנידל רורב .
רקיעבו מאבד ל"י ד"נעל ,ןויז הכירצ 'חד הזמ חיכוהל 'חד וגגל הלטנד איההמ י"נ ת"כעמ תיאר ם"במרה תטיש חכומ הזמ ת
םאו ,ינויז יעבד יאה הנובה 'פ תבשד איגוסב ןנירמאד אהמ וז הטיש לע י"נ ת"כעמ המתש המו ,בכעמ וניא ןויזד ותעייסו
,'וכו ןויז םיכירצה תויתואב אה רמאק אלדמ ,עויס תצק םשמ אברדא ד"נעל ,תבש םושמ בייח וניא יאמא רשכ דבעידבד אתיא
ירב ךהד עמשמ יוהד ,ינויז יעבד יאה רמאקו ,תויתוא יראשמ יריימ אתיירב ךדיאו ץ"ג ז"נטעשד תויתואב יריימ אתי עמשמ
תויתוא ןייזל רשכהבו קוידב בותכל הצורד ינויזל יעבד אכיה אהד אלא ,ץ"ג ז"נטעש תויתואב והייוורתד רמול אבד רתוי
ד אהו ,ותכאלמ הרמגנ אל ןויזה השע אלש דועב ה"שמ ןויז ןיכירצה 'סותב ש"מו ,םנייזל הצור וניא ונייה ,ןויז יעב אל
איהה אחינ ןכש ןויכו ,םנייזל הצורד ג"הכב כ"ג ונייה ל"י ,םנייז אלש דועב בייח וניא ןינייז 'ב בותכל הצור םא םגד םש
םנייזל הצור וניאב יריימד 'חד וגגל ולטנד .
מ"מו םש ן"רהד בכעמ ןויזהד רוטה תטישל םג בשייל ד"נעל הארנ ,'דד וגגל ולטנב ןכו ,'חד וגגל ולטנד איההא השקה תבשב
בייח תבשחמ תכאלמ יוהד לכד אדיפק אכיל תבש יבג מ"מד ץריתו תוכות קח יוה אה 'יפאד ןניזחד ןויכ ל"י כ"א ,םש ןייע
ןויז ןינעל ש"כמ ,תבשב בייח מ"מ ,תואהד הביתכה ףוגב לוספ יוהד קקחו אלו בתכומ ןניטעממד תוכות קחב נד וליפאד האר
ת"ס לש ורשכהו ןידה ךכד אלא ,תוא לש ופוגמ ןויזהו םלש תואה ןיא ןויז אלבד םושמ אל בכעמ ןויזהד םירבוסהל
תויתואה מ"מ לבא ,ת"סהד ורישכה ןינעל ונייה בכעמד םיניוזמ םניא םאו ,שרדו םעט הזיאל ןויז םיכירצ ולא תויתואד
ש"כמ כ"א ,השא טגב םירשכו ןויז אלב תומילש תבש ןינעל בייחד אה ןנירמאד איההב שרפל םיכירצ רוטהל םג ז"פלו ,
.םנייזל הצור וניאב יריימד ל"יד 'חד וגגל ולטנד אה רוטהל םג אחינ כ"א ,ל"נכו ןויזב בותכל הצור אוהד ונייה ,ינויז יעבד
דוע דד וגגל ולטנד אברד איונישב השקי מ"מד ל"נה ן"רה לע הומתל שי הרואכלד בשייל ל"נ םושמ בויחהד 'ר והשעו '
,י"שריפדכ הלוע ךילהאב ןכשת לא םושמ רפסהל ןקיתד רפסל המילשהד והדועו ,תוכות קח םושמ לוספ רפסה ןיידע ירהו
יריימד ל"צ הזלו ,םולכ ןקית אל כ"או ,םינורחאה ש"מכ רובצב וב ארקי אמש רוסא וכותמ דמלל וליפאו ,ןכשת לא ללכב
מ דומלל ונתינד םירפס ראשב רובצב האירק תבוח תוכייש םהב תילו םכות בתכומ ןניטעממד ןויכ היה ן"רה תיישוקד אלא ,
ד"סב תואה תרוצ ח "י ת תבש דק - הק
www.swdaf.com 5
,תבשב בתוכ ירקמ אלו הלע הביתכ םש ןיא כ"א קקחו אלו תמאב יריימו ,תבשחמ תכאלמ יוה מ"מד ריפש ץרית ז"עו
אילעמ ןוקית יוהד םירפס ראשב .
הזבו ת הרואכלד ,'דד וגגל ולטנד אברד אנשיל קדקודמ ךירצ יאמל כ"א ,רפסל המילשהב יריימד ץוריתה רקיע אה ,הומ
ץוריתהל רקיעו ךרוצ וניא הזד היגה ןפוא הזיאב שרפל אבר ריפש ץוריתה הלוע כ"ג היהיש ןפוא הזיאב ה"הגהה היהי ,
ו ירמגל תואה תרוצ הנתשנו תואה לע ויד תפט לפנש ןינעב שוריפה היהי יאד ,אחינ ל"נה יפלו ,רפסל המילשהד וידהל לטנ
ןכשת לא הזב ש"ל םירפס יראשב יאו ת"ח םושמ הלוספ ת"סה אהד ןקית אל ןיידע ת"סב יא ,פ"נממ השקי הזב ,תוא השענו
,וב דומללו ותיבב ומייקל רתומו ירמגל הנתשנ תואה תרוצ אהד ,שובשב ז"יע ודמלל לוכי וניאד ןויכ הלוע םש וילע ןיאד 'וכ
'דד וגגל ולטנב יריימד טקנ הזל , לא ללכב והז ,שובישב דומליו תועטב הביתה ארקי ז"יעד ,'דל 'רה המוד היהד ונייהו
הלוע ךילהאב ןכשת .
הזבו ,האירקה תבוח ידי הזב תאצל לוכיד וטושפב ןוקיתהד הומת הרואכלו ,ןכשת לא םושמ ןוקיתהד י"שר טקנד אה בשוימ
וב תורקל רשכ תוא רסחש ת"סד ל"ס י"שרד ל"י הזבד ףאו ,קדקדל שי ןיידע מ"מ (א"סר ףד) הליגמד ב"פ ן"רה קיידדכ ,
,ןכשת לא םושמ ןקיתד םעטה שרפל ל"וה ,רפסל המילשהו תחא תוא בתכד ןידב ליעל אתיירבה ףוג לע י"שריפ אל יאמא
,אחינ ל"נה יפלו ,אברד איונש דע ןכ שרפל י"שר רטנ יאמאו ה וטושפב יוהו ת"סב יריימד וטושפב ל"י אתיירבבד ןוקית
י וב תאצל לוכיד " ח ,ת"ח םושמ לוספ ת"סהד ,ןקית אל ןיידע אהד ת"סב יריימ אל כ"עד אברד אתמיקואב לבא האירקה
בכעמ ןויז ל"סד רוטלד ,בשוימ אליממ ןכש ןויכו ןכשת לא םושמ ןוקיתהד שרפל י"שר ךרצוהו ,םירפס ראשב יריימ כ"עו
ראשב יריימ 'חד וגגל ולטנד 'יונש ךה םגד ל"י ד"עלנכ ןויז אלב םתומילשב ורמגנ תויתואהד ,ןויז והב ש"לד םירפס
ז"חא ונושל ודובכל קיתעא ודי תחת יוצמ הזה רקיה רפסה ןיא ילואו (ד"יק ןמיס) המורתה רפסב ישפנ הבהאש תא יתאצמ
,בהזה ,תוא ריפש תארקנ ןיגת אלבד ,ת"סב םישועש ומכ טגב ץ"ג ז"נטעש תויתוא ןייזל גהנמ ןיא ל"זו םושל ןיגתהו
ןויז השעי אל םא תבשב ובתכי םא םהילע בייחתי אלש ןויכ קדקדמ היה םהרבא רב קחצי 'ר ברה םנמא ,אב שרד
ןיגת אלב תוא םיארקנ ןיא אמתסמ כ"א ,הנובה קרפב אתיאדכ םטפשמכ לבא ,ינויזל בתוכה יעבד אה טשפה עמשמ יכהו ,
םיכירצה תויתוא 'ב ודיב ולעד ירייא ידיאו ידיא ולטנ םתה רמאק ירהד עדתו ,ןייזל םניד ןיאש תויתואב אה רמאק אל אהד ,ןויז
,בייח ןויז אלב דוחל גגה תליטנב עמשמ ,בייח ןינייז 'ב ואשעו 'חד וגגל יכהב תוא ירקמ םנייזל ותעדב ןיאש ןויכ אמלא ,
.ל"כע ד אה ןנירמאד המב שריפד ראובמ םג ,ןויז ךירצ ןיא 'חד היל אטישפ טשפמד ירה הצור בתוכהש ונייה ןויז יעב
לודגה תעדל ותנווכש יתחמש ,ןייזל .
םש הבגומ ומצע גג היהיש ןניעב ת"רלד ,ת"רכ אלו י"שרכ אל הז ןיאד הארנ גגה עצמאב לקמב ,'וכ ינקווד ירפסל והל ןניזח
פכ ונייהו הבגומ עצמאבד ילמגד אתרטוטחכ יוה ומצע הזד רמול רשפאד ףאו /טוטרש שי רוקמב/ הזכ תואה עצמאבד ל"נה י
ו"ל 'יס י"בב עמשמ יכהו ,הבגומ ומצע גגד הרומ תוטישפב רבדה מ"מ ,הובג רבד אוה ןינייז 'ב ןיבש ריואה םוקמב ונייה
םהל שי םיאטח ילעבש ינפמ רתכ רשוק ןיא המ ינפמ ק"ערד אתיב אפלאב 'ירמאד אהו כ"חא 'כו י"שרו ת"ר ירבד איבהש
ץרית לקמ הל ןיאש עמשמ תשוב ביוחמ רתכ אוהש י"א אבויח אלב ףא תושעל םירפוסה ןיליגרש לאמש דצבש לקמ מ"גהב
ןיאד אצורית ינהמ אלד עמשמ עצמאב לקמב םגו ,י"שר לע קר 'יה םתיישוקד עמשמ לאמש דצבש לקמ וצוריתב טקנדמ ,ל"כע
יוה אלו עצמאב לקמ יוה אל ת"רלד חכומ כ"א ,אבויח ילב ןכ תושעל םירפוסה [םיליגר] קרו ,ומצע דצמ תוהבגהד רכינד רתכ
יכה כ"ג חכומו ,אקוד לאמש דצב לקמד עמשמד יוה אל י"שרכ םגו ,רתכ ול השועד אלא רמגנ רבכ ומצע תואהש רכינד לקמב
.ל"נה י"בה תוישוק ראשנד רשפא עצמאבד ל"נה י"בה ירבדמ
ךא נא ירהו אנקווד ירפוסמ קר הזד ת"יח יוה ללכ הריטח אלב דבעידב מ"מ חכומ כ"או ללכ תרטוטח ילב ןיטיג ןיבתוכ ו
כ"ק 'יס ש"ביר תבושתב שרופמ ןכו ,'ח יוהד אל הלעמל גגב תעגונ םא 'ה תוא 'יפאד הרוהש ימ שיש יתעמשו ל"זו
ןמ הוצמל אלא בוכיעל הז ןיאד הארנ אנקווד ירפוסל ןניזח א"רא הבר ץמוקה 'פב ןנירמאדמ 'יאר איבהו דבעידב ןנילספ
רחבומה זו) תשודק הלספנ אל ץ"בשתהלד יכה ל"ייק אלד ראובמ א"יס ו"ער 'יס ד"וי ע"וש קספמו ,א"נ 'נ 'יס ץ"בשת תעד ה
(רורגל רוסא אנידמו םשה אבוכיעלד ליעל יתחרכהו ןיתח 'הה השעי אלש אתיירבב הז רכזנ ירהד יניעב ןוכנ הז ןיאו
רמאק ב הקיבדה כ"ע גגה לצא השאר םאד ז"ע ץרית םש ץ"בשתהו) השע םא לבא דבעידב לוספד לגרה עצמאבכ הבע גג
וגגל ירטחד ןיקדקדמ ויהש רמול 'אה םינפ 'בב תוחדל שי איהה 'יארהו (ת"יחל המוד וניא הקיבדהש י"פעא עפושמ השאר
ןיא ירהש ת"יחל המדת אל עגת 'יפאד רמול הזב ןיליקמ 'יה אלו 'ההד אערכ תולתל ןירהזנ ויה כ"פעאו הוצמל והזו ת"יחד
דוחל 'חל המדת אלש ידכ וניאו אבוכיעל אוה 'יילתהש יפל תושעל יואר ךכש 'יאר איבהו ,ת"יחל ןירטוחש ומכ התוא ןירטוח
היה אלא אערכה דרפהב םהל יד היה אלש ינקווד םירפוסה 'יילתהש 'בה ,האישנ י"ר 'ינימ יעבדכ הבושתל חתפ אוהש אלא
.ל"כע ךהמלד 'הב טגב םירפוסה ךרדכ הברה יולת ,הוצמל קר יוהד ת"יחד וגגל ירטחד תוטישה יפכ טקנ פ"כע ירה
ןינייז 'ב םהינש ידי אצוי ש"יו ל"זו ת"יח תואב 'כ תויתוא תורוצב ב"ל 'יס ג"מפהל םהרבא לשאב כ"חא יתיארו
הלחתכל עמשמ אנקווד ירפס 'ירמאד י"שרכ 'חב רשכד עמשמ י"בבו ולאמשב גת ןיעכ לקמו ושארב תרטוטחו 'הבו
לתד הלע 'כו 'מגה ןושל קר איבה י"בה אלה י"בה םשב ש"מב םיהומת םירבד המהו ,ל"כע 'חב ןכ רמול ןל ןיא לוספ קובד יא 'י
'הה 'יילתב יולתד המ םג ,רשכ ללכ הריטח אלב אנקווד ירפסד אנשיל קודינ םא י"שרכ 'חב רשכד המ םגו ,י"שרו ת"רפ
לד חכומ בכעמ 'הד 'יילתד םירבוסהלד ותעד הארנד ש"בירב ראובמ אה ת"כחמבו ,אנקווד ירפס אנשיל קודקדל ןנישייח א
,םינפ 'בב הל ץרתמו אנקווד ירפסד אנשיל קייד מ"מו בכעמ 'הד 'יילתד ל"נה קודקדה אמייק 'חד אתרטוטח ןינעל לבא
הליחתכלכ יוה ינוקתל רשפאד ןויכ רמול ןיא םגו ,רשכ אנידמד חיכוהל א ,ג"מ ק"ס ב"ל 'יס א"גמה ש"מכ המד 'יאר וני
קר א"כ ןיליקמה םיקסופה לע ךומסל ןיא ה"שמ דבעידב לוספל םילודגה תעד מ"מד ןויכ תורושה קוחמל ןנזופמ ןואגה הרוהש
,ינוקתל א"אד יכיה שממ דבעיד פ"כע םתה םג ,הריטח אלב דבעידב לסופש ימ שרופמ וניצמ אלד ד"נב כ"אשמ
יחתכל בויח וליפא אכה לבא אכיא בויח הלחתכל ,ל"נה ש"בירה ןושלב קדקודמש ומכ רחבומה ןמ הוצמל קר אכיל הל
י " ל י הזלו ,ןוקית יעב אל דבעידבד " ל שממ הלחתכל יוה לקב רשפא םא והזד לאמשב לקמ תיישעב ידד י"הזעב ד"עלנכ ,
ד"סב תואה תרוצ ח "י ת תבש דק - הק
www.swdaf.com 6
ול ןמיס הרורב הנשמ
ת"יח תוא תרוצ
הילגר יתש היהת ת"יח תוא [א] ן"ינייז ינש תנומתכ . דצבש ן"ייזהו ןימי [ב] ויהיו ןימי דצב לוגע ושאר ןרק תושעל ןוכנ
הזמ הז םיקוחר ן"ינייזה [ג] וידחי תרטוטחב םירבוחמ ויהיו סומלוק יבועכ רתויה לכל .[הובג גג ןימכ אוה] לקמו אוה] [ד]
[לודג גת ןימכ הל השעי [ה] עצמאב אלו לאמשה לגר שארב . רהזיל ךירצו [ו] אה םאו ת"יחה גגב ךיראי אלש לוספ ךיר
.ןרדסכ אלש םושמ תוזוזמו ןיליפתב ןוקית ול ןיאו ן"ינייז 'ב השעש א"דב [ז] תרטוטח ןימכ יוה אל הזד בחר גגו [ח] אוהש
י"שר תעדכ ת"יחה השע םא לבא עפושמ ] הגג לעש תרטוטח אלב הטושפ ת"יח ונייהד [ רשכ הברה ךיראה םא וליפא
'עבורמ הניאש יפ לע ףא דבעידב . יחה השע םא ת" [ט] ג"ע תרטוטחו ן"ייז ת"ילדכ וא ו"או ת"ילדכ וא ן"יוו ינש תנומתכ
ז"יע רחא תוא תרוצל הנתשנ אל ירהש דבעידב רשכ ומוקמב ראשי תרטוטחהו תואה ןורתי רורגל ןקתל רשפא םא מ"מו
ה ןמ רורגי הפוסב אלו 'דה עצמאב תישענ ולש תרטוטחהו [י] ן"ייז ת"ילדכ היה ותנומתש ת"יחב ןוגכ השעתש דע ותצקמ 'ד
אלש ןהב בכעמש תוזוזמו ןיליפתב כ"חא ןוקית ול היהי אלו ת"ילדה ןמ רורגישכ תואה קלחי הפוסב דמוע םא לבא ן"ייז ומכ
ןוקית אלב רישכהל שי [אי] כ"ע ןרדסכ ת"סב לבא [בי] ןיאש ףא ן"יוו ינש וא ן"ייזו ת"ילדכ היה ותנומתש ת"יח אצמנ םא
הז םושמ תרחא איצוהל םירפוסה ריהזהל ךירצו היוארה ותנומת לע ודימעיש דע תואה ןקתל ךירצ ינווג לכב לוחב מ"מ
ל"ז םינושארה ילודג וילע ודמעו דומלתב רקיע ול שי הלעמל ונבתכש ת"יחה תנומת יכ ז"ע השע םא דבעידבד דוע עדו .
חנ וליפאד וישודיחב קיסמ א"ערגהו רשכ דבל תרטוטח וא דבל לקמ [גי] ת"יחהל היהש לקמה םגו תרטוטחה ת"יחהל רס
ךרי קספנ םא .הלחתכלכ יוהד השעי לקמ הל תושעל לקב ןקתל רשפא םא קר דבעידב רשכ ונלש ן"יתיחכ הטושפ ת"יח
תויתוא ראשל ה"הד יל הארי כ"שמב החיתפב ג"מפ] ילאמשה וא ינימיה ךרי ןיב ךכב יד ד"וי אלמכ קר וב ראשנ אלו ת"יחה
"מפה טקנד המו 'וכו .םש ונבתכש המ ו"ית תוא ףוסב ןייעו [טקנ םש רכזד ינירחא םושמ ינימיה ךרי םש ג לעש תרטוטחה םא
ןרדסכ אלש םושמ הזב ןיאו מ"ותב וליפא הנקתל רתומ הדרפהה אידהל רכינ היה אל ךא ת"יחהל קובד היה אל ת"יחה
[ש"יע ה"כס ב"למ דמלנ] תואה םש ונממ לטבתנ אידהל רכינ היה םא לבא * ו ת"יחהמ תרטוטחה דחא דצמ קר דרפנ םא
אידהל רכינ וליפא ןקתל לקהל שיד רשפא :ל"הבב ןייעו

ול ןמיס הכלה רואיב
* םאו - א"ער ןואגה תעדכ הכלהל ל"הבב ה"כס ב"ל 'יסב ונרריבש המ יפל קר וניא קפסהד עד וניאש תואב ליעומ ןוקיתד
הדרפהה רכינב 'יפא תויתוא יתשכ הארנ ] תעדלד מ"ותב הזב ליעומ ןוקית ןיא ג"מפה עגונ וניאש ף"לאה ד"ויב ןוגכ [
וילע ארקי אלד ד"ויהל כ"ג הז ליעומ וילע רחא םש ןיא הז תואה רתיד ןויכ מ"מ וילע רחא תוא םש ע"פב ד"ויהד ףא ף"לאהל
וילע ף"לא םש אלא ד"וי םש וזה ארבסה םצע תא כ"ג ג"מפה םש רכזש ומכו ] יעומ ןיא ותטישל קרו רכינ אלב א"כ הז ל
אידהל הדרפהה [ ליעומ ןיא הדרפהה רכינ היהו הזל הז םיעגונ םניא ושארב הלעמל תרטוטחה םאד כ"ג םש ונרריבו
ןיידע ת"יח םש וילע תרטוטחה ידי לע ארקיש תואה תא ליצי תרטוטחהד ןנירמא אלו ן"ינייז ינשכ הארנד םושמ ןוקית
"יח תנומת ןיא ןיידע הזב םגד רשפא כ"ע תרטוטחהד הזבד רשפא וא ן"ייזהל דחא דצמ קובד ןיאד םושמ וילע ת
ן"ייז םש וילע ארקי אלש ויתחתש ן"ייזה לע ליצמו וילע תרטוטח םש ועצמאב קספנ ןיא הלעמל :ע"צו ף"לאה ד"ויב ל"נכו

ול ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חרוא ןחלושה ךורע
גי ףיעס
עמל ךא סופדבש ת"יחכ ת"יחה י"שרל ת"יח לע תורטוטחו ן"נייז ינש אוה ת"רלו ןטק לקמ ןימכ ול שי לאמש דצב הל
הלחתכל ןימיה דצל לוגע ושאר היהי ןימיה לגרהו ילאמשה לגר שארב ןטק גת ומכ תושעל שיו ת"רכ גהנמהו ןהיבג
מיה לגר לעש תורטוטחה וקו ו"יו ומכ ינימיה לגרה ןיליפתב ל"זיראה תלבק פ"עו ן"ינייזבכ םילגר ינשהו בע היהי ןי
לכב ןכו דבעידב רשכ ת"יח תוא תרוצ וילע שיש לכד רשכ י"שרכ ת"יחה השע םאו קד היהי לאמשה לגר לעשו
תויתואה :

ח תוא ה קרפ רפוסה תסק
ח ׳ ל כ הלחת ל״צ תרטוטח ג״ע ׳ב הילגר םגו גת ןטק שארב לגר לאמש לבא לגר ןימי יהי ' שאר לוגע דצל ןימי הלחתכל
בו ׳ הילגר ל״צ כ ׳ב ן״ינייז ל כ הלחת י״פעו תלבק י״ראה ל״ז ל״צ ר לג תינמיה כ ומ ׳ו ןיליפתב וקו תרטוטחה לעש לגר
ןימיה היהי בע לעשו לגר לאמשה היהי קד ) א״גמ ב םש ס פ ר יארי (ם אלו ךיראי ב ג הג ללכ או ם ךיראה ונייהד השעש ׳ב
ייז נ ן״י םיקוחר גגו בחר הלוספ םושמ אלד יוה תרטוטח ןיליפתבו ןיא הל ןוקית לבא םא האשע תעדכ י״שר אלב
תרטוטח ׳יפא ךיראה הב רשכ דבעידב א ע פ״ הניאש תעבורמ . ןכו םא האשע ת״לד ן״ייזו תרטוטחו לע ג הב הלוספ
) ןיליפתבו ג״הכ ןייע ןמקל ןמיס ׳ה ס ףיע כ ב״ ) ( כ״ג המ ק״ ׳יס ״ע (ד . מ״מו םא אצמנ כ ן רפסב הרות תבשב וא ב תנומת ׳ב
ן״יואו טחו ו תרט לע ןהיבג ןיא איצוהל תרחא ) כ״כ ב רפס םייחה ןכו יתאצמ רפסב העיטנ לש מש ח ה ארוק ת רג לע ת״יח הזכ
בתכו ןיאש הזל תרוצ ת״יח ללכ ( . םא הבתכ ןיעכ ונ ״ ן הכופה צמ ד ןימי ן״ונו הפופכ דצמ לאמש תרטוטחו ג״ע כ הז [
^
] שי
לוספל מ״מו הארנ םגד הזב ןיא איצוהל ס ת״ תרחא .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->