You are on page 1of 16

Anul I, nr.

5
iunie 2007
Publicaþie editatã de Protopopiatul Ortodox Fãgãraº cu sprijinul

Societatea contemporanã
Din cuprins
Stresul,
boala secolului
ucide familia
Solicitãrile suferite la locul
de muncã, ºomajul ºi exclude-
rea socialã, probleme familiale,
agresiuni sonore, aglomeraþia
din mijloacele de transport în co-
mun, toate aceste situaþii, print-
re multe altele, genereazã ceea
ce uneori este considerat boala
secolului: stresul. (pag.14)

Postul
Sfinþilor Apostoli
Postul este strâns legat de
marile sãrbãtori creºtine.
Bucuria acestor sãrbãtori, cu
rol central în viaþa credin-
cioºilor, nu ar putea fi gustatã
din plin fãrã post. (pag.6)
pag. 3
Editorial de Pr. Adrian Magda "slãbiciunea" de a nu riposta celui care te Pentru unii ilare, pentru altii tragice,
agreseazã sau te contorsioneazã în faþa aceste constatãri "fotografiazã" o stare de
Curajul de a fi normal celorlalþi? Cã ai curaj sã fi normal? spirit a contemporaneitãþii, o stare de anor-
De multe ori auzi cã Omul, prin creaþie, este "imago dei", malitate în care ne complacem, o viaþã
ceea ce faci e inutil, cã e prea chip al Creatorului. Deci are o identitate, fãrã Hristos, o viaþã liberã dar fãrã liber-
multã rãutate pretutindeni ca este cineva. Este capabil sã perceapã lumea tate, pentru cã am devenit sclavii propriei
sã mai existe ºansa de a gãsi prin cele cinci simþuri ºi sã o depãºeascã, noastre libertãþi. O viaþã anormalã.
o persoanã care sã facã sã doreascã în mod natural binele ºi sã Pentru omul dinlãuntrul Bisericii, creº-
binele dezinteresat, cã deºi iubeascã frumosul, sã discearnã raþional tinul ancorat în Dumnezeu ºi angajat în-
merg unii la bisericã sunt mai pãcãtoºi modul în care îºi activeazã ºi lucreazã pro- tr-o viaþã seninã, duhovniceascã, lucrurile
decât cei care þin patul cald duminca priile puteri fizice ºi sufleteºti. Sã sunt simple. El ºtie cã "normal" înseamnã
dimineaþa, cã n-are rost sã-i zâmbeºti celui depãºeascã cadrul natural al existenþei ºi sã ai viaþã evlavioasã, sã-l pui pe Hristos în
de lângã tine pentru cã oricum nu contezi sã se ancoreze în spaþiul duhovnicesc. Cu centru, sã te împãrtãºeºti de Tainele
în ochii lui dacã nu faci parte din "planul toate acestea nu mai putem recunoaºte Bisericii, sã ai comuniune cu toþi, sã suferi
lui personal de dezvoltare", etc. omul, CHIPUL (lui Dumnezeu), NOR- cu toþi ºi sã te bucuri pentru toþi, sã ai liber-
Trebuie sã iei o decizie. Lumea te vrea MALUL, pentru cã acestui Chip i se inter- tate sã faci orice dar sã faci numai binele ºi
altfel. Te vrea ca ea (k-lumea). ªi te în- pune astãzi MULÞIMEA FÃRÃ CHIP, încã ceva pe deasupra: sã ai puterea sã-L
trebi de ce? Eºti chiar atât de diferit, chiar "grosul" fãrã identitate, mulþimea fãrã do- mãrturiseºti pe Hristos în faþa celorlalþi...
atât de ciudat, pentru cã ai în bibliotecã ºi rinþe superioare, fãrã scopuri înalte, care Omul dinlãuntrul Bisericii ºtie al Cãrui
niºte cãrþi de spiritualitate pe lângã cele- nu mai vrea decât "pâine ºi circ", "dresaþii" chip este ºi se strãduieºte zi de zi sã nu
lalte, pentru cã îþi faci cruce când te aºezi zilelor noastre. Ne-am obiºnuit atât de facã de ruºine Chipul lui Dumnezeu din el,
la masã sau când te duci la culcare, cã îþi mult sã stãm încruntaþi, sã-l pândim pe sã se pãstreze normal. Dar vom (mai)
mãnânci omleta de miercuri joi, cã ai celãlalt, sã-l punem la insectar... avea curajul sã rãmânem normali?
2 Eveniment

Masluri de obºte în Þara Fãgãraºului


Maslul este a ºaptea Tainã a Bisericii, în bolilor trupeºti ºi sufleteºti, pentru iertarea
care, prin rugãciunile preoþilor ºi ungerea cu pãcatelor ºi pentru întãrirea sufletului.
untdelemn sfinþit a pãrþilor însemnate ale În zona Þãrii Fãgãraºului existã tradiþia
trupului, credincioºii dobândesc vindecarea maslurilor "de hotar" sau "de obºte", unde
de bolile trupeºti ºi sufleteºti. credincioºii se adunã pe câmp sau la bisericã
Aceastã Tainã a fost instituitã de însuºi ºi se sãvârºeºte Taina Maslului, urmatã apoi
Mântuitorul când a trimis pe Sfinþii Sãi de rugãciuni pentru animale, holde, ploi. La
Apostoli la propovãduire, zicându-le: "Celor slujbã participã atât localnicii cât ºi oamenii
ce vor crede, aceste semne le vor urma: în din satele vecine sau "fii satului" care locu-
numele Meu demoni vor izgoni, peste cei iesc în oraº, dar care au rãmas cu inima ºi
bolnavi îºi vor pune mâinile ºi se vor face sufletul legaþi de locul de naºtere. Prin rugã-
sãnãtoºi" (Marcu XVI, 17,18). Sfinþii cineva bolnav între voi? Sã cheme preoþii ciunile înãlþate cãtre Dumnezeu în mijlocul
Apostoli au practicat Taina Sfântului Maslu Bisericii ºi ei sã se roage pentru el, ungân- naturii, ogoarele satelor sunt protejate de
chiar de la prima lor propovãduire : "ªi du-l cu untdelemn, în numele Domnului. ªi intemperiile naturii, ploile se revarsã cu
scoteau mulþi demoni ºi ungeau cu untde- rugãciunea credinþei va mântui pe cel bolnav binecuvântare asupra þarinilor, iar animalele
lemn pe mulþi bolnavi ºi-i vindecau" (Marcu ºi Domnul îl va ridica ºi de va fi fãcut pãcate sunt protejate de boli.
VI, 13). se vor ierta lui"(Iacob V 14,15). Sã-L rugãm pe Bunul Dumnezeu sã
Urmând apostolilor, episcopii ºi preoþii Sfântul Maslu este Taina care, prin rugã- primeascã rugãciunile fãcute, sã-ºi reverse
au sãvârºit ºi ei aceastã Sfântã Tainã, dupã ciunile preoþilor ºi prin ungerea trupului cu harul Sãu peste hotarele noastre ºi sã ne
cum ne aratã Sfântul Apostol Iacob: "Este untdelemn sfinþit, împãrtãºeºte credinciosu- apere întotdeauna de cele rele.
lui harul lui Dumnezeu pentru tãmãduirea Pr. Iulian Boac, Parohia Recea Nouã
Bucurie
duhovniceasca Încã un om bun merge la
la Victoria Cel ce este Bun
În data de 21 mai, Oraºul Victoria s-a
Am fost cu toþii surprinºi la
îmbrãcat în haine de sãrbãtoare. Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena este hramul vestea cã Inginerul Gheorghe
sfântului locaº pãstorit de pãrintele Octavian Guºeilã, directorul Electrica S.A.
Smãdu, iar de-a lungul anilor am avut Fãgãraº, a trecut la cele veºnice. Un
bucurii duhovniceºti prin aducerea la aceastã om bun. Adevãrata radiografie a
bisericã de moaºte de sfinþi ºi icoane fãcã- vieþii este cea de la sfârºit: am vãzut
toare de minuni. cum sute de persoane, oficialitãþi ºi
Anul acesta am avut în mijlocul nostru un sobor mare de preoþi l-au petre-
icoana Sfintei Fecioare cu Pruncul, icoanã cut spre întâlnirea cu Domnul pe cel
fãcãtoare de minuni datatã din secolul al cunoscut drept un om care nu refuza cu Georgeta Filip, având împreunã douã
XVII-lea, provenind de la Mãnãstirea niciodatã sã rãspundã la o cerere de fete, Ligia ºi Alexandra, acum una stu-
Dragomireºti din Maramureº. Este singura ajutor. ªi a semnat destul de multe. dentã iar cealaltã elevã în clasa a IX-a.
icoanã rãmasã în urma incendiului care a Sfinþii Pãrinþi ne spun cã în ce ne
devastat în totalitate vechea vatrã monahalã a Inginerul Guºeilã s-a nãscut pe 22 gãseºte moartea, în aceea vom fi judecaþi.
Dragomireºtiului, numitã "La Prihodiºte". iulie 1962, în satul Iaºi, din comuna Moartea l-a gãsit pe inginerul Guºeilã pre-
Ajunsã la Oraºul Victoria, mii de credincioºi Recea. A urmat ºcoala primarã în satul ocupat mereu sã lucreze, sã ajute, sã
au venit încã din seara zilei de 19 mai pentru natal, clasele V-VIII în Sãvãstreni ºi apoi rezolve... Iar cei care se pun în slujba
a se închina la aceastã icoanã. Liceul industrial din Fãgãraº. În 1980 a aproapelui sunt slujitori ai lui Dumnezeu.
În ziua hramului a fost sãvârºitã Sfânta intrat la Facultatea de Electrotehnicã din Biserica l-a cunoscut ca pe un creºtin
Liturghie arhiereascã de cãtre un sobor de cadrul Universitãþii Politehnice din pentru creºtini, în sensul cã nimeni nu a
preoþi în frunte cu Prea Sfinþitul Visarion Braºov. Dupã terminarea facultãþii a plecat nemângâiat din biroul d-lui. Oare
Rãºinãreanul, episcop vicar al Arhiepis- lucrat la Hidroconstrucþia Râmnicu i-a "semnat" ºi Dumnezeu cererile cele
copiei Sibiului. Mulþumirea a fost imensã din Vâlcea, iar din 1988 la Electrica Fãgãraº. pentru mântuire? Noi avem nãdejde cã
partea credincioºilor din întreaga zonã, care Dupã nici doi ani a fost numit ºef al unul care a avut dragoste de oameni ºi de
au avut o mare bucurie duhovniceascã.
Centrului de Furnizare ºi Distribuþie Bisericã este pãrtaº la dragostea de
Rãsplata rugãciunilor a fost imediatã,
pentru cã îndatã dupã plecarea icoanei din Fãgãraº-Victoria-Rupea, instituþie pe care oameni a lui Dumnezeu ºi "moºtenitor al
oraº, pãmântul însetat a primit binecu- a condus-o timp de 17 ani. În urmã cu Împãrãþiei Cerurilor".
vântarea unei ploi binefãcãtoare. puþin timp, a absolvit cea de-a doua facul- Preoþii din Þara Fãgãraºului ºi cei care
Pr. Dorin Nãpar, tate (Dreptul) la Sibiu ºi urma sã susþinã s-au bucurat de el sunt alãturi de familie în
Capela Spitalului Victoria examenul de licenþã. În 1986 s-a cãsãtorit rugãciune.
Eveniment 3
Societatea contemporanã ucide familia
Înalt Prea Sfinþitul Laurenþiu Streza, Mitropolitul Ardealului, s-a aflat În partea a doua, deschisã de pãrintele
vineri, 18 mai, în mijlocul preoþilor fãgãrãºeni. Întâlnirea a avut loc la Ciprian Irimie din Lovnic, s-au deschis
Protopopiatul Fãgãraº ºi a fost prilejuitã de conferinþa preoþeascã cu titlul dialoguri ºi asupra vieþii familiei preotului.
"Problema familiei creºtine astãzi. Pastoraþia copiilor, a tinerilor ºi vârstni- La îndemnul Înalt Prea Sfinþitului Lau-
cilor". Ea face parte dintr-o serie de conferinþe organizate de Arhiepiscopie renþiu, pãrintele Teofil Pãrãian de la mãnãs-
pe tema familiei. tirea Brâncoveanu a împãrtãºit preoþilor
Criza familiei parcã nu mai are loc, iar Evanghelia nu din experienþa sa duhovniceascã câteva
mai este auzitã. Mentalitatea contempora- sfaturi privitor la influenþele pe care le are
Conferinþa a abordat o temã de mare
nã a înlocuit credinþa religioasã cu tehnica, familia preotului asupra celor din jur.
actualitate, având în vedere criza majorã în psihanaliza ºi solidaritatea socialã. Aces-
care se aflã familia astãzi. Statisticile tea însã nu îi pot þine locul, iar rezultatul Filme documentare
demografice aratã cã în Europa scade este înfiorãtor: o societate bolnavã, violen- pentru tineri
numãrul cãsãtoriilor ºi creºte numãrul tã (în care pãrinþii îºi ucid copiii ºi elevii îºi
divorþurilor, mai ales în Europa Occiden- împuºcã profesorii), lipsitã de idealuri În final, preoþii fãgãrãºeni au urmãrit
talã. Numãrul tot mai mic de copii ºi tot (singurul obiectiv al vieþii este plãcerea câteva documentare oferite de domnul
mai mare de vârstnici ne oferã imaginea individualistã, indiferent de consecinþe). Sebastian Moldovan, profesor la Facul-
dezolantã a unui continent care tatea de Teologie din Sibiu. Materialele
îmbãtrâneºte de la o zi la alta. prezentate sunt rodul studiilor cercetãrilor
Singura soluþie unor oameni de ºtiinþã, care demonstreazã
Cauzele sunt multiple ºi complexe: trans- Singura ºansã de supravieþuire a fami- influenþele dezastruoase ale vieþii sexuale
formãrile societãþii la nivel cultural ºi tehnic liei în aceastã societate îmbolnãvitã este
promoveazã un nou mod de viaþã, individua- orientarea spre un mod de viaþã creºtin, dezordonate asupra viitorului tinerilor care
list ºi egoist. Avem o societate preocupatã sub binecuvântarea lui Dumnezeu. ªi asta o practicã. Documentarele au fost puse ºi
îndeosebi de progresul material cu orice deoarece criza cea mai profunda a familiei la dispoziþia preoþilor, care au astfel posi-
preþ ºi lipsitã de idealuri ºi valori. Absenþa este insuficienta ei deschidere spre aju- bilitatea de a argumenta ºtiinþific anumite
idealului pe termen lung ºi a valorilor torul lui Dumnezeu în organizarea însãºi a probleme în întâlnirile pe care le pot orga-
creeazã adesea în om sentimentul vidului, vieþii conjugale. niza cu tinerii.
al singurãtãþii ºi al abandonului, determi- Aceastã dezbatere ºi soluþiile propuse
În prima parte a conferinþei, pãrintele au avut ca scop responsabilizarea preotu-
nând mulþi oameni sã se refugieze în prac- Alexandru Stanciu din Ucea de Sus a pro-
tica drogului, a violenþei, dar ºi în sinu- pus câteva metode pastorale concrete prin lui în vederea unei mai vii implicãri a
cidere ca mod de rezolvare a problemelor. care Biserica poate oferi familiei sprijinul Bisericii în viaþa de zi cu zi a creºtinului.
La criza aceasta de ordin spiritual din de care are nevoie pentru a ieºi din crizã. Pr. Cãtãlin Teulea,
Europa Occidentalã se mai adaugã în fos- Natalia Corlean
tele þãri cu regim comunist ºi alþi factori
negativi care lovesc în familie: sãrãcia, 5 duc mai departe "Flacãra Ortodoxiei"
ºomajul, violenþa, nesiguranþa zilei de Faza judeþeanã a concursului pe teme Cristina Bârghiºan de la ªcoala generalã nr.
mâine, emigraþia spre þãri mai bogate. religioase "Flacãra Ortodoxiei" a avut loc în 2, cu nota 8,80.
În România, criza familiei se manifestã data de 12 mai, la ªcoala generalã nr. 11 din La liceu Ella Stiniguþã de la Colegiul
ºi în abandonul copiilor ºi în abandonul Braºov. Au participat 69 de elevi din clasele National "Radu Negru" s-a clasat pe primul
vârstnicilor, în numãrul mare de avor- V-VII din tot judeþul Braºov, dintre care 25 loc la clasa a IX-a, cu nota 9,60; la clasa a
turi ºi chiar o creºtere a numãrului au fost din Fãgãraº ºi din oraºul Victoria. La X-a Paul Negrilã a obþinut menþiune cu nota
divorþurilor, creºterea violenþei în fami- secþiunea liceu fãgãrãºenii au fost reprezen- 7,80, iar la clasa a XI-a locul I a fost ocupat
lie ºi creºterea delicvenþei juvenile. taþi de 5 elevi de la Colegiul Naþional "Radu de Alexandra Ioana Popa cu 9,60 ºi menþi-
Negru". uni au obþinut Nicoleta Dobrean ºi Maria-
O societate bolnavã Rezultatele concursului au fost mulþumi- Marilena Mailat cu 8,25 ºi 8,20.
Cauzele economice ºi transfor- toare pentru zona noastrã, Þara Fãgãraºului Subiectele pentru olimpiadã au fost de
mãrile specifice perioadei de tranziþie obþinând 5 premii ºi 4 menþiuni, restul con- un nivel mediu, dar la unele cerinþe au fost
spre capitalism explicã doar în parte curenþilor situându-se în general în prima destul de dificile. Prima parte a constat din
acest fenomen. Nu trebuie uitat cã în parte a clasamentului. întrebãri cu rãspunsuri grilã, iar a doua parte
parte criza spiritualã a familiei în Astfel, la clasa a VI-a locurile I ºi II au a fost de compunere.
România se datoreazã ºi secularizãrii fost ocupate de Patricia Coman ºi Cristina Ultima fazã a olimpiadei de religie va
impuse de regimul comunist prin faptul Muntean de la Liceul Teoretic "I. C. avea loc la Mãnãstirea Brâncoveanu de la
cã educaþia copiilor ºi tinerilor a avut la Drãguºanu" din Victoria, cu notele 9,80, Sâmbãta de Sus, unde va avea loc premierea
bazã ateismul. Lipsa unei educaþii în respectiv 9,60, iar Ana-Maria Pandrea de la elevilor ºi concursul la care vor participa ele-
credinþa creºtinã timp de zeci de ani îºi ªcoala generalã nr. 1 din Fãgãraº a obþinut vii premianþi. Elevii vor fi cazaþi ºi vor lua
spune cuvântul la adulþii de azi. menþiune cu nota 9,40. masa la mãnãstire pe parcursul a trei zile.
În mentalitatea modernã Dumnezeu La clasa a VII-a locul III a fost obþinut de Prof. Veronica Pãtru
4 Chipuri pentru veºnicie

Biografia unui pãrinte: A u r e l R ã d u l e þ


Copilãrie zbuciumatã satul respectiv exista bisericã (în mul Sfinþii Împãraþi
Pãrintele Aurel Rãduleþ s-a nãscut în paraginã, nemaislujindu-se de Constantin ºi Elena, sfinþitã
zeci de ani) ºi nu existau credin- în 21 mai 2007.
ziua de 10 septembrie 1943 în satul
cioºi, sau mai grav, erau sate care
Berivoii Mari, în casa lui Ioan ºi Lucreþia
aveau credincioºi ºi nu mai exista Vicar al
Rãduleþ, fiind al doilea bãiat al lor. Primii Mitropoliei
bisericã. Mulþi dintre aceºtia
ani din viaþã îi petrece în satul natal, la
aveau conºtiinþa cã sunt români, La Sibiu activitatea
poalele munþilor Fãgãraº. Murindu-i tatãl, însã numele lor erau maghiarizate
întors grav bolnav de pe front, rãmâne pãrintelui s-a desfãºurat pe
ºi aproape cã nu mai ºtiau sã vor- mai multe planuri. În primul
orfan de la vârsta de 4 ani. Dumnezeu îi beascã româneºte.
rânduieºte însã un alt "tatã" în persoana rând a reuºit sã statorniceascã
preotului Andrei Aldea ºi astfel îºi petrece Sãcele ºi Copãcel slujirea Sfintei Liturghii zil-
anii copilãriei în comuna Recea, unde nic (doar la catedralã se mai
Din parohia aceasta a plecat slujea zilnic ). Din 1990 pânã
acesta era preot, urmând primele 4 clase la Sãcele, unde a activat doi ani.
primare la Berivoi ºi apoi 3 clase la ªcoala în 1998 pãrintele Aurel a
A pictat biserica din Sãcele în numai doi funcþionat ca Vicar administrativ al
nr.1 din Fãgãraº. Între timp, cel de-al ani. Tot în aceastã parohie i se nasc urmã-
doilea tatã a fost arestat ºi închis pentru cã Mitropoliei, având experienþa reorga-
torii doi copii, Teodor ºi Elena. Iatã cã nizãrii Episcopiei Alba-Iuliei în anul 1975,
nu a divulgat secretul spovedaniei în cazul s-au împlinit nu trei ani, cât ceruse pãrin-
unui "partizan" din munþii Fãgãraºului, când a fost numit de cãtre Mitropolitul
tele Mitropolitului Nicolae Mladin, ci Nicolae Mladin consilier administrativ-
gãzduit ºi spovedit la dânsul. ºapte ani, ani rodnici în care a fost secon- bisericesc, ocupându-se de toate cele nece-
ªef de promoþie dat tot timpul de soþia sa Anicuþa, ani de sare funcþionãrii reînfiinþatei Episcopii de
care pãrintele îºi aminteºte cu mult drag. Alba-Iulia, alãturi de Prea Sfinþitul
În viaþa pãrintelui au urmat apoi ºi ani În 1972 se transferã în Þara Fãgãra-
frumoºi, începând în 1957 cursurile Episcop Emilian Birdaº.
ºului, în parohia Copãcel, unde a fost Ca vicar al Mitropoliei Sibiului s-a
Seminarului Teologic Ortodox Român din primul care a statornicit slujirea zilnicã în
Cluj-Napoca, pe care îl terminã în 1963, implicat în lucrarea de reînfiinþare a
bisericã ºi unde a funcþionat pânã în 1982. vechilor mãnãstiri distruse de generalul
ani împletiþi cu amintiri din zona Aici i s-au nãscut urmãtorii ºase copii:
Luduºului de Mureº, unde ºi-a petrecut Bukov. Astfel a participat direct la reînfi-
Adrian, Dumitru, Maria, Daniela, Nicolae inþarea bisericilor "Sfântul Apostol
vacanþele alãturi de fratele mai mic. ºi Gheorghe, ultimul decedând în urma
Dupã absolvire s-a înscris la cursurile Andrei" de la Berivoii Marii, Schitul
unui eveniment nefericit în anul 1982, "Sfinþii 40 de mucenici" de la Berivoii
Institutului Teologic din Sibiu pe care le-a fiind înmormântat în spatele altarului bise-
absolvit în anul 1967 ca ºef de promoþie. Mici, mãnãstirile Bucium, Dejani,
ricii, loc pe care pãrintele a ridicat o bise- Buneºti, Boholþ ºi Cârþiºoara.
În anul III (1966), în luna iulie, s-a
ricuþã (biserica mare în miniaturã).
cãsãtorit cu Anicuþa ªolcã, al cãrei
strãbunic era preot, iar tatãl cântãreþ bise- Împliniri ºi necazuri la Profesor la seminar
ricesc în satul Felmer (judeþul Braºov). Între anii 1997-2003 a funcþionat ca
Sibiu profesor la Seminarul Teologic Ortodox
Preot misionar în secuime De aici pãrintele Aurel a plecat prin "Sf. Constantin Brâncoveanu" din Fã-
Pentru cã viitoarea soþie a pãrintelui transfer la Sibiu în parohia Iosefin II, unde gãraº, având un aport esenþial la înfiinþarea
mai avea încã doi ani de studiat la a activat pânã la 1 octombrie 2006. Am acestei ºcoli teologice unde a predat
Institutul Pedagogic din Braºov, pãrintele putea considera aceastã perioadã din viaþa materiile: IBU, Pastoralã, Cateheticã,
Aurel Rãduleþ a cerut Înalt Prea Sfinþitului pãrintelui ca fiind una cu totul deosebitã. Omileticã ºi Istoria religiilor, iar la capela
Mitropolit Nicolae Mladin sã-l trimitã trei Au fost ºi bucurii ºi împliniri concretizate Seminarului le-a predicat tinerilor semi-
ani "unde are nevoie Biserica". Aºa a fost prin naºterea ultimelor trei fiice: Aniºoara, nariºti, împãrtãºindu-le din vasta sa expe-
trimis "în secuime", ca paroh la Luper- Ioana-Cristina ºi Mihaela, dar ºi prin înfiin- rienþã.
Doboi (Protopopiatul Topliþa ) unde a þarea a douã capele în Sibiu cu hramurile Am putea spune cã dorinþa pãrintelui
funcþionat pânã în 1969, nãscându-i-se aici Acoperãmântul Maicii Domnului ºi de a se întoarce pe pãmânturile natale s-a
primii doi fii: Ioan ºi Marian. Sfânta Muceniþã Filofteia. Au fost ºi împlinit prin aceea cã s-a pensionat de la
A fost apoi transferat la Parohia Tuº- necazuri, (moartea fiicei Elena în martie parohia Voievodenii Mici.
nad Bãi pentru doi ani, aici având o activi- 1989) ºi neîmpliniri legate de dorinþa de a La 21 mai 2007 Înalt Prea Sfinþitul
tate pastoralã rodnicã, reactivând mai construi o bisericã în Sibiu în vremea Laurenþiu Streza, Mitropolitul Ardealului,
multe parohii ºi filii ortodoxe care figurau comunismului. recunoscându-i meritele deosebite, i-a
doar cu numele în listele protopopiatului Toate aceste neîmpliniri s-au spulberat acordat cea mai înaltã distincþie bise-
Topliþa (vezi parohiile Ciuc-Sângiorgiu, odatã cu evenimentele din 1989, când riceascã, aceea de a fi "purtãtor de be-
Lãzãreºti, Sâncrãieni ºi altele, pânã la visul pãrintelui s-a împlinit prin punerea derniþã" (distincþie care se acordã doar
numãrul de 24 de sate ). Aici a fãcut ade- pietrei de temelie a celei ce urma sã fie arhiereilor ºi arhimandriþilor).
vãrata misiune. A întâlnit cazuri în care în mãreaþa bisericã din Piaþa Rahovei, cu hra- Pr. Laurenþiu Broscãþeanu
Noi apostoli 5
„Preotul nu are alt instrument de constrângere
decât convingerea cu care îºi îndeplineºte vocaþia"
Pãrinte Ciprian, cum aþi aºa - ea se îndreaptã ºi cãtre niºte acum, dupã 3 ani?
ajuns preot? personalitãþi preoþeºti care au În timpul studenþiei, într-o
Nu pot sã spun cã am avut o deservit mulþi ani de zile demer- discuþie cu un actual coleg
vocaþie înnãscutã. Aveam alte sul pastoral-duhovnicesc al bise- preot, îi spuneam cã eu atunci
preferinþe pentru viitorul meu, ricii Sfânta Treime din Fãgãraº. când voi fi preot voi uita de tot
însã într-un anumit moment din Este vorba de pãrintele protopop ce înseamnã lumescul, mã voi
viaþã am ajuns sã optez pentru Romul Zaharie ºi de pãrintele meu angaja într-un mod exclusiv pe
teologie. Ceea ce cred cã a acþio- duhovnic, Romul Poparad. Aici ideea mântuirii mele împreunã
nat pasiv la aceastã alegere este în perioada seminarului ºi facul- cu credincioºii, cã nu voi face
faptul cã mi-o amintesc pe ma- tãþii veneam în mod constant la rabat de la nici un canon. ªi
ma, în fiecare searã, înge- bisericã ºi m-am format enorm mi-a spus acel preot: "Vom mai
nunchind lângã pat ºi citind din prin ascultarea predicii, prin vorbi dupã ce vei intra în rândul
psalmi. Un alt moment care discuþiile pe care le-am avut ºi preoþilor!". Nu l-am crezut
m-a influenþat a fost atunci când prin formarea mea muzicalã pe atunci, însã dupã 3 ani de preo-
am avut un accident la un care am avut-o la stranã. þie mi-am schimbat pãrerea.
picior, motiv pentru care a tre- Cum aþi ajuns la Toderiþa? E adevãrat, nu am fãcut rabat
buit sã stau vreo douã-trei luni Ca ºi îndreptarea mea spre de la dorinþele mele pas-
de zile imobilizat acasã, perioa- Teologie, traseul spre Toderiþa torale, dar am fost greu pus Numele: Pr. Ciprian Bîlbã
dã în care mama a venit din nou a fost providenþial. Am terminat la încercare de relaþia cu Data ºi locul naºterii: 8 august
cu propunerea sã dau la semi- facultatea în 2003, ne-am cãsã- omul în anumite situaþii din 1978, Fãgãraº
nar, aducându-mi atunci ºi Mi- torit ºi am fost admis apoi la viaþã. Munca cu omul este Studii: Seminarul Teologic din
ca Biblie. Am citit-o mai mult master. În urma titularizãrii am într-adevãr grea, dar munca Braºov (1994-1999), Facultatea
din plictisealã, însã mi-a plãcut obþinut un post la Grupul ºcolar preotului cu omul este ºi de Teologie "Andrei ªaguna"
enorm de mult. Atunci a avut de arte ºi meserii (fostul liceu mai grea. Pentru cã preotul Sibiu, promoþia 2003, masterat în
loc ca un fel de convertire a mea. industrial). A fost o experienþã nu are nici un instrument de teologie; din 2006 este doctorand
Vã aduceþi aminte de ceva extrem de folositoare pentru constrângere decât convin-
care v-a marcat din timpul mine. Manualele de religie nu gerea cu care îºi înde- la secþia sistematice - Spirituali-
studiilor? prea existau atunci, aºa cã eram plineºte vocaþia preoþeascã. tate ortodoxã, la aceeaºi facultate.
Pentru cã pãrinþii mei erau nevoit sã fac eu lecþiile, sã pre- Singura lui constrângere Familia: cãsãtorit cu Mihaela,
despãrþiþi trãiam în facultate lucrez materiale astfel încât sã este dragostea. Munca cu aºteaptã un copil
doar pe seama financiarã a le fac accesibile pentru elevi. sufletul omului este foarte Parohia în care slujeºte: Toderiþa
mamei. Þin minte cã mã rugam Am reuºit astfel sã cobor grea, mai ales când media timp am reuºit sã facem lucrãri
lui Dumnezeu sã-mi dea posi- piedestalul pe care se aflã de de vârstã a celor cãtre care te foarte mari acolo.
bilitatea sã iau bursã, pentru a obicei profesorul ºi am cultivat adresezi este de peste 60 de ani. ªtiu cã Toderiþa a avut în
uºura sarcina mamei. Ea nu îmi o relaþie vie între mine ºi elevi. Cred însã cã se poate sã lucrezi timp preoþi cunoscuþi.
spunea niciodatã, dar simþeam ªi am o satisfacþie deosebitã, cu oamenii în condiþii bune, de Credeþi cã înaintaþii dum-
ºi vedeam situaþia, indiferent de pentru cã ºi acum, dupã 3 ani, dragoste, ca sã poþi merge neavoastrã au avut o influ-
cât de bine era camuflatã de mã întâlnesc cu bucurie cu împreunã cu ei spre Împãrãþia enþã deosebitã în formarea
mama. Mergeam înainte ºi foºtii mei elevi. lui Dumnezeu. spiritualitãþii oamenilor?
dupã fiecare examen în cate- Sã mã întorc însã la drumul Ce mesaj aþi avea pentru Cu siguranþã. Oamenii ºi
dralã. Chiar dacã nu luam întot- spre Toderiþa. Când am aflat cã enoriaºii dumneavoastrã? acum îl pomenesc pe pãrintele
deauna nota pe care o consider- este liberã parohia, nu m-am Mesajul meu este sã fie Mihoc, ca ºi pe pãrintele Cornel
am pe moment necesarã, Dum- gândit cã aº avea vreo ºansã. Cu mãcar aºa cum au fost ºi pânã Ursu, pãrintele Minu, pãrintele
nezeu lucra în aºa fel încât pânã problemele care erau atunci acum. Deºi când mi-am depus Marcel Greavu sau pãrintele
la urmã luam bursã. Asta m-a acolo mã gândeam cã probabil dosarul aveam de la ceilalþi ºi Tascianu... Pot spune cã toþi au
fãcut sã am o mare încredere în va fi scoasã la transfer ºi va fi din presã un anumit fel de infor- avut au avut o influenþã
providenþa înþeleaptã a lui încredinþatã unui preot în maþii, pot spune acum cã nu era beneficã ºi mereu mi-am spus
Dumnezeu ºi în purtarea lui de vârstã, cu experienþã. Mi-am aºa. Pot spune acum cã oamenii cã trebuie sã fiu la înãlþime pen-
grijã pentru toate. depus totuºi dosarul la insisten- nu sunt aºa de dificil de abordat, tru a putea face faþã acestei
Când vã uitaþi în urmã, þele mamei ºi, dupã douã sãptã- sunt deschiºi, sunt apropiaþi de moºteniri spirituale pe care ei
simþiþi o recunoºtinþã deose- mâni, am aflat chiar de la pãrin- Bisericã ºi niciodatã, de câte ori mi-au lãsat-o în inimile oame-
bitã pentru cineva anume? tele protopop cã am fost numit am apelat la ei pentru vreun aju- nilor. Cred însã cã este vorba ºi
Recunoºtinþa mea merge în eu. Am fost foarte bucuros... tor, nu mi-au spus nu. De aceea de un pãmânt bun, care este
primul rând cãtre familia mea, Cu ce gânduri aþi ajuns în am spus cã îmi doresc sã fie sufletul todericeanului.
în special cãtre mama, însã tot parohie ºi cum vedeþi lucru- cum au fost ºi pânã acum, pen- Interviu realizat de
în primul rând - dacã pot sã spun rile dacã vã uitaþi în urmã tru cã într-o perioadã scurtã de Natalia Corlean
6 Viaþa în Hristos
voinþei ºi a credinþei lui:

Postul Sfinþilor Apostoli


Pentru Biserica Ortodoxã postul are o mare importanþã în ceea ce priveºte anul litur-
ajunarea sau postul integral,
când se mãnâncã doar seara
pâine ºi apã; postul aspru, cu
hranã uscatã; postul obiºnuit
gic sau bisericesc, fiind strâns legat de marile sãrbãtori creºtine. Bucuria acestor sãrbã- sau comun, când bucatele sunt
tori, cu rol central în viaþa credincioºilor, nu ar putea fi gustatã din plin fãrã post. Aºa gãtite cu ulei, evitându-se pro-
cum la capãtul unui urcuº anevoios pe un munte ne apare frumuseþea încântãtoare a dusele de origine animalã; pos-
panoramei vãilor ºi împrejurimilor, la fel apar bucuriile marilor praznice ºi sãrbãtori tul uºor, când se dezleagã la
bisericeºti dupã perioadele de urcuº duhovnicesc ale posturilor. vin, peºte ºi produse lactate.
Postul Sfinþilor Apostoli e
Postul verii în fapte bune, nici icerile de rãu pe mai puþin aspru decât al
Dupã cum se poate foarte n-am mai avea care li le fãcuse ºi Paºtilor, sâmbãta ºi duminica
uºor constata, fiecãrui anotimp nevoie de ajutorul nu le-a împlinit" fiind dezlegare la vin ºi peºte.
îi corespunde câte o perioadã pe care ni-l dã pos- (Iona 3,10) La hramuri ºi la Naºterea
tul . Dar pentru cã Sfântului Ioan Botezãtorul (24
de post în care suntem chemaþi
firea este trândavã Adevãratul iunie) se dã dezlegare la peºte.
sã închinãm primele gânduri ºi
acþiuni lui Dumnezeu. La ºi se îndreaptã mai post Pentru cei bolnavi postul
începutul verii ne este pus degrabã spre tihnã Adevãratul este însãºi boala lor. Acestora
înainte postul Sfinþilor ºi plãceri, de aceea post este acela Sfântul Ioan Gurã de Aur le
Apostoli Petru ºi Pavel, care Stãpânul Cel iubi- care îmbinã în spune: "sunt cãi cu mult mai
precedã sãrbãtoarea Sfinþilor tor de oameni, ca mod fericit cele bune decât calea postului, care
Apostoli Petru ºi Pavel (29 un tatã iubitor, a douã aspecte ale ne pot deschide uºile
iunie). El este rânduit în cinstea izvodit leacul pos- lui: aspectul tru- îndrãznirii celei cãtre
apostolilor Petru ºi Pavel, dar ºi tului, ca sã ne pesc ºi aspectul Dumnezeu. Cel ce mãnâncã ºi
în cinstea tuturor apostolilor desprindã de plã- sufletesc, adicã nu poate posti, sã facã
Domnului, precum ºi în ceri ºi sã ne ducã abþinerea de la milostenii mai bogate, sã se
amintirea obiceiului lor de a de la grijile lumeºti bucate trebuie sã roage cu mai multã stãruinþã,
posti înainte de a întreprinde la lucrarea celor fie însoþitã de sã fie mai cu râvnã la
acte mai importante, cum ar fi, duhovniceºti. abþinerea de la ascultarea cuvintelor dum-
de pildã, hirotonia preoþilor. "(Omilii la Facere, X,1) pãcate ºi de efortul continuu nezeieºti, la acestea boala
Spre deosebire de celelalte Formã de exprimare spre virtute ºi progres trupului nu-i este o piedicã. Sã
posturi, care au o duratã fixã, duhovnicesc. Numeroºi Sfinþi se împace cu duºmanii, sã
Postul Sâmpetrului are o duratã a pocãinþei Pãrinþi insistã asupra acestui alunge din sufletul sãu orice
variabilã de la an la an. El De asemenea, postul este o fapt, subliniind cã postul tru- gând de rãzbunare." (Omilii la
începe întotdeauna într-o luni, formã de pocãinþã, pentru pesc fãrã cel sufletesc este lip- Facere X,2)
dupã Duminica Tuturor Sfin- pãcatele sãvârºite, prin care se sit de orice valoare moralã.
þilor (prima duminicã dupã Ru- câºtigã harul Lui Dumnezeu. "Postul cel adevarat - spune Sf. Folosul postului
salii) ºi þine pânã în ziua de 29 Însoþit de rugãciune, de milos- Vasile cel Mare - constã în Sfinþii Pãrinþi ai Bisericii
iunie; pentru cã anul acesta sãr- tenie, de smerenie, de mãrtur- reþinerea de la cele rele. lui Hristos laudã ºi recomandã
bãtoarea cade într-o zi de vi- isirea pãcatelor ºi de sfânta Dezleagã toatã legãtura postul cu multã stãruinþã, mai
neri, se face dezlegare la peºte. împãrtãºanie, postul aduce nedreptãþii, iartã aproapelui tãu ales în cazuri de nenorociri ºi
uºurare sufletului ºi iertarea vãtãmãrile, dãruieºte lui datori- de primejdii sau în vreme de
Cale a sfinþirii pãcatelor. Mãrturie pentru ile. Tu nu mãnânci carne, dar suferinþã. "Cei ce puteþi posti,
Postul este o jertfã liber aceasta stau locuitorii cetãþii mãnânci pe fratele tãu. Tu te spune Sfântul Ioan Gurã de
consimþitã de credincios pentru Ninive ale cãror fãrãdelegi reþii de la vin, dar nu înfrânezi Aur, sã duceþi mai departe, atât
progresul sãu duhovnicesc, ajunseserã pânã la Dumnezeu. zburdãrile trupului. Tu nu cât vã stã în putinþã, aceastã
este o negare de bunã voie a tot Aflând de la profetul Iona cã mãnânci pânã seara, dar petre- lãudabilã ºi frumoasã râvnã.
ceea ce înrobeºte sufletul, este "patruzeci de zile mai sunt ºi ci ziua cu procese." "Cu cât se stricã omul nostru
mijloc de supunere ºi întãrire a Ninive va fi distrusã" , împãra-
voinþei. Iatã ce spune Sfântul tul cetãþii porunceºte ca toatã Moduri de postire cel din afarã, cu atât se înno-
Ioan Gurã de Aur despre rostul lumea sã posteascã, cu mic, cu Pentru cã postul este aso- ieºte cel dinãuntru " II (Corin-
postului: "Dacã ne-am rândui mare ºi sã se roage lui ciat ideii de înfrânare, toþi teni 4,16). Postul istoveºte
viaþa noastrã cu minte treazã, Dumnezeu sã-i ierte ºi sã-i mai creºtinii au posibilitatea sã trupul ºi pune frâu zburdãrilor
dacã am întrebuinþa tot rãgazul lase cu zile. "Atunci posteascã în ciuda neputinþelor celor fãrã de rânduialã, dar face
vieþii noastre cu cele Dumnezeu a vãzut faptele lor lor, înfrânându-se fiecare de la sufletul mai limpede, îl întrari-
duhovniceºti ºi am mânca atâta cele de pocãinþã, cã s-au întors ce poate. Existã patru moda- peazã, îl face sã se suie la
doar ca sã plinim nevoia numai de la cãile lor cele rele. ªi i-a litãþi prin care un creºtin se înãlþimi, îl face uºor".
ºi am cheltui toatã viaþa noastrã pãrut rãu Domnului de prez- poate înfrâna dupã mãsura Pr. Ion Tãrcuþã
Actual 7
Singur într-o mare de oameni ÿÿte el, cu pãcatele, cu neputinþele, cu
dezamãgirile lui. ªi atunci când ne
vom lua inima în dinþi ºi vom ridica
privirea sã-i cãutãm pe cei din jurul nostru,
Singurãtatea: un mare flagel al secolului nostru. O boalã trãitã din plin de când vom încerca sã vedem în ochii lor nu
fiecare membru al societãþii actuale. Prezentã la tot pasul, trãitã de mulþi, pe un oarecare individ care trece nevãzut
ignoratã de mulþi, dar totuºi simþitã de fiecare dintre noi. pe lângã mine, ci pe fratele meu în Hristos,
Apel la mica publicitate jurul meu. Fãrã sã vrem noi ne însingurãm sau chiar pe Hristos care se ascunde în el,
ºi ne creãm acea stare de iad. Cãci iadul nu când îi voi zâmbi ºi-l voi saluta ºi voi fi
împotriva singurãtãþii înseamnã foc ºi pucioasã ci lipsã de comu- pãrtaº la bucuria ºi necazul lui, atunci sigur
Într-o lume plinã de agitaþie în care comu- niune cu cel de lângã mine. singurãtatea mea ºi a lui se va împrãºtia, iar
nicarea prin intermediul mass-media a de- Când te simþi singur nu înseamnã cã bucuria comuniunii cu el ºi implicit cu
venit o obiºnuinþã, comuniunea cu cei din te-au pãrãsit cei din jurul tãu, ci cã tu þi-ai Dumnezeu ne va face mai fericiþi.
jurul nostru s-a transformat într-o "rara pierdut caracterul comunicativ al fiinþei
avis", într-o pasãre rarã. Citeam deunãzi tale. Hristos ne spune în mod clar cã nu Puterea unui zâmbet
într-o publicaþie londonezã, la rubrica putem fi în comuniune dacã nu suntem în ªi încã ceva! Lui Dumnezeu nu-i plac
anunþuri, cuvinte care m-au ºocat ºi m-au El. De aceea ne îndeamnã sã nu fim sin- oamenii posomorâþi. ªi cred cã s-ar bucura
pus pe gânduri. Am mai auzit eu despre guri, ci sã ne adunãm unul sau doi în mult sã ne vadã zâmbind mai des. ªi nu
astfel de lucruri, dar pânã nu am vãzut eu numele Lui pentru a fi ºi El în mijlocul nos- uitaþi: când zâmbim noi zâmbeºte ºi
cu ochii mei nu am putut crede. tru. Sã nu uitãm cã El a venit la noi tocmai Dumnezeu, zâmbeºte ºi cel de lângã noi; ºi
Erau acolo zeci de anunþuri care sunau pentru cã eram singuri ºi bolnavi, bolnavi uite cum singurãtatea începe sã se
cam aºa: "Persoanã... doresc sã vorbesc 5 mi- de pãcat. El a venit la noi, ºi nu noi am mers destrame. Faceþi-L prieten în primul rând
nute pe zi cu cineva la telefon", sau "Sin- la El. ªi acum ne cere fiecãruia dintre noi sã pe Dumnezeu ºi o sã vedeþi cã veþi avea
gur, caut companie de dialog pentru a-mi îm- ieºim, dupã exemplul Sãu, în întâmpinarea mai mulþi prieteni decât aþi visat vreodatã.
pãrtãºi gândurile ºi pentru a fi ascultat" etc. celui de lângã noi. Sã-l facem sã nu se mai Adio singurãtate, bine ai venit Doamne,
E teribil. Într-un oraº cu o populaþie de pes- simtã singur, sã stãm de vorbã cu el, sã-l bine aþi venit prieteni!
te 8 milioane de locuitori sã se audã strigã- îmÿÿrbãtÿÿ ºi mai ales sã-l iubim aºa cum Pr. Iosif Ciolan
tul deznãdãjduit "Sunt singur!". "Pe lângã plopii fãrã soþ", zice
Iadul este lipsa „Privirea vicleanã" cãtre zâna iubirii sale: "Cãci te
iubeam cu ochi pãgâni".
comunicãrii Într-o zi din tinereþele mele, am luat masa la o Dar mai presus de toþi ºi de toate, Domnul nos-
Dar iatã cã, din pãcate, acelaºi cantinã publicã împreunã cu doi prieteni. Eram tru Iisus Hristos, considerând ochiul trupesc ca
strigãt mut se aude din ce în ce serviþi la masã de o fatã deosebit de frumoasã. oglindã a sufletului, ne previne sã luãm aminte ca
mai mult ºi în mijlocul societãþii Vrãjit de frumuseþea ei, unul din comeseni m-a ochiul nostru sã fie luminat ºi nu întunecat (Matei
noastre româneºti. ªi în special întrebat: "Ce zici, e pãcat sã priveºti ºi sã admiri 6,22 - 23), cãci "oricine se uitã la femeie, pof-
în mediul urban, dar nu numai. o frumuseþe lãsatã de Dumnezeu?" Întrebarea lui tind-o, a ºi sãvârºit adulter cu ea în inima lui"
Trecem grãbiþi unul pe lângã mi-a adus aminte îndatã de o rugãciune, pe care (Matei 5,28). Iatã de ce în multe rugãciuni mãr-
celãlalt pe stradã ca ºi cum n-am preotul o zice în tainã la Sfânta Liturghie a turisim zicând: "frumuseþe strãinã am vãzut ºi cu
bãga de seamã cã în jurul nostru Darurilor mai înainte sfinþite ºi în care el se roagã dânsa mi-am rãnit inima".
sunt suflete la fel de bucuroase lui Dumnezeu, între altele, ca "ochiul (nostru) sã Cu referire la cei care prin privirea lor vicleanã
sau întristate ca ºi noi. Suntem fie ferit de toatã privirea cea vicleanã". Într-ade- ispitesc alte persoane, Sfântul Apostol Petru
prea grãbiþi ca sã mai realizãm vãr, existã o privire sincerã, curatã ºi alta perfidã, spune: "având ochii plini de pofta desfrânãrii ºi
cã unul plânge sau râde. Cã un întinatã. Privirea vicleanã este expresia unei fiind nesãþioºi de pãcat, ei amãgesc sufletele cele
copil are nevoie de atenþia mea, conºtiinþe pãcãtoase, a unei gândiri perverse, a nestatornice"(2petru 2,14). Pe unii ca aceºtia
cã un vârstnic îºi trage picioarele unei senzualitãþi dominate de poftele ºi plãcerile Domnul nostru Iisus Hristos îi avertizeazã
anevoie spre casã cu o plasã trupeºti inferioare. O asemenea privire are, de zicând: "Vai omului aceluia prin care vine
goalã în mânã ºi cu privirea dusã regulã, consecinþe dureroase, nefericite, nefaste. sminteala"(Matei 18,7). Deci, vai ºi fetelor ºi
ºi deznãdãjduitã, cã adolescentul Referiri la "privirea vicleanã", în înþelesul aces- femeilor care se îmbracã sumar ºi provocator, vai
de lângã mine a uitat codul ta, întâlnim ºi în nenumãrate cântece populare celor care elaboreazã ºi editeazã cãrþi ºi reviste
bunelor maniere ºi se comportã româneºti. Iatã câteva versuri din trei cântece: erotice, precum ºi celor care alcãtuiesc ºi prezin-
ca ºi cum ar fi singur pe stradã, 1."De n-ar fi ochi ºi sprâncene,/ N-ar mai fi tã programele mai mult sau mai puþin
cã cerºetorul din colþ e acolo nu pãcate grele./Dar ochi ºi sprâncene pornografice ale televiziunii ºi astfel - cum spune
pentru cã îi place sã fie ci pentru sunt,/Pãcatele-s pe pãmânt." canonul 100 al Sinodului Trulan-Quinisext -
cã noi, societatea, ne însingurãm 2."Eu am spus ochilor mei/Sã nu fie "amãgesc vederea, stricã mintea ºi împing spre
unii pe alþii. ªi aceasta datoritã lãcomei./Dar ei nu m-au ascultat/ªi numai de rele aþâþarea poftelor ruºinoase".
faptului cã ne pierdem adevãrata am dat." Luând aminte la toate cele de mai sus, e nece-
dimensiune a fiinþei noastre. 3."Rachiu-i bun ºi vinu-i dulce,/Þucu-i ochii sar ca prin raþiune sfinþitã de credinþa creºtinã sã
Uitãm cel mai elementar lucru: cui le-aduce." ne stãpânim instinctele, sentimentele ºi voinþa, în
cã suntem persoane, iar per- Fãrã îndoialã, privirea unei frumuseþi "îþi pro- aºa fel încât ochiul nostru sã fie curat, privirea sã
soana se caracterizeazã prin curã o stare de graþie, atât fizicã, cât ºi sufleteascã ne fie neîntinatã, sufletul luminos ºi viaþa bine-
comuniune, prin legãtura mea ºi mentalã", cum spunea cineva recent. Dar, nu în plãcutã lui Dumnezeu.
cu cel de lângã mine, cu cei din orice condiþii. Poetul Mihai Eminescu, în poezia: Pr. Prof. Ioan Glãjar, Parohia Ucea de Jos
8 Ne vorbeºte pãrintele Teofil

Un program de viaþã duhovniceascã


Dumnezeu. însã se recomandã sã ne împodobim
În cadrul unei familii, cum este bine mintea cu gândurile sfinte, aduse din cer
sã se facã rugãciunea? E bine sã fie pe pãmânt ºi care ne sunt întotdeauna de
fãcutã împreunã sau separat? folos, pentru a avea o vistierie a inimii din
Cel mai bine este sã se facã rugãciunile care putem scoate gânduri bune pentru
împreunã, bineînþeles necerând ºi copiilor toate situaþiile câte ni se ivesc în viaþã.
sã se roage împreunã cu pãrinþii atât cât Al patrulea punct pe care ni l-aþi
s-ar ruga pãrinþii ca oameni mari, pentru cã recomandat este paza minþii prin rugã-
copii nu înþeleg toate rugãciunile. Dar soþii ciunea de toatã vremea.
e bine sã se roage împreunã pentru cã în Da! Paza minþii prin rugãciunea de
viaþa de familie nu existã nimic particular, toatã vremea, adicã prin repetarea rugãciu-
totul este comun, cu atât mai mult rugã- nii "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
ciunea prin care cresc cei doi soþi ca soþi ºi Dumnezeu, miluieºte-mã pe mine pãcãto-
ca pãrinþi ºi prin care se întãresc convin- sul!" sau a altor rugãciuni scurte.
gerile religioase. Se poate întâmpla ca soþii Ne putem formula ºi noi niºte rugã-
Pãrinte Teofil, ne puteþi recomanda sã nu se poatã ruga împreunã din pricina ciuni pe care sã le repetãm; important este
un program de viaþa sufleteascã? nepotrivirilor de program, dar totuºi e bine sã fie mintea angajatã în rugãciune ca sã
Eu, pentru cei care vin la mine ºi sã se caute ºi prilejuri de a se ruga împre- disparã gândurile care nu sunt potrivite cu
doresc sã fie îndrumaþi pentru o viaþã unã, atunci când se poate. rugãciunea, gândurile rele pentru cã toate
duhovniceascã autenticã, le prezint un pro- Pãrinte, aminteaþi de program ºi ale omului pornesc de la gândul omului,
gram de 5 puncte: aºa cã înmulþirea gândurilor bune este
1. Sã participe la Sf. Liturghie în duminici ºi sãrbãtori temei ºi de cuvinte bune ºi de fapte bune.
2. Sã se roage dimineaþa ºi seara ºi la masã Dacã ne disciplinãm mintea, ne disci-
3. Sã citeascã 2 capitole din Noul Testament în fiecare zi plinãm ºi viaþa.
4. Sã-ºi disciplineze mintea prin repetarea deasã a rugãciunii: Ne recomandaþi de asemenea ºi pos-
tul în zilele de peste sãptãmânã ºi în cele
"Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-mã pe 4 mari posturi rânduite de Bisericã. Ce
mine pãcãtosul" înseamnã de fapt sã posteºti? E vorba
5. Sã þinã posturile rânduite de Bisericã doar de un regim alimentar sau este
mai mult decât atât?
Un autentic creºtin ortodox are datoria într-adevãr pentru mulþi dintre noi pro- Postul este mai mult decât un regim
sã meargã la bisericã în duminici ºi sãrbã- gramul este foarte încãrcat ºi ajungem alimentar, însã în principal cuprinde
tori, în special la Sfânta Liturghie, pentru acasã seara foarte târziu ºi foarte obosiþi. regimul alimentar. Nu se poate un post
cã el face parte dintr-o comunitate ºi tre- Cât sã mai stãm la rugãciune dacã une-
buie sã fie împreunã cu ceilalþi credincioºi fãrã mâncare de post. Bineînþeles cã postul
ori chiar adormim în timpul ei? este ºi post de la toate lucrurile desfãtã-
în lucrarea de pareamãrire a lui Dumne- Recomand ca rugãciunea sã se facã în
zeu. La Sfânta Liturghie, creºtinul are posi- toare ºi mai ales de la cele care nu se
mod conºtient, nu doar ca sã fie fãcutã. potrivesc cu ceea ce ºtim noi cã vrea
bilitatea sã aducã mãrire lui Dumnezeu, sã
Atunci când suntem obosiþi, ne putem Dumnezeu. Dar în principal e vorba de
se roage, sã asculte cuvântul lui Dum-
ruga mai puþin, un "Tatãl nostru", hrana pe care o folosim în fiecare zi ºi dacã
nezeu din Evanghelie ºi din Apostol, sã
cânte împreunã cu îngerii "Sfânt, Sfânt, "Cuvine-se cu adevãrat", "Nãscãtoare de vrea cineva sã se disciplineze, mai ales în
Sfânt e Domnul Savaot" ºi "Aliluia", sã Dumnezeu", eventual un psalm ºi ne latura asta poate intenþiona sã se disci-
primeascã binecuvântãrile lui Dumnezeu aºezãm la culcare cu conºtiinþa cã am fãcut plineze. Iar cineva care nu þine rânduiala
prin mijlocirea preotului. Aici, el are posi- ceva ºi pentru Dumnezeu ºi pentru noi postului nu-i sigur cã þine vreo altã rân-
bilitatea sã primeascã îndemnurile Bise- rugându-ne, marcând vremea în care ne duialã a Bisericii.
ricii ºi sã asculte cuvântul de învãþãturã. aºezãm la odihnã. Iar dimineaþa la fel de De ce e important totuºi sã postim,
În ce priveºte rugãciunea de dimineaþã bine mãcar câteva rugãciuni sã se facã la ce ne ajutã postul?
ºi de searã ºi rugãciunea de la masã, aceas- pentru a se forma conºtiinþa cã avem o Postul ne ajutã la disciplinarea trupu-
ta este necesarã pentru cã în fiecare zi tre- dependenþã de Dumnezeu. lui, la potolirea pornirilor de desfrânare, ne
buie sã ne gândim la Dumnezeu: ne Al treilea punct de program este lec- ajutã în general la domolirea energiilor fi-
gândim la Dumnezeu la începutul zilei, ne tura a douã capitole din Noul Testament. zice ºi ne ajutã în acelaºi timp la
gândim la Dumnezeu la începutul nopþii, De ce recomandaþi douã capitole? încadrarea într-o disciplinã a Bisericii.
când mergem cãtre somn; apoi ne rugãm Eu recomand 2 capitole pe zi. Nu este Cine posteºte e nãdejde sã facã ºi alte
la masã ca sã avem ºi conºtiinþa cã pâinea o catastrofã dacã cineva nu poate sã lucruri bune, pe când cineva care nu
noastrã cea de toate zilele o primim nu citeascã douã capitole sau nu poate sã posteºte nu-i sigur cã se poate încadra la
numai din munca noastrã ci ºi din darul lui citeascã chiar deloc din Noul Testament, altceva dintr-o orânduialã a Bisericii.
Actualitatea religioasã 9
Credinþa pãrinþilor este beneficã pentru copii Un nou aºezãmânt monahal
Potrivit unui studiu recent, copiii ai
cãror pãrinþi sunt credincioºi sunt mai
mai multe aptitudini sociale ºi de auto-
control decât cei din familii non-reli-
în Arhiepiscopia Sibiului
cuminþi ºi par mai fericiþi decât cei gioase. Copiii ai cãror pãrinþi participã ÎPS Laurenþiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat în
crescuþi fãrã o influenþã religioasã. împreunã la slujbele bisericii au fost dupã-amiaza zilei de duminicã, 20 mai, slujba de pu-
Primul studiu care analizeazã influenþa notaþi ca fiind cei mai bine adaptaþi ºi nere a pietrei de temelie pentru un nou aºezãmânt mo-
religiei în dezvoltarea copiilor îi aparþine cu cel mai bun comportament. nahal. Locaºul va fi ridicat în apropierea localitãþii Au-
lui John Bartkowski, un sociolog de la Într-un alt studiu, care analizeazã gustin, judeþul Braºov. Pãrintele arhimandrit Visarion
Mississippi State University. Echipa efectele pozitive ale religiei asupra sã- Joantã, exarh al mãnãstirilor din Arhiepiscopia
nãtãþii, publicat anul trecut, cercetãto- Sibiului, a participat la eveniment: "Aici, pânã la anul
lui Bartkowski a intervievat pãrinþii ºi
rii au descoperit cã cei care merg regu- 1760, a existat un schit care a fost distrus de cãtre ge-
profesorii a peste 16.000 de copii, neralul Bukov. Un om din Braºov, cu multã evlavie ºi
cerându-le sã noteze copiii - majori- lat la bisericã trãiesc mai mult. Publicat
în Journal of the American Board of credinþã faþã de viaþa monahalã, a hotãrât împreunã cu
tatea în vârstã de 6 ani - la capitolele alte familii din aceastã localitate sã doneze o parte din
Family Medicine, studiul Centrului
autocontrol, frecvenþa comportamentu- Medical de la Universitatea din Pitts- pãmânturile lor Arhiepiscopiei Sibiului, urmând ca pe
lui greºit ºi capacitatea lor de a-ºi burgh aratã cã oamenii care merg la acestea sã se ridice un aºezãmânt monahal. Trebuie
respecta semenii ºi de a lucra în com- bisericã cel puþin o datã pe sãptãmânã amintit faptul cã pânã la anul 1989, în Arhiepiscopia Si-
pania lor. Rezultatele au fost compara- trãiesc cu aproximativ 2-3 ani mai mult biului nu erau decât douã aºezãminte monahale. Acesta
te cu rata participãrii pãrinþilor la sluj- decât cei care nu frecventeazã biserica. este cel de-al 28-lea aºezãmânt monahal din Arhiepis-
bele de la bisericã, frecvenþa discuþiilor (Novopress Romania) copia Sibiului". (www.mitropolia-ardealului.ro)
despre credinþã cu copiii lor ºi dacã
existã dispute în familie cu privire la
religie. Copiii pãrinþilor care participã
Un nou sfânt român în calendar
regulat la slujbe ºi vorbesc despre cre- Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a aprobat de curând canonizarea Sfântului
dinþã au fost notaþi, atât de pãrinþi cât ºi
Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin, având ziua de sãrbãtorire la 14 aprilie. Dosarul
de profesori, ca fiind mai cuminþi ºi cu
de trecere în rândul sfinþilor a ierarhului bistriþean a fost deschis în urmã cu trei ani,
Mii de creºtini arestaþi laMaramureºului.
propunerea Înalt Prea Sfinþitului Bartolomeu al Clujului, Albei, Criºanei ºi

la un marº Cuviosul Pahomie (cu la domnitori mare evlavie. L-a uns domn
Peste patru mii de persoane au participat la numele de botez Petru) s-a nãs- pe Nicolae Mavrocordat în Biserica Sf.
sfârºitul lunii mai la un marº pe strãzile capi- cut în preajma anului 1674 în Nicolae, la 8 noiembrie 1711.
talei Indiei ca protest faþã de violenþele la care satul Gledin din þinutul Bistri- La 1 martie 1714, sfântul Pahomie
sunt supuºi creºtinii din aceastã þarã. Aproape þei ardelene. Trece în Moldova, pãrãseºte de bunã voie scaunul arhieresc,
toþi participanþii au fost arestaþi. Marºul, intitu- ca foarte mulþi tineri ardeleni pentru a reveni la Neamþ; de aici s-a retras
lat "Opriþi violenþele împotriva creºtinilor" a din vremea aceea, ºi este primit din nou în sihãstria lui. La Pocrov a con-
fost organizat dupã douã recente atacuri tele- ca frate la Mânãstirea Neamþ, struit un lãcaº de rugãciune, cu hramul
vizate cãrora le-au cãzut victimã creºtini, pe unde erau foarte mulþi cãlugãri Acoperãmântul (Pocrovul) Maicii
fondul creºterii în ultima vreme a incidentelor veniþi din Ardeal. Intrat în Domnului, unde adunat o micã obºte.
anti-creºtine. mânãstire, din anul 1694, tânã- Dupa multe necazuri, ierarhul
Marºul a început la ora 10 dimineaþa de rul frate, foarte ascultãtor ºi Pahomie a pornit în pribegie la Kiev,
lângã parlamentul din New Delhi. Organi- evlavios, parcurge, dupã rându- oprindu-se la Lavra Pecerska. Aici, trãind
zatorii aºteptau sosirea a douã mii de persoane, ialã, toate încercãrile duhovniceºti. cu dorul nestins dupa Pocrov ºi Neamþ ºi cu
dar numãrul participanþilor a întrecut orice În 1697, la vârsta de 25 de ani, gândul întoarcerii acasã, a trecut la cele veºnice
primeºte mult dorita cununã a la 14 aprilie în anul 1724. Înainte de a se muta
aºteptare, depãºind 4.000 de persoane. Protes- cãlugãriei. Devine la nici treizeci de ani la Domnul a îmbrãcat marea schimã sub numele
tatarii au cerut respectarea demnitãþii umane ºi stareþul marii lavre a Neamþului, obºte Pimen.
a drepturilor constituþionale pentru comunitatea pe care o conduce pânã în anul 1704. Istoricul Nicolae Iorga afirma despre ie-
creºtinã ºi pentru celelalte comunitãþi minori- Pleacã la Kiev, unde, la Lavra Pecerska, rarhul Pahomie cã a fost "cel mai de seamã cãr-
tare. Problemele vin de regulã din partea funda- îl cunoaºte pe Sf. Dimitrie al turar dintre clericii moldoveni ai acelui timp".
mentaliºtilor hindutva, dar adesea ºi oficiali- Rostovului, cãruia îi devine ucenic. Se Activitatea lui ca ierarh ºi monah, preo-
tãþile locale iau parte la hãrþuirea creºtinilor. întoarce la Neamþ ºi hotãrãºte sã aleagã cupãrile ºi concepþiile sale - cuprinse în special
Secþia de poliþie stradalã a parlamentului a sihastria, gãsindu-ºi locul pentru liniºte în testamentul sãu scris la Lavra Pecerska - au
confirmat arestarea a aproximativ 4.000 de într-o pãdure deasã, lângã un munte ce generat un curent înnoitor în viaþa monahalã a
persoane la ora unu ale amiezii, eliberându-le se numeºte Chiriacul. Bisericii moldovene din acel secol. Râvna sfân-
dupã o orã. Auzind despre viaþa sa, domnitorul, tului Pahomie ºi a ucenicilor lui a fãcut din
"A fost pentru prima oarã dupã noiembrie cu mitropolitul, episcopii ºi egumenii sihãstria de la Pocrov un adevãrat centru de cul-
1997 când un numãr atât de mare de creºtini au mãnãstirilor au hotãrât sã-l cheme epis- turã bisericeasca ºi duhovniceascã.
fost arestaþi. Era o imagine incredibilã sã vezi cop de Roman. De aici, sihastrul În urmã cu zece ani, localnicii din Gledin au
cãlugãriþe catolice, pastori protestanþi, activiºti Pahomie a fost chemat pentru scaunul descoperit cã Sfântul Pahomie s-a nãscut în
civili ºi alþii cântând cântece creºtine în secþia episcopal de la Roman, eparhie pe care satul lor. De atunci, an de an, ei sãrbãtoresc ziua
de poliþie", a declarat John Dayal, preºedinte al a pãstorit-o timp de ºapte ani ºi trei luni, de 14 aprilie cu mare fast. De fiecare datã, la
Uniunii Catolice din India. (AsiaNews.it) câºtigând nu numai de la popor dar ºi de slujbe a participat ºi câte un episcop.
10 Fii tânãr cu Hristos
Primãvara iubirii (II)

O ispitã puternicã ºi fatalã


Binecuvântare sau blestem? linguºitor, când agresiv, zicând: "aceasta e
Fiecare dintre noi purtãm o forþã dar tot mai neruºinat ºi iubirea". Apoi cu
extrem de puternicã: instinctul sexual. insistent. Dorinþele pe viclenia ºarpelui:
care le stârneºte devin "dacã m-ai iubi ai ceda
Instinctul îºi urmeazã orbeºte drumul
un chin trupesc greu de dorinþelor mele". ªi cu
sãu, nu poate lucra altfel. Fiind o forþã na-
suportat, excitã nervii ºi obrãznicie diabolicã
turalã ºi nu spiritualã, nu cautã altceva
acoperã inteligenþa cu o îºi joacã ultima carte:
decât satisfacþia sa. Nu vreau sã spun cã ceaþã groasã. Acest "dacã nu vrei, te las".
acest instinct este în sine rãu. El are un rol monstru îºi vârã
important, cãci prin el se manifestã puterea ghearele în trup ºi suflet. În robia
generatoare, putere care constituie virili- ªi pentru mulþi tineri e
tatea. Nu este vorba numai de virilitatea fi- instinctului
greu sã lupte contra
zicã, ci ºi de virilitatea sentimentului, in- Zadarnic ea îi
acestei fiare ºi uneori se
teligenþei ºi voinþei. ªi instinctul este un spune cã acest lucru e
lasã biruiþi, ajungând la
dar de la Dumnezeu. Puterea generatoare e o adevãratã dependenþã pãcat, cã ceea ce îi
o conlucrare cu puterea creatoare a lui sexualã. pretinde e dezonorant,
Dumnezeu. În virtutea acestei puteri, mai Cel puþin dacã cã dacã ar ºtii pãrinþii...
târziu, în cadrul cãsãtoriei vei fi binecu- ispitele n-ar fi cultivate Inima lui a devenit tare
vântat cu copii. Ea iþi va dãrui douã bunuri de impresii exterioare... ca piatra. Au amuþit
de valoare: demnitatea ºi bucuria de pãrin- Dar dorinþa sexualã e stârnitã de remuºcãrile. Pasiunea a fãcut din ºcolarul
te. Când primul tãu copil, drãgãlaº ºi sãnã- lãudãroºenia tinerilor pentru care bãrbãþia sãu un demon. Puterile naturale se descã-
tos, se va odihni pe braþele tale, vei înþele- este sinonimã cu sclavia pasiunilor sexu- tuºeazã ºi aduc dupã ele ruina ºi triumful
ge toatã mãreþia ºi bucuria unei astfel de puteri. ale, de revistele pornografice, de casetele rãului. Nenorocit, de sute de ori nenorocit,
Nu vreau, deci, sã mã ridic împotriva video, de alcool, de cinematograf, de dis- tânãrul lipsit de voinþã ºi de putere, se lasã
instinctului pe care Dumnezeu l-a sãdit în coteci ºi tot felul de dansuri excitante. în mâinile instinctului. Instinctul avea
noi. Vreau însã sã te fac sã înþelegi cã ceea menirea sã fie rob ºi iatã cã a devenit
ce este binecuvântare, se poate preschimba "Dacã nu vrei, te las!" stãpân tiranic ºi crud.
în blestem. Instinctul este o forþã naturalã Sã nu ne mirãm dacã un adversar atât Omul a reuºit sã stãpâneascã forþele
ca apa ºi ca focul. Cânt fluviul e menþinut de violent ºi de puternic, cum este instinc- oarbe ale naturii obligându-le sã-i slu-
în albia sa, e o binecuvântare pentru tot þi- tul sexual, îl orbeºte pe tânãr ºi-l târãºte jeascã. Omul este stãpânul pãmântului ºi
nutul. Dar când se revarsã, distruge tot ce înspre plãceri josnice. Instinctul îºi ajunge atunci oare n-ar trebui sã fie stãpân ºi peste
gãseºte în cale. Aºa cã dacã instinctul sexu- întotdeauna þinta într-un om fãrã voinþã. trupul sãu? N-are el putere sã înfrâneze
al va fi în viaþa ta o binecuvântare sau un Ce se întâmplã atunci? Onoarea ºi demni- forþele naturale din trupul sãu?
blestem depinde numai de tine. tatea sa de om sunt dãrâmate. Chipul prie- ªtiu sigur cã existã laºi care capit-
teniei curate se întunecã. Ochii sãi orbiþi de uleazã de la primul atac. Deºi au crescut
Dependenþã sexualã patimi nu mai vãd decât grosolãnia. În pri- trupeºte, voinþa lor a rãmas foarte micã. Ar
În natura exterioarã forþele naturale etenã nu mai vede decât femeia ca obiect trebui ca ei înºiºi sã se dispreþuiascã pentru
tind violent spre descãtuºare. Neîncetat al dorinþelor sale, un instrument al plãcer- neputinþa lor. Ei în schimb se justificã
încearcã sã-ºi sfãrâme lanþurile. Când ºi-au ilor sale. Când a ajuns aici, împãtimitul zicând: "este imposibil sã învingi pasi-
câºtigat libertatea nu mai cunosc nici un cautã sã afle ºi la prietena sa o dispoziþie unea". Sãrmanii oameni! Aceasta este
stãpân, nici o stavilã, n-au nici o milã. asemãnãtoare. Atitudinea neglijentã, judecatã de sclavi. Aºa judecã numai
Instinctul sexual e o forþã naturalã în om, mângâierile, pipãirile, cuvintele de oamenii care renunþã la libertatea lor.
este o fiarã adormitã care nu cunoaºte nici dragoste, îmbrãcãmintea prea sumarã, Ne vreau sã-ti ascund realitatea. Lupta
o robie moralã. Când a scãpat de sub con- toate acestea aþâþã pasiunea sexualã a este grea, dar biruinþa este posibilã. Par-
trol e gata sã sarã a-ºi înhãþa prada. Nici o bãiatului. Poate cã prietena nu se gândeºte cã-l aud pe Sfântul Apostol Pavel
fiarã a deºertului nu e mai abilã ºi mai la aºa ceva, dar sentimentalismul ei n-are reproºându-ne: "În lupta voastrã cu pãcat-
ºireatã. El dã plãcerii, pe care Dumnezeu a margini. Vrea sã iubeascã ºi sã fie iubitã. ul, nu v-ati împotrivit pânã la sânge"
împreunat-o cu puterea procreatoare, un Nu se gândeºte cã un hoþ pândeºte cu ochii (Evrei 12,4). Dacã zi de zi lucrãm pentru
înþeles pervertit, socotind-o ca scop în avizi momentul în care sã-i pângãreascã trupul nostru câºtigându-i pâinea cea de
sine. fiinþa. La început el e mãgulitor, insinuant, toate zilele, oare sufletul nu-i mult mai
Instinctul respins odatã se ridicã cu face aluzii discrete. Apoi devine insistent presus decât el?
mai multã îndrãznealã. Respins de sute de ºi obraznic ºi o întreabã direct. Ea poate Nu trebuie pentru libertatea ºi fericirea
ori, revine de sute de ori. Este când refuza ruºinatã, indignatã. El stãruie lui sã ne luptãm cu mai mult curaj?
Pas în doi 11
Pas în doi Fericirea înseamnã maturitate
la început de drum Multe cupluri fac greºeala sã creadã cã a- continuã sã pãstreze în minte acea imagine
tunci când spun DA toate sunt împlinite. Con- idealã pe care ºi-a construit-o cu ajutorul fan-
"Pas în doi". Sub acest titlu ne propu- siderã cã, dacã urcã împreunã treptele biseri- teziei, atunci sã se pregãteascã sã trãiascã ade-
nem sã redescoperim frumuseþea cãsniciei. cii, au urcat ºi scara care duce în al nouãlea cer. vãrate deziluzii.
În lumea de azi majoritatea cãsniciilor nu Unii sociologi au dorit sã redea aceastã De aceea este foarte important sã laºi
se mai bazeazã pe alegerea pãrinþilor sau mentalitate în filmele de la Hollywood ºi în copilãriile care se potrivesc numai eroilor din
pe considerente materiale, iar tinerii por- televiziuni. Poate cã sunt de vinã ºi autorii ver- visurile tale de puºtoaicã. Pentru cã dacã
nesc pe acest drum din proprie iniþiativã, surilor unor melodii mult ascultate. persiºti în ele, riºti sã faci câteva greºeli
din dragoste. Cu toate acestea, paradoxal, În acest moment nu ne intereseazã însã sã grosolane. Vei pierde timp preþios ºi multã
numãrul divorþurilor a crescut incredibil de cãutãm cauzele atât timp cât ne intereseazã sã energie încercând sã îl transformi pe soþul tãu
mult, practic o cãsnicie din cinci ajungând
la separare, cu consecinþe dureroase pen- înþelegem evenimentele. Cãsnicia reuºitã poate în ceva ce el nu va fi niciodatã. Probabil cã þi
tru familie, mai ales pentru copii. ªi nu sã fie "construitã în cer", însã în realitate seamã- se va întâmpla des sã insiºti exagerat de mult
numai atât. Chiar ºi mulþi dintre cei care nã mai mult cu jucãriile stricate pe care le armo- asupra a ceea ce nu este ºi sã uiþi toate calitãþile
rãmân împreunã fac acest lucru numai nizeazã cineva singur, când adãugând, când ri- ce constituie adevãrata lui personalitate.
pentru cã divorþul li se pare mult mai greu dicând, când tãind, când egalând, când comple- Într-o cãsnicie adevãratã, douã persoane
ºi acceptã sã îndure o relaþie de com- tând, pânã ajunge sã dea naºtere la ceva fru- încearcã sã îmbine trãsãturile caracteristice ale
plezenþã, de acceptare resemnatã a situa- mos, care sã-i ofere bucurie pentru totdeauna. fiecãruia într-o unitate care sã se potriveascã la
þiei; iar cu sufletul (ºi de cele mai multe Dacã priveºti în dicþionar la cuvântul "feri- amândoi. Participarea celor doi la o astfel de
ori ºi cu trupul) evadeazã din cãsnicie. cire", vei citi aceste explicaþii interesante: încercare constituie forþa exterioarã a unei cãs-
Nici societatea nu e de partea familiei, "Fericirea este provocatã de reuºita a ceea ce nicii reuºite. Sã nu cazi victima impresiilor
pentru cã încurajeazã acest comporta- considerã cineva bun. Satisfacþia înseamnã un exterioare. Nu suntem nici unul fãrã greºealã.
ment, iar cãsnicia este de multe ori numitã fel de fericire paºnicã în care rãmâne cineva Studiazã cu sinceritate pãrþile lui negative.
"colivie" sau "jug", iar pe seama ei existã dupã împlinirea dorinþelor sale, chiar dacã nu Priveºte cu atenþie ºi slãbiciunile tale, apoi
nenumãrate glume care descriu viaþa s-au materializat toate speranþele sale". cautã sã vezi cum se pot îmbina defectele
celor cãsãtoriþi ca fiind una de suportare Acest lucru este valabil chiar ºi pentru voastre cu calitãþile, astfel încât sã obþineþi cele
reciprocã. Aºa sã fie? Atunci cum de cuplurile cele mai fericite. Cãsnicia nu schim- mai bune ºi puternice rezultate.
vedem totuºi ºi soþi care se înþeleg din bã, ca prin farmec, omul nedesãvârºit în om Dupã cãsãtorie devenim mult mai sensi-
priviri, care ºi dupã zeci de ani de cãsnicie desãvârºit. Fiecare om are lipsurile lui. Ca sã bili la decepþii ºi supãrãri decât înainte.
îºi zâmbesc drãgãstos ºi complice sau se rãspundã cineva la o astfel de provocare e o Maturitatea însã ne ajutã sã trecem peste ele ºi
plimbã de mânã, ca în tinereþe? chestiune de maturitate. Fiecare dintre noi am sã construim împreunã. ªi fiþi convinºi cã
Un psiholog pe probleme de cãsnicie fost cândva îndrãgostiþi de imaginea idealã a meritã acest efort.
spunea cã nu existã cãsãtorii nefericite, ci aceluia pe care l-am visat a fi partenerul Charlie W. Shedd, „Scrisori Caterinei -
doar parteneri imaturi. O cãsnicie fericitã desãvârºit de viaþã. Dacã fiecare dintre voi sfaturi unei tinere cãsãtorite“
nu e un cadou pe care îl pri-
de viitoare soþie pe mama, iar fetele
meºti de-a gata prin binecu-
vântarea lui Dumnezeu în O societate agresivã (femeile) pe tata. Aceastã informaþie însã
Taina Cununiei, ci e o luptã De mulþi ani societatea se învârteºte într-un cerc este valabilã doar în cazurile în care pãrinþii
care, dacã îl luãm ca aliat în vicios al agresivitãþii ca rãspuns la o altã agresivitate. respectivi sunt persoane dezirabile, acceptate de
ea pe Domnul, se transformã Nimeni nu mai gãseºte drumul tainic al iubirii, care copii ºi care sã nu fi fãcut greºeli majore ca pãrinþi.
în victorie. În aceastã împreu- sã-i dea puterea ºi curajul sã reacþioneze întorcând ºi Spre exemplu, un tatã care a fost tot timpul agresiv
nã cãlãtorie un rol important obrazul celãlalt. cu soþia lui ºi cu copiii, va duce la faptul cã fiica lui
îl are ºi informaþia, pentru cã ªi totuºi, a existat (ºi încã mai existã ºi va exista îºi va dori un partener la polul opus faþã de tatãl ei,
despre cãsnicie înveþi cât trã- mereu) CINEVA care a putut sã facã acest lucru. adicã o persoanã blândã ºi tolerantã, uneori chiar lip-
ieºti. De aceea ne-am propus Deci... se poate! sitã de o opinie fermã (genul "Cum spui tu...").
sã punem la dispoziþia celor Am cãutat un moment în viaþa oamenilor în care În cazul în care mama este prea asprã lucrurile
care îºi doresc o cãsnicie îm- relaþiile dintre ei sã fie armonioase (în cel mai înalt sunt mai complicate, pentru cã ei nu i se iartã multe
plinitã, indiferent de vârsta grad posibil) sau cel puþin binevoitoare ºi de bunã din comportamentele care tatãlui îi sunt trecute cu
lor, o serie de articole în care credinþã, care sã constituie un punct de început în vederea. De la MAMA toþi membrii familiei se
vor gãsi informaþii folositoa- care sã fie posibilã ruperea cercului vicios de care aºteaptã sã fie "o oazã de liniºte", un exemplu pentru
re, din experienþa unor duhov- vorbeam. Cred cã un astfel de moment poate fi puterea de iertare ºi bunãtate, indiferent cã este vorba
nici ºi nu numai. Avem ºi perioada de constituire a unui nou cuplu, de la care despre copii sau despre soþ.
sprijinul unui psiholog, cã- sã porneascã o nouã generaþie, în care IUBIREA sã Aceste lucruri e bine sã fie cunoscute de cei care
ruia îi puteþi adresa întrebãri decidã regulile jocului "de-a viaþa". urmeazã sã îºi întemeieze o familie, pentru cã explicã
scriindu-i la redacþia noastrã De aceea vom încerca de-a lungul unui ºir de multe, ºi bune ºi rele. Experienþa de 30 de ani de psi-
sau pe adresa de email. articole sã aducem cât mai multe informaþii de care hologie mã face sã le afirm, însã situaþiile sunt pe cât
Pornim deci la drum, cu ru- tinerii ºi cei mai puþin tineri sã se foloseascã, pentru de diferite pe atât de complexe. De aceea trebuie
gãciune ºi cu speranþa ca mer- a evita sau a repara greºelile care se fac de obicei. puse în discuþie situaþii concrete, iar acesta este
sul unul lângã altul din multe Pentru început, mi se pare important de precizat motivul pentru care se impune o legãturã directã cu
cãsnicii sã se armonizeze în pentru tineri cã, de cele mai multe ori, la baza alegerii cititorii, care prin întrebãrile adresate ne ajutã sã ofer-
timp ºi sã devinã un "pas în partenerului (partenerei) stã un model mai degrabã im informaþii "la obiect", concrete ºi actuale.
doi". Natalia Corlean subconºtient. Concret, bãieþii (bãrbaþii) au ca model Dana Preda, psiholog
12 O poveste pentru tine

Afarã era cald. Razele soarelui ceva pentru el, ci se ruga pentru un
mângâiau jucãuºe tot ce întâlneau în prieten al lui ºi cu toate astea…
calea lor; ba o frunzã de un verde crud Se ridicã în picioare, cu capul ple-
care se legãna ameþitã parcã de adierea cat, cu lacrimi ºiroindu-i pe faþa micã ºi
vântului, ba o floare ce-ºi ridica cãpºorul bãlaie, ºi suspinând se îndreptã spre
sã primeascã salutul soarelui, ba penajul casã. Trebuia sã-l ajute cineva. Ce sã mai
pufos al unui piþigoi care fãcea tumbe facã? departe
prin aer desfãtându-ºi colegii de zbor cu Bunica îl vãzu în mijlocul curþii. Era cufundatã
giumbuºlucurile lui de mare circar aer- supãrat. Tare supãrat. Îl chemã la ea. Îl în întuneric. A
ian. Undeva, la umbra unui pom de lili- aºezã pe genunchii ei ºi-l descusu puþin început rugãciunea
ac, Matei tolãnit pe iarbã, privea încântat câte puþin. Matei abia oprindu-ºi sus- cel de-al doilea, profund, pios, dar
la aceste minunãþii dumnezeieºti. Îi pinele îi povesti cu lux de amãnunte tot acelaºi efect; întuneric, beznã în jurul
atrãsese atenþia de mult timp micul cir- ce se întâmplase cu prietenul lui lor. S-a rugat apoi cel de-al treilea, pro-
car al aerului, piþigoiul cel hazliu, care piþigoiul, ºi încheie abia reuºind sã ros- fund, pios, dar nici de data aceasta nu
dãdea spectacolul ºi pentru el înveselin- teascã printre sughiþuri: "Dar Dumnezeu s-a întâmplat nimic. Al patrulea dintre
du-l. La cei cinci aniºori ai sãi, Matei nu n-a fãcut o minune la rugãciunea mea!" ei, cel care fusese trist cã trebuie sã-l
mai vãzuse un asemenea spectacol. Bunica îºi descreþi fruntea, îi piep- ispiteascã pe Dumnezeu, ºi-a început
Emoþionat, cu sufletul la gurã, era tãnã pãrul bãlai cu degetele ei subþiri ºi rugãciunea pios, profund… Apoi s-a
aproape sã aplaude de bucurie la tru- delicate ºi îºi începu povestea: ridicat de la locul lui ºi zicându-ºi rugã-
curile piþigoiului nãstruºnic, dar nu vroia "Într-o mânãstire, în bibliotecã studi- ciunea mereu, s-a dus la tabloul de sigu-
sã-l sperie. Dintr-o datã micul aviator, au patru cãlugãri. Cãlugãri îmbunãtãþiþi, ranþã al instalaþiei electrice de la bi-
piþigoiul nostru, îºi strînse aripile ºi dornici de a-l cunoaºte pe Dumnezeu, de bliotecã ºi l-a reparat. ªi în clipa când
porni ca o sãgeatã spre pãmânt. Matei îl a sta în legãturã cu El, de a se ruga ºi-a terminat rugãciunea a terminat ºi
pierdu din ochi. Se ridicã repede în neîncetat, de a studia cât mai mult din reparaþia tabloului de siguranþã… ºi s-a
picioare pentru a vedea unde a plecat ceea ce s-a scris despre Dumnezeu pen- fãcut luminã".
actorul sãu. În clipa aceea se auzi însã un tru a-l cunoaºte mai bine, a-l înþelege ºi Matei tresãri. "Aha!" Deci
zgomot surd. O cursã, fãcutã dintr-un a se apropia mai mult de El. La un Dumnezeu face minuni doar atunci când
coº sub care fuseserã aºezate multe moment dat, noapte fiind, s-a stins lumi- noi nu putem singuri sã ne rezolvãm
bunãtãþi pofticioase pentru pãsãrelele na. Unul dintre ei a propus: "Fraþilor, sã problemele. Deci Dumnezeu vrea ca
lacome de hranã, a cãzut ca o închisoare ne rugãm lui Dumnezeu ºi sã vedem pe ceea ce putem sã facem noi, sã facem. El
peste micul piþigoi care se zbãtea acum care îl va asculta. La a cãrui rugãciune se intervine doar atunci când noi nu putem
deznãdãjduit. Liniºtii amiezii i-a luat va aprinde lumina înseamnã cã acela singuri sã ne ajutãm. Acum am înþeles.
locul acum râsul colorat ºi plin de rãu- este mai apreciat de Dumnezeu. Înseam- Îþi mulþumesc bunico! ªi sãrind ca un
tate a unor copii care strigau cât îi þinea nã cã acela este mai credincios ºi mai sfârlez din braþele bunicii, o zbughi
gura: "L-am prins, l-am prins, veniþi iubit de Dumnezeu". Se propunea un repede pe poarta curþii ºi se îndreptã spre
sã-l vedeþi!" test de credincioºie. Un concurs de rugã- închisoarea piþigoiului. Pe drum se ruga
Ochii lui Matei se umplurã de ciune în care Dumnezeu era pus arbitru. spunând: "Doamne ajutã-mã sã nu se
lacrimi. Pierduse un prieten drag. Un Dumnezeu trebuia sã sãvârºeascã acum supere ceilalþi copii pe mine dacã o sã-l
piþigoi care îi adusese atâtea bucurii în o minune pentru ei, la cererea lor. Trei eliberez pe piþigoiul meu!" Ajunse la
ziua aceea. Ce putea face pentru el? dintre cãlugãri au fost de acord primind locul cursei. Le explicã copiilor cã
Aha. Bunica îi spusese cu câteva zile provocarea cu bucurie, considerând cã piþigoiul de sub coº era prietenul lui ºi îi
înainte cã atunci când vrei sã ajuþi pe acum pot sã le dovedeascã celorlalþi cât roagã sã-l lase pe el sã-i dea drumul.
cineva trebuie în primul rând sã te rogi sunt de credincioºi ei ºi cât de mult îi Ceilalþi uitaserã deja de cursã, de micul
pentru el. Matei se luminã la faþã. Se ascultã pe ei Dumnezeu. Unul dintre ei piþigoi zbanghiu care tremura acum sub
ascunse în spatele tufei de liliac, înge- era însã trist, cãci cu puþin timp înainte coº. O porniserã într-o mare hãrmãlaie
nunche, îºi strânse mânuþele în forma tocmai citise un cuvânt al Sfintei spre maidan. Matei ridicã singur coºul.
crucii, închise ochii ºi…. "Doamne, te Scripturi care spunea "Sã nu ispiteºti pe Micul actor aerian îl privi cu ochii speri-
rog sã ai grijã de prietenul meu, Domnul Dumnezeul tãu". Dar din aþi dar plini de mulþumire. κi atinse uºor
piþigoiul. Vreau sã-l eliberezi. Sã-l scoþi smerenie nu putea sã-i refuze pe fraþii lui cãpuºorul pufos de mâna micuþului
de sub coº." Deschise ochii ºi privi la de rugãciune, gândind cã Dumnezeu îl Matei, apoi se înãlþã în vãzduh. Mai fãcu
coº. Nu se întâmplase nimic. Se rugã a va scoate din aceastã încercare. Au douã trei tumbe ºi o porni voios spre
doua oara. Nimic. Mai încercã o datã. acceptat cu toþi ºi iatã-l pe primul zãri. Matei a înþeles. Dumnezeu face
Dar Dumnezeu parcã nu era acasã. Nu-l cãlugãr, rugându-se profund, pios, dar minuni. Dar minunile se fac prin noi.
auzea. Nu mai înþelegea nimic. Nu cerea nu s-a întâmplat nimic. Biblioteca era pe Pr. Iosif Ciolan
13

Îþi place sã colorezi? Iatã douã planºe pentru tine!

În prima zi, Dumnezeu a despãrþit În a doua zi, Dumnezeu a fãcut


lumina de întuneric cerul ºi apa

Ghici ghicitoarea mea!


Alege din dreapta rãspunsul pentru ghicitoarea din stânga:
Cine are urechi
Fii isteþ!
Dar n-aude? Ce te poate necãji mai mult
decât un copil rãu?
E trimis de Dumnezeu, Doi copii rãi.
E ocrotitorul tãu.

La cap limbã cu miere Câte ouã poate mânca cineva pe


La coadã limbã cu venin. nemâncate?
sunt pe mâncate.
La porunca mamei mele Numai unul, fiindcã celelalte
Se aprind în el trei stele
Apoi cît ai zice "peºte" Cum poþi sã trãieºti fãrã sã
Fierbe, coace ºi prãjeºte.
mãnânci 30 de zile?
Ce arde ºi nu scoate fum? Mâncând noaptea.
14 Trup ºi suflet

Stresul, boala secolului poate duce la salvarea vieþii dacã cineva


este fugãrit de un leu, sau întâlnit de un
rãufãcãtor la drumul mare.
Dacã însã o persoanã stã în amiaza mare
Solicitãrile suferite la locul de muncã, ºomajul ºi excluderea socialã, probleme
familiale, agresiuni sonore, aglomeraþia din mijloacele de transport în comun, în toatã siguranþa în locuinþa sa ºi permite
minþii sale sã se gândeascã la spãrgãtori ºi
toate aceste situaþii, printre multe altele, genereazã ceea ce uneori este considerat
la tauri care îl atacã, centrul emotiv va trimi-
boala secolului: stresul. În ultima vreme presa ne-a pus în atenþie chiar câteva te mesaje de alarmã cãtre glande ºi inima
cazuri de moarte prematurã din cauza stresului ºi oboselii, de aceea am acordat precum ºi tensiunea vor acþiona ca ºi când
prioritate acestui subiect. individul ar fi realmente atacat. Cum s-a
Leul ºi crocodilul ne trãit o viaþã de mare încordare ºi reacþiile de arãtat deja, corpul, în mod normal, are
panicã erau manifestãri curente. Centrul nevoie de aceºti hormoni, dar dacã sãp-
învaþã... emotiv al leului era întotdeauna solicitat din tãmâni ºi luni în ºir este supus la supraso-
Lumea contemporanã, extrem de agitatã, cauza abundenþei de adrenalinã în licitãri, vor avea loc reacþii dãunãtoare.
nu poate scãpa de acest flagel al capitalis- alergãrile sale obositoare dupã vreo Încordãrile (stresul) nu sunt nici pe
mului care este stresul ºi inevitabil de con- antilopã iute sau în luptele înverºunate cu departe atât de rãspunzãtoare pentru o
secinþele lui devastatoare în planul alþi lei ºi bivoli africani. Leul avea ºi glan- mulþime de boli, cât sunt propriile noastre
sãnãtãþii. Soluþiile se aflã însã chiar sub da tiroidã mare, un indiciu cã ºi-a petrecut reacþii faþã de aceste încordãri. Cabinetul
nasul nostru. zilele într-o activitate încordatã. unui medic este plin de oameni suferinzi de
Câteva reflecþii asupra vieþii unor ani- În contrast izbitor, aceleaºi glande la aproape toate bolile enumerate în acest
male ne ajutã sã înþelegem mai bine crocodil erau foarte mici. Sistemul lui ner- studiu din cauzã cã minþile lor sunt încãr-
efectele lui asupra organismului nostru. vos nu a supus la solicitãri aceste glande ºi cate de mii de griji privitoare la bani, sãnã-
Atunci când o pisicã întâlneºte pe neaºtep- adrenalina nu a bombardat inima sa în mod tatea lor ºi a copiilor, etc.
tate un câine, i se zbârleºte blana, inima îi repetat pentru a produce viteze ameþitoare.
bate mai puternic, tensiunea arterialã creºte, Adrenalina nu i-a ridicat tensiunea ca sã-i Stres ºi boli
respiraþia îi este acceleratã. Adrenalina ºi îngroaºe arterele în mod prematur.
alte secreþii ale glandelor sunt imediat Iatã o schemã care aratã mai bine cum
difuzate în circuitul sângelui deoarece cen- Totul depinde acþioneazã grijile vieþii asupra sãnãtãþii.
trul emotiv, stârnit de fricã, trimite mesaje
de alarmã fulgerãtor de rapide în toate de noi
pãrþile corpului. Rãspunsul organismului la La o fiinþã ome-
aceste mesaje se numeºte "reacþie de alar- neascã, mãrimea glan-
mã". O asemãnare cu pisica o are ºi leul. delor suprarenale ºi
Acesta pãºeºte fãrã rãgaz încoace ºi încolo tiroide sunt determi-
de sute de ori într-o zi. Este fãrã astâmpãr ºi nate de numãrul re-
înfrânt. acþiilor de alarmã e-
În altã parte a grãdinii zoologice se aflã mise de centrul emo-
un crocodil. În contrast cu leul, domnul tiv. Departamentul Înþelegem, aºadar, cum pofta, ura, frica,
crocodil zace nemiºcat ca un buºtean, doar Sãnãtãþii Statului New-York a publicat pot provoca schimbãri organice ºi ade-
rareori mai clipeºte din ochi. El reprezintã fotografiile a douã glande suprarenale ale vãrate boli, dacã aceste sentimente sunt
liniºtea întruchipatã ºi cu siguranþã nu se omului, care, surprinzãtor, erau de mãrimi durabile.
sinchiseºte de ceea ce leii ar putea sã spunã foarte diferite. Una de mãrime normalã, Dacã am pune în practicã îndemnul Sf.
despre el. Pe faþã are cucuie ºi zbârcituri cu cealaltã foarte mãritã ca rezultat al Ap. Pavel ,,daþi mulþumire lui Dumnezeu
duiumul, dar niciodatã nu a vãrsat vreo încordãrii. Individul de la care a fost pentru toate" (I Tes.5,18), poate necazurile
lacrimã (de crocodil) pentru ele. recoltatã glanda mãritã a murit, probabil, cu noastre n-ar fi aºa de mari. Uºurarea pe care
Cât de mult trãiesc aceste animale? Într-o mulþi ani înainte din cauzã cã secreþia am experimenta-o ar fi incomparabil mai
grãdinã zoologicã am vãzut un leu de 25 de mãritã de adrenalinã a fãcut ravagii în una mare decât cea pe care am dobândit-o
ani. Ochii îi erau obosiþi ºi mersul nesigur. sau mai multe din funcþiile corpului sãu. El înghiþind sedative sau calmante care nu pot
Era cu adevãrat ramolit ºi în mare parte îi nu numai cã ºi-a scurtat zilele, dar zilele lui sã dea pacea interioarã, ci doar sã opreascã
lipsea ºi dantura. La numai 25 de ani era au fost probabil pline de hãrþuieli emotive. vremelnic unele din impulsurile ce pleacã
gata pentru groapã. Este crocodilul bãtrân Trebuie sã reamintim însã, cã în mod de la centrul emotiv.
la 25 de ani? Nicidecum! El mai trãieºte normal, glandele suprarenale ºi tiroide sunt Mult mai eficace ºi permanentã este o
mult timp dupã ce oasele leului s-au uscat necesare ºi folositoare. Dacã cineva se reþetã din Scripturã, numitã ºi Cartea Vieþii:
ºi au albit zãcând în pustie. trezeºte noaptea ºi constatã cã un hoþ a "Nu vã împovãraþi cu nici o grijã. Ci întru
De ce diferã aºa de mult în duratele lor de pãtruns în locuinþã, frica acþioneazã centrul toate, prin închinãciune ºi prin rugã cu
viaþa aceste douã animale? Un medic din emotiv care trimite mesaje acestor glande mulþumire, cererile voastre sã fie arãtate lui
Statele Unite a dat rãspunsul. El a crescut pentru producerea mãritã a hormonilor, Dumnezeu. ªi pacea lui Dumnezeu, care
multe specii de animale din toatã lumea ºi dând posibilitatea inimii individului sã batã covârºeºte orice minte, sã pãzeascã inimile
de la fiecare animal a studiat glandele mai puternic ºi sã acumuleze mai multã voastre ºi cugetele voastre, întru Hristos
suprarenale ºi tiroide. Iatã ce a descoperit: energie fie pentru o luptã, fie pentru o fugã. Iisus" (Filip. 4, 6-7).
leul avea glandele suprarenale mari. El a Acest surplus de energie oferit de glande Pr. Alexandru Stanciu
Viaþa în Hristos 15
Apostolat în Þara Fãgãraºului înþelepciune celui ce citeºte. Prin
cuvânt se poate exprima un adevãr -

În cãutarea voastrã...
unul spunându-l, altul învãþându-l; cuvân-
tul poate mijloci bucurie - unul dãruind-o,
celãlalt primind-o; multe se pot face cu
acest instrument - care este cuvântul - , dar
"În cãutarea voastrã?!"... Ce titlu e sã ajung la cititori, nu am fãcut decât sã iatã o condiþie indispensabilã: este nevoie,
acesta?...s-ar putea întreba cititorul acestor privesc cu atenþie ºi sinceritate în inima întotdeauna, de doi, de cel puþin doi
rânduri. Da, iatã cã dialogul nostru mea ºi... am înþeles cã în esenþã asta vreau: oameni; degeaba ar rosti unul cuvântul,
porneºte încã de la titlu: m-am aºezat la ca încã de la primul cuvânt, din titlu, sã dacã nu ar fi un altul, care sã-l asculte ºi sã
masa de lucru ºi... n-am dorit sã scriu un plec "în cãutarea voastrã". Pentru cã vreau poatã primi ceva prin intermediul lui. ªi
titlu care sã aibã o tentã de senzaþional, sã vã întâlnesc, iar întâlnindu-vã, aº vrea aºa, fiecare are nevoie de celãlalt, capãtã
ºtiþi, aºa cum ne-am obiºnuit... Nu, eu nu sã învãþ, încã o datã ºi de fiecare datã, sã un sens unul prin celãlalt, se îmbogãþeºte.
vreau cu orice preþ sã vã surprind, eu vreau iubesc. Dar, numai ºi numai împreunã. ªi aceasta
sã vã întâlnesc ºi sã ne întâlnim cu toþii E bine sã putem gândi aºa: cuvintele este o... întâlnire, precum spuneam ºi dore-
prin intermediul acestei reviste. reprezintã doar instrumentul cu ajutorul am încã de la început. O întâlnire între
Aþi întâlnit vreodatã pe cineva? Da, cu cãruia comunicãm, dar la un capãt ºi la oameni, prin mijlocirea cuvântului. ªi... sã
siguranþã. Aþi simþit cât e de minunat sã celãlalt al lor sunt oameni, suflete, inimi, fie aceasta din, ºi în, ºi pentru iubire!
comunicaþi cu celãlalt? Sã... ascultaþi ºi sã vieþi care cautã ºi se cautã. ªi acesta este Eu, cea din spatele acestor cuvinte,
fiþi ascultat, înþeles, acceptat, sfãtuit sau cu adevãrat important: omul. Atât cel de la sunt o fãgãrãºeancã - dintotdeauna
admirat? Iubit? Eu cred cã fiecare meritã care pleacã cuvântul, cât ºi cel la care bucuroasã pentru cã m-am nãscut ºi am
aºa ceva, ºi, mai mult, este capabil de aºa ajunge cuvântul. Da, cuvântul poate fi, de crescut pe aceste meleaguri -, dar în
ceva. Meritã ºi este capabil, adicã, de pildã, ca o îmbrãþiºare caldã, curatã, te- momentul de faþã trãiesc ceva mai departe
Întâlnire (personalã cu celãlalt), de Iubire. meinicã, când izvorãºte dintr-un suflet plin de locurile natale. Faptul de a putea scrie
Aceasta este o convingere a mea. Cã de dragoste ºi care, primit de cel care-l câteva rânduri în aceastã publicaþie, mãr-
întâlnirea iubitoare cu o altã persoanã citeºte, îl învãluie pe acesta în toatã fiinþa turisesc cã a înnoit ºi a conferit o savoare
oferã o împlinire sufleteascã ºi satisfacþii sa. Cuvântul poate fi ca o carte de mare deosebitã sentimentului, viu în sufletul
dintre cele mai mari pe care un om le poate preþ, când izvorãºte din experienþa unui meu, de apartenenþã la locurile ºi locuitorii
încerca. De aceea, cãutând un titlu cu care om încercat ºi care, primit, dãruieºte Þãrii Fãgãraºului. Drept recunoºtinþã pen-

Ce înseamnã numele meu? tru aceastã posibilitate, aº dori ca rândurile


de mai sus sã reprezinte nu doar o poartã
deschisã spre sufletele cititorilor, ci aº dori
Ioan - vine din ebraicã ºi înseamnã din cei doisprezece apostoli ai de asemenea sã le dedic acestei publicaþii
Dumnezeu a avut milã. Numele acesta Domnului, cel mai vârstnic dintre ei ºi ºi celor ce colaboreazã la realizarea ei,
ne aminteºte de dragostea ºi mila cele fratele Sfântului Apostol Andrei. Acest împreunã cu respectul ºi admiraþia mea.
fãrã de sfârºit ale Domnului pentru noi, apostol este exemplu de entuziasm ºi Într-adevãr, însuºi titlul publicaþiei,
"Apostolat", nu înseamnã oare ºi aceea cã
oamenii. tãrie, de dãruire ºi sacrificiu.
un grup de oameni harnici ºi deschiºi au
Biserica Ortodoxã cinsteºte mai Pavel - vine din latinã ºi înseamnã simþit chemarea, dorinþa ºi dragostea de a
mulþi sfinþi care s-au numit Ioan. Între mic, cel mic. Acest nume aratã cã pentru "ieºi în cãutarea voastrã", de a ajunge la
aceºtia, un loc de seamã ocupã Sfântul a fi mare înaintea lui Dumnezeu, trebuie sufletele dumneavoastrã, ale tuturor celor
Ioan Înaintemergãtorul ºi Botezãtorul sã fi mic înaintea oamenilor prin ce, în acelaºi duh, iubiþi oamenii, iubiþi ºi
Domnului, cel prãznuit luna aceasta pe lucrarea virtuþii smereniei. Model de preþuiþi cuvântul (bun), ºi ºtiþi sã rãspun-
data de 24. Este unul din cei mai impor- smerenie ne este, în acest sens, Sfântul deþi bucuros la invitaþia unei întâlniri?
tanþi sfinþi din cultul creºtin, fiind prãz- Apostol Pavel, care s-a numit pe sine cel
nuit ºi pe 7 ianuarie ºi 29 august. Rãmâ- mai mic între apostoli, deºi prin lucrarea Amalia Rãibuleþ, Roma
ne simbol al adevãrului, al lucrãrii neîn- sa misionarã a întrecut pe toþi. Dicþionarul creºtinului ortodox
trerupte ºi al smereniei, deoarece Sfântul Acest sfânt este simbol al învãþãturii
Ioan Botezãtorul trãia modest, sãrac pe pe care creºtinul trebuie sã o propovã- Acatist - (din gr. akathistos=care nu
dinafarã, dar atât de bogat în inima sa. duiascã celorlalþi, al dãruirii ºi al lucrãrii e aºezat, ci stã în picioare; imnos akathis-
Petru - vine din greacã ºi înseamnã neobosite pentru Hristos, deoarece tos=imne care se cântã stând în picioare)
piatrã, stâncã. În viaþã, omul trebuie sã Sfântul Pavel ºi-a dãruit întreaga sa viaþã 1.imne, rugãciuni de laudã închinate
fie neclintit ca o stâncã în lupta cu apostolatului la care Iisus însuºi l-a Mântuitorului, Maicii Domnului sau sfin-
greutãþile ºi cu ispitele de tot felul. "Apa chemat, dupã minunata sa convertire de þilor, prin care se cere ocrotire ºi ajutor
trece pietrele rãmân" spune, în acest pe drumul Damascului. 2.pomelnice în care credincioºii cer
sens, un frumos proverb românesc. Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel au fost preotului sã se roage pentru ei în anu-
Numele acesta denotã hotãrâre ºi tãrie martirizaþi la Roma în ziua de 29 iunie, mite slujbe
de caracter, personalitate ºi curaj. anul 67, de aceea ziua lor de prãznuire Acatistier - cartea care cuprinde
Cu acest nume cunoaºtem pe unul este 29 iunie. rugãciunile numite acatiste.
16 Trecut ºi prezent

Biserica „Adormirea Maicii Domnului“


Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” din Fãgãraº,
cunoscutã ºi sub denumirea de „biserica din cimitir”, ocupã un loc
aparte în sufletul credincioºilor ortodocºi din oraº. Ea s-a construit în
perioada de vârf a comunismului, când tot ceea ce þinea de propovã-
duirea cuvântului lui Dumnezeu era interzis, iar dacã se avea în plan
construirea unei biserici, lucru extrem de îndrãzneþ, erau necesare
mari intervenþii. Aºa a fost ºi în acest caz, când prin multã diplo-
maþie s-a realizat construirea ei.
Capelã neîncãpãtoare
Biserica „Adormirea Maicii
Domnului“ este aºezatã în frumo-
sul “Cartier al florilor”, care a luat
fiinþã dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, când conducerea de la
acea vreme a parcelat un vast
câmp situat la marginea dinspre de fãgãrãºeni, anul 2005 pictorul Viorel Maxim din
apus a oraºului. E un cartier ºi o unde s-a con- Târgul Mureº a executat în exteriorul bise-
parohie a unor oameni plini de struit actuala ricii cele 57 iconiþe-mozaic cu diferite chi-
nobleþe spiritualã, care s-au remar- capelã morturã a municipiului Fãgãraº. puri de sfinþi.
cat prin bonomie, altruism ºi solidaritate ori În 9 iunie 1987, preotul Aurel Popa ºi Construirea bisericii, pictura interioarã
de câte ori a fost nevoie. consiliul parohial au hotãrât ca lucrãrile sã ºi exterioarã, cele douã frumoase cande-
Biserica a fost înfiinþatã în ºedinþa fie conduse de arhitectul Gheorghe Moldo- labre, precum ºi celelalte lucrãri, au fost
Consilului Arhiepiscopesc Sibiu, la data de van. Construirea a început în 11 iunie 1987, fãcute cu ajutorul donaþiilor benevole ale
1 octombrie 1976. Preot paroh a fost numit într-o zi de joi din sãptãmâna de dupã credincioºilor.
pãrintele Aurel Popa, care slujea în capela Rusalii. Totul a mers foarte repede, datoritã
mortuarã din cimitir, aflatã atunci la situaþiilor grele din vremea aceea. La 20 Preoþi slujitori
numãrul 4 de pe strada Macului. Ajungând octombrie biserica era deja construitã ºi Fiind vorba despre o bisericã nouã,
sã fie neîncãpãtoare pentru credincioºii avea ºi instalaþia de încãlzire centralã. ºirul preoþilor cuprinde doar trei nume:
veniþi la slujbe, la 20 ianuarie 1977 parin- În 1 septembrie 1988 are loc încheierea 1. Pãrintele Aurel Popa, care a slujit din
tele Aurel, sprijinit de Consiliul Parohial, a lucrãrilor de tencuieli ºi finisãri, iar în 16 22 august 1976 pânã în 21 mai 1991.
hotãrât construirea unui sfânt altar în exte- aprilie 1989 aprobarea devizului pentru tur- Realizarea pastoral-misionarã cea mai
riorul capelei mortuare, pentru a se mãri nul clopotniþã al bisericii. importantã a pãrintelui a fost construirea
spaþiul din interior. acestei biserici în anul 1987. Toate lucrãrile
Vitralii ºi mozaic la aceastã bisericã au fost executate cu o
Ridicatã în câteva luni Biserica are formã de navã. La intrare foarte mare rapiditate, ca ºi când acesta
În 18 februarie 1981 s-au fãcut intrãri se aflã tinda, iar în partea dreaptã scãrile pe ºi-ar fi presimþit sfârºitul din 21 mai 1991.
separate în capelã ºi casa mortuarã, iar care se ajunge în balcon. În partea stângã, la 2. Pãrintele Ioan Lungoci, instalat în
pãrintele Aurel Popa a luat în discuþie pro- intrare în tindã, se aflã mormântul pãrin- mai 1988.
punerea de a se cere aprobarea pentru con- telui Aurel Popa, ctitorul acestei biserici. 3. Pãrintele Ioan Minu, instalat în
struirea unei biserici ºi a înaintat Înalt Prea Acoperiºul bisericii ºi al turlei a fost decembrie 1991.
Sfinþitului Mitropolit Antonie un memoriu executat din tablã de aluminiu în formã de Biserica a fost sfinþitã în 4 septembrie
în care se arãta cã în Fãgãraº sunt numai solzi. Biserica are ºi 12 vitralii, foarte fru- 2005 de Prea Sfinþitul Visarion, episcop-
douã biserici ortodoxe, maghiarii ºi saºii mos realizate. Iconostasul ºi stranele sculp- vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Sibiu, iar
având fiecare câte o bisericã tip catedralã. tate în lemn de stejar au fost executate de în Duminica Ortodoxiei, 12 martie 2006,
În 17 mai 1987 s-a aprobat devizul, cu un meºter din Neamþ. Înalt Prea Sfinþitul Laurenþiu Streza a
lucrãrile propuse de inginerul Octavian Pictura în frescã, deosebit de frumoasã, sãvârºit Sfânta Liturghie în biserica
Pãtroi. Casa mortuarã a fost mutatã în casa a fost executatã între anii 1997-1999 de „Adormirii Maicii Domnului“.
paznicului cimitirului, cum era cunoscutã pictorul Vasile Carp din Bucureºti, iar în Pr. Rãzvan Timofte
Colectivul de redacþie: Pr. Ciprian Bîlbã (Toderiþa), Pr. Laurenþiu
Broscãþeanu (Veneþia de Sus), Pr. Iosif Ciolan (ªinca Veche), Pr. Marius Corlean
(Bucium), Pr. Ionuþ Ilea (Ohaba), Pr. Adrian Magda (Victoria), Pr. Alexandru
Str. Ion Codru Drãguºanu nr. 6. Tel. 211790 Stanciu (Ucea de Sus), Pr. Ion Tãrcuþã (Ucea de Jos), Pr. Cãtãlin Teulea (Recea),
Pr. Rãzvan Timofte (Hârseni)
Preºedinte fondator: Pr. Protopop Ioan Ciocan Tehnoredactor: Natalia Corlean
Redactor ºef: Natalia Corlean Aºteptãm întrebãrile sau sugestiile dvs. la adresa redacþiei sau pe e-mail la
Responsabil de ediþie: Pr. Adrian Magda apostolat_in_tara_fagarasului@yahoo.com