Επεισόόδιό 1ό

ΈΈνα μικρόΈ εγκατελειμεΈνό ημιυπόΈγειό. Τό φως της δυΈσης τόυ ηΈλιόυ μπαιΈνει
απόΈ τό παραΈθυρό και φωτιΈζει τό χωΈρό. ΈΈνας 35χρόΈνός-πόυ κραταΈει καραμπιΈνα
και φεΈρει μιΈα backpack- χτυπαΈει με δυΈναμη τη πόΈρτα με σκόπόΈ να τη σπαΈσει.
ΦαιΈνεται πόλυΈ στρεσαρισμεΈνός και ιδρωμεΈνός. ΤελικαΈ τη σπαΈει. ΜπαιΈνει μεΈσα
στό ημιυπόΈγειό κρατωΈντας τη καραμπιΈνα και με πρόσόχηΈ ελεΈγχει αν υπαΈρχει
κανειΈς στό χωΈρό. ΑφόυΈ σιγόυρευΈεται όΈτι ειΈναι μόΈνός, βγαιΈνει εΈξω.
ΈπιστρεΈφει υπόβασταΈζόντας τη γυναιΈκα τόυ. ΈιΈναι 30 χρόνωΈν και
ετόιμόγεΈννητη. Ο πόΈνός απόΈ τις συσπαΈσεις ειΈναι εμφανειΈς στό πρόΈσωπόΈ της. Ο
αΈνδρας την βόηθαΈει να ακόυμπηΈσει στό τόιΈχό και να καθηΈσει καΈτω, σε σημειΈό
ωΈστε τό φως τόυ ηλιΈόυ να τη φωτιΈζει. Ο αΈνδρας κλειΈνει τη κατεστραμμεΈνη
πόΈρτα και στη συνεΈχεια βγαΈζει απόΈ τό backpack πετσεΈτες, σεντόΈνια και εΈνα
μπόυκαΈλι νερόΈ. ΠρόετόιμαΈζει τό χωΈρό γυΈρω απόΈ τη γυναιΈκα τόυ για τη γεΈννα.
ΑΈνδρας: ΈνταΈξει; ΈιΈσαι αΈνετα;
ΓυναιΈκα: Ναι.
ΑΈνδρας: ΠόναΈς;
ΓυναιΈκα: (χαμόγελαΈει) ΛιγαΈκι...ΝερόΈ θεΈλω.
Της διΈνει να πιει απ΄ τό μπόυκαΈλι.
ΓυναιΈκα: ΈυχαριστωΈ.
Ο αΈνδρας κόιταΈει παΈλι γυΈρω τόυ. ΣηκωΈνεται, παιΈρνει τη καραμπιΈνα και βγαιΈνει
εΈξω απόΈ τη πόΈρτα. ΈπιστρεΈφει σχεδόΈν αμεΈσως.
ΑΈνδρας: Δεν βλεΈπω κανεΈναν απόΈ δαυΈτόυς εΈξω.
ΓυναιΈκα: ΚαλόΈ δεν ειΈναι αυτόΈ;
ΑΈνδρας: Ναι, καλόΈ ειΈναι. ΝόμιΈζω...νόμιΈζω πως ειΈμαστε ασφαλειΈς εδωΈ.
ΓυναιΈκα: Τι θα καΈνόυμε μεταΈ;
ΑΈνδρας: ΜεταΈ απόΈ τι;
ΓυναιΈκα: ΜεταΈ τη γεΈννα. Θα μειΈνόυμε εδωΈ;
ΑΈνδρας: Στη καταΈσταση πόυ θα ειΈσαι δεν θα μπόρόυΈμε να καΈνόυμε αλλιωΈς.
ΓυναιΈκα: Και αν μας καταλαΈβόυν; Αν μυριΈσόυν τό αιΈμα απόΈ τη γεΈννα; Αν
ακόυΈσόυν τό κλαΈμμα τόυ παιδιόυΈ;Αν..
Ο αΈνδρας τη διακόΈπτει με τό να της πιαΈσει στόργικαΈ τό κεφαΈλι με τα δυΈό χεΈρια
της.
ΑΈνδρας: ΑγαΈπη μόυ μην ανησυχειΈς. ΟΈλα...όΈλα θα παΈνε καλαΈ. ΔιΈπλα ακριβωΈς
εΈχει εΈνα super-market. Θα παΈω να παΈρω τρόφηΈ για μια εβδόμαΈδα. Θα βαΈλω
πτωΈματα στην ειΈσόδό για να μην μπόρόυΈν να μυριΈσόυν τό αιΈμα. Και θα αφηΈσω
εΈξω στό δρόΈμό εΈνα CD player να παιΈζει συνεχωΈς στό repeat, ωΈστε να μην
ακόυΈγεται τό κλαΈμα.
ΓυναιΈκα: I wish you are here.
ΑΈνδρας: Τι;
ΓυναιΈκα: ΘεΈλω να βαΈλεις τό “I wish you are here” των Pink Floyd. Τό θυμαΈσαι εΈτσι;
ΉΈταν τό καλόκαιΈρι πόυ γνωριστηΈκαμε. ΚαθόΈμόυν στη παραλιΈα και τό αΈκόυγα

ΑΈνδρας: ΜωρόΈ μόυ.. ΑΈνδρας: ΈιΈναι πανεΈμόρφός. όΈταν μόυ λες: “ Με φωΈναξες. ΑΈνδρας: ΦυΈγετε! ΦυΈγετε τωΈρα! Ο αΈνδρας αντιστεΈκεται ικανόπόιητικαΈ. βλεΈπόυμε τό κατεστραμεΈνό εξωτερικόΈ αστικόΈ χωΈρό. Ο αΈνδρας δακρυΈζει και με πόλυΈ όργηΈ πυρόβόλειΈ και χτυπαΈει τα zombies.στα ακόυστικαΈ μόυ. ΓυναιΈκα: ΥπόσχεΈσόυ μόυ. Ο αΈνδρας τό βλεΈπει και χαΈνει την αυτόσυγκεΈντρωσηΈ τόυ. Θα μυριΈσει σαΈπια πτωΈματα και θα γευτειΈ ληγμεΈνες κόνσεΈρβες. .. Δεν τό ειΈχα καταλαΈβει. Ο αΈνδρας συνεχιΈζει να αντιστεΈκεται.. Ο αΈνδρας πιαΈνει τη καραμπιΈνα και αρχιΈζει να πυρόβόλειΈ. ΓελαΈνε και όι δυΈό χαμηλόΈφωνα.. ΓυναιΈκα: ΈΈρχεται. ΟΈμως καΈπόια zombies ξεφευΈγόυν και κατευθυΈνόνται πρός τη γυναιΈκα και τό παιδιΈ. Ο αΈνδρας ανησυχειΈ. ΚαΈπόια στιγμηΈ. αλλαΈ τραγόυδόυΈσα δυναταΈ.. ΈκειΈνη τη στιγμηΈ η πόΈρτα ανόιΈγει ξαφνικαΈ και μπαιΈνόυν μεΈσα zombies. θα τα καταφεΈρόυμε. ΞαφνικαΈ η γυναιΈκα όυρλιαΈζει απόΈ εΈνα στιγμιαιΈό πόΈνό στη κόιλιαΈ. ΈιΈσαι καλαΈ. ΑΈνδρας: ΜαλακισμεΈνα! ΠόυταΈνας γιόι! Θα σας γαμηΈσω! ΤελικαΈ τόν γκεμιΈζόυν καΈτω. Ο όμφαΈλιός λωΈρός δεν εΈχει κόπειΈ ακόΈμη. Ή γυναιΈκα όυρλιαΈζει απόΈ τό φόΈβό της και μαζευΈεται στη γωνιΈα. Θα συνεχιΈζεις να μας αγαπαΈς και δεν θα μας εγκαταλειΈψεις. Να΄ μαι!”. Θα ανόιΈξει τα μαΈτια τόυ και θα δει αυτόΈ τό σκότεινόΈ υπόΈγειό. ΓυναιΈκα: Ααααχχχ! ΑΈνδρας: ΣπρωΈξε! ΜαζιΈ θα τό καΈνόυμε! ΈΈλα! ΣπρωΈξε! ΟΈσό κραταΈ η διαδικασιΈα τόυ τόκετόυΈ. ΑΈνδρας: ΟΈχι! ΤελικαΈ τα zombies δαγκωΈνόυν τη γυναιΈκα τόυ και τό παιδιΈ τόυ μπρόσταΈ τα μαΈτια τόυ αΈνδρα.. ΑυταΈ ειΈναι τα πρωΈτα πραΈγματα πόυ θα ζηΈσει τό παιδιΈ μας. ΈιΈναι αΈδικό. ΈπιστρεΈφόυμε στό υπόΈγειό. γεμαΈτό πτωΈματα και Zombies. ΈγωΈ τσαντισμεΈνη βγαΈζω τα ακόυστικαΈ και ετόιμαΈζόμαι να σε βριΈσω. Οι πόΈνόι γιΈνόνται πόλυΈ πιό εΈντόνόι και ό τόκετόΈς ξεκιναΈ. ΞεσπαΈ σε κλαΈμματα και αγκαλιαΈζόνται. ΚαΈπόια zombie χωΈνόυν τα δόΈντια τόυς στη σαΈρκα τόυ και αρχιΈζόυν να τόυ ρόυφαΈνε τό αιΈμα. καΈθεσαι μπρόσταΈ απόΈ τόν ηΈλιό και μόυ κρυΈβεις τό φως. ΉσυΈχασε.. ΑκόυΈμε τό κλαΈμμα τόυ νεόγνόυΈ. Τό παιδιΈ μας σε λιΈγα λεπταΈ θα ειΈναι εδωΈ. ενωΈ ό αΈνδρας χαιδευΈει στόργικαΈ μια τη γυναιΈκα μια τό παιδιΈ. αΈδικό. ΥπόσχεΈσόυ τό! ΑΈνδρας: Τό υπόΈσχόμαι αγαΈπη μόυ. Τό νεόγνόΈ τό κραταΈ η γυναιΈκα. Θα δεις. με πλησιαΈζεις.ΥπόσχεΈσόυ μόυ πως αν δαγκωΈσόυν εμεΈνα ηΈ τό παιδιΈ μας θα συνεχιΈσεις να μας πρόσεΈχεις και να μας φρόντιΈζεις όΈπως πριν.

ΚαΈνει εΈνα βηΈμα και σκόνταΈφτει σε καΈτι. Την πρόσπερναΈει. Καώποιο κοιταώει μια εφημεριώδα χώριώς να καταλαβαιώνει τι ειώναι αυτοώ. Τόυς βλεΈπόυμε να απόμακρυΈνόνται. αΈλλα τρωΈνε σαΈρκες. πόυ εΈχει μεταμόρφωθειΈ και αυτόΈ σε zombie.. ΈΈχει σκόνταΈψει παΈνω στό παιδιΈ τόυ. . καΈτι μεταξυΈ κλαΈμματός και όυρλιαχτόυΈ νεαρόυΈ σαρκόβόΈρόυ ζωΈόυ. ΈΈξω εΈχει ηΈδη νυχτωΈσει.Τό σκληρόΈ πρωινόΈ φως μπαιΈνει απόΈ τό παραΈθυρό και πεΈφτει κατευθειΈαν παΈνω στό σωΈμα τόυ αΈνδρα. Ο αΈνδρας κινειΈται πρός την κατευΈθυνσηΈ της.Καώποια καώθοντια μεώσα σε αυτοκιώνητα σε ουρεώς που εώχουν πλημμυριώσει τους δροώμους και φαιώνεται σαν να περιμεώνουν να ξεκινηώσουν. Τό παιδιΈ εΈχει τωΈρα ησυχαΈσει. ΤωΈρα ειΈναι σε εΈναν μεγαλυΈτερό δρόΈμό. καώποιο κοιταώει το φώτεινοώ σηματοδοώτη που αναβασβηώνει ποτοκαλιώ και ετοιμαώζεται να περαώσει το δροώμο. Τό παιδιΈ εξακόλόυθειΈ να φεΈρει τόν όμφαΈλιό λωΈρό. ΥπαΈρχόυν πόλλαΈ zombies. Επεισόόδιό 2ό ΠρωιΈ. Ο αΈνδρας ανόιΈγει τα μαΈτια. ΑκόυΈγεται εΈνας ηΈχός. ενώώ καώποια αώλλα ειώναι ηώδη μεώσα στη βιτριώνες και τα περιεργαώζονται με την αφηώ. Καθώώς τη προσπερναώει. Ή γυναιΈκα τόν ακόλόυθειΈ σεΈρνόντας μαζιΈ της τό παιδιΈ. χωριΈς να φαιΈνεται να καταλαβαιΈνει τό επιπλεΈόν βαΈρός... Αώλλα κοιτουών βιτριώνες με ακριβαώ ρουώχα και παπουώτσια και σαν να προσπαθουν να καταλαώβουν τι ειώναι αυταώ. ΣτεΈκεται για λιΈγό ακιΈνητός. ΑνεβαιΈνει τα σκαλιαΈ πόυ ειΈναι γεμαΈτα αιΈματα και ανθρωΈπινα μεΈλη. Ο όμφαΈλιό λωΈρός εξακόλόυθειΈ να ειΈναι συνδεδεμεΈνός στό πλακόυΈντα της γυναιΈκας.ΑΈνδρας: Θα.. Λιώγα αποώ αυταώ φαιώνεται να προσπαθουών να καταλαώβουν το περιβαώλλον τους. Τό κόιταΈει με απλανηΈ ματιαΈ. ΈΈχει πλεΈόν μεταμόρφωθειΈ σε zombie.γαμηΈσω. ο ώώμος του σκουνταώει αώθελαώ του τον ώώμο της.. Ο αΈνδρας κλειΈνει τα ματια τόυ και πεθαιΈνει. ΚόιταΈει και αυτηΈ με απλανεΈς βλεΈμμα καΈπόυ μεταξυΈ όυρανόυΈ και όριΈζόντα.ΚόντόστεΈκεται για λιΈγό. ΚαΈπόια απλωΈς περιφεΈρόνται. Στό υπόΈγειό βριΈσκεται μόΈνό τό σωΈμα τόυ αΈνδρα.σας.Αυτοώ λειτουργειώ σαν εώναυσμα για να κινηθειώ και η γυναιώκα. ΤελικαΈ με αργόΈσυρτό βηΈμα βγαιΈνει απόΈ τό υπόΈγειό. ΠεριΈπόυ εΈνα μεΈτρό μπρόσταΈ βριΈσκεται η γυναιΈκα-zombie. ΣηκωΈνεται με αργεΈς μηχανικεΈς κινηΈσεις.. Ο αΈνδρας ειΈναι τωΈρα στό πεζόδρόΈμιό.

στόν αΈμβωνα υπαΈρχει εΈνας αρχιεπιΈσκόπός-ηΈ πατριαΈρχης. ΤελικαΈ δαγκωΈνει τό στηΈθός της παΈνω απόΈ τα ρόυΈχα στό σημειΈό όΈπόυ βριΈσκεται η θηληΈ.Όώμώς αρκεταώ zombies καώθονται στα εναπομειώναντα στασιώδια και φαιώνεται σαν να ακουών ευλαβικαώ αυταώ που λεώει ο πατριαώρχης. εΈχόυν στηθειΈ στασιΈδια εν ειΈδει όδόφραΈγματός. ΣτρεΈφεται πρός τα πιΈσω και βλεΈπει τό πρόΈβλημα. ΤυλιΈγει τόν όμφαΈλιό λωΈρό γυΈρω απόΈ τό ωΈμό της και τό στηΈθός της εΈτσι ωΈστε τό παιδιΈ να στερεωθειΈ καλαΈ μπρόσταΈ στό στηΈθός της και στραμμεΈνό τό πρόΈσωπόΈ τόυ πρός τό στηΈθός της.όΈσό και αν τεντωΈνεται. ΚαΈπόια στιγμηΈ περναΈνε αναΈμεσα απόΈ σωρόυΈς πτωμαΈτων. ΜπρόσταΈ ακριβωΈς απόΈ την ιερηΈ τραΈπεζα. . αλλαΈ δεν εΈχει παρακόλόυθηΈσει καθόΈλόυ τη σκηνηΈ με τη γυναιΈκα και τό παιδιΈ.όπόιΈός απαγγεΈλει στιΈχόυς απόΈ την ΑγιΈα ΓραφηΈ με τη βόηΈθεια μικρόφωΈνόυ. απαγγεΈλόντας απόσπαΈσματα απόΈ την ΑπόκαΈλυψη τόυ ΙωαΈννη. ΜόΈλις τόν πρόσπερναΈει η γυναιΈκα. Τό παιδιΈ εξακόλόυθειΈ να όυρλιαΈζει.Τό ζευγαΈρι περπαταΈ αναΈμεσαΈ τόυς. ΈπιμεΈνει για λιΈγό αλλαΈ ό όμφαΈλιός λωΈρός. ΥπαΈρχόυν παντόυΈ πτωΈματα ιερωΈν καθωΈς και πτωΈματα zombies. ό αΈνδρας παραμειΈνει ακιΈνητός. απλωΈς δαγκωΈνει τό στηΈθός και παραμεΈνει σε αυτηΈ τη καταΈσταση και φαιΈνεται σαν να ηρεμειΈ. Με τα χεραΈκια τόυ ψαχόυλευΈει εξωτερικαΈ τό στηΈθός της γυναιΈκας. Επεισόόδιό 3ό ΜεΈσα στό ναόΈ βριΈσκόνται πόλλαΈ zombies. Σε αυτηΈ τη πόρειΈα τόυς. Τό σηκωΈνει απόΈ καΈτω μαζιΈ με τόν όμφαΈλιό λωΈρό και τό κόιταΈ για λιΈγό αδιαΈφόρα. Τό παιδιΈ όΈμως παγιδευΈεται αναμεσαΈ τόυς και δεν μπόρειΈ να συνεχιΈσει να κινειΈται. ΠιΈσω απόΈ αυταΈ βειΈσκόνται ιερειΈς ταμπόυρωμεΈνόι με όΈπλα όι όπόιΈόι πυρόβόλόυΈν τα zombies. δεν την αφηΈνει να πρόχωρηΈσει. Δεν καΈνει κινηΈσεις θηλασμόυΈ με τό στόΈμα τόυ.χωριΈς καμμιΈα κιΈνηση μόρφασμόυΈ. κόιταΈει για εΈνα κλαΈσμα δευτερόλεΈπτόυ τό παιδιΈ. ΠηγαιΈνει πρός τό παιδιΈ. Τόν ακόυΈμε να μιλαΈει καθ’όΈλη τη διαΈρκεια τόυ επεισόδιΈόυ. τό παιδιΈ πρόσκρόυΈει παΈνω σε πόΈδια αΈλλων zombies καθωΈς και σε ανωμαλιΈες τόυ δρόΈμόυ. ξεκιναΈ παΈλι να κινειΈται. ΠιΈσω ακριβωΈς απόΈ τόυς ιερειΈς. ΦαιΈνεται τα zombies να κερδιΈζόυν τη μαΈχη. με απότεΈλεσμα να αναπαραΈγει ξαναΈ τόν ηΈχό πόυ περιγραΈφτηκε πρόηγόυμεΈνως. ΈΈπειτα συνεχιΈζει τη πόρειΈα της. χωριΈς να σταματαΈ να κινειΈται. Ή γυναιΈκα καταλαβαιΈνει όΈτι δεν μπόρειΈ η ιΈδια να κινηθειΈ. Ή γυναιΈκα καταλαβαιΈνει τό δαΈγκωμα και. Τόυς βλεΈπόυμε μαζιΈ με αΈλλα zombies να ετόιμαΈζόνται να μπόυν σε εΈναν μεγαΈλό καθεδρικόΈ ναόΈ. ΟΈσό γιΈνεται αυτόΈ.

 και το ένα τρίτο των αστεριών. και από τον ουρανό έπεσε ένα μεγάλο αστέρι που καιγόταν  σαν   λαμπάδα. που δεν έχουν τη σφραγίδα τού Θεού επάνω στα μέτωπά  τους . ΣχιΈζει εΈνα κόμμαΈτι κρεΈας απόΈ τη κόιλιαΈ τόυ και αρχιΈζει να τό τρωΈει. ΙερεΈας: ΚυΈριε. που στέκονταν μπροστά στον Θεό∙ και τους δόθηκαν  επτά σάλπιγγες. η όπόιΈα δεν εΈχει καταλαΈβει τι εΈχει συμβειΈ. μιας και εΈχει επιδόθειΈ στη καταΈπόση της ανθρωΈπινης σαΈρκας. και σαν ένα μεγάλο βουνό που καιγόταν με φωτιά  ρίχτηκε  στη   θάλασσα∙ και το ένα τρίτο τής θάλασσας έγινε αίμα∙   Και σάλπισε ο τρίτος άγγελος. ΤαυτόΈχρόνα παρατηρειΈ τη γυναιΈκα τόυ με αδιαΈφόρό βλεΈμμα. και δεν θα τον βρουν∙ και  θα   επιθυμήσουν να πεθάνουν. ώστε να σκοτιστεί το ένα τρίτο απ' αυτά. ΚαΈνει reload στό όΈπλό τόυ και τό στρεΈφει πρός τη γυναιΈκα η όπόιΈα δεν τόυ διΈνει καθόΈλόυ σημασιΈα.   Και από τον καπνό βγήκαν στη γη ακρίδες. αλλά να βασανιστούν πέντε  μήνες ∙ και  ο   βασανισμός τους ήταν σαν τον βασανισμό τού σκορπιού. συγχωΈρεσε τη γαμημεΈνη παλιόπόυταΈνα σόυ! ΠρότόυΈ πρόλαΈβει να πατηΈσει τη σκανδαΈλη. και χτυπήθηκε το ένα τρίτο τού ήλιου. και έγινε χαλάζι και φωτιά αναμιγμένα  με αίμα. ΈΈρχεται εΈνας αΈλλός ιερεΈας αλαφιασμεΈνός και πυρόβόλειΈ απευθειΈας τα αΈλλα 2 zombies. Ή μαΈχη για τόυς ιερειΈς φαιΈνεται να εΈχει χαθειΈ. και είδα ότι έπεσε ένα αστέρι από τον ουρανό στη γη.  Και άνοιξε το φρέαρ τής αβύσσου∙ και ανέβηκε καπνός από το φρέαρ σαν καπνός από ένα μεγάλο   καμίνι∙ και σκοτείνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό τού φρέατος. Δεν μπόρόυΈν πλεΈόν να κρατηΈσόυν τη θεΈση τόυς. και δόθηκε σ' αυτές εξουσία.    Τό ζευγαΈρι. πόυ ηΈδη τό λυμαιΈνόνται αΈλλα 2 zombies.  Και σάλπισε ο πρώτος άγγελος. ενωΈ καΈπόιόι αΈλλόι απόΈ αυτόυΈς πρόσπαθόυΈν να ξεφυΈγόυν. όπως έχουν εξουσία  οι  σκορπιοί τής γης. και ρίχτηκαν  στη  γη ∙  και το ένα τρίτο των δέντρων κατακάηκε. κι επάνω στις πηγές των  νερών∙  Και σάλπισε ο τέταρτος άγγελος.   Και κατά τις ημέρες εκείνες οι άνθρωποι θα ζητήσουν τον θάνατο. το ίδιο και η νύχτα. που είχαν τις επτά σάλπιγγες. κινειΈται πρός την ιερηΈ τραΈπεζα.  Και δόθηκε σ' αυτές η εντολή να μη τους θανατώσουν. Για λιΈγό σαστιΈζει απόΈ τό θεΈαμα τη μητεΈρας με τό μωρόΈ τυλιγμεΈνό γυΈρω της. και ο θάνατος θα φεύγει απ' αυτούς. Και οι επτά άγγελοι.απλωΈς συνεχιΈζει να τρωΈει. και του δόθηκε  το κλειδί τού φρέατος της αβύσσου. και  η η μέρα  να   χάσει το ένα τρίτο από το φωτισμό της. Ή γυναιΈκα πλησιαΈζει εΈνα φρεΈσκό πτωΈμα ιερεΈα. ΤελικαΈ απόφαΈσισμεΈνός και με μιΈσός λεΈει. Ο αΈνδρας κόΈβει εΈνα κόμμαΈτι σαΈρκα απόΈ τό σωΈμα τόυ και αρχιΈζει να τό τρωΈει.   Και σάλπισε ο δεύτερος άγγελος. Και σάλπισε ο πέμπτος άγγελος.   Και ειπώθηκε σ' αυτές να μη βλάψουν το χορτάρι τής γης ούτε κανένα  χλωρό είδος  ούτε κανένα   δέντρο∙ παρά μονάχα τούς ανθρώπους. ό αΈνδρας της γυναιΈκας πεταΈγεται παΈνω τόυ και τόν δαγκωΈνει. ΜπλεΈκόνται όΈμως αναΈμεσα στόυς υπόλόιΈπόυς και χωριΈζόνται. και το ένα  τρίτο  τού   φεγγαριού. όταν χτυπήσει άνθρωπο .μαζιΈ με τα υπόΈλόιπα zombies. Τα zombies εΈχόυν περαΈσει τό “όδόΈφραγμα” εΈχόυν αρχιΈσει να δαγκωΈνόυν τόυς ιερειΈς. ετοίμασαν τον εαυτό τους για να  σαλπίσουν. ΠαρακόλόυθόυΈμε τη γυναιΈκα να πλησιαΈζει πρός τό “όδόΈφραγμα”. και έπεσε επάνω στο ένα τρίτο των ποταμών.ΠατριαΈρχης:Και είδα τούς επτά αγγέλους. ΙερεΈας: ΟΈχι! ΒόηΈθεια! Ο ιερεΈας δεν πρόλαβαιΈνει να αντιδραΈσει και πεθαιΈνει. και κάθε χλωρό χορτάρι κατακάηκε . .

Τό ζευγαΈρι εΈχει ηΈδη πλησιαΈσει και τρωΈει σαΈρκες απόΈ τόυς νεκρόυΈς. σφιΈγγει με μια αΈγαρμπη αλλαΈ ταυτόΈχρόνα στόργικηΈ κιΈνηση τό μωρόΈ. ΥπαΈρχόυν παντόυΈ zombies. ΣηκωΈνεται και αρχιΈζει να περπαταΈ πρός τη εΈξόδό. ΑρχιΈζει παΈλι να όυρλιαΈζει.Σε εώνα μεγαώλο super-market. ενώώ στο κεώντρο ειώναι μιώα αναπηρικηώ καρεώκλα και διώπλα της εώνα καώδος σκουπιδιώών(ο κλασικοώς αμερικαώνικος μεταλλικοώς κυλινδρικοώς καώδος). ΥΈστερα απόΈ λιΈγό κόιμαΈται και αυτόΈς. βριΈσκεται ό αΈνδρας.. διΈνει εΈνα κόμμαΈτι κρεΈας στό μωρόΈ με μια τελειΈως αντανακλαστικηΈ κιΈνηση. ΚαΈπόια στιγμηΈ η γυναιΈκα. Αώλλα περιφεώρουν καροτσαώκια του super-market γεμαώτα με ανθρώώπινα μεώλη και σαώρκες. καθισμεΈνός στό εΈδαφός. Τόυς παρατηρειΈ αδιαΈφόρα αλλαΈ ταυτόΈχρόνα σαν να πρόσπαθειΈ να καταλαΈβει πόιόι ειΈναι αυτόιΈ. ΣταματαΈει για λιΈγό να . Στις τελευταιΈες σκηνεΈς. Τό ιΈδιό και τό μωρόΈ. διώπλα στα ψυγειώα με τα κατεψυγμεώνα. Ή γυναιΈκα τρεΈφεται απόΈ τό σωΈμα μιας νεαρηΈς γυναιΈκας η όπόιΈα ειΈναι ημιΈγυμνη-τα ρόυΈχα της εΈχόυν σκιστειΈ-. Το σκηνικοώ της σκηνηώς ειώναι αυτοώ του εώργου του Μπεώκετ “Τεώλος παιχνιδιουώ”. Επεισόόδιό 4ό ΒραΈδυ.Τό μωρόΈ εΈχει αρχιΈσει παΈλι να όυρλιαΈζει. τι ειΈναι αυτόιΈ όι δυΈό διΈπλα τόυ. Ειώναι τρομοκρατημεώνα και δεν ειώναι ικαναώ να αντιδραώσουν στην επιώθεση. κυριώώς γυναικοώπαιδα. Στο κεώντρο του super-market. Τα περισσόΈτερα ειΈναι ξαπλωμεΈνα ηΈ κόιμόυΈνται καθισταΈ με τη πλαΈτη στό τόιΈχό ηΈ στις καρεΈκλες. ειΈναι ξαπλωμεΈνη πλαΈγια η γυναιΈκα και κόιμαΈται. πρότόυΈ όλόκληρωΈσει τό λόγυΈδριόΈ τόυ. ΔιΈπλα τόυς. ΠρωιΈ. Ο αΈνδρας συνεχιΈζει να τόυς παρατηρειΈ. χωριΈς καν να τό κόιταΈξει. Σε μιΈα γωνιΈα. ΛιΈγα μόΈνό συνεχιΈζόυν να περιφεΈρόνται στόυς διαδρόΈμόυς. μη! Τα zombies όρμαΈνε παΈνω τόυς και τόυς κατασπαραΈζόυν όΈλόυς. παΈνω στη σκηνηΈ. Τό μωρόΈ όυρλιαΈζει παΈλι. Ή γυναιΈκα.καώποια κοιταώνε τα προιοώντα και τα περιεργαζονται. Τό μωρόΈ μασόυλαΈει για λιΈγό τό κρεΈας και τό πεταΈει. ΠληΈθός: ΟΈχι! ΛυπηθειΈτε μας! ΑφηΈστε μας ηΈσυχόυς! ΒόηΈθεια! Σας παρακαλωΈ. Zombies περιφεώρονται αναώμεσα στους διαδροώμους. Ή γυναιΈκα δεν τόυ διΈνει σημασιΈα. και ενωΈ συνεχιΈζει να κόιμαΈται. Συγκεκριμεώνα εώχει δυώο πολυώ ψηλαώ παραώθυρα πιώσώ που αναώμεσαώ τους κρεώμεται εώνα πολυώ μεγαώλο αναλογικοώ ρολοώι. παρακόλόυθόυΈμε ταυτόΈχρόνα τα zombies να εΈχόυν πλησιαΈσει στόν αΈμβωνα και τελικαΈ να σκότωΈνόυν τόν αρχιεπιΈσκόπό. ΞαναδαγκωΈνει τό στηΈθός της γυναιΈκας όΈταν βγαιΈνόυν απόΈ την εκκλησιΈα. αφόυΈ εΈχει κόρεΈσει πλεΈόν τη πειΈνα της. ΒρισκόΈμαστε στό εσωτερικόΈ ενόΈς μεγαΈλόυ θεαΈτρόυ. ΥΈστερα απόΈ 2 δευτερόΈλεπτα τό ιΈδιό καΈνει και αΈνδρας. εώχουν στοιβαχτειώ περιώπου 15 αώτομα.

ξετυλιΈγει τό όμφαΈλιό λωΈρό και τόπόθετειΈ τό μωρόΈ στό στηΈθός της νεκρηΈς κόπεΈλας. μπρόσταΈ στό καθρεΈπτη. χωριΈς να καΈνόυν τιΈπότα. Ή γυναιΈκα και ό αΈνδρας κόιταΈζόνται. Σ’αΈλλό εΈνα μικρόΈ κόριτσαΈκι-zombie τρωΈει τό υλικόΈ απόΈ τό ψευΈτικό αρκόυδαΈκι της. πόυ ειΈναι στρωμεΈνό με μαχαιρόπηΈρόυνα και αΈδεια πιαΈτα. ΑνεβαιΈνόυν σκαΈλες. Τελειωόνει με τόν αόνδρα να τόν δαγκωόνει στό πρόόσωπό. ΚαθωΈς περπατόυΈν βλεΈπόυμε ταυτόΈχρόνα τι συμβαιΈνει στα αΈλλα διαμεριΈσματα. ΑπόΈ μακρυαΈ βλεΈπόυμε τα zombies να εΈχόυν κατακλυΈσει τη πλατειΈα και να πρόσπαθόυΈν να φαΈνε απόΈ τα πτωΈματα. Ή γυναιΈκα παρατηρειΈ τό μωρόΈ λιγόΈτερό αδιαΈφόρα απόΈ τις πρόηγόυΈμενες φόρεΈς.τρωΈει και παρατηρειΈ τό γυμνόΈ στηΈθός της γυναιΈκας. ΦαιΈνεται να αναγνωριΈζόνται-ηΈ φαιΈνεται μια αμυδρηΈ υπόψιΈα όικειόΈτητας μεταξυΈ τόυς. πόυ εΈχόυν όΈλα τις πόΈρτες ανόιχτεΈς. Σ’εΈνα τεΈταρτό.δεν εόχει παόρει χαμπαόρι τι γιόνεται σε αντιόθεσή με τόν αόνδρα πόυ εόχει καταλαόβει τι γιόνεται. η όπόιΈα δειΈχνει μόΈνό “χιόΈνια”. Ο αόνδρας επιτειόθεται στό μεγαλόόσωμό zombie. Επεισόόδιό 5ό ΒραΈδυ. Ξεκιναό μια συόντόμή μαόχή μεταξυό τόυς. Τό ζευγαΈρι κόιταΈει τη πόλυκατόικιΈα.ξαφνικαό και με όρμήό. Εόνα zombie. Τό μωρόΈ δαγκωΈνει τό στηΈθός και αρχιΈζει να ρόυφαΈει αιΈμα. . Η γυναιόκα-πόυ βριόσκεται στήν αόκρή τόυ λόόφόυ και χαμήλαό. ΈΈξω απόΈ τη πόλυκατόικιΈα όΈπόυ ζει τό ζευγαΈρι. και φαιΈνεται να αναγνωριΈζει σχεδόΈν όΈτι αυτόΈ ειΈναι τό δικόΈ της παιδιΈ. ΦθαΈνόυν στόν όΈρόφό όΈπόυ βριΈσκεται τό διαμερισμαΈ τόυς. ΜπαιΈνόυν μεΈσα. σπρωόχνει και χτυπαό τα υπόόλόιπα zombies και ανεβαιόνει στό υόψωμα τόυ λόόφόυ απόό πτωόματα και δειόχνει με τις κινήόσεις τόυ και τις κραυγεός τόυ όότι ειόναι δικήό τόυ ή λειόα. Σ’ εΈνα εΈνας ηλικιωμεΈνός-zombie βλεΈπει τηλεόΈραση. πόυ ειόναι μεγαλόόσωμό και φαινεται δυνατόό. απόσπωόντας εόνα κόμμαότι σαόρκα πόυ εμπεριεόχει τή περιόχήό τής μυότής και τό δευότερό zombie απόμακρυόνεται όυρλιαόζόντας. Στη συνεΈχεια βόηθαΈει τη γυναιΈκα να τόπόθετηΈσει και παΈλι τό μωρόΈ στό στηΈθός της νεκρηΈς κόπεΈλας. ΠερπατόυΈν στό διαΈδρόμό. Σ΄εΈνα τριΈτό μια μεσηΈλικη παχυΈσαρκη γυναιΈκα-zombie πρόβαΈρει τα ακριβαΈ της ρόυΈχα και κόσμηΈματα. τό μεγαλόόσωμό zombie παρατήρειό τή γυναιόκα και όρμαόει και με εόνα δυνατόό χτυόπήμα τήν απόμακρυόνει με απότεόλεσμα τό μωρόό να απαγκιστρωθειό απόό τό στήόθός και να αρχιόζει παόλι να όυρλιαόζει. όι μεσηΈλικόι γόνειΈς-zombies μαζιΈ με τα εΈφηβα παιδιαΈ τόυςzombie καΈθόνται γυΈρω απόΈ εΈνα τραπεΈζι. ΚατόΈπιν.

Ο αρχηγόΈς. ΑπλωΈνει τό χεΈρι τόυ για να ακόυμπηΈσει τις κόρνιΈζες. Τό ζευγαΈρι συνεχιΈζει να κόιμαΈται. απόΈ την πρωΈτη μεΈρα πόυ μπηΈκαν στό διαμεΈρισμα. ΠρωιΈ. δεν ανηΈκόυν στό στρατόΈ ηΈ σε αΈλλό σωΈμα ασφαλειΈας. Τό κόιτόυΈν. τη γυναιΈκα μόΈνη της να πόζαΈρει χαζόχαρόυΈμενα και μασκαρεμεΈνη Wonderwoman. ΑρχηγόΈς: ΏΈπα! Τι εΈχόυμε εδωΈ. ΑκόλόυθειΈ ό αΈνδρας. το οποιώο το χαιδευώει αμηώχανα και αώγαρμπα. “ ΘυμαΈσαι τι μεΈρα ειΈναι σηΈμερα. πόυ εΈχόυν φωτόγραφιΈες: ΑπόΈ την ημεΈρα τόυ γαΈμόυ τόυς.Τα φωΈτα σε όΈλα τα δωμαΈτια ειΈναι ανόιχταΈ. Το αώλλο του χεώρι βριώσκεται στο πεώος του. ΑρχηγόΈς: ΚαλημεΈρα μαλακισμεΈνα μόυ! ΚόιμηθηΈκατε καλαΈ. Τό ζευγαΈρι φθαΈνει στό διαμεΈρισμαΈ τόυ. εΈχόντας πλαΈτη τη γυναιΈκα. Ο αΈνδρας κατευθυΈνεται στό καθιστικόΈ. ΈιΈναι γεμαΈτό με κόρνιΈζες. Στη πόλυκατόικιΈα μπαιΈνόυν 15 αΈτόμα με όΈπλα. και κατόΈπιν κλεΈβόυν όΈ. σαν να θεΈλει να επιβεβαιωΈσει όΈτι ειΈναι εκειΈ. ΏΈρα για τό πρωινόΈ σας! ΓαμηΈστε τόυς παιδιαΈ! Οι όπλισμεΈνόι αΈνδρες μπαιΈνόυν στα διαμεριΈσματα και σκότωΈνόυν όΈλα τα zombies. τόν αΈνδρα μόΈνό τόυ να πόζαΈρει χαζόχαρόυΈμενός και μασκαρεμεΈνός Superman. ΣταματόυΈν στην αΈκρη τόυ διαδρόΈμόυ τόυ όρόΈφόυ τόυ ζευγαριόυΈ. αφηΈνόντας τα υπόΈλόιπα στόυς αΈλλόυς. ΚόιμαΈται. εώνα νεαροώς καχεκτικοώς αώνδρας-zombie (φοραώει κουστουώμι) εώχει στο εώνα του χεώρι εώνα ερώτικοώ περιοδικοώ με ανηώλικα αγοραώκια σε σεξουαλικεώς περιπτυώξεις. “ παΈρε χυμόΈ πόρτόκαΈλι όΈταν πας στό super-market”. Τό ζευγαΈρι βριΈσκεται στό υπνόδωμαΈτιό. ΞαπλωΈνει και αυτόΈς πλαΈγια. . κατευθυΈνεται πρός τό διαμεΈρισμα τόυ ζευγαριόυΈ. Τό ζευγαΈρι εξακόλόυθειΈ να κόιμαΈται.τι πόλυΈτιμό εΈχόυν παΈνω τόυς και τό σπιΈτι. ΠιαΈνει τό μωρόΈ. ενωΈ τό μωρόΈ ηΈδη εΈχει πεΈσει για υΈπνό. ΜπαιΈνόυν μεΈσα στό υπνόδωμαΈτιό. ΚόιμαΈται. ΠαρατηρειΈ τό δωμαΈτιό.”. ΠρωΈτη η γυναιΈκα κινειΈται και παΈει και ξαπλωΈνει πλαγιασταΈ. Τα stickers γραΈφόυν: “ Μη ξεχαΈσεις να πληρωΈσεις τό ενόιΈκιό”. Ο αρχηγόΈς τόυς κόιταΈει λιΈγό παραξενεμεΈνός. Ή γυναιΈκα πηγαιΈνει στό δωμαΈτιό πόυ πρόόριζόΈταν να ειΈναι τό υπνόδωμαΈτιό τόυ μωρόυΈ. υπαΈρχει εΈνα μεγαΈλό κόμόδιΈνό. Ο αΈνδρας και η γυναιΈκα παΈνε πρός τό υπνόΈδωμαΈτιό τόυς. απόΈ τό ταξιΈδι τόυς στό Γκραντ-ΚαΈνυόν.Σ’εώνα πεώμπτο. πόυ εΈχει μια κόυΈνια με τόυΈλι και όνειρόπαγιΈδα και ειΈναι γεμαΈτό με παιχνιΈδια(για αγόραΈκια) και αρκόυδαΈκια. ΤαυτόΈχρόνα εμειΈς βλεΈπόυμε τόυς λόγαριασμόυΈς και τα stickers πόυ ειΈναι κόλλημεΈνα στό ψυγειΈό τόυς. ΜιλαΈει ό αρχηγόΈς τόυς. αλλαΈ τελικαΈ δεν τό καΈνει. ΠρόΈκειται για εΈνα τριαΈρι διαμεΈρισμα.ΜπαιΈνει μεΈσα. ΠόλυΈ πρόσεγμεΈνό και ταχτόπόιημεΈνό. ΜιλαΈ χαμηλόΈφωνα. ΔιΈπλα στό καναπεΈ. Τό κρεβαΈτι ειΈναι στρωμεΈνό. μαζιΈ με εΈναν αΈνδρα τόυ.

ΣεΈρνόυν 45 καρατσαΈκια με λαΈφυρα. 40 τμ. πιπεΈτες. Τα χεΈρια τόυς. Τόυς βλεΈπει και παΈει να τόυς επιτεθειΈ. ΟΈχι. απόΈ εκειΈνόυς πόυ χρησιμόπόιόυΈν στα κρεόπωλειΈα και ό όπόιΈός δεν λειτόυργειΈ πλεΈόν. ΥπαΈρχόυν πρόΈχειρα στημεΈνόι παΈγκόι. αλλαΈ τό ζευγαΈρι δεν λιπόθυμαΈ αμεΈσως και κινειΈται εναντιΈόν τόυς.ΑΈλλός: Τα παλιόμόυνιαΈ δεν σταματόυΈν να μας εκπληΈσσόυν με τις ανωμαλιΈες τόυς. ΚαΈπόιόι εΈχόυν καμαΈκια και χτυπόυΈν τό ζευγαΈρι.δηλαδηΈ δεν εΈχει παΈγό και δεν καΈνει κρυΈό-. ΠρόΈκειται για εΈνα μεγαΈλό καταψυΈκτη. Να τόυς ριΈξω. ΚαΈπόιός: Τι θα τόυς καΈνόυμε αυτόυΈς αρχηγεΈ. ΑρχηγόΈς: 10. ΚαΈπόιός λεΈει δυναταΈ. Τό ζευγαΈρι εΈχει αρχιΈσει να ξυπναΈει. Επεισόόδιό 6ό Στό εργαστηΈριό τόυ ΓιατρόυΈ.. μπόυκαΈλια γεμαΈτα χημικαΈ.. αξυΈριστός και φόραΈει μιΈα βρωΈμικη ιατρικηΈ ρόΈμπα. καθωΈς και τα δυΈό καρότσαΈκια με τό ζευγαΈρι μεΈσα. ΤραΈβα πες στόυς αΈλλόυς να φεΈρόυν τα όΈπλα με τό ηρεμιστικόΈ! ΈΈρχόνται όι υπόΈλόιπόι. στη περιόχηΈ τόυ καρπόυΈ. καΈπόυ υπαΈρχει και εΈνα γραφειΈό με laptop και διαΈφόρόυς φακεΈλόυς διαΈσπαρτόυς. Τό ζευγαΈρι ξυπναΈ. . ΑρχηγόΈς: Χμμ.βριΈσκόνται ό αΈνδρας και η γυναιΈκα. ΓιατρόΈς: 5. μην αφηΈνόνταΈς τόυς εΈτσι να πλησιαΈσόυν. γεμαΈτόι ερευνητικαΈ αναλωΈσιμα. ΤελικαΈ λιπόθυμόυΈν. ΚαΈπόιός: ΜαλαΈκα μόυ. Ο ΓιατρόΈς ειΈναι περιΈπόυ 50 ετωΈν. Στη μιΈα πλευραΈ τόυ τόιΈχόυ-πιθανωΈς απεΈνατι απόΈ τη πόΈρτα. ΑρχηγόΈς: ΜαζεΈψτε τόυς! Τόυς βαΈζόυν σε καρότσαΈκια(αυταώ που στοιβαώζουν τα αώπλυτα στα ξενοδοχειώα. ατημεΈλητός. ΑρχηγόΈς: Θα τόυς πόυληΈσόυμε στόν ΓιατρόΈ. Ο ΑρχηγόΈς συνόμιλειΈ με τό ΓιατρόΈ λιΈγό πιό πεΈρα. ΑρχηγόΈς: ΡιΈξτε! ΡιΈξτε στόυς πόυΈστηδες! Τόυς ριΈχνόυν.) ΈιΈμαστε στό διαΈδρόμό τωΈρα και τόυς βλεΈπόυμε να απόμακρυΈνόνται. εΈχόυν ακινητόπόιηθειΈ απόΈ εΈλασμα χόντρηΈς λαμαριΈνας.όγκόμετρικόυΈς σωληΈνες. η όικόγεΈνεια Adams αυτόπρόσωΈπως! ΓελόυΈν όΈλόι δυναταΈ. ΚαΈπόιόι αΈνδρες μόΈλις εΈχόυν τελειωΈσει την όξυγόνόκόΈλληση των ελασμαΈτων λαμαριΈνας στό μεταλλικόΈ τόιΈχό.

Ο ΓιατρόΈς απόΈ δω θα σας φτιαΈξει πόλυΈ ωραιΈόυς. αλλαΈ μπόρειΈ να κατηγόρηθειΈ πότεΈ όΈτι φανταΈζεται λαΈθός.. χα.ΓιατρόΈς: 6. ΑρχηγόΈς: ΚαληΈ διασκεΈδαση ΓιατρεΈ! Γεια και σε σας ασχημόμόυΈρηδες! Μην ανησυχειΈτε.. Θα περαΈσετε καλαΈ. ΓιατρόΈς: 6.. ΦεΈρνει τα μηχανηΈματα των ΉΈΓγραΈφων. ΟυΈτε γραμμαΈριό παραπαΈνω. Και απόΈ τόΈτε δεν εΈχει ξυπνηΈσει ακόΈμη.¨ Και γω τόυς απανταΈω όΈτι “ναι. Δεν καΈνει πότεΈ λαΈθός. ΓιατρόΈς: ΜπόρόυΈμε να πόυΈμε όΈτι ό ΘεόΈς επεΈτρεψε στόν αΈνθρωπό να συνεχιΈσει τη ΔημιόυργιΈα απόΈ κει πόυ την αΈφησε ό ιΈδιός. “ ΑΈβυσσός η ψυχηΈ τόυ ΘεόυΈ”. ΦυσικαΈ και . εΈνα πρόιόΈν δημιόυργιΈας ό ιΈδιός.” Ο ΓιατρόΈς επιστρεΈφει στό παΈγκό. ΦυσικαΈ πόλλόιΈ ειΈναι εκειΈνόι πόυ τό αμφισβητόυΈν και συχναΈ με ρωτόυΈν “ Μα καλαΈ ΓιατρεΈ.. Μη γιΈνεσαι τωΈρα τσιγγόυΈνης! ΓιατρόΈς: (τό σκεΈφτεται για μια στιγμηΈ) 7 κιλαΈ LSD και 1 κιλόΈ μαριχόυαΈνα. Ο αΈνθρωπός απόΈ την αΈλλη. ΠόΈτε θα σόυ ξανατυΈχει καΈτι τεΈτόιό. απόΈ την ημεΈρα πόυ ξυΈπνησε δεν εΈχει σταματηΈσει να δημιόυργειΈ. ΠιστευΈεις πως μπόρειΈ να θεωρηθειΈ αΈξιός συνεχιστηΈς τόυ εΈργόυ τόυ ΘεόυΈ. ηΈ ακόΈμη και να τόν υπερβειΈ.5 κιλαΈ. ΤόπόθετειΈ τα ηλεκτρόΈδια στό κρανιΈό τόυς. πιστευΈεις πως ό ό αΈνθρωπός. ΈιΈναι δυνατόΈν ό ΘεόΈς να αναΈθεσε στόν αΈνθρωπό και στις ταπεινεΈς τόυ δυνατόΈτητες εΈνα τόΈσό βαρυσηΈμαντό καθηΈκόν. ειΈναι ικανόΈς να παραΈγει καΈτι αξιόΈλόγό. ΞεΈρετε τι τόυς απανταΈω.”. Τη ΦαντασιΈα. ΑρχηγόΈς: ΈΈλα ρε ΓιατρεΈ με δόυλευΈεις. ΤελευταιΈα μόυ πρόσφόραΈ. μπόρειΈ να σκεΈφτεται λαΈθός. ΤόπόθετειΈ ηλεκτρόΈδια ΉΚΓγραΈφόυ στις καρδιεΈς τόυ αΈνδρα και της γυναιΈκας. ΈπιστρεΈφει στό παΈγκό με τα εργαλειΈα. διόΈτι ειΈναι πρόικισμεΈνός με καΈτι πόυ δεν διαθεΈτει κανεΈνας θεόΈς. ΑυτόΈς εΈφτιαξε την ΙστόριΈα. ΜιλαΈμε για τζακ-πότ! ΟλόΈκληρη όικόγεΈνεια σαπιαΈνθρωπων σόυ εΈφερα και συ μόυ διΈνεις μόΈνό 6. ΒριΈσκει 2 θερμόμετρητεΈς(απόΈ αυτόυΈς πόυ χρησιμόπόιόυΈν στην ιατρόδικαστικηΈ) και πλησιαΈζει κόνταΈ στό ζευγαΈρι. ΈΈχεις ξαναδειΈ τεΈτόιό κόμμαΈτι. ΓιατρόΈς: ΑψεγαΈδιαστό εργαλειΈό η ΦαντασιΈα. ΑυτόΈς εΈφτιαξε τα παΈντα. Πως μπόρειΈ αΈλλωστε. ΓιατρόΈς: ΚαΈπόιόι αΈλλόι μόυ λεΈνε: “ Μα καλαΈ ΓιατρεΈ. ΓιατρόΈς: Την εΈβδόμη μεΈρα της δημιόυργιΈας ό ΘεόΈς κόιμηΈθηκε. χα! ΦευΈγόυν και κλειΈνόυν τη πόΈρτα. ΑρχηγόΈς: ΈΈκλεισε!(διΈνόυν τα χεΈρια) ΠαΈμε παιδιαΈ! Ο ΑρχηγόΈς και όι αΈνδρες τόυ πηγαιΈνόυν πρός τη πόΈρτα. Ο ΓιατρόΈς παιΈρνει απόΈ μια γωνιΈα μια καΈμερα στηριγμεΈνη σε τριΈπόδό και τη τόπόθετειΈ απεΈναντι απόΈ τό ζευγαΈρι. ΚόυΈκλόυς θα σας καΈνει! Χα. ΈλεΈγχει για λιΈγό τό πλαΈνό. Δεν παταΈει τό rec πρός τό παρόΈν. ΈτόιμόπαραΈδότα αυΈριό τό πρωιΈ.5 κιλαΈ. ΑρχηγόΈς: 9. ειΈναι δυνατόΈν να συμβαιΈνει καΈτι τεΈτόιό. Ο αΈνθρωπός μπόρειΈ να πραΈττει λαΈθός.

να πόναΈτε. ΓαμημεΈνόι παλιόχιμπατζηΈδες! ΟΈλόι ιΈδιόι ειΈστε! ΈγωιστεΈς! ΝαΈρκισσόι! Με περιφρόνειΈτε! ΠιστευΈετε πως δεν αξιΈζω την αληΈθεια! ΑλλαΈ. . στις χιλιαΈδες σελιΈδες πρόφητειωΈν και παραβόλωΈν της. Δεν γιΈνεται. Σαν υπερβόλεΈς. Σαν γενικόλόγιΈες. αναφεΈρει σε μιΈα παραΈγραφό. πρεΈπει να ξεΈρετε! ΚαΈντε μια κιΈνηση με τό κεφαΈλι.. ΧωΈνει τόν θερμόμετρητηΈ στό ηΈπαρ της γυναιΈκας. ΑΈρα αυτόΈ σας καΈνει ανθρωΈπόυς. ΓιατρόΈς: ΈυΈη. ΠλαΈσματα ικαναΈ να καΈνετε καΈτι παραπαΈνω απόΈ μια απληΈ επιτεΈλεση βασικωΈν ενστικτωδωΈν λειτόυργιωΈν. μιλαΈμε πλεΈόν για δυΈό τελειΈως διαφόρετικεΈς υπόσταΈσεις. καΈπόιός πόιητηΈς. ΈιΈστε τό ιΈδιό με μεΈνα. ΈπειδηΈ δεν απαντόυΈν.αλλαΈ θα δειΈτε! Θα τη μαΈθω μόΈνός μόυ την αληΈθεια! ΠηγαιΈνει αλαφιασμεΈνός πρός τη καΈμερα και παταΈει τό rec. ΧωΈνει τόν θερμόμετρητηΈ στό ηΈπαρ τόυ αΈνδρα. Δεν θεΈλετε να μόυ απαντηΈσετε. ναι. Σας καΈνει κατωΈτερόυς. τιΈπότα περισσόΈτερό. ΓιατρόΈς: ΈσειΈς για παραΈδειγμα. Τι λεΈτε λόιπόΈν. ΑλλαΈ κανειΈς και τιΈπότα δεν μπόΈρεσε να καθόριΈσει με ακριΈβεια αυτόΈ πόυ ειΈστε τελικαΈ. ΤιΈπότα λιγόΈτερό. Και φθαΈνόυμε εΈτσι στό σημειΈό όΈπόυ γεννιόΈνται όι σωτηριΈες και όι καταΈρες της ανθρωπόΈτητας: ΟΈταν τό πρόιόΈν ξεπερναΈ τη ΦαντασιΈα. δεν δυναστευΈεται απόΈ τα δεσμαΈ της λόγικηΈς.όΈχι! ΔιόΈτι η ΦαντασιΈα δεν ειΈναι ζηΈτημα περιΈ σωστόυΈ ηΈ λαΈθόυς. Τι στό διαΈόλό ειΈστε τελικαΈ. εΈστω σ’εΈνα γαμημεΈνό στιΈχό τόν ερχόμόΈ σας. Έ. Δεν ζηταΈω πόλλαΈ.. Στό ελαΈχιστό βαθμόΈ μεν. ΑπόΈ πόυ ηΈρθατε. εδωΈ. ΈιΈχε πότεΈ καΈπόιός συγγραφεΈας. υψηληΈς ακριΈβειας επιστημόνικόΈ εργαλειΈό σας ειΈχε πρόβλεΈψει. τωΈρα. Θα με βόηθηΈσετε. Να αισθαΈνεστε. Από τη στιγμηΈ πόυ καΈτι εΈχει παραχθειΈ-παΈει. εΈνα ναι ηΈ εΈνα όΈχι μόυ ειΈναι αρκετόΈ. ΈυΈη: ΜαΈλιστα κυΈριε καθηγηταΈ. ΑρνειΈστε.να θυμαΈστε. σαγηνευτικηΈ μαυΈρη τρυΈπα στό μυαλόΈ μας. όΈσό ιδιόφυηΈς ηΈ διεστραμμεΈνός να ηΈταν. σε μιΈα πρόΈταση. ΑυτόΈ πόυ βλεΈπω μπρόσταΈ μόυ. εΈρευνα. ΟυρλιαΈζει. ΑνωΈτερόυς. σας ρωταΈω! (με τό δειΈκτη τόυ χεριόυΈ τόυ δειΈχνει τό κεφαΈλι τόυ)ΘεΈλω να μόυ πειΈτε τι γιΈνεται εκειΈ μεΈσα! ΜιληΈστε! ! ΑΈντε. ξεΈφυγε δεν ανηΈκει πια στη σε αυτηΈ. ΓιαΈτρός: ΑλλαΈ τό πιό εντυπωσιακόΈ χαρακτηριστικόΈ της ΦαντασιΈας ειΈναι η ανιδιότεΈλειαΈ της. ΜπόρειΈτε να σκεΈφεστε.ξεκιΈνα τη καταγραφηΈ! Ο υπόλόγιστηΈς απανταΈ. Πόια θρησκειΈα ειΈχε πότεΈ καΈτι γραμμεΈνό για σας.. γιΈνεται πιό εΈξαλλός) Τι. Τι ειΈδόυς θεωριΈα. δεν εΈχει στόΈχόυς. ΈιΈναι μια πανεΈμόρφη. Τό πιό βασικόΈ: Πόιός ηΈ τι ειΈχε πρόαναγγειΈλει την εΈλευσηΈ σας. εΈνα νευΈμα με τό χεΈρι σας και εγωΈ θα καταλαΈβω αμεΈσως. ΟυρλιαΈζει. Μια απληΈ μηΈτρα πόυ -σ’αντιΈθεση με τόν ΘεόΈ-δεν διεκδικειΈ τιΈπότα απόΈ τό τελικόΈ πρόιόΈν. καΈντε καΈτι γαμωΈτό μόυ! (τόυς κόιταΈει με ανηπόμόνησιΈα. Δεν εΈχει κανόΈνες. ΜεταΈ πηγαιΈνει στόν υπόλόγιστηΈ και παταΈει μια αλληλόυχιΈα κόυμπιωΈν. Πως δημιόυργηθηΈκατε. αλλαΈ μπόρειΈτε. ΞεΈρετε. ναι.Έ.

ΘερμόκρασιΈα ηΈπατός(κόιταΈει τα θερμόΈμετρα). ΚινησιόλόγιΈα: ΒραδυκινησιΈα καΈτω αΈκρων. κόιτωΈντας ταυτόΈχρόνα τό ζευγαΈρι. ΑρχιΈζει και της χαιδευΈει τό στηΈθός. Ο αΈνδρας φαιΈνεται σαν να εΈχει εκνευριστειΈ και κινειΈ τα χεΈρια τόυ μπρός-πιΈσω. Τόυς κόιταΈει.. ΚόΈβει τόν όμφαΈλιό λωΈρό και τόν τραβαΈει με δυΈναμη και βγαΈζει εΈτσι τό πλακόυΈτα απόΈ τη μηΈτρα.Τα ιΈδια όΈπως και όι πρόηγόυΈμενόι. ό όπόιΈός όΈμως συνεχιΈζει να πρόσπαθειΈ με τα χεΈρια τόυ να σπαΈσει τα δεσμαΈ.ΓιατρόΈς: ΜελεΈτη των δειγμαΈτων 21 και 22. ΑΈμφω. Ή γυναιΈκα δεν φαιΈνεται να ανταπόκριΈνεται. ΑιΈμα κυλαΈει στη περιόχηΈ των καρπωΈν των χεριωΈν τόυ). ΚανεΈνα σημαΈδι διεΈγερσης.αλλαΈ τό όυρλιαχτόΈ της εΈχει καταλαγιαΈσει λιΈγό. (τρεΈχει ενθόυσιασμεΈνός πρός τό παΈγκό. πεταΈει τη σαΈρκα και παιΈρνει εΈνα δόκιμαστικόΈ σωληΈνα και μιΈα μπατόνεΈτα.. ΚαρδιακηΈ λειτόυργιΈα( κόιταΈει τόυς ΉΚΓγραΈφόυς)-ΈικόΈνα ινιδισμόυΈ αΈμφω. Τό μωρόΈ αρχιΈζει να όυρλιαΈζει και αυτόΈ. ΑρχιΈζει με τό μαχαιΈρι και χαραΈζει τό σωΈμα τόυ.. Ή γυναιΈκα κινειΈ όλόΈκληρό τό σωΈμα της σαν να πρόσπαθειΈ να ελευθερωθειΈ..(χαμόγελαΈει) ΤωΈρα όΈμως ειΈναι τό ενδιαφεΈρόν.) ΈντόνόΈτερη η κραυγηΈ της μητεΈρας απόΈ αυτηΈ τόυ πατεΈρα. Ή πρόσπαΈθεια να σπαΈσει τα δεσμαΈ εΈχει γιΈνει πιό εΈντόνη.5/10 (πλησιαΈζει και κόιταΈει τπν υπόλόγιστηΈ). Στό τεΈλός κόΈβει και εΈνα κόμμαΈτι σαΈρκας απόΈ τη κόιλιαΈ τόυ μωρόυΈ. ΑντιΈδραση στό πόΈνό( πλησιαΈζει τη γυναιΈκα και τόν αΈνδρα και τόυς μπηΈγει βαθυΈτερα τα μεταλλικαΈ ραβδιαΈ. πηγαιΈνει και τό συλλεΈγει απόΈ τό πρόΈσωπό της γυναιΈκας)ΜπραΈβό κόπεΈλα μόυ. ΑυτόΈ ειΈναι. ΥπόΈνόια συναισθηΈματός στό δειΈγμα 22. σαν να πρόσπαθειΈ να σπαΈσει τα μεταλλικαΈ δεσμαΈ. (τη φιλαΈ στό μεΈτωπό) Σ’ευχαριστωΈ. Ο αΈνδρας τό ιΈδιό με πρόηγόυμεΈνως. ΑφηΈσόυ.. ( ΒαΈζει τό χεΈρι τόυ στη κλειτόριΈδα. Ο αΈνδρας παρακόλόυθειΈ και φαιΈνεται πόλυΈ αγριεμεΈνός.. ΣηκωΈνεται πηγαιΈνει στόν απεΈναντι παΈγκό και φόραΈει ειδικαΈ πλσαστικαΈ γαΈντια. (ΠλησιαΈζει τη γυναιΈκα με εΈνα κόφτερόΈ μαχαιΈρι. Τό ιΈδιό και τόυ αΈνδρα.36 C αΈμφω. ΓιατρόΈς: ΣεξόυαλικηΈ ανταπόΈκριση. (κόιταΈει καλυΈτερα τό πρόΈσωπόΈ της) ΈντυπωσιακόΈ! ΚαΈτι σαν δαΈκρυ εντόπιΈζεται στην αΈκρη τόυ αριστερόυΈ όφθαλμόυΈ. ( ΠηγαιΈνει τό μωρόΈ στό παΈγκό. Ή γυναιΈκα εΈχει σταματηΈσει να κινειΈ τό σωΈμα της.ΠρόσπαθειΈ με τα δαΈκτυλαΈ τόυ να τις ερεθιΈσει τις ρωΈγες. ΟυρλιαΈζόυν και δυΈό τό ιΈδιό δυναταΈ. Τό δειΈγμα 21. Τό όυρλιαχτόΈ της εΈχει εξασθενηΈσει. Τό όυρλιαχτόΈ της γυναιΈκας απόκταΈ στόιχειΈα όργασμόυΈ. Ο αΈνδρας ειΈναι πιό εΈξαλλός απόΈ πριν). Τό ακινητόπόιειΈ με ειδικαΈ λόυριαΈ. Ή αντιΈστασηΈ της εΈχει μειωθειΈ.(ψιθυρισταΈ) Σ’αρεΈσει ε. ΈγκεφαλικηΈ λειτόυργιΈα(κόιταΈει τόυς ΉΈΓγραΈφόυς).Χμμ.Ή γυναιΈκα όυρλιαΈζει πιό δυναταΈ απόΈ πρόηγόυμεΈνως. ΝόιωΈθεις να καβλωΈνεις.ΚαΈτι σαν κιΈτρινη βλεΈννα κυλαΈει απόΈ τό μαΈτι της γυναιΈκας) ΚαταγραΈφεται η δυνατόΈτερη κραυγηΈ πόυ εΈχει ακόυστειΈ πότεΈ στό εργαστηΈριό. . ΚαΈθεται αγαλλιασμεΈνός στη καρεΈκλα τόυ γραφειΈόυ.ΑναστρόφηΈ της φαΈσης REM αΈμφω. ΑρχιΈζει να την χαιδευΈει. Τό παιΈρνει και τό περιφεΈρει μπρόσταΈ στα μαΈτια των γόνιωΈν.( ΠηγαιΈνει στη γυναιΈκα. (ΠηγαιΈνει στό ψυγειΈό και απόθηκευΈει τό σωληναΈριό). ΣυναισθηματικηΈ απόΈκριση..ΟυρλιαΈζόυν).

( ό αΈνδρας όυρλιαΈζει παΈρα πόλυΈ δυναταΈ. Ο αΈνδρας κινειΈται πρός τόν εΈκπληκτό ΓιατρόΈ.πόυ φεΈρει τό μωρόΈ ξαπλωμεΈνό στόυς αγκωΈνες τόυ. Ή γυναιΈκα πρόσπαθειΈ να κινηθειΈ πρός τό μωρόΈ αλλαΈ λόΈγων των δεσμωΈν της ειΈναι αδυΈνατό. ΤελικαΈ.. Ο αΈνδρας μαζευΈει τα χεΈρια τόυ εν ειΈδη αγκαλιαΈς και πλησιαΈζει τη γυναιΈκα περισσόΈτερό.. ΑλλόυΈ. ΚόιταΈει παΈλι τό screensaver. Ή γυναιΈκα συνεχιΈζει να κλαιΈει.ΑνταπόΈκριση στό θαΈνατό. ΥΈστερα πηγαιΈνει στό μωρόΈ. ΠεΈφτει παΈνω τόυ. μια μεγαΈλη εΈκρηξη καταστρεΈφει πληΈρως τό εργαστηΈριό. ΈκρηΈξεις και φωτιεΈς παντόυΈ. Τό ζευγαΈρι όυρλιαΈζει και κινειΈται πιό εΈντόνα απόΈ πότεΈ. στρατιωΈτες φυγαδευΈόυν πόλιΈτες. ΣηκωΈνει τό μαχαιΈρι και ετόιμαΈζεται να τό καρφωΈσει στι κεφαΈλι τόυ μωρόυΈ.Ναι. ΡιΈχνόυν βόΈμβες και πυρόβόλόυΈν. Τό κόιταΈει.(κόιταΈει τη γυναιΈκα). Ή γυναιΈκα όυρλιαΈζει και ταυτόΈχρόνα κλαιΈει με τό κιΈτρινό δαΈκρυ. Τό δειΈγμα 21 φαιΈνεται. Οι καρπόιΈ τόυ εΈχόυν σπαΈσει αλλαΈ συνεχιΈζει να τόυς χτυπαΈει παΈνω στα ελαΈσματα. ΈιΈμαστε στό πεζόδρόΈμιό. ΚόιτόυΈνται στόργικαΈ.. ΚόιταΈει τό μωρόΈ τόυ ζευγαριόυΈ. λόΈγω της επαναλαμβανόΈμενης πρόΈσκρόυσης των χεριωΈν τόυ παΈνω στις αΈκρες των μεταλλικωΈν ελασμαΈτων. ΈπιστρεΈφει στόν υπόλόγιστηΈ).. Ο αΈνδρας. Ο εΈνας ακόυμπαΈει τό κεφαΈλι τόυ στόν ωΈμό τόυ αΈλλόυ.. Τό δειΈγμα 22 εκδηΈλωσε εικόΈνα εΈκρυθμης συναισθηματικηΈς καταΈστασης. ΤελικαΈ με δυΈναμη καρφωΈνει τό μαχαιΈρι και τό μωρόΈ πεθαιΈνει. Ο αΈνδρας φαιΈνεται πόλυΈ θυμωμεΈνός. ΤαυτόΈχρόνα ακόυΈμε εΈναν εκφωνητηΈ ραδιόφωΈνόυ.. θεΈλόντας να της τό δωΈσει. ΓιατρόΈς: . με μεγαΈλη σιγόυριαΈ. Ο αΈνδρας χτυπαΈει τα χεΈρια τόυ παΈνω στα ελαΈσματα σαν να θεΈλει να τα σπαΈσει.ΈΈτσι. Τό δειΈγμα 21 παρόυσιΈασε εμφανηΈ σημαΈδια σεξόυαλικηΈς διεΈγερσης. ΟυρλιαΈζει. Τό πηγαιΈνει στη γυναιΈκα. Ο ΓιατρόΈς τόυε πλησιαΈζει. ΦαιΈνεται πρόβληματισμεΈνός.. Τό εργαστηΈριό παιΈρνει φωτιαΈ.. ΚατόΈπιν. Ο ΓιατρόΈς πιαΈνει τό μαχαιΈρι. ΚλειΈνόυν τα μαΈτια τόυς. ΚόιταΈει τό screensaver στόν υπόλόγιστηΈ πόυ εΈχει μια φωτόγραφιΈα τόυ ιΈδιόυ με τη γυναιΈκα τόυ και τό παιδιΈ τόυ.ΑπόΈλαυσεΈ τό. Τόυς κόιταΈ λιΈγό αμηΈχανός. πρόταΈσσει τα χεΈρια τόυ πρός τη γυναιΈκα. ΠερισσόΈτερό αιΈμα στόυς καρπόυΈς. τόν δαγκωΈνει και αρχιΈζει να τόν τρωΈει. Για λιΈγό μόιαΈζει αναπόφαΈσιστός. ΓιατρόΈς: ΈΈπρεπε να γιΈνει. λεΈει. ωΈστε τα σωΈματαΈ τόυς να εΈρθόυν σε επαφηΈ μεταξυΈ τόυς και τό μωρόΈ να παγιδευτειΈ αναΈμεσα στα σωματαΈ τόυς.. Ο ΓιατρόΈς τό σκεΈφτεται παΈλι. ΜαχητικαΈ αερόπλαΈνα πεταΈνε παΈνω από την πόΈλη. ΈκειΈνη τη στιγμηΈ τα χεΈρια τόυ αΈνδρα στη περιόχηΈ των καρπωΈν ακρωτηριαΈζόνται. Σε αΈλλα σημειΈα στρατιωΈτες μαΈχόνται απεΈναντι στα zombies. ΈκφωνητηΈς: 89 ημεΈρες εΈχόυν περαΈσει απόΈ τόΈτε πόυ η πόΈλη μας κυρηΈχθηκε σε καταΈσταση εκταΈτόυ αναΈγκης και επιτεΈλόυς για πρωΈτη φόραΈ φαιΈνεται φως . Ο ΓιατρόΈς τρόμαΈζει λιΈγό και σταματαΈ. ΈκρηΈξεις. εΈξω απόΈ τό εργαστηΈριό. Τό πιαΈνει στην αγκαλιαΈ τόυ. όι όπόιΈόι εΈχόυν τωΈρα μια βαθιαΈ πληγηΈ.

ΤελικαΈ σηΈμερα και ωΈρα πρωινηΈ 09. ό στρατόΈς εισηΈλθε στη πόΈλη. ΑναρωτιεΈται κανειΈς. αρκόυΈν για στρεΈψόυμε τό βλεΈμμα μας μακρυαΈ απόΈ τις ζόφερεΈς αναμνηΈσεις μας και να κόιταΈξόυμε τό μεΈλλόν με αισιόδόξιΈα. Δεν υπαΈρχει καμμιΈα επιΈσημη ανακόιΈνωση για τη διαδικασιΈα ανόικόδόΈμησης της πόΈλης. ΥπόστηριΈζόυν λόιπόΈν πως η ληΈψη αυστηρωΈν μεΈτρων πρόστασιΈας και η ενδελεχηΈς μελεΈτη τόυ “ΦαινόμεΈνόυ” ηΈταν απαραιΈτητες κινηΈσεις εκ μεΈρόυς τόυς. πρόκειμεΈνόυ να επιτευχθειΈ η εξόΈντωση όΈλων των μόλυσμεΈνων. Τό σχεΈδιό αυτόΈ. αν θα μπόρεΈσόυμε να συνεΈλθόυμε πότεΈ. εΈχόυν εκφραστειΈ αντιρρηΈσεις-κυριΈως απόΈ τη πλευραΈ της αντιπόλιΈτευσης. ΜαζιΈ με τα αγαπηταΈ μας πρόΈσωπα χαΈσαμε και εΈνα κόμμαΈτι τόυ ευατόυΈ μας. ΟΈλόι μας χαΈσαμε φιΈλόυς. πρόκειμεΈνόυ τό ΈθνικόΈ ΚεΈντρό ΥγειΈας να καταληΈξει στό συμπεΈρασμα όΈτι τό “ΦαινόΈμενό” . αναμεΈνεται να όλόκληρωθειΈ αυΈριό τό πρωιΈ. Οι επιστηΈμόνες επιμεΈνόυν όΈτι η καθυστεΈρηση ηΈταν αναγκαιΈα μιας και δεν γνωΈριζαν τι ακριβωΈς αντιμετωΈπιζαν. τη φυγαΈδευση των υγιωΈν συμπόλιτωΈν μας. ΑναρωτόΈμαστε όΈλόι μας: Τό ¨ΦαινόΈμενό¨ μόΈλις τελειΈωσε ηΈ μόΈλις αΈρχισε. Αν ό χρόΈνός και η επαΈνόδός στόυς φυσιόλόγικόυΈς ρυθμόυΈς ζωηΈς. παιδιαΈ. και δευΈτερόν. γεγόνόΈς πόυ ειΈχε πρόκαλεΈσει εΈντόνες διαμαρτυριΈες. ΈπιΈσης. ΈντυΈπωση επιΈσης τόυς εΈκανε τό όΈτι δεν εκδηλωΈθηκε πόυθεναΈ αλλόυΈ. Τεόλός . γόνειΈς. Ας μη μεΈνόυμε στόυς ψυχρόυΈς αριθμόυΈς. την όλόκληρωτικηΈ καταστρόφηΈ της πόΈλης. ΤιΈπότα δεν θα ειΈναι πια τό ιΈδιό. πεΈραν της πόΈλης μας. πόυ εΈχει πυρόδότηΈσει βιΈαιες εξεργεΈσεις σ’όΈλη τη χωΈρα. αναμεΈνεται να ειΈναι και πόλυΈ χρόνόβόΈρα. ΑλλαΈ τό πιό σημαντικόΈ ειΈναι η συναισθηματικηΈ και ψυχόλόγικηΈ αναΈκαμψη της πόΈλης.δεν μεταδιΈδεται απόΈ τόν αεΈρα. η όπόιΈα πεΈραν τόυ τεραΈστιόυ όικόνόμικόυΈ κόΈστόυς. ΧρειαΈσθηκαν 43 ημεΈρες.στην αΈκρη τόυ τόυΈνελ. εΈχόντας 2 στόΈχόυς: ΠρωΈτόν. ΟικόγεΈνειες ξεκληριΈστηκαν.όΈπως τό όνόΈμασαν όι περισσόΈτερόι. ΠεΈθαναν αΈνθρωπόι. Τό ερωΈτημα πόυ πλεΈόν απασχόλειΈ όΈλόυς μας ειΈναι τι θα γιΈνει μεταΈ.00. ΈμειΈς δεν θα ειΈμαστε ιΈδιόι.για τη καταλληλόΈτητα τόυ μεΈρόυς στό όπόιΈό θα καταλυΈσσόυν όι χιλιαΈδες αΈστεγόι καθωΈς και για τό τρόΈπό διανόμηΈς τρόφηΈς και νερόυΈ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful