VIRTUELNA REALNOST

Piše Nikola OstojidMinistarstvo odbrane SAD-a koristi tzv. SEAS-a
– Sintetičko okruženje za analize i simulacije (Synthetic
Environment for Analysis and Simulations), za
današnje vreme veoma modan alat za simulaciju, sa
veoma detaljnim realističnim okruženjem. Taj napredni
softver može da podrži simulaciju u realnom vremenu
čak za 62 nacije, i da pri tom bude ažuriran
informacijama kao što su najnovije vesti, poreske
informacije, ekonomski pokazatelji, klimatske
promene, informacije obaveštajnih službi itd. Na
osnovu sistema SEAS realizovan je koncept „Sveta živih
simulacija” (Sentient World Simulation – SWS). Taj
koncept svojom primenom u Avganistanskom i
Iračkom ratu otvara brojna pitanja o tome kuda ide
ratovodstvo danas i da li svet potpada pod kompletnu
realističnu simulaciju. U simulaciji se eksperimentalno
pronalaze rešenja za ekonomske, političke, vojne i
druge probleme, koji ugrožavaju nacionalnu
bezbednost SAD. SWS, dakle, omoguduje da se nakon
detaljne, sveobuhvatne analize i eksperimentisanja, iznađena
rešenja primenjuju u stvarnosti radi menjanja savremenog sveta,
otklanjanja opasnosti ili vođenje ratova. Virtuelna realnost se koristi
jer je mnogo bolje eksperimentisati socijalnim inženjeringom, da bi

Ѻ Realna kopija sveta u alternativnoj
stvarnosti, u nekim drugim
dimenzijama

Ѻ Rat je od 1991. godine počeo da
liči na virtuelnu igru u kojoj sajber-
borac džojstikom određuje sudbinu
žrtve

Ѻ Modeli za Irak i Avganistan sadrže
čak i po pet miliona entiteta kao što
su ljudi, naftovodi, bolnice i džamije

Ѻ Bojište je u Svetu živih simulacija
sada cela zemaljska kugla

Ѻ Otvaraju se brojna pitanja o tome
kuda ide ratovodstvo danas

se došlo do najboljih rešenja, nego u stvarnosti zavisiti od brojnih
činilaca koji deluju nepovoljno i iznalaziti one koji se mogu uspešno
iskoristiti u svoju korist. Pozitivan je primer kada hirurzi na virtuelnoj
simulaciji mogu iznalaziti najbolje metode za operaciju,
transplataciju srca, nervnih vlakana ili jetre. Problem je što je to
postalo modno oružje za socijalni inženjering i prekomponovanje
sveta, u rukama najvede vojne i ekonomske sile sveta. Ta sila koja
ima planetarne ambicije, i štiti svoju neranjivost,
odnosno ne želi dozvoliti da je iko ugrožava. Ti
planovi sežu do 2050. godine. A, to znači da se tada
može očekivati da de svetom (pre svega
ekonomijom, resursima i kapacitetima) vladati onaj
ko ima relevantne informacije, ko je u stanju da ih
najbrže obrađuje i, da rezultate analize sa najvedom
verovatnodom, odmah realizuje u praksi.
Koncept „Sveta živih simulacija” se u SAD
razvija od 2006. godine kao savremeni alat koji
omogudava modeliranje i simuliranje svetske
ekonomije, ratovodstva, propagande i delovanja
medija... U okviru Američkog ministarstva odbrane
agencija DARPA je glavni nosilac tog obimnog posla.
Celokupnim projektom rukovodi Direktorat-J9 u
Komandi združenih snaga SAD za zajednički
savremeni koncept razvoja i eksperimentisanja, (U.S.
Joint Forces Command’s Joint Concept Development
and Experimentation - JCD&E Directorate-J9).
Svet živih simulacija predstavlja realnu
kopiju sveta u alternativnoj stvarnosti, u nekim drugim dimenzijama.
U toj drugoj sintetičkoj stvarnosti tehnologijom virtuelne realnosti
generiše se situacije kakva se god poželi, odnosno postavljaju se
dimenzije paralelnog realnog sveta. Koncepcija vojne tehnologije
virtuelne realnosti je specifična ne samo zbog relacije između
operatera, displeja (aktivnog prikaza) nego i interaktivnog
komuniciranja. U vojnom sektoru osnovni parametar i krajnji cilj
jeste simulacija i precizna alternacija realnog sveta, tj. realnog
stanja, bilo da je reč o vojnoj vežbi, obučavanju ili borbenom
dejstvu. Zbog toga se, kada je reč o virtuelnoj realnosti, u odnosu na
vojni sektor upotrebljava i sintagma „realna virtuelna realnost” (C.
van Bronswik, 1997.).

OD FILOZOFIJE DO RATOVODSTVA

Jezička konstrukcija „virtuelni rat” nije nastala u vojnoj
doktrini, nego u savremenoj filozofiji. Kad je počeo Prvi Irački rat
1991. godine (sukob između Iraka i Zapadne alijanse u kom su
učestvovali SAD, Francuska, V. Britanija), filozof Žan Bodrijar (Jean
Bodrillard) je prvi doveo taj rat u kontekst sa virtuelnom realnosti. O
tome je govorio u francuskom nemačkom magazinu Špigel:
„Interesantno je posmatrati kako taj rat pada u ponor virtuelnosti. Ja
znam da to zvuči skoro metafizički, ali možda je taj rat samo jedan
test o pitanju da li uopšte može biti još pravih ratova.” U tom ratu su
prvi puta upotrebljene nove medijske i virtuelne tehnologije,
prikazujudi dejstva zajedničkih snaga protiv iraka onako kako je to
odgovaralo vojnom rukovodstvu. To je rat pomaknulo na sve vedu
nevidljivu distancu, u virtuelni scenario predstavljen na elektronskim
monitorima i u medijima. A to nije imalo mnogo dodirna sa
stvarnošdu na bojištu. Pri tome valja imati u vidu dve dimenzije tog
rata. Jedna za javnost a druga za njegove učesnike. Za onoga ko je,
ispred ekrana televizora pratio zbivanja, neprijatelj na suprotnoj
strani više nije bio stvaran a saveznička vojska je prikazivala svoju
nepobedivost. Za vedinu učesnike na strani Alijanse neprijatelj na
ratnom poprištu je bio personifikovan, predstavljen samo na
ekranima monitora, njihovih radara i uređaja za navođenje na
ciljeve. Naime, tada su upotrebljene, po prvi puta, krstarede rakete i
samonavodedi projektili ispaljivani sa velike daljine, piloti su ciljeve
videli preko displeja na svom šlemu. Pešadinci, artiljerci i druge
borbene snage, u centrima ili vozilima za borbeni menadžment,
upravljali su borbenim dejstvima pomodu džojstika ili navodedi
borbene timove i jedinice preko borbenih karti na velikim
monitorima. Vojnici u prvim borbenim redovima, tenkisti i pešadinci,
piloti helikoptera za neposrednu podršku, preko naglavnih dipleja
sistema za upravljanje vatrom i navođenje na ciljeve, vedinom nisu
neposredno videli protivnika. Artiljerci su dejstvovali preko plašete
sa bezbedne udaljenosti.
Rat je tako počeo da liči na virtuelnu igru u kojoj sajber-
borac džojstikom određuje sudbinu žrtve. I on ne razmišlja da li
postoji neka prostorna, dinamička veza između njegovog igranja rata
i stvarnosti na nekom delu bojišta.
Krenuvši od tog iskustva koncipiran je Svet živih simulacija.
Za njegovo efikasno funkcionisanje kreatori su ugradili sve
postojede, kao i projektovane virtuelne tehnologije. U sam medijum
virtuelne realnosti ulaze, generalno sve tom medijumu
konvergirajude tehnologije, odnosno sistemi, naprave i softver, koje
omogudavaju, kako to kažu inženjeri informatike i robotike, ljudsko
teleprisustvo tj. interaktivno delovanje na daljinu bez telesnog
prisustva.
Od 1999. godine, NATO pokazuje dalju težnju ka virtuelizaciji
rata masovnijim uvođenjem tehnologije virtuelne realnosti
neposredno u realne ratne operacije – u uređajima za upravljanje
vatrom, osmatračke i izviđačke sisteme, do sistema za upravljanje
bojištem. Podsticaj razvoju te i novih naprednih tehnologija, s kojima
se ona stapa se u jednu funkcionalnu celinu, dali su i dalje daju vojni
sektor i kosmonautika, ulaganjem velikih naučnih potencijala i
materijalnih sredstava. To je omogudilo stapanje (konvergenciju)
virtuelnih, telekomunikacionih tehnologija i robotike u funkcionalnu
celinu. Povezivanje ovih tehnologija sa radarskom, satelitskom
tehnikom i robotikom (čitaj – Sistemima za digitalno upravljanje
bojištem), omoguduje delovanje u planetarnim i kosmičkim
razmerama.
Etape koje imaju presudan značaj na razvoj virtuelne
realnosti predstavljaju izumi silikonskog kompjutera 1960, HMD
kacige 1966 (Head Mounted Display – naglavni displej),
mikroprocesora 1971. kao i data-rukavica, data-odela, tj.
elektronskog čula dodira 1986. godine. Prvobitno je jedini cilj
primene virtuelne realnosti bio postizanje što boljih efekata
simulacije realnosti u uvežbavanju pilota borbenih aviona. To se
pokazalo naročito značajno kada su vojne letilice toliko usavršene da
je upravljanje njima izaš lo iz domena mehaničke ljudske kontrole.
Nakon toga započelo je uvođenje tehnologije virtuelne realnosti
opremu i naoružanje kopnene vojske i mornarice. Odatle, do njene
primene na vežbama i ratnim operacijama nije bio veliki korak.
Usavršavanje je nastavljeno 1982. godine, u vojnoj bazi Rajt
Peterson (Wright Patterson, SAD), gde je konstruisan i isproban prvi
borbeni model virtuelne realnosti pod nazivom VCASS (skradeno od:
„Visually Coupled Airborne System Simulator - upareni avionski
sistem vizuelne simulacije). Sistem VCASS omoguduje pilotu, umesto
normalnog osmatranja prirodne okoline, operativno redukovanu,
grafički oblikovanu strukturu spoljnjeg sveta, sa preciznim
parametrima. Panorama okoline je kompjuterski generisana kao
sintetička projekcija na monitoru (displeju) kacige na glavi pilota.
Sistem VCASS na kraju 20. i na početku 21. veka, tehnološki i
programski (softverski), obogaden drugim tehnologijama
(robotikom, nano-sistemima...), objedinjuje pilota, letelicu sa
složenom opremom i naoružanjem u operativno-jedinstvenu celinu.
Taj sistem se dalje usavršava i ved danas predstavlja jednu od
najrazvijenijih operativnih i borbenih virtuelnih tehnologija sa
višestrukom primenom. Nakon operativnog modela VCASS za
borbene avione, razvijeni su takođe odgovarajudi tehnološki modeli
za podmornice, ratne brodove, a zatim za druge rodove vojske i
vojne formacije najrazličitije vrste i veličine.
Za vojne potrebe neprekidno se usavršavaju virtuelni sistemi
interaktivnog delovanja i kontrolne kompleksne aparature. Pored
toga, razvijaju se sistemi simulacije za „operisanje” u globalnim
razmerama (na bilo kojoj tački planete), naročito za brodove i
podmornice. Jedan od poznatih sistema je SIMNET (Simulation
Internationally Manoeuvre Net). Taj sistem operiše bežičnim
povezivanjem kompjutera pomodu satelita u planetarnu mrežu i
simulira, odnosno statuira bojište na određenom prostoru. U
operacijama je prvobitno moglo učestvovati samo 800 (osamsto)
vojnika, dok su kasnije mogudnosti znatno povedane i zavise od
broja kompletirane tehničke aparature, odnosno raspoloživih
materijalnih sredstava i, naravno, od potreba vojnih operacija.
Razvoj virtuelnih i odgovarajudih konvergirajudih tehnologija
u vojnom domenu predstavlja najvedu vojnu tajnu. U SAD se
pojedine komponente tih tehnologija i softvera (programa) razvijaju
na univerzitetima i institutima, ali se njihovo objedinjavanje i finalni
eksperimenti obavljaju u dobro zaštidenim laboratorijama i
poligonima. Jedna od glavnih laboratorija ove vrste za ratno
vazduhoplovstvo SAD, smeštena je u vojnoj vazduhoplovnoj bazi
Rajt Peterson, u Ohaju, bila je stalni predmet napada vrhunskih
hakera, međutim do sada nije poznata nijedna uspešna provala u
bazu podataka.

SINTETIČKI SVET

Kao što je rečeno u uvodu, koncept „Sveta živih simulacija”
(živa simulacija sveta, naziva se i „sintetički svet”). Realizovan u
sistemu SWS, do današnjih dana dostigao je zavidni nivo
funkcionalnosti i opravdava svoje postojanje.
Za upravljanje tim sistemom uspostavljen je Direktorat-J9 u
Komandi združenih oružanih snaga SAD za razvoj i
eksperimentisanje (U.S. Joint Forces Command’s Joint Concept
Development and Experimentation - JCD&E Directorate-J9).
Direktorat je zadužen da dalje razvija inovativne koncepte i
obezbeđuje proverena rešenja za najbitnije probleme sa kojima se
suočavaju zajedničke (vojne) snage zapadne alijanse (NATO). Tom
direktoratu je, takođe, dato u zadatak da razvije operativno
relevantna rešenja za podršku tekudeg komandovanja (upravljanja)
oružanim snagama u celini. U njegovom domenu je i unapređivanje
doktrine, organizacije, obuke, brine se o stalnom obezbeđivanju svih
vrsta podrške, personalnim pitanjima (rukovodstvo, osoblje i
objekti), kao i promenama politike - kako bi omogudili efikasnije
delovanje Združenih snaga u neposrednoj i daljoj bududnosti.
Direktorat-J9, na taj način, obezbeđuje državnom i vojnom
rukovodstvu neposredne informacije i inovativne ideje za
međuagencijsku saradnju u okruženju, sa multinacionalnim
kompanijama, akademskom javnošdu i privatnim sektorom. Da bi to
postizao Direktorat-J9 procenjuje alternative i nadgleda razvoj,
testira i procenjuje vrednost zajedničkih koncepata fokusiranih na
konkretne probleme identifikovane u tzv. „zajedničkom radnom
okruženju”. Od njega se traži da popunjava praznine u postojedoj
doktrini odbrane. Naravno, taj direktorat blisko sarađuje i sa ostalim
agencijama američkog Ministarstva odbrane za istraživanje, razvoj,
testiranje i Centrom za monitoring i procenjivanje. Takođe, na
terenu primenjuje metode slične onima koje se koriste u tehnologiji
testiranja i evaluacije. Ujedno vodi i koordinira poslove za
Ministarstvo odbrane sa brojnim preduzedima primenom
strukturiranih procesa koji su posebno razvijeni za njih.
Na čelu direktorata je general sa četiri zvezdice. Zadužen je
za plan rada koji definiše i sinhronizuje eksperimentisanje i
potvrđuje proverene koncepte i rešenja za rešavanje savremenih
problema sa kojima se susrede Ministarstvo odbrane i druge
odbrambene strukture.
Ako bi hteli da sagledamo kakve su mogudnosti SWS
koncepta, onda valja znati da su
metode koje se koriste za
eksperimentisanja analitičke i veoma rigorozne, a tehnologija i
programi su vrhunski domet najboljih inženjera i programera. U
realizaciji SWS primenjeni su detaljno i objektivno ispitani algoritmi,
procedure, hardver i softver i izdvojeni su između ostalih brojnih i
mogudih rešenja. Šta nam to govori? Pre svega da je rad pomodu
programa za virtuelizaciju veoma ekonomičan s aspekta korišdenja
snaga i sredstava, s aspekta mogudnosti eksperimentisanja i s
aspekta vremena. Naime, u realnom svetu bi sve aktivnosti koje se
simuliraju bile veoma neekonomične, zahtevale bi izuzetno velik
analitički tim sa posebnim strukturama za prikupljanje podataka,
njihovu obradu, zajedničku analizu, odlučivanje, a da ne govorimo o
pradenju efekata. Ono što je za korisnike veoma važno je to da se
simulacija odvija u realnom vremenu, kao neki realiti šou na TV, a
eksperimentisanja može da se zasniva na scenariju u poznatom
okruženju. Rutine i procedure sistema su kreirane tako da
distribuiraju podatke za podršku virtuelne simulacije, u uslovima koji
se simuliraju blisko realnom. Svako rešenje simulacije konkretnih
zbivanja se proverava s aspekta verovatnode u stvarnosti. Naravno,
simulacije se odnose direktno na tekuda zbivanja u realnom svetu i
promenama u politici, ekonomici, javnom mnenju... Drugim rečima,
određeni događaj u stvarnom svetu se simulira u SWS, a njegovom
analizom se utvrđuju činioci koji su uzrokovali aktivnost i posledice.
U odnosu na aktuelna zbivanja utvrđuje se željeni scenario pa se na
modelu stvarnog događaja, eksperimentalnim metodama,
proveravaju razna rešenja i ishodi koje simulacije generišu. Kad se
dođe do rešenja koje je najoptimalnije, odnosno čija je verovatnoda
realizacije najveda, ono se prenosi na teren i određeni subjekti ga
ostvaruju. To je neka verziju „mаtriksа“ 21. vekа.

OGLEDALO REALNOG SVETA

Iz prikazanog, a to se nalazi u samim dokumentima
američkog Ministarstva odbrane, sistem SWS može da modeluje i
simulira virtuelnu stvarnost, sinhronizovanu sa stvarnim događajima
u realnom vremenu. Zbog toga je SWS jedna od značajnih novih
snaga američke vojne sile. Stručnjaci koji su ga razvijali kažu da je to
sintetičko ogledalo sveta sa „automatskom kontinuiranom
kalibracijom” stvarnih tekudih zbivanja iz realnog sveta. Sve se
zasniva na informacijama o najbitnijim ili glavnim događajima, do
kojih se dolazi anketama, korišdenjem demografske statistike,
ekonomskih izveštaja i drugih informacija. Naravno, za potrebe
vojske postoji obiman senzorski aparat od satelita do minijatirnih
sondi i bespilotnih letelica, a da ne zaboravimo i efikasan
obaveštajni aparat u svim zemljama sveta. Na dohvatu su im brojni
izviđački pa i obaveštajno-špijunski sistemi kao na primer sistem
„Ešalon”, koji su Amerikanci čak koristili za špijuniranje svojih
zapadnih saveznika. Sve to obezbeđuje da sintetički model realnog
sveta bude veoma prilagođen stvarnosti, da je reprodukuje u
realnom vremenu, i da obezbedi reagovanje na stvarne događaje.
U funkcionisanju SWS primenjen je tradicionalni pristup
izgradnji simulacije koja ilustruje stvarne fenomene. Zbog toga se
može redi da je SWS ogledalo sveta i omoguduje posmatranje
ključnih događaja koji se dešavaju u stvarnom svetu, a od kojih
zavisi, kako kažu, ekonomska, politička i vojna bezbednost Amerike,
odnosno kako bi mi rekli, njihova dominacija u svetu.
Takav sintetički „matrix” svet, zasnovan na informatičkoj
teoriji koja obezbeđuje specifične ishode u dinamičkim procesima u
realnom okruženju u kojem se razvijaju, a koji se mogu proveravati
brojnim algoritmima, formulama, rutinama i procedurama,
omoguduje sagledavanje više realnih ishoda i nove perspektive.
Objašnjavajudi u svojim dokumentima da se SWS sastoji od
komponenti koje mogu da snime svaki novi događaj u realnom svetu
i da ga prikažu na monitorima, ističu da to omoguduje da se fokus
može izraziti na bilo kom lokalnom području u sintetičkom svetu, sa
veoma velikim mnoštvom dovoljno relevantnih detalja, da bi se
pronašla rešenja koja pružaju najvedu verovatnodu ishoda. Drugim
rečima, skup modela koji čine taj sistem sintetičke životne sredine
obuhvataju prikazivanje ponašanja pojedinaca, funkcionisanje
organizacija, institucija, infrastrukture u određenim geografskim
regionima. Istovremeno snimanje zbivanja proističe iz interakcije
između entiteta, kao i između entiteta i životne sredine. Dodajudi da
sistem SWS obezbeđuje multi-preciznost detalja, čelni ljudi
američkih oružanih snaga kažu da im to pruža sredstva za
izgrađivanje novih modela (bilo vremenskih i prostornih) za
inkorporiranje događaja i njihovo modelovanje. Sam sistem
korisniku daje podatke o događajima na makro i mikro nivou (oni to
zovu nivo granulacije). Dakle, SWS se kontinuirano obogaduje novim
informacijama iz realnog sveta, na svim nivoima granularnosti, u
smislu političke, vojne, ekonomske, socijalne, informacione i bilo
koje druge infrastrukture (PMESII - Political, Military, Economic,
Social, Infrastructure and Information systems) i DIME strukture
(Diplomatic, Informational, Military and/or Economic), u okruženju
nazvanom ASCOPE (area, structure, capabilities, organization,
people, event – teritorija ili oblast, struktura, sposobnosti,
organizacija, ljudi, događaji). Zbog toga predstavlja skalabilano
sredstvo za integrisanje heterogenih komponenata u vremenu i
prostoru pomodu mehanizama koji otkrivaju
zakonitosti po kojima se događaji zbivaju. A to
omogudava bliže ili dalje predviđanje i nova saznanja o
kontinuitetu stvarnih zbivanja i ishodu. Posebno se
ovim metodama modeluju asimetrični sukobi i
neregularna borbena dejstva (Asymmetric and
Irregular Warfare).
Korisnički interfejs SWS omogudava
objedinjavanje i prikazivanje informacije iz svih izvora
u tabelarnom, grafičkom i drugim oblicima. Takva
simulacija generiše podatke, parametre za modele i
analizu podataka prikupljenih iz realnog sveta. Podaci
se pretražuju, posmatraju i modifikuju na ontološko-svestan način.
Pored toga u sistem je integrisano razvojno okruženje (IDE) za
izgradnju i konfigurisanje novih modela ili izmene postojedih modela
analize i predviđanja statističke verovatnode, koje se odmah
uključuje u sam sintetički svet, obezbeđujudi kontinuitet
sagledavanja promena i potrebe da se njima upravlja.
Operater, rukovodstvo i čelni ljudi sistema SWS pri tome
imaju mogudnost da se, sa bilo koje tačke u vremenu, u sintetičkom
svetu, fokusiraju na izbor regiona sveta i događaj. Pri tome mogu,
čak da koriste i privatne podatke dok istražuju određene pojave. To
im omoguduju teorije pojednostavljivanja i druge vrsta simulacionih
modula. Njima je veoma značajno i to što sistem sintetičkog
okruženje podržava pluralizam mišljenja, konfrontaciju više različitih
modela kao i druge mogudnosti eksperimentisanja, kojima se
objašnjavaju potencijalno konfliktne teorije. Pri tome navode
podatak, da na primer, ni jedna teorija ne može adekvatno objasni
složeno ponašanje, kao što su porast ili cepanje terorističkih
organizacija, ali se do saznanja o stvarnim razlozima može dodi
simulacijom kroz koju se obavlja analiza prikupljenih podataka. I, na
osnovu podataka analize mogude je postaviti teoriju koja se može
proveriti u praksi. Kombinacijom ove teorije u okviru istog okruženju
mogu se dobiti podaci koji određeno zbivanje prikazuju iz različitih
perspektiva.

FRAKTALNO PREDSTAVLJANJE

Sam sistem SWS ima brojne komponente, izuzetno složene
podsisteme, algoritme i programske rutine, koje obezbeđuju
njegovo funkcionisanje, a uz to i procedure, metode i funkcije za
analizu sadržaja (informatičke alate). U tom cilju sagledajmo
nekoliko tih komponenti ili procedura.
Sintetičko okruženje je projektovano da fraktalno
predstavlja činjenice o događajima kako bi se izbegle zamke sa
kojima se suočavaju informacione simulacione tehnike. Zato je, na
primer, infrastruktura za vojne potrebe projektovana i optimizovana
tako da se njome ne ograničava primena na mali broj problema, ved
se njihov broj može istovremeno povedavati bez opasnosti da de to
remetiti simulaciju. Fraktalni pristup obezbeđuje konzistentan prikaz
okruženja u obliku blokova, podeljenih na modele sa svim nivoima
granulacije. Ovde se granulacija posmatra kao rezolucija kojom se
prikazuju mikro – makro sadržaji (ne kao rezolucija slike na ekranu),
koji su u stvari funkcionalne celine. Osnovni gradivni blok sintetičkog
okruženja se sastoji od pojedinaca, organizacija, institucija,
informacije i geografskih predela. Iz ovih blokova sastavlja se
zajednica, izgrađena su društva, narodi, i konačno ceo sintetički svet.
Krupnozrnasti modeli (preduzeda, naselja, lokalne strukture, politički
subjekti, mediji) koriste mali uzorak populacije i lokalizovane nivoe,
a precizniji sitnozrnasti modeli (države, nacije, političke ili vojne
zajednice, ekonomske grupacije) koriste, na primer, pun uzorak
stanovništva u nekoj oblasti. Pojedinac koji učestvuje u događaju iz
preciznijig modela može se posmatrati i na drugom modelu krupnog
zrna. Ovaj pristup omogudavanju heterogenu interakciju modela za
društvene sisteme, države i zajednice.
Sistem SWS pruža mogudnosti da se prate svi aspekti
ponašanja unutar posebne kategorizacija (PMESII), i omogudava
primenu brojnih efekata u stvorenom referentnom svetu. Integracije
u društvenim pojavama prate se kroz Cross-disciplinske rutine, uz
kombinovanje različitih načina modeliranja i simulacija. Ova
raznovrsnost zahteva pristup integracije, koji ne ograničava
programere SWS da koriste različite komponente i, posebno u
smislu vremenskih i prostornih rezolucija (krupnozrnaste ili
sitnozrnaste granulacije), sa kojima su komponente realnih zbivanja,
događaji, ljudi, preduzeda, nacije ili države, u interakciji sa
sintetičkom sredinom. To jasno ukazuje da je koncept SWS usvojen
kao jedinstven model, sa brojnim podsistemima za prenošenje
podataka iz stvarnosti u virtuelnu realnost, alatima za obradu tih
podataka i procedurama za simulaciju. Pristup društvenim pojavama
realizuje se u SimBridge tehnologiji koja se integriše u druge
komponente sistema SWS na skalabilan način, uz očuvanje
heterogenosti.
Pristup pradenju i analizi društvenih pojava integriše
modele, simulacije i komponente, omogudavajudi mu da radi na više
nivoa istovremeno, na različitim vremenskim i prostornim
koordinatama, u okviru istog sintetičkog okruženja. Dakle, model
analize i simulacije društvenih pojava u sintetičkoj realnosti integriše
druge modele u rasponu od globalnih, regionalnih i nacionalnih
zbivanja (manifestacija ponašanja), skoro u realnom vremenu. Taj
model obuhvata neophodne komponente za razmenu podataka
među interaktivnim simulacijama bez samog zahteva operatera
(automatizovano), obezbeđujudi centralizovano upravljanje. U
analizama društvenih sistema uključene su i ne-simulacione
komponente, kao što su baze podataka iz struktura vlastite države,
agencija, preduzeda. Naravno za analizu koriste se i živi senzor fidovi
(feed - trenutno aktuelni podaci o zbivanjima u realnom vremenu).
Pristup koji se zasniva na analizi društvenih pojava je
potpuno nezavisna i istovremeno razvojna komponenta sistema
SWS. Obezbeđuje alate za heterogenu i višekratnu upotrebu,
sposoban je da uočava detalje u promenljivom sistemu i da ih
pojedinačno analizira, zahvaljujudi tzv. High Fideliti komponentama
čime ispunjava i potrebe za integracijom informacija. To kaže da je
sam pristup obezbedio i visoku osetljivost na aktuelne informacije u
realnom vremenu. Tako SWS kontinuirano uključuje aktuelne
informacije iz stvarnosti u sintetizovanu realnost, odnosno
obezbeđuje vezu sa realnim događajima i novim trendovima. Pri tom
je sistem sposoban, da u okviru posmatranog događaja, na osnovu
velike količine podataka blagovremeno predvidi mogude pravce
kretanja događaja. Koristi i brojne procedure i alate koji se danas
upotrebljavaju u istraživanju i industriji.
Primenom ove tehnologije prate se, takođe, vesti, portali,
blogovi i druge informacije na internetu, pa iako je reč o izuzetno
velikoj količini informacija, oni se obrađuju u kratko vreme.
Uzimajudi u obzir sve dostupne podatke, automatizovani sistem
data-mining pruža mogudnost istovremene analize podataka koji
potiču iz više izvora.
Za sistem SWS nije bitno da li su informacije u tekstualnom,
video ili nekom drugom obliku, jer u njemu deluju translatori koji ih
prevode na jezik pogodan za analitiku. Koristi se i tzv. discoveri
tehnologija sa semantičkim algaritmima za snalaženje u velikoj
količini podataka. Semantika se koriste za pripremu prikupljenih
podataka, za kreiranje scenarija simulacije, a odnosi se na podatke u
sintetičkom svetu. Semantika se inače koristi za analizu prikupljenih
obaveštajnih podataka na osnovu ključnih reči, pojmova ili fraza.

PODRŠKA ZA OBLIKOVANJE VOJNIH OPERACIJA

Komanda združenih oružanih snaga SAD za razvoj i
eksperimentisanje i Direktorat-J9 imaju zadatak da opšti (zajednički)
koncept funkcionisanja SWS prilagođavaju, kako za podršku, tako i
za oblikovanje vojnih operacija (izradu scenarija). Koncept razvoja
programa za podršku vojnim operacijama je utvrđen dokumentom
koji je usvojen 27. januara 2006. godine (označen je sa CJCSI
3010.02B, Zajednički poslovi, koncepti procesa razvoja - JOpsC-DS).
Zajednička komandanta združenih snaga očekuje od Direktorata-J9
da podržava tekude (vojne i mirovne) operacije radi ostvarivanja
strateških ciljeva koji najznačajnije utiču na transformaciju odbrane
SAD. Ovaj zadatak oblikovan je u dokumentu pod nazivom „Vodič za
razvoj bududih združenih snaga” a obuhvata razradu objektivnih
mogudnosti za tekudi i dalji razvoj do 2050. godine, kao i obim
aktuelnih vojnih problema. Preliminarni koncept i ciljevi su razvijeni
još septembra 2006. godine na virtuelnim radionicama, kada je
predložen koncept servisa OPSDEPS (Servisi za operacije posebnih
„poslanika” van SWS), da bi u oktobru iste godine bio preimenovan
u Koncept vojne podrške za oblikovanje operacije. Time su sve
aktivnosti vojnog dela SWS fokusirane na Združene operativne akcije
pod zajedničkom komandom, u čijem kontekstu je težište na
planiranju i realizaciji aktivnosti u ime američkih interesa, sa ciljem
da doprinose izgradnji kapaciteta za partnerstvo, da utiču na ne-
partnere i potencijalne protivnike, ublažavaju uzroke sukoba i
ekstremizma, kao i da doprinose stvaranju uslova koji omogudavaju
brzu akciju kada je vojna intervencija neophodna.
Operateri pri razradi scenarija simulacije za vojne snage
moraju da vode računa da su u stvarnosti operativne jedinice
uglavnom u odnosu ne-vojnog partnerstva dok nema oružanih
sukoba. One tada sprovode napore za oblikovanju operacija na
terenu, sa preventivnom komponentom. Pored toga moraju voditi
računa da vojne snage stvaraju uslove koji omogudavaju druge ne-
vojne operacije. Cilj simulacije je stvoriti takve uslove da se
eventualni protivnik odvrati od agresije. Tek kada odvradanje ne
uspe, stvara se scenario da vojne snage odlučno doprinose porazu
protivnika. U tom kontekstu smatra se da je normalno da vojni
rukovodioci u realnom vremenu predviđaju kontra-mere protiv
globalno umreženih protivnika koji su motivisani ekstremističkim
ideologijama i poseduje opasna sredstva, te katastrofalno remete
stanje mira, o čemu se takođe vodi posebno računa prilikom razrade
scenarija.
Dakle, to su neke konstante o kojima SWS neprekidno vodi
računa i sugeriše „poslanicima u realnom svetu” mere i postupke za
svaku situaciju posebno. U sintetičkoj simulaciji, takođe, postoje i
drugi ne-državni akteri, kao što su teroristi koji smatraju da su
gospodari rata, pirati, trgovci narkotika i drugi. S obzirom na to da se
smatra da oni koriste teror i kriminalne aktivnosti protiv američkih
bezbednosnih interesa, u simulaciji je to posebno naglašeno i ima se
u vidu prilikom kreiranja svakog vojnog ili nekog drugog scenarija. Te
pretnje su i u SWS izražene kao i u stvarnim udaljenim delovima
sveta gde izazivaju političku i ekonomsku nestabilnost. To
omogudava čelnim ljudima u američkim vojnim snagama
(komandanatima) da, koristedi SWS, dođu do prihvatljivih rešenja
koja omogudavaju regionalnim i lokalnim vlastima da se terorizmu i
kriminalu uspešnije suprostave i eliminišu eventualne ili stvarne
pretnje. Ako ti napori ne daju rezultate, SAD mora biti spremna na
intervenciju, a komandanti borbenih snaga moraju biti u stanju da
preduzme brze akcije radi pobede protivnika. Zbog toga osnovni
zadatak SWS i jeste da im obezbedi elemente za postupanje koje de,
sa najvedom verovatnodom i u veoma kratkom vremenu, omoguditi
podršku u rešavanju krize.
Doktrinarni dokumenti, operativni priručnici i druga
dokumenta ukazuju da je jasno definisan odnos Združene komande
vojske SAD sa operativnim borbenim jedinicama na terenu, sa
partnerima (u NATO) do svih drugih, uključujudi one koji ispoljavaju
neprijateljske stavove prema SAD. Nakon usvajanja doktrinarnih
dokumenata formirana je komanda JFCOM, 10. avgusta 2007.
godine, sa direkcijom USEUCOM-J5/8, nakon čega je počela
transformacija u jedinicama divizija J8T i Međuresornoj komandi.
Transformacija se nije zaustavila, ona traje i uspostavlja se
funkcionalna nadležnost koja mora obezbediti striktno izvršavanje
simulacija u SWS u stvarnosti.

SWS I DBMS

Ako uporedimo sistem
SWS sa nekadašnjim Sistemima za
upravljanje bojištem (DBMS –
Digital battle managment system),
onda zapažamo nekoliko bitnih
činjenica. Najpre, svi ti sistemi su u
proteklih desetak godina
tehnološki i kvalitativno
unapređeni, povedana im je brzina
i efikasnost, pojednostavljene su
procedure a uvezanost u
celokupni odbrambeni sistem je
zasnovana na globalnoj
informatičkoj mreži. Bojište je za
SWS sada ceo svet, odnosno 62
zemlje (uključujudi Irak, Iran,
Avganistan i Kinu), koje se prate
jer potencijalno mogu ugrožavati američku nacionalnu (tehnološku,
ekonomsku, političku i vojnu) bezbednost. S druge strane postojedi
DBMS sistemi, s obzirom na to da su razvijani modularno kako bi
mogli pratiti savremeni tehnološki napredak, postaju sastavni delovi
globalnog sistema za upravljanje bojištem. U kontekstu virtuelne
stvarnosti sada je svaki događaj u lokalnom okruženju jasno
izdiferenciran u odnosu na globalni nivo i mogude je uporediti
njegove karakteristike sa drugim sličnim obrazcima, što omogudava
prepoznavanje šeme zbivanja ili koda koji ga generiše. I, naravno,
pruža mogudnost proveravanja brojnih aktivnosti za upravljanje
lokalnim događajima. Dakle, savremeni sistemi za upravljanje
bojištem su danas sastavni deo globalnog sistema odbrane, koji
mogu svoju funkciju ispoljiti na lokalnom ili nekom drugom, višem
nivou.
U avgustu 2007. godine, Agencije koje su u okviru
Ministarstva odbrane SAD kreirale i proveravale funkcionisanje SWS
sistema na istočnoj obali Pacifika, preneli su svoje krizne scenarije na
realnu pozorišnu scenu u Avganistan i Irak, aktiviravši pod svojom
komandom i automatizovane digitalizovane sisteme za upravljanje
bojištem, uvezavši ih u svoju informatičku mrežu. JFCOM-J9 je u to
vreme završio još jedan test nazvan Urbana odlučnost, što je kodni
naziv za eksperiment projektovanog scenarija za rat u Bagdadu
2015. godine, koristedi DBMS kao izvršne strukture.
Sve to, okupljeno pod jedan zajednički kišobran, potvrdilo je
sposobnost JFCOM-9 da radi u realnom vremenu na simulacijama sa
62 nacije. U američkim vojnim snagama su uvereni da simulacije,
zasnovane na pradenju najnovijih zbivanja, kao i na podacima iz
popisa, ekonomskim pokazateljima, uključujudi čak i klimatske
uslove događaja u stvarnom svetu i, naravno, informacije vojne
obaveštajne službe – omogudavaju veoma realno predviđanje
ekonomskih, političkih, vojnih, naučnih, tehnoloških i drugih kretanja
u svim delovima sveta.
Nedavno, 19. juna 2010. godine sačinjen je izveštaj, za
američko Ministarstvo odbrane, o efikasnosti primene modeliranih
simulacija za Avganistan. Detalji nisu poznati javnosti, ali neki
scenariji su izašli u javnost.
Dakle, kao što je to u uvodu ved rečeno, važno pitanje je –
kuda to ratovodstvo ide danas? Još važnije je šta čeka one narode,
nacije i države koji se ne pokaravaju simuliranoj sudbini. I, znate li
odgovor na pitanje ko danas pravi analize predizbornih kampanja i
predstavlja rezultate ankete.
Možda bi najbolje bilo da SWS postane javni servis za
države, poslovne ljude, istraživače i svakog onog ko bi da zaviri u
bududnost.
VIRTUELNI DVOJNIK

Juče ste znali da nemate virtuelnog
dvojnika. Danas to ne znate. Ne znate u kojoj
dimenziji virtuelnog sveta on živi, predstavlja li
kakav bitni činilac u nekom scenariju, hode li baš on
odlučiti o vašoj daljoj sudbini. Možda to izgleda
paradoksalno, ali višedimenzionalno modeliranje
stvarnog života može da iznedri brojne paralelne
iluzije stvarnosti. A kada neko odluči koja od tih
paralelnih stvarnosti njemu odgovara, donosi mu
apsolutnu vlast, dominaciju nad ljudskim i
prirodnim resursima sveta, onda baš vaš dvojnik
može biti taj koji de najbitnije uticati na promene u
vašoj stvarnosti.

SINTETIČKI POLIGONI

Modeli za Irak i Avganistan sadrže čak i po
pet miliona entiteta kao što su ljudi, naftovodi,
bolnice i džamije.
Za potrebe američke politike 2008. godine
simulirana su politička, ekonomska, vojna i
socijalna zbivanja u Sudanu (PMESII Analysis:
Darfur, Sudan).
Od 2006. do 2008. godine simulirane su
različite situacije u Srbiji i na Kosmetu, kao i u
ostalim državama prethodne Jugoslavije, 2007.
simulirana su neka kretanja u Evropskoj uniji do
2014. godine.

ONLINE IGRICE

Sedite za (dobrim) računarom i na njemu igrate online
igrice sa prijateljima i poznanicima iz celog sveta. Imate dobar
protok interneta, 8 megabita u sekundi i više, što je značajan
preduslov za korišdenje interneta. Takve igrice su poznate pod
nazivima „Svetska dominacija” (World domination 1 & 2),
Strategijska odbrana (Strategy Defence 5), Imperija (The
Empire) i druge. Igrica koju vi igrate je je strateške prirode, cilj
je da e državu sa jakom vojskom i ekonomijom. Stičete
saveznike, borite se protiv neprijatelja iz celog sveta, okupirate
druge države i slamate njihovu ekonomiju. U stvari, svesno ili
nesvesno, vi ste eksperimentator za potrebe SWS. Svaka
varijanta, svaka ideja koja vodi realizaciji zacrtanih ciljeva snima
se na servere sistema SWS, analiziraju je informatički i vojni
umovi, simuliraju na mnogo višem nivou - na sceni prenesenoj
iz stvarnosti. I, ako vaša ideja pokaže rezultat, ona de se
ostvariti u nekom delu sveta, a da vi toga niste ni svesni. Čak,
šta više, mnoge scenarije automatski, bez prisustva operatera,
simulira sam kompjuterski sistem. I na kraju prikaže rezultate ili
ih pohrani negde u datoteku arhive, gde se automatski
aktiviraju ako se pojavi sličan događaj. Broj umnih mladih ljudi,
sa ogromnim stvaralačkim potencijalom, koji svoje genijalne
ideje predaju na korišdenje sistemu i ljudima koji upravljaju
SWS, a da toga nisu ni svesni nije mali. I ti podaci se koriste za
dominaciju svetom u svim oblastima života.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful