P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 06, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד

א דומע זס ףד תבש תכסמ ילבב דומלת ) ב דומע זע ןילוח םגו (
הנשמ . לוגרחה תציבב ןיאצוי , לעוש ןשבו , האופר םושמ בולצה ןמ רמסמבו , ריאמ יבר ירבד , ףא ןירסוא םימכחו
ירומאה יכרד םושמ לוחב .
ארמג . לוגרחה תציבב ןיאצוי - אלחישל ידבעד , לעוש לש ןשבו - אתנישל ידבעד , אייחד - םיינד ןאמל , אתימד - אלד ןאמל
םיינ . בולצה ןמ רמסמבו - אפרזל ידבעד .
ריאמ יבר ירבד האופר םושמ . והייורת ירמאד אברו ייבא : האופר םושמ וב שיש רבד לכ - ירומאה יכרד םושמ וב ןיא .
האופר םושמ וב ןיא אה - ירומאה יכרד םושמ וב שי ? אינתהו : ורקוס ויתוריפ רישמש ןליא ) בוצו ותוא ע ( ונעוטו ארקיסב
םינבאב . םינבאב ונעוט אמלשב - היליח שוחכילד יכיה יכ , דיבעק האופר יאמ ארקיסב ורקוס אלא ? - הייזחילד יכיה יכ
ימחר הילע ועבילו ישניא . אינתדכ + : גי ארקיו + ארקי אמט אמטו - םיברל ורעצ עידוהל ךירצ , םימחר וילע ושקבי םיברו .
אניבר רמא : ןנילת ןאמכ אלקידב יסבוכ , - אנת יאה יכ . ןיבא רב אייח יברד הימק יארומא קרפב אנת ינת , היל רמא :
ירומאה יכרד םושמ והב תיא והלוכ , ינהמ רבל : ודקדק לע היל חינמו ןימה ותואמ איבמ ונורגב םצע ול שיש ימ , אמילו
יכה : עלב תיחנ דח דח , דח דח תיחנ עלב - ירומאה יכרד םושמ וב ןיא . ל ארדאל יכה אמי : טחמכ אתצעננ , אתלעננ
סירתכ , אייש אייש .

שר " א דומע זס ףד תבש תכסמ י
ירומאה יכרד - אוה שוחינ , וכלת אל םהיתוקוחבו ביתכו ) חי ארקיו (
האופר םושמ וב שיש - ותאופר תיארנש , הכמ תשובחתו סוכ תייתש ןוגכ , ןניכרפו : וכ וב ןיא אה ,' ןיאש שחל ןוגכ
אפרמ אהיש רכינ - י הימתב ירומאה יכרד םושמ וב ש .
יארומא קרפב - תבש תכסמד אתפסותב יונשש דחא קרפב , ירומאה יכרד תוכלהב .
תיחנ דח דח - אוה שחל .
אייש אייש - אוה שחל : דר דר .

שר " ב דומע זע ףד ןילוח תכסמ י
האופר םושמ וב שי - הכמה לע שחולש שחל וא םס וא הקשמ ןוגכ .
האופר םושמ וב ןיא - כ ילוחה לע אלש ןישועש ןוג שוחינל ןימודש םהב אצויכו םיכרד תשרפב אילש תרובק ןוגכ .

במרל הנשמה שוריפ " ו קרפ תבש תכסמ ם
] י [ ... ול ליעומ תידימת תחדק ול שיש ימ לע םילותו בולצה ץעמ רמסמ םיחקול םאש תולוגסה ילעב םימדמ ןכו .
רכ הכלהו ' יסוי , מ וב שיש לכ ונילצא ללכהש יפל ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םוש , אלו בותכה רמא וילע אלו
וכו יוגה תוקחב וכלת ' .

א דומע ס ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
הנשמ . רמוסמה לדנסב שיאה אצי אל , הכמ ולגרב ןיאש ןמזב דיחיב אלו . ןיליפתב אלו , ןמ וניאש ןמזב עימקב אלו
החמומה . ןוירשב אלו , אדסקב אלו , םייפגמב אלו , אצי םאו - תאטח בייח וניא .

שר " א דומע ס ףד תבש תכסמ י
עימקב אלו - האופרל ןינעוטו ןיבתוכש .
החמומה ןמ וניאש - החמומ עימקב לבא - ירש , וישובלממ דחאכ הלוחל אוה טישכתד .

א דומע אס ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
החמומה ןמ וניאש ןמזב עימקב אלו . אפפ בר רמא : דע אמית אל עימק החמומו ארבג החמומד , אלא : ארבג החמומד ןויכ ,
עימק החמומ אלד בג לע ףא . ימנ אקיד , החמומ וניאש ןמזב ינתק אלו החמומה ןמ וניאש ןמזב עימקב אלו ינתקד - עמש
הנימ . ןנבר ונת : החמומ עימק והזיא ? אפירש לכ , הנשו , שלשו . בתכ לש עימק דחא , ןירקיע לש עימק דחאו . דחא
ש הלוח הנכס וב ןיאש הלוח דחאו הנכס וב שי , הפכנש אל - הפכי אלש אלא . םיברה תושרב וליפא ריתמו רשוקו ,
םיברה תושרב וב אציו תעבטבו רישב ונרשקי אלש דבלבו - ןיעה תיארמ םושמ . אינתהו : החמומ עימק והזיא - אפירש לכ
דחאכ םדא ינב השולש ! - אישק אל , אה - ארבג ייוחמל , אה - ייוחמל אעימק . אפפ בר רמא , יל אטישפ : עימק תלת
ירבג תלתל , ינמיז אתלת אתלת - עימק יחמתאו ארבג יחמתיא . ירבג אתלתל עימק אתלת , אנמיז דח דח - ארבג
יחמתיא , יחמתיא אל אעימק . ירבג אתלתל עימק דח - יחמתיא אעימק , יחמתיא אל ארבג . אפפ בר יעב : אתלת
יאמ ארבג דחל עימק ? אעימק - אדו יחמתיא אל י : יחמתיא אל וא יחמתיא ארבג ? ןנירמא ימ : היל יסא אה , וא
אמליד : אבתכ לבקמ אקד אוה ארבג יאהד אלזמ ? - וקית .www.swdaf.com 1
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
במר " טי קרפ תבש תוכלה ם
גי הכלה
הרל ולדנסבשו וינישבש םסיקב םדא אצוי " ריזחי אל לפנ םאו ר , ןהילע ךורכי אלש דבלבו הכמה יבג לעש גופסבו ךומבו
וח הכמל ןיליעומ םניאו ולצא ןיבושח החישמהו טוחה ירהש החישמ וא ט , הכמה לעש לצבה תפילקבו םושה תפילקב אצויו
תבשב וריתמו ורשוקו הכמה יבג לעש דגאבו , תציבבו תיניצה לעש עלסבו הכמה יבג לעש הייטרו אמגולמו תינלפסאבו
בולצה רמסמבו לעושה ןשבו לוגרחה , מ ותוא ןילותש רבד לכבו ליעומ אוהש םיאפורה ורמאיש אוהו האופר םוש .
די הכלה
המוקת ןבא לקשמבו המוקת ןבאב השאה האצוי האופרל ולקשו ןיוכתנש , ראש וליפא אלא דבלב הרבוע השא אלו
ליפתו רבעתת אמש םישנה , ר החמומ עימקב ש ןיאצויו , וא םדא ינב השלשל אפירש ת הז החמומ עימק אוה הז יאו
ירש םדא והשעש םירחא ןיעימקב םדא ינב השלש אפ , רוטפ החמומ וניאש עימקב אצי םאו , שובלמ ךרד ואיצוהש ינפמ ,
רוטפ ןיליפתב אצויה ןכו .

אש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא רוט
םירשקב םתוא םירשוקש םיבשע ינימב םיאצוי החמומ אוה םאו החמומ וניאש עימקב ןיאצוי ןיא האופרל םתוא ןילותו
וב ןיאצוי ל " עימק אלו ארבג יחמתיא ש א שחל בתכש ןוגכ ' גב ' לכב שחל ותואל ארבג יחמתיאד ןתשלש ואפרו תורגיא
רחא ונבתכי םא החמומ עימקה ןיא םגו םישחל ראשל אל לבא ונבתכיש םעפ ןוגכ ארבג אלו עימק יחמתיא אנש אל
ג וב אפירו תחא תרגאב דחא שחל בתכש ' םדא לכל החמומ תרגא התואש םימעפ כו " עימקו ארבג יחמתיא ש ןוגכ
גב דחא שחל בתכש ' גל הליעוה תחא לכו תורגיא ' ג דחא םדאל וא םישנא ' תרגיא לכב הז שחלל ארבג יחמתיא םימעפ
םדא לכל וללה תורגיא יחמתיאו ונבתכיש ג בתכ םא לבא ' ג ואפרו דחא םדאל תועימק " אלו ארבג אל יחמתיא אל פ
עימק אל החמומ עימקב תאצל רתומ הנכס וב ןיאש ןיב הנכס וב שיש הלוחב ןיב ןירקיע לש וא בתכ לש אוה אנש
ירש ונזחאי אלש הלותו ןיפכנ תחפשממ אוהש אלא ילוחה וזחא אל וליפא אלא האופרל והלותו רבכ הפכנש אלו
רב וריתמו ורשוקו " הרל וב אציו תעבטב וא רישב ונרשקי אלש דבלבו ה " ו טישכת םשל וב אצויש ורמאי זאש ר רוסא והז
אוה טישכת ואלד החמומ אוהש ומצע לע אפורה רמול ןמאנ ןיב לעוש לש ןשבו בולצה רמסמבו לוגרחה תציבב ןיאצוי
תבשב ןיב לוחב אוהש וב רכינ ןיאו השעמ השוע םא לבא האופר םושמ אוהש רבד לכב ןכו ירומאה יכרד םושמ ןיאו
רתומ שחל לכ לבא ירומאה יכרד םושמ רוסא האופר םושמ אלש ןיגהל עבטמ הילע רשקו ולגר תסיפב הכמ ול שיש ימ
וב תאצל רתומ האופר םושמ וב שי םגו וילגרב ףגני

אש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
זכ ףיעס
> זט < ןיאצוי ) דק ( תבשב ןיב לוחב ןיב בולצה רמסמבו לעוש לש ןשבו לוגרחה תציבב , ירומאה יכרד םושמ וב ןיאו . ןכו
לכב האופר םושמ אוהש רבד . השעמ השוע םא לבא ) הק ( האופר םושמ אוהש וב רכינ ןיאו , יכרד םושמ רוסא
ירומאה . לבא ) וק ( שחל לכ , רתומ . םיליעומ םניאו ןקדבש םתואב אלא ורסא אלו . > זי < ששחש ימ שיו ) זק ( עימק לכב
ירומאה יכרד םושמ החמומ וניאש .
חכ ףיעס
קו ולגר תסיפב הכמ ול שיש ימ ולגרב ףגני אלש ןיגהל עבטמ הילע רשו , ) חק ( אמ אפרמ אוה םגו , ) טק ( וב תאצל רתומ .

רגה רואיב " אש ןמיס םייח חרוא א
ימ שיו . יפש ' ןיא אה . הכ " עודי ןיאש ג צו " וכ עימקב אלו ןנת ןיתינתמב אה ע ' ש לוחב אה עמשמ " ד :

חע תוא אש ןמיס תבש תוכלה דרש ישובל
) חע ( ש ו ע״ ז״כס ןיאו נ רכי ב ו • ןיאש רכינ דש ב ר ז ה יהי ׳ אפרמ ל וא ות לוח י ןיאש ותאופר מ צ ד סה ב אר א ב ל ל לכ שח ומ רת
ג״עא ןיאש רכינ ״ג כ ש יהי ׳ אפרמ מ״מ ירה ונא ןיעדוי הש ל שח אפרמ ו וה י וליאכ ינ רכ רה ופ הא או פ ׳י ל ח בוש ןיידעש
ל א יא ת יחמ או ןי א ונ ןיעדוי ש תמ םיאפר ״פא מ ה רתו יכ ןו יעדיש נ ן שיש םישחל םיאפרמש ירמא ןנ אמש ג ב ם הז אפרי
ו וה י תצק ומכ רכינ ןויכ תוליגרש ישחלהש ם ואפרי ןיאו רוסא אלא ב א ו ןת יש ד ונע אש ןי ומ םיליע • שיו מ י ש וח שש ב לכ
מק עי ד אל תיא מ יח רוסאו פא ׳י וחב ל ותיבבו מ וש ם ד ל״ס בד ןניע ינ רכ שממ יש ד עו אוהש אפרמ א ב ל כ ל אלש דונ ע אל
ירקימ רכינ • ״פלו ז צ ״ ל ד אה ד ירסא ןנ עימק וניאש ומ החמ ב ש ב ת רמול תבשבד שי לע תבש רוסיא םג עימקה ףסונ
לע רוסיא ד יכר אה מ ירו :

אש ןמיס הרורב הנשמ
) הק ( האופר םושמ וב רכינ ןיאו - רכינ ןיאש ונייה ] דכק [ האופרל היהיש נה םירבדב רתומד אהו " ורמאיש ןויכ ל
האופרל אוהש םיעדויה ] הכק [ הלוגסה דצמ רכינכ יוה :
) וק ( רתומ שחל לכ - ןיאפרמש ןיעדוי ונא ןיאו יחמתא אל ןיידע יא וליפאו ] וכק [ פא " ןניעדיד ןויכד לוחב רתומ ה
רוסיא ןיאו ואפרי םישחלהש תוליגרש ןויכ רכינ ומכ תצק יוהו אפרי הזב םג אמש ןנירמא םיאפרמש םישחל שיש
םיליעומ ןניאש ונעדיש ןתואב אלא :
www.swdaf.com 2
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
) זק ( ימק לכב החמומ וניאש ע - רגה רואיבב השקה " לוחב אה עמשמ החמומ וניאש עימקב ןיאצוי ןיאד ןנת אה א
ש " בשייל קחדנש דרש ישובלב ןייעו ד . וכלד הארנ הנכס ששח וב שיש רבד אוה הלוחה םאו " ינווג לכב ירש ע :
) חק ( אפרמ אוה םגו - רוטה ןושלמ אוה ] זכק [ השועש אלא אפרמ וניאש רבדבד הזמ עמשמו ולגרב ףגני אלש ידכ
הימעטל ליזאו רוסא כסב " יע ב " ש אב לבא " םשב איבה ר ] חכק [ ידכ השועש אלא אפרמ וניא םא וליפאד םיקסופ המכ
ג רעצמ ןיגהל " כו וב תאצל רתומ כ " ותב כ " שרהמ םשב ש " ק כ ףיעסב ליעל ןייעו " רגה םשב ונבתכש המ ב " א תעדד
במרה " ג אוה ם " יכה כ ] טכק [ עו " ועבצא ךתח םא כ וידגבב טרשי אלש הילע דגב תכיתח ךרוכו תבשב ] לק [ רתומ
מפה דדצמ הזבד טוטרמס הזיאב הזה םוקמה לע ךורכיש בוט רתוי והימ וב תאצל " ג ] אלק [ וכלד " וב תאצל ירש ע
הכמה יבגל ליטבו בישח אלד ] בלק [ יע עבטצי אלש ידכ ועבצאבש םדה םדוקמ ץוחרל ךירצ ינווג לכב והימ " ז :

ומיימ תוהגה א הכלה אי קרפ הרז הדובע תוכלה תוינ
] א [ ארה בתכ " םיבכוכ ידבועה תוקחמ אוהש םדיב הלבק התיהש םימכח ונמש המ לע ארבסמ ףיסוהל ןיאש ם :

חעק ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
.. תוינומיימ תוהגה ובתכ י קרפב " ע תוכלהמ א " ז ) לה ' א ( אר םשב " מ ) יס םלשה םיארי ' גיש ( ע ףיסוהל ןיא ארבסמד המ ל
םיוגה תוקוחמ אוהש םדיב הלבק התיהש םימכח ונמש מס בתכו " ג ) םש ( תבשד אתפסותב ) םש ( התיהש המ לכ הנומ
כע ירומאה יכרדו םהיתוקוחמ םימכח דיב הלבק " םושמ םהב שיש אתפסות התואב םייונש םירבד הברהש תמאבו ל
שמ אמשו בל לע םש שיא ןיאו םהב םילשכנ םדא ינב הברהו ירומאה יכרד ירומאה יכרד םושמ שוחל ןיאש והל עמ
הוה אל ןכ אל םאד אתכלהכ אלד ווה אתפסותב םייונשה םירבד ראש לכו דבלב ארמגב ורכזוהש םירבדל אלא
והיינימ אדומלת קיתש :

טעק ןמיס ףשכמו ןנועמ תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
א ףיעס
א [ תולרוגב אלו םיבכוכב םיזוחב םילאוש ןיא . הגה : ב [ ושמ רמאנש ם : ה םע היהת םימת ' ךיהלא ) חי םירבד , גי ) ( ב " עד תופסות םשב י " פ
ירפס םשבו .( ג א [ כו " ש ) א ( לואשל רוסאד ) ב ( םיפשכמו םישחנמו םימסוקב ) ארהמ יקספ " יס י ' צ " ו .(
ב ףיעס
ד [ ןיליחתמ ןיאש וגהנ > א < בב ' דבו ,' ה [ הנבלה יולימב אלא םישנ םיאשונ ןיאו . הגה : ו [ ג וגהנ ןכלו " רב דומלל ליחתהל כ " ח , יכ
ןמיס שי שוחינ ןיאש יפ לע ףא ) מס " לק ןמיס ק " ו .( ז [ לזמה דגנכ אוהש עדוי םדאש המב , סנה לע ךומסי אלו השעי אל , ב םושמ הז רחא רוקחל ןיאש אלא
היהת םימת ) חי םירבד , גי ) ( במר תבושת " פר ןמיס ן " ו / פר " ג (/ ראבתנש ומכ .

רגה רואיב " ק ןמיס העד הרוי א ס טע " ו ק
] ו [ וכ וגהנ ןכלו ' וכ יכ ' . מכ " ןייעמה לע םיכלמ ןיחשומ ש ) י תוירוה " א ב ' ה תותירכ ' ב ' ( הלכו ןתח ינפל תרונצב ןיכשומו
וכ ' ) נ תוכרב ' ב ' ( וכ אתש שירב לכימל שניא ליגר אהי ' וכ אימ לע וסורג ' ) ו תותירכ םש תוירוה ' א ' ( יפ ףוסבו " תבשד ח
וכ אבשב דח אסרופ ' מ אתלתב " וכ ט ' וכ עברא אוהד עברא ' וכ הנמלאו םיגדל הכרב רמאנש יעיברה םויב תאשינ הלותב '
םדאל הכרב רמאנש ) ה תובותכ ' א ' ( אצויכ הברהו זו " שב ש " נה ע " וכ וגהנ ל ' :

טעק ןמיס ףשכמו ןנועמ תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
בי ףיעס
אכ [ עימקב תואפרתהל רתומ , יפא ' תומש םהב שי . ל רתומ ןכו םיקוספ םהב שיש ןיעימק אשי . בכ [ אלש ןגהל אקוודו
הלחי , ילוח וא הכמ ול שיש ימ םהב תואפרתהל אל לבא , גכ [ > ט < ןיעימקב םיקוספ בותכל לבא , רוסא .

טעק ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
י ) ב ( , אי - מו בי " וכו ןגהל קוספ אורקל רתומו ש ' . רק יול ןב עשוהי יבר ךומסב יתבתכש איההב טושפ ינגו יארק והנהל י
םחורי וניבר בתכו ) םש ( רתומ ןיקיזמה ןמ רומשל ןוגכ האופרל םירמואש שחל לכ ןכו הז לע ןנירמאדכ ) ביק םיחספ (.
השקמה המהב קרפ ףוסב ןנירמאדמ ןכ בתכש הארנו יריר ירירב ירירבשב ) זע ןילוח (: ןיא האופר םושמ וב שיש רבד לכ
י ראבתנ רבכו ירומאה יכרד םושמ וב ש ןמיס םייח חרוא רוטב הפ " א ) בנ (. לוגרחה תציבב ןיאצויד איהה יבג ) זס תבש (.
םתסו םישחל םתסב תואפרתהל רתומ םא ראבתנ םש םגו הב ןיא הזיאו ירומאה יכרד םושמ םהב שי תואופר הזיא
ש ןמיסבו ןיחמומ ויהיש םדוק םיעימק " ו ) ס (: א רתומ ותוא ןידדומו רוזאה לע ןישחולש שחלד ראבתנ תבשב וליפ : בתכו
בשרה " א ) וש " ח ת " יס ב ' אפר , ח " יס ה ' טיק ( ןיב רתומ םא םהב תואפרתהלו םתוא בותכל רתומ םא ןיעימקה תלאש
תומש אלב םיקוספ ןיב תומש םהב היהיש . ונינש אידהבו תומש םהב שי וליפא םהב תואפרתהל רתומ יאדו הבושת
השא המב קרפב ) ס (. אה החמומה ןמ וניאש עימקב אלו ןכש לכו וב םיאפרתמד לוחב ןכש לכו תבשב וב ןיאצוי החמומב
ילוח וא הכמ ול שיש ימ םהב תואפרתהל אל לבא הלחי אלש ןגהל אקודו םיקוספ םהב שיש םיעימק אשיל רתומ אוהש
ביר תועובשד ינש קרפב ןניסרגדכ " וכו ינגו יארק ינהל רמא הוה ל ' לבא הקיקרה לע םימש םש ןיריכזמ ןיאש יפל דע
יבתכ לכ קרפב ורסא םיקוספ םע םבתכל ) וטק תבש (: תד " וכו הקילדה ינפמ םתוא ןיליצמ ןיא םיעמקהו תוכרבה ר ' ןאכמ
הרות יפרושכ תוכרב יבתוכ ורמא ייל תושעל תע םושמ ונייה תולפתהו תוכרבה ירודיס ןיבתוכ וישכעש יפ לע ףאו '
) וכק טיק םילהת ( ןידמוע ןה ןרוסיאבש ארבתסמ ןיעימקה לבא םיקוספ םהב שיש לכ ע " כ :

www.swdaf.com 3
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
ב דומע וטק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
ןנבר ונת : ןיעימקהו תוכרבה , םש לש תויתוא ןהב שיש יפ לע ףא , הרותבש הברה תוניינעמו - ינפמ ןתוא ןיליצמ ןיא
הקילדה , ןמוקמב םיפרשנ אלא ] ןהיתורכזאו ןה .[ ורמא ןאכמ : הרות יפרושכ תוכרב יבתוכ . היהש דחאב השעמ בתוכ
ןדיצב , לאעמשי יבר תא ועידוהו ואב , וקדובל לאעמשי יבר ךלהו . וב שיגרה םלוסב הלוע היהשכ , תוכרב לש סומוט לטנ
םימ לש לפסב ןעקשו . לאעמשי יבר ול רמא הזה ןושלבו : ןושארה ןמ ןורחאה שנוע לודג .

שר " ב דומע וטק ףד תבש תכסמ י
תוכרבה - םימכח ועבטש תוכרב עבטמ , ןוגכ תוכרב ראשו הרשע הנומש .
הברה תוניינעמו - תוישרפמ , שחלל םיקוספ ןיעימקב ןיבתוכ ויהש , הליל דחפמ ארית אל ןוגכו הלחמה לכ ןוגכ .
ןמוקמב ןיפרשנ - תבשב הקילד הלפנ םא .
הרות יפרושכ - תבשב םליצי אל ירהש .
וקדובל - רבדה היה תמא םא .
סומוט - םיסירטנוק תוצובק .

א ךורע ןחלוש דלש ןמיס תבש תוכלה םייח חרו
די ףיעס
) מ ( > בי < םיקוספ םהב שיש ןיעימקה , ) אמ ( הקילדה ינפמ םתוא םיליצמ ןיא ; ) במ ( טי םיליצמש םירמוא שיו .

וש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ז ףיעס
* תבשב דודמל רתומ ) דל ( הוצמ לש הדידמ , ) הל ( ןוגכ זט : מ הוקמב שי םא דודמל ' אס ה , הלוח אוהש ימ רוזא דודמלו
םישנה םיגהונש ומכ וילע שוחללו , הדידמ יוהד רתומ ) ול ( הוצמ לש .

טעק ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
הלוחל וליפא םיפשכמב שורדל אוה לודג רוסיאש הארנ רהוזה רפסבו . וניאר םיקסופ תצק וריתהש םידש השעמו
די תחתמ םולשב ןיאצוי םניא םהל םילפטנה בורש םהמ קחרי ושפנ רמוש ןכלו ם :

טעק ןמיס ףשכמו ןנועמ תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
זט ףיעס
טי םידש השעמ , רוסא . םהב לאשיל ריתמש ימ שיו כ הבינגה לע . הגה : הזב אצויכו ) . ב " יפ ינומיימ תוהגהו י " הליזג תוכלהמ א .( זכ [ עו " י
ע םתוא עיבשמש העבשה " תומש י , ןינע לכב ןיריתמ שי , ) ב " ר םשב י " נה הגהב םשו י " ל ( , חכ [ מ " םולשב םהמ םירטפנ ןניא הזב םיקסועה בור מ , רמוש ןכ לע
םהמ קחרי ושפנ ) בכ ילשמ , ה ) ( ב " י .(

ח קרפ אמוי תכסמ הנשמ
ו הנשמ
] ד [ ויניע ורואיש דע םיאמט םירבד וליפא ותוא ןיליכאמ סומלוב וזחאש ימ רצחמ ותוא ןיליכאמ ןיא הטוש בלכ וכשנש ימ
ריתמ שרח ןב איתמ יברו ולש דבכ ינפמ תבשב ויפ ךותב םס ול ןיליטמ ונורגב ששוחה שרח ןב איתמ יבר רמא דועו
תבשה תא החוד תושפנ קפס לכו תושפנ קפס אוהש :

במרל הנשמה שוריפ " ח קרפ אמוי תכסמ ם
] ד [ ... רכ הכלה ןיאו ' שרח ןב היתמ כ תרתוי רופכ םוצ םויב םדאה תא ליכאהל ריתהש ךשנ םא הטוש בלכלש דב , ינפמ
הלוגס ךרדב אלא ליעומ וניאש . ןויגההש רורב רבד אוהש דבלב יופרב אלא הוצמ לע ןירבוע ןיא םירמוא םימכחו
ותוא םיבייחמ טושפה ןויסנהו , אל תולוגסב יופירה לבא , ןויגהה והבייחי אל שולח םנינעש יפל , קוחר ונויסנו , איהו
הב ןעוטה ןמ הנעט , ללכ הזו והעד לודג . ..

זל קרפ ג קלח םיכובנה הרומ רפס
ינשה ללכה םתוא ללכ רשא תוצמה , ע תוכלהב םונרפס רשא תוצמה םה " ז , הדובע תועטמ ליצהל םלכ םהש אוה ראובמו
הרז הדובע םע ולגלגתה תויתמא יתלב תורחא תועדמו הרז , ןנועמכ , שחנמו , ףשכמו , רבח רבוחו , ןמ םתלוזו בוא לאושו
הלש תכה ם , םישוע ויהש תולועפמ אוה ותוא עמשת רשא ףושכהש ךל ראבתי ךל יתרכז רשא םירפסה לכ ארקתשכו
םתוא , באצה " ה , םיידשכה , םיידלכהו , םיירצמב היה רתויו , םיינענכבו , םהבש םיבשוח ויה וא םהב בושחל םיאיבמ ויה
הנידמ ישנאל וא דחא שיאל םא תואיצמב םיאלפנ םישעמ ושעי , םהה םישעמהו שקהה ןיא םיפשכמה םתוא ושעי רשא
ללכ רבד ובייחי םהש לכשה ןימאי אלו םתוא ןתונ , עודי תעב עודי חמצ ץבקל ונווכיש ומכ , ינולפה רבדה ןמ חקלי וא
ךכ רפסמ ךכמו ינולפה רפסמ , דאמ לודג רעש אוהו םינימ השלשב ךל והללכא ינאו , ןמ רבדב הלתנש המ ןהמ דחאה
תואצמנה , יח ילעב וא חמצ אצומ וא םי , םהה םישעמה וב ושעיש ןמז תלבגהב הלתנש המ ינשהו , תולועפ ישילשהו
ושעיש תוישונא , דוקרכ , חופט וא , החוצה וא , קוחשה וא , ןדקרפ ץראה לע בכשיש וא , רבד ףורשל וא , ןושעב ןשעל וא
www.swdaf.com 4
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
עודי , םינבומ יתלב וא םינבומ ןהב רבודי םירבד וא , ףושכה השעמ ינימ םה ולא , ועפ שיו אלא ומלשי אלש ףושכ תול
תולועפה ולא לכב , ינולפה חמצה ןמ הלע ךכו ךכ חקלי םרמאב , תינולפה הלעמב חריה תויהב והחקיו , דתיב אוהש תעב
תודתיה ןמ ותלוז וא חרזמ , יצחב שמשהו ךכ רועיש המדמ וא הרעשמ וא התעיזמ וא תינולפה המהבה ןרקמ חקליו
לשמ ךרד םימשה , לבגומ םוקמב וא , ליו ךכ ךרע לע םיבכוכהו ןכ דלומב ךתויו םיבר םיאצוממ וא ינולפה אצומה ןמ חק ,
תכתומה איהה הרוצל ןהב אצויכו םהה ןילעב ןשעת התאו ךכ רמאתו רבדת ןכ רחא , ךכ עראיו , ובשחי ףושכ תולועפ שיו
םהה ןינימה ןמ דחאב ומלשי םהש םיבשוח , ישנ תושועה ויהיש ןהב ונתי ולאה ףושכה השעמ בורו םינפ לכ לע ם , ומכ
םימה תואצוהב ורכזש אצמנש , תוכלוה התרבח תחא תוקחוד ודקריו םימודא םידגבו ילח ושבלי תולותב םישנ הרשעש
םתבשחמ יפל םימה ואציש דע ךוראה אוהה לעפה תמלשהו שמשל זומריו רוחאל תובשו םינפל , םישנ עבראש םירכוז ןכו
ו תוקפוסמ ןהילגר הנהבגתו ןבג לע הנבכשת הנוגמה העצהה תאז לע ןהו ךכ ושעיו ךכ ורמאי , לע דרויה דרבה רוסיו
אוהה םוקמה , תונועגשהו םילבהה ולאמ הברהו , םישנ אלא םתלועפב ונתיש ללכ םאצמנ אלו , או " ףושכה תלועפל א
םיבכוכה יניינעב הטבה יתלבמ , ר " ינולפה בכוכה קלחמ חמצה הזש ובשחי םהש ל , ב לכ ןכו " חיי אצומ לכ ןכו ח והוס
בכוכל , ףושכה םהל השעי םתוא םתושעב רשא םהה תולועפהש ובשחי ןכו , והצריו אוהה בכוכל תודובע ינימ םה
הצרנש המ ונל השעי הזלו ןושעה וא אוהה רמאמה וא אוהה לעפה . תאירקמ ךל ראבתה רשא המדקהה תאז רחאו
ךל םיתעדוה רבכש ונידיב התע םיאצמנה םהירפס , ירבד עמש , תנוכש ירחא בוסת וילע רשא הבטקו הלוכ הרותה
ע תרסה אוה " הרכז תוחמו ז , םיאצמנה םיניינעה ולאמ רבדב ליעומ וא קיזמ אוהש םיבכוכה ןמ בכוכב בשחי אלשו
םדא ינבל , םדבעל איבמה אוה תעדה הזש , ףשכמ לכ גרהיש חרכהב בייחתה , ע דבוע אוה ףשכמ לכ יכ " קפס אלב ז ,
יתלב םיירז םידחוימ םיכרדב לבא םהה תוהלאל ןומהה תדובע יכרד , םבורב הנתה םנמא םלכ םהה תולועפה תויהלו
םישנה םושעיש , היחת אל הפשכמ רמא , םישנה גורהל עבטב םדא ינב תלמחל דועו , ג הראב הזלו " עב כ " דבל ז , וא שיא
השא , השאה תא וא שיאה תא רמאו לפכו , ותלוזב אלו תבש לולחב אל הז ומכ אב אלש המ , ר הז תבסו הלמחה בו
עבטב םהילע . תוערה תויחה םישרגמ םהה תולועפב םהשו השעמ םישוע םהש םהיפושכב םיבשוח םיפשכמה ויה רשאכו
תוריעה ןמ , ןהב אצויכו םישחנהו תויראכ , ג ובשחיו " המדאה חמצמ םיקזנ ינימ וחדי םהיפושכב םהש כ , םהל אצמנש ומכ
דרבה תדר וענמי םהש ובשחיש תולועפ , גרהי תולועפו םדיספי אלש דע םימרכה ןמ תעלותה ו , תגירהב וכיראה רבכו
ר םימרכה תעלות " באצה ל " יטבנה תדבע רפסב םירכזנה םהה ירמאה יכרדו ה " ה , וענמי תולועפ םהל שיש ובשחי ןכו
ירפה תרישנו ןליאה ילע תליפנ , זא םימסרופמה םיניינעה ולא ינפמו , ע תדובעבש תירבה ירבדב ללכ " ףושכה השעמו ז
םהה םיקזנה ולא םכמ וקיחריש ובשחת רשא , םכב םהה תורצה ולוחי םהב , וגו הדשה תיח תא םכב יתחלשהו רמא ,'
רפע ילחוז תמח םע םב חלשא תומהב ןשו רמאו , וגו ךעיגי לכו ךתמדא ירפ רמאו ,' אל ןייו תדבעו עטת םימרכ רמאו
וגו רוגאת אלו התשת ,' וגו ךל ויהי םיתיז רמאו ,' מ לכש ןינעה רקע ע ידבוע וב ומכחתהש ה " םדימעהלו םתדובע קזחל ז
תודחוימ תולעות םיאיבמו םיעודי םיקזנ םיחוד םהש בושחל םדא ינב איבהלו דעל , התדובעבש רמאו תירבה ירבדב ללכ
םהה תורצה ולוחיו םהה תולעותה וענמי . תוכרבהו תוללקה יטרפ םתואל הרותה הנווכ המל ןייעמה התא ךל ראבתה הנה
תוללכנה םתלוזמ םדחייו תירבה ירבדב , ג הלודגה תלעותה תאז רועש עדו " כ , ריהזה ףושכה השעמ לכמ קיחרהלו
יפאו םהיתוקחמ רבד תושעמ ' ןהב אצויכו הדובעה השעמב הלתנש המב , ר " הממ ליעומ אוהש רמאיש המ לכ ל
םתעד יפל גהונ לבא יעבטה ןויעה ותוא רוזגי אלש , תודחוימה תוחכהו תולוגסה גהנמכ , אל םהיתוקחבו ורמא אוהו
וכלת , םיוגה תוקחב וכלת אלו , ז םוארקי רשא םהו " ירומאה יכרד ל , םיפשכמה השעמ יפיעס םהש ינפמ , םהש
יעבט שקיה םרזגי אל םירבד , חרכהב םיבכוכה ינינעל םיכמסנ םה רשא ףושכה השעמל םיכשומ םה ךא , לגלגתיו
םממורלו םדבעלו םיבכוכה לידגהל ןינעה , פב ורמאו ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש לכ שורי , םיצור
רוסא ותלוזו רתומ אוה יעבטה ןויעה והרזגיש המ לכש הזב , וא םינבאב ונעוט ויתוריפ רישמש ןליא רמאנ רשאכ ןכו
ארקסב ורקוס , אמעט יאמ ארקיסב ורקוס אלא היליח שחכילד יכיה יכ םינבאב ונעוט אמלשב השעמה הז לע השקוה וכו ,'
ירומאה יכרד םושמ ותושעל רוסא יעבטה שקיהה והרזגי אלש הממ הזל המודש המ לכו ארקסב הריקסש ראבתה הנה ,
רבקת ןישדקומ לש אילשב ורמא ןכו , ירומאה יכרד ינפמ םיכרד תשרפב התוא ןירבוק ןיאו ןליאב התוא ןילות ןיא ורמא ,
עושה ןשו בולצה רמסמב םהמ וריתהש המ ךילע השקי לאו ל , איצוהש ןהב םיבשוח ויה אוהה ןמזב םהה םירבדה יכ
האופר םושמ ויהו ןויסנה םתוא , ניבאפ יברעב ןירוקש בשעה תולת ךרד לע ןיכלוהו " עלבו ה " אינואיפ ז " הפנכה לע ה ,
ןורנה תוסרומל בלכה תאוצ תניתנו , ישקרמו ץמוחב ןושיעהו " תושקה תוכמה תוסרומל ט , ונויסנ תמאתנש המ לכ יכ
א ולאב ותושעל רתומ אוה שקיהה והרזגי אלש יפ לע ף , האופר אוהש ינפמ םילשלשמה ןינמסה לושלש גהנמ גהונו ,
וגו ךשארל םה ןח תיול יכ םרמשו ןייעמה התא הז ירמאממ תואלפנה ולא ךדיב הלעהו ' .

וש " בשרה ת " זסק ןמיס א קלח א
רח ןושל אלב הירא תרוצ תושעל רתומ םא ךיתולאשב אבש המ ןינעלו האופרל בהז לש וא ףסכ לש סט לע התו ? יפל
העודי העשב הושעיש אוהו םינתמ ילוחל ליעומ הזש תואופרה ירפסב םינושארל אצמנש . הברה הזב תלפלפו
אברעמ ינבד ארמגמו ןירמגמ . דחא היראהש רמולו םורמבש ןישמש תיישע רוסיא ששחמ םעפ הזב עגונ ךיתיארו
םינפ העבראמ . ומאה יכרד ששחמ םעפו תלעות םוש הזב אהיש הזל םיכסמ עבטה שקה ןיאו ליאוה יר .

הזב היישע רוסיא ןיאד ןושאר ששח לע רמוא ינא . טלוב וליפאו לארשי ואשעש אלא םירחא ול ושע אל וליפאו . ןיאש יפל
ודבל דמוע הירא תומד םורמ ישמשמב רוש אלו רשנ אלו . ולא םינפ העברא תומד הבכרמה תויח ינפש אלא . שועהו ה
רוסא הז ירה ולא םינפ העברא תומד הל השועש תויחה תרוצכ םינפ תרוצ . אל דבל ןהמ תחא לבא . המל ןכ םאד עדתו
בתכדמ םדאה תרוצ תיישע רוסיאב ייבאד היקריפל םיכירצ ונא ) כ תומש ( יתוא ןושעת אל יתא ןושעת אל . ןמ דמלנו אב
אתירבה / אתיירב / ל ןישמשמש ןישמש תומד ןושעת אל ינתקד יכאלמו שדוקה תויחו םיפרשו םינפוא ןוגכ םורמב וינפ
www.swdaf.com 5
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
תרשה . ןוילעה רודמבש ןישמש אלא הרות הרסא אל הלע רמאד אוה היפוג ייבאו . שדוקה תויחו שדוקה תויח ונינשש ןכו
יתוא יתא תשרדל דוע ךרוצ ול ןיא ןכ םא םדא ינפ םהינפמ דחא . העברא תומד אלא שדוקה תויח תומדב ורסא אלד אלא
נפ ידדה ידהב םי . ידדהא ידהב םינפ העברא תומד אלא הרות הרסא אל אידהב םתה ןניסרגדכו . לכ קרפד אתעמש הלוכו
ןכ תחכומ םימלצה . התושעל רתומ המצעל תחא לכ רושו רשנו הירא תרוצ ךכיפלו . הילע שיש תעבט אתפסותב אינתו
הב םותחל רתומ ףוצרפ . וח אבא תיב לש רמוא לאילמג ןב אנינח יבר תופוצרפ לש םתוחב ןימת / םיפוצרפ ./ רזעלא יבר
דבלב םדא ףוצרפמ ץוח םילשוריב ויה תופוצרפה לכ רמוא קודצ יברב . רתומ טלוב וליפאו ןושלב וליפא ךכליהו . ןכש לכו
עקושב רוסא ךל ןיאש עקושב . תרמאש ומכ תמאה ירומאה יכרד םושמ יאו . עודיו האופר םושמ וב שיש לכש
ןכ אוהש םיאפורל ירומאה יכרד םושמ וב ןיא . ירומאה יכרדב ןייונמה ןתואב ארמגב רסאנ אלש לכש הארנ הזמ רתיו
ןרסאל ונל ןיא . עבטה יכרדמ םהילע ןודל ונל ןיאו ונל תועדונ תולוגסה ןיאש יפל / תולבוקמ תועודי / םסרופמה . ירהש
ןבאה תרירקו ןירקיע לש עימקכ עבטה ילעב לכל ןרקיע עדונ אלש תולוגס שי יסאפוטשא תארקנה הקוריה . םג
יכה אמילו יכה אמיל תומוקמ המכב ונרמאש ומכ םימכח וריתהש ןישחלב םג ןיבשעב . שחלמ עבטה ןמ קוחר ךל ןיאו
ירירב ירירבש . ירומאה יכרד םושמ ןהב שיש ארמגב ןייונשה ןתואב אידהב םימכח והוריתה ןכ יפ לע ףאו . הנהו
ז וניתוברל " תורוצב האופר ןכ םג ל תבש תכסמב ורמאש ומכ ) פ " ס ףד ו " ה ( תיניצה יבג לעש עלסבו . ארמגב ורמאו
המל ? אסלופ יל דיבעיל אתרוצ םושמ יא אסט יל דיבעיל אתכוש םושמ םא . יברב השמ יבר ברה ירומ םג יכ יתעמשו
ז ןמחנ " םולכל ששח אלו תרמאש ומכ ילח ותואל הירא תרוצ התוא השוע היה ל .

וש " בשרה ת " ס א קלח א הכתת ןמי
ונושל הזו בתכ דוע . בהז לש וא ףסכ סט לע התירא ןושל אלב הירא תרוצ תושעל רתומ םא ךתלאשב אבש המ ןינעלו
האופרל ? ... תרמא תמאה ירומאה יכרד םושמ יאו . םושמ וב ןיא ןכ אוהש םיאפורל עודיו האופר םושמ וב שיש לכש
ירומאה יכרד . מה םתואב ארמגב רסאנ אלש לכש הזמ רתיו ןרסואל ונל ןיא ירומאה יכרדב ןייונ . תולוגסה ןיאש יפל
םסרופמה עבטה יכרדמ ןודל ונל ןיאו תועודי . עבטה ילעב לכל ןרקיע עדונ אלש תולוגס שי ירהש . ןירקיע לש עימקד
םימכח וריתהש םישחלב םג םיבשעב םג יספוט םא תארקנה הקוריה ןבאה תרידקו . תומוקמה ראשב ורמאש ומכ
ו יכה רמיל יכה רמיל . םימכח וריתה ןכ יפ לע ףאו ירירב ירירבש שוחלמ עבטה ןמ קוחר ךל ןיאו . דבלב רתיה אלו
הנכס ינפמ ורמואל וריהזהו ווצש אלא . רתומ אל םא האופר םוש וב שי םא ונעדי אלש לכ ךכליהו . והורסא אל םא
ירומאה יכרד םושמ וב שיש ארמגב ונינשש ןתוא ידהב םימכח . פר תוברל הנהו תבש תכסמב ורמאש ומכ תורוצב האו
) פ " פ ףד ו " ה ( תיניצה יבג לעש עלסבו . אסלופ היל דיבעיל אתרוצ םושמ יא אתרוצ דיבעיל אתכוש םושמ יא ארמגב ורמאו .
במרה ירוממ יתעמשו " ז ן " םולכל ששוח וניאו תרמאש ומכ הירא תרוצ התוא השוע היהש ל .

וש " בשרה ת " טיק ןמיס ה קלח א ) וש " בשרה ת " א אפר ןמיס ב קלח (
תלאש : םתוא בותכל רתומ םא ןיעימקה , םהב תואפרתהלו , תומש םהב שיש ןיב , תומש אלב םיקוספ םהב שיש ןיב ?

הבושת : ןהב תואפרתהל רתומ יאדו , תומש ןהב שי וליפא . ונינש אידהבו , פב ' האצוי השא המב ) אס ףד :( עימקב אלו ,
החמומה ןמ וניאש ןמזב . החמומב אה , ןיאצוי הלחתכל תבשב וב . כו " לוחב ש , וב ןיאפרתמד . אינתו : החמומ עימק והזיא ?
שלשו הנשו אפרש לכ . בתכ לש עימק דחא , ןירקיע לש עימק דחאו . הנכס וב שיש הלוח דחא , הנכס וב ןיאש הלוח דחאו .
הפכנש אל , הפכי אלש אלא . רמולכ : רבכ הפכנש אקוד ואלו , הפכי אלש אלא . הארנ ןכו , יל רתומ אוהש שיש ןיעימק אש
םיקוספ ןהב . הלחי אלש ןגהל אקודו , םהב תואפרתהל לבא , ילוח וא הכמ ול שיש ימ , אל תועובשב ןניסרגד , קרפ
האמוטה תועידי ) וט ףד :(: םיעגפ לש ריש , םיפותבו םילבנבו תורונכב . רמואו : ןוילע רתסב בשוי , ה התא יכ דע ' יסחמ .
רמואו רזוחו : שבא ינפמ וחרבב דודל רומזמ ונב םול , דע , הל ' העושיה . ביר " ל , יארק ינהל והל רמא הוה , ינגו . ןנישקאו :
יכה דיבע יכיהו ? ביר רמא אהו " ל : הרות ירבדב תוארפתהל רוסא ? ןניקרפמו : ינאש ןגהל . רוסא רמא יכ אלאו , אכיאד
הכמ . ןנישקאו : רוסא הכמ אכיאד , אל ותו ? ןנתהו : הכמה לע שחולה , הועל קלח ול ןיא " ב ? קרפמו ןני : הלע רמתיא אה :
ןנחוי יבר רמא : ונש קקורב , הקיקרה לע םימש םש ןיריכזמ ןיאש יפל . רמולו תוחדל הצור וניאו : ורמא אלש : רוסא
תואפרתהל ; שחולב אלא . ועורז לע אשונב אה , רתומ עימקב . םיקוספ םע םבתוכל לבא , סמב ורסא ' תבש , לכ קרפ
יבתכ ) וטק ףד .(: תד " ר : ןיעימקהו תוכרבה , א םש לש תויתוא םהב שיש יפ לע ף , הרותבש הברה תוניינעמו , ןיליצמ ןיא
הקילדה ינפמ םתוא , ןמוקמב ןיפרשנ אלא . רמולכ : תבשב ןתוא ןיליצמ ןיא , יובמל ןתוא ןיליצמש שדקה יבתכ ראשכ , ףאו
וב ופתש אלש יפ לע , ןמוקמב ןתוא ןיחינמ אלא , םיפרשנ םהש יפ לע ףא . אתיירב התוא םולשתו : אכמ ורמא ן : יבתוכ
תוכרב , הרות יפרושכ . תולפתהו תוכרב ירודס ןיבתוכ וישכעש יפ לע ףאו , נת לש םיקוספ המכ םהב שיש " ך , ונייה
אמעט , תובבלה ורצקתנש םושמ . רתומו , םושמ : הל תושעל תע ' . ירמאדכו ' סמב ' הטוס + ט " אוה ס , צו " ןיטיג תכסמב ל
ע ס " א +. ןנחוי יברו שיקל שיר , ד ארפסב ינייעמ אתבשב אתדגא , הל תושעל תע םושמ ' . ארפס ןילטלטמו ןירוק ונא ןכו
אתבשב אתרטפאדו אתדגאד , הקילדה ינפמ וישכע ותוא ןיליצמו . כו " ה לעב כ " ג = תולודג תוכלה = , ןנחוי יברדמו
רמאד : הל תושעל תע ' . ורמא םירפוס תכסמבו : אתדגאד ארפס ןיליצמד . ןיעימקה לבא , םידמוע ןה ןרוסיאבד ארבתסמ ,
םיקוספ םהב שיש לכ , ןתוא ןיליצמ ןיאו . וישכע םהב ןירמוא ןיאש , תושעל תע , םינושארה תורודה ןמ רתוי . ףא ךכלהו
וישכע , םהב םירמוא ונא : םפרושכ םבתוכה + בב ןרמ הזמר תאז הבושת " וי י " יס ד ' עק " ט . מו " הנכש ברה ש " בגהב ג " י
ט תוא " מע ז " בה ןרמ ש " י , בתכו : בשרה " ע בתכ א " ז , זו " ל ; נ " ס ב " ייעי ז " ש , חב איהו " פר ןמיס ב " א . תצק שיש תויהלו
תפסות , התוא ונספדה . סב דוע ןייעו ' םינוקיתה , ס ןוקית " ק ט " ע ד " א , ג םשמ הארנש " רתומש כ , ז רבחמה וניבר ירבדכ " ל
ודו " ק . בשת ןייעו " ח ץ " כ ןמיס א " סו ו " ו .+

www.swdaf.com 6
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
וש " בשרה ת " המר ןמיס ד קלח א
תבשב עימקב תאצל םדא לוכי , יב הנכס וב שיש הלוח דחא ועורזב ןיב וראוצב ן , הנכס וב ןיאש הלוח דחאו . ךכ
ה יפמ יתעמש " ז ןרהא ר " ל . רמא דועו : עימק לכ ןיבתוכש , יפא ' תבשב , הנכס וב שיש הלוחל , תדלויל וא , אכיה
יעבת והניאד , והייתעד יבותיל . החמומ אוה םא םיעדוי ונא ןיאש יפ לע ףא , ואל םא . ות םניא םא לבא םיעב , אלא
דחא םכח רמאש : א עימק יל שי ,' ילוח ותואל ליעומש . קפסמ תבשב ותוא ןיבתוכ ןיאש רשפא , אא " יחמאד עדוי כ
עימק , ארבג יחמא וא , עימק ותוא בותכל הצורש )+ . א " ה : האר אנ ךל , הל " חרהמ ר " רנ א " טנוקב ו ' ןיע בוט , מד " ע ה " ב ,
מרה תבושת בתכש " כב אצמש ה " הלאה םירבדכ י , יעו ' חב " יס ב ' פר " א .+(

וש " בשרה ת " גית ןמיס א קלח א
רילשפטנומל יתבשהש הבושת . ינאיצות ירדגמ ךתלעמו ינחירכי ךדובכ . לבל ירדגמ ץוח אצא אלו ידעב יתרדג ימי לכ
תורתסנה תוכובממ ינאיצוהל םכחו ןובנ שיא אצמא דע תוריקחה וב וברש המב ירובד םישא . יפרעב זחוא התא התעו
המ איצוהל וב ץפח יל ןיאש . יבבל ןיא תרמאש ולא םירבד יכ יפ לע / יבל / ינממ האלפנו םתכובמ הבר יכ םתריקח ליכמ
םתודוסי לע ךומסאש םירבד שיו יל ןוא יתאצמ רמאל םתתמא . תונעל יתוא ותיסה ךתלעמו ךתבהאו השעא המ לבא
המורו הקמוע יבבל גישי אל םאו המ יהיו המלענ המכחב . אב יכ ינא רמואו המכחה ישנאמ דחא ינלאש תחא םעפ תמ
האופרל תכתמב הירא תרוצ תיישע לע םכצראב רשא . הרוצה תיישעב רוסיא םוש האור יניאש יתרמא יכ יתרתהו
האופרל . האצוי השא המב קרפב ונינשש תיניצה יבג לעש עלסמ היאר ול יתאבהו ) פ ףד " ה ( יבג לעש עלסב ןיאצוי
תיניצה . צ יאמ ארמגב הלע ןנירמאו אערא תב תיני . עלס אנש יאמ . אפסח היל דיבעיל הל ילעמ ישקד לכד אמיליא . יאו
אסט היל דיבעיל אתכוש םושמ . אסלופ היל דיבעיל אתרוצ םושמ אלא . אתכושו ישוקה רמולכ הל ולעמ והלכ ייבא רמא
אתרוצו . רתומ האופרל הרוצ אמלא . ושמ יאו ' יתא ןושעת אל םושמו הירא תרוצ ) כ תומש ' ( ת אל ישמש תומד ןושע
םורמב ינפל ןישמשמה . םדא ףוצרפמ ץוח ידדה ידהב םינפ עברא תומד אלא הרות הרסא אל ייבא רמא אה . יתרמאו
ז ןמחנ רב השמ וניבר לודגה ברה ונרומ םגש " השועו ריתמ היה ל . אטח תאריבו ןינמבו המכחב ונממ לודג ונל ןיאו .
אה ימכחב םש תקולחמ הלפנש יתעדי אל יתרתהשכו ונרקחא אלו ביר לע תונעל יכרד ןיאש ץר . ילא ואב ןכימ רחאו
ולאש ' הרוסא האופרל הרוצהש רמול ןיקלוחה םימכחה ןמ הז לע . תיניצה יבג לעש עלסמ יתאבהש היאר התוא וחדו .
םתקולחמב ימצע סינכא אלש ידכ יתבשהו הל ללכ לבקתמ וניאש ןינעב התוא וחדש יפ לע ףא . תא הז ןיחצנמ םה םאש
ז םהירבדב לופנל יל המ ה . יתבשה אלו יתלאשנ אל הז לעש המודמכ העודי הנועב התוא השועב לבא . םוקמ לכמו
ןינע לכב םירובדה לכו םישעמה לכו תונועה לכו תורוצה לכ ןיטולחל ורסאיש האור יניא . אלו וננועת אל םושמ אל
ירומאה יכרד וא ףושכ האריש המ םושמ אלו ושחנת אל םושמ . פה התאו רמא דחא םכחש תרמאו תודמה לע תזר
הזב דחא רפס שיש ךל . תדחוימ הרטקה םהל השועו דחוימ רמצ דגבב ךרוכו דחוימ תכתמב תורוצה ןמ שישו
רחא רבדב וא הועשב . ריתת אוהה רפסבש הנטקה הרוצה ריטקהל תאב םאו הרז הדובע יכרדמ הז יכ קפס ןיאו
לכה . ןינבו גוסה תחת ןילפונ ןינימה לכ יכ םלוכל בא . ךירבד ולא . רוסא הרטקה םש שיש לכ תמאבו . הרטקההש
רועפל וליפאו הרז הדובע לכל ןירוסא ולא תודובע עברא האוחתשההו ךוסינהו חוביזהו . יפל לכה רוסאל ןיא ןכ אלב לבא
ךילא בותכאש ומכ םללכמ ורתוהש םירבד ימלשוריבו ארמגב רמול ינוצר הרותה ימכח ירבדב האור ינאש . ימו ןתי
ינעידוי הלא לכב המכח םותסבו ינעימשיו היניעמשאו ילע בר יל השעאו ץראב םכח יתעדיו . ברה םגו ךמע הזב ןודאו
ז ןומימ יברב השמ וניבר ברה קדצ הרומ לודגה " ל . הכורא אצמת ילוא לאושו רקוחכ קר ךירבד לעו וירבד לע בישמכ אלו
הכובמל . רל וליפא העודי העשב הרוצ השועהש תבתכ וננועת אל םושמ רבוע האופ . רבד אלא הרסא אל הרותהש
תועטל ידכ וב שיש רקיע תצק וב שיש . ךירבד ולא . ןכ אוהש רשפאו . ברה לבא / במר " ם / ז " ךפהב בתכ ל בתכ ןכש
הרז הדובע תוכלהב . םתוא הרסא הרותה לבא תמא ןהש ובלב בשחמו םהב אצויכבו ולא םירבדב ןימאמה לכ ונושל הז
ןמ אלא וניא םילכסה / םיליסכה / המלש םתעד ןיאש םינטקהו םישנה ללכבו תעדה ירסחמו . ימימתו המכחה ילעב לבא
ירבדה ולא לכש תורורב תויארב ועדי תעדה ' המכח םניא הרות הרסאש . העדה ירסח ןהב וכשמנש לבהו והות ירבד אלא
ללכב תמאה יכרד ירבד ושטנו ' . ה ולא לכ לע הריהזהשכ הרות הרסא הז ינפמו םירבד ) י םירבד " ח ( ה םע היהת םימת '
ע ךיהלא " ונושל כ . ל קרפב הז דוע לפכו " ןתונ שקיהה ןיא םיפשכמה ושעי רשא הלאה םישעמהו ונושל הז הרומה רפסב ז
תוא ' ללכ רבד ובייחי םהש לכש ןימאי אלו . רומה רפסב הלא םירבד קזחו רזח דוע ' . הארנ היה עירכהל ונדיב היה ולאו
תרמאש ומכ רתוי קלח קרפב ורמאש יפל ) ק ףד " א ( בשב ןהמ ןילאשנ םיצב ירשו ןמש ירש ' ןיבזכמש ינפמ . בואב ןכו
םהיטהלבו םהיטלב ושעש המלשה הרותה הדיעהש םירצמ ימוטרחבו לואשב ינועדיו . ןויע םוקמ יל שי םוקמ לכמו
ז ברה ירבדב " ל . ב וניא תמאב תלעות וב אצמנש רבד לכש םידמל וניצמנ וירבד ךותמש יאמ הרות הרסאש המ ללכ
מאתנש ןיב ןפוגב ןהב תאצמנש תיתימא הלגסמ ןיב היהיש דצ הז ' ןויסנה דצמ . המ ריתהל הזב דוע ברה ךשמנו
תירקמ תרחא הלוגסמ החוקלה הלוגס דצמ וב אצמנש . לעוש לש ןש תלגסכ ותלגס ןיאש בולצה רמסמ ןוגכ . ןש תלוגסש
ןבאב תאצמנה הלגסכ המצע דצמ איה לעוש לש תבאושה . אינואפה תלגס ברה הנמש ןתוא תלגסו ' ןתלוזו בלכה תאוצו
הברה . רמסמה תרוצ דצמ אלו ומצע לזרבה דצמ הניא בולצה רמסמ תלגס לבא . ןמו בולצה ןמ לבקש הרקמה דצמ אלא
אפריז היל תיאד שיאב לועפל תרחא הלגס דוע ךשמת איהה הלגסה . אלש השאה תלצמש ואצמש המוקת ןבא והמכו
יפת הלקשמ וליפא אלא דבלב איה אלו ל . פעאו " ז ברה בתכש ומכו רתומ כ " וריתהש המ ךיניעב השקי לאו ונושל הז ל
) פ תבש " ס ףד ו ' ( לעוש לש ןשו בולצה רמסמ . םשמ ויהו ןויסנה ןתוא איצוהש םהב ןיבשוח ויה אוהה ןמזב םירבדה יכ
אופר ' . הפכנה לע האינואפ ןירוקש בשעה תיילת ךרד לע ןיכלוהו ןורגה תסרומ לע בלכה תאוצו . תמאתנש המ לכש
האופר םושמ תושעל רתומ אוה שקהה והרזגי אלש יפ לע ףא ולאכ תונויסנ . אצמנש המ לכ ריתה רסאש רחא הנה '
ןויסנה דצמ תלעות וב . םימדוקה ינויסנ לע ךומסל רתומ ןכ םאו . תמאתהב ןויסנה ןחביש דע ןהב ןירוסא ונא ןיאו
וניניעל . מסמ ירהש םימדוקה לש םנויסנ לע ךומסל ןירתומ ונא לעוש לש ןשו בולצה ר ימכח לע ןיכמוס ונאש ומכו
www.swdaf.com 7
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
םתוא רזוג יעבטה שקהה ןיאש תואופרה ןתואב האופרה . לכ לע אלא דבלב תואופרה ימכחו הרותה ימכח לע אלו
ןיעימקה ילעבכ ןהילע ךומסל ונל וריתה אוהה ןינעה הסנתנש םירמואש םישנאה . יתה ירהש ןירקיע לש ןיב ןיעימקה ור
בתכ לש ןיב . יפ אלו ' ןירקיעה ןמ רקיע הז יאו בתכ לש עימק הז יא םימכח ונל . בתכ הרומה רפסב הכרבל ונורכז ברהו
ריתהש רחא רוסיאל . ל קרפב םש בתכש אוהו " ןויעה ותוא רוזגי אלש הממ ליעומ אוהש ורמאיש המ לכ ונושל הז ז
תעד יפל ריתהל וגהנ לבא יעבטה רוסא תודחוימה תוחכהו תולגסה גהנמכ ם . ורמא אוהו ) כ ארקיו ' ( תוקחב וכלת אל
יעבט שקיה םרזגי אל םירבד םהשו םיפשכמה השעמ יפיעס םהש ינפמ ירומאה יכרד וארקי רשא םהו יוגה . הנה
יעבטה ןויעה ותוא רזוג וניאש לכ הלגסה דצמ תלעות וב שיש המ וליפא ונל רסאש . רמסמ רוסאל בושנו םושמ בולצה
ותוא ונרתהש רחא ירומאה יכרד . רסאש המ וא בולצה רמסמכ רתיהה וא ברה ירבדמ השעמל ונדיב חקנ הז יא ונעדי אל
ירומאה יכרד םושמ . ז ברה רמאי ילואו " יפאש ל ' הירפסב הלתש המ ' והותל םנינע רקיעש יפל ןימאנ אל הלגסל
םיפשכמה ינינעב לבהלו . ז םימכח והורמאש המ לבא " ל תמאתנו וריתהש המ דצמ השעמ תושעל ךומסנו ןימאנ
הלגסל םהל . ז ברה ונמשו " הבר הכובמב ל . הארי םיבר םירבד ארמגב האור ינאש יפל הז לע לאושו רזוח ינא דועו
יפשכמה ןמו םישחלהו םישחנה ללכמ וריתהש םהמ ' ארמגב ןירדהנסו ןיטיגו הרז הדובעו ןילוחו תבשב תוננועתההו
בשב ימלשוריבו ת . האצוי השא המב קרפ יהלישב ורמאנש ןתואב ) פ ףד " ז .( יכרד םושמ םהב ןיא ונירפסב בותכ
יפא ןהמ דחאב ןיאו ירומאה ' יעבטה ןויעה רוזגיש דחא . ירומאה יכרד םושמ והב תיא והלוכ םתה רמאד ןאמל וליפאו
ינהמ דבל . שישמ ' יכה רמאו ודקדק לע ול חינמ ןימה ןתואמ איבמ ונורגב םצע ול דח דח תחנ עלב עלב תחנ דח דח
תצעננ יכה אמינ ארדאל ' האיש האיש סירתכ תלעננ טחמכ . רזוג יעבטה ןויעה ןיאש הממ רובדו השעמ ןאכב שיש הנה .
ארמגב ורתוהו תולמה ןתואב רובדה אלו דקדקה לע אוהה ןימה תחנה ליעויש השעמ אל . אבא רב אייח יברד האריו
יכרד םושמ והב תיא והלוכד רמאד האופר םושמ רתומו ןויסנה ותוא ריתת הז יכ אהמ דבל ירומאה . םש דועו / תבש ) / ףד
ס " ב ו ' ( אלאמשב ירטיק לכו אמיאד אמשמ יניינמ לכ ייבא רמא . ןימיל לאמשה ןיבו באה םשל םאה םש ןיב שי תלעות המו
ןויעה יפל ? רמולו עודי רבדב ןתילו ייבא רמא םיעודי םירבד רמולו עודי רבדב ןתילו וכו ארויח רמא םיעודי םירבד ' . אל יאו
םיכרד תשרפא ביתיל . יידשילו הילקשיל ידימ ירד יוהד האלמג אנמשמוש יזח יכו ' מתסלו אשחנד אתבוגב ' ארבאב
יירדילו הילזרבילו יקנפשוג ןיתיש הימתחלו ' ךלע ךנועטו יאנועט היל אמילו . ארהנל ליזילו אתדח אזוכ לוקשיל אל יאו
ארהנ היל אמילו יל עלקיאד אחרואל אימד אזוכ ןפזוא ארהנ . הירוחאל היידשילו הילע ינמז העבש הירדהלו . היל אמילו
ימויבו אתא הימויב עלקיאד אחרואד יל תבהיד לוקש ארהנ ארהנ ' אלזא . עודי ילכבו אימבו אתלימב עודי ימ ןאכב הנהו
ומתוח ןינמו ארהנב עודי םוקמו תשחנ לש ' ועודי תולמו ' ודי ןינמו תופקה לש ע וריתהו יעבטה ןויעה רזוג ןהמ דחא ןיאו .
ןתרמא ייבא לש ותנמואד השא ירבד הז יכ רמאת אלו . הילע ןיכמוסו םונימאה ארמגב ןתוא ועבקו ייבא ןרמאשמ יאדוב יכ .
ותנמוא אלו םימכח םורמאש םיבר הלאכ םשל דועו . יניבוטד ןנחוי יבר וליפא אלא דוע אלו ' ימיכחד / נ תבש " ו ) / ש ם ( רמאד
אקרב ארינ היב רטקילו האנידרו אכיאד אכיהל ליזילו אלזרפ הילוכד אניכס לוקשיל אתרימצ אתשאל ןנחוי יבר . אמויו
ה ךאלמ אריו אמילו אתרופ היב קודיל אמק ' רמוגו . םימיבו םיעודי םירשקו עודי םוקמו עודי תכתמ ןאכ הנהו . קרפ ןילוחבו
רשבה לכ ) ק ףד " ב ה ' ( הברו אדסח ברב ןמצעב השעמ ושעש אנוה בר רב . אתינורטמ איההו אבראב ילזאד ןנירמאדכ
תרסאו אתלימ הרמא ' הוירשו אתלמ והיא רמאו אתניפסל . תותימ עברא קרפ יהלישבו ) ס ףד " ב ז ' ( עלקיא יאני יבר
אתיתש היל ובירקו אימ ןויקשא והל רמא אזיפשוא איההל . פ אדש אהתוופש ןשחרמ הוהד אתתיא איההל הייזח אתרו
ברקע הוהו הינימ . ידידמ ותש ימנ ןותא וכדידמ יאתש אנא רמא . וכו אקושל קילס אבכר ארמח הוה הייקשא ' . םשו
םש רכזומכ םיבר םישעמ היננח ןב עשוהי יברו רזעילא יברב ימלשוריב . וכו סמ היזבזב אמיל אטמיסל תבשב םש ןכו ' .
עראל וחלתשאד איכלמ ןילא ' םודסד . אסכה תיבד אדישלו יכה אמיל . סוקידרוק קרפ ןיטיגבו ) ס ףד " ט ( רפסמ ןיא הלאכ .
יכה דיבעיל יכה אמיל אמויד ירירבשל . יכה אמילו יכה דיבעיל אילילד ירירבשלו . הרז הדובעד אמק קרפב ןכו ) י ףד " ב ב ' .(
םוריתהו ןויעה רזוג הלא לכמ דחא ןיא תמאבו . תוגוז לוכאלו תותשל ורסא ןכו . ז ודיפקהו " רה םהילע ל דע הב
חספ לש תוסוכ עברא תנקתב ושקהש ינבר ינקתמו / ןנבר / הנכס ידיל איתאד אתלימ . הכרב לש סוכ רמול וכרצוהו
הערל ףרטצמ ןיאו הבוטל ףרטצמ . וירחאמ ול ארק ונב וקיספה יבצ ודימ ותפ הלפנ רמולו שוחל ורסא םישחנה ןמו
אתמב אתתא לוקלו ארבדב ארבג לוקל שוחל אלשו . ומסל וריתהו אתמב ארבג לוקבו ארבדב אתתא לוקב ך . ןכו
רמאו ולא םירבדב אצויכ לע ךמס לואש ןב ןתנוי ) א לאומש ' י " ד ( ונילעו ונילא ולע ונילא ורמאי הכ םא . קידצ ותואו
שחנמ השענ אלו הריבע רבע אל ודי לע לארשיל איהה הלודגה העושיה םשה השעש . ז ברהש יפ לע ףאו " רסא ל
שחנ אוהש רמאו ותוא בארה ברה גישה רבכ הרות הרסאש םישחנה ןמ " ז ד " רמא תמאהו תוגשהב ל . יבר ורמא ןכו
ןילוחב רכזומכ הז לע ךמסו אקוניב קידב ןנחוי . ארבעמב קידב ברו ארפסב קידב לאומש . רפבו ' קלח ) ק ףד " א ( ןיכס ורמא
תבשב םיברקעו םישחנ תושיחל ןישחולו תבשב םיעמ ינב ןישמשממו . נבר ונת םש דועו ןירתומ םיצב ירשו ןמש ירש ן
דיבש ןמש לע ןישחול ןיבזכמש ינפמ . תבשב םידש רבדב ןילאוש ןיא אתיירבב םש ורמא םידשה תלאש לעו . יסוי יבר
רוסא לוחב וליפא רמוא . יסוי יברכ הכלה אנוה בר רמא . הנכס םושמ אלא רסא אל יסוי יבר ףאו רב קחצי יברד אה יכ '
יבעתיאו אזראב עלביאד ףסוי היטלפו אזרא עקפו אסינ היל ד . סוקידרוק קרפ ןיטיגבו ) ס ףד " ח ( יתכד המלשב ' ) יכלמ ' א '
ו ' ( ותונבהב תיבב עמשנ אל לזרב ילכ לכו ןזרגהו תובקמו . ןיתדישו אדיש יתייא ליז היל ורמאו דיבעא יכיה םימכחל לאשו .
רימשה לע ןהמ לאשו השע ןכו . ברהו ףשכמו שחנמ ללכמ ואיצוה ולא לכ הנה הלאב אצויכ ה . ןנועמ ללכמ ואיצוה םגו
העודי הנועב וישעמ ןיוכמו . עד אמק קרפב ורמא " ז ) ד ףד ' ב ' ( יוג אוהה היל רעצמ הוהד יול ןב עשוהי יברב . תייא '
הייטלא אתעש איהה אטמ יכ רבס אירופד היערכא הירסא אלוגנרת . רעתיא יכ םיינ אתעש איהה אטמ יכ . עמש רמא
הנימ ) י ילשמ " ז ( םג יוגל וליפאו בוט אל קידצל שונע . ןינפמ קרפ תבשבו ) כק ףד " ב ט ' ( דח אמדד אסרופ לאומש רמא
אתבש ילעמו העבראו אבשב . לש ןיד תיבש ישימחו ינשב םד זיקי תובא תוכז ול שיש ימ רמ רמאד אל ישימחו ינש לבא
תחאכ ןיוש הטמ לשו הלעמ . ייקד םושמ אל אמעט יאמ אתלתב " יגוזב םידאמ ל . לעמ ייק ימנ אתבש י " יגוזב םידאמ ל ? ןויכ
םיבר היב ושדד ) טק םילהת " ז ( ה םיאתפ רמוש ' . ןירשע אוהד עברא רסברא אוהד עברא עברא אוהד עברא לאומש רמא
www.swdaf.com 8
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
אתנכס הירתב עברא אכילד עברא עבראו . אתנכס אתרצעד אמוי ילעמ . אמוי םושמ יבט אמוי ילעמ והלוכא ןנבר ורזגו
משד אקיז קיפנד אתרצעד חובט הי . תובותכבו ) פ " ה ףד ק ' ( רמאנו ליאוה ישימחב תלעבנו יעיברב תאשנ הלותב ' הכרב וב
םיגדל . םדאל הכרב וב הרמאנו ליאוה יששב תלעבנ הנמלאו . ותואב וב ארבנש המ דגנכ םוי לכב ןינעתמ ויה דמעמ ישנאו
םימה וקלחנ ובש ינשב םימי ישרפמ לע םויה . יברב תורבדמ יכלוה לע ישילשבו תוקוניתה יפב הרכסא לופת אלש יע
ביתכ רסח תראמד . וכו תורבוע לע ישימחב ' וב הארבנש הכאלמה וב קזחתת םויו םוי לכש . איעשוה ברד הארנ ןכ לעו
היל ילכאו אתלת אלגע ורבו אתבשד אמוי ילעמ לכ הריצי רפסב ןיקסוע ויהש איננח ברו . םיקרפ העבראב ןכ ןישוע אלו
חבטה תא ןהב ןיטיחשמש רשבל רתוי לכה ןיכירצש וחרכ לעב . המהבה תאירב התיה ובש םושמ אתבש ילעמב אלא .
ארבג יחמתיאד ורמאש ןיעימקה ילעבו . ןיחילצמ ויעימקש לזמ ןב אוהש ונייה . עודי לזמב ןתכאלמ ןיוכל ןיחיגשמ ןלכו
םויבו שדוחב . יבצ רועבו לילש רועב עודי ףלקב ןיבתוכ ןכו . דיב םכסומש םילת שומשו ןיכירצש ןימיכסמ ןלוכ לארשי ילודג
העודי הנוע . חקיל הפי רחמ תאצל הפי םויה רמואו תועשו םיתע בשחמה הז ןנועמ רמאש אביקע יבר ףאש יתעמשו
תבש יאצומל העודי הלפת השע אוה תוער תויחמ תוינטק ירקע תופי תיעיבש יברע ידומיל . ורמא ארתב אבבב ןכו
תמש ימ קרפב ) מק ףד " ז ( ד השלש םויו ותוכלמב ודרמת לאו דוד תיב תקולחמב ויהת לא וינב תא לפותיחא הוצ םירב
םיטח וערז רורב תרצע לש בוט . רמתיא לולב רמא אדסח בר . ןתי ימו ןבשילו ןנקתל ןמז ןיכירצ ןלכ ולא םירבד תמאבו
ונאצמאו יתעדי . כ םירמוא ןיא ירומאה יכרד ירפסמ םירפסב םיבר םירבד ורמאנש יפ לע ףאו םה דחא גוס תחת ןל
ךיבתכב אבש ומכ םהמ דחא ריתהל ןיאו ןלכל דחא באו . רוסא לכה וא רתומ לכה תויהל ןפתשמ רפסה ןיאש .
ןירתומ םירבד שי ירומאה יכרד ירפסבו ןישחנמהו ןימסוקה ירפסב וליפאש . המב קרפד איההב ןנירמא אהד עדתו
האצוי השא ) פ ףד " ז ( ימק הארומאד אקרפב אנת ינת ' ברד דיבז . אהימ דבל ירומאה יכרד םושמ והב תיא והלוכ רמאו
רתומ אהימ אוהה ירומאה יכרד וב ופסאש קרפ ותואב אמלאד . עבט ענמנל םהב שיש םיפוסולפה ירופסב ונל עראי ןכו
תואיצמה לכל גוס הז ןישועו םייק . תאיציו חריהו שמשה תדימעו ףוס םי תעירקכ תותואה לוטב םהל אצי יאדו הזמו
מה תיילעו עלסה ןמ םי / תילעו / םהיעסמ לכב לארשי םע ראבה . רוסא ולא םירבד ללכו ןמהו םלועה שודח ללכבו
שכ ןעמשל " ןרמאל כ . והורמאש רבד םוש תושעלו ןימאהל רוסאו רקש םהירפסבש המ לכש רמאנ ןכש ןויכו
םהירפסב והוללכשו . ירפסה לכ אלא ' ירבד םהב שי םא ' רוסיאה ןמ ןהב שישו רקש לש רבד םהב שיש רשפא ןבורב
רתומו םללכמ אצוי . םיפיה םיניערגה תא םילכואו םיפילקה תא ןיקרוזש םינומרכ םירפסה ירהו . םירבד ואבש יפלו
םימכחה וניתוברל םישדוקמה ונירפסב ולא . יאלמ תוארקמ הרותה יארקמ יטשפמ הארי הז ךפהבו ' םימלש ) י םירבד " ח (
כמו ןנועמ םימסק םסוק ךב אצמי אל ףש . אלו תורנב שפחמכ ינא שפחמו ילא תובוצרח חתפלו חתפה אוצמל יבבל האלנ
תורזג רזוגו רואיבב םייקמכ . לוכל אל םאו תאזה הכובמה תצקמל הלוע תצק אצמא ילואו ' . היה ןוילע דסחמ יכ ינא רמואו
םיארבנה תואירב דימעהל םירבד ומלועב איצמהל האירבה תלחתב . ו םיילחכ םירקמה הרקי םאש תובסה ראש
תואירב לע םדימעהל וא םרדג לא םריזחהל םינכומ ולא ויהי םלשה םעבט רדגמ םיאצמנה ואיצוי ' . תוחכה םשו
ואופרה ימכחל םיעודיה םידעסמהו םימסכ ןויעב גשומ עבטב םיאצמנה םירבדה םצעב הלאה ' אל לגוסמ עבטב וא
ןויעה ותוא גישי . חא לכב שיש םיאצמנה ראשב ומצעב ןינעה ןכו רמסמכ לגוסמ עבטב וא יגשומ עבטב וא ליעומ רבד ד
מוקת ןבאו לעוש לש ןשו בולצה ' . לגסבו םמוחב םיממחמה םיעודיה םימסב הלגסה ךשמת ןכו ' אצויכו םחה רבדל וליעוי
ברה הזב ה . הזל המודהו ןיעימקה ןינעכ םירובדב םג רוסא הזב היהיש ענמנה ןמ וניאו . ךרד אברו ייבא ורמא ןכ לעו
ללכ ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש רבד לכ . ותרותב הלעתי בתכ םנמאו ) י םירבד " ח ( היהת םימת
ה םע ' ךיהלא . החטבההו הרהזאה ללוכ ילצא ושוריפ ןאכ בותכה םימתו . םיוגה ילבהל שוחנו שבתשנ אלש ריהזה
ר הלא אל םידש םהל ךישמהל הערה םתנווכב םדה ילכואו םישחנמהו םימסוקה ךל רמול הצור םשה םע םת תויה ק
יתכלה ימותב ינאו ןושלמ תומימתב ומע . הש ןושלמ ער וב עגי אל םימת היהי ותדובעבו ויתוצמ תיישעבש חיטבהו
םיעוטה םתוא ובשחיש המ ךפה םימת . תואל ורמוא אוהו /) י םירבד " ח / םש ( םתוא שרוי התא רשא הלאה םיוגה יכ
ועמשי םימסוק לאו םיננועמ לא . ו םישנאה יפלו םינמזה יפל םינינעל קלחנ ןוחטבה םלוא . יכ חטבנ םלועל ללכ ךרדו
המלשה הרותה יכרדב ונתכלב חטב ךלנ . ורמאכ תורתסנה תובסהו םירקמה ןמ תלצמה איהו ) ז ילשמ ' ( ךבכשב
ךילע רומשת . וכלת יתוקחב םא תשרפו יתוצמ לא ועמשת עומש םא היהו השרפ ללוכ הזו . תוממ ליצת הקדצו אלש
רתסנ סנב תעדמ תבש יהלישב רכזומכ טלבאו לאומשד השעמו אביקע יבר לש ותב השעמכ ) נק ףד " ב ו ' .( לח םאו
ונשרדיו ונממ האופרה תתמאש עדיו םימשל ובל אהיש דבלבו תואופרב קסעתהל רתומ םיילחכ הרקמה . ןיוכיש אלו
אפורה שיאה תאופרבו ינולפה םסב יולת לכהש . אסאב ורמא אוהו ) הבד " ב י ' י " ו ( ה תא שרד אל וילחב םג ' יאפורב יכ ' .
ןיב םייעבטה םירבדב ןיב םיליעומה םירבדב קסעתהלו םיאפורב לואשל אלש סנה לע ךמוס וניא ילוחה וגישהש ימו
תולוגסב . ז ורמאו אפרי אפרו ורמא אוהו " תואפרל אפורל תושר הנתנש ןאכמ ל . הז ןיאש רמול תושר הנתנ םרמאו
הריהזהש המ ךפה החגשהב הרותה . ןיב תולוגסה ןמ הלוגסב ליעומש המ וליפא תואופרה יכרד לכ וסנכנ הז רדגבו
םירובדב ןיב םימצעב . ןירקיע לש עימק ןיב בתכ לש עימק ןיב םיעימקה ךרד הזו . ןילוחו תבשב ורמאש המ לכ ןכו
הלעמל ונבתכש תומוקמה ראשבו הרז הדובעבו ןירדהנסו . אברו ייבא ורמאש אוהו / ח ע ןילו " ז / םושמ וב שיש לכ
ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר . רמא אוהו סנה לע חוטבלו תונכסה ינינעב סנכהל רוסאש אלא דוע אלו ' ריקש
ןוע ריכזמ יוטנ . סנ ול ןישוע ןיא סנה לע ךמוסה לכ ורמאו . םשה ןמ ובל רוסי אלש אוהו םדאב חוטבל רתומו . ורמאו
המו םדאב חטבי רשא רבגה רורא ' ובל רוסי . ע העושת ול השעישו םשב חוטבל ךא " הוצמו רתומ ינולפה שיאה י . הזו
תובורמ םהיתויכזשו םימלשה םישנאה יתלוז םתכאלמב םדאה ינב יקסע לכ ללוכ . םע אסוד ןב אנינח יברד השעמכ
דורע וב עגפש םדאל ול יוא ורמאש דורעה . אסוד ןב אנינח יבר וב עגפש דורעל ול יואו . רד השעמכו התיהש אנינח יב
יפשכל וילגר תחתמ רפע לוטיל תרזחמ השא ' . ביתכ ודבלמ דוע ןיא ילוקש ול רמאו ) ד םירבד ' .( המל רמ רמא אהו ושקהו
הלעמ לש אילמפ םישיחכמש םיפשכ ןמש וארקנ . ר ינאש ובישהו ' יתווכז ןשיפנד אנינח ' . ןיא םידיסחבש דיסחה וליפאו
ןוחטבה ךרד ןתכאלמב תושעל תושר םהל םלוע לש וכרדכ קר . סנה לע ךומסאו ןייב וא םימב ירנ קילדא רמאי אלש .
www.swdaf.com 9
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
סמב רמאש יפ לע ףא ' תינעת ) פ " כ ףד ג " ה ( הרעטצנו ןמש םוקמב ןיי רנב המשו תבש ברעב הגגשש ותבל דיסחה אוה .
מאש ימ ירעטצת לא יתב הל רמא ' קילדיו ןייל רמאי אוה קילדיו ןמשל . םדוק רבד םדא השעיש רתומ ןכו הרקמה לוח
ןגהל הרותה ןמ וליפא דחא ארקמ וא רבד רמאי וא לוחי אלש ידכ . עב ורמאש והזו " ז ) י ףד " ב ב ' ( רהדזל יחצ יא
ירירבשמ . יר ירי יריר ירירב ירירבשמ רהדזא ךימיא ךל הרמא אינלפ הישפנל יכה אמילו . תועידי קרפ תועובשב ןנירמאו
האמוטה ) ט ףד " ב ו ' ( םילבנבו םיעגפ לש ריש רמואו םיפותבו ) צ םילהת " א ( ה התא יכ דע ןוילע רתסב בשוי ' יסחמ . רמואו
) ג םילהת ' ( ה דודל רומזמ ' וכו ובר המ ' הל ' העושיה . ר ' ינגו יארק ינהל רדסמ יול ןב עשוהי . יבר רמאהו יכה דיבע יכיהו
הרות ירבדב תואפרתהל רוסא יול ןב עשוהי ? ינאש ןגהל . ןילוחב ןכו ) ק ףד רשבה לכ ' ( א אלד אה הברד הימשמ ייבא רמ
ןהילע הרוש הער חורד םושמ אעראא יארתב אימ ושמ . יקנדב ארותפמ ידימ ילקש אלו ' ידיב אסכ שיניא ' ישקד םושמ
הדרצ חורל . תדועסל יכירצד ילבתד אנכבו אתיסאא דיפק ישא בר רב רמו ' . ולאב אצויכ םיבר םש דועו . טועיממ הז ןיאו
ןעשהל רוסא אברדאד ןוחטבה סנה לע . ןויעה ןיאו רמשהל ךירצש הלגסב םימכחל ועדונש םירבדה םוקמב וליפאו
גישמ יעבטה . תלוגסב ןיב םצעה תלוגסב ןיב האופר םושמ וב שיש והורמאש לכ הזה רתיהה ללכב וסנכנש הנה
תולועפהו רובדה . םימשל ותעד ןתונו האופרל הרוצ השוע אוהש לכ הז ללכב תועשהו םיתעה וליפאש רשפאו . אל
ותוא דבועכ הזש םוי ותואב טלושה רשל ןינוכמש ןתואכ . כהש אוהו ' רמוא ) ד םירבד ' ( תא תיארו םימשה ךיניע אשת ןפ
םתדבעו םהל תיוחתשהו תחדנו םימשה אבצ לכ חריה תאו שמשה . םיברקעו םישחנ רבחמה ורמא רבח רבוחבו ורמאו
ז " םיברקעהו םישחנה לע ןישחולש ל . ללכב סנכנ הזש הארנו שיחלש רתומ האופר םושל אוהש לכ ' וריתהש םיברקע
ז ברה בתכש ומכו םיברקעו םישחנ לש הכמה לע השיחל איה " תותימ עברא קרפב תוכלהב ל . שיש שוחינב םג
חרב שיליע ןירמוא הנויו ברוע עמשד שיליע ברד השעמב ורמא תופועב םישחנה ןמ איהש ןירייתה תמכח וללכב
רבו םהילע ךמסו חרב שיליע לצינו ח . איה הנממ רתויו האופר ללכבו היב והנתיא והלוכ יבשד םושמ הז םג ילואו .
תומש הרקמב עמש םאש אלא ולא םישחנ ירחא ךלי אלשו ' יבשה ןמ לצנהל וילע ךומסל . שאר ורמא ןנועמ ללכבו
אוה תבש יאצומ אוה שדח . םושמ האופר םוקמב רתיה דצמ ןכ םג והזו שדח שארב םד זיקי אל ורמאו אשלוח אכיאד
מגב םש רכזומכ ' . הטמ לש ןיד תיבו הלעמ לש ןיד תיב ןידל ןיעובק םימי םהש ינפמ ורמאש ישימחבו ינשב זיקי אלב םג .
ה תאריב ףיסומו החגשהב ןימאמכ קר םימשה ןמ בלה תרסה הזב ןיאו ' . וצמכו ' הנשה שארב הענכההו העורתה
ףיסונו םימע ןידל ןכומ אוהש / ףיסומו / ההו הארי םימש ןידמ ןגהל ןייודיוב הענכ . יאב לע הדיקפהו ןידה תעש לכד
שנועל רתוי בורק םלוע . ןנירכדמ אל אתש שירב אחתיר ירוכדא ורמא ןכ לע . ותישנע אכאלמל אניטק בר היל רמאו
השעא . ישנע אחתיר ןדיעב היל רמאו ןודיל הלועכ ילוחה תעשו . בה ול ןירמואש ןודיל םודרגל הלועב ורמאש ומכו היאר א
רטפהו . ותקיזמ טעומ חור וליפאו םדה טעמתהב שלחנ חכהש הנכסה תעשכ הזקהה םוי . היה אל אפור היהש לאומשו
יחירא העבש לש תיבב אלא זיקמ . םידאמל יגוזב םידמועה םימיה ןתואב םד זיקהל אלש וריהזה הזמו . תרצע ברעבו
םש רכזנכ חובט ומשד םוי ותואב קזחו ער חורהש . שהש ורמאו הנכסה תעשב גרטקמ ןט . יפל תוגוזמ רמשהל וריהזהו
ןהב ןידיפקמ הלבחה יכאלמש . הז לע קזיהה ןמ עריאש המ ארמגב וריכזה רבכו . ישימחב תואושנה תליעבב ורמאש המו
היברו הירפב קסעהש ינפמ יששו . תיירפב האירבה תלחתב הלעתי ויפמ וכרבתנ יששו ישימח רמול ינוצר הלאה םימיהו
ב תייברו םדאהו תופועהו םיגדכ םייח ילע . וב השדחתנש הכאלמב רתוי לעופ האירבה ימימ םוי לכש יתרמא רבכו
םימיה ראשמ . םיפשכמה יפושכמ ישעמ לטבל ידכ םירוסאה םירבדה ןתואב קסעתהל רתומש רשפא ןכו . אוהו
הניא ורמאו אתניפסל התרסאו אתלימ הרמאד אתינורטמ איההד השעמב רשבה לכ קרפב ורמאש אהוירשו אתלימ ו .
רד השעמ הז ללכב סנכנו ' רו רזעילא ' ץחרמב ןימה ותוא םע ושעש איננח ןב עשוהי . הדוהי יבר לש ויבאב ושעש השעמו
תותימ עברא קרפב ימלשוריב רכזומכ ימורב אריתב ןב . ןירדהנסד אמק קרפ יהלישב ורמאש םעטה אוהו ) י ףד " ז ( ןיאש
בו המכח ילעב אלא ןירדהנסב ןיבישומ םולטביו םיפשכה השעמב וניביש ידכ םיפשכ ילע . שבשל וא םדי לע בכעל ולכוי אלו
םיפשכמה ןמ ףשכמ םתעד תא . ורמוא אוהו ) י םירבד " א ( תורוהלו ןיבהל דמל התא לבא ושוריפב אבו תושעל דמלת אל .
ורוהלו םהישעמ ןיבהל וב הצור ' םהב לשכנה לצני המב . ר רמאש אוהו ' רא קרפ יהלישב רזעילא תותימ עב ) פ " ח ( ישאמכ '
וזה הנוכה לע םהמ דמול וניאש ימ . ג יל שי רמואו ' אביקע אלא םלועמ םהב םדא ינלאש אלו ןיאושק תעיטנב תוכלה תואמ
ףסוי ןב . ורקענו אתלימ רמאו ןיאושק הדשה לכ האלמתנו אתלימ רמאד ןתריקעו ןתעיטנ ודמלו תחא םעפ . ךאיהו ושקהו
ח השעמ השועה אהו יכה דיבע ביי ? ןיבהל דמל התא לבא דמל התא ןיא תושעל תושעל דמלת אל הבושתה התיהו
תורוהלו . רד השעמ לבא ' רמח תוהו אתתיא איההל הייקשאו אזיפשוא אוההל לעד והבא ' . רתומ היה ךיאה יתעדי אל
ר היה ולא הזכ השעמ תושעל ול ' ןנחוי יבר לש ודימלתכ רכזומה והבא . היה רחא ילואו . פמ הארנ ןכו י ' שר " ז י " ל .
הזכ השעמ השוע היה אל ןנחוי יבר לש דימלת והבא יברד . הנכסה םושמ אלא רתומ אוהש ורמאש םידשב ןילאושבו
במרל הבושת יתיאר " ז ן " ל . קלח קרפב וריתהש המ ונושל הזו ) ק ףד " א ( הנכס םושמ אלא םידשה לע שוחללד . הז ןיא
ןוילמת ןב השעמ ךרדכ שיאה ןמ תאצל עיבשהלו שוחלל . וחרכ לעב ותוא םיאיצומשכ ותוא קיזי אמש רסוא יסוי יברו . ינאו
ןהב ןישמתשמו ןתוא ןיחלשמו ןתוא ןיעיבשמו םידשה ירבדב קוסעל איינמלא ידיסח גהנמש רוריבב יתעמש יכ המת
ינינע המכב ' . דוחל םיפשכ השעמו דוחל םידש השעמד רמול שיש ינא רובסו . םידש השעמ ולא םהיטלב ורמאש ומכ
םיפשכ ישעמ ולא םהיטהלב . שרפו " ז י " הרות הרסא רשא םהו םישענ םה הלבח יכאלמ ידי לע םיפשכ השעמ ל .
ירש םידש השעמ לבא . ישעמ המכ וב ושעו וב וגהנש םתעד והזו ' םה ךכ תועומשה יטשפ יאדובו . ןוילמת ןבב השעמו
ישעמ ראשו אדיש ףסויו ןיטנגראו ' ומלתב ' רדמו ' םיטונ םה ךכ הדגא . כע " ל . ז םהירבדב אבש הממ יתבתכ הנה " ל
הלא םינינע יללכב . םישימחה ןמ זוחא דחא םישודקה וניתובר םללכמ וריתהש המו . יתבתכ רשאכ םגמגמ דוע יבלו
םגרתלו ןקתל יתאב רשאו . רמגב ורכזוהש ןתואב קר השעמ תושעל הלאמ דחא יתבתכ אלו ' תנשמ תאז ןיאש
הכלהל קפסה ןמ שרודכ קר םידיסח . דע הכבסה ןמ ונילגר ולאכ איצוהל הכרב ונתא השעי םכח אצמא . םתאו
ונועידותו וירוב לע רבד ודימעת . ודבל ול יכ ותדובעב ונחילציו ותתמאב ונכירדיו ותרותמ תואלפנ ונארי םיהלאהו
ותלוז ספאו דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו הלודגה .
www.swdaf.com 10
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד

ז ברה ירבדב ןויע םוקמ יל שי דוע " פב ורמא בתכש ל י ' ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש לכ . הצור
רוסא ותלוזו רתומ אוה יעבטה ןויעה והרזגיש המ לכ הזב . ע " כ . ז ברה ירבדב קפתסמכ לאוש ינאו " רבדה והמ ל
ז ברה והוארקיש " יעבטה ןויעה והרזגיש ל . ימכח ןויע והרזגיש המ םא ' רפס ורבחש סונילאגו וטסיראכ עבטב םי
הירבחו ם רוסיא ללכב אוה םנויע גישה אלש המ לכו םנויע יפל םיליעומה םידעסמהו םימסה עבטב םירפס ורבחש
ירומאה יכרד . ועבטב עבט לעב לכ לעפ תויהל רשפאש המ לכ ללוכ עבטה תמכחב ולדתשהש ולא םימכח ןויעש יפל .
יעבטה ןויעה תורשפאמ קספי ולא םימכח ןויע לצאו . כשה והלבקי אלש המ תמאב הז ל . םילעופה םירבדה תמאב יכ
לגוסמ עבטב אלא םהמ אלפב םתלועפ ןיא הלגסב . םימכחה ןויע ונגישי אל עבט רמול ינוצר . םכחה וליפא ילואו
הילע ץפוק לזרבהש תבאושה ןבאה תלגסכ םדא אוהש דצמ ישונאה ןימה ללכמ אוהה עבטה םלעה בורל םימכחבש .
יבחות תוינאב םיה ידרויב לגרומ הזמ רתויו דע םימה ינפ לע טושיו ןבא ול ןיארמו םימה ינפ לע ףצ ץע תכיתחב טחמ ן
חוני םשו ןדסה ינפ לא הנפיש . עבטה תמכח לש ולא םימכחבש םכח לכ הז עבט ןויע גישי אלו . ןינימה לכ ףא ןכ םאו
פמה םירבדב ןיאש ומכ ירומאה יכרד םושמ םהב ןיאו םידעסמהו םימסכ םילעופ םה עבטב תולוגסה ילעב םימסרו
םימכחה ולא לש יעבטה ןויעה יפל םיליעומה . רפס השעש םולשה וילע םכחה ןויע ורזג םנויע והרזגי אל דוע ילואו
ואופר ' ריקב רשא בוזאה דעו ןונבלב רשא זראה ןמ לכה לע רבדי . או " עבטה דצמ והורמאיש המ רוסאנ המל כ
לגוסמה ? ע םכחה ןויע והרזגי אמשו " והרזגי אלש יפ לע ףאו ה עבטה ימכח ולאמ דחא ןויע . קפתסמכ לאוש ינא דועו
ז ברה ירבדב " אברו ייבא ורמאש המ ל / ע ןילוח " ח / ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש לכ . המ ורמא
דבלב עבטב םירפס ורבחש הלאה םימכחה ןויע יפל האופר םושמ וב שיש . רוסא םנויע גישהש המ תלוזו . המ ןכ םא
נל ושדחש אוה תואפרל םיאפורל תושר הנתנש ןאכמ אפרי אפרו בותכה רבד אלמ ארקמ אברו ייבא ו ? ואיבה המלו
ירומאה יכרד םושמ םהב שיש םירבדב הב ורבדש העומש התואב אברו ייבא ירבד ארמגב ? רבדהש הארי תמאבו
ולא םימכח לש יעבטה ןויעה והרזגי אלש המ וליפא האופרל וריתה םהש ומוקממ ערכומ . מלשו םולשה וילע ה
ירומאה יכרד תושעל היל סח תואופר רפס השעש . ירומאה יכרד וב היהש םושמ וניא ול ודוהו היקזח וזנגש המו .
םילגוסמה םיעבטב ןיב םילגנה םיעבטב הברה םיליעומה םינינעב ורפס השע ותמכחב םכחהש אלא . ויהש דע
םשה תא םישרוד ויה אל םיילחבו םיילחב םהילע םיכמוס םלועה ול ודוהו והוזנג ןכ לע . בותכש ןינעכו ) ד " ב ה ' י " ז ( םג
םיאפורב יכ םיהלא שרד אל וילחב . ושמ וב ןיא יכ והופרש אל לבא והוזנג ןכ לע ' שחנ תתיכש יפ לע ףא ירומאה יכרד
תשוחנה .

דצש ןמיס תוליבא תוכלה העד הרוי רוט
ג םיתמה לע ןידקופו תורבקה תיבל ןיאצוי יתבר לבאב אינת ' ירומא יכרד םושמ ןיששוח ןיאו םימי ודקפש השעמו
כ היחו דחא ' ה דילוהו םינש ' חאו םינב " תמ כ

ש " ס דצש ןמיס העד הרוי ך " ב ק
ב וכ םיתמה לע םידקופו ' - תולגל רשפא היהו ןיכוכב תמה תא ןיחינמ ויהש םהימיב אקוד היה הז השירפה בתכ
ותוארלו תמה תא שרהמ םשב השירדה דוע בתכו " ל החמש ןישוע ןיא ןב ול דלונ םישלש ךותבו תמ ול תמש םדא
כע חקור הלימה םויב התשמו " ןכ ןיגהונ ןיאש המודמכו ל :

נש ןמיס תוליבא תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
ירומאה יכרד םושמ וב ןיאו תמל םייושעה םירבד
א ףיעס
א [ וצר םא , תולכל תורעש ןיריתמ , םינתח ינפ םילגמו , ויד ןינתונו ודצב סומלוקו , וסקנפו תמ לש וחתפמ ןילותו א
ונוראב , שפנ תמגע םושמ . תולכו םינתחל תופוח םישועו , שפנ לכוא ואיבה אלש םירבד םהב ןילותו ; םירבד לבא
שפנ לכוא ואיבהש , רוסא , האנהב םירסאנ םהש ינפמ ב .

ש " נש ןמיס העד הרוי ך
א וכ ןילותו ' - בה בתכ " וגהנ אל וישכע והימו ח גהנמה תונשל אבש ימ לע ןיבכעמו ןכ תושעל :
ב האנהב םירסאנ םהש ינפמ - ךרוצל אלש שפנ לכוא רוסאל תיחשת לב םושמ והב הוהו :

וש " חי ןמיס ה קלח םייח חרוא השמ תורגא ת
כ ףיעס " ז
רתומ שחל לכ לבא , ירומאה יכרד םושמ החמומ הניאש עימק לכב ששוחש ימ שיו . יבבו ' רגה " א , צו " אה ע ינתמב ' וכ עימקב אלו ןנת ,' ש לוחב אה עמשמ " ד .
ירומאה יכרד םושמ לוחב ףא רוסא החמומ וניאש עימקבד םירמוא שיהלד טושפ , תבש ןידל החמומ וניאל ימד אל .
ארבג יחמתיא ןניעב םתהש , עימק יחמתיא וא , ג ' םימעפ . ג אפיר הזה שחלהשכ יגס אכהו ' םימעפ , וניא בושש יכרד
ירומאה . רחאמ אפרמה רבד אוה הז שחלש ןניזחש , ונמז אבש םושמ אפרתנש עריא אמלעב הרקמ קר אלו , עד אהכ " ז
נ " ע ה " םינקזה ובישהש א ) וכו ינולפ םויב אלא וכלת אלש ןתוא ןיעיבשמ םדאה לע ןתוא ןירגשמש העשב ןירוסי ' תיבל הז ךלה תאצל ןנמז עיגהש ןוויכ
וכו םיבכוכ תדובע ' ( . היהיש ךירצ תבשל לבא אקווד הז עימק וא אקוודב הז ארבג החמומ . צו " רגהש המב ע " ראשנ א
אישוקב .
www.swdaf.com 11
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד

pdf . _Sela_Tzuri 011 avoda_zara / avoda_zara / DafDocs / com . swdaf . download :// http

וש " הרוי השמ תורגא ת אי ןמיס ד קלח העד
וכלת אל םהיתוקוחבד רוסיא יניינעב
עב " י ה " משת ןויס ד " א . עמ " הרה דבכנה ידידי כ " רהומ ג " טילש ןאמכייט הדוהי יבצ ר " א .

א . וכלת אל םהיתוקוחב דצמ רוסא םא , ונימיב טרופס ןוידטציאו ןורטאיתל תכלל
קוחש יניינע םש ןישועש ןורטאית וארקנש ולאב , דטציא ןכו ןוי , טראפס ןיקחשמש תומוקמה םהש , ןיינע והב יכייש אל
וכלת אל םהיתוקוחבו ) י םישודק ארקיו " י ח " ג ( , וכעהל קוח אוהשכ אקווד אוהד " אמלעב רבד הזיא תושעל ם , הז ןיאשכ ףא
עה יקוחמ " םהלש ז , כע לבא " םהיניב וגיהנהש םיקוח יניינע םה פ - םירבד ףא אלא תוצירפ לש םירבד קר אל
אמלעב - םעט עודי אלש , מרב אתיאדכ " וי א " עק ןמיס ד " א ףיעס ח ' . מרה תנווכ ןיאו " שמב א " כ ןיאו קוחלו גהנמל וגהנש רבדב וא
רבדב םעט םושמ היב שחימל אכיאד ירומאה יכרד ע ץמש וב שישו " םהיתובאמ ז , קפס אוהש , יאדו ןידב אוהש אלא .
ןבומו הלגנ םעט ןיאד רחאמד , ןיינע אוהש תולתל ונל שי הרז הדובע יקוחמ . ןישועש המל םעט אכיאשכ לבא , אהכ
עב אתיאש םוקרכו ןינידטציאד " י ףד ז " ע ח " תונצילל אוהש ב , ע םושמ הזב אכיל " ז , רוסיא דצמ רוסא רבד אוהש ףא
תונציל , הרות לוטיבבו םיצל בשומ רוסיאב רבוע םש ךלוהה לכו - הז ןמז לע קר אל - ירמגל לטב תויהל ול םרוגש אלא
תמ םש שרופמכ הרו . כו " ונתנידמב תעכ אצמנה ןורטאיתב ש , טראפס יקחשמ לש ןוידטציאה ןכו , תונידמב ףאו
תורחא , ע ינינעל ללכ יכייש אלש ריעבש םירכנהמ ישניא םתס הז ןישועד " ז . םירצונה תנומאד םירמוכהש ינמודמכו ,
הוא בור תנומא התע איהש " ע , וידטציאו ןארטאית ינינע והל אחינ אל ימנ ן . אל םגו ישנאל הזב אחינ םידמחומה תנומא
ברע תונידמ לכו ייקרעט תונידמ תנומא אוהש . אש " יכייש אל תואידטציאו תואירטאית םיאצמנ ןהבש תונידמה בור כ
םתנומאל ללכ , וכלת אל םהיתוקוחבוד ואלהל יכייש אל יאדווש , הרות לוטיבו תונציל רוסיאמ םה אלא . דוע םגו
רגמד שי לודג רוסיא הצי י " תוירעל התסהו הפ לובינ ירבד םה ןבורד הישפנב תוירע לש ר .

וש " אפ ןמיס א קלח העד הרוי השמ תורגא ת
ןשבולל ןיאשר םא ןילופמ ןאכל םיאבהו םירכנ ישובלמ רוסיא ששח שי םא וז הנידמבש םישובלמ רבדב . י " ןושחרמ ד
ישת " ג . עמ " רהמ גלפומה ברה ידידי כ " טילש רעקוצ ןימינב ר " א .

םהמ םידלונה םגו הפל ואבש ןילופ ינב ןיבייוחמ םא םירכנל םילארשי ןיב קולח ןיאש וז הנידמבש םישובלמה ןינעב
הפל ואובב הניש רבכ באהש ףאו םירכנ ישובלמד רוסיאה דצמ ןילופב ןיגהונ ויהש םישובלמה ןתוא שובלל הפב היה
חב אתיאדכ רוסיאה ראשנש רוסיאב הז " ואח ס " ס ח " נק ס " ט . ה יארי ףא רתיה ןיגהונ םלוכ טעמכ םלועהו ' שממ שי םא
םרתיהב .

ירהמ תטיש הנה " פ שרושב ק " םירכנה תשיבל םא קרו םירכנהמ םירחא םידגב שובלל ךרטצנש ןיד םוש אכילש ח
רוסיאה הזב שי םשבולל אלש וגיהנה םילארשיהו הואג ךרדו תוצירפ אוה . אלא ךרוצו םעט םוש אלב אוה םא ןכו
קוחל לאד םהילא תומדהל קר אוהש הארמ הזב השיבלהש רוסא תוטשו לבה " הלאה ןיהומתה םירבדכ השעי המל כ
םולכ לארשי ןידע וגיהנה אלש ףא רוסאש עמשמ הזבו . מרה ןכ קספו " יסב א ' עק " מרה ךא ח " ןינע רוסיא םעטב טקנ א
םושמ וב שיש שחימל אכיאד רחא םעט ךרוצו םעט אלב אוה ןתשיבלשכ ינשה יכרד ירומאה וכע ץמש וב שישו " אוהו ם
רהמ " ע ן " י ףד ז " וכע לש תוקוח אלא הרות הרסא אלש בתכש א " וכע ךרוצ ןהב שי ןלוכו הלטבו לבה לש םירבדו ם " ןייע ם
םש . וכע ץמש ששח ללכ ךייש ןיאש רבדב יגילפש רשפאו " שוחנו ם , ירהמלש " רהלו רוסא היהי ק " מרה קספו ן " א
רתומ היהי .

ירהמ שדיח דועו " השוע אוהשכ אלא ןירוסא םניא תוטשו לבה קוחל אלא ךרוצו םעט אלב אוהש ולאב ףאש אלוק ק
העודי תלעותל אלו םהילא תומדל ידכ וב שי ונתבהא קספת ןפ וניניב קוספת לא רמואה אינתש אתפסותמ הז חיכוהו
ירומאה יכרד םושמ רתומ דובכו תלעות םושמ אוהש לכד ךל ירה רתומ דובכה ינפמ םאו וב וליגרהד בג לע ףא
פקה ריתה הז םעטמו םקוח םושמ םיירומא " םיאפורל א םושמ ןישבול ויה םא ןוגכ הז אלב רוסאה ןפואב היה םא ףא
הונעו תועינצ תצירפ דונדנ וב שיש דגב וא םקוח מד " רתומ תלעותל שבול אוהש ןויכ מ ) . ךירצהל שיש רשפא הזבו
רש תמחמ אלו תלעותל קר השועש רכינ אהיש וכעל תומדתהל הצו " רהממ תאבהדכ ם " קיש מ . אהיש ןושל ןבומ ןיאו
רהממ תאבהש וישעמ ךותמ חרכומ " א הזש קיש מ " השיבלה ךותמ ריכהל א שיש לכל עודיש הארנ הנווכה אלא
וכעל תומדתה דצמ אלו שבול אוה תלעותה ליבשבש ידהס ןנאכ אוה אליממו תלעות השיבלהב " ם .( תנווכ םג והז
מרה " הש ןויכ א ירהממ הז איב " ירהמבו ק " ןכ שרופמ ק . או " ןישבולש םידגב םתסב רוסיא ץמש םוש ןיאש טושפ כ
וכע ץמש ששח םהב ןיאד םירכנ ישובלמ ןידמ ולא םידגב ןישבול םירכנה םגש ףא וז הנידמב " רבד אל םגו שוחנו ם
המודכו יונל אלא הומת .

לב םגו " נב לכ טעמכ אהד םירכנ ישובלמ רוסיא ךייש ןיא ז ולא ןישובלמ ןישבול לארשי י או " ישובלמ םהש רמוא ימ כ
הלחתמ ללכ עבקנ אלד לארשי ישובלמ םג םה הלחתמש רמאנ אל עודמו םהישובלמב ןאכב ןישבול םילארשיהו םירכנ
חאו םירכנהל " םילארשיל םג ושענ אה הלחתמד םילארשיהל םג כ . רגהל ףא ןכלו " קס ףוס וירואבב א " רה לע גילפש ז " ן
www.swdaf.com 12
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
ירהמו " ק מרהו " ג רוסא םירכנל דחוימה שובלמ לכבד רבוסו א " אלב ןישבול ונייהש םידגב ריתמ אה כ " יפ ה ' אל
כו ןשבולל םירכנה ומדקש ףא ולאב ןישבול םירכנהש ליבשב " ללכ םירכנה ומדק אלד וז הנידמב םידגבה ולאב ש
רוסיא אכילש םירכנל ומכ םילארשיל םג םה הלחתמד .

או " ןילופמ ואבש ולא ףא כ ובשחנ אל אה םגו ללכ רוסיא ןיאש ןויכד ןאכב ןישבולש םידגבב שבלתהל ןיאשר ןאכל
םוש הזב ךייש ןיאש רחא םוקמבש םידוהי ידגבל דחא םוקמבש םידוהי ידגבמ הנשמכ אוה ירה ללכ םירכנ ישובלמ
רוסיא ששח . הריתי תוריהז הזיאל ויה םשמ ואבש םוקמה ידגבש ףאו אלא ושבל אלש תומוקמ ומכ דצמ ישמ ידגב
ת ידגבכו הריתי תועינצל אוהש םיכורא םידגב ושבלש וא זנטעש ששח " ח כעש ןויכ " רמצ ידגב שובלל רוסיא אכיל פ
אבש םוקמה ילוקכ ףא גוהנל יאשר רוזחל ותעד ןיאו ןאכ עקתשהל אב אוהו ןאכב ןישבולש םידגבב תוצירפ אכילו
םשל שב אתיאדכ " וי ע " יס ד ' יר " יעס ד ' ב ' שבו " םש ך קס " גמבו ח " יס א ' סת " קס ח " םוקמה לכב עובק גהנמ היהש ףא ט .
ת ידגבב שובלל וגהנ ויתובא קר םוקמה לכ גהנמ היה אל םאו " תורמוחב גהנתהל ןבה לע ללכ בויח ןיא ישמ ידגבו ח
ויבא וחה הזב ךיראהדכ " יסב י ' כק " ו . נב בור םשמ ואציש ריעה גהנמב גהנתהל שדח בושי ינב םיבייחש תאבהש המו י
שדחה בושי . תצקמ ואבב לבא אוהה םוקממ בורה שדחה םוקמב בושיה תלחתמ ואבב אלא הז ךייש אל הנה
בורה ויהש דע םימיה ךשמב ופסותנשכ ףא בוש ורסאי אל אוהה םוקמה ירמוח וקלתסנ רבכ ןושארה תצקממש .
וחהמ היארו " םישאוימ ויהו ריעהמ הלהקה ישנא וחרבש ןויכש ורבסש םתצק תעדלש םש י היתורמוח ולטב ריעה הנבתש
יפא הנבתו רוזחתש ףאו היתוגהנהו ' אל רובצהש קר םהל בישהו םינומדקה םיגהנמ םייקלו רשאל ובייחתי אל הזה רודב
כו בוש ובייחתי אל םגהנמ בויח םהמ קלתסנ םאש םהל הדוהש עמשמ רוזחלמ ושאייתנ " קמב אוהש ןאכב ש " רבכש א
רחא להק םש ןושארה תצקמ לע השענ בורה ושענש דע תצקמ תצקמ ופסותינשכ ףא בוש ובייחתי אלש .

גהנממ ףידע אלו שממ ששח הזב ןיאד ןויכ גהנמ תובישח הזל שי םא אבוט קפתסהל שי םידגבה יגהנמב ללכבו
ףד םיחספב וכעב תבשב םירכנ ילספס לע הבישיו יריבב תבשב ןיסיקדרוקב האיציו לובכב ןיחא ינש ןיצחור ןיאד
נ " ניאש א שממ גהנמ ןידב ם ע םידגבה גהנמ היה אלש רבתסמ םגו " ונקתיש רבתסמ אלד ןכ וגהניש הנידמה לכל םכח פ
םיתשפ וא רמצ םה הרותבש םידגב םתסש רמצ ידגב שובלל רוסאל גהנתהל תש אלא " אמלעב לוסלסל ןמצעל וגהנ ח
תכ םיכורא םידגבב הז היה ןכו ןמצעמ ןכ גהנתהל םעהמ הברה םג ולחתוהו " וש ח גהנמ ךרדב הז וגיהנה אל יאד
ןמצעמ וגיהנה ךא םירצק םידגב רוסאל . או " קמב ןכ גהנתהל בייחל ןיאש הזכ גהנמ ליק יאדו כ " א .

הועבש ףא םישנ ידגבב שדחמ ושענש שממ תוצירפ ןהב שיש םידגבה לבא " ןהב תושבולמ תוילארשיה םגש ןויכ ר
ידגבה םצע דצמ םירכנ ישובלמ ןבישחהל ןיא הלחתמ םג וכעה תוקוחמ בישחהל שי ילוא תוצירפה םצע לבא ם " ם
צמ תוצירפה ןינע דבל תוילארשיל ולא םידגב רוסאל שי אליממו " םירכנ ישובלמ דצמ םג ע . ירהמ ךירצמש המו " ק
ןנירמא אלו רוסיא אכיל ונממ ושרפ אלבד עמשמש תועינצ םושמ ונממ םילארשיה ושרפש םג הואג ךרדו תוצירפ דונדנב
םושמ רסאיד וכעה קוח אוה הפוג תוצירפהד " ם , המודכו םימודא םידגבד אהכ תוצירפ דונדנב קר אוה רשפא ידגבב לבא
רוסאל שי ושרפ אלב ףאו שורפל ןידע וגיהנה אלב ףא רשפא שממ תוצירפ . צו " הז רוסיאב ע . יאדו אה השעמל לבא
ה והב אכילש אמינ םא ףא תוצירפה םצע דצמ םישנה לע רוסאל שי ולא םידגב םירכנ ישובלמ םושמ רוסיא .
הז ךייש ןיא םישנא ישובלמבו . ודידי , ןייטשנייפ השמ .

וש " ד קלח רמוא עיבי ת - זכ ןמיס העד הרוי
) ב ( ץראל ץוחמ ואב רשא הלאב גוהנל שי הזב אצויכו , םלבא ימיבו היולהה תעב םירוחש שובלל םיגהונו , םבורק לע
רטפנה , הרוחש הבינע בונעל וא , כ שובללו תורוחש םידי תופפ , םעורז יתב לע רוחש טרס דונעל וא , ואבי םאו
םהב תוחמל , אב גהנמה ןכ ןיאש ינפמ " י , תקולחמו ביר ידיל ואבי . אוה לבא ןמיסל םירוחש תשיבל גהנמש תמאבו
ןומדק גהנמ . הדגאב וניצמש ומכו , א " עשוהיל השמ ל ) ותריטפ תעשב ( , ירוחש ילע הסכתהו םירוחש ילע שובל עשוהי ם
וכו ' . תבשבו ) דיק ( וכו םינתח ןיב לבאכ היהאו הכזא אמש םירוחש םידגבב ינורבקת לא ' . הכיא טוקליבו ) בכרתת זמר (
םירוחש שבול לבא ול ורמא , םירוחש שבול ינא ףא . כב דועו " ד . םיקסופה ילודג הז גהנמ וריכזה ןכו . םהמו : ירה " ןבא צ
םירעש האמב תאיג ) האלהו ע דומע .( במרהו " רותב ן םדאה ת ) כד " ע ז " ד .( ח םייח תוחראהו " ב ) גסקת דומע .( ארהו " ש
מ ףוס " ק ) פ " יס ג ' גצ .( דועו . כו " ושתב כ ' ארה " ש ) ס זכ ללכ " ט .( ושבו " בירה ת " ש ) יס ' חקת .( ושבו " בשרה ת " ש ) יס ' ופ .(
בבו " א י " ח ) יס ' זמקת ( דב " וליפאו ה . מרהו " האב הגהב א " ע ) יס ' ס זי " ה .( שבו " וי ך " ד ) יס ' קס העש " ז .( תובושתבו
תונמלמ ובר םינורחאה . שמב הארת והצק ספא " סב כ " ושב ד " ח רמוא עיבי ת " ג ) ויח " יס ד ' הכ ( לש הז גהנמ םייקל
ךכב םיגהונהל םירוחש תשיבל . מ יתאבהו " טנוקב ש ' ילאיחיה ) יפ םימלוע תיב " ב ( הזב רימחהל , רבוע ןכ השועהש
מ לע " םימעה גהנמ והזש וכלת אל םהיתוקחבו ש וכו ' . ע " ש ) . כו " כד םשה תבהא ורפסב דוע כ " ע ה " א .( וירבד יתיחדו
ע " מ פ " רהמ ש " ןולוק י ) חפ שרש ( , וכעה גהנמשכ אלא הז ואל לע םירבוע ןיאש " הומת ם , םעט ילב קח ךרד , שיש וא
תוצירפו ץחש ןינע וב . אלה " רתומ ה . בב הכלהל אבוה ןכו " וי י " ד ) יס ' חעק .( כו " מרה פ " קירהמו א " םש םהיתוהגהב ש .
כו " ז םינורחא הברה כ " ל . ועיכ " ש . הרה ונידידיל םולה יתיארש יפל אלא ןאכ תינש ידי ףינהל יתכרצוה אלו " ר ג '
טילש היאדה הידבוע " א , ושב " ו קלח ידבע ליכשי ת ' ) ויח " יס ד ' חכ ( םהידגב לע רוחש טרס םידנועה תודוא לאשנש
לבא ןמיסל , מ לע םירבוע ןכ םישועהש בישהו " וכלת אל םהיתוקחבו ש . כש יפ לע ףאו ' מרה " הגהב א ) יס ' חעק ( , ןיאש
ל םהיתוקחבו רוסיא " םושמ היב שחימל אכיאד םעט ילב קוחו גהנמל וב וגהנש רבדב אלא ת ירומאה יכרד ץמש וב שישו
ע " ז , אלה " רתומ ה . או " ע ץמש הזב ןיאו תולבא םשל םתנווכ רוחש טרס םישבולש ולא ירה כ " ז , אל ףוס ףוס ירה
יכרד ידימ קיפנ ירומאה . ג הזב שי ילואו " ע ץמש כ " לע םילבאתמשכ בגא ךרד שיאה ותוא לע לבאל םינווכתמש ז
www.swdaf.com 13
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
םהיתמ . תכע " ד . כחמבו " ירגיא ןספרמ וירבד ת , מרה ירבד ומצעב איבהש רחאמש " הרטמו תלעות שי םאש א
ל םהיתוקחבו םושמ הזב ןיא גהנמה תיישעב תמייוסמ " ת , ירומאה יכרד םושמ הזב שוחל ןיא םגו , ה בותכל רזח ךאי
ירומאה יכרד ידימ אכה קיפנ אל ףוס ףוסד . זח ירבד חלודבה וניעמ םלענ ךיאו " מגב ל ' םינושארה ירבדו םישרדמבו
נה םינורחאהו " םלבא ימיב םירוחש םידגב םישבול ויהש םהירבדב ראובמש ל , לבאל ןמיס אוה רוחש דגבשו . חכומו
ירומאה יכרד לש ששח םוש הזב ןיאש אידהל . ירהו ושתב ראובמ ' בשרה " א ) יס ' הכתתו זסק ( , םושמ רוסאל ןיאש
מגב ורכזוהש םירבד םתואב אלא ירומאה יכרד ' ) יתכוד ראשו זס תבש ( דבלב . ע " ש . כ וזמ הלודגו ' בה ןרמ " י ) ס " ס
חעק ( םתיישעב ירומאה יכרד םושמ םהב שיש אתפסותב ורכזנש םירבד וליפאש , י " אל ארמגב ואבוה אלש לכש ל
ל ןנישייח וה , לאד " והיינמ אדומלת קיתש הוה אל כ . ע " כ . כו " דיחה כ " הכרב ירוישב א ) יס ' קס טעק " ד ( זמ םשב " ה
לסחה " א . כו " ושב כ " שדוק תמדא ת ) יס ' ה .( ושבו " ח םילעפ בר ת " ב ) ויח " יס ד ' טכ .( םינורחא הברה דועו ) . עו ' ושב " עיבי ת
ח רמוא " ויח ג " יס ד ' ז תוא דכ (. מו " םידנועה םינווכתמ ילואש ש שיאה ותוא לע לבאל רוחש טרס , ירבד אלא ולא ןיא
תואיבנ , נה םיקסופה לכ ירהו " ךכל וששח אל ל . וניתובא םורעש אל רשא םישדח םירוסיא שדחל ירד רושכא וטאו ?
ארתיהל אידהב שרופמה רבדב םג המו . ושב דוע ףיסוהש המו " רמול םש ידבע ליכשי ת , טרס שובלל וגיהנה ילואש
ה תרומת הז רוחש תמ לע הטירשו החירק לש גהנמ , ע םשל ןיוכתמ וניא וליפא רוסאש " דבלב תמ לע אלא ז . הו " ה
ע םשל ןיוכתמ וניא וליפא רוחש טרסב ןאכ " רוסא תמ לע קר ז , ןויכמו תמ לע הטירשו החרק רוסיאב ךירס ךרסמד
ירומאה יכרד םושמ רוסאל שי ירומאה יכרדמ ושרשו ודוסיש . ע " כ . עט לע יתאלפנ תוארונ הז ם , גהנמש אצמ ןכיהש
ותרומתו רוסיא הזיא םוקמב אבש , ותומכ אוה םג רסאי , היהי ותרומתו אוה היהו םהב בותכש ולא םה םישדק וטא
שדוק ? אהמתא ! הטירשו החירק ןאכ ןיא אהימ אתשה ירהו , או " רוחש טרס תשיבל רוסאי המל כ , רוזגל אב אוה וטא
הטירשו החרק וטא רוחש טרס השדח הריזג , ל דומלתה םתחנש רחא , ללכו ללכ ןוימד ול ןיאש רבדבו . ינממ תעד האילפ
הל לכוא אל הבגשנ . ירומאה יכרד םושמ רוסאל בוש םייסש המ אליממו . החילסה ומע , ללכ רחש ול ןיאש רבד אוהש
ראובמכ אוה ירהו . ושב דוע ךמסנו ןעשנש המו " מו הזב רסיא רסואש ילאיחיה סירטנוקה לע םש ידבע ליכשי ת שיער
ע םלועה " ז . הכימס וז המ הנה דאמ םיהומת וירבדו , ומינפ וזחי רשי ןייעמה יניע רשאכ , רוסיאב קלחל אב אוהש
א יבשות ןיב וכלת אל םהיתוקחבו " וח יבשותל י " ל . ומל תישי תוקלחב ךא . המית ירבד אלא ולא ןיאו . שמכו " כ
ושב יתבושתב " ח רמוא עיבי ת " ג ) יס ' הכ ( נה " ל . בד דוע יתאבהו דיחה ןרמ יר " הכרב ירוישב א ) יס ' ס מש " די ק ( גהנמהש
תולבא ימי תעבש ךות םשבלל םישדח םירוחש םידגב רופתל . כע ריתהו " ג רחא ןכ תושעל פ ' תולבא ימי . ע " ש . כו " דוע כ
םינורחא . ריתהל ןידה דצמ רקיעהש קדצב טופשי ןייעמ לכ רבד ףוס . סב תעכ יתיאר ןכו ' םש רתכ - בוט ) זכר דומע ( ,
ש נתב םג רכזנ םירוחש תשיבל גהנמ " ך , לבא ידגב אנ ישבלו תיעוקתה השאל באוי רמאש , םירוחש םידגב ונייהו ] . יא
איריא אל אהמ , זח ושריפ רבכש " מב ל " תסובכתב רוסא לבאש ןאכמש וט ק . ע " ש .[ תבשב ןכו ) דיק ( םילכב ינורבקת לא
וכו םירוחש ' דועו . םלועה לכב ררוש הז גהנמשו , ירוחש שובלל י ךות ם " שדוח ב ) םאו בא לע .( גלא ירעב גהנמה ןכו ' רי
תולבא ןמיסל םירוחש םידי יתב שובלל . םעורז לע רוחש דגב םירפות אפוריאבו . כ רבכו ' ארה " ש ] נה הבושתב " ל [ שיש
םוקמה גהנמ יפכ תושעל . ןכ השועה דיב ןיחומ ןיאשו . תכע " ד . אל ואבש הלא םג התעמו " ןהיתובא גהנמב ןיזחואו י
ידיב ןה , הקזחב םהב תוחמל וא רועגל ןיא , א גהנמ והל ןניעדומ אלא " י , לדחי לדחהו עמשי עמושהו . כעו " ןיא פ
הז ללגב תקולחמל שפתהל . בעיהו " א .

וש " ד קלח רמוא עיבי ת - הל ןמיס העד הרוי
ב . העבש לכ רטפנה תיבב ןמש רנ קילדהל םיגהונ , ה רנ יכ ' םדא תמשנ . מכו " שודקה וניבר ש ) בותכב גק תו ( אהי רנ
ומוקמב קולד . כו ' בעי ןואגה " םש ויתוהגהב ץ , גהנמל ךמס ןאכמ ילואש . םינפה םחלב הנהו ) יס ' סד ועש " עס ז " ג ( כ ,'
איסורב םיגהונש המ לע רגת ארוק ןושל הנעמ לעב , תמ םהל תמש רחאש , עקרק לע םימ האלמ הרעק םידימעמ
תולבא ימי תעבש םות דע םלוע , קלוד רנ הלצאו , לכ ז ךשמ ' תולבא ימי , אוה לארשיב השעי אל רשא גהנמ . כע " ל .
כו " הדוהי םחל תיבב כ ) קס ףוס םש " ג .( כחה םג " השמ תבצמב א ) ח תגהנה " גי תוא לבאהו ק ( כ ,' תדמעה גהנמש
אוה רנה דיל הפמו םימ לש תיחולצ ירומאה יכרדמ , הז גהנמ לטבל םיכירצו . ע " כ . סב ךא ' ידאדא םהרבא ארקיו
) כקד " ע ו " ג ( כ ,' הז גהנמ לע רגת ארוק ןושל הנעמהש ףאש , מ " סב מ ' רהממ רתסא רמאמ " םעט ןתנ ץילאקמ יולה ש
ע רקיעכ " ז , המשנל זמר רנה יכ , ה רנ ' םדא תמשנ , העפשהל זמר ןמשהו , דספנש רמוחל םיזמור םימהו , מכ " יכ ש
וכו הצרא םירגנה םימכו תומנ תומ ,' גנה םימה לא רמוחה דספה בותכה לישמהש ירה הצרא םיר ] . מב ןכו " חכ ק : ישנ
יכיטנאל אימ יטמנו אככמ אמרג דוג ירמא ביצנכשד . עו ' ינשה דג ךרע ךורעב . ודו " ק .[ םיתמה תייחתל זמור תיכוכז ילכו
תעל " ל , שדח ילכל וריזחהל הנקת ול שי רבשנש תיכוכזהש םשכש וכו ' ] . מ ןיעכו " מירהמה ש " חנעפ תנפצב ט , םעטה
ה תעב תיכוכז סוכ תריבשל הפוח , ה ףיסוי ןכ הנקת ול שי רבשנש תיכוכז סוכש םשכש זומרל ' וכו ונתוא לואגל תינש ודי ' .
מפב אבוהו " שמ ג " יס ז ' קס סקת " ד .[ תכע " ד . כו " סב ה ' םילבא םחנמ ) מד " ע ד " ב ( נה רתסא רמאמ ברה םשב " ל . ע " ש .
וי לע ןחלשה תרגסמב םלוא " ד ) פקד " ע ז " ד ( כ ' הבודאפב הז גהנמ הארש , מ איבהו " ש ןושל הנעמה , םייסו , רשייא יא ןכל
הינילטבא יליח , עלנ יכ " ףידע השעת לאו בשד ד . בד ברה ןכו " ומכ ותריטפ רחא םימ ילכ וחיני אלש הויצ סראטלא ש
ומוקמב ןכ םישועש הארש . לתו " מ . ילש האווצב יתבתכ ןכו . ע " כ . כו " סב כ ' רוא ירואמ ) מקד דעומל דוע " ע א " א .( ךורעבו
ןחלשה ) יס ' ס ועש " אי ק .( ףידע השעת אלו בשד יאדוב אניד ןינעלו . הזיא וניצמש ןויכ ןכ םיגהונב תוחמל ןיא לבא
הזל םעט . הכ לכד םיקסופ המכ ובתכ רבכו " ירומאה יכרד םושמ יכהב אכיל ג . עו ' ושב " ח םילעפ בר ת " ב ) ויח " יס ד '
טכ .( ושבו " ח רמוא עיבי ת " ג ) ויח " יס ד ' ז תוא דכ .( ע " ש . עו " סב ע ' ק תרדה שדו ) ס םיבתכמה קלחב " הל ס ( גש " כ כ ' ץילהל
תוכז וילע דמללו הז גהנמ לע . כו " םיניד יטוקילב דוע כ ) מד " עס ד " ב ( לבא רה םשב . ע " ש .


www.swdaf.com 14
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
וש " ח קלח רמוא עיבי ת - זל ןמיס םייח חרוא
תיילוגס אלא תייעבט הניאש האופר הלאש , לארשימ שפנ תלצהל תבש הב ללחל רתומ םאה ? ללחל רתומ םאהו
הנכס וב שיש הלוח רובע תבש , הקודב הניאש האופרב , הלוחה תאופרל ליעות םא קפסו , ואל םא ?

א ( אמויב הנה ) ב הפ ( תבש החוד שפנ חוקיפש יארקמ ןניפלי , תאו יתוקוח תא םתרמשו ביתכדמ הל ףילי לאומשו
םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא יטפשמ , םהב תומיש אלו םהב יחו . ד אהד םתה ןניקסמו והלוכמ אפידע לאומש , םושמ
יאדו ןחכשא והלוכבד , ןלנמ שפנ חוקיפ קפס , תבש םיחוד קפסה לע וליפאש ריפש ןניפלי לאומשד ארקמ לבא . שריפו
שר " י , יאדו םהב היחיש תוצמה תא םדאה השעי רשא עמשמ יכהד םושמ , התימ קפס ידיל ןתושעב אוביש אלו , אמלא
קפסה לע תבש ןיללחמד . כע " ל . ופיסוהו סותה הז לע ' םש ) ער הפ " א ( דב " לגה תא חקפל ה , ר רמוא " ןיא יכה םושמד י
בורה רחא שפנ חוקיפב םיכלוה , םהב תומיש אלו םהב יחו ביתכד םושמ , לארשי תתימ ידיל ןינע םושב אובל לכוי אלש .
ע " כ . ע םתנווכ שרפל הארנו " מ פ " ב תצבוקמ הטשב ש " מ ) ב ו ( ארה םשב " ש , מ שירפד לכ ןנירמאד ףאד שירפ אבור , מ " מ
ירקימ קפס , ןירוסיאב הז קפס הריתה הרותהש אלא , תוטהל םיבר ירחא ביתכדכ , ע רתיהל רוסיאה ךפהנש " ולוטיב י
בורב , איה בותכה תרזגו , קפס ללכמ אצי אל םלועל םוקמ לכמו . ע " ש . בורה רחא שפנ חוקפב תכלל ןיא ןכלו , יחו ןניעבד
יאדוב םהב , קפס אלו , לכב יוה ימנ בורו קפס ל . ושב בתכ ןכו " הדוהי תרזע ת ) ויח " יס ד ' וכ .( ע " ש . עו ' יתלפו יתרכב ) יס ' גס
קס " א ( כש ,' בורה רחא שפנ חוקפב םיכלוה םא לאומשו בר יגילפ יכהבד , מלד " בורה רחא שפנ חוקפב םיכלוה ד , ס " ל
יאדו תרותמ אוה בורהש , אשמ " סד לאומשל כ " מטשהכ ל " נה ק " תרזגש אלא קפס יוה ימנ בורד ל וירחא תכלל בותכה
ןירוסיאב . ע " ש . עו " בקעי תועושיב ע ) הא " ד ןמיס ע , יפב ' ס ךוראה " אי ק ( כש ,' יקד אהד " בורב וליפא אבי רזממ קפס ל
םילוספ , ג בורהש םושמ " אוה קפס כ , מכ " ב תצבוקמ הטשה ש " מ ) ב ו ( , ןירוסיאב וירחא תכלל איה בותכה תרזג קרו ,
יפא ורישכהל תנמאנ ךכליה ' וספ בורב םיל , להקב אבל רשכ אתיירואדמד ןויכ . ע " ש . עו " אתתעמש בש רפסב ע ) ש " ב
טפ " ו .( ע " ש . עו " סב אסילמ ןואגהל ע ' הא בקעי תלהק " ע ) גל ףיעס ד ןמיס ( ושבו " המ רגיא אביקע יבר ת " ת ) חק ןמיס .(
ושבו " ףסוי תראפת ת ) ויח " גי ןמיס ד .( ושבו " בוט םוי גנוע ת ) אע ןמיס .( ושבו " קחצי ראב ת ) ויח " ד ףנע זט ןמיס ד ( , ורפסבו
קחצי לחנ ) קס זפ ןמיס " ו .( עו " סב ונבתכש המב ע " ושב ד " ח רמוא עיבי ת " ב ) ואח " ג ןמיס ח .( מכאו " ל . פלו " דוע הארנ ז
הד " ינתמד ט ' ) א גפ אמוי ( , ןנתד " : םש וניא קפס םש אוה קפס תלופמ וילע הלפנש ימ , תמ קפס יח קפס , וכע קפס " קפס ם
לארשי , תא וילע ןיחקפמ לגה " , יקד אהד םושמ " אתיירואדב אקיפס קפסב לקהל אמלעב ל , ה " מכ ט " ושב ש " מירהמ ת " ט
) ויח " ב ןמיס ד ( , אגלפו אגלפ היל הוה אקיפס דחבד , רומג בור היל הוה יקיפס ירתבו , אלוקל ןנילזא יכה םושמו . ע " ש . כו " כ
שדח ירפה ) ס יק ןמיס " טמ ק .( ע " ש . מכ והזו " בשרה ש " הבושתב א ) את ןמיס ( ד ס " בור יוה ס , בורמ ףידעו . כו " רוסיאב כ
רתיהו ) ד ןיד וכ ללכ ' .( ע " ש . כו " ושב כ " קער ת " המ א " ת ) ר " ונ ס ( דב " הנהו ה , סה םיקסופה בורלש " ףידע וא בורכ יוה ס
בורמ . כו " ושב כ " ח ןויצ ןינב ת " א ) ס " די ס .( כו " ושב כ " ןילבולמ דסח תרות ת ) ואח " ד תוא ג ןמיס ח .( ושבו " ךל ףלאה ת
המלש ) ח וי " וס ןמיס ד .( ע " ש . קפס אלא וניא בורה ףאש ןויכמו , מכו " מטשה ש " נה ק " ל , ס םג " בור םעטמ אוהש ס , בישח
קפס , כהויו תבש החוד תושפנ קפסו " פ , לגה תא וילע םיחקפמ ןכלו . ושב ןכ יתיאר בושו " ח השמ תאשמ ת " א ) ויח " ןמיס ד
ה , ע הל ףד " ג .( ע " ש ) . רהמ ןואגהל יתיאר םנמאו " רפסב בייט י םידומעה יוו ) ער ול ףד " ג ( , סד " סבד ל " בישח רימחהל ס
יאדו , י שיאה תא איצומ םוטמוט ןכלו " מהב ח " ז , ס םושמ " ס , אוה רכז אמש , תאו " הבקנ ל , תבייח השאה םג אמש
מהבב " ז , רתיהל םידדצ ינש שיש ןויכמו , ךפיהל דחא דצו , ללכ קפס בושח הז ןיא , יאדוכ יוהו . ע " ש . אבילא יאקד רשפאו
לוחהד מטש לע םיק " ק , סו " יאדו יוה בורד ל . שמכו " ושב כ " ח רמוא עיבי ת " ב ) ואח " ג ןמיס ח ( נה " ל , םינורחא המכ םשב .
מו " ארה תבושת םשב םש ש " וכ ללכ ש , סד " בורכ יוה ס , רתיה לש םידדצ ינש שיש םושמ , םש הז רבד יתאצמ אל תעכ ,
רתיהו רוסיאב אוה ןכ ךא ) ד ןמיס וכ ללכ .( ט לפנ ילואו " רבדב ס וי . כעו " ס ינהמ אלד ןחכשאדמ פ " תבש ללחלמ עונמל ס
שפנ חוקפל , רומג יאדו יוה אלד חכומ . שמו " תוכרבב אקיפס קפס ינהמ אלד אמלעד ןאיגוס ה . מכו " ושב ש " דודל םתכמ ת
ודראפ ) ואח " ג ןמיס ח .( דיחה ןרמו " כרבב א " בחמבו י " ר ) ז ןמיס .( םידגמ ירפהו ) א " שמ אער ןמיס ח " קס ז " ד , ויו " ןמיס ד חכ
שמב " ס ז " הכ ק .( כו " ושב כ " ןילבולמ דסח תרות ת ) ואח " ד תוא ז ןמיס ח .( ושבו " ןהכה קחצי להא ת ) יפ " להמ א ' תוכרב .(
ושבו " והיקזחל בתכמ ת ) ס " טד ג ס " ע ו " ד .( ושבו " ח אשידק אבסה ת " א ) ואח " ס ח " ג ס .( ח דידי ףסוי תכרב רפסבו " ב ) ףד
ע בק " ב .( דועו . ס שישכ םגש חכומו " וה ס " ללכב ל לקהל תוכרב קפס , יאדו בישח אלו . מכאו " ל .( וטושפב דוע הארנו ,
םהב תומיש אלו םהב יחו ארק ילגד ןויכד , יפאו ' וקפ קפס " כהויו תבש יחד נ " פ , יקיפס ירת יל המ אקפס דח יל המ .
מכו " ויכ ש " סותה ב ' ב " ב ) ב הנ ( תורהטב ןנתד אהא ) פ " מ ו " ד ( , רב תוקפס יקפסו תוקפס תוברל לוכי התאש לכ דיחיה תוש
אמט , הד " הרהט תקזחב המוקואל ןל הוה אקיפס אדחב ףאש םושמ ט , אמט הקפסד הטוסמ ןניפליד אלא , א " יל המ כ
יקפס ירת יל המ אקפס אדח . ע " ש . עו " עשוהי ינפב ע ) א ט תובותכ .( חקור ןמש לעב ןואגהל תוקזחה סרטנוקבו ) ז ןמיס
ע ט ףד " ג .( ע " ש . עו ' במרה ןושלב " ם ) פ " המ ב ' תבש יה " ח ( הבו " חלו ה " םש מ . ודו " ק .

ב ( במרהל יזח ריפשד אניעו " הנשמה שוריפב ם ) א גפ אמוי ( , םתה ןנתד אהא , ותוא ןיליכאמ ןיא הטוש בלכ וכשנש ימ
ולש דבכ רצחמ , רו ' ריתמ שרח ןב איתמ . ע בתכו " ז , רכ הכלה ןיאו ' םוצ םויב םדאה תא ליכאהל ריתמש שרח ןב איתמ
לכ לש דבכה תרתוי רופכ וכשנ םא הטוש ב , הלוגס ךרדב אלא ליעומ וניא הזש ינפמ , לע רובעל ןיאש םירמוא םימכחו
עבטה ךרדב אפרמה האופרב אלא הוצמ , תמאל בורקה ןויסנהו ארבסה ךותמ יתימאו רורב רבד אוה יופירהש , לבא
עש יופיר " רוסא תולוגס י , שולח ןנינעש יפל , ארבסהו ןויגהה ןבייחי אל , קוחר ןנויסנו , אוה יכ והרכזו והעד רקיעה הזו
לודג רקיע . ע " כ . עו " במרהל ע " ח םיכובנ הרומב ם " ג ) זל קרפ ( בתכש , ריהזה ףושיכ השעמ לכמ קיחרהל ידכש עדו
םהיתוקחמ רבד תושעמ בותכה , ר " ליעומ אוהש ורמאיש המ לכ ל , יעבטה ןויעה רוזגי אלש הממ , םתעד יפל גהונ אלא
ידחוימה תוחוכהו תולוגסה גהנמכ ם , וכלת אל םהיתוקחבו רמאנ ןכלו , רמאנו , יוגה תוקחב וכלת אלו , םוארקי רשא םהו
זח " ל ירומאה יכרד , יעבט שקיה םרזגי אל םירבד םהש ינפמ . וכו ףושיכה השעמל םיכשומ םה ךא ' . שוריפב ורמאו
www.swdaf.com 15
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
) א זס תבשב ( ירומאה יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש רבד לכ . זגיש המ לכש הזב םנוצר יעבטה ןויעה והר
רתומ , רוסא ותלוזו וכו ' . וריתהש המ ךילע השקי לאו ) א זס תבשב ( לעוש ןשבו בולצה ןמ רמסמבו לוגרחה תציבב תאצל ,
ןויסנה םתוא איצוהש םיבשוח ויה אוהה ןמזב םהה םירבדה יכ , האופר םושמ םהב היהו , ארקנש בשעה תולת ךרד לע
לב ' הפכנה לע הניבאפ ברע , מוחב ןושיעו ויכו תושקה תוכמה תוסרומל ץ " ב , אלש יפ לע ףא ונויסנ תמאתנש המ לכ יכ
האופר אוהש ינפמ ותושעל רתומ יעבטה שקיהה והרזגי וכו ' . ע " כ . ושב םלוא " בשרה ת " ח א " א ) גית ןמיס ( ךפש
במרה ירבד לע הללוס " נה הרומה רפסב ם " ל , יעבטה שקיהה םרזגי אלש םירבד רסאש רחאש , רמסמ ריתהו רזח
ןמ ויכו בולצה " ב , ןימאנ אל הלוגסל םהירפסב בותכש המ ףאש ברה רמאי ילואו , לבהלו והותל םנינע רקיעש יפל , ךושמל
ףושיכה השעמל , הלוגסל םהל תמאתנו וריתהש המ דצמ השעמ תושעל םהילע ךומסנו ןימאנ םימכח ורמאש המ לבא .
מו " הבר הכובמב ונתוא ברה םש מ , תבשב ורמאנ םירבד המכ ירהש ) ס ב ז ( ירומאה יכרד םהב ןיאש , דחאב ןיאו
יעבטה ןויעה ונרזגיש םהמ וכו ' . הזב םש ךיראהו . ע " ש . עו " ושב ע " בשרה ת " א ) הכתתו זסק ןמיס ( , המב ןודל בתכש
םינתמ ילוח תאופרל בהז וא ףסכ סט לע הירא תרוצ תושעל תואופרה ירפסב םינושארל אצמנש , העשב השעיש אוהו
העודי , הזב ןיאש הלעהו ירומאה יכרד םושמ , יכרד םושמ וב ןיא ןכ אוהש םיאפורל עודיו האופר םושמ וב שיש לכש
ירומאה , מגב רסאנ אלש לכו ' ורסואל ונל ןיא ירומאה יכרד םושמ אידהל , ימכחל ועדונ אלש תולוגס המכ שי ירהש
ןירקיע לש עימק ןוגכ עבטה , הקוריה ןבאה תרידקו , םימכח וריתהש םישחלהו , ר ךל ןיאו שוחללמ עבטה ןמ קוח
וכו ירירב ירירבש ,' זחו " הנכס ינפמ ןכ רמול וריהזה ל , ואל םא האופר םושמ וב שי םא ונעדי אלש לכ ךכליה , רתומ .
תבשבו ) א הס ( , תיניצה לעש עלסב האצוי ) יפ ' שר " י , האופרל עלס לש עבטמ הב תרשוקו לגרה תסרפ תחת איהש הכמ .(
מגבו ,' אתכוש םושמ יא ) יה תיחולחל ףסכה ןמ תאצו ( אסט הל דבעיל , וכו אתרוצ םושמ אלא ,' ש ייבא רמא " והלוכד מ
הל ילעמ . ע " ש . במרה ירומש יתעמשו " תרמאש ומכ ילוח ותואל הירא תרוצ התוא השוע היה ן , םולכל ששח אלו . תכע " ד .
בשרה דוע ףיסוהו " הבושתב א ) ד קלחב ' המר ןמיס ( זו " ל : אוהשכ ןיב תבשב עימקב תאצל םדא לוכי ןיב וראוצב יולת
ועורזב , הנכס וב שיש הלוח דחא , הנכס וב ןיאש הלוח דחאו . ר ברה יפמ יתעמש ךכ ' ןרהא ] יולה [ ז " ל . רמא דועו
תדלויל וא הנכס וב שיש הלוחל תבשב וליפא עימק לכ םיבתוכש , יעבת והניאד אכיה , והיתעד יבותיל , יפ לע ףאו
ואל םא החמומ אוה םא םיעדוי ונא ןיאש , לבא םיעבות םניא םא , ליעומש דחא עימק יל שי דחא םכח רמאש אלא
ילוח ותואל , קפסמ תבשב ותוא ןיבתוכ ןיאש רשפא , בותכל הצורה ארבג יחמתא וא עימק יחמתאד עדוי ןכ םא אלא
עימק ותוא . כע " ל . תבשב החמומ עימק בותכל רתומש ראובמו , ילכשהו יעבטה שקיהה והרזגיש רבד וניאש ףא , אלשו
תעדכ במרה " נה ם " הכב רסואש ל " ואל רוסיאב וליפא ג , הליקס רוסיאב ןכש לכו . בשרה איבהש הממו " הקיתשב הז רבד א
ז ןרהא יבר ברהל הזב הדומ אוהש עמשמ " ל . נה תובושתב ליזא הימעטלו " ל , םניד עבטה ךרד םניאש תולוגס םגש
תויעבט תואופרכ , שמו " תבש םהילע ללחל רתומ ה .

ג ( בדרהל יניע טבתו " במרה תונושלב ז " ח ם " ב ) יס ' גנק ( , מ לע לאשנש " במרה ש " יפב ם ' הנשמה ) א גפ אמוי (
נה " ל , עבטה ךרד איהש האופרב אלא תוצמה לע רובעל ןיאש , תבשב ונינש ירהו ) א זס ( ןשבו לוגרחה תציבב םיאצוי
בולצה ןמ רמסמבו לעוש לש , במרה בתכו " יפב ם ' םש הנשמה " : הלוגסב ליעות לוגרחה תציב חל םיכריה יבצע תשלו ,
הנישל לעוש לש ןשו , ונציקי ותניש הכראש ימ לע והלתיו יח לעוש לש ןש חקיש ימו , ךפיהל השעי תמ לעוש לש ןשו , ןכו
תולוגסה ילעב ומזי ול ליעוי תישילש תחדק ול שיש ימ תרגרג לע ותוא הלתיו בולצה ץעמ רמסמ חקוי םאש ." ירה
םיברה תושרל ולאב תאצל וריתהש , פאו הנכס וב ןיאש הלוחל ולי , מגב אתיאדכו ' םש . בדרה בישהו " ז , ינה ינאשד
שובלמ ךרד אלא םיאיצומה ךרדכ אלש םתוא איצומ אוהש , ןנברדמ אלא ורוסיא ןיאש . תאזכ האופר םג וריתה ןכלו
הלוגס ךרד איהש , ילוח םוקמב אוהש ןויכ ייותאל יתאו ליפנ אמלד רוזגל וצר אלו , שכת אוהש ןויכש דועו םושמ ולש טי
האופר , הרב ודיב ייותאל יתא אל " ר , אשמ " כהויב אמט רבד תליכא כ " אלא וריתה אל ןכל אתיירואד יתרת יוהד פ
תייעבט האופרב . תכע " ד ) . כו " בדרה דוע כ " במרה תונושלב ז " ח ם " יס א ' גס .( כו " רהמ ןואגה כ " םוי תפסותב ביבח ןב ם
םירופכה ) א גפ אמוי ( , מ לע תושקהל ןיאש " במרה ש " יפב ם ' אלו תייעבט האופרב אלא רוסיא ריתהל ןיאש םש הנשמה
תיילוגס , תבשב הנשמהמ ) א זס ( וכו לוגרחה תציבב םיאצוי ,' הלוגס ךרד םהש ףא , מכו " במרה ש " םש ם , קספ ןכו
במרה " ורוביחב ם ) להמ טי קרפ ' די גי הכלה תבש ( , יש " ומצע דצמ אתיירואד רוסיאב אקודד ל , אמט רבד תליכאכ , ןיא
ל תיילוגס האופרב תואפרתה , אשמ " הרות רוסיא םתאצוהב ןיאש תבשד איההב כ וכו ' ע " ש . ריעהל שי הרואכלו אהב
תבשב ןנירמאד ) ב אס ( , יאמ ארבג דחל יעימק אתלת אפפ בר יעב , יחמתא אל יאדו העימק , אל וא יחמתא ארבג , ימ
היל יסא אה ןנירמא , אבתכ לבקמד אוה ארבג יאהד אלזמ אמלד וא וקית . במרה וקספו " ם ) להמ טי קרפב ' הכלה תבש
די ( שוטהו " ע ) יס ' כס אש " ה ( רימחהל . ןנברד אקפס יוה אה יאמאו , שובלמ ךרד ואיצוה ירהש , או " וה כ " אלוקל קספמל ל .
ושב ןנחלא קחצי יבר ןואגהל יתיארו " קחצי ראב ת ) ואח " יס ח ' זט ( הזב דמעש , תושקהל ףיסוהו , יק אהד " חוקיפ קפס ל
ש החוד שפנ תב , יפאו ' שפנ חוקיפב ןנילזא אל בורה רחא , או " תבשב םיברה תושרל וב תאצל רתומ אהי אקיפסמ כ , המד
אנידד אקפס יל , תוקפס ראש יל המו . ע ץריתו " מ פ " במרה ש " יפב ם ' הנשמה ) א גפ אמוי ( , הניאש האופר ינאשד
תיילוגס אלא תייעבט , רוסיא םוקמב הקפס רתוה אלש , או " רש עימק ןידה אוה כ אל ךכיפל הלוגס ךרד איה ותאופ
רוסא םוקמב וקפס רתוה . ע " כ . עפלו " אשלוחמ קרפא אל יתכא ד , הכב אהד " רוסיא אלא וב ןיאו שובלמ ךרד ואיצומש ג
ןנברד , תיילוגס האופר לע םג ןניכמס , ירהש יפא ' הלוגס ךרד אלא אפרמ וניא החמומ עימק , תציבב םיאצוי ימנ ןנתו
בולצה ןמ רמסמו לעוש לש ןשו לוגרחה , יפאו ' הנכס וב ןיאש ילוחב , או " אל וא החמומ עימקה םא קפסב םג כ , ןל הוה
אנידד אקפסב אלוקל לזימל , אלוקל ןנברד אקפס ןידכ , כעו " םושמ לקהל ונל היה הנכס וב שיש הלוחב פ תושפנ קפסש
תיילוגס האופרב וליפא ןנברדב תבשה תא החוד . עאד הארנ תמאב םלוא " יעימק תלתב ןדיד דומלתב ןל אקפסמד ג
ארבג דחל , ימלשוריב ) ו קרפ ' ה ףוס " ב ( ארמוחל ןל אטישפ , שוריב ןניסרגד ,' א " הז עימק רמול אפורה ןמאנ ןנחוי ר
יתינשו וב יתיפר החמומ . יתשלשו . ר ' ר םשב לאומש ' אריעז , דחא םדאל ןמאנ דחא םדאל אפיר , םינשל ןמאנ םינשל ,
www.swdaf.com 16
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
םדא לכל ןמאנ השלשל . החמומ עימק בשחיש ידכ םדא ינב השלש ןניעבד אמלא . בקעי תועושיהל יתיאר ןכו ) יס ' אש
קס " ז ( ע םיקסופה תעד ןוכנל ץריתש " נה ימלשוריה פ " ל . ע " ש . ףסוי שאר רפסב םידגמ ירפה הזב הכזו םדק רבכו ) תבש
ב אס .( ע " ש ) . עו ' הנשמ ףסכב ) פ " להמ ה ' טה תומורת " ו ( ימלשוריב אטשפיאו ןידומלתב אטישפיא אל איעביאד אכיהד
ימלשוריהכ ןניטקנ . ע " ש . עו " יכאלמ די רפסב ע ) דצ ללכ .( ע " ש .( ודו " ק .

ד ( ושב האורה יכנאו " ח שדוק תמדא ת " א ) ויח " יס ד ' ו ( אב ופקות ןועגשהו הטתשנש םדא תודוא לאשנש רתויב ףירח ןפו ,
לזרב ילבכב וילגרבו וידיב ותוא לובכל םיצלאנש דע , חירבו םייתלד רדחב רדח , ירמגל הפתשמו רזוח םימי רפסמ רחאו
ללכ הטתשנ אל וליאכ , הלילח רזוח בושו , הטוש םיתע םילח םיתע אוהש ןפואב , לכאיש ותאופרש דחא םדא רמאו
םימש ידיב התמש תלוגנרת , וחל רוזחי אל זאו םלועל ויל , וריעב דחא םדאל ןכ עריאש ויניע ומב האר ןכש דיעהו
ךכ ידי לע אפרתנו . עו וטתשנש םדא ינב המכל ואר ןה םגש לארשי תונבמ םישנ המכ ודיעה ןכו " ואפרתנ וז הליכא י .
נה שיאל ריתהל הז לע ךומסל שי םאה " נכ הלבנ לוכאל ל " ל ? טושפ רבדהש הלחת הלעה ותבושתב רבחמה ןואגהו
ש הנכס וב שיש ילוח יוה ןועגשה ילוח , הז ילוחמ תומל ןכוסמ וניאש יפ לע ףאו , תימהל לולע אוה ירה םוקמ לכמ
ותעד ףוריט תמחמ ומצע , אתקימע אריבל המר ארגיאמ ומצע תא ליפיש ןוגכ , ויכו ומצע תא קונחיש וא " ב , ומכו
םימעפ המכ ןכ עריאש , כוסמ ילוח בשחנ וניאש רמול אצמת םא וליפאו ומצע דצמ ן , מ " הנכס ונממ תכשמנש ןויכ מ
הנכס ידיל אבי אלש ידכ םידיב רוסיא רבד וליכאהל רתומ . ינומיימ תוהגהב ןכ אצמ בושו ) להמ די קרפ ' תולכאמ
תורוסא ( רהמ וניבר םשב " ם , הפכנה ןידב , ימד ללח לש הכמכו אוה לודג ילוחש , וא םימב לפונו ןכתסמש םימעפש
וכו שאב ,' יכאהל רתומו ותאופרל רוסא רבד ול . ע " ש ] . א " ה , רהמ תבושת " נה ם " ושב הספדנ ול איה ל " רהמ ת " ם ) סופד
סק ןמיס גארפ .( רתיהו רוסיא רפסב האבוה ןכו ) הל ןמיס טנ ללכ .( שר ירבדמ ראבתמ ןכו " י ) ב בכ תינעת ( דב " סנכנש ה
הער חור וב , תומיו לופי וא רהנב עבטי אמשו ךלוהו ץרו דש חור וב סנכנש . ע " ש . עו ' שמ " ושב כ " ח רמוא עיבי ת " ג ) ויח " ד
ל תוא גכ ןמיס .( ע " ש .[ מהגה איבה בושו " מ ח " במרה ש " יפב ם ' הנשמה ) א גפ אמוי ( נה " ל , תוצמה לע רובעל ןיאש
הלוגס ךרד אפרמה רבדב , תייעבט האופרב אלא , מ ןכו " במרה ש " ח הרומה רפסב ם " ג ) זל ןמיס ( רוזגי אלש המ לכש
יעבטה ןויעה , גהנש אלא ויכו תולוגסה ךרדכ וב ו " ירומאה יכרד םושמ רוסא ב , הז לע בתכו , תזו " ד , ושתב םלוא '
בשרה " א ) הכתתו זסק ןמיס ( ע קלוחש הארנ " במרה ד " נה ם " ל , בהז וא ףסכ סט לע התורח הירא תרוצ תושעל ריתהו
םינתמה ילוח תאופרל , העודי העשב הנשעישכ , ךרדב אלא עבטה ךרדמ וז האופר ןיאש יפ לע ףא הלוגס , ורמאש ומכו
תבשב ) א זס ( תבשב תיניצה לעש עלסב םיאצוי , ורסואל ונל ןיא ירומאה יכרד םושמ ארמגב רסאנ אלש לכו , שי ירהש
עבטה ילעב לכל ןרקיע עדונ אלש תולוגס , וכו הקוריה ןבאה תרידקו ןירקיע לש עימקכ ,' שחלהכ עבטה ןמ קוחר ךל ןיאו
וכו ירירב ירירבש ,' הבושתב םג ) ס גית ןמי ( ע בישהל הברה " במרה ד " ם , שהמ תויאר לש תוליבח ץביקו " תודגנמה ס
במרה ירבדל " ם , עש עלס ןידמ ותיאר תוחדל ורוד ימכחמ תובושת ול ואבש ףאו " תיניצה ג , בתכ , םילבקתמ םהירבד ןיאש
ללכ , במרה ובר השעמ השע ןכש םייסו " ן , נכ הירא תרוצ תושעל ריתהו " ל , חב ונממ לודג ונל ןיאו תאריבו ןינמבו המכ
אטח . ועיכ " ש . במרה ירבדש ןפואב " סב ם ' םמצע דצמ םיכרפומ הרומה , שה תויגוסמ םירתסנ םגו " ס , ירבד םיארנו
במרה " בשרהו ן " םיילוגסה םירבדב תואפרתהל וריתהש א , יעבטה שקיהמ ץוח םהש יפ לע ףא , ךומסל המ לע םהל שיש
שהמ תומוקמ המכמ " ס , נב התעמו " תנכס ןאכ שיש ד התמש תלוגנרת ןוגכ הלבנ וליכאהל םילוכיש יאדוב תושפנ ,
יעבטה ןויגההו שקיהה דצ לע תואופרב החמומה ןמ הניא וז האופרש יפ לע ףא , תיילוגס האופר אלא , יחמתאד ןויכ
הב ופרתנ םדא ינב השלשש וז האופר , הלבנ לש וז האופר הז הטושל ליכאהל ריתהל שיש יאדוב ךכליה , ידכ
משיו אפרתיש ה תוצמ רו ,' ע תאזו " במרה לארשי ילודג תארוה פ " בשרהו ן " רהמ םשב ינומימ תוהגהו א " ם . תכע " ד .
ושב ויחא אצי ןכ רחאו " ת ח ץראה ירפ " ג ) ויח " יס ד ' ב ( נה הלאשב ןדש " ל , ע " ר םכחה תודע פ ' ותויהבש ביבח םחנמ
הטתשנש דחא ידוהיל ןכ עריא יקינולאסב , רת ול לשבל ותפורתש תחא השא הרמאו ותוקשהלו הלבנ איהש התמ תלוגנ
אפרתיו קרמה ןמ , אפרתנו ידוהי ותואל ןכ ושעו , רתיהל יקינולאס ינבר ורוהו , ריעב ןכ עריאש םישנ יתש ודיעה ןכו
אטשוק , נה הפורתה ול ושעו " אפרתנו ל . במרה ירבד איבהו " ושוריפב ם ) א גפ אמוי ( , מו " ינומיימ תוהגהב ש ) להמ די קרפ '
תורוסא תולכאמ ( ב רהמ םש " ם , הנכס וב שיש הלוח בישחד הפכנל ריתהל שי העודי האופר איה םאש , הכלהל הלעה ןכו
ונודינב ריתהל , ריתהל יקינולאס ינבר ורוה הז יפ לעש רשפאשו , בב ררבוה יכ " אפיר הז קרמש םהלש קדצה ד
םדא ינב השלשל , העודי האופר איוהד . ע " ש . הלבנ לש קרמ לע אוה ןוידה לכ םא הרואכלו , במרה ירה " שרו ם " י
ס םיקסופ ראשו " ןנברד רקיעכ םעט ל , בדרה תעדלו " רהמהו ז " במרהל םג ביבח ןב ם " ם ) ב גפ אמוי ( ימד ריפש
ןנברדמ קר הרוסאש תיילוגס האופרב תאפרתהל , שב ןרמש יפ לע ףאו " ע ) חצ ןמיס ( בארהכ קספ " רו ד " בשרהו ת " א
אתיירואדמ רקיעכ םעט רוסאל , מ " ב שיש ילוח םוקמב מ םהילע ךומסל םיליקמה םיאדכ הנכס ו , יפא ' רמאנ םא
במרה ירבדכ " ם ) א גפ אמוי ( הרות ירוסיאב ) . במרהל םג אוה ורתיהש עמשמ ץראה ירפ ברה ירבדמו " ם , איהש םושמ
העודי האופר , הלוגס ךרד איהש ףא , במרה ירבדמ ןכ עמשמ אלו " ם . דיחה ירבדב ראבתמ ןכו " ןלהל ואוביש א . ודו " ק (
האר וליאו נה שדוק תמדאה " בשרה תבושת ל " ח א " ד ) המר ןמיס ( וב שיש הלוחל תבשב עימק בותכל ריתהל איבהש
הנכס , ותארקל שש היה , הרות רוסיא םוקמב םג לקהל וירבדב ראובמ יכ ) חבש ויתובושתב לבא " כתתו זסק ןמיס א " אל ה
הרות רוסיא םוקמב תיילוגס האופרב ירייא .(

ה ( יחה ןרמל היתיזח שדקב ןכו ד " ףסוי יכרבב א ) קס אש ןמיס " ו ( כש ,' די תביתכ רפסב אצמש דחא שיאב השעמ
םינושארהמ לודג םדאמ , תחא הלוגס , תומה םס התשש ימל , םש בותכש יפכ עימק ול בותכל , וילע עימקה תניתנבו
ותואירבל בשו איקמ אוה ףכית . תומה םס ותש שפנ רמ וא רענ הזיאש עריא םימעפ המכו , נה שיאהו " בתכ ל עימק
ע חילצהו השעו הז " ואפרתנו םסה תא ואיקהש י . םס הסעכב התתש הידוהי הרענש עריא שדוק תבש ליל םויה יהיו
התימ יקבד הל וליחתהו תומה , נה שיאה לא ואב הירוהו " תבש לילב ל , נה עימקה בתכו םקו " הרענל ל , דימו ףכיתו
www.swdaf.com 17
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
הירוב לע הדמעו האיקה , השענ רשא לכ ריעב עדונ תבשה םויבו , טאשב תבש לליחש לע הנידמה לכ וילע הזעלו
הדיב ןתנו בתכו שפנב , תבש החוד שפנ חוקפש בישה אוהו , רבדב םימגמגמ ויה םהו . אטח םא שיאה לאש לואשו
הזב . דבע ריפש ואלד הארנ אטהיר םופלו , עאש " תבש החוד שפנ חוקפש פ , ךרדב םיאפרמה םירבדב אקוד והז
עבטה , הלוגס אוהש רבדב אל לבא , מכו " במרה ש " ושוריפב ם ) א גפ אמוי .( ןיאש הלוגס וליפאש םש וירבדמ עמשמו
הליעומ יאדובש הקזחוה רבכש התאופר תלעותב קפס , מ " םושמ תד לע רובעל רוסא תיעבט האופר הניאש לכ מ
הלוגס ךרד איהש תאזכ האופר , יקד יאמו " הרל תאצל ל " החמומ עימקב ר , ויכו לוגרחה תציבבו " ב , ש םושמ והז ךרד
םה שובלמ , הרל םתאצוה רוסיא ןיאו " ןנברדמ אלא ר . מכו " בדרה ש " במרה תונושלב ז " ם . ושב ונאצמ ןכא " תמדא ת
שדוק ) ויח " יס ד ' ו ( ושבו " ח ץראה ירפ ת " תכב ג " י , וכו הטושל התמ תלוגנרת ליכאהל ריתהל ובתכש ,' שדוק תמדאהו
במרהש חיכוה " בשרהו ן " במרה לע םיקלוח א " הזב ם , הל ינאש אלו תייעבט האופרל תיילוגס האופר ןיב ו , הכלהש בתכו
במרה דגנ םתומכ " ם . ריתהל ורוהו השעמ ושע יקינולאס ינברש ונב דיעה דעה ץראה ירפהו . או " נב םג כ " החמוהש ןויכ ד
וז הלוגסב , ע תושפנ המכ ליצהו " הז עימק י , ירשד הארנ הרואכל , במרה תעד ררבלו הפי דומעל שיש ארביא " ן
בשרהו " הזב א , מו " יקד ןויכ אנידל מ " שוריב ל ' ) אמוי ףוס ( םימד ךפוש הז ירה לאושה , נה שיאהו " תוטישפב רבס ל
במ תושר לאש אלו רתומ אוהש " ד , דיבע הוצמ םשלו , לעופה לא חכה ןמ ותבשחמ אציו , עש " נה הלוגסה י " ליצה ל
לארשימ שפנ , ןנברדמ וליפא רוסיא ךרס היל תילד הארנ , השע הלודג הוצמ ערפמלו . תכע " ד ) . עו ' ושב בטיה " ת
לארשי תדמח , םייח ךרד , יס ' אכ , ע חיק ףד " א . ודו " ק ( דיחה ןרמ ירבדמ הארנ הנהו " השעמל הכלה תורוהל ןינעלש א
תבשב עימק בותכל , במרה תעדב רוריב ךירצ ןיידע " בשרהו ן " א , רוסיא תושעל ריתהל םהירבדב שרופמב אב אל יכ
הליחתכל םיילוגס םירבדב , בעידב קרו אטח רשא ןוע וילע ןיא השעמ השענ רבכשכ ד ) . ר ןואגה ןכו ' ןהכה לאעמשי
ושב " ח תמא ערז ת " ג ) ויח " יס ד ' גכק , ע גנק ףד " ד ( דיחה ןרמ ירבד ריבסהל ךיראה " נה א " ל , עאד " ךלמהל אב היה וליאד ג
הליחתכל ןכ השעי אלש בטומש םירמוא ונייה ונב , יקד םושמ " במרה תעדכ ל " פרב תבש ללחל ןיאש ם םניאש תואו
הלוגס ךרד קר עבטה ךרדב םיאפרמ , הזמ עדי אל אוהש רחאמ לבא , יק שפנ חוקפ ןידבו " ךלמהל ךירצ ןיאש ל , לאושהש
םימד ךפוש הז ירה , רוסיא ךרס םוש וילע ןיא ךכליה , ע " כ . דיחה ירבד םע םיכסמ ברה םגש חכומו " נה א " ל .( יתיאר םג
ח לאש םייח ורפסב " ב ) יס ' אפ תוא חל ( בתכש זו " ל : ןשי די תביתכ רפסב יתיאר , שדוקה תומש תבשב בתכ ץרפ וניברש
רבשמה לע תבשויל הקודב הלוגסל , ע ךומסל ןיאש אנימא הוה שירמו " ממ ז " בדרה ש " ויכ ז " וכו ב ,' תקולחמ יהוז םנמא
המודק , במרהש " תייעבט האופרב אלא תוצמה לע רובעל רוסאש רבוס ם , הלוגס ךרד אוהש רבדב אלו . ה ובתכו םינורחא
במרהש " בשרהו ן " במרה לע םיקלוח א " הזב ם , סו " הרות ירוסיא לע רובעל רתומ הלוגס ךרדב איהש האופרב וליפאש ל .
ףסוי יכרבב יתבתכש ומכו ) יס ' אש ( , פלו " ס ץרפ וניברש רשפא ז " במרה לע םיקלוחה תרבסכ ל " ם . םש יתבתכ רבכ והימו
במרה תעד ררבלו הפי דומעל ךירצש " בשרהו ן " א . ע " כ . ןיע בוט ורפסב םלוא ) יס ' בס תוא חי ( , בתכ , תחכתשא אתשהו
מרה תובושת עיקפד דחד אתחתמאב " די תביתכ ה , זו " ל : וכו תבשב עימקב תאצל םדא לוכי ' ברה יפמ יתעמש ךכ
ר ' יולה ןרהא , יבותיל יעבת והניאד אכיה תדלויל וא הנכס וב שיש הלוחל תבשב וליפא עימק לכ םיבתוכש רמא דועו
אתעד , ואל םא החמומ אוה םא םיעדוי ונא ןיאש יפ לע ףא , ול שיש רמוא דחא םכחש אלא םיעבות םניא םא לבא
ילוח ותואל ליעומש עימק , קפסמ ותוא םיבתוכ ןיאש רשפא , אא " אעימק יחמתאד וא ארבג יחמתאד עודי כ , הצורש
ויפ לע ותוא בותכל . כע " ל . בשרה תבושת םשב ליעל ונאבהש ומכ אוהו " ח א " ד ) יס ' המר ( , ןכ סחיל יפט ארבתסמו
בשרהל " א , מרהל ןכ סחילמ רתוי " ה . כעו " בשרהש אתלימד אטשוקל הארנ פ " ארהו א " במרה לע םיקלוח ה " הזב ם ,
לקהל תושפנ קפסו . נה ץראה ירפ ברהו שדוק תמדא ברה ורוהש ומכו " ל , יקינולאס ינבר השעמל ורוה ןכשו . יתיארו
הרהל " וקמ רפסב ןייטשפא ךורב יבר ג ח ךורב ר " ג ) רת גומע " ח ( , מ איבהש " הרה ש " רהמ ג " תודיח העיבא רפסב יומח א
) לרת ונרוויל " א ( , תבשה םויב תומה םס דחא םדא לכא תחא םעפ , ז יבערש יחרזמ םולש יבר לבוקמה ברה רהמיו " ל
תירושא הביתכב שדוקה תומש ובש עימק הלוגסל בותכל , הלוחה ותוא עלבו , וילוחמ יחיו , יואר ןיא ךא ללחל רחא םדאל
הז ןפואב תבשה , שרהכ לודג םדא ינאשד " היתווכד תילו ארבג יחמתאד ש . ע בתכו " ךורב רוקמה ז , השעמה הנה ךא
משה לבוקמה ברה השעש הזה " הלוגסל עימק תבשה םוי םצעב בותכל ש , ןידה דצמ דאמ הומת , ונעמש אל יכ
הזכ ןפואב תבש ללחל רתיה םלועמ , כ ירהש ' במרה " ם ) גפ אמוי א ( , ךרדב איהש האופרב אלא תוצמה לע םירבוע ןיאש
עבטה , וכו רוסא הלוגס ךרד םיאפרמה םירבד לבא ,' במרה ירבדמ לאמשו ןימי םיזז םניא םידרפסה ימכח ירהו " ם
ויקספו , במרה תעדמ טלחומ ךפיהב השעמ השע ידרפס םכח ךיאו " ם . עצו " ג . תכע " ד . לעש חלודבה וניעמ םלענו
חה ןרמ בשי וז הכודמ די " נה תומוקמ השלשב א " ל , ףסוי יכרב , לאש םייחו , ןיע בוטו , ימ לע בוט ץילמ ךאלמ אוהו
נכ השעמ השעש " ל . שרהש הזה רבדה תמא םאו " לקהל השעמ השע ש , ז אוהש רשפא " וניע התאר רקי לכ ל , הארו
במרה לע הזב םיקלוחש םינושארה ירבד " ם , יפא םהילע ךומסל שיש אצמ שפנ חוקפ קפסבו ' רה דגנ במ " ם . סו " ל
רד איההד ' והייתווכ אתכלהו הילע ןנבר יגילפד שרח ןב איתמ , ןויסנ ידי לע החכוהש הרומג האופר התיה אלש םושמ . עו '
ןלהל + . דיחה ןרמ ירבדמ הנהו " ףסוי יכרבב א ) קס אש ןמיס " ו ( נה " ל , םיללחמ תעדל ומצע דבאל השעמ השועהש חכומ
וליצהל תבש וילע , לצההש םושמ אלא ןד אלו ע תישענש ה " תבשב עימק תביתכ י , הלוגס ךרד איה , עבטה ךרדב אלו .
מגהמ ריעהל יתבשח הרואכלו ' ןירדהנס ) א גע ( , בייח אוהש וילע םיאב םיטסל וא רהנב עבוטש וריבח תא האורל ןינמ
אנש וליצהל ' ךער םד לע דומעת אל . ךירפו , אקפנ אכהמ אהו , אקפנ םתהמ , ותובשהו רמאנש ןינמ ופוג תדבא ול , יא
הישפנב אנימא הוה םתהמ , מק אל אמיא ירוגא רגימו חרטימ לבא " ל . אתיא םאו , ינשמ אל יאמא , ארקמ ןניעדי אלד
ול ותובשהוד , תעדל ומצע דבאמשכ , יק אהד " וחב ל " מ ) ס אסר ןמיס " ד ( ול םיקקזנ ןיא תעדל ונוממ דבאמהש . מקו " ארק ל
יפאש ךער םד לע דומעת אלד ' בייח תעדל ומצע דבאמב וליצהל םי . אש יאדו אלא " וליצהל צ . ךוניח תחנמהל יתיאר בושו
החנמ ץמוקב ) לר ןמיס ( וז היאר איבהש , רורב ול הארנ ןכש םייסו . ע " ש . ללכ היאר הזמ ןיאש אטשוקב םרב , אמלשבד
ונוממ דבאמה , ונוממ לע תיבה לעב אוה , אשמ " תעדל ומצע דבאמה כ , ושפנ לע תיבה לעב וניא ירה , מכו " ש
בדרה " במרה לע ושוריפב ז " ם ) י קרפב " להמ ח ' ה ןירדהנס " ו ( , מ לע םעט תתל " במרה ש " םש ם , גרהנ םדא ןיאש
www.swdaf.com 18
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
ויפ תאדוהב , ויפ תאדוהב ןוממ בייחתמש יפ לע ףא , אוה ךורב שודקה ןינק אלא וניינק םדאה לש ושפנ ןיאש םושמ ,
אנש ' הנה יל תושפנה , ולש וניאש רבדב ותאדוה ליעות אל ךכליה , נוממ לבא שמו ולש אוה ו " ןיד לעב תאדוה ןנירמא ה
ימד םידע האמכ . ע " ש . ושב יתאצמ ןכו " רהמ ת " הפי ם ) גי ןמיס ( , ע וז היאר תוחדל בתכש " מ פ " במרה ש " ם ) א קרפב '
להמ ' ה חצור " ד " ( ורטופל ןיא םלועבש ןוממ לכ ןתונ חצורה םא וליפאש , ורטופל םדה לאוג הצר םא וליפאו , לש ושפנ ןיאש
ונינק גרהנה אוה ךורב שודקה ןינק אלא םדה לאוג לש . ותעישפו ותעד לע חיגשהל ןיא תעדל ומצע דבאמה ןכלו , לע ףאו
ותוא םיליצמ הרותה לע רבעש יפ . ע " ש . באוי תקלח לעב ןואגהל דוע יתיאר ןכו , ושב האבוהש הבושתב " רכששי ירבד ת
) טסק ןמיס ( , ןירדהנסמ וז היאר איבהש ) א גע ( נה " ל , האחדו , תמאבש תעדמ הדבא ןיד ךייש אל אכה , ןוממ יבג אקודש
ול םיקקזנ ןיא תעדמ ונוממ דבאמ םא ולש אוהש , אשמ " םימשל היונק אלא ולש הניאש שפנה תדבאב כ . כו " ןואגה כ
םש רבחמה ) עק ןמיס ( ןמיסה ףוסב , ותוא םיליצמ תבשב ףאש יאדו תעדל ומצע דבאל הסינו הנכס ידיל ומצע איבמהש ,
א וילע ןיחקפמו לגה ת , ךער םד לע דומעת אלד ןידה וב היהי אל רוסיא תושעל הצרש ליבשב וטאד . הדבא תבשה דצמו
הזב ךייש אל תעדמ , ונינק שפנה ןיאש . ע " ש . הדמח ילכ רפסב םג ) ע חפק ףד אצת תשרפ " ב ( מ איבה " רגה ש " רגולק ש
וכו ונוממ תבשהמ ףידע אל ופוג תבשהד ,' נה החנמ ץמוקב ךוניח תחנמה ירבדו " ל , םהירבד החדו , ןיב תוטישפב קליחו
ופוג תדבאל ןוממ תדיבא , הצריש המ לכ וב תושעל לוכיו ונוממ לע תיבה לעב םדאהש , םדא ןיא ושפנו ופוג לע לבא
םהילע םילעב , ללכ ונוצר ינהמ אלו , שהל אטישפ ןכלו " םיבייח תעדל ומצע דבאמהש טושפ בותכה אלב ףאש ס
וליצהל , תושפנ תלצה דצמ ןה , ו ארוסיאמ ישורפאל דצמ ןה , לש רומח רוסיאמ וליצהל רשפאה לכ תושעל םיבייחש
ושפנ תחיצר . מ האר אלש ךוניח תחנמה לע ריעהל שי םגו " רהמ ש " הבושתב גרובנטורמ ם ) טל ןמיס ( , ירמאד '
ןירדהנסב ) א גע ( וליצהל בייח רהנב עבוט וריבח תא האורהש , אנש ' ךער םד לע דומעת אל , אוה טושפ רבדו
וליצמש ינוליצת לא חווצ םא וליפאש , חא ונממ איצומו " איצוהש המ כ . ןרמ ירבדמ רושימב ןכ חיכוה וירבד ףוסבו
דיחה " ףסוי יכרבב א ) קס אש ןמיס " ו ( , תעדל ומצע דבאמה תא ליצהל תבש םיללחמש היל אטישפד . ע " ש . ע " כ . ושב ןכו " ת
ח קלח תוכלה הנשמ ' ) ונ ןמיס ( ג גישה " מ ךוניח תחנמה לע כ ושת ' רהמ " גרובנטורמ ם ) טל ןמיס ( נה " ל . חיכוה אוה םגו
ףסוי יכרבה ירבדמ ) קס אש ןמיס " ו ( תעדל ומצע דבאל הסנמש ימ ליצהל תבש םיללחמש . ע " ש ) . עו " ושב ע " הנשמ ת
ה קלח תוכלה ' ד ג תוא הנ ןמיס " הארנ דוע ה , האלהו ( כו " ושב פ " רהמ ת " הפי ם ) גי ןמיס ( נה " ל , דבאל הסינש ימל ףאש
ומצע וליצהל תבש םיללחמ תעדל . ע " ש . ירהמה קספ ןכו " ןיקסד ל ) טנוקב ' דל ןמיס ןורחא .( ע " ש . עו " ושב ע " תדמח ת
לארשי ) אכ ןמיס םייח ךרד , יקד " עס ח " א ( , מב " ע הזב ש " דיחה ןרמ ד " כרבב א " נה י " ל . ודו " ק . יבר ןואגהל יתיאר םנמא
הדוהיל תאזו רפסב שאייע הדוהי ) ע אי ףד םולשה סרטנוקב " ג ( , אמלעל אפטשמל אעבו אמוהת אפקד דודד אדבועב ,
מ איבהש " שר ש " י ) א אי תוכמב ( , ימלשוריב אתיאד ) ה קלח קרפ " ב ( , חבזמל ןיתישה תא דוד הרכש העשב , לע סרח אצמ
םוהתה יפ , ןאכמ ינלטת לא דודל רמאו ולוק םירה סרחהו , ולוק אוה ךורב שודקה עימשהש םוימ םוהתה לע שובכ ינאש
יניסב , ערו העקשו המדאה הד , ולטנו וילא עומשל דוד הבא אלו . ע " כ . שר ךרצוה המ הרואכלו " ימלשוריה ירבד איבהל י ,
רמוחו לקמ הקיחמה רתיה דומלל לפותיחאו דוד וכרצוה יאמאד השקד יאמ ץרתל אבש הארנ אלא , תחוור הכלה ירהו
שפנ חוקפ ינפב דמועה רבד ךל ןיאש , אנש ' םהב תומיש אלו םהב יחו . פלו שוריה ירבד י ' אחינ , ומצע דודש אכה ינאשד
הז לכל םרג , םוהתה יפ לעש סרחה לטנ אוהש , ונלטי לבל יהלא לעופב קעזת ריקמ ןבאש יפ לע ףאו , רוזחל ול היהו
וירוחאל , רזח אלו , םהב יחו בותכה םעטמ ריתהל ךייש אלש םידיב ומצע דבאמכ היל הוה הזל םרוגה אוהש ןויכ ךכיפל
הב תומיש אלו ם , אליממ האבש הנכסב רבדמ בותכהש , םידיב ומצע לע איבמ םדאש הנכסב אלו , לפותיחא ךרצוה ןכלו
וכו הטוסמ רמוחו לקמ דומלל ' . תכע " ד . שפנ חוקפ תוצמ ללכב וניא תעדל ומצע דבאמהש וירבדמ אידהל חכומו ,
םהב תומיש אלו םהב יחו ביתכדמ הל ןניפליד , ס ללכל םידיב ומצע איבה אוהש ןויכ הנכ ) . מו " רהמה דוע ש " שאייע י
םש , הטוסמ רמוחו לקה ומצעב דוד ףילי אל יאמאד תושקהל , יק אהו " ק ןד םדאש ל " ומצעמ ו , עגונ היה דודש רמול קחדו
וכו רבדב ,' רווחמ וניא . שר שריפש המ רש רכז אלו " י ) א גנ הכוס ( זו " ל " : אפסחא םש בתכמל ירש יא עדיד אכיא ימ , דוד
הכלה הרומ היה אל םש היה אוהו לפותיחא ובר ינפב ." שר לש ומעטו " ע י " שרב אבוהש שרדמה פ " י ) פ תובא " מ ו " ג ( , דוד
םירבד ינש לפותיחאמ דמל , יעדוימו יפולא יכרעכ שונא התאו ביתכד ארקל היל ךימסד , תיבב דוס קיתמנ וידחי רשא
שגרב ךלהנ םיהלא , הרותב קסועו ידיחי בשוי היהש דוד תא לפותיחא אצמש יפל , ול רמא , ידיחי דמול התא המל , אלהו
וכו ולאונו םידבה לא ברח רמאנ ' ) גס תוכרבב אתיאדכו : א ז תינעתו ( , ושרדמ תיבל סנכנ היהש ואצמ תרחא םעפ בושו
הפוקז המוקב , ) גק תובותכב ורמאש ומכו : םימרב ךתואישנ גוהנ , םידימלתב הרמ קורז ( , ישדקמו רמאנ אלהו ול רמא
וארית , נכהל ךירצש וילע םימש תמיא אהתש ידכ ארומבו המיאב םשל ס , שגרב ךלהנ םיהלא תיבב רמאנש והזו , ןושל
דחפו המיאב תושגרתה . ע " כ . שרהמב םג אוה ןכו " ןירדהנס א ) ב וק .( ע " ש . או " צ כ " רתומש הכלהה תמאב עדי דודש ל
אפסחא םש בותכל , םוהתל וקרוזלו . ברל ובישחהש לפותיחא ינפב תורוהל הצר אלש אלא ו . כו " םידומיל ןושל רפסב כ
) ואח " ע גי ףד וט ןמיס ח " ד ( , מירהמה השקהש המ לע גישהו " ט ) רומא תשרפב ( נה שרדמ ינמ יאמאד " םירבד ינש ל
לפותיחאמ דמלש , תוכמד איהה אכיאהו ) א אי ( וכו אפסחא םש בתכמל ריתהל ףיליד ,' וילע בתכו , שר ירבד האר אלש " י
) א גנ הכוסב ( וכו ' . ע " ש .( עו ' שב ו " ןהירז בקעי ירוכב ת ) ס " זי ס ( מ ןיעכ בתכש " רהמ ש " נה שאייע י " ל , הזב עשפ דודש
םוהתה יפ לעמ סרחה םירהש , ךכ לע רהזוהש ףא , מל ימדו " סותה ש ' ןיבוריע ) א ק ( ל החוד השע ןיאש " ע אבשכ ת " י
וכו העישפ ' . יו " ע ל " ד . מכאו " ל . םלועה לכ לש תושפנ תלצה התיה םשש תמאבו , שפ םא ךכב המו ח דוד ע " רבדב ו ,
תעדל ומצע דבאל הסינו ומצעב עשפש ימל םג ליצהל הבוחש ליעל ראבתנ רבכ םגו . תבשה תא וילע םיללחמו .
) ושו " מ ר " תויח קחצי חישב הזב ש ) א אי תוכמ ( םידיב ומצע ןכיסש אכה ינאשד רמול בשחש רחאש , ירהש החד בושו
םלועה לכל התיה הנכסה . המהכ ול השקוהש המ בשיי םגו יר " נה ט " ל , םירבד ינש אלא דמל אלש ורמא יאמאד , ונייהו
מכ " שרהמ ש " א ) ב וק ןירדהנס ( , שרדמה םשב , וכו אפסחא םש תביתכ אכיאהו ' . ע ץריתו " שר ירבד פ " גנ הכוס י . נכו " ל .(
] עו ' הכלה רקח רפסב ) ע ו ףד " ד ( בתכש , נ " וילע ילוחה תא ומצעב איבהש הנכס וב ןיאש הלוחש ל , לכאש ןוגכ
לכאמ ויכו ילוח ידיל עיגי ודי לעש רוריבב עדיש הזכ " יפא וליבשב תבשב תושעל רוסא ב ' וכו ןנברד רוסיא ,' לבא
www.swdaf.com 19
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
וליצהל וילע תבש ללחל רתומ הנכס ידיל ומצע איבה ומצעב אוהש ףא הנכס וב שיש הלוח . ע " ש . י םלוא " יריימ אלד ל
ותוא ןכסמה לכאמ לכאש אלא תעדל ומצע דבאמב . ןיוכתה ותאנהלו , אשירד אימוד . ארגה ידידיל יתיאר םולהו " י
מ גרבנדלו " ושב ש " ח קלח רזעילא ץיצ ת ' ) ד קרפ וט ןמיס ( . ו תוא ףוס םשו ' וח לארשי תועושי ןואגה םשב איבה " מ
) אכ ןמיס ( תוטישפב הלעהש . ומצע לע הנכסה איבה אוהש יפ לע ףא תעדל ומצע דבאמה תלצהל תבש םיללחמש .
רבדב הזב םש ךיראה דועו םינורחאה י , ע " ש . הזב דוע ונבתכ רחא םוקמבו . מכאו " ל +.

ו ( רהמ ןואגהל יתיאר האר הזב יתויהבו " ושב רגולק ש " האתילת תעדו םעט בוט ת ) ח " דיר ןמיס ב ( תודוא לאשנש
הפכנ אוהש ילוח ול שיש ןהכ , ותכמל הפורת שיש םישנא ורמאו , תמה די חקי םא , ופוגו וינפ לע הנריבעיו , זא
ו אפרתי םדאה דחאכ היהי , מ הרצקב איבהו " ושב ש " רפוס םתח ת ) ויח " טלש ןמיס ד ( , ויכ לאשנש " ילוח ול שיש ןהכב ב
הפכנ אוהש , דאמ ןכוסמ אוהש , וכע דיב ודי תא קיזחיש דחא רפסב אצמנו " תמ ם , שחל רמאיו , הז ילוח ינממ חק , ךל יכ
קיזמ וניא , ביטמ התא ילו , אפרתנו וז האופר דחא םדא הסינ רבכו , ןכ תושעל ןהכל רתומ םא , האופרה התיה וליאש
אעימקו ארבג יחמתאו הקודב , תושפנ תנכס הז ילוחב שיש ןויכמש טושפ , שפנ חוקפ ינפב דמועש רבד ךל ןיא ירה , םרב
הרה יכ אקע אד " ךכ לכ הקודב וז האופר םא קפתסמ לאושה ג . בישהו , מ יפלש " ארה ש " ש ) להב ' ןמיס םינהכ תאמוט
ו ( , י ותואבש ןהכה אמטנש םו , דוע ומצע תואמטל הרותה ןמ רוסיא ןיא בוש , כו " סותה כ ' תועובש ) א זי ( ד " ריזנ ה , םשב
ר " ת . שר תעד ןכו " י . רה קספ ןכו " םיארי רפסב ץיממ א ) איש ןמיס .( ס םגו " רהל ל " יפא אמטמ וניא יוגש ץיממ א ' עגמב .
הזב האדיחי אוהש יפ לע ףאו , מ " נה אלוקל יפורטצאל יזח מ " ל . ו בארה " ד ) פב " להמ ה ' טה תוריזנ " ז ( רתוי לקימ , לכש
תחא םעפ אמטנש , ללכ האמוט לע הקול וניא בוש , אוה אמלעב רוסיא קרו . מו " הבברמ לוגדב ש ) בעש ןמיס ( דב " רמא ה
וכו לאקזחי ,' קמועל דרי אל , נב ןכלו " אמטנש ןפואב ותנוכשב לארשי וילע תמש עראי םא ד , ןכ תושעל םוי ותואב יאשר ,
מסו שר לע ןניכ " רו י " רהו ת " בארהו ץיממ א " ד , תושפנ תנכס קפס אוהש ןויכ . רה תעד ףוריצבו " וכע ןיאש ץיממ א " אמטמ ם
יפא ' עגמב . תכע " תחה ד " ס . ע בתכו " שרגה ז " נה ק " ל , כחמבו " מ האר אל ת " במרה ש " הנשמה שוריפב ם ) גפ אמוי
א ( , עבטה ךרד לע איהש האופר קר אלא שפנ חוקפ םושמ רתוה אלש , לו הלוגס ךרד לע אוהש רבדב א . או " אכה כ
הלוגס ךרד קר אלא תיעבט הניא האופרהש תמב עוגנל הצורש ימנ , שפנ חוקיפ םוקמב וליפא ןכ תושעל רוסא . ע " כ .
מ םלענ ונממ םגש תמאבו " במרהש םינורחאה ש " בשרהו ן " במרה לע םיקלוח א " הזב ם , מכו " דיחה ןרמ ש " יכרבב א
ףסוי , לאש םייח וירפסב ףיסוהו ןיע בוטו , ארהו ץרפ וניבר הרוה ןכש " ה . אלבו " בדרה ובתכ ירה ה " רהמהו ז " ןב ם
ביבח , במרה ירבדש " ם ) א גפ אמוי ( אתיירואד רוסיאב אלא ורמאנ אל , אשמ " ןנברד רוסיאב כ , עימק תאצוהכ
הרל " ר , הלוגס ךרד אלא תייעבט ותאופר ןיאש ףא , במרה הדומ " ימד ריפשד ם . תציבב םיאצוי ונינש ןכלו לוגרחה
בולצה ןמ רמסמבו לעוש לש ןשבו , יפאו הלוגס ךרדב אלא םתאופר ןיא הלא לכש יפ לע ףא ' רתומ הנכס וב ןיאש הלוחב .
םויב וב אמטנש ןויכ הרות רוסיא הזב ןיאש רושימב חיכוה רפוס םתחהש רחאמו , הוש וניאש ןנברד רוסיא אלא ןאכ ןיאו
לכב , יפא ריתהל שי ךכליה ' במרה תעדל " ם ) . א ק ך " מ לע ק " תחה ש " וירבד שארב ס , ילוחב תושפנ תנכס שיש ןויכש
הפכנה , הקודב האופר התיה וליא , שפנ חוקפ ינפב דמועה רבד ךל ןיאש ריתהל טושפ , איוהד שדחל תיחנ אל יתכאו
ןנברד האמוט קר , א " תייעבט האופר איוה אלד ןויכ ריתהל טושפ הז ןיא כ , במרה תעדלו " ךרדב קר האופרהשכ ם
וגס הרות רוסיא ריתהל ןיא הל . ודו " ק + ( ושב הנהו " ח רמוא עיבי ת " ה ) ואח " ה תוא בל ןמיס ח ( מ יתאבה " דודל הלהתה ש
) ס חכש ןמיס " ס ק ( גמה ירבד לע " הער חור וב ףשנש ימ לע בולחל ריתהש א , לודג רעצ ול שיו , אש הכאלמ יוהד םושמ " צ
הפוגל , ופרל הכירצה הכאלמ השועהש טושפ ירהש וילע המתו הא , הפוגל הכירצה הכאלמ ריפש איוה , האופרל עינצמהו
אוהש לכב בייח , רד אבילא " ש . בתכו , ךלוהה הקשמכ בלחה בישח הלוגס ךרד איוה הזב האופרהש ןויכמש רשפאו
דוביאל . ע " כ . ממ יתשקהו " במרה ש " אמויב ם ) א גפ ( תייעבט האופר אלא ריתהל ןיאש , הלוגס ךרדב האופר אלו . ע " ש .
רומאה יפלו ןאכ , י " דוביאל ךלוהה הקשמכ בישחד ןויכמש ל , ןנברדמ קר אוה רוסיאהש , תיילוגס האופרב םג לקהל שי ,
במרה רסא אלו " אתיירואד תבש לוליח הב שיש תיילוגס האופרב אלא ם . מכו " בדרה ש " רהמהו ז " נה ביבח ןב ם " ל .
ודו " ק +.

ושב הנהו " ח בקעי תובש ת " ב ) נ ןמיס ( לאשנ , ל הרוהש תחדק הלוחב םיבשע לש החמומ עימק תולתל וילעש דחא ו
םימי רפסמל , רהנה ךותל וירוחאמ וקרוזל וילע ןורחאה םויבשו . תבשב ונמז םלשנו . בישהו , עאש " הניא תחדקהש פ
הנכס וב שיש ילוח , עו ' שב " ע ) ס חכש ןמיס " ז ( , מ " נ מ " רהנל עימקה קורזל רתומש ל , תילמרכ אוה רהנהש ןויכ ,
א תספות הניא תילמרכהו הרשע דע אל , תילמרכל רוטיפ םוקמ ךרד יוהד הרשעמ הלעמל עימקה קרוז אוהשכ ךכליה , ןיא
ללכ רוסיא . מכו " מרה ש " הגהב א ) ס הנש ןמיס " ג .( םיקלוח שיש יפ לע ףאו , ) םהו , בארה " זרהו ד " בשרהו ה " ארהו א " ש
רוטהו , מרה קספ ןכו " ס בעש ןמיס הגהב ומצע א " ו , כו " אה פ " רגהו ר " חהו ז " א ( , מ " ל מ אלש יאדוב הנכס וב ןיאש הלוח יבג
ורזג . ע " כ . מפל הרואכלו " רגה ש " יסב יכדרמ רמאמהו א ' יפאש הנש ' םוקמ ךרד ןנברד תויושרב םיריתמה םיקסופה תעדל
רוטיפ , רוטיפ םוקמ לע עצמאב חנש ןפואב אקוד ונייה , כל רוסא חנ אלדב לבא " ע . ויכו " ומש ןמיס ריאמ תיבה בתכ ב .
הרורב הנשמב ואבוהו ) קס הנש ןמיס " ל .( א " רימחהל אקיפס קפס אכיא חנ אלדב אכה כ , נה םירסואהכ הכלה אמש " ל ,
כל חנ אלדב אמשו " רוסא ע . מ יפל ריעהל שי דועו " נשמה ש " ב ) ומש ןמיס שיר ( דב " ןנברד תויושרב ה . ע " ש . םגש אצמנו
שה ןרמכ ןניטקנד ןדידל " ע ) א ףיעס ףוס ומש ןמיס ( תילמרכל רוטיפ ךרד ריתהל , מ ירה תעד ןכש םוש " במרהו ף " ם , מכו " ש
דיחה ןרמ " םש ףסוי יכרבב א , מ " הזב קפקפל שי ןיידע מ . מ יפל םלוא " בדרה ש " רהמהו ז " ןוגכ ןנברד רוסיאבש ביבח ןב ם
שובלמ ךרד החמומ עימק תאצוה , במרה תעדל ףא " הלוגס ךרד איהש האופר ריתהל שי ם , י " נב ףאש ל " ןויכ ירש ארשמ ד
ןנברד תילמרכ יוהד . בטיה ראבהש תמאבו ) קס חכש ןמיס " ג ( הזב בקעי תובשה ירבד איבה " ל : אוה רהנהש ןויכש
רתומ תילמרכ . ע " ש . ותקתעהב קייד אלו , תילמרכל רוטיפ ךרדמ ףילחהל םיריתמה תעד ףריצ בקעי תובשהש , אלא
ריתהל שי הז אלב ףא אניד ןינעלד , ןנברד אתלימ יוהד ןויכ , מכו " ג ש " רפוס םתחה כ ) ויח " ד טלש ןמיס ( נה " ל . לכו
www.swdaf.com 20
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
במרה לע םיקלוחש םינושארה ירבד תולגנ תולגהב ןכש " ם , קפס אלא אהי אלו , אלוקל ןנילזאד יאדו ןנברדב , וליפא
הנכס וב ןיאש הלוחב . עו ' ושב " ח שדוק תמדא ת " א ) ואח " ה ןמיס ח ( וינפב הלחש ימ תודוא לאשנש , דחא דצ חפתנש
ע וינפמ " הריפאפ ארקנש ילוח י , ותאופרו דוד ןגמ תרוצ חפנה לע וידב םימשורש רעצהו באכה טיקשהל , וז האופרו
הסונמו הקודב הלוגס ךרד איהש , וינפ לע דוד ןגמ תרוצ םושריש יוגל רמול רתומ םאה . וניד הז ילוחש הלעהש רחאו
הנכס וב ןיאש ילוחכ , במרב ראובמו " ם ) להמ י קרפ ' טה תבש " ז ( בייח וידב ורשב לע בתוכהש , פ לע ףאו תומימחש י
ןמז רחאל בתכה תרבעמ ורשב , וכו קחמנש בתכל המוד הז ירה ' . מו " וז הרוצ בותכל יוגל רמול רתומש טושפ רבדה מ
וינפבש חפנה לע , וינפ תנמזהב תצק עייסמ אוהש יפ לע ףאו , שממ וב ןיא עייסמ , מכו " תבשב ש ) א גצ ( וכו ' . תכע " ד .
במרה ירבדמ ןאכ ריעה אלו " הלוגס ךרד האופרש ם ריתהל ןיא , ע תישענ אכהד םושמ " וב ןיאש תובש יוהד יוג י
השעמ , שמו " ירש ארשמ ה . ראובמכ הז ירהו .

ז ( הכוסב ןנירמאד אהמ ריעהל שי הרואכלו ) א גנ ( , ר רמא ' ןנחוי , חבזמל ןיתיש דוד הרכש העשב , יעבו אמוהת אפק
אמלעל אפטשמל , דשנו אפסחא םש בתכמל ירש יא עדיד אכיא ימ דוד רמא חנמו אמוהתב היי ) . שר שריפ " אי תוכמב י .
םמש תא םתדבאו םושמ רבועו םימה והוקחמי ןפ שוחל שיש םושמ , הל ןכ ןושעת אל ' .( ידימ היל רמאקד אכיל , דוד רמא
ונורגב קנחי רמוא וניאו רמימל עדיד לכ . ומצעב רמוחו לק לפותיחא אשנ , שודקה רמא ותשאל שיא ןיב םולש תושעל המו
ש אוה ךורב םימה לע החמי השודקב בתכנש ימ , המכו המכ תחא לע ולוכ םלועה לכל םולש תושעל , ירש דודל היל רמא ,
וכו תיחנו אמוהתל היידשו אפסחא םש בתכ ' . עו ' שר שוריפב " י ) עס גנ םש " א ( כש ,' ובר ינפב הכלה הרומ היה אל דוד
םש היה אוהו לפותיחא . כע " ל . יאה ילוכ יאמד השק הרואכלו , אטישפ אה שפנ חוקפ ינפב דמועה רבד ךל ןיאש ,
םימד ךפוש הז ירה לאושה ןנירמא אמוי ףוס ימלשוריבו , הנוגמ הז ירה לאשנהו . ויב ראובמ םגו " ד ) ס במר ןמיס " סו ח " ט ( ,
שודיח הב שיש הכלהב אלא ובר ינפב הכלה הרומ ירקמ אלד , רתומ םגפל םעט ןתונ ןוגכ הטושפו העודי הארוה לבא . וא
לטב רוסיאהש רתומ ולאב אצויכו םיששב . ע " ש . י אלא " ע תישענ הלצההו ליאוהש ל " וכילשהלו אפסחא םש תביתכ י
םוהתה ימל , הלוגס ךרד איוהד , עבטה ךרד אלו , במרה ןיב היונש איה תקולחמב ירה " איוה ךכליה םיקסופ ראשל ם
ארתיהד אחכב עירכהל הארוה ריפש ) . עו ' סותב ' בס ןיבוריע : ד " כב אתעיב וליפא ה אחתו .( שה תנקסממ הרואכלו " ס
לקהל הישפנב אדבוע דוד דבעד , אתיירואד ארוסיא ןנירש הלוגס ךרדב אלא תייעבט הניאש האופרב םגש עמשמ .
דיחי תלצהל םיברד הלצה יל המ יכ . הטוסמ דמלנ ריתהל רמוחו לקה ירהו ] . מ יתיאר בושו " המלש יבר ןואגה הזב ש
ושב רגולק " מק ארודהמ תעדו םעט בוט ת א ) טלר ןמיס .( ע " ש . ודו " ק [ ושב יתיארו " םירפא רעש ת ) צ ןמיס ( לאשנש ,
יבצ לש ףלק לע עימק ול בותכל םיחמומה ורמאש הפכנ תודוא , הרות רפסב קר יבצ לש ףלק אצמ אלו , רתומ םאה
סה לש ףלקהמ הכיתח ךותחל " נה הלוחל עימקה ךרוצל תומש המכ קוחמלו בתכה רורגלו ת " ל . בתכו , שי הרואכל
ל הכוסד ארמגהמ הז ןיד דומל ) ב גנ ( אמלעל אפטשמל יעבו םוהתה ףצשכ דוד יבג , רמוחו לקמ לפותיחאמ דמלו
ריתהל הטוסמ . קלחל שי םנמא . כע " ד . םיטוקילב תורקי רוא רפסבו ) ער דס ףד " א ( םירפא רעשה ירבד איבה , בתכו
תוטישפב קלחל , ה תקיחמ ינאשד ' ה השעמל הכירצה איה הקיחמהש הטוס יבג האקשה , בותכה הריתה ךכיפל ,
ףלקה אוה םיכירצ ונאש המ אכה לבא , תורכזאב קסע ונל ןיאו , א " לוטיל ידכ תורכזאה תקיחמ ריתהל ונל ןינמ כ
ףלקה . צו " ע . כע " ד . זו " רהמ ןואגה ל " א ןחלשה ךרעב בייט י " ח ) קס חכש ןמיס " ה :( ול בותכל םיחמומה ורמאו הפכנש דחא
יבצ ףלק לע עימק , אצמנ אלו , תומש המכ ונממ קוחמלו הרות רפסמ יבצ ףלק תכיתח חקיל רתומש םינורחאה ובתכ
עימקה ךרוצל , אוה הליקס רוסיאד בג לע ףא תבשב הלוחל םיטחוש ירהש , ואל רוסיא אלא וניאש םשה תקיחמ ןכש לכו .
כע " ל . ריכזהש םינורחאה הנהו , נה םירפא רעש ברה אוה " ל , ממ םלעתה ןחלשה ךרעהו " עשה ש " וסב א שיש וירבד ף
קלחל . במרה תעדלש תמאבו " סד ם " תייעבט האופרב אלא הוצמ לע רובעל ןיאש ל , דוד לש השעמה ןיב קלחל םיחרכומ
נה ןודינל " ל . רהמ ןואגהל יתאצמו " םייחה ץע רפסב אייפעלובא ח ) עס טק ףד האר תשרפ " ב ( , םירפא רעשה לע השקהש ,
במרה ירבדמ " הנשמה שוריפב ם ) א גפ אמוי ( יאש לכש הלוגס ךרד אלא עבטה ךרדב אפרמה רבד ונ , לע רובעל רוסא
הוצמ םוש . יקד ןויכש ץריתו " ריתהל שי תבשב החמומ עימקב םיאצויש ל . צו " ע . כע " ד . םהיניב קחרמה ברש תמאבו ,
מכו " בדרה ש " רהמהו ז " ביבח ןב ם , םיאיצומה ךרדכ ואיצומ וניאש םתה ינאשד , רוסיא אלא שובלמ ךרד ותאצוהב ןיאו
נברד ן , וריתה החמומ עימק אוהש ןויכ ךכליה . אשמ " הרותה ןמ רוסיא אוהש שדוקה תומש םידיב קוחמל כ . יתיאר תעכו
ושב םג " הקדצ שמש ת ) ויח " טכ ןמיס ד , ע פ ףד " ב ( רהמ תבושתב " ז סיזאק י " ל , רהמ ןואגה השקהש המ איבהש " י
ע םייחה ץעב זיגאח " במרה ד " החמומ עימקב תאצל וריתה ירהש ם , ואחדו , כחמבש " קד אל ת , ךרד האצוההש יפל
ןנברדמ אלא הניא שובלמ , ול אוה טישכתש , דבלב ןגהל ףא הזב וריתה ירהש עדת , מגב ורמאש ומכו ' הפכנש אלו
וכו הפכי אלש אלא דבלב ' . ע " ש . כו " ושב כ " יול ןב לוק ת ) ב ןמיס , ע ל ףד " ג .( האעיבר בישמו לאוש ןואגה בתכ ןכו ) ח " ג
ופ ןמיס .( עו " ושב ע " ת המ יכדרמ ישובל " ת ) ואח " גפ ןמיס ח .( ע " ש . מו " לע םיקלוחש םינושארה ירבד תולגנ תולגהב מ
במרה " ם , םוקמב החמומ אוהש עימקה ךרוצל תומשה קוחמל ריתהל ןחלשה ךרעהו םירפא רעשה תארוהל םוקמ שי
הפכנה ונייהד תושפנ תנכס . דיחה ןרמל יתאצמ ןכו " םימחר אסכ רפסב א ) סמ ' פ םירפוס " לה ה די הכ ( , תארוה איבהש
נה םירפא רעשה " ל , ממ וילע ריעהו " במרה ש " ם ) א גפ אמוי ( עבטה ךרדב הניאש האופרב הרות רוסיא לע רובעל ןיאש
הלוגס ךרדב אלא , םייסו , מ יפל םנמא " במרהש םינורחאה ש " בשרהו ן " במרה לע הזב םיקלוח א " ם , ריתהל השעמ ושעו .
כו " מרה תבושתב כ " די תביתכ ה . קספ ןכו ץרפ וניבר , רבשמה לע תבשויל תבשב עימק בתכו השעמ השעו , או " ונדמל כ
מרהו ץרפ וניברש " ס ה " במרה ירבדכ ל " בשרהו ן " תבשה ללחל רתומ הלוגס ךרד איהש האופר לע םגש א , פלו " הרואכל ז
םירפא רעש ברה ןודינב ריתהל םוקמ שי , בושי ךירצ ןיידע רבדה םלוא . יבצ לש ףלקה לש העיריה םא ןכא רפסהמ
הזינגב תלטומו הלוספ הרות , אעימק יחמתאו ארבג יחמתא יא עימקה בותכיו ןוילגהמ ךותחל ריתהל הארנ . תכע " ד .
) עו ' זטק תבש . ושבו " ח םילעפ בר ת " ואח ב " אכ ןמיס ח . פ חמש רואבו " להמ ה ' ה הזוזמ " א . ודו " ק + ( רפסב םולה יתיארו
ךלהאב הרוגא ) ע זל ףד " א ( מ איבהש " םירפא רעש ברה ש ) צ ןמיס ( , מו " נה תורקי רוא ברה הזב ש " ל , איהה ןיב קלחל
www.swdaf.com 21
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
ןדיד ןודינל לפותיחאו דודד , הז לע בתכו , עפלו " םתהמ ריתהל ןניפלי ריפשד הארנ ד , רתומש אלא םשמ םידמול ונא ןיא יכ
הטוסד איהה ןוגכ לודג ךרוצל םשה קוחמל , םוהתה תפצה טיקשהלו , ריתהל םשמ ונדמלו ליאוהו , לחל ןיא בוש םא ןיב ק
הטוס ןוגכ המצע הקיחמל םיכירצ , דבלב ףלקל םיכירצ ונא םא ןיבל . ךרוצ ןיאש ףאש תבשב הלוחל םיטחושש םשכ
המצע הטיחשה אלו רשבה אלא הלוחל , הטיחשה ןנירש הטיחש אלב רשבל רשפא יאש ןויכש אלא , ףוסש ןויכ ןאכ ףא
פש הקיחמ אלב ףלקה לע עימקה לש תומשה בותכל רשפא יא ףוס ריתהל שי רי . תכע " ד . ג והזש רשפאו " לש ומעט כ
ןחלשה ךרעה ) קס חכש ןמיס " ה ( הזב םירפא רעשה זמרש קוליחהמ םלעתהש , םינורחאה םשב הכלהה תא איבהו
ריתהל . מ דוע איבה םש ךלהאב הרוגא ברהו " חרהמ ש " םייחה ץעב א ) רפ ' האר ( ממ םירפא רעשה לע גישהל " ש
במרה " הנשמה שוריפב ם ) א גפ אמוי ( דבלב הלוגס ךרד איהש האופרב תוצמה לע רובעל ןיאש , הז לע בתכו , המת ינאו ,
במרה ירבד חכמ םירפא רעשה לש ורתיה החוד ברהש דעש " ם , שר שוריפמ ועייסל שי ירה הברדא " זו בתכש םש י " ל : ןיא
ולש דבכ רצחמ ותוא םיליכאמ , וז האופרב םיאפורה םיגהונש יפ לע ףאו , מ " רומג האופר הניא מ רשב רוסיא ול ריתהל ה
ךכ לע אמט . ס ריתמש שרח ןב איתמ יברו " איה הרומג האופרש ל . ע " כ . כו " ערה כ " ב . נבד חכומו " הרומג האופר איהש ד
ע " החמומה ירבד פ , הנכסב אוהש הפכנה תאפרל הז ףלקל םיכירצו , ירשד יאדו . ע " כ . שר ירבדכ הנהו " םג ראובמ ןכ י
לינולמ ןתנוהי יבר לש ושוריפב . כו " םש יריאמה כ , ולש הבושתה רובחבו ) זסת דומע .( ע " ש . הממ םג ריעהל שי רתויו
ושב בתכש " במרה םשב שדוק תמדא ת " בשרהו ן " במרה ירבד לע םיקלוחש א " ם , סו " הלוגס ךרד אוהש רבדב םגש ל
הנכס וב שיש הלוח ךרוצל תבש םיללחמ . ץרפ וניבר השעמ השע ןכו . כו " בשרה כ " ארה םשב א " ה . ש יאדו אהו םוקמב
םירפא רעשה ןודינב לקהל אתוובר ינה לכ לע ךומסל שי הנכס , ) דיחה ןרמש ףא " אתלימ היל אקיספ אלד הארנ א ,
םימחר אסכב וירבדמ ראובמכו .( םש ךלהאב הרוגא ברה ףיסוהש המ ךא , ע ריעהל " חרהמה ד " א , לכ תא המדמש הארנש
אתחמ אדחב תולוגסה , או " במרה הנעי המ כ " תבשב ןנתד יאמל ם ) א ס ( החמומה ןמ וניאש ןמזב עימקב שיאה אצי אל ,
החמומה ןמ עימקב אצוי לבא , הלוגס חכמ האצוה רוסיאב אתיירואדא רבוע ךאיהו . במרה רסא אלש יאדו אלא " אלא ם
הב אצויכו דבכ רצח תליכא לש הלוגס התואב , ע םהש םיעימק תולוגסמ אלו " תועבשה פ , ריתהל הארנ אניד ןינעל ןכלו
הז ןודינב , השעמל אלו הכלהל הארנ ןכ . ע " כ . הזב םיהומת וירבד , החמומה ןמ וניאש עימק תאצוה ירהש , הרוסא הניא
ןנברדמ אלא , שובלמ ךרד אוהש ןויכ . םתה ןנתדכו ) א ס תבש ( תאטח בייח וניא אצי םאש . במרה קספ ןכו " ם ) טי קרפ
להמ ' יה תבש " ד ( רוטפ החמומ וניאש עימקב אצי םאש . וטפ ןושלש עודיו ןנברדמ קר רוסאש ונייה ר , ) מכו " במרה ש " ם
לה שירב ' ג הכלה א קרפ תבש .( או " הלוגס אוהש רבד חכמ האצוה רוסיאב אתיירואדא רבעד ברה בתכ ךיא כ . רבכו
בדרה ירבד ונאבה " רהמו ז " ןנברדמ יוהד עימק תאצוה ןיב וקליחש ביבח ןב ם , אתיירואד יוהד אמט רבד תליכא ןיבו . םג
מ " ס ןיב קלחל ש דבכ רצח תליכא לש הלוג , םיעימק תולוגסל , עפל רווחמ וניא " ד , ע הניאש הלוגס לכש " ןויגהה פ
עבטה ךרדב ינויעה , הרות רוסיא הב שי םא , הב שמתשהל רוסא , במרה לש ותעדל " ז ם " ל , הלוגס ןיב קלחל ןיאו
הלוגסל . כו " ושב כ " הקדצ שמש ת ) ויח " טכ ןמיס ד , עס אפ ףדבש רבחמה ןב תהגהב " א .( ע " ש . תוהגהב אידהל חכומ ןכו
ינומיימ ) להמ די קרפ ' ב תוא תורוסא תולכאמ ( , תולוגס ראשמ רתוי השלח עימקה תלוגס הברדאד , תלעות ןיאש ןויכ
לזמ חכמ אלא הב וכו ' . ע " ש . ושב אוה ןכו " רהמ ת " ם ) סק ןמיס גארפ סופד ( ב תוא םש הרעהבו . ע " ש . ריתהל םייסש המו
השעמל אלו הכלהל , היה וליא בשרה ירבד האור " ארהו א " השעמל וריתהש ץרפ וניברו ה . ףא ןכ תורוהל ססהמ היה אל
השעמל . ודו " ק ) . גנ הכוסל ישודיחבו . הזב םירבד המכ דוע יתפסוה . מכאו " ל +.(

ח ( מרה הנהו " העד הרויב הגהב א ) ס הנק ןמיס " ג ( בתכ , " העודי האופרה היהתש ךירצ רוסיא ותוא םיליכאמש הלוח לכ ."
איבהו םהרבא ןגמה וירבד ) קס חכש ןמיס " א .( םידגמ ירפה הז לע בתכו , צו " יק ימנ קפסב ירהש ע " שפנ חוקפ קפס ל
לקהל , מרה ירבדו " ויב א " י ד " הנכס וב ןיאש הלוחב יריימד ל , העודי האופרה ןכ םא אלא ןנברד רוסיא ריתהל ןיאש ,
אשמ " לקהל תושפנ קפסש הנכס וב שיש הלוחב כ . ע " כ . החילסה ומעו , ש מרה ירבד רוקמ ירה " רתיהו רוסיאהמ א
) הל ןמיס טנ ללכ ( רהמ םשב " ם , בתכש , ףועה ץרש וליכאהל רמאו ותאפרל דחא יוג הצרש הפכנ תודוא , בישהו
אוה לודג ילוחש , ימד ללח לש הכמכו , םימל וא שאל לפונו ןכתסמש םימעפש , רתומ העודי האופרה םא ךכליה , םאו
תהל ידיב ןיא העודי האופרה ןיא רי . כע " ל . יכה ןנירמא הנכס וב שיש ילוחב ףאש ןמק אה . ושבו " רהמ ת " ם ) גארפ סופד
סק ןמיס ( בתכ ) נה ןודינב " ל ( , וכו ותאנה ךרד אוהשכ ריתהל ןיא העודי האופרה ןיא םאש ,' א אמש והימו " תאחמה צ
םהלש לזמה חכמ אלא וניאש החמומ עימק ומכ ךכ לכ האופרה . ע " כ . ינומיימ תוהגהב אוה ןכו ) להמ די קרפ ' תולכאמ
ב תוא תורוסא .( ע " ש ] . ושו " מפה לע וגישה ןכש ר " הזב ג , ושב " רהמ ת " הפי ן ) גכ ןמיס ( דודל הלהת רפסבו ) חכש ןמיס
קס " ב .( ע " ש .[ כעו " מפה תישוק פ " םינפל הכירצ ג . שר שוריפ לע ןכ ומכ ריעהל שי הרואכלו " אמויב י ) א גפ ( , ןנתד אהא ,
יכאמ ןיא הטוש בלכ וכשנש ימ ולש דבכ רצחמ ותוא ןיל , רו ' ריתמ שרח ןב איתמ , שרפו " ותוא ןיליכאמ ןיא ןנברלד י ,
וז האופרב םיאפורה םיגהונש יפ לע ףאו , ךכ לע אמט רשב רוסיא ול ריתהל הרומג האופר הניא . רו ' שרח ןב איתמ
ס " איה הרומג האופר ל . ע " כ . כו " םש יריאמהו לינולמ ןתנוהי וניבר כ . ופר ןניעבד עמשמו ילוחל העודיה הרומג הא
הז , םיריתמ ןיא האופר קפס לבא , לקהל תושפנ קפס אה יאמאו . רהמ ןואגה הזב דמע רבכו " תפסותב ביבח ןב ם
םש םירופכה םוי ) דב " הטוש בלכ וכשנש ימ ה ( , שר ירבד תועמשמ הרואכלש " הרומג האופר הניאש י , איהש םימעפ שיש
הכורא הלעמ , הכורא הלעמ הניא םימעפלו . זו הומת ה , אש " קפס רבדה ירה כ , יק ןנאו " תבש החוד תושפנ קפס ל
הרומחה , םירוסיא ראש ןכש לכו . ס ןנברד שרפל הארנ היה רתויו " ללכ האופר הניאש ל , רו ' ס שרח ןב איתמ " כעש ל " פ
םימעפל הכורא הלעמ , לקהל תושפנ קפסש םושמ ריתהל שיו . רתיהו רוסיאבו ) טנ ללכ ( כ ' רהמ םשב " יהתש ןניעבד ם ה
וכו העודי האופר ' . עו ' שב " ע ) ס חכש ןמיס " ד ( לוחב תושעל םיליגרש המ לכ ול םישוע ללח לש הכמבש . לכש יל עמשמו
הלוחל הליכאהל םילוכי האופר קפס איהש יפ לע ףא תושעל םיליגרש תיעבט האופר , הרוסא איהש יפ לע ףא
הליכאב , התושעל תבש ללחל םיכירצש וא , לקהל תושפנ קפסש . ע " כ . ו ושב " הקדצ שמש ת ) ויח " טכ ןמיס ד , ע פ ףד " ב (
שר םגש בתכ " עבטה ךרדב םיאפרמ ןיאש םירבדב אלא ןכ בתכ אל י , מ ןיעכו " במרה ש " ם , ךרד איהש האופר ריתהל ןיאש
www.swdaf.com 22
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
וכו הלוגס ' . שר ירבדב קדקדמהו ןייעמהשו " במרהו י " דחא הנקב םילוע לכהש החוכנ הארי ם . ע " ש . רהו " ן ) י קרפ תבש " ד
א טק ( , יבה אמויד אתיירבה א ) ב דפ ( תבשב הלוחל ןימח ןיממחמ , ותוקשהל ןיב , ותורבהל ןיב ) הציחרב ( , וז תבש אלו
ורמא דבלב , תרחא תבשל אלא , אירבי אמש ול ןיתמנ םירמוא ןיאו ) וילאמ ( , תושפנ קפסש ינפמ דימ ול ןיממחמ אלא
תבש החוד . רה בתכו " ן , ול ןיתמנ םירמוא ןיאו , בשב ןימח ול םמחנ אלש ע אפרתיש יאדוב םיאפורה ורמאיש דע ת " י
ןימחה , תבשה תא וילע ללחנ אל ואל םא אפרתי םא םהל קפס היה םא לבא , מק " יכה ןנירמא אלד ל , ינתקד ימנ ונייהו
תבשה תא החוד וקפסש . ע " ש . תבשה תא םיללחמ האופר קפסב םגש חכומו . רהו " אמויב ן ) א גפ ( םימכח ירבדב שריפ
מ ותוא ןיליכאמ ןיאש ולש דבכ רצח , עאש םושמ " רשב תליכא ול ריתהל האופר הניא וז האופרב םיגהונ םיאפורהש פ
אמט . תבית טימשהו " הרומג ." רהמה בתכו " רהש הארנש םש ביבח ןב ם " שר שוריפ לע ול השקוה ן " תושפנ קפס ירהש י
לקהל , שר ןושל קיתעהשכ ןכלו " תבית גליד י " הרומג ." ע " ש . ושבו " שאר םימשב ת ) ל ןמיס ט ( יבר היגמה ברה תהגהב
אנילומ יד קחצי , כ ' ג " רד אתגולפב תושקהל כ ' ןנברו שרח ןב איתמ , הקודב האופר ןניעב ןנברלד הארנש , קפס ירהו
תבש החוד שפנ חוקפ , ללכ ירקמ קפס ואל הקודב הניאש האופר ילואו . ע בתכו " אנסרהד אסכב ז , ןוכנ וצוריתש ףאש
ארבסב , מ " ןנברלד רמול קחוד אוה מ יוה אל אקפס וליפא , ע ' יפב ' שר " םש י , יפא ירהו ' יבגל יאדוכ היל יושמ תוקפס יקפס
שפנ חוקפ , םינוש םיקוליח הזב שיש ףאו , שפנ חוקפ לש הזכ רומח אשונב רימחהל תורבס תונבל השק . ךירצ םגו
הקודב האופר שוריפב ןויעה קימעהל . צו " ע . תכע " ד . בדרהו " ז במרה תונושלב " ח ם " ב ) נק ןמיס ג ( ע דמע " במרה ד " ם
הנשמה שוריפב , וכו ותוא ןיליכאמ ןיא יאמא הלוגסב אפרמ אוהש ןויכש ,' םייסו , יפל אמלשבו ' שר " י י " עאש ל " פ
תושפנ קפס וריתהש , יאדוב העודי ותאופרש רבדב ילימ ינה , ותוא םיליכאמ הז ילוחל ליעומ הז רבדש עודיש ןויכש ,
הנכס קפס אוה ילוחה וליפאו , תושפנ קפס החוד , אשמ " הפורת קפס כ , האופר קפס םיריתמ ויה וליאש םעטהו , ויה
וליצי אלו וליעוי אלש םירבדב תבש ללחל םיאב , םישפטהו םישנה ילבהכ , אמט רבד תליכא ןינעל ןכו . לבא
במרהל " כעש ןויכ השק ם " הלוגסב םתאופר פ , צו " סד ל " במרהל ל " ללכ האופר םניא תוילוגסה תואופרש ם , יפאו '
ופר קפס םהב ןיא הא , הרות ירוסיא ןינעל . תכע " ד . קו " מב ק " שר לש ומעטב ש " י , ויה האופר קפס םיריתמ ויה וליאש
ע תבש םיללחמ " וכו םישנ תחיש פ ,' שר בתכ ירהו " וז האופרב םיגהונ םיאפורהש י , או " אששח קלסל הזב יד ירה כ
וז . רה ירבד רש רכז אלש הומתל שי םג " ן ) א טק תבש ( נה " ל , קפס לע ףאש תבש םיללחמ האופר . ןחלשה ךרעהו
) יס ' קס חכש " ב ( בדרה ירבד איבה " הכלהל ז , נהמ ריעה אלו " ל . מפה לש אישוקה םצעלו " גמה לע ג " נה א " ל , סב יתיאר '
דוד יליבש ) א " ר ח " ויו חכש ס " יס ד ' הנק ( , בתכש , מרה תנווכ ןיאש הארנש " גמהו א " איהש העודי האופרה היהתש א
יאדוב האפרמ , פרה לכ וטאד יאדוב םה םיאפרמ םישוע םיחמומהש תואו , תלעות וז האופרב שיש עודי אהיש הנווכה אלא
כעש " האפרמ םימעפל פ . ע " ש . ויכו " שב בתכ ב " רגה ע " ז ) יס ' קס חכש " ב ( לכל העודי האופרה היהתש ךירצש , יפ לע וא
החמומ , יללחמ ואל םא הב אפרתי הז הלוח םא עודי ןיאש יפ לע ףא העודי האופר איהשכו קפסמ ם . ע " כ . עו " ושב ע " ת
םירבד בישמ ) ואח " יס ח ' בס .( ודו " ק .

ט ( םהרבא לשא ברהל יניע טבתו ) ר " טכש ס ( בתכש , מ לע " שה ןרמ ש " ס םש ע " ג , " תלופמ וילע הלפנש ימ , יח קפס
תמ קפס , םש וניא קפס םש אוה קפס , םש אוהש רמול אצמת םא וליפאו , וכע קפס " לארשי קפס ם , תא וילע םיחקפמ
גה ל , תוקפס המכ וב שיש יפ לע ףא ." הלוחל האופרה ןינעל ןידה אוהש הארנו , עאד " םסה והזש ןניעדי אלד ג
עבטה ךרדב וב אפרתיש , קפסב יולת רבדה אלא , מ " תבשה תא וילע םיללחמ מ . במרהש יפ לע ףאו " יפב ם ' הנשמה
) א גפ אמוי ( ש דבכ רצחמ ותוא ןיליכאמ ןיא הטוש בלכ וכשנש ימד ןנברכ קספ ול , קפס םושמ אוה םעטהש עמשמו , ןיאש
הקודב האופרה , עבטה ךרדמ האופרה ןיאש םתה ינאש , ליעותש םיכסמ לכשה ןיאו , הלוגס ךרד אלא הניאו , אלש רשפאו
םיוש םיתעה לכ , םיוש םילבקמהו םישועה אלו , תושפנ קפס םרמוא ללכב יוה ארבסה דצמ האופרה לש קפסהשכ לבא
לקהל . ס םידרו תנג תבושת ב ןמי . ע " כ . ולא םירבד יתאצמ אלו םידרו תנגב יתשפחו , ושב אצמנ ןכ םלוא " יול ןב לוק ת
) ב ןמיס , ע ל ףד " ג ( , ד ףוס " והימו ה . ע " ש . דב םשו " עלנ דוע ה " ד , רה ירבדמ חיכוה " ן ) א טק תבש ( םיאפורה וקפתסנ םאש
ואל וא אפרתי םא , תבשה תא וילע םיללחמ , בשה תא החוד וקפסש ינתקד ונייהד ת , הו " נב ה " האופרב אוה קפסהש ד
לקהל תושפנ קפס ןנירמא תיעבטה . היאר איבהל ףיסוהו ) דב םש " היאר איבהל שי לבא ה ( , ממ " בדרה ש " הבושתב ז
ח " ד ) וס ןמיס ( , תבש לוליח הב שיש תינולפ הפורתל ינא ךירצ רמאש הנכס וב שיש הלוחב לאשנש , וניא רמוא אפורו
ךירצ , ד םירמואש םימכח תצק שיו יקד ףא " כהוי ןידב ל " פ , יפא ךירצ רמוא הלוח ' ןיליכאמ ךירצ וניא םירמוא םיאפור האמ
ותוא , ושפנ תרמ עדוי בלד אמעט ךיישד הליכא יבגל אקוד והז , אשמ " ךכב םיאיקב םילוחה ןיאש תופורת ראש יבגל כ ,
הלוחל אלו םיעמוש םיאיקבל ךכליה . בישהו , ןכ ורמאש םימכח םתוא , ונ םימכח חור ןיא םהמ הח , תבשב חכומדכו ) טכק
א ( וכו תבש הילע ןיללחמ ינא הכירצ הרמא העבש דעו השלשמ ,' יפאש הארנ התעמו ' ןיליגרש םירבדהמ הניא הפורתה
הלוחל תושעל , הלוחל םיעמוש , ושפנ תרמ עדוי בל םושמ , ןיב ךייש ושפנ תרמ עדוי בלד אמעטד הלועה ללכה
הפורתב ןיב הליכאב , ירצ הלוחה רמא םאו תבש לולח הב שיש הפורתל ינא ך , ךירצ וניאש רמוא אפורהו , םיעמוש
הלוחל , תא וליפאו " יוה אקפסד ל , לקהל תושפנ קפס . הלוחל קיזת הפורתהש אפורה רמאי אלש דבלבו וכו ' . תכע " ד
בדרה " ז . עאש ןמק אה " הפורתב קפסה לפנש פ , אלוקל ןנילזא ללכ הליעומ הנניאש רמוא אפורהש , אהי אלש םושמו אלא
קפס , מ " אלוקל תושפנ קפס מ , נב ומכ האופר קפסבש ןידה היה וליאו " הילע ללחל לקימ ברה היה אל ארמוחל ןנילזא ד
תבשה תא . ע " כ . ושב יתיאר םלוא " ח השמ תאשמ ת " א ) ויח " ה ןמיס ד ( , מ איבהש " קירהמ ש " ואב ש " ח ) חכש ןמיס ( םשב
בדרה ובר " הבושתב ז , יגר ןיאש רבד הלוחה לאש םא וליפאש ילוח ותואל ותושעל תול , א רמוא אפורו " צ , הלוחל םיעמוש ,
אא " וקיזמ רבדהש רמוא אפורה כ . בתכו , ונודינב םג הרואכלד ) ינולפ רבד לכאי םאש עמשש יוג ול רמאש ןכוסמ הלוחב
הליכאב רוסאה , םימה ץרשמ . אפרתי .( לקהל שי . ראובמ קוליחה םלוא , ול תושעל שקיב ומצע הלוחהש םתה ינאשד
ורת תינולפ הפ , וילע ותעד ףרטת אלש הישפנ חיינ היל ןנידבע אוה ןכוסמ הלוחש ןויכו , ותאופרל הוקת שי ותעדלש ןויכ
ע " וז הפורת י , שמו " היתעד יבותיל יכה היל ןנידבע ה , תבשד איההכו ) ב חכק ( אמוס תדלויב , התריבח התעד יבותילד
www.swdaf.com 23
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
תבשב רנה תא הקילדמ . ושפנ תרמ עדוי בלד םושמ ימנ יא , אשמ " ארוסיא היל ופסילד םירמוא םירחאשכ כ , אפורהו
ליעומ הב ןיאש רמוא , ןועמשי וילא . בדרה תבושתש ףאו " נה ז " ילצא היוצמ הניא ל , ברה ירבד שרפל יל הפי ךכ , וירבד םא
תאש ןולכוי ותבושתב , ז ברהל היושנ אלד יכיה יכ " מ לע אידהל גילפד ל " ל ןניפס אל העודי הניאש האופרש אתוובר ש הי
אקיפסמ . תכע " ד . ושתבש תמאבו ' בדרה " וירבד ךותב בתכ םש ז , רנה תא הל ןיקילדמש אמוס תדלוי ןידמ היאר שי דועו
התעד יבותיל תבשב , כו " נב ש " ינא ךירצ רמוא הלוחהש ד , וילע ותעד ףרטת הפורתה ול ושעי אל םאש . רורב הזו . כע " ל .
השמ תאשמ ברה תייחדכ אידהל חכומ הזו , טה םגש דועו ושפנ תרמ עדוי בלד םע , בדרה וריכזה " אידהל םש ז . או " כ
נה יול ןב לוק ברה תיאר תיחדנ " ל . מו " ושב דוע ש " יול ןב לוק ת ) ב ןמיס ףוסב ( ממ לקהל חיכוהל " בשרה ש " תובושתב א
תוסחוימה ) אפר ןמיס ( , תועמ וב שיש קוחש םושב קחשי אלש םיבר תעד לע עבשנש דחאב לאשנש המ תודוא , הטתשנו ,
שו תצק הפתשנ בו , ותוטשל רזוח םימעפלו , וינפל וקחיש תחא םעפו , ול חוריו ושפנל חונמ אצמו . תמחמ ול ןיריתמ םאה
ךכ . בישהו , הזב ינא קפוסמ , שפנ חוקפ םושמ רתומ אוהש רשפאש , הנכס וב שיש הלוחכ הער חור תמחמ הלוחהש
ימד , פ ןשייש הלוחה ינפמ וא הער חור ינפמ רנה תא הבכמה ןנתדכו רוט , הנכס וב שיש הלוח אוה םאש םש ראובמו
וכו רתומו רוטפ ,' תבשבו ) ב חכק ( התעד יבותיל רנה תא הקילדמ התריבחש אמוס תדלויב ןנירמא , הו " חור ותפקתש נ
אתעד יבותי םושמ היל ןנירש הנכס ידיל אביש רשפאו הער , בשייתת אלו קוחשל אצמ הליע אמשד קפוסמ ינאש אלא
ךכב ותעד , ש רשפאו וכו ול ןילאשנ קפסה ןמ ' תושפנ קפס ןאכ שיש םושמ . ע " כ . אלוקל ןנילזא האופר קפסבד אמלא .
תכע " ד . ושב םג הנה " השמ תאשמ ת ) ויח " ע ול ףד ה ןמיס ד " ג ( בשרה תבושתמ ןכ ריעה " נה א " ל , קפס לע םגש חכומד
לקהל תושפנ קפס ןנירמא הפורת . םש דוע ףיסוהו ) ע הל ףד " א ( , רה תעד ןכש " קרפב ן כהוי " פ ) ב דפ ( אינתד אה יבג , ןיאו
ע וללה םירבד ושעי םירמוא " םישנ פ , תרחא העדל םיפרטצמ לבא , רה בתכו " ן , ךירצ תרמוא השא םאש ערכומ רבדהש ,
לקהל תושפנ קפס ללכב יוה םיעדוי ונא ןיא םירמוא םירחאה וליפא . וכו רמאק האיקב הניאש השאבד םתה עמשמו ,'
סד אמלא " אש ל " אופר היהתש צ ע וא העודי ה " החמומ פ , מכ " מגה ש " ואהו י " רהמ םשב ה " ם , יוה ןפוא לכב אלא
לקהלו תושפנ קפס ללכב . ע " ש .

י ( ושב האורה יכנא םנמא " ןומסרפא ירהנ ת ) ויח " גמק ןמיס ד ( אפור ול רמאש הנכס וב שיש הלוח תודוא לאשנש
אפרתיו הטחשנש רחאל דימ םח ודועב המהב םד םוי לכב התשיש ידוהי . ו רבכשו הסונמו הקודב וז האופרש רמא
ואפרתנו וז הלחמב ולחש םדא ינב הברהל וז האופר ןתנ . מ ותבושתב איבה הלחתבו " מרה ש " ויב א " ד ) הנק ןמיס (
ע וא העודי האופר היהתש ךירצש " החמומ פ . כו " גמה כ " א ) ר " חכש ס .( יק אהד השקו " לקהל תושפנ קפס ל . דמע רבכו
מפה הזב " ג , מרהד ץריתש המו " א ןנברד רוסיאבו הנכס וב ןיאש הלוחב יריימ , אשמ " ביש הלוחב כ " ס , צ וירבד " ע , ירהש
מרה ירבד רוקמ " רתיהו רוסיאהמ א ) טנ ללכ ( , ביש הלוחב יריימד ראובמ םשו " ס . מו " שר ש " י ) א גפ אמויב ( דבכ רצח יבג
האופר הניאש " הרומג " , הלוגס ךרדב אלא תיעבט האופר הניאש םתה ינאש , שמו " מ ןיא ה קפסמ ןירית . מרה לע םלוא " א
החמומ יפ לע וא העודי האופרה היהתש ךירצ רוסיא ותוא םיליכאמש הלוח לכש םתסב בתכש , חכומ ונושל תומתסמש
יפאש ' העודי היהתש הכירצ תייעבט האופר , השק , יק ןנא אהד " לקהל תושפנ קפס ל . כו " רהמה כ " תפסותב ביבח ןב ם
כהוי " פ ) א גפ אמוי ( יעבט האופר לכש התושעל םיליגרש תי , תבש הילע םיללחמ האופר קפס איהש יפ לע ףא , איה םאו
הלוחל הליכאהל רתומ רוסיא תליכא , לקהל תושפנ קפסש . ע " ש . קפסמ תבש םיללחמד אהד הארנו , םא קפס שישכ ונייה
ליעות וז האופר , אפרתיש יאדו וניאש , כע םיכירצ לבא " הז ילוחל וז האופר תושעל םיליגרש תעדל פ , לאש " רדגב וז ןיא כ
קפס , פלו " מ םג ז " מרה ש " העודי האופר היהתש ךירצש א , אפרתי יאדובש ןפואב הקודב האופרה היהתש ותנווכ ןיא , אלא
הז ילוחל וז האופר םישועש עודיש קר , כו " וז האופר ידי לע הזכ הלוח אפרתנש עודי םא ש . אפרתי אמש קפס שי זאש .
לקהל תושפנ קפסו . נב התעמו " אכל ד הלחמב םילוח המכ ואפרתנ וז האופרבש דיעמ ידוהי אוהש אפורהש ןויכ הרו
וז , יקו " ןירוסיאב ןמאנ דחא דע ל . הרומג האופר איהש יאדוב ונל עדונ אלש ףא , מ " ע מ " רדגב רבדה סנכנ וירבד י
קפס , לקהל תושפנ קפס ןידכ ריתהל שיו . תכע " ד . מ ןיעכ הזו " רגה ש " ז ) יסב ' ס חכש " ב ( נה " ל , עאש " פ םא עודי ןיאש
קפסמ תבש םיללחמ ואל םא וז האופרב אפרתי הזה הלוחה . ויכו " דוד יליבש ברה םג בתכ ב . ויכו " רז תוהגהב םג בתכ ב
רתיהו רוסיאה לע בהז ) זט תוא טנ ללכ ( , תבש םיללחמ האופר קפס לע םג תמאבש , מכו " רה ש " תבש ן ) א טק ( , הו " ה
םירוסיא ראשל . מו " רהמ ש " ם , הו רוסיאב אבוהש רתי , העודי האופר היהתש ךירצש , כו " מרה כ " ויב א " ד ) הנק ןמיס ( , ןיא
אפרתיו תינולפ האופר הלוחל ונתיש רמואו אבה טוידה לכ לע ךומסל אלש אלא הנווכה , הלוח היהש דחאל ןכ האר יכ
ע אפרתנו הזכ ילוחב " וז האופר י , דימת ןכ םירמואש תוטוידה לש םכרדכ , רבדל רבד םימדמו , איה אלו . א היהיש ךירצ אל
אפרמו הליעומ וז האופרש םיברל עדונה רבד , ע וא " םיחמומו םיאיקב פ , םיוג וליפאו . תכע " ד . יל דגוה השק תוזח םרב
חא םייסש המב " ותנקסמב ןומסרפא ירהנ ברה כ , תזו " ד , יש אלא " נבד ןויכמש ל " אתיירואד םד רוסיא קזחתא ד , ףא
הקודב וז האופרש דיעמ ידוהיה אפורהש יפ לע הסונמו , רוסיא תקזח םוקמב ןמאנ וניא דחא דע םוקמ לכמ
אתיירואד . עו ' עשוהי ינפ ) א אס תבש ( ארה ירבד איבהש " שר שריפש המ לע ש " י , השלשב אפירש ונייהד ארבג יחמתא
תועימק ינימ , כו ' ארה " ש , אריהנ אלו , תועימק ינימ השלשב יקב אוה םא וטאד , עימקל םג החמומ בשחי הז ליבשב יכו
א וב יקב וניאש רח . נפה ץריתו " י , םכח אפור אוהש קזחוהש ןויכמש . תועימק בותכל , כע ךכב והנימאנ אל המל " םוקמב פ
הנכס , יק אה " ןירוסיאב ןמאנ דחא דע ל , נ היה הרואכלו " הד ל " ארהד ט " סד ש " תבש רוסיא קזחוהש ןויכמש ל , דחא דע
רוסיא תקזח םוקמב ןמאנ וניא , יפאו ' ןוגכ ןנברד רוסיאב שובלמ ךרד עימק תאצוה . אתיל אה םרב , ימלשוריב אתיא אהד ,
יתשלשו יתינשו הז עימקב יתיפר רמול אפורה ןמאנ . םיקסופה וקספ ןכו . כו " שב ה " ע ) וכ ףיעס אש ןמיס .( אחינ התעמו
שר שוריפ " י , בשרה בתכ וירבדכו " א , בב בתכו " מסה םג ושריפ ןכש אש ןמיס י " מסהו ג " הסו ק " ת . תכע " נפה ד " י . כו " ירפה כ
םידגמ ) שמ אש ןמיס " ס ףוס ז " וט ק ( , הקזח דגנ ןמאנ דחא דע ןנברד רוסיאבש . ע " ש . פלו " םד רוסיאבש הארנ ז
נבכ אתיירואד " ד , ןמאנ דחא דע ןיא , םא םיחמומ םיאפור דועמ לואשל ךירצ ךכליה אתיירואד ארוסיא קזחתאד ןויכ
וז האופרב שממ שי . תכע " ד . אבוט יל השקו , םא ןידה ירהש רוסיא תקזח םוקמב ןמאנ דחא דע , אלד איעביא איה
www.swdaf.com 24
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
אטישפיא תומביב ) א חפ .( אנידד אקפס יוהד םושמו , מרה קספ " ויב א " ד ) ס זכק ןמיס " ד ( רימחהל . מכו " שה ש " םש ך .
ושב בתכ הז םעטמו " אנינת הדוהיב עדונ ת ) האח " ז ןמיס ע , ולק ןמיס ףוסבו ( , דגנ ןמאנ דחא דע ןנברד רוסיאבש
רוסיא תקזח , אלוקל ןנברד אקפסד םושמ . ע " ש . כו " הא בקעי תועושיה כ " ע ) קס חנק ןמיס " א .( כו " ושב כ " באוי תקלח ת
) האח " דכ ןמיס ע ( ושבו " הירא םש ת ) האח " יק ןמיס ע .( ע " ש . ושבש ףאו " תח ת " ס ) האח " ב ןמיס ע ( הזב קפקפל בתכ , ןיא
םיחרכומ וירבד . מכו " ושב זלטמ ןואגה ש " ףסוי תיראש ת ) זכ ןמיס ( ד " ה הנהו . ע " ש . יק שפנ חוקפ יבגלד ןויכ התעמו " ל
יפאש ' לקהל ןנילזא תוקפס המכב , כו " שב פ " ע ) ס טכש ןמיס " ג ( , יפא ןמאנ דחא דע אתיירואד רוסיאב םגש יאדו אה '
הקזח דגנ . לקהל תושפנ קפסש . יפא ןירוסיאב ןמאנ דחא דעש ובתכש םיקסופ המכל ונאצמש ןכש לכו ' תקזח דגנ
אתיירואד רוסיא , ו ןיטיג שירב איגוסה תוטשפכ ) ב ב ( ןמאנ וניא הורעבש רבדב אקודש , במרה ובתכ ןכו " בשרהו ן " א
) א חפ תומבי ( אתיירואד רוסיא תקזח דגנ םג ןמאנ דחא דע אנידלד ) . כו " בשרה דוע כ " ועש ןמיס הבושתב א .( כו " כ
ףסוי יקומינה ) א חפ תומבי ( בשרה םשב " א . כו " ושב כ " בשרה ת " ח ץ " א ) טמ ןמיס ( עש יפא ןירוסיאב ןמאנ דחא ד ' אכיה
ארוסיא קזחתאד . ע " ש . שה הזמ ריעה ןכו " ך ) יסב ' ס זכק " זט ק .( עו " םהרבא לש ונחלשב ע ) קס םש " ג ( ירבדמ ןכ חיכוהש
סותה ' ןישודיק ) ב הס .( ע " ש . או " תקולחמ ידימ רבדה אצי אל כ , יקו " לקהל תושפנ קפס ל . הארנ יצירת ימעט ינה לכמו
ןמאנ אפורהש אנידל הסונמו הקודב וז האופרש רמול , הדי לע ואפרתנ םדא ינב הברהשו . ותודע לע ךומסל שיו
הרות רוסיאב םג שפנ חוקפ םוקמב . רהב ראובמ ירה תמאבו " אמוי ן ) פ " ב ד ( ד ףוס " ןישוע ןיאו ה , תחא השא וליפאש
ךירצ תרמוא , םיעדוי ונא ןיא םירמוא םירחאה לכו , לקהל תושפנ קפס ללכב יוה . אבוהו בב הכלהל " י ) חכש ןמיס ( דב " ןכו ה
אפור םא . ע " ש . עו ' ושב " שאר םימשב ת ) טנר ןמיס ( יפאש ' הנכס םוקמב תבש ללחל ןניכמס יוג אפור לע , יפאו ' יאמב
הז ילוחב הנכס ןיאש דומלתהמ עמשמד , הלאה םינינעה לכב םינמזה תונתשה תואורה וניניע יכ . ע " ש . כו " רוסיאב כ
רתיהו ) ז ןמיס טנ ללכ ( ש יפא םיכמוס ' ריעב םדא ינב תאפרל םיליגרה םיוג םיאפור לע . כו " הרורב הנשמב פ ) חכש ןמיס
ס " הכ ק .( יפאש ירה ' יפא םיכמוס תבשד רוסיא תקזח םוקמב ' תושפנ קפסב לקהל יוג אפור לע . שב קספ ןכו " ע ) ןמיס
ס חירת " א ( םירופכה םוי יבגל . כו " נב ש " אפרתנ וז האופרבש דיעמו ידוהי אפורהש ד םדא ינב הברה ו , הזב רימחהל ןיאש
ללכ . נה ןומסרפא ירהנ ברהכ אלדו " ל . ושמ ראבתמ ןכו " קדצ חמצ ת ) חל ןמיס .( עו ' ךומסב ןלהל .

אי ( ושב תיוה יזחו " הדוהי תרזע ת ) ויח " וכ ןמיס ד ( היה ויבא םגש ול רמא ומות יפל חיסמ יוגש הפכנ רבדב לאשנש
הפכנ תלחמב הלוח , כאל דחא יוג והויצו ןאשטדאב ארקנה אמט ףוע תציב לו , אפרתנו לכאו . בישהו , מרה הנה " א
ויב " ד ) הנק ןמיס ( כ ' החמומ יפ לע וא העודי האופר היהתש ךירצש . אמויב חכומ ןכ הרואכלו ) א גפ ( הטוש בלכ וכשנש ימ
ולש דבכ רצחמ ותוא ןיליכאמ ןיא , שרפו " הב םיגהונ םיאפורהש יפ לע ףא הרומג האופר הניאש יפל י . רו ' שרח ןב איתמ
סד ריתמ " איה הרומג האופרש ל . כלד עמשמו " הקודב האופר היהתש ךירצ ע . צו " יק אהד ע " לקהל תושפנ קפס ל , ןיאו
בורה רחא שפנ חוקפב םיכלוה , אלוקל ןנילזא אקיפס קפס םוקמב וליפאו . מו " מפה ש " רב ג " מרהד חכש ס " הלוחב יריימ א
הנכס וב ןיאש , מ היתיטמתשא " מגהב ש " רפ י להמ די ק ' רהמ םשב תורוסא תולכאמ " ם , הז ןיד , הנכס וב שיש הלוח יבגל .
יפכו ' שר " י ) א גפ אמוי ( נה " ל . במרהו " ה םתהד שריפ ם " הלוגס ךרד אלא תייעבט האופר הניאש םושמ ט . יו " שר םגש ל " י
הזל הדוי , סו " ר תקולחמש ל ' הלוגס ךרד יוהד דבכ רצח ןוגכב אקוד אוה ןנברו שרח ןב איתמ . פלו " נב ז " רשפאש ד
נה האופרהש " עבטה ךרדב איה ל , לקהל םוקמ שי , יקד םושמ " לקהל תושפנ קפס ל , מרה ירבדמ לבא " ןכ עמשמ אל א .
יש אלא " רהמש ל " מרהו ם " דחא שיאל וליפא הליעוה האופרהש ונל תמאתנ אלשכ יריימ א , עו ' מגהב " םייסש םש י ,
" א אמש תאזכ האופר תאחמהש " עימק ןידכ הלודג האחמה צ החמומ , וניא ומעט קזוח תמחמ אפרמ ץרשה םאש
לזמה חכמ אלא אפרמ וניאש עימקה ומכ ךכ לכ האחמה ךירצ " . או " נבש רמול רשפא כ " יפא ד ' יד דחאל קר אפירש
הזב . מו " השעמל הז לע ךומסל השק מ . מגהו ליאוה " ארמוחל םייס י . מרה ירבד תוטשפמ עמשמ ןכו " א ] . יסב ףיסוהו '
זכ , נו " י םאש רורב ל נה הפורתה ןתנש ימב קפס ש " אל וא החמומ אוה םא ל , לקהל שי קפסמ . יקדכ " תושפנ קפס ל
לקהל . לסמה יוגה ירבד יפלו " החמומ אוה ךכ לע הויצש יוגה אמש קפס שי ת , לקהל שי ןכלו .[ רבד תבורעתבש רשפאו
לקהל שי הליכא ךרדכ אלש יוהד רמ . מכו " במרה ש " ם ) פב " להמ ה ' ה הרותה ידוסי " ח .( לוא הכבד ןכתי ם " האופרה ןיא ג
ללכ תלעופ , סרפ תליכא ידכב רועישכמ תוחפ תוחפ לכאיש קוחרמ תוצע יתבשח שפנ חוקפ ןעמל ןכל , יקד ףאש " ל
המ רוסא רועיש יצח " י ת " ןנברדמ אלא רוסא רועיש יצח ןיא הז רוסיאבד ל , השע רוסיא אלא וניאש ןויכ . מכו " ש
במרה " ם ) פ " מהמ ג " ה א " ו " :( תציב לכואהש וילע םיקול ןיאו הרותה ןמ רוסאש רועיש יצח לכואכ אוה ירה אמט ףוע ." ירהו
המ רוסאש רועיש יצח ןיד " ת , בלח לכ ביתכדמ ונדמל ) א דע אמוי ( , תרכ רוסיא יל המ ואל רוסיא יל המו , אשמ " רוסיאב כ
יכה ןנירמא אלד השע , מכו " ךלמל הנשמב היגמה ברה ש ) פ " להמ א ' יה בוט םוי " ז ( , או " י כ " ל רוסא וניא רועישכמ תוחפבד
ןנברדמ אלא , סותהש ףאו ' ) ב אצ תבש ( כ ' המ רוסא רועיש יצח השע רוסיאב םגש אידהל " ת , מ " מ יפל הזב דדצל שי מ " ש
שרהמ " שרהמו ל " סותב א ' תועובש ) ב גכ ( סותהד אצורית דחל ,' הליכא ךרדכ אלש ומכ יוה רועיש יצח רוסיאש . ךכליה
נב " פ תוחפ תליכאב לקהל שי ד אכב רועישכמ תוח " פ , שפנ חוקפ םושמ . םייסו ) יסב םש ' חכ ( , סב יתאצמו ' דה ירקע " ט
יפא שפנ חוקפ םוקמב לקהל דרפס ימכחל הבושת םשב ' הקודב הניאש האופרב , עבטה ךרדב האופרהש לכ . הז יפ לעו
השעמ השענו לקהל יתמכסה , הל תולהתש יתעמשו ' ע ירמגל אפרתנ הלוחהש ונידיב התלע " האופרה י נה " ל .
תכע " ד . מ הנהו " נה האופרה לוכאל הצע שיש ףאש ש " ע ל " רמ רבד תבורעת י , מ " עש רשפא מ " האופרה לועפת אל ךכ י
ללכ . כ הזב אצויכ ' ושב " קלה ת " ח חמקה טקלב ט " א ) צר ןמיס ( ףירח ןפואב אמטסא תלחמב הלוח תודוא , ול ריתהו
םימי רפסמ ךשמב ןותא בלח תותשל , תבורעת םוש ילב , ליאוה הנכס וב שיש ילוח אוהו . ע " ש . ושב בתכ ןכו " שמש ת
הקדצ ) ויח " טכ ןמיס ד , ע אפ ףד " ג ( ןקורדה ילוחל שחנ רשב תליכא ןינעב . ע " ש . הדוהי תרזע ברה בתכש ארבסהו
ןנברדמ אלא רוסא רועיש יצח ןיא השע רוסיאבש , איה הקוחר אלו תאלפנ אל , םיגומלא יצע לעב ןואגה ןכ בתכ רבכו
) חנק ןמיס ( , שדחה םייח תוחראב אבוהו ) ס במת ןמיס " זט ק ( שרהמ תהגהב " ם , אבה ואל רוסיאב חקורה תעד יפלש
וילע םיקול ןיאש השע ללכמ , הרותה ןמ רוסא ולש רועיש יצח ןיא , סותהכ אלדו ' תבש ) ב אצ ( סד " יצח השע רוסיאב םגש ל
www.swdaf.com 25
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
המ רוסא רועיש " ת , עו " עמ וב ןיאש ואל יוהד הארי לב רוסיאבש בתכ הז פ הש , השעל קתינה ואל וא ) סותהד אבילא '
עס טכ םיחספ " ב ( , הרותה ןמ ורסואל רועיש יצח ןיד אכיל . ע " ש . הדוהי תרזעה בתכש םימעט ראשל יפורטצאל יזחו
לקהל . מ הזב ףינסל דוע ףיסוהל שיו " ושב ןארפש באז לאלצב יבר ןואגה ש " ברה ת " ז ) ד תוא אי ןמיס ( , מ לע " רפסב ש
ךוניחה ) גיש הוצמ ( ו ז " ל " : הרומג הנכס וב ןיאש יפ לע ףא הלוח אוהש ימ ךכיפל , וליכאהל יואר הברה שולח היהי םא
ורמאש רועישכמ תוחפ טעמ ותוקשהלו ." הז לע םש ךוניח תחנמה שיגרה רבכו , הרותה ןמ רוסא רועיש יצח ירהש , אלו
הנכס םוקמב אלש רתומ היהיש וניצמ . ברה ץריתו " נה ז " ל , עטה רקיע לכו ליאוהש אוה הרותה ןמ רוסא רועיש יצחש ם
יפורטצאל יזחד םושמ , יבצ םכחה בתכו ) ופ ןמיס ( הליכאל היבשחאד םושמ אוהש , השועשכ הז לכש בתכ ןכלו
רועיש יצח ותואל ובישחמש השעמ , ובישחמש וב הארמש השעמ השוע וניא םא לבא , יזחד אמעט ינהמ אל
יפורטצאל . פלו " תוחפ לכואש הנכס וב ןיאש הלוח ז השועכ ותליכאב הארנ אלש יאדוב ותשלוח םושמ רועישכמ
ובישחהל השעמ , ךכל והצלאי חרכההו ותקחוד ותלחמ קרו , י ןכל " הנכס וב ןיאש הלוחל רתומ רועיש יצחש ל , ירבדו
םינוכנ ךוניחה , יפא םהילע ךומסל רשפאו ' קחדה תעשב אלש . ע " ש . הז לע ךומסל ןיא השעמ ןינעלש ףאו , ןיאש לכ
ס וליפא הנכס קפ , מ " נב ףינסל יפורטצאל יזח מ " הנכס ששח םוקמב אוהש ד . רועישכמ תוחפ תוחפ לוכאל . םא הנהו
זנה אמט ףוע לש הציבה עמוג ' היח איהשכ , מ יפל לקהל ףינס דוע שי " רהמ ןואגה ש " לה םייחה רפסב רגולק ש ' םוי
םירופכה ) ע ע ףד בירת ןמיס " ג ( הליכא ךרדכ אלש בישח היח הציב עמוגהש םלכואהש הליכאל םיואר םניאש םילכואכו
רוטפ . ע " ש . הז לע םיקלוחש םינורחאה ובר םלוא , ורבדב היהנ לכהש הילע ךרבמ היח הציב עמוגה ירהש , מכו " ש
םינורחאה . חמש רוא רפסב ראובמ ןכו ) פב " להמ ח ' םילכוא תאמוט ( הליכא ךרד אבישח היח הציב תעימגש . ע " ש ) . עו '
סות ' ומ תומבי . ד " ר ה ' ןנחוי . ע " ש .( רחא ףינס ףרצל שי ךכליה , רועישכמ תוחפ איה הציב תעימגש , הנודל שי יכ
תיעיברב םרועישש םיקשמכ , ) הצחמו הציב איהש , מכו " ירה ש " א טק םיחספ תוכלהב ף ( , מכו " רהמ ןואגה ש " רגולק ש
םש . כו " רהמ ןואגה כ " הירופ ןפג רפסב ןקז ןב ש ) ע וס ףד " ב .( םינורחא המכש יפ לע ףאו םיקלוח , סו " הנידש ל
תיזכב םרועישש םילכואכ , מ " יפורטצאל ארבס יאה יזח מ , אתגולפמ אקפנ אלד ןויכ ) . הנורחא הכרב ןינעלו , ןיא
ךרבל , לקהל תוכרב קפסש .( ושב הזב יתכראהש ומכו " ח רמוא עיבי ת " א ) ואח " אי ןמיס ח .( ע " ש .( ודו " ק .

בי ( כמ תוחפ לוכאל רשפאד אכיה הז לכש הארנ והימו רועיש , סרפ תליכא ידכ ךותב רועישכ לוכאל ךירצ םא לבא ,
תחא םעפב םיציב יתש עומגל ןוגכ , הלכואלו הציבה לשבל ךירצש וא , תיזכמ רתוי הב שיש , פא " םושמ ריתהל שי ה
הלוחה לש הנכס ששח , יעבט ןפואב איה אתיילעמ האופר אמשד , הב אפרתנ הפכנ היהש דחא שיאש ודיעהש ןויכ ,
תושפנ קפסו לקהל , מכו " מגהב ש " אש י " הכב ךכ לכ הלודג האחמה צ " ג ךירצהל ג ' םימעפ , החמומה ןמ עימק ןידכ , םשש
לזמב יולת לכה . הב אפרתנש היהש השעמה םא ןכלו , הציבה ולשיבש ןפואב היה , הב היהש ןפואב התיה התליכאו
רועישכ , תונשל ןיא , רחא ןפואב ליעות אל אמש יכ . עו ' ושב " המלש ךל ףלאה ת ) ואח " זצר ןמיס ח ( , וב שיש הלוח ןידב
ותאופרל חספב םירועש ול חיתרהל ךירצש הנכס , בקעי קחהש ) הסת ןמיס ( כ ' שי םיחתורב םירועשה טולחל םילוכי םאש
ןכ תושעל , ןכ תושעל שי רתיהב תושעל רשפאש המ לכש , ע בתכו " ז , םכסומ רבדה ןיא יתעדלו , ןרמ תעדל איעבמ אלד
שה " ע ) יסב ' יס חכש " ב ( סד " םש םיוג שי וליפא תבשבש ל , לארשי ידי לע םישוע , סד אמלא " חוקפ לצא הרתוה תבשד ל
שפנ , א " הנכס וב שיש הלוח יבגל ורתוהש םירוסיא ראש ןכש לכ כ , ללכ ארתיהא רדהמל ךירצ ןיאו . אמויב חכומדכו ) ב ו ( ,
מרהל וליפא אלא " סד םש הגהב א " ע םישועש ל " םיוג י , סו " פ לצא היוחד תבשהש ל שפנ חוק , הרתוה אלו , מ " י מ " והזש ל
רימחד תבש ןינעל אקוד , אשמ " שפנ חוקפ לצא ירמגל ורתוהש יאדו ץמחהמ האנה רוסיאו הארי לב רוסיא ןינעל כ , או " צ
ללכ ארתיהא רדהמל . מו " אשכ מ " נה בקעי קחה ירבדכ רימחהל שי ללכ תוהשל צ " ל . תכע " ד . נב םג ותרבס יפלו " א ד " צ
פ לוכאל ארתיהא רדהמל רועישכמ תוחפ תוח . כהויב הליכא ןינעלש ףאו " שב קספנ פ " ע ) ס חירת ןמיס " ז ( תא םיליכאמש
רועישכמ תוחפ תוחפ הלוחה , י " כהוי ינאש ל " יפט רימחד פ , אשמ " השע רוסיא אלא הניאש אמט ףוע תציב תליכא כ .
ןנירמאד אהד ארבס הנשיו ) א גפ אמויב ( הלחת לקה לקה ותוא ןיליכאמ הלוח , מל ונייה " חוקפ יבגל םייוחד םירוסיאהש ד
שפנ , ירמגל ורתוה אלו , אשמ " מל כ " ירמגל ורתוהש ד , ארתיהא ןנירדהמ אל , ירה לש ומעט והזשו " ןידה טימשהש ף
הלחת לקה לקה ותוא ןיליכאמד . ושב וז ארבס האבוהו " הניב ירמא ת ) לה ' חכ ןמיס תבש .( עו " ש . ירבד רקיעב םלוא
שרגה " ושב ק " נה המלש ךל ףלאה ת " ל , ריעהל שי , ממ החכוה לכ ןיאש " שב ש " ע תושעל םילדתשמש ע " םילודג םילארשי י
ע אלו " וכע י " ם , סד " שפנ חוקיפ יבגל הרתוה תבשהש ל , הנשמ ףסכב ןרמ ירבדב ראובמ הברדא יכ ) פ " להמ ב ' ה תבש " א (
שפנ חוקפ לצא היוחד תבשהש ןניטקנד , כשו " בשרה כ " רהו א " ן , במרה וניבר תעד ןכשו " ם . ע " ש . ו םישוע ןיאש הכלהה
ע אל הלא םירבד " וכע י " ע אלו ם " וכו םישנ י ,' ג האבוה " במרב כ " ם ) ה םש " ג .( הו " מכ ט " ארה ש " ש ) פ אמוי " די ןמיס ח (
ןמק והנתילד ןינמיזד םושמ , והיירתב ירודהאל יתאו , הנכס ללכל הלוחה אבי יכהו יכהדאו , ןלישכמ היהי אלש שוחל שיו
אבל דיתעל , מכו " טה ש " ז ) קס " ה ( , מד " מרה ש " ע תושעל םיגהונש א " וכע י " רבדב רוחיא ןיאשכ ם , ןיקיתו גהנמ וניא , כעו " פ
הרתי תוזירזב רבדה השעי לארשיש יאדוב . ע " ש . סב םג אידהל ראבתמ הז לכו ' ח לוכשאה " ב ) לה ' ול ןמיס הלימ (
עאש " וקפ לצא היוחד קר תבשהש פ " נ , ע ולא םירבד םישוע ןיא " וכע י " ע אלא ם " לארשי י , לאש " םעפ ןלישכמ תאצמנ כ
םיוג ואצמי אלשכ תרחא . ע " ש . מ םג ךא " שרהמ ש " מרהד אבילא ק " סד א " שפנ חוקפ לצא היוחד תבשהש ל , רווחמ וניא ,
שב ןרמ ירהש " וי ע " ד ) די ףיעס וסר ןמיס .( בתכ " : תבשב תחא הלימ םילהומ ינש ולומי אלש רהזהל שי , הזו לומי הזש
ערפי , ערפי ומצע אוה למה אלא ." תכו ע ב " מרה ז " הגהב א , ריתהל הארנ ילו , הדובעה ומכ תבש החוד הלימ ירהש
שדקמב , תבשה תא וילע םיללחמו ןברקב םידבוע ויה םינהכ המכ םשו , לוחכ אוה ירה תוחדהל תבשה ןתינש רחאמש
ירמגל . סד ותטשל ןרמד הארנ הרואכלו " הלימ לצא היוחד תבשהש ל , שפנ חוקפ לצא ומכ , ברקה תדובעל ימד אלו תונ
תבשב ירמגל הרתוהש . מרה וליאו " הבושתב ותטשל א ) וע ןמיס ( תבשב ירמגל הרתוה הלימהש םעטמ הזב ריתהל ,
דבלב יוחיד רדגב הניאו . ע " ש . אמויב ירהו ) ב הפ ( הליממ רמוחו לקב תבש החודש שפנ חוקפ ןניפלי , איהש הלימ המו
תבש החוד דחא רבאב , ןכש לכ אל שפנ חוקפ . פלו " ו הנימ ןוד ז תבשב ירמגל הרתוה שפנ חוקפ םגש הנימ . םוקמ שיו
www.swdaf.com 26
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
הזב דוע לפלפל . עו ' שמב " ושב כ " ח תעד הוחי ת " ד ) ל ןמיס .( מ אתלימד ארקיעאו " שרגה ש " איה היוחד תבש אקודש ק
שפנ חוקפ לצא , שפנ חוקפ ךרוצל ירמגל ורתוה תבש ומכ םירומח םניאש םירוסיא ראש לבא . ארהב הנה " ש ) פ " אמויד ח
די ןמיס ( ב רהמה םש " גרובנטורמ ם , ךפיהל ראבתמ , עאש " שפנ חוקפ לצא הרתוה תבשהש פ , מ " םניא םירוסיאה ראש מ
םייוחד אלא , הלבנ ותוא םיליכאמ ןיאו תבשב הלוחל םיטחוש ךכל . כו ' ושב " םימכח תרטע ת ) ואח " ד ןמיס ח ( , סד " ל
רהמל " שפנ חוקפ לצא םה םייוחד םירוסיאה לכש גרובנטורמ ם , רמגל ורתוה אלו י , תבשהש אידהל רבוס אוהש יפ לע ףא
שפנ חוקפ לצא ירמגל הרתוה , כלו " וקפ יבגל םייוחד קר םירוסיאה ע " נ . ע " ש . ושב םנמאו " שאר םימשב ת ) טל ןמיס ( בתכ
יזנכשאה לודגה ברה לע הומתל ) רהמה אוה " גרובנטורמ ם ( נה וצוריתב " ל , ןיליכאמ ןיאו תבשב הלוחל םיטחושש המב
הלבנ ותוא , בשה םאש וקפ ךרוצל הרתוה ת " נ , ג םירוסיאה לכ " וכו ורתוה כ ,' םיחרכומ וירבד ןיא םלוא , קחרמה בר יכ
םהיניב , מכו " ושב ךרואב ש " רהמ ת " הפי ן ) גכ ןמיס .( ע " ש . כו " תורעה ץבוק רפסב כ ) ח תוא חי ןמיס ( תבש ןיב קלחל
םה םייוחדש םירוסיא ראשל הרתוהש . ע " ש . כו " ושב כ " באוי תקלח ת ) ואח " ןמיס ח די ( דב " הרואכלו ה , ברהד אבילא
דיגמה . וקפ יבגל הרתוה תבשד " אשמ נ " ןירוסיא יראש כ . ע " ש . כו " תמא ערז לעב ןואגה כ ) שה ישודיחב " ומ ןמיס ס .( ע " ש .
כו " ושב כ " אייפסומ דסחו םייח ת ) ס " זי ס .( ע " ש . עו " ושב הזב ע " ןימינב תלחנ ת ) זטק ןמיס .( ושבו " קחצי ןיע ת ) ואח " ןמיס ח
וט .( ושבו האעיבר בישמו לא ) ח " במ ןמיס א .( ושבו " רכששי ירבד ת ) זט ןמיס .( מכאו " ל .

גי ( שר תעד תוושהל הדוהי תרזע ברה בתכ רשאו " אמוי י ) א גפ ( דבכ רצח ןידב , הרומג האופר הניאש , מל " ש
במרה " הנשמה שוריפב ם , הלוגס ךרד אלא תייעבט האופרה ןיאש םושמ אוה םעטהש . בדרה תבושתב הנה " ז
) שלב במרה תונו " גנק ןמיס ם ( סד אידהל ראבתמ " םהימעטב םיקולח םהש ל . ועיכ " ש . רהמה תעד ןכו " ביבח ןב ם
כהוי תפסותב " םש פ . עו ' ושב " יול ןב לוק ת ) ב ןמיס .( ושב םנמאו " הקדצ שמש ת ) ויח " טכ ןמיס ד , ע פ ףד " ב ( בתכ , ירבדש
שר " במרהו י " דחא הנקב םילוע ם , הז הליג הז הסיכש המו , כ םהינשו םיבוט דחא . ע " ש . תבש תרות רפסב םלוא ) ןמיס
קס חכש " ב ( ג בשחש רחאל " שר תטיש תוושהל כ " במרה תטישל י " ם , היזיזגל הירבת רדה בוש , בתכ אלש ןויכמש בתכו
שר ןכ " ש שוריפב י " במרה תרבס היל תילד מ " ם . ע " ש . ושב שטיואבילמ ןואגהל יתיאר םולה םגו " קדצ חמצ ת ) ואח " ןמיס ח
חל ( , חב לאשנש תבשב דאמ ןכתסנש הלו , ע הלוגס תבשב ול תושעל םירמואש שיו " תרפוע תכתה י , הכאלמ איהש
אתיירואד , מכ " במרה ש " ם ) פב " להמ ט ' ה תבש " ו .( ילוחל שלישו הנשו אפיר וז הלועפבש דיעמ תרפועה תא קצויה שיאהו
הז . מהגהו " מ איבה ח " במרה ש " ם ) א גפ אמוי ( ךרד איהש האופרל רוסיא ריתהל ןיאש דבלב הלוגס , לש םעטה אוה הזשו
ולש דבכ רצחמ ותוא ןיליכאמ ןיא הטוש בלכ וכשנש ימ ורמאש םימכח . שר שוריפמ םלוא " ןכ שרפמ וניאש הארנ םש י
הקודב האופר הניאש םושמ קר אלא . יפא הקודב האופר התיה וליאש ימנ יכה ןיאו ' רתומ הלוגס ךרד איה . והימו
במרה םגש רשפא " ב האופרב הדומ ם הלוגס ךרד איה םא וליפא ריתהל שיש הקוד . מ יפלו " הלוחש דיגמה ברה ש
הנכס םושמ ותעינמב ןיאש רבד וליפא ול םישוע הנכס וב שיש , גמב אבוהו " א ) קס חכש ןמיס " ד ( , פל " י ז " הלוגסש ל
ג וז " יפא כ ' ךכ לכ ךרוצ םהב ןיאש םירבד ראשמ ערג אל הקודב האופר הניא , ול תושעל םיליגרש המ לכש לוחב
תבשב םג םישוע , שה תעד ןכו " ע ) ס חכש ןמיס " ד ( , הכורא הלעה וז הלוגסבש רמוא הזב קסועה שיאהש ןויכ ךכליה
םימעפ שלש אפרמו , יפא ' תאפרל חילצה אל םימעפ המכ דועב םא , ע ךומסל שי " שהו דיגמה ברה ד " לקהל ע , ןיאו
ללכ רימחהל . תכע " ד . ושבו " ח תעד הוחי ת " ד ) ל ןמיס ( ע יתכראה " שהו דיגמה ברה ד " ע , יפא םינוכנ םהירבדש '
שפנ חוקפ לצא היוחד תבשהש םירמואה תעדל . מ יתאבהו " ע קפקפל הכלה רואיבב הרורב הנשמה ש " דיגמה ברה ד
שה ןרמו " הזב ע , השעמלו הכלהל םהירבדכ רקיעהש יתלעהו . ע " ש . הראב םשמו ) . מו " םש קדצ חמצה דוע ש , תישוק לע
מפה " מרה לע ג " ויב א " מיס ד יק אהד העודי האופר היהתש ךירצהש הנק ן " לקהל תושפנ קפס ל , יש " יריימ םתהד ל
קפס איהש הלוגסב , יבארמ הז ןיד רוקמ יכ " ה , ינתממ ואיצוהו ' אמויד ) א גפ ( הכב יריימד " ג , סו " במרה שוריפכ ל " אמוי ם
םש . מרה ירבד תוטשפמ הנה " ויב א " יריימ האופר לכבש עמשמ ד , הלוגסב אקוד ואלו , כו " כ ושב " הדוהי תרזע ת ) ויח " ד
וכ ןמיס ( נה " ל . מגה ירבדמ חכומ ןכו " י ) י קרפ " להמ ד ' מ " א ( , אפרמ ץרשה לש ומעט קזוחש ונודינב םייסש , א ןכלו " צ
כ הלודג האחמה " לזמב יולת אוהש עימקב ומכ כ . ע " ש . צו " ע .(

די ( םיטוקילב שדח ירפהל יתיאר הארו ) חכש ןמיס ( זו בתכש " ל : רה בתכ " ש קרפב ן םיצרש הנמ ) א טק ( , היה םאש
ןימחה ידי לע אפרתי םא םיאפורל קפס , ואל םא , תבשה תא םיללחמ . האופר איה םא קפסב ןידה אוהש עמשמו
תבשה תא םיללחמ . עו ' אמויב ) א גפ ( יפבו ' במרה " ערהו ם " םש ב . עו ' ויב " ד ) ס " הנק ס ( םש הגהבו . צו " ע . ע " כ . ותנווכו
ע תושקהל הינפל הטושפ " רה ד " סד ן " תבש םיללחמ האופר קפס לע םגש ל , במרה בתכ ירהו " אמויל ושוריפב ם ) א גפ ( ,
עבטה ךרד איהש האופרב אלא רוסיא לע רובעל ריתהל ןיאש , ארבסה ךותמ יתימאו רורב רבד אוה יופירהש , ןויסנהו
תמאל בורקה , רוסיא םוקמב האופר קפס ריתהל ןיאש אמלא . שר שוריפ לע םג היל ישקת הרואכלו " כש י ' האופר הניאש
הרומג , האופר קפסב ותוא ןיליכאמ ןיאד עמשמו , י הז ןכא " מכ ל " רהמה ש " רהש ביבח ןב ם " הרומג תבית טימשה ן , סו " ל
ללכ האופר הניאש , רהו " ליזא הימעטל ן . אלבו " י ה " ימלשוריב ורמאש המ יפל ל ) כהוי קרפ " ה פ " ה ( , םדא ךל רמאי לא
היחו הטוש בלכ וכשנש . רד הידבע ינמרג ' וימימ אפרתנ אלו ולש דבכ רצחמ וליכאהו הטוש בלכ וכשנ האישנ הדוהי . ע " ש .
) עו ' יפב ' במר " ן ) אכ תקוח תשרפ . ט ( , םתומד תוארב ונכתסי סראה ילעב יכושנ לכש האופרה יכרדמ עודיש , יכושנ יכ דע
ותומיו בלכה תאובב םש םהל הארי םימב וטיבי םא הטוש בלכ , בו תואופרה ירפסב בותכש ומכו דומלת ) א דפ אמוי .(
ע " כ .( כו ' םש אמוי קחצי חישב , הז ילוחב וילע רבוגה ןוימדה חכ טיקשת ולש דבכ רצח תליכאש רשפאש , הב ןיא לבא
ללכ תיאופר תלעות . ע " ש . ויכו " סב בתכ ב ' תבש תרות ) קס חכש ןמיס " ב ( שר םגש " האופר קפסב ףאש הדומ י
רוסיא ותוא םיליכאמ , מו " שר ש " ג האופר הניאש י הרומ , אפרמ הניאש רמולכ , תצק ילוחה תא הליקמש אלא . ע " ש .
סב ךא ' םילשוריד אתמ ) פ " א זט ףד אמויד ח ( בתכ , כל דבכ רצח תליכאש " ללכ ואפרל לוכי וניא ע , אמש קפס שיש אלא
העש ייחל ליעוי , המ ןמז דוע תויחל לכוי ותליכא ידי לעש , הקודב האופר התיה וליאו , א ןיליכאמ ונייהש יאדוב ייחל ותו
www.swdaf.com 27
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
העש , דימת ליעומ וניא הז םגש תויהב אלא , ס ךכיפל " ולש דבכ רצחמ ותוא ןיליכאמ ןיאש ןנברל ל , ייח קפס לעש
רוסיא ןיליכאמ ןיא העש , רו ' ס איתמ " הקודב האופר בישח העש ייח ןינעלש ל . ע " כ . וירבדמ שודיח ונל אציו , ןנברלד
ליכאמ ןיאו תבש ןיללחמ ןיא העש ייח קפס אוה םא רוסיא ןי . םיחרכומ וירבד ןיאו , ססוג לע תבש םיללחמ ירהש ,
מכ " סותה ש ' הדנ ) ב דמ ( , ושב קספ ןכו " ח בקעי תובש ת " א ) גי ןמיס ( , יפאו ' תבש וילע םיללחמ ץצורמ והואצמ , יפ לע ףא
ססוגמ רתוי עורג אוהש , יפא תויחל יוכיס ול ןיאש ' אטועימד אטועימ , תבש םיללחמ תאז לכבו , יחיש רשפאש העש ייח ה ,
מכו " הכלה רואיבב הרורב הנשמה ש ) ס טכש ןמיס " ד .( ע " ש . שמכ אתרווחמו " ליעל כ , נה תבש תרות ברה ירבדכו " ל .
רפה תישוק רקיעבו " במרה ירבדמ ח " ם , ע תיעבט האופר ןיב רורב קוליחה הרואכל " םיאפורה פ , יפאש ' קפסב
תבש םיללחמ האופר , רק התלעותש הלוגס ךרדב איהש האופר ןיבל ספאל בו . מכו " ויכ ש " םהרבא לשאב ב ) ר " ס
טכש ( , םידרו תנג םשב , ) הבושת ירעשה םג וזמרו ( , םידרו תנגב ןכ אצמנ אלש ףאו , וירבד רוקמש ליעל ונבתכ רבכ
ושב " יול ןב לוק ת ) ב ןמיס ( נה " ל . ע " ש ] . ןחלשה ךרע ברהל היתיזח שדקב ןכו ) קס חכש ןמיס " ב ( , רה ירבד איבהש " תבש ן
) א טק ( , השקהו ע " יפמ ז ' שר " אמוי י ) א גפ ( הרומג האופר הניאש , רוסיא וליכאהל האופר קפס לע ןניכמס אלד אמלא ,
מכ ץריתו " בדרה ש " ז ) במרה תונושלב " גנק ןמיס ם ( ס וריתה אלש ' העודי ותאופרש רבדב אלא תושפנ , קפסב אל לבא
האופר , וכו וליצי אלו וליעוי אל רשא םירבדב תבש ללחל ואבי אמש ' . ע " ש . ודו " ק [ רפה השקהש המו " ממ ח " מרה ש " א
ויב הגהב " ד ) ס " הנק ס ( העודי האופר היהתש ךירצש , י " מכ ל " דוד יליבש ברה ש ) וי " םש ד ( מרה תנווכ ןיאש " ךירצש א
יאדוב האפרמש העודי האופרה היהתש , האופרל הב תלעות שיש עודיש הנווכה אלא , יפ לע ףא העודי האופר איהש לכו
ז הלוח םא עודי ןיאש הדי לע אפרתי ה , ואל םא , קפסמ תבש הילע םיללחמ . ע " ש . ויכו " שב םג בתכ ב " רגה ע " ז ) חכש ןמיס
ס " ב .( ע " ש ) . ח תוא ףוס ליעל הז לכ ונאבה רבכו .( ח הכלה רקח רפסב יתיאר םולה םגו " ב ) עס ו ףד הלוח תכרעמ " א ( ,
מ איבהש " גמה ש " א ) ר " חכש ס ( העודי האופר היהתש ןניעבד , מכ " מרה ש " ויב א " ד ) ס " הנק ס .( מפהשו " וילע המת ג , אהד
יק " לקהל שפנ חוקפ קפסב ל , ויד איההו " י ד " הנכס וב ןיאש הלוחב יריימד ל , בתכו , מרה ירבדמ היאר ןיאש רבדה תמאו " א
ויב " ד , גמה תנווכב םג ךא " נ א " האופרה ינינעמ יללכ ןפואב היהת הפורתהש ןניעבד ל , ליעות םא םיקפוסמ ונאש קר
הז ילוחל , אהבו לקהל שפנ חוקפ קפס ןנירמא ריפש , גמהל ףא " א , אשמ " איה וז הפורת םא ללכב ונל עודי ןיא םא כ
הכב אל וא האופרה ינינעמ " האופר איה אמש םעטמ קפסמ תבש ללחל ןיא ג , מכו " ויכ ש " גמה ב " א ) קסב " ז ( עאש " פ
תצק םיאיקב םיבושח םדא ינב לכש , מ " ילוח ותואב ריכמ היהי ןכ רמואהש ןניעב מ , ו םולכ ותרימא ןיא ואל םא . הו " נ
האופר ינינעמ איהש ללכ עודי ןיאש לכ , םולכ הניא האופר איהש רמואש ינולפ ותוא תרימא . מו " תמאבש ןויכ מ
גמה תיאר " וימ א " ד ) הנק ןמיס ( תיחדנ , מפה תעדו " קלחל ןיאש ג , תרימא אמש קפסב םג שפנ חוקפב ךומסל לכונ
האופר איהש ינולפ ותוא , ו איה הנוכנ לקהל תושפנ קפס . תכע " ד . מפהל םיכסהש המש יפ לע ףא הנהו " ויד איההד ג " ד
הנכס וב ןיאש הלוחב יריימ הנק ןמיס , רווחמ וניא , מרה ירבד רוקמב האר אל יכ " םשב רתיהו רוסיאבו ינומיימ תוהגהב א
רהמ " הנכס וב שיש הלוחב יריימד ם , גמה תנווכב ושוריפ םצע לבא " מרה תעדב רמאהל ןתינ א " א ויב " ד ) הנק ןמיס .( ןכו
ושב יתיאר " םימכח תרטע ת ) האח " ס ע " ל ס ( , מ איבהש " מפה ש " מרהש ג " ויב א " הנכס וב ןיאש הלוחב יריימ הנק ןמיס ד ,
מרה ירבד רוקמ אוהש רתיהו רוסיאב ןייעמהש וילע גישהו " א , הנכס וב שיש הלוחב הז ןיד אידהל בתכש הארי , מו " מ
םייס , תליכאב האופרהש םתה ינאשד וכע םתסמ אלא אפור יפמ הרמאנ אל ץרש " אפור היה אלש ם , הצר אל ןכלו
רהמ " לקהל ם ) . כו " מרה כ " יסב א ' י ףיעס חכש ' רתיהו רוסיאה םשב , הזב קלחל .( תואופרה לכש לקנ ןובנל תעד םלוא
תורוסא תולכאמ ידי לעש , יפא ' תרכ רוסיא ןהב שי , הנכס וב שיש הלוח אוהש לכ , טילחהל ןיאש יפ לע ףא
אוהה הלוחל ליעות איהה האופרהש , תאזכ הלחמב איהה האופרל תוכייש שיש עודיש אלא , מ " התושעל רתומ מ
אוהה הלוחל , החוד שפנ חוקפ קפס םגש םושמ . האופרב קפס םגו הנכסב קפס שי םא ןכ ומכו , מ " רתומ מ , לודגש
לארשימ שפנ תלצה תוצמ חכ וכו ' . תכע " ד . פלו " קל ז " שדח ירפה תישוק מ , דאש מרה ירבד הבר " תחא הפש םה א
רה ירבד םע םידחא םירבדו " ן ) א טק תבש .( ושו " ח ריבדה חתפב ר " ב ) קס כר ןמיס " ב , פ ףד " ע ה " ב ( ירפה ירבד איבהש
שדח , שמ ןיעכ ויתוישוק בושייב ךיראהו " כ . שע " ב + . ע תבשב קרבמ חולשל רתומ םא ןודל שי הרואכלו " םכחל יוג י
לפתהל השקבב םסרופמ קידצו לודג ןכוסמ הלוח לע ל , ע " זח ורמאש המ פ " ל ) ב " א זטק ב ( ךותב הלוח ול שיש לכ
םימחר וילע שקביו םכח לצא ךלי ותיב , הנרפכי םכח שיאו תומ יכאלמ ךלמ תמח רמאנש . םש ףסוי יקומינה בתכו , ןכש
ותוא ךרביש הבישי ספותה ברה ינפ שקבמ הלוח ול שיש ימ לכש תפרצב גהנמה . ע " ש . םויה רדס רפסבו , הילאב אבוה
הבר ) קס כר ןמיס " א ( בתכ , תבשב םולחה ביטהל רתומש , ויכרצ לאושש יפ לע ףא , מ " תבש החודו אוה שפנ חוקפ מ ,
אלמ הפב תודותהל םג ול רתומש בתכ םשו , ישהמ םימחר שקבלו " תומא אלו יתאטח רבעה רמאל ת , וריתהש ומכו
םולח תינעת תונעתהל , שפנ חוקפ אוהש ינפמ , הרזגנ אמשד הרזג וילע , וכו םינונחתבו הלפתב הלטבל ךירצ אוהו ' . ע " ש .
ח ריבדה חתפה בתכו " ב ) כר ןמיס , פ ףד " ע ה " ג ( ע " נה םויה רדסה ד " ל , סד " ואל יודוהו םולח תבטהב תלעותהש ל
תייעבט אלא איה תיילוגס האופר , ה בורק רמאנש ' תמאב והוארקי רשא לכל ויארוק לכל , וכו השעי ויארי ןוצר ,' ףאו
לע ותלפת לבוקת אל וישעמ ינפמש רשפאש יפ , קפס אלא אהי אל , וליפא הרות רוסיא החוד תייעבט האופר ירהו
קפסה לע . תמכסומ וז ארבס ןיאש אלא , מכו " גמה ש " א ) ס חכק ןמיס " ע ק ( םינואגה םשב , תעב תבשב רמול ןיאש
וכו ךלש יתומולחו ךלש ינא םלוע לש ונובר חסונה םינהכ תכרב ,' ל ימד אלו םולחה לטבמ יאדובש תבשב םולח תינעת
תרוענב שאכ ) ב בי תינעת ( , אשמ " וז הלפת כ , מכו " ויב ש " ד ) ס " הנק ס ( וכו העודי האופרה היהתש ןניעבד ' . ע " ש . עו '
הבר הילאב ) קס לק ןמיס " א .( ע " ש . עו " ריבדה חתפב ע ) ס וש ןמיס " בוט ק ( , עקת תנשב הפגמה ןמזב היהש השעמב " ד ,
עה ךותב ףגינ ןבוארש רי , תבש םוחתמ ץוח רפכב היה ויחא ןועמשו , וילוחמ עדוי ויחא ןיאש לע דאמ רעטצמ היה הלוחהו ,
ותאופרל ללפתיש ונוצר זע יכ , םינטקה וינב לע ותווצל הצור היה םגו , יוג רפוסל ארק ושפנ תרצ ותוארב ןבואר לש וסיגו
יחא הבשנ יכ ועידוהל רפכב אצמנה ןועמשל ףוחד ןפואב בותכל והוצו ותאופרל הלפתו דומיל םש ול השעישו ו , השע ןכו ,
תבש םויב ןועמשל בתכמה עיגהו , בתכו , רוסיא דונדנ םוש הזב ןיאש הארנו , הלוחה לש ותעד בשייל היה השעש המ לכש
אמלע היל ףיקת הוהד , מל ימדו " ןרמ ש ) ס וש ןמיס " ט ( , וכע וחלשיש רמאו אמלע היל ףיקתד הלוח " דעב םוחתל ץוחל ם
www.swdaf.com 28
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
ויבורק , רתומ , וילע ותעד ףרטת אלש ידכ ונייהו , מכ " גמה ש " םינורחא ראשו א ) . שבו " רגה ע " יפא בתכ םש ז ' ץוח אצי
תואסרפ המכ לש םוחתל .( וכעה בתכ ירהו " ןנברדמ קר רוסא תוטוידה לש ם , וכו םיקסופ הברהל ,' הזמ לודג ךרוצ ךל ןיאו
הלוחה לש ותעד בשייל , ךכ לע לודג רעצב אוהש , רשפאש םגו ותעדו ודומילו ויחא תלפת לבוקתו ןוצר תעש היהתש
ותקדצו , ול אפרו בשו . םדא לש וניד רזג ןיערקמ ולא םירבדש ) ר " ב זט ה ( , או " נב איה אתוירש כ " ד . תכע " ד . לכש הארנו
ןכ תושעל שרוד הלוחהש ןפואב אוה הז , וילע ותעד ףרטת ותשקב תא ואלמי אל םאש ששח שיש , תעבה וליפאו
הלוחה ןוצר יד הזב , אלב לבא " יפא תושעל ןיא ה ' ןנברד תובש . מכו " ושב רגולק המלש יבר ןואגה ש " תרחבו ת
םייחב ) זפ ןמיס ( , תזו " ד : בושטאלז תלהקב תלקלוקמו הער הארוה ידי לע השענש תבש לוליח לע יחור ינתקיצה , רשא
ו אתיירואד אוהש תואסרפ שלשמ רתוי עוסנלו לטיווק תבשב בותכל דחא הרומ הרוה וכ ,' תלקלוקמ וז הארוהש תמאבו
דואמ דואמ , תבש החוד שפנ חוקפש טושפ ןידהש יפ לע ףא יכ , מ " עבטה ךרד איהש האופרב אלא רתוה אל מ , ךירצ םגו
ע היהתש " עודי החמומ י , הסונמו קודב , ןפוא םושב רתוה אל הלפתו ייסנ ךרדב לבא , קידצ ללפתמה היהי םא וליפא
אסוד ןב אנינח יברכ , ינ אלש יפא הז רובע תבש תוחדל ןת ' ןנברד תובשב , כמו " אתיירואד ש . מכו " שר ש " תינעת י ) די
עס " א ( ר ' הקעצל אלו הרזעל רמוא יסוי , רמולכ , םרזועל ואוביש םדא ינבל םיקעוצ , הלפתל אל לבא , לכ םיחוטב ונא ןיא יכ
תבשב ןהילע קועצל וניתלפת ליעותש ךכ . ר םאו ' ורודב ןכ רמוא יסוי , כ " ןנא ש וניתלפתב םיחוטב ונא ןיאש ימתיד ימתי ,
ךירפ םתהו , רפושב אמיליא המב ןיעירתמ , ירש ימ תבשב רפוש , יפאש ירה ' תובש איהש העיקת , הניאו איה המכחו
הכאלמ , יפא הרתוה אל ' הנכס םוקמב , עבטה ךרדב הניאש ןויכ , כ " נב ש " יפאש ד ' רוסא ןנברד תבש לוליח . ראובמ ןכו
יפב ' במרהל הנשמה " ם אמויב ) א גפ ( , הלוגס ךרד איהשכ אלו תייעבט האופרב אלא רוסיא םוש רתוה אלש . רבד ףוס
וכו ותארוהמ וב רוזחל וילעו םירבד המכב תבש לליח הזה הרומה ' . תכע " ד . ושב םג " שרהמ ת " ח ם " ג ) הכר ןמיס ףוס (
בתכ , הלוח ךרוצל תבשב ףרגילטה חוליש רבדב , באגה םשב ורמאש המ " תעכו אלשימערפ ד ורפסב ריתהש בובלב
קחצי תיב . אוה ןכ אל , וחלושל רוסאל שי תבש ברעמ קרבמה בתכנ םא םגש תוטישפב קספ קחצי תיבב הברדא יכ
וכו תבשב ,' יפא ריתהל ןיא ןכלו ' ע " וכעל הרימאל הרימא י " ם , הכבד רבוסש ריאי תוחהל םג " תובש אכיל ג , ושבו " ת
האתילת בישמו לאוש ) ח " ס א " דצק ס ( ואגהל בישה נה ן " לקהל תצק דדיצש ל , ריתהל םולשו סחש , בתכש המ החדו
הביתכ בושח וניאש , ריתהל הלילח הלילחו םייסו , י םיקידצב םינימאמל הנכס וב שיש הלוח ךרוצל ךא " חוקפכ יוהד ל
יפא רתומש שפנ ' הרות רוסיאב , עאש " במרהש פ " עבטה ךרד וניאשכ רסוא ם , מ " כרבה מ " במרהש איבה אש ןמיס י " ן
בשרהו " םיקלוח א , סבו ' אעימקו ארבג יחמתאד ןפואב עימק בתכ ץרפ וניברש איבה םימחר אסכבו ןיע בוט , הו " ךירצ נ
המלש האופרל ויתולפתב לועפיש קזחומו החמומ קידצה היהיש . הלוח היהש בושטאלז יתדלומ ריעב אנעדי אדבועו
ןכוסמ , ע קרבמ בותכל דחא ןייד ול ריתהו " וכע י " קה ןואגה לא תבשב ם רהמ שוד " זלבמ ש , רהמ ןואגהו " רגולק ש
דוע תורוהלמ ןיידה תא לספו דאמ וילע שיערה , הגה דובכ םגו " נה ק " ךכ לע דאמ םערתנ ל , בייוחמ ינא וישכע רמאו
ידי לע תבש לוליח םרגי אלש הלוחל האופר איבהל יחכ לכב ץמאתהל , היה ןכו , חא אפרתנש " כ . כע " לקהל ןיא פ
הכ לכב " ג , הזה רודב טרפבו םימעט המכמ לקהל ןיאש יאדוב . תכע " ד . עו " תבש תחנמב ע ) ס דפ ןמיס " הס ק , גע ףד
ע " האלהו ב .( ושבו " רזעילא ץיצ ת ) ח " זי תוא ד ןמיס ד , דק דומע ח קלחו , בפ דומע ט קלחבו .( ושבו " י קלח קחצי תחנמ ת '
) ס " אל ס .( ע " ש +.

וט ( ליכאמו תבש םיללחמ האופר קפסב ףאש רומאה לכמ הלועה ללכ הלוחה תא רוסיא םי , ךרדב איהש עודיש לכ
תיעבט האופר ללכ , ונינפלש הזה הלוחל ליעות םא עודי אלש ףא . תושפנ קפס ןנירמא הנכס וב שי הלוחהש ןויכש
לקהל . רהב ראובמ ןכו " תבש ן ) א טק ( םינורחאבו . ושב הלעה ןכו " ח השמ תאשמ ת " א ) ויח " ה ןמיס ד ( ע " תבושת פ
בשרה " תוסחוימב א ) ר ןמיס אפ .( ע " ש . ושב בתכ ןכו " הקדצ שמש ת ) ויח " פד טכ ןמיס ד " ע א " ג ( , מכ ןניטקנד " תאשמה ש
בשרה םשב השמ " לקהל תושפנ קפס ןידמ לקהל ןניכמס האופר קפסב ףאש א , מגהכ אלדו " רהמ םשב י " רימחהש ם
העודי האופר ךירצהל , בשרהש ןויכמש " לקהל תושפנ קפסד אללכל ןנירדה הז לע קלוח א . ושבש ףאו " ת יול ןב לוק ) ןמיס
ב ( רהמ תעד תוושהל הצר " בשרה ירבדל ם " א , מ " בדרה תבושתב ראובמ אנידל מ " ח ז " ד ) וס ןמיס ( האופר קפסב לקהל .
קירהמ תוהגהב הכלהל אבוה ןכו " ש ) חכש ןמיס .( תכע " ד . כ היאר ןיא הרואכלו " בדרה ירבדמ כ " קירהמו ז " הלוחב יריימד ש
תינולפ הפורתל ינא ךירצ רמואש , פורו א רמוא א " צ , ושפנ תרמ עדוי בלד םעטה ךייש םתהו . אשמ " ונל קפתסנש קפסב כ
תבש הילע ללחל ךירצש וז האופרב תלעות שי םא . בדרה ךמס םשש דועו " מ לע ז " תבשב ש ) ב חכק ( יכ יכה ןנידבעד
היתעד יבותילד יכיה , ליעות ותעדלש האופרה ול איבהל ול םיעמוש ןיאש ותוארב וילע ותעד ףרטת אלש ול ) . רוא ןואגהו
ב קרפב חמש ' להמ ' רושע תתיבש , ה " ח , בתכ , יקד אהב קפוסמ ינאש תמאבו " אמויב ל ) א גפ ( שוטבו " ע ) חירת ןמיס
ס " א ( , יפא ינא ךירצ רמוא הלוחה םאש ' הלוחל םיעמוש ךירצ וניאש םירמוא םיאפור האמ , הליכא יבגל אקוד והז ילואש
כהויב " פ , לכאי אל םא הנכס שיש , תינעתבש שפנה תדבא שי ) ב דע אמוי ( , ינא ךירצ תבשב הלוחה רמא םא לבא
תינולפ האופרל , תבש לוליח התיישעב שיש , ךירצ וניא םירמוא םיאפורהו , תא הזב עירכמ ומצע הלוחה היהיש ונאצמ אל
םיאיקבה םיאפורה לכ . צ ךא " רבדב קוליח ןיאש עמשמ םיקסופה תומתסמש ע , יבע ריפש שפנ חוקפ םוקמב לקימהו ד .
תכע " ד . בדרה ירבד רש רכז אלו " קירהמו ז " יפאש אידהל ובתכש ש ' הלוחל התושעל תוליגר ןיאש האופר הלוחה לאש ,
ךירצ וניא רמוא אפורהו , הלוחל םיעמוש , ושפנ תרמ עדוי בל םושמ . ותעד ףרטת אלש םגו . ןיב הזב לדבה ןיאש טושפו
ךירצ וניא םירמואש םיאפור הברהל דחא אפור . רורב הזו .( בדרה ירבדל עויס שי הרואכלו " ז , ממ " מגהב ש " י ) פ " להמ ב '
ה תוא רושע תתיבש ( זו םת וניבר םשב " ל : םה םיאיבנ םילוחה יכו , םה םיאיקב וא , תדלויה וא הלוחה עדויש ןויכ אלא
םירופכה םוי וא תבש םויהש , ינא ךירצ רמאו , ילוחה תמחמ תינעתה לובסל לוכי יניאו , ותוא םיליכאמ , בס וליפא םה םירו
הז תמחמ ןכוסמ וניאש , הטוש בלכ תכישנלו הואתמה הרבועלו סומלוב וזחאש ימל הנכס וניצמ ןכיה יכו . ורמאש המו
) א דפ אמוי ( תיימ היל תיכנד , אוה אקוד ואל אנשיל יאה . רתוי תולחל ארייתמש אלא , בלה תא הביאכמ לכואה תעינמ יכ ,
הנכס וב ארוק ינא דחא רבא לש ןובאד וליפאו וכו תבש וילע םיללחמו ' . ע " ש . ע יריאמב דוע הארו " ז ) ב חכ ( דב " ןיע ה
www.swdaf.com 29
סב " ד זע ןילוח ירומא יכרד
הדרמש . ע " ש ) . עו ' שמב " ושב כ " ח רמוא עיבי ת " ויח ג " טכ תוא גכ ןמיס ד .( רהמה ירבדב ראובמ ןכ הנהו " ביבח ןב ם
כהוי תפסותב " פ ) א גפ אמוי ( , זו " ל : תושעל םיליגרש תיעבט האופר לכש יל עמשמו , קפס איהש יפ לע ףא האופר , םילוכי
הנכס וב שיש הלוחל הליכאהל , רוסיא רבד אוהש יפ לע ףא , התוא תושעל תבש ללחל םיכירצש וא , לקהל תושפנ קפסש .
ע " כ . שה ןרמו דיגמה ברה תרבס הזל ףרצל שי ןכו " לוחב הלוחל תושעל םיליגרש לכש ע , םושמ ותעינמב ןיאש יפ לע ףא
הנכס , תבשב םישוע , הל תבשה הנתינו ליאוה וליבשב תוחד . מכו " ושב ש " קדצ חמצ ת ) חל ןמיס ( נה " ל . מרה וליפאו " וי א " ד
) הנק ןמיס ( ע וא העודי האופרה היהתש ךירצש בתכש " החמומ פ , האופרה ליעות םא קפוסמ אפורה םאש הדומש הארנ
לקהל שי , מו " ש " החמומ יפ לע וא " , האופרה ליעות םא קפוסמה החמומב ףא ונייה . הלהת רפסב שריפ ןכו דודל ) ןמיס
קס ףוס חכש " ב .( ע " ש . ושב יתיארש יפ לע ףאו " רהמ ת " הפי ן ) גכ ןמיס ( העודי הניאש הפורתב רימחהל הלעהש , לכמו
דבלב הלוגס רדגב איהשכ ןכש . ע " ש . מ " מרה תעדב םגש ןויכ מ " אש םירמוא שי א " אפרמ איהש יאדוב העודי היהתש צ
הז ילוח , מכו " דוד יליבש ברה ש , רגהו " ז , דועו , ו רהמ היאר ואיבה " ן ) א טק תבש ( נה " ל . יקו " לקהל תושפנ קפס ל , ךכליה
לקהל שי ) . עו " ושב ע " קחצי ראב ת ) ואח " ר ח " זט ס ( ע דמעש " מרה ד " א . ע " ש . שמ יפלו " ריפש יתא כ . עו " תרות רפסב ע
תבש ) קס חכש ןמיס " ב .( ע " ש .(

הלוגס רדגב איהש האופר ןינעלו , הנכס םוקמב תבשב עימק תביתכ ןוגכ , ו לוהב ןמזה , ידי לע ארבג יחמתא םא
םימעפ המכ לש ןויסנ , לארשימ תושפנ תלצהב ליעוהש , בשרה תעד לע ךומסל שי " ארהו א " םיקלוחש ץרפ וניברו ה
במרה לע " ויכב רסואש ם " דבלב הלוגס ךרד אוהש םושמ ב , ס והניאו " שפנ חוקפ םוקמב לקהל ל , השע ץרפ וניברו
מה לע תבשויל תבשב עימק בתכו השעמ רבש . יקו " בר השעמ ל . ע וכמס ןכו " ושב םייחרזמה תורנה ז " שדוק תמדא ת
ושבו " ץראה ירפ ת , יקינולאס ינבר ורוה ןכש ודיעהו . לקהל תושפנ קפס תחוור הכלהו . ןיתמהל רשפאש םוקמב לבא
לקהל ןיאש יאדוב , מכו " שב ש " ע ) ס חכש ןמיס " ד .( הרל עימקה םע תאצל ןוגכ ןנברד רוסיאבו " שובלמ ךרד ר , לכ
החמומה ןמ עימק אוהש , אעימק יחמתא ןיב ארבג יחמתא ןיב , םיבשע לש עימק ןיב בתכ לש עימק ןיב , םג רתומ
הנכס וב ןיאש הלוחל , ילוחה וזחא אל ןיידע םא וליפאו , ןפ ארייתמו ןיפכנ תחפשממ אוהש ינפמ וילע והלותש אלא
הלחי , רתומ . תבשב ראובמכו ) א אס ( שבו " ע ) הכ ףיעס אש ןמיס ( . םש קספנ ןכו ) דכ ףיעסב ( הרל תאצל רתומש " ינימב ר
האופרל םתוא םילותו םתוא םירשוקש םיבשע . כו " שב דוע כ " ע ) וט ףיעס גש ןמיס ( םישועש רשקב תאצל השאל רתומש
ערה ןיע הב טולשת אלש האופרל . ע " ש . דיחה ןרמו " סב א ' ןדאל רככ ) ע הפר ףד " א ( , בתכ , יכ עידוא רודו רודל בגאו
נה בשעה הנשמ ןושלב ארק " םגיפ " , ) א הנשמ ט קרפ תיעיבש , רה שריפו " אוהש קדצ יכלמ ןב י " אטור " , במרהו " פב ם " א
מ םיאלכד " לב םגיפ בתכ ח ' עלבו באדס ברע " אדור ז .( ףושיכו ערה ןיע לטבל ליעומ . ארונ השעמ םילשורי ינברמ יתעמשו
הז לע . שודק םש שיו " אטור " , ה שודק םשב ןיוכי הז בשע אשונהו זנ ' ול בוטו . הפיגמ םוקמב ליעומ הזה בשעה םגו .
תכע " ד . רגה ואיבה ןכו " גאלפ ח ' סב י ' םייח חור ) קס אש ןמיס " ב ( םייחו האופר רפסבו ) ע הנ ףד " ב ( בתכו , הפמ יתעמשו
הרה שודק " רהמכ לבוקמה ג " ז וינינ בקעי ר " הפיגמ תויתוא םגיפה יכ ל , הפיגמה ןמ ליצמ אוהש . ע " ש . וגהנ ןכלש הארנו
ר נה אדור בשעה תא וילע םימש הלימל קוניתה תא םיאיבמשכ םיב " ל , ערה ןיעמ ןגהל . תבשב יוגל רמול רתומש הארנו
הר ךרד ול איבהל " נה בשעה תא ר " ל , מל ףאו " ח תמא ערז ברה ש " ג ) ס " גכק ס ( ךרד ואיצומש תובשב אקודש
וריתה שובלמ , לק תובש אוהש , אשמ " םיתובש ראש כ , מ " יוג ידי לעש תובש מ רתוי לק השעמ וב ןיאש ) . ע ' ןיבוריע
א חס .( סד םיקסופה תעד ףוריצבו " הזה ןמזב םיברה תושר ונל ןיאש ל . תושרל דיחיה תושרמ ואיצומ יוגה םא ןכש לכו
םיברה תושר ךרד דיחיה , תובשד תובש אוה זאש , ןח תיול רפסב ונראיבש ומכ ) וטק דומע .( ע " ש . עלנהו " יתבתכ ד .


www.swdaf.com 30

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->