ø˝—¸±˚˛ øı¬Ûiß ˜±Ú≈¯∏ › ’±˜±Àı˛ ±ø˚˛Q

Œ¸±˜Ú±Ô ‰¬ÀA±¬Û±Ò…±˚˛
¤È¬± øıÀ˙¯∏ ά◊ÀZÀ·ı˛ øı¯∏˚˛ Œ˚ ¬Ûø}¬˜ıÀ/ ı˛±ÊÕÚøÓ¬fl¬ ø˝—¸± √õ∂øÓ¬øÚ ŒıÀh¬ ‰¬À˘Àº ı˛±ÊÚœøÓ¬ ı± øÀ˚˛ ’±˜ı˛± ‰¬˘ÀÓ¬ ¬Û±øı˛ Ú±º
Œ˙ ¬Ûøı˛‰¬±˘Ú±ı˛ ÊÚ… ı˛±ÊÚœøÓ¬ ı˛fl¬±ı˛º ı˛±ÊÚœøÓ¬ ˜±Ú≈¯∏Àfl¬ ¸—‚ıX¬ ˝ÀÓ¬ ¸±˝±˚… fl¬Àı˛º ı˛±ÊÚœøÓ¬ ¸˜±ÊÀ‰¬Ó¬Ú± ı±h¬±ÀÓ¬ ˆ”¬ø˜fl¬± ŒÚ˚˛º
ÊÚÊœıÀÚı˛ Ú±Ú±øıÒ ¸˜¸…± ¸˜±Ò±ÀÚı˛ ÊÚ… ˜±Ú≈À¯∏ı˛ ¸±˜ÀÚ ı˛±ÊÚœøÓ¬ ¬ÛÀÔı˛ ¸g¬±Ú Œ˚˛º ¬ÛÔ Œ‡“±Êı±ı˛ ¤˝◊ √õ∂ı±À˝ı˛ ˜ÀÒ…˝◊ ’±˜ı˛±
Œ¬ÛÀ˚˛ø ’Ó¬…ôL√ ˜”˘…ı±Ú ·ÌÓ¬±øLafl¬ ı˛±ÊÚœøÓ¬º
ÊœıÀÚı˛ ¬ÛÔ ¤fl¬˜±øSfl¬ Ú˚˛º Ó¬± ˝˘ ıU˜±øSfl¬º ¶§ˆ¬±ıÓ¬–˝◊ ˝◊øÓ¬˝±À¸ı˛ Ò±ı˛±˚˛ ı˛±ÊÚœøÓ¬ı˛ ˜ÀÒ… ıU˜±øSfl¬Ó¬± › ıUQı± ’øÚı±˚«ˆ¬±Àı
ʱ˚˛·± fl¬Àı˛ øÚÀ˚˛Àº ıUQı±œ ·ÌÓ¬±øLafl¬ ı˛±ÊÚœøÓ¬ ˜±Ú≈À¯∏ı˛ ø‰¬ôL√± › fl¬˜«Ò±ı˛±˚˛ Δıø‰¬S˜˚˛ › øıøˆ¬iߘ≈‡œ ø·ÀôL√ı˛ √õ∂øÓ¬Ù¬˘Ú ‚Ȭ±˚˛º ¤˝◊
ı˛±ÊÚœøÓ¬˝◊ ˘é¬ ˘é¬ ˜±Ú≈¯∏Àfl¬ ı˛±©Üò ¬Ûøı˛‰¬±˘Ú±ı˛ øı¯∏À˚˛ ¸À‰¬Ó¬Ú ˆ¬±Àı ’—˙·Ë˝ÀÌ ¸±˝±˚… fl¬Àı˛º Ú±Ú±Ú øı¬Ûı˛œÓ¬˜≈‡œ ˜Ó¬ › ¬ÛÀÔı˛ ZÀjı˛
˜ÀÒ… √õ∂·øÓ¬ı˛ ı˛±ô¶∏± ΔÓ¬ı˛œ ˝˚˛º ·ÌÓ¬±øLafl¬ ı˛±ÊÚœøÓ¬ı˛ ˙øMê, ¸y¬±ıÚ± › ¬Ûøı˛fl¬±Í¬±À˜± ¤˜Ú˝◊ Œ˚ ˜±Ú≈¯∏ Ó¬±ı˛ :±Ú, ı≈øX¬, ˚≈øMê, Ó¬fl«¬ øÀ˚˛
ø¸X¬±ôL√ ·Ë˝Ì fl¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±Àı˛Úº Ó¬± fl¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±Àı˛ ˙±øôL√¬Û”Ì« ˆ¬±Àıº ø¸X¬±ôL√ ’Ê«ÀÚı˛ Œé¬ÀS ø˝—¸±ı˛ √õ∂À˚˛±ÊÚ ŒÚ˝◊º ’¬Ûøı˛˝±˚« ¬Ûøı˛ıÓ«¬Ú&ø˘
˙±øôL√¬Û”Ì«ˆ¬±Àı ¸—·øͬӬ fl¬ı˛± ¸y¬ıº øfl¬c ı±ô¶∏Àı ’±Ê ı˛±ÊÚœøÓ¬ øfl¬ Ó¬±˝◊∑
ıUQı±œ ·ÌÓ¬±øLafl¬ ı˛±ÊÚœøÓ¬ › ı˛±©Üòœ˚˛ ¬Ûøı˛fl¬±Í¬±À˜±ı˛ ˜ÀÒ… ˆ¬±ı˛Ó¬ıÀ¯∏« ’±˜ı˛± ı±¸ fl¬ı˛øº ¬Ûø}¬˜ı/ Ó¬±ı˛˝◊ Œ·Ãı˛ı˜˚˛ ’/º Ó¬Àı
·ÌÓ¬ÀLaı˛ Œ·Ãı˛ı ı˛é¬± fl¬ı˛ÀÓ¬ øfl¬ ¸ı±˝◊ ¸À‰¬©Üº
’±¸À˘ ·ÌÓ¬±øLafl¬ ı˛±ÊÚœøÓ¬Àfl¬ Ó¬±ı˛ ˜˝M˜ ¬Ûøı˛À√õ∂øé¬ÀÓ¬ ·Ë˝Ì fl¬ı˛ÀÓ¬ ’±˜ı˛± ı…Ô« ˝øBº ı˛±ÊÚœøÓ¬ı˛ ˜ÀÒ… ˜Ó¬ › ¬ÛÀÔı˛ øıˆ¬±ÊÚ&ø˘
˜”˘·Ó¬ˆ¬±Àı ¤ı— Œ˙¯∏ øı‰¬±Àı˛ Œ˚ ¸≈¶§±À¶ö…ı˛ ˘é¬Ì Ó¬± ’±˜ı˛± ˜±ÚÀÓ¬ ¬Û±ı˛ø ڱº ’±˜ı˛± √õ∂øÓ¬¬Ûé¬Àfl¬ ˙Sn ˜ÀÚ fl¬ı˛øº ÚœøÓ¬øˆ¬øMfl¬
Ú± ˝À˚˛ ı˛±ÊÚœøÓ¬ ’±Ê ı…øMêı˛ ˜øÊ« øˆ¬øMfl¬ ı˛+¬Û øÚÀ˚˛Àº ¤˝◊ ¬Ûøı˛ø¶öøÓ¬ :±ÀÚı˛ ’±À˘±fl¬ ø˙‡±Àfl¬ ı“±‰¬À˚˛ ı˛±‡ÀÓ¬ ¬Û±Àı˛ Ú±, ı“±ø‰¬À˚˛ ı˛±‡ÀÓ¬
‰¬±˚˛ Ú±º ¤˝◊ ¬Ûøı˛ø¶öøÓ¬ ’:±Ú ’±Ú≈·Ó¬… ±ıœ fl¬Àı˛º ’±ı˛ ¤˝◊ ’:±ÚÓ¬±ı˛ ›¬Ûı˛ ·Àh¬ ›Àͬ Œ˚ ÊÚ˙øMê Ó¬±ı˛˝◊ √õ∂fl¬±˙ ‚ȬÀÓ¬ Ô±Àfl¬ ’ôL√˝œÚ
ø˝—¸±ı˛ ‚Ȭڱ˚˛º
¬Ûø}¬˜ıÀ/ ıU ı˛±ÊÕÚøÓ¬fl¬ ˘ fl¬±˚«ı˛Ó¬ ı˛À˚˛Àº ı˛±ÊÕÚøÓ¬fl¬ ø˝—¸± ıÀg¬ı˛ ÊÚ… ¤˝◊ √õ∂ÀÓ¬…fl¬ ı˛±ÊÕÚøÓ¬fl¬ À˘ı˛ ı˛À˚˛À ¸øıÀ˙¯∏
±ø˚˛Qº ¸—‚±ÀÓ¬ı˛ ı˛±ÊÚœøÓ¬ ·ÌÓ¬La øıfl¬±À˙ı˛ ¬Ûøı˛¬ÛLöœº ’±ø˜ ¸ı¸˜˚˛ ’±˙± fl¬øı˛ √õ∂øÓ¬øȬ ˘˝◊ ø˝—¸±ı˛ øıèÀX¬ Ó¬±Àı˛ ±ø˚˛Q ¬Û±˘Ú
fl¬ı˛ÀıÚº √õ∂ÀÓ¬…fl¬ À˘ı˛ ŒÚÓ¬±ı˛± Ó¬±Àı˛ fl¬˜œ« › ’Ú≈·±˜œÀı˛ ˙±øôL√ı˛ ¸¬ÛÀé¬ Î¬◊Z≈X¬ fl¬ı˛ÀıÚº ¤È¬± ˝À˘ ˜±Ú≈¯∏ı˛ √õ∂ˆ”¬Ó¬ ά◊¬Ûfl¬±ı˛ ˝ÀÓ¬ ¬Û±Àı˛º
√õ∂Ô˜ √õ∂Ó¬…é¬ Î¬◊¬Ûfl¬±ı˛ ˝Àı ¤˝◊ Œ˚ ˜±Ú≈À¯∏ı˛ ı˛Mê¬Û±Ó¬ ıg¬ ˝Àı, ÊœıÚÚ±˙ ıg¬ ˝Àıº ı±—˘±ı˛ ’±fl¬±À˙ ı±Ó¬±À¸ ¶§ÊÚ ˝±ı˛±ÀÚ± fl¬±iß±ı˛
Œı˛±˘ ά◊ͬÀı Ú±º
øZÓ¬œ˚˛ √õ∂Ó¬…é¬ Î¬◊¬Ûfl¬±ı˛ ˝Àı ¤ı˛ Ù¬À˘ ¸˜±ÀÊı˛ ˜ÀÒ… ¸≈¶ö Œ‰¬Ó¬Ú± ¸=¡±øı˛Ó¬ ˝Àıº ı˛±ÊÕÚøÓ¬fl¬ ˘&ø˘ ’ÀÚfl¬ ¸˝Ê, ¶§±ˆ¬±øıfl¬ ›
·ÌÓ¬±øLafl¬ ˝À˚˛ ά◊ͬÀıº
Ó‘¬Ó¬œ˚˛ √õ∂Ó¬…é¬ Î¬◊¬Ûfl¬±ı˛ ˝Àı ¤˝◊ Œ˚ ı˛±ÊÕÚøÓ¬fl¬ Œ˚ ø˝—¸± ¸±•x±ø˚˛fl¬, ʱӬ¬Û±Ó¬, ’±=¡ø˘fl¬ Ó¬Ô± ’Ú…±Ú… ¸±˜±øÊfl¬ › ¬Û±øı˛ı±øı˛fl¬
ø˝—¸±&ø˘Àfl¬ ı˛¸ ˚≈ø·À˚˛ ‰¬À˘À Ӭ± ¸˜±l ˝›˚˛±ı˛ ¬Ûøı˛Àı˙ ı˛ø‰¬Ó¬ ˝Àıº
‰¬Ó≈¬Ô« √õ∂Ó¬…é¬ Î¬◊¬Ûfl¬±ı˛ ˝Àı ¤˝◊ Œ˚ ı˛±ÊÚœøÓ¬ 鬘Ӭ± ‡À˘ı˛ ı± 鬘Ӭ± ÒÀı˛ ı˛±‡±ı˛ ¸—fl¬œÌ« øı¯∏˚˛ ø˝À¸Àı ’±ıX¬ Ô±fl¬Àı Ú±º ÊÚÀ¸ı±
Ó¬Ô± Œ˙ Œ¸ı±ı˛ ˜±Ò…˜ ø˝À¸Àı ı˛±ÊÚœøÓ¬ ˝+Ó¬ Œ·Ãı˛ı øÙ¬Àı˛ ¬Û±Àıº
¬Û=¡˜ √õ∂Ó¬…é¬ Î¬◊¬Ûfl¬±ı˛ ˝Àı ¤˝◊ Œ˚ ø˝—¸±ı˛ ŒÃı˛±ÀR… fl‘¬ø¯∏, ø˙ä, ø˙鬱 ¸˝ ά◊iß˚˛ÀÚı˛ ıg¬ ˝À˚˛ ˚±›˚˛± ı˛±ô¶∏±&ø˘ ø˝—¸±˜≈øMêı˛ ¬Ûøı˛ÀıÀ˙
ÚÓ≈¬Ú fl¬Àı˛ ‡≈˘ÀÓ¬ ¬Û±ı˛Àıº
¸ı ˜±Ú≈¯∏ ¤ ¬Ûé¬ ı± › ¬Ûé¬ ˝À˚˛ Œ·À˘ ¸˜±Ê ı“±‰¬Àı øfl¬ fl¬Àı˛∑ Œfl¬Î¬◊ ˜ÀÚ fl¬ı˛ÀÓ¬ ¬Û±Àı˛Ú ¤¸Àıı˛ Œfl¬±Ú √õ∂À˚˛±ÊÚ ŒÚ˝◊º øÚı«±‰¬Ú
˝Àı ÊÚ·Ú ı˛±˚˛ ŒÀıÚ Ó¬±ÀÓ¬˝◊ ¸˜¸…± ø˜È¬Àıº øÚı«±‰¬Ú › ÊÚ·ÀÚı˛ ı˛±˚˛ ’¸œ˜ &èQ¬Û”Ì«º øfl¬c ˙±øôL√ı˛ ¸¬ÛÀé¬ ˝◊øÓ¬ı±‰¬fl¬ ˜±Úø¸fl¬Ó¬±
ΔÓ¬ı˛œ Ú± ˝À˘ Œ‡± ˚±Àı øÚı«±‰¬ÀÚ› Œ¸˝◊ ¸—‚±Ó¬˝◊ ‰¬˘Àº ÊÚ·ÀÚı˛ ı˛±˚˛ øÚ}¬˚˛˝◊ ¤fl¬È¬± ˝Àı øfl¬c ø˝—¸±˜≈øMêı˛ ¸—¶‘®øÓ¬ ·Àh¬ Ó≈¬À˘
Ó¬±Àfl¬ ı˛é¬± fl¬ı˛ÀÓ¬ Ú± ¬Û±ı˛À˘ øÚı«±‰¬ÀÚı˛ ˜±Ò…À˜˝◊ ˙±øôL√ ˝Àı Ó¬± øfl¬ ı˘± ˚±˚˛∑
’±¸À˘ ˙±øôL√ı˛ Œ‰¬Ó¬Ú±, ø˝—¸±˜≈øMêı˛ Œ‰¬Ó¬Ú± ¤fl¬È¬± ά◊ißÓ¬ Œ‰¬Ó¬Ú±º ı±ô¶∏Àıı˛ ¸œ˜±ıX¬Ó¬±&ø˘Àfl¬ :±Ú øÀ˚˛ fl¬±È¬±ı±ı˛ ¬ÛÔ ˝˘ ø˝—¸±˜≈øMêı˛
¬ÛÔº Œ˚ Œfl¬±Ú ’ı¶ö±˚˛ √õ∂Ô˜ ¸≈À˚±· ¤ı˛ √õ∂À˚˛±· ˝›˚˛± ı˛fl¬±ı˛º ¤ı˛ ÊÚ… ’À¬Û鬱 fl¬ı˛± ˚±˚˛ Ú±, ¸˜˚˛ Ú©Ü fl¬ı˛± ˚±˚˛ Ú±º ı˛Mê › √õ∂±ÀÌı˛
ø˝À¸ı › ¬Û±å¬± ø˝À¸Àı ¤Àfl¬ øı¬Ûiß fl¬ı˛± ˚±˚˛ Ú±º ı˛±ÊÚœøÓ¬, øÚı«±‰¬Ú › 鬘Ӭ±Àfl¬ ¤˝◊ ‘ø©Üˆ¬ø/ÀÓ¬ Œ‡À˘ ’±˜±Àı˛ ÊœıÚÒ±ı˛Ì › ¬ÛÔ
‰¬˘± ’ÀÚfl¬ ¸˝Ê ˝À˚˛ ˚±Àı ıÀ˘˝◊ ’±˜±ı˛ øıù´±¸º

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.