You are on page 1of 84

MH N I A I A I 1 EPI OAI KH EKAOI H T HZ E OH ME P I A A Z E H E N A Y T H E

ATPOTERRA
01
NOEMBPIOX2O12
KAAAIEPrElEZ
Ocntpia,
n ayopd Zjrrd
TtOtOTlKQ Kdl
eAAnvtKa
OIKONOMIA ZYNENTEYHH
Oi crvp6T<? pwrdvE
TO Vi
Mvnviovto Kat
AfPOSPECIAL
ore iiet, cion,
cAAnvtKO jiaupo
\oipo Kat n AiavBo
VITRO
OYTQPIA OnOPOOOPON AENAPQN
Tn\ 23330 27281, 23330 24888
Nnoe\ H|jci0iaq, T.K. 59 300
Fax 23330 26417 Web: www.vitrohellas.gr E-mail: info@vitrohellas.gr
t f OdJV
U A U i 3 r 1 U osXo U x i A m A D d D u n o u n i n o s A D i r l D i A b o o m A A i D X b s i d o c b o d U y u b s r l i D j d M n o i pd o o l i i 3 r l i 3 d 3 c t > o o d u D A ] 3 5 o g o v j ( J ) '
3 D 'Vdd3Od JV 0 1 I D > I o A U A f o i A D I ' U i r a d U g O I I D > I py y o ' n o d g i o u n b U i ' A c o d A o A C O I o > n o i p> i A O I p> i i A L i y y 3 D i o X d o D I D i s A i D r t l i o d l u o d A D
U b o d 3 i o d A \ / ' A r pd A o A C O I D g i i pi ood i i I D py y o ' n o i A U A r a n oi D 3 g ' o g i r t ei d v A U i r > A D i o g i g o u o n oi i b s i o o r l o A O b i i O U D D i r t A D i U D d 3 i o d A v ' D i et
-o d A o g d o U y y p D i r t 3 ^' U j B A j o r l L i D n oi l ' B J J B ; U M I A I I D Y U I I D > I b pd A D U x i A U y y s A U i o u y : L i A o A 3 X d D D A o d X o i n o i py y o ' D 3 A U ^sv 'VUU31OdJV
O I I D X i D A ] 3 U o U o A i i i 3 D10131 D i | / \ ' b o i A o i o d u n oi D d U i M D d o X oi A n o i o g o i D r l U o n oi l A m i pr l o A O A C 0 3 A U o U o A i m A U i o A n o A n 3 ( t ) D o d i i -b 3 g ] d 3 r l L i c t ) 3
b u U pM i g o i d s u D I D i A ] D i sn Xoi oi n o I M - b n o i b si oD i g sXo 1 0 ' i D i A O A p^n o D i A oi od i i D I b r n g o M I D > I ' o r l o A o D A S I D ] D i 3 ^pi 3 d X NOI OdU O3N 3OVX
ZVINUNIOXIU31IVH-3
j : \ \ o ( u - 3
>|
2HZI MHQVI V HZN AOA3I V
i n M ' X ' l ' o i 3 y > i pd H ' N
' n o d o u D i A D d o j - ? ii c d n o v i D i A v
ADN39V 3S13 ZHEAJLUVN V
ZHMI dOUH3 H2NAOA3I V
b o d D D i D > | b U v j D D g ' c po o i r l d s g b L i A A pi j
' U d D A n o j U Q A D ^ ' L y 3 D i D > | c pA c oj
ZVidOUid
ZOOVdJOdOdV
b pA 3 i > i j b o i f l l i d x
ZHVA I 3 V3 WI U 3
ZVJ L d O U S d ZONAOA3UA
ZHZO7X3 HN AOA3UA
3-v svaa v iZHi> to iv i
,:r::. H I O V> l 3 H > I I VO I d 3 U VI VI N H l A J
Vdd31OdJV
u n z H1 3 VI S VI A ] n o m o j _ b D A O i > i 3 i i X d D
' U 1A 13 b o > i i A D X L i r l b D A o i x s i i X d o
'UU9dn\Tl|AJ nO]UOlbDAOl> l31lXdD
' U 1 A 1 3 b o > i ] A D X U r 1 b D A O i > i 3 i i X d D
ADI XI ADX ioypdo)!
J p> i i i A n y y D > i pu n n et )
JAOXA31 Z3XVJd3NA3t
b U A n A o d D U b U > n i n c t ) b L i i b L i r l U i D m 3 o r l U r l i
'ioynodi iniyH dv
VI 3V3WI U3 HM1N OWH131U3
b)3D31D>l 3130Cp1A Oigi 01
D A i 3 > i 3 O I I D 3 r l n o > j L i y 3 I D > I I 3 y y pf ) o d i i 3 5 D A
b oi m c t) og i i Xo D i r l 3 r l n oi i 3 y j ] ] 3 > i g ' b U i A O Q I I
- c pd g A D A m U r l D A n g U I D I D M b o r i b U A b U i U r l
-D A n g L I D sr i n or ei om vtld3J.Od JV oil
O g311]113 0 > l l A X3 1 1 D D d 3
3 D U A U l 3 Tl 1 D I A n o y O XD D 1 D > l U D f KJ ) U l A n O L l
-c A o I O D O b n o y o 3 D s i D D r l o A n g n s i i D ' b o y
-3 i -o r l o i A o y o i i n o d i i n o i o > i D i 3 A 3 A o > i i o A O I
i 3 D U 5 n o D A D i A n o i o j o n o i d s i i A U n s o U i o u
- o i 5 D D A i D i 3 d 3 ( J ) D i g A 3 n o i i ' b U A b U > i i i o d A D
U i U i > i o i g i A O I D I D > I ' b n r l o ' 3 r l py i | A l ' b i 3 ^
-i y 3 ^3 b u O U D c o d n A i 3 0 U i o u o i U A i > i D A b c o
3 X U c J ) pd l D (D ]d01 D | A U l D pd o c j ) D i r l D l l O X D
D i A ) b o r i D r l r i s y f ) 0 1 ' U o c o i ^i u s A U i o m i os
U U ^n i i i pA D A U i o A n o o U A U g o b o r l og n o u
b 3 i d i D > i n 3 b 3 3 A b u b o i A c pi U ^D A V ' oi n o O A o r l
1 D A J 3 A 3 g b m r l o ' b n o i U ^i d U i D U b o r l D i r l o A o x
-1 0 A U i o i A i 3 X 3 n o u D i o o r l U o U i 3 r l D f ) py D i D > i
' A C D A 3 r l o A D D i 3 A r r ) i
3 r l I 3 y 3 g n oi i ' U i o d A o D i i D r l y s A A D i i s A O I D
I D > I 3 i D D r l o A n g n 3 i i v ' n o r l D n D r i U y ) o d L i i D > i
b U D r o d 3 r l U A 3 o i s y o A d s o > i i i D U d X D A S i sosy
-3 i ou D D A 0X01 0 3 r l ' b n o u c pd Q A D b n o i b n o i
- n D 3 D i D i 3 A n g n 3 i i D ' 3 i pi D d > i n o i b o X r ai
oi c pd u 01 n o i 0110 n oi 'Vdd31OdJV 01
' A o y y pf j i d s u o i r l o o M A D i i 010 I D > I py y o ' pd o A o
D l d C pX A 3 A U l D O A O r l i X o l O M l l D l A C O A D l A D 1 D A 1 3
D A A n o d o i i r l ' A ( n i A o i o d i i b U D U g c po d u i D > i b U y
-o f j o d i i ' b U A n A D d D i i D i s y o A d s D A o d X A n o D I
oy o b D i A m i o i i o i ^D ' n o i i b n o i i c pd g A v ' b o i pd > i
O l U A l > I D n g D A 3 A n O D J l l O D l S l l l l A D D A l D l A n O J
-oc b A 3 g n o u b n o u c pd g A D b n o A s r l m c b d o r l I D M
b n o > i i r l D A n g O U D U i pr l s A i D A i s b o r l od c pX H
A c oi A oi od i i A c p> i i A U y y 3 A m i U o U i o i i o i ^D
A U i i D > i D i A d m s A U I D 'osr l oi U A 3 A o i m d i i A O I D
D d 3 1 C pA D D > l l l 0 1 0 U l D A 1 3 pA X n O ] l D l A O A O r 1
1 X9 ' D i A o i o d u px i A U y y s D I D b o r l U X o o o d u
A U i 3 r l D ( t \ 3 d i D b 3 i m y D A D i D > i b m ' px i X d v
b o r l D i d o o s g o r i o o M
A U l l D M U ( f \ 3 > I D U l D ' D I U O d l O O A U l D U o U A ] > l
-M 3 A D U 3 3 r l n O A D > l D A D l d l D > i n 3 U l D 3 d D D n g
U i b o r l b pi A O A i g ' o > i i i D i A A D 5 3 i 3 d 3 r l A S I D M
o i o i f ) o u o d i 3 t1 b n o i U o3 g U I D D i o r l A pd u D I
i s y pj J D A D ^ D A D i A U o i d > i U 3 g d U n o u D A i o > |
D l D n O ^S L D I l d l A S M A U l O U D A C O
-l y n g A O x A c px i pu m d n s A C O I b U o U j o u o i ^D I D X
b U x i A U i o d i D b U x i i o d A o b U t t i o y y ? b n o y s i A
-D U b U i D i D r l n g A D D S U S I D X A m s D U i o g o i o r l
- U d X A c o y o x r a A C O I b 3 A U d i 3 i b u O U D A D x U g
-d n D D d D i i ' b U m ^ b U d U y x o D i A pd X O U D D i i 3 U 3
' b s i o d A o b 3 i i D r l y 3 A A D U 3 j o y y o u ' o g o i d s u
D i g ; A U i ' b n o i b 3 i U i > i o i g i b n o i O U D D A s r l r l i s y
-D i D x A s b U A b U m o d A D D i D r l r l s d i o b s g pi y i X
I D X i g j u n o A n o x 0 1 O U D O A o X py 0 1 A n o o i d r n X
-3 ^ D A A n o d o u r l A U r l D A A m A U y y g A m i b s i A s A
b 3 d 3 1 0 3 A b l l 3 Tl 3 r l D > l U g 3 d f ) l D i g 'b 3 )1 3 D > l3 g
b 3 A 3 r l n o A U o d i i b u 3 r l n oopX3 5 D A px D i g o i D
!D > l U 3 r l n O D U O A A D D A 3 r l D D l l A O d c t ) b C py 3 r l l U 3
n ou b 3 ] ^D 3 D pA i o pA i D 3 t 1 n og y 3 A D i i 3 D A A n o )
- D X A D A D b o r l 3 Tl n o) _ b si ou o b u o Z3XOU3 IO
Diorinng pdmrl DI OUDDAg
ZVI VVAOVlN VI dl
ZVl d J VZO U d VM
F1EPIEXOMENA NOEMBPIOZ 2012
O6 nAHPONONTAI Ol ENIZXYZEIZ
K C U
O9 OIKONOMIA
M v q u o v i o K C U
1O ENAAAAKTIKEZ KAAAIEPHEIEZ
Mei dnc; H E Y dA eq np o a S o K i eq , q p 6
H noxr| Y i a . . . i p uxp a i i a eq enevS ua sic;
..^fafcfeSs
38 KAAAIEPmNTAZ OZHPIA
O C I K E C ;, cf> d|3 a , K O U K I Q i < a i p ( 3 i 9 i a o i o xco -
p dcfn: I no p d, a v dmru ^n, anoSoasic; K Q I
np oonri K E c;
44 ZYNENTEYEH: YriOYPCOZ
APPOTIKHZ ANARTYEHZ
Tp a q a Y p oi E q a v a K p i v o u v i o v K . A G a v d-
a io Toa ui dp n yi a TO \iiMov iqc; E A A nv i K q c;
16
SUCCESS
STORY
po xoipo
624>YTOEniAO-
TE Z, a A on Y ^a
E vi unua i a K E c;
a no56oiq
64 GREEN
PROJECT, nA i a v -
p a a no i r| v A p i 6a i a
32
ZTAYPOAPOMI
48
NEA
Ti a A A dY ec; epx-
67
ATPO
LIFE
a rnv no A r)
5 2 K Q u A i K d
ZYNETAIPIZMOI 72 O mdxvovra c;
K o nd^o u v [a np oa rd
54
ENAAAAKTIKA
H K oiv6ir|Ta nsA i Ti
K a i sA ni S a
75
BIBAIO-
HAPOYZIAZH
76
APOPA
np o i da E i q np o ' i o -
57
ATPO
SPECIAL
5 8MEAIZZOKO-
MIA, K p 5r| a rn
a u v o A i K q
Y H Q , (p uTonp ocrca -
oiac;,
82
AIAAE=AME
O TQ V n 5iK i] na q
6O KTHNOTPO-
<DIA, E nE vS uovia c;
NOEMBPIOZ 2O12 ATPOTERRA
8ep|joa(<pcova<;
Aepntac;- Kauotnpac;
Mnncoq eivai Kcnpoq yia Kanoieq
E,oiKOv6|jnon Kai' OIKOV
BeAncboie tnv evspyeiaKn an65oon tnc; KatoiKiag oat; KO I e^oiKovo|jnoT8 svepyeia, xpovo KO I xphjjata
cppovri^oviac; napaAAnAa 10 nepi(3aAAov (JS:
^^^ 1OO% eni56tnon enitOKiou
Enixopnynan &<; 70% OTO Kootot; epyaoiuv
KaAuipn tou Kootouq ttov svepveiaKtov eniBecopnoecov
^^1 Zu(j(3ouAo epyou, xtopiq enipapuvan
L
Kdvte tobpa tnv aftnoh oac; oto S iKtuo Kataotnjjcitoov tnc; Tpane^aq fleipaicbc; KO I tnc; ATEbank.

EFinEPAA
n nspiipepsia oio eniKcvipo in; avantu$;
H 5paor, npayysiGnoieiia OTO nAai'o o TOU E.(l, AvrayajvioTiKoinTa xai EnwsipnpaTiKoinro (E(1A>J to, IGU Eil. flEoipdMov [<a; Aeiipcpoc;
Avdmuf;n (ETFEPAA) KQI TQ V n.E.El. MQ Ke5ovfac - GpCKnQ Kpniri; KQI N^O MV Aiyafou, GeooaAiac; - IIEPECK; - Hneipou. AniKng
pe in ouyxprpaioSomon ing EAAcca;; KQI TOU Eupconaikou Tcpeicu nepitpepeiCKr^ Avamu^ni; me; EupojnaiK
http://exoikonomisi.ypeka.gr
Ha nepiaootcpei; nAnpo<popic<;, tnAetpwvnatc OTO 18 28 38. www.piraeusbank.gr
GREEN
BANKING
ITPAF1EZA
IriEiPAinz
OIKONOMIA / XPHMATOAOTHZH
Mia a vtiaa
orov aypoTiKO Saveurpo
H TPAHEZA nEIPAinZ, META THN AflOPPOOHZH THZ AfPOTIKHZ,
ANAAAMBANEi ZTAAIAKA TON ANTIZTOIXO POAO
ZTH XPHMATOAOTHZH TON EAAHNON AHPOTON.
ZTA OETIKA NEA E1NAI H flPOKATABOAH TOY 5O%
TON EniAOTHZEON KAI H EKAOZH EfTYHTlKnN EfllZTOAON
TIA TH AIEYKOAYNZH ZTHN YAOHOIHZH TON EFIENAYZEQN
Tqc; rtdY&x; KarasAn
T
q S u v a T O T q T a v a A d p o u v TI C ; Eni5o -
T q o Eic ; T O U C ; T q o riyia ii no u TI C ;
E X O u v a v d y K q 6 ' i v Ei q T p d n E^ a H EI -
p a ic o c ; a ro u c; a yp o T Ec ; , U . ET O A O V EI O A yp o -
T i K q c ; Ev io x u o qc ; . I u y K K p i | a v a , o i Ev S i a -
c f > p 6 n v o i |jno p o u v v a A d p o u v S d vao
a no T q v T p d ns^ a yi a no a o H x p i K a i T O
90% T q c ; ET q a i a c ; EniS o T q a q c ; no u 5i-
K a i o u v r a i , H E n p o v o ^ i a K O K u p
V O U . EV O sni r o K i o K a i x c o p i c ; v a
E i v a i u n o x p E c o i - i E v o i v a n A q -
p c o v o u v ( a q v ia ie c ; Soasic;. K a i
a u TO , K a 9co c;TO S d vsio E^O -
a q Ei v a i |aia T a | a i a i < q 5i u i< 6 A u v o q no u
i < d v i q T p d n ^ a n i p a i c b c ; o T o v O n E K E -
n E , a v a A a | a p d v o v T a c ; T q a x T iK q S ia S iK a -
a ia EnEiTa a no 6 i 6 v q O V O I X T O S ia yu v i-
a no . O T O V T Q K o i v o T i K d x p q u a T a E K T O H I E U -
9o u v , K O TI TO o no to Eiv a i nA so v 9e:u. a xp o -
v o u , o u u . cp co v a J J E T O V K . K o p u . V T ^ a , T O
no a o a u T O 9a En i a r p a c p Ei a r q v T p d -
ia |3o A n inc; EniS o iqo ric; a no
to v O p ya v i a i a o R A r i p w u c b v
KOI EAsyXOU KOIVOIIKGOV EVI-
O X U O EI J O V np o o a v a i o A i a no u
K a i E y y u f | a c o v ( o n E K E n E ) .
Md A io ra , np iv a no nsp i-
no u 6 u o H H V EC ; , T O A io u < r| T i-
np o T i v o q T O a u yi < K p i | a v o 5ia -
nd v ra q
O a o v a c p o p d OTI C ; K O I V O TI -
K EC ; Ev ia xu a Eic; , a ra T EA q
INFO
Eta p sa a AEKE|J-
Pp i o u ava^EVETOi rj
K a ia p o A ii TO U uno-
A o mo u 50%
TCOV KOIVOTIKCOV
a no p p o c p na q T q c ; A y p O T i K q c ;
T p d nsc ^ a q , E V E K p i v E X p q i ^ a -
To 56Tqo q u i) ; o u c; 2, 9 5io . EU -
p co np o q T O v O f l E K E H E |ae o ro xo Tqv syK a i-
p q a no S o a q TC O V K O I V O T I K G O V EV I O X U O EC O V ,
6 q A a 5q TC O V EniS o T q a su v , no u x o p q y o u -
V T a i a n o T q v Eu p o a nd i K q Ev c^o q o ro u c; EA -
A q v Ec ; a yp o T Ec ; . O nu c; a v a c f i sp Ei o a v r mp o -
E S p o q T O u O p y a v i a i i o u , K . T ic o p yo q K o p u s-
Ev ia xu a Eiqno u S iv o v Ta i K a G sx p o v o o ro uc;
a yp o T Ec ; no u TI C ; S i K a i o u v T a i e i v a i l O O % K O I -
V O T I K O K O v S u A i a , q K a T a p o A q T O U ^ y i v E T a i
Ensna a no ni a no A u nA o i < q 6 ia 5ii< a o ia , K O -
G co c; 9a np snsi np o o Ta v a EK K a S a p i o r o u v .
ET O I , o u a i a o r i K d q EV A o yu x p q ^ c iT o S o T q -
O E 680. 000 S i K a i o u x o u c ;
50 % T q c ; v i a i -
c;, u v p o u c ; ! , ! 5ia .
Eu p c o . O nco c; a v Ec p Ep E O X ETI -
K q a v a K o iv to a r] TO U u no u p -
y Ei o u A y p o T i K q c ; A v d nT u ^ q c ;
K a i T p o c f n u . c o v , T O np c o T O H E-
p o q T q q K O T a p o A q c ; syiv E J J E-
TO T q v o A o K A q p c o a q T Q V 6ia -
6 i i < a a i c b v T c o v Eni T o mu v i < a i
T O v O nEK EnEi < a i T i c ; a u n( | ) ( x ) v i c ; ( | - i T q v
T p d nE^ a F l Ei p a i c b c ; ) yia T q v E^ a a c f i d A i a q
p e u a r o T q T a q T q c ; i < a T a p o A q c ; T q c ; . O a o v
a c p o p d c n : o u n 6 A o i n o 5 0 % , a v a n V T a i v a
01 E=EAI=EIZ
ZTA AfPOTIKA AANEIA
icov
O TO U C ; a yp O TEc ; [ J ETO T q v E^ a y o p d T q q A TE,
o nco c; o q i a Ei w a E o u no u p yo c ; A y p o T i K q c ;
A v d nT U ^ q c ; , K . A 9 a v d o i o c ; T a a u T d p q c ; a n 6
T O Pq ^ a Tqc; B o u A q c ; K O T O T q a u ^ T q a q yia
6OO
CKQT. EUpCO
SdvEia EX OU V
B Ei ano ir|v
O sip a ia x; yia
TOU C; aypoTEt;,
EKTiovonoiuv
TO 200 EKOT.
su p co EX OU V f\6r\
20<
Eivai TO noaooro
J
aypoTiKiov Savsiuv
NOEMBPIOr 2012 ATPOTERRA
ATPOTERRA NOEMBPIOZ 2O12 7
OIKONOMIA /XPHMATOAOTHrH
iqv K u p c o o r ] T O U n p o u n o A o Y io u . o u , |as p d-
o n T O ar o iX iaT n c ; A T E - r i ip aic b c ; , E X O U V
E y K p iB si SdvE ia in|jo u c ; 6 0 0 E K O T . su p c o
OnOlCOV TO 200 EKOT. EUpcb EXOUV EKTOU.IEU-
8 iq6 q. E n m A so v, o u u . ( f > c o va U .E K U K A O U C ;
T O U u n o u p y sio u , r \ a E ^ E T d ^ E i T n x o -
p iiY n o r l 5av ic o v U .E o ao T O S U V O T O V x an n ~
Ao T E p o E T T I T O K I O , aAAd K aiT qv E K So o n sy -
y u r |T iK c b v E nio T o Ac o v y ia T q au u .u . T o xq T C O V
ay p o T c o v as vsa n p o y p c iu . u . aT a.
M d A iar a, n p iv an o A I Y E C ; qu . p c ; , E Y I V E
YV C O C T C O O T I 01 ay p o T E c ; E X O U V n A so v o r a X E -
p ia T O U C ; E V Q no Au T i|ao E p y aAE io Yia T qv E V I -
o xu o q T qc ; p E u o r o T qT aq K aiT q 5i U K 6 A u v-
o q u A o n o iqo qc ; T C O V E n v5 u T iK u v n p o -
y p an iadT c o v T O U C ; K O I o u y K E K p iu - E va T O U H E -
T p o u l 2 1 ( I x 6ia B E A T ic o o qq) K O I T O U
u . T p o u l23A( I X 6ia ME iano iqaqc ; K O I
E |an o p iac ; A Y p o T iK c b v n p o ' i' 6 vT c o v) T O U f l p o -
y p du - n aT o c ; A y p o T iK qq A vdm u ^qc ; 2007-
2013, o u vo A iK O u u ip o u c ; 70 0 E K O T . E u p c o .
Z u n c f ic o va H E avaK o ivc o o q T O U
YnAAT , E nE iT a ano o u vsp y a-
o ia T O U K . T o au T dp q u . E T q At-
uc;-ATE,
Tsq nou EXOUV EYKEKPIU.EVEC;
t;, EXOUV
iq, n p o K iu . vo u va A d-
EIAIKOZ TPAHEZIKOE AOrAPIAZMOZ
AOmTHE EYNEPPAZIAZ
p aic o c ; , 01 avp O T E c ; u . n o p o u v va
avo i^ o u v cn:r|v T p dn sc ^a T O V
A Y P O T I K O A o Y ap iao p o E viaxu -
anc ; , 6 r |A c b vo vT dc ; T o vc n :o v
O P YO V I O U .O C O C ; T O |-io va6ii<6
Y ia T qv K O T ap o A r i T C O V eni5o -
nsc ^a n p o o c p sp E i u \ \ > r \ 6 sn i T O-
K I O K O T aB E O E C O V EC O Q K O I
2 , 40 %, an o S o ar ) an o T O n p c o -
T O E U p c b , S c O p E O V K O p T O O V O -
Ar np ec o v Y ia du . o n n p o o p ao q
O T O U C ; A o y ap iaan o u q i<ai
V T Q C ; T au T o x p o va u .ia o sip d
n p o vo u ac o v. A vaA u T iK d ,
d u - E an X P E ^o n T O U A o y ap ia-
o |ao u , 1 2 Sc o p sdv avaA t i4i iq
T r ) o ic o c ; an o A T M s dA A c o v T p a-
n <c o v( au o T r |U -a A I A Z ) K . d .
o u |a vnc ; sviaxu o r ic ; C J O T E va
6 i U K o Au v6 o u v c r tnv u Ao no ir ) o r |
S U O E C O V T O U C ; , aA A d K O I Ar n( ) r |c ; S avE io u
C O O T E va E ^aac p aA iao u v T qv n p aY H O T o n o i-
r |an K aiT r |v E Y K aip q o A o K A r ip c o o r i T C O V
E n v6 u o c o v.
E ^dA A o u , n p iv an o 6 u o ^H V E C ; o u n o u p -
Y o q E I X E n p o avaY Y ^ i" c o dvo iy u - a T qc ;
T p dn E ^ac ; n E ip aic b c ; avac f iE p o vT ac ; O T I ar o
O E C O V 6 a V T ax8o u v K O I O I K T i" |vO T p 6 c f > o i, 01
o n o io i u -sxp i ar ] u . p a SE V E ixav n p o o p aaq,
C O O T E n T p dnE ^a va nap daxsi K T r |vo T p o -
c p iK d S dvE ia \ i a T I C ; t ^c o o T p o c f ) c ; , aA A d K O I
K aiau vE T aip io n o i.
O ao v ac p o p d O T I C ; p u 6 u . io ic ; T C O V u .n e^u -
nnp T O U |a vc o v O YP O T I K O O V SO V E I C O V , T O no -
ao o r o T C O V o no ic o v O Y Y ^ E I T O 2 0 %, T O
O E I C ; U .E T qv T p dn E ^a K O I o u vT O |aa avau .sv -
T ai K avo viar iK r i f l p d ^ n n o u 6a o p l ^ E iT ic ;
n dvT C o c ; , o K . T o au T dp qc ; n aA aio T E p a i-
X E ^
6ia.EUpcb EVEKplVE
TO A.I.
5avio yiaTOV
O n E K E n E y i aT r ] v
EyKaipr) K aT ap o A r j
TCdV KOIVOTIKUV
68O.OOO
o i aypoiEi;
eAapav
T rie; Eviaiac;
auvoAiKOU u sp o u c ;
1,1 6ta. Eupu
2,4O %
npoacpEpEi
r) TpanE^ansip aic o c ;
nou avoiyouv
TOV AypOTlKO
Aoyapiaapo
vaT q n p o o n dO E ia E K H E p o u c ; T qc ; K u p sp -
vn an <; C O C T T E va |_ir| xaGsi O U T E E va O T P E U . -
H O \ r \ c,, an o T O U C ; O Y P O T E C ; n o u 5sv \ i n o -
A vaA u T iK d , o u n o u p y o c ; E I X E 5r |Ac o a i O T I
8a 5o 8ei A u o q o r o n p 6 p A r |u . a T qc ; u n sp -
p o A iK qc ; u n o 9r |K u ar |c ; T qc ; ay p o T iK r ic ; Y H ^
E ^n Y ^vr ac ; o t i av E V O C ; ay p O T qc ; , Y ^C I n ap d-
5 iy u -a, E n aip V E SdvEio T qc ; T O ^E C O C ; T C O V
1 .000 su p c b , n T p d n E t ^a u n o Gr iK E U E E K T Q -
asic ; n o A A an A do iac ; a^iac ; ano T O 120% no u
au vr ) 8c o c ; n ap aK p aT E iT ai. E T O I , K O T ap d A -
A o vT ain p o an d8 i c ; C O O T E 01 f\ 5r \ -
K E U H E V E C ; E Y Y u qaE ic ; va nso o u v o r o 120%
T qc ; n p aYH aT iK qc ; a^iac ; K O I 01 u n o A o m a;
E K T daeic ; va an o 6 o u . U T O u v. X ap aK T r p i-
o r iK d, o u n o u p y o c ; avE c p E p s O T I T I T V c o p a
no u 8a n dvs va t ^n T n o o u v 01 ay p o T E c ; V E O
6 d v ia, n T p an ar i ip aic b c ; 6 aT O u c ; K c i-
V E I au T o naT a T qv ano |jic o ar| K aiT au T O -
X p o va T qv an A u 8 p c o an T C O V 5E au . u u . -
V C O V K T da C O V .
NO E M B P I O E 2O 12 AT P O T ERRA
OIKONOMIA / ANAAYEH
MNHMONIO
STO 1,5 Sto. up<5 01 7ri7rrc5oi<;
GTOIK;
Tou OoSupn na
A
v r i uE TC on oi U E TI~ | OK ATp n n p ayua-
Ti KOTr | Tc i TOU M v n uov i ou 9 a Pp s-
6ouv (yi a n p c b Tr ] ( p op d , ouai ac r a-
K d ) oi ayp 6 T c ; K aL OL K d TOL K OL Tr | c ; un ai 9 p ou,
E R E I TQ an o Tq v < p ap | aoyi i TC OV U E TPC OV TOU
M E oon p oBsouou n p oyp d uuaToc ; n oun -
p aoav an o ir\i .
To ayp OTi K O M v r m ov i o , TO U E Tp a 6r | Aa-
5r| n ou n n p d < ouv y c op youc ; K OI K TH V O-
Tp oc p ouq , 9 a n p oK aAE OE i ac p ai ua^ n n dv c o
an o 1 ,5 5i a. E up c o TO x p ov o, H E an oTE AE aua
v a E ^ av E ui ^ E Tai ouoi aar i K d TO usyaAuTE p o
H sp oc ; TC OV E n i 6oTr | O GL ) v n ou n ai p v ouv 01
ayp OTE c ; an oTr i v E up un d i K f i E v c oor i (n p i -
n ou 2 ,3 610. E up u TO x p ov o) .'H , yi a v a TO
5ou| i aAAi c ot ; , TQ ^ l E Tp a 9 a n d p ouv TO
2 0 % n sp i n ou TI~ | C ; E Tn ai ac ; a^ i ac ; ir\c , yE up yi -
Ki i e ; n ap ayc oyn c ; Tn c ; x wp ac ;!
A I I E OE C ; E nipapuvosiq: E i Si K OTE p a, n E TF | -
oia n i (3 d p uv or | TC OV aoc f i aAi ouE v c ov ayp o-
TC OV K Q I TOOV ouv Ta^ i oux c ov TOU Of A an o TH V
K OTd p yn on TC OV 5c op c ov K ai Tr | v au^ n ar i TC OV
E i oc p op t b v av p x Tai o 7 63 E K aT. E up c o. H
| a ic oar | TC OV E i Si K c ov n p oyp an n d Tc ov y c op -
yi ac ; < J ) Td v i Ta 2 5 E K OT. sup c o, E V C O an oTr ]
IJ E i c oon TC OV E n i or p oe p c ov O n A or ouc ; ayp o-
TE C ; K ai Tr | n t c oor | E r aSoTn or K TOu E < t > K or o
n E Tp E Aai o, oi ayp oTE c ; 9 a m ( 3 ap uv 9 ouv U E
2 8 2 E K OT. E up c o TO x p ov o. AU TE C ; oi an c oAsi E c ;
i v ai K AE i 6 uuE V E Q > i < ai ( t > Td v ouv TOl ,0 7 5i a.
N E O <t> opoA oY ( K O K aBE orax;: Ooi oao TQ
n p d yuaTO 9 ayi v ouv x i p oT p a, K a9 c oc ; K -
K PE I J OU V an oe p d oE i c ; yi a TOV Tp on o c p op oAo-
yn on q Tou ayp OTi K Ou E i ooSn uaTOc ; K ai yi a
, yi a n p c oTr i $op d , TC OV
H A Tc b v Tai r i Tr ) p r | or | p i | 3 Ai c ov K ai c n : oi x i c ov
an o TO auv oAo TC OV ayp oTc ov K OI n E n i p oAr i
K Ai uaK C OTOu auTOTE Aouq (p op ou an o 13 %
c oc ;16,5% or a K aSap d E i aoSr m aTd TOU C ; .
Z uuc p c ov a | j Ti q E K Ti ur i osi q i c ov i Si c ov Tc ov
OTE AE X C OV TOU un oup yE i ou OI K OV OU I K C OV ,
an o TF | c p op oA6yr | ar | Tn c ; ayp oTi K r i c ; yn c ; K OI
Tr ] v aAAayr i or ov Tp on o (p op oAoyn on c ; TC OV
AAHANON
AfPOTON
( ffK QT.)
673
K aidpyriar)
Scopuv c r c i t ; K up i sc ;
90
A u^ari E iaipopcov
ao<|> aA io^E VC i> v OTA
25
ME icoar) E iSiK cov
npoypa|i|jdTcov
152
ME iuar) Ttov
E n i n p o< J ) c b v ( DnA
c r t ouq aypoiE i;
130
TOU EOK nETpsAaiou
1.O7O
ZuvoA o
OTw8pio( ;2012
ayp oTc ov av auE V E Tai v a n p oK ui p ouv oo5a Mitd|iE VE ( ;niait> > OE i( ;: n p sn E i v a OH U E I -
c o9 i , TE Aoc ; , OTI i < ai 01 n i or c b oE i c ; TOU un oup -
yi a ui a d v su n p or i youuE v ou n i 9 or | ar o
ayp oTi K O i a65r ) ua n on oi a 9 a E X E I ouv E n si -
E C ; ai < .6ua K OI OTO ui jjoc ; Tq c ; ayp OTi K t i q n ap a-
n sp av TOU OTI 6a AE I ^ I OU V an o TIC ; oi
sq TC OV ayp oTc ov K OI TI C ; Ton i K E q oi K Ov oui E q ,
9 a TOU C ; OTE p n oouv n r\a va n p o -
X c op n oouv OTIC ; an ap ai Tr | T c ; San d v E c ; yi a ir\n K a A A is p y s ia T C O V E K T O O E C O V T O U C ; q
Tn v ayop d c ^ c ooTp ot p c b v K .An .
K O n p oun oAoyi o| ao, E n i an c ; , U E i c ov ov r ai an o
905EKOT. EUpCOT02012O721 EKOT. EUpCOTO
2013. f l p OK E i Tai yt a ui a U E i c oor i Tn c j Td ^ E c oc ;
TOU 2 0 ,3 % . i TOOU v oAoTouc ; , 6n c oc ;n p o(3 AE -
n Tai ar r | v E i or | yr | Ti Kr | E K 9 or ) , OI OI K OV OU I -
K E C ; E v i ox uoE i c ; n p oc ; TOV ayp oTi K O T0 | a a, n -
p i op i ^ ov r ai an d 7,325 E K OT. E up c o TO 2012 OE
6,70 6 E K OT. E up c o TO 2013, n ap ouoi d ^ ov r ac ;
U i c oar i Tr | c ; Td J ; c oc ; TOu8 ,5% n p i n ou.
ATPOTE R R A N OE MBPI OZ 2O12
EHIKAIPOTHTA / EPEYNA
ENAAAAKTIKEZ KAAAIEPTEIEZ
To 7iapapu6t
KOI 8paKO
HPOBAHOHKAN OZ H NEA EHOXH THE rEOPriAZ,
ME AHOTEAEZM A F1OAAOI AFPOTEZ NA ET1ENAYZOYN BEBIAZMENA
ZTIZ ENAAAAKTIKEZ KAAAIEPPEIEZ, XOPIZ OMC2Z TIZ AHOAOZEIZ
HOY TOYZ EIXAN YROZXEOEI. MEAAON YF1APXEI, AAAA ZIFOYPA
XPEIAZETAI VYXPAIMI A KAI AYTH TH <DOPA ZOZTEZ EniAOPEZ
Tou ndvou MnaiAr)
K
p6r|, E U Ka i pi E c ; , a ndvi non ornv
Kpi a n, l a s A A ov, V E O enoxn, xpuoo-
c popc ; Ka A A i pY i c ; . . . Mei r|vi 5i a
f| S i a c popec i KTi a E i pd O U TE C ; 01 A E ^ E I C ; nepi E -
Y pa c pa vKa i E ^ a KoA ouGouvva nE pi ypd-
c fi ouv Tfj v s ni A oyn E V O C ; V E O U r \ u n a -
pa yooY O u va evi d^ ei ori q a a xoA i eq TO U
Ka A A i E pyei ec ; nou E Y I V Q V Y vc oa i ec ; c oq vssq
ii noA uS uva nec ; n E va A A a Ki i KE c ; r \ -
KE C ; . Ka t ei va i n npc oi n f yopa a ir \ v s A A nvi -
KH Y E upY i a nou pi a Ka A A i epyei a xa pa KTr]-
pi ^ E t a i H E TO O Q E ni 9 TQ Ka A uni ovi a c ; ia
' ia , o A a oq
6ia6pO |j ri npoc ; TO . . . xpua oc popo |aAAov.
a efi onA i ori KO i pono Tqv unspa toioSo^ ia
nou yswd TO V E O : O nou Q KO U C ; noA A d KE -
pdoi a , Kpc t Td KQ I ( a i Kpo Ka A d8 i . Ka i a rnv
nE pi mua ri TQ V V E C O V Ka A A i s pY E i wv, r \ -
a i Kn a uTn na poi|a ia npi Y pdc j )i Tr| ormepi-
vri Ka Tdora a n n onoi a SE V E X E I Ka |a i a oxeorj
H E Ta oaa S E U prynKa a uv66E ua vTonpa -
a ^ a orr| V E Q osAiSa TH C ; E A A nvi Kt i c ; Y E C O P Y I -
ac; H E innocpaec;, nupTi A o,
U nepi , a a A i Y Kdpi a , p66i a ,
Kd ( fi uTc i KQ I O ,TI dA A o a va Ka A umoTa v orr|
a no a uTE q Tt q Ka A A i s pY E i E c ; SE V E i xa v TQ
a noTE A s a na Ta nou oA oi npoa S oKO ua a v, H
ouvE nsia noA A oi a ypoTsq va E X O U V E iinAa -
KE I a' E va c pa uA o KU KA O na pa Y U Y H c ; ,
ovra c ; xpnua Ta x^ pi c ; a vra noS oa n .
H E TO Qi[ia E ni H E vo
Ka A A i s pY E i ec ; ( H E E ^ a i ps a n Tq orE pi a nou
a na i TE i l a E Y dA s c ; E KTda ei q) SE V uj ropouv va
a no( J)pouvTE pdc n: i a oo5a . Ka t |3pa i ( o<;
5V |a nopouvva Ka A A i pY nS ouvoKTa ori
H E sva |a i Kpo H E V , a A A d O X L U Ka Ta c fi p6vr|TO
O I KO Y E V E I O KO E i ooS nua .
YHEPBOAIKEZ HPOZAOKiEZ
O i npoa 6oKi ec ; nouY evvi ouvTa i O KdB
O Y P O TH yia Eoo5a a noTi q E va A A a KTi KE q
Ka A A i s pY E i E c ; |a va nou Bu|a i ^ ouvTO V E po
TO U Ka na TE pou. Y noa xovTa i noA A dxwpu;
a Kou-n o~cr|v E A A dSa va E X O U V Y I V E I pU -
vs q, oxt Tqc; a noSoonc ; a A A d O U TE TC O V 6u-
unE p-c puTc ov nou E i odY ovra i a nd TH t\ a n Tqv A|a pii<n , Xu pic; sn ia n c; va u n dp-
X E I TO vono0 Ti K6 nA a i oi o a A A d KU I TO 6i-
KTU O E KE I V O nou pu0 ni ^ i Tr|v na pa Y W Y H
Ka nn 6i a 8 O T| . A U TO \ ia c, s i ns o Y E C O TTO -
voc; K.
ps i a orr|v a vpoTi Kn E ps uva , KO I Y i a TO A oyo
a uTO E ni c fuA a KTt KO c ; coq npoc ; TI C ; c rt pE |a u. a -
Ti K< ; a no56a i c ; ,Ta KE pS q i < a i Tr) V U KoA i a
TC O V E V a A A O KTl KC O V KO A A l E pyE l C O V .
ri a na pa nA a vri a n TO U KO O ^ I O U KO V E I A oyo
o Ap ItE(J)avo(; Aianavrr|<;, E pE uvri Tnq TO U
I V O TI TO U TO U A a a i Kt ov E ps uvc ov orn 0oa a -
A ovi i <n, o onoioq E KTI H O O TI 6A a syiva v \ ie
a noua a TH V F l oA i TE i a , x^ pi c ; KQ V O V E C ; KO I
vvuor), M- a noTE A s ona KC t noi oi va KE pS i -
oouv a no Ti q E iaaycoyE c; cpuTcov KO I 01 nE pio-
u. a . A vri BE Ta , o K. A i a ^ a vrr|( ; unoc n: r|pL ^ i
nc oq a vri va KO Ta c pE uyounE O E Ka A A i E pY E i -
E qTc ov onoic ovTa a noiE AE ona Ta E i va i
dyvc oora Ka i s moc pa A ri , Ka A uTE pa va orpa -
c fi ou|i npoc ; oi youpE c ; E ni A oyE c ; , oncoc; 01 KQ -
puS i s q, 01 Ka ora vi E c ; , oi c pouvrouKi E qKa i oi
c pia riKiE c ;, nou |anopouv va 6c oa ouv200 ri
KO I 300 a noS ooq. A uc rtuxc bc ; , Kdnoi oi 8s-
c opouv TO nood a uTd sA dxi ora . . . .
10 NO 6MBP1O Z 2O12 ATPOTERRA
i
b]3D3XDOUn 30IXO
mx 013X1010 pxiiDriAodu 30
bnoy3iiu3 ISIDIDDJ) DA 131136*11
borl odnXUID bsi sAdsi WDX
3 bl!0UongA3U3 H
EniKAIPOTHTA / EPEYNA
TA HPOBAHMATA
H unEpnpopoAq T C O V SuvaT O T iV
T W V avdmu^iK T W V EvaAAaKT iKuv
KaAAiEpyaobv.
H navT EAiiq EAAEix pn "EpEuvaq
aypou yia va SiamorcoSouv r\a KaioianoSd-
O EU ; T C O V < } > uT G i) v. ri - X - va < t > ui6 and
ipnpia 5ev u.nopi va EuSoia-
H EAAEivpn puvaq ayopdq. T ia
noAAd npo'idvra 6 sv undpx i 61-
e; , SEV undpx ouv
(n.x - C T T Epia) n unapx ouv apKEt Ec;
(oncoq vi a ia p6 6 ia) J J E apvr) iiKd
o< j) ata dpx iaav e^Ei S i Keuja euoi EA-
Aqveq yeundvoi va ypdcpouv yia t iq
vE< ; KoAAiEpyEiEc; . Miypi tcbpa T O
nspioaot spa ot oix Eia 01 Ev5ia< t > -
P O J J EV O I T O avrAouaav ano T O
AiaSiiauo.
T W V Eioaycayecov t a> v (puiuv.
H anioT EU iri ypaipEioKpat ia KO I
T O KEV O vonwv nou Enno6 i^iT nv
O avraycovioiidq O E t ipsc; ano
O KEudajaaT a nou Eiadyovrai Kupi-
coqanoT nvKi va.
TA flAEONEKTHMATA
I E Ka Aeq auvQ riKEc; opydvcooriq na-
Eviox uEt aiT O O I KO Y EV EI O KO EI O O -
5r|na ecfioaov yivEi op6 i] EniAoyn
EvaAAaicriKcov KaAAicpyEicav.
A^ionoiouvrai KaiopeivEc;
EKT O O EU ; .
O I V EEC ; KaAAt EpyEiEc; [anopouvva
avT iKataoniaouv T iq napaSoaia-
KEq (Kanvd, paiapaia) ^E^EU Y O vrac;
and T O KaBEoribq sniSot t ioecov.
AvanruaoErairi ounpoAaiaKii
O T | o|ad6 cov napayuycov.
Epyaaiaq.
Y ndpX Ei E^aycoyiKii npoonriKii H E
noAAd npoidvra
T O orr| 6 i6 vii aY opd.
H 7tpoTtvei
A AOYME -ANA KAAAIEPfEIA
Tl EXOYN NA MAS HOYN
EAAHNES AfPOTEZ
HOY EXOYN EHENAYEEI
ETA ENAAAAKTIKA
KAI TNOPIZOYN ZTHN HPASH
TH AYNAMIKH AAAA
KAI TA HPOBAHMATA THZ
mnOOAEZ ME... METPO
I 1AP A T I Z lAI AI T EP O T H T EZ: onwq nou
napouaid^ouv oro ouvoAo T O U C ; 01 evaAAa-
K T iK s q K aAAiEpyeieq, undpxei ncAAov av
6Aa y ivouv npoae K iiK d : < ai p.e |aT po. AU -
T O unoc nripi^E i o K . BaaiAnq Kajvo- ravri-
viSnq, npoE Spoc; tou EuvT aipiau.ou
riAonovvr|oiaiai rri. ne5pain MEO -
oiivn, O T O V onoio ouu.neiexouv 95 K aAAi-
E pY Hf E c ; innoc paouq and 6An ir|v E AAdSa.
ZuvoAiK d, o auvEtaipiaiaoq K aAs tT ai va 61-
axE ipiore inE pinoul . O O O orpE U - nata K Q I
pY ia jaovaSac; EHE-
, nou
ornv ouoia 9a s ivai n npuin
opY avc L l ^E vrl npoond9ia
a. Avvoou|a 6Aa au-
id nou aK ouy ovT ai Y ia EO O -
6a 4-5.000C avd orpE nna.
Auid I Q nood SE V undp-
X ouv, naq arts o K . K awora-
viiviSnc; . Enionc; , oiouvE iat-
piO T Ec; SEV auu.u.pi^ovtaiT a
uns paiaioSo^a as vapia Y ia
napaY W Y H ^^K ai l S K iAd K apnou avd SE-
vipo. O ncoc; AE E I O K . K uvoravT iviSrn; , n
pdor| anoSoonc; K dG s Ss vipou dvaiia 5
K iAd. E va orp|atia xupd1 6 5 (puid ano
ta onoia la 150 napdY O U v K apno. Apa, K O -
B E orpEU .ua SEV ^nops i va Suas i ns piaao-
T paano7 50 K i Ad.
O ni|jq SidB Eonc; , ndAi K O T O T O V K . K uv-
oravriviSn, SEV ujiops iva EivaiE^conpaY -
; , Y I Q T I K dnoioi piAouv aK ou.n K O I Y ^a KW
12 NO EMBP I O Z 2O 12 ATPOTERRA
EHIKAIPOTHTA/ EPEYNA
ETEOANOE
AIAMANTHE
EPEYNHTHZ
1NETITOYTOY
AAEIKON
EPEYNON
it
OAa cyivav \i anou-
oa Tr|V DoAiTEia, xu-
piq Kavovsc; KOI yvu-
or), |i anoTEAsana
KdnoioivaKEpSi-
oouv anoTI< ; Eiaayca-
YEI; (puTiov KQ I 01 ns-
pioooTEpoi va xa-
oouv KOI OE xpovo
75TO KiAo! Boon auyKpionc; EIV OITO inno-
cpa c; nou EiodyETai ano ir\v Kiva L IE 2,5-3
TO KiAo. OnoTEyia va npOTiL ir|6 ^o EAAq vi-
KO 8a npsnEi va ncoAEhai 2 TO KiAo. AU TO
or|L iaivei OTI ano Kd8 orpEL iL ia TO oo5a
8a ivam pinou1. 500, EKTC ovonoicovTa
500 eivai E^o5a L IETO TEAIKO KepSoc; va cbTd-
v iTaTOOO. Enioric; , o KaAAiepyr|Tf|c; np -
n i va EX EI un6v))n TOU OTI TO apxiKO KOOTOC;
yiaTr|v ayopd KOITH cpuTEuan ayyic^eiTa
1.000 TO orpEU . ua, EV C O TO cpuTd apx'icpuv
va ano6i5ouv L iETdTOTpiTO ETOC ; !
ZAAIFKAPIA EETPA EZOAO
MI A ARO TI Z KYP1APX EE EniAoyec;
enev6uor]c; OE 6Ar) oxsSov Tr|v EAAd5a
TaTEAsuTaiaxpovia. Exouvcn:r|6 i6 -
KdSsc; L iovaSsc; , 01 onoisq OL IC OC ; 6uaKO-
A uoviaiva6ia6EOOuvionpo' i6voett-
U .EC; iKavonoityuKEc; . Oncoc; AEEIO K. An~
|ar|Tpr|t; MaAKtu; , nposSpoq TOU luve-
EAAaSoq , L IE 6pa TO rscfiupia Kap6i-
toaq , 6noioc; anocpaaiaa va aaxoAr|-
8ei L ie TO aaAiyKdpi 8a npEnsi va yvcopi-
^EI on sivai L iia aoxoAia L IE npoonriKEc;
L IOV O OTO nAaioio L iiaq oiKoy V iaKr|c;
nixeipr|oric; . Ta Eoo6a L inopEi va $TQ-
aouv TO 1 . 500 avd orpeL iL ia KOI uno
npounoSEOEic; va TO ^ n pdoouv .
Flpiv OL ICOC; cpTdaEi Kdnoioc; ara eaoSa,
oupyia unoSoL iric; (5ian6pcf>coar| X ^-
pou, nEpicppa^n. noTioriKd, nAsyL iaTa
K. An. )anaiTOuvramEpinou2. 000.
H napayooyr) avd crcpEL iL ia Eivamepi-
nou 500 KiAd ETr]aitoq . H xov6piKr|TiL iri
nuAriaric; cpTdvsiTa B TO KiAo, EV CO arn
AiaviKq L inop ivacf >Tdo iKaiTa5.
To X POV IKO 6idcn:riL ia nou anaiTEkai
yia THV au^rjar) TCOV oaAiyKapicov, ano
Tf) oriyL iri nou 0aTono8 Tri6ouvTa ve-
apd aaAiyKdpia (yovoc; ) L IEX PI va cpTd-
oouv as |anop uoiL io L i ye0oc; , 5iapK i
To KaAo EivaioTiTa ^o5a eKTpocprjc;
EivaisAdxiora. luL icb uva U . ETOV K.
MdAKa, r) EKTpocpri oaAiyKapicbv L ino-
pet va AsiToupyriaa auu. nAnpcoL iaTiKd
TCOV dAAtov aoxoAicov.
POAI KAI ZTPEBAQZEIZ
TO POAI KAAAI EPPEI TAI a oAq THV EA
Ad5a auvoAiKd oe!20.000 orpeL iL iaTa. Av
KOI HTOV L iia ano TIC; nAsov SU V OL IIKEC ; KaA-
AiEpyEiEc; , ar|L i pa n KaTdoraar) Eivaixao-
TIKH coc; npoq ir\v Ens^epyaaia KQITH 6id-
6 or|, aAAd KaiTOvavTaycovioL io.
KOTOTOV K. IteAio neAiEKidSri, unsu-
O KOKoq avraycovioL ioc; OL icoq SEV Eivai
TO L iovonp6pAr|L ia. OmEpioooTEpoina-
paytoyoi 5sv EX OU V TIC; anapahriTEc; uno-
SoL isq cbare va puSL ii^ouv 01 iSioiTic; nco-
AiiaEic; L IE anoTEAEOL ia oAec; omoaoTiTCEc;
va 6iaTi8 V Tai auTti Tq v Enoxn, EKTOC ; au-
8uvo THC ; ETaipiac; PoScovaq A. E. , nou 6r)-
\i ioupyr|8r|K ano u. Ari TOU KanviKou lu-
, or|L i pa TO
TCO |36ATa yi
X copo L inriKavTU X o5iu>KT < ; aAAd
o KaSEvac; < J >U TEU EI onou 9 A i, x^opic; oxe-
610 Kaiyvcbo ic; .
To TEAsuTaio nspioraTiKO nou AaTOup-
yno apvr|TiKd yia ir\n TOU npo'io-
V TOC ; f|iav OTI L ispiKoi snai^av L IE Tiq TIL IEC ; .
MsxpinpoocpaTa L i ydAEc; noo6TriTEq po-
Sicbv E^dyovTav orri TspL iavia npoc; 1 , 5 TO
KiAo. KdnoioiE^aywyEic; , OL icoq , npOKeiL iE-
vou va nEpdaouv TO auvopa, 5i 6 aav po-
5ianpoc; 1TOKiA6. DapdAAnAa, ayopa-
oav npo'iov ano napaycoyouq TOU C ; onoi-
I ouc; orn OU V EX EIO 8v nAipcoaav.
If|L iepa, yia va cpuTEipsi Kdnoioq po5i c;
8a npenei va unoAoyioEi OTI yia Kd6E
otpEL iL ia 8a xpEiacrcEi 50 cpuid TO onoia
L inopei va ayopdaei ano 1 ,70-2,30 TO sva .
0a xpEiaarsi enianc; ouarriL iaTa noTioL ia-
TOC; L IE KOOTOC ; avd orpEL iL ia TO 600 . Av
Pspaicoc; r\a OKEnaorEi, TO KOOTOC ;
noAAanAaoidc^ETai. Oi poSisq apxi^ouvva
ano6i6ouv snEiTa ano nsvTE xpovia.
Kd8 arpEL iL ia L inopsi oe iSaviKEc; ouv-
6r| K c; vaano6cb aeiecoc; 6uoT6vouq .
En i6r| OL ICOC; n napaycoyri e^apTdTai KOI
anoTOV Kaip6,6uaKoAaL inop iva^ n -
pdoEi Kdnoioc; TO 1.500 avd orpEL iL ia,
unoAoyic^ovTaq OE OU TQ KOITO ^o6a, nou
Ei vai TO noTiOL ia, q Ainavan, TO spyaTiKd
yia TO L idc^EL ia K. An.
ATPOTERRA NOENBPIOZ 2O12 13
EHIKAIPOTHTA / EPEYNA
sivai, o n c o q A s E i O K . f l paaadc ; ,
H n o A iiE ia, n o u aK O iir ) K Q I
o r in spa S E V E X E I aaxo A n S si L I E
T O V K A dS o ic o v apc o n aiiK wv
CpUT WV K O I 5E V E X E I (3dA l K O -
vo vsq air|S i aK i vn ar ) . M E an o -
APQMATIKA OYTA E=nTEPIKOY;
AN O E AE I Z v a aaxo A n S sic ; p o u v v a ; E n p d a o u vT a l 50 .
L I E T f|v K aA A ispy sia T CO V apc o -
L i aT l K CO V CpUT CO V , K A s i O E T O
ac fiT id ao u as o aa ai<o u y o vT ai
K O I va u n o A o y io sic ; O T I 8 a -
X pso o o E iq O E S E K O xpo via.
E n siT a an o O K T CO xpo via E L in si-
piac ;, o G lxpo vo c ; n q xa vi l < 6< : ; K -
Av6pa<; ripaaadq S E V E ivai
an o a u T o u q n o u E vG o u ai d ^ E - mo u , n o u E io dy sT ai, va avan i -
T a i a n o T a i A i Y y i w S n n o o d n o u y vu T ai L i T O A A r |vi K 6, va
aK O u y o vT ai . I E L UO iaaar | n a i p v E i T O dpw|ad T O U K O I va
6iaT i6T ai o r n v ay o pd O E n o A u
X aL ir |^ (:;ilL L :^ - K d T i a v d A o y o
y ivE T ai L I E T H piy avr ] n o u E iad-
y eT ai an 6T r |vT o u pK [ a K . A n . .
A vdA o y a L I E T H V K a A A i E p y E i a
K UL i a i vE T a i K O I T O K O O T O C; .
E K T O C; an o ta o py u L i aT a, T I C;
E y K aT ao r daE ic ; dpS su an c ;, 9a
n psn si K dn o io c ; va n po o BsaE i
K ai T n vay o pdc pu T c b v, i<ai<j > u -
ai K d T O UC; xc o po u q an o 8 r ) K E U-
ar|c;, an o ^ n pavo n c ; q K O I
au o K E u aai ac ; .
i5r ) apc o L i ati K c o v tpu iaw, an o
T ao n o i an apdYE i ai G E pi a
sA aia aA A d K O I an o ^ n Pa H v
n po ' to v, u aio o o 5ev u n o p ava
L iiA d Yia u < avo n o i r ) T L i < d sao S a
ac po u i" i
V T amE pin o u 30.
ta, av K ai E S c I ) E u S o K i i i o u v n s-
p i ta l O O i6r|c pu xc o v. A n o K O -
BE ar psL iL ia T O sao S a S E V L in o -
HAIAENTZANHZ
TEnnONOZ
O i npoa6oKi(; nou
yE wiouvtai oeKa B E
a ypoiri yia eoo6a
|JO U S u j j i ^ O UV TO Vp6
TO U Ka^aiE pou
,
X -
T A 8 H PE H E I T O Y NE O Y K A A A I E PfH T H E NA A A A K T I K Q N
T H
NaZn*f\ai
T r| o u n po u A ti
E lin E ipo u
y E u n o vo u .
2
Na eA sy ^ E i
T O n iK po K A in a
T O U K tiin aT o q
n o u 9a K O V E I
ft] via E y K aido T ao ri.
3
Na K Q V E I
6a4> o A o y iK n
avaA u an .
4
Nan p o o E ^ E i
iS iatT E pc ac ;
T r]v n o to T r |T a,
T r j v n po E A eu o r ] K O I
T n n po aapn o o T iK h
T UV $uT c i> v n o u
5
Na epE u viiO E i
Yia T I I 6uvaT O T n T a
6ideE an <;
T O U n po io vr o c ;
(6iK tua E j j n o piai;,
E n E 5E pMYaaia,;l.A n .).
6
Na n iA r j o E i
\i n apay c o y o u<;
n o u E X O UV n 6r |
ao xo A n S E i |JE
T O au y K E K pipE vo
14 NO E MB P1O Z 2O 12 ATPOTERRA
EHIKAIPOTHTA/ EPEYNA
3O.OOO
apco(jatiiov (jjuTiov
KaAAicpyouvrai f\6i\.
TO KiA6 |inOpl
va (pedasi
va nouAr|6Ei
ertnAiaviKii
H Tpoucpa
3OO
ElVOI r| MEOT)
anoSoar)
in?TEpia<;
ETEBIA, H ENAAAAKTIKH TON KAHNQN
7
Edv npoKEnai via noAu
VEO KaAAiEpYEia,
va ^EKivrioEi
trgv EYKaTdaraar)
OE Eva (jiKpd Koupdn ir|(;
EKiaarjq nou OKOIIEUEI va
SiaBEOEi npOKEiH Evou va
EAEY^EI Tr)v KaAXiEpYEia.
8
Na KdvEi acocrni
KOOToXovn1"!
E^oSa 6iaxEipior|<;,
EooSa).
AN KAI EINAI ENA OYTOTO onoio npo
spXETai ano ir|V Fl apavoudr) , pnopsi uno
npounoGeaeiq va Scoaei Z , w f \ s nepioxet;
onou KdnoTE KaAAiEpyouviav Kanvd. Au-
npoxcopnaiapKidiic;6ia6iKaaiEc;.
EKioq TO U oxESiaanou Kai TO U Epvoora-
aiou, onoioc; anocpaaiasi va K
KaiYiveTainoAuqA6yoc;Yiair|O T;pia-6ev
EXEI Knovr|6Ei EVO ax5io yia nq EKidosic;
nou npsnEi va KaAAiEpynSouv i< ai, TO Kupi-
O TEpo, nou 9a YI VEI snE^EpYaoia TO U npo'i-
ovioc;. riaTO TEAsuiaio, n Evcooq AypoTi-
KU V l uAAoytov AncoAoaKapvavicK; EXEI
iqv anoSoaq va cf udvEi TO 300 KiAci .
Auo dAAa oroiXEia nou npsnEi va Ad|3i
o, EVGO O TH V l a-
ncovial 50.
~^f^y
jgr" fe*^
TPOYOA ME KAOAPOAIMA ZKYAIA
H
Tpoucpa |inopi va EXEI KO I TO ns-
, coarooo af pEpa BEwpsiTai
ri. H K. H auAiva
KAaSonouAou Eivai ano TO U C ; npcoTono-
poucjoro... KuvnYiTr)< ;.l Tic;K6pou.c;nou
Ei< av avd Tq v EAAd5a avaKdAuipE 7 i5r|
ano TO ono ia evToni^o VTO i an U -O VT I KEC ; no-
ooTr)Tc; 01 onoiEq KO I ui< oAa 6iaTi0VTai
orr|v ayopd npoq 200 TO KiAo!
EnsiSn opioc; o Evromonoq Tqc; orr| (J>u-
ar| Eivai KO I 6uai<oAoc; i< ai D XI ndvTa ano-
SO TI KO C ;, dpxiO Enia KO I our) X^P0 \ *a^ Kai
H KaAAiEpYEia TO U mo napaYWYiKou u.uKr)-
TO ae nspiaaoTEpa ano 1 .200 crcpEmaaTa.
To KO O TO C ; Y ia TH < t> uTuar| TC J V SEVTPU V
( nou AEI TO U PYO U V coq ^viornq TO U \ iuKr\ -
TO ) [anopsi va < j> Taai EC O C ; KQ I TO 2.000
onoia apxi^ouv va ano5i6ouv snEaa ano 7
Xpovia. Ano KdBs orpsmaa auAAsYovTai
ano 5 EWC ; 15 KiAd avdAoya \ ie Tr|v noiKiAia.
H Tpou< t> a u-nopEi va ncoAn 9ei arr| xov-
5pn<n Ecoq KO I 800 TO KiAo i<aiorr| Aiavi-
Kr|GL)c;i< ai3.500.Tonp6pAr|U -a, KO I
orrivnpinTcooT|Tr|( ;Tpoucpac;, EI VO I O TI
O I EC ; SEV EXO U V 6 wasi Kco5iKO GJ O TE va
, n EAAqviKri Tpoucpa va TO ^I -
SEU Einpoql TaAia. . .
H ouAAoYH Tqc; YI VETO I |as Knai6U ( ava
O KuAid ri 0nAui< d xoipiSia. KaTdAArjAEq pd-
TO EqoKuAuvEivaiTaAannpavTop, f Kpi-
cf> 6v, EnavisA MnpETO v, TO AvyAiKd f l oi-
VTEP Ka in iTaAiKn pdToa Lagotto. APKETO I
orpe|ana x^pd nEpinou 50 SsvTpa TO
Tcbpa nAsov undpxouv Knai6U |-iva O KU -
Aid Kaiarnv EAAd5a, n aYO pdTcov onoicov
|anopiva5npdoiKaiial .500 ........
ATPOTERRA NO EH BPIO Z 2O12
EHITYXIA / flOYPA
Tt Koupci, Tt Kpua Bpuan!
TA nPOTA OIKOPENEIAKA
XEIPOnOIHTA EAAHNIKA HOYPA
EINAI TEfONOZ KA1 HAH
AIEKAIKOYN THN KA0IEPC2ZH
TOYZ ZTHN ErXOPI A APOPA
KAIAYPIO ZTHN nAPKOZMIA.
Kl OAA AYTA ENANTIA ZTHN
EAAHNIKH TPAOtEIOKPATIA...
noorayi-ia T O U r) A iou .
au T T ] yia ovou . aaia nou pcov
T O T i" |T a T O U npo'iovT oc;. A v 6 u .coc; q c ppd an
au T r) | aT acppaaT [aT a lonaviKd, T O T E yi-
vE T ai V am m a D e l S ol KaiS s ix ve ioA r) T H
6 ia6 pou . r) T O U Kanvou ano T qv lonavia coc;
T qv E A A d S a, r \ | T i " |< ; i c r t o p i a c ; , aAAd
Kai T O T a^ i S i S u o aS sA cf icov anoT r| v Kp u a
Bpu oq T H C ; nsA A ac; orov KO O ^ O mac; 6 ia-
(iE ydA o
O Kcoorac; KcovoravriviS ric;, 50 x povcov,
KO I o A pqc; Ka> voravT ivi6 r| c;, 4 0 x povoov,
H a5 (i T O U C ; yovsic; T O U C ; , nou sni S E KO E T I -
sq H T O V H E T O ^ U T C O V napaS ooiaKcov Kanvo-
va cmiaou vT r| vnp( j L > T r| E A A nviKt ] ( Bi
napaycoyric;nou pa) v. H S q E X O U V (3yiaT r| v
E A A nviKT ] ayopd E ^ aacpaA i^ ovT ac; E VO KO -
A d E iad 6 nna KO I a^ ionoicovrac; ndA ic; 5-
i< a orpE ni-iaT a x wpacpioi) ora onoia cpu -
T E U O U V T f | v no iKiA ia u . yaA 6 cf > u A A a avaT o-
A iKO U T u nou .
O Kcooraq Kcovor:avT ivi5r| c; s ivai aypo-
T f | (; KaiS iE T E A s aE npoE S poc; N E U vA yp o-
T c b vT t i vnE p i oS o 1997-2003 Kai E Knp oac o-
noc;T r| c; E u pcona' iKf ic; O pydvcoanc; N E C O V
A ypoT cov C E J A . O A p qc ; KcovaravT ivi5r| ( ;
S riA oavE i aypoT ooiKovonoA d yoc ; - aypo-
KC O V KO I A oyioriKriq, anocpoiT oc; L i b e r al
S t u d i e s T O U C it y, E VC O E X E I KO I u . t anT u x ia-
K6 A yp oT U < f | c ; O i KO vo[ ai ac ; an6 T onav ni -
O T iiiaio A b e rd e e n T qc; I KO T I O C ; .
Kai 01 5u o | aa^ i E ix av dA sc; T I C ; anap aiT r) -
T E C ; yvcb asic; yia va S nu i ou p ynoou v KO T I
S I KO T O U C ; . H ns piox nT O u q KaA A iE pyou as
Kanvd . O T Q V orand T nc rav 01 E ni6 oT r) ai( ;
K O I T O Kanvox w pacpa | aivavx poa, O KE -
O Apr|<; Kai o Ku-
orac; KoivoravTivi-
Srjc; EXOUV TO npo'iov
TO SI KO TOUC ; |jpi8io
orrivayopa.
noaoT r| T ac; T E A E ' I C O O E , ac; ns pdaou iaE orri
yE u p yia T qq noioT riT ac;, nou nap a( j V i
K Q I T O las ydA o ^ H T O U H E V O yia T H X < ^ pa
j aac;. E T O I ano T O ns vnvT a orp E H naT a nou
KaA A i E p you oav naA id , E ns A s ^ av S E KO ,
ora onoia cf u J T E ipav noiKiA i< ; Kanvou T U -
nou Kou (3ac;.
H apx n yia T O 5u o a A < J na ano T qv
Kp u a Bpu ar) E ix s yivE i. O A pqc;, c oc j nt o KO -
au . onoA iT n,c;, avA a( 3 T O S u oKoA o Kom j d -
T I i r \ c, ava^ r) T r| C F ric; T C O V U . U O T I KC O V yia T r) v
napaycoyq T C O V nou pcov nriyaivovraq
orr|v Kou p a KO I H E T O O T I C ; H I 1A .
Mai U . E T O Kanvdcpu A A a, copi|-ia^ KO I
T O oA o ax5io yia T qv avd nT u ^ n T r) c; O I KO -
KO I T O onu a, nou e ivaiE va KE C p d A i yu vai -
16 NOE MBP1OZ 2O12 ATPOTERRA
Mia SEUTEpr) EUKdipia yia THV EAArjvucrj Kanvonapayuyr] iouqEivai r\n <* iSiaiTEpa E?i5iKo|4Eva npoiowta,
oncoq TO XEiponoirrca noupa, onou optot; anaitouvrai noAu (JEAstrinEva Piinata Aoyoo tou icxupou avtaycovia(iou
3Oc
nEvra6ae; Corona
K C U 25 ri nEvraSa
Petit Corona
2O.OOO
Ecoq 30.000
noupa Eivai
n, napaycoyii
K aq nou avaSuETai ultra ano Eva dvGoc;
K anvou, K O I aiyd aiyd dpxioE n napayco-
Y H . M ianapaY C JY nnouar) u. paK U | aaiv -
lai ano 20. 000EC OC ; 30. 000 K ou. |adTia.
OTAN TO KPATOE K AnNI ZEI
H launan TOW aSEAcpaw K covaravTiviSr]
orouq Spo^ouq TOU K anvou 5sv riiav TO
nio 5uai<oAo K oiandntnc; npoondSeiac;. Ta
SuoK oAa npSav usid, otav EcpB aoE r \ a
iriq 6id0onc;. NoiaoG soia yia O I K O I EX V I O
EnE^EpvciaiciQ K anvouSEV unripxs. To TE-
B (yia
H iav av SEV E(X E noAAd K scpaAia; Fia napd -
sAAnviK O xeiponoinio noupo 6ev unopsi
va SiaiEG Eiota Duty Free, otavanoia
3. 000. 000i<on^d T ianou6iaT ievraicn:riv
aY O pd ia 1 . 800. 000 nw Aouvrai oriq eiao-
6ouq K Q I T I C ; E^oSouq ir \ c, x^pac;, OE auid
aK pi(3coc;ia K aiaairmaia.
\ ir \ v unopsic; va nouAnasic; TO npo'iovia
AHO TON KOAOMBO ZTHN EfKATAAEHPH
H X Piiarl TOU K anvou orr)v Eupconn EY I V E yvcoo-Tn TO 1511, ano TI C ; anooto-
Aec; TOU X picrcocfiopou K oA6n|3ou rrtnv AjJEpiK ri.
H K OAAiEpY Eia ^EK ivnoE OTT| TaAAia TO 1560, cnr \ a TO 1565 K Q I or r |v
EAAaSa TO 1636.
H npcoTrj E^eiSiK EU nEvr] noiK iAia K anvou K aAAiEpY nO nK E orr| X puaounoAr)
T nq K apd AacT ol860.
I TH V EAAdSa K aAAiEpY oOvrav 80 noiK iAiEq OE GpdK r), MaK ESovia, OEoaa-
Aia K O I iTEped EAAd6a (Aypivio).
Ano TO 1912 K O I H ETO n K aB aAa Y I V ETOI TO K Evrpo TOU K anvouTFI Q xw pac;
q, [I E Touq K anvEpydTEq va OU H H ETEX OU V EV Epyd ora nEpiaaoTEpa K OI -
Ano TO 2004K OI H ETO nou Enavpav orr|v ouaia 01 EniSoTrjaEK ;, 01 nEpiaao-
TEPEC ; nEpioxEf; Trj(; X ^par; EyK OTEAeivpav T rjv K anvo K O AAispy ia . . .
oou, oiav u. dAiora yia OU TQ npiv $\ ow
a ir \ v aY opd EX EK ; nponAipcboa cpopo inq
id ^Euq T O U 52,7%. K i OU TO Y I O T I und pxsi
vo|aiK O K EV O , (aac; EI H E o Apr)c; K covoravri-
vi5r|c;, onoioc; SEI X V EI TO Spono yia nr \ \ j
avd mu^n ^n^ AAnviK tic; unai9pou lasaa
ano K aAAi pY i c;nou B EC opouvT amapa-
SoaiaK Ec; K Q I 6xi ano K dnoisc; dAAsq I JE ap-
Av^EnEpaoT O U V K aiT avou. iK d | an66ia,
TOTE |Joa ano ir p j K AaaiK i] K anvoK aAAisp-
yeia TO 6uo aSsAcfiia 9a EX O U V SrmioupY n-
OEI Eva npo'iov TO onoio 9a T a^iSE^Ei OTI C ;
apapiK Eq x^pEc;, OTO X ovyi< K ovyK K aiTr]
Fspiaavia. F lpoqT onapov, i<d noioc;nouS -
AEI va O Y O pd asiT a ouyK EK pinEva noupa Sa
TO |3pi ornv AB riva, ornv K pnir). ^H 0O"
aaAoviK r] , aMd K O I Y EV I K U C ; OTI C ; nEpioaoT E-
psc; nspioxsq T qq X "Pac;- Movo nou npsnsi
va TO ava^ninoei, yiaT i as noAAd K anvonco-
Asia, ni6f| sivai cf> 6r| vd OE C FX EC TH |asTa
K oupavE^K a, SEV . . . npopdAAovrauSiaiTE-
pa, acpou o ncoAnT nq EX EI niK poT Epo K Ep-
5oc;. AU TFI I T\ n TO noup a Va mma Del
Sol ncoAouvramEV TE EupciiT O EV O T O Petit
C orona K aiE^iEU puT O C orona O EO U O K EU -
aoianEvrdSac;.
En ic;npo0na6ouu. vaK p6iaoun T riv
ayopd . I xe6id ^oun vaau^naoun T r| v
napaY coyn |aaq. FlpoonaGounevaavaSEi-
^ou|a Evanpo'iovT O onoio unopsivaSiEK -
SiK iioEiTO 5u<6 T OU xw po atriv EAAnviK f ]
K aiT r) SiESvri avopd , xcopic; K a|aia EK nrco-
or] OT rivnoi6T r| T a. AU TO, i< aT d T nY vw nn
|aac;, Eivai K OI TO nEY dAo |jucn:iK 6Tr|c;niTu-
c;, oxi novo Y ia TO noupa, aAAd Y ia K aQ s-
T inounapd Y T aiK ai ivainpcoT onopiaK o.
AU TH sivai r| Ssor) TC OV aSsAcpuv K GavoTa-
V T iviSr] , oionoioiEScooav, oncac; AEV E, uns-
pa^ia OE Eva npo'iov, onwq TO K anvd, nou
Y i<aT aAict> 9r| K acprivovrac;
ATPOTERRA NOEMBPIOZ 2O12 17
AOIEPQMA/EAIA
THN KAAAIEProYME XIAIAAEZ XPONIA, EINAl ADO TA ZHMANTIKOTEPA rEQPFIKA HPOIONTA MAZ, MIA
AHO TIZ MEfAAYTEPEZ EEAmfEZ MAZ, nHPH ZOHZ KAI AT1AZXOAHZHZ TIA EKATONTAAEZ XIAIAAEZ AFPOTEZ.
Kl OMOZ, H ECXOPIA KAAAIEPfEIA, TO EAAIOAAAO KAI H BPfiZIMH EAIA EINAl ZE ENA ZHMANTIKO ZTAYPOAPOM
HPOTOBOYAIEZ KAI HPOTAZEIZ YHAPXOYN, AAAA EINAl H MAZIKH ZTPOQH TON KAAAIEPCHTON HPOZ
TO AYPIO KAI TIZ KAINOTOMIEZ TOY HOY 0A AIATHPHZOYN THN EAIA OZ TO AIKO MAZ XPYZAOI
Tou ndvou MndiAq _
EAid
To
nu; e AAnvuoicj
- ' : ' - . : - v: - :
; > : '"-^-SPiais
18 NOEMBPIOZ 2O12 ATPOTERRA
AOIEPOMA/EAIA
ATPOTERRA NOEMBPIOZ 2012 19
AOIEPQMA/EAIA
STO
auavcov
H MONTEPNA KAAAIEPrEIA Tqq
e A i d c ; orr|v E A A d S a e i va i nA sov e va
n oA u n A oK O nA s yna a no T E X V I -
K E C ; , K a vovsq K a i a u a rri
e A syxou , E ni S oT na s t q, i
yc oyi K E c ; 6i a 6pou .e q K a t
a a K qa e
AUTO ar|u.epa, 6u.coc; to
S E V I pO K Ql O l K a pn O l T O U
X povi a , a u vo5u ovtd c ; na q
la sa a orou c ; a i c ovsq, toa o u q
a ypoi i K d npo'i ovi a oa o K QI ooc;
ou n poA a i nq i S i a q i rri q s u e popi a q
H a ^i a T O U E A a i oA d S ou
orr|v a pxa i a E A A d S a $a v
pc ovE i a i J ; K c i 8 a pa a rou q
na va 0r|va 'i K ou c ; A yc ovE c ;
X povi a npoc ; T I U. H V " C H Q npo-
a rd T i S a c ; 9e d c ; A G nvd c ; ,
nou npoa s c pe pE T O S E V T P O
c oc ; S c opo a rou q K a T oi K O u c ;
T r|qn6A r|c ; . E K E I , O I V I K H T E C ;
coc; e na 6A o a |a c pope i q |ae
A d S i , e vc o T O UC ; S I V O T QV T O
S i K a i c oj a a va e ^d Y O u v K O I e A a i oA a S o. O
O T I 01 a e A oG e T E c ; e xou v a pno6i O T r|T a
K O I T O UC ; d u c pope lq noi ou vT a i U.E T Q t f j c ;
nou anoSiSEtai
arov
T O U
pinouT o520n.X.
( B ou A f j c ; , K a l T O E A a i ovT oI c ;
d S A qT a lc ; d no5i 56a a i
(A9r]vaiuv noAneia , 60.1).
C P UO l K d 0 K O T lV O q, T O O T E -
, 01
a o a rr|v ^qpd oa o K O I as a pxa i a va u d Y i a
S si xvou v |aia H E Y d A ri E ^d nA ooa n T O U 6s-
V T pou K QI T C O V K a pnc ovT ou orr|v E A A d S a ,
onc oc ; K O I |_u a a n n a vri K ri 0a r| oro su no-
pi o T r|q e noxnc ; . H n a pou a i a nd A i a ra ir\ < ;
nd nnoA A sc ; a va c pope c ; orr|V a
vi K i i Y pa n i a a T E i a ornv A i d K O I T H V K a A -
A t E p Y E i d i pq K QI T O noA A d su pq H O T Q T O -
X a i O T H T a K a 6c oc ; T P | a u va vT d ^E a no T O UC ;
a ^c popE i c ; A a S i ou a to na A d T i T qc ; K vc o-
20 NOEMBPIOZ 2012 ATPOTERRA
TIMEZ
AAAIOY
(os. ava KiAo)
AOIEPQMA/EAIA
, 1933.
aou, O E E A ai O T p i B s i o ara av d K T O p a T n c ;
O ai otou, c | 3 uai K d oT r| v n p i ox n T C O v
A 6i ]v c bv ( T O K E V T p o T ri e ; E A ai oK aA A i E p y E i -
aO , aA A d K O I C F E 6A n T q v E A A d S a, | a i ov
l 6 A uv av av o| ao9 T e i K ai v av ouS T E i y La
ir\n K a A A i E p y E i a T o u S E V T P O U .
I T I - |V ap x ai a E A A d S a T O A d S i - K O I n A i d -
i v ai T p oc f i r| , Y i aT p i K 6 ( ol n n oK p d T r| c ; av a-
H EHMEPINH EIKONA
ZTHNEAAAAA
ZE ISO EKATOMMYPIA
T C I A ai 65 v i p a orr|v E A A d S a \ie n s p i n ou
450.000 ay p oT i K E c ; O I K O Y E V E I E C ; v a T O
K aA A i E p y ouv as u.i a E K i aan ox 66v 10
K aT O u.u.up i G ov c n : p u.u.d T c ov . H n ap ay c o-
Y n n ac ; oe E A ai oA aS o K U| aai v i ai an o
3 00 E C O C ; 400.000 T ov ouq i o x p o-
v o. T o E A A q v i K O A d 6 i E i v ai
n oA u ui p r) A f | c ; n oi otn i ac ; ,
HE n E p i n ou to 80% v a
X ap aK T ri p i ^ E T ai ax; ^ -
T p an ap 6 v o, v an o-
v aS i K O P E K O P av d u. aa
O T I C ; E A ai on ap ay c oy E c ;
as ui p n ^ ots p E q T I H E C ; . M oA i q 25.000 T O -
v oi E A A n v i K ou E A ai oA d S ou E ^ Y O ^ C I ^ HE
E n c ov un n ouaK E uaai a, E V C O on uav tl K O
H E p oc ; ir\c, e y x ^ p i ac ; K ai av d A c oor| c ; E tv ai
I i r) v n ay K O om a n ap a-
Y U Y H E A A d S a, l i aA i a K O I
A n o T r) v d A A q n A E up d , o av i ay c ov i oi aoc ;
l i aA i aq K Q I lan av i ac ; s i v ai |a y d -
A oc ; , H E T I C ; 6 uo x ^ p s q v a au-
^ d v ouv K an q v n ap ay c ov n
T O UQ , E V C O G E H K O s i v ai
T O oroi x s i a ir|c ; n ay K O -
O H i qc ; K ai
v o A d 6 i , n ou E X E I c p S d ae i
n i p a ( H E i n X ^ p a Hac ; y a E p x e tai
i K r| c ; |aac ;
y c oY n c ; E A ai oA d S ou e ^ d Y E i ai - n E p i -
n ou T O E v a i p i i o- aA A d 6 6 av aK un i ouv
K aS toc ; r| x ^ p a ^ aq E [ i-
O I as O Y K O
;. E n i -
aq c ; E ^ E i t; ^ d Y O U| i T O ( aE y aA ui E p o p e -
K Q I O U I O
E n i an c ; ouv oA i K ri E i v ai q av a-
y v ojp i an i q c ; S i ai p oc p i x ri c ; a^ i ac ;
T O U E A ai oA d S ou K aun Q B p uai urK s A ^ ac ; ,
on c oq K O I T O n oA A an A d oc p s A r] orn v uy s i a
an o i r) v K ai av d A ooori T O UC ; .
i5c ; u.n op i i va S E I -
u. T r| or| H p i v i i K ai d -
otaan i qc ; s A A n v i K q c ; n ap ay c oy n c ; ( n ou
l - i E V E i oraT i K n ) , on c oq K an an p op A rmai a
n ou av aS E i K v uov i ai O E O X E O H U T O S I E -
- -
< J > E p i S E K O S E C ; n a8r| 0 i c ; O T I C ; on oi s c ; x p n ~
ai n on oi i i ai ) u. i oK A a5i tr| c ; v a i v ai
auu.B oA o i K E oi ac ; , |aa K O I E i p n v n c ; . T o S E -
v i p o E n i an q A atp E U E i ai , av i mp oaun E UE i
i q v E uc f i op i a K an n y ov i i aoT n i a, T O A d 6 i
n d A t K ai y E i ai c oc ; c p uT i c mK O O E A ux v ouc ; ,
aA s i c p ouv U.E aui o 01 a9A r|T c ; T O O C O U.Q
T O UC ; K O I H E T O ^ O A oT O U S E V T P O U omp o-
y ov oi ( aac ; c f raax v ouv E p y aA E i a ( on c oc ; T O V
n s A E K U U.E A aB ri an o s A i d n ou S up i ^ E i n
K aA ui p c ooT O v O S uoas a) . E i v ai n p ay n aT i -
K O a|a T p r|T ( ; oi E c p ap n oy E c ; , n p aK T i K E q ,
c ;, i p oup y i K c ; T ou S E V T P O U K Q I
T t ov i < ap n d ) V T O U ,
Scjpo 9uv, |aa KQI Scopo Tqc; cpuoqc; npoc;
TouqavBpwnouc;.
ATPOTERRA NOEMBPIOZ2012 21
AOIEPQMA/EAIA
ZTHN EAAAAA (20ii)

EAid BpwoiMn
Vi a Ad5i
-
IE TONOYI
170 9200
AYTIKH
MAKEAONIA
EYNOAO
9.137.327
17.460 16.359
AN. MAKEAONIA
QPAKH
1.699.984
E A a i o n o i r t o i y n c ;
eAidc;
173. 943
sA i dc ;
Ol 5 NOMOI
ME in
napavwyn oe
AAAI
AdKt ovf a i.iitni
HpdKAEio .- tKM
Xavi d H- - M:
Meoonvia tHails
AaaiGi
cD9iccm5a 40.C
XaAKi Si Kh 40.000
AircoA\vi'a 27.612
Apra 19.000 (TOVOI
EAAHNIKEZ EE
IraAia
reppavia
lonavia 1
HHA
KavaSdc; I
AAAsq xcopei;
Ol MEPAAYTEPOI ElEArOFEir
TunonompEvou AaSiou M .},
oe T O V O U < ; ^J'KgM;
1. HHA 244.OOO
2. TaAAia 110.OOO
3. Hv. Baoi'Asio 61.OOO
4. TepMavia 52.0OO
5. FlopTovaAfa
nHFH: YnOYPPElOAfPOTIKHZ ANAHTYEHZ KAI TPOOIMDN/ EGNIKH TPAHEZATHZ EAAAAOI, KAAAIKH MEAETH: EAAIOAAAO: nPOQGHIH nOIOTHTAI MEZQZYrKENTPQZHI K,
22 NOEMBPIOE 2O12 ATPOTERRA
AOIEPQMA/EAIA
'
O ANTArnNIZMOZ MAZ ITO EAAIOAAAO
EAAa5a4T IraAia
eAai oAdSou
QQ nooooTO
TOU AEfl
Mepi'5io
sAaioAdSou
OTH V
Tnc;
napaYcoync;
ETrioia
KOTavdAcoon
Aa5iou
avd
KaTavdAcoon
pn Tuno-
nom|jvou
Aa5iou
coc; nooooTO
TOU ouvdAou
napQsvo
sAaidAaSo
OJ Q H OOOOTO
TOU ouvoAou
444
0,3%
11%
i
75-80%
4
0,1%
5%
40-45%
lonavia
0,2%
6%
25-30%
H EIKOZAETIA THI EAAHNIKHZ TAIMOTHTAZ (1990-2009)
KaTavdA&oon
0,37
IE EK C IT . T O V O U C ;
AIEONHZ 27%
0,54
0,74
0,63
0,83
0,65
1,30
0,44
0,26
0,63
0,72
2009
IxeSov TO 3/4
TOU eAaioAaSou
npoepxovTai
ano
3 xcopec;
' ""'
EAXdSa
lonavia
Ir a Ai a
To 68
TC OV eAXnviKc ov
KaToiYiavvn
ATPOTERRA NOEMBPIOZ 2O12 23
AOIEPQMA/EAIA
, Ad6n
Km
A
v Kain. sAid
S EC ; xpovia orn, x^pa u.ac;, cpai-
VETairt coc; aKO|ar| S EV EXOUHE
avaKaAuvpEiia nuoiiKdinq. KaiS evEivai
U.QVO aia BEHOTQ ir|c;Tunonoir|C Jnc; KOI
inc; Ennopiac;, ar|u.ia ora onoia ETOI KI
aAAicoc; ndaxouns, aAAa KOI OE auio tqc;
KaAAiEpYEiat; , nou asnoAu (JEydAo Pa9-
\io napa|iVt epaoiixvLi<n KOI anapd-
6i<tq, oncoc; snioni-iaivEi o yEconovoc;-
c;, K. riavvr|<; rpnYPTCo
onoioc; EIVOI ano EKEIVOUC JIOUC ; Eniorn-
|aovq nou EXOUV aoxoAqQEi ouoTnuaTi-
KO U-E TO auyKKpl|JVO SEVTpO KQl Tr|V
Ta AdGrj nou ouvn8coc; yivovTai and
TOUC ; nspioaoTEpouc; KaAAiEpynTEc; apxi-
ouv ano THV EniAoyn TGOV S EVTPC OV ora
cpuTcopia KaiauvExi^ovrai IJETO KAd5-
|aa, Tf| Ainavon, TH cpuTonpooraaia KOI
24 NOEMBPiOE 2012 ATPOTERRA
AOIEPQMA/EAIA
751
7
o A o K A r p w v o v T a i \ i T q v E A a i o a u A A o y n
K a n r |v n a p a y co y r i A a Si o u n o u y iv E T a i \ i e
f i d o r ) T I C ; O I K O V O H I K E C ; a v d y K E q K a i T O u q
X p o v o u q T O U n a p a y co y o u K O I o xi |J T I C ;
a v T i K i |j v i K q a u v 9r |K q n o u E m p d A A o u v
|aia o u a A n o A o i < A n p a ) o r | E V O C ; i < u i < A o u a n o
TO SsvTpo O TO E A a i o T p i p si o .
ZTOfXEIA AYEHZHZ
I 0 |a cf > co v a H E T O V K . f p n y o p d T O , r |T u n i K r i
a v d A u o r ] sSd cp o u c; y i a T q v E n i A o y r i T C O V
n o i K i A i c b v 6 V i v a i a u T r i n o u 0 a K a 6 o p i -
O E I T O H E A A o v T n c; K a A A i sp y si a c; . T o |_ iy d -
A o a r o ixn u a y i a T o v n a p a y co y o si v a i v a
i < a A r i c ; K a i K a K n q x p o v i d q . A r | A a 5f | , a v
j i i a xp o v i a -Tr|v K a A r j - T O Ssv T p a n a p a y d -
y o u v i < a p n o T H C ; T O ^ E C O C ; T O U 90 % i < a t T q v
n o |j v q -Tq v i < a K f |- 10 % , 9a n p n i H E T I C ;
a v d A o y E c; n a p u . p d a i q v a a u ^ n 9 i n n a -
p a y co y n T H V i < a K r i xp o v i a .
Av^ d pTr|Ta an o TO n o io SsvTpo 9a eni-
d n o i o c; , 9a n p sn E i va n p o o s^ si 161-
'; =' g*
.^*fe
E i v a i n i o r o n o i r m E v a K a i v a E x o u v n d v co
O E i < d 9 5v r p o T r j v T a u T O T r |T d T O U ,
orr|v o n o i a 6 a a v a y p d cp sT a i n n o i K i A i a
K O I o xp o v o c; ^ coric; T O U .
I TH o u v sxE i a ei v a i n o A u o n H O V T I K H y i a
Tr]v a u ^ n o n T H ^ n a p a y co y r i c; n ou n p o a v a -
c p E p a n E n Ainavor|. T i a i < a A d a n o T E A s-
ou .aTa E m p d A A eT a i a v d A u a n sSd cp o u c;
( K O O T I ^ E i n sp i n o u 4 0 su p co K O i y I V E T O i \ i i a
cp o p d a v d 5i < a xp o v i a ) C O O T E v a xp n 0 1^ 0 '
n o i r i o o u u . T i q o co o T c; n o o 6 T r |T c; K a i T O
a co o r 6 n p o 'i 6 v . I f i |i p a o i n p i o o 6 T p o i
A m a i v o u v T O U c; E A a i co v sq T O U C ; xco p i c; v a
y v co p i ^ o u v n o i a a K p i p co c; i v a i r | K a T d o r a -
on O T O xt o p a . O o o y i a T i q sn o xE c; , n A i n a v -
a n y i v E T a i S u o c p o p E c ; , n i a T H V d v o i ^ n K O I
Av K C U 01 napa6oaia-
avrtK aSicrcavrai ano
VEEq, ica8E aypoTnc;
npEnEi va ava?r]Td
arj yia TK ; TEA
DANNHZ
TEOnONOZ
MEAETHTHZ
anapaSsK Tr)
napaiiEVEi OE
liEyaAo Pa6(4o r\,
HNEATAZH
MHOPEI ZTH XQPA MAZ ci noi-
K i A i c ; n o u u 6 o K i u . o u v v a i v a i n o A -
A q , t o v i A u i a i o K a i p o o n c o q y i v E -
T a i u i a n p o a n d 0 i a v a So i a n a -
O T O U V K Q I 5co o i u n sp n u K V E c; cp u -
TE U C TE I C ; . A v U .E X p lT C O p a O E K O 0 E
a r p E H ^ a ( j ) U T u o v i a i 20 - 25 5V T p a ,
H E i n u .8o6o a u T f | cp u T su o v T a i n s-
p i n o u l50 6 v i p a ( a i K p o u ui|; ouc; t a
v r a i a n o E v a n n xa v i u.a T O o n o i o
n sp v d si a n d n d v co lo u q . A v E v a
cb p i n o Ssv ip o j a n o p si v a 6 t o a i
K a p n o EC O C ; K a i lO O K i A d , o i A i q -
v d v o i o n c o q o i n a p a n d v c a . n a p d -
y o u v u q K a i 3 0 K i A d . A U T O o n u d v E i
O T I sva u n sp cp u T E H E v o o r p E n n a
C O O E I - K O I a n o T O SE U T E -
n o o o T r ) T q K a p n o u K O I A a 5i o u a n o
T O a p a i o cf ) U T |a v o [ i e 6 V T p a . T o
^ r|Tr|ua H E O U T O TO |an <pd Ssvipa si-
v a i O T I n an 65oof | r a u q o r a i a a i d E i
H E t a a n o 1 5 xp o v i a K O I O T I a n a i T E i
ATPOTERRA NOEMBPIOr2012
AOIEPQMA/EAIA
L U O . T O K a A o K a i p i . B e p a i a j c ; undp xe i K O I n
X A c o p n A i na v o r ) sc p o a o v n < J > U T ua r ] T C O V
K T r i p a T c o v e mi p e ne i T n o uy K a A A t e p y e i a .
T o K A a S |ja e i v a i a no T O o o f Sa p a , r \ i f \ -
T r|v K a p no c p o p i a T O U Se v T p o u. T o A d9 o c ;
no u K dv o uv 01 no A A o i e i v a t O T I i < A a 6 e uo uv
L i a ^ i L i e T P ) a uy i < O L i i 5 f |, eva ) q K
ne p i o So c ; e i v a i np o c ; t o T e A o c ; T O U
le 6 , i i a c p o p d T H V dp SEua q K O I a ui q
np e ne i v a y i v e T a i L I ET O a no a v dA uo n T O U
e Sdc p o uc ; .
A c p o uc p T da o uL i O T r | v a v 9 o ( p o p i a , 9 a
np e ne i o na p a y c o y o c ; va e o r i do e t O T O nco c;
9 a a u^ r i a e i T O no o o o ro T C J V a v 9 uv no u 9 a
y i v o uv K a p no c ; . le i < d9 e 5 e vT p o a no T a lO O
dv9 r | y o v i L i o no i o uv r a i L I O V O T O 6 uo . I T O -
X O c ; Ei v a i a u T 6 T o 2 % v a c p T d a e i O T o 2 , 5 r | i < a i
T O 3 % no u a qua i v e i a u^ no n i r \ < ; na p a y o L ) -
yi i c; a vd Se vrp o T qc; T d^ e c o q euc; K O I 5 0 % .
T o L i uo r i K O T nq a u^ no r K K p up e i a i O T O t p e -
K a a p a no u y i v e T a i K O T O T qv
a v 9 o c f i o p i a L i e e v a e i Si K O
a i < e ua c T L i a no u ne p i e xe i (36-
p i o , K dA i o K O I K U T O K i vi ve c ; .
Me r e i p e K a o L i a O U T O eni -
T uy xdv e T a i n ne y i o r o no i r i a r )
T qc; K a p n6 6 e a r)c ; . K a i a v i o
SevT p o i |)ei < a o T i ^ a v d ne p i -
no u K O T O T O L i r|va O K T G O -
p p i o , ne p i no u e v a L i nv a np i v
a no T H a uy K O L i i 6 r | , T O T C 9 a
o rr| a n66o a r| a e A d6 i no u
L i no p e i va c p T da e i , a v 6 A a e xo uv y i v e i K a A d,
K O I O T O 2 5 % . A r)A a 6 i i T O 1 0 0 K i A d e A i e q va
a no 6 i 6 o uv 2 5 K i A d A d6 i .
le A d9 o c; e^ eA i a a eta i no A A ec; ep o p ee; K O I
H (p ui o np o a r a a i a a c p o u O T I C ; ne p i a a o T e -
p ec; ne p i o xe c ; o i v p C K a a j i o i y i a T O 6 di < o y i -
V O V T O I a no a uv e p y e i a T qc; f le p i c p e p e i a q
T O o no i a i p e K d^ o uv . . . T O L i i a d Se v T p a . T i a
T O A o y o O U T O a e o p y a vc o |a e vo uc ; e A a i w v e c ;
K O T O T O V v p e K a o L i o K a A unT T a i 6 A o T O 6e-
v r p o y i a v a undp xo uv o ua i a o r i K d
a no T e A e a L i a T a .
K a i o xp o vo q a uYK O ni Sr j t ; , Suo ruxco c;,
K O T O T O V K . f p ny o p dT O , 6 e v e i v a i ndv T a o
K a A u T p o c ; . A v Y i a n a p d 5 e i y L i a y i v e i T c b -
p a . n a no So o r j a e A d5 i , L i no p e i v a c p T da e i
O T O 75 % , evca a v y i vei a p y o T e p a L i no p e i va
c p T da e i K O I T O 9 5 % . O o ro a o , eSco une i -
a e p xo v r a i K Q I dA A o i na p dy o v T e q no u
exo uv v a K Q V O U V L i e T i q K A I L I O T I K C C ; a uv9 r|-
K ec; ( Suv a T o i dv e j j o i , (B p o xe O a A A d K O I L I E
[anopEi va <|>Tdoou-
[4 as anoSoap 25
KiAcov AdSi ota 100
KiAd KOpnou
Ee Ad6o<; e^eAiooerat noAAeq
qiopet? KOI n qniTOTrpoorama
09011 oe TtoAAec;
7iptox<; 01 tyeKaaiiot
yia TO SOKO
T O xp o v o no u Exe i o rn 6 i d9 e a n T O U o
na p a y uy o c ; .
O T p o no q o uy K o p i Snc ; e i v a i eva c; Q K O -
L ir| a ni -i a vT i K O c; na p dyo vT a c; yi a i r \ uyei a
T qc ; e A i dq. H a A a i O T Ep a y i v o T a v o p dp ( 3 a -
p o c ; p a p 6 i a L i 6 q , 6 nuc ; T o v a no K dA e a e
X a p a K T H p i o r i K d, L I Ea no T EA so L i a T O 6e-
v r p o v a y e L i i ^ e i K a p K i v u ^ a T a . T a T e A e u-
26 NOEMBPIOZ 2012 ATPOTERRA
01
AfPOTIKEZ
ENIEXY-
EEIZ
Tanoaa via w2012
AAAI
55O.OOO.OOO
EYNOAO
2.3OO.OOO.OOO
TYF1IKEZ
AHOAOZEIZ
AOIEPQMA/EAIA
Ta vdiAov oaKia
(jnopouv va xprjoi-
ponoiouviai a AM
TO U Kapnou KO t oxi
yioai
T O U .
t aia 15 xpovia orqv ayopd P Y H KO V qAs-
KipoKivnioipdpSoinouSEV ipaunaii-
^ouvio Ssvipo, aAAd Kai i 5 i Kd |anxavii"
(iaTaiaonoianpoaapiao^oviaindva)
I Q U KO I H E ypnyops c; KivqaEic; Kai
^ouviovKapno.
O ot oao orr) t pdori iqq ouAAoyn<; sivai
nou (3 yaivouv 6 A c; 01...
I D U napayuyou. H npaKiiKq yia noioiiKo
Ad6 i anaiiEi ano TO xcopdcpi, av s ivai 5 uva-
iov Ka9 r|M pw d, o Kapnoc; va u.eiac)) p Tai
O TO sAaioipipao. I E nEpimcoon, 5 , nou
auioS EV EivaiEt f iiKToanayopEU Eiaiva
c puAdoaETaioEvdiAovoaKid. Kair| ^nY n~
on Eivai anAq: av undpxs i SO KO C ; O TO 5 %
TC O V Kapnc b v, O TO vdiAov O O KI 6 a s nEKiaG Ei
O TO 70% [ i e d|a O c; auvsnEiEc; crcnv noioir|-
10 TO U Aa5 iou , AEEI o K. f pnyopdioc; .
riapd T O YYO v6< ; O T I n |JET a<t>Ep6-
|ivr| epnEipiKii yvwar| O E noAAEq ne-
pioxEt; trje; xcopaq Ka9opi^i T O V T po-
no napaycoYnc, O ,T I EXEI va KQ VEI \is.
T IC ; EPYQO IEC ; acouc; eAcucbvec; 8a npe-
8O-10O
KiAd E\ I E< ;
O
15-20
KIAQ Ad5i
riAP Arnroz
Ano...
THN ROAN
ET ZI O nO Z KAIMAKO NO NT AI O l E p-
yaoisq ai r\v EAaioKaAAis pyEia unops i KQ -
noioc;, o onoioq 5sv ^Eiorms pa ornv
e napxia, va auvTqpnoEi vav sAaicova
O TO xupio TO U . O i ano5 6 o u; as KaAsc;
auv8r|K (; avd Ssvipo EivaiSO -100 KiAd
eAiEc;, 6 r|Aa5 Tin pinoul 5 uc ; 20 KiAdAd-
6 1. Av icopa O E i< d8 oTp |au.a unapxouv
c puiEH Eva 20 SsvTpa auio aq naivsi on q
napayw yri as Ad6 i l anopsi va KU |aav9 Ei
ano 3 0 0 - 40 0 KiAd Ad5 i. Apa H E I K; ii(J c;
nou unapxouv or|U - pa ornv ayopd, la
sao5a u.nop i va npoosyyioouv TO 1.200
Eupc o avd arpi mi a, EKic ovonoic oviol / 3
Eivais ^oSa. To KaAoE i vai ot i o EAAqvac;
E i vai o U -EyaAuiEpoc; KaiavaAQ iric; Aa-
5 iou O TO V KO O U .O H E ns pi noul S KiAdio
X povo avd diono. Apa |aia oiKoys vEia KO I
va unv nouAr|O iTo Ad5 iir|c;, EX EI anna-
V TI KO ocpEAoc; acf iou aKoiaq Kaianos va |ai-
Kpo EAaiw va unops i va KaAu\ (j iiic ; 6 ia-
t poc piKEc ; avdyKEc; iqc;, U .EI C O V O V TO C ; ori-
(aaviiKdio aviioroixo Kooroq ayopaq
TunonoinnEvou.
EniAOTHZElZ
AlKAIfiMATON
T O KAO EZT O Z TC O V EniSoiqaEcov exei
avaipansi TO l EAsuiaia xpovia . n AEO V 01
Eni6 oir|O ic; SEV 5 ivoviai pdos iint ; na-
paycoyne ; aAAd |JE 5 iKaiconaia t a onoia
EX O U V Kaioxupw G s iaE pdG oc ; SsKO Eiiac;,
avE^dpinia ano irjv ipEX O uaa napayco-
yii. O EAaionapayw yoq nou EX EI KO I O X U -
KdG E xpovo KaTaG EiEioxETiKd Eyypae pa
nou ano5 iKvuouv O TI 5sv EX EI aAAd^s iT
AU TO on naivEi on svac; vsoq napayuyoc;
5sv SiKaiouiai e mSoTnoTj napd \i ovo
Ec()6 aov unapxouv SiaG EO i^a noad . l u-
voAiKd 01 (pEiivEc; aypoiiKEc ; Evioxuosiq
yia in xw pa |aaq avEpxovrav ora 2,3 610,
Eupco, E K TC J V onoiuv TO 5 5 0 Kaio|anu-
piaac popouvToAdS i,
ATPOTERRA N O EM BP IO I 2012 27
AOIEPQMA/EAIA
TYnOnOIHZH
To o ipa
H
E A a i o n a p a y c o y n orr| x^p a L iac;
, K Q -
ordSia-,
a v T a y c o v i O L i o i T a A i a c ; K Q I la n a v i a c , . E i v a i
anapaiT i"|T r|, A o i n o v , n n a v a 9c bp r]a r|
T q t ; n a p a y c o y i K n c , L iac, Si a Si K a a i a c , , q
o n o i a n p n i v a a v a O " |T ri o i K a i v E E c , T -
X v oAoyi EC , orri v K a A A i s p y E i a - as 6Aa T O
n p o c a Sn a n T O U T E A I K O U npo' iov T O c; . A U T O
E X E I nSq ^E K i v ri a s i L I E n p c o T o ( 3 o u Ai c ; na-
paycoyobv n o u 5i xv ou v T O 6p6|ao,
vrac. K Q I orr|v Ev ioxu on T F J C ; n o Ai T da c , aA
A d K Q I orr)v V pyonoi r]O T | T W V napaSo-
O I Q K C O V E A a i o n a p a y c o y u v .
01
H HPOTAZH
AHO THN
APKAAIA
o K. nnproz MHAKOYPHZe 5 w iau
2 5 xpov ia a a xo AEi i a i L I E T K ; EAiEc; K Q I T O
A d 5i . Md A i o ra , T q v s noxn T O U xprma "
T u rn p i o u Q U T O C ; ( 3 nu .a Pn n a opydv co-
O ET C I A y p o K T n n a T a M n a K o u p n " a y o -
pd^ov rac; E K T da s i q K Q I cpu T s u ov T ac;
E Aa i o Ss v Sp a . T o anoT EAEO L i a f\iav v a
L iia E K T a a q 1 .000 orpEL iL idT cov crro
A c rrp o c ; A p K a 5i a c ; , v a n a p a y i A i C ,
K Q I Ad6i O E 5i d< p o p q o u a K Eu a o i Ec ; K C U
v a E ^d y E i as H R A , K a v a 5d, A u o rp a A i a
K a i K i v a .
O SO xpov oc; ys conov oc; SEV ^Excopias
L I O V O y i a T i Enev 5u oE orr) yq K O I T I C ;
EAI EC , , aAAd yiaT i s nEv Su os K Q I crrr] ys-
c o p y i K ri K a i v o T O L i i a . T o AaioT pi( 3 s io
T O U n a p d y s i A d 5i L I E v p u xp n E K O A i i p r) .
M E T F ) X PHO T i a u T q c , T HC , T EX v oAoyi a c ,
n T U X v a $ T i d ^i d 9E p L i o A d 6 i , 6ia-
T r| pcbv rac, Ti"| v no I O T HT Q O E a o u v q 0 1-
T pv iSia o ri y n n , E PE U V O U O E ,
T O U O E T O v o , n E i p a n a T i ^o T a v oxi M O V O
y u p c o a n o T n v n a p a y c o y ri , aAAd K a i y i a
T p S n u i o u p y i a cpu T copicov a n o T Q
onoia 9a n p O K U v p o u v T O SEv rpa T O U
HEAAO V T O C , . I T O n A a i a i o T q c, Si a p K o u c ,
npoond9i ac, yia T q v E c p a p n o y q V E C O V
T E X V I K C O V K a i T E X v o A o y i c o v , o K . Mn a -
O O E<; <)>opE(; s yiv av
npoond6Ei(; yia
T u nonoir|or| K O I yia
, 6Aa dp-
28 NOEMBPIOZ 2012 ATPOTERRA
AOIEPQMA/EAIA
K o G p r K X L Eio aYaya ano inv I o navia
EV Q Ei S i K o nnx c ivni- ia auAAo yr |c;Tr |c;
ip aiaEp , Q YK aA id ^ EiT O S svip o K Q I H E 6u -
vaisc; 6o vf | O ic; K a i p d ^ i i o v K a p no O E
U T p 6 A ni a.
O K . MnaK o u p nc ; , nap d T O YEYO V O C ; O TI
q , EK T I U . O O T I Yia ir\a 6 A a 6 a
r r c av6 i ac p o p T i K d avo i u n u 9u vo i 5 i -
X V Q V A i yo EvS i ac p sp o v yia T O np o T o v no u
o i i S i o i T o x a p a i a np i ^ o u vx p u a d c p i . K a -
V EI C ; S EV o r r ip i^ E T O U C ; np a Yu a T i K o u q na-
c;, S EV au f | T r | o ~ ^ a^ i T O U c ; K O I
O O EC ; c f > P c ; Ylva v np o o nd B Ei Eq yia T U -
no no ir | ar ] K O I yi a E^ O YW Y C ; . 6 A a d p x i ^ a v
K Q I T EA Ei c o vav O E 8 co p i c; K O I c p c o T o yp a-
K O T I va
8 u | a6| aao T . . . .
02
H nPOTOTYHIA THE EPMIONHZ
O K Q ZTAZ MHAAAOAZ Eivai o 6 nMi ~
o u p yo q T r iQ ET ai p i aq O li ve V i si o n |aa^ i |i
T O V K o u vid S o T O U r ieo p yo A r | nap ciK r |
( i 6 p u 9r i K ia6A ic ; T O 2011), no u , O U V EX ^ O -
V TQ C ; T r )v O I K O YEV EI O K F I nap d S o ar i cr r r |v
p aYc o yiic ; iS iatep a u vp r j A r i c ; no iO T nr ac ;
r tp o 'io vTco v. B Ep a i a . np i vc f r c a a o u v
o r r | V T u no no ir | o r | , x o u v 9 o ni-
O EI au <j r n.P (; np o S i aYp ac p sq
K O I |j 966o uc; ar r )v K aA A i Ep Yr ) -
T i K r | T o u c ; 6 i a6 i K ao i a. ET a i K d -
vo u v 5ac p o A o YiK c ; avaA u aEi q ,
ou-
V Ep y d ^ O V T Q l | J T O T EC O nO V lK O
S o uc; K aA A iEp YEiaq yia TQ
EA ai o S EvS p aT o u c ; . H o u yK o -
|ii6r| Ei va i x i p c o va i <T i K r | , O E
nA ao r iK d K a c f d o ta yia nsp io -
p io (io Tr ie; K aT ano vq ar ic ; T O U
K a p no u , | i r | M p no ia ^ ETQ -
c p o p d O E A aio T p i| 3 io ij j u -
XPnc; K8Au|jn,<; (HE9pp.o-
K p aai a u.d ^ ac; o r o uc; 22-25
p aS ^ o u q K EA o io u ) , EV C O K Q -
vo u v avd A u ar ) K Q I o p Ya vo A nnT i K O EA syxo
O E K a8 na p a Ywyn np i v ano TH .V ano 6 n-
K U O r | . H T EA EU T O i a YlV ET O l 0 Q V O ^ ElS c O -
TEC ; S E^ O H EV EC ; O E c r taS Ep n 8 p | ao K p aaia
15 p a9(- ic o v K EA o i o u , EV C O o r o Y |aio |id
T O U C ; o u nnA r p u vo vT ai H E d ^ u T o UO T E va
KOZTAE
MnAAAO>A
O\;
noioiiK<;
np o 6iayp a<!) c;
TO |1AAOV
|ae T O V K aA u T Ep o T p o no .
O ao yia TO nco c; ^ no p Ei
va np o a)8 r )9 i n p a ano
TQ K a8 i p c o n va T O u vp r | -
Ar ic; no io Tnj ac;
A d 6 i,
va i r ] c nj o K Eu ao ia T O U C ;
Mo r ia Elea Extr a V i r g i n
O l i ve O i l . E i va i E va p p a -
Aisc; |aav
K O ( no n nsp io x nc ; K p avi-
6 ( o u ), u . x ip o no ir )T n. o u -
O K Eu ao i a, | j no u i <d A i an6
K o p u c p ai aq no io T H T ac ;
yaA A iK O Yu a A i , ncb|aa K O I
cp sA A o ano c p u o i K O ^ u A o ,
ET i K ET a Enio nc ; x ip o no ir | T r | as (3a|a(3aK -
p o navi, EV U T O K O U T I c f m ax vEr ai ano EA -
A q vsq ^ u ^ o u p Yo O c ; . ET O I , T O A d 5i yivsT ai
ma iS iaiT Ep n np o T ao q S cbp o u , EV U K U K A O -
c p o p Ei o EnEp i o p i o nEvr i EK S o o r ) (13.000
ap i8 ^ ir | U - va [ ano u K d A ia Yia T O 2012).
MO RI A
EL EA
ATPOTERRA N O E M B P I O Z2O 1 2 29
AOIEPQMA/EAIA
iff
S%S*m' ^BA *"*ii*^__ - *
03
EAIA TIA TAYKO
O K. TAZOZ nAAKOnOYAOZ Eivai[aoAlc;
29xp6vuv. An6<f>oiToc;Tnic;Au.pi-
KaviKpc; rcopyiKri,c;IxAnc;. avri
vayivEiunaA
va aoxoAr] 9iHETI~| v EAid,
EXOVTOC; KOI OUTOC; oiKoyevEi-
ai<iinapd6oor|. ETaiTo2005
EornaETr] 6ii<n,TouEnixipr|-
ar\, TnvO6uacjia, OTIC; Pd-
X c;O9icbTi6oc;. MTnvAid
^inopEic; va 5r|M^oupyr|0ic;
noAAd napdyooya, TO onoia
6a Eivai EikoAo va TO6ia0-
aEiqaTnvayopd. ETOI, EKTOC;
TcovdAAcjOvnpo'iovrajv, cpTid-
^a^ETOyAuKOKouiaAiou,
avaTpsnovTac; (aia AoyiKr]
nou nGsAETnv EAid va Tn.
OB . Tr|v iSsa yia TO
npo'iov, aAAd KaiyiaToovo-
HaTf|c;ETaipiaq, o K. riaA-
KonouAoc; Kain aSEAcpri
TOU Tnv nfipav ano Tnv
apxaia EAAdSa. ZuyKE-
Kpi|asva, o OSuoosac;,
KaTu6uv6|jV oc; npoc;
TnvTpoia, nEpacrc HETO
oroAo TOU KOV TOOTnv
aKtoypan(jr| Tqc; AA6-
nnc;, TIC; on^EpivEc; Pd-
XEC;. lu^cpGova |iTr|v
napd5oor|, oiarpaTicb-
TEC; TOU OSuaasa SE-
Xrr|i<av sAisc; coc; 5copo
TAZOZ
HAAKOnOYAOZ
To yAuKO KOuxa-
AioO \i EAid npo-
r j A9 and ax^TiKii
apxaia napdSoar),
[ I E TOV O6uaoEa va
SiaAeyEi nia yAu-
Kid ouaia yia au-
vrr|pr|TiK6 TOU
Kapnou
NOEMBPIOE2O12
ano TOUC; i<aToii<ouc;. Hcoc; oucoc; 9a SiaTn,-
pouvravoiEAiEc;; H Auan,ripB an6
TOV O6uaoa. Tic; U.IOEC; 9a TIC;
cjuvrnpouoavoEdAiar) KOI TIC;
unoAomec; OE piia yAuKid ou-
oia, oncoc; Kaieyivs. AUTP| r\a THC; ouvTr|pr|CTr|c; Tnc;
EAidc; oEyAuKid ouaia qTav
nou yEvvnoETHV i5a yia Tq
6r||-iioupyia ir\<; ETaipiac;
^ac;. InnEpa n ETaipia E^d-
yEivsanpo'iovTa, 6na>c;yAu-
KOKOUTaAiou EAid, |-iap|a-
Ad6a EAid HEAsiaovi, yAui<o-
i<auTpr| ndora sAidc;-
Tapenade, KoGcoc; Kamdora
andSiaAEKTEcjEAiEc;
KaAa^cbv.
OAa TQ npo'iovra TI"|<; ETOI-
piac; EXOUV EvSiacpspov, aA-
Ad TOyAuKOKOUTaAiou sAidc;
6r||jioupyi[aia EVTEACOC;
^EXUpiorri ysuon, nou
5ivi auTiiTr|v unspa-
<;ianounpniva
EXOUV 6Aa TOnapaSo-
oiaKdnpo'iovra. Kai
qSriTOTEAsuTaia xpo-
via, napdTr|v Kpian, TO
yAuKOKOUTaAiou \ie
EAid EXEI u.ni yia TOKO-
Ad OTIC; ayopc;Tr|c; la-
ncoviac;, TOU Kava5d,
Tqc; TEpnaviac;, Tqc; Aa-
viac;KaiTnc;Kunpou.
04
22.OOO
TO KlAO!
nOAEITAI KAI ZAN KOZMHMA KQ l ^d -
AioranoAuaKpiB o.OaounEpB oAiKOKaiav
aKouyETaiauTO, Eivai i<aiaAn,8iv6Kai
ai<pa><; anoKaAunriKOyia TOncoc; Eva npo'i-
6v |anopi va ondcrEi 6Aa TOpsKop unEpa^i-
ac;. OAoyocjyiaTOA, TOnio avayvcopioijac
Ad5iOTOV Koa|io, TOonoio ojvtaaEva nco-
AEiTOlEC OC ; l<ai22.000Upd)TOKlA6! AU TOTC
6au|aa yia TOAAn.vii<a 65onva TOnsTux*
o46xpovoc; K. rubpycx; KoAAionouAoc;, ^E
anou5c;cn:avo^iKdKainpounr|pC7iaaTri
av TOAd6i "uypo xpucro", o^coc; Kavsic; SEV
TOavri|jTcbm coc; npaynamo "xpuoo",
aAAd coc; va napaSooiaKOnpo'iov TOonoio
ncoAEiTa 1 2 KOL 3 Eupco TOKiAo . n poB Ar) |jaTi-
arr|i<anoAu, OKEcpTriKa, E^ia^a i<ai6iani-
OTuaa OTI undpxiusAAov, oxi novo ooc;
npo'iov nou XiOXEOPI |ie THV uyisivri 5ia-
Tpocpn, aAAd KOI coc; Eva EnB AniaaTiKOaya-
86 ndvco aro TpansO- AAAcoorEunr]px KOI
TOnpor|yoO|jvo EVOC; iTaAou, o onoioc; nco-
AOUOETOAiTpo 350 Eupco TOKiA6.
OK. KoAAionouAoc;, acpounioTEijJEOTi
HnopouavaavaTpi);EiAoyiKc;aicbvcov,
6r)Hioupyr|O TOnpcoxo nayKoo|aicoq Ad6i
noAuTAiac;>', TOonoio apxios va 6ia8Ti
05
ZYNETAIPIZTIKI-
KAINOTOMIA
AHOXAAKIAIKI-
YHAPXEI ENAZ ZYNETAIPIZMOZ
onou TOusAr) TOU U.ETOnou napa6i5ouv
TO npo'iov TOUC; EjjocpAouvTai. Flou EXEI KO-
TOcpEpsi va nouAdsi Ad6ijaovo OTOE^COTE-
pii<6 KaioTi|ari nou unopsiva cpTdaEiou-
V OAlKd TQ24EUpcbTOKlA6. FlOU Kd6X PO"
vo, Bn.ua B ripa, EnsvSuEiaEvianpo'io-
V TOornpi^ovTac; pia oAoKAnpn nEpioxn,
a^ionoicovTac; QUTOnou napdyovTai as
ii. KaiauT6c;5V EivaidAAoc; ano TOV
ATPOTERRA
l ZLOZZOI dSf c HON VHHajOdJV
mm - o y i > i 01 pi i i 3Y 09 DI A n o A
- d3i i 3i > A 3g Di o i i o DI ' " i i Y ' y Uo ro y pi ctrb
Di A n o rlo i d i Di 3A n o n o i 09053 DI bm y i i D
U i 33y ' cpd n 3 s'
- T l D d A o s Z A n i D i D D n 3> i D n D LID
A n o A Uy D i D > i bn o i o i i o bn o i o bn o A co A D d D i i
bn o i bn o i gi bn o i pd o < t > D o d3i n y D> i 01
j bo g pYY3 b Ui D d O A n o D i i s o pd s i n g py
01A ldlll3y (l> 053DA lD> ID!Y3A A DdDli ln D13A
- lA AD10 %Q 0113y pJDlD> l DA bUl O D d o A D
o I3i i 3di i 09 i 3A p5s DA DI A n o o rto i d i D i
- 3A n O 0 1 D l A l D 1 1 3d < r> 30 D ]Xn i l l l 3' l i rl p> I V
n uo
' bUXo i d 3L i bUi pi n cf c DI 9110
n o i go y UA ro A o dDi i U I DA I S i s^i d
- COX35 D A O l"lD ld lD 13A n D 0113A DX
n o i l 013X1010 O YYP D A B -
' D i A n o i i D O b l i i i g py o i i 3A p> i n o i i i i p> i '
' l i A D A i d i 3py n o L i i D > n 3; ? pn 3> i o n o Ug H 'DI A
- O lO dll D3A 3D 13ngA3113 DA 1D (101 ti Y3T "1 Dl
13n31DlDOdll DA O llDldlD13A nO OID DlUl
- pi D A n g Ui i S A i g pi n y ' co dra g- b' g I D > I bro
S E ' - b O L I D i Di i 3YO O i i n o Yi > i n o i D i o D n 3> i D n o
Ul D i g pY9 YL l D 0 1 1 D > I D | /> J '
A n o X3 n o rl o i d i D i S A n o n o i Uy srl
DI ' bUo i i i g ' n g3 O A prl m i i sA d s
- i YYD> i DIO IIO U ' L m D YD j Ui pi y s
A L t i 3r l n o X3bD r t UXo i d3i i A IUI
A L111D> I DA1> | A L11D1D> I pYYD '
- i dra) D i A o r l d s j Ui o 'Uiipo
'i 3A p53 '
D A d 3A 3 59 pL I D 1D113Y
-310L1D bo i o i i o o ' bo rlo
pi n cj ) pm o rln dD puo
bl3D f l3A bDlA 0130DO dU D)5
- Dd3i i n o i n o 3D i so n go o du DA 3d
- 3ct> pi D > i n o cJ)D ' n o g py o i D YS n o i
D3f l01 A01D DA 3t1o g3g D l l S ^P Y
- YD DA 13d3(J)DlD> l 13X3 D I A pd X Dd
- 3D D 31D ]D i n 3Y31D l' D lD rlD pf )3A
- D l i r l D > I O pYYO L l O L L D pl 3r l '17Z 6L01
9110 i s^i Xdo n o i Di do i n i U ID> I AV
UID bo i A (D0i i n o rl Uv n o i noioi
bUA r o A n d D U bUi o y o A n o 01 DI A
CO A DII DI bo di i bsrhi bi i i sd n o D d D i i 09 'b3i
n y o u 30 i Di i sy m i i A pi pdi i
DA 3 AD10 bco i l b)3A D 13A 1DJ
- o y Di D> i A 3g ' bcpXn i Dn v ' n o rl
Di di 3i i rl3 A li i ' A psd m g 'ro d3(J>
-D13rl D|\ ' D l A pl pd l l pMl A l l YYS
DID D)5o d 3un 3rln o Dcpg DA
srln o do i i rl bm u i py uo 01130
- Ui c o d D A D YYD ' Yo i bo i o i i
- D> 113DDdo A D DA D l A l Xp O A
- m ct)3YLi i 01 i spi i n i X AS V ' n o rl
bo A prl m A D M 01 W A D > I u' o
pi 5DA o rl Ui nYpi i D A li i m 0
- cpi A '3ui 3 bo rl bco i i o ' o d cpX
UllDlA01LL3> l01113 n o i l b313AU
bn o A 35 3D o dco g bn i 353y
-1113 01 DA 3Xni 3 " A3g bad cpX
bUi A rp> n d3i m53 o i sA dn o un 01
M
01 A3g bi3AD5i brorlo
'..oondX odAn,, igpv
- prlo i g I D X U o o n dXo > i n 3Y O LID DIS MDYLI Di rl
3D ' D i D D n 3> i D n D 3gp> i 3D Uctn y A pA D n o i Ucf c
- o dA o i i n A l ui s ^pj ] D A bUi o D d o A o o 3Xni 3u
1DM 3> lluct)3> l3 ' m g3 3A13113
A 3g ' bco rlo ' bo y n o i i pi y y o ^ ' x
O ' D A D > I J A UlD)Di n 3Y311D> l
> i AAO > | > i Mo x 01 ' Udn o uDMA i i
Ui ' o i pd i rlg p> t i f )D d v D A 3r l
- < D A H DID bsA m A o ^ 3rl s g d U
D13X3A nO H b31CO y DA DlD> l
bn o i 3Di i UA A Drl y 01 n o up
Dr1LuDpi D> i n y o u o i mdi i 01
A D l U s pO JJGH 0> llA D13d^| O J/llllllO L L O d lB X
Ui o n dn s 08 UD > i D i o o n sMo n D Uy i i D A LIID
D i d pr l r l D d A O O S DI m d re o s ' Di Ui n ^o ' o
3rl i gpy i Di i 3y m u DA 3Xni 3Li I D> I D um o pd u
DA 3t1A 3y i U3 3D DlDl"IA l3g 3y i31D3 D Xl Xd y
p> i i A li YY3 O LID A Di pA o dDi i no u i i Apr1
- D i g O A i o pd i i o i A n o o pd o A o DA Li O 3A p U> i
- i r i o A O > t i o A Ui i D > i py y o Uo s g pi g UH D > I A o X
-13101011010 ' n o n i > i i g D i vn D 3rl b3i py 3i i 3o
- Ui L i ^D A V ' o r l i D j d c r j A A D A D D D 3rl p so n o i o i g
- D> l 01D10110 U ' D l D D n 3> I D n D Ul l j l O UO d l 3X3D
A3g DlA910dll p1101011 DYYP
Ln o o dx 'i gpYi Di 3^pA d353i i 3
n o i l D i d i D i s Li YpA stl D i r t o x ' L i r l
- m M Ui 3D L i i U^ n o i A 3g ' p' > i bpA
- dn o i i n ' bo i g pr l d o 'bo r!Li Di i i 3 bo A 3A
- DX ' bn r l o i D > | 'p> n d3i ro 53 010 bUi DI A
Di i 3DU0o o o di i DA bo gpYY3 bUi Di 30pi i Do di i
A li i D UXd o i d r a n o y n o i i pi YYO )! ' > i n o i o rl
- n S A llO YO 011D> I D lcf cO D O Yltt) L lllS DL llDDlDM
DA 3113dU3 D9 DXlA o y D13d011 D10131 Dl |/\
' D i d pr l r l D d A QO S DI m d n s
0 0 0 ' L L i D > i bcn s i D i i s Yn uD i D D n s ^D n o Li i Li
- i o i i o di 3X L i A 3rli d > i 3> i A n D U1013 bm i i p> i \ V
ZTAYPOAPOMI / EHIZTPOOH ZTH TH
ZENAPIO TAINIAZ: EIKOZI XPONIA
ZTHN ITAAIA, HAND AHO AEKA
ZTHN AOHNA KAI ZHMEPA
AFPOTEZ ZTHN KOPINOIA. EINAI
EN A ZEYPAPI ANOPOnON HOY
KATA4>EYrOYN ZTHN EAAHNIKH
TH BPIZKONTAZ TH AIKAIC1ZH
TOYZ OXI MONO ZTHN EfllAOrH
EHArPEAMATOZ, AAAA KAI ZE
MIA ZTAZH ZCJHZ flOY TOYZ
AOHNEI AKOMH NA
ONEIPEYONTAI
Trie; Avvaq zpuvou
cDcoioypacpiec;: OsoSupa PanavaKq
BAIIAHZ
& OE ANO
ATTO rn OAcopevrta
aritv... opeivn KoptvBta
32 NOEMBPIOZ 2O12 ATPOTERRA
Z L O Z 20ld8W30N
O I I D D H3113 'D 30iyyD Abi oi i D bbyioog
o 'idsioidsLJ 01 O I I D q)AD 30 b bm r lo bc p u
bnoiiodibid3D D 3i
3 r \ 1 D i d p > i A i y D D i D > i od oD i ox
noiD idoiiAorl 'bnoiiAD iooiirl O I O I LD D
i3Apj)rlD yid3ii D rlreA 01 O AS 'D D I I U bibioii
-odi3X bi D i A bO Adnoc f c oyn^ bD A3 bnyp o bbi
bd> i p Abii 'bc rl bnoy] ( J> bnoi 'idsrlbosri 01
b3M D i dn> | bu 'uiiiD O I D siD D T l 0X390110 nou
DlblO O 3TlD AbllD>l D1DD1D35 bl3Tl ' ACpdlD>l
Ami r>diAO >i bis loigdp xAs I D loiD oysAorl
-D XiD iAoX3goiin 30 oynoAOuau COADB b
p>iiiiO ToodLi
nyou Ano^ p i on bnoi odm X O I D o y o ' ' ' ' O A
-O Tl iXo 1DM D]AD<J)O dD>lAiyDl13A131O dU
bsgpAlDDdll 3D DD3t1pAD Dy31irlDl bAiy
-r>5 bypAsrl D I I AI 1 D ] yD ( J)rlni2 bAriiy bi bodu
01D1>| 01O llDbDlAO A]Dj)3AD 'lyfl
01 OIID 00^3 bnoi DAd3j)Dl AblD
odocj) bicodii D iA 3rtD obiAD Ano bno |
ZTAYPOAPOMI / EFIIZTPOOH STH TH
, (3p-
S q Ka v v a ^ o u v a r q v o p E i v q Ko p i v G i a ;
A c ; ndp ou H E T O np dy^iaT a ano T qv ap xq.
rvup iarqKav l aoA uj T EA EiG oaavT O oxoA do
O EEvac p p ovT i ar qp i o i T aA i Kt b v. Ec p uyav
T O 1973 yia anouSEc ; arr| c D A w p Evria, EKE( -
voc ; yia yiaipoc ; KI EKEivq yia ap xiT EKT O via-
oa. navr p EU T qKav K O I E K Q V O V 5uo nai5id,
EV C O O B a a i A q c j na p dT q o ET q v I c r c p i Kr i KQ I
^EKi vqas va 6 ouA e u i O E EV Q V T oniKO K6o-
T I KO O I KO . EKdvq nips T O nruxio T F J C ; Kai sp-
ydorq KE ansouc ; orn SouA sid T O U BaaiA q
nou nqyai vE nap a noA u ic aA d. O EKSO T I KO C ;
oi Koq H EydA c ooE Kai |3 p 9r|Kavva 5ouA u-
ouv KO I 016uo as 6i u6uvT iK c ; SEO Eiq.
Yorsp a ano noA A d xp ovia Kai s nEi T a ano
Eva aKdv5aA o, o 6|aiA oc ; EKA EI O E KO I Pp9r|-
KO V KO I 015uo dvs p yoi. ET O I , T O 1992, ano-
c f > dai aavva ni c n: p i j ) ouvoT r|vEA A d5a.
H Emorpoc pri arqv EA A qviKq np aynaT i-
KO T H T Q SEV f|T av E U Ko A q , onc oq \ i a < ; nep t E-
ypax|; o BaaiA qc ; : !T O V EKSO T I KO xw p o 01
nopiEc ; qT av KA EI O T EC ; yiaT i 6sv ixa|J T I C ;
KQ T dA A ri A EC ; yvc op i|aic ;. T EA iKd arp ac p ri KO -
[ J E aro xc opo T qc ; Eoriaonc ; KO i avo ia H E EV Q
ITQAlKO EQTiaTOplO OTO KOHOTEpO, TO OnOlO
nqy EnoA u KaA a KO I T O Kp aT qaane ( as xp iT O
2005. EV T C O H ET a^u, Eixane EiSr) ap xias iva
PQ ^O U H E uc ; c rt oxo va c p uyouj aE ano T qv
A B qva. 0A a|j va ^qaounE KO V T O orr| $u-
aq Ka i a ui q q avdyKq |aaq EYI V E Eni T O KT i Kq.
H T O V yia nac ; ovEip o ^uqc ; KO I ndvra c po(36-
H aoravT qvKp ioq. f l iO T EuanEO T inp EnEi
Kdnoioq va s xe iyn vairl c p uT EU Ei y i a va
l anop s ioE [ i i a 5uaKoA q oriyj aq va EX EI |J ia
aac p dA s ia, T ouA dxiorov c oq npoc ; T qv s nip i-
c oaq. ^dxvovrac ; yq yia va c p T id^ou|a Eva
p ouoT dai o|a vaouv T ai p o, p p 6 qKa n
6c b . O auv T aip ia(i6c ; SEV n p ndT qa ,
onoT Eay op doanESi Kq na c j y q , p p q K a n E
KO I T O nayaO KO I ET O T ^EKivqaaias as yvc o-
ard [ aovonc raa... O s A ans va KO V O U H E KO I
KO T I dA A o nou va EX EI oxEon U.E n r \ . E T O I
ap xi oap ET q aaA iyKap O T p oc p ia c oc ; SEU T EPO
ndyy A |aa, nap dA A qA a H ET q v EKT p o c p q
^uc ov KaiT qv KaA A ispyEia ET O X I C I KC O V A axa-
v i Kc o v y i a T O oniT i Ka i T q v T a p p v a .
C > TOC ;, U-ETOKOU-lOE HO^ITOUC ; KOiq KO-
p qT O U c ; , Eur ) .l T a2 9 T qc ; , H EanouSs c ; aro
E^C O T EPI KO K a t a p xi K d |aia So u A s i dno u T q c ;
E^aoc p dA i^E u.ia avs ^dp T qt q ^c oq arqv
A 9 q v a , q E u q u . i v d v p Yq K a i T c b p a ^ i
U .ET O U C ; y ovEi qT qc ; H E X p i v a anoc p aoi as i T i
9a KO V E I .
A YPO T EC ; , A omov. T i vvc ooEic ; opc oc ; s ixav
yup c o ano T O ayp O T iKd; O BaoiA qq EivaiEi-
A i Kp i vqc ; : np i v va s p B o u p E 5t o SEV q^Ep a
T inoT a anoA uT ooc ; . A yop aaa nap a noA A d
i
01 0 BaaiArjc; K Q I t
OEavco r\5r\a
ti^ovtai aro va 4>i
^O U V T O 6 l KO T O U C
npoaouTO.
p ouv npoiovra an
ir\a Touq. 0!
B aaiKO E5Ea|j a T O
aaA iyyap ia nou
EKt p E( t ) O U V ., . 04
...aAAci K OI |4avit (
nou |j a?Ei!>ouv an
07 H T ap Ep va y
TT|0EaV(bK aiTOV
oiArj va yvc opiaoi
()>lAiEi;. OS H EKT p
aaAiyK Opuov SEV
aav t riv nap ayw
NOEMBPIOS 2O12 A PPO T ERRA
S zioz 2Oid9W3ON vaH3iOdJV
-3g D ir l ' D iy n D A f iD D ir l 3D 13011 D A D iUioiD A
- n g U i3L ii3y b Ui n o is g m iA m A D 30 U m x A D
' U o U y o X o D U D OL I D D dsii ' bc ot l o D A ds g ' D i H
((l D D 35pdl Or iU l D A 13113dL l pdD X U l l l O
3r l n on 3iD i u ' oin o s r l n o A D M 01 D A 3r l n og
- D L iD odii ' 3t1n odoiir l OD D ' b pn g ' bc oA oy
- D A D A n or l ii> i3 D I A 3g U A D M A n o b j dr o A A D I
A 3g iOm 01A 101D > l D l Ul Ql OL l U> l l l 3dl D 53 3D
i3d3< t > D odii Uon cJ ) U > iiA U y y 3 U n ou D iA Oipdu
py y oii D dpu D in iy pr l A n o X dpU A ' iD i3A ] A
A 3g oin o ' bcpX n ion g ' bor l odm X [113 '
' OA OL 1CT3A 01 OL I D D d3in y D > l D 13A 3g D D A L I I
D i A i D M D r icoy y n d) o io iA io x A n od35 - b3iA
- OX dp 1D > I 103g 1D A ] 3 D A j A D iy n OO Ul D l A bl311
b n o ib c o r l o A V ' A n o o U iA D uo n oo D A A n od3^
A 3g i> i oiitl oy D X 011 D i3n 3in (b 31011 b pim d
b n o io r t p ' D r l A is g pdD iiD ij ' n o r l Ur l c o A A
Uipio > i ' o d3i o di 3X u ' pi D A i 3n o i i i y pA D > i 01
oin o so i3D ii A n oX s bn oi ' bs is A ds iy y oxoA
-or l i3A p> i I D X n oi b UA b U i boiior l Udi3X m 3
- 3A o> iio A U i i D > i I 3t h 3dg D A D iA Ug i3 py y ou
3o n o A d3i y y D > i ' b o > i i dr o X o pi y D L i i i D i A o i n D
cosy 01 Uor oA A U A 3r t n 3> n g i3^3 1 D M UA S r t o
- idoids ii b n g U A n o A n oX 3 o ds r l Uo b s ipdA o
103A 10 bi3ii3yg-b
b313> l dD (D D Ul >l 011D D A 013r1Uo OL D D OD l ct> 3
' b3iodA o D j M i y U 3D b n o ds io iD y o u b n oi
bpuodA o bL ii oioL iA A 01 pin o pg oX 13X3
- o^ j db iD b 3ir l o A O> n o b3iuoiA 10 I D b U uc pd
- n g b o uo N b U i b 3dc pX 3D b i 3A i D A U i i '
-og A oi3r iD A CTc t ) r l n i' D iA Oiodiip> im oi3o
i35piiD 3 b c pQD > i ' b U X o id3u b L u b3y y p 10 u' o
, L I D U ^ U y iiA D U > n i3do (t > D ig iD > i o r l m dX o d
- ) D ig i 13X 3 < (A C Q> n o i3r l on g A WI D A ds f J D i H
VXINHVV3 ZVJLNOdiad3Z
b n o i o r l o dg o i A n o > i D i dj ) D y 90 A o dX
o i3r l p> iiy 3iiD > n o iim de A pio A o y o i5D n y
-ou A n o X dpun n oiA ou ' D iD J 3g b3> n i3doc bD
-ig n y o u A D iU bor l piUioA id3r l L ig D > i A l iio 3r l
- n oA oy y oig A n o D A I D > I s r in ooiun ^ r l iiA D D A
3L L 3dl l 3 n OU bl 3(t \Uy il A D 10 bl3D C01Uld31I b3>l
- idBT l 3D 1D 9>l] d31OT53 010 D I A OdX D 13> l dD
BoLi^rlDXisbisrlgb3iAroAio>ib3dirlbiiD
D A 01A 3 Om iD 13A ] D ct) n oil A (D 3f t l Uy il A D A (D 1
pdo < J > D ig U bs doc b b3> n d3r l A D iU 3D iipn Uy ]
- odu bor i n ou on A pdii ods in s g D A B sr l D > I Ug
- 3d J n oy y o r a 3r l D D UA i> i35 n oy y o D iA Ug i3ii3
b r o idm i ' Uy o > iD n g A D i U U X do U
bpr l bl iy ioog o l A D D m r pis r l iiA D n oiib3] y o> io
- n g b 3> n iA D r l Uo om 10 A D iU b m r io b3io u
b D r i b 3g n o i i
HJ HIZ HOOdlZlUa / I WOdV OdA V l Z
ZTAYPOAPOMI / EniZTPOQH ZTH TH
-
a i p i K n n a p dora or|. O L I C O C ; y i ' a uto S E V eu-
G uv eT a i T O O T I ^i arqv snapxia aAAd T O
c op dp i o i rj c; T a B ep v a q n ou ei v a i a n o
an T O U noA u 6 O L i euT i i < 6 .
TO MIKPO ZniTI ZTO AIBAAI;
AuvE c; KO I ona)poi< nnu-
T I K O , O TO V Kd|ano T O U l < A n i -i V T i ou, 6 !nAa ae
E v a n a v en op c p o a p 6 U T i K o n oT d( a i y eL i dT O
A E U K E C ; , T O onimou Ba a i A n K a i T qc ; 0a-
vob c; n oi d^ i n p a y n a T i K d H E T O ( J i i < p 6 O T T I T I
O T O Ai ( 3 d6 i . E iv ai cf)Tiay |avo ano ^uAo K O I
nT pa K O I T O npi aooT pa n p dy ^ a T a E K E I
H aa T O E cpT i a ^E o BaaiAqc; H E T Q xpi a T O U .
Ta ndv ra E i v a i B E A qa n K Q I uno6 o|a ri , T O
H nxa v ti l -i a i a Porl S a v e,
a n , Ka96 c; |aac; 5va
E p y a orn p i on ouB p i oK O v ra i T a K T on oi ri H E -
v a T O sp y a A E i a T O U . A E V T O U apsoa q npo-
X E i p oT r|T a , 0 A i v a un dp xouv KaAaio9r|-
a i a i < a i A i T oup y i K 6 T r|T a a K a 6 T i n ou
KO V E I . T a i< dv i 6 Aa (aovoc; T O U . E X E I By dA E i
r|X ia ^w V i a v a O K O U E I [ aouai Kri K a i tq Aa-
T oup y i a ir\c, K up i a K qc ; T I C ; copE c; nou 6 ou-
A E U E I O T O i arma. E K T oqa n oT n u.ovd5a
E i a p o( f )r|c ; oa A i y K a p i c b v n ouT 6 p a B p i a K -
T Q I orn tyaar\ avaywr|ar|c; ( TO X E I -
H cova nou nspaos |aia n A n i a u.up a E I X E coc;
anoT E AE O L i a v a K a T a orp a < f > ouv 2 0 0 .0 0 0
a a A i y K dp i a ), O T O KTr||aa E X O U V K d0 A oy nc;
cpuT d Ka i ( jja . M ia a rp ouy K O y ia TO npo-
BaT a, eva ^xcopiaro M E poq onou KouveAia
K a i K O T < ; T p xouv A u6 E p a , ev c b a i < uA i a
E X O U V B p E i KO T a c p uy i o O T O on i T i T ouq, |ja^i
H E y dT eq, xnv st; , ndni E c; K .a .
T a n a v i T dp i a E i v a i T oxou.n i T O u Baoi Ar).
H nspioxn E X E I , E KE I V O C ; ^spsi KaAd S E KO
E i6 r| K O tT a [ a a ^E U E i . T a npoa cpspsi ( pps-
O K O O T O u.ay a^i K O I K dn oi a TO a n o^qp a i -
v ei. K a i 01 5uo p a ^i K Q V O U V n si p dn a i a y i a
n p oa ouT O , c p T i dy v ouv T O S I K O T O U C ; T up i ,
TO l aaKapov ia TO U C ; E i v ai X E iponoiriT a. Kd-
v ouv odA T a sq, y A uK dT O u K O U T a A i ou, iiap-
U -E AaS ec; , a n o0 r|K uouv T i c ; n a T dT c ; a T a
dxup a y i a v a S i a T rp n Q oi J v T O X E I U C O V O .
T a uT oxp ov a , o Ba a i A nc ; O V E I PE U E T O I v a
a noKT ti oi v a dA oy oi v a i 6 v i po^c or|c ; .
Z T H 0av co 9a dp soE n E p i oa oT E p o sva
y a ' i ' 5oup di < i . M i A dv sy i ' a uT dK a i T a n p o-
ocond T O U C ; cpcoT i ^ov rai ano sv B ouoi a on o,
H O i a ^ ouv oav u-i K p d n a i S i d.
nOIOZ OA AKOAOYOHZEI
0a un op ouoE K dn oi oq nou E I O E n sy dA ri
n 6 A n v a a K oA ou9f |a i T on a p d6 i Y |a dT ouc ; ;
Ac; S c oa ou^i E T O A oy o orr| G sav cb : K a i |aia
napsa ano cpiAouq uj topsi v a T O ^E KI V H O E I
a uT O , 6 A oi L i aQ . AE V si v a i a v dy K r] v a si v ai
NO E M B PI O Z 2O12 ATPOTERRA
0A
EnilTPEOATE
IE MIA
MEFAAH
ROAM;
OEANO
H A6ii va SEV pou AEI-
iti, aaz nou EX EI un~
paBnicruEi noAu TO. TE-
AEUTaia xpovia. O K O -
o|io(; ipuxoAoyiK d ci-
vai OTO paupo TOO TO
X dAi. K dOc <)>opd nou
nnyaivio yia K dnoia
SouAcid BAEnco ia
VOUV OUVEX Eia K OI
<)>TOpai OTI pnopEi va
Eipai eyto r| EnopEvr),
yiaii K I EjjEit; va 111-
K popdya^o EipaorE,
aAAd TOU MX IOTOV
SOU EX W TT|V O jJ O p({>l d
pEaa o-ra (jd-na nou,
i;E<t>EUyCd. . .
BAZIAHZ
Av rj paoTE nio V EO I ,
6a K dvaps ESco noA-
Ad npdypaxa, 6pw< ;
K t ETOI Eipacrrs noAu
i. Tnv
) K oipopaoTE
liETanapaBupa
avoixrd yia va Q K O U-
p TO K Adr]6iopa
99
E v a ^ E uy dp i y i a v a n dp si T n v a noc pa on.
A K O U .O K O I E vac; dv G pconoc; as nio nsy dA r]
qA i K i a , a v X i M p a K i , un op si v a T O K O V E I .
O c; ay poT nc; E i a a i E AeuS E poc; , E X E I C ; xau.r|A6
KO O TO C ; aocpdAiorjc; , 6 sv O E E KBi d^E i KO V E I C ;
I J E T O "n a up a " K O I T I C ; unpcopi c; . Tcopa L I E
T O I n tern et unopE ic; v a KO V E I C ; pi a n i K p ri , Kd-
9Tr| na pa y c oy n -xcopic; Tn, u.eaoAdpr|O T|
T O U u.nopa nou ei v a i 01 B5AAec; T ou ay po-
Tf|-, va 6 ia9O ic; U .O V Q C ; aou TQ npoTovra
aou. O noT E ( j n op si v a X i c ; 6 A oT O KE pS oc ;
S i K oa ou. M n op i c ; v a i < a v E i c ; T a n dv T a , v a
cpT i d^E i c; ( aapL ieAaS E c; , sAisc; , L iia on op c p r)
T un on oi n a r), v a c op a i o si te K O I v a npoco-
9r|O ic; Ta npo'iovra oou, TO onoia 9a cppo-
vrioeic; v a E i v a moi O T i K d, p i oA oy u< d. O
ay poT nc; X i o^a T O a na pa i T r)T a y ia Tn, 6 ia-
T p oc p n T ou, a i < 6 u.a K a i 6 T a v y p da ei .
O Baoi A qc; ouL i c p c ov E i a A A d E n i oqua i v E i
ncoc; "...E ^apT dT aiano TO nooo anocpaai-
O H E V O C ; E i v a i Kdn oi oc ; . X p si d^ E T a i aKO |aa
O lZEK dS Eycovid
TO llEpOK l TIdV 60l
O2, 03, 04npoftai
K ouvEAia, K OTono
Aa, sivai iiEpucd
and TO ?ua nou
|4EyaAuvouv
r) OEOVCO K OI o Bai
Ar)c;. 05 IE napaS<
O K ii (poppa |JE ?u?
K ainetpO Toanm
npooriaSEi navro
va6coaiTi< ;5iK E< ;
AUOEIC;, o
Tofatpa
yta TI?ydtE<;.
ZTAYPOAPOMI / EniFTPOOH ZTH TH
n o A u a o f S a p o 4 ) d ^ i n o , oncoq as K d 9 dA A q
n i x i p n M a i i i < r i K i v n o r i . A v ^ K i v f | O i c ; H E
T r ) v n p o o n n K n v a K O V E I C ; n A o u ir i i < a i n a A d -
T i a , T O T E ( a n o p E i v a a n o y o r | T U T ic; . I K O -
noc; E i v a i v a E n i p i c o a a c ; , T c o p a , a v E p B o u v
K a i T O X P H Luna , a K O Li a K a A u T E p a . M E a u -
T P , ir|v E niAoyii t ^coiic; SE V K uv n. ydc; T O x p n ~
L i a a u T O K a 9 a u T 6 , K u v r ) y d c ; T r | v n o i 6 T r Y t a
^conc; i< aiT r | v E v aox oAqcr r i yia (3ionopiori-
K O U C ; A o y o u q . A A A c o c r t E , y i a T O V a y p o T n T O
| a p o K d( a a T O i v a i T O K p 6 o c; T o u . f l a v T co q,
T O v sa n u a A d [a n o p o u v v a sv u a o u v T i q 5u -
v d i a E i q T o u c ; K O I v a j j E Y a A o u p Y n o o u v . N a
a ^ t o n o i r i o o u v oro sn a K p o T Q npo'iov r a
T p o n i a n o u E I X E u t ; anoT A O | ia v a 5i a A u -
K O I V O T O E ^ d y E l Ll T d L l 7 U p U Q C ; l i a A l K O ,
5 V i v a i 5 u v a T 6 v . n p n i v a p 8o u v o i v -
01 d v Gp c o n o i , T O V E O Li u a A d , K O I v a n d p o u v
T O n v i a ar a x ep ^ a T o u q , v a S o u A ej JE i o
H GE O V W o u Lin A r ip w v E i'.
0a a A A d ^ i n So Liq ir\c, E A A n v i K i i c ; K O I V C O V I -
ac;. E i|aaoT 01 E ^E P E U V F I T E C ; nou ( f > U Y O U Li
a n o T r|v A6 r | v a LI E LUO p a A a a o u A a K O I n d-
LI E v a O E O O U LI E T iq ( B do siq y t a v a E p 9 o u v 01
E n o Li E v o i , v a ( 3p o u v K C i n o u v a n a T q o o u v
i < a i v a o u v E x i a o u v a u T q T r iv n o p si a T F JC ; a A -
H i a i < o i v u v i a n o u n d i v a Y i v i a u T d p K r | ( ; .
K a i (3(3aia 5sv E I V O I T O ndv r a i6 av n< d
a r n v E n a p x i a . K a u o u c ; S u o T o u q or sv ax u-
psi nou T O 6 uo T E A E UT aia x pov ia pAE nouv
T O Y u p a ) 5dar| v a K O T a o r p E c p o v T a i an o T i" |v
n a p d v o Li r | u A o T O n i a . O i K p a T i K c ; u n r i p a i -
E C ; a 6 i a c p o p o u v y i a T qv K a K o n o i n , a r | . O ncoc;
l aaq A E E I O B a o i A n c ; , n p n i v a o E p a a r o u -
L i E T o n E p i p d A A o v . A E V T O u q v o i d ^ E i n o u K a -
T a o n p E c f i o u v T H ( puon . A v T O UC ; nco yia T O
T o n i o K O I T O a qSo v ia , 6 a V O LI I ^ O U V n co q si-
Li a i E ^ c o Y n i v o c ; , 6 | acoc; 6 x i, n p a K T i K o q E i Li a i ,
H cf iu a n 6 a |aac; an o So basiav T r i cppovT i-
O O U LI E , a A A i w c ; K O T a o r p E c p o u Li E T O LisA A o v
Liaq. AUT E C ; T I C ; vooT ponisc; n pE n si va ^sne-
O LI O I K O I r| 5uv a| ar ] T O U a Y p o i n . A E V [ar t o pa
v a px T ai n iT aA ia K O I v a a y o p d^E i LI E 2
E u p c o T O A d 6 i x u Li a a n o T O a u v E T a i p i o Li o
YFIAPXEI AlKAinZH;
H Li E Y dA r i a u T n n sp mE T E i a T E A i K d x ei 61-
K a i c o 0 i ; H 0 a v c bK a i o B a o i A r ) c ; i v a i o i -
Y o u p o i : N a i , E i Li a a r E Y E Li d i o i . E E p c o O T I
auio nou E X O U LI E E iv ai o SI K O C ; Liac; napd-
q . a a u v E x i a o u Li E , E i v a i o O K o n o q
c;. M a q a p E o si , Liac; nAr| poi.
n d v i a u n d p x o u v o p d Li a T a , K O T I V O O E
o . O T a v T u n o n o i n Q ei c ; K O I
. H
ns o K a^avT 05r| c; " o d v B p u n o c ; n sGa i v E i
O T O V n E Ga i v o u v T O o v si p d T O U " . K i a u t o
n p en si v a T O p A sn o u v T O naiSid o o u , T O
E y y o v t a ao u . A E V n p sn ei T O T E v a a av r i-
K p ia o u v " nsoLiE vo" aA A d ndv T a a K Lia io
O T O n u a A o ( O X L a n a p a i T n i a O T O ocb|ia) K I
E K E I nspvdc; T O n qv u Lia T qc; 5n n i o u p Y i K 6 -
T r | iaq. AE V E I V O I T O X P H P a T O n a v . M i a
cr ciyLir i Li n o p i v a n a i c ; o i K O v o Li i K d , SE V
X a o c ; T i n o T a , u A i K d x aa c; .
O ncoc; A E E I K O I n ea v c o . . . n p o o a p Li o ^ E -
o a i. A n o T O dA A o | _iay a^i p y d ^ a Li E n o A A d
K O I ^ o S E u a Li e n o A A d. D O T E SE V |aaq E cpT a-
v av , oaa K I av E I X O LI E . T O T E 8copouoa cpu-
O I K O v a ^oSsuco 400 as K p E L i E q . T copa
pdc^co Aiyo ba by o i l K a i T o S sp Li a Li o u E i v a t
i E yco K a A u T p a ! . :::i:
AFPOTERRA NOEMBPIOZ2012 37
nAPArOFH / ANAAYZH KAAAIEPfEIAZ
TCpoTaoeu; \\a va
aro x<*>paqn
OOTTplO
HAAAIA EniAOPH
TIA TON EAAHNA APPOTH,
TA OZnPIA EniETPEOOYN
2ETHN EKTATIKH KAAAIEPrEIA
KAOOZ H XC1PA MAZ
EXEI XAZEI EAO KAI KAIPO
THN AYTAPKEIA THE!
Tou Htivou MnaiAn
H
K p i a n sp a Ae a vd oro Tp a n si J ua c;
TO oon p i a (oncoc; K O I as dAAsc; 5u-
a i < oAc; snoxEc;) K Q I oro n p o o K . r \ -
vi o ir \ v a vdy K n yi a En EvS ua Ei c; orr|v icaAAi-
E p y E i a K a i i n vi un on oi n ori TO U C ;. O i < p a K eq ,
TQ K ouK i d, TQ p p i 9t a , TO Aa Q oup i a n a -
oxoAouv 6Ao K O I n Ep i a a oi sp ouc; n a p a y o-
y ouq , S i a tp ocp oAoY O U c; a AAa K O I O cf > (orr|v
gourme t K 5oxn touc;) a voi y ovra q Eva v
a i < 6 n n 5p on o-a n dvi ri a ri orr|v K p i a r] , o
on oi oc; O U I E E U K O AO C ; si va i a AAa O U TE K O I 161-
a i i Ep a S ua K oAoc;, a cp ou arr| x up a ua q
un dp xi K O i n O X ETI K H lExvoyvcooia, a AAa
K a i ri n a p dS oa n . Toy E y ovoq , S E, oi i Ta dp i -
ornc; n oi otr] Ta c; oon p i a n ou n a p a y oun E EI -
va i sAdxiora as oxsor) HE tr|v K a Ta vdAcoa n
K a AAi E p y si E c; us 5inA6 oroxo:
ar| ey K a i a AE AE i p i a E vcov EK TO O EC O V K a uri
u. icoon TC O V Ei oa y uy cov.
AU O TU X U C ;, n K a AAi E p y E i a oa n p i c ova tr]
X U p a u. a c ; a K oAou0r|c r( p 9i voua a n op [ a Ta
TEAsui a i a xp ovi a , ^E a n oi sAEa n a n n a p a -
ETO I , r) x^p a (iac; a va y K d^E ta i va K a AurruE i
n dvcj a n o TO 50% TU V syxcopicov ETiioicov
Toup i da , a AAa i < a i xcopsc; oncoc; si va i 01
HF 1A, n K i va , TO M E X I C O , n A' I Y U TTTO C ;, n I
S a y a a K dp n K a i ri I vS i a .
1O.OOO XPONIA nPOl'ZTOPIA
Ta oa n p i a E i va t a n o TO n p coTa cf i uTd n
K a AAi E p y n oE o dvBp wn oc ; K O I E X O U V o
S sBsi HE Ti"|v E ^ E Ai ^ n TO U n oAi Ti oja ou \ .
O i Ep Euvr)T( ; E K TI U O U V D TI E ucp a vi orr
orr| , u > r \ U avSp co n o u n E p i T O 1000C
Eva a n o TO n p a y ua cp uTd n ou K a AAi E
a o dvO p con oc; E i v a i r] c f i a K q . H a p x tK
K a AAi s p Y E t a , oncoc; n p oK umE L a n o EU
U O TO O E a p x a i oAoY i K O uq x w p ouc ; , cp a
Ta i n coc; Ey i vs orr| lup i a K a i Tq v D a Aa i
NO E M B PI O E 2O 12 ATPOTERRA
- VN V
J
-^ ^^" r* -.
nAPAram / ANAAYEH KAAAIEPFEIAZ
Ta pioAoyiKii<; icaAAiEpyEiac; oanpia Eivai ma
aKOpr) SuvajJiKii EniAoyii Via Trjv Enoxn.
vr|. An o E KE I , TI ~ |V E n oxn I OU Ops ixaAKOu
6 ia5 6 Br|K C TE oAsc ; TI C ; xc bpsc ; Tt ] c ; Ms ao-
V E I OU, Trie ; Aaiac ; KOI TH C ; l <vrpu<r|c ; E upc o-
n n c ;. TOTE dpxias va i<aAAi pY iTai KOI orr|v
E AAdSa, Kupia> c ;oTr|vn E pL Oxn Tr|c ; Kaoro-
pidc ;, aun c pc ova KOI I JE TO E upq iaaTa OTO Ai-
H vaio oiKiau.6 OTO Aian q Aio.
Ta ps piBia c f iaivE Tain w c ; E vron iorriKav
Y ian pc iyrr) c f > opa C JTOV KOUKOOO Kaian o KE I
SiaSoBn Kav orovun oAoin o Koopo. Oiap-
X aioAoyiKE c ; E P E UV E C ; E X OUV KOTaAn ^ E i OTO
ouian s paon a OTI TO ps piBia dpxiaav va KaA-
AiE pyouvrai n s pi TO 4000 n .X ., |aTr|v n pW Tf )
ypan Tf ] avac popd va Y I V E TOI orriv l Aid6 a
TOU O|ar] pou.l Tr|V KAaoiKr| E AAdSa TO ppi-
61, o E ps pivB oq , Tpc oY Q Tav w e ; Kpuo n idTO r \ o O T O V r ] T a v c p p s o K O , o nc o c ; K O I T O K O U K I O .
Ta KOUKid rpBav apyoTE pa an o Tqv E y-
yuc; AvaToAf | n ou Ss upE iTai n n aTpiSa
TOUC ;. iTqv n ops ia TOUC ; arr] v apxaia E AAd-
16, ac pouTa an o<;r|pc in vc i KOUKI O
X pn aiu-on oiouvrav yia vpn c poSE ATia! E ^ ou
KOI q c ppdon Tqc ; E n oxn q SE V
P yaivouvTaKOUKid . E KTOC ;
an o Tpoc pq yia TOV dvG pc on o,
TO KOUKid BE c opouvrai KOI
H ia n pc bTqc ; TO^ E C OC ; ^ c ooTpo-
(} >r|. TsAoc;, TO AaB oupi, ano
on oun apdyE Tain c pdpa, E i-
vai iac oqTO AiyoTE po SiaSs-
SOUE V O an o TO oan pia, aAAd
E ivai E ^ I OOU an n avTiKO orr]
SiQ Tpoc pri.To P pc b oi|ion pc o-
TOE |JC f ) aviOTr|KE C JTr| NOTI O-
SuTiKii Aoia KaiTr|vAi6 ion ia,
E V C O avriKE i ora iBayE vri c pu-
TdTr|c ; AKdvr|c ;Tn c ; ME aoyE iou.
4 oanpta
rnv
aTtop
01
OAKEZ
OTOV G E AE I C ; va Tqv ayopdas iq ( 3 dv oAi-
yr) v E I C ; TO vE pov KOI E pyaAs Tr|v KOI av C JTE -
, E ivaiKaA6 ppaorr|, au.r|ri
INFO
Ano TI C ; npoTEivo-
pa and2OO Eupco
ava ertp|.i|4a, OE
i KOI
TO vs pov on ou Tr) v pp ^ c ; .
AUTH n an Ari au( ipouAri TOU Ayan iou
Movaxou TOU KP H TOC ; an o TO T7 o aic ova 6a
u.n opouo va n s i KOV E I C ; OTI E X E I ai<on o Tqv
n pooraaiaTou KOTavaAc oTn an o 5idc |> o-
pouc ; E n iTn Ss iouc ;. I rms pa, OUTH n aup.-
pouAri E X E I ouaiaariKri aia av Adps i KO-
vE ic ; un ovpn TOU OTI n c pai<n n ou KaTavaAw -
V OU|J 5E V E X E I OUyK Kpl |JE V n n pOAUOT|
KaiTOUTOTf l Ta KOI C OC ; E KTOUTOU OTE pE l Tai
66ou.vr|c ; n oioTr|Tac ;.
H KAAAIEPPEIA
H aAid n c pOKq H TQ V H E TO^ U TC OV oonpic ov
n ou KaAAiE pyouvTav n avTOu KaiKupic oc ;
ora opE ivd KOI TO ^ n pl | <a 5dc pr) . E u5 oKi-
( isi Kupic oc ; a E UKpaTa KAin aTa, onc oc ; au-
TO Trie ; E AAdSac ;, KOI an s pvE -
TOI KOTO TOUC ; |arivc ; NOE U.-
PplO KOI AEKEUpplO, OKOHn
KOI a E 5dc pr| TO on oia SE V
apSE uovTai. E n s iSr) n pOKE i-
Taiyia E va c puTOTO on oio
E ^ avTAs iTO E Sac poc ;, SE V
jin ops i va E ^ E AixBE i OE u-ovo-
KaAAiE pyE ia aAAd n ps n E i va
ira ava|jVEi
X aia E AAdSa noAAd E iSq r|Tav yvc oord KOI
Kupiaj c joc oxpoc ; AaB oupi, on c oq TO n s piypd-
c pE ioG E Oc ppaoTOc ;.
Ano 6Asq TI C ; n apan dvc o KaAAis pyE iE c ; o
6a n s piaoOTE pa an o 200 s upc b avd OTp|-i-
u.a, OE iSaviKE c ; ouvBriKE c ;.
au.n pic mopdc ; ( s vaAAayri
KaAAis pY E ic b v) , onc oq Y I V O-
TOV n aAic t , C OOTE va un dpxs i
an oSoar) .
H an opd SE V E ivain oAuSdn avr) . An aiTou-
vrai n n pOTOiu.aaia TOU xw pac piou TOV
OKTc b ppio KOI Suo opapviojaaTa Aiyo n piv
an o TH an opd. To s Sac f ioc ; n ps n E i va s ivai
KOviopTonoir|u.vo C OUTE TO c puTO va \ j . r \ v
n viY E ian oTa ^ dvia. I TO KaAd KOI Y ovi^ ia
X c opdc pia xpE id^ E Tai r \ | c p w o c f j o -
pouxou Aindau.aToc ;, 2-4 KiAd avd orp|a-
H KoAAtepYtct oajipicav ex1
XiAiaSec xpovia tortopia an
EAAdSa qp6dvovra<; pexpt i
TtoAtTiKo noAtnaiio fiat; OTI
SnAaSnTO KouKtd irrav fiec
ipnqtoqtopicu;
40 NOEMBPIOZ2012 ATPOTERRA
nAPAfOTH / ANAAYZH KAAAIEPfEIAZ
HOAKH
80-120 A o
O KiAci yia TI C ; piKp6anepu.c;
I ^r KiAa yia TIC ; |
45.200
TO PEBYOI
OGi vonoopo
29.500
TA KOYKIA
C DSivoncopo
(rinioq X8i|jcovac; )
(Papuc;
7.500
HOABA
TEAoc;
cpSivoncopou
2.000
42.000.000
150KiAa
5-12K i A c i
100.000.000
500
KiAa
50.000.000
10-15 K, Aa
Oi noiKiAi'Ec; nou KaAAispyouvTai
OTHV EAAd5a 5ev EXOUV i5iaiTpn
5ia5oon ae ciAAEc; xcopec;
AnOAOZH/ZTPEMMA li nOPOI /ZTPEMMA yfifc
TA MEIONEKTHMATA
O Oi xapnAEc; TIMEC ; TC OV
napaycoYWV , Aoyu TC OV
cp8nvcov eioaycoYcov.
O H EAAsi i pn povaSoov
Tunonoinanc;.
0 To MEydAo KOOTOC ; yia
1 evoiKiaan EKTOOEC OV.
O To MEydAo KOOTOC ; ayo-
pdc; onopcov, Amao|jd-
TC OV KQI cpuTocpappdKcov.
TA riAEONEKTHMATA
O Oi KaAEc; EAAnviKEt; noi-
Ki Ai ec; nou Si'vouv EKAE-
KTiic; noiOTntac; oanpia
KOI npoaapMOC Jovrai
EU KoAa OTI C ; sSacpoKAi -
MariKEc; ouvSriKsc; .
6 AOYC O TC OV MevdAcov
AXeii|iecov, TO oanpia
anoTeXoiiv eva npoiov
nou pnopEi va e; ax9ei
KQI (Sepaicoc; va gEicoaei
H KaAAiepYEia TCOV
Mnopei va SC OOEI
au^npEvo Eio65n|ja
OTOUC ; napaycovouc; .
Ta appoSia unoupysia
EXOUV npoypdpijaTa
nou oTnpi'?ouv Tnv avci-
I H KaAAiEpyEia pnopEi
O va avanTux8i KOI OE
au|jf3oAai aKh (3dan,
VEVOVOC ; nou E^aocpaAi-
?EI OTOV napaycoyo
otyoupn 5id8eon, noio-
TnTa OTOV KOTavaAcoTn
KOI VEEC ; SEOEIC ; spyaai-
ac; ara Tunonoinrripm
KOI TIC ; dAAsc; uovdSEc; .
KAAAI EPrHI lMEI EKTAI EI I ITHN EAAAAA KAI ZTON KOZMO
KaTOi yi avvn Zwri
|aa. Evco ora cpTcoxd 9a npensi va yivsi EVI-
axuon HE HIKPEC ; noooTHTEc; O^C OTOU HE ir\3
HEanapTiKt] |anxavn
01 anoordaEic; HETO^U TC OV ypamauv np-
nsivaEivai OTOUC ; 25 novTOuc; . riai<d6E
OTpEnna anaiTouvTaiG KiAa anopou yia ni-
fiaKEc; Kail4 KiAa yia TIC ; |aya-
. Ynapxouv 6|acoc; KOI noTioriKEc; aAAd
;, aAAd r\i EniKEVTpcove-
TOI OTOUC ; VQU.OUC ; Eppou, Kodvr)c; , Adpi-
oac;, cDGicoTiSoc; , B OI C OTI OC ; , fpEpEvcbv,
TpiKdAcovKaiAEU Kd5aq.OinioyvcooTc;
cpaKEc; arr|v EAAdSa ivaiauTc; Tnc;
Eyi<Aoupric;AUKd6ac; KOI TOU Boiou. Oi
cpaKsc; EyKAoupnc; ncoAouvTai ano 7EC OC ; 12
EUpC O TO KlA6 KOI 01 BOIOU OHO 3-5 EUpcb TO
KlA6.
02
PEBIOI
MnopEiorr] xcopa HOC ; TO pspiB iva ^^v X'
5id6oor), OE nayi<6a|jio EninsSo 6|acoc; sivai
OTIC ; npcoTEc; BEOEIC ; HETO TO cpaooAia KOI TO
pni^EAia. iTqv EAAd5a 01 KaAAispyouiaEVEc;
EiadoEic; |jicb6r|Kav SpauaTiKd TO TEAsu-
Taiaxpovia.avKampoKEiTaiyiaEvanpo'iov
EUKOAO orriv KaAAispyEia KaiSsvxpEid^ETai
nAouoia sSdcpri yia va avarauxGei.
ATPOTERRA NOEMBPIOZ 2O12 41
/ ANAAYZH KAAAIEPfEIAZ
H KAAAIEPfEIA
T o p ( 3 i 9 i u 5 o K i | _ i i O E Bsp u d K O I Sy\pa K A i -
[iaia K a i SE vxp E i d^E T a mo A A i i u yp a a i a . H
ano pd yi vE T ai K O I T O cp9iv6nco po OE nspio -
X E C ; HE nmo O X E T I K O X E i M ^va. I nq nE piao o -
T E P E C ; nE pi o xE c; yi vE i ai \ie T O xsp i (oncoc; T O
ai tdp i ) E V G O OTI C ; npo r|y|JV c; x^psc; ti
o napT iK E c; nnxavE c; , K a i y i a K d9E O T p| J| ja
anai T O u vrai 5-12 K i A d ano p o u .
T i ai ri acoorri avdnru ^n T O U
anai T E i tai E vio xu ar] T O U 6d-
cpouc; \ie decora (3- 5 K i A d avd
o rpE |j|aa), aA A d K O I U .E cpcoacpo-
po OE cpTcoxd E Sdcpq (2, 5-3 , 5 Ki-
). Ta p(3i9ia a-
d, aA A d O n p i 65 o u c;
,u-
T pc; ano 66o ic; .
A v K a mo A A o i 9 co p o u v O T I
T O p sp i 9 i E i va i E va < $ > 9r|v6 np o -
'iov, E V T O U T O I C ; X i u .ydA r|
TIP
H KaAAiEpyEia
oanpiuv(j
TO E6a<f>o<;
KO I Eivai
X p si d^o vrai no vo cpco o cpo po K O I K dA i o , nspi -
no u 5 K i A d avd orp|a|aa, TO o no ia vaco|aa-
T co vo vT ai O T O sSocpoc; K O T O T O 6pyco u .a, T O
o no io yi vE T ai |JE T O V K A aau < 6 T po no i < ai u.ia
laovo cp o p d. A vd o rp E nna anai T o u vrai ano
10 E c o qI S K i A d cmo p o u , avaA o ya H E T O U .E Y E -
9 6c; T O u . O T avni a SE O E I O K ap no c; , r \-
yri np snE i va yi vsi np i v ano T O ordSio T qc;
nA np o u c; copi|aavor|c; . I E nspi -
nTcoari no u T O K O U K I O np o o p i -
^o vrai yi a c^co o T po cpri, ouA A s-
yo vr a i o T a vo i A o p o i a p x^ o u v
va u .au p i o u v, EV C O n svoipco-
ar \a va y ivsia i H E iqv
npoo9r|Kri p i i < o u f \ .
H K QT avdA to ari T C O V K O U -
K I O O V E X E I laE ydA n 5 i aT p o cp i -
i< n a^ia yi a T O V dv9 p co no ,
E K T O C ; ano ooouc; E X O U V 5 u -
aavE ^i a OE O U T O ,
. T a ^pd p ( 3 i 9 i a nsp i E xo u v
V p 6o no ao o r68- 13 %, O ^QI O U X E C ; E V C O -
OEI C ; ano 20 EC OC ; 30%, u Sa i dvO p a K et; ano
5 5 E C O C ; 65 % K Q I A i nap E c; O U O I E C ; ano 4 EC OC ;
6%. O i E i S i K o i E K T i p o u v o n A o yco ir|c; no i o -
1- inA ripG o na yi a iq Si ai p o cp n T C O V nai Si cbv.
A no i a a Li tv o ^ E a , q io ri6ivr| p p i a K E ta i o r o
p ( 3 i 9 i as p E yaA u i E p r i no o o i ni a ano 6,11
K u p i o i E p E c; nE pio xsc; nap ayco ync; E i v a i
01: K a p dA a , =dv 9 q, r p E ^ E v d, A dp i a a , cD 6i -
, Bo i co i i a K Q I A nc o A o a K a p v a v i a .
03
Aia K O I T
KOYKIA
M E T O T O cf i aao A i a,
9 i a E p xo vT ai T a K O U K I O , T O o no i a i < a A A i p -
yo u vr ai nayi< o a| aico c; as |aia E K T ao n 50
E K a T o nj a u p i c o v O T P E HHO T C O V HE o u vo A u < n
nap ayco yn 6 K aT O | j | j u p i a T O V O U C ; .
I TF| xco pa p a qT a K O U K I O u no p o u v va
avam: u x9 o u vnavT o u . Z T i qnE p i o xE c; |J
f | mo xi|- icbva r| o no pd y i v E T a i T O cf i 9 i v6nco -
p o ( HE T O xep i n anap T i K i i nnxavi i ), evcb O E
i < a A A i p y i a yi vE T ai K Q I OE cpT coxd E 6dcf i r|
o no u o nco q u ndp x i u y p a o i a , E V C O T O nA so v
K Q T dA A nA a si v a i T a ap yi A cbSn K O I T O nqA co -
6 r | 6 dc p r | . T a K O U K i d p A T i co vo u vT i c; ano -
66a Lc; T co vxco p a( f > i co v, y i ' a u T O K amp o T i -
Hco vT at coc; K a A A i E p ya a no u np o r| y i T ai au -
T C O V T O U p a ( j ( 3 a i < i o u , T O U i < aA a| ano i < i o u i < ai
O i a vdy K E C ; OE A i navo n iva i E A dxio T E c; .
04
A AOOYPl 'H 9ABA
I E 6A o T O V K O O ( i o E X O U V K a ta y p a c f i E i nsp i
T O 200 E i Sr] A a 9 o u p i o u , av K Q I K a A A i E p -
yo u vi a i no A u A i yo i E p a. Z i qv E A A d5 a K aA -
A i E p y o u v ta i OE A i yE c; E K T O O E I C ; K Q I jao vo yi a
iqv nap ayco yq cp dp ac; OE lavi o p i vn K Q I
K a p u a A u i < d6ac; HE o rp E maaT i K i i an66o -
o n no u OE i 6avi i < q o u v9 r| K E c; | ano pi va
H KAAAIEPPEIA
T o A a9 o u p i E i vai iococ; T O nio av9 i ai K 6 cf iu io
orr| ^E o rn K a i T nv ^ np a o i a . T o u y p o i < ai 6p o -
o po npi| 3dA A o v 5 v u vo iT r| v nap ayco yri
K a p no u . r vu < co c; i vau 6avu < 6yi a K aA A i sp-
yE iE c; OE 6A a TO E f i dcp n K Q
A E I aqu avT i K d orr|v a; ionoir|ar| TC OV
0| avco vxco pacf )iG o v. H ^or| o rpE i anaT i K i i
anoSooq E i vai yu p co cn:a200 K i A d.
H ano p d orr|v E A A d5 a yi vr u a i K u p i co c;
ct> 9 i v6nco p o K O I yi a K d9 o rp E nna anai T o u -
vrai lO - 15 K i A d ano pco v. I T HV K a p u a A E U K O -
5ac; A o yco T G O V E i Si K w v au v9 r)K cbv no u E T T I -
K p aT o u v OTO vr| o i n o no pd yi vE T ai T qv
H nap ayo o yri A a 9 o u p i o u orr] x^p a |aac;
i < u | i ai v T ai ano 25 0 EC OC ; 300 T O V O U C ; E irio i-
coc; . A v x p i d^ T a i i Si ai T E p q cp p o vT JSa, aA -
A d as cpTcoxa eSdcpn n E vio xu o n \I E dc^u T O
si vai ( adA A o v avayi < ai a. H au yi< o | ai5 r| yivs-
T O I O T O V K ap i vi ao u v 01 A o p o i , EV C O av q K aA -
^E U E T O I OTO ord5io Tf |c; av9ocj)opiac; , oncoc;
T a KouKi d, onucKO I ta nEpiaooiEpa
oonpia, & EV EX O U V iSiaiicpEc; anaizii-
O EI C ; Ef idepouq KO I KAijjaioc; , yi'
autoKO I |inopi va avaniuxBouv
42 NOEHBPIOZ 2O12 AFPO
riAPArorH / ANAAYZH KAAAIEPPEIAZ
npotovTd Fnc? Botbu
ESI NEOI ANOPnnOI
AHO TO TZOTYAI KOZANHZ
HPOAN AnO AIAOOPETIKOYZ
EflArTEAMATIKOYZ
KA1... lAEOAOriKOYZ XOPOYZ
NA ENOZOYN TIZ AYNAMEIZ TOYZ
AHMIOYPmNTAZ TA nPOIONTA
THZ BOIOYw, MIA AHO TIZ ITAEON
AYNAMIKA ANEPXOMENEZ
ETAIPIEZ ZTO XHPO
THZ nAPArnrHZ,
THZ TYHOnOIHZHZ
KAI THZ EMHOPIAZ OZHPIDN
META THN EPKATAAEIW H THZ K a n v o
K a A A i E p y s i a c ; O T H V n E p i o xn l ^ ac ; ,
Y v v r | 8 r i K n a v d y K n y i a V E O U C ;
n a p a Y u y n c ; . T s A i K d , E n E i T a a n o E V T O V O
n p o p A n n a T i o n o , K O T a A n ^ a n E o r o v
ni o o i K E i o O E nac ; K O I T O U C ; K O T o i -
KO U C ; T qc ; Koc ^ avr i c ; , nou S E V H T O V
dA A oc ; a n o a uT O V T q c ; K a A A i s p Y E i -
ac ; o a n p i c o v H E a i xn n T I C ; c p a K E c ;
i < a i c p a i v E T a i nc oc ; T O e y x i p n M a
E X E I n E T U X E i " , A E E I o 40xp o v o c ;
Y E c onovoc ; K. Tiavvn*; nana'iop-
Savi5r|q, un e uBuv o c ; 6r||- i oai c ov
oxE aE c ovT nc ; E T ai p i ac ; Fl p oT ovT a
p ay wy ouc ; , 01 onoi oi S E V s ixav aoxoA nS E i
A A i s p y s i a c p a Ki i q Ka ma -
p d A A r | A a , p A s n o v T a q T O i < v6c n: r | V T uno-
nolr)O T |, a r n a a n E T O T un o n o i r i T n p i o .T O
ono i o ^ ac ; O T O I X I O E n p i nou 1 .200 . 000 E U -
p c o. T ov np c b T O xp ovo n E T ai p i a np oxwp n-
O E o r r i v T un o n o i n o r i 450T 6v c o v , T O onoi a
6i a T 6r | Ka v or r i v a y o p d T q c ; A 0r | vac ; , E V U
K a A A i p y r | 8 r | K a v 4. 000 o r p E j a n a T a . T a
anoT E A s oi aaT a r|T av n a p a n d v c o ano G E T I -
KQ .
ZYZnEIPONONTAZ HAPAmrOYZ
Zr| n s p a n E T O i p t a E X E I ns i oE i noA A ouc ; na-
p a y c o y o uq ir\c, ns p i oxnc ; va E n i a r p E v p o uv
or i q n a p a S o o i a K E c ; Ka A A i e p Y E i E c ; np ooxc o-
p c ovT ac ; O T O o uo r n ua T H C ; a un p o A a i a i < r | q
Y c op Y i ac ; c b c jT vaundp xouv...ouoi ac n: i -
KQ anoT A O | aaT a or r i S i d BE a q T O U np o'i'6-
V T O C ; O E i Ka v o n o i r | T i Ki i T i ^ n K O I p s p ai c oc ;
orr|v noi O T r | T a. H 6r i orr|v E T a i p i a nA s ov
S i v o uv T r|v n a p a y c o y r i T O U C ; ns p i oa oT E p oi
a n 6l O O n a p a Y C JY ' o l o n o i l
n A n p wv o v T Q i orr|v wp a T O U C ; K O I
oi ou
6ac ; O E 6A r| T H 5i a6i Kaoi a
n a p a y uy r i c ; .
O K. na na 'i op S a vi S r i c ; , np wr | v
y e c onovoq T O U A y p o i i K o u
K a n v i K O u l uv E t c up t a n o u
6uo ay p oiec ; K Q L s vav O I KO -
v o ^ i o A o y o ( T O U C ; AAe^avSpo
ZipniAi5r|i Itodvvr) Zi|jni-
Ai6r|i Koa|ad KEAoyAou,
BaoiAeio Meia^d K a i X a -
pdAajjno nepoiSr)) au-
TIP
6ae; TOU Boiou
V E C O V
nap ay c oy uv i < ai S ni ai oup y noav T O 2008
T q v f q c ; BoT ou, |aia n p c o T o n o p i a K r i E T a i p i a
y i a T Q s A A q v i K d S s S oi aE va, [it i < up i o avr i -
i < i | j vo T q v E n E ^ E p y a a i a , T H o uo K E ua a i a
H s p E uv a n o u E K Q V Q V E S E I ^ E O T I y up c o
T O U C ; K a A A i s p y o u v T a v n E p i n o u l . 5 0 0
orp |ai aaT a c f i a K E
n o n o i E i K O I n t K p E q noooT r | T q
p s p i Bi c o v Ka i c p a a o A i c o v , E V C O O T I C ;
s oE i c j T r i c ; E i v a i v a o p y a v w-
nvnap ay c j oy r i Kap uS i wv i < ai
c p o uv T O U K i c b v , orr|v onoi a E T O I
K O I aA A i c b c ; n n p i oxn X i n a p d -
, S oor ). H E n i T uxi a T r i q o n d S a c ;
TOU BOIOU 5EV OCpEiAETOl HOVO
O T I C ; Ka A a i o G n T E c ; ouoKE ua a i -
E C ; aA A d Kup i c oc ; O T O O T I 6A a y i -
vovr ai H E oroxo T q v E ^aoc p d-
A i ar | T r | c ; noi 6T r | T ac ; . H E ^ a-
a c p d A i a n n o i o T i K O U np o'i o-
v r o q E i v a i y i a nac ; T O H U O T I K O
T q c ; eni T uxi ac ; . O anp i a i < ai KU -
p i c oq c f i a K E c ; n E A A dS a E i o d y s i
. T o y E y ovoc ;
O T I n S I KH nac ; nap ay c oy n nc oA ei T ai ni o
a i < p i p d a n o T O E i a a y o n E v a E n i p d A A s i o T i
E | a i c ; n p n i K a 6r | | J p i v d v a a n o 6 i K v uo u-
[JE O T l E i l - i a O T E K a A U T E p O L K a i O U T O 8 A l
K O V O V E C ; n o u 6a ^ E K I V O U V a n o T O xwp d c f n
i < a i 8 a auvE xi ^ ovr ai c oq T O ni dT O T O U KO T O -
n . A A A i oc ; |j A A ov S E V un d p x i , T ovi -
ATPOTERRA NOEMBPIOr 2O12
'
ZYNENTEYEH / YnOYPFOZ AfPOTIKHZ ANAflTYEHZ
AOAN AZIOZ TZAYTAPHZ
^
HTAN MIA AIA0OPETIKH ZYNENTEY5H. AHO TH MIA
O YHOYPFOZ APPOTIKHZ AN AHTYHHZ KAI TPOd>IMON, KAOHFHTHZ,
K. AOANAZIOZ TZAYTAPHZ, KAI AHO THN AAAH AYO EnlTYXHMENOI
nAPArnroi K AI M I A Y H O W H O I A A F P O T I Z Z A . K AI 01 T PE I Z T N O P I Z A N
TA nPOBAHMATA KAI TIZ nPOOnTIKEZ TOY nPOTOPENOYZ TOMEA
nAPArnrnz Z T H N E AAAAA T H Z K P I Z H Z K AI , onnz AiAnizT nzAN
ZTO TEAOZ, TEAIKA KOMIZOYNTAAYKAw ZTHN AOHNA, AOOY
o YnoYproz TOYZ EinE nEpizzoTEPA Ano OZA TNDPIZAN 01 i&soi
Z u v T O V i a i a o q auvevieu;r|c; H avoc; Mna i Arjc;, Avva I puvou
O u i o ypa cpi E
H
o u v a v rno n HE T O U C ; ipac; a ypo teq
EY I V EO T O Ano ypa cf i Ei o T o u u no u p-
yo u Aypo T i K f |c; Av a mu ^n^ K a i
T po tf i i nw v , HE to v K . T a a u tdpn v a E/ EI ana-
vifiosic; yw 6 Aa K Q I K u pi u q yia TO V EO aypo-
ir|, no u x pEi a ^Ei a i n sAAri v i K n yE
i crri v o T po cpi a yi a v a o u npdAs i orr]v
ir|q x ^pa t; a no i nv i< pio r|. O u no u pyo q niAr]-
i < a i
cf u da si OE i < d0 po u v o K O pct) f | . Ra in 5nni -
o u pyi a u no So nco v , yi a la f a r mer ma rk et s ,
T O U C ; V EO U C ; a ypo i Ec; K O I T HV K na i 6 u a n, yi a
i n V Q enoxn i r \ c , yEco pyi a c; no u 6 a a i r \ p ' \ Z , . -
iai a rnv noioinia K O I oxi aro xa nn^o K 0"
orocjTU vnpo'iovicov. K u pi o o q , onuc;, (iiAqaE
yi a in ^w ri no u npsnsi v a eni a rpa |jEi orriv
u na i Q po , o no u V EO I K Q I no pcpw u Ev o i a ypo -
T EC ; 9 a K a B o pi ^o u v i o na i xv i 5i HE K a G a po u c;
K O I SicK pavouc; opouc;. . .
. A. ): E |jdq& M ; Ktt\-
de; evSiacpspet va a^ionoi-
r|6eir| AAr|viK n XAtopiSa, nou si vai
(fiT coxn pa^a K O I nAouaia O E aroi-
Xi a.
O K O T O ntO V T T |V E XO UV O l 5li|iO (. l 6Ao
T O V K oa(jo T O UC ; PO O K O T O T I O UC ; T O UC ; Sia-
Xeipi^ovrai 01 i5uoT c;. ncoq 8a aAAd^ei
T O K aGE cmoc; yiava pE icoQouv T O npo-
A6. T oauT dpnc;: lu ^cf i co v u anoAutcoc; on
Ev a q ariu. aviiK O c; cpuoncoc; no po c; si v a i r \ -
noiK iA6 ir) ia, ir) v onoia OU C TX EI I ^OU HE HE
TOU C ; (BooK Oionouc; K a u q v EK iaiiK ric; |aop-
tpnc; K i nv o i po cpi a . Ei v a i Ev a q o ri Ha v i i K O c;
no po c;no u | a no pEi v a na pdY i no i o nK dnpo -
onoia 5sv undpxsi sndpK Eia i< ai avayK a^o-
laaaiE va iadyou|a. Av 5sv AU O O U HEI O
npo pArma a u i o , 5sv |anopou|a va |a i Adn
yi a lo o ppo ni a oio la o ^u yi o .
O oScopoc; naaxi6r)c; (O . n. ): Qa pnopou-
oav aura T O npo'iovra va evraxBouv K O I
a' sva auvoAiK o noK cro T oupiopou.
B Epa i ci o c;. Ta na pa yo nv a no i o ni < d npo'io-
via u no po u v v a na v rpsu i o u v HE iq ya cnpo -
vo|aia K a u ri acoorti Si a i po cf i i i K a i i o v i o u pi -
6. Na 5obaouu.ir| 6uvai6ir|ia OTOVI OU -
ii
1O .O O O
TO 71000
rwv 1O .O O O eup<*>
K m Ba ornpi^ou|j
dAAouclO . O O O
yta va aoxoAnBou v
rn
99
pi o ra , K i 6 c;a n6 i o v i i Ai o K a i i ri 8dAa a o a ,
v a EX EI OTI C ; Si a K o nsc; T O U K O I ma E^a i pEi i K ti
Siaipocpti . Auioq, eniaipEcfioviac; oiq X ^PO
TOU , 6 a yi v i K Oiaicrcric; K O I Si a tf nmo i ri q T ri q
AAr) v i K f |c; 5iaipoc[)f|c;.
A. A. : H K aT doraoT ) opcoe; nou E ni K patE i
or||apa orouq pooK O T dnouc; SE V ouja-
pdAAE io'auT d.
44 NOEMBPIOZ 2O12 AT PO T E RRA
eioz zowawaON
- D L L AUl l 3AD >l D A Af lO AL K j lD AO I A3V 'bO (J)O dlO A
- Ul>lbD A313pj D dlll3113V'pld:>ID rl3rlpL L All|A]
Digoiirls
pyyoii odpii 3^iiirai3rliiAD noi oriUjj 39
-m3D boAcoAodDii o odcpi idXsiAi "v" V
iD iooiysrl boioiipy i s y pf j D A D i A b3iAD yii ong
s rlno ^pdo X D A srlD onodoiiri A3y Ibno c j w di
- O Ali i >i bno i i D >i bno rlo :>i o o D i y 3rlbno i D i A3A
- lAs A3g iioiA piny 'bL i Q D i opi D >i A3 boioo>i 01
Amd310dllAmi >l313)_ldc nAAD AD llD rllldl3Xlll3
Ao i 3rl '3O 39 3i gl i i i D >i bno rl o dg35 D i i c t >3'o >i
'o d3Ai 3>i 33AUi i 'UQ D i >i 3 D irl bo i pdM
inoi 3rl 3AiA3 11 b3iiD rlUdi3Xiii3 i noyvp bnoi
ID 3rlno2)iiooi3rliiAD noii oiiodi oigi AO I 3rl
oAcoAodD ii AOI p>ny o AnD srlnoD iiimisrliiAD
DA13113d|J ' b3AO AD >l l O dD 0 D >l Af lO lD lllD Sg
D A i3ii3dii 'D i Adc o s A 3rlnoy39 p>ni D rlAD di i AV
iDrlUyjJodu 01 oino 3ri SISADM
og 11 -orluiiAD odxiri DAS iDiAoyvpjj
-DIDX noi b3y3ft\n-M bu i3Ali<t>D boioii
-mnoug o-xdou AnoXdpiin o^id3im53
oiz-DiDriliYiJodii Dixopd3i3rlno^iiim
-srliiAD lorioxooDiysrl bco bisrlg "U'O
D i D rlUy ^o di i pyyoiii3D ny
borl 09 o mD i D >i oi Aoyoi D rlUi x o M i Adns A
oi 3rlpdc i r)Xodi i D dc r)i b]3rl3 T i o dnX no i UD
- Uj O UO l c t Uf h U 13AlA DA13113dll pyyD 3AlA3 A3V
D f l L l l D nD 0>ID l(J)lj f h D A3 13A)A3X]3 D A 3113dll3
:D I AdcosA luo p)iiyoA
-no 13AD5I DA lD131I3dllU3 11 IDS) flOll 13^
-idroAA DA boioiip'M isdoiiri DA 3ionbnrl
odnX UID Am3Dpui3 AC OI Acoyp U<t>DdA
-DIDX i3AiA 13X3 :(-Tiflj) noADiiz Dido^
bU< t >o di D i go dAv- c
D ]5D dL 10A10>l Alll D i A L lO lldplD >l
Aliio 3Xi3i3rlrlnn 8002 noi o i df j rls i L i
- 3l AO i 'bno >no bno A3; ? i D >i bno >i i Al i y
- y3 O L ID bsisysrl b3>i i i >i dD i D odu biio
3Xi3i3rlrlnD iD >i bU>i j Ao y D D D 30 'AV
boir1oiO AiD >| bl i Amz bl i i D j Adno i rl Ug
Ul D l A L lD D M dll L l M l XdD AL II eO O Z 01
b3 D i D o gD dD u i o Ano gXnni D AD 09 'b
- ogiiisiD iAO ApX 09 A3g 'noi o dmX 0113X3 09
bo< t >odiO AUi>i 3gp>i o noiio i o u o i 9 >i D O f ) 10 D i X
- prlsi 30 Ano i D i dmX D A I3ii3dii D 0 01101 AO I
Aoino D do< t >i 3D srlnoD Ui oi i oi ^D AD 3 'ogoi d
-3Li U>i i i D rlrlD dAo di i L iA3rlou 3 AUio ndn3 'D ig
S' f r D l AnO D D ld) 09 bl30f lXoiA3 b3>lllO A10>l IQ
'bl3D nXD lA3 b3M llO AlO >l bl l l D X b3inD 3Tl )2D l1
1D >I bl3D D l>!3 b3M lAc o AD dD llbll3rlnO D plD D y i J
AD 3 - i D i Ano Ad3i y y D >i no u D i D rlrls di
?1D >I ID lAf lo AdSi y y D M A3g b310110 10 bl3D D l>!3
D iD rlrl3dio - i D >i 3SZAno Xdpi i nbD rl o dnXL t i i
bU>i i i o dAvbD An3d3 D i orlrlpdAodi i
D i A - 3 - 3 bbi bli oUAoyoi ^v bUiiodi
-1113 bUi bo y s rl ID >I 13CD3 noi noi yno^l
- rlni no i Ao rlL u D i i i 3 no i bo y 3rl '(3JV
-103) bD Ansds bUx u o dAvbo i o rl ndgi
no i A9 3 no i no i y no f j rl ni no >i i Ao rl Ui o
-1113 no i bo dgs pdu 'bo i Ao y o AXs i i D M
bD An3d3 bD 3i D r1rlD dAbo>i i A3A3D 3y
-3i3ig 'Amy y p n5D i3rl 'Aogys dou oi i
'D ]AD r1d3J
UH D >I ogpyyg Abio V U H bii>
3>iUiopAd3 'V13X3 nodiA3>| nomlm
- nsdg noi AmrlUi f li L i 30i a AC O AsrlD orl
- docJ33 noinoiiioAi no i bbi Angns i g
1D >I bU>l)AO y D D D 3Q nO i rlUlD lllSAD IJ
noi Ani no Ami bUo mi i y s g ID M bUx u
-3A3J bUlUAli gD >nD A13AC O rllC |)O dllD >l
bU^ nmpAv bUx i i o dAv bo Adno u n o
ZHdVlAVZJ. ZOIZVNVOV
ZYNENTEYEH / AOANAEIOZ TZAYTAPHZ
p a H i K p r i EYK a Ta or a a n, va K a vei eva u.na vi o.
Bp o| .i da >, 6V| a nop u)va nAr | a i da u)Yuva i -
K d , \iou dns n p i v a no Ai y ec ; nep sc ; Eva q a no
TO U C ; noAAouc ; vea p ouc ; nou nep vdve a no TO
Yp a c p Ei o |aou. K a i nnvTO Qewp ei i E a uio U .L -
K p o n p o p An ua . Eixa u.nvi{;iTov K O O H O O TI C ;
na p a von'i Ec ; K O I oiav EVO C ; Ta ondvoc ; nSsAE
va ndi VEp o or n a r dvn, TO U Aey a i a E nou ei-
va i r \. To np6(3Anna O U TO 6a Au8ei.
0a nd|ae a oAsc; ti p ouvoK op c p Ec ; v); n$ia K r|
TEX VoAoy i a K a i vep o K O I p uu.a . Pi a i i K dnoi oc ;
v a n a p d y i 2 , 5 6 i a E K a T O u. | a up i a E up a > a v 5 v
lov p oi"|8a q; To i 8to 8a Y I V E I K O I H E TO p .Aio-
a o K 6 n o i < a i 6 n o i o v 8 A i v a n v 6 uo i c j T O V
np wToy Evr i Tou.a . O a a unc p c ovr |a ouu. as
K dnoi ouc ; K a vovec ; , ona x; ounp a i vsi |a io ( 3 t-
O T E X V lK O n d p K O .
M.I.: To iSio yivetai K Q I arq BaAaaoa.
c b c ; . E S uK a i n o A uK a i p o o p i o r r i K a v o i
na p a y uYn^- O ja c oc ; , AO YC O ou-
YK p oua nc ; a p uoSi oi qi a w, SEV unop Ei O K O -
. To i <dvi ti 6r | r \-
i a K O I O EAAnva c ; ni xi p r i na Ti a qndi
i i K onp i [ 3 dAAov.
M.E.: Epeiq, Aoyw K piaqq, anoipaaiaa-
li va aoxoAr)8oup K Q I ps tov nptoto-
Yvrj Topea oe 100 atpcmjaxa orrj &f\-
Pa . Ti npEHEi va K OVOU^E;
Ti a |aac; o ni o a n n a vr i K o q na p dYO vi a c ; Ei va i o
n a p a YW Y0^- X wp i c ; noAu vp o n Ai na a ^a ,
K QTI 8a na p a Yc i YEK ; . X up i c ; TO V dv8p c ono
n . l 6Ari i q v Eu-
6,4%ic ov YEup Y^v a va l K QTC O I G O V 3 5 xp o-
vc ov. Auto a nna i vEi O TI a v O U VEX I O TEI QU TH n
K a Tdor a on, SEV 8a xou|a a y p oi Eq.
M .1, : K ai ti npEnEi va yivei npamiK a;
H a va a va i p a nEi a uTti n K a i dor a on or r i p i -
^a ^E 10.000 vEo uq a Yp o TEq [ lETonoooi c ov
10.000 Eup c i ) K QI 9a or np i ^ou^E dAAouq
10.000 Yi a va a o xo Ar ]8o uv H E T H Y e wp Y ta .
Exouvunop An8i oTO unoup Yi o7.780oxe-
6i a p EATi c oa nc ; . I E Evdni on xp ow si xa v a ^i o-
AoYn6i [a ovo 220. K dAsoa TO U C ; unnp Eoi a -
K O U C ; na p dy ovTEq K a i T O uq p uTnoa TI 8a y i -
V E I .
. H 6r |,
2.200 EX O U V Ey K p i SEi y i a a un|3 a ori K O I Yi a
1.200 EX O U V y i vEi a uup doEi c ; . MEX p i TO TeAoc ;
TO U xp ovou 6Aa 8a TEAsitooouv.
A. A. : Nai, aAAa 01 VEOI aypotEq 8a npE-
ni va vvupi^ouv to avtiK Ei|jEvo HE TO
onoio 6a aoxoAr)6ouv.
Eu.iq SEAO U H E O YPO TEC ; vouq K O I nop c p wuE-
vouc ; . Na K O Ta voouvTonp a y i a a Ti K o vonna
^Ep ouvTi Ei va i Aoy i or i K c i
MAPIAZHANOY
Msxp i Tc o p a 5v EX EI a a xoAr )6i U .E Tr ) y E c o p y i a .
a r n n a c r uo M a p o ua i . Tov TsAEU Ta i o K a i p o n a p a K o Ao uS E i \iaQr \-
la a Ta O TO I VO TI TO U TO TEc op y i K r i q EK na i SEU onc ; a r o K T H H O luy -
Yp ou. AO YC O Trie; K p i onc ; EX EI a noc p a oi oei va a ^i onoi r )O i i Si oK TH TH
EK Ta on 100 QTp u.|a dTO JV orr| G r i p a .
AHMHTPHZ AHMOE
Gta \\iva. farmer
markets, OTtou
o
65Tc b va r |u.p a , Ei va i K Tnvoi p oc p oq-oi K ovonoAoYoq. G Ec op si TQi a nd
TO U C ; np c oTonop ouq a r ov O Ytova y i a v c \\i np oor a oi a K a i T ^v a ^i onoi r )~
or| TC O V sAAnvi K c b v c p uAc ov K O I EX EI H ETa Tp Ei p Ei To K Ti i na TO U a rr|v K a -
Aa u.ndK a O E |aia u.i K p r | K i f c oTO U .E [ a a up ouc ; xoi p ouc ; , a y sAdSEc ; K O TE-
p i vr i c ; , dAoy a i K up o u K O I 8ooa Ai K d dAoy a . D a p d Y E i n o vo q TO U np o'i-
ovr a uvjjr i Ai i c ; noi oTr )Ta q .
OOAQ POZ H AZXi AHZ
q , np c or i v K Ep a j a o n o i o c ; . Ta TsAEU Ta i a xp ovi a 6i 6d-
j T o K T n i a a luYYp o u. Exsi nsp i nou
400 K uv( jAc ; Ti c ; onoi c ; a nAc b vi a 6Ar |Tr |v EAAd6a , np oi <i u.-
vou va E^a a c p a Ai oEi H O I O TI K O K QI ouvsnc oc ; a vTO YC O vi O Ti K O np o'i ov.
nou unop ouvva K a AAi p y n8ouv, onc oq r ]
^EO , O E ouYK EK p i nEvouc ; vo|jouq, va ndv O E
ouYK K PlMv uc ; nuAouq K a i or q c r uvX i a O E
a uYi < K p i u.vo Ep y oor doi o QC JTE va c p Tda ouv
O E d uy K E K p i n E v o K a Ta va Aoj Tr ). R PU T O T O
f r o m ( a no) K a 86p i ^TO f o p > ( Yi a ), Tc op a
np snEi va a un p E i T O a vr i SETO .
M.I.: K aiyia ooouc; SEV vvwpi^ouv K O V
a
va
TtouAd ra Ttpotovra
TOU, OTtct)^ ouppaivei
aAAou K a
oTttv ApepiK ri
99
|3 i( 3 Aia , ^unr )p Tr |or i K O Ta va Ac oTi i , VEEC ;
;, VEO a uvEp y a Ti K O nvEU j a a . Au-
O Kd8 aypoTfic; KaAAiEpyouaETpEic; KQI
( a a c ^i . 0c op ouo O TI 6Aoi 01 dvG p c onoi Ei va i
Evac ; H ooq opoc ;. AEV Ei va i ETO I . K dnoia a r iy -
c p q. G a u.iAdu., y i a na p a Ssi y na , Yi a TH 5ia-
Tp oc p n TO U 6i a p ntlK O U - ^Tr lv EAAdSa undp -
X ouv3 .500.000 Si a p ntL K oi , vEc p p ona SEic ; ,
dTO u.a nou Ei va i a AAEp y i K d or r i YAouTsvr i K O I
a uToi 01 dv9p c onoi O TEp ouvr a i ndp a noAAd
or r ) ^c oti Touc ; . K a i o u- wc ; , undp xouvnp o'i ovr a
0a TO U C ; ndp ouu. a no TO xp i K O I 8a TO U C ;
ndu. EK EI onou K a AAi Ep YO U v, y i a na p a Ssiy -
|aa a p c o|a a TiK d c p U Td. Tia va u.d8ouvTti oaAi-
YK a p oTp oc p i a ,Ti c ; vc ; K a AAi p Yi ec ; nTr |v
K Tr|voTp oc p ia . Movo ETO I 8a a noK Tr ioEic ;
VVWO EI C ; . K ovr doEna p a y c oYO U c ; .
A. A. : AuoruxbK ;, 6|icoq, SEV EXEI \ivi
auio...
K d8 xp ovo orr| Ai 8vr | EK SEO TI 0ooa Aovi -
K qc ; C Ttnvovr a v a K p i p d nEp i nr sp a , Tunc ovo-
vr a vc p uAAdSi a , a AAd ^E X p i E K E i . E|a ic ;( |)-
Toq op y a vc b oa nE |aia EK 6r|Aa >O T| onou ouu.-
H ETEi xa v 500-600 cn:ou.a K O I or a onoi a
H i Ar i oa v VE O I dvBp c onoi 01 onoi oi ^Exc op i ^a v.
Ey i vE np op oAr i ni Tuxn^vuv na p a 6iy u.d-
TQV.Mi Ar i oa vTa K O p i Ta i a J J ETO a a Ai y K dp i a ,
TQ onoia Ei na v c njvp Ya ^6na oT ^E 160 xco-
p i a , noK dp i va Ta K dvou|a l.000 . Mi Ar i a a v
oi a SEAc p oi Ap ou^a , oi onoi oi Si nAa oro u.a -
y a O onounouAoua a vna p a Soa i a K d npo'io-
vr a Eor noa v K O I E V O Eor i a TO p i o K O I T O na y i -
p Eua v K i oAa q . F lETU xa v or ov a noAuTo |3 a8|ac
K a i Tc op a a xsSi a ^ouv va K dvouv K dTi a vdAo-
NOEMBPIOZ 2O12 ATPOIERRA
ZYNENTEYEH / AOANAZIOZ TEAYTAPHZ
yo K O I O T O Z i i i T O U AovSi vou. Aui n E i va i n SI -
e.n.: M I AQ T E O U V E X W * ; vi a * nv
noioTT|ta.
H T Q V AdO oc; nou noyaus O E ni a yEupyi a xa-
K Q I va pyou|a a no auT ri. tnv K aT d araan. \ie
T f| yscopyia u4 )n,An,c; noioiniaqK O I
e.n.: YndpxeinpopAtina M E TH 6id0EOT|
Tcav npoiovTCOV. n psnei va nouAd(j
j)6rivd K OI dpeaa.
; . Dpoqi r |v
K a i E uB uvon a utn npoxwpou|i ora Ay6|i E-
va f a r m er ma r kets, onou o na pa yc oyoc ; tri e;
npi oxn< ; 8a unopE i K d G s I d ppa i o va nouAd
10 npo'i ovra T O U , onuq au|i[3aivi aAAou K O I
K upi c oc ; a r qv A nE pi K n, onou E K O V O V E va ( 5 ti i -i a
na pa nE pa . E A E Y E o na pa Y c o y o qi E y G b a no i a
i pi a E upc o nou nouAd c o T O npo'i ov pou, T O
6uo E i va i K O O T O C ; a uyK O |-u5 ri c ; . E Aa otr] < J > d p-
|aa, l a d ^ E i j j E oa a BsAsi q K a i syc o 6a ooui a
nouAnoc o E va supc o.
M . I . : H 6r) crtriv npspe^a dpxiae va AEI -
Toupyei \i TOU C; VEOI M; a ypoise; K OI tq
TOU Sii)jou n npiotn Aa'iK i] TCOV
. To 1610 9a yivE i ornv K o-
^dvr) K OI TQ Xavid.
O. n.:E XE I yivE i K OI pia npoandGEia crcr)
Ocpun yia K OI VW VI K OU C; Aaxav6K r)nou<;.
H |aouv a no a ui ouc ; nou ni oi E vpa v O E a uT f |
i qv i Ssa. I io nAa i a i o a ui o, to Api or oi E AE i o
na vE ni c r r nni o O E E K i aari T O U orr| Qip\ir\
u. i oupyno T O V npc oi o K O I V C O V I K O Aa xa voK r ]-
no. M o i pa a sl O O T E nd xi a . E yu ^ qi noa a no
T O V oyK O T O W a nnoE c ov, T O 10% va K Anpc oG si
yi a c r tona xupk; oi K ovo[a i i < d npopAr i | j a T a .
K Anpc b S r i K E K a i E v a c ; l a E ya Aoyi a T poc ; . K a i
T c opa oAr j n oi K oyE V E i a K a G E l a ppa i o E i va i
E K i , T a na i 6 i d , oi c f i Aoi T ouc ; , K a i ^ o u v a no
K O V T Q 6Ar| ir\a napaywync; . B pri-
K O V ni a 6 i a ( popT i K r i 6i ^ o6o. O i K O i vc ovi K oi
Aa xa voK ri noi E i va i iSsa i <ai EAni^co va yi vouv
A. A.: AaxavoK r|noi syivav K OI 6a yi-
vouv. YndpxEi OXESIO K OI yia K ir|voipo-
(piK d ndpK a;
K T nv o T po c pi K d nd pi < a u nd pxo u v orr|v Avd -
P pa , yi v ov T a i 6 uo arr|v ApT a K O I 6a yi vouv
K a i c n:nv = d v 6 r | . M d Ai a T a , y c b u - ni c n:o -
AH u.ou ^r|T ri oa T O K T nu a T ai oT ou va opya -
v c o G E i o nc o qna A i d , ^ l E or d pAou c ; , K a A A i E p-
Y E I E C ; K . An. N a yi vsi sva c ; a uyxpovoc ; E ni -
S E I K T I K O C ; x^poc ; onou o noAi T r j c ; 9a E pG si
o~ E na c pq ( J E 6 Aa E K E I V O nou K pd T r | c r a vT r | v
EAAd Sa ^uvT avri as 6uoi <oAouc; K a i pouc ; .
AU T O 6a ni d a ou v T ono.
ATPOTERRA NOE M BPI OZ 2O12 47
EI1IKAIPOTHTA
I
i
EPXOVTCII dvciTpOTrcc? <raiv KAII
XPONIA MEfAAON AAAATON
ZTHN APPOTIKH ROAITIKH THZ
E.E. OA EINAI H EflOMENH, KAOnZ
flEPIMENOYME NEO KAOEETOZ
ZTON TPOnO KATANOMHZ TON
ENIZXYZEftN AAAA KAI MEIOZEIZ
ZTO ZYNOAO TON AfPOTIKON
EHIAOTHEEON
A
voTponsc; O TO auarrpa K O IV O TI-
K G O V ni6oTr|acov npopAsri B TO
oxsSio yi a iq vsa K oi vn Ay pO Ti K q
noAiTiK ii ( K Af l ) yia tnv npoypau.|jaTiK r|
npio5o 2014- 2020. O iouO rrnaac; yi a TH
u.Tappu9ni ar| E X O U V u.na O TO TsAi K O ord-
6i oK ai avanV Tai vaopi oTi i <onoi r]9ouv
O TIC ; apxE c; TO U 2013.
O i aAAaysc; nou E P X O V TQ Iacf i opouv TO G O
OTO ui|jo(; TC O V E niSoTiiascov oao K Q i orov
Tpono jae TO V onoio 6a Sivovrai. To nooa
9a nai pvouv coc; sviaxuan 01 aypo-
i ano TO nooa xpn^Q Ta TO U K O I-
V O TL K O U npounoAoyiaiaou 9a 5o9ouv mr\v
K Af l . H npO Taar| nou X i 5i aTuncb a i r| K o-
u TQ iSia nooa U .E
n pi To5% ) ,
6ia9oi( acov K O vSuAicov. E i vai dyvG aoTO TE Ai -
K O noii 9a K dToa n nni Ai a.
npdy |aaTO O E O X E O H J J E TO V Tpono K O Tavo-
l aric; TC O V 6ia9e ai|acov K ovSuAiuv. l uyK E K pi -
|ae va, auTP | ir\^ n KAn paoi^ETai O E
6uo nuAcovE c;:
!TIC ; O IJ E O E C ; E vioxuasic; ( nuAcovaql ) nou
Sivovrai ano Tr|v E . E . xcopic; 9vi K
ZTO spya AypoTiK qc; Avdnru^nc; ( nuAcovac;
2) nou anoTE Aouv TO aypoTii<6 E in A K O i
yia TO onoi anpopA n Tai 9 vu<ri O U H IJ E TO -
X i i n pi nou25% . Ai K ai ouxoi y i aTa py a
AypoTiK ric; Avdnru^nc; SE V E i vai uovov aypo-
TE t;aAAd i <ai , E upuTE pa, K dTO i K oi Tr| c;unai -
9pou, cpopac;, 6r| |joi K .An. K d9s xpovo TO
48 NOEMBPIOZ 2O12 ATPOTERRA
auvoAo TC O V E V IO X U O E C O V TO U nuAcova 1 avp-
X E TQ Inspinou ora 2,3 6ia. E upco. Ano TO V
nuAcova 2 01 auvoAiK sq E V IO X U O E IC ; avE pxo-
vraioTa76io. upco.
O i aAAayE c; orov Tpono K aTavonnq acpo-
pouv O TO V nuAcova 1 , 5r|Aa6r| TIC ; d( jac; E V I-
O X U O E IC ;. Iu|acpcova |aTic;npO Tdaic;nou
X O UV KaT aT 9i |JE X p lT C bp a,T O 30%T C O V
E viaxuaewv 6a SivE iai orouc; napayco-
paAAovT iKouc; opouq. E va noaooro 9a 6i-
V E TO IO TO U C ; " pi K pouc; napaycoyouc;. O opi-
o|ao<; TO U |au<pou napaycoyou 6a yivE Tai \ie
E u9uvr| TC O V 9vi K cov K u( 3pvr|acov. E nionc;,
aco O X E SIO npo( 3Anovraini5oTr|aE ic;yia
E V IO X U O E IC ; npopAsnovTai yia TO U C ; vsp-
youc; aypO TE c;, x^pic; C O C TTO O O ^asxpi Tcopa va
E X E ISi E U K pi vi ard noioc; 9E copiTai E V E pyoc;
K ai noi oc; 6xi . n i 9 av o v K ai auTo v a i<a8opi-
TO Iano TI
OXI niA IZTOPIKA AEAOMENA
noi oi E i vai 01 SiK aiouxoiTcov sniSoTnoE cov;
Msxpi Tcb pa O U TE C ; Sivovrav U .E pdaqTO
l oropiK d 66ou.va, 6r|Aa6n K d8E napayco-
yoq K O TO xupcovE SiK aiconaTa H ( 3dor) TO TI
K Q ITO nooo napqyayE O TO napE ABov, O E
|aia auyK E K piH E vn nE pioSo avacpopdc;. Tco-
pa E y K O TaAE i nE Tai TO i crtopi K onpoTuno K Q I
npvd|j O TO nspi cpE pE i aK O npO Tuno.
O i E ni5oTr|0ic; 9a nnyaivouv OTIC ; npi-
cpE pE i E c; K O I6sv 9a TIC ; nai pvouv novov 01
napaycoyoi nou sixav K aTox
coiaaTa aAAd 6Aoi.
si vai O U TE C ; nou 9a opi oouvTi c; nspicpE pE i-
E C ;, o api0poc;Tcov onoicov 6sv 6a E X E IK Q -
|aia oxsar) |J Tic;ycoypacf iiK c;v6TnTc;
nou npoE K U i pav and TO V K aAAi K p dTn B .
M nopsi q xwpa va anoTAai ( jia npicp-
psia, unopsi oncoc; K O Inspi oaoTE pE c; H E
poor) Tf ] nopcpoAoyia TO U E Sdcpouc; K Q ITIC ;
ni( apouc; 5paorr|pi6Tr|Tc;. mm
EI1IKAIPOTHTA
Figaro
yid ^o
vepou!
ME ZTOXO ir) (kATicoor) TI " |C ; aypo TiKqc ; na-
p a y c o y ric ; a no in (3iwoi| ar| 6ia xip i0n TC OV
uSdTivc o vno p c o vr) ripi({ > piai< r| Evcoar]
ou| iu.TXi OE va SI ESV EC ; np o y p a nna yia
ir)v a v d rrc u ^ ri V EC OV TE Xvo A o y ic o v dp6uoT| c;
aK pi( 3iac ; H E invE nc o vunia Figa ro , lo o no io
T. Eupco.
To n p o y p a n ^ a np o w 0[ in o u v E p y a a ia
OV na vE nio rrmic o v R E V TE xc o p c a v,
| an< po(jaaicov EnixsipnaEcov i< ai (popscov 5i-
axipiai-| (; uSdicov, H E TE A I K O a i< o no Tr]v E ^ OI -
u K a iir) 5iaa< J)dAiar] TOU (jeA-
H nsp ic p E p E ia K ri Evcoar| Ar| | acovAvaToAi-
K H C ; M a K 6o via c ; -0p di< r| c ; 9 a E X E I T H V E u 9 u -
y ia TO ncoc; 9 a A E iTOU p y s iTO np o y p a | a | ja i< a i
ntbc; o aypoTr)c; -x
H Q TC OV K Q I Sia y p a nja dTc o v, EXOV TQ C ; OU V EXH
np6a(3ao r| XPI ^ H o no ic o vra c ; E I TE TOV H / Y i-
9 a siv a i ETOi| io as n p in o u va xp o vo .
KTnvorpoqpac;
TO XPONO nou EPXETQI 9a iSpuBsi KOI
orr) xwpa jaac; eiSiKO TOMEQKO npoypanna
orripi^ri^ Tqc; KTqvoTpocpiae; uvjjouc; 120
Btoaepto euro
OTJVTaip10T<?
EProZTAZI O n a p a y c o y n c ; Pio a s p io u a no -
cfidoias va K a Ta o K e udo e i o A Y POTI K OC ; Zu-
v e T a ip ia M o c j M e a o A o y y io u - N a u n a K T ia c ;
ora np o Tuna Eupcona'iKcov xc o p wv i< a i KU -
A DO 5 EO<; 7 A E DTA TO K iA o a v a j iE v e Ta i
v a nc o A r| 9 o u v a no T OU Q na p a y c o y o u c ; TO
n o p T O K d A ia . H Ti^ n a u Tq x a p a K Trip i^ E Ta i
E ^ E U TE A io riK r] , cooToao a no 5i6e Ta i K Q I
o rr) p e ic o | jvn C n" c na rl.
| jXpi Tc o p a K a A o K a ip ia
A o K a ip iv d ( p p o u Ta . n a p d ir) ( J E ic o nE v r) TI -
H n n a p a y c o y o u n H M H tc o v n o p ra K a A ic b v
K u n a iv E Ta i a rr) A ia v iK r) a no 70 E to t; 9 0 A E -
nrd TO K iA o K O I a uio o c p E iA E Ta i K O I aro K O-
OTOC ; a u a K E u a a ia c ; K O I nE Ta c p o p dc ; .
ATPOTCRRA NOEMBPIOZ 2O12 49
EIUKAIPOTHTA
KOOTOC?
aritv K piVrn
AHPE AN KAYZO5YAA 9a unopouv va
AtinounAaiaviaXavicovEnEiT aanoano-
< J > aan ir|q AiEuG uvaqc; Aaocov T O U voj aou.
O ncoc; avai< oivG L > 9 r|i< , ia ^ uAa nou K o( 3 o-
via i ano T I C ; nsp I O XEC ; nou 5 lEpxeta i T O sp-
yo inq SianAdiuvonc; T O U 6p6) aou AO K K O I -
O |aaA6q 9 a SiSovtai 6cop dv orouc; i< aioi-
K O U C ; icov opEivuv xupiwv T O U 5r| \iov H E
K O ivooviK d K piT rpt a. O iT ux poi iva iou< d -
TOIKOITUV AdKKWV KapaVOU KOI MOUOOL)-
pwv, 01 onoiot 9 a EXO U V SiK aiuna va auA-
A y ouv 1 , 5 i6vo avd oiK oy EVEia.
XpnyiaToSoTnan
YianpowOnan
TW V TtpoiovTwv iia<j
ErK PI O H K E ano T qv E. E. n xpnnaio66ir|-
aq npoy panndT uv npou9 nonc; tpicov EA-
Ar|viK a)v npo' iovT C J V npoc; ipiisc; x^psc;.
np6 K iiaiyianpo( j L ) 9 r|O T | AaioAd5 ou, K pa-
oiou K Q I nEianoinnEvwv ( ^ pouioov ano T tq
iaipi qEK E- nauAi6 r) c; ( K O nn6 cn: a) , I EB I -
T EA( Aai6Aa6o) K aiC G W P ( K paai) .
H Artemis crro KU vnyt
redv cAAiivoTtoiriaecov Kpea
YnoXP EnT I K H 9 a ivaianoT nvl n/l /20 1 3
H nAEK ipoviK q unopoAn lao^ uyiwv K p a-
T O C ; ( ayop c; -ncaAr|O EiO H EO C O AiaSiK tuou.
O nuqavaK oivcoaEiounoupy EioAy poT i-
K H C ; AvdnT u^ n^ K aiT po< { > iL icov, O T O E^C ; o
EAAqviK oq T EcopyiK oc; O pyaviaiaoc; ( EAf O )
Ar|L ir|i:pa
K iuaK riq apapnoync; ( J " cnv ovonaoia
Art em is H E oroxo T O V dtiEao K aianoiE-
AEO H Q T I K O ipono K aianoA |ano" nc; T C O V A-
AnvonoirioEcov. T o unoupyEio K T i|aa on
H E T O Art em is 9 a npoaraisuB ouv 0 1 EA-
Ar|V c; K invoipocpoiaAAd K O I O I
K aiavaAcoT Ec; .
SO NOEMBPIOZ 2O12 AFPOTERRA
iniKAIPOTHTA
NA MHN
T O K a Q E o r
a(3aar|c; a a a yco yco v
KEVTplKECjaypOTO-
auvETaipicraKEc;
opyavcooEiqCopa
KaiCogeca, Ka9coc;
.J3r': -^T?"'-Hr. 23* - -~3|-<~.3f
^m ^:-~-s$-- -^^m-^M
~*g. ^M^-^m^^m^M-r
m^&L aF^SffiSSiaafti
aX
.. Tfi1^
JTp**Sisgr*i
* -^rf?''V .^.p>, -^
^f,-;^..^;
-i^BK
T C O V n o a o o T cb o E C O v
wr^
t&a
2020.
O io pya vcb a a c;
f$^-jig,
-:^ '^^1^ ";*^ Jfe
^ if?'-,:. - - ^usis^-.'.- jj x...iiJ.-^.ti
&m
-i^^*--
TOUC; supcopouAEU -
TEqvaanoppupouv
6Ac;Tic;vc;napa-
Xcopr|0ic;nouau-
5 d vo u vT i" ] vn p6 -
a pa a r | O T I C ; a a a vco -
pO K dA a |a o , uno-
-"' . -^. fJi' ' - ' >' - - - - ^a _jW'-'J ~__'^----'-^-. '':'i-^^^. i^^PF:; " I" 11- :- .
oraSepoEupuna'i-
va |3AT i(o a iT r|v
a vT a yco vio r iK O T r ) -
tiutv
Atarnpcirat
TC O v aiiTte Acavcov
AN KAI TO 2OO8 TO Iup.pouAio
TCOV unoupycov fEcopyiac; TP|C;
anAu6pcoor|TCOV 6iKaicou.a-
TCOV cfiUTEuarjc; a(jnAcovcov ano
TO 2016 KOI U.ETO npOKaAcovrac;
OOK CTTOUC; a|inAonapaycoyouc;,
TEAtKd |iTd ano nap(apdoic;
TCOV oivonapaycoywv xcopcov KOI
KupicocjTric; TaAAiac;TO Ka9s-
Au9pco6ouvTa 6n<aicb|aaTa,
dpa SEV 6a (anopEi o KaSsvac; va
cpuTU iannA[6nou9Ai, KOI
TO novo nou ni9avov 6a aAAd^Ei
Eivai va au^r|9ouvoir|6r| undp-
XOuac;KTdoiq KOTO 10-15% OE
Kd9 xupa. Tov nptoTO Aoyo
orr|V au^non 0a EXOUV 01aypo-
TEC; KQI 01EnayyEAjjaTiKOi cpopEic;
nou aoxoAouvrai HE TO Kpaai KQI
TQ niTpant\ia aracpuAia.
AYPOTIKO pdt
ME BAZH TO Eia65r)na 9a EKSiSETaioro
E^HC; n dSsia KU KAocpopiac; TCOV cpopTnycov
i6icoTiKric;xpnoTic;. To QKpipEc; IILKTO (3dpoq
po A o yiK n 6r ) A co a r ) K Q I a n o T O n ia r o n o ir |T i-
E7it8oTou|ievn
ME E=HNTA EYPO avd orp|j|aa 9a em-
6oTr|9ouv 01aypoTEc; 01onoioi 8a EVTO-
x6ouvOTo npoypanna AypoTiKtic;Avdm:u-
,r\ c , EAAdSac; 2007-2013A|aivpicmopd |J
5npn<Q KoAAiepyEiEc; OE KanvonapaycoyiKEc;
npioxc;. O npounoAoyiapoc; yia Tqv ni-
SoTrjon TCOV SiKQiouxcov avEpxETai o3
EKOT.EU pcb.
At0vric n peuticm
MEIOMENHava|aVTaivaivaiTr|vnpi-
o5o 2012-2013r) nayKoa|aia napaycoyr) TCOV
5q|ar|TpiaKcbv, oupcpcova JJETO Ai9vc;
Iun(3ouAio IiTqptbv (ICC). To ICC npopAs-
ni OTI y la TO 2012-2013 n napaytoyri i<aAa-
nnoi<iouKaiaiTapiouavau.VTaivaivai
|iico|jvr| as avTi9ar|ME TO P U ^ITO onoio
napa|iVi oraBEpo.
fia TO oadp i npo pAsnETa niicoor|KOTO
39 EKOTOnnupia TOVOU C; (ano 694 OE 655
i<aTO|au.upia TOVOUC;) OTOV n KaTavdAcooq
KTi|jdTai OTI 9a cpTdoEi TO 679 EKOTOU.U.U-
piaTovouq.
Hnapaycoyn KaAaurtOKiou unoAoyt<Tai
OTOUC; 830 EKaToniJupia TOVOU C; |jTIC; avd-
yKc;i<aTavdAcoar|c;vacI)TdvouvTOuc;848
EKOTOu.|Jupia TOVOU C;.
Oao y la TO puc^i, n napaycoyn TOU 9a
cpTdaicrtanpaivdnin6a,6r|Aa5r|Touc;
465 KaTO|au.upia TOVOU C;.
ATPOTERRA NOEMBPIOZ 2O12 51
ZYNETAIPIZMOI / HAPOYZIAZH
ENnZH HEZnN KPHTHE
Oi <ru vTCKVO
Ttnyciv Kiva!
AHO T01933 HOY 1APYOHKE, H ENOEH HEZON
KPHTHE nPOTArnNirTEl FTHN EAAHNIKH
nAPArnrH KAI TH AIAOEZH AAAIOY KAI KPAZIOY,
AHMIOYPmNTAZ F1APAAAHAA MIA OMF1PEAA
HPOZTAZIAZ TIA nAPArnroYZ KAI KATANAAOTEZ
M
E ma ouvExn npoandBaa npo-
aapuoYnc;crac;vc;avdYKc;, 01
va>
c;, O E |aia n pio 5o onou o inEpiaao -
i po i a y pO T i K o i o u v ET aipiano i anEiA o u -
v tai \ie A O U K ET O A oy w x p^ w v , EX O U V Kaia-
( f > pi va ni|3icbaouvtou avT DYWvianou
-EV I O C ; i< ai EKI O C ; EAAdS oc;- S iEupuvoviac;
I T ] S pdar ) touc; , axnuai^oviac; ndvia EV Q
aac f j aA s c ; K Q I oiaes po Ej a no pi K o
n pi( 3dA A o v .
^uxn T O U auviaipia( aou, EKT O C J T C O V
anA uv napay c o YMv , o npos S poq tou ano T O
1995 K.
f ia T O V K. O paY i< ia5o u A di< r i 10 i-iuowo y ia
ir p j Emiuxia raS s opYdvooonc; E' ivai. . . r|
auvEpy aaia pEia^u C U J T G O V T U V av S pu nu v
nou npoiEivouv K Q I auiw v nou anocpaoi-
^ouv. H Eu s A i^ ia orri A r i^ n T G O V anocpdoE-
cav i< ai n a^ionoiqan C T T O aw are xpovo iw v
EU Kaipicovnou napouoid^oviai, n Eps uva
ay opdc ; i< ai n X Pn n I U V V EC O V T EX V I K U V na-
paYU YH^ i< ai|anopiac ; .
O npos S poc; T qc; Evw ar|c; HE^ C O V , napd
T O oaa aK o u Y O v iai as. pdpo q T G O V O U V ET C U -
pia|auv, ni( aV i orn 6 ii< n T O U tf iiAoaocf il a:
\iz 6 pa|aa K Q I 5iac f idv ia 01 o u v ET aipiano i
l ^nopouv i< ai ndA i va r iEpdao u v ar nv npoj -
T o no pi a .
vaAoj T cov va ay opdaouv aYpO T iKd npo'io-
K Q I ndA iar a a u T o i no u 6 ia8 T ouv S I K T U Q
S iav o nnq u no po u v v a EnEU J Bo u v 6 uva|ai-
va K dv Ei n Evcoan n onoia EX Ei i pi a K EV T pa
nnpr or
OPArKIA&OYAAKHZ
nPOEAPOZ ENOZHZ
HEZON KPHTHE
Tr|C noiOTr|Ta(; KQ I
pa6oaiaKcov npo'io-
vrcdv OTIC; ar\\ipivt;
ou v6f|KE(; napayco-
Ynq Kdi e^nopiac;
( adAiar a K aio r 6 A o 28 i6 ioKT r|T cov
T EAEU T aia onpos S poc; KaioiauvEpy dT Ec;
T O U Eix av T nv Eu x aipia va au^r|"C 'loouv U e
EKnpoaobnouc; ir \c, K I V E^ I K HC ; ay opdq y ia T qv
E^ aYu y n Aa5 icu i< a i Kpaaio u air \a . To
K aA o KA ij aa nou EniK paT qaE otpEiAoT av oro
y Ey ovoc; O T I KO I T O 6uo npo'iovra T O U O U V E-
T aipiano u EX O U V KEpS ias iT ic; Evrunw aeic;
y ia T HV noioT HT dT ouc ; .
vcoan K O I n A EiT oupy ia 6 Aa O U T O T a xpovia
; noioT rn: ac; KaiT r|c;
evra^nQ tw v napaS oaiaKc bv npo'iovrcov
O T I C ; ar iHEpivEc; auv9r|Kc; napay coYnc; K O I
|_ inopiac; . K a i Ei v a i a u T r ) r | 6 i a pK r | c ; a v a -
ar nv npc o T o no pia ano T O T E nou i5pu 6 r iK .
T O T E, T O l 9 33, no u T O Bi ( 3A i dpi o T O U npc b-
T O u I u v ET aipio r r p
anov K O I T HV Evcoaiv aaq. Eiv ai 01 ( 3on0oi
aaq K O I o inpo o r dT Ec ; aaq . *
S2 NO EMBP I O Z 2012 AfPOTERRA
H Evcoar) EX EI 6u
ar)|aaaia <nr\a
T O J V npoiovT cov tr|<; (bare
va sivai avrayuvioT iKci O T O
Ka6eT O 7ioui)ievn 7tapaYWY"
StdBean
I I efcv SEIX V EI T O Spdfio
ME MIA MATIA
H Evuan. HE^ C O V npoiiAGs ano TF| auvEpyaaia SEKQ
Xupicov OT:O Mono HpaK Asiou: AyiEq DapaoKiEc;, Mup-
Tid, Ayioq BaoiAEioc;, KaAAovti, KaTaAaydpi, KsAid,
K ouvdpoi, MEAEoaEt;, RE^ Q KaiXouSETO i.
Zr j uEpa p Evcoon SiaxEipi^ ETai 30.000 orpEmaaTa HE
apnEAia: 10.000J J E oivdjaneAa, 8.000 yia Enitpane^ io
Kpaal KO I 12.000 orp| anaTa yia EniTpanE^ ia orcKpuAia
Kaiota(pi6{;.
AiaBETEi oivonoiEio TO onoio napdyEi 20.000 Tdvouq
Kpaoi, oncoc; K Q I S I K O Trjc; |J c|)iaAa)Ttipio.
HapdyEi K O I 6ia6Ti arr|v ayopd noAAd EiSri Kpa-
oicov HE KupiO TEpa TO BiAdva, TO Mavrr|Adpi-
KoTO i<f )dAi, TO Logado, TO Domino, TO V KprynKo T O RI KO
oivo O E AEU K O KQI K O K K I V O , aAAd K O I T H pEToiva EKd(3r).
To SU V O TO xapti Tf|(; Eveoanc; Eivai TO EAaioAaSo. RE-
pinou 4.500 EAaionapaycoyoi napdyouv 5.000TO V O U <;
AdS iT O onoio npoEpXETai ano 1.100.000 SEvrpa nou
KaAunTO U v auvoAlKd nia EKTaor) 60.000 orpEHjadTcov.
To BETI KO yia THV nEpioxn Eivai O TI EXEI avayvcopioTEi
wq non, KO Tinou EyyudTaiTrivnoiO TnTa.
H Evcoarj arjjjEpa SiaO siei 6uo eAaioTpipsia, aanco-
vonoieio KaiTunonoir)Tr|pio. O i auoKeuaatec; AaSiou
nou Kdnoioc; pnopEi va auvavriioEi ora pdcjna Ttov oou-
nsp jjdpKET Eivai: Nqaoq, EAaia, EAaionapaycoyoi ((3io-
AoyiKo), riE^ d K.d.
Tov TEAEU Taio xpovo n. EV C O O TJ , as HI O npoandGsia va
npooraTEuaEiTO v KatavaAwiii, orn ouoKEuaoiaTou
pioAoyiKoi) AaSiou EAaionapaya>yoi XiTono0ETri-
O El ET I KET O 6nO UO V aAuET O l n T EAlKH T lHrj. lT r|V ET I KET O ,
Aomov, auTii avaypd(povrai o <DnA12%,
vo KcpSoq AiaviK tiq 19%,
HTa<t>opd(; 12% KO I r\E
H Evcoan E^ dysi nEpinou 3.000 Tovouq Ad6i KO I 500
T ovouq Kpaai.
O i KupiO TEpEc; E^aycoyE<; AaSiou yivovrai npoq FaA-
Aia, repiaavia, AyyAia, Auorpia, EApEria, HDA, Kava-
6d, Puaia KaiTEAEU Taia arr|v Kiva. To KpaaiE^ dysrai
Kupicaq as Eupwnrj KO I A|aepiKri.
Kai aro Ad6i KO I O TO Kpaai n Evcoan XEl nv6uai
arriv KaivoiO HiKii avTiannriKn auoKEuaoia Tetra Pak.
ATPOTCRRA NO EMBPI O Z 2012 53
ENAAAAKTIKA / ZYZHEIPQZEIZ
riEAITI
OuAcura? CFTOUI? oTtopouc;
EAAHNEEEOEAONTEZ
KAI ME Q1AOZOOIKO YflOBAQPO,
HOY MAZEYOYN KAI AIANEMOYN
AOPEAN EAAHNIKEE
nOIKIAlEZ OYTHN, KONTPA
ZT1Z MONOZHMANTEZ
MEPAAEZ KAAAIEPF EIEZ.
NA MIA EIKONA THE EAAHNIKHZ
fEOPflAZ HOY ZYNAEEI
TO KAAYTEPO AHO TO XOEZ
ME THN ANAFKH TOY ZHMEPA
T
o flEAm ;Kivr|O coo;
npoaconiKoopana
vaYicbTn la'ivaTOuSr) TO
Toql995 Kairi Encovunia si-
vaiLinvuaLivn ano LUO
HEydAn (3Aavi5id nou (Bpi-
OKETOI OTO xcopio AQOQTO
TouNoLiouApdnac;.
METH |iopcfir|
ETaipiac;, q EvaAAaKTiKi] KOivoTnta
nou anoTEAEiTai ano nspinou 700 6Ao-
VTEC;, aoxoAEiTai LIETH auAAovn, ir\-
ar| KQiTr] 6id5oar) TcovvTonicov cpuTonoi-
KiAicov KOITHV KaTaYpatfiri TCOV auTOxSo-
vc ovaYpOTiKc ov^c bc ov. Ea)c;orinpa, EXEI
5iav|ji ndva) ano 2.000 noiKiAiEe; Aaxa-
VIKWV, aaqpcov K.a. OEnEpiaaoTEpouq
anolOO.OOO EPOOLTEXVEC; KO i snayYE Au.a-
TIEC; KaAAiEpYniec;. Enionc;, EXOUV iSpuBsi
11 ToniKsc; ond5(; TOU HsAiTi OE oAq Tqv
EAAdSa HE Kupio usAniaa TH Siopydvcoon
TQV K5r| ACOOECOV as ToniKO EninsS
54 NOEMBPIOI 2O12 ATPOTERRA
EniKoivcovia
W e b : www.pe liti.gr
25240-22059
face b ook:
ToniKti O|jd6a
v. Ba-
aiKii 6an tou HEAiTi sivai OTI ...6Aoi nac;
cf)pouu. Eu9uvr| yi1 auTCt nou yivovrai as
npoaconiKO, aAAd KaiaEnayKoaLiio Enins-
60. Eiii(;oii6ioio6r|You|jTaYYOv6 He
TI-| ordan KaiTq aKE^n u.ac;. KOTO auvs-
nia, o KaGEvac; u.a<; KPOTOEI EVO LiEpoe;
ano Ti"| Auan TGOV npo(3Ar|(idTa)v as npo-
oconiKO KOI OE naYKoau.10 sninsSo. OTOV
TO avTiAr|(f)9ouLi auTO, TOTE unopouLiE va
KdvouiiETic; LiEYdAEt; aAAayEt;. OinoAus-
SVIKEC; KOVOUV ir\dTOUC; KI EJIEIC; TH
SIKH u.ac;. AEV KaTavaAcovouLiE KOI SEV
crcnpi^ouLiE TO npo'iovTa nou KaTaarpE-
$ouv TO nEpipdAAov. AEV noAELidtiE LIE KO-
vsvav E^co ano nac;, au^dvouu.Tq ODVEI-
6r|T6Tr|Td Liaq KOI OUTO Eivai apKETO yia va
<J>piTpaoTic; aAAaYc;.
ss vasaiodjv
rbsdcpX b3>iipucod
-03 bll3TlU03gilAD3D' UdO>lAUlO DA
-prl111 OLID1D>I OlAO1O Dd31DllAO1 OLID
iDi3gigoi3rlDAUorpAAUi3gnoyo>m53
AbiDbo>i]d>i o 3ODLL03 A3g ogpyyg
ALUD'(LiMidsrlv Alii OLIDsaqjod tuepv
01DDiyyDJ UlOLlD||3g>p|NOp3lllA
-Q3d3 1OA35 3A3y bCOUQ 'bl3OlO DADlA
Ucbodi AnoAig noo iiDiADiAodX DIDI
-n3y3i DI borlodmX UiDi3XDidf) DJOOO
AblO LlODlDDlD>lLl>llliyOUAUllDX U>lirl
-OAOXIO Aliio Ltony oirl I
UyypAUiDpiAodX
DirlUi OLIDbUoUiLO bbi UoU^nDL>iidi
-3rlco3ADirlisXdpun ID>I DiogAod 139115
-no 13X3 Acpiyixiou ACOILIOIA UoUi>iouD
Alu DiAnorloo>i noi Aod3(J)DigA3 oj_
3 Aniiyou DidoAUiD)i
D1O11 1D ACpiyKllOll ACOIIIOIA UolldX
lu. DiA noriDo noi AOd3(|>Di9A3 01
130C?YDA3rl 13X3 DA 313U3\f{J 'bll>
-pdg DiAodX oz Aog3Xo OIID 0113113
bUcbodi bUi LiDn3y3odLi Abi DiAIDIA
-Od3(J>DigA3 'bDl>liyljnOlljldD53AD'!)3A
-Uyyg10 Aosyii loyo no IDAIS ioAoAsj
DiAdrosA Ui 3rlAnogUyoXoo
DA Anorlngiii3 'bnoi oidnX 010 boiA
ALII ID>I Anoiod>i noil'b3iyi>iioii b3iu
-oiAbii3rliOA3rlLiiDidDXn3nyoLiiDA]3
'bDi3Ad3iyyD>i bbx
Li b3iUAd3iyyD>ioifj 3113 b3iUAd3iy
-D>iA3 'bnoino OLIDloyyou 'ACP >IADAD
bnoi AmxiiDidoiioi^j AooAid3rHiQD>i ACOI
bodsrlAnorhnyo>i DA31000 1013 bsioym
ID>I DiAOyDurl30AnooUAd3iyyD>i DA
p>iiAX3iiDDd3 AnoysglOjouo 10'AcndiA
-3 ACOMIIDDAmypA3rlAronoLirod0Ap
-yo>i b3AX3iiODd3 Ub3iiDrly3AADiJ3 IDA
-13 3ii3 Anoy3g1009 loyo AnoXsisrlrlno
DA Anodourl iiiysu noi oni>ng013
:UiodAD DUDrly3AADii3 ADA? DiA
AOd3(t>DigA3 OMirlOAO'HIO 1D 13X3 DA
3onodouri DQ Amiyiioii ACOIIIOIA
Di3Ad3iyyDM U 1
HVAOIVNIVZ HIUIJVNVU
boiorlLidX
-ADA(D1 DlDDAd3AnD
UllDU(t)DL13ALll
ouo>iD3rl'pigdD>i
3DDigdD>IOUDlD>i
ld3X3Dld3XoiiV
iiiysu noiDiorlLidx
-10>HL13DAlD13d3(t)
-DigA3 bOlOLlO 31DCO
iDi3AnodUiDig
noub3iyi>iioLibiiiD>i
bnoiUXoid3LiAUi
'b3iUAd3iyyD>i bnoi
bUidpX borlioUdX
DD3rlpADlDA]31D>ni
-iy3uoioAodX3gp>i
i3docl)oy>in>i noilUD
-Og>l3U>llDDfjLllDA13
-"DiDriUi>iodAv
bnouoi piD>) DIH
'Apsdrog
lDlAOOOpyyD!ADlD>l
IDlAOAigiodOLLOlO
-ON01DnoilD3ADd
-D|JldCpXoD31A|01D
ACOiyi>llOU AW1U
Uidoij DiAliy
-y3ADULllD11310L101
-DrlAodu 'noiptAj LL
oi'OAodX3gp>i
.< ."* * tt
nor onoi i A "
p d K oj j e Ao
av w Sompdosis
lojhids yia ndvm!!
T W V mmw pas...
Arro TO T taAid Ta xp ovia 01 K C T O I K O I TOU vnaiou Auop yoc; K ai
TOW MiK p cov K uK Ad 5ov, Eij maxvav Eva Pp acrrap t UE p aK r),
^d xap r) K avEAa K ai yap u<p aXAo K at T O Eiuvav OTOV T I O V O UO E
o Aaiuoc; TOUC ;. OTI TOp iaoEUE TO Ep a^av OTO uitouK aAi K ai
UE auT O K Ep vouaav T O UC ; (fiXo^EvouuEvoui; T ouq. T o K OTO
auT O Eivai, ET tiarj q, T O Tcior|uo K Ep aoua O T O MovaaT rip i T rj q
riavayid t; Tr|<; Xo^op icJTiaaac; OTr|v Auop yo. Artd auT O TO TTOTO
EuT T V uaT f )uaK E K ai 5nuioup yfioauE TT] V T C O T O iroiia Auop yoq
TO EToq 2003 K ai a<p ou K p oo9aauE OTr] v auvTayf) ue Xi K O I 8
p oT ava T C O U Eu8oK iuouv aT f] v Auop yo rrap aaK Eud aauE T a T toT a
PaK oue Xo Auop yiov 25% vol K ai ip r] Uvr| Auop yiov 20%vol.
H auv6Eof| T O UI ; uovaSmfi! AnooT ayua O T acp uAicb v (T amoup o),
uEXi K ai PO T O V O . T o ET oq 2007 UE p d ar) Tr)v T tT UX1uvn ouvT ayr)
T O U "Auop yiov" rcap aoK Eud oauE 4 ve a T T O T Q . T o MaoT ixd T O
(PaK oue Ao UE MaoT ixa), T O Le monte lo (PaK O UEAo UE XEUO V I ), T O
Portome lo (PaK ouEAo UE T top T O K d Ai) K ai T O MEXiK p aT ov (O ivousXo).
Pia 6Aa TO TtOTa uac, T trip auE 6iTtAciuaTa Eup soiT EXviaq arto TOV
O. B. I . K ai K aTOXUp coaauE TO ovouaTa (ar)uaTa) OTO Yrcoup yEio
(;. O Aa TO T T O T C < ua<; T O nap aoK e ud ^ouuE UE ayvd
Trap a8ooiaK a ouoTaTiK d x^P'? K avsva ouvT rip nT iK o. RivovT ai u
auvoSsia ^I p cov K ap T icb v K ai ^p ouT tov a> c, ap e ri t i f ( O PEK T I K O ) K Q I
coc; d i ge st i f ( x<
K aAri aT toAauar)!
T T ov 9a ft
AMO Pri O N Sa T O PPEI T E O T O sup e rmarke t
SaoiAoTtou Aoq, My Marke t, I lp our|8UT iK r), AO UK O I ;, Be p oT tou Aoc;,
ET tiAEyuEvEi; xd p ti; oir|v AT T I K I ] aAAd K O I O E 6An Tr|v EAAd 6a.
Z E K O T aoT r| uaT a nap aSooiaK cov T tp oiovT cov, ^axap oT tAaoT Eia
K O I mi ni -mar ke t . Ei t i onq osp p ip tT at O E cafe -b ar, EO T iaT op ia K O I
^Evoooxd a. Av 6e v T O PPI O K ET E O T rj v itp ioxr| oac;,Tr|AE<p covr|OT
uaq va aac; TO aT iAouuE UE courie r. (Tr)A. 2 1 0 9833 1 80)
#
HIXEIPHMATIKAAOPA
iaKC<pOEITC TO
UK T p ovi K O |aa<; K aT aat nua
fww.amorgion.gr
EAPA: APIOY AHMHTPIOY 314, T.K. 173 42, AFIOI AHMHTPIOZ - A9HNA
THA.: 210 9833180. FAX: 210 9847881
www. amorgion. gr / ve kris@amorgion. gr
'Ojav npOTi
TaEA A H N IKA n po i
Por(9d(j va ^enepaa
Tr|V Ol KOVO|4l Kl i Kf
MEAI ZZOKOMI A EI AI KEZ KAAAI EP T EI EZ KTHNOTPOOI A GREEN PROJECT
ATPO
5 ECIAL
EITHPA
8a E X E I tpE TO t;
nap ayuyrj aixnp uv,
,TOOO
KEPAIZEIZ ZTHN
OAOKAHPQMENH
EKMETAAAEYZH
APPOTERRA NOEMBPIOZ 2O12 57
AfPOSPECIAL / MEAIZZOKOMIA
I
O AIEONHZ
ANTAfONIZMOZ
H n a y Ko a n i a na pa yc oyn u s Aiou ^ n p v d i
Touc;1.300.000 TO V O U C ;, ( J E TH V Ki v a v a na-
p d y E i S O O . O O O TO v o u c ; . H E AAdS a E X E i n s p i -
nou 23. 000^ A i oooK6nou c ; , o i o n o i o i n a -
pd you v 12.000 TO V O U C ;.
Pl apd TI " | V noi O Tq Ta TO U napay6| avou
orr| v E A A d S a u . Ai ou , E ^ d you ^ E AiyoTs po
and 1.000 TO V O U C ; K O I O U TO U C ; x d pr) O E KQ -
noiouc; avS pcbnouc; 01 onoioi S i v ou v Tn 61-
Kf | TO U C ; ( j dx n yia va n o u A n o o u v TO npo'iov
O TO E ^ U TE p i KO . E vac; ano auTouc; o Arinq-
Tpqq Z Aia v a K r| ( ; , o onoioc; aaxoAdTai I J E
TO s pnopio TO U | jAiou: To E A A p v i KO u s Ai
s i v ai ano TO ni o aKpi | 3d orov KO O H O . AU TO
aq n a i v E i O TI np n i va ^ nv na LC ; orouc;
KO Tav aA w TE c; TO yi aTi K O I va TO U C ; nE iaE ic;.
A u Tn n S i a 6 i K a a i a 5 V i v a i U K o A r| , acpou
Ka i a ro v KA d S oTH c; u s A i o o o Ko n i a q TO Kpd -
TO C ; S E V E X E I ao( 3apf | opyd v coori .
Ta G E TI KO KO TO TO V K. I s A i a v d Kn i v a i
O TI nAsov S id v6| aou O TI C ; O U O KE U O O I E C ;
n p E n E i v a a v a c pE pE Ta i n x ^pa napaycoync;
Ka i n o n v c o c ; y i v Ta i n i o U Ko A a n S i d Kpi -
or| . To K O K O . . . E i v a i o Ti TO | J E AiTr| ( ; Kivac;
n G o A i Ta i l , 5 - 2 TO Ki A o, Tq c; ApyE V Ti v q c;
2 , Tq c; Bou A yapi ac;2, 5 - 3 K O I T O A A r| v i KO
^ Ki v d a n 6 3, 2 .
npoiovTtov
3, 2-3, 5
, TO KlA6
8-lS c
MEAl, TO K|A6
( n UKO-8u( jdpi)
orr) Ai a v i K i )
i, TO KiAo
(eActTO-pSIKl)
crtr) Aia v iK ii
2S-4Oc
Ba a i Ai K oq noAToq,
TO 10 vpappdpia
orr) AiaviKii
40-70c
fupr| , TO K iAo
orr| Ai a v i K i i
60-7Oc
DponoAr), TO KiAo
orr| Ai a v i K rj
Ar|Ar)Tnpio,
TO \pa\i\iapio
tm\i
MEAI ZTHN
TZEflH...
H MEAIZZOKOMIA ZTHN EAAAAA,
HAPA TON ENTONO
AIEONH ANTAfONIZMO,
AEIXNEI NA EXEI MEAAON.
APKEI, BEBAIA, NA TAITOZEI
AHO TIZ EAAHNOfIOIHZEIZ
TDN EiZArnrnN, nov
YIIOBAOMiZOYN KAI TH OHMH
TOY AIKOY MAZ nPOTONTOZ
A
A H 0EIA F1PQTH: H E A A d S a ei
v ai A A i | au .aTi Kr| ae u.Ai, aAAd
K O I ara npo'iovia nou n a p d y o v ta i
anoTic;| iAiaac;.
AAH 0EIA AEYTEP H: H ne A i a ooKO ni a s i -
v ai E vac; KAdS oc; o onoioc; u nopd va auu.-
p d A E i o rr| v o i K o v o | a i a K a i TO O i K o y e v i a K 6
i a66r| nacn: r| v u nai 6po.
AAH 0EIAT P IT H : M A i a a oKou . oc ; nnop i
va yi v s i o KaG s v ac; acpou | aur| 6i yi a l ou Ad -
X I O TO V 5uo x povia arr| 5 iaxipicrr| icov
O i napanav to aAr| 8E ic;, 600 anAsc; KI av
a Ko u y o v Ta i , E i v a i a u TE q n o u KaG opi ^ ou v
tr| v n a p a y w y q | jAiou < jur| v E AAd S a | J E aa-
cpn Ka i a n o A u To i p o n o .
n aAia TO E nd yyA| aa TO U usAiaao KO \iou
piav KA i cn6 , |j TH V ew oia on 01 n a A i o i
napaycoyoi 6uaKoAa O E E KO V O V KO I V C O V O
Ttov nu ari Kcb v TO u c; . I r| ^pa r) KaTdora-
aq i v a i V T A c b c ; 6i a c j > op Ti Kr| . H | jAiaoo-
KO | aia 6i5 dai< E Tai KO I S E V u nd px ou v [auori-
K d . A nA u c ; x p i d ^ Ta i nai H E TI C ; yvcoaE ic;
AHOAOZEIZ
lupcpcova ME TOV K. naoxiSr], yia va EX EI KEpSoc; evac; J J E -
AioaoKoiaoc; 6a npens i va Pyd^si ano Kd6e Ku i ps Ar) 35 K I-
Ad |jAt TO xpovo. napdAArjAa npens i va j anei orr) 6ia5i-
Kaoia napaytoync; KO I d A A u v npoi ov rcov ta onoia nco-
A o u v ra i a K p i p d . ZuyKEKpi^cva Kd6E KuvpEAr) [anopei va
napayd yei 100 ypa jj| jdp la pa a i A i KO noAxo, nEpinou 2 KI -
A d y u p r) K a i l O O ypa| j | j d pi anp6noAri . Eniorjc;avd20 KU-
vpeAE c; a u A A y o u ( a 4 ypa( j | adpia 5r)Ar|Tr|piou [J E Aiaaac;.
NOEMBP1OZ 2O12 ATPO TE RRA
L
AFPOSPECIAL / MEAIZZOKOMIA
GOAfiPHZ
nAZXIAHZ
MEAIZZOKOMOZ
EAl, 8a EXEU;
Kp6oq.
T I C ; napaywy i K Eq
U K d i pi < ; nou
aou 6i vei T O psAi aai
(ouAAEyovraq
paoi Ai K O noAxo,
yupr), nponoArii
;), T OT E
noAAanAaaid^Eii;
T a EaoSd oou.
v a a K o A o u B r i o o u v K O I 0 1 a v dA o ysc; eni A o -
y c;. A v na pdysi c; no v o u s A i , 6a E X E I C ; v a
o u yK E K pi n E v o K spSo q. A v a^ionoirioE ic;
oAsc; T I C ; na pa yco yi K s q E U K a i pi s c ; no u o o u
5 i v i T O |j A iaoi ( a u A A syo v T a c; B a o i A i K O
n o A T O , y u p q , n po n o A n , 5 nA r |T r |pi o |aeAio-
aac), T O T E n o A A a n A a a i d ^E i c j T a E ao5 d a o u
K O I Sn u i o u py s i c ; E V O V K U K A O nE A o T co v 01
, A E E I O
V O V T O C ; S u v a n i K d o r r i v na pa yco yr i (or|u. -
pa X t 4 0 0
EAAHNIKO 'HKINAZ;
O K . riaoxiS
npo o nd0 i c; v a A u B o i i v T O B a o i K d npo B A r i -
H O T O T C O V |i AioaoK6|icov, T O o no i a cpO dv o u v
ano T I C ; KAonsc; T C O V K u v psA co v , T O cpu T O cpdp-
K. 0o6upn<; DaaxiSn*;, 52xpovcov,
SU O T E -
A s u T a i a xpo v i a ,
OTO IVOTITOUTO fECOpyiKCOV EpEUVCOV KOI
Scopqinq K uvJ jeA cov O T O l<T r|u.a Zu yypo u ,
o no u si v a i K O I T O n o v a Si K O nspo c; arr|v E A -
A d6a o no u 6i 6do K T a i r | H A i o a o K O | a i a .
O iSioc; E y K a T E A E U pE E H E I T O a no 25 xpo -
v i a T q B i O T E xv i a T o u H E K pa u . i K d (Aoyco E I -
a a yco yu v a no T qv K i v a ) K O I E nE a r pa jJ E
o r n v n a A i d T O u a y d n r i , T a ^E A i o o i a , (inai-
yi a K u v J J E A sc; ora 6doq C O O T E va ora|iaT r|O E i
q a v a pxi a orr|v T o no B E T no r i T O U Q . Q aro ao ,
T O nsya A u T E po npo B A r ma E i v a i 01 a B po sc; E I -
oaycoyE c; oe xa i i n^E Q t i H E t ;, aAAd K O I 01 sA-
Ar|vonoiria tc; (lE Aicov ano 5 idcpop c; xwp c;
K O I , K u pi co q, a no T r i v K i v a . ndv r co q, o u ncpco -
v a H E T O V K . na o xi Sq, n |i AiaaoKO |aia, a v
K a i E ^a pT O T a i o E jJ E ydA o pa6|ao a no T I C ; K O I -
P I K E C ; a u v B r i K E c;, E X E I u sA A o v , a p K E i B spaicoc;
v a npo xt o pr |0 i r |T u no no i r |a n K O I V O nno u v
K O V O V E C ; orr|v a yo pd.
OA EEKINHZEIZ
E va O Q O T O ^E K i v qu a yi a t o v a pxdpi o sivai
O T O K i qi a a l u v ypo u yi a T O onoia 6a nA rpco-
O E i l SO E u pco . I T T I ouv X ia 8a n p n i v a
o, cbo T v a |a d8 i
iq otoorri 6i a x i pi o r ) T O u u sA i o a i o u . n a pd A -
AqAa K O I yia E va aKO |ar| ^dnnv o 6a npmsi
v a n a pa K o A o u B i i o E i |_i a 9nna i a yi a snay-
Y E A na i i E c; u. AioaoK6|iouc; o ro v i6io x^po .
I ir| o u v E X E i a u no psi v a a u ^n o E i i o v a pi G -
|io T C O V K u i pE A co v , 01 onoiE c; nAsov (is in B a -
a i A o T po c f > i a [i no po u v v a no A A a nA a o i a o r o u v
E U K o A a . A no K E I K a i n s pa K O I a v dA o ya \ieio T I
(isAi SsAE i va napdysi, va apxioE i T O K u viiyi
T C O V a v 6 co v as 6A n T H V E A A dSa . E v 5 i K T i K d
01 nspi o xE c; no u 0 co po u v r a i i 6a v i K c; yi a T r )v
na pa yco yr i no i o mo u ^sA i o u E i v a i :
H Euftoi a, onou unapxouv pei K i ,
K aaravi d, rteuK o K OI sAato.
H X aAK i Si K rj |ae pei K i K OI nsuK O.
T o K apnevi i oi HE sAato K OI K aoravi st;.
T o Apyoq , onou unapxouv
H BuT i va (I E EAai o.
Oi K uK Ad5E(; |i 0u|aapi.
H OEoaaAia pe T K ;
ZE O U T E C ; T I C ; nspi o xec; a a ^u t; K O I 6a nps-
nsi v a npo o T 9o u v K O I SE K O SE C ; dAAsc;
o no u u n a pxo u v SE v r pa K Q I cf i U T d [ ie nA o u -
a ia a v G o c f i o pi a . T o o So m o pi K o n po qi a dv -
6r ) T C O V |a AiaaoKO |acov a pxi ^ i a no T iq 20
A n pi A i o u , o no u 01 K u i psA E q H E T O K I V O U V T O I
O T I C ; n pi o x c; o no u u n a pxo u v n o pT O K a A E -
C O V E C ;. i T i ql B Ma ' i bu n pO T i | a c bv T a i o i n pi o -
X E C ; H E E AaT a. f i a B u |a dpi ( lE T a K i v o u v r a i
T E Aoc; l o u v i o u H E a pxec; l o u A i o u , oncoc; K Q I
yi a T t q B a n B a K O K a A A i s py E i E c ; . O K U K A O C ;
K A E I V E I T O cpG i v o nco po o no u E X C U SE T O psi-
K I . A v dA o ya ndv r a |i T i q K a i pi K s q o u v B ti -
K E C ;, E va H E A i a a i i i n o pe i v a T pu y n SE i T pE i c ;
E C O C ; T eaaspic; epopee; T O xpo v o .
AITOTERRA NOEMBP1OZ 2O12
AFPOSPECIAL / KTHNOTPOOIA

MAYPOZ
XOIPOZ
H EAAHNIKH
AIEEOAOZ
MIA ZXETIKA XAMHAOY YWOYZ
KTHNOTPOtDIKH EflENAYZH
HOY BAZIZETAI ZE YHAPXOYZA
TEXNomnziA KAI YHOZXETAI
KAAH AI1OAOZH. AYTH EINAI
MIA ZYNTOMH HEPirPAOH
TOY EAAHNIKOY MAYPOY XOIPOY
HOY OMOZ XPEIAZETAI F1POZOXH
TIA NA MH TINEI MIA AKOMH
MErAAH nPOZAOKIA
A
c ; uno9eoou|ae on K d noi oc ; E X E I
20.000 E up ux Av X i np 60ar |
va l aq v ayvori oei T O U C ; E i S i K ouc ;
K ai eni S ei ^ ei S i d B eon auvsp yaai ac ; |_i eav-
0p a> nouc ; nou x ouv T r ] v nE i p aK ai T r | Y V ( J J ~
or| K O I ( 3 e( 3 ai a sd v 6ev np oap AsnE i as
K p 5 r| ano T q v np c oT q nep a, T O T E K d nou
E K E ! O T I C ; nap uc p E c ; T O U O Au|anou iac oc ;
K p O p E T Ql T O ( J U O T I K O yi O \liaV d O E Ai S a
E K T p oc p nc ; T O U naup ou x oi p ou,
nou K up i ap x ouaE orr|v ap x ai a E AAd 5 a
K C U T O onoi o annep a ^ av annai v E i orr|
a>n |aac ; usaa ano ond vi ac ; noi O T H T ac ;
np o' i ovT a, onc oc ; T O np ooouT O , n navoE T a
c p uai K r|c ; oap i i aavarj c ; , T Q AO U K QV I K C I , aAAd
K ai T O V c onoK p s ac ; .
O unoi aovE T i K oc ; V E O C ; nap avwyoc ; , av
U nop E i va E ^aoc p aAi osi E va E T H O I O E i aoS q -
[ ia nE p i noul S .O O O E up c o. K at O U T O 5sv si-
vai E va 90) p r|T i K 6 aup nE p aap a aAAd
np op x i ai ano ir\d E V O C ; av0pcj-
nou nou annE p a d vai unE uBuvoc ; O E pi a
^E x up i ort i c p ap naonox c op i o E ^ox r|T r|q H i -
E p i ac ; , T O V K . N IK O <PcoTid5r|- T q vvc j oorri
yi a T I C ; K ai voT O p ouc ; 6p d oE i c ; T nc ; oro x ^p o
T qc ; x oi p oT p oc p i ac ; c D d p p a O c oT i d S r)".
O K . O a)T id5r|c ; , 49 x p ovuv K ai np c onv
KF | onou unri p E T O uas K O I anoc p d oi as va
aax oAri 9i M E T q c f d p ua, QK oAouG uv T C
T O P ni aaT a T O U nannou T O U . AU T P| ir\v
p i o5 o, nou omE p i oaoT E p oi i p d x vouv AL
O E I C ; C O C J T E va avri nE T omi oouv T q v K p i ot
ouai aori K O E nE vS uovT ac ; orov np c oT oyi
T 0|aa, ap K E i va ai < oAou9ri oi c ; K d noi a
Y K E K p i p E v a P nnaT a. Av 6AaT 9ouv O E i
9oAovL K r | p d oq K QI Y I V E I K O T avor|T 6 O T I
T f ] v E ni T ux i a anai T ouvT ai O U V E P Y E I E C ; K <
AoY i K r i , T O T E 6Aa si vai ni o E U K oAa. AV T C
p a o K a9vac ; 0Ai va c p T i d ^ E i T O S I K O T I
ornv ayop d povoc ; T O U \I E npo'iovra a i
( asc ; nou S E V u.nop ouv va aY op aorouv a
T O U C ; noAAouc ; , T O T E 9a c p 9d ai as a5i ^
6o, p aq AE E i oi S i oc ; .
AAAd K O I Y i a ir\v sni T ux i a T O W auvsp y
c iv o K . O c oT id6r|c ; 9T i c oc ; op o O U T E C ; vi
60 NOEMBPIOZ 2O12 ATPOTCRRA
AFPOSPECIAL / KTHNOTPOQIA
HOE NA ETHZETE MIA OAPMA...
Fia Kdnoiovnou SeAa va ^ E KI V H O E I
aio x^po I Q npaynaia 6sv E ivai T O G O
noAunAoKa oncoq ae nia (aE ydAn KT T |-
votpo<| H Kn novdSa. AU T O nou 8a XPi~
E i eivai E V O C ; ardpAoc; , nia ano6n" -
ponntspec; ano tiq onoiec; 8a yE wri-
6ouv nspinou 280 y oupouvdKia. Av
eooSa nepinou 15.000 eupw T O xpo-
vo L I E [ aoA ic; tpeu; copse; T f| v ruaepa
anaax6Ar)ori- T o ocpeA n O U T O avane-
vovrai jiovo O E nE pinrcoar) nou
undpxE i auvE pyaaia H E naAi<; (pdp-
; , yiaT i ae nE pinT coar| nou o KaG e-
vaq E mxeipiiaei povoq T O U E ivai,
onajq AE E I K. cpcoT idSne; aav va E XE I
napeiE va pna^ ouKac; Kaiva Kuvrjy d-
E I E va Kouvouni!
KO eJjonAiajao yia T iq ^cooT pocpsc;.
T o ^C O I K O KE <t> dAaio air\-
vrj nE pinT coori janopsi va E ^
O T E I aK O nn Kai Scopsav, E dv (3epaicoq
o ev5ia(j>ponvoc; BE Arjaei va au-
vepyaarei H E in d> dp| aa tDwT id6r| .
H apxn (anopsi va yivei K Q I (as 20 xoi-
T00UV KQTCO OTTO T^V 0|anp-
A air|c; K inviaipiK fiqlx0^1!^
T O U A pioroT EA eiou navEm-
arnniou GeaaaA oviK ric; coate
va E^a
H O dp| ja (buT id6r| E ivai ^ E i6iKU (ivr| orr)v
8r| pa^ dT cov (Kupiax; ayptoxoipo). npoai)> E pE i cm]v ayopd T unonoir| iiE va
npotovra, apKE td \I E E V O AAO KT I KI ^ npooE yyiar], n.x- M E AiyoT spo aAdti,
aAAd KO I vuno r\o KpE aq, onui;KC U npo'i'dvra iSiwTtKiiq E TI KE TO C ;.
T O W npo'iovT cov K ai va untipxein niorr|-
H oviK ti K d A uipn oiiq onoieq eniA oyec;. O ao
yia ir|v npoa>8r|or| , o K .
iaA ri^i O T O ounnpaa|aa o
va yivi jjovo \i iq6q[iioupyia K EV T PG OV
6id 9aqq O |aoi6a)v npo'iovicov, oncoq yi-
vtai K O I a x^psc; |j napd 6oor| O E eptip-
A uin iq ariyiari orr|v K E vipiK q MaK sSo-
via unapxouv H EV T E nicrconoin|JV c; cf>d p-
I JEC ; yia T O (aaupo xoipo, 6uo orq Q sooaA o-
vi K q, 6uo oinv nispia K O I nia orq X aA K i5i-
K q, nou auvEpyd ZpvT ai piEnoA u K aA d ano-
. A vd A oysc; unapxouv orr)v
. K ai6|acoc;6a
[ anopouoav va qiavnoA u npioaoipc;,
atpou npO K Eiiai yia |aia pdioa xoipou nou
unqpxE orq x^pa l-iac; ano la apxaia xpovia
K O I Suatuxcoq EyK aiaA EicpB qK E K O T O tq 6s-
K aEiia T O U 1970.
Q oroao, o jiaupoc; xoipoc; ( 3pqK E < | ) iA o-
^Evia O E lanavia, T aA A ia, iT aA ia onou
avanT uxO q K av laiK psc; novd Ssc;, oionoisc;
KO T O C pE paV V a nE T aT pE ^ JO U V O E nAE O V E -
K T q naT O T a onoia apvqT i K d sixav va K O -
vouv H E T O noA u A inoc; T qc; ouyK K piu.vr|(;
paT oaq. A no T O 1995 K O I U .ET O K d noioi nou
d pxiaav va ava^qT O uv T I C ; naA iEc; cfiuA Ec;
X oipoov H nq K av orq 5ia5iK aaia auorqiaa-
T iK qc; avanapaycoyqq T O U . K ai ^q cpavT a-
O T i K aveiq O T I und pxouv xiA id SEc; paupoi
X oipoi arq xwpa u.ac;. Movo K d noisc; E K O -
T O V T d Ssq xoipou.qT pc; (o K . cD coT id Sqc;
X i 54).O ncoc; A E E I K O I o iSioq oacpci)c; K O I
und pX E i npoonT i K q Q K O H O K ai yi a E^ayco-
yq. O u.coq, anaiT O uvT ai5ouA id , ouvsp-
yaaiEc; K O I O X L unE pf oA i K E c; npooSoK iEc;,
01 onoisc; pnopouv va cfispouv anoyoq-
T E uaq K Q I c^q^iEc; as oaouc; Enixsipqoouv
va EnsvSuaouv pd osi T C O V avayK cov T qc;
oriynqc;, ayvocovT ac;T ouc; paaiK ouc; K Q V O -
vsc;napaycoyriq .
ATPOTERRA NOEMBPiOZ 2O12 61
AfPOSPECIAL / OYTOEniAOFEZ
TA
MAriKA
ZYZTATIKA
E A A I K Y A I K O 0=Y
To P Q OIKO auorariKO
Tp<; aanipivrjt;, \ie
nauoinovr) 6p don.
MHA I KO O=Y
Bor]6dt crtr) puS^iior)
TOU OdKxdpou.
EAHONINH
Ouaia IIE avriannti-
Ket; i6ioTr|TE<;.
AirNINH
AIOEPIA EAAIA
Avrior|nTiKd,
P IOKTOV Q TO onoia
janopouv va Spouv
KOTdTWV lU V .
ACEMANNAN
Evac; noAuaaKxap i-
Tr]<; and TO Oaujja-
Toupyd auoraTiKd
W|<; aA6r|<; nou xoprj-
yeiTai yta Trjv avri|jc-
Tconian Tru aicAiipuv-
or]<; Kaid nAaKat;.
Apa aav laxupoi;
nap dyovtat; Kat SIE-
ysipEi TO taircapa TOU
avoaonoinTiKou au-
aTrj(jaTO<;. Bor)9di
OTT|V E^OVTUOT) P O~
KTr|pi6ib>v, iuv, |ju-
KHTU V KOI napaai-
TC OV .
anopp6(pr)0ri TOU
V EpOU .
AZBEZTIO
IE ouv5uaonM E TO
AEiTOU pyta tr)?
KapSiac;.
MArNHZIO
BorgSdEi crtr)
AeiTOU pyia TI^; Kap -
6101;, TUV uEupcov,
TU V (jucav KaiToav
OC7TU V .
H aA6r| nsptEXEi
aKO|4r| 18 ajjivo^sa
aAAd K Q I xp iioina
EV ?U HO Kai niar|(;
vdip io, KdAio, xaA K o,
oiSnpo, ipu5apyupo,
Hayyd vio KOI G EIO.
AAOH
TO MYOIKO
OYTO THZ
EYZniAZ
ZHTA ZEZTO KAIMA, EINAI MIA
EHENAYZH ZE BAOOZ XPONOY
AAAA TIA OZOYZ
THN TOAMHZOYN MHOPEI
NA HPOZOJEPEI ZOBAPEZ
AHOAOZEIZ. H OEPAHEYTIKH
APAZH THZ AAOHZ OOANEI
ETZI KAI ZTO... EIZOAHMA
TOY EAAHN A AFPOTH
n
piv and A iy o K aipo ia npuTa e A A q -
V IK Q npo'iovra aA 6r|q (A loe ve ra)
pd K OI r]6r| TO usA A ov TOUC ; Siay pdcfiETai dpi-
OTO, Sivovrac. sA niSsc; OE oaouc; snsvSuaouv
arr|v KaA A ie py aa EV OC ; navdpxaiou cpu-
TOU |i noA A e c, Se panEU TiK e c; (pap|io-
y C ..XpidoTr|K, pspaia, vanspdaouv
nV T xpovia y ia va SEI o K . fnopyot; Tia-
Kou|adKr|c, 56 xpovcov armEpa, TO spy o
TOU , 6r)A a6r| Tq v E^ EA i^ r] Tq c, oiK oy EV EiaK nq
napdSoanc; K aA A ie py siac; aA 6n.c OTO Hpd-
K A e ioTnc ; K pt iTnc , , vaanoS iS Eioc pEA n.
To (jovo nou HEV EI nA EOv sivai va ni-
OTOU V aK o^ n nEpiaaoTEpoi ay pOTEc; C OOTE
va EniA s ^ ouv Tq v aA oq eoc, K aA A iEpy e ia.
lKonoc; t iac; s ivai va ava5iou|ae
K OT' apxdc; TO OIK OV OHIK O
ocpA r| y ia TOU C , napay t o-
y ouc; K O i napdA A q A a TO
nou EX EI y ia TOV avGpcomvo op-
y avia|ao q xpnarl IU>V npo'ibvrcov aA dr|C ., A E-
EI o K . TiaK oundK ric ;, o onoioc; aiy d aiy d sns-
K TEive iTOV K UK A OTC OV OUV Epy aTC OV -
napay t oy d)V Tr|c , Taipiac , He l l e nic A loe
(www.he lle nicaloe .com) aEoA q Trixwpa.
H5r| EX EI Pps i tiinn1^ *; K Q I OE dA A EC nspioxsc;
<
62 NOEMBPIOZ 2012 ATPOTERRA
INFO
Eva orp|4|ja
anoSiSei 7.000
K iA d <|>uAAa aAorjc;
T r i e ; K p r y t n c ; , c r c r | P65o, or r i v n EAon owqao
K ai i Ae ui ai ac n : ovOp xon v6. Oi EK i d aEi q
n ou K a AAi Ep y ou v r a i n a v EAAa S i K d Ei v a i n E-
PI K EC ; 6K d 5c ; ai p Emi ai a aAAd n p oon r i -
K c ; u n d p x ou v .
n a p d T qv E U K o Ai a avd n T u^ n c ; t c ov $""
T C OV , 6n oi oc ; m0u| - i i va |an i c m- | 5i a5i K a-
ai a n ap ay c oy r i c ; 6a n p s n Ei va y vc op i ^ Ei on
H En v6uor | avd ai p EH j aa 6a T OU K OOT I OEI
n p i i a 6.110 u p u , y i a i q v ay op d n Ep i n ou
9 00 ( p uT c b v 6uo EC OC ; S uop i oi xp ovc ov. I E
aut d 6a n p s n Ei va n p oo9 -
OEI d AAa 350 ajp c o y i a T O ou-
or n i - i c i d p S Euaqc ; K O I d AAa
50 Eu p w y i a T r |v ay op d
K on p i d c ; .
T o K a Ao E i v a i o T i a n o T O
TO 1,5EUpCO TO KlA6
vi a n ou 6a ( B y ou v, o n ap ay c o-
y oc ; |jn op i va 5r ||ji oup y r |ai
T o S i K O T O u n oAAan Aa oi aor i-
i < 6 u Ai K O n K O I va n ouAr i oEi \ii-
K p ic , n oaoT r |T c ; . M ET Q T O 6uo n p ar c a xp ovi a
7.000 K i Ad < | > uAAa, EV W un d p xouv K ai n s p i -
n r ob aEi c ; H E S i n Ad oi a n ap ay c oy q. H S i d Gson
Ei v ai E^ aac p aAi oH Ev n , K a S c j q o K . T i aK ou-
|i dK r |c ; K a i oi a u v p y d T < ; T ou K d v ou v Ei S i K d
En r aET r i ou| j p 6Aai a | aT ou( ; vEOU ( ; n ap ay c o-
y ouc ; n p oc ; 1 , 5 Eup c o T O K i Ao.
H aA6r | Ei vai va c p uT O T O on oi o S EV Ei vai
S uoK oAo or r |v K aAAi sp y Ei a. An Ac oc ; on oi oq
En i xEi p t i asi va En svS uoEi as OU T O 6a n p sn Ei
va y vup i ^ Ei OT I u 5oK i n i OE n p i oxc ; n ou
ME APXAIEZ... PIZEZ
H lor op i a T OU ( J > U T Ou EX EI K O T a y p a c f i E i an o
n oAAou q n Ey d Aou c ; n oAi T i oi aouc ; , an o EK EI -
v ou q T qt ; F lEp oi ac ; , T qc ; Ai y u n T ou i < ai EK EI -
vout ; T qc ; EAAd S ac ; , T T ~ |C ; i T a Ai a q or r )v Eu-
, } i X p i T r | v I v 5i a, T qv K i va aAAd K O I
u.a< ; i od -
Evc o or r |v K p r )T r | q aaay wy r i xu| aou aAoqc ;
c p T av Ei ET H OI U C ; T OU C ; 1 00 T O V O U C ; . AU T O ar\-
( i ai vEi OT I n K a AAi Ep y s i a T OU c p uT ou EX EI
lasAAov. O i n p oon T i K c ; Ei v ai i i e y d Asc ; ,
a p K i on oi oc ; a a x oAr | 9 Ei | a T r | a u Y K K p i -
^vr | K a AAi Ep y Ei a va EX EI ay d n q y i ' OU T O
n ou K O V E I . AAAi uc ; , 6a si vai avay K ao| a-
voq va avT i n ET ami oEi , EK T OC ; an o T O aaAi -
y K d p i a n ou Ei v a i o c p u ai K oc ; ExQ p d c ; T qc ;
aAoqc ; K ai T i c ; ou v n i c ; |ai ac ; T U X OV sn i n o-
n ou EPX ET OI an o T O n ap A86v U .E n oAAEc ;
- "". ou|ac p c ova H E T OV K . f i a-
ATPOTERRA NOEMBPIOZ 2012
O , T 1 XplClZCJT
y i c i u y i n c p ut a,
an o T OY an op o
KCU C KCia
0101610 avd r r c uS n g
onopoi AQ X Q V IK W V /
8i oan oi K o6o[jn oi p o c p i Ap E& C K p OK aAui j j n c ; M at e r - B i
p u K Op p i zag
< p uT on p ooT c r c U T i K a n p oT ovi a
ANOHZ ABEE
5o x Ap - Q e aaaAovi K n q - K aAox wp i ou
T .K. 57009 T .0.1 267 GeooaAoviKn,
T .: 231 0 754.831 F.: 231 0 574.620
http://www.anthis-seeds.com
e-mail: saies@anthis-seeds.com
AHPOSPECIAL / ENEPFEIA
EDENAYONTAZ
ETON HAIANOO
MIA AnO TIZ KAINOTOMOYZ KAAAIEPFEIEZ
THZ nPAZINHZ EHOXHZn EINAl TA ENEPPEIAKA
OYTA ROY ArKAAIAZTHKAN KAI
AnO TOYZ EAAHNEZ AFPOTEZ. nOlEZ
OMnZ EINAl Ol AnOAOZElZ KAI TA EIAIKA
ZHTHMATA TOY HIO AHMOQIAOYZ
<YTOY THZ KATHfOPIAZ, TOY HAIANOOY;
Me inouvepyaoia TOU yeconovou
Av8i|jou I. AvaaiaoidSrii
auyypacpea TOU 3i(3Aiou O HAiav9oc;
O
r)Aiav8oc; (Helianthus annuus L.)
KaAAiepyeiTai orr) x^pa pac; yia
invnapaycoynAaSiou, PIOVTI-
eA, aAAd KOI coc; SiarpocpiKO npoiov
(nAioanopoO- To eepaATtpio yia Tr~ | v ene-
Kiaonint; KaAAiepyeidc; TOU anoteAEoe n
KoivoiiKti oSriyia 2030/30EC, nou npoco-
9eiir| SidaSuar] TCOV piOKauai| jcov, coc;
avavewoina Kauai|aa, pe oroxo ir\-
5iaKri unoKaTdoraari tou auvoAiKOu vri-
^eA Kara 10% TO 2020.
Me eva orpemaa nAiavSou va napdyei
KQ TQ neao opo ano 43 ecoc; 75 AiTpa (3io-
, nKaAAiepyeid TOU ejacpavi^ei aq-
va anneicoBei ncoc; o qAiavOoc; KepSi^ei
auvexcoc; eKTdoeic; crrnx^pa |aac; TQ Te-
AeuTaia xpovia, \IE anoTeAeona q KaAAi-
epyeid TOU va KaTaAa| a(3dvei OUTI] Tq
ariy^ri oxeSov TO 80% Tqc; napaycoyric;
evepyeiOKcov cpuTcov. To 2011 KdAuipe
an686 xiAidScov orpenndTcov, Kupi-
i MaKe6oviaKaiTn0pdKr| Kaiei6i-
KQ OTO No|ao E(3pou.
nAEONEKTHMATA
ExEixannAd eo5a KaAAiepyeiac;: uno-
Aa| anoKi KOI aro eva TpiTO eKeivcovTOu
Mnopei va anoSuaei iKavonoiqTiKci
uno KaGeorcbc; eAdxicrrnc; nupSeviKric;
dp5euor|c;.
Aev ana ITOUVTO i no AAd epyaTiKd .
IuyKO| ji^eTaiva)piTepaan6dAAec;avoi-
^idTiKeq KoAAiepyeiec;, neanoTeAeonaTri
ouvTO|a6TpnaneAeuGepcoanTOU aypou.
ANOIMOZ
ANAITAIIAAHZ
PEnnONOE
<t>urdEKEIVO nou
eSEi^E IT) neya AUTE-
PH npoaapnooriKO-
MQTIKE^ ouv6rJKE<;
or] Aia
Eivai |iiaKaAAiEp-
apEVT) IIE TT|v npdoi-
vr| avdnTu^r).
avranoKpivErai
aAAayiiq KQ I aujj-
n AieneTai ano ouu.poAaiaKii yecopyia,
e^aocpaAi^ovrac; eyyunpevo eio66r|M
HeAiynepyaoia.
Mnaivei OTO npoypa^na yia ir\c
Tqc; viTpoppunavoT|c;.
MEIONEKTHMATA
Oi anopoi TOU r)Aiav6ou nou netprau
OTO xwpd(J)i KOTO Tr) auyKomSrj exou
Tpv iKavoTr| Ta va tpuTpcovouv Tf| v en<
(aevr) dvoi^nSrnaioupycovTac; ui|)r|Aoi
nAr|9uo|aouc; (eGeAovTeO, AeiToupyci
Aoyco TOU paGeoc; PI^IKOU auorr||aaTC
64 NOEMBPIOZ 2O12 ATPOTERRA
napayovTai (JE cva
orpE nna r|Aiav8ou
KaOapo Eio65r||ia
(coo6a avd
AFPOSPECIAL / ENEPFEIA
nE pioaoTspo ano d A A E c; K aA A iE pysiE c; ,
H E anoTE A E apa av TO sSacpoq SE V
navaTpO ( po6oTr|6i J J E vspo K O TQ TI C ;
, r \ |
K aA A ispyE ia va E n^aviaE i
l K aTd Tr| 5 id pK iaTr| c; TpiTiac; 2 0 1 0 -
2012, onou unrip^E ar]u.avTiK r| au^qon
TC O V K aA A ipY O uu. vcov E K Td oE cov, na-
( u.aK pocpo|aiva, cponovpr] . cpou.a, nspo-
voanopoc; K . d . ) nou av SEV npoasxSouv
a, sivai
SU V O TO V va E nnpsd aouv apvr] TiK d TO
U .EA A O V
T OU tjAiavBou
I
AIAXEIPIZH
KAAAIEPFEIAZ
Znopd:
( Md pTioc; - A npiA ioO |aTn 6sp-
H O K paaia sSd cpouc; va E X E I ora-
8ponoir|6i orouq 8 C . M E TP |V
npuinn onopd au^d vovrai ot
oSooEic; K air)
TC O V E i6d ) v. Ta paGid K Q I K aA d
u-
: E uK oA a
pou.
anoard oEic; nsra^u TU V ypaja-
|auveivai75K aT. K aiE niTrj c;
Y pannnq ortopd c; 20-22 E K O T.
noicovrac; cnjyxpova ^i^a
K TO va cpiA iK d npoQ TO
nspipd A A ov.
Ex3poi-ao6Viq: l5ia( Tpo
npopA nj aa anoTE A siTO napd ai-
TO Tric; opopd yxnc; , to onoio
avd arp|a(ja: fia ^E piK r) icaA -
.500-5.000 cpU Td . H a
.500-6.000. I no-
poc; : 350-500 Y pa|a|a./orpnna.
Ainavor): K upicoc; O ^C O TO nou
por) 6d ioTrivavd nTu^r| K O I
napaY U Y H K atTr) vnpiK TiK 6-
Tnja TO U onopou O E A d 5i.
E6a<pn:
av8K TiK cb v noiK iA icov. O ai5r]-
pooK cb A r|K ac; K ain K apaepaTH E ,
K d noisq xpoviEc; , npoxaA ouv
ancoA EiEc; cpuTcov. Z qniE q uno-
pava npO K A qfiouv K aiano
nrr|vd .
AAcovio|j6<;: X pr]ai|aonoiou-
vrai 01 ounpaTiK E q aA covioriK E c;
U rixavEc; orapiou - K aA a|ano-
K I O U neTr|vnpoa6r|K r| K aTd A -
A r]A ou [aaxaipiou. mm
EEOAA/ZTPEMMA
Inopoc; 6,5
Opya)|ja-anopd 10
6S
12,5 Ainaana (25 KiAd)
ApSeuar] 15
IuyKOm6ii 11
IYNOAO 61
EZOAA/ZT PEMMA
ano6oar| 350 KiAd
Mean Wl T ET paeriac; (2009-12)
0,38/KiA6
KOT O rn v mpio6o outrj 01 npEt;
K U \ ia \ / 9 r \ K a v a no 0,33-0,45 / KiAd
MIKT O EIZOAHMA 133
KA0APO EIIOAHMA 72
*H ftZavtoKTovia /J E T ibenuron methyl aroixiZei irepiirou 2,5 /orpuua.
A TP O TERRA NO E M BP I O E 2O12 65
MIKPEZ AFTEAIEZ;
crto
ATPOTERRA
I
|, |J Tr|v Tunonor]ori aypOTiKoov
npo'i'ovrcov, nouAdTE, EVOIKIQ^ETE, avaO"|TdT i<d6 siSouc;
E^onAiap.6, EKTaar], SEAETE va avTaAAd^ETS npo'iovTa, onopouc;,
^riiatE auvspYdTEc; yia Tqv napaycoYH
O,TIKIav vpdxvETE OTEiATE TIC; (JiKpEc; oac; ayYEAiEc;,
OTO npio6iKO |aac; i<ai EIJEIC; 9a TIC; 6rmooiuoou(j AQPEAN*.
AnooroAri p.Tr|Vv6i^r| AFPOTERRA
- Me Fax: OTO 210 2847707
- Me e-mail: oroagroterra@ependytis.gr
: crcn SiEuGuvoq EHENAYTHI, AYIOC; Aaupac;2
KailapavTanopou, N. HpdKAsio 14121
Ra eiSiKEc; Kaiaxupioeic;,
K.An.
K Hn OI M[~l A A K ONI Z Y NT AT E Z OT I AE ' T O MONOZ IOY
ATPO
LIFE
OYTEYZH
i^no n cr
KOvi pnopoups
K a p O T O , a K op 6o,
aAAd K m (ja p ouXi.
Dpoaoxn op coc;
a rnvna yta vid
K O I T O Suva io a Ep a .
0>TIA=' TO MONOZ
KAAAY-
NTIKATIA
nEPinOIHZH
npozonov
nPAIINOI TOIXOI
MEIAITHNnOAH
ArPOTERRA NOEMBPIOr 2O12 67
AfPOLIFE / KHnOZ-MflAAKONI
KdBerot Ktmoi craw TtoAn
EAAEIWH I1PAZINOY KAI XfllPOY
MEZA ZTHN AZ<DYKTIKA
nYKNOAOMHMENH HOAH; H AYZH
EINAI NA KOITAEOYME WHAA,
AHMIOYPfftNTAZ KHflOYZ HANn
ZE TOIXOYZ, TEMATOYZ
AOYAOYAIA AAAA KAI AAXANIKA!
Tcov KapoAou XaviKidv,
apxiTEKTOva Toniou MLAUPenn
KQ L ZapiK Mnepiancpidv
apxiTEKtova unxawKou EMF1,
apxiTEKTOva Toniou MASLA ETH Zurich
H
auv xpo v q A9r|v a,
apev r) uq i ai |a V T O un o Ar| ,
an o i EAsi sva an o la mo urto-
p a G n i a n E v a Ssi yn ai a T O U t pua i K O u n pi -
pd AAo v i o q iqc; x^pac; n ac; s^an i ac ; TC O V
EV T O V C O V av 6pto n o Y v 6v En Ei aB d asc o v . IE
K aB s v a an o TO U C ; K at o i K o uc ; iqc; av aAo -
yo uv [ J oAic; 2,5 T ET payc o v i K d HEtpa n paai -
v o u, otav o Eupc o n a' i K O c ; O pyav tai ao c ; f l e -
pi pd AAo v i o c ; B ET EIC O C ; K ai coi aTn av aAo -
yi a ia 10 T . H. avd K Q T O I K O yi a tr| (
i r| T aT t o v o uyxpo v c o v n 6A c o v . K a i ,
SU O T U X O J C ;, orr|v i5ia K ai
( B pi o K O v i ai apK Ei Ec ; a K O u n n oAsi c; K Q I o u-
V O I K I E C ; OE oAq T qv EAAd Sa.
M E B o o n TC I n apan d v c o K Q I EK T i pc o v raq
ncoc; n n apo uaa i d ar) yi a oAoeva n EyaAu-
K EV i pa 9a auvExi orsi , l ouAd xi otov crto
opai o usAAo v , r) n pd ai v n av d n i u^r] an o-
K id n pc o tapxi K ri ar\a yia T I C ; H E yaA o u -
n o AEi q. ITO n Aai o i o Q U T O , q ouyxpovr| TE-
X v o Ao yi a n po ac pEpEi V EEC ; AU O EIC ; yi a T HV
K o AAi s pyEi a cpuTcb v nsoa OTIC ; n oAsi c; yi a
Aoyouc; K aAAc o n i o ri K o uc ; K a i xpn c r c i K o O c .
M i a an o auT s qT i c j T EX v o Ao yi K Ec ; K O IV O T O -
Hisc; an oTEAsi K O I TO o uo rn n a K d 0 Tr|c; cpu-
T EU o n c ; OE ovj j si c; K T i pi to v aAAd K O I OE auto-
K O O HO U K O SET O I K r| n o i 5i aK O -
0|JOUV E^COTEplKOUC; KOI EOCOTEplKOUC;
Toixouq KTipicov, Exovraq B ETIKO avTiKTuno
TOOO orriv EIKOVO 600 KOIOTO uiKpOKAi|-ia
Ta <)>opTiou trtrj pi y-
HEvr) opBia eivai IIE-
piKEt; AUOEK; yia va
68 NOEMBPIOI 2O12 ATPOTCRRA
AfPOLIFE / KHflOE-MriAAKONI
ZTHN FIPAEH
Ano n A E u p d q i S i o K O T a a K E U t i c ; u n a p xo u v n a p d noAAs q n a p a AAa ys c ; orr|v iS sa c p p voo T O ES a c poc ; O T O V T O I X O
u.ou K X H T O K a A A i p yc b . An o i i n o u K d Ai a n o u K p |J o vT a i 6p 0i a K a i c p u T E u o vT a i A a xa vi K d , u . X p i J; u AL V c ; n a A T c ;
K O I K a c p d oi a H E o p ya vi K O xc oua a va p T q u s va O E T O I X O U C ; , 6Aa s i va i Aua si c ; nou a noS i S ouv orr| u.ovT pva noAq
T f ] va vd y K r] T q c ; E n a c p q c ; H ET I " ] y H - K o i T d u . n A s o v K d 0 T a r r \n K O I o x i a n o H j q A d K O I 6i vo u|i i r | S uva T O T H T a
O T O V K a 0 va (a a c ; va n a p d yE i nspoc ; T O U ( pa yr|T ou T O U O T O 1610 T O U T O u n a A K o vi .
Qa va 5n |- i i o u p yn a i K O V E I C ; T O 5 i K O T O u K d 0 T O K r|n o xp i d ^o vT a i i <d n o i a p a a i K d u A i K d T O onoi a E i va i :
I
Eva |iao nou 0a
a u y K p a T E i T O xu na
K d 0 T a . AU T O u n o p s i
va s i va i a no n A a o ri K d
3
MUKHTOKTOVO
OTOXWMa-
To nio anAo sivai
S
< P U T I K O u A i K O T q q
a p s a K E i a c ; n a q ,
a nd A a / a vi K d
|j X p i a v00( p 6p o u c ;
0d|a vouc ; .
d a i a , na AsT Ec ;
oiKo6o|arjO H E
oa vT O E ns c ; .
2
6
H A i a K O c pc oq
avdAoya jae Tiq
KdBECpUTOU.
OpyaviK6
npOOKTlKO
KaAuTE prj
anooTpdvvi"n-
a vd A o ya n E T i c ;
a vd yK E c ; T G O V ( { JU T O JV .
ys t o u c p a o n a n
nou
0 a vT U O i T a
ZE RIO ERArrEAMATIKO EHIHEAOejCOUV 5nni-
o u p y n 0 i , Eni oqc ; , noAAd a u orri na T a np d oi vc ovT oi -
X c ov O E nsydAsc ; E nu p d vE i s c ; . T o K a 0E va E X E I T O nA o-
vE K T rm a T a T O U a AAa K a i T i q a n a i T ri a E i QT O U , |i K p i -
T ri p i a K Ai |i a T i K d a AAa K a i a i a 0 r|T i K d .
H E T a i p i a G reen wa ys X i o x 5i d a i
sva ou orri i a a n p d o i vc o vT o i xc o v, T O G reen T a g, nou
A i T o u p y i oa v ( i i a K d 0 T r| c p U T E U T i K i ] s n i c p d vE i a -
p a , np oa a p [i oa p vr| a n o Au T a a t a E AAq vi -
. T o i 6i K r|( ;
n d vE A n d xo u c ; poAi c ; 3 , 5 E K O T O O T C JO V , T O
onoi a a va p T C ovra i O E E O C O T E P I K O n E O C O T E P I K O T O I X O .
T a ndvsA pnopouv va npoa a pnooroi i v as onoi a S ri -
noT E s n i c f i d vE i a K a O wc ; K O T a o K E u d ^o vra i i c a T om v
n a p a yyE Ai a c ; , E V U T O noT i o^a y i vsT a i si T E xs i p u va -
M E T O a u o rn t i a G reen T a g n E n i Ao yn T C O V c pU T c b v
yi vE T a i a no ^ua n Ao u o i a na As T a l a s a o yE i a K c b v E I -
5c ov: K ri n o i o K i E p o i , a p c o |a a T i K o i , E O C O T E P I K O U X C O -
p o u , a K O |i a K O I ( 3 p t ooi |a oi , a uvT sAc ovT a c ; K a i o rr|v
a i a 0r) T i K ri a va |3 d0u.i or| T O U QO T I K O U T o n i o u a AAa
K O I cn:r|v E n a va o u vS E o r) T C O V K a ro i K c o v T qc ; noAqc ;
I JE T H c p u a r| .
AT P O T C RRA NO E M BP I O r 2O 12 69
AfPOLIFE / OTIAE' TO MONOZ ZOY
OYZIKO
npoznno
AOZTE AAMWH ETON
EAYTO AZ ME TA fllO
AHAA YAIKA AHO TH 0YEH
Tr|c; Euysviac; n. T<ecj)pdKou
AF1AO&
TPHropo
TIATO
npoznno
1 K O U T a A d K l
Aai6Aa6o
1 KouiaAdKi
KQ KOAAUVTIKQ |J
avvd KQI cpuaiKd au-
crcaTiKd and tr|vKou^iva aaq.
MoipaateiTE TQ (a Touq (piAouc;
Kanr|v oiKoyeveid oaq KOI 5ia-
vrac; xupic; c^oSa in v uyEta
trjc; ni6ep(ji5ac; aaq. Mcaa
and auTEt; TIC; oeAtSEc;, 6a aac
5ivou|ac Kd8 unva anAEC KQI
EUKOAEC; auvtayEc, yia oAouc;.
70 NOEMBPIOZ 2O12 ATPOTERRA
AvaKdT4)T TQ 6uo uAiKa [IE Eva KouTaAaKi. Xpr|oinonoir|OT a|joa)(;
TO |aiy|aa OE 6Ao TO npoocono (anocpuyETE Tr|v nspioxnTC OV (JQTIC OV ) yia anoAEniori.
KdvTEanaAo (jaod^yial-ZAEnrd aiJ;nAuvET (J EdcpGovoxAiapo vpo.
Tcopa TO Ssp^aa aac; avai TOi|ao va 6x9i Tq (adoKa EvuSdTtooriq-TO
Z L O Z zoidawaoN
*Drid3goii3A
-D* 'liDpdg UxiiuUo
-JIAD 13X3 lAorlsy ox
nrldsg
010 UrhrtpY i3Aig ID*
"orlnjAS orliiny
-011 13X3 iidnoDiA ox
OIID orldag 01 13031
-DinodU 1D51 13<J)3dl
-HAD 13X3 'pxung
-i3^oiiAD 3D oionoyu
IDAIS ogoypioys oj.
orlAirl 01
3rinoo3g DA AnogUoj)
iori IDM oyniin nrldsg
-i() 30 isionoyii I DAI S
noi UJAidsono UID 09
-llO{) IDS DdDllAJI Dl
13AO13ADAD 'Uopdg
UllADdllAllAD I BM
OAD{)iyodgA3g oj.
*Dg;rtd3giu3
Allll3(t)3dlID)l
-ly 3D boionoyii I DAI S
ID* UocoipgnA3 Aliio
'UooyupAD Abio p@U
-o(J iD5i bsiUioigi b3x
-llUllDllAD 13Xg -D13X
-loiooAXi 1D oyyoi
-3ri 'b3AirlDlljJ 3DOID
-noyii I DAI S lysrl ox
AOOellOj) 1D5I D13X
pyyou IDS liAiixliii
AnoX3td3u oylirl ox
ZA01
Z31H1OIVI
VM I V1ZAZ
v
od3A odoiyX sr l p yc > i 3i3A3yiJ3E'
DA Ui 3inU(t iD I D X or hoyO H DX oiinoodij 01 oyo 3D or ldsg odoeox 3D
Dxop r l Ui 3iDr p yuv ' oisAnt f i 01 0 p iiisy5 L -O L f iA )39Dio DA
Dr t Air l oisKiUt bv dsiAsyiir l O ID p > iiynDi^ Dr l
Dyo 31(t\31DXDAV ' (L j^ O ^ O 313AD D1 DA DlA DASllDdU^ O UD DllgnoA DA3 3D
3ioL mniX U)
H ZUNO lr ZH ZUJL VVANS
VM ZVN
AOZ ZONON O <=VI1<D / 3dllO dJV
AFPOLIFE / ZYNTAFEZ
.
r
XPHZTOZ AOAN AZIAAHZ
OTIAEE TIE
AIKEZ ZOY EAIEZ
ME AFIAA BHMATA ETOIMAFTE EAIEZ TIA
TO OIKOfENEIAKO TPAHEZI, HPOEOETONTAZ
APDMATA KAI PEYZEIZ AHO THN EAAHNIKH FH
M
orr|v Enoxn nou (anopou-
p va 5r|MLOupyriaoun T I C ; S I K EC ;
l^ac; EniT panE^iEc; EAisc; K aOax;
H S iaS iK aaia dvainoA u anA r), oncoc; |aac; T r|v
sS Ei^E o a(J>Xpriaroc; A eavaaidS nc; , \ J . a Q |as
(jia UK oAr| auvrayri yia dAi|a|aa.
npoaoxn, oncoc; , orr|v s niA oyn T HC ; EA idc; . A v
Xou|JE yvcooro nac; napaycoyo, ac; T OU
pi K C I i oxi ME MI XavLK a Maa y tail a1 au-
iriir|vnpirn:coar| unopdvaEi vc u
T pau|aananVEc; ano T O XT unruaaia.
T I P
Tit; xovrpoEAiec; T I C ; ^a^uou|jE oao s ivai Q K OH Q npdaivEc; , npi v
copiptdaouv K ai paupioouv, A vrC G s T a, T UV K aA ajjcov TU ; ai]>iivou|j
va nauptoouv aAAd a % i vo copindaouv noAO K Q I va ^apcooouv.
TXAKIZTEE
BHMA1
HPO E T O I MA ZI A
T ic; npdaivEc; EA is q
pou|j va xpnoiMO-
nA dK Ec; ano ndp|aa-
i A EI -
EvayouS i Evc byi a
EU K oA i annopEi va
nag .
A v5s \, |ano-
EqnET pEc; .
METO
OA K dvc ; r|6o-
Xia HE VEpo yia n-
pinou10r||Jpc; Yia
va
BHMA2
ZTHNAAMH
ys uor) T OUQ , T I C ;
CTTOTEAIKOSOXEIO
cfiuA a5r|c; K aiauvT
priori < ; T OUC ; .I T O
KAAAMON
BHMA 1 |ar|XaA dvK ai vaou-
H POET OI MA ZI A vrripouvraiK aA uT E-
KOUKOUTOlKOlVa
pi2-3cpopc; .A v5v ndpanoA u.K ai 6c o
i, |ano- i
oou|a2-3cpop(; |j npinoul Or)ppc; .
Evampouvi . Rava
BHMA2
ZTHNAAMH
AKoAou6ou|i T
T o S OXEI O |anopi
vaEi vai yudA i vor]
nA acrciK O,
aS iacpavEc; .
72 NOEMBPiOZ 2OT2 AfPOTERRA
AfPOLIFE / ZYNTAPEZ
X E i o G a n p E n a v a
n p o a 0o o un Tr| v
d A | j r| Y i a Tr| C TU V Tr| -
p n o r| . A ut f | y i v Tc u
H a A a TO V p o 7 % ,
d p a o r o l K i A o v E p o
(3d ou|a7 0ypa|j -
H d p i a a A d Ti . A v
EXC U S E n y d A < ; n o -
aoir|Tc; K d i a K o -
n uo u|a v a t i c ; K p a -
Tn a o up E nd vco a no
X p 6v O K TO C ; v | JU V i -
o u, n TO O TI H E I O
a no6r|K uor] c; Xi
K un a i v o n a / n 9p-
H O K p a a i a , a c ; x p n ~
ai |j onoi ri aou|ani o
6uv a i r|d A n r|. |J
a A d n o E a v a A o y i a
anol O % coc; 14% .
BH MA 3
TEY ZH
A H O 4>Y H
H a e^ipd y E uo ri
|anopou|j va n p o -
a6aou|j (pEisc;
a n o A E H O V I , O K 6p-
60, K A a S d K i a a n o
p i y a v r| , 5ev i p o A i -
(3avo, G un d p i , U K O -
|ar| K O I C p p E O K O U C ;
onopouc; n d p a G o u ,
K O K K O u q a n o m n E -
p i a v d A o y a n E T O i i
H a q a p E O E i . Eni-
anc;, u n o p E i v a S o -
K i |a d a o u|j 6i a c p o -
p E Ti K n y s ua n a v a
S o x E i o c p uA a ^n c ; !
BH MA 4
H PO ZTA ZI A !
A c p r| v o u| a x wp o
O TO S O X E I O yi a va
n p o o BE a o up E Eva
n a x u S d x i uA o A d 6i
to onoi o E n m A s ei
o rr| v n i ( J)d v i a ,
yi a va n q v E X O U V 01
E A i E c ; n a q n a < f >r i
H E T O V Q E p a , 0
o n o i o c ; Ti c ; a A A o i c b -
V E I . O i a v Ti q p y d -
^o u n E y i a v a a E p -
( 3i p o un , |a n o p i
v a x p i a o T: i v a
a u|j n A r|p o b a o un
A d 5i .
l K d 6n p ( m : c o a n
q ano8r|K euar|
T O u q n p E n E i v a y i v ei
SspiaoKpaoia.
BHMA3
FEYEM
ARC OYZH
Mi a a uv r | 0i a n v r )
a v a A o y i a i v a i 2
v a n p o a 6a o i >n
X D U O n cf>A ou5c;
A | JO V I O U .
a uv r|6c o q i i q
c;. Mn o p o u|j
va TI C ; 6o K i n d a o u|a e
EnsiTa ano 2- 3
npooO Eiovrac;
orr|v
n p o o 0a o un K O I
d A A o 161, av
, n n o p o u|j
BHMA4
nPOZTAZIA!
I O X U E I O . T I K O I O TI C ;
Ta a K i O Tc ; A i c ; ,
6n A a 6t i TI C ; K a A u-
n ro uj i E |j Eva 6d -
n p o a o x n , 5v n i -
o a o To 6o x i o , v a )
T O K a n d K i n p s n E i
OTIAEE TIZ AIKEZ ZOY EAIEZ
/YNEXEIA
ATPOTERRA NOEMBPIOZ 2O12 73
AFPOLIFE / ZYNTAfEZ
OTI AEE TIZ AIKEZ ZOY EAIEZ / ZYNEXEIA
TIP
TO niKpia|ja aAAdCou JJE TO VEpo KaSsnia n 5uo (JEpEt; via va EIUTOXUVOUME Trj 6iaSiKaaia.
DEpinou TT|v 6y6or| MEpa TU; 6oKi|jd^ou|4 va 6oO|jE av {JEniicpiaav KOI (aaAdKcoaav apKErd, av oxi, TU; a(J>nvoun 2-3 r)MCp(; QKOHO.
Dpoaoxn npsnei va 6cboou|iE KOI ara X^P0 onou TU; a<f>nvou|iE, o onoioc npsnEt va Etvai OKiEpoi; KQI SpooEpoi;.
ZYNTAFH
AAEIMMA EAIAZ
YAIKA6MEPIAEI
&&
300 ypania. |aaupq Ai(; (xupiqio KOUKouim)* 1 KouiaAdKindora avtaouyiac; q 4-5 cpiAEicma avroouyiac;2 KouiaAiEc; Kannap
6Aa TO auoroTiKd -xcopiq TO Ad6i - HE
\ .
^ou \ie npoa6TOVTac; TO Ad61 oiyd oiyd,
wanou oAaTa auoraTiKd va avapixSouv
KaAd, 5iaTnpcbvi:ac;Tr|XOVIPOKOHMvrl
ucpri. BdouM OTO i|)uyio y 10 Aiysc; copEc;
npivap(3ipou|j.
I
ZYNAYAZONTAE
To aAeinjaa Taipid^Et (IE unacrtou via
Kapoiou KOI ayyoupiou,
XOVTpoKojJUEvri npdCTivti ninEpid,
(Jjuaiicd v|iiO|4i, TOpTiyia,
aAAd KOI Taint; AaxaviKuv.
74 NOEMBPIOE 2O12 ATPOTERRA
BIBAIOriAPOYZIAZH
KAAAIEPfEIA... nNEYMATOZ
EnAfTEAM ATI A APPOTHZ 'H KHHOYPOZ THZ HOAHZ; TIA OAOYZ YF1APXEI ENA BIBAIO
KAAAIEPfElEE
EKTOZ
EAAQOYZ:
YAPOnONIA,
YnOZTPOMATA
Arjjjrjtpioc; IdBBac,
AYTH H EKTETAMENH ME
AE T T I (528 O E AiS s c;) yupco ano
nc; u S pon ov iK E c; K a AAi E py E i -
E C ;, a v K C U a n s u Bu v E ia i K u pi -
cocjcT E y e con ov ou c; K O I T E X V O -
A6 y ou c;Y con 6 v ou c;, 9a cpa -
Pa 8 u.6 K a T a v or| T ti K O I C T T O
u.r| E i6 u < 6 . 0ouyypa c{ > a c;
T O U T E con ov iK ou n a v ma rr| -
U . iO U - O U y K V T pcbv lT r| S lK I ]
, oncoc;
, C O O T E v a n a poua i-
do i 6 Aa T O S on a ta n ou ox -
pu T H T a E X E I 6 o0 i cna
T C O V ( J J U T C O V T O GO O T Q D V O I X T C I
oao K QI mia K AE ia rd u S pon o-
: AypOTunot;
AAXANIKA AHO
TAXEPIAZAZ
Ai/S piT ffdnouAot;,
O T A=I APX H ZAv 6 piT a 6 -
n ou Aoc; ( a u y y pa cp a c;T cov
l< n n oc; K O I B pdv T a , K q -
n oq K O I BE pdv T a orr| I i< id ) ,
H E T O v I coT n pn n opE pq , u- ac;
n a pou oidc^ E i E v a xpn011^
pi pAi o, ypa u.| a v o U .E yv cou.0-
V O T I C ; iS ia iT E ps q K a AAi py r| -
T I K E C ; auv 9r|K E c; otr|v E AAd-
6 a , T O on oio Ba a u v T pocpE u -
a s i T H V n poa n dGs id u.ac; v a
K a AAi py n a ou | J T a 5 iK d u.ac;
Aa x a v iK d orov K r| n o ii O K O -
u.a K a i orn pE pdv ra n a c;. T o
pi pAi o E X E I y pa cpE i p 6 ou.ii
n ou Por| 9d T O V pa a iT x v r| ,
K a 9cbc; 01 npcoT s c; O E AiS s c;
n s piE x ouv n AripocpopiE c; yia
T q v E y K a T da ra a n T O U Aa x a -
v oK n n ou K O I T H cppov T iS a
T O U . E T H a u v E X E ia E n iAs y ou -
|U Aa x a v iK d a n o T O S s uT E po
la s poc; K O I ^ E K I V O U E J J E au|a-
pou Ao T O i" | u. poA6 yio E py a -
a icbv a v d| a r| v a .
EKSoocu;: A6. lTa|joOAr|(;
li: 17.50
O HAIANOOZ
O HAIANOOZ
TO B I B AI O a n u 0u v T a i
crrouc; K a AAiE py riT E c; q Aia v -
0ou , oT ouc;Y con 6 v ouc;,
O T O U C ; cpoiT r|T c; K QI a K d0
ii a u T n K a AAis py E ia ,
T a ia x pov ia orri x ^ pa n a c;
coc; E V E py E i a K H y ia i r ] v n a pa -
ycoyr) PI O V T I ^ E A. O a u y y pa -
cp a c;- Y con 6 v oc;T O uO rE E -
K A- E n i K E V T pC O V E T a i O T r) [10-
V T E pv a K a AAi py r| T iK ri T E X V I -
K F | H E oAs c; T I C ; n a pa | J E T pou c;
T f|c; ( n poE T O in a a ia s S d-
cpou c;, E n iAoy q u ppi5 iou ,
on opdc;, cpU T pcb| a a T O c;, Gps -
v pr]. Ain a v a n , O ^ a v ioK T O v ia ,
dp6 u a r| ) , n a pE x ov ra c; O T O I -
X ia yia T H X Pn orl I O U nA'av "
S ou , T a n A ov K T rin a T a T H C ;
K a AAie py E ia c;, T I C ; a oBs v E iE c;
n ou T O V E n rips d^ ou v , T q cpu-
a ioAoyia T O U , a AAd T H V I O T O -
pi a t ou .
EK56acic;: Aypdiunot;
eflids.
. . .
BIOAOriKH
KAAAIEPfEIA
EAIAZ
ZYrrPA0E/Z: T. Kuvoravtonoo-
Ao< ;, X p.
H . K av cap o s . f.
n. DairaSdirouAot;
nPOKEI TAI y ia T O n pcoT O
pipAioT n c; oE ipdc; E y x ipi-
6 ia BioAoy iK ric; fE copyia c;" ,
n ou E X E I coc; a rox o T r|v E v q -
H E pcoa n T C O V a y poT cov , a AAd
K O I oacov s u jrAe K O V T a i oro
X copoT r|c;napaycoyiic;, ai r \o p i
cpE ps T a i crrr|v s Aid, E Aa ion oi-
, KOI
T pon o T I C ;
K a AAis py riT iK E c; n pa K T i K E q
n ou n ps n E i v a E cpa pia oa E i
naAioc; pi
X copiq v a u . n a i v i a pa 9 i d
E n iorrin ov iK d 9 u.aT a n ou
a n a iT ou v
yv coor].
6|acoc; E i v a i K a i y ia T O U C ; ipa y-
H E V O U C ; K O T a v a AcoT E q n ou
S s Aouv v a J ; pouv T O n dv ra
yia T q S ia T pocpn T O U C ;.
EK660EU;: A8. ZT a|40uAr|C
ATPOTERRA NOEMB PI OZ 2012
AFOPA / nPOIONTA

J
TPAHEZI
EAAHNIKA nPOIONTA YWHAHZ nOIOTHTAZ
ME FEYEEIZ KAI APHMATA AHO THN EAAHNIKH TH
Kntpa
nAouaioiKcunoiOTiKoiava^evovTcu'
TO 2012 o i o ivo i TOU KTI] U.CITOC; TOU
AvEorn Mna|jncm;iu.6nouAou, nou
B s p T i a K O U , a up cp cova I
a noT Aeou.a T a T qc; 4 > T ivr|c; a oSEi dc;.
^EAi^n KaiTr|vnoioTiKr| Siacpopc
TC OV oracpuAicbv- OTIC ; HAayiEc; BEPTIO
unnp^snoAuEnoiKoSonntiKri. Oiau
X V EC ; (3poxc; KQI n xannAn 9Epu. OKpa<
SEV EnsTpEipav va avanruxQouv aa8
V EIEC ; KQI Erac^nnioi IJUKHTEC ; crra OTQC }
Aia. To KaAoKaipi f|tav E^iaou noAu K
A6, av e^aipsBEiTO SEKaqnEpo TC OV u
AcovOspiJOKpaaicbv, o
KQTQ noAu Tq
76 NOEMBPIOZ 2O12 ATPOTERRA
Oupapimo peAi
Apipharm
A v d u E c r a oe 6A a T O (isA ia nou n a pd you v
0 1 u sA ia oeq T pu yc ov T a c . T O U C ; X U U . Q U C ; ir\c,
E A A n v i K f i c c f > u a n. c ; , T O 8u u . a pi oi o a no-
A a u . B d v E i n a Y K oa n i G oc . T n , u -E ya A u T E pn ,
r]T r|or|. T n, v a iT ia yia T O U T O T O npov ou i o
a v T i A a u . B d v oa i n oA i q 6oK iu . d a a c . O K E T O
A i yo a n' T O x pu oa c pev i o O C O U . Q T O U : n yeu -
an, T O U a noK Q A u nT E T a iT O T e coc; u ia K Q -
A o^u yia |jev r | a u n c pc ov i a a v d i a soa a r ov
T pa x u x a pa K T n pa T O U G u i a a pi ou n ou B a -
oi A eu E i or ou q ^epO T onou c ; K Q L T I C ; a na -
A eq V O T E C ; nou a no6i6i n scpn. \iepr\-
G on A n M l ^ u pQ a nd T r |T C O v B ou v c ov .
H A p i p h a r m E n i A Y i T r ) v i < a A u T pn noi-
K Q I n a pa Sooi a K d . 0 a T O B ps i T E O E K Q T Q -
d el i c a tes s en K a i n i A Y u . v a
c pa pu a K E i a .
BaAoapiKO Si
KaAapdra^
IlaTcaSnpnTpiou
M i a a K O u a E ^a i pE T i K d or na a v ti K T i 6id -
K pi on a ns ona a a v T a E A A r j v i K d K O I V O T O -
u -a npoi ov T a K a l a m a t a P a p a d i m i t r i ou
K O T d T r ) 6 i d pK i a T r ) c ; A i E G v ou c ; E K Q E on c ;
T poc pi i a c ov & noT tov Si a l 2012, r\a
npa Y U -a T onoi r |8r |K c n: o na pia ioT ic ; 2 1 -
2 5 O K T toB pi ou 2 0 1 2 . Ri oa u -
Y i < K pi u . v a , T O B a A a a u . i K o
E i 6 i K a A a n d T a c ; n a n a Sn u r ) -
T piou |a M s A i K a i T O B a A a a -
pa v v a E v r a xSou v crro 6id-
or\\io K a T d A oyo Si a l
I n n ov a t i on 2012: G l ob a l
Food T r en d s a n d I n n ov a -
t i on "
KptKpt
H K p t K p i , nd v T a nior r i or nv u oi-
6oa r ) , n pooc pE pE i or ou c ; K O T a v a A c oT E c ;
T qv a u 8V T i K i i \e\Ja r\U a Y a n r j UE v ou
Y ia ou pT iou ZT pa Y Y ior 6, na pa oK E u a -
O U . E V O a n 6 1 0 0 %eA A r i v i K 6 yd A a l E ppc b v .
T o l T pa yY i oT 6 T r | c ; K pi K pi 5 i a 8T i 6 A a
) , n ou 8a K O T O K T r i oE i K Q I T O U C ; m o
u c ; , \iE tr\v i < a 6 i pc on v r i
a n a pd n i A A r ) noiO T r |T a K p i K pi . T o
% A i n a pd K a i s A a c f i pu |a 2%
A i n a pd .
INFO
E IKOOI eva E iSr) sA-
vn<; Ovonaaia<;
npoc m 8U v r ] Si a T poc pi K i i T O U C ; a ^i a Y i a
T ov K a T a v a A c oT i i , K a 6 c oc ; n a pd Y ov T a i
a n o c pu oi K d E K x u A i a u a T a ,
d A A a npoo9T a .
AFOPA / OYTOnPOZTAZIA
VIORGAN COMPOS
To V i o r g a n Compost E i v a i E v a n A r pCL
ai K O npo'iov e^ oA oK A r i pou opy a v i K O n
| napdy ei ai ano ir|v ano5oL iriCTrl < P U I I K
K O I ^c oiK c ov u noA i L t|ad~
6id jaeaou iqc ; c f i u a i K ti c ;
mi K r j c ; A ei Tou py i ac ; TCO V
. E i v a i ev a d|
o py a v i K O A inao|aa, ora
OIKOAOriKO
OPFAN1KO AIRAZMA
at\c; KaGz E I& OU I; Ai-
naapdtwv K O I < J > u -
, E ni-
AIHANZHZ
O KOZMOZ THZ AIHANZHZ, THZ ENIZXYZHZ KAITHZ BEATIC2ZHZ
TON 0>YTON AHO TH MIKPOTEPH TAAZTPA ZTON KHflO
MEXPI TH MEPAAYTEPH ENTATIKH KAAAIEPfEIA
c ppu , eu Spu mo, Q O O L I O
SiaA u io, sv c b ei v a i n A oi
O E opy av i K r i ou ai a, E V^I
ano66L ir|or|c ; TCO V npc oi
v c ov ,
L I O VE C;, (
K Q K po u A pi K do ^ E a . dpi
VE TQ I c oq dpi ar o 6a< })o|
TI CO TI K O K Q I opy a v i K O A inaaiia as oAec ;
K aA A i epy ei eq K a i i ou ^tu n ou c ; eSac f ic ov
y dA o E v 5ia$epov n a pou a i d^E i n sc pap
TO U as 6E p|aoK r|maK ( ; K aA A i epy E i eq, c
A i a , eA iE c ;, L ir|A o i5r) , n u pqv oK a pn a , o
pdy y i a , Tpou c pa, naTc ru E c ;, E on pi6o ii
T. i5r) p6nou A o< ; 8. ZI A , Vi or g a n
www.viorgan.net
78 NOE MBPIOX: 2O12 ATPOTERRA
.
PYOMOOEPT-NP
, BioAoyiKd
Aavnponoir|or|c;l-Kuavo-youavi5ivr|(5i-
Kuavo-5ia|ai5io DCD). AvartpoaconejEiTn
ouyxpovq aviiAr|x(;q OTOV iO|ja TUV ouv-
BETCJvAinaandTwv.nouauviaraiaicruriv
eninr] Kuvaq TOU xpovou Spdaqc; TOU a^co-
TOU HETauTOXpovq oqnavTiKr] pEiooaq TCOV
ancoAacov Kainap|jn65ioq Siacpuyq^TOU
OTOvu6poc()6poopi^ovTa KaiTqvaTno-
acpaipa. napdAAqAa,npoocf)EpiTtc;ana-
paiTqTEc; noaoTqTEc; (pcoacfiopou yia Tqv Kd-
AuijjqTG OV BaoiKcov avayi<ci)vTCOV
KaAAiEpysiwv.
j: EAAnviKd Amda^OTa-ELFE
www.elfegroup.eu
VIORGAN HUM MO
To Viorgan Humoo Eivaisva cpuaiKO uiiy-
|aa (cfiuTOxcona) E[inAouTianvo HE Kou.no-
ora yaiooKcoAqKcov, KOTdAAqAo ai<6na
Kaiyiauna9qi<aiuaia6qTa(j}UTd. Eivai
oiKoAoyiKO npo'iov anaAAay|-ivo ano BAa-
BEPEC; OUOIEC;, ^dvia, vnnaiuSEic; Kaina-
G oyovouc; niKpoopyaviopouc;, Evcoxapq
air] auvBEaq TOU auyKpaTEiTqv i5avii<q
noaoiqia vspou yiaQPKETEC; ni^Epec; i<at
TOi6vanaiiiauxv6n6iiana.0copi-
lai i6avii<6 yia ir\a LiEaoyEia-
KCOV Knncov, npdoivuvTapaTaoov, EVG O
anoiEAEiio nAov KaidAAr|Ao unoorpcoiaa
yia dv8r| Kaicpuid EOCOIEPIKOU KQIE^COTE-
AidSearg:
T. ZiSrjponouAot; . IIA, Viorgan
www.viorgan.net
TIP
Mny
TE(; Ainavor|<;
avd SEvrpo rj
orpEmia K OI OK O-
OLIFERT
KQI Bopio OE uSaioSiaAuiii noptpn yia iq
BaoiKq Ainavar] TWV Aai65vipcov, onou
oieAAiipic;|aaYvqaiouKaiBopiounpo-
KaAouvipo<j)onvi(; KOI |jia)HVc; ano-
56aa<;. BaoiKq Ainavoq |-i2-5 KiAd/Aai-
65vipo [ie IK; nyaAutpc; 56aic; va
auorrivoviai a nEpimcoaEiq HEydAcov
6v6puv \ie EViova ouianicbuaia EAAd-
KQI as noAAsc; dAAEc; KaAAispyEiEc; (anns-
Ai, leuiAa, AaxaviKd K.An.) oenEpinrcb-
OEIC; 6ianioTconvr|c; eAAeupric; Bopiou,
auiatficova HETIC; SoooAoyiEc; KOITIC; o6r)-
yiEc; icav yEunovcov.
): EXAr|viKd AindO|iata-ELFE
www.elfegroup.eu
ouAEc; TOU
ysunovou oat;
ATPOTERRA NOEMBP1OZ 2O12 79
E=onAi zMor
STIHLSP4S1
E n a y y e A n c m K O e A a i o p a p S i o r i K O pe
Suva TO K i v r i Ttp a 2 , 9 H P K C U (3 d poc;1 3
K i A d . A i a 9 T i E i 5 i K O n pi or p( J > 6 u. \, n o u |atn p o n 0 i a i o u
auarnnaioc; n E p i a n p o c p ti q TO U acoAri
U n o p E i v a c r c p a c p E i n p o q
ir|v K a i
A K O n n E i S i K o q n p a K T i K o c ; a o p i r i p a
K Q I orr)v n oA uc opn XPH07!
: Andreas Stihl AE
www.stihl.gr
(IE Kivrjinpa EOU-
T E p i K r jt ; K a u a r )<;
CKTl(jr)OTE
i6iaiTpa Tt) XaM1~
SO NO E MBP I O I 2012 ATPOTERRA
YANM AR LEIPA GK
A a , T O GK160
K a i G K 2 0 0 .
i o x u p o u c ; 3 K u A i v 6 p o u c ; ,
n E T p E A a i o K i v r i T i i p E c ; , i n n o 6 u v a n n c ; 1 5, l
K a i l 9 , 3 i n n u v , a v T i o r o i x a . M s p i K d a n o
T Q E ^ E A t y n E v a x a p a K T r i p i o n i K d T O U C ;
s i v a i T O u S p o o r a T i K O a u o r r i i a a
5i u 6 u v a r | ( ; T O o n o i o E n i T p m E i v a
E K T E A o u v T a i n o A u K A E I O T E C ; a r po<|)c; |as
E A d x i o r r i n p o o n d G s i a a n o T O x E i p i o r f | .
E n i o n c ; , or o p a a i K O T O u q E ^ o n A i a n o
a v r | K o u v T O K i p d m o T O X U T H T C O V 8 X 4 , T O
u 6 p a u A n < 6 a u o r r m a 3 o r i U E i c o v , r \ ; (4WD), n onoia
u T E p n s A K T i K t i
n p o a c p u o n K O I H E T a c p s p E i ^ E y a A u T E p q
s p y a o i a ,
54 0 o . a . A .
AtdScor): DauAoi; I. KovrAAr]c; AEBE
www.condellispaul.gr
NEOSTIHLMS
1SOTC-E
T o mo e A a c p p u a A u a o n p i o v o ir \ c,
S t i h l , E v a n p a y i a a T i K O n n x a v r I M a
u i p r ] A r i c ; a K p i p i a c ; . M n < p 6 o
p d p o c ; , | a 6 A i < ; 2 , 6 k g , n E K i v r i T i p a
2 -M i x l , 3 H P K O L a A uoiSa V Picco
H e d v p o y n n o i o T r r r a K o n r j t ; , s i v a i
T O i 5a v n <6 | a n x a v n u a Yi a T r lv
n s p i n o i n a n T O U s A a i c o v a .
E n i o q c ; y t a K a u a i n a , A m a v T i K d K O I
n a p A i < 6 | a v a r | S t i h l 5i a 6 T i | Ji a
n A n p n y i <d |a a n o u 6 a ( 3 o n 0 n a o u v
T O V E n a y y E A ^ a T i a a A A d K O I T O V
): Andreas Stihl AE
www.stihl.gr
YANMARSEIPA
EF2OO
T a T p a K T e p Ya n m a r n p o a c f i E p o u v T r i
a e i p d E F200, n o n o i a n e p i A a n | 3 d v a T p i a
^ o v T A a . A U T O E i v a i T a E F2 2 7M 2 5. 7
i n n c o v , E F2 3 0 M 3 0 , 9 i n n c o v K O I E F2 3 3 M
32, 4 i n n c o v . T a T p a K T E p 5i a 8 T O U V
u 5p a u A i K o o u c n :r | | -i a 3 o r | H i c o v , |a ia
5u o T a x u T H T t o v (540/780
o . a . A . ) . T a T p a K T E p Ya n m a r
r): DauAoq I. KovrEAAr)<; AEBE
www.condellispaul.gr
O , T I a n a i T o u v 01 o u y x p o v o i
a y p o T E q , 5r |A a 5n K a A u T s p n
a n 65oor |
ATPOTERRA NOEMBPIOZ 2O12 81
AIAAEEAME
KAMF1OZ XIOY
EAAnvuc6<? cpuaiKoc
ZYZTATIKA
o
o
napd5oar) air\v K aA A i E py e i a
K am opT O K aA i ou anoi oHo ai cova.
Mi avraT ai pi a, n, Xu | aoi Xi ou , nou cf > T i dx T r|i < T o2 0 0 9
HE O T O XO va a^i onoi i i aE i i o 9 au u . dai o T oni K O npo'i ov.
E va [ j ovT E pvo spy oordoi o K xu [ i coor|c; K O I au ai < u aoi ac;
K Q I u vpnA i i T sx voA oy i a as i < d8 ord5i o napay ooy nc; .
M la au vE py aoi a |j T O U C ; vtoni ou c; ay poi E c; y i a
ir|v anoppocpnon, T HC ; napay coy ri c; T O U C ; as i < aA < ; T i j aE c; .
Mi a E A A nv i K q OE u cpoc; K O I HE pi po ori A au oK E u aai a -6r|Ml"
ou py i ai nq S i ac pnu i ori K ri c ; Mag ne t - nou 6 A n, a , K O I T C T U XE ,
va 5i acpoponoi r| 6E i ano T I C ; avT i oroi xE c; T O U avT ay covi au . ou .
AnOTEAEZMA
IE 8uo xpovta TO 8,2% Tr|c; ayopac; xuncov na vsA A aSi K d,
ME npooniiKEq yia E^aycoyEc;. Kai 6Aa auidae (iia SuaKoArj
oi K ov oj j i K i i auyKupia, nou j anopsi va ^E ne pacrce i av undp-
Xouv K aA o npo'iov KOI arpaT ri y i K O c; oxESiaajjoc;.
Mavtapivi
ano [ i u \\d Xiou
K Q I dA A e s noi K i Xi e s pav i api v i t bv
100% <DuoiKos Xupos
>*#-
-*,.
82 NOEMBPIOZ 2O12 ATPOTERRA
uyieivo uupoSaro rpayavo
Ynapxouv noAAoi Aoyoi va TO eniAe^ETE..,
'Onoiov KOI av 6iaA^T, TO oiyoupo Ei'vai
OTl 00TO AclTpi4JT!
fc :/\ . : ro i5i :.Tifpt :'od)i.JG <ai TO
|jova5iKo oxh|ja, npOKaAa TIQ aioQrioEic;
)j TOV nAouoio apoMOTiKO xapaKTnpa
KOI TH V Tpayavh TOU oapKa, Kd9 cpopd
Ac i ov IOL avcii TOTS EVC [jriAo aAn8ivo
anoAauoTiK O, epnioiEUTEiTE TO Kiku.
auro pe rq pfya!
I Movoaniia Ndouoaq. 59035 Naouoa
T. 2332043488 F. 2332043441 E. info@kiku.gr
emphyton www.kiku.gr
KIKU
Fresh Apple Emotion
j ' WOOVun' AAMM - j ' WOOVunOJUI :|IBLU-9
9096ZZ9 O I Z 3DCD/W ' s o Ad o y o x 19 991 ' 0 0 1 S DJ O DL J Q V
3"U"3 Aimn
p>iiioidui>iDdDX
13X3 SDAUdnu 0 ID>I D1DM3Q OflQ DIDM ID13A(OI3l1 DlUin^O U
J f f mf J wt 4 4 i'
'SSQDAOrl SI3dl SW3 J30Cf)l3l1 DA JSdOUrt DllmjDMIQ 01
:ioyo iDiAnoYsdico jBis^Jiaads unanono ui 3|/\ *
DriiocpYDAD sjdox DjAdnonsy
' UO O Q M3 UlUd o d ) 3D I DM I D130I 1DI Q I DM
oudDM oduy>iOYO SDj30nsuD misxsy
'ortoiiDrtAisg oiDrloino DiA
sud)D UA000 urlodxAs '
p>iiAUYY3 OID DjAdnonsy
DlDrtUl>l3AO3YU
'OQDVY3 AUI uyo 3D
'Djxnuus srl AnoAdnonsy
001 OUD S3CJ310DDld3|J
AllNR