2.

1 LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN JSU
2.1.1 LANGKAH 1
Dalam pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) ini, saya telah menggunakan jadual berbentuk 2 dimensi yang terdiri daripada lajur dan baris.
Dalam dimensi pertama mengandungi isi kandungan yang terdiri daripada sukatan pelajaran Bahasa Melayu Tahun 4. Manakala dalam
dimensi kedua pula mengandungi senarai aras kemahiran pengajaran mengikut Taksonomi Bloom yang terdiri dari aras rendah dan aras
tinggi. Saya telah menggunakan semua aras dengan syarat 50% aras rendah dan 50% aras sederhana & tinggi.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
MATAPELAJARAN BAHAS MELAYU ( PEMAHAMAN ) UJIAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 4


BIL

TOPIK/ITEM

JUMLAH
MASA
( JAM )
ARAS KEMAHIRAN

JUMLAH

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

PENILAIAN

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

2.1.2 LANGKAH 2

Saya telah menyenaraikan tajuk-tajuk dan isi kandungan yang hendak diuji mengikut sukatan pelajaran Bahasa Melayu Tahun 4 (Rujuk
lampiran Huraian Sukatan Pelajaran). Ruangan ini diisi berdasarkan kepentingan kandungan dan mengikut kepentingan kemahiran dalam
pengajaran.


JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) UJIAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 4


BIL

TOPIK/ITEM

JUMLAH
MASA
( JAM )
ARAS KEMAHIRAN

JUMLAH

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

PENILAIAN

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

1.0 TATABAHASA

1.1 Kata nama
1.2 Kata ganti diri
1.3 Kata kerja
1.4 Kata adjektif
1.5 Antonim
1.6 Simpulan bahasa
1.7 Pepatah
1.8 Penjodoh bilangan

2.0 KEFAHAMAN

2.1Pantun Budi


2.2 Laporan2.1.3 LANGKAH 3

Seterusnya, saya telah menentukan jumlah jam bagi setiap topik kemahiran dalam setiap tajuk item.


JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) UJIAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 4


BIL

TOPIK/ITEM

JUMLAH
MASA
( JAM )
ARAS KEMAHIRAN

JUMLAH


PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

PENILAIAN

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T


1.0 TATABAHASA


1.1 Kata nama 2

1.2 Kata ganti diri 2

1.3 Kata kerja 2

1.4 Kata adjektif 2

1.5 Antonim 2

1.6 Simpulan bahasa 2

1.7 Pepatah 3

1.8 Penjodoh bilangan 1

JUMLAH 16


2.0 KEFAHAMAN2.1Pantun Budi

22.2 Laporan

2
JUMLAH 4


JUMLAH KESELURUHAN
20

2.1.4 LANGKAH 4
Langkah seterusnya ialah menentukan model aras kesukaran item. Saya telah menetapkan wajaran aras kemahiran yang dipilih dalam
pembinaan item iaitu aras pengetahuan 25.0 % ( 5 item), aras kefahaman 25.0 % (5 item), aras aplikasi 5.0 % (1 item), aras analisis 25.0 % (5
item), aras sintesis 10.0 % (2 item) dan aras penilaian 15.0 % (3 item). Bilangan item bagi JSU ini adalah sebanyak 20 item.JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) UJIAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 4


BIL

TOPIK/ITEM

JUMLAH
MASA
( JAM )
ARAS KEMAHIRAN

JUMLAH


PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

PENILAIAN

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T


1.0 TATABAHASA


1.1 Kata nama 2 1 1 2

1.2 Kata ganti diri 2 1 1

1.3 Kata kerja 2 1 1

1.4 Kata adjektif 2 1 1 2

1.5 Antonim 2 1 1

1.6 Simpulan bahasa 2 1 1

1.7 Pepatah 3 1 1

1.8 Penjodoh bilangan 1 1 1

JUMLAH 16 10


2.0 KEFAHAMAN2.1Pantun Budi

2
1 1 1 2 5


2.2 Laporan

2
1 1 1 1 1
5

JUMLAH 4


JUMLAH KESELURUHAN
20

20

2.1.5 LANGKAH 5
Bagi setiap item yang dipecahkan mengikut aras kemahiran yang telah ditetapkan, bilangan item adalah tidak melebihi jumlah item yang
ditentukan bagi setiap tajuk. Dalam pembinaan JSU saya, dapat dilihat 10 soalan dalam aras mudah, 6 soalan aras sederhana dan 4 soalan
aras sukar. Ini bertepatan dengan wajaran 50 % soalan mudah dan 50% aras sederhana dan sukar.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) UJIAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 4

BIL

TOPIK/ITEM

JUMLAH
MASA
( JAM )
ARAS KEMAHIRAN

JUMLAH


PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

PENILAIAN

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T


1.0 TATABAHASA


1.1 Kata nama 2 1 1 2

1.2 Kata ganti diri 2 1 1

1.3 Kata kerja 2 1 1

1.4 Kata adjektif 2 1 1 2

1.5 Antonim 2 1 1

1.6 Simpulan bahasa 2 1 1

1.7 Pepatah 3 1 1

1.8 Penjodoh bilangan 1 1 1

JUMLAH 16 4 3 - 3 - - 10


2.0 KEFAHAMAN2.1Pantun Budi

2
1 1 1 2 5


2.2 Laporan

2
1 1 1 1
5

JUMLAH 4 1 2 1 2 1 3 10

JUMLAH KESELURUHAN
20

5


5

1

5

1


3

20


10 6 4
( Mudah ) ( Sederhana ) ( Sukar )
2.1.6 LANGKAH 6

Setelah menentukan bilangan item setiap aras, bagi tujuan semakan, saya meletakkan nombor item mengikut soalan. Contohnya, bagi soalan
1 dan 2 adalah daripada tajuk Kata Nama aras Pengetahuan, soalan 3 adalah tajuk Kata Ganti Diri aras aplikasi dan seterusnya.


JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) UJIAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 4

BIL

TOPIK/ITEM

JUMLAH
MASA
( JAM )
ARAS KEMAHIRAN

JUMLAH


PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

PENILAIAN

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T


1.0 TATABAHASA


1.1 Kata nama 2 1 2 2

1.2 Kata ganti diri 2 3 1

1.3 Kata kerja 2 4 1

1.4 Kata adjektif 2 5 6 2

1.5 Antonim 2 7 1

1.6 Simpulan bahasa 2 8 1

1.7 Pepatah 3 9 1

1.8 Penjodoh bilangan 1 10 1

JUMLAH 16 4 3 - 3 - - 10


2.0 KEFAHAMAN2.1Pantun Budi

2

15

13

12
11,
14
5


2.2 Laporan

2

17

19

20

18

16

5

JUMLAH 4 1 2 1 2 1 3 10

JUMLAH KESELURUHAN
20

5


5

1

5

1


3

20


10 6 4
( Mudah ) ( Sederhana ) ( Sukar )

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU ( PEMAHAMAN ) UJIAN PERTENGAHAN TAHUN TAHUN 4


BIL

TOPIK/ITEM

JUMLAH
MASA
( JAM )
ARAS KEMAHIRAN

JUMLAH


PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

PENILAIAN

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

R

S

T

1.0 TATABAHASA

1.1 Kata nama 2 1 1 2
1.2 Kata ganti diri 2 1 1
1.3 Kata kerja 2 1 1
1.4 Kata adjektif 2 1 1 2
1.5 Antonim 2 1 1
1.6 Simpulan bahasa 2 1 1
1.7 Pepatah 3 1 1
1.8 Penjodoh bilangan 1 1 1
JUMLAH 16 4 3 - 3 - - 10

2.0 KEFAHAMAN


2.1Pantun Budi

2

1

1

1

2

5

2.2 Laporan

2

1

1

1

1

5
JUMLAH 4 1 2 1 2 1 3 10
JUMLAH
KESELURUHAN

20

5


5

1

5

1


3

2010 6 4
( Mudah ) ( Sederhana ) ( Sukar )